Metodika ekonomické analýzy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika ekonomické analýzy"

Transkript

1 OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Pro vodu, vzduch a přírodu Metodika ekonomické analýzy PŘÍLOHA 4

2 Manuál k VH modelu Zelená louka - Příloha 4 Projekt: Aktualizace modelů a manuálů FEA AKTUALIZACE PARAMETRŮ POUŽÍVANÝCH PRO VÝPOČET EA Vzhledem ke skutečnosti, že metodika výpočtu EA pro vodohospodářské projekty, které jsou/budou předkládány do OPŽP zůstala vůči vodohospodářským modelům, předkládaným v minulém plánovacím období ( ) o Fondu soudržnosti téměř beze změny, jsou proto v textu níže uvedeny pouze ty hodnoty popřípadě vzorce, které bylo zapotřebí ve výpočtu EA aktualizovat nebo upravit. V rámci aktualizace metodiky EA bylo zapotřebí nově stanovit následující data/parametry/hodnoty: Environmentální výnosy Faktor korekce cen z roku 1999 do konce roku 2007 byl aktualizován na hodnotu Kurz CZK/EUR roku 1999 pro účel hodnocení environmentálních výnosů byl stanoven ve výši Kč/. 1 Celkový počet domácností v České Republice byl aktualizován na hodnotu Výnosy spojené s změnami klimatu (globální oteplování) Pro aktualizaci parametrů spojených se změnami klimatu lze použít hodnoty byla učiněna na základě hodnot od evropských institucí. Výnos za odstranění vzniku skleníkových plynů: lze použít hodnotu ve výši 35 /tunu, 3 která je následně přepočtena průměrným kurzem za rok 2007, tj. hodnotou 26,77 Kč/. Výnos za odstranění vzniku skleníkových plynů: lze vypočíst 21 x 35 = 735 /tunu, 4 která je následně přepočtena průměrným kurzem za rok 2007, tj. hodnotou 26,77 Kč/. Korekce investičních nákladů V rámci aktualizace EA bylo zapotřebí nově stanovit koeficient pro náklady na mzdy nekvalifikované. Vzorec pro výpočet koeficientu byl převzat z PD4: 5 Náklady na mzdy nekvalifikované = (1-u)*(1-t) Náklady na mzdy nekvalifikované = (1-4.3 %)*(1-35 %) Náklady na mzdy nekvalifikované = kde u - je regionální míra nezaměstnanosti (pro ½ roku 2008 byla míra nezaměstnanosti 4.3 %). 6 t - je míra plateb na sociální zabezpečení a příslušných daní (příspěvky na zdravotní a sociální pojištění ze strany zaměstnavatele činí 35 % hrubé mzdy). 1 Stanoven jako průměr z měsíčních hodnot viz. 879A-2ADF4F15311E%7d&NRORIGINALURL=%2fCmsGrc%2fServis%2fKurzy%2ehtm&NRCACHEHINT=Guest 2 Dle údajů Dle statistiky: Příjmy a životní podmínky domácností v roce Data dle EIB, respektive JASPERS Pracovní dokument 4 Metodické pokyny pro provedení analýzy nákladů a přínosů, Evropská komise, srpen

3 Manuál k VH modelu Zelená louka - Příloha 4 Projekt: Aktualizace modelů a manuálů FEA Na základě výše uvedeného vztahu, byla nově stanovena tabulka s převodními faktory. Tabulka 1: Aktualizace převodních faktorů pro investiční náklady v oblasti vodní infrastruktury zohledňující deformace trhu práce. Podíl kapitálových nákladů Převodní faktor trhu práce Příslušný výnos Liniové stavby 100% Technologie 0% 1 0 Stavba 100% Materiály, stroje 73% 1 0 Náklady na mzdy kvalifikované Náklady na mzdy nekvalifikované 9% % ČOV, čerpací stanice, atd. 100% Technologie 53% Materiály, stroje 37% 1 0 Náklady na mzdy kvalifikované Náklady na mzdy nekvalifikované 12% 1 0 4% Stavba 47% Materiály, stroje 29% 1 0 Náklady na mzdy kvalifikované Náklady na mzdy - nekvalifikované 10% 1 0 8% Na základě výše uvedené tabulky byly faktory aktualizovány následovně: Vodovodní a kanalizační potrubí: Faktor = a odpovídající výnos = Ostatní stavební práce: Faktor = a odpovídající výnos =

