Záznam. ze zasedání 118. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, konané dne 18. května 2015 na Úřadu vlády ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Záznam. ze zasedání 118. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, konané dne 18. května 2015 na Úřadu vlády ČR"

Transkript

1 Záznam ze zasedání 118. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, konané dne 18. května 2015 na Úřadu vlády ČR Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Materiály k projednání 1.1 Varianty zvyšování minimální mzdy v příštích letech 1.2 Situace čerpání prostředků z fondů EU v programovém období a stav přípravy na programové období Aktualizace Konvergenčního programu ČR 1.4 Financování technického vysokého školství 1.5 Připravované změny v regionálním školství 2. Materiály pro informaci 2.1 Informace o přípravě novelizace zákona o státním podniku a horního zákona 2.2 Informace o přípravě novelizace stavebního zákona 3. Různé Přílohy: Prezenční listina Průběh jednání Jednání zahájil a řídil předseda vlády a předseda RHSD ČR Mgr. Bohuslav Sobotka (dále jen předsedající ), který v úvodu přivítal účastníky a informoval o výsledcích jednání Předsednictva RHSD, jež rozhodlo o přeřazení bodů 1.4 Financování technického vysokého školství a 1.5 Připravované změny v regionálním školství na příští Plenární schůzi RHSD ČR, která se uskuteční dne 22. června 2015 a jíž bude předcházet druhé společné jednání RHSD ČR se zástupci krajských hospodářských a sociálních rad. Další Plenární schůze RHSD ČR se uskuteční dne 27. července Bod 1.1 Varianty zvyšování minimální mzdy v příštích letech Ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaela Marksová představila předložený materiál, jenž vychází ze závazku vlády deklarovaného v Programovém prohlášení vlády zvýšit úroveň minimální mzdy na 40 % úrovně průměrné mzdy. Materiál obsahuje v tomto kontextu tabulková vyjádření jednotlivých variant zvýšení minimální mzdy. Součástí materiálu je rovněž návrh variant řešení problematiky minimální mzdy osob se zdravotním postižením, v této souvislosti upozornila především na specifickou situaci chráněných dílen a na nutnost řešit tuto problematiku v souvislosti s poskytováním státního příspěvku na zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 1

2 K problematice proběhlo několik jednání sociálních partnerů, přičemž nebylo dosaženo shody o parametrech zvýšení minimální mzdy. Předseda ČMKOS Josef Středula zdůraznil, že příjmy z pracovní činnosti musejí přesahovat příjmy ze sociálních dávek a k dosažení tohoto účelu doporučil pravidelné zvyšování částky minimální mzdy do konce funkčního období vlády s tím, že má-li být dosaženo cíle 40 % podílu minimální mzdy k úrovni průměrné mzdy do konce tohoto volebního období, je zapotřebí každoroční zvyšování minimální mzdy o částku 1000 Kč. Zdůraznil rovněž prorůstový charakter tohoto opatření vzhledem ke stimulaci spotřeby domácností a zvyšujícímu se HDP při rostoucích příjmech. Závěrem uvedl, že zvyšující se zisky zaměstnavatelů je nutné promítnout do nárůstu mezd a upozornil na rozdíl mezi výší minimální mzdy v ČR a SR, jenž je při srovnatelnosti obou ekonomik neodůvodněný. Předseda ASO Bohumír Dufek podpořil zvýšení minimální mzdy dle návrhu předneseného předsedou ČMKOS. Prezident SP ČR Ing. Jaroslav Hanák uvedl, že strana zaměstnavatelů nezpochybňuje postavení minimální mzdy a její přínos pro hospodářský růst, nesouhlasí však s navrženým růstem o 1000 Kč, jenž by představoval zvýšení minimální mzdy o 10,9 %. Zdůraznil, že problematiku je zapotřebí posuzovat v kontextu zvýšení všech mzdových tarifů tak, aby diferenciace mezd zůstala spravedlivá. Z uvedených důvodů a vzhledem ke specifikům některých průmyslových sektorů (např. průmysl kožedělný, textilní, atd.) navrhl zvýšení minimální mzdy o 500 Kč. Závěrem požádal, aby aktuální údaje o vývoji národního hospodářství nebyly přeceňovány. Prezident KZPS Jan Wiesner informoval, že KZPS se i vzhledem k charakteru organizací, jež sdružuje, připojuje ke stanovisku prezentovanému prezidentem SP ČR. Připomněl nutnost řešit problematiku minimální mzdy osob se zdravotním postižením v co nejkratší době a návrhy KZPS v této věci. Předsedající zdůraznil, že údaje o růstu HDP nejsou ze strany vlády přeceňovány, nicméně o pozitivním vývoji ekonomiky vypovídají rovněž údaje o klesající nezaměstnanosti a rostoucím počtu volných pracovních míst. Tomuto pozitivnímu vývoji musí odpovídat i růst mzdové úrovně. Podtrhl motivační charakter minimální mzdy v kontextu skutečnosti, že ze strany vlády nebylo přistoupeno ke zvýšení sociálních dávek. Klíčové musí být zvýšení minimální mzdy nad úroveň sociálních dávek, přičemž tyto dávky nemohou být snižovány. Vzhledem k faktu, že minimální mzda v ČR je čtvrtá nejnižší v rámci EU a nejnižší mezi zeměmi skupiny V4, přistoupí vláda k jejímu zvýšení po projednání v Koaliční radě a na schůzi vlády. Ministryně pro místní rozvoj Ing. Karla Šlechtová zmínila pozitivní vliv zrychleného čerpání finančních prostředků fondů EU na zvýšení tempa hospodářského růstu a snížení nezaměstnanosti. Předseda ČMKOS Josef Středula uvedl, že k nečekaně vysokému nárůstu HDP v 1. čtvrtletí 2015 přispěl i efekt předzásobení tabákovými výrobky a upozornil na negativní aspekty výroku prof. Švejnara, v němž je uvedena možná souvislost mezi relativně nízkou úrovní mezd v ČR a slabou aktivitou odborů. Předseda OS KOVO Jaroslav Souček zdůraznil, že návrh zaměstnavatelů na zvýšení minimální mzdy o 500 Kč představuje zvýšení odpovídající pouze 2,5 hodinám práce měsíčně v SRN. Vzhledem k tomu, že minimální mzda v ČR je nejnižší v rámci skupiny zemí V4, je zapotřebí přikročit k jejímu razantnějšímu zvýšení. Viceprezident KZPS JUDr. Rostislav Dvořák doporučil přikročit ke zvýšení minimální mzdy až po provedení důsledné ekonomické analýzy a upozornil na negativní vliv struktury některých odvětví ekonomiky na mzdovou úroveň v těchto odvětvích. 2

