SBORNÍK PŘÍKLADŮ A ZKUŠENOSTÍ PŘI PROSAZOVÁNÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ NA TRHU PRÁCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SBORNÍK PŘÍKLADŮ A ZKUŠENOSTÍ PŘI PROSAZOVÁNÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ NA TRHU PRÁCE"

Transkript

1 SBORNÍK PŘÍKLADŮ A ZKUŠENOSTÍ PŘI PROSAZOVÁNÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ NA TRHU PRÁCE evropský sociální fond v ČR PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST

2 SBORNÍK PŘÍKLADŮ A ZKUŠENOSTÍ PŘI PROSAZOVÁNÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ NA TRHU PRÁCE

3

4 Obsah: 1. Úvod O projektu Realizátor a partneři projektu Klíčové aktivity projektu Příklady a zkušenosti Reakce zaměstnavatelů Shrnutí + poděkování

5

6 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, v rukou držíte sborník příkladů a zkušeností z realizace grantového projektu Rovné příležitosti na trhu práce v Ústeckém kraji, který Vám poskytne základní informace a výstupy projektu. Ten byl realizován společností JOB ASISTENT s.r.o. a probíhal od do Společnost JOB ASISTENT s.r.o. se mimo jiné zúčastnila, jako žadatel o finanční podporu z Evropského sociálního fondu, výzvy č. 76, vyhlášené dne Celý název výzvy byl Výzva k předkládání grantových projektů - Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života. Do uzavření příjmu žádostí bylo podáno 342 žádostí, z čehož bylo v průběhu prosince 2011 vybráno k realizaci 68 projektů. Projekt Rovné příležitosti na trhu práce v Ústeckém kraji byl mezi vybranými. Záměrem projektu bylo podpoření osob z cílové skupiny, kterou tvořily ženy dlouhodobě nezaměstnané, déle než 6 měsíců a ženy vracející se po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny na trh práce. Hlavním cílem projektu bylo, zajištěním komplexních, vzájemně navazujících poradenských, vzdělávacích a asistenčních služeb, zvýšit adaptabilitu a uplatnitelnost účastnic na trhu práce. Jak byl tento cíl naplněn, zjistíte během četby tohoto sborníku. 1

7 2. O projektu Smyslem projektu bylo zvýšení všeobecného povědomí zaměstnávajících subjektů o problematice rovných příležitostí mužů a žen na trhu práce, o nutnosti prosazování rovných příležitostí, o praktickém způsobu jejich uplatňování a především dodržování principu rovných příležitostí. Diskriminace v oblasti rovných příležitostí je ve společnosti všeobecně vnímána. Jedná se o palčivý problém, jehož společenské dopady jsou velmi zásadní a dlouhodobé. Cesta k řešení této otázky vede přes změnu myšlenkových stereotypů především u zaměstnávajících subjektů. Cílem projektu proto byla maximální motivace zaměstnavatelů k zavádění dodržování a uplatňování rovných příležitostí mužů a žen na trhu práce do praxe a slaďování pracovního a rodinného života. Cílová skupina projektu byla vybrána na základě řady zkušeností z realizace předešlých projektů a na základě vyhodnocení výsledků vlastního šetření u zaměstnávajících subjektů i u široké veřejnosti. Cílovou skupinou byly dlouhodobě nezaměstnané ženy (pro účel projektu se jednalo o ženy nezaměstnané déle než 6 měsíců) a dále ženy vracející se po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny na trh práce. Tyto skupiny osob jsou pro svou specifickou složitost a vymezení na trhu práce výrazně ohroženy nezaměstnaností a nejčastěji se setkávají s diskriminací. Je to především z toho důvodu, že zaměstnávající subjekty s takovými osobami apriori nechtějí a neumějí pracovat. Zaměstnavatelé vnímají návrat těchto žen do pracovního procesu jako problematický. Jako důvody uvádějí zaměstnavatelé komplikace v souvislosti s péčí o rodinu a děti, povinnost k rodině a neschopnost přizpůsobit se pracovnímu rytmu. Svůj díl na tomto negativním stereotypu však mají i sami zástupci cílové skupiny, neboť se často jedná o osoby, které mají zažité své denní činnosti, spojuje je nechuť měnit svůj životní styl a denní rytmus a často i neochota zapojit do činností i partnera nebo ostatní členy rodiny a převést na ně 2

