SBORNÍK PŘÍKLADŮ A ZKUŠENOSTÍ PŘI PROSAZOVÁNÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ NA TRHU PRÁCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SBORNÍK PŘÍKLADŮ A ZKUŠENOSTÍ PŘI PROSAZOVÁNÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ NA TRHU PRÁCE"

Transkript

1 SBORNÍK PŘÍKLADŮ A ZKUŠENOSTÍ PŘI PROSAZOVÁNÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ NA TRHU PRÁCE evropský sociální fond v ČR PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST

2 SBORNÍK PŘÍKLADŮ A ZKUŠENOSTÍ PŘI PROSAZOVÁNÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ NA TRHU PRÁCE

3

4 Obsah: 1. Úvod O projektu Realizátor a partneři projektu Klíčové aktivity projektu Příklady a zkušenosti Reakce zaměstnavatelů Shrnutí + poděkování

5

6 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, v rukou držíte sborník příkladů a zkušeností z realizace grantového projektu Rovné příležitosti na trhu práce v Ústeckém kraji, který Vám poskytne základní informace a výstupy projektu. Ten byl realizován společností JOB ASISTENT s.r.o. a probíhal od do Společnost JOB ASISTENT s.r.o. se mimo jiné zúčastnila, jako žadatel o finanční podporu z Evropského sociálního fondu, výzvy č. 76, vyhlášené dne Celý název výzvy byl Výzva k předkládání grantových projektů - Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života. Do uzavření příjmu žádostí bylo podáno 342 žádostí, z čehož bylo v průběhu prosince 2011 vybráno k realizaci 68 projektů. Projekt Rovné příležitosti na trhu práce v Ústeckém kraji byl mezi vybranými. Záměrem projektu bylo podpoření osob z cílové skupiny, kterou tvořily ženy dlouhodobě nezaměstnané, déle než 6 měsíců a ženy vracející se po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny na trh práce. Hlavním cílem projektu bylo, zajištěním komplexních, vzájemně navazujících poradenských, vzdělávacích a asistenčních služeb, zvýšit adaptabilitu a uplatnitelnost účastnic na trhu práce. Jak byl tento cíl naplněn, zjistíte během četby tohoto sborníku. 1

7 2. O projektu Smyslem projektu bylo zvýšení všeobecného povědomí zaměstnávajících subjektů o problematice rovných příležitostí mužů a žen na trhu práce, o nutnosti prosazování rovných příležitostí, o praktickém způsobu jejich uplatňování a především dodržování principu rovných příležitostí. Diskriminace v oblasti rovných příležitostí je ve společnosti všeobecně vnímána. Jedná se o palčivý problém, jehož společenské dopady jsou velmi zásadní a dlouhodobé. Cesta k řešení této otázky vede přes změnu myšlenkových stereotypů především u zaměstnávajících subjektů. Cílem projektu proto byla maximální motivace zaměstnavatelů k zavádění dodržování a uplatňování rovných příležitostí mužů a žen na trhu práce do praxe a slaďování pracovního a rodinného života. Cílová skupina projektu byla vybrána na základě řady zkušeností z realizace předešlých projektů a na základě vyhodnocení výsledků vlastního šetření u zaměstnávajících subjektů i u široké veřejnosti. Cílovou skupinou byly dlouhodobě nezaměstnané ženy (pro účel projektu se jednalo o ženy nezaměstnané déle než 6 měsíců) a dále ženy vracející se po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny na trh práce. Tyto skupiny osob jsou pro svou specifickou složitost a vymezení na trhu práce výrazně ohroženy nezaměstnaností a nejčastěji se setkávají s diskriminací. Je to především z toho důvodu, že zaměstnávající subjekty s takovými osobami apriori nechtějí a neumějí pracovat. Zaměstnavatelé vnímají návrat těchto žen do pracovního procesu jako problematický. Jako důvody uvádějí zaměstnavatelé komplikace v souvislosti s péčí o rodinu a děti, povinnost k rodině a neschopnost přizpůsobit se pracovnímu rytmu. Svůj díl na tomto negativním stereotypu však mají i sami zástupci cílové skupiny, neboť se často jedná o osoby, které mají zažité své denní činnosti, spojuje je nechuť měnit svůj životní styl a denní rytmus a často i neochota zapojit do činností i partnera nebo ostatní členy rodiny a převést na ně 2

8 část svých domácích povinností tak, aby se sami mohli věnovat i rozvoji svého pracovního potenciálu. Velmi často se také potýkají s jistým ostychem, ztrátou sebedůvěry a po dlouhodobém výpadku z trhu práce i obavou ze selhání jak v pracovním tak v rodinném životě. Oslovením celé škály zaměstnávajících subjektů získal realizátor projektu relevantní údaje ke správnému výběru partnerů projektu. Bylo podstatné vybrat takové partnery, kteří mají na trhu práce významné postavení, čímž mohou přispět nejen k popularizaci projektu samotného, ale také ke zvážnění celé problematiky. Dalším vodítkem k rozhodnutí o výběru partnerů bylo množství zkušeností zaměstnávajících subjektů v oblasti podpory myšlenky rovných příležitostí mužů a žen na trhu práce, v oblasti realizace projektů financovaných prostřednictvím fondů Evropské unie a také celková ochota, vstřícnost a otevřenost ke spolupráci v tomto projektu. Na základě těchto kritérií bylo vybráno 5 partnerů projektu. Jejich zástupci vytvořili v průběhu realizace projektu partnerství rozdílných subjektů, tzv. Řídící výbor rovných příležitostí. Jeho činnost byla zaměřena na popularizaci projektu a problematiky, které se věnuje, zlepšení všeobecného povědomí o dodržování a prosazování rovných příležitostí mužů a žen na trhu práce. Dále měl za úkol společným a především koordinovaným úsilím prezentovat získané nové zkušenosti a praktické příklady dodržování a uplatňování rovných příležitostí mužů a žen na trhu práce široké veřejnosti. Tím však činnost Řídícího výboru nekončila, naopak. Členové Řídícího výboru (zástupci partnerů projektu) se podíleli také na vyhodnocování výsledků a výstupů projektu a zodpovídali za využití získaných poznatků k upřesnění a zkvalitnění následných aktivit a podporu uvádění nových zkušeností do praxe. To vše především prostřednictvím přímé motivace zaměstnávajících subjektů k přijetí myšlenky zavedení a uplatnění rovných příležitostí rovných příležitostí mužů a žen právě ve svých vlastních provozech. Díky možnosti použití příkladů dobré praxe, které členové Řídícího výboru pravidelně zveřejňovali v komplexním programu složeném ze seminářů, workshopů, pracovních snídaní nebo zpracování a vytvoření výstupů z 3