3 Viceprezident KZPS Ing. Martin Pýcha uvedl, že ačkoliv minimální mzdu pobírá jen minimum zaměstnanců, její výše se promítá do celkové mzdové úrovně i do kolektivního vyjednávání. Mezi jednotlivými sektory hospodářství panují velké rozdíly a v zemědělství reálně hrozí propouštění nejhůře placených zaměstnanců, kteří mají nejnižší vzdělání a jsou proto obtížně uplatnitelní na trhu práce. Úroveň nezaměstnanosti těchto skupin se přitom stále nedaří snižovat. Předseda ASO Bohumír Dufek upozornil na značnou ziskovost sektoru zemědělství v uplynulém roce, která nekoresponduje s tvrzením o neexistenci zdrojů na zvýšení mezd. V této souvislosti prezentoval zjištění projektu ASO, dle něhož nemělo zvyšování minimální mzdy realizované v minulosti negativní vliv na nezaměstnanost. Závěrem doporučil rychlé přijetí rozhodnutí vládou ČR. Ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaela Marksová připomněla, že současná výše čisté minimální mzdy nedosahuje úrovně příjmové chudoby. Předsedající ukončil projednávání tohoto bodu s tím, že rozhodnutí vlády se bude pohybovat v rozmezí návrhů obou sociálních partnerů. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR: konstatuje, že sociální partneři nedosáhli shody o výši zvýšení minimální mzdy; požaduje urychlené přijetí rozhodnutí vládou ČR; požaduje přijetí komplexního řešení problematiky minimální mzdy osob se zdravotním postižením včetně možných dopadů zvýšení minimální mzdy těchto osob. Bod 1.2 Situace čerpání prostředků z fondů EU v programovém období a stav přípravy na programové období Ministryně pro místní rozvoj Ing. Karla Šlechtová informovala o schválení šesti operačních programů programového období Zbývá schválit čtyři programy IROP, OP Rybářství (u obou je předpoklad schválení v nejbližší době), OP Technická pomoc (program bude Evropskou komisí schválen s tím, že do doby vyřešení problematiky monitorovacího systému nebude tento systém hrazen z prostředků EU) a OP Praha pól růstu (program bude zaslán Evropské komisi v nejbližších týdnech). Řídicí orgány se aktuálně připravují na zahájení implementace programů a vyhlašování výzev, projekty do prvních výzev je možné již připravovat na základě avíz schválených operačních programů po schválení monitorovacími výbory. Nadále probíhá hodnocení plnění kondicionalit. K otázce tempa schvalování operačních programů upozornila, že dřívější schválení programů ze strany EK neznamená nutně urychlení čerpání finančních prostředků. Jako příklad uvedla Slovensko, kde ke schválení programů došlo již na konci roku 2014, nicméně z důvodu neexistence metodik nebyla dosud zveřejněna ani jedna výzva. Díky schválení operačních programů v roce 2015 získává ČR o rok delší čas na rozprostření alokace až do konce roku 2017, což může přispět k minimalizaci možné ztráty na konci programového období. K čerpání prostředků z programového období uvedla, že již bylo vyčerpáno celkem 70% z celkové alokace na toto programové období. MMR je nyní vedeno snahou o udržení tempa dočerpání 3

4 prostředků, za tímto účelem průběžně monitoruje predikce řídicích výborů k nedočerpání prostředků z operačních programů. Prezident SP ČR Ing. Jaroslav Hanák zdůraznil, že činnost monitorovacích výborů by měla být zjednodušena a urychlena v zájmu udržení současného tempa růstu HDP a zvýšení konkurenceschopnosti. Zároveň upozornil na kritickou připomínku Evropské komise k právnímu rámci zakládání firem v ČR, což představuje jednu z klíčových kondicionalit nového programového období, a na problém s fázováním projektů ELI a SUSEN v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Předsedající informoval o přijetí návrhu legislativní úpravy usnadňující zakládání firem vládou ČR. Prezident KZPS Jan Wiesner zdůraznil, že klíčové v současné situaci je zajištění funkčního monitorovacího systému a dokončení metodik k jednotlivým operačním programům. Předseda ČMKOS Josef Středula ocenil schválení operačních programů, upozornil nicméně na nutnost udržení tempa při zajištění dalších prací. Vyslovil zejména obavy z termínů plnění kondicionalit, zejména v případech, kdy je splnění vázáno na přijetí legislativních úprav, a z ohrožení realizace stavebních akcí, u nichž dochází k rescreeningu EIA. Tento proces musí být na Ministerstvu životního prostředí kvalitně zabezpečen. Vzhledem k pravděpodobným změnám podmínek stanovených formou zákona v průběhu programového období je zapotřebí věnovat pozornost nežádoucí retroaktivitě navrhovaných změn. Zdůraznil, že fázování projektů má šanci na úspěch pouze v případě kvalitní připravenosti projektů ze strany řídicích orgánů. Ministryně pro místní rozvoj Ing. Karla Šlechtová vyzdvihla aktivní roli současné vlády při procesu přípravy na programové období a uvedla, že monitorovací systém tohoto programového období je nyní zcela funkční. Zdůraznila, že snahou Ministerstva pro místní rozvoj bude minimalizovat změny právní úpravy v průběhu jednotlivých výzev, případně včas a transparentně o připravovaných změnách informovat. Náměstkyně ministryně pro místní rozvoj JUDr. Olga Letáčková reagovala na přednesené podněty a připomínky k problematice fázování projektů. Informovala zejména o revidovaném pokynu Evropské komise, jenž stanovuje pravidla fázování. Řídicí orgány mají přibližně dva měsíce na dokončení procesu přípravy fázování a na sdělení, jakým způsobem a které projekty budou fázovány. V této souvislosti ocenila zejména spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, v rámci níž dochází k využití mechanismu zajištění financování nově vyhlašovaných výzev z obou programových období. Aktuálně se jedná o možnosti využití tohoto mechanismu i v podmínkách Ministerstva průmyslu a obchodu. Předsedající závěrem zdůraznil, že problematice čerpání fondů EU je nadále zapotřebí věnovat klíčovou pozornost, neboť současná aktivita v této oblasti bude mít značný vliv na vývoj národního hospodářství v příštím roce. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR: bere na vědomí předložený materiál včetně informace o schválení Programu rozvoje venkova ze strany Evropské komise a o přijetí návrhu legislativní úpravy usnadňující zakládání firem vládou; požaduje, aby vláda věnovala vysokou pozornost otázce fázování velkých projektů. 4

