130 let SDH Stehelčeves

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "130 let SDH Stehelčeves 1885-2015"

Transkript

1 130 let SDH Stehelčeves

2 Historie hasičského hnutí ve Stehelčevsi 130. výročí založení SDH ve Stehelčevsi je určitě důvodem k ohlédnutí se do historie naší obce a připomenutí si založení hasičského sboru, jeho historii i současnost. Myšlenka ochrany majetku obce i občanů a snaha zabránit škodám, se ukázala jako velmi potřebná po několika požárech v naší obci, kdy se zjistilo, že obecní hasící nářadí je ve velmi špatném stavu a není řádně zajišťováno hašení. Proto bylo rozhodnuto založit sbor hasičů. K tomuto rozhodnutí došlo počátkem roku 1885, kdy byl starostou obce Vilém Polák, bydlící v č.p. 1. Zakládajícími členy sboru byli: Václav Beneš, Stanislav Kozel, Bohumil Pomajzl, Antonín Hofman, Vilém Polák a Hynek Čtrnáctý. Prvním velitelem sboru hasičů ve Stehelčevsi byl syn starosty Poláka, Jan, ale snad úplně prvním opravdovým velitelem byl František Dupa pumpař z č.p. 57. Ještě téhož roku byla zakoupena čtyřkolová stříkačka Abc 8 za 500,- zlatých od firmy Smejkal a syn. Záznam z obecní kroniky 1. kniha str. 367: Odpověď na objednávku stříkačky. Ctěným listem Vaším od 28. t,r, obdržel jsem ctěnou objednávku na čtyřkolovou stříkačku Abc 8 za 500 zl. A poznamenávám si toto k brzkému vyřízení, vzdávám Vám tímto povinné díky za udělenou mi zakázku a ujišťuji Vás, že se přičiním, bych důvěru ve mně složenou zasluhoval nezkráceně a Vás strojem dobrým obsloužil, byste mne mohli všude s dobrým přesvědčením doporučit. Stříkačka bude v krátku hotova a dovolím si Vám ještě určitý den oznámiti. Poroučuju se do ctěné přízně Vaší a znamenám s veškerou úctou Za F.Smejkal a syn Janu Polákovi byl velmi nápomocen Haubarta z Podkožovské župy Žďár. Tři roky po té, tedy roku 1888 odchází z funkce starosty obce Vilém Polák, rolník, za jehož působení byl založen hasičský sbor a zakoupena stříkačka, jakož i postavena hasičská zbrojnice vedle č.p. 41.

3 Jeho syn Jan nebyl však dlouho velitelem hasičstva, svou funkci složil a sbor se rozešel. Bylo to prý pro nepřístojné chování, za což byl sbor pokárán okresním hejtmanem. Po dlouhá léta na to se nedařilo sbor znovu ustaviti. Požární pohotovost, která pak nahrazovala práci sboru až do jeho obnovení v roce 1906, vedl Dupa František, pumpař z č.p. 57. Dupa také dlouhá léta udržoval obecní stříkačku v provozuschopném stavu. Dne 3. ledna 1906 bylo, za starostování V. Beneše, vydáno ve schůzi obecního zastupitelstva svolení k přeměně hasičské hotovosti ve Sbor dobrovolných hasičů pro spojené obce Stehelčeves Vrapice. Přítomní svolují k přeměně a usnášejí se sboru propůjčit hasičské nářadí a zařadit do rozpočtu obce obnos 160,- K ve prospěch sboru. Obec má právo k veškerým jednáním sboru vysílati delegáta a pro případ rozejití se sboru, rozhodovati o jeho jmění. Velitelem sboru se stal tehdy mladý rolník Bohumil Pomajzl, který sbor stmelil a dále při životě udržel. Báseň k zahájení výroční schůze hasičů v roce 1907 Jsme hasiči, to chlouba, to naše čest, S radostí vrhneme se v krutý boj, My svorně, ruku v ruce, s druhem druh, ni zisk, ni slávu nikdy nehledáme, v horoucí peklo, výheň plamennou. konejme s láskou svoji povinnost, náš život lidstvu zasvěcený jest K bližnímu láska nejlepší je zbroj, ochráncem dobré věci jest nám Bůh, a mile rádi jej stokrát v oběť dáme. ta tvoří sílu tisíce ramenou. vědomí dobré odměny laskavost. A kdyby přece, s živlem v souboji, mě určil k smrti v plamenech, že vykonal povinnost svoji, to osladí mi poslední můj vzdech. V roce 1908 má sbor 21 činných členů. Schůzová činnost je značná. V roce 1910 byl jmenován hornistou (trubačem) František Kubelka, horník z č.p. 61. V roce 1912 se 12. srpna konalo župní veřejné cvičení, na němž cvičily i ženy. Novým velitelem sboru byl rolník a hostinský, Václav Kokoška z č.p. 45. V roce 1913 byli zástupci sboru, A. Dřevo a V. Ptáčník na týdenním školení v krajinské škole ve Slaném. Sbor se zúčastnil na dvou požárech a to v Čičovicích a 7.7. v Lidicích. V roce 1914 vypukla První světová válka, která odvedla mladé členy. Starší je museli nahradit dvojitou prací. Do války odešel i velitel Kokoška, za něho nastupuje náměstek Antonín Dřevo.