9 projektu, což byly Metodika dodržování rovných příležitostí při výběru zaměstnanců, Metodický postup pro uplatňování rovných příležitostí na trhu práce a Sborník zkušeností, byla motivace ostatních zaměstnávajících subjektů podpořena již konkrétními výsledky a zkušenostmi z pozitivního dopadu zavádění rovných příležitostí mužů a žen na trhu práce přímo v dotčeném regionu. Zaměstnavatelé tak byli seznámeni s možnostmi flexibilních forem práce, podporou rovných příležitostí a pozitivními dopady při umožňování slaďování pracovního a rodinného života. Mohli tak snáze aplikovat navržené změny v praxi a tím efektivněji využít pozitivních dopadů genderové rovnosti. S programem zaměřeným na zaměstnavatele souběžně probíhaly tzv. pilotní běhy pro zástupce zvolených cílových skupin projektu, které měly za úkol představit a předvést praktické prosazení rovných příležitostí při zapojení účastnic cílové skupiny konkrétně šlo o ověření možnosti flexibilních forem práce, zařazení žen do netradičních oborů, dosazení žen na vedoucí posty a zavedení platové rovnosti. Logickým vyústěním tohoto kroku bylo samozřejmě prosazení takových změn do praxe. Aktivity se ovšem netýkaly pouze intenzivní práce se zaměstnávajícími subjekty, ale zaměřily se také na činnost přímo s účastnice projektu. Základním principem projektu bylo prostřednictvím provázaných aktivit vytvořit podmínky pro plnohodnotný život účastnic. Hlavní důraz byl kladen na zlepšení schopností a dovedností potřebných pro návrat do zaměstnání z dlouhodobé izolace způsobené péčí o dítě v rámci rodičovské dovolené a odstranění handicapů způsobujících dlouhodobou nezaměstnanost. Nejednalo se ovšem pouze o přednáškovou činnost bez další návaznosti na realitu, ale o komplexní vzdělávací a poradenský program, který svou otevřeností, atraktivností, přístupem k cílové skupině a zvoleným tématům a aktivitám nestandardně podporoval práci se všemi účastnicemi i spolupracujícími subjekty v regionu. 4

10 Specifickým cílem bylo vytvoření inovativních produktů, které budou moci využívat i další subjekty v následné praxi. Jde o Metodický postup pro uplatnění rovných příležitostí na trhu práce, Metodiku dodržování rovných příležitostí při výběru zaměstnanců a Sborník příkladů a zkušeností při prosazování rovných příležitostí na trhu práce. Prvně jmenovaný Metodický postup pro uplatnění rovných příležitostí na trhu práce je popisem jednotlivých kroků, které absolvuje uchazeč o zaměstnání ve snaze najít práci. Tyto kroky jsou v dokumentu uspořádány v časové posloupnosti, jsou uvedeny praktické příklady, jejich klady a zápory a jejich východiska. V tomto dokumentu jsou zpracovány a využity náměty a zkušenosti z realizovaných pilotních běhů projektu, ať už se jedná o kladné nebo záporné projevy rovných příležitostí, se kterými se může uchazeč o zaměstnání setkat. V praxi má sloužit zejména pro uchazeče o zaměstnání. Druhý dokument je příručkou pro práci personalistů, jde o Metodiku dodržování rovných příležitostí při výběru zaměstnanců. Tato příručka podrobně popisuje jednotlivé kroky celého procesu vyhledávání pracovníka a to s důrazem na prosazováních rovných příležitostí, celou cestu od zadání úkolu najít vhodného zaměstnance až po podpis pracovní smlouvy a první den v novém zaměstnání. Důraz je kladen na praktické projevy a vlivy rovných příležitostí, zásady jejich dodržování v návaznosti na moderní požadavky a vývoj trhu práce. Současně budou uvedena také rizika a hrozby při opomíjení rovných příležitostí. Zkušenosti uvedené v příručce pocházení z praktických činností při realizaci projektu, pracovních seminářů s personalisty, workshopy, ale také na základě výsledků posouzení a hodnocení zpětné vazby z pilotních běhů projektu. Sborník příkladů a zkušeností při prosazování rovných příležitostí na trhu práce je třetím z inovativních produktů tohoto projektu. Jde o popularizaci vlastního projektu, jeho výstupů a dosažených monitorovacích indikátorů, popis nejlepších praktik 5

11 s uvedením praktických příkladů a osobních příběhů účastnic, to vše s ohledem na genderovou rovnost. Součástí jsou také zkušenosti s uplatňováním a prosazováním rovných příležitostí mužů a žen na trhu práce z pohledu zaměstnavatelů, partnerů a dalších spolupracujících subjektů. Tento sborník komplexně doplňuje předchozí uvedené dokumenty a prezentuje moderní formu vnímání, prosazování a respektování rovných příležitostí mužů a žen na trhu práce. 6

12 Stručně lze tedy říci, že cílem projektu bylo vytvoření fungujícího partnerství spolupracujících subjektů zaměřené na popularizaci a všeobecné zlepšení povědomí o prosazování a dodržování rovných příležitostí v praxi. Toto partnerství ve formě Řídícího výboru praktickými činnostmi a aktivitami (semináře, besedy, workshopy, atd.) naplnilo podstatu projektu. Dalším cílem bylo praktické ověření navržených forem aktivit k posílení rovných příležitostí mužů a žen na trhu práce a to prostřednictvím pilotních běhů. Realizace projektu probíhala postupně ověřováním získaných zkušeností v praxi a následnou aplikací těchto zkušeností v dalších praktických příkladech. Jako podpora byla využita i forma příspěvku na nově vytvořená pracovní místa, zprostředkování zaměstnání i poradenství vedoucí k zahájení samostatné výdělečné činnosti. Projekt měl podpořit 60 žen z cílové skupiny. 7

13 3. Realizátor a partneři projektu JOB ASISTENT s.r.o. JOB ASISTENT s.r.o. je společnost, která se zabývá vzdělávací, poradenskou a informační činností v oblasti rekvalifikačních kurzů, firemního vzdělávání, outplacementu, zprostředkování zaměstnání a v neposlední řadě také realizací projektů financovaných z prostředků ESF a státního rozpočtu České republiky prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Všechny činnosti, které JOB ASISTENT s.r.o. vykonává, jsou prioritně zaměřeny na osoby znevýhodněné na trhu práce. Cílovými skupinami jsou: osoby ohrožené nezaměstnaností, dlouhodobě nezaměstnaní, osoby bez vzdělání nebo bez dostatečné praxe, osoby mladší 25 let nebo starší 50 let. Skupinou, které věnuje JOB ASISTENT s.r.o. zvláštní pozornost, jsou mimo uvedené cílové skupiny také ženy, které jsou v důsledku genderových stereotypů často diskriminovány právě v důsledku svého pohlaví. Jde především o ženy na mateřské a rodičovské dovolené, ženy vracející se na trh práce nebo ženy propuštěné ze zaměstnání. Stejnou pozornost ovšem věnuje JOB ASISTENT s.r.o. i mužům v obdobné situaci. JOB ASISTENT s.r.o. se od roku 2002 intenzivně věnovala realizaci řady motivačních a kurzů a poradenských činností. V této oblasti tak získala mnoho zkušeností, ověřených desetiletím aktivní činnosti přímo s cílovými skupinami, na které zaměřuje svou pozornost při realizaci dalších aktivit. V období realizovala společnost i několik vlastních projektů spolufinancovaných z ESF, na řadě dalších se podílela také z pozice dodavatele vzdělávacích aktivit a služeb pro dílčí části veřejných zakázek: Motivace a práce, RVIC v Krupce, Práce 2007, RVIS ve Valči, Návrat do práce Ústecký kraj, část Teplice. V oblasti Aktivní politiky zaměstnanosti a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost se JOB ASISTENT s.r.o. zaměřil na podporu a individuální poradenství osobám 8