5 Bod 1.3 Aktualizace Konvergenčního programu ČR První místopředseda vlády a ministr financí Ing. Andrej Babiš představil materiál zpracovaný na základě zadání Evropské komise a zaslaný EK dne 30. dubna Zdůraznil, že nová vláda změnila fiskální politiku státu z konsolidační na expansivní. V rámci přípravy parametrů státního rozpočtu na rok 2016 bylo dosaženo dohody na schodku rozpočtu ve výši 70 mld. Kč, což představuje konsolidaci veřejných financí ve výši 0,2 procentního bodu HDP. Evropská komise nepovažuje zvolené tempo konsolidace za dostatečné, z hlediska dlouhodobých cílů však představuje správný směr. Materiál hodnotí rovněž vývoj trhu práce, v této souvislosti upozornil, že i přes příznivé údaje o výši nezaměstnanosti dochází ke zhoršování skladby profesí, což může v budoucnu ohrozit fungování ekonomiky. Z uvedeného důvodu je zapotřebí přijmout reformu vzdělávacího systému. Při hodnocení fiskální strategie zmínil zejména nárůst výdajů vlády do stavebnictví (výstavby dopravní infrastruktury, sociálního bydlení, atd.). V roce 2014 došlo k nárůstu výběru daní o 30 mld. Kč, vzrostl i výběr zdravotního a sociálního pojištění. Vzhledem ke vhodně zvolené fiskální politice ČR se podařilo snížit náklady na dluhovou službu o 7,5 mld. Kč, což bude mít pozitivní vliv na saldo státního rozpočtu. V návaznosti na proces přijímání návrhu zákona o elektronické evidenci tržeb pozval zástupce odborů a zaměstnavatelů na seminář s chorvatským ministrem financí dne 16. června 2015 v dopoledních hodinách, tedy před zahájením projednávání návrhu zákona v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Předseda ČMKOS Josef Středula ocenil projednávání tohoto bodu a upozornil, že materiál v předložené podobě neobsahuje vlastní konvergenční program a vizi ČR při směřování k eurozóně, chybí i silnější vazba na strategické dokumenty vlády v této oblasti (např. Akční plán na podporu hospodářského růstu) a na čerpání finančních prostředků z fondů EU. Požádal rovněž o větší zapojení sociálních partnerů do přípravy dokumentu v příštím období, a to včetně diskuse o rozpočtových cílech vlády a avizovaném nárůstu prostředků na platy v rozpočtové sféře, jenž nebyl se zástupci odborů a zaměstnavatelů projednán. Závěrem vyjádřil nespokojenost s postupem centrální banky a neexistencí exit strategie. Prezident SP ČR Ing. Jaroslav Hanák zdůraznil nutnost většího provázání státního rozpočtu s hospodářskou politikou vlády a jejími prioritami v této oblasti. Upozornil na nedostatečně zpracovanou kapitolu věnovanou strukturální politice, jež bude klíčová pro dynamiku hospodářského růstu v budoucím období. Tato kapitola by měla být podrobněji rozpracována při přípravě návrhu státního rozpočtu na rok Předsedající uvedl, že některé cíle budou ještě diskutovány za účelem dosažení dohody a zabezpečení finančních prostředků. Jedná se zejména o reformu středního školství včetně otázky jeho financování, problematiku vědy a výzkumu, valorizaci důchodů, navýšení pojistného na zdravotní pojištění za státní pojištěnce, navýšení platů v rozpočtové sféře nebo podporu investic. První místopředseda vlády a ministr financí Ing. Andrej Babiš se vyjádřil ke zmíněným prioritám. Zdůraznil, že při přípravě návrhu státního rozpočtu a při sestavování rozpočtových výhledů je nutné postupovat v rámci rozpočtové zodpovědnosti a nastavit priority v závislosti na příjmech rozpočtu. Vláda je proto vedena snahou o zlepšení výběru daní. Prioritou na výdajové straně je pak dostavba základní dálniční sítě jako základ mobility pracovních sil i investorů. Vedoucí oddělení fiskální politiky a udržitelnosti Ministerstva financí Ing. Jindřich Marval, Ph.D. reagoval na přednesené náměty a připomínky. Uvedl především, že Ministerstvo financí není oprávněno hodnotit kroky a strategie realizované Českou 5

