Záznam. ze zasedání 118. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, konané dne 18. května 2015 na Úřadu vlády ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Záznam. ze zasedání 118. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, konané dne 18. května 2015 na Úřadu vlády ČR"

Transkript

1 Záznam ze zasedání 118. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, konané dne 18. května 2015 na Úřadu vlády ČR Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Materiály k projednání 1.1 Varianty zvyšování minimální mzdy v příštích letech 1.2 Situace čerpání prostředků z fondů EU v programovém období a stav přípravy na programové období Aktualizace Konvergenčního programu ČR 1.4 Financování technického vysokého školství 1.5 Připravované změny v regionálním školství 2. Materiály pro informaci 2.1 Informace o přípravě novelizace zákona o státním podniku a horního zákona 2.2 Informace o přípravě novelizace stavebního zákona 3. Různé Přílohy: Prezenční listina Průběh jednání Jednání zahájil a řídil předseda vlády a předseda RHSD ČR Mgr. Bohuslav Sobotka (dále jen předsedající ), který v úvodu přivítal účastníky a informoval o výsledcích jednání Předsednictva RHSD, jež rozhodlo o přeřazení bodů 1.4 Financování technického vysokého školství a 1.5 Připravované změny v regionálním školství na příští Plenární schůzi RHSD ČR, která se uskuteční dne 22. června 2015 a jíž bude předcházet druhé společné jednání RHSD ČR se zástupci krajských hospodářských a sociálních rad. Další Plenární schůze RHSD ČR se uskuteční dne 27. července Bod 1.1 Varianty zvyšování minimální mzdy v příštích letech Ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaela Marksová představila předložený materiál, jenž vychází ze závazku vlády deklarovaného v Programovém prohlášení vlády zvýšit úroveň minimální mzdy na 40 % úrovně průměrné mzdy. Materiál obsahuje v tomto kontextu tabulková vyjádření jednotlivých variant zvýšení minimální mzdy. Součástí materiálu je rovněž návrh variant řešení problematiky minimální mzdy osob se zdravotním postižením, v této souvislosti upozornila především na specifickou situaci chráněných dílen a na nutnost řešit tuto problematiku v souvislosti s poskytováním státního příspěvku na zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 1

2 K problematice proběhlo několik jednání sociálních partnerů, přičemž nebylo dosaženo shody o parametrech zvýšení minimální mzdy. Předseda ČMKOS Josef Středula zdůraznil, že příjmy z pracovní činnosti musejí přesahovat příjmy ze sociálních dávek a k dosažení tohoto účelu doporučil pravidelné zvyšování částky minimální mzdy do konce funkčního období vlády s tím, že má-li být dosaženo cíle 40 % podílu minimální mzdy k úrovni průměrné mzdy do konce tohoto volebního období, je zapotřebí každoroční zvyšování minimální mzdy o částku 1000 Kč. Zdůraznil rovněž prorůstový charakter tohoto opatření vzhledem ke stimulaci spotřeby domácností a zvyšujícímu se HDP při rostoucích příjmech. Závěrem uvedl, že zvyšující se zisky zaměstnavatelů je nutné promítnout do nárůstu mezd a upozornil na rozdíl mezi výší minimální mzdy v ČR a SR, jenž je při srovnatelnosti obou ekonomik neodůvodněný. Předseda ASO Bohumír Dufek podpořil zvýšení minimální mzdy dle návrhu předneseného předsedou ČMKOS. Prezident SP ČR Ing. Jaroslav Hanák uvedl, že strana zaměstnavatelů nezpochybňuje postavení minimální mzdy a její přínos pro hospodářský růst, nesouhlasí však s navrženým růstem o 1000 Kč, jenž by představoval zvýšení minimální mzdy o 10,9 %. Zdůraznil, že problematiku je zapotřebí posuzovat v kontextu zvýšení všech mzdových tarifů tak, aby diferenciace mezd zůstala spravedlivá. Z uvedených důvodů a vzhledem ke specifikům některých průmyslových sektorů (např. průmysl kožedělný, textilní, atd.) navrhl zvýšení minimální mzdy o 500 Kč. Závěrem požádal, aby aktuální údaje o vývoji národního hospodářství nebyly přeceňovány. Prezident KZPS Jan Wiesner informoval, že KZPS se i vzhledem k charakteru organizací, jež sdružuje, připojuje ke stanovisku prezentovanému prezidentem SP ČR. Připomněl nutnost řešit problematiku minimální mzdy osob se zdravotním postižením v co nejkratší době a návrhy KZPS v této věci. Předsedající zdůraznil, že údaje o růstu HDP nejsou ze strany vlády přeceňovány, nicméně o pozitivním vývoji ekonomiky vypovídají rovněž údaje o klesající nezaměstnanosti a rostoucím počtu volných pracovních míst. Tomuto pozitivnímu vývoji musí odpovídat i růst mzdové úrovně. Podtrhl motivační charakter minimální mzdy v kontextu skutečnosti, že ze strany vlády nebylo přistoupeno ke zvýšení sociálních dávek. Klíčové musí být zvýšení minimální mzdy nad úroveň sociálních dávek, přičemž tyto dávky nemohou být snižovány. Vzhledem k faktu, že minimální mzda v ČR je čtvrtá nejnižší v rámci EU a nejnižší mezi zeměmi skupiny V4, přistoupí vláda k jejímu zvýšení po projednání v Koaliční radě a na schůzi vlády. Ministryně pro místní rozvoj Ing. Karla Šlechtová zmínila pozitivní vliv zrychleného čerpání finančních prostředků fondů EU na zvýšení tempa hospodářského růstu a snížení nezaměstnanosti. Předseda ČMKOS Josef Středula uvedl, že k nečekaně vysokému nárůstu HDP v 1. čtvrtletí 2015 přispěl i efekt předzásobení tabákovými výrobky a upozornil na negativní aspekty výroku prof. Švejnara, v němž je uvedena možná souvislost mezi relativně nízkou úrovní mezd v ČR a slabou aktivitou odborů. Předseda OS KOVO Jaroslav Souček zdůraznil, že návrh zaměstnavatelů na zvýšení minimální mzdy o 500 Kč představuje zvýšení odpovídající pouze 2,5 hodinám práce měsíčně v SRN. Vzhledem k tomu, že minimální mzda v ČR je nejnižší v rámci skupiny zemí V4, je zapotřebí přikročit k jejímu razantnějšímu zvýšení. Viceprezident KZPS JUDr. Rostislav Dvořák doporučil přikročit ke zvýšení minimální mzdy až po provedení důsledné ekonomické analýzy a upozornil na negativní vliv struktury některých odvětví ekonomiky na mzdovou úroveň v těchto odvětvích. 2