8 část svých domácích povinností tak, aby se sami mohli věnovat i rozvoji svého pracovního potenciálu. Velmi často se také potýkají s jistým ostychem, ztrátou sebedůvěry a po dlouhodobém výpadku z trhu práce i obavou ze selhání jak v pracovním tak v rodinném životě. Oslovením celé škály zaměstnávajících subjektů získal realizátor projektu relevantní údaje ke správnému výběru partnerů projektu. Bylo podstatné vybrat takové partnery, kteří mají na trhu práce významné postavení, čímž mohou přispět nejen k popularizaci projektu samotného, ale také ke zvážnění celé problematiky. Dalším vodítkem k rozhodnutí o výběru partnerů bylo množství zkušeností zaměstnávajících subjektů v oblasti podpory myšlenky rovných příležitostí mužů a žen na trhu práce, v oblasti realizace projektů financovaných prostřednictvím fondů Evropské unie a také celková ochota, vstřícnost a otevřenost ke spolupráci v tomto projektu. Na základě těchto kritérií bylo vybráno 5 partnerů projektu. Jejich zástupci vytvořili v průběhu realizace projektu partnerství rozdílných subjektů, tzv. Řídící výbor rovných příležitostí. Jeho činnost byla zaměřena na popularizaci projektu a problematiky, které se věnuje, zlepšení všeobecného povědomí o dodržování a prosazování rovných příležitostí mužů a žen na trhu práce. Dále měl za úkol společným a především koordinovaným úsilím prezentovat získané nové zkušenosti a praktické příklady dodržování a uplatňování rovných příležitostí mužů a žen na trhu práce široké veřejnosti. Tím však činnost Řídícího výboru nekončila, naopak. Členové Řídícího výboru (zástupci partnerů projektu) se podíleli také na vyhodnocování výsledků a výstupů projektu a zodpovídali za využití získaných poznatků k upřesnění a zkvalitnění následných aktivit a podporu uvádění nových zkušeností do praxe. To vše především prostřednictvím přímé motivace zaměstnávajících subjektů k přijetí myšlenky zavedení a uplatnění rovných příležitostí rovných příležitostí mužů a žen právě ve svých vlastních provozech. Díky možnosti použití příkladů dobré praxe, které členové Řídícího výboru pravidelně zveřejňovali v komplexním programu složeném ze seminářů, workshopů, pracovních snídaní nebo zpracování a vytvoření výstupů z 3

9 projektu, což byly Metodika dodržování rovných příležitostí při výběru zaměstnanců, Metodický postup pro uplatňování rovných příležitostí na trhu práce a Sborník zkušeností, byla motivace ostatních zaměstnávajících subjektů podpořena již konkrétními výsledky a zkušenostmi z pozitivního dopadu zavádění rovných příležitostí mužů a žen na trhu práce přímo v dotčeném regionu. Zaměstnavatelé tak byli seznámeni s možnostmi flexibilních forem práce, podporou rovných příležitostí a pozitivními dopady při umožňování slaďování pracovního a rodinného života. Mohli tak snáze aplikovat navržené změny v praxi a tím efektivněji využít pozitivních dopadů genderové rovnosti. S programem zaměřeným na zaměstnavatele souběžně probíhaly tzv. pilotní běhy pro zástupce zvolených cílových skupin projektu, které měly za úkol představit a předvést praktické prosazení rovných příležitostí při zapojení účastnic cílové skupiny konkrétně šlo o ověření možnosti flexibilních forem práce, zařazení žen do netradičních oborů, dosazení žen na vedoucí posty a zavedení platové rovnosti. Logickým vyústěním tohoto kroku bylo samozřejmě prosazení takových změn do praxe. Aktivity se ovšem netýkaly pouze intenzivní práce se zaměstnávajícími subjekty, ale zaměřily se také na činnost přímo s účastnice projektu. Základním principem projektu bylo prostřednictvím provázaných aktivit vytvořit podmínky pro plnohodnotný život účastnic. Hlavní důraz byl kladen na zlepšení schopností a dovedností potřebných pro návrat do zaměstnání z dlouhodobé izolace způsobené péčí o dítě v rámci rodičovské dovolené a odstranění handicapů způsobujících dlouhodobou nezaměstnanost. Nejednalo se ovšem pouze o přednáškovou činnost bez další návaznosti na realitu, ale o komplexní vzdělávací a poradenský program, který svou otevřeností, atraktivností, přístupem k cílové skupině a zvoleným tématům a aktivitám nestandardně podporoval práci se všemi účastnicemi i spolupracujícími subjekty v regionu. 4

10 Specifickým cílem bylo vytvoření inovativních produktů, které budou moci využívat i další subjekty v následné praxi. Jde o Metodický postup pro uplatnění rovných příležitostí na trhu práce, Metodiku dodržování rovných příležitostí při výběru zaměstnanců a Sborník příkladů a zkušeností při prosazování rovných příležitostí na trhu práce. Prvně jmenovaný Metodický postup pro uplatnění rovných příležitostí na trhu práce je popisem jednotlivých kroků, které absolvuje uchazeč o zaměstnání ve snaze najít práci. Tyto kroky jsou v dokumentu uspořádány v časové posloupnosti, jsou uvedeny praktické příklady, jejich klady a zápory a jejich východiska. V tomto dokumentu jsou zpracovány a využity náměty a zkušenosti z realizovaných pilotních běhů projektu, ať už se jedná o kladné nebo záporné projevy rovných příležitostí, se kterými se může uchazeč o zaměstnání setkat. V praxi má sloužit zejména pro uchazeče o zaměstnání. Druhý dokument je příručkou pro práci personalistů, jde o Metodiku dodržování rovných příležitostí při výběru zaměstnanců. Tato příručka podrobně popisuje jednotlivé kroky celého procesu vyhledávání pracovníka a to s důrazem na prosazováních rovných příležitostí, celou cestu od zadání úkolu najít vhodného zaměstnance až po podpis pracovní smlouvy a první den v novém zaměstnání. Důraz je kladen na praktické projevy a vlivy rovných příležitostí, zásady jejich dodržování v návaznosti na moderní požadavky a vývoj trhu práce. Současně budou uvedena také rizika a hrozby při opomíjení rovných příležitostí. Zkušenosti uvedené v příručce pocházení z praktických činností při realizaci projektu, pracovních seminářů s personalisty, workshopy, ale také na základě výsledků posouzení a hodnocení zpětné vazby z pilotních běhů projektu. Sborník příkladů a zkušeností při prosazování rovných příležitostí na trhu práce je třetím z inovativních produktů tohoto projektu. Jde o popularizaci vlastního projektu, jeho výstupů a dosažených monitorovacích indikátorů, popis nejlepších praktik 5