4 Činnost sboru je válkou podlomena, není možno řádně plniti hasičské povinnosti. S námahou se koná jen to nejnutnější, aby občané byli uchráněni ničivých živlů. Po válce, dlouholetým členům, kteří byli zakládajícími členy v roce 1885, Antonínu Hofmanovi, truhláři z č.p. 64 a Františku Dupovi, pumpaři z č.p. 57, byly věnovány pamětní prsteny. V roce 1920 se vyskytuje zmínka o jinošské družině, která v tomto roce konala 14 cvičení. Starostou sboru je starosta obce Alois Sklenář. V příštím roce dává velitel na vědomí, že i členstvo ve sboru má být cvičeno v poskytování první pomoci. V roce 1923 má sbor 18 činných a 97 zakládajících a přispívajících členů. Z iniciativy členů byl v tomto roce postaven pomník padlých ve světové válce. Odhalení pomníku provedl starosta obce a současně starosta hasičů Alois Sklenář a velitel sboru Antonín Dřevo. 6. července 1927 bylo usneseno koupit pro Stehelčeves nový motorový stroj a starou stříkačku předat do hasičského sboru do Vrapic. V roce 1929 byl zvolen nový velitel Václav Hermach z domu č.p. 83, neboť Ant. Dřevo rezignuje z rodinných důvodů na funkci. 14. července 1935 se konala slavná valná hromada SDH, kde bylo vzpomenuto 50. výročí založení sboru. Přítomni byli i dva zakládající členové, a to A.Hofman truhlář a K.Brož horník. V roce 1938 byly pro 14 členů zakoupeny vycházkové obleky, které stály 5 350,- Kč. Na obleky pro zdejší i vrapický sbor si obec vypůjčila 7000,- Kč. Až do konce 2. světové války nejsou záznamy, první je až z roku 1945, napsaný velitelem Švandrlíkem. Protokoly schůzí byly za okupace zničeny. Již na sklonku války, byli zatčeni velitel V. Ptáčník a jeho zástupce V. Moravec pro přípravu aktivního odboje proti okupantům. Oba byli po těžkém výslechu posláni do koncentračního tábora v Terezíně. Zde po těžkém utrpení zemřel Václav Ptáčník. Václav Moravec se 10. května vrátil, ale již druhý den byl s podlomeným zdravím odvezen do kladenské nemocnice, kde 23. května 1945 zemřel. Ve dnech května 1945 konali naši členové V. Hermach a V. Podracký, ve stejnokroji hasičského sboru pohotovostní samaritánskou službu. Při ústupu německých vojsk od Prahy byli fašistickými vojáky 8. května zastřeleni.

5 Po osvobození se pak vracel život do svých kolejí a členové hasičského sboru ke svým povinnostem dne 17. října 1948 složili Hasičský slib do rukou předsedy MNV Josefa Hofmana Bylo to celkem 21 členů stálého hasičského sboru. Švandrlík Václav velitel Černý Václav předseda Hofman Václav jednatel Hampl Pavel, Krubner Bohumil, Moravec Josef st., Moravec Josef ml., Dřevo Antonín, Bartoš Karel, Troch František, Vlasák Josef, Kučera Josef, Ptáčník Josef, Kubelka František, Svoboda Josef, Fišer Václav, Černý František, Krubner Josef, Čtrnáctý Eduard, Kučera Václav a Hlavsa Jaroslav. V novém pojetí se také ustálilo pojmenování požárník na místě starého hasiče. Zvláštní důraz se kladl na požární prevenci. Provádí se pravidelné protipožární prohlídky domů. Samozřejmě se nezapomíná ani na výcvik nových členů, se zaměřením na využití nové techniky. Z požárů, při nichž museli zasahovat v poválečných letech naši požárníci jmenujme velký požár, který vznikl v roce července v 13,10 hodin vznikl ve stodole statku rolníka Josefa Rubeše čp. 25 oheň. Stodola, v níž bylo uloženo 70 žebřinových vozů kvalitní suché vojtěšky JZD, úplně vyhořela. K hašení se dostavili tyto hasičské sbory: Stehelčeves, Dřetovice, Buštěhrad, Kladno, Cvrčovice, Olšany a Vrapice. V zastoupení okresního velitele hasičů přítomen byl a záchranné práce řídil s. Dvořák z Kladna. Oheň byl založen dětmi, které si u stodoly hrály. Na rodiče dětí bylo podáno trestní oznámení. Stodola tato prý vyhořela také asi před 50 lety, jak vypravují starší občané. Sbor dobrovolných hasičů dostává v letošním roce nové pojmenování: Místní jednota Československé požární ochrany ve Stehelčevsi. Požárníci zasahují i při častých povodních, kdy dochází k vylití Dřetovického potoka na území naší obce. V roce byla postavena nová požární zbrojnice

6 v roce 1950 bylo započato s výstavbou požární nádrže, neboť v obci nebyl zdroj vody. Stavělo se na bývalém cvičišti Sokola a stavba byla ukončena v roce 1954.