3 Viceprezident KZPS Ing. Martin Pýcha uvedl, že ačkoliv minimální mzdu pobírá jen minimum zaměstnanců, její výše se promítá do celkové mzdové úrovně i do kolektivního vyjednávání. Mezi jednotlivými sektory hospodářství panují velké rozdíly a v zemědělství reálně hrozí propouštění nejhůře placených zaměstnanců, kteří mají nejnižší vzdělání a jsou proto obtížně uplatnitelní na trhu práce. Úroveň nezaměstnanosti těchto skupin se přitom stále nedaří snižovat. Předseda ASO Bohumír Dufek upozornil na značnou ziskovost sektoru zemědělství v uplynulém roce, která nekoresponduje s tvrzením o neexistenci zdrojů na zvýšení mezd. V této souvislosti prezentoval zjištění projektu ASO, dle něhož nemělo zvyšování minimální mzdy realizované v minulosti negativní vliv na nezaměstnanost. Závěrem doporučil rychlé přijetí rozhodnutí vládou ČR. Ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaela Marksová připomněla, že současná výše čisté minimální mzdy nedosahuje úrovně příjmové chudoby. Předsedající ukončil projednávání tohoto bodu s tím, že rozhodnutí vlády se bude pohybovat v rozmezí návrhů obou sociálních partnerů. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR: konstatuje, že sociální partneři nedosáhli shody o výši zvýšení minimální mzdy; požaduje urychlené přijetí rozhodnutí vládou ČR; požaduje přijetí komplexního řešení problematiky minimální mzdy osob se zdravotním postižením včetně možných dopadů zvýšení minimální mzdy těchto osob. Bod 1.2 Situace čerpání prostředků z fondů EU v programovém období a stav přípravy na programové období Ministryně pro místní rozvoj Ing. Karla Šlechtová informovala o schválení šesti operačních programů programového období Zbývá schválit čtyři programy IROP, OP Rybářství (u obou je předpoklad schválení v nejbližší době), OP Technická pomoc (program bude Evropskou komisí schválen s tím, že do doby vyřešení problematiky monitorovacího systému nebude tento systém hrazen z prostředků EU) a OP Praha pól růstu (program bude zaslán Evropské komisi v nejbližších týdnech). Řídicí orgány se aktuálně připravují na zahájení implementace programů a vyhlašování výzev, projekty do prvních výzev je možné již připravovat na základě avíz schválených operačních programů po schválení monitorovacími výbory. Nadále probíhá hodnocení plnění kondicionalit. K otázce tempa schvalování operačních programů upozornila, že dřívější schválení programů ze strany EK neznamená nutně urychlení čerpání finančních prostředků. Jako příklad uvedla Slovensko, kde ke schválení programů došlo již na konci roku 2014, nicméně z důvodu neexistence metodik nebyla dosud zveřejněna ani jedna výzva. Díky schválení operačních programů v roce 2015 získává ČR o rok delší čas na rozprostření alokace až do konce roku 2017, což může přispět k minimalizaci možné ztráty na konci programového období. K čerpání prostředků z programového období uvedla, že již bylo vyčerpáno celkem 70% z celkové alokace na toto programové období. MMR je nyní vedeno snahou o udržení tempa dočerpání 3

4 prostředků, za tímto účelem průběžně monitoruje predikce řídicích výborů k nedočerpání prostředků z operačních programů. Prezident SP ČR Ing. Jaroslav Hanák zdůraznil, že činnost monitorovacích výborů by měla být zjednodušena a urychlena v zájmu udržení současného tempa růstu HDP a zvýšení konkurenceschopnosti. Zároveň upozornil na kritickou připomínku Evropské komise k právnímu rámci zakládání firem v ČR, což představuje jednu z klíčových kondicionalit nového programového období, a na problém s fázováním projektů ELI a SUSEN v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Předsedající informoval o přijetí návrhu legislativní úpravy usnadňující zakládání firem vládou ČR. Prezident KZPS Jan Wiesner zdůraznil, že klíčové v současné situaci je zajištění funkčního monitorovacího systému a dokončení metodik k jednotlivým operačním programům. Předseda ČMKOS Josef Středula ocenil schválení operačních programů, upozornil nicméně na nutnost udržení tempa při zajištění dalších prací. Vyslovil zejména obavy z termínů plnění kondicionalit, zejména v případech, kdy je splnění vázáno na přijetí legislativních úprav, a z ohrožení realizace stavebních akcí, u nichž dochází k rescreeningu EIA. Tento proces musí být na Ministerstvu životního prostředí kvalitně zabezpečen. Vzhledem k pravděpodobným změnám podmínek stanovených formou zákona v průběhu programového období je zapotřebí věnovat pozornost nežádoucí retroaktivitě navrhovaných změn. Zdůraznil, že fázování projektů má šanci na úspěch pouze v případě kvalitní připravenosti projektů ze strany řídicích orgánů. Ministryně pro místní rozvoj Ing. Karla Šlechtová vyzdvihla aktivní roli současné vlády při procesu přípravy na programové období a uvedla, že monitorovací systém tohoto programového období je nyní zcela funkční. Zdůraznila, že snahou Ministerstva pro místní rozvoj bude minimalizovat změny právní úpravy v průběhu jednotlivých výzev, případně včas a transparentně o připravovaných změnách informovat. Náměstkyně ministryně pro místní rozvoj JUDr. Olga Letáčková reagovala na přednesené podněty a připomínky k problematice fázování projektů. Informovala zejména o revidovaném pokynu Evropské komise, jenž stanovuje pravidla fázování. Řídicí orgány mají přibližně dva měsíce na dokončení procesu přípravy fázování a na sdělení, jakým způsobem a které projekty budou fázovány. V této souvislosti ocenila zejména spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, v rámci níž dochází k využití mechanismu zajištění financování nově vyhlašovaných výzev z obou programových období. Aktuálně se jedná o možnosti využití tohoto mechanismu i v podmínkách Ministerstva průmyslu a obchodu. Předsedající závěrem zdůraznil, že problematice čerpání fondů EU je nadále zapotřebí věnovat klíčovou pozornost, neboť současná aktivita v této oblasti bude mít značný vliv na vývoj národního hospodářství v příštím roce. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR: bere na vědomí předložený materiál včetně informace o schválení Programu rozvoje venkova ze strany Evropské komise a o přijetí návrhu legislativní úpravy usnadňující zakládání firem vládou; požaduje, aby vláda věnovala vysokou pozornost otázce fázování velkých projektů. 4

