130 let SDH Stehelčeves

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "130 let SDH Stehelčeves 1885-2015"

Transkript

1 130 let SDH Stehelčeves

2 Historie hasičského hnutí ve Stehelčevsi 130. výročí založení SDH ve Stehelčevsi je určitě důvodem k ohlédnutí se do historie naší obce a připomenutí si založení hasičského sboru, jeho historii i současnost. Myšlenka ochrany majetku obce i občanů a snaha zabránit škodám, se ukázala jako velmi potřebná po několika požárech v naší obci, kdy se zjistilo, že obecní hasící nářadí je ve velmi špatném stavu a není řádně zajišťováno hašení. Proto bylo rozhodnuto založit sbor hasičů. K tomuto rozhodnutí došlo počátkem roku 1885, kdy byl starostou obce Vilém Polák, bydlící v č.p. 1. Zakládajícími členy sboru byli: Václav Beneš, Stanislav Kozel, Bohumil Pomajzl, Antonín Hofman, Vilém Polák a Hynek Čtrnáctý. Prvním velitelem sboru hasičů ve Stehelčevsi byl syn starosty Poláka, Jan, ale snad úplně prvním opravdovým velitelem byl František Dupa pumpař z č.p. 57. Ještě téhož roku byla zakoupena čtyřkolová stříkačka Abc 8 za 500,- zlatých od firmy Smejkal a syn. Záznam z obecní kroniky 1. kniha str. 367: Odpověď na objednávku stříkačky. Ctěným listem Vaším od 28. t,r, obdržel jsem ctěnou objednávku na čtyřkolovou stříkačku Abc 8 za 500 zl. A poznamenávám si toto k brzkému vyřízení, vzdávám Vám tímto povinné díky za udělenou mi zakázku a ujišťuji Vás, že se přičiním, bych důvěru ve mně složenou zasluhoval nezkráceně a Vás strojem dobrým obsloužil, byste mne mohli všude s dobrým přesvědčením doporučit. Stříkačka bude v krátku hotova a dovolím si Vám ještě určitý den oznámiti. Poroučuju se do ctěné přízně Vaší a znamenám s veškerou úctou Za F.Smejkal a syn Janu Polákovi byl velmi nápomocen Haubarta z Podkožovské župy Žďár. Tři roky po té, tedy roku 1888 odchází z funkce starosty obce Vilém Polák, rolník, za jehož působení byl založen hasičský sbor a zakoupena stříkačka, jakož i postavena hasičská zbrojnice vedle č.p. 41.

3 Jeho syn Jan nebyl však dlouho velitelem hasičstva, svou funkci složil a sbor se rozešel. Bylo to prý pro nepřístojné chování, za což byl sbor pokárán okresním hejtmanem. Po dlouhá léta na to se nedařilo sbor znovu ustaviti. Požární pohotovost, která pak nahrazovala práci sboru až do jeho obnovení v roce 1906, vedl Dupa František, pumpař z č.p. 57. Dupa také dlouhá léta udržoval obecní stříkačku v provozuschopném stavu. Dne 3. ledna 1906 bylo, za starostování V. Beneše, vydáno ve schůzi obecního zastupitelstva svolení k přeměně hasičské hotovosti ve Sbor dobrovolných hasičů pro spojené obce Stehelčeves Vrapice. Přítomní svolují k přeměně a usnášejí se sboru propůjčit hasičské nářadí a zařadit do rozpočtu obce obnos 160,- K ve prospěch sboru. Obec má právo k veškerým jednáním sboru vysílati delegáta a pro případ rozejití se sboru, rozhodovati o jeho jmění. Velitelem sboru se stal tehdy mladý rolník Bohumil Pomajzl, který sbor stmelil a dále při životě udržel. Báseň k zahájení výroční schůze hasičů v roce 1907 Jsme hasiči, to chlouba, to naše čest, S radostí vrhneme se v krutý boj, My svorně, ruku v ruce, s druhem druh, ni zisk, ni slávu nikdy nehledáme, v horoucí peklo, výheň plamennou. konejme s láskou svoji povinnost, náš život lidstvu zasvěcený jest K bližnímu láska nejlepší je zbroj, ochráncem dobré věci jest nám Bůh, a mile rádi jej stokrát v oběť dáme. ta tvoří sílu tisíce ramenou. vědomí dobré odměny laskavost. A kdyby přece, s živlem v souboji, mě určil k smrti v plamenech, že vykonal povinnost svoji, to osladí mi poslední můj vzdech. V roce 1908 má sbor 21 činných členů. Schůzová činnost je značná. V roce 1910 byl jmenován hornistou (trubačem) František Kubelka, horník z č.p. 61. V roce 1912 se 12. srpna konalo župní veřejné cvičení, na němž cvičily i ženy. Novým velitelem sboru byl rolník a hostinský, Václav Kokoška z č.p. 45. V roce 1913 byli zástupci sboru, A. Dřevo a V. Ptáčník na týdenním školení v krajinské škole ve Slaném. Sbor se zúčastnil na dvou požárech a to v Čičovicích a 7.7. v Lidicích. V roce 1914 vypukla První světová válka, která odvedla mladé členy. Starší je museli nahradit dvojitou prací. Do války odešel i velitel Kokoška, za něho nastupuje náměstek Antonín Dřevo.

4 Činnost sboru je válkou podlomena, není možno řádně plniti hasičské povinnosti. S námahou se koná jen to nejnutnější, aby občané byli uchráněni ničivých živlů. Po válce, dlouholetým členům, kteří byli zakládajícími členy v roce 1885, Antonínu Hofmanovi, truhláři z č.p. 64 a Františku Dupovi, pumpaři z č.p. 57, byly věnovány pamětní prsteny. V roce 1920 se vyskytuje zmínka o jinošské družině, která v tomto roce konala 14 cvičení. Starostou sboru je starosta obce Alois Sklenář. V příštím roce dává velitel na vědomí, že i členstvo ve sboru má být cvičeno v poskytování první pomoci. V roce 1923 má sbor 18 činných a 97 zakládajících a přispívajících členů. Z iniciativy členů byl v tomto roce postaven pomník padlých ve světové válce. Odhalení pomníku provedl starosta obce a současně starosta hasičů Alois Sklenář a velitel sboru Antonín Dřevo. 6. července 1927 bylo usneseno koupit pro Stehelčeves nový motorový stroj a starou stříkačku předat do hasičského sboru do Vrapic. V roce 1929 byl zvolen nový velitel Václav Hermach z domu č.p. 83, neboť Ant. Dřevo rezignuje z rodinných důvodů na funkci. 14. července 1935 se konala slavná valná hromada SDH, kde bylo vzpomenuto 50. výročí založení sboru. Přítomni byli i dva zakládající členové, a to A.Hofman truhlář a K.Brož horník. V roce 1938 byly pro 14 členů zakoupeny vycházkové obleky, které stály 5 350,- Kč. Na obleky pro zdejší i vrapický sbor si obec vypůjčila 7000,- Kč. Až do konce 2. světové války nejsou záznamy, první je až z roku 1945, napsaný velitelem Švandrlíkem. Protokoly schůzí byly za okupace zničeny. Již na sklonku války, byli zatčeni velitel V. Ptáčník a jeho zástupce V. Moravec pro přípravu aktivního odboje proti okupantům. Oba byli po těžkém výslechu posláni do koncentračního tábora v Terezíně. Zde po těžkém utrpení zemřel Václav Ptáčník. Václav Moravec se 10. května vrátil, ale již druhý den byl s podlomeným zdravím odvezen do kladenské nemocnice, kde 23. května 1945 zemřel. Ve dnech května 1945 konali naši členové V. Hermach a V. Podracký, ve stejnokroji hasičského sboru pohotovostní samaritánskou službu. Při ústupu německých vojsk od Prahy byli fašistickými vojáky 8. května zastřeleni.