7 V roce 1973 byla provedena generální oprava této nádrže, byly vybudovány betonové zdi s ocelovou výztuží. Na všech těchto pracích se podíleli členové požárního sboru i ostatní občané obce. rok 1974 /foto z obecní kroniky/ V posledních letech naši členové sboru dobrovolných hasičů opravili hasičskou zbrojnici, která byla sociálním zařízením a klubovnou SDH propojena se sálem kulturního domu. V této místnosti má sbor svou klubovnu Kolektiv mladých hasičů SDH Stehelčeves. Ve zbrojnici stále naši strojníci pečují o Tatru 805 z roku Ale i přes svůj pokročilý věk nám slouží doposud. Stejně tak stříkačky PS 8 a PS 12. S touto technikou se učí zacházet i naši nejmladší hasiči. Nejen sbor, ale i naše technika mládne (i když ne moc). V roce 2009 obec zakoupila Avii furgon a to hlavně pro využití našich mladých hasičů, kteří se zúčastňují pravidelně soutěží a je nutné převážet stříkačku a mnoho dalšího materiálu. V době soutěží a soustředění mají děti v tomto autě své zázemí. Vzhledem k tomu, že i naše JPO je velmi aktivní, v loňském roce zakoupila obec Stehelčeves hasičskou cisternu CAS 25 RTHP od městyse Častolovice a tak se náš sbor konečně dočkal své cisterny, se kterou se podstatně rozšířilo pole působnosti našich hasičů.

8 Ale nejen náš autopark se rozrůstá, ale využíváme i různých dotací na nákup techniky a zařízení pro náš sbor. Podařilo se nám získat dotaci na nákup nové stříkačky PS 16, elektrocentrály, čerpadla pro vodárnu k napouštění nádrže, motorovou pilu i výsuvný žebřík, nové hadice, plovoucí čerpadlo a další potřebné věci. Z grantu Veolie voda a.s. jsme získali finanční prostředky na výsadbu živého plotu kolem požární nádrže a překážky pro hasičský sport. Od roku 1998 pracuje při SDH Stehelčeves Kolektiv mladých hasičů, nejprve pod vedením Petra Tlachače a Vlastimila Kopala, který však tragicky zahynul. Proto začal s prací s dětmi pomáhat Zdeněk Vorlíček, Vladimír Štanc, Jaroslav Hlavsa, Jiří Zeman a Martin Svoboda a jako zdravotnice Jaroslava Štancová. Jako základní činnost bylo naplánováno seznámení, vyškolení a nauka praktických dovedností v požárním sboru, zapojení do činnosti sboru a výchova další generace hasičů. Děti se také seznamovaly se zdravovědou a topografií a nedílnou součástí byla i turistika i atletika. Hned v prvním roce svého působení získalo 1. místo v okresní lize mladých hasičů. Dále se zúčastňují dalších soutěží, a stále si vedou velmi dobře. 31.března 2000 obdržel SDH ve Stehelčevsi Čestné uznání za příkladnou práci s mládeží v požární ochraně od Ústředního výboru sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. V létě roku 2004 Vláďa Štanc a Jarda Hlavsa zorganizovali první třídenní soustředění na Klíčovské