4 PRAKTICKÝ PŘÍSTUP K EKONOMICKÉ ANALÝZE VODOHOSPODÁŘSKÝCH PROJEKTŮ V RÁMCI FONDU SOUDRŽNOSTI 25. listopadu 2004 OBSAH 1 Úvod Celková metodika Základní přínosy projektu Ocenění úspor ve zdrojových nákladech pro spotřebitele Postup Stanovení množství Ocenění úspor ve zdrojových nákladech pro provozovatele fáze 1 Fiskální korekce Identifikace Ocenění Fáze 2 Korekce externalit Identifikace Ocenění environmentálních přínosů Postup Stanovení množství Fáze 3 Od tržních k účetním cenám Identifikace Ocenění deformací trhu práce Postup: trh práce s nedobrovolnou nezaměstnaností Postup: trh práce s neoficiálním zaměstnáním Stanovení cen a množství Celková korekce z finanční na ekonomickou analýzu Příloha A: Odvození převodního faktoru pro trh práce s nedobrovolnou nezaměstnaností Příloha B: Typy projektů a potenciální výnosy Příloha C: Vybrané odkazy Twinning CZ02/IB/EN/04 1

5 1 ÚVOD Nařízení o zřízení Fondu soudržnosti (Nařízení Rady (ES) č. 1164/94, ve znění pozdějších předpisů) stanoví, že analýza výnosů a nákladů je vyžadována pro všechny projekty. 1 Článek 10(5) říká, že: Pro zajištění vysoké kvality projektů je nutno použít tato kritéria: jejich střednědobé hospodářské a sociální přínosy, jež musí být úměrné použitým prostředkům; hodnocení je nutno provést na základě analýzy nákladů a výnosů Analýzu výnosů a nákladů lze chápat jako seskupení několika prvků, včetně finanční analýzy a širší ekonomické analýzy projektů. Požadovaný postup, jakým se má přistupovat k finanční analýze, je podrobně vyložen v Metodickém pokynu pro zpracování finanční a ekonomické analýzy v rámci Fondu soudržnosti, jehož přílohou je Manuál k modelu pro zpracování finanční a ekonomické analýzy v rámci Fondu soudržnosti. Cílem tohoto dokumentu je usnadnit širší ekonomickou analýzu vodohospodářských 2 projektů poskytnutím podrobnějšího metodického návodu v této oblasti. Data a výsledky finanční analýzy jsou nezbytnými vstupními daty pro analýzu ekonomickou. Z tohoto důvodu by vypracování ekonomické analýzy mělo následovat až po dokončení analýzy finanční. Postup popsaný v tomto dokumentu se vztahuje na všechny vodohospodářské projekty, které budou předloženy Evropské komisi počínaje rokem Dokument neobsahuje podrobný popis způsobu výpočtů ty jsou definovány v Modelu pro zpracování finanční a ekonomické analýzy v rámci Fondu soudržnosti (dále jen Model ). Přesný způsob výpočtu lze identifikovat přímo v Modelu. 2 CELKOVÁ METODIKA Celková metodika požadovaná pro ekonomickou analýzu projektů byla vytvořena Evropskou komisí v materiálu Průvodce analýzou nákladů a přínosů investičních projektů (Guide to Cost Benefit Analysis of Investment Projects) (dále jen průvodce ). Předkládaný přístup k ekonomické analýze je plně v souladu s celkovou metodikou obsaženou v průvodci. Základní přínosy projektu jsou ovšem kalkulovány na základě úspor zdrojových nákladů, nikoliv na základě finančních toků. Tento postup je vhodný z důvodu metodické náročnosti přesné specifikace finančních toků spojených s daným projektem (incremental basis). Průvodce (část 2.5) popisuje tři fáze ekonomické analýzy projektů: Fáze 1: daně / dotace a korekce dalších transferových plateb; Fáze 2: korekce externalit; Fáze 3: převod tržních cen na účetní ceny pro účely postihnutí sociálních přínosů a nákladů (stanovení převodních faktorů). Tento dokument nejdříve popisuje standardní postup k zhodnocení úspor v zdrojových nákladech a dále zjednodušený postup pro interpretaci výše uvedených tří fází v praxi. V každé fázi je aplikován konzistentní postup. Nejprve je zohledněno, že každá ekonomická analýza obsahuje cenu a množství: 1 Nařízení o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech (Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999) také vyžaduje analýzu výnosů a nákladů pro větší projekty, tj. projekty s celkovými náklady přesahujícími 50 mil. eur (viz články 25 a 26(1) (d) ). Česká republika ale přijala rozhodnutí, že pouze environmentální projekty s celkovými náklady méně než 10 mil. eur budou financovány ze Strukturálních fondů v rámci Priority 3 (Zlepšování environmentální infrastruktury) Operačního programu Infrastruktura; environmentální infrastrukturní projekty s celkovými náklady přesahujícími tuto částku by měly finanční podporu získat z Fondu soudržnosti. Očekává se proto, že postup popsaný v tomto dokumentu bude v praxi používán pouze pro hodnocení projektů pro Fond soudržnosti 2 Vodohospodářskými projekty se zde rozumí projekty pro zlepšení veřejného zásobování pitnou vodou a nakládání s odpadními vodami. Tento návod se netýká jiných typů projektů souvisejících s vodním hospodářstvím, jako např. protipovodňová opatření nebo zlepšení retenční kapacity krajiny. Twinning CZ02/IB/EN/04 2

