Záznam. ze zasedání 118. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, konané dne 18. května 2015 na Úřadu vlády ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Záznam. ze zasedání 118. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, konané dne 18. května 2015 na Úřadu vlády ČR"

Transkript

1 Záznam ze zasedání 118. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, konané dne 18. května 2015 na Úřadu vlády ČR Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Materiály k projednání 1.1 Varianty zvyšování minimální mzdy v příštích letech 1.2 Situace čerpání prostředků z fondů EU v programovém období a stav přípravy na programové období Aktualizace Konvergenčního programu ČR 1.4 Financování technického vysokého školství 1.5 Připravované změny v regionálním školství 2. Materiály pro informaci 2.1 Informace o přípravě novelizace zákona o státním podniku a horního zákona 2.2 Informace o přípravě novelizace stavebního zákona 3. Různé Přílohy: Prezenční listina Průběh jednání Jednání zahájil a řídil předseda vlády a předseda RHSD ČR Mgr. Bohuslav Sobotka (dále jen předsedající ), který v úvodu přivítal účastníky a informoval o výsledcích jednání Předsednictva RHSD, jež rozhodlo o přeřazení bodů 1.4 Financování technického vysokého školství a 1.5 Připravované změny v regionálním školství na příští Plenární schůzi RHSD ČR, která se uskuteční dne 22. června 2015 a jíž bude předcházet druhé společné jednání RHSD ČR se zástupci krajských hospodářských a sociálních rad. Další Plenární schůze RHSD ČR se uskuteční dne 27. července Bod 1.1 Varianty zvyšování minimální mzdy v příštích letech Ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaela Marksová představila předložený materiál, jenž vychází ze závazku vlády deklarovaného v Programovém prohlášení vlády zvýšit úroveň minimální mzdy na 40 % úrovně průměrné mzdy. Materiál obsahuje v tomto kontextu tabulková vyjádření jednotlivých variant zvýšení minimální mzdy. Součástí materiálu je rovněž návrh variant řešení problematiky minimální mzdy osob se zdravotním postižením, v této souvislosti upozornila především na specifickou situaci chráněných dílen a na nutnost řešit tuto problematiku v souvislosti s poskytováním státního příspěvku na zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 1