9 přehradě, kde děti například slaňovaly, střílely ze vzduchovky, ale poznávaly i přírodu a život v ní. Od roku 2005 se děti scházejí každé pondělí v 16 hodin před hasičárnou. V zimních měsících jsou schůzky na sále Kulturního domu, kde se děti, pod vedením p. Vorlíčka, Basla, Hlavsy, Zemana a pí. Štancové, zdokonalovali v topografii, v hasebních pomůckách a prostředcích i v základech první pomoci a zúčastňují se závodů Zimní ligy Mladých hasičů. V tomto roce již proběhlo první týdenní soustředění mladých hasičů, opět na Klíčavě, a od té doby letní táboření patří ke každoročním aktivitám sboru. Dětí přibývalo a bylo třeba přeorganizovat systém práce s nimi. Na schůzky docházely děti od 3 do 15 let a tak bylo velmi obtížné je zaměstnat a připravovat na další soutěže. Proto i výsledky v soutěžích byly kolísavé, ale děti hasičský sport bavil. Proto jsme v roce 2008 oslovili Miroslavu a Lumíra Štancovi, kteří byli ochotni se našim dětem věnovat. Ti posléze přivedli paní Olgu Šťáhlavskou, která se také vrhla do práce s dětmi, a její muž začal pracovat na hasičské technice. Děti jsme rozdělili do 3 družstev. Nejmladší Dráčata, starší Soptíky a nejstarší, děti které závodí Dobráky. Toto rozdělení se velmi osvědčilo. Dráčata se učila základy spolupráce v kolektivu a první poznatky, které musí znát mladí hasiči, ale děti si formou hry a soutěží osvojily mnoho dovedností. Soptíci se již více zaměřují na hasičské dovednosti a připravují se na své první soutěže. No a Dobráci, ti nám opravdu dělají radost. Již mnoho let se drží na špičce soutěží kolektivů mladých hasičů nejen v rámci okresu, ale i mimo něj. Kolektiv mladých hasičů vede Lumír Štanc a velkou pomocnicí je mu i manželka Miroslava spolu s ostatními vedoucími. Naše děti jsou opravdu velmi úspěšné, a vyjmenování jejich úspěchů by vydalo na samostatnou knihu. Proto zde uvádíme pouze umístění Kolektivu mladých hasičů SDH Stehelčeves v roce výročí, tj. v roce Kolektiv mladých hasičů SDH Stehelčeves závodní oblečení pro kolektiv mladých hasičů Naše děti získaly dotaci z Mikroregionu Údolí Lidického potoka. Za peníze z tohoto MDT byla zakoupena trička černé barvy s dlouhým rukávem (cca 20 ks) s nápisem SDH Stehelčeves a znakem sboru. A jak vidíte, dětem opravdu sluší a naše malé hasiče všude poznají. No a s novými tričky si dojely - Do Vraného pro dvojité vítězství V sobotu 28. února se naše děti vydaly na závody do Vraného. Tentokrát jelo jedno družstvo mladších a jedno družstvo starších žáků. Disciplíny byly téměř všechny hasičské rozhoz a motání hadic na čas, topografické značky, telefonní čísla, zdravověda, hasicí přístroje nebo zorientování mapy podle buzoly. Děti se snažily, co jim síly stačily. Přihlížející příbuzní fandili a všichni jsme drželi palce, abychom se

10 dobře umístili. Vyhlášení začalo mladšími žáky a to od 9. místa. Když už bylo vyhlášeno čtvrté místo, věděli jsme, že budeme na bedně. Třetí ani druhé to však nebylo 1. místo mladší žáci SDH Stehelčeves. A začalo vyhlašování družstev starších žáků. Tam se začalo od 8. místa. A protože jsme dlouho starší žáky neměli, přáli jsme si, aby se děti umístily alespoň na půlce. Ale i tady jsme byli velmi mile překvapeni. My, rodiče a hlavně mladší kamarádi, jsme drželi snad všechny palce na těle. A vyplatilo se. Když přečetli třetí a druhé místo a my to nebyli, nastalo obrovské jásání - 1. místo v kategorii starších žáků SDH Stehelčeves. Radost byla obrovská přivést dvě první místa to bylo opravdu překvapení pro nás pro všechny a pro Lumíra nejhezčí dárek k svátku. A co následovalo? No jako vždy, když jsou děti na bedně pořádná oslava a dva dorty k tomu. Požární útok ve Lhotě V sobotu 18. dubna 2015 naše závodní družstvo dětí vyrazilo na závody v požárním útoku do Lhoty. Ačkoliv nám počasí zprvu nepřálo a dokonce spadla i nějaká ta sněhová vločka, přece jen si nakonec sluníčko dalo říci a chvílemi vylezlo. Přesto nikoho z nás nenapadlo to vzdát. Zmrzlé ruce, které se máčely ve vodě, nás zřejmě popoháněly k rychlejší akci aby už byly v teple. A tak to fungovalo. První pokus byl nejrychlejší ze všech 8 družstev 30, 22 vteřin a bylo nastříkáno. A šup do tepla. Za námi skončilo družstvo Braškova s časem 37, 90 vteřin a na třetím místě Lhota s časem 39, 18 vteřin. Medaile za vítězství hřály děti víc, než rozžhavená kamna. Radost veliká. A za odměnu šampaňské a hurá na plavečák.