14 dlouhodobě nezaměstnaným, osobám s nízkou nebo žádnou kvalifikací a na podporu těchto osob při návratu na trh práce. Šlo o aktivity: poradenství, pracovní a bilanční diagnostika, neprofesní školení, profesní školení, praxe u zaměstnavatelů, zprostředkování zaměstnání, monitoring a publicita. JOB ASISTENT s.r.o. je akreditovanou vzdělávací institucí MŠMT ČR, MPSV a motivačních kurzů a poradenských činností. Do těchto aktivit spadá také realizace rekvalifikací, kde dosahuje následné uplatnitelnosti na trhu práce více než 60%. Dlouhodobě také spolupracuje s Úřadem práce jako dodavatel služeb v oblasti pracovní diagnostiky, JOB KLUBů, motivačních kurzů a individuálního a pracovního poradenství. JOB ASISTENT s.r.o. je také certifikovanou společností v systému kvality ČSN EN ISO 9001:2001 CQS a IQNet v oblastech: vzdělávání a rozvoj osobnosti, realizace projektů financovaných z Evropské unie, poradenství v oblasti řízení a správy organizací, poskytování administrativní a organizační podpory. 9

15 Město Dubí Město Dubí má výraznou zkušenost s přípravou, realizací a monitoringem projektů financovaných z EU. Jedná se především o projekty investičního a rozvojového charakteru. Podílelo se také mimo jiné i na realizaci projektů mezinárodní spolupráce. Nezaměstnanost v tomto regionu s počtem cca 8000 obyvatel dosahuje 10,6%. Tento partner do projektu přinesl vlastní zkušenosti z oblasti prosazování rovných příležitostí v praxi. Jeho zástupce byl jmenován členem Řídícího výboru a jeho úkolem bylo zejména zveřejňovat informace o realizaci projektu a jeho průběžných výsledcích, k čemuž využil vlastní web města Dubí. Dalším úkolem tohoto partnera byla příprava, zpracování a aktualizace výstupních dokumentů projektu (Metodického postupu pro uplatňování rovných příležitostí na trhu práce, Metodika dodržování rovných příležitostí při výběru zaměstnanců, Sborník zkušeností). Podílel se i na hodnocení výsledků a výstupů tzv. pilotních běhů projektu, využívání poznatků a zpětné vazby z pilotních běhů k dalšímu zpřesňování aktivit a zapracování do realizace nových možností, návrhů a zjištění. Město Dubí se také aktivně podílelo na realizaci pracovních seminářů, workshopů, Assessment centra, konferenci s novináři to vše zejména podporou formou dobré praxe. Tím vším významně podporovalo publicitu projektu a celkově otázek rovných příležitostí u široké veřejnosti a zaměstnavatelů. Přínos tohoto partnera spočíval mimo jiné i ve společenském opodstatnění, protože vnímání role města při partnerství dodávalo celému projektu vážnost a důležitost. (z projektové žádosti, brožury, prezentace projektu) obsah, cíle, prezentace, pracovní semináře, snídaně, assessment centrum) - Komplex prezentačních a vzdělávacích akcí - osvěta, podpora a prosazování rovných příležitostí (+ KA 06???) průběžné vyhodnocování, řídící výbory, semináře, partneři projektu + teorie RP 10

16 Český porcelán, akciová společnost Tento partner projektu je v regionu významným zaměstnavatelem, pokračovatelem tradice výrobců porcelánu, jejíž kořeny sahají až do roku V moderní době se ovšem tento zaměstnavatel sám zapojil do zavádění a prosazování rovných příležitostí mužů a žen na trhu práce do svého vnitřního systému. Díky tomu může předávat cenné pozitivní i negativní zkušenosti získané na základě vlastní praxe. Tyto zkušenosti byly využity formou účasti zástupce partnera v Řídícím výboru partnerství. Jeho role však nespočívala pouze v předávání široké škály zkušeností z praktického prosazování rovných příležitostí mužů a žen na trhu práce, ale také ve vytěžení jeho zkušeností, návrhů, námětů a doporučení zejména při hodnocení výsledků a výstupů tzv. pilotních běhů projektu. Podílel se na rozboru a hodnocení poznatků a zpětné vazby z pilotních běhů k dalšímu upřesňování aktivit, zpracování a realizaci veškerých doporučení, nových možností a zjištění. Celá jeho spolupráce pozitivně ovlivňovala činnost celého Řídícího výboru partnerství. Aktivně se podílel na realizaci pracovních seminářů, workshopu, Assessment centra a konferenci s novináři. V tomto případě šlo zejména o zajištění vystoupení odborníka pracovníka s odpovědností za lidské zdroje, který svými zkušenostmi a příklady dobré praxe aktivně podpořil zavádění rovných příležitostí mužů a žen na trhu práce do běžné praxe dalších spolupracujících subjektů. I jeho poznatky ze zpětné vazby z pilotních běhů jsme využili a podílel se tak na hodnocení průběžné realizace projektu z hlediska výsledků a výstupů tzv. pilotních běhů projektu. Jako významný zaměstnavatel v regionu dokázal tento partner podstatně ovlivnit veřejné mínění ve smyslu uplatňování a dodržování rovných příležitostí mužů a žen na trhu práce. Docílil toho nejen svým postavením významného zaměstnavatele na trhu práce v daném regionu, ale především svým zavedeným vnitřním systémem a vnitřní filozofií. Podařilo se mu podpořit kvalitu projektu také využitím svých zkušeností z oblasti propagace a popularizace rovných příležitostí mužů a žen na trhu práce v celospolečenském měřítku. 11

17 Okresní hospodářská komora Teplice Okresní hospodářská komora byla strategickým partnerem především proto, že disponuje nástroji na ovlivnění široké škály zaměstnavatelů v regionu. Hospodářská komora je totiž sdružením podnikatelů přijatých za její členy, zřízená podle zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky ve znění platných změn a doplňků. Okresní hospodářská komora Teplice se podílela na realizaci řady projektů s finanční podporou fondů Evropské unie. Jde o projekty: Informační místo pro podnikatele 2003 (InMP), který byl určen hlavně pro malé a střední podnikatelské subjekty, dále na projektu S certifikátem zaučen v oboru snadněji na trh práce (2003). V roce 2005 se Okresní hospodářská komora Teplice zapojila také do projektu Znalostmi k prosperitě, na který později navázal projekt Znalostmi k prosperitě II.. V roce 2005 pracovala Okresní hospodářská komora na projektu Systém komunikace v rámci celoživotního vzdělávání, od roku 2010 realizuje projekt EKOITAN e-learningové vzdělávání zaměstnanců. Úkolem Okresní hospodářské komory je mimo jiné také informační servis pro podnikatelské subjekty, navazuje spolupráci také se zahraničními partnery a úzce spolupracuje s veřejnou správou, školskými zařízeními apod. Z podstaty výše uvedeného tedy vyplývá, že právě Okresní hospodářská komora v Teplicích, jako partner projektu, měla nejširší možnosti pozitivního působení v oblasti podpory myšlenky uplatňování a dodržování rovných příležitostí mužů a žen na trhu práce. Tento partner zaměřil svou činnost zejména na skupinu místních (obecních) a krajských představitelů veřejné správy, zaměstnance firem a zaměstnavatele a operativně také na další ostatní relevantní organizace, se kterými bylo v rámci realizace projektu možno spolupracovat. Mezi nejvýznamnější úkoly Okresní hospodářské komory patřilo zejména cílené oslovování zaměstnavatelů a popularizace projektu v podnikatelské sféře. Svůj podíl ale také měla na podpoře zevšeobecňování zásad rovných příležitostí, 12