6 Ceny. K identifikaci efektů projektu v kvantifikovatelné formě jsou pro odhad skutečného socioekonomického dopadu projektu zapotřebí ekonomické modely, které vypočítají příslušné stínové ceny. K ocenění efektů projektu pak musí být tyto ekonomické modely použity pro výpočet hodnoty příslušné stínové ceny daného efektu. Je úlohou národních úřadů, aby stanovily ekonomické modely a standardní ceny, které budou použity pro hodnocení projektů. Množství. Za kvantifikaci efektů projektu jsou zodpovědní předkladatelé projektů, protože mají nejlepší informace o skutečných vstupech a výstupech daného projektu. Nicméně v některých případech tento dokument nabízí zjednodušené postupy pro výpočet projektových vstupů a výstupů, a to z důvodu, aby se zabránilo různým způsobům hodnocení projektu vyplývajících spíše z metodických než faktických (individuálních) odlišností; Je důležité zdůraznit potřebu standardizace. Hlavním důvodem pro standardizaci postupů při hodnocení ekonomických přínosů je umožnit smysluplné porovnání jednotlivých projektů. Toto porovnání nebude možné, jestliže každý projekt bude posuzován dle jiného metodologického postupu. Z tohoto důvodu je postup stanovený v tomto dokumentu pro předkladatele projektu závazný, pokud není řečeno jinak. Všechny žádosti pro Fond soudržnosti musí obsahovat standardní ekonomickou analýzu založenou na tomto závazném postupu. Pokud jsou Žádosti zpracovány s použitím standardního postupu, je vedle specifikace kvantitativních vstupů a výstupů vyžadován jen krátký komentář. Připouští se ale, že jakýkoli metodický postup může být vylepšen a že některé projekty mohou mít zvláštní charakter, který tento závazný postup řádně nepostihuje. Předkladatelům projektů se proto nebrání provést dodatečné analýzy zahrnující dodatečné prvky nebo použít alternativní postupy. Tyto dodatečné nebo alternativní prvky musí ale být podrobně popsány, včetně jasného vysvětlení ekonomické teorie, z níž vycházejí, a způsobu, jakým byly použité hodnoty odvozeny (jak ceny tak množství). Mělo by být také objasněno, jaký typ ekonomických korekcí je navrhován a do jaké fáze korekcí spadá (ve vztahu k Fázím tohoto metodického návodu). Tím by měla být v tomto smyslu zajištěna metodologická konzistentnost. Předkládaný metodický postup má zajistit, aby ekonomické ocenění bylo provedeno v souladu se standardy pro zpracování ekonomické analýzy navrženými v Průvodci analýzou nákladů a přínosů investičních projektů. Je nutné mít na paměti, že analýza je : zpracována pro období 30 let; zpracována na přírůstkovém základě srovnáním scénářů s projektem a bez projektu ; provedena na základě aplikace roční sociální (ekonomické) diskontní sazby ve výši 5%; provedena v reálných cenách (bez inflace). 3 ZÁKLADNÍ PŘÍNOSY PROJEKTU Základní přínosy projektu jsou : (1) Úspory ve zdrojových nákladech pro spotřebitele tj. úspory pro spotřebitele, které vznikají z důvodů realizace projektu, např. z důvodu připojení ke kanalizaci místo provozu a údržby domácí ČOV Tyto úspory vyplývají především ze zlepšení existujících služeb (např. zlepšení kvality pitné vody) a z nových napojení na vodovody a kanalizace. (2) Úspory ve zdrojových nákladech pro poskytovatele služeb Tyto úspory vyplývají hlavně z nižších provozních nákladů, které nese provozovatel systému. Mohou vyplývat ze snížených nákladů na údržbu (při nahrazení zastaralého / nevýkonného zařízení) a z lepšího využití infrastruktury. Tyto úspory jsou také finančními toky a proto jsou i součástí prognózy dopadu projektu ve finanční analýze. Twinning CZ02/IB/EN/04 3