11 Železný Soptík V sobotu se družstvo mladých hasičů zúčastnilo závodů tzv. Železný Soptík v Lidicích. Závodilo 11 dětí. Devět v kategorii mladších a 2 v kategorii starších. První kolo se běželo za družstvo. 20 nejrychlejších dětí postoupilo do druhého kola, kde mělo další pokus, tentokrát za jednotlivce. Jako družstvo skončily děti na krásném 1. místě veliký úspěch. Dosud jsme vítězství z této soutěži neměli. V kategorii jednotlivců jsme skončili takto: v kategorii mladších dívek 10. místo Kristýna Dobešová, 2. místo Veronika Lapáčková, 1.místo Šárka Štancová. V kategorii mladších chlapců 22. místo Tomáš Šmíd, 16. místo Petr Kmošek, 9. místo Václav Štanc, 5. místo Lukáš Dobrocsányi, 4. místo Filip Šťáhlavský, 2. místo Michal Šťáhlavský. V kategorii starších děvčat 13. místo Hana Štancová, v kategorii starších chlapců 2. místo Martin Šťáhlavský. Všichni byli náležitě odměněni jednotlivci medailemi, pohár jako družstvo a dokonce i pohár putovní ale ten budou muset příští rok obhájit. Májový závod Hned následující pátek jsme pokračovali v závodech Májový závod jednotlivců ve Středoklukách. Těchto závodů se zúčastnilo 10 dětí ve dvou kategoriích. Osm dětí v kategorii mladších a dva v kategorii starších. V kategorii mladších děvčat bylo umístění takovéto: 11. místo Kristýna Dobešová, 1. místo Šárka Štancová. V kategorii mladších chlapců: 27. místo Tomáš Šmíd, 10. místo Václav Štanc, 8. místo Petr Kmošek, 4. místo Filip Šťáhlavský, 3. místo Michal Šťáhlavský, 2. místo Lukáš Dobrocsányi. Kategorie starších dívek 5. místo Hana Štancová. Kategorie starších chlapců: 1. místo Martin Šťáhlavský. Ten zároveň získal putovní pohár za nejrychlejší čas celých závodů. Tak snad ho příští rok obhájí. Dětem k jejich úspěchům moc gratulujeme škoda jen, že tak málo rodičů jim přijede fandit! Plamen 2015 No a největším úspěchem letošního roku byl Plamen, který letos probíhal ve dnech května v Plchově. Tam jsme s přehledem porazili

12 všechna družstva a vyhráli, co se dalo. První den jsme skončili třetí, ale pak už jsme s přehledem všechny disciplíny ukončili jako první a tak i celkovém pořadí jsme vybojovali 1.místo.

13 A v pondělí jsme se všichni sešli u požární nádrže, abychom ukončili tento hasičský rok a rozdali si hasičská vysvědčení a těm, kteří přestoupí do dalšího družstva, i přestupní listy. Ale ani ti starší nezahálí. V sobotu se uskutečnilo taktické cvičení SDH, kterého se zúčastnila i naše jednotka. Toto cvičení prověřilo schopnosti našich hochů. Procvičili si plnění úkolů při zdolávání požárů většího charakteru, kyvadlovou dopravu vody a zřízení čerpacího stanoviště pro plnění CAS. Cvičení se zúčastnily tyto jednotky:

14 HZS Kladno JSDH Brandýsek JSDH Stehelčeves JSDH Zákolany Cvičení bylo opravdu přínosné a doufáme, že cvičení takového rozsahu nebylo poslední. Úspěšně se také účastní soutěží v hasičském sportu, ale především jsou všude tam, kde je jich potřeba. Pomáhají při povodních i požárech, ale hlavně při každodenním životě v obci. Prořezávají vysoké stromy, proplachují vpustě a kanály, kropí ulice, Pomocnou ruku podávají při konání kulturních a společenských akcích, při pořádání oslav MDD, či stavbě hranice na čarodějnice. A ti starší? Ti se zase starají, aby ti mladší měli čas na svou činnost, a tak udržují klub i prostory kolem požární nádrže v pořádku. Tak to má být a my doufáme, že činnost našeho sboru bude stále tak bohatá, jako doposud a my se s hasiči budeme setkávat jen při příjemných příležitostech a těch První zásah při hašení automobilu Dne byla jednotka SDH Stehelčeves svolána k požáru osobního automobilu v obci Stehelčeves. Po příjezdu na místo zásahu jednotka začala s hašením vozidla OA Volkswagen Golf III. Po příjezdu velitele zásahu bylo domluveno, že jednotka bude provádět dohašovací práce. Čas zásahu: 15:05-15:46 Výjezdu se zúčastnili: Štáhlavský Petr, Kučera Tomáš, Štanc Lumír, Svoboda Martin, Šťáhlavský, Müller Petr

15 Přehled hlavních funkcionářů výboru SDH ve Stehelčevsi v uplynulých 130 letech Starostové, pozdější předsedové a dnes opět starostové SDH Vilém POLÁK ? Václav BENEŠ Bohumil POMAJZL Alois SKLENÁŘ