5 Po osvobození se pak vracel život do svých kolejí a členové hasičského sboru ke svým povinnostem dne 17. října 1948 složili Hasičský slib do rukou předsedy MNV Josefa Hofmana Bylo to celkem 21 členů stálého hasičského sboru. Švandrlík Václav velitel Černý Václav předseda Hofman Václav jednatel Hampl Pavel, Krubner Bohumil, Moravec Josef st., Moravec Josef ml., Dřevo Antonín, Bartoš Karel, Troch František, Vlasák Josef, Kučera Josef, Ptáčník Josef, Kubelka František, Svoboda Josef, Fišer Václav, Černý František, Krubner Josef, Čtrnáctý Eduard, Kučera Václav a Hlavsa Jaroslav. V novém pojetí se také ustálilo pojmenování požárník na místě starého hasiče. Zvláštní důraz se kladl na požární prevenci. Provádí se pravidelné protipožární prohlídky domů. Samozřejmě se nezapomíná ani na výcvik nových členů, se zaměřením na využití nové techniky. Z požárů, při nichž museli zasahovat v poválečných letech naši požárníci jmenujme velký požár, který vznikl v roce července v 13,10 hodin vznikl ve stodole statku rolníka Josefa Rubeše čp. 25 oheň. Stodola, v níž bylo uloženo 70 žebřinových vozů kvalitní suché vojtěšky JZD, úplně vyhořela. K hašení se dostavili tyto hasičské sbory: Stehelčeves, Dřetovice, Buštěhrad, Kladno, Cvrčovice, Olšany a Vrapice. V zastoupení okresního velitele hasičů přítomen byl a záchranné práce řídil s. Dvořák z Kladna. Oheň byl založen dětmi, které si u stodoly hrály. Na rodiče dětí bylo podáno trestní oznámení. Stodola tato prý vyhořela také asi před 50 lety, jak vypravují starší občané. Sbor dobrovolných hasičů dostává v letošním roce nové pojmenování: Místní jednota Československé požární ochrany ve Stehelčevsi. Požárníci zasahují i při častých povodních, kdy dochází k vylití Dřetovického potoka na území naší obce. V roce byla postavena nová požární zbrojnice

6 v roce 1950 bylo započato s výstavbou požární nádrže, neboť v obci nebyl zdroj vody. Stavělo se na bývalém cvičišti Sokola a stavba byla ukončena v roce 1954.

7 V roce 1973 byla provedena generální oprava této nádrže, byly vybudovány betonové zdi s ocelovou výztuží. Na všech těchto pracích se podíleli členové požárního sboru i ostatní občané obce. rok 1974 /foto z obecní kroniky/ V posledních letech naši členové sboru dobrovolných hasičů opravili hasičskou zbrojnici, která byla sociálním zařízením a klubovnou SDH propojena se sálem kulturního domu. V této místnosti má sbor svou klubovnu Kolektiv mladých hasičů SDH Stehelčeves. Ve zbrojnici stále naši strojníci pečují o Tatru 805 z roku Ale i přes svůj pokročilý věk nám slouží doposud. Stejně tak stříkačky PS 8 a PS 12. S touto technikou se učí zacházet i naši nejmladší hasiči. Nejen sbor, ale i naše technika mládne (i když ne moc). V roce 2009 obec zakoupila Avii furgon a to hlavně pro využití našich mladých hasičů, kteří se zúčastňují pravidelně soutěží a je nutné převážet stříkačku a mnoho dalšího materiálu. V době soutěží a soustředění mají děti v tomto autě své zázemí. Vzhledem k tomu, že i naše JPO je velmi aktivní, v loňském roce zakoupila obec Stehelčeves hasičskou cisternu CAS 25 RTHP od městyse Častolovice a tak se náš sbor konečně dočkal své cisterny, se kterou se podstatně rozšířilo pole působnosti našich hasičů.

8 Ale nejen náš autopark se rozrůstá, ale využíváme i různých dotací na nákup techniky a zařízení pro náš sbor. Podařilo se nám získat dotaci na nákup nové stříkačky PS 16, elektrocentrály, čerpadla pro vodárnu k napouštění nádrže, motorovou pilu i výsuvný žebřík, nové hadice, plovoucí čerpadlo a další potřebné věci. Z grantu Veolie voda a.s. jsme získali finanční prostředky na výsadbu živého plotu kolem požární nádrže a překážky pro hasičský sport. Od roku 1998 pracuje při SDH Stehelčeves Kolektiv mladých hasičů, nejprve pod vedením Petra Tlachače a Vlastimila Kopala, který však tragicky zahynul. Proto začal s prací s dětmi pomáhat Zdeněk Vorlíček, Vladimír Štanc, Jaroslav Hlavsa, Jiří Zeman a Martin Svoboda a jako zdravotnice Jaroslava Štancová. Jako základní činnost bylo naplánováno seznámení, vyškolení a nauka praktických dovedností v požárním sboru, zapojení do činnosti sboru a výchova další generace hasičů. Děti se také seznamovaly se zdravovědou a topografií a nedílnou součástí byla i turistika i atletika. Hned v prvním roce svého působení získalo 1. místo v okresní lize mladých hasičů. Dále se zúčastňují dalších soutěží, a stále si vedou velmi dobře. 31.března 2000 obdržel SDH ve Stehelčevsi Čestné uznání za příkladnou práci s mládeží v požární ochraně od Ústředního výboru sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. V létě roku 2004 Vláďa Štanc a Jarda Hlavsa zorganizovali první třídenní soustředění na Klíčovské