11 s uvedením praktických příkladů a osobních příběhů účastnic, to vše s ohledem na genderovou rovnost. Součástí jsou také zkušenosti s uplatňováním a prosazováním rovných příležitostí mužů a žen na trhu práce z pohledu zaměstnavatelů, partnerů a dalších spolupracujících subjektů. Tento sborník komplexně doplňuje předchozí uvedené dokumenty a prezentuje moderní formu vnímání, prosazování a respektování rovných příležitostí mužů a žen na trhu práce. 6

12 Stručně lze tedy říci, že cílem projektu bylo vytvoření fungujícího partnerství spolupracujících subjektů zaměřené na popularizaci a všeobecné zlepšení povědomí o prosazování a dodržování rovných příležitostí v praxi. Toto partnerství ve formě Řídícího výboru praktickými činnostmi a aktivitami (semináře, besedy, workshopy, atd.) naplnilo podstatu projektu. Dalším cílem bylo praktické ověření navržených forem aktivit k posílení rovných příležitostí mužů a žen na trhu práce a to prostřednictvím pilotních běhů. Realizace projektu probíhala postupně ověřováním získaných zkušeností v praxi a následnou aplikací těchto zkušeností v dalších praktických příkladech. Jako podpora byla využita i forma příspěvku na nově vytvořená pracovní místa, zprostředkování zaměstnání i poradenství vedoucí k zahájení samostatné výdělečné činnosti. Projekt měl podpořit 60 žen z cílové skupiny. 7

13 3. Realizátor a partneři projektu JOB ASISTENT s.r.o. JOB ASISTENT s.r.o. je společnost, která se zabývá vzdělávací, poradenskou a informační činností v oblasti rekvalifikačních kurzů, firemního vzdělávání, outplacementu, zprostředkování zaměstnání a v neposlední řadě také realizací projektů financovaných z prostředků ESF a státního rozpočtu České republiky prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Všechny činnosti, které JOB ASISTENT s.r.o. vykonává, jsou prioritně zaměřeny na osoby znevýhodněné na trhu práce. Cílovými skupinami jsou: osoby ohrožené nezaměstnaností, dlouhodobě nezaměstnaní, osoby bez vzdělání nebo bez dostatečné praxe, osoby mladší 25 let nebo starší 50 let. Skupinou, které věnuje JOB ASISTENT s.r.o. zvláštní pozornost, jsou mimo uvedené cílové skupiny také ženy, které jsou v důsledku genderových stereotypů často diskriminovány právě v důsledku svého pohlaví. Jde především o ženy na mateřské a rodičovské dovolené, ženy vracející se na trh práce nebo ženy propuštěné ze zaměstnání. Stejnou pozornost ovšem věnuje JOB ASISTENT s.r.o. i mužům v obdobné situaci. JOB ASISTENT s.r.o. se od roku 2002 intenzivně věnovala realizaci řady motivačních a kurzů a poradenských činností. V této oblasti tak získala mnoho zkušeností, ověřených desetiletím aktivní činnosti přímo s cílovými skupinami, na které zaměřuje svou pozornost při realizaci dalších aktivit. V období realizovala společnost i několik vlastních projektů spolufinancovaných z ESF, na řadě dalších se podílela také z pozice dodavatele vzdělávacích aktivit a služeb pro dílčí části veřejných zakázek: Motivace a práce, RVIC v Krupce, Práce 2007, RVIS ve Valči, Návrat do práce Ústecký kraj, část Teplice. V oblasti Aktivní politiky zaměstnanosti a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost se JOB ASISTENT s.r.o. zaměřil na podporu a individuální poradenství osobám 8

14 dlouhodobě nezaměstnaným, osobám s nízkou nebo žádnou kvalifikací a na podporu těchto osob při návratu na trh práce. Šlo o aktivity: poradenství, pracovní a bilanční diagnostika, neprofesní školení, profesní školení, praxe u zaměstnavatelů, zprostředkování zaměstnání, monitoring a publicita. JOB ASISTENT s.r.o. je akreditovanou vzdělávací institucí MŠMT ČR, MPSV a motivačních kurzů a poradenských činností. Do těchto aktivit spadá také realizace rekvalifikací, kde dosahuje následné uplatnitelnosti na trhu práce více než 60%. Dlouhodobě také spolupracuje s Úřadem práce jako dodavatel služeb v oblasti pracovní diagnostiky, JOB KLUBů, motivačních kurzů a individuálního a pracovního poradenství. JOB ASISTENT s.r.o. je také certifikovanou společností v systému kvality ČSN EN ISO 9001:2001 CQS a IQNet v oblastech: vzdělávání a rozvoj osobnosti, realizace projektů financovaných z Evropské unie, poradenství v oblasti řízení a správy organizací, poskytování administrativní a organizační podpory. 9