18 což činila především pomocí při zajištění komplexu seminářů, workshopů apod. S ostatními členy Řídícího výboru se zástupci Okresní hospodářské komory Teplice podíleli na zpracování inovativních produktů, v tomto případě zejména na zpracování Sborníku, do kterého přenesli své znalosti a především zkušenosti z realizace projektu. V neposlední řadě bylo úkolem Okresní hospodářské komory ve spolupráci s ostatními členy Řídícího výboru také hodnocení výsledků a výstupů tzv. pilotních běhů projektu. Využitím poznatků a zpětné vazby z pilotních běhů bylo možno efektivněji zpracovávat a realizovat nové možnosti, podávat návrhy a celkově upřesňovat aktivity projektu. Díky této komplexní činnosti Okresní hospodářská komora Teplice významně podporovala uvádění zkušeností z realizace projektu do praxe. Jako respektovaný partner řady organizací a institucí výrazně zvýšila vážnost celého projektu a díky svým zkušenostem z realizace projektů s finanční podporou fondů Evropské unie značně posílila Řídící výbor. 13

19 MAS Vladař o.p.s. I přínos tohoto partnera spočíval především ve schopnosti širokého záběru působení na organizace v regionu. MAS Vladař o.p.s. sdružuje 5 svazků obcí, 2 samostatné obce, 1 chráněnou krajinnou oblast, 1 vojenský újezd, 1 příspěvkovou organizaci, 20 podnikatelských subjektů, jejichž valná část působí ve venkovském prostoru, 8 nestátních neziskových organizací a 13 dobrovolníků. To vše pokrývá území o cca obyvatelích. Rozkládá se na území Karlovarského, Ústeckého a Plzeňského kraje. Hlavní poslání MAS Vladař o.p.s. je charakterizováno jako: Koordinace rozvoje regionu ve všech oblastech Realizace metody LEADER a programu EAFRD na území regionu Rozvoj a propagace regionu a jeho potenciálu Vytváření nových forem a možností ekonomického a turistického využití krajiny Ochrana obrazu krajiny, sídel a jejich hodnot jako základního prostředku pro rozvoj turistického ruchu Podpora multifunkčního zemědělství a ochrana životního prostředí Služby při financování projektů k rozvoji regionu Posuzování projektů k rozvoji regionu Koordinace projektů a produktů zaměřených k rozvoji regionu Tvorba informační databanky ke shromáždění informací prospěšných k rozvoji regionu Součinnost se zahraničními subjekty majícími vztah k regionu či k metodě LEADER Příprava informačních a metodických materiálů a školních pomůcek Výchova, vzdělávání a informování dětí a mládeže Vzdělávání dospělých Spolupráce na rozvoji lidských zdrojů Zajišťování osvěty a vzdělanosti lidského potenciálu regionu a kraje 14

20 Provoz informačního centra (IC) koordinace a rozvoj Činnosti spojené se spoluprací s orgány Evropské unie v rámci rozvoje regionu Na základě výše uvedeného je zřejmé, že tento partner skutečně disponuje řadou zkušeností, které jsme následně v projektu aktivně využili, zejména při práci Řídícího výboru, prezentačních a lektorských aktivitách. MAS Vladař o.p.s. měl za úkol coby partner projektu cíleně oslovovat širokou veřejnost a popularizovat projekt zejména ve venkovském prostředí (v lokalitě 45 měst a obcí). Podílel se na zpracování inovativních produktů, zejména na přípravě Sborníku. Současně jako ostatní partneři projektu se podílel na hodnocení výsledků a výstupů tzv. pilotních běhů projektu. Využité poznatky a informace získané zpětnou vazbou následně používal k upřesňování aktivit, zpracování a realizaci nových možností, návrhů a zjištění. Významnou roli měl tento partner při realizaci pracovních seminářů, workshopů, Assessment centra, konferenci s novináři apod. Váha tohoto partnera spočívala ve schopnosti kvalitního grafického zpracování podkladů. Díky svému působení zejména ve venkovských oblastech se MAS Vladař o.p.s. stal nepostradatelným v předávání zkušeností o možnostech uplatnění právě ve venkovském sektoru a využití kapacit volných míst, která jsou využitelná pouze na venkově. V neposlední řadě měl svou neocenitelnou pozici zejména coby subjekt s možností zásadní přenositelností vzdělávání do prostředí venkova. 15

21 Veronika Hotová, DiS. Centrum Lounská Tento partner byl zapojen do projektu především z důvodu výrazných zkušeností v oblasti podpory žen, kam také spadá cílová skupina projektu ženy vracející se po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny na trh práce. Paní Veronika Hotová je porodní asistentkou a provozuje Centrum Lounská, které je určeno pro matky s dětmi, rodiny a jejich přátele. Nabízí řadu aktivit krátkodobé hlídání dětí (miniškolku), večerní i noční hlídání, víkendové hlídání, kroužky a cvičení pro děti, ale také vzdělávací kurzy pro dospělé, zaměřené nejen na zdravotní cvičení, porodní přípravu a podporu kojení, ale také se zabývá tématy finanční gramotnosti. Na webu publikuje odborné články zaměřené na tématiku mateřské a rodičovské dovolené, řádné dovolené a podporu flexibilních forem práce a spolupráce se zaměstnavateli. Partner tedy prokazatelně disponuje řadou zkušeností z problematiky žen spadajících do cílové skupiny projektu a tuto problematiku zná podrobně nejen z pohledu zmíněných žen, ale i z pohledu jejich poradce. V této roli s ženami, řešícími výše uvedené situace, pracuje ve smyslu pořádání odborných seminářů i aktivních odpočinkových víkendů. Díky zkušenostem v orientaci v problematice uplatňování a dodržování rovných příležitostí mužů a žen na trhu práce, bylo úkolem tohoto partnera popularizovat projekt jeho průběžné výsledky na svém webu a v okruhu vlastní působnosti (mateřská centra, poradny apod.), oslovení osob spadajících do cílové skupiny projektu a podávání informací o možnosti účasti těchto osob v projektu. Aktivně se podílela na průběžné přípravě, zpracování a aktualizaci výstupních dokumentů projektu (Metodický postup pro uplatňování Rovných příležitostí na trhu práce, Metodika dodržování rovných příležitostí při výběru zaměstnanců, Sborník zkušeností). I tento partner se podílel na hodnocení výsledků a výstupů tzv. pilotních běhů projektu a využití poznatků a zpětné vazby k dalšímu upřesňování aktivit, zapracování a realizace nových 16