9 přehradě, kde děti například slaňovaly, střílely ze vzduchovky, ale poznávaly i přírodu a život v ní. Od roku 2005 se děti scházejí každé pondělí v 16 hodin před hasičárnou. V zimních měsících jsou schůzky na sále Kulturního domu, kde se děti, pod vedením p. Vorlíčka, Basla, Hlavsy, Zemana a pí. Štancové, zdokonalovali v topografii, v hasebních pomůckách a prostředcích i v základech první pomoci a zúčastňují se závodů Zimní ligy Mladých hasičů. V tomto roce již proběhlo první týdenní soustředění mladých hasičů, opět na Klíčavě, a od té doby letní táboření patří ke každoročním aktivitám sboru. Dětí přibývalo a bylo třeba přeorganizovat systém práce s nimi. Na schůzky docházely děti od 3 do 15 let a tak bylo velmi obtížné je zaměstnat a připravovat na další soutěže. Proto i výsledky v soutěžích byly kolísavé, ale děti hasičský sport bavil. Proto jsme v roce 2008 oslovili Miroslavu a Lumíra Štancovi, kteří byli ochotni se našim dětem věnovat. Ti posléze přivedli paní Olgu Šťáhlavskou, která se také vrhla do práce s dětmi, a její muž začal pracovat na hasičské technice. Děti jsme rozdělili do 3 družstev. Nejmladší Dráčata, starší Soptíky a nejstarší, děti které závodí Dobráky. Toto rozdělení se velmi osvědčilo. Dráčata se učila základy spolupráce v kolektivu a první poznatky, které musí znát mladí hasiči, ale děti si formou hry a soutěží osvojily mnoho dovedností. Soptíci se již více zaměřují na hasičské dovednosti a připravují se na své první soutěže. No a Dobráci, ti nám opravdu dělají radost. Již mnoho let se drží na špičce soutěží kolektivů mladých hasičů nejen v rámci okresu, ale i mimo něj. Kolektiv mladých hasičů vede Lumír Štanc a velkou pomocnicí je mu i manželka Miroslava spolu s ostatními vedoucími. Naše děti jsou opravdu velmi úspěšné, a vyjmenování jejich úspěchů by vydalo na samostatnou knihu. Proto zde uvádíme pouze umístění Kolektivu mladých hasičů SDH Stehelčeves v roce výročí, tj. v roce Kolektiv mladých hasičů SDH Stehelčeves závodní oblečení pro kolektiv mladých hasičů Naše děti získaly dotaci z Mikroregionu Údolí Lidického potoka. Za peníze z tohoto MDT byla zakoupena trička černé barvy s dlouhým rukávem (cca 20 ks) s nápisem SDH Stehelčeves a znakem sboru. A jak vidíte, dětem opravdu sluší a naše malé hasiče všude poznají. No a s novými tričky si dojely - Do Vraného pro dvojité vítězství V sobotu 28. února se naše děti vydaly na závody do Vraného. Tentokrát jelo jedno družstvo mladších a jedno družstvo starších žáků. Disciplíny byly téměř všechny hasičské rozhoz a motání hadic na čas, topografické značky, telefonní čísla, zdravověda, hasicí přístroje nebo zorientování mapy podle buzoly. Děti se snažily, co jim síly stačily. Přihlížející příbuzní fandili a všichni jsme drželi palce, abychom se

10 dobře umístili. Vyhlášení začalo mladšími žáky a to od 9. místa. Když už bylo vyhlášeno čtvrté místo, věděli jsme, že budeme na bedně. Třetí ani druhé to však nebylo 1. místo mladší žáci SDH Stehelčeves. A začalo vyhlašování družstev starších žáků. Tam se začalo od 8. místa. A protože jsme dlouho starší žáky neměli, přáli jsme si, aby se děti umístily alespoň na půlce. Ale i tady jsme byli velmi mile překvapeni. My, rodiče a hlavně mladší kamarádi, jsme drželi snad všechny palce na těle. A vyplatilo se. Když přečetli třetí a druhé místo a my to nebyli, nastalo obrovské jásání - 1. místo v kategorii starších žáků SDH Stehelčeves. Radost byla obrovská přivést dvě první místa to bylo opravdu překvapení pro nás pro všechny a pro Lumíra nejhezčí dárek k svátku. A co následovalo? No jako vždy, když jsou děti na bedně pořádná oslava a dva dorty k tomu. Požární útok ve Lhotě V sobotu 18. dubna 2015 naše závodní družstvo dětí vyrazilo na závody v požárním útoku do Lhoty. Ačkoliv nám počasí zprvu nepřálo a dokonce spadla i nějaká ta sněhová vločka, přece jen si nakonec sluníčko dalo říci a chvílemi vylezlo. Přesto nikoho z nás nenapadlo to vzdát. Zmrzlé ruce, které se máčely ve vodě, nás zřejmě popoháněly k rychlejší akci aby už byly v teple. A tak to fungovalo. První pokus byl nejrychlejší ze všech 8 družstev 30, 22 vteřin a bylo nastříkáno. A šup do tepla. Za námi skončilo družstvo Braškova s časem 37, 90 vteřin a na třetím místě Lhota s časem 39, 18 vteřin. Medaile za vítězství hřály děti víc, než rozžhavená kamna. Radost veliká. A za odměnu šampaňské a hurá na plavečák.

11 Železný Soptík V sobotu se družstvo mladých hasičů zúčastnilo závodů tzv. Železný Soptík v Lidicích. Závodilo 11 dětí. Devět v kategorii mladších a 2 v kategorii starších. První kolo se běželo za družstvo. 20 nejrychlejších dětí postoupilo do druhého kola, kde mělo další pokus, tentokrát za jednotlivce. Jako družstvo skončily děti na krásném 1. místě veliký úspěch. Dosud jsme vítězství z této soutěži neměli. V kategorii jednotlivců jsme skončili takto: v kategorii mladších dívek 10. místo Kristýna Dobešová, 2. místo Veronika Lapáčková, 1.místo Šárka Štancová. V kategorii mladších chlapců 22. místo Tomáš Šmíd, 16. místo Petr Kmošek, 9. místo Václav Štanc, 5. místo Lukáš Dobrocsányi, 4. místo Filip Šťáhlavský, 2. místo Michal Šťáhlavský. V kategorii starších děvčat 13. místo Hana Štancová, v kategorii starších chlapců 2. místo Martin Šťáhlavský. Všichni byli náležitě odměněni jednotlivci medailemi, pohár jako družstvo a dokonce i pohár putovní ale ten budou muset příští rok obhájit. Májový závod Hned následující pátek jsme pokračovali v závodech Májový závod jednotlivců ve Středoklukách. Těchto závodů se zúčastnilo 10 dětí ve dvou kategoriích. Osm dětí v kategorii mladších a dva v kategorii starších. V kategorii mladších děvčat bylo umístění takovéto: 11. místo Kristýna Dobešová, 1. místo Šárka Štancová. V kategorii mladších chlapců: 27. místo Tomáš Šmíd, 10. místo Václav Štanc, 8. místo Petr Kmošek, 4. místo Filip Šťáhlavský, 3. místo Michal Šťáhlavský, 2. místo Lukáš Dobrocsányi. Kategorie starších dívek 5. místo Hana Štancová. Kategorie starších chlapců: 1. místo Martin Šťáhlavský. Ten zároveň získal putovní pohár za nejrychlejší čas celých závodů. Tak snad ho příští rok obhájí. Dětem k jejich úspěchům moc gratulujeme škoda jen, že tak málo rodičů jim přijede fandit! Plamen 2015 No a největším úspěchem letošního roku byl Plamen, který letos probíhal ve dnech května v Plchově. Tam jsme s přehledem porazili

12 všechna družstva a vyhráli, co se dalo. První den jsme skončili třetí, ale pak už jsme s přehledem všechny disciplíny ukončili jako první a tak i celkovém pořadí jsme vybojovali 1.místo.