15 Město Dubí Město Dubí má výraznou zkušenost s přípravou, realizací a monitoringem projektů financovaných z EU. Jedná se především o projekty investičního a rozvojového charakteru. Podílelo se také mimo jiné i na realizaci projektů mezinárodní spolupráce. Nezaměstnanost v tomto regionu s počtem cca 8000 obyvatel dosahuje 10,6%. Tento partner do projektu přinesl vlastní zkušenosti z oblasti prosazování rovných příležitostí v praxi. Jeho zástupce byl jmenován členem Řídícího výboru a jeho úkolem bylo zejména zveřejňovat informace o realizaci projektu a jeho průběžných výsledcích, k čemuž využil vlastní web města Dubí. Dalším úkolem tohoto partnera byla příprava, zpracování a aktualizace výstupních dokumentů projektu (Metodického postupu pro uplatňování rovných příležitostí na trhu práce, Metodika dodržování rovných příležitostí při výběru zaměstnanců, Sborník zkušeností). Podílel se i na hodnocení výsledků a výstupů tzv. pilotních běhů projektu, využívání poznatků a zpětné vazby z pilotních běhů k dalšímu zpřesňování aktivit a zapracování do realizace nových možností, návrhů a zjištění. Město Dubí se také aktivně podílelo na realizaci pracovních seminářů, workshopů, Assessment centra, konferenci s novináři to vše zejména podporou formou dobré praxe. Tím vším významně podporovalo publicitu projektu a celkově otázek rovných příležitostí u široké veřejnosti a zaměstnavatelů. Přínos tohoto partnera spočíval mimo jiné i ve společenském opodstatnění, protože vnímání role města při partnerství dodávalo celému projektu vážnost a důležitost. (z projektové žádosti, brožury, prezentace projektu) obsah, cíle, prezentace, pracovní semináře, snídaně, assessment centrum) - Komplex prezentačních a vzdělávacích akcí - osvěta, podpora a prosazování rovných příležitostí (+ KA 06???) průběžné vyhodnocování, řídící výbory, semináře, partneři projektu + teorie RP 10

16 Český porcelán, akciová společnost Tento partner projektu je v regionu významným zaměstnavatelem, pokračovatelem tradice výrobců porcelánu, jejíž kořeny sahají až do roku V moderní době se ovšem tento zaměstnavatel sám zapojil do zavádění a prosazování rovných příležitostí mužů a žen na trhu práce do svého vnitřního systému. Díky tomu může předávat cenné pozitivní i negativní zkušenosti získané na základě vlastní praxe. Tyto zkušenosti byly využity formou účasti zástupce partnera v Řídícím výboru partnerství. Jeho role však nespočívala pouze v předávání široké škály zkušeností z praktického prosazování rovných příležitostí mužů a žen na trhu práce, ale také ve vytěžení jeho zkušeností, návrhů, námětů a doporučení zejména při hodnocení výsledků a výstupů tzv. pilotních běhů projektu. Podílel se na rozboru a hodnocení poznatků a zpětné vazby z pilotních běhů k dalšímu upřesňování aktivit, zpracování a realizaci veškerých doporučení, nových možností a zjištění. Celá jeho spolupráce pozitivně ovlivňovala činnost celého Řídícího výboru partnerství. Aktivně se podílel na realizaci pracovních seminářů, workshopu, Assessment centra a konferenci s novináři. V tomto případě šlo zejména o zajištění vystoupení odborníka pracovníka s odpovědností za lidské zdroje, který svými zkušenostmi a příklady dobré praxe aktivně podpořil zavádění rovných příležitostí mužů a žen na trhu práce do běžné praxe dalších spolupracujících subjektů. I jeho poznatky ze zpětné vazby z pilotních běhů jsme využili a podílel se tak na hodnocení průběžné realizace projektu z hlediska výsledků a výstupů tzv. pilotních běhů projektu. Jako významný zaměstnavatel v regionu dokázal tento partner podstatně ovlivnit veřejné mínění ve smyslu uplatňování a dodržování rovných příležitostí mužů a žen na trhu práce. Docílil toho nejen svým postavením významného zaměstnavatele na trhu práce v daném regionu, ale především svým zavedeným vnitřním systémem a vnitřní filozofií. Podařilo se mu podpořit kvalitu projektu také využitím svých zkušeností z oblasti propagace a popularizace rovných příležitostí mužů a žen na trhu práce v celospolečenském měřítku. 11