5 Bod 1.3 Aktualizace Konvergenčního programu ČR První místopředseda vlády a ministr financí Ing. Andrej Babiš představil materiál zpracovaný na základě zadání Evropské komise a zaslaný EK dne 30. dubna Zdůraznil, že nová vláda změnila fiskální politiku státu z konsolidační na expansivní. V rámci přípravy parametrů státního rozpočtu na rok 2016 bylo dosaženo dohody na schodku rozpočtu ve výši 70 mld. Kč, což představuje konsolidaci veřejných financí ve výši 0,2 procentního bodu HDP. Evropská komise nepovažuje zvolené tempo konsolidace za dostatečné, z hlediska dlouhodobých cílů však představuje správný směr. Materiál hodnotí rovněž vývoj trhu práce, v této souvislosti upozornil, že i přes příznivé údaje o výši nezaměstnanosti dochází ke zhoršování skladby profesí, což může v budoucnu ohrozit fungování ekonomiky. Z uvedeného důvodu je zapotřebí přijmout reformu vzdělávacího systému. Při hodnocení fiskální strategie zmínil zejména nárůst výdajů vlády do stavebnictví (výstavby dopravní infrastruktury, sociálního bydlení, atd.). V roce 2014 došlo k nárůstu výběru daní o 30 mld. Kč, vzrostl i výběr zdravotního a sociálního pojištění. Vzhledem ke vhodně zvolené fiskální politice ČR se podařilo snížit náklady na dluhovou službu o 7,5 mld. Kč, což bude mít pozitivní vliv na saldo státního rozpočtu. V návaznosti na proces přijímání návrhu zákona o elektronické evidenci tržeb pozval zástupce odborů a zaměstnavatelů na seminář s chorvatským ministrem financí dne 16. června 2015 v dopoledních hodinách, tedy před zahájením projednávání návrhu zákona v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Předseda ČMKOS Josef Středula ocenil projednávání tohoto bodu a upozornil, že materiál v předložené podobě neobsahuje vlastní konvergenční program a vizi ČR při směřování k eurozóně, chybí i silnější vazba na strategické dokumenty vlády v této oblasti (např. Akční plán na podporu hospodářského růstu) a na čerpání finančních prostředků z fondů EU. Požádal rovněž o větší zapojení sociálních partnerů do přípravy dokumentu v příštím období, a to včetně diskuse o rozpočtových cílech vlády a avizovaném nárůstu prostředků na platy v rozpočtové sféře, jenž nebyl se zástupci odborů a zaměstnavatelů projednán. Závěrem vyjádřil nespokojenost s postupem centrální banky a neexistencí exit strategie. Prezident SP ČR Ing. Jaroslav Hanák zdůraznil nutnost většího provázání státního rozpočtu s hospodářskou politikou vlády a jejími prioritami v této oblasti. Upozornil na nedostatečně zpracovanou kapitolu věnovanou strukturální politice, jež bude klíčová pro dynamiku hospodářského růstu v budoucím období. Tato kapitola by měla být podrobněji rozpracována při přípravě návrhu státního rozpočtu na rok Předsedající uvedl, že některé cíle budou ještě diskutovány za účelem dosažení dohody a zabezpečení finančních prostředků. Jedná se zejména o reformu středního školství včetně otázky jeho financování, problematiku vědy a výzkumu, valorizaci důchodů, navýšení pojistného na zdravotní pojištění za státní pojištěnce, navýšení platů v rozpočtové sféře nebo podporu investic. První místopředseda vlády a ministr financí Ing. Andrej Babiš se vyjádřil ke zmíněným prioritám. Zdůraznil, že při přípravě návrhu státního rozpočtu a při sestavování rozpočtových výhledů je nutné postupovat v rámci rozpočtové zodpovědnosti a nastavit priority v závislosti na příjmech rozpočtu. Vláda je proto vedena snahou o zlepšení výběru daní. Prioritou na výdajové straně je pak dostavba základní dálniční sítě jako základ mobility pracovních sil i investorů. Vedoucí oddělení fiskální politiky a udržitelnosti Ministerstva financí Ing. Jindřich Marval, Ph.D. reagoval na přednesené náměty a připomínky. Uvedl především, že Ministerstvo financí není oprávněno hodnotit kroky a strategie realizované Českou 5