7 3.1 Ocenění úspor ve zdrojových nákladech pro spotřebitele Postup Napojení nových spotřebitelů na veřejný sběrný systém odpadních vod Domácnosti v České republice, které v současnosti nejsou napojeny na veřejnou sběrnou síť odpadních vod (kanalizační síť), většinou používají pro nakládání s odpadními vodami buď jímky nebo septiky. Relativně malý počet nemovitostí je vybaven domovními čistírnami odpadních vod, proto není tento způsob pro účely hodnocení uvažován. Napojením na kanalizační síť již domácnostem nebudou nadále vznikat náklady na provoz domovních sběrných systémů, ani periodické náklady na údržbu a výměnu / obnovu částí daného systému. Tyto úspory tvoří úspory ve zdrojových nákladech vznikající ze zajištění nového napojení na sběrný systém odpadních vod (kanalizaci). Úspory zahrnují náklady na provoz a údržbu sběrných nádrží (jímek a septiků), stejně jako periodickou výměnu těchto zařízení. Ekonomická životnost systému je stanovena na 40 let. Odhadované kapitálové náklady na vybudování zařízení (sběrný systém a nádrž) činí přibližně Kč na domácnost. Hlavním provozním nákladem je pravidelné vyprazdňování nádrže. Předpokládá se, že nádrž bude třeba vyprazdňovat každé čtyři měsíce. Tato předpokládaná frekvence vyprazdňování bere v úvahu vypouštění odpadních vod do povrchových a podpovrchových vod bez jejich trvalého zachycení v zařízení. Kdyby takové ztráty nenastávaly, frekvence vyprazdňování by byla mnohem vyšší. Náklady na vyprázdnění zahrnují: poplatek za čerpání dopravu na místo likvidace poplatky za likvidaci Může dojít k úpravám v složkách těchto nákladů v důsledku rozdílných dojezdových vzdáleností k místům čištění / vypouštění a v důsledku různé koncentrace odstraňovaného materiálu. Kde je to vhodné, tam se odhady těchto nákladových složek mohou upravit dle lokálních podmínek pro každý jednotlivý projekt. Nicméně pro účely této metodiky byl připraven obecně použitelný odhad těchto nákladů. Provozní náklady byly vypočítány na cca Kč ročně. V těchto provozních nákladech je zahrnut malý podíl finančního ocenění času, který majitel objektu stráví údržbou systému. Když se tyto provozní náklady připočítají k průměrným ročním kapitálovým nákladům domácího sběrného a skladovacího systému, vychází celkové průměrné roční diskontované náklady na domácnost na cca Kč nebo Kč na osobu. Základem tohoto výpočtu byla průměrná spotřeba 75 litrů na osobu a den při průměrném počtu členů domácnosti 2,8 osoby Napojení nových spotřebitelů na veřejný vodovod Domácnosti nenapojené na veřejnou vodovodní síť v současné době využívají jako zdroj pitné vody domácí studně. Podobně jako v situaci s novými napojeními na kanalizační síť neponese už domácnost po implementaci projektu spojeného se zajištěním dodávek pitné vody náklady na údržbu a provoz studně. Odhadované kapitálové náklady na domácí studni se vypočítají součtem nákladů na vybudování studně o hloubce 5m, na vystrojení a vybavení studně a na rozvod od studně k místům spotřeby v nemovitosti. Předpokládá se, že domácnost nebude upravovat čerpanou vodu před použitím, a proto se nepočítá s žádnou úhradou za náklady na vybavení pro úpravu vody (filtrace, UV úprava apod.). Celkové náklady na výstavbu se odhadují na Kč. Roční provozní náklady tohoto systému, hlavně za elektřinu Twinning CZ02/IB/EN/04 4