17 Okresní hospodářská komora Teplice Okresní hospodářská komora byla strategickým partnerem především proto, že disponuje nástroji na ovlivnění široké škály zaměstnavatelů v regionu. Hospodářská komora je totiž sdružením podnikatelů přijatých za její členy, zřízená podle zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky ve znění platných změn a doplňků. Okresní hospodářská komora Teplice se podílela na realizaci řady projektů s finanční podporou fondů Evropské unie. Jde o projekty: Informační místo pro podnikatele 2003 (InMP), který byl určen hlavně pro malé a střední podnikatelské subjekty, dále na projektu S certifikátem zaučen v oboru snadněji na trh práce (2003). V roce 2005 se Okresní hospodářská komora Teplice zapojila také do projektu Znalostmi k prosperitě, na který později navázal projekt Znalostmi k prosperitě II.. V roce 2005 pracovala Okresní hospodářská komora na projektu Systém komunikace v rámci celoživotního vzdělávání, od roku 2010 realizuje projekt EKOITAN e-learningové vzdělávání zaměstnanců. Úkolem Okresní hospodářské komory je mimo jiné také informační servis pro podnikatelské subjekty, navazuje spolupráci také se zahraničními partnery a úzce spolupracuje s veřejnou správou, školskými zařízeními apod. Z podstaty výše uvedeného tedy vyplývá, že právě Okresní hospodářská komora v Teplicích, jako partner projektu, měla nejširší možnosti pozitivního působení v oblasti podpory myšlenky uplatňování a dodržování rovných příležitostí mužů a žen na trhu práce. Tento partner zaměřil svou činnost zejména na skupinu místních (obecních) a krajských představitelů veřejné správy, zaměstnance firem a zaměstnavatele a operativně také na další ostatní relevantní organizace, se kterými bylo v rámci realizace projektu možno spolupracovat. Mezi nejvýznamnější úkoly Okresní hospodářské komory patřilo zejména cílené oslovování zaměstnavatelů a popularizace projektu v podnikatelské sféře. Svůj podíl ale také měla na podpoře zevšeobecňování zásad rovných příležitostí, 12

18 což činila především pomocí při zajištění komplexu seminářů, workshopů apod. S ostatními členy Řídícího výboru se zástupci Okresní hospodářské komory Teplice podíleli na zpracování inovativních produktů, v tomto případě zejména na zpracování Sborníku, do kterého přenesli své znalosti a především zkušenosti z realizace projektu. V neposlední řadě bylo úkolem Okresní hospodářské komory ve spolupráci s ostatními členy Řídícího výboru také hodnocení výsledků a výstupů tzv. pilotních běhů projektu. Využitím poznatků a zpětné vazby z pilotních běhů bylo možno efektivněji zpracovávat a realizovat nové možnosti, podávat návrhy a celkově upřesňovat aktivity projektu. Díky této komplexní činnosti Okresní hospodářská komora Teplice významně podporovala uvádění zkušeností z realizace projektu do praxe. Jako respektovaný partner řady organizací a institucí výrazně zvýšila vážnost celého projektu a díky svým zkušenostem z realizace projektů s finanční podporou fondů Evropské unie značně posílila Řídící výbor. 13

19 MAS Vladař o.p.s. I přínos tohoto partnera spočíval především ve schopnosti širokého záběru působení na organizace v regionu. MAS Vladař o.p.s. sdružuje 5 svazků obcí, 2 samostatné obce, 1 chráněnou krajinnou oblast, 1 vojenský újezd, 1 příspěvkovou organizaci, 20 podnikatelských subjektů, jejichž valná část působí ve venkovském prostoru, 8 nestátních neziskových organizací a 13 dobrovolníků. To vše pokrývá území o cca obyvatelích. Rozkládá se na území Karlovarského, Ústeckého a Plzeňského kraje. Hlavní poslání MAS Vladař o.p.s. je charakterizováno jako: Koordinace rozvoje regionu ve všech oblastech Realizace metody LEADER a programu EAFRD na území regionu Rozvoj a propagace regionu a jeho potenciálu Vytváření nových forem a možností ekonomického a turistického využití krajiny Ochrana obrazu krajiny, sídel a jejich hodnot jako základního prostředku pro rozvoj turistického ruchu Podpora multifunkčního zemědělství a ochrana životního prostředí Služby při financování projektů k rozvoji regionu Posuzování projektů k rozvoji regionu Koordinace projektů a produktů zaměřených k rozvoji regionu Tvorba informační databanky ke shromáždění informací prospěšných k rozvoji regionu Součinnost se zahraničními subjekty majícími vztah k regionu či k metodě LEADER Příprava informačních a metodických materiálů a školních pomůcek Výchova, vzdělávání a informování dětí a mládeže Vzdělávání dospělých Spolupráce na rozvoji lidských zdrojů Zajišťování osvěty a vzdělanosti lidského potenciálu regionu a kraje 14

20 Provoz informačního centra (IC) koordinace a rozvoj Činnosti spojené se spoluprací s orgány Evropské unie v rámci rozvoje regionu Na základě výše uvedeného je zřejmé, že tento partner skutečně disponuje řadou zkušeností, které jsme následně v projektu aktivně využili, zejména při práci Řídícího výboru, prezentačních a lektorských aktivitách. MAS Vladař o.p.s. měl za úkol coby partner projektu cíleně oslovovat širokou veřejnost a popularizovat projekt zejména ve venkovském prostředí (v lokalitě 45 měst a obcí). Podílel se na zpracování inovativních produktů, zejména na přípravě Sborníku. Současně jako ostatní partneři projektu se podílel na hodnocení výsledků a výstupů tzv. pilotních běhů projektu. Využité poznatky a informace získané zpětnou vazbou následně používal k upřesňování aktivit, zpracování a realizaci nových možností, návrhů a zjištění. Významnou roli měl tento partner při realizaci pracovních seminářů, workshopů, Assessment centra, konferenci s novináři apod. Váha tohoto partnera spočívala ve schopnosti kvalitního grafického zpracování podkladů. Díky svému působení zejména ve venkovských oblastech se MAS Vladař o.p.s. stal nepostradatelným v předávání zkušeností o možnostech uplatnění právě ve venkovském sektoru a využití kapacit volných míst, která jsou využitelná pouze na venkově. V neposlední řadě měl svou neocenitelnou pozici zejména coby subjekt s možností zásadní přenositelností vzdělávání do prostředí venkova. 15