6 národní bankou. Předložený materiál byl zpracován primárně pro potřeby Evropské komise na základě předem stanovené struktury, podrobnější rozpracování dané problematiky pak bude obsahem připravované Strategie fiskální politiky. Problematika strukturální politiky není primárně předmětem Konvergenčního programu a je podrobněji rozpracována v materiálu Národní program reforem zpracovávaném Úřadem vlády. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR: bere na vědomí předložený materiál; upozorňuje na potřebu zahájit diskusi nad pojetím a obsahem Konvergenčního programu; požaduje větší zapojení sociálních partnerů do procesu přípravy obdobných dokumentů; požaduje zohlednit při přípravě základních parametrů návrhu státního rozpočtu na rok 2016 i při vlastní přípravě státního rozpočtu na rok 2016 vztah k prioritám hospodářské politiky vlády. Bod 2.1 Informace o přípravě novelizace zákona o státním podniku a horního zákona Viceprezident KZPS Ing. Zdeněk Osner, CSc. uvedl, že KZPS nadále nesouhlasí s některými novými instituty návrhy novely horního zákona. Jak již byl předseda vlády i ministr průmyslu a obchodu informován, smyslem připomínek uplatněných KZPS není oddalovat projednání návrhu, ale upravit věcné nepřesnosti obsažené v 33o tak, aby se jeho text nedostával do rozporu s jinými ustanoveními horního práva. Jedná se především o návrh financovat sanaci a rekultivaci opuštěných důlních děl z prostředků úhrad za vytěžené nerosty, přičemž dle návrhu téže novely jsou za opuštěná důlní díla považována taková díla, u nichž je znám vlastník nebo provozovatel. Obdobná výhrada se týká formulace o báňské záchranné službě organizované státem, neboť taková doposud neexistuje. Dle doposud platného právního stavu je zajištění báňské záchranné služby povinností organizací provádějících hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem a probíhá zcela uspokojivě a bez problémů. Ministr průmyslu a obchodu Ing. Jan Mládek, CSc. zdůraznil, že v případě opuštěných důlních děl se jedná zejména o stará důlní díla, jež nejsou ve vlastnictví organizací provádějících hornickou činnost. K problematice báňské záchranné služby organizované státem navrhl KZPS podrobnější diskusi. První místopředseda OS pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu Jaromír Franta zdůraznil, že diskuse o změnách horního zákona probíhající současně s diskusí o změně územních limitů těžby hnědého uhlí není příliš šťastná. Připojil se nicméně k požadavku na vysvětlení institutu báňské záchranné služby organizované státem. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR bere na vědomí předloženou informaci a požaduje projednání vznesených připomínek. 6

7 Bod 2.2 Informace o přípravě novelizace stavebního zákona Viceprezident SP ČR Mgr. Jan Rafaj, MBA poděkoval za práce spojené s přípravou novelizace stavebního zákona, upozornil však na chybějící informace o rozsahu jednotného řízení, jež by vedlo ke značnému urychlení realizace zejména velkých stavebních projektů. Doporučil rovněž širší zapojení ostatních resortů do přípravy novelizace. Viceprezident KZPS Ing. Václav Matyáš opakovaně upozornil na problémy spojené s řízením pro porušení povinnosti ve věci EIA ve vztahu ke stavebnímu zákonu a na ohrožení realizace stavebních akcí, u nichž dochází k rescreeningu EIA a tím i ke značnému prodlužování investorské přípravy staveb. V souvislosti s procesem přípravy novelizace stavebního zákona zdůraznil, že prozatím nebylo předloženo paragrafované znění novely zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a nelze tedy považovat obě zmiňované novely za provázané. Závěrem varoval před nízkou aktivitou ostatních resortů při přípravě novely stavebního zákona. Předsedající upozornil na nečinnost předchozích vlád v této oblasti, díky níž je k přípravě novely stavebního zákona zapotřebí delší časový úsek pro důsledné zapracování všech zvažovaných změn. Uvedl, že problematiku EIA bylo zapotřebí řešit urychleně v návaznosti na řízení pro porušení povinnosti zahájené ze strany Evropské komise a v souvislosti s odblokováním čerpání finančních prostředků z fondů EU v rámci nového programového období. První místopředseda vlády a ministr financí Ing. Andrej Babiš zdůraznil pozitivní vývoj v oblasti výstavby dopravní infrastruktury spočívající ve značném urychlení přípravy staveb i stavebních prací a v případě konkrétních problémů navrhl společné jednání s cílem jejich vyřešení. Ministryně pro místní rozvoj Ing. Karla Šlechtová uvedla, že přehodnocení EIA probíhá jen u vzorku celkem devíti projektů, nejedná se tedy o komplexní problém. Zdůraznila, že novela stavebního zákona směřuje ke sjednocení EIA, územního a stavebního řízení do jednotného povolovacího řízení s dílčími výjimkami v případě velkých investorů, pro něž by jednotné povolovací řízení představovalo riziko finančních ztrát. Předložení novelizace vládě je předpokládáno koncem července 2015 s tím, že pokud jde o návrhy změn souvisejících zákonů, prozatím nebyly identifikovány problémy v jejich přípravě. Závěrem zdůraznila, že ambicí novely stavebního zákona není vyřešit všechny problémy s EIA, ale urychlení řízení a spojení jeho jednotlivých částí do jednotného celku. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR: bere na vědomí předloženou informaci; požaduje, aby informace na příští Plenární schůzi RHSD ČR obsahovaly výsledky prací, možná rizika, nedostatky a další postup řešení; trvá na přípravě velké integrace povolovacích řízení včetně nezbytných koncepčních úprav správního řízení a soudního přezkumu. 7

8 8

Záznam. ze zasedání 119. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, konané dne 22. června 2015 v Lichtenštejnském paláci

Záznam. ze zasedání 119. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, konané dne 22. června 2015 v Lichtenštejnském paláci Záznam ze zasedání 119. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, konané dne 22. června 2015 v Lichtenštejnském paláci Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Materiály k projednání 1.1

Více

Z á z n a m. Přítomni: podle prezenční listiny

Z á z n a m. Přítomni: podle prezenční listiny Z á z n a m ze zasedání 54. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, které se konalo dne 2. června 2005 od 9.00 hodin na Úřadu vlády ČR. Přítomni: podle prezenční listiny Program: 2. Materiály

Více

Záznam. ze zasedání 117. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, konané dne 27. dubna 2015 na Úřadu vlády ČR

Záznam. ze zasedání 117. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, konané dne 27. dubna 2015 na Úřadu vlády ČR Záznam ze zasedání 117. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, konané dne 27. dubna 2015 na Úřadu vlády ČR Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Materiály k projednání 1.1 Situace