22 možností, návrhů a podnětů. Jejím úkolem byla také podpora uvádění získaných zkušeností do praxe. Svou spoluprací pozitivně ovlivňovala práci Řídícího výboru, aktivně se podílela na realizaci pracovních seminářů, workshopů, Assessment centra a konferenci s novináři. Významně také podpořila individuální poradenství s účastnicemi projektu zejména v oblasti finanční gramotnosti. Díky svému specifickému pracovnímu zaměření také nabídla zabezpečení hlídání dětí účastnicím z cílové skupiny zajistila služby na hlídání dětí účastnic v době realizace hlavních aktivit. Vzhledem ke svým zkušenostem byl tento partner neocenitelným článkem Řídícího výboru, protože nabídl využití svých zkušeností jak v lektorské činnosti, tak např. v příkladech slaďování rodinného a pracovního života, zkušenosti při řešení problémů z oblasti rovných příležitostí a diskriminace, se kterými se osoby spadající do cílové skupiny projektu setkaly, ale také při vyhledávání pracovních příležitostí na trhu práce. 17

23 4. Klíčové aktivity projektu Příprava partnerství, řídícího výboru, zahájení práce řídícího výboru a projektového týmu 1. Příprava partnerství Partneři byli formou tištěných pozvánek informováni o schválení projektu a jeho zahájení k datu , současně byli pozváni na první zasedání řídícího výboru. V této fázi realizace byla projektovým týmem navržena smlouva o partnerství, ve které jsou specifikovány jednotlivé činnosti partnerů i realizátora projektu. Smlouva o partnerství byla podepsána po jejím projednání a připomínkování všemi partnery dne Zahájení práce řídícího výboru Řídící výbor zahájil svou činnost na Úvodním zasedání řídícího výboru, které proběhlo dne od 10:00 hod. v prostorách společnosti JOB ASISTENT s.r.o. Za projektový tým a realizátora projektu byli přítomni: Ing. Zdeněk Mach - jednatel JOB ASISTENT s.r.o., předseda OHK Teplice Bc. Eva Machová - ředitelka JOB ASISTENT s.r.o., expertka na RP Ing. Lenka Baxová - hlavní manažerka projektů Bc. Lucie Ernestová - koordinátorka projektu, projektová asistentka Ing. Olga Čvančarová - finanční manažerka projektu Ing. Karolína Herdová - specialistka trhu práce, organizační pracovnice ŘV pro RP 18

24 Jednotlivé partnery zastupovali: Ing. Petr Pípal - starosta, Město Dubí Ing. Vladimír Feix - předseda představenstva, Český porcelán, a.s. Bc. Iveta Hradecká - odborná referentka personálního oddělení Český porcelán, a.s. BcA. Veronika Červová - zástupkyně ředitelky, OHK Teplice Mgr. Ivana Bočánková - manažerka, MAS Vladař o.p.s. Veronika Hotová, DiS. - vedoucí Centra Lounská Zasedání Řídícího výboru se řídilo následujícím programem: 1. Zahájení zasedání řídícího výboru 2. Představení realizátora projektu 3. Prezentace projektu / podstata, cíle, obsah, harmonogram 4. Partneři projektu a jejich role / řízení projektu, plán setkávání ŘV 5. Podpis právních aktů 6. Závěr Za každého partnera byl do řídícího výboru nominován vždy jeden zástupce. Potěšilo nás, že každý z partnerů nominoval jako svého zástupce ženu: Město Dubí - Bc. Marie Račkovičová (projektová manažerka) Český porcelán, a.s. - Bc. Iveta Hradecká (vnučka předsedy představenstva) OHK Teplice - BcA. Veronika Červová (zástupkyně ředitelky OHK, která je na rodičovské dovolené) MAS Vladař o.p.s. - Mgr. Ivana Bočánková (projektová manažerka) Veronika Hotová, DiS. (majitelka Centra Lounská) 19

25 Partneři zde byli seznámeni s podrobným obsahem projektu, jeho harmonogramem a s projektovým týmem. Zástupkyně partnerů představily činnost organizace či společnosti, kterou zastupovaly a zdůvodnily svoje důvody k zapojení do projektu a představu činnosti partnera. Zároveň byli nominováni členové řídícího výboru, kteří budou nadále součástí projektového týmu a budou se aktivně podílet na realizaci klíčových aktivity projektu. Každý z partnerů na závěr obdržel návrh smlouvy o partnerství k prostudování a k doplnění případných připomínek. 3. Zahájení práce projektového týmu Koordinátorkou projektu byla určena Bc. Lucie Ernestová, která sestavila projektový tým a vybrala další členy projektového týmu (práce koordinátorky projektu i dalších členů týmu probíhala pod vedením zkušeného manažera Ing. Zdeňka Macha, jednatele společnosti JOB ASISTENT s.r.o.). Projektový tým je složen z 6 členů - koordinátorka projektu, projektová asistentka, finanční manažerka, specialistka trhu práce, organizační pracovnice řídícího výboru RP a expertka na rovné příležitosti. 20

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/ Závěrečná zpráva Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00065 1 Obsah DATA REALIZACE PROJEKTU... 3 POPIS PROJEKTU... 4 CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU... 5 KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU...

Více

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014)

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) [PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU] 1 PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) Realizovaný v rámci projektu Genderová politika - už víme jak na to! Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00083 Realizátor

Více

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Společnost Ascari s.r.o. IČO: 284 04

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

JAK JE PLNĚN PROJEKT ESF V RÁMCI OP RZL, PROBĚHLO- LI JIŢ 6 MOTIVAČNÍCH KURZŮ A PRVNÍ SPOLEČNÁ KONFERENCE?

JAK JE PLNĚN PROJEKT ESF V RÁMCI OP RZL, PROBĚHLO- LI JIŢ 6 MOTIVAČNÍCH KURZŮ A PRVNÍ SPOLEČNÁ KONFERENCE? TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY PROJEKT OP RLZ, OPATŘENÍ 2.2 Číslo projektu CZ 4.1.03/2.2.15.1/0069 Název ZVYŠOVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI

Více

Podnikání jako flexibilní forma uplatnění na trhu práce

Podnikání jako flexibilní forma uplatnění na trhu práce NA VLASTNÍ Podnikání jako flexibilní forma uplatnění na trhu práce Realizátor: Spirála Turnov, o. s. Partner projektu: Centrum pro rodinu Náruč, o. s. Termín realizace: 1. 6. 2012 31. 5. 2014 Místo realizace:

Více

Inovace nástrojů APZ při vytváření pracovních míst

Inovace nástrojů APZ při vytváření pracovních míst Inovace nástrojů APZ při vytváření pracovních míst Nová příležitost Ing. Pavel Široký, Republikové centrum vzdělávání, s.r.o. POSKYTOVATEL DOTACE Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky REALIZÁTOR

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

Prezentace dosavadních výstupů projektu TVÁ BUDOUCNOST 2. 8. 2005 31. 12. 2006

Prezentace dosavadních výstupů projektu TVÁ BUDOUCNOST 2. 8. 2005 31. 12. 2006 Prezentace dosavadních výstupů projektu TVÁ BUDOUCNOST 2. 8. 2005 31. 12. 2006 VÝSTUPY PRACOVNÍCH SKUPIN PS Analytika PS Integrační centra PS Školící centra PS Informatika PS Poradenství PS Vzdělávání

Více

Co může projekt Rehabilitace-Aktivace-Práce přinést účastníkům? Cílové skupiny osoby částečně a plně invalidní, osoby se zdravotním postižením