16 Václav ČERNÝ Václav FIŠER Václav KUČERA Zdeněk VYDRA Jaroslav KNÍŽE

17 Ing. Jiří KOTT Zdeněk VORLÍČEK Lumír ŠTANC dosud Velitelé sboru SDH Jan POLÁK

18 František DUPA Bohumil POMAJZL Václav KOKOŠKA Antonín DŘEVO Antonín FŰRST

19 Václav PTÁČNÍK Václav HERMACH Antonín DŘEVO Václav PTÁČNÍK Václav ŠVANDRLÍK

20 Josef VLASÁK Václav KUČERA Karel KALINA Zdeněk VYDRA Karel MAŘÍK Rudolf PILNÝ

21 Zdeněk VYDRA Tomáš KUČERA dosud Členové výboru SDH Stehelčeves v roce 2015 Starosta: Zástupce starosty: Velitel: Zástupce velitele: Jednatel: Hospodář: Strojník: Zbrojíř: Vedoucí kolektivu MH Kulturní ref: Členové výboru: Lumír ŠTANC Martin SVOBODA Tomáš KUČERA Petr ŠŤÁHLAVSKÝ Jaroslava ŠTANCOVÁ Vladimír ŠTANC Petr ŠŤÁHLAVSKÝ, Miroslav ŠŤÁHLAVSKÝ, Petr MŰLLER, Lumír ŠTANC Petr ŠŤÁHLAVSKÝ Lumír ŠTANC, Miroslava ŠTANCOVÁ Vladimír ŠTANC, Miroslav VESELSKÝ Juraj KAČALA, Rudolf PILNÝ Revizní komise Jaroslav SYBOL Miroslav VESELSKÝ

22 Stejně tak, jako tomu bylo celých uplynulých 130 let, podílejí se členové SDH na dění v celé naší obci. Je samozřejmostí, že je najdeme všude tam, kde se něco děje. Podílejí se na přípravách oslav MDD pro naše děti i sbírají staré železo, aby v obci ubylo nepořádku. Spolupracují s Obecním úřadem při opravách v obci, pomáhají při povodních a hlídají Dřetovický potok při každém větším dešti. A s ostatními organizacemi pomáhají v zajišťování kulturních akcí. A co je na naší práci nejlepší? Asi to, že jsme připraveni pomoci, kde je třeba a hlavně to, že náš sbor mládne. Zatím co se v jiných obcích sbory hasičů ruší, naši mladí se mají čile k světu. Tak že jistě není utopií, když se rozloučíme slovy: NASHLEDANOU V ROCE 2035 PŘI OSLAVÁCH 150. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VE STEHELČEVSI!

Hasičský slib 100 LET SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V LUTOPECNÁCH. Tak slibujeme!

Hasičský slib 100 LET SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V LUTOPECNÁCH. Tak slibujeme! Hasičský slib 100 LET SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V LUTOPECNÁCH Slibujeme při všem, co je nám svato a v plné shodě se svým svědomím a přesvědčením, že budeme věrně sloužiti své vlasti, republice České a

Více

100 let od založení POŽÁRNÍHO SBORU V POTEČI

100 let od založení POŽÁRNÍHO SBORU V POTEČI 1911 2011 100 let od založení POŽÁRNÍHO SBORU V POTEČI 1911 2011 100 LET OD ZALOŽENÍ POŽÁRNÍHO SBORU V POTEČI POTEČTÍ HASIČI foto z roku 1927 Z leva vrchní řada: Tichý Jan (Bačíků) stará škola, Šmatla

Více

120 let. Sboru dobrovolných hasičů v Hartmanicích (1886-2006) - 2 -

120 let. Sboru dobrovolných hasičů v Hartmanicích (1886-2006) - 2 - - 1 - 120 let Sboru dobrovolných hasičů v Hartmanicích (1886-2006) - 2 - Svatý Florián patron hasičů Sbor dobrovolných hasičů Hartmanice - 3 - Tenkrát... Červená zář kmitající na temné obloze, nezvyklý

Více

Rozšířené vydání pro http://www.hasici-oucmanice.php5.cz/o_sdruzeni.htm (text napsaný touto barvou odkazuje na www.stránku)

Rozšířené vydání pro http://www.hasici-oucmanice.php5.cz/o_sdruzeni.htm (text napsaný touto barvou odkazuje na www.stránku) 1 Rozšířené vydání pro http://www.hasici-oucmanice.php5.cz/o_sdruzeni.htm (text napsaný touto barvou odkazuje na www.stránku) Publikaci sepsal Leoš Minář dle podkladů SDH Oucmanice Neprošlo jazykovou úpravou.

Více

120 let. Sboru dobrovolných hasičů v Zašové

120 let. Sboru dobrovolných hasičů v Zašové 10 let Sboru dobrovolných hasičů v Zašové Almanach k oslavám 10. jubilea založení Sboru dobrovolných hasičů v Zašové, konaných 0. července 013 Vážení čtenáři tento výroční almanach je připomínkou 10 let

Více

SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V PŘEŠTICÍCH

SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V PŘEŠTICÍCH 140 LET SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V PŘEŠTICÍCH ZALOŽENO 1867 - 2 - ÚVODNÍ SLOVO Zdeněk Mráz starosta Sboru dobrovolných hasičů v Přešticích Vážení spoluobčané, hasiči Uplynulo už mnoho let od vzniku našeho

Více

V dubnu oslaví svá malá i velká jubilea celkem 85 našich občanů i občánků ve věku od 2 do 83 let.

