Právo sociálního zabezpečení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Právo sociálního zabezpečení"

Transkript

1 Právo sociálního zabezpečení Úvod, právní úprava Lidská práva, sociální práva Mezinárodní organizace a jejich dokumenty Evropské právo sociálního zabezpečení JUDr. Martin Šimák, Ph.D.

2 Systém sociálního zabezpečení 3 pilíře 1. sociální pojištění důchodové, nemocenské (od i úrazové) 2. státní sociální podpora 3. sociální péče vedle stojí systém zdravotního pojištění a péče cíl sociálního zabezpečení nastavení adekvátní míry solidarity, pomoc v sociálně nepříznivých situacích (sociální události), prosazení a ochrana sociálních práv

3 Právní úprava sociálního zabezpečení Sociální pojištění nemocenské pojištění zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců zákon č. 88/1968 Sb. (dávky v těhotenství a mateřství) zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení (nemocenské pojištění OSVČ) Sociální pojištění důchodové pojištění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění

4 Právní úprava sociálního zabezpečení Sociální pojištění pojistné, organizace a řízení zákon č. 500/2004 Sb., správní řád zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném.. zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a řízení Státní sociální podpora zákon č. 117/1995 Sb. Sociální péče zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení vyhláška MPSV č. 182/1991 Sb.

5 Právní úprava sociálního zabezpečení Sociální péče zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů.

6 Lidská práva pojetí, význam aspekt etický, historický, náboženský, filozofický, politický, sociální a právní rovná, nezcizitelná, nezadatelná, nepromlčitelná, nezrušitelná univerzální má je každý přirozená, nadpozitivní přirozenoprávní teorie lidských práv iusnaturalismus x iuspozitivismus (ius positivum) základní práva a svobody zvl. kategorie rozmach a zakotvení do mezinárodních dokumentů po 2. světové válce

7 Sociální práva čl Všeobecné deklarace lidských práv, hlava čtvrtá Listiny základních práv a svobod (čl. 26 a násl.) ochrana a naplňování sociálních práv = cíl sociálního zabezpečení právo na práci právo na vzdělání a přípravu na povolání právo na uspokojivé pracovní podmínky (odměna, bezpečné a zdravotně nezávadné pracovní podmínky, rovná příležitost pro kariérní postup, odpočinek) právo na životní úroveň minimální mzda právo na rodinu právo na sociální zabezpečení právo na svobodu sdružování

8 Mezinárodní organizace působící v oblasti sociálního zabezpečení a jejich dokumenty 1) OSN (UN United Nations) vznik 1945, konference v San Franciscu a) Charta OSN b) Všeobecná deklarace lidských práv (VS OSN, 1948) čl. 22 každý má nárok na sociální zabezpečení c) Mezinárodní pakt o občanských a politických právech d) Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech VS OSN, 1966

9 Mezinárodní organizace působící v oblasti sociálního zabezpečení a jejich dokumenty 2) WHO (World Health Organization) vznik 1948 podpora spolupráce v oblasti zdravotnictví, realizace programů na potírání a úplné odstranění některých nemocí, úsilí o celkové zlepšení kvality lidského života cíl = dosažení co nejlepšího zdraví pro všechny, omezování úmrtnosti, nemocnosti a postižení zejména u chudých a sociálně slabých skupin populace

10 Mezinárodní organizace působící v oblasti sociálního zabezpečení a jejich dokumenty 3) Mezinárodní organizace práce (MOP, ILO) založena 1919, od r specializovaná agentura OSN úkol = ochrana pracovních podmínek zaměstnanců a ochrana jejich sociálních práv přijímá tzv. konvence (úmluvy), např.: č. 102 o minimálních standardech v sociálním zabezpečení č. 103 o ochraně mateřství č. 118 o rovném zacházení s cizinci jako s vlastními občany v sociálním zabezpečení č. 128 o invalidních, starobních a pozůstalostních dávkách č. 130 o zdravotní péči a dávkách v nemoci