6 národní bankou. Předložený materiál byl zpracován primárně pro potřeby Evropské komise na základě předem stanovené struktury, podrobnější rozpracování dané problematiky pak bude obsahem připravované Strategie fiskální politiky. Problematika strukturální politiky není primárně předmětem Konvergenčního programu a je podrobněji rozpracována v materiálu Národní program reforem zpracovávaném Úřadem vlády. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR: bere na vědomí předložený materiál; upozorňuje na potřebu zahájit diskusi nad pojetím a obsahem Konvergenčního programu; požaduje větší zapojení sociálních partnerů do procesu přípravy obdobných dokumentů; požaduje zohlednit při přípravě základních parametrů návrhu státního rozpočtu na rok 2016 i při vlastní přípravě státního rozpočtu na rok 2016 vztah k prioritám hospodářské politiky vlády. Bod 2.1 Informace o přípravě novelizace zákona o státním podniku a horního zákona Viceprezident KZPS Ing. Zdeněk Osner, CSc. uvedl, že KZPS nadále nesouhlasí s některými novými instituty návrhy novely horního zákona. Jak již byl předseda vlády i ministr průmyslu a obchodu informován, smyslem připomínek uplatněných KZPS není oddalovat projednání návrhu, ale upravit věcné nepřesnosti obsažené v 33o tak, aby se jeho text nedostával do rozporu s jinými ustanoveními horního práva. Jedná se především o návrh financovat sanaci a rekultivaci opuštěných důlních děl z prostředků úhrad za vytěžené nerosty, přičemž dle návrhu téže novely jsou za opuštěná důlní díla považována taková díla, u nichž je znám vlastník nebo provozovatel. Obdobná výhrada se týká formulace o báňské záchranné službě organizované státem, neboť taková doposud neexistuje. Dle doposud platného právního stavu je zajištění báňské záchranné služby povinností organizací provádějících hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem a probíhá zcela uspokojivě a bez problémů. Ministr průmyslu a obchodu Ing. Jan Mládek, CSc. zdůraznil, že v případě opuštěných důlních děl se jedná zejména o stará důlní díla, jež nejsou ve vlastnictví organizací provádějících hornickou činnost. K problematice báňské záchranné služby organizované státem navrhl KZPS podrobnější diskusi. První místopředseda OS pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu Jaromír Franta zdůraznil, že diskuse o změnách horního zákona probíhající současně s diskusí o změně územních limitů těžby hnědého uhlí není příliš šťastná. Připojil se nicméně k požadavku na vysvětlení institutu báňské záchranné služby organizované státem. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR bere na vědomí předloženou informaci a požaduje projednání vznesených připomínek. 6

7 Bod 2.2 Informace o přípravě novelizace stavebního zákona Viceprezident SP ČR Mgr. Jan Rafaj, MBA poděkoval za práce spojené s přípravou novelizace stavebního zákona, upozornil však na chybějící informace o rozsahu jednotného řízení, jež by vedlo ke značnému urychlení realizace zejména velkých stavebních projektů. Doporučil rovněž širší zapojení ostatních resortů do přípravy novelizace. Viceprezident KZPS Ing. Václav Matyáš opakovaně upozornil na problémy spojené s řízením pro porušení povinnosti ve věci EIA ve vztahu ke stavebnímu zákonu a na ohrožení realizace stavebních akcí, u nichž dochází k rescreeningu EIA a tím i ke značnému prodlužování investorské přípravy staveb. V souvislosti s procesem přípravy novelizace stavebního zákona zdůraznil, že prozatím nebylo předloženo paragrafované znění novely zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a nelze tedy považovat obě zmiňované novely za provázané. Závěrem varoval před nízkou aktivitou ostatních resortů při přípravě novely stavebního zákona. Předsedající upozornil na nečinnost předchozích vlád v této oblasti, díky níž je k přípravě novely stavebního zákona zapotřebí delší časový úsek pro důsledné zapracování všech zvažovaných změn. Uvedl, že problematiku EIA bylo zapotřebí řešit urychleně v návaznosti na řízení pro porušení povinnosti zahájené ze strany Evropské komise a v souvislosti s odblokováním čerpání finančních prostředků z fondů EU v rámci nového programového období. První místopředseda vlády a ministr financí Ing. Andrej Babiš zdůraznil pozitivní vývoj v oblasti výstavby dopravní infrastruktury spočívající ve značném urychlení přípravy staveb i stavebních prací a v případě konkrétních problémů navrhl společné jednání s cílem jejich vyřešení. Ministryně pro místní rozvoj Ing. Karla Šlechtová uvedla, že přehodnocení EIA probíhá jen u vzorku celkem devíti projektů, nejedná se tedy o komplexní problém. Zdůraznila, že novela stavebního zákona směřuje ke sjednocení EIA, územního a stavebního řízení do jednotného povolovacího řízení s dílčími výjimkami v případě velkých investorů, pro něž by jednotné povolovací řízení představovalo riziko finančních ztrát. Předložení novelizace vládě je předpokládáno koncem července 2015 s tím, že pokud jde o návrhy změn souvisejících zákonů, prozatím nebyly identifikovány problémy v jejich přípravě. Závěrem zdůraznila, že ambicí novely stavebního zákona není vyřešit všechny problémy s EIA, ale urychlení řízení a spojení jeho jednotlivých částí do jednotného celku. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR: bere na vědomí předloženou informaci; požaduje, aby informace na příští Plenární schůzi RHSD ČR obsahovaly výsledky prací, možná rizika, nedostatky a další postup řešení; trvá na přípravě velké integrace povolovacích řízení včetně nezbytných koncepčních úprav správního řízení a soudního přezkumu. 7

8 8

Záznam. ze zasedání 119. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, konané dne 22. června 2015 v Lichtenštejnském paláci

Záznam. ze zasedání 119. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, konané dne 22. června 2015 v Lichtenštejnském paláci Záznam ze zasedání 119. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, konané dne 22. června 2015 v Lichtenštejnském paláci Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Materiály k projednání 1.1

Více

Z á z n a m. Přítomni: podle prezenční listiny

Z á z n a m. Přítomni: podle prezenční listiny Z á z n a m ze zasedání 54. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, které se konalo dne 2. června 2005 od 9.00 hodin na Úřadu vlády ČR. Přítomni: podle prezenční listiny Program: 2. Materiály

Více

Úřad vlády České republiky Rada hospodářské a sociální dohody ČR

Úřad vlády České republiky Rada hospodářské a sociální dohody ČR Záznam ze zasedání 130. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, konané dne 25. července 2016 v Lichtenštejnském paláci Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Materiály k projednání

Více

Úřad vlády České republiky Rada hospodářské a sociální dohody ČR

Úřad vlády České republiky Rada hospodářské a sociální dohody ČR Záznam ze zasedání 128. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, konané dne 18. května 2016 na Úřadu vlády Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Materiály k projednání 1.1 Novelizace

Více

Záznam. ze zasedání 117. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, konané dne 27. dubna 2015 na Úřadu vlády ČR

Záznam. ze zasedání 117. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, konané dne 27. dubna 2015 na Úřadu vlády ČR Záznam ze zasedání 117. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, konané dne 27. dubna 2015 na Úřadu vlády ČR Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Materiály k projednání 1.1 Situace

Více

Úřad vlády České republiky Rada hospodářské a sociální dohody ČR

Úřad vlády České republiky Rada hospodářské a sociální dohody ČR Záznam ze zasedání 132. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, konané dne 17. října 2016 na Úřadu vlády Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Materiály k projednání 1.1 Vyhodnocení