2 K problematice proběhlo několik jednání sociálních partnerů, přičemž nebylo dosaženo shody o parametrech zvýšení minimální mzdy. Předseda ČMKOS Josef Středula zdůraznil, že příjmy z pracovní činnosti musejí přesahovat příjmy ze sociálních dávek a k dosažení tohoto účelu doporučil pravidelné zvyšování částky minimální mzdy do konce funkčního období vlády s tím, že má-li být dosaženo cíle 40 % podílu minimální mzdy k úrovni průměrné mzdy do konce tohoto volebního období, je zapotřebí každoroční zvyšování minimální mzdy o částku 1000 Kč. Zdůraznil rovněž prorůstový charakter tohoto opatření vzhledem ke stimulaci spotřeby domácností a zvyšujícímu se HDP při rostoucích příjmech. Závěrem uvedl, že zvyšující se zisky zaměstnavatelů je nutné promítnout do nárůstu mezd a upozornil na rozdíl mezi výší minimální mzdy v ČR a SR, jenž je při srovnatelnosti obou ekonomik neodůvodněný. Předseda ASO Bohumír Dufek podpořil zvýšení minimální mzdy dle návrhu předneseného předsedou ČMKOS. Prezident SP ČR Ing. Jaroslav Hanák uvedl, že strana zaměstnavatelů nezpochybňuje postavení minimální mzdy a její přínos pro hospodářský růst, nesouhlasí však s navrženým růstem o 1000 Kč, jenž by představoval zvýšení minimální mzdy o 10,9 %. Zdůraznil, že problematiku je zapotřebí posuzovat v kontextu zvýšení všech mzdových tarifů tak, aby diferenciace mezd zůstala spravedlivá. Z uvedených důvodů a vzhledem ke specifikům některých průmyslových sektorů (např. průmysl kožedělný, textilní, atd.) navrhl zvýšení minimální mzdy o 500 Kč. Závěrem požádal, aby aktuální údaje o vývoji národního hospodářství nebyly přeceňovány. Prezident KZPS Jan Wiesner informoval, že KZPS se i vzhledem k charakteru organizací, jež sdružuje, připojuje ke stanovisku prezentovanému prezidentem SP ČR. Připomněl nutnost řešit problematiku minimální mzdy osob se zdravotním postižením v co nejkratší době a návrhy KZPS v této věci. Předsedající zdůraznil, že údaje o růstu HDP nejsou ze strany vlády přeceňovány, nicméně o pozitivním vývoji ekonomiky vypovídají rovněž údaje o klesající nezaměstnanosti a rostoucím počtu volných pracovních míst. Tomuto pozitivnímu vývoji musí odpovídat i růst mzdové úrovně. Podtrhl motivační charakter minimální mzdy v kontextu skutečnosti, že ze strany vlády nebylo přistoupeno ke zvýšení sociálních dávek. Klíčové musí být zvýšení minimální mzdy nad úroveň sociálních dávek, přičemž tyto dávky nemohou být snižovány. Vzhledem k faktu, že minimální mzda v ČR je čtvrtá nejnižší v rámci EU a nejnižší mezi zeměmi skupiny V4, přistoupí vláda k jejímu zvýšení po projednání v Koaliční radě a na schůzi vlády. Ministryně pro místní rozvoj Ing. Karla Šlechtová zmínila pozitivní vliv zrychleného čerpání finančních prostředků fondů EU na zvýšení tempa hospodářského růstu a snížení nezaměstnanosti. Předseda ČMKOS Josef Středula uvedl, že k nečekaně vysokému nárůstu HDP v 1. čtvrtletí 2015 přispěl i efekt předzásobení tabákovými výrobky a upozornil na negativní aspekty výroku prof. Švejnara, v němž je uvedena možná souvislost mezi relativně nízkou úrovní mezd v ČR a slabou aktivitou odborů. Předseda OS KOVO Jaroslav Souček zdůraznil, že návrh zaměstnavatelů na zvýšení minimální mzdy o 500 Kč představuje zvýšení odpovídající pouze 2,5 hodinám práce měsíčně v SRN. Vzhledem k tomu, že minimální mzda v ČR je nejnižší v rámci skupiny zemí V4, je zapotřebí přikročit k jejímu razantnějšímu zvýšení. Viceprezident KZPS JUDr. Rostislav Dvořák doporučil přikročit ke zvýšení minimální mzdy až po provedení důsledné ekonomické analýzy a upozornil na negativní vliv struktury některých odvětví ekonomiky na mzdovou úroveň v těchto odvětvích. 2