Co může projekt Rehabilitace-Aktivace-Práce přinést účastníkům? Cílové skupiny osoby částečně a plně invalidní, osoby se zdravotním postižením Svaz průmyslu a dopravy je partnerem projektu EQUAL II Rehabilitace- Aktivace-Práce. Projekt "Rehabilitace-aktivace-práce", ve kterém je náš svaz aktivně zapojen, je jedním z projektů, který je realizován

Více

Závěrečné zpráva. Frýdecká 410, 739 61 Třinec IČ: 26840791. Úřad práce České republiky

Závěrečné zpráva. Frýdecká 410, 739 61 Třinec IČ: 26840791. Úřad práce České republiky Závěrečné zpráva Projekt "Práce jinak šance rodině i zaměstnání" Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00178 Příjemce projektu: Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. Závodní 815, Třinec

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. CZ.1.04/2.1.00/70.00072 RECEPT NA ÚSPĚCH Realizátor: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Brně Úvodní seminář 28. května 2014 Obsah prezentace Harmonogram projektu Hlavní cíle projektu Inovativnost projektu

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Společně na trh práce v Karlovarském kraji CZ.1.04/2.1.01/D8.00045

Společně na trh práce v Karlovarském kraji CZ.1.04/2.1.01/D8.00045 Cílem projektu je podpořit uchazeče evidované na úřadu práce ve věku nad 50 let, kteří se snaží vrátit do zaměstnání. Realizátorem projektu je: Karlovarský kraj a partneři: Úřad práce ČR KrP v Karlových

Více

V padesáti není pozdě

V padesáti není pozdě Projekt V padesáti není pozdě Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa: 2. Aktivní politika trhu práce Oblast podpory: 2.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti Střední odborné učiliště

Více

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Projekt První šance mladým je spolufinancován z prostředků Evropského

Více

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.11/01.0041 Partneři projektu 1 Operační

Více

NESEĎTE DOMA! CZ 1.04/2.1.00/

NESEĎTE DOMA! CZ 1.04/2.1.00/ Závěrečná konference regionálního individuálního projektu NESEĎTE DOMA! CZ 1.04/2.1.00/13.00059 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

KOORDINAČNÍ CENTRUM PRÁCE NA DÁLKU TŘEBÍČ

KOORDINAČNÍ CENTRUM PRÁCE NA DÁLKU TŘEBÍČ KOORDINAČNÍ CENTRUM PRÁCE NA DÁLKU TŘEBÍČ Registrační číslo projektu: CZ. 1.04/5.1.01/77.00234 Závěrečná konference, 24. 3. 2015, Třebíč VYBUDOVÁNÍ KOORDINAČNÍHO CENTRA PRÁCE NA DÁLKU V TŘEBÍČI Registrační

Více

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími Monitorovací ukazatele sledované rozvojovými partnerstvími 1 Obsah prezentace: princip monitorování širší kontext monitorovacích indikátorů u Programu Iniciativy Společenství EQUAL společné minimum EK

Více

Po roce do práce v Jihomoravském kraji

Po roce do práce v Jihomoravském kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00029 Po roce do práce v Jihomoravském kraji Realizátor: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Brně Úvodní seminář 11. dubna 2013 Obsah prezentace Harmonogram projektu Hlavní cíle projektu

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

PŘÍKLAD PROJEKTU NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI

PŘÍKLAD PROJEKTU NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI PŘÍKLAD PROJEKTU NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI Ing. Zuzana Trojanová 12. 9. 2016 Praha 20. 9. 2016 Olomouc ZÁKLAD ÚSPĚŠNÉHO PROJEKTU Individuální přístup k osobám z cílových skupin Respektování specifických

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

VYBUDOVÁNÍ KOORDINAČNÍHO CENTRA PRÁCE NA DÁLKU V TŘEBÍČI

VYBUDOVÁNÍ KOORDINAČNÍHO CENTRA PRÁCE NA DÁLKU V TŘEBÍČI VYBUDOVÁNÍ KOORDINAČNÍHO CENTRA PRÁCE NA DÁLKU V TŘEBÍČI Registrační číslo projektu: CZ. 1.04/5.1.01/77.00234 VYBUDOVÁNÍ KOORDINAČNÍHO CENTRA PRÁCE NA DÁLKU V TŘEBÍČI Délka trvání projektu: 1. 8. 2012

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO M A S MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk Zápis Valné hromady Místo konání: zasedací místnost Městského úřadu v Žamberku Dne: 25. května 2007. Účastníci: členové občanského

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, registrační číslo: CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, registrační číslo: CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Návrh systému odborného poradenství v oblasti rovných příležitostí na MěÚ Slaný klíčová aktivita 7 projektu Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný Základní teze a cíle Cílem aktivity je nastavit systém

Více

CZ.1.04/2.1.00/

CZ.1.04/2.1.00/ Závěrečná konference k regionálnímu individuálnímu projektu NA SKOK! CZ.1.04/2.1.00/13.00074 3. prosince 2012 Olomouc, Reprezentační sál Anag, Palác Bohemia Tento projekt je financován z prostředků ESF

Více

Závěrečná zpráva. Projekt "Ženy, podnikejte!" Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00268

Závěrečná zpráva. Projekt Ženy, podnikejte! Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00268 Závěrečná zpráva Projekt "Ženy, podnikejte!" Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00268 Datum realizace projektu: 1. 12. 2012 30. 11. 2014 Žadatel projektu: Kvalifikační a personální agentura,

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice

Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice 1. ÚVOD Komunikační strategie Místního akčního plánu ORP Kraslice (dále jen MAP ORP Kraslice) obsahuje rámcový přehled jednotlivých

Více

Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci

Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci Mgr. Rücker Patrik, Vzdělávací společnost EDOST spol. s r.o. 3. národní konference o podporovaném

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ Krajská hospodářská komora Pardubického kraje (Khk Pk) vznikla na základě zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární

Více

Systém kariérového poradenství v počátečním vzdělávání v Ústeckém kraji KARIÉRA

Systém kariérového poradenství v počátečním vzdělávání v Ústeckém kraji KARIÉRA Zápis ze závěrečné hodnotící konference Systém kariérového poradenství v počátečním vzdělávání v Ústeckém kraji KARIÉRA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.13/11.0001 Datum konání: dne 25. června 2010

Více

Statutární město Liberec jako nositel Integrovaného plánu rozvoje území Liberec Jablonec nad Nisou

Statutární město Liberec jako nositel Integrovaného plánu rozvoje území Liberec Jablonec nad Nisou Statutární město Liberec jako nositel Integrovaného plánu rozvoje území Liberec Jablonec nad Nisou vyhlašuje 1. výzvu k předkládání projektových záměrů ----ZAMĚSTNANOST---- PŘÍSTUP K ZAMĚSTNÁNÍ Vydání:

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

ZÍSKEJ NOVOU PROFESI! CZ.1.04/2.1.01/44.00039

ZÍSKEJ NOVOU PROFESI! CZ.1.04/2.1.01/44.00039 ZÍSKEJ NOVOU PROFESI! CZ.1.04/2.1.01/44.00039 Operační program Prioritní osa: Oblast podpory Lidské zdroje a zaměstnanost 4.2a Aktivní politiky trhu práce (Konvergence) 4.2a.1 Posílení aktivních politik

Více

SLADĚNÍ PRÁCE A RODINY

SLADĚNÍ PRÁCE A RODINY CZ.1.04/2.1.00/70.00036 SLADĚNÍ PRÁCE A RODINY Realizátor: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Brně Průběžný seminář 7. října 2014 Obsah prezentace Identifikace projektu Hlavní cíle projektu Změny projektu

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Únor 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1: Adaptabilita... 2 Prioritní osa 2: Aktivní politika trhu práce... 2 Prioritní

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická př í řuc

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 3. 2009 Datum ukončení realizace 31.