13 A v pondělí jsme se všichni sešli u požární nádrže, abychom ukončili tento hasičský rok a rozdali si hasičská vysvědčení a těm, kteří přestoupí do dalšího družstva, i přestupní listy. Ale ani ti starší nezahálí. V sobotu se uskutečnilo taktické cvičení SDH, kterého se zúčastnila i naše jednotka. Toto cvičení prověřilo schopnosti našich hochů. Procvičili si plnění úkolů při zdolávání požárů většího charakteru, kyvadlovou dopravu vody a zřízení čerpacího stanoviště pro plnění CAS. Cvičení se zúčastnily tyto jednotky:

14 HZS Kladno JSDH Brandýsek JSDH Stehelčeves JSDH Zákolany Cvičení bylo opravdu přínosné a doufáme, že cvičení takového rozsahu nebylo poslední. Úspěšně se také účastní soutěží v hasičském sportu, ale především jsou všude tam, kde je jich potřeba. Pomáhají při povodních i požárech, ale hlavně při každodenním životě v obci. Prořezávají vysoké stromy, proplachují vpustě a kanály, kropí ulice, Pomocnou ruku podávají při konání kulturních a společenských akcích, při pořádání oslav MDD, či stavbě hranice na čarodějnice. A ti starší? Ti se zase starají, aby ti mladší měli čas na svou činnost, a tak udržují klub i prostory kolem požární nádrže v pořádku. Tak to má být a my doufáme, že činnost našeho sboru bude stále tak bohatá, jako doposud a my se s hasiči budeme setkávat jen při příjemných příležitostech a těch První zásah při hašení automobilu Dne byla jednotka SDH Stehelčeves svolána k požáru osobního automobilu v obci Stehelčeves. Po příjezdu na místo zásahu jednotka začala s hašením vozidla OA Volkswagen Golf III. Po příjezdu velitele zásahu bylo domluveno, že jednotka bude provádět dohašovací práce. Čas zásahu: 15:05-15:46 Výjezdu se zúčastnili: Štáhlavský Petr, Kučera Tomáš, Štanc Lumír, Svoboda Martin, Šťáhlavský, Müller Petr

15 Přehled hlavních funkcionářů výboru SDH ve Stehelčevsi v uplynulých 130 letech Starostové, pozdější předsedové a dnes opět starostové SDH Vilém POLÁK ? Václav BENEŠ Bohumil POMAJZL Alois SKLENÁŘ

16 Václav ČERNÝ Václav FIŠER Václav KUČERA Zdeněk VYDRA Jaroslav KNÍŽE

17 Ing. Jiří KOTT Zdeněk VORLÍČEK Lumír ŠTANC dosud Velitelé sboru SDH Jan POLÁK

18 František DUPA Bohumil POMAJZL Václav KOKOŠKA Antonín DŘEVO Antonín FŰRST

19 Václav PTÁČNÍK Václav HERMACH Antonín DŘEVO Václav PTÁČNÍK Václav ŠVANDRLÍK

20 Josef VLASÁK Václav KUČERA Karel KALINA Zdeněk VYDRA Karel MAŘÍK Rudolf PILNÝ

21 Zdeněk VYDRA Tomáš KUČERA dosud Členové výboru SDH Stehelčeves v roce 2015 Starosta: Zástupce starosty: Velitel: Zástupce velitele: Jednatel: Hospodář: Strojník: Zbrojíř: Vedoucí kolektivu MH Kulturní ref: Členové výboru: Lumír ŠTANC Martin SVOBODA Tomáš KUČERA Petr ŠŤÁHLAVSKÝ Jaroslava ŠTANCOVÁ Vladimír ŠTANC Petr ŠŤÁHLAVSKÝ, Miroslav ŠŤÁHLAVSKÝ, Petr MŰLLER, Lumír ŠTANC Petr ŠŤÁHLAVSKÝ Lumír ŠTANC, Miroslava ŠTANCOVÁ Vladimír ŠTANC, Miroslav VESELSKÝ Juraj KAČALA, Rudolf PILNÝ Revizní komise Jaroslav SYBOL Miroslav VESELSKÝ

22 Stejně tak, jako tomu bylo celých uplynulých 130 let, podílejí se členové SDH na dění v celé naší obci. Je samozřejmostí, že je najdeme všude tam, kde se něco děje. Podílejí se na přípravách oslav MDD pro naše děti i sbírají staré železo, aby v obci ubylo nepořádku. Spolupracují s Obecním úřadem při opravách v obci, pomáhají při povodních a hlídají Dřetovický potok při každém větším dešti. A s ostatními organizacemi pomáhají v zajišťování kulturních akcí. A co je na naší práci nejlepší? Asi to, že jsme připraveni pomoci, kde je třeba a hlavně to, že náš sbor mládne. Zatím co se v jiných obcích sbory hasičů ruší, naši mladí se mají čile k světu. Tak že jistě není utopií, když se rozloučíme slovy: NASHLEDANOU V ROCE 2035 PŘI OSLAVÁCH 150. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VE STEHELČEVSI!

ZPRAVODAJ. Červen 6/2015

ZPRAVODAJ. Červen 6/2015 6/2015 S T E H E L Č E V S K Ý ZPRAVODAJ Červen Přichází červen a s ním i prázdniny, které v naší škole budou již o 14 dní dříve, díky stavebním pracím na budově školy. To je jistě vítaná zpráva pro děti,

Více

SDH LIPŮVKA 1879-2009

SDH LIPŮVKA 1879-2009 OBEC LIPŮVKA Z historie obce První písemnou zmínku o Lipůvce nalézáme roku 1371 v Moravských zemských deskách. Z archeologických nálezů však víme, že zde žili lidé již mnohem dříve. Dá se předpokládat,

Více

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ 40747 IČ 66102391 O nás Náplní činnosti mladých hasičů při SDH Varnsdorf je vzdělávání dětí nejen v

Více

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 4. 1. 2014 Vážení bratři hasiči, vážení hosté. Dovolte, abych Vás seznámil se zprávou o činnosti SDH Veselice za rok 2013. K dnešnímu dni má náš sbor 45 členů.

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 2/2012

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 2/2012 Obec Úžice, Nádražní 200, 277 45 Úžice OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012 kterou se vydává požární řád obce Zastupitelstvo obce Úžice, Nádražní 200, 277 45 Úžice schvaluje a vydává dne 9. 2. 2012 v souladu

Více

OBEC HUTISKO-SOLANEC. Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2008, kterou se vydává Požární řád obce. Požární řád obce

OBEC HUTISKO-SOLANEC. Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2008, kterou se vydává Požární řád obce. Požární řád obce OBEC HUTISKO-SOLANEC Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2008, kterou se vydává Požární řád obce Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec se na svém zasedání dne 9. prosince 2008 usnesením č.

Více

Informace o činnosti duben 2015

Informace o činnosti duben 2015 Sbor dobrovolných hasičů Mirovice, Tyršova 315, 398 06 Mirovice Informace o činnosti duben 2015 24. března 2015 v 16:07 hodin Jednotka SDH Mirovice vyjela s CAS 32 Tatra 815 k technické pomoci do Husovy

Více

Cvičení jednotek SDH v roce 2013

Cvičení jednotek SDH v roce 2013 Cvičení jednotek SDH v roce 2013 (okres Strakonice JPO III a JPO V) Schvaluje:... starostka OSH Strakonice Plán jednotek 1. Dokumentace zdolávání požárů Operativní karta a Operativní plán (dále jen DZP

Více

MĚSTO VELKÉ HAMRY. Obecně závazná vyhláška č. PP/01/2014,

MĚSTO VELKÉ HAMRY. Obecně závazná vyhláška č. PP/01/2014, MĚSTO VELKÉ HAMRY Obecně závazná vyhláška č. PP/01/2014, kterou se vydává Požární řád města Velké Hamry, stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob Zastupitelstvo