11 Mezinárodní organizace působící v oblasti sociálního zabezpečení a jejich dokumenty 4) Dětský fond OSN UNICEF vznik v r United Nations International Children s Emergency Fund pomoc dětem postiženým 2. světovou válkou nyní se zabývá ochranou a zlepšováním životních podmínek dětí a podporou jejich všestranného rozvoje

12 Mezinárodní organizace působící v oblasti sociálního zabezpečení a jejich dokumenty 5) Rada Evropy (Council of Europe) vznik v r. 1949, sídlo Štrasburk účel založení - zlepšování životních podmínek, ochrany a upevňování lidských práv a základních svobod členských států přijímá konvence (úmluvy), rezoluce a doporučení a) Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms) ČSFR se připojila v roce 1992 Soud pro lidská práva zřízen 1959, každý stát má 1 soudce

13 Mezinárodní organizace působící v oblasti sociálního zabezpečení a jejich dokumenty mechanismus kontroly dodržování Úmluvy: stížnost na porušení Úmluvy může k Soudu podat buď některý smluvní stát (mezistátní stížnost) nebo jednotlivci, skupiny jednotlivců či nevládní organizace (individuální stížnost) podmínkou přijetí je mj. to, že byly vyčerpány všechny vnitrostátní opravné prostředky b) Evropská úmluva o sociálním zabezpečení (1972) c) Evropská sociální charta (1961, Turín) ČR je smluvní stranou čl sociální práva d) Evropský zákoník sociálního zabezpečení (1964)

14 Mezinárodní organizace působící v oblasti sociálního zabezpečení a jejich dokumenty 6) Evropská unie (EU) 1951 Evropské sdružení uhlí a oceli (ECSC - European Coal and Steel Community) Pařížská smlouva 1957 Evropské hospodářské společenství (EHS, EEC), Evropské sdružení pro atomovou energii (EUROATOM) Římské smlouvy 1967 slučovací smlouva vznik Evropských společenství (ES, EC European Communities) 1993 Maastrichtská smlouva (Smlouva o EU)

15 Mezinárodní organizace působící v oblasti sociálního zabezpečení a jejich dokumenty 1997 Amsterodamská smlouva 2001 Smlouva z Nice 2004 Smlouva zakládající ústavu pro Evropu ( evropská ústava - nepřijata) 2007 Lisabonská smlouva rozšíření EU vstup ČR poslední (6.) rozšíření k členských států EU nemá právní subjektivitu, mají ji původní společenství

16 Mezinárodní organizace působící v oblasti sociálního zabezpečení a jejich dokumenty 4 svobody: volný pohyb osob, zboží, služeb, kapitálu 3 pilíře integrace (chrámová struktura EU): ekonomika zahraniční a bezpečnostní politika policie a justice v trestních věcech Orgány EU Evropská rada Rada EU (Rada ministrů) Evropský parlament Komise EU Evropský soudní dvůr

17 Mezinárodní organizace působící v oblasti sociálního zabezpečení a jejich dokumenty Právo ES (komunitární právo, acquis communautaire) primární právo (zakladatelské smlouvy a jejich doplňky) sekundární právo (výsledek činnosti orgánů EU) nařízení, směrnice, rozhodnutí zásada aplikační přednosti před národním právem zásada bezprostředního účinku nařízení ( evropský zákon ) - obecn a p ímo závazné, nástroj koordinace směrnice - zavazují zú astn né státy z hlediska dosažení stanovených cílů, nástroj harmonizace

18 Evropské právo sociálního zabezpečení rozdílnost jednotlivých sociálních systémů států EU (tradice, historický vývoj, ekonomické možnosti) princip teritoriality svoboda pohybu osob v rámci EU legální migrace (práce, bydlení) kolize právních řádů států: pozitivní kolize migrující osoba podléhá předpisům SZ více států negativní kolize migrující osoba nepodléhá předpisům SZ žádného státu řešení koordinační pravidla