Více

8. Evaluační zpráva monitorující aktivity projektu za období 1. 11. 2014-28. 2. 2015

8. Evaluační zpráva monitorující aktivity projektu za období 1. 11. 2014-28. 2. 2015 Číslo výzvy: 76 Název globálního grantu: rovné příležitosti žen a mužů a slaďování rodinného a pracovního života Název oblasti podpory: 3.4. Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

NA SVÉM ZÁKLADU MŮŢETE STAVĚT

NA SVÉM ZÁKLADU MŮŢETE STAVĚT Závěrečná konference regionálního individuálního projektu NA SVÉM ZÁKLADU MŮŢETE STAVĚT CZ 1.04/2.1.00/13.00061 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

METODICKÝ DEN PRO MAS K TÉMATU AKTIVIT NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI

METODICKÝ DEN PRO MAS K TÉMATU AKTIVIT NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI METODICKÝ DEN PRO MAS K TÉMATU AKTIVIT NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI MPSV, oddělení projektů CLLD 12. 9. 2016 Praha 20. 9. 2016 Olomouc PROGRAM METODICKÉHO DNE - PRAHA 12.9. 10:30 11:45 Úvod, představení podporovaných

Více

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ konané dne 21.11.2013 na Krajském úřadu Jihomoravského kraje v Brně v rámci projektu Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO Přítomni: dle

Více

Komplexní podpora zaměstnanců členských firem APTT ohrožených nezaměstnaností s cílem získání nové kvalifikace a umístěním na vhodné pracovní místo

Komplexní podpora zaměstnanců členských firem APTT ohrožených nezaměstnaností s cílem získání nové kvalifikace a umístěním na vhodné pracovní místo PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU Komplexní podpora zaměstnanců členských firem APTT ohrožených nezaměstnaností s cílem získání nové kvalifikace a umístěním na vhodné pracovní místo Restrukturalizace vzdělávání registr.

Více

Pracujme společně! Projekt Evropského sociálního fondu

Pracujme společně! Projekt Evropského sociálního fondu Projekt Evropského sociálního fondu Pracujme společně! Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity CZ.1.04/3.3.00/85.00001

Více

Centrum pro podporu zaměstnanc. stnanců. PhDr. Michaela Tureckiová,, CSc. Vedoucí Centra pro podporu zaměstnanc. Lenka Skabrouthová

Centrum pro podporu zaměstnanc. stnanců. PhDr. Michaela Tureckiová,, CSc. Vedoucí Centra pro podporu zaměstnanc. Lenka Skabrouthová Centrum pro podporu zaměstnanc stnanců PhDr. Michaela Tureckiová,, CSc. Lektor Centra pro podporu zaměstnanc stnanců Lenka Skabrouthová Vedoucí Centra pro podporu zaměstnanc stnanců Identifikace projektu

Více

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost 1. Úvod V souladu s aktivitami projektu byl výukový modul Ekonomická gramotnost pilotně ověřen na primární (děti) i sekundární (pedagogové) cílové skupině.

Více

Projekt realizuje ASISTA, s. r. o.

Projekt realizuje ASISTA, s. r. o. Projekt realizuje ASISTA, s. r. o. Jaké bariéry chceme odstranit Především na první pohled neviditelné bariéry: Snížená ochota zaměstnavatelů zdravotně postižené občany zaměstnávat a dát jim šanci Překážky

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU ÚDAJE O PROJEKTU Registrační číslo projektu Název projektu CZ.1.04/3.1.03/22.00170 Zajištění základní kvalifikace pro osobní asistenty a start dalšího profesního vzdělávání asistentů

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN. Projekt TVÁ BUDOUCNOST 9/2007. 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Klub úspěšných

INFORMAČNÍ BULLETIN. Projekt TVÁ BUDOUCNOST 9/2007. 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Klub úspěšných INFORMAČNÍ BULLETIN 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP 9/2007 Dne 20. 9. 2007 proběhlo v Hotelu DAKOL v Petrovicích u Karviné 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Na setkání byli všem

Více

GENDEROVÝ AUDIT A GENDEROVÁ OPTIMALIZACE PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ

GENDEROVÝ AUDIT A GENDEROVÁ OPTIMALIZACE PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ GENDEROVÝ AUDIT A GENDEROVÁ OPTIMALIZACE PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ pro Euroface Consulting s. r. o. Martin Jára, LOM Rámec Přelom 2012-3 7 zaměstnavatelů Zlínský a Moravskoslezský kraj

Více

Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005

Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005 Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005 Květen 2006 OBSAH 1. Zpráva o činnosti společnosti v roce 2005 2. Činnosti IRER 3. Finanční hospodaření IRER v roce 2005 4. Příloha účetní

Více

Rozvoj venkova s využitím metody LEADER. Informační seminář MAS Naděje o.p.s. Osek,

Rozvoj venkova s využitím metody LEADER. Informační seminář MAS Naděje o.p.s. Osek, Rozvoj venkova 2014 2020 s využitím metody LEADER Informační seminář MAS Naděje o.p.s. Osek, 16.9.2013 1. Seznámit přítomné s metodou Leader v podmínkách ČR 2. Vysvětlit princip fungování MAS 3. Představit

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Regionální projekty ÚP ČR. Praha,

Regionální projekty ÚP ČR. Praha, Regionální projekty ÚP ČR Praha, 12. 9. 2016 Záruky pro mladé 11 RIP Záruky pro mladé v kraji navazující na již realizované projekty Odborné praxe pro mladé do 30 let Cíl projektů: poradenské aktivity

Více

Závěrečná konference k projektu ZKUŠENOST PLUS CZ 1.04/2.1.00/13.00045. 31. ledna 2012 Olomouc, hotel Hesperia

Závěrečná konference k projektu ZKUŠENOST PLUS CZ 1.04/2.1.00/13.00045. 31. ledna 2012 Olomouc, hotel Hesperia Závěrečná konference k projektu ZKUŠENOST PLUS CZ 1.04/2.1.00/13.00045 31. ledna 2012 Olomouc, hotel Hesperia Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Gender v podmínkách Krajského úřadu Jihomoravského kraje 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno

Gender v podmínkách Krajského úřadu Jihomoravského kraje 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno Gender v podmínkách Krajského úřadu Jihomoravského kraje 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno Mgr. Gabriela Mátéová Jak jsme začínali Od roku 2001 genderové statistiky Od roku 2006 zavedena

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Hospodářská komora okresu Karviná

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Hospodářská komora okresu Karviná projekt Ženy naší generace Operační program Rozvoj lidských zdrojů Ing. Andrea Hoschnová, manažer projektu REALIZACE Registrační číslo: CZ.04.1.3/2.2.15.03/0120 Doba realizace projektu: 1.1.2007 30.5.2008