Více

Obecně závazná vyhláška OBCE HLAVEČNÍK č.1/2015

Obecně závazná vyhláška OBCE HLAVEČNÍK č.1/2015 OBEC HLAVEČNÍK Obecně závazná vyhláška OBCE HLAVEČNÍK č.1/2015 Požární řád obce Hlavečník Schváleno na zasedání zastupitelstva obce Hlavečník dne : Účinnost od : OBEC HLAVEČNÍK Zastupitelstvo obce Hlavečník

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 0 Kojetín Obecně závazná vyhláška č. /2003, Požární řád Zastupitelstvo města Kojetín se usneslo, podle 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 28/2000 Sb. o obcích (obecní

Více

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ Obecně závazná vyhláška č. 1/2004 POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA Zastupitelstvo Města Planá nad Lužnicí vydává podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění

Více

MĚSTYS Opatov Zastupitelstvo obce Opatova Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 kterou se vydává požární řád obce

MĚSTYS Opatov Zastupitelstvo obce Opatova Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 kterou se vydává požární řád obce MĚSTYS Opatov Zastupitelstvo obce Opatova Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 kterou se vydává řád obce Zastupitelstvo obce Opatov se na svém zasedání konaném dne 29. 9. 2015 usneslo vydat na základě 29

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Křtiny č. 7/2005 Požární řád Obce Křtiny

Obecně závazná vyhláška Obce Křtiny č. 7/2005 Požární řád Obce Křtiny Obecně závazná vyhláška Obce Křtiny č. 7/2005 Požární řád Obce Křtiny Zastupitelstvo Obce Křtiny se na svém zasedání dne 12. 12. 2005 usneslo vydat na základě zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,

Více

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Reg.č. 3201237 IČO: 66132878 Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Dne 9.1.2004 byl náš sbor pověřen organizací Výročního okrskového aktivu. Aktiv byl uspořádán v hotelu U Novotných. Na aktivu

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vraclav č. 1/2008. kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD. obce Vraclav

Obecně závazná vyhláška obce Vraclav č. 1/2008. kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD. obce Vraclav Obecně závazná vyhláška obce Vraclav č. 1/2008 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD obce Vraclav Zastupitelstvo obce Vraclav se na svém zasedání dne 31. 3. 2008 usneslo vydat svým usnesením č. 13/08 na základě

Více

Zápis z volební výroční valné hromady SDH Vratimov Konané v v hostinci U Šodka

Zápis z volební výroční valné hromady SDH Vratimov Konané v v hostinci U Šodka Zápis z volební výroční valné hromady SDH Vratimov Konané 17. 1. 2015 v 17 00 v hostinci U Šodka 1. Zahájení, uvítání hostů, minuta ticha, program schůze Vedením schůze byl pověřen Ing. Dalibor Vlček.

Více

Kroužek - mladý hasič. u SDH Pátek. rok

Kroužek - mladý hasič. u SDH Pátek. rok Kroužek - mladý hasič u SDH Pátek rok 2008 2009 15.06.2008 na základě blížícího se 120. výročí vzniku SDH v Pátku, se uskutečnil od 15,00 hodiny Den otevřených dveří s ukázkou hasičské techniky zároveň

Více

Cvičení jednotek SDH v roce 2014

Cvičení jednotek SDH v roce 2014 Cvičení jednotek SDH v roce 2014 (okres Strakonice JPO III a JPO V) Schvaluje:... starostka OSH Strakonice Plán cvičení jednotek 1. Dokumentace zdolávání požárů Operativní karta a Operativní plán (dále

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

VYHLÁŠKA č. 1/2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE. Čl. l Úvodní ustanovení

VYHLÁŠKA č. 1/2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE. Čl. l Úvodní ustanovení VYHLÁŠKA č. 1/2008 Zastupitelstvo obce Slapy se na svém zasedání dne 17.1.2008 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a v

Více

Požární řád obce. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Požární řád obce. Čl. 1 Úvodní ustanovení Požární řád obce Lužnice Vyhláška č.1/2011 Obec Lužnice na základě usnesení zastupitelstva ze dne29. 8. 2011 podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD Města Broumov

POŽÁRNÍ ŘÁD Města Broumov Obecně závazná vyhláška č. 2/2007 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD Města Broumov Zastupitelstvo města Broumov se na svém zasedání dne 12. 12. 2007 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985

Více

OBEC LUŽNICE Obecně závazná vyhláška č. 5/2012

OBEC LUŽNICE Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 OBEC LUŽNICE Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 Obec Lužnice na základě usnesení zastupitelstva č.10/0509/2012 ze dne 5. 9. 2012 podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,

Více

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Výroční zpráva SDH Suhrovice Rok 2014 Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Dovolte mi, abych Vás informoval prostřednictvím výroční zprávy o stavu a činnosti SDH Suhrovice v uplynulém roce

Více

Organizace hasičů SDH Sbor dobrovolných hasičů - občanské sdružení pracující na úseku požární ochrany - preventivní a výchovná činnost mezi občany a mládeží - výchova nových členů do JSDH JSDH jednotka

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření JSDH Popůvky za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření JSDH Popůvky za rok 2014 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření JSDH Popůvky za rok 2014 Pro rok 2014 byly stanoveny tyto hlavní úkoly: 1. Zabezpečovat průběžné plnění práce sboru na rok 2014. 2. Podílet se na zabezpečování akceschopnosti

Více

OBEC JANOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE. Článek 1 Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

OBEC JANOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE. Článek 1 Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci OBEC JANOVICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Zastupitelstvo obce Janovice se na svém zasedání konaném dne 05.06.2008 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č 133/1985 Sb.,

Více

Požární ochrana v obcích

Požární ochrana v obcích Požární ochrana v obcích Základní informace pro starosty obcí o povinnostech na úseku zajišťování úkolů požární ochrany 2011 prevence 1 JSDHO x SDH V obci zpravidla působí sbor dobrovolných hasičů (SDH),

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Kraj Pardubický Pořadatel: ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ Krajského kola soutěže mladých hasičů ve hře PLAMEN 2016 - Skuteč SHČMS - KSH Pardubice, OSH Chrudim, odborná

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 6/2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE CHOTEČ Platná v územním obvodu Obce Choteč Zastupitelstvo obce Choteč vydalo dne 18.6.2008 podle 29 odst. 1, písmeno o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární

Více

Obec Dubno. Obecně závazná vyhláška obce Dubno č. 1/2011, kterou se vydává Požární řád obce Dubno

Obec Dubno. Obecně závazná vyhláška obce Dubno č. 1/2011, kterou se vydává Požární řád obce Dubno Obec Dubno Obecně závazná vyhláška obce Dubno č. 1/2011, kterou se vydává Požární řád obce Dubno Zastupitelstvo obce Dubno schvaluje a vydává dne 21.2.2011 v souladu s ust. 10 písm. d), 35 a 84 odst. 2)

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SVOJŠICE, číslo 3/2011 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD. obce SVOJŠICE

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SVOJŠICE, číslo 3/2011 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD. obce SVOJŠICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SVOJŠICE, číslo 3/2011 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD obce SVOJŠICE Zastupitelstvo obce Svojšice se na svém zasedání dne 12.5.2011 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o)

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, kterou se vydává požární řád města

Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, kterou se vydává požární řád města Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, kterou se vydává požární řád města Schváleno ZM dne 21.09.216 usnesením č. 12/159/2016 Nabývá účinnosti dne 18.10.2016 Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, kterou se vydává