Více

Sekretariát Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Sekretariát Rady hospodářské a sociální dohody ČR MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Sekretariát Rady hospodářské a sociální dohody ČR Na Poříčním právu 376 / 1 128 01 Praha 2 telefon: 221 922 023, 221 922 022, e-mail: tripartita@mpsv.cz fax: 221 922

Více

Záznam. ze zasedání 120. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, konané dne 27. července 2015 na Úřadu vlády

Záznam. ze zasedání 120. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, konané dne 27. července 2015 na Úřadu vlády Záznam ze zasedání 120. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, konané dne 27. července 2015 na Úřadu vlády Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Materiály k projednání 1.1 Základní

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj Zpráva o stavu čerpání prostředků EU

Ministerstvo pro místní rozvoj Zpráva o stavu čerpání prostředků EU Ministerstvo pro místní rozvoj Zpráva o stavu čerpání prostředků EU Podklad pro jednání RHSD ÚNOR 2015 Úvod Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Národní orgán pro koordinaci (MMR-NOK) pravidelně sleduje a

Více

TRENDY EVROPSKÉHO STAVEBNICTVÍ KONFERENCE 20. 10. 2015

TRENDY EVROPSKÉHO STAVEBNICTVÍ KONFERENCE 20. 10. 2015 TRENDY EVROPSKÉHO STAVEBNICTVÍ KONFERENCE 20. 10. 2015 STAVEBNICTVÍ V ČR Ing. Václav Matyáš prezident SPS v ČR 1 2 Bytová výstavba 1989 2014 3 Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Více

Z á z n a m. Program. 1. Kontrola záznamu z 52. Plenární schůze RHSD ČR konané dne 10. 3. 2005

Z á z n a m. Program. 1. Kontrola záznamu z 52. Plenární schůze RHSD ČR konané dne 10. 3. 2005 Z á z n a m ze zasedání 53. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, které se konalo dne 14. dubna 2005 od 9.00 hodin na Úřadu vlády ČR. Přítomni: podle prezenční listiny Program: Program

Více

Program. 125. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Termín konání: 1. února 2016 od 9:00 hod. Místo konání: Úřad vlády ČR

Program. 125. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Termín konání: 1. února 2016 od 9:00 hod. Místo konání: Úřad vlády ČR Program 125. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Termín konání: 1. února 2016 od 9:00 hod. Místo konání: Úřad vlády ČR 1. Materiály k projednání 1.1 Zpráva o stavu čerpání prostředků

Více

Zápis 2. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje

Zápis 2. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje Zápis 2. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje Den konání: 22. června 2015 Místo: Kulturní a společenské středisko Střelnice, Český Těšín Účastníci konference: 34 účastníků (viz

Více

Materiál pro jednání Předsednictva Rady hospodářské a sociální dohody České republiky dne 16.12.2009

Materiál pro jednání Předsednictva Rady hospodářské a sociální dohody České republiky dne 16.12.2009 Materiál pro jednání Předsednictva Rady hospodářské a sociální dohody České republiky dne 16.12.2009 Návrh krátkodobých opatření pro východiska z krize a řešení jejích důsledků Předkládá: Pracovní tým

Více

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30)

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30) ZÁPIS z 9. zasedání výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, konaného dne 5. září 2007 v zasedací místnosti rady kraje, Krajský úřad Moravskoslezského kraje (zahájení zasedání v 13:35,

Více

Záznam. ze zasedání 122. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, konané dne 5. října 2015 na Úřadu vlády

Záznam. ze zasedání 122. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, konané dne 5. října 2015 na Úřadu vlády Záznam ze zasedání 122. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, konané dne 5. října 2015 na Úřadu vlády Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Materiály k projednání 1.1 Financování

Více

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 MATERIÁL NA JEDNÁNÍ RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny, kterou je povinen zaměstnavatel poskytnout za práci

Více

Záznam. ze zasedání 116. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, konané dne 16. března 2014 na Úřadu vlády ČR

Záznam. ze zasedání 116. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, konané dne 16. března 2014 na Úřadu vlády ČR Záznam ze zasedání 116. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, konané dne 16. března 2014 na Úřadu vlády ČR Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Materiály k projednání 1.1 Problematika

Více

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění

Více

Aktuální pozice SMS ČR ve vyjednávání o dotacích 2014+

Aktuální pozice SMS ČR ve vyjednávání o dotacích 2014+ Aktuální pozice SMS ČR ve vyjednávání o dotacích 2014+ Setkání ŠOV - Vísky 24. 5. 2013 Tomáš Chmela, tajemník SMSČR SMS ČR: Hodnocení 2007+ Finanční částka připadající na 1 obyvatele území (v Kč) Velikostní

Více

číslo: 110 ze dne 4. dubna 2014 Priority ministra školství, mládeže a tělovýchovy I. podporuje priority ministra školství, mládeže a tělovýchovy ve věci dofinancování rezortu MŠMT, v rozsahu 4 5 mld. Kč,

Více

Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města

Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města 5/3/2013 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města Kolik zbývá čerpat prostředků ERDF v ROP SČ ERDF (kurz: 24,50 Kč/Euro) Doprava Cestovní ruch Integrovaný rozvoj území

Více

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 27 A V DALŠÍCH LETECH Mirek Topolánek předseda vlády ČR Stav veřejných financí vládní deficit Trvale deficitní hospodaření -1-2 -3 % HDP -4-5 -6-7 -8 Saldo vládního sektoru

Více

Aktuální stav příprav programového období

Aktuální stav příprav programového období Aktuální stav příprav programového období 2014 2020 Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Regionální rozvoj mezi teorií a praxí 5 29. května 2014, Pardubice PŘÍKLADY PROJEKTŮ ALOKACE NA

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. září 2011 č. 692 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012, a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Rozhodnutí předsedy Rady AKČR podle usnesení Rady AKČR č. 25/2005 v období od 23. dubna 2013 do 20. května 2013 I. schvaluje následující rozhodnutí předsedy Rady AKČR:

Více

Z á p i s. ze 16. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Z á p i s. ze 16. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Z á p i s ze 16. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Datum a místo zasedání: Dne 10. prosince 2007 v budově Ministerstva práce a sociálních věcí ČR od 8.00 hod. do 12.15 hod.