21 Veronika Hotová, DiS. Centrum Lounská Tento partner byl zapojen do projektu především z důvodu výrazných zkušeností v oblasti podpory žen, kam také spadá cílová skupina projektu ženy vracející se po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny na trh práce. Paní Veronika Hotová je porodní asistentkou a provozuje Centrum Lounská, které je určeno pro matky s dětmi, rodiny a jejich přátele. Nabízí řadu aktivit krátkodobé hlídání dětí (miniškolku), večerní i noční hlídání, víkendové hlídání, kroužky a cvičení pro děti, ale také vzdělávací kurzy pro dospělé, zaměřené nejen na zdravotní cvičení, porodní přípravu a podporu kojení, ale také se zabývá tématy finanční gramotnosti. Na webu publikuje odborné články zaměřené na tématiku mateřské a rodičovské dovolené, řádné dovolené a podporu flexibilních forem práce a spolupráce se zaměstnavateli. Partner tedy prokazatelně disponuje řadou zkušeností z problematiky žen spadajících do cílové skupiny projektu a tuto problematiku zná podrobně nejen z pohledu zmíněných žen, ale i z pohledu jejich poradce. V této roli s ženami, řešícími výše uvedené situace, pracuje ve smyslu pořádání odborných seminářů i aktivních odpočinkových víkendů. Díky zkušenostem v orientaci v problematice uplatňování a dodržování rovných příležitostí mužů a žen na trhu práce, bylo úkolem tohoto partnera popularizovat projekt jeho průběžné výsledky na svém webu a v okruhu vlastní působnosti (mateřská centra, poradny apod.), oslovení osob spadajících do cílové skupiny projektu a podávání informací o možnosti účasti těchto osob v projektu. Aktivně se podílela na průběžné přípravě, zpracování a aktualizaci výstupních dokumentů projektu (Metodický postup pro uplatňování Rovných příležitostí na trhu práce, Metodika dodržování rovných příležitostí při výběru zaměstnanců, Sborník zkušeností). I tento partner se podílel na hodnocení výsledků a výstupů tzv. pilotních běhů projektu a využití poznatků a zpětné vazby k dalšímu upřesňování aktivit, zapracování a realizace nových 16

22 možností, návrhů a podnětů. Jejím úkolem byla také podpora uvádění získaných zkušeností do praxe. Svou spoluprací pozitivně ovlivňovala práci Řídícího výboru, aktivně se podílela na realizaci pracovních seminářů, workshopů, Assessment centra a konferenci s novináři. Významně také podpořila individuální poradenství s účastnicemi projektu zejména v oblasti finanční gramotnosti. Díky svému specifickému pracovnímu zaměření také nabídla zabezpečení hlídání dětí účastnicím z cílové skupiny zajistila služby na hlídání dětí účastnic v době realizace hlavních aktivit. Vzhledem ke svým zkušenostem byl tento partner neocenitelným článkem Řídícího výboru, protože nabídl využití svých zkušeností jak v lektorské činnosti, tak např. v příkladech slaďování rodinného a pracovního života, zkušenosti při řešení problémů z oblasti rovných příležitostí a diskriminace, se kterými se osoby spadající do cílové skupiny projektu setkaly, ale také při vyhledávání pracovních příležitostí na trhu práce. 17

23 4. Klíčové aktivity projektu Příprava partnerství, řídícího výboru, zahájení práce řídícího výboru a projektového týmu 1. Příprava partnerství Partneři byli formou tištěných pozvánek informováni o schválení projektu a jeho zahájení k datu , současně byli pozváni na první zasedání řídícího výboru. V této fázi realizace byla projektovým týmem navržena smlouva o partnerství, ve které jsou specifikovány jednotlivé činnosti partnerů i realizátora projektu. Smlouva o partnerství byla podepsána po jejím projednání a připomínkování všemi partnery dne Zahájení práce řídícího výboru Řídící výbor zahájil svou činnost na Úvodním zasedání řídícího výboru, které proběhlo dne od 10:00 hod. v prostorách společnosti JOB ASISTENT s.r.o. Za projektový tým a realizátora projektu byli přítomni: Ing. Zdeněk Mach - jednatel JOB ASISTENT s.r.o., předseda OHK Teplice Bc. Eva Machová - ředitelka JOB ASISTENT s.r.o., expertka na RP Ing. Lenka Baxová - hlavní manažerka projektů Bc. Lucie Ernestová - koordinátorka projektu, projektová asistentka Ing. Olga Čvančarová - finanční manažerka projektu Ing. Karolína Herdová - specialistka trhu práce, organizační pracovnice ŘV pro RP 18