V dubnu oslaví svá malá i velká jubilea celkem 85 našich občanů i občánků ve věku od 2 do 83 let. č. 3/2014 vydáno dne 04.04.2014 Vydavatel Obec Bulovka, se sídlem Bulovka č.p.101, 464 01 Frýdlant, IČ 00262692. Místo vydání Bulovka č.p.101, 464 01 Frýdlant Vydáváno 1x měsíčně. Tel./fax: 482 343 006,

Více

1874-2004 SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V ŽIHLI. 130 let

1874-2004 SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V ŽIHLI. 130 let 1874-2004 SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V ŽIHLI 130 let Redakční poznámka Text byl zpracován především podle publikace Kraus, F. 120 let Sboru dobrovolných hasičů v Žihli 1874-1994. Žihle 1994 při současném

Více

Univerzita Pardubice. Filozofická fakulta

Univerzita Pardubice. Filozofická fakulta Univerzita Pardubice Filozofická fakulta Dobrovolní hasiči jako nositelé tradic- má činnost SDH Lubno nějaký přínos pro kulturní a společenský život v obci? Bc. Aneta Svobodová Diplomová práce 2011 SOUHRN

Více

Rozšířená publikace ke 100. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Trnavě u Zlína

Rozšířená publikace ke 100. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Trnavě u Zlína Rozšířená publikace ke 100. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Trnavě u Zlína 1905 2005 Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci, vlasti k oslavě Podle tohoto hesla se od dávných dob řídili ti, kteří pomáhali

Více

Hasičská kronika Svazek III okres Brno venkov (J N) Hasičská kronika. Svazek III: Hasičské sbory v okrese Brno venkov J - N

Hasičská kronika Svazek III okres Brno venkov (J N) Hasičská kronika. Svazek III: Hasičské sbory v okrese Brno venkov J - N Hasičská kronika Svazek III: Hasičské sbory v okrese Brno venkov J - N autor: Bruno Němec Dolní Kounice / 2012 1 Vážený čtenáři. Spis, do kterého jsi právě nahlédl, je výsledkem několikaletého střádání,

Více

Kronika města Krásné Údolí V.díl - rok 2013. Rok 2013. Krásné Údolí. Zápis zpracoval: Martin Frank (leden 2014) Strana 1 / celkem stran 27

Kronika města Krásné Údolí V.díl - rok 2013. Rok 2013. Krásné Údolí. Zápis zpracoval: Martin Frank (leden 2014) Strana 1 / celkem stran 27 Rok 2013 Krásné Údolí Zápis zpracoval: Martin Frank (leden 2014) Strana 1 / celkem stran 27 Rok 2013 byl pro naše město rokem dokončení a následného dovyúčtování dotace ze Státního zemědělského intervenčního

Více

Zpravodaj. Sovětický kalendář uvede Josef Klíma ZLATO KEMPU LODÍN. Pochod historických jednotek bojištěm z roku 1866

Zpravodaj. Sovětický kalendář uvede Josef Klíma ZLATO KEMPU LODÍN. Pochod historických jednotek bojištěm z roku 1866 Zpravodaj číslo 3-2013 www.nechanicko.cz Náklad 3500ks Pochod historických jednotek bojištěm z roku 1866 V pátek 5. července 2013 proběhl v jihozápadní části královéhradeckého bojiště, v předvečer oslav

Více

ČERNOVÍRSKÁ ROČENKA 2011

ČERNOVÍRSKÁ ROČENKA 2011 ČERNOVÍRSKÁ ROČENKA ČERNOVÍRSKÁ ROČENKA 2011 Text: PhDr. Jindřich Hovadík za spolupráce členů olomoucké Komise městské části č. 1 Černovír Klášterní Hradisko, funkcionářů jednotlivých organizací a dalších

Více

130 let Sboru dobrovolných hasičů v Sudslavě

130 let Sboru dobrovolných hasičů v Sudslavě 130 let Sboru dobrovolných hasičů v Sudslavě 1880 2010 1 130 let Sboru dobrovolných hasičů v Sudslavě 1880 2010 Obsah Z historie obce...6 Z historie Sboru dobrovolných hasičů... 11 Hasičské zbrojnice...

Více

ROČNÍK 14/ ČÍSLO 6 ČERVEN

ROČNÍK 14/ ČÍSLO 6 ČERVEN ROČNÍK 14/ ČÍSLO 6 ČERVEN 2004 Předprázdninové zamyšlení Za několik málo dní nastane tolik očekávaná doba prázdnin a dovolených. Doba, ve které více času než kdy jindy trávíme v přírodě. Na svých toulkách

Více

130 let Sboru dobrovolných hasičů v Koldíně (1877 2007)

130 let Sboru dobrovolných hasičů v Koldíně (1877 2007) 130 let Sboru dobrovolných hasičů v Koldíně (1877 2007) Vydal Obecní úřad a Sbor dobrovolných hasičů v Koldíně 2007 Obecní úřad v Koldíně, 2007 Sbor dobrovolných hasičů v Koldíně, 2007 Alena Janková, 2007

Více

Dne 21. srpna 2011 jsme oslavili 75. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů ve Všemině.