19 Evropské právo sociálního zabezpečení Nařízení Rady ES č. 1408/1971 a č. 574/1972 musí jít o situaci s přeshraničním prvkem (migrující osoba) 4 principy koordinace: rovné zacházení (nediskriminace) aplikace 1 právního řádu - lex loci laboris (odchylky např. současný výkon práce ve 2 státech nebo tzv. vysílání osob dočasný výkon práce v cizině zůstává v původním pojištění max. 12 měsíců resp. 24 měsíců) sčítání dob pojištění zachování nabytých práv (exportabilita dávek)

20 Evropské právo sociálního zabezpečení E-formuláře komunikace mezi nositeli pojištění zrcadlové E 100 (příslušnost k právním předpisům, vysílání pracovníků), E 200 a E 500 (důchody), E 300 (nezaměstnanost).

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ J I H O Č E S K Á U N I V E R Z I T A V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Metodická příručka pro kombinovanou formu studia Obor: Rehabilitační psychosociální

Více

ES není jen oblastí společného hospodářství (ekonomiky). Vzhledem k principům

ES není jen oblastí společného hospodářství (ekonomiky). Vzhledem k principům SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A PRACOVNÍ PRÁVO ES ES není jen oblastí společného hospodářství (ekonomiky). Vzhledem k principům základních svobod, zejména svobody volného pohybu osob, byla již od začátku jasná

Více

1.SOCIÁLNÍ STÁT. Pojem sociální stát

1.SOCIÁLNÍ STÁT. Pojem sociální stát 1.SOCIÁLNÍ STÁT * Pojem stát představuje jeden ze základních pojmů sociologie, právní vědy a moderní politologie. * Obvykle je stát spojován s problematikou moci ve společnosti a jejím rozdělováním, s

Více

ÚVOD DO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

ÚVOD DO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ÚVOD DO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ OBECNÝ CÍL SOCIÁLNÍ POLITIKY A JEHO NAPLŇOVÁNÍ Hlavním úkolem je čelit sociálním a ekonomickým ohrožením, s nimiž lidé v průběhu svého života se setkávají a dále vytvářet

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 Miloš Závora

DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 Miloš Závora METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 Miloš Závora METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA Mezinárodní teritoriální studia DIPLOMOVÁ PRÁCE Listina základních práv Evropské unie, její obsah, dopady a

Více

Možnosti řešení sociálních důsledků zdravotního postižení - synergické efekty a bílá místa současné právní úpravy. Daniela Bruthansová Věra Jeřábková

Možnosti řešení sociálních důsledků zdravotního postižení - synergické efekty a bílá místa současné právní úpravy. Daniela Bruthansová Věra Jeřábková Možnosti řešení sociálních důsledků zdravotního postižení - synergické efekty a bílá místa současné právní úpravy Daniela Bruthansová Věra Jeřábková VÚPSV, v.v.i. Praha 2012 Publikace byla schválena ediční

Více

Komparace českého a evropského právního prostředí ve vztahu k seniorům. JUDr. Romana Křenková

Komparace českého a evropského právního prostředí ve vztahu k seniorům. JUDr. Romana Křenková Komparace českého a evropského právního prostředí ve vztahu k seniorům Srovnání úprav JUDr. Romana Křenková Jak bude níže vysvětleno a doloženo, není otázka srovnání českých právních předpisů a předpisů

Více

Lidská práva. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod

Lidská práva. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod Lidská práva Lidská práva jsou souhrnem práv a svobod, které jsou přisuzovány každé lidské bytosti. V minulosti byla tato práva přiznávána pouze vladařům a šlechtě, zatímco obyčejným lidem jen v malé míře

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

Právní aspekty vstupu České republiky do Evropské unie

Právní aspekty vstupu České republiky do Evropské unie Právní aspekty vstupu České republiky do Evropské unie Obsah Obecné principy evropského práva Obchodní a živnostenské právo Pracovní právo Hospodářská soutěž Obecné principy evropského práva Základní orgány

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA

UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA 1 ODBORNÝ GARANT: JUDr. Ivana Mazánková AUTOR TEXTU: JUDr. Ivana Mazánková Učební text č. 3 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby

Více

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY MEZINÁRODNÍHO PRÁVA HUMANITÁRNÍHO T-3 /1 EVROPSKÁ INTEGRACE A BEZPEČNOST HISTORICKÉ A PRÁVNÍ ASPEKTY

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY MEZINÁRODNÍHO PRÁVA HUMANITÁRNÍHO T-3 /1 EVROPSKÁ INTEGRACE A BEZPEČNOST HISTORICKÉ A PRÁVNÍ ASPEKTY AKTUÁLNÍ PROBLÉMY MEZINÁRODNÍHO PRÁVA HUMANITÁRNÍHO T-3 /1 EVROPSKÁ INTEGRACE A BEZPEČNOST HISTORICKÉ A PRÁVNÍ ASPEKTY LEOPOLD SKORUŠA Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu +420 973 442 571;

Více

Příloha 3. Gender mainstreaming v souvislosti s legislativou na světové, evropské a národní úrovni

Příloha 3. Gender mainstreaming v souvislosti s legislativou na světové, evropské a národní úrovni Příloha 3 Gender mainstreaming v souvislosti s legislativou na světové, evropské a národní úrovni Úvod Čím dál častěji se objevuje ve společnosti pojem rovných příležitostí pro muže a ženy, který znamená

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ I. Úvod Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen Úmluva ) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Právnická fakulta Katedra evropského práva DIPLOMOVÁ PRÁCE

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Právnická fakulta Katedra evropského práva DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Právnická fakulta Katedra evropského práva DIPLOMOVÁ PRÁCE Právní úprava politiky zaměstnanosti Evropské unie (Legal Reglementation of the Employment Policy of the European

Více

zaměstnávání lidí s postižením a transformace sociálních služeb přehled situace v české republice a doporučení pro změnu blíže spravedlnosti!

zaměstnávání lidí s postižením a transformace sociálních služeb přehled situace v české republice a doporučení pro změnu blíže spravedlnosti! zaměstnávání lidí s postižením a transformace sociálních služeb přehled situace v české republice a doporučení pro změnu denisa slašťanová zuzana durajová blíže spravedlnosti! zaměstnávání lidí s postižením

Více

Sjednocující se Evropa a lidská práva

Sjednocující se Evropa a lidská práva APLIKOVANÉ PRÁVO 1/2003 JOSEF BLAHOŽ Sjednocující se Evropa a lidská práva 1. Vytváření evropské doktriny lidských a občanských práv Přijetí Všeobecné deklarace lidských práv (1948) a počátek sjednocovacího

Více

MEZINÁRODNÍ ÚNOSY DĚTÍ A LEGISLATIVA V ČESKÉ REPUBLICE INTERNATIONAL KIDNAPPING OF CHILDREN AND LEGISLATION IN THE CZECH REPUBLIC

MEZINÁRODNÍ ÚNOSY DĚTÍ A LEGISLATIVA V ČESKÉ REPUBLICE INTERNATIONAL KIDNAPPING OF CHILDREN AND LEGISLATION IN THE CZECH REPUBLIC MEZINÁRODNÍ ÚNOSY DĚTÍ A LEGISLATIVA V ČESKÉ REPUBLICE INTERNATIONAL KIDNAPPING OF CHILDREN AND LEGISLATION IN THE CZECH REPUBLIC Pešlová Eliška Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Cizinci na území České republiky a jejich integrace Petra Zajíčková

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Cizinci na území České republiky a jejich integrace Petra Zajíčková Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Cizinci na území České republiky a jejich integrace Petra Zajíčková Bakalářská práce 2008 SOUHRN Práce se zabývá změnou přístupu k cizincům, kteří na

Více

STUDIJNÍ OPORA MODULU PRÁVNÍ ASPEKTY V PODNIKÁNÍ. Ing. Michal Červinka, Ph.D. Ing. Soňa Krčová. JUDr. Zuzana Lokajová. Ing.