Více

Z Á P I S z 24. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 16. prosince 2011 v Praze

Z Á P I S z 24. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 16. prosince 2011 v Praze Z Á P I S z 24. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 16. prosince 2011 v Praze Přítomní členové Rady AKČR : 1., hejtman Jihomoravského kraje 2. MUDr. Jiří

Více

NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012

NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012 NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012 Vláda má podle zákoníku práce možnost stanovit nařízením vlády výši základní sazby minimální mzdya dalších jejích sazeb odstupňovaných podle míry vlivů omezujících

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

Česká republika v programovém období 2014 2020, integrované nástroje. Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Česká republika v programovém období 2014 2020, integrované nástroje. Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Česká republika v programovém období 2014 2020, integrované nástroje Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR PŘÍKLADY PROJEKTŮ ALOKACE NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 - 18,9% 26,69 mld. 21,64

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Mgr. Michal Ulrich 10. 4. 2014 Operační program Doprava 2014-2020 základní charakteristiky Operační program Doprava 2014-2020 (OPD 2) navazuje na Operační program Doprava

Více

Zápis. z jednání Pracovního týmu RHSD ČR pro pracovněprávní vztahy, kolektivní vyjednávání a zaměstnanost dne 19. června 2014

Zápis. z jednání Pracovního týmu RHSD ČR pro pracovněprávní vztahy, kolektivní vyjednávání a zaměstnanost dne 19. června 2014 Zápis z jednání Pracovního týmu RHSD ČR pro pracovněprávní vztahy, kolektivní vyjednávání a zaměstnanost dne 19. června 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Akční plán na podporu hospodářského

Více

Evropské fondy 2014 2020

Evropské fondy 2014 2020 Evropské fondy 2014 2020 Ing. Karla Šlechtová ministryně pro místní rozvoj 172. Žofínské fórum 25. listopadu 2014, Praha Aktuální stav a rizika v programovém období 2007 2013 Souhrnný stav čerpání ze SF

Více

Stanovisko Rady k aktualizovanému konvergenčnímu programu Polska

Stanovisko Rady k aktualizovanému konvergenčnímu programu Polska RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. března 2009 (12.03) (OR. en) 7322/09 UEM 77 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady Delegace Stanovisko Rady k aktualizovanému konvergenčnímu programu

Více

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 19/03 ze dne 25.5.2000 k návrhu Strategického plánu hl. m. Prahy Zastupitelstvo hlavního města Prahy I. schvaluje

Více

Příprava Operačního programu Doprava 2014-2020

Příprava Operačního programu Doprava 2014-2020 Příprava Operačního programu Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle Operační program Doprava 2014-2020 navazuje na Operační program Doprava 207-2013, avšak jeho struktura bude

Více

Zápis ze zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 15/2010 ze dne 13.05.2010

Zápis ze zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 15/2010 ze dne 13.05.2010 Zápis ze zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 15/2010 ze dne 13.05.2010 Přítomno: dle prezenční listiny 7 senátorů, od 13:11 8 senátorů, od 14:03 9 senátorů Omluveni: Eva Hlinková,

Více

43. Dny malých obcí. Národní fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol. Navýšení tarifních platů pracovníků od 1.11.2014

43. Dny malých obcí. Národní fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol. Navýšení tarifních platů pracovníků od 1.11.2014 43. Dny malých obcí Národní fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol Navýšení tarifních platů pracovníků od 1.11.2014 Příprava reformy financování regionálního školství 1 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ

Více

Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013

Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013 Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013 Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle Operační program Doprava 2014-2020 navazuje na

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 417 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok

Více

Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních

Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních 1. Popis projektu 1.1 Název projektu Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních 1.2 Požadovaná částka Požadovaná částka (výše dotace) 4

Více

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Odbor odpadů, MŽP Jaromír MANHART 1. Národní konference Předcházení vzniku odpadů CEMC/ČZÚ, Praha, 2. 10. 2014 STRATEGIE A PROGRAMY

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2212/04 V Praze dne 11. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2212/04 V Praze dne 11. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2212/04 V Praze dne 11. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 18. února 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Z á p i s. ze 42. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Z á p i s. ze 42. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Z á p i s ze 42. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Datum a místo zasedání Dne 20. června 2014 v budově Ministerstva práce a sociálních věcí od 9:30 hod. do 12:30 hod. Přítomni

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 265 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku

Více

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Varianty zvyšování v příštím období A. Základní sazba Minimální mzda v Programovém prohlášení Vlády ČR V Programovém prohlášení vlády je uvedeno, že Vláda zvýší

Více

Představení projektu Metodika

Představení projektu Metodika Představení projektu Metodika přípravy veřejných strategií Strategické plánování a řízení v obcích metody, zkušenosti, spolupráce Tematická sekce Národní sítě Zdravých měst Praha, 10. května 2012 Obsah

Více

tová ení pro období 2012-2014 Miroslav Kalousek, ministr financí

tová ení pro období 2012-2014 Miroslav Kalousek, ministr financí Stabilizační rozpočtov tová opatřen ení pro období 2012-2014 Miroslav Kalousek, ministr financí Fiskáln lní cíle vlády 2012-2014 rok 2012 2013 2014 saldo vládního sektoru v % HDP (ESA95) -3,5-2,9-1,9 saldo

Více

Z á p i s. z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.