Více

č. 1 /2007 kterou se vydává požární řád obce

č. 1 /2007 kterou se vydává požární řád obce Obec Dřínov, Dřínov č.p. 38, 277 45 Úžice OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2007 kterou se vydává požární řád obce Zastupitelstvo obce Dřínov schvaluje a vydává dne 26. 6. 2007 v souladu s ust. 10 písm. d),

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 2/2004

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 2/2004 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2004 Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice vydává dne 24. 5. 2004, na základě ust. 29 odst. 1 písm o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Více

Požární řád obce. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Požární řád obce. Čl. 1 Úvodní ustanovení Obecně závazná vyhláška obce Rovensko č. 16 Požární řád obce Obec Rovensko na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne 8. března 2004 podle par. 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární

Více

OBEC VILÉMOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se vydává. Požární řád obce

OBEC VILÉMOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se vydává. Požární řád obce OBEC VILÉMOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se vydává Požární řád obce Zastupitelstvo obce se na svém zasedání konaném dne 23. února 2017 usnesením č. 318/2017 usneslo vydat na základě 29 odst.

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE - PÁTEK č. 6/2007

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE - PÁTEK č. 6/2007 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE - PÁTEK č. 6/2007 Požární řád obce Pátek Platná na územním obvodu obce Pátek Zastupitelstvo obce Pátek schválilo a vydává dne 25. 9. 2007 v souladu s ust. 10 písm.d), 84 odst.

Více

VYHLÁŠKA č. 1 / 2010

VYHLÁŠKA č. 1 / 2010 VYHLÁŠKA č. 1 / 2010 Obec Bedřichov na základě usnesení zastupitelstva č. 274/2010 ze dne 15.4.2010 podle 29 odst. 1 písm o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Obec Vyšehořovice. Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

Obec Vyšehořovice. Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Obec Vyšehořovice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Zastupitelstvo obce Vyšehořovice se na svém zasedání dne 27.2.2008 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985

Více

OBEC Dubenec. Obecně závazná vyhláška č 4/2013

OBEC Dubenec. Obecně závazná vyhláška č 4/2013 OBEC Dubec Obecně závazná vyhláška č 4/2013 Obec Dubec na základě ussení zastupitelstva obce č. 368/2013-37. ZO ze d 12.12.2013 podle 29 odst. 1 písm o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,

Více

Požární řád obce Sirá

Požární řád obce Sirá Směrnice č.1/ 2016 Požární řád obce Sirá Čl. 1 Úvodní ustanovení Tato směrnice požární řád je zpracována pro Obec Sirá. Upravuje základní zásady zabezpečení požární ochrany Požární řád obce Sirá upravuje

Více

ORGANIZACE JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY V ČR

ORGANIZACE JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY V ČR Druhy jednotek PO - 65 zákona o PO jednotka hasičského záchranného sboru kraje jednotka hasičského záchranného sboru podniku jednotka sboru dobrovolných hasičů obce jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku

Více

Požární řád obce. 1. HZS Královéhradeckého kraje - stanice Jaroměř JPO I 2. JSDH Jaroměř JPO II 3. JSDH Velichovky JPO III

Požární řád obce. 1. HZS Královéhradeckého kraje - stanice Jaroměř JPO I 2. JSDH Jaroměř JPO II 3. JSDH Velichovky JPO III OBEC ROŽNOV Obecně závazná vyhláška č.1/2009 Obec Rožnov na základě usnesení zastupitelstva ze dne 22.12.2009 podle 29 odst. 1 písm o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2014

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2014 Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2014 3. 1. 2015 Vážení bratři hasiči, sestry hasičky, vážení hosté. Dovolte, abych Vás seznámil se zprávou o činnosti SDH Veselice za rok 2014. K dnešnímu dni má náš

Více

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: , IČ , DIČ:CZ

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: ,  IČ , DIČ:CZ O B E C K O Š Í K Y 2006 Události obce 2006 V roce 2006 opět v naší obci proběhly volby do zastupitelstva. Byli zvoleni tito občané: starosta: místostarosta: členové zastupitelstva: Mgr. Jaroslav Šlechta

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 1/2015 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 1/2015 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 Zastupitelstvo obce Doubrava se na svém 3. zasedání konaném dne 9. 2. 2015 usnesením č.91/3/2015 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č.133/1985 Sb., o

Více

Město Rabí Zastupitelstvo města Rabí Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se vydává požární řád města POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA

Město Rabí Zastupitelstvo města Rabí Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se vydává požární řád města POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA Město Rabí Zastupitelstvo města Rabí Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se vydává požární řád města Zastupitelstvo Města Rabí se na svém zasedání dne 18.11. 2015 usnesením č. 8/2015, usneslo vydat

Více

Z KRONIKY VELKÉ LHOTY

Z KRONIKY VELKÉ LHOTY Z KRONIKY VELKÉ LHOTY 1894 Sepsaný při schůzi sboru dobrovolných hasičů obce Velké Lhoty. Odbývané dne 26. března 1894 v hostinci p. Františka Kobsy ve Velké Lhotě. Věc Nejprve předloženy byly vzorky na

Více

Obec PERÁLEC POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

Obec PERÁLEC POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Obec PERÁLEC Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, kterou se vydává požární řád obce PERÁLEC Zastupitelstvo obce Perálec se na svém 23. veřejném zasedání dne 7.června 2010 usnesením č. 23/9 usneslo vydat

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Města Desná č. 2/2006

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Města Desná č. 2/2006 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Města Desná č. 2/2006 POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA DESNÁ Zastupitelstvo města Desná se na svém zasedání dne 22.2.2006 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm o) bod 1. zákona č. 133/1985

Více

Požární řád obce. Obec Vavřinec Obecně závazná vyhláška č. 1/2014

Požární řád obce. Obec Vavřinec Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 Obec Vavřinec Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 Požární řád obce Zastupitelstvo obce Vavřinec se na svém zasedání dne 16.04.2014 usneslo vydat v souladu s ustanoveními 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h)

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 1/2011

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 1/2011 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. /20 Obec Bánov na základě usnesení zastupitelstva ze dne 5.2.20 podle 29 odst. písm o) bod. zákona č. 33/985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, odst. 3 písm.