24 Jednotlivé partnery zastupovali: Ing. Petr Pípal - starosta, Město Dubí Ing. Vladimír Feix - předseda představenstva, Český porcelán, a.s. Bc. Iveta Hradecká - odborná referentka personálního oddělení Český porcelán, a.s. BcA. Veronika Červová - zástupkyně ředitelky, OHK Teplice Mgr. Ivana Bočánková - manažerka, MAS Vladař o.p.s. Veronika Hotová, DiS. - vedoucí Centra Lounská Zasedání Řídícího výboru se řídilo následujícím programem: 1. Zahájení zasedání řídícího výboru 2. Představení realizátora projektu 3. Prezentace projektu / podstata, cíle, obsah, harmonogram 4. Partneři projektu a jejich role / řízení projektu, plán setkávání ŘV 5. Podpis právních aktů 6. Závěr Za každého partnera byl do řídícího výboru nominován vždy jeden zástupce. Potěšilo nás, že každý z partnerů nominoval jako svého zástupce ženu: Město Dubí - Bc. Marie Račkovičová (projektová manažerka) Český porcelán, a.s. - Bc. Iveta Hradecká (vnučka předsedy představenstva) OHK Teplice - BcA. Veronika Červová (zástupkyně ředitelky OHK, která je na rodičovské dovolené) MAS Vladař o.p.s. - Mgr. Ivana Bočánková (projektová manažerka) Veronika Hotová, DiS. (majitelka Centra Lounská) 19

25 Partneři zde byli seznámeni s podrobným obsahem projektu, jeho harmonogramem a s projektovým týmem. Zástupkyně partnerů představily činnost organizace či společnosti, kterou zastupovaly a zdůvodnily svoje důvody k zapojení do projektu a představu činnosti partnera. Zároveň byli nominováni členové řídícího výboru, kteří budou nadále součástí projektového týmu a budou se aktivně podílet na realizaci klíčových aktivity projektu. Každý z partnerů na závěr obdržel návrh smlouvy o partnerství k prostudování a k doplnění případných připomínek. 3. Zahájení práce projektového týmu Koordinátorkou projektu byla určena Bc. Lucie Ernestová, která sestavila projektový tým a vybrala další členy projektového týmu (práce koordinátorky projektu i dalších členů týmu probíhala pod vedením zkušeného manažera Ing. Zdeňka Macha, jednatele společnosti JOB ASISTENT s.r.o.). Projektový tým je složen z 6 členů - koordinátorka projektu, projektová asistentka, finanční manažerka, specialistka trhu práce, organizační pracovnice řídícího výboru RP a expertka na rovné příležitosti. 20

NOVÁ PROFESE. Sborník zkušeností z programu NOVÁ PROFESE v rámci projektu OTEVŘENÉ DVEŘE, registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/56.00078.

NOVÁ PROFESE. Sborník zkušeností z programu NOVÁ PROFESE v rámci projektu OTEVŘENÉ DVEŘE, registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/56.00078. NOVÁ PROFESE Sborník zkušeností z programu NOVÁ PROFESE v rámci projektu OTEVŘENÉ DVEŘE, registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/56.00078. Podklady pro tento sborník zpracoval realizátor projektu JOB ASISTENT

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

SBORNÍK ZKUŠENOSTÍ. Sborník zkušeností MOBILNÍ CENTRUM PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ registrační číslo CZ.1.04/2.1.01/63.00249

SBORNÍK ZKUŠENOSTÍ. Sborník zkušeností MOBILNÍ CENTRUM PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ registrační číslo CZ.1.04/2.1.01/63.00249 SBORNÍK ZKUŠENOSTÍ Sborník zkušeností MOBILNÍ CENTRUM PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ registrační číslo CZ.1.04/2.1.01/63.00249 Podklady pro tento sborník zpracoval realizátor projektu JOB ASISTENT s.r.o., který

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O GRANT

Program Iniciativy Společenství EQUAL PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O GRANT Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Program Iniciativy Společenství EQUAL PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O GRANT Příručka pro žadatele o grant Strana 1/46 OBSAH: 1. ČÁST ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU INICIATIVY

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR PROGRAM INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL SBORNÍK PRODUKTŮ

VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR PROGRAM INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL SBORNÍK PRODUKTŮ VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR PROGRAM INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL SBORNÍK PRODUKTŮ PROGRAM INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL SBORNÍK PRODUKTŮ Obsah

Více

Projekt Sociální integrace v Praze 12 1.10.2005 31.10.2007

Projekt Sociální integrace v Praze 12 1.10.2005 31.10.2007 Projekt Sociální integrace v Praze 12 1.10.2005 31.10.2007 Realizátoři projektu: Proxima Sociale, o. s. Sociální služby městské části Praha 12 Škola SPMP Modrý klíč Klub maminek Balónek Chuchle Hodkovičky

Více

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha Od teorie k praxi úspěšné příběhy VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha SBORNÍK DOBRÉ PRAXE Obsah

Více

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043 Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině Metodika 4 Řešení služeb Číslo projektu: E/01/1/043 Metodika 4: Řešení služeb je součástí komplexního materiálu, který se skládá

Více

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Vstávat, jde se do práce! - administrativní pracovník Unikátní kód žádosti: 1. Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.04.1.03