3 Viceprezident KZPS Ing. Martin Pýcha uvedl, že ačkoliv minimální mzdu pobírá jen minimum zaměstnanců, její výše se promítá do celkové mzdové úrovně i do kolektivního vyjednávání. Mezi jednotlivými sektory hospodářství panují velké rozdíly a v zemědělství reálně hrozí propouštění nejhůře placených zaměstnanců, kteří mají nejnižší vzdělání a jsou proto obtížně uplatnitelní na trhu práce. Úroveň nezaměstnanosti těchto skupin se přitom stále nedaří snižovat. Předseda ASO Bohumír Dufek upozornil na značnou ziskovost sektoru zemědělství v uplynulém roce, která nekoresponduje s tvrzením o neexistenci zdrojů na zvýšení mezd. V této souvislosti prezentoval zjištění projektu ASO, dle něhož nemělo zvyšování minimální mzdy realizované v minulosti negativní vliv na nezaměstnanost. Závěrem doporučil rychlé přijetí rozhodnutí vládou ČR. Ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaela Marksová připomněla, že současná výše čisté minimální mzdy nedosahuje úrovně příjmové chudoby. Předsedající ukončil projednávání tohoto bodu s tím, že rozhodnutí vlády se bude pohybovat v rozmezí návrhů obou sociálních partnerů. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR: konstatuje, že sociální partneři nedosáhli shody o výši zvýšení minimální mzdy; požaduje urychlené přijetí rozhodnutí vládou ČR; požaduje přijetí komplexního řešení problematiky minimální mzdy osob se zdravotním postižením včetně možných dopadů zvýšení minimální mzdy těchto osob. Bod 1.2 Situace čerpání prostředků z fondů EU v programovém období a stav přípravy na programové období Ministryně pro místní rozvoj Ing. Karla Šlechtová informovala o schválení šesti operačních programů programového období Zbývá schválit čtyři programy IROP, OP Rybářství (u obou je předpoklad schválení v nejbližší době), OP Technická pomoc (program bude Evropskou komisí schválen s tím, že do doby vyřešení problematiky monitorovacího systému nebude tento systém hrazen z prostředků EU) a OP Praha pól růstu (program bude zaslán Evropské komisi v nejbližších týdnech). Řídicí orgány se aktuálně připravují na zahájení implementace programů a vyhlašování výzev, projekty do prvních výzev je možné již připravovat na základě avíz schválených operačních programů po schválení monitorovacími výbory. Nadále probíhá hodnocení plnění kondicionalit. K otázce tempa schvalování operačních programů upozornila, že dřívější schválení programů ze strany EK neznamená nutně urychlení čerpání finančních prostředků. Jako příklad uvedla Slovensko, kde ke schválení programů došlo již na konci roku 2014, nicméně z důvodu neexistence metodik nebyla dosud zveřejněna ani jedna výzva. Díky schválení operačních programů v roce 2015 získává ČR o rok delší čas na rozprostření alokace až do konce roku 2017, což může přispět k minimalizaci možné ztráty na konci programového období. K čerpání prostředků z programového období uvedla, že již bylo vyčerpáno celkem 70% z celkové alokace na toto programové období. MMR je nyní vedeno snahou o udržení tempa dočerpání 3

4 prostředků, za tímto účelem průběžně monitoruje predikce řídicích výborů k nedočerpání prostředků z operačních programů. Prezident SP ČR Ing. Jaroslav Hanák zdůraznil, že činnost monitorovacích výborů by měla být zjednodušena a urychlena v zájmu udržení současného tempa růstu HDP a zvýšení konkurenceschopnosti. Zároveň upozornil na kritickou připomínku Evropské komise k právnímu rámci zakládání firem v ČR, což představuje jednu z klíčových kondicionalit nového programového období, a na problém s fázováním projektů ELI a SUSEN v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Předsedající informoval o přijetí návrhu legislativní úpravy usnadňující zakládání firem vládou ČR. Prezident KZPS Jan Wiesner zdůraznil, že klíčové v současné situaci je zajištění funkčního monitorovacího systému a dokončení metodik k jednotlivým operačním programům. Předseda ČMKOS Josef Středula ocenil schválení operačních programů, upozornil nicméně na nutnost udržení tempa při zajištění dalších prací. Vyslovil zejména obavy z termínů plnění kondicionalit, zejména v případech, kdy je splnění vázáno na přijetí legislativních úprav, a z ohrožení realizace stavebních akcí, u nichž dochází k rescreeningu EIA. Tento proces musí být na Ministerstvu životního prostředí kvalitně zabezpečen. Vzhledem k pravděpodobným změnám podmínek stanovených formou zákona v průběhu programového období je zapotřebí věnovat pozornost nežádoucí retroaktivitě navrhovaných změn. Zdůraznil, že fázování projektů má šanci na úspěch pouze v případě kvalitní připravenosti projektů ze strany řídicích orgánů. Ministryně pro místní rozvoj Ing. Karla Šlechtová vyzdvihla aktivní roli současné vlády při procesu přípravy na programové období a uvedla, že monitorovací systém tohoto programového období je nyní zcela funkční. Zdůraznila, že snahou Ministerstva pro místní rozvoj bude minimalizovat změny právní úpravy v průběhu jednotlivých výzev, případně včas a transparentně o připravovaných změnách informovat. Náměstkyně ministryně pro místní rozvoj JUDr. Olga Letáčková reagovala na přednesené podněty a připomínky k problematice fázování projektů. Informovala zejména o revidovaném pokynu Evropské komise, jenž stanovuje pravidla fázování. Řídicí orgány mají přibližně dva měsíce na dokončení procesu přípravy fázování a na sdělení, jakým způsobem a které projekty budou fázovány. V této souvislosti ocenila zejména spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, v rámci níž dochází k využití mechanismu zajištění financování nově vyhlašovaných výzev z obou programových období. Aktuálně se jedná o možnosti využití tohoto mechanismu i v podmínkách Ministerstva průmyslu a obchodu. Předsedající závěrem zdůraznil, že problematice čerpání fondů EU je nadále zapotřebí věnovat klíčovou pozornost, neboť současná aktivita v této oblasti bude mít značný vliv na vývoj národního hospodářství v příštím roce. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR: bere na vědomí předložený materiál včetně informace o schválení Programu rozvoje venkova ze strany Evropské komise a o přijetí návrhu legislativní úpravy usnadňující zakládání firem vládou; požaduje, aby vláda věnovala vysokou pozornost otázce fázování velkých projektů. 4