Z á p i s. z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2. Z á p i s z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.903 Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: PaedDr. Jindřich

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 23. února 2015 č. 126 o Akčním plánu prevence domácího a genderově

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Irska na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Irska na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 258 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Irska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Irska z roku 2015 CS CS

Více

Připravovaná novela stavebního zákona Novela zákona EIA

Připravovaná novela stavebního zákona Novela zákona EIA Připravovaná novela stavebního zákona Novela zákona EIA Praha 24. března 2015 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ VLÁDY V oblasti územního plánování a stavebního řádu připraví vláda novelu stavebního zákona, která přinese

Více

Z á z n a m ze zasedání 115. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, konané dne 2. února 2015 na Úřadu vlády ČR

Z á z n a m ze zasedání 115. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, konané dne 2. února 2015 na Úřadu vlády ČR Z á z n a m ze zasedání 115. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, konané dne 2. února 2015 na Úřadu vlády ČR Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Materiály k projednání 1.1. Současná

Více

Posílení fiskálního rámce ČR

Posílení fiskálního rámce ČR Posílení fiskálního rámce ČR David PRUŠVIC odbor Finanční politika Národní rozpočtové rámce: Evropská legislativa a zkušenosti z EU 9. října 2014, Praha, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR České republiky,

Více

V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv

V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv Změna zákona o RUD v souvislosti se změnami v sazbách DPH Návrh státního rozpočtu na rok 2012 Ministerstvo financí ČR září 2011 Změna

Více

Úprava regulace oboru vodovodů a kanalizací v ČR Ing. Jiří Duda Odbor vodovodů a kanalizací Ministerstvo zemědělství ČR

Úprava regulace oboru vodovodů a kanalizací v ČR Ing. Jiří Duda Odbor vodovodů a kanalizací Ministerstvo zemědělství ČR Úprava regulace oboru vodovodů a kanalizací v ČR Ing. Jiří Duda Odbor vodovodů a kanalizací Ministerstvo zemědělství ČR 19. ročník vodohospodářské výstavy VODOVODY KANALIZACE, 19. - 21. května 2015 Praha,

Více

Příprava programového období 2014-2020. Ing. Daniela Nohejlová

Příprava programového období 2014-2020. Ing. Daniela Nohejlová Příprava programového období 2014-2020 Ing. Daniela Nohejlová Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 Hlavní východiska příprav programového období 2014-20

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO M A S MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk Zápis Valné hromady Místo konání: zasedací místnost Městského úřadu v Žamberku Dne: 25. května 2007. Účastníci: členové občanského

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2234/04 V Praze dne 31. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2234/04 V Praze dne 31. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2234/04 V Praze dne 31. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 7. dubna 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky Úřad vlády České republiky Jak začít rozpočtová odpovědnost naplňování zájmů země implementace více než 1 volební období, která odráží také očekávání

Více

1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého vztahu úředníků veřejné správy

1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého vztahu úředníků veřejné správy III. Informace o průběhu přípravy návrhu zákona o právních poměrech a vzdělávání zaměstnanců ve veřejné správě (zákon o úřednících) a o možnostech dalšího postupu 1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého

Více

Integrované územní investice

Integrované územní investice Integrované územní investice Konference IOP a IROP: Úspěchy a nové cíle Pardubice, 24. 9. 2014 2 ITI čl. 36 Obecného nařízení (kapitola Územní rozvoj) V případě, že strategie rozvoje měst nebo jiná územní

Více

Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Zdraví 2020

Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Zdraví 2020 Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Zdraví 2020 MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Hlavní hygienik ČR a náměstek ministra pro ochranu a podporu zdraví Národní strategie ochrany a podpory

Více

2. zasedání 27. března 2015, Praha

2. zasedání 27. března 2015, Praha 2. zasedání 27. března 2015, Praha Program zasedání Komory ITI a IPRÚ Čas 10:00 10:30 Bod programu Metodické a koordinační aktivity MMR v rámci přípravy integrovaných strategií ITI a IPRÚ 10:30 10:50 Jednání

Více

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky Jakým směrem vykročit/ Jak začít/ Jak na to Rozpočtová odpovědnost důraz na maximalizaci výnosů z vložených veřejných výdajů chytrá řešení pro překonání

Více

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE Z á z n a m z 3. zasedání Rady pro seniory a stárnutí populace konaného dne 27. června 2007 od 10,00 do 13,00 hod. v budově Ministerstva práce a sociálních věcí,

Více

Z Á P I S ze 6. jednání Výboru pro veřejnou správu, evropské fondy a protikorupční opatření ZHMP

Z Á P I S ze 6. jednání Výboru pro veřejnou správu, evropské fondy a protikorupční opatření ZHMP Z Á P I S ze 6. jednání Výboru pro veřejnou správu, evropské fondy a protikorupční opatření ZHMP konaného dne 30. 8. 2011 Přítomni: Členové výboru: Ing. Gabriela Kloudová, MBA (předsedkyně) Ing. Karel

Více

Zhodnocení současného stavu financování zdravotnictví (pohled Ministerstva financí) Euro Forum, duben 2005

Zhodnocení současného stavu financování zdravotnictví (pohled Ministerstva financí) Euro Forum, duben 2005 Zhodnocení současného stavu financování zdravotnictví (pohled Ministerstva financí) Euro Forum, duben 2005 Zorný úhel Ministerstva financí nové atributy veřejných financí Fiskální udržitelnost veřejných

Více

Státní rozpočet na rok 2005. Tisková konference Ministerstva financí 22.9.2004

Státní rozpočet na rok 2005. Tisková konference Ministerstva financí 22.9.2004 Státní rozpočet na rok 2005 Tisková konference Ministerstva financí 22.9.2004 Východiska Koncepce reformy veřejných financí 2003-2006 Konvergenční program ČR Makroekonomická predikce MF Cíl Zvrácení negativního

Více

VH VaK Židlochovicko Zápis 25 4/2005 Strana 1/1 29.11.2005 Blučina

VH VaK Židlochovicko Zápis 25 4/2005 Strana 1/1 29.11.2005 Blučina VH VaK Židlochovicko Zápis 25 4/2005 Strana 1/1 ZÁPIS č. 25-4/2005 z jednání valné hromady svazku Vodovody a kanalizace Židlochovicko, konané dne 29.11.2005 v Blučině Přítomni: viz. prezenční listina 1