Více

Sekretariát Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Sekretariát Rady hospodářské a sociální dohody ČR MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Sekretariát Rady hospodářské a sociální dohody ČR Na Poříčním právu 376 / 1 128 01 Praha 2 telefon: 221 922 023, 221 922 022, e-mail: tripartita@mpsv.cz fax: 221 922

Více

Záznam. ze zasedání 120. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, konané dne 27. července 2015 na Úřadu vlády

Záznam. ze zasedání 120. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, konané dne 27. července 2015 na Úřadu vlády Záznam ze zasedání 120. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, konané dne 27. července 2015 na Úřadu vlády Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Materiály k projednání 1.1 Základní

Více

Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce dubna 2011

Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce dubna 2011 Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce dubna 2011 Úřad vlády provedl kontrolu 65 úkolů s předpokládaným termínem splnění v průběhu měsíce dubna

Více

II. Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce května 2011

II. Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce května 2011 II. Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce května 2011 Úřad vlády provedl kontrolu 72 úkolů s předpokládaným termínem splnění v průběhu měsíce

Více

Z á z n a m. Program. 1. Kontrola záznamu z 52. Plenární schůze RHSD ČR konané dne 10. 3. 2005

Z á z n a m. Program. 1. Kontrola záznamu z 52. Plenární schůze RHSD ČR konané dne 10. 3. 2005 Z á z n a m ze zasedání 53. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, které se konalo dne 14. dubna 2005 od 9.00 hodin na Úřadu vlády ČR. Přítomni: podle prezenční listiny Program: Program

Více

P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y P O S L A N E C K Á S N Ě M O V N A III. volební období. hospodářský výbor Z Á P I S

P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y P O S L A N E C K Á S N Ě M O V N A III. volební období. hospodářský výbor Z Á P I S P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y P O S L A N E C K Á S N Ě M O V N A 1 9 9 8 III. volební období hospodářský výbor Z Á P I S ze 12. schůze výboru, která se konala dne 16. prosince 1998 Z á

Více

TRENDY EVROPSKÉHO STAVEBNICTVÍ KONFERENCE 20. 10. 2015

TRENDY EVROPSKÉHO STAVEBNICTVÍ KONFERENCE 20. 10. 2015 TRENDY EVROPSKÉHO STAVEBNICTVÍ KONFERENCE 20. 10. 2015 STAVEBNICTVÍ V ČR Ing. Václav Matyáš prezident SPS v ČR 1 2 Bytová výstavba 1989 2014 3 Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj Zpráva o stavu čerpání prostředků EU

Ministerstvo pro místní rozvoj Zpráva o stavu čerpání prostředků EU Ministerstvo pro místní rozvoj Zpráva o stavu čerpání prostředků EU Podklad pro jednání RHSD ÚNOR 2015 Úvod Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Národní orgán pro koordinaci (MMR-NOK) pravidelně sleduje a

Více

Materiál pro jednání Předsednictva Rady hospodářské a sociální dohody České republiky dne 16.12.2009

Materiál pro jednání Předsednictva Rady hospodářské a sociální dohody České republiky dne 16.12.2009 Materiál pro jednání Předsednictva Rady hospodářské a sociální dohody České republiky dne 16.12.2009 Návrh krátkodobých opatření pro východiska z krize a řešení jejích důsledků Předkládá: Pracovní tým

Více

Zápis 2. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje

Zápis 2. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje Zápis 2. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje Den konání: 22. června 2015 Místo: Kulturní a společenské středisko Střelnice, Český Těšín Účastníci konference: 34 účastníků (viz

Více

Program. 125. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Termín konání: 1. února 2016 od 9:00 hod. Místo konání: Úřad vlády ČR

Program. 125. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Termín konání: 1. února 2016 od 9:00 hod. Místo konání: Úřad vlády ČR Program 125. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Termín konání: 1. února 2016 od 9:00 hod. Místo konání: Úřad vlády ČR 1. Materiály k projednání 1.1 Zpráva o stavu čerpání prostředků

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 21. září 2016 č. 831

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 21. září 2016 č. 831 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. září 2016 č. 831 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2018

Více

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30)

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30) ZÁPIS z 9. zasedání výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, konaného dne 5. září 2007 v zasedací místnosti rady kraje, Krajský úřad Moravskoslezského kraje (zahájení zasedání v 13:35,

Více

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úřad vlády České republiky dne 25.08.2015 Schůzi Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní

Více

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění

Více

Záznam. ze zasedání 122. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, konané dne 5. října 2015 na Úřadu vlády

Záznam. ze zasedání 122. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, konané dne 5. října 2015 na Úřadu vlády Záznam ze zasedání 122. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, konané dne 5. října 2015 na Úřadu vlády Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Materiály k projednání 1.1 Financování

Více

HSR-ÚK Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje Předsednictvo Most, Budovatelů 2830

HSR-ÚK Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje Předsednictvo Most, Budovatelů 2830 HSR-ÚK Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje Předsednictvo 434 37 Most, Budovatelů 2830 U S N E S E N Í ze 41. řádného jednání Předsednictva Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje dne 16. 9.

Více

U S N E S E N Í z 80. řádného jednání Předsednictva Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje dne v Mostě od 11:00 hod.

U S N E S E N Í z 80. řádného jednání Předsednictva Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje dne v Mostě od 11:00 hod. 434 37 Most, Budovatelů 2532 U S N E S E N Í z 80. řádného jednání Předsednictva Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje dne 2. 9. 2016 v Mostě od 11:00 hod. Přítomni: dle prezenční listiny (originál

Více

PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY ČR K INFORMACI. Řešení problémů evidence odborových organizací. a organizací zaměstnavatelů

PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY ČR K INFORMACI. Řešení problémů evidence odborových organizací. a organizací zaměstnavatelů Ministerstvo práce a sociálních věcí V Praze dne 28. července 2014 PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY ČR K INFORMACI Řešení problémů evidence odborových organizací a organizací zaměstnavatelů

Více

Milan Chovanec MINISTR VNITRA

Milan Chovanec MINISTR VNITRA Milan Chovanec MINISTR VNITRA Hlavní úspěchy Stabilizace Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR vyřešení dvojvládí, personální stabilizace, narovnání platů, investice Transparentní veřejná správa