5 Bod 1.3 Aktualizace Konvergenčního programu ČR První místopředseda vlády a ministr financí Ing. Andrej Babiš představil materiál zpracovaný na základě zadání Evropské komise a zaslaný EK dne 30. dubna Zdůraznil, že nová vláda změnila fiskální politiku státu z konsolidační na expansivní. V rámci přípravy parametrů státního rozpočtu na rok 2016 bylo dosaženo dohody na schodku rozpočtu ve výši 70 mld. Kč, což představuje konsolidaci veřejných financí ve výši 0,2 procentního bodu HDP. Evropská komise nepovažuje zvolené tempo konsolidace za dostatečné, z hlediska dlouhodobých cílů však představuje správný směr. Materiál hodnotí rovněž vývoj trhu práce, v této souvislosti upozornil, že i přes příznivé údaje o výši nezaměstnanosti dochází ke zhoršování skladby profesí, což může v budoucnu ohrozit fungování ekonomiky. Z uvedeného důvodu je zapotřebí přijmout reformu vzdělávacího systému. Při hodnocení fiskální strategie zmínil zejména nárůst výdajů vlády do stavebnictví (výstavby dopravní infrastruktury, sociálního bydlení, atd.). V roce 2014 došlo k nárůstu výběru daní o 30 mld. Kč, vzrostl i výběr zdravotního a sociálního pojištění. Vzhledem ke vhodně zvolené fiskální politice ČR se podařilo snížit náklady na dluhovou službu o 7,5 mld. Kč, což bude mít pozitivní vliv na saldo státního rozpočtu. V návaznosti na proces přijímání návrhu zákona o elektronické evidenci tržeb pozval zástupce odborů a zaměstnavatelů na seminář s chorvatským ministrem financí dne 16. června 2015 v dopoledních hodinách, tedy před zahájením projednávání návrhu zákona v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Předseda ČMKOS Josef Středula ocenil projednávání tohoto bodu a upozornil, že materiál v předložené podobě neobsahuje vlastní konvergenční program a vizi ČR při směřování k eurozóně, chybí i silnější vazba na strategické dokumenty vlády v této oblasti (např. Akční plán na podporu hospodářského růstu) a na čerpání finančních prostředků z fondů EU. Požádal rovněž o větší zapojení sociálních partnerů do přípravy dokumentu v příštím období, a to včetně diskuse o rozpočtových cílech vlády a avizovaném nárůstu prostředků na platy v rozpočtové sféře, jenž nebyl se zástupci odborů a zaměstnavatelů projednán. Závěrem vyjádřil nespokojenost s postupem centrální banky a neexistencí exit strategie. Prezident SP ČR Ing. Jaroslav Hanák zdůraznil nutnost většího provázání státního rozpočtu s hospodářskou politikou vlády a jejími prioritami v této oblasti. Upozornil na nedostatečně zpracovanou kapitolu věnovanou strukturální politice, jež bude klíčová pro dynamiku hospodářského růstu v budoucím období. Tato kapitola by měla být podrobněji rozpracována při přípravě návrhu státního rozpočtu na rok Předsedající uvedl, že některé cíle budou ještě diskutovány za účelem dosažení dohody a zabezpečení finančních prostředků. Jedná se zejména o reformu středního školství včetně otázky jeho financování, problematiku vědy a výzkumu, valorizaci důchodů, navýšení pojistného na zdravotní pojištění za státní pojištěnce, navýšení platů v rozpočtové sféře nebo podporu investic. První místopředseda vlády a ministr financí Ing. Andrej Babiš se vyjádřil ke zmíněným prioritám. Zdůraznil, že při přípravě návrhu státního rozpočtu a při sestavování rozpočtových výhledů je nutné postupovat v rámci rozpočtové zodpovědnosti a nastavit priority v závislosti na příjmech rozpočtu. Vláda je proto vedena snahou o zlepšení výběru daní. Prioritou na výdajové straně je pak dostavba základní dálniční sítě jako základ mobility pracovních sil i investorů. Vedoucí oddělení fiskální politiky a udržitelnosti Ministerstva financí Ing. Jindřich Marval, Ph.D. reagoval na přednesené náměty a připomínky. Uvedl především, že Ministerstvo financí není oprávněno hodnotit kroky a strategie realizované Českou 5