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020

Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020 Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020 Jana MALKRABOVÁ Sekce pro evropské záležitosti, Úřad vlády ČR 24. listopadu 2011 Obsah prezentace I. Obecně k rozpočtu EU II. III. IV. Harmonogram vyjednávání

Více

OP Zaměstnanost 2014-2020

OP Zaměstnanost 2014-2020 OP Zaměstnanost 2014-2020 Seminář: Komunitně vedený místní rozvoj v operačních programech pro období 2014-2020 Praha 3. března 2015 Obsah prezentace Současný stav přípravy OP Zaměstnanost (OPZ) Věcné zaměření

Více

Evropské fondy na MPSV ČR

Evropské fondy na MPSV ČR Evropské fondy na MPSV ČR Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomouc 25.7.2012 MPSV a evropské fondy 2007-2013 MPSV je v období 2007 2013:

Více

Kraje ČR a čerpání ze zdrojů EU

Kraje ČR a čerpání ze zdrojů EU Kraje ČR a čerpání ze zdrojů EU Kongresovécentrum Praha 8. prosince 2005 Obsah Programovéobdobí 2004-2006 Příprava programů Implementace programů Příprava projektů krajů Podpora ostatních subjektů Programovéobdobí

Více

Z Á P I S 2. zasedání jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost konaného dne 12.6.2015

Z Á P I S 2. zasedání jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost konaného dne 12.6.2015 Z Á P I S 2. zasedání jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost konaného dne 12.6.2015 Přítomni: Jaromír Hron Mgr. Tomáš Grulich v z. JUDr. Hana Poláková RNDr. Hana Slobodníková Mgr. Lucien

Více

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016?

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? JE ČAS SE OZVAT Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? 1. důvod Po dlouhém období ekonomické krize se Česká republika výrazně zotavuje. V loňském roce dosáhla dvouprocentního

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2011 2012 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 10. prosince 2010. ÚVOD Národní akční program bezpečnosti

Více

Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD

Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD 1. Zvýšení minimální mzdy o 700 korun na 9 200 Kč 15. 9. 2014 vláda schválila návrh nařízení vlády předložený ministryní práce a sociálních

Více

Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici.

Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici. Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici. Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 8 členů + 5 x plná moc - omluveno Opakovanou

Více

ADAPTACE NA ZMĚNY KLIMATU V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU. 3.4.2014 Praha

ADAPTACE NA ZMĚNY KLIMATU V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU. 3.4.2014 Praha ADAPTACE NA ZMĚNY KLIMATU V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU 3.4.2014 Praha CO SE DOVÍTE 1. Představení programu IROP 2. Opatření v návaznosti na změny klimatu v IROP 3. Co nás ještě čeká 4.

Více

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci Zastupitelé zvolení do Zastupitelstva hlavního města Prahy za Občanskou demokratickoustranu (dále také

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Rozpočet Evropské unie Je hlavním nástrojem pro financování politik Evropské unie a slouží k finančnímu zajištění fungování EU jako

Více

Zápis ze 4. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.3.2011

Zápis ze 4. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.3.2011 Zápis ze 4. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.3.2011 Zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP se uskutečnilo dne 16.3.2011 od 15,00 17,15 hodin Přítomni: viz prezenční listina Program:

Více

Pravidla ES pro národní regionální pomoc z roku 1998 Nařízení Komise ES č. 68/2001 o aplikaci čl. 87 a 88 Smlouvy o založení ES na podporu školení

Pravidla ES pro národní regionální pomoc z roku 1998 Nařízení Komise ES č. 68/2001 o aplikaci čl. 87 a 88 Smlouvy o založení ES na podporu školení INVESTIČNÍ PODPORA PRO TECHNOLOGICKÁ CENTRA LEGISLATIVNÍ RÁMEC Usnesení vlády ze dne 5.června 2002, č. 573 k zabezpečení realizace Rámcového programu pro podporu strategických služeb a Rámcového programu

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Z POHLEDU SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Z POHLEDU SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Z POHLEDU SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA NOVELA ZÁKONA O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ 2015-2020 REFORMA FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO

Více

Stanovisko k materiálu Změna Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015)

Stanovisko k materiálu Změna Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015) Stanovisko k Změna Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015) K /části 1 Z SP ČR K jako celku Žádáme o změnu názvu na Změna

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2248/04 V Praze dne 19. května 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 26. května 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013)

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013) Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013) Obsah prezentace Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Příprava OP LZZ (vývoj, harmonogram) Popis OP LZZ Prioritní osy OP LZZ Finanční

Více

Význam hodnocení a vedení indikátorů, problémy a nejasnosti

Význam hodnocení a vedení indikátorů, problémy a nejasnosti Název: Školitel: Význam hodnocení a vedení indikátorů, problémy a nejasnosti Prof. Ing. René Kizek, Ph.D. Datum: 28. 11. 2013 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0023 Název projektu: Partnerská síť centra

Více

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více

Železniční infrastruktura a legislativa

Železniční infrastruktura a legislativa Dopravní infrastruktura a potřeba změny legislativy Poslanecká sněmovna PČR Hospodářský výbor, 27. 2. 2014, 14:00 h Železniční infrastruktura a legislativa Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Univerzita

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

Stanovisko k úpravám Státního rozpočtu na rok 2012 a k rozpočtové politice 2013-2014

Stanovisko k úpravám Státního rozpočtu na rok 2012 a k rozpočtové politice 2013-2014 Stanovisko k úpravám Státního rozpočtu na rok 2012 a k rozpočtové politice 2013-2014 Podklad pro jednání je zpracován a předkládán pouze MF ČR. Prozatím nemáme k dispozici návrh, nad kterým by se shodla

Více

STAVEBNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZÁKLADNÍ INFORMACE

STAVEBNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZÁKLADNÍ INFORMACE STAVEBNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZÁKLADNÍ INFORMACE PODKLADY PRO JEDNÁNÍ S PREZIDENTEM REPUBLIKY MILOŠEM ZEMANEM DNE 17. 7. 2013 1 VÝZNAM STAVEBNICTVÍ PRO EKONOMIKU ČESKÉ REPUBLIKY Stavebnictví významným způsobem

Více