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

OBEC KOSOŘICE, okres Mladá Boleslav

OBEC KOSOŘICE, okres Mladá Boleslav OBEC KOSOŘICE, okres Mladá Boleslav Obecně závazná vyhláška obce KOSOŘICE č. 01/2006 Požární řád obce Zastupitelstvo obce Kosořice schválilo a vydává dne 29.03.2006 v souladu s ustanovením 84, odst. 2

Více

SDH Žamberk. Údaje o stříkačce

SDH Žamberk. Údaje o stříkačce Údaje o stříkačce SDH Žamberk Ani Žamberk nebyl ušetřen zkázy způsobené ohněm, a proto se jeho občané snažili vytvářet ochranu proti tomuto živlu. Staré kroniky zaznamenávají rok 1572, kdy město lehlo

Více

VYHLÁŠKA č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE. Čl. l Úvodní ustanovení

VYHLÁŠKA č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE. Čl. l Úvodní ustanovení VYHLÁŠKA č. 1/2005 Zastupitelstvo obce Velký Újezd se na svém zasedání dne 30. března 2005 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,

Více

OBEC BUŠ. Požární řád obce

OBEC BUŠ. Požární řád obce OBEC BUŠ Obecně závazná vyhláška obce Buš č. 1/2009 Požární řád obce Zastupitelstvo obce Buš se na svém zasedání dne 4.11.2009 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární

Více

= 1 = O B E C P U S T I N A. Obecně závazná vyhláška obce Pustina č. 1/2005, kterou se vydává Požární řád

= 1 = O B E C P U S T I N A. Obecně závazná vyhláška obce Pustina č. 1/2005, kterou se vydává Požární řád = 1 = O B E C P U S T I N A Obecně závazná vyhláška obce Pustina č. 1/2005, kterou se vydává Požární řád Zastupitelstvo obce Pustina se na svém zasedání dne 3.6.2005 usneslo usnesením č. 2/2005 vydat na

Více

OBEC Hlušice Zastupitelstvo obce Hlušice Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, kterou se vydává požární řád obce

OBEC Hlušice Zastupitelstvo obce Hlušice Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, kterou se vydává požární řád obce OBEC Hlušice Zastupitelstvo obce Hlušice Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, kterou se vydává požární řád obce Zastupitelstvo obce Hlušice se na svém zasedání konaném dne 7. března 2016 usneslo vydat na

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2005 Požární řád města Červeného Kostelce

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2005 Požární řád města Červeného Kostelce MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2005 Požární řád města Červeného Kostelce Zastupitelstvo města Červeného Kostelce se na svém zasedání dne 25.8.2005 usnesením č. 2.25 usneslo vydat na

Více

Obec Písečná. Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o požární ochraně obce

Obec Písečná. Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o požární ochraně obce Obec Písečná Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o požární ochraně obce Zastupitelstvo obce Písečná se na svém zasedání dne 24.3.2005 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č.133/1985 Sb., ve

Více

Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162 IČ: 00252930, DIČ: CZ00252930, bank. spojení KB Tábor č.ú. 4420301/0100

Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162 IČ: 00252930, DIČ: CZ00252930, bank. spojení KB Tábor č.ú. 4420301/0100 Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162 IČ: 00252930, DIČ: CZ00252930, bank. spojení KB Tábor č.ú. 4420301/0100 Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 Městys Stádlec (dále jen obec) na základě usnesení zastupitelstva

Více

OBEC BĚLEČ. Obecně závazná vyhláška č. 3/2009, kterou se vydává Požární řád obce

OBEC BĚLEČ. Obecně závazná vyhláška č. 3/2009, kterou se vydává Požární řád obce OBEC BĚLEČ Obecně závazná vyhláška č. 3/2009, kterou se vydává Požární řád obce Zastupitelstvo obce Běleč se na svém zasedání dne 24.11.2009 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č.

Více

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina územní odbor Pelhřimov. Č.j.: HSJI- 87-3/PE-2015 Počet listů: 2 Přílohy: 0

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina územní odbor Pelhřimov. Č.j.: HSJI- 87-3/PE-2015 Počet listů: 2 Přílohy: 0 Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina územní odbor Pelhřimov Požárnická 1240, 393 01 Pelhřimov HZSJX0037UG2 HZSJX0037UG2 prvotní identifikátor DRESÁT: Městský úřad, Městys, Obecní úřad, DDL Lukavec, Nemocnice

Více

Zápis z Valné hromady, která se konala dne 24. 11. 2014 v obci Číčovice.

Zápis z Valné hromady, která se konala dne 24. 11. 2014 v obci Číčovice. Zápis z Valné hromady, která se konala dne 24. 11. 2014 v obci Číčovice. Program: 1) Zahájení a přivítání přítomných. 2) Volby orgánů mikroregionu. 3) Organizační a různé: - Návrh rozpočtu mikroregionu

Více

Starostové hasičského sboru ve Vlásenici : (V závorce je uvedeno známé přesné datum konání voleb na valné hromadě.)

Starostové hasičského sboru ve Vlásenici : (V závorce je uvedeno známé přesné datum konání voleb na valné hromadě.) Starostové hasičského sboru ve Vlásenici : (V závorce je uvedeno známé přesné datum konání voleb na valné hromadě.) 1910 Kubů Vojtěch, č.p. 4 1911 (26.březen 1911) Kubů Vojtěch, č.p. 4 1912 Kubů Vojtěch,

Více

Požární řád města Nejdek

Požární řád města Nejdek Obecně závazná vyhláška města č. 1 / 2008 Požární řád města Město na základě usnesení č. ZM/244/9/08 zastupitelstva města ze dne 10. dubna 2008 v souladu s 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o

Více

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 1/2009

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 1/2009 Město Obecně závazná vyhláška č. 1/2009 Zastupitelstvo města se na svém zasedání dne 7. 5. 2009 usneslo vydat na základě ust. 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2010. POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE SRNÍ a jejích místních částí: Hrádky, Mechov, Rokyta, Sedlo a Staré Srní

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2010. POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE SRNÍ a jejích místních částí: Hrádky, Mechov, Rokyta, Sedlo a Staré Srní OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/21 Zastupitelstvo obce Srní se na svém zasedání dne 31. května 21 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

OBEC Leština u Světlé. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se vydává Požární řád obce Leština u Světlé POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

OBEC Leština u Světlé. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se vydává Požární řád obce Leština u Světlé POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE OBEC Leština u Světlé Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se vydává Požární řád obce Leština u Světlé Zastupitelstvo obce Leština u Světlé se na svém zasedání konaném dne 14.5.2015 usneslo vydat

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška č. 2/2016,

Více

Obecně závazná vyhláška obce Pístina č. 2/2009. Požární řád obce

Obecně závazná vyhláška obce Pístina č. 2/2009. Požární řád obce Obecně závazná vyhláška obce Pístina č. 2/2009 Obec Pístina na základě usnesení zastupitelstva ze dne 7.9.2009 podle 29 odst. 1 písm o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 O B E C B R A Š K O V Obecně závazné vyhlášky Ročník 2011 Vydáno 27. září 2011 Částka I Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 kterou se vydává požární řád Obce Braškov Zastupitelstvo obce Braškov se na svém

Více

Zpráva o činnosti ORV OSH Pardubice za rok 2014

Zpráva o činnosti ORV OSH Pardubice za rok 2014 Zpráva o činnosti ORV OSH Pardubice za rok 2014 Vážená paní starostko Okresního sdružení, vážení hosté. Vážení zástupci jednotlivých sborů našeho okresu. Dovolte mi, abych Vás ve stručnosti seznámil s

Více

P O Ž Á R N Í Ř Á D obcí Bratkovice a Dominikální Paseky

P O Ž Á R N Í Ř Á D obcí Bratkovice a Dominikální Paseky Obecní úřad Bratkovice obecně závazná vyhláška obce č.1/2008 Zastupitelstvo obce Bratkovice se sídlem v Dominikálních Pasekách schválilo dne 19.3.2008 svým usnesením č. 1/2008 v souladu s 29, odst. 1,

Více

Obec Jablonná Obecně závazná vyhláška č. 1/2014,

Obec Jablonná Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, Obec Jablonná Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, Požární řád obce Obec Jablonná na základě usnesení zastupitelstva ze dne 12. července 2014 podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární

Více

Obecně závazná vyhláška č.1 / 2003. obce Ostrožská Nová Ves, kterou se vydává požární řád obce. Ostrožská Nová Ves POŽÁRNÍ ŘÁD

Obecně závazná vyhláška č.1 / 2003. obce Ostrožská Nová Ves, kterou se vydává požární řád obce. Ostrožská Nová Ves POŽÁRNÍ ŘÁD Obecně závazná vyhláška č.1 / 2003 obce Ostrožská Nová Ves, kterou se vydává požární řád obce Ostrožská Nová Ves Obecní zastupitelstvo v Ostrožské Nové Vsi se na svém zasedání dne 14.10.2003 usneslo vydat

Více

Požární řád obce Malínky

Požární řád obce Malínky Obecně závazná vyhláška č. 01/2003 Obec Malínky na základě usnesení č. VII/1 zastupitelstva ze dne 5. prosince 2003 podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění

Více

POZARNI RAD OBCE UHERCE

POZARNI RAD OBCE UHERCE \ Obecně závazná vyhláška obce Úherce v,, 'V r r POZARNI RAD OBCE UHERCE Zastupitelstvo obce vydává podle 10 a 84 zákona Č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších novel a v souladu s 29, odst. I, písmo

Více

Obec Radimovice u Želče. Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2004, kterou se vydává P O Ž Á R N Í Ř Á D O B C E

Obec Radimovice u Želče. Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2004, kterou se vydává P O Ž Á R N Í Ř Á D O B C E Obec Radimovice u Želče Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2004, kterou se vydává P O Ž Á R N Í Ř Á D O B C E Zastupitelstvo obce Radimovice u Želče vydává podle ustanovení 29, odst. 1, písm. o ) zákona č.

Více

Obecně závazná vyhláška Města Štětí č. 5/2011,

Obecně závazná vyhláška Města Štětí č. 5/2011, M Ě S T O Š T Ě T Í Obecně závazná vyhláška Města Štětí č. 5/2011, POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA ŠTĚTÍ Zastupitelstvo Města Štětí vydává usnesením č... ze dne 15. 12. 2011 podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č.

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE HRUŠKY

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE HRUŠKY Obec Hrušky OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE Č. 1/2009 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE HRUŠKY Zastupitelstvo obce Hrušky se na svém zasedání dne 15. 12. 2009 usnesením č.14/29/09 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písmeno

Více

Město Horní Blatná POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA

Město Horní Blatná POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA Město Horní Blatná Obecně závazná vyhláška č. 02/2012, kterou se vydává požární řád města Horní Blatná Zastupitelstvo města Horní Blatná se na svém řádném zasedání dne 30.04.2012 usnesením č. 2 usneslo

Více

OBECTASOV POZARNI RAD OBCE

OBECTASOV POZARNI RAD OBCE OBECTASOV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 3/2012 v r, v r POZARN RAD OBCE Zastupitelstvo obce Tasov se na svém zasedání dne 27. 11. 2012 usnesením č. 437/26 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písmo o) zákona

Více

ZÁPIS. Výroční valná hromada 01/11

ZÁPIS. Výroční valná hromada 01/11 Strana 1 /5 Program: 1) Zpráva o čínnosti SDH Cerhenice v roce 2010 2) Zpráva pokladní 3) Zpráva revizní 4) Zpráva z činnosti mládeže 5) Plán práce na letošní rok 2011 6) Rozpočet SDH 7) Přijmutí nových

Více

Schvaluji: Starosta obce Budětice Huda Antonín. Plán taktického cvičení. Vedoucí cvičení: velitel jednotky Petr Huda Velitel zásahu: VD Roman Melka

Schvaluji: Starosta obce Budětice Huda Antonín. Plán taktického cvičení. Vedoucí cvičení: velitel jednotky Petr Huda Velitel zásahu: VD Roman Melka Schvaluji: Starosta obce Budětice Huda Antonín Plán taktického cvičení Vedoucí cvičení: velitel jednotky Petr Huda Velitel zásahu: VD Roman Melka Zpracoval: Roman Melka Dne: 5.11.2014 I. Účel cvičení:

Více

Obecně závazná vyhláška obce Výprachtice. č. 1/2012 Požární řád obce Výprachtice

Obecně závazná vyhláška obce Výprachtice. č. 1/2012 Požární řád obce Výprachtice Obecně závazná vyhláška obce Výprachtice č. 1/2012 Požární řád obce Výprachtice Zastupitelstvo obce Výprachtice se na svém zasedání dne 29. 2. 2012 usnesením č. 28 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm.

Více

Organizační zabezpečení okresního kola soutěže dorostu ročník

Organizační zabezpečení okresního kola soutěže dorostu ročník Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou; kraj Vysočina Žďár nad Sázavou 3, Komenského 1, PSČ 591 01; tel. 566 621 139 e-mail: zdar@hvp.cz; www.dh-vysocina.cz IČ 488 996 15 DIČ CZ-488

Více

Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil:

Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil: Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil: Ing. Fešar Tomáš Klimek Petr Podpis: Podpis: Plán odborné přípravy pro rok 2014 vychází ze Sbírky interních aktů řízení Generálního ředitele Hasičského záchranného

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2009

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2009 Obec Staré Hradiště OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2009 Zastupitelstvo obce Staré Hradiště se na svém zasedání dne 26. srpna 2009 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární

Více

D O K U M E N T. k zabezpečení úkolů požární ochrany pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu

D O K U M E N T. k zabezpečení úkolů požární ochrany pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu Zastupitelstvo obce Nové Dvory v souladu s 29, odst. 3, písm. b), zákona č. 133/85 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o PO ), v návaznosti na 16 Nařízení vlády č. 498

Více

Informace o činnosti za červenec a srpen 2016

Informace o činnosti za červenec a srpen 2016 Sbor dobrovolných hasičů Mirovice a Jednotka sboru dobrovolných hasičů Mirovice Tyršova 315, 398 06 Mirovice Informace o činnosti za červenec a srpen 2016 Dne 1. července provedli členové zásahové jednotky

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2003. Požární řád obce

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2003. Požární řád obce JSI OBEC UHRICICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2003 Požární řád obce Zastupitelstvo obce Uhřičice vydává dne 27.3.2003 v souladu s 29, odst.l, písm. o), zákona č.133/85 Sb., o požární ochraně, ve znění

Více

Odborná příprava a odborná způsobilost členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Odborná příprava a odborná způsobilost členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Odborná příprava a odborná způsobilost členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Červenec 2006 Související předpisy... 2 Základní odborná příprava členů dobrovolných jednotek PO... 2 Pravidelná

Více

Požární řád obce R P E T Y. Vyhláška č. 2 / 2015

Požární řád obce R P E T Y. Vyhláška č. 2 / 2015 Požární řád obce R P E T Y Vyhláška č. 2 / 2015 Obec Rpety na základě usnesení zastupitelstva ze dne 26. 2. 2015 podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

č. 2/2008 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA LETOHRAD, kterou se vydává Požární řád města Letohrad

č. 2/2008 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA LETOHRAD, kterou se vydává Požární řád města Letohrad OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA LETOHRAD, č. 2/2008 kterou se vydává Požární řád města Letohrad Zastupitelstvo města Letohrad se na svém zasedání dne 19. 3. 2008 usnesením č. 218/2008 usneslo vydat na základě

Více