6 národní bankou. Předložený materiál byl zpracován primárně pro potřeby Evropské komise na základě předem stanovené struktury, podrobnější rozpracování dané problematiky pak bude obsahem připravované Strategie fiskální politiky. Problematika strukturální politiky není primárně předmětem Konvergenčního programu a je podrobněji rozpracována v materiálu Národní program reforem zpracovávaném Úřadem vlády. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR: bere na vědomí předložený materiál; upozorňuje na potřebu zahájit diskusi nad pojetím a obsahem Konvergenčního programu; požaduje větší zapojení sociálních partnerů do procesu přípravy obdobných dokumentů; požaduje zohlednit při přípravě základních parametrů návrhu státního rozpočtu na rok 2016 i při vlastní přípravě státního rozpočtu na rok 2016 vztah k prioritám hospodářské politiky vlády. Bod 2.1 Informace o přípravě novelizace zákona o státním podniku a horního zákona Viceprezident KZPS Ing. Zdeněk Osner, CSc. uvedl, že KZPS nadále nesouhlasí s některými novými instituty návrhy novely horního zákona. Jak již byl předseda vlády i ministr průmyslu a obchodu informován, smyslem připomínek uplatněných KZPS není oddalovat projednání návrhu, ale upravit věcné nepřesnosti obsažené v 33o tak, aby se jeho text nedostával do rozporu s jinými ustanoveními horního práva. Jedná se především o návrh financovat sanaci a rekultivaci opuštěných důlních děl z prostředků úhrad za vytěžené nerosty, přičemž dle návrhu téže novely jsou za opuštěná důlní díla považována taková díla, u nichž je znám vlastník nebo provozovatel. Obdobná výhrada se týká formulace o báňské záchranné službě organizované státem, neboť taková doposud neexistuje. Dle doposud platného právního stavu je zajištění báňské záchranné služby povinností organizací provádějících hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem a probíhá zcela uspokojivě a bez problémů. Ministr průmyslu a obchodu Ing. Jan Mládek, CSc. zdůraznil, že v případě opuštěných důlních děl se jedná zejména o stará důlní díla, jež nejsou ve vlastnictví organizací provádějících hornickou činnost. K problematice báňské záchranné služby organizované státem navrhl KZPS podrobnější diskusi. První místopředseda OS pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu Jaromír Franta zdůraznil, že diskuse o změnách horního zákona probíhající současně s diskusí o změně územních limitů těžby hnědého uhlí není příliš šťastná. Připojil se nicméně k požadavku na vysvětlení institutu báňské záchranné služby organizované státem. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR bere na vědomí předloženou informaci a požaduje projednání vznesených připomínek. 6