Více

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více

Práce sociální politika

Práce sociální politika Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ročník 1 číslo 2 13. 2. 2004 Náklad ověřen auditorskou firmou PORADENSTVÍ ÚŘADŮ PRÁCE Jakým způsobem pomáhají úřady práce při volbě povolání

Více

Příloha č. 2 Závěrečné zprávy

Příloha č. 2 Závěrečné zprávy Příloha č. 2 Závěrečné zprávy Roční operační vyhodnocení OP LZZ 2011 Případové studie z realizovaných terénních šetření Obsah Seznam projektů 3 PROJEKTY ZA ÚČELEM ZHODNOCENÍ KAUZALITY 5 1.1 Vzdělávání

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných

Více

MOŽNÉ DOPADY VÝVOJE TRHU PRÁCE DO OBLASTI PORADENSTVÍ A DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

MOŽNÉ DOPADY VÝVOJE TRHU PRÁCE DO OBLASTI PORADENSTVÍ A DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A N A L Ý Z A Projekt OP VK Společně v dalším vzdělávání DPP č. 68/2013 Vy Vývoj na trhu práce v ČR a Jihomoravském kraji v aktuálním kontextu práce s dospělými osobami MOŽNÉ DOPADY VÝVOJE TRHU PRÁCE DO

Více

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutární město Opava Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutárního města Opavy pro období 2009-2020 HLAVNÍ DOKUMENT - SHRNUTÍ Srpen 2009 Koncepce environmentálního vzdělávání,

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 10 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 1. 1. 2014 DATUM ÚČINNOSTI: 10. 1. 2014 2 OBSAH ÚVOD

Více

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva Národní ústav odborného vzdělávání výroční zpráva 2007 Obsah Základní údaje...................................................................4 Úvodní slovo ředitele...............................................................5

Více

KOMPENDIUM PILOTNÍCH PROJEKTŮ FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ REALIZOVANÝCH V RÁMCI PROJEKTU. Ing. Daniela Bittnerová. Ing. Šimon Budský. Mgr.

KOMPENDIUM PILOTNÍCH PROJEKTŮ FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ REALIZOVANÝCH V RÁMCI PROJEKTU. Ing. Daniela Bittnerová. Ing. Šimon Budský. Mgr. Flexibilní pracoviště Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR KOMPENDIUM PILOTNÍCH PROJEKTŮ REALIZOVANÝCH V RÁMCI PROJEKTU FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ Ing. Daniela Bittnerová Ing. Šimon

Více

Aktivity podporované v rámci Operačního programu Zaměstnanost 2014-2020 Investiční priority 2.3 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Aktivity podporované v rámci Operačního programu Zaměstnanost 2014-2020 Investiční priority 2.3 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Informace č. 2 Aktivity podporované v rámci Operačního programu Zaměstnanost 2014-2020 Investiční priority 2.3 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Informace č. 2 obsahuje výčet aktivit, které

Více

Metodika pro systém vzdělávání v oblasti zorientování se v regionální nabídce služeb z oblasti podpory zaměstnanosti. Ing.

Metodika pro systém vzdělávání v oblasti zorientování se v regionální nabídce služeb z oblasti podpory zaměstnanosti. Ing. Metodika pro systém vzdělávání v oblasti zorientování se v regionální nabídce služeb z oblasti podpory zaměstnanosti Ing. Anna Bartošová Centrum pro komunitní práci CpKP střední Morava, kancelář Šumperk

Více

Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR. Závěrečná zpráva

Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR. Závěrečná zpráva Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR Závěrečná zpráva Dokument Závěrečná evaluační zpráva je výstupem z Procesní a dopadové evaluace

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

O B S A H V Ý R O Č N Í Z P R Á V Y OBSAH

O B S A H V Ý R O Č N Í Z P R Á V Y OBSAH O B S A H V Ý R O Č N Í Z P R Á V Y OBSAH ÚVOD... 6 I. PODMÍNKY VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY... 7 I.1 VYBRANÉ CHARAKTERISTIKY VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY HL. M. PRAHY... 7 I.1.1 Vzdělanostní struktura,

Více

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

když chcete víc než práci.

když chcete víc než práci. Výroční zpráva s účetní závěrkou za rok 2012 když chcete víc než práci. Obsah Výroční zpráva... 1 Obsah... 2 Úvodní slovo... 3 Představení organizace... 4 Aktivity sdružení... 5 Vytipování a proškolení

Více

GENDEROVÝ AUDIT A GENDEROVÁ OPTIMALIZACE PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ. Euroface Consulting s. r. o.

GENDEROVÝ AUDIT A GENDEROVÁ OPTIMALIZACE PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ. Euroface Consulting s. r. o. GENDEROVÝ AUDIT A GENDEROVÁ OPTIMALIZACE PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ Euroface Consulting s. r. o. Kroměříž 2013 1 Úvod... 3 Slovo o projektu... 3 Zaměstnavatelé podílející se na projektu...

Více

žen a mužů ve slaďování rodinného a pracovního života v praxi

žen a mužů ve slaďování rodinného a pracovního života v praxi Přínosy uplatňování Rovných příležitostí žen a mužů ve slaďování rodinného a pracovního života v praxi Euroface Consulting s. r. o. Kroměříž 2013 Obsah Úvod 5 Slovo o projektu 5 Ze života projektu genderové

Více