Více

NA SPRÁVNÉ CESTĚ. realizace projektu 1.3.2012 28.02.2014. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

NA SPRÁVNÉ CESTĚ. realizace projektu 1.3.2012 28.02.2014. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. NA SPRÁVNÉ CESTĚ realizace projektu 1.3.2012 28.02.2014 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. DOTACE PROJEKTY STUDIE SEMINÁŘE STRUČNÝ OBSAH PROJEKTU Obsahem

Více

Zápis z ustavujícího setkání Řídícího výboru MAP

Zápis z ustavujícího setkání Řídícího výboru MAP Zápis z ustavujícího setkání Řídícího výboru MAP Místo konání: Velká zasedací místnost na Městském úřadě ve Světlé nad Sázavou Datum konání: 9. května 2016 od 14:00 Seznam účastníků: viz Prezenční listina

Více

Šance pro nezaměstnané ze Supíkovic-rekvalifikace a kurzy odrazové můstky k zaměstnání

Šance pro nezaměstnané ze Supíkovic-rekvalifikace a kurzy odrazové můstky k zaměstnání Šance pro nezaměstnané ze Supíkovic-rekvalifikace a kurzy odrazové můstky k zaměstnání 21.11.2014- konference projektu CZ.1.04/3.3.05/96.00087 Obec Supíkovice Tento projekt je financován z prostředků ESF

Více

PORADENSTVÍ na ÚP HK

PORADENSTVÍ na ÚP HK PORADENSTVÍ na ÚP HK Úřad práce v Hradci Králové Zástupce: Mgr. Jana Sýkorová Oddělení poradenství ÚP HK - složení 2 speciální poradci zabezpečení poradenství (poradce psycholog + poradce pro změnu povolání)

Více

Zpráva o činnosti za období od do

Zpráva o činnosti za období od do Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 Název střediska: Středisko poradenství Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je

Více

Vzdělávání = šance pro práci! Podpora znevýhodněných cizinců při vstupu na trh práce v Ústeckém kraji.

Vzdělávání = šance pro práci! Podpora znevýhodněných cizinců při vstupu na trh práce v Ústeckém kraji. Vzdělávání = šance pro práci! Podpora znevýhodněných cizinců při vstupu na trh práce v Ústeckém kraji. reg. č. proj. CZ.1.04/3.3.05/96.00220 délka trvání od 15. 3. 2013 do 14. 9. 2014 Cíl projektu Cílem

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metodologie... 4 2.1 Základní nástroje sběr dat:... 4 2.2 Základní nástroje analýza a syntéza:...

Více

MOŽNOSTI ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ Z OPZ PRO ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY

MOŽNOSTI ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ Z OPZ PRO ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY MOŽNOSTI ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ Z OPZ PRO ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY Mgr. Simona Vavrochová; vedoucí oddělení podpory projektů v oblasti veřejné správy a sociální integrace MPSV 16.9. 2016, Praha OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST

Více

ZÁPIS Z 9. SEMINÁŘE. Dne ve Švihově

ZÁPIS Z 9. SEMINÁŘE. Dne ve Švihově ZÁPIS Z 9. SEMINÁŘE Dne 20. 2. 2013 ve Švihově Přítomni: dle prezenční listiny 15 osob Jednání se zúčastnili zástupci produktivního věku, ženy 50+, podnikatelé živnostníci a zástupci zaměstnavatelů, starosta

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

Předškolní vzdělávání a včasná péče, Základní vzdělávání a zájmové a neformální vzdělávání

Předškolní vzdělávání a včasná péče, Základní vzdělávání a zájmové a neformální vzdělávání Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Holešov CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000382 1. Jednání Pracovních skupin Předškolní vzdělávání a včasná péče, Základní vzdělávání a zájmové a neformální vzdělávání

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

NOVINKY Z MORAVSKÉ CESTY

NOVINKY Z MORAVSKÉ CESTY NOVINKY Z MORAVSKÉ CESTY LEDEN - BŘEZEN LEDEN Během měsíce ledna proběhlo několik významných akcí a setkání. Velmi důležitou událostí byla realizace veřejných projednání, kterých se celkem zúčastnilo 144

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL. Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL. Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno VÝCHODISKA Rozhodnutí krajské samosprávy schválení realizace projektů: Smart kraj = smart

Více

Projekt Šance pro ES, a.s.

Projekt Šance pro ES, a.s. Tisková zpráva za období květen září 2011 (závěrečná) Projekt Šance pro ES, a.s. Společnost Employment Service, a.s. v září 2011 úspěšně ukončila projekt Šance pro ES, a.s., který byl financován z prostředků

Více

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha dne 17. března 2014 Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Věc: Aktivní politika zaměstnanosti, vyhodnocení programů na podporu

Více

Efektivní návrat vysokoškolsky vzdělaných žen na trh práce po rodičovské dovolené

Efektivní návrat vysokoškolsky vzdělaných žen na trh práce po rodičovské dovolené Citace: Jarolímek, J., Houšková Beránková, M., Houška, M.: Efektivní návrat vysokoškolsky vzdělaných žen na trh práce po rodičovské dovolené. Závěrečná konference ESF Zkušenosti a příklady dobré praxe

Více

Proces zakládání podniků a rozvoj individuálního podnikání KONFERENCE

Proces zakládání podniků a rozvoj individuálního podnikání KONFERENCE Příklady klady úspěšného čerpání a spolupráce projektů spolufinancovaných z Evropského sociáln lního ho fondu Proces zakládání podniků a rozvoj individuálního podnikání KONFERENCE 24.11.2006 Návrh mainstreamingové

Více

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Seznam referencí Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012 Zadavatel: Město Sokolov, IČ 295586 Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Zpracování potřebných podkladů a dokumentů pro vytvoření

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013

Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Strakonice - 19.5.2011 Ing. Jana Bačkovská, Ministerstvo zemědělství Obsah Celostátní síť pro venkov (dále jen Síť)

Více

PREZENTACE FONDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen FDV ) A PROJEKTU STÁŢE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ PRO ZAMĚSTNANCE ÚŘADU PRÁCE (dále jen ÚP )

PREZENTACE FONDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen FDV ) A PROJEKTU STÁŢE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ PRO ZAMĚSTNANCE ÚŘADU PRÁCE (dále jen ÚP ) PREZENTACE FONDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen FDV ) A PROJEKTU STÁŢE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ PRO ZAMĚSTNANCE ÚŘADU PRÁCE (dále jen ÚP ) Tento dokument je určen zaměstnancům ÚP, jsou zde uvedeny základní

Více

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ konané dne 27.11.2013 na Krajském úřadu Jihomoravského kraje v Brně v rámci projektu Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO Přítomni:

Více

Naplňování koncepce rodinné politiky Kraje Vysočina

Naplňování koncepce rodinné politiky Kraje Vysočina Naplňování koncepce rodinné politiky Kraje Vysočina Podpora mladých rodin, pomoc rodičům a dětem se obecně řadí mezi hlavní priority Kraje Vysočina. Kraj Vysočina průřezově podporuje vznik a zachování

Více

Výzva k předkládání grantových projektů

Výzva k předkládání grantových projektů Výzva k předkládání grantových projektů 1/7 Ministerstvo práce a sociálních věcí Úřad práce hl. m. Prahy vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více