7 Bod 2.2 Informace o přípravě novelizace stavebního zákona Viceprezident SP ČR Mgr. Jan Rafaj, MBA poděkoval za práce spojené s přípravou novelizace stavebního zákona, upozornil však na chybějící informace o rozsahu jednotného řízení, jež by vedlo ke značnému urychlení realizace zejména velkých stavebních projektů. Doporučil rovněž širší zapojení ostatních resortů do přípravy novelizace. Viceprezident KZPS Ing. Václav Matyáš opakovaně upozornil na problémy spojené s řízením pro porušení povinnosti ve věci EIA ve vztahu ke stavebnímu zákonu a na ohrožení realizace stavebních akcí, u nichž dochází k rescreeningu EIA a tím i ke značnému prodlužování investorské přípravy staveb. V souvislosti s procesem přípravy novelizace stavebního zákona zdůraznil, že prozatím nebylo předloženo paragrafované znění novely zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a nelze tedy považovat obě zmiňované novely za provázané. Závěrem varoval před nízkou aktivitou ostatních resortů při přípravě novely stavebního zákona. Předsedající upozornil na nečinnost předchozích vlád v této oblasti, díky níž je k přípravě novely stavebního zákona zapotřebí delší časový úsek pro důsledné zapracování všech zvažovaných změn. Uvedl, že problematiku EIA bylo zapotřebí řešit urychleně v návaznosti na řízení pro porušení povinnosti zahájené ze strany Evropské komise a v souvislosti s odblokováním čerpání finančních prostředků z fondů EU v rámci nového programového období. První místopředseda vlády a ministr financí Ing. Andrej Babiš zdůraznil pozitivní vývoj v oblasti výstavby dopravní infrastruktury spočívající ve značném urychlení přípravy staveb i stavebních prací a v případě konkrétních problémů navrhl společné jednání s cílem jejich vyřešení. Ministryně pro místní rozvoj Ing. Karla Šlechtová uvedla, že přehodnocení EIA probíhá jen u vzorku celkem devíti projektů, nejedná se tedy o komplexní problém. Zdůraznila, že novela stavebního zákona směřuje ke sjednocení EIA, územního a stavebního řízení do jednotného povolovacího řízení s dílčími výjimkami v případě velkých investorů, pro něž by jednotné povolovací řízení představovalo riziko finančních ztrát. Předložení novelizace vládě je předpokládáno koncem července 2015 s tím, že pokud jde o návrhy změn souvisejících zákonů, prozatím nebyly identifikovány problémy v jejich přípravě. Závěrem zdůraznila, že ambicí novely stavebního zákona není vyřešit všechny problémy s EIA, ale urychlení řízení a spojení jeho jednotlivých částí do jednotného celku. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR: bere na vědomí předloženou informaci; požaduje, aby informace na příští Plenární schůzi RHSD ČR obsahovaly výsledky prací, možná rizika, nedostatky a další postup řešení; trvá na přípravě velké integrace povolovacích řízení včetně nezbytných koncepčních úprav správního řízení a soudního přezkumu. 7

8 8

Záznam. ze zasedání 117. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, konané dne 27. dubna 2015 na Úřadu vlády ČR

Záznam. ze zasedání 117. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, konané dne 27. dubna 2015 na Úřadu vlády ČR Záznam ze zasedání 117. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, konané dne 27. dubna 2015 na Úřadu vlády ČR Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Materiály k projednání 1.1 Situace

Více

Z á z n a m ze zasedání 115. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, konané dne 2. února 2015 na Úřadu vlády ČR

Z á z n a m ze zasedání 115. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, konané dne 2. února 2015 na Úřadu vlády ČR Z á z n a m ze zasedání 115. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, konané dne 2. února 2015 na Úřadu vlády ČR Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Materiály k projednání 1.1. Současná

Více

Zpráva o realizaci Národního programu reforem České republiky 2014 a doporučení Rady pro rok 2014

Zpráva o realizaci Národního programu reforem České republiky 2014 a doporučení Rady pro rok 2014 Zpráva o realizaci Národního programu reforem České republiky 2014 a doporučení Rady pro rok 2014 Obsah 1. Úvod... 3 2. Aktuální výhled ekonomiky ČR... 4 3. Implementace doporučení Rady pro ČR pro rok

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj Informace o stavu přípravy programů a řešení předběžných podmínek pro programové období 2014 2020

Ministerstvo pro místní rozvoj Informace o stavu přípravy programů a řešení předběžných podmínek pro programové období 2014 2020 Ministerstvo pro místní rozvoj Informace o stavu přípravy programů a řešení předběžných podmínek pro programové období 2014 2020 Podklad pro jednání 118. Plenární schůze RHSD ČR BŘEZEN 2015 Obsah Úvod...