STUDIJNÍ OPORA MODULU PRÁVNÍ ASPEKTY V PODNIKÁNÍ. Ing. Michal Červinka, Ph.D. Ing. Soňa Krčová. JUDr. Zuzana Lokajová. Ing. STUDIJNÍ OPORA MODULU PRÁVNÍ ASPEKTY V PODNIKÁNÍ Ing. Michal Červinka, Ph.D. Ing. Soňa Krčová JUDr. Zuzana Lokajová Ing. Václav Polok Doc.ing.Jindřich Ujec, CSc. JUDr. Martin Válek Ostrava 2012 Název:

Více

Sociální zabezpečení osob migrujících v rámci Evropské unie dávkami státní sociální podpory

Sociální zabezpečení osob migrujících v rámci Evropské unie dávkami státní sociální podpory OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE Sociální zabezpečení osob migrujících v rámci Evropské unie dávkami státní sociální podpory BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor práce:

Více

Právo EU po Lisabonské smlouvě

Právo EU po Lisabonské smlouvě Právo EU po Lisabonské smlouvě Martin Janků Linda Janků KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2012 1 Martin Janků, Linda Janků 2012 Foto na obálce benqook/fotky&foto ISBN 978-80-7418-152-8 Obsah Předmluva... 11

Více

Koordinovaná rehabilitace. Daniela Bruthansová Věra Jeřábková

Koordinovaná rehabilitace. Daniela Bruthansová Věra Jeřábková Koordinovaná rehabilitace Daniela Bruthansová Věra Jeřábková VÚPSV, v.v.i. Praha 2012 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing.

Více

Pracovní právo Generováno 11. 1. 2015

Pracovní právo Generováno 11. 1. 2015 Pracovní právo Generováno 11. 1. 2015 A Okruh A.......................................................... A.1 Pojem, vymezení a obsah pracovního práva.................................... 4 4 A.2 Postavení

Více

Ing. Vojtěch Beck, 2015

Ing. Vojtěch Beck, 2015 Ing. Vojtěch Beck, 2015 1 Sociální zabezpečení je interpretováno v různých zemích různě: Zákonem Soustavou samostatných zákonů vymezeno, co do sociálního zabezpečení náleží Konsensus v praxi, co za sociální

Více

Sami na děti, sami na vše ostatní?

Sami na děti, sami na vše ostatní? APERIO SPOLEČNOST PRO ZDRAVÉ RODIČOVSTVÍ, O.S. Sami na děti, sami na vše ostatní? Analýza postavení sólo rodičů ve Velké Británii, Irsku, na Slovensku a v České republice APERIO Společnost pro zdravé rodičovství,

Více

Právní aspekty postavení žen a mužů ve vysokoškolském prostředí a ve veřejných výzkumných institucích v České republice.

Právní aspekty postavení žen a mužů ve vysokoškolském prostředí a ve veřejných výzkumných institucích v České republice. Právní aspekty postavení žen a mužů ve vysokoškolském prostředí a ve veřejných výzkumných institucích v České republice Pavla Špondrová 1 Publikace vznikla v rámci projektu TRansforming Institutions by

Více

2) Nástroje a mechanismy neoficiální diplomacie Př. Mírová komise, civilní pozorovatelé, nenásilné kampaně, svědectví významných osobností

2) Nástroje a mechanismy neoficiální diplomacie Př. Mírová komise, civilní pozorovatelé, nenásilné kampaně, svědectví významných osobností Otázka: Mezinárodní vztahy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): aneta = vědní disciplína, která se zabývá vztahy mezi subjekty mezinárodních vztahů (samostatný stát, unie, federace států, mezinárodní

Více

Obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte

Obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte Obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte I Úvod 1. Úmluva o právech dítěte je smlouvou v oblasti lidských práv, kterou ratifikoval největší počet zemí v historii. Spolu se dvěma opčními

Více

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ V ČR VE SVĚTLE ÚSPORNÝCH

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ V ČR VE SVĚTLE ÚSPORNÝCH ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ V ČR VE SVĚTLE ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ MPSV PRO ROK 2012 Kateřina Pokorná Plzeň 2012/2013 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Více