Více

Úřad vlády České republiky Rada hospodářské a sociální dohody ČR

Úřad vlády České republiky Rada hospodářské a sociální dohody ČR Záznam ze zasedání 129. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, konané dne 6. června 2016 na Úřadu vlády Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Materiály k projednání 1.1 Novelizace

Více

věcí, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, ministrem průmyslu a obchodu,

věcí, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, ministrem průmyslu a obchodu, REALIZAČNÍ PLÁN NÁRODNÍHO KOSMICKÉHO PLÁNU 1) Zřídit koordinační orgán (Koordinační rada ministra dopravy pro kosmické aktivity) a zajistit jeho fungování Pro transparentní a efektivní koordinaci kosmických

Více

Záznam. ze zasedání 116. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, konané dne 16. března 2014 na Úřadu vlády ČR

Záznam. ze zasedání 116. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, konané dne 16. března 2014 na Úřadu vlády ČR Záznam ze zasedání 116. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, konané dne 16. března 2014 na Úřadu vlády ČR Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Materiály k projednání 1.1 Problematika

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 25. září 2013 č. 729 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Polska na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Polska na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 270 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Polska na rok 2015 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Polska z roku 2015

Více

Předkládací zpráva. Obdobně se postupuje při stanovení systemizace pracovních míst.

Předkládací zpráva. Obdobně se postupuje při stanovení systemizace pracovních míst. II. Předkládací zpráva Vládě České republiky se předkládá materiál Systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. ledna 2016 na základě 184 odst. 3 a 4 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 8. června 2009 č. 715 o střednědobých výdajových rámcích vlády na léta 2010 až 2012 Vláda I. bere na vědomí 1. že předložený návrh rozpočtu České

Více

Z á p i s. z 22. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Z á p i s. z 22. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Z á p i s z 22. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Datum a místo zasedání: Dne 19. června 2009 v budově Ministerstva práce a sociálních věcí ČR od 9.30 hod. do 13.30 hod. Přítomni:

Více

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 MATERIÁL NA JEDNÁNÍ RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny, kterou je povinen zaměstnavatel poskytnout za práci

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 23. září 2015 č. 748

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 23. září 2015 č. 748 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. září 2015 č. 748 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2017

Více

II. Předkládací zpráva

II. Předkládací zpráva II. Předkládací zpráva Vládě České republiky se předkládá materiál Systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. ledna 2017 na základě 17 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen

Více

Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města

Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města 5/3/2013 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města Kolik zbývá čerpat prostředků ERDF v ROP SČ ERDF (kurz: 24,50 Kč/Euro) Doprava Cestovní ruch Integrovaný rozvoj území

Více

Zápis č. 11 ze zasedání Rady vlády pro veřejnou správu konaného dne v 9.30 hod.

Zápis č. 11 ze zasedání Rady vlády pro veřejnou správu konaného dne v 9.30 hod. Zápis č. 11 ze zasedání Rady vlády pro veřejnou správu konaného dne 29. 5. 2015 v 9.30 hod. Přítomni: Viz prezenční listina. Průběh zasedání: 1. Zahájení zasedání Jednání zahájila místopředsedkyně Rady

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Švédska na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Švédska na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 276 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Švédska na rok 2015 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Švédska z roku 2015

Více

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Příloha usnesení vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 362 Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen Rada

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2017 2021, s Rozpočtovými pravidly

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná v pondělí 19. října 2015 v 09:15 h V Praze 13. října 2015 Čj. 2278/15 Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/45, Ústí

Více

číslo: 110 ze dne 4. dubna 2014 Priority ministra školství, mládeže a tělovýchovy I. podporuje priority ministra školství, mládeže a tělovýchovy ve věci dofinancování rezortu MŠMT, v rozsahu 4 5 mld. Kč,

Více

Zápis č. 6. ze zasedání Rady vlády pro veřejnou správu konaného dne v 9.30 hod

Zápis č. 6. ze zasedání Rady vlády pro veřejnou správu konaného dne v 9.30 hod Zápis č. 6 ze zasedání Rady vlády pro veřejnou správu konaného dne 5. 12. 2014 v 9.30 hod Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: viz prezenční listina Průběh jednání 1. Zahájení jednání Jednání zahájila

Více

Aktuální pozice SMS ČR ve vyjednávání o dotacích 2014+

Aktuální pozice SMS ČR ve vyjednávání o dotacích 2014+ Aktuální pozice SMS ČR ve vyjednávání o dotacích 2014+ Setkání ŠOV - Vísky 24. 5. 2013 Tomáš Chmela, tajemník SMSČR SMS ČR: Hodnocení 2007+ Finanční částka připadající na 1 obyvatele území (v Kč) Velikostní

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná v pondělí 25. května 2015 v 09:00 h V Praze 19. května 2015 Čj. 2240/15 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA prezident. Praha 31. května Vážený pane předsedo,

Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA prezident. Praha 31. května Vážený pane předsedo, Praha 31. května 2016 Vážený pane předsedo, obracím se na Vás jako zástupce zaměstnavatelů ve veřejných službách s žádostí o růst platových tarifů v segmentech zdravotnictví, školství, sociální služby

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 23. listopadu 2016 v 10:00 h V Praze 16. listopadu 2016 Čj. 2282/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2012

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.5.2012 COM(2012) 315 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2012 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na období

Více

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 27 A V DALŠÍCH LETECH Mirek Topolánek předseda vlády ČR Stav veřejných financí vládní deficit Trvale deficitní hospodaření -1-2 -3 % HDP -4-5 -6-7 -8 Saldo vládního sektoru

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova stávající a budoucí podpora venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova stávající a budoucí podpora venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova stávající a budoucí podpora venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova ČR 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV

Více

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin 8934/2016-OLP Z Á P I S ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace dne 31.03.2016 Úřad vlády České republiky Přítomni / omluveni:

Více

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úřad vlády České republiky dne 20.02.2015 Schůzi Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní

Více

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y Čj.: 2270/04 V Praze dne 10. srpna 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná v úterý 17. srpna 2004 v 10.00 hod. v zasedací síni Úřadu vlády, Praha1,

Více

ZABRAŇTE VYLOUČENÍ INVALIDŮ Z PRACOVNÍHO PROCESU PETICE. dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb.