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj Informace o stavu přípravy programů a řešení předběžných podmínek pro programové období 2014 2020

Ministerstvo pro místní rozvoj Informace o stavu přípravy programů a řešení předběžných podmínek pro programové období 2014 2020 Ministerstvo pro místní rozvoj Informace o stavu přípravy programů a řešení předběžných podmínek pro programové období 2014 2020 Podklad pro jednání RHSD Únor 2015 Obsah Úvod... 2 1. Stav vyjednávání programů

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky 1 Obsah Obsah... 1 1. Úvod... 3 1.1. Úvod... 3 1.2. Proces přípravy... 3 1.3. Struktura dokumentu... 4 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Obsah... 1 1. Úvod...4 1.1. Úvod... 4 1.2. Proces přípravy... 4 1.3. Struktura dokumentu... 5 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006

III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006 III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006 1 I. Souvislosti a cíle národní politiky zaměstnanosti Hlavním hospodářským cílem vlády České republiky je podpora hospodářského růstu a zaměstnanosti

Více

M I N I S T E R S T V O P R O M Í S T N Í R O Z V O J. zápis č. 19. 12. ledna 2015 11,00 13,20 hod.

M I N I S T E R S T V O P R O M Í S T N Í R O Z V O J. zápis č. 19. 12. ledna 2015 11,00 13,20 hod. M I N I S T E R S T V O P R O M Í S T N Í R O Z V O J PRACOVNÍ TÝM RHSD ČR PRO MÍSTNÍ ROZVOJ zápis č. 19 Praha, MMR Staroměstské nám. 6, Praha 1 12. ledna 2015 11,00 13,20 hod. Zápis vyhotovila Schválila

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ III. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Podklad pro přípravu Dohody o partnerství pro programové období 2014 2020 - Vymezení programů a další postup při přípravě České republiky pro efektivní čerpání fondů

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí... 1 1. Úvod... 2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR... 3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

Záznam ze zasedání 76. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, které se konalo dne 19. února 2009 na Úřadu vlády ČR Přítomni: dle prezenční listiny Program 1. Úvod 1.1. Kontrola záznamu

Více

Zápis z 1. jednání Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy na pracovní úrovni

Zápis z 1. jednání Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy na pracovní úrovni Zápis z 1. jednání Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy na pracovní úrovni Místo konání: Dominikánský klášter, Jilská 7a, Praha 1 Datum konání: 21. ledna 2015, 13:00 hodin Přítomni: dle prezenční

Více

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Národní program reforem České republiky 2012 1 OBSAH I. Úvod...6 I.1. Česká republika a Strategie Evropa

Více

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Národní program reforem České republiky 2011 Obsah: I. Úvod I.1. Česká republika a Strategie Evropa 2020...5

Více

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI ČR

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI ČR AKČNÍ PLÁN NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI ČR Úřad vlády České republiky Obsah Obsah... 2 Seznam použitých zkratek... 3 Předmluva... 5 Úvod: Kontext vývoje českého hospodářství... 6 Implementace

Více

SME FIT: Business Support Programme II. SOCIÁLNÍ DIALOG V ČESKÉ REPUBLICE A V EVROPĚ

SME FIT: Business Support Programme II. SOCIÁLNÍ DIALOG V ČESKÉ REPUBLICE A V EVROPĚ SME FIT: Business Support Programme II. SOCIÁLNÍ DIALOG V ČESKÉ REPUBLICE A V EVROPĚ 1 Sociální dialog v České republice a v Evropě materiál vypracovaný v souvislosti s projektem Business Support Programme