Dne 21. srpna 2011 jsme oslavili 75. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů ve Všemině. říjen 2011 Číslo 3 Ročník XIII. Dne 21. srpna 2011 jsme oslavili 75. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů ve Všemině. Čtěte na str. 4 7 V LISTĚ NALEZNETE: Z jednání zastupitelstva obce Dotace ZK Povodeň

Více

Oucmanický zpravodaj leden 2014

Oucmanický zpravodaj leden 2014 Leden 24. 1. 2014 Kalendář akcí 1. pololetí 2014 Hasičský ples SDH Leden Přednáška o zdraví p. Opat Seniorský klub Únor Zpívání s harmonikou Seniorský klub Únor Beseda nad kronikou Seniorský klub Únor

Více

Ú V O D N Í S L O V O 130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů obce Hodslavice

Ú V O D N Í S L O V O 130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů obce Hodslavice www.hodslavice.cz cervenec-srpen ˇ 2013 Ú V O D N Í S L O V O 130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů obce Hodslavice Le o š Tu r e k, ve l i t e l J S D H H o d s l a v i ce V roce 1883 se rozhodlo

Více

Slovo starosty. Den dětí na venkově v Buchově. Vážení spoluobčané,

Slovo starosty. Den dětí na venkově v Buchově. Vážení spoluobčané, červen 2007 16 Slovo starosty Vážení spoluobčané, v květnu uplynul právě rok, od vydání prvního rozšířeného Postupického zpravodaje, jehož podobu máte i dnes před sebou. Jde o páté vydání v této grafické

Více

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Vážení spoluobčané, Slovo starosty v letošním roce si připomeneme 650 let od první zmínky o naší obci. Nejstarší zápis je z roku 1356, kdy bylo poprvé písemně

Více

Zpravodaj města Bakova nad Jizerou BAKOVSKO. Ročník XIII zdarma únor 2014 MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE SLOVO STAROSTKY

Zpravodaj města Bakova nad Jizerou BAKOVSKO. Ročník XIII zdarma únor 2014 MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE SLOVO STAROSTKY Zpravodaj města Bakova nad Jizerou BAKOVSKO Ročník XIII zdarma únor 2014 MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE SLOVO STAROSTKY Vážení občané, ještě jsme si ani nestačili užít letošní zimy, která je letos mimořádně mírná,

Více

ZPRAVODAJ. Sdružení hasičů ČMS - okresu Písek *********************************************************************************** Číslo 2014

ZPRAVODAJ. Sdružení hasičů ČMS - okresu Písek *********************************************************************************** Číslo 2014 SDRUŽENÍ HASIČŮ ČMS - OKRESU PÍSEK ZPRAVODAJ Pobočka : Lannova 63, 370 01, České Budějovice Sdružení hasičů ČMS - okresu Písek ***********************************************************************************

Více

NOVOMĚSTSKÉ NOVINY. Soutěž v lezení. Novoměstský týden manželství 2014

NOVOMĚSTSKÉ NOVINY. Soutěž v lezení. Novoměstský týden manželství 2014 cena 10 Kč www.nmps.cz číslo 2, ročník 20 Město Nové Město pod Smrkem březen duben 2014 NOVOMĚSTSKÉ NOVINY Vážení čtenáři, na sklonku letošní umírněné teplé zimy bez sněhu se Vám do rukou dostává další

Více

Vážení spoluobčané, sestry a bratři,

Vážení spoluobčané, sestry a bratři, Vážení spoluobčané, sestry a bratři, almanach vydaný u příležitosti 60. výročí založení sboru dobrovolných hasičů v Hylvátech je připomínkou obětavé činnosti předešlých hasičských generací; především pak

Více

Úvodní slovo. Bývávaly časy... www.staraves.cz. Vážení spoluobčané,

Úvodní slovo. Bývávaly časy... www.staraves.cz. Vážení spoluobčané, www.staraves.cz Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych se v úvodu tohoto zpravodaje s vámi podělil o pár postřehů z dění v obci. Se zahájením školního roku byla zprůjezdněna krajská silnice

Více

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY Vážení a milí spoluobčané, než se pustím do bilancování uplynulého času, chtěl bych Vám všem nejprve poděkovat za to, že jste šli k volbám do obecního zastupitelstva, které proběhly

Více

zpravodaj obce Šitbořice

zpravodaj obce Šitbořice zpravodaj obce Šitbořice červen 2008 ŠTENGARÁČEK - zpravodaj obce Šitbořice Vážení čtenáři, tímto druhým letošním číslem našeho obecního zpravodaje pokrýváme období, které bylo na události velmi bohaté.

Více

Jankovská ročenka. rok 2011

Jankovská ročenka. rok 2011 Jankovská ročenka rok 2011 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách nové Jankovské ročenky. Máme tu zimní období, venku je ještě velký nečas, a proto je vhodné zbilancovat si předešlý

Více