ZABRAŇTE VYLOUČENÍ INVALIDŮ Z PRACOVNÍHO PROCESU PETICE. dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. Vládě České republiky a Parlamentu České republiky ZABRAŇTE VYLOUČENÍ INVALIDŮ Z PRACOVNÍHO PROCESU PETICE dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním za urychlené

Více

Z Á P I S č. 3/2016 z jednání, které se konalo dne od 12:00 hodin v zasedací místnosti č. 215, městského úřadu Písek, Budovcova ul.

Z Á P I S č. 3/2016 z jednání, které se konalo dne od 12:00 hodin v zasedací místnosti č. 215, městského úřadu Písek, Budovcova ul. Výbor pro rozvoj a investice města V Písku dne 27.04.2016 Z Á P I S č. 3/2016 z jednání, které se konalo dne 22.04.2016 od 12:00 hodin v zasedací místnosti č. 215, městského úřadu Písek, Budovcova ul.

Více

Aktuální pozice SMS ČR ve vyjednávání o dotacích 2014+

Aktuální pozice SMS ČR ve vyjednávání o dotacích 2014+ Aktuální pozice SMS ČR ve vyjednávání o dotacích 2014+ SMS ČR JČK Novosedly nad Nežárkou, 11. 7. Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR SMS ČR: Hodnocení 2007+ Finanční částka připadající na 1 obyvatele území (v

Více

Valná hromada

Valná hromada Valná hromada 20.09.2005 Dne. 20. září 05 se uskutečnila výroční valná hromada Asociace samostatných odborů. Valná hromada se konala v době kdy ASO slaví 10. výročí svého vzniku. Valné hromady se zúčastnil

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 277 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Spojeného

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Rozhodnutí předsedy Rady AKČR podle usnesení Rady AKČR č. 25/2005 v období od 23. dubna 2013 do 20. května 2013 I. schvaluje následující rozhodnutí předsedy Rady AKČR:

Více

Zápis z jednání 2. pracovního týmu Odborné komise pro důchodovou reformu Věk odchodu do důchodu a valorizace důchodů

Zápis z jednání 2. pracovního týmu Odborné komise pro důchodovou reformu Věk odchodu do důchodu a valorizace důchodů Zápis z jednání 2. pracovního týmu Odborné komise pro důchodovou reformu Věk odchodu do důchodu a valorizace důchodů Datum: 10. března 2016, 13:00-15:00 Místo: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Klub,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. dubna 2014 č. 312 ke Zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění od 1. března do 31. března 2014 Vláda souhlasí 1. se změnou

Více

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace)

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 272/B2 Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 1. Úvod 1.1. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR Materiál Strategie

Více

Aktuální stav příprav programového období

Aktuální stav příprav programového období Aktuální stav příprav programového období 2014 2020 Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Regionální rozvoj mezi teorií a praxí 5 29. května 2014, Pardubice PŘÍKLADY PROJEKTŮ ALOKACE NA

Více

Z á p i s. ze 6. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Z á p i s. ze 6. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Z á p i s ze 6. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Datum a místo zasedání: Dne 17. června 2005 v budově Ministerstva práce a sociálních věcí od 10.00 hod. do 14.00 hod. Přítomni:

Více

N 062 / 10 / 02 a K 063 / 10 / 02

N 062 / 10 / 02 a K 063 / 10 / 02 N 062 / 10 / 02 a K 063 / 10 / 02 10. funkční období N 062 / 10 / 02 a K 063 / 10 / 02 Usnesení Výboru pro záležitosti Evropské unie k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. listopadu 2012 č. 867 k přípravě programů spolufinancovaných z fondů Společného strategického rámce pro programové období let 2014 až 2020

Více

Zápis. z jednání Pracovního týmu RHSD ČR pro pracovněprávní vztahy, kolektivní vyjednávání a zaměstnanost dne 19. června 2014

Zápis. z jednání Pracovního týmu RHSD ČR pro pracovněprávní vztahy, kolektivní vyjednávání a zaměstnanost dne 19. června 2014 Zápis z jednání Pracovního týmu RHSD ČR pro pracovněprávní vztahy, kolektivní vyjednávání a zaměstnanost dne 19. června 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Akční plán na podporu hospodářského

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci Informace o plnění předběžných podmínek

Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci Informace o plnění předběžných podmínek Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci Informace o předběžných podmínek Podklad pro jednání 133. Plenární schůze RHSD ČR Říjen 2016 Předběžné podmínky 1. Čtvrtletní reporting a mechanismus

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Mgr. Michal Ulrich 10. 4. 2014 Operační program Doprava 2014-2020 základní charakteristiky Operační program Doprava 2014-2020 (OPD 2) navazuje na Operační program Doprava

Více

Zápis ze schůze Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Zápis ze schůze Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Zápis ze schůze Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úřad vlády ČR dne 11.11.2015 Schůzi výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (dále jen

Více

HSR-ÚK Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje Předsednictvo Most, Budovatelů 2830

HSR-ÚK Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje Předsednictvo Most, Budovatelů 2830 HSR-ÚK Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje Předsednictvo 434 37 Most, Budovatelů 2830 U S N E S E N Í z 37. řádného jednání Předsednictva Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje dne 1. 10.

Více

S t a n o v i s k o. I. K celkovému zaměření návrhů

S t a n o v i s k o. I. K celkovému zaměření návrhů Legislativní rada vlády Č. j.: 293/04 V Praze dne 9. srpna 2004 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády a) k návrhu zákona o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o rovném zacházení

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 5. volební období 2008 rozpočtový výbor

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 5. volební období 2008 rozpočtový výbor Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 5. volební období 2008 rozpočtový výbor Z á p i s z 23. schůze výboru, která se konala ve dnech 19-21. února 2008 v Mostě únor 2008 Z á p i s z 23. schůze

Více

NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012

NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012 NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012 Vláda má podle zákoníku práce možnost stanovit nařízením vlády výši základní sazby minimální mzdya dalších jejích sazeb odstupňovaných podle míry vlivů omezujících

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

Zápis č. 22 ze zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne

Zápis č. 22 ze zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne Zápis č. 22 ze zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 26. 9. 2012 Přítomni: Nepřítomni: Doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA MUDr. Pavel Holík Eva Fischerová Ing.