Více

Příloha č. 2: Podrobný přehled opatření v reakci na doporučení Rady z roku 2014

Příloha č. 2: Podrobný přehled opatření v reakci na doporučení Rady z roku 2014 Příloha č. 2: Podrobný přehled v reakci na Rady z roku 2014 Číslo 1) Rozpočtová strategie a) Udržet v roce 2014 v návaznosti na korekci nadměrného schodku zdravou fiskální situaci. b) V roce 2015 výrazně

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2003 2006: KONCEPCE REFORMY VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ

ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2003 2006: KONCEPCE REFORMY VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ Ministerstvo financí Č.j. 10/46716/2003 ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2003 2006: KONCEPCE REFORMY VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ SCHVÁLENÁ VLÁDOU ČR USNESENÍM Č. 624/2003 - červen 2003-1 OBSAH: I. Usnesení vlády II. Předkládací

Více

Konvergenční program České republiky

Konvergenční program České republiky Konvergenční program České republiky leden 2010 Obsah: Úvod... 5 1 Hospodářská politika... 6 1.1 Fiskální politika... 6 1.2 Měnová politika... 7 1.3 Strukturální politiky... 7 2 Makroekonomický scénář...

Více

AKČNÍ PLÁN VLÁDY NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI V ČR

AKČNÍ PLÁN VLÁDY NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI V ČR AKČNÍ PLÁN VLÁDY NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI V ČR Úřad vlády České republiky Obsah Obsah... 2 Seznam použitých zkratek... 3 Předmluva... 4 Úvod: Kontext vývoje českého hospodářství...

Více

AKČNÍ PLÁNNA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTIČR

AKČNÍ PLÁNNA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTIČR AKČNÍ PLÁNNA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTIČR Obsah Obsah... 1 Seznam použitých zkratek... 2 Předmluva... 3 Úvod: Kontext vývoje českého hospodářství... 4 Implementace opatření Akčního plánu...

Více

OBSAH 4 ÚVOD... 6 SITUACE NA TRHU PRÁCE A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI (ZMĚNY VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK VE VZTAHU K IMPLEMENTACI PROGRAMU)...

OBSAH 4 ÚVOD... 6 SITUACE NA TRHU PRÁCE A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI (ZMĚNY VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK VE VZTAHU K IMPLEMENTACI PROGRAMU)... Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Program Iniciativy Společenství EQUAL Roční implementační zpráva za rok 2004 červen 2005 1 OBSAH Seznam zkratek... 4 ÚVOD... 6 1. SITUACE NA TRHU PRÁCE

Více

Z Á P I S z 3. zasedání Rady Asociace krajů České republiky ve 4. volebním období které se konalo dne 21. března 2013 v Jihlavě

Z Á P I S z 3. zasedání Rady Asociace krajů České republiky ve 4. volebním období které se konalo dne 21. března 2013 v Jihlavě Z Á P I S z 3. zasedání ve 4. volebním období které se konalo dne 21. března 2013 v Jihlavě Přítomní členové Rady AKČR : 1. MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje Vysočina 2. Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ III. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NÁVRH DOHODY O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA Červen 2013 OBSAH ÚVOD... 5 POSTUP PŘÍPRAVY PROGRAMOVÉHO OBDOBÍ 2014 2020 A DOHODY O PARTNERSTVÍ...

Více

Projekt spolupráce českých a španělských firem na třetích trzích

Projekt spolupráce českých a španělských firem na třetích trzích KLUB SP ČR tentokráte s předsedou Nejvyššího správního soudu JUDr. Josefem Baxou Česko-vietnamské podnikatelské fórum 7. října se v hotelu Praha uskutečnilo Česko-vietnamské podnikatelské fórum u příležitosti

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Praha červenec 2010 Operační program Podnikání a inovace 2007 2013 po změnách schválených Evropskou komisí Rozhodnutím K(2010)4355 ze dne 8. července 2010

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Praha prosinec 2013 2 OBSAH ÚVOD... 5 1 SOCIÁLNĚ EKONOMICKÁ ANALÝZA A POPIS SEKTORU PRŮMYSLU A SLUŽEB... 11 1.1 ANALÝZA EKONOMICKÉHO VÝVOJE ČR... 11 1.1.1

Více