Více

PODKLAD PRO JEDNÁNÍ PORADY EKONOMICKÝCH MINISTRŮ DNE

PODKLAD PRO JEDNÁNÍ PORADY EKONOMICKÝCH MINISTRŮ DNE PODKLAD PRO JEDNÁNÍ PORADY EKONOMICKÝCH MINISTRŮ DNE 18. 7. 2016 Předkládá Ing. Václav Matyáš prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR 0 Pro plnění akčního plánu na podporu hospodářského růstu

Více

M I N I S T E R S T V O P R O M Í S T N Í R O Z V O J PRACOVNÍ TÝM RHSD ČR PRO MÍSTNÍ ROZVOJ A FONDY EU. Zápis č. 33

M I N I S T E R S T V O P R O M Í S T N Í R O Z V O J PRACOVNÍ TÝM RHSD ČR PRO MÍSTNÍ ROZVOJ A FONDY EU. Zápis č. 33 M I N I S T E R S T V O P R O M Í S T N Í R O Z V O J PRACOVNÍ TÝM RHSD ČR PRO MÍSTNÍ ROZVOJ A FONDY EU Zápis č. 33 Praha, MMR Staroměstské nám. 6, Praha 1 (Akademie veřejného investování) 6. října 2016

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 24. února 2016 v 09:00 h V Praze 17. února 2016 Čj. 2210/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Odbor odpadů, MŽP Jaromír MANHART 1. Národní konference Předcházení vzniku odpadů CEMC/ČZÚ, Praha, 2. 10. 2014 STRATEGIE A PROGRAMY

Více

Zápis z 4. jednání Řídicího a koordinačního výboru

Zápis z 4. jednání Řídicího a koordinačního výboru Zápis z 4. jednání Řídicího a koordinačního výboru Jednání řídil: Zapsala: Ověřil: Mgr. Radko Martínek, předseda ŘKV ministr pro místní rozvoj Lucie Aschenbrennerová, sekretariát ŘKV odbor RPS Mgr. Arnošt

Více

Možnosti pro čerpání dotací z fondů EU v rámci programového období

Možnosti pro čerpání dotací z fondů EU v rámci programového období Možnosti pro čerpání dotací z fondů EU v rámci programového období 2014-2020 v souvislosti s dalším využitím výstupů tohoto projektu a možností pro oblast GIS WORKSHOP MAPY BUDOUCNOSTI 10-11. června 2015

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 27. dubna 2016 v 10:00 h V Praze 20. dubna 2016 Čj. 2230/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

Zápis z 2. pracovního jednání Regionální stále konference pro území Jihomoravského kraje (dále jen RSK JMK )

Zápis z 2. pracovního jednání Regionální stále konference pro území Jihomoravského kraje (dále jen RSK JMK ) Zápis z 2. pracovního jednání Regionální stále konference pro území Jihomoravského kraje (dále jen RSK JMK ) Termín jednání: 12. prosince 2014, čas 10:05 11:45 Místo jednání: Krajský úřad Jihomoravského

Více

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje,

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, Příprava na kohezní politiku EU 2014+ - nadnárodní, národní a krajská úroveň Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, 26. 4. 2012, Přerov Hlavní milníky Strategie Evropa 2020 3/2010 5. kohezní zpráva

Více

Z á p i s. ze 16. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Z á p i s. ze 16. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Z á p i s ze 16. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Datum a místo zasedání: Dne 10. prosince 2007 v budově Ministerstva práce a sociálních věcí ČR od 8.00 hod. do 12.15 hod.

Více

N á v r h. Z Á K O N ze dne.2015,

N á v r h. Z Á K O N ze dne.2015, N á v r h Z Á K O N ze dne.2015, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. Parlament se usnesl

Více

V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv

V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv Změna zákona o RUD v souvislosti se změnami v sazbách DPH Návrh státního rozpočtu na rok 2012 Ministerstvo financí ČR září 2011 Změna

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná v pondělí 7. listopadu 2016 v 10:00 h V Praze 2. listopadu 2016 Čj. 2278/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Varianty zvyšování v příštím období A. Základní sazba Minimální mzda v Programovém prohlášení Vlády ČR V Programovém prohlášení vlády je uvedeno, že Vláda zvýší

Více

Evropské fondy 2014 2020

Evropské fondy 2014 2020 Evropské fondy 2014 2020 Ing. Karla Šlechtová ministryně pro místní rozvoj 172. Žofínské fórum 25. listopadu 2014, Praha Aktuální stav a rizika v programovém období 2007 2013 Souhrnný stav čerpání ze SF

Více

Podnikatelé a zaměstnavatelé pro posílení ekonomického růstu. Jan Wiesner Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů

Podnikatelé a zaměstnavatelé pro posílení ekonomického růstu. Jan Wiesner Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů Podnikatelé a zaměstnavatelé pro posílení ekonomického růstu Jan Wiesner Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů Senát 11. května 2011 Podpora udržitelného růstu a zaměstnanosti V porovnání

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 417 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná v pondělí 2. května 2016 v 10:00 h V Praze 27. dubna 2016 Čj. 2232/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

Příprava Operačního programu Doprava 2014-2020

Příprava Operačního programu Doprava 2014-2020 Příprava Operačního programu Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle Operační program Doprava 2014-2020 navazuje na Operační program Doprava 207-2013, avšak jeho struktura bude

Více

ZÁPIS ze zasedání Řídicího výboru OP Životní prostředí konaného dne 11. ledna 2011 v budově Ministerstva životního prostředí, Praha

ZÁPIS ze zasedání Řídicího výboru OP Životní prostředí konaného dne 11. ledna 2011 v budově Ministerstva životního prostředí, Praha Č.j.: 279/330/11 3855/ENV/11 ZÁPIS ze zasedání Řídicího výboru OP Životní prostředí konaného dne 11. ledna 2011 v budově Ministerstva životního prostředí, Praha Přítomni: dle prezenční listiny Jednání

Více

Z Á P I S z 24. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 16. prosince 2011 v Praze

Z Á P I S z 24. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 16. prosince 2011 v Praze Z Á P I S z 24. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 16. prosince 2011 v Praze Přítomní členové Rady AKČR : 1., hejtman Jihomoravského kraje 2. MUDr. Jiří

Více