8 na provoz čerpadla, činí zhruba Kč. Jejich součástí je malý finanční příspěvek pro majitele domu za údržbu systému, stejně jako částka na pravidelnou výměnu elektrických částí systému, zejména čerpadla. Průměrné roční náklady na celý systém při předpokládané spotřebě 75 l na osobu a den a při průměrném počtu členů domácnosti 2,8 osoby, dosahují výše Kč na domácnost, t.j Kč na osobu Úspory ve zdrojových nákladech plynoucí ze zlepšení kvality pitné vody Všeobecně platí, že voda vyráběná a dodaná z úpraven vody splňuje právně závazné normy ohledně kvality. V situacích, kde tomu tak není, je možné financovat investiční projekty z Fondu soudržnosti (viz Metodický návod stanovující kritéria pro zařazení akcí v oblasti vodního hospodářství do skupinových projektů Fondu soudržnosti). V těchto situacích, v podmínkách České republiky, lze očekávat zvýšenou spotřebu balené vody z důvodu obav spotřebitelů ohledně kvality vody dodávané z veřejného vodovodu. Důležitý přínos při realizaci projektu pro dosažení souladu s požadavky na kvalitu pitné vody u odběrného místa spotřebitele je proto snížení výdajů domácnosti na nákup balené vody, resp.jeho potencionální snížení (pokud domácnosti nadále kupují balenou vodu z jiných důvodů než obav o kvalitě vody, mají přesto z realizace projektu přínos, protože po implementaci projektu případný nákup balené vody je výsledkem jejich volby jako spotřebitele, nikoliv důsledek nevyhovující kvality dodávané vody). Pro účel výpočtu této úspory se počítá s cenou balené vody 4 Kč/litr Stanovení množství Napojení na kanalizaci Výpočet přínosů plynoucích z nových napojení na kanalizaci představuje vynásobení množství nových napojení, kterých bylo projektem dosaženo v daném roce, a přínosů domácnostem, jak se uvádí výše. To bude vyžadovat znalost pravděpodobného časového harmonogramu dokončení nových napojení. Při neexistenci takových informací by měl učiněn rozumný předpoklad týkající se postupného zprovozňování nových napojení Napojení na vodovod Výpočet přínosů plynoucích z nových napojení na vodovod představuje vynásobení množství nových napojení, kterých bylo v projektu dosaženo v daném roce, a přínosů domácnostem, jak se uvádí výše. To bude vyžadovat znalost pravděpodobného časového rozvrhu dokončení nových napojení. Při neexistenci takových informací by měl učiněn rozumný předpoklad týkající se postupného zprovozňování nových napojení Zlepšená kvalita pitné vody Rozsah, v jakém domácnosti zásobované pitnou vodou zlepšené kvality změní své chování ve vztahu ke spotřebě balené vody, se obtížně odhaduje. Jejich odezva na veřejné informační kampaně, které obvykle doprovázejí dokončení akcí k zajištění kvalitnější dodávky pitné vody, se rovněž těžko posuzuje. Stejně jako v předešlých oceněních lze nicméně provést částečně kvantitativní odhad při uvážení faktorů, které by mohly ocenění ovlivnit: Jaký je počet domácností, kterých se týká zlepšená kvalita dodávek? Jaká je vnímaná kvalita stávající dodávané vody (na základě monitorování, evidence došlých stížností, atd.)? Do jaké míry se zlepšením kvality odstraní vnímané problémy? Jaká míru spotřeby balené vody je přisouzena současné (ne-)kvalitě dodávané vody? Například dodávka, která je zdravotně nezávadná, ale kterou provází estetické problémy, např. zabarvení železem nebo vysoká úroveň chlorového zápachu, se pravděpodobně nebude používat jako běžná voda k pití. Odstranění těchto problémů podnítí určitý posun v chování, který se projeví ve snížené spotřebě balené vody. Twinning CZ02/IB/EN/04 5

9 Doporučené výchozí předpoklady jsou následující: Spotřeba balené vody na osobu 1,5 litrů/osoba/den Změna (nebo potencionální změna, jak je definovaná v oddílu ) ve spotřebě balené vody v důsledku zlepšené dodávky snížení na 50% předešlého stavu Roční průměrný přínos pro domácnost zásobovanou zlepšenou pitnou vodou získáme tímto postupem: Náklady na litr * snížená spotřeba na osobu a den * dny v roce * poměrná část obyvatel se změněným chováním = 4 * 1,5 * 365 * 0,5 = Kč na osobu a rok. Tyto hodnoty se mohou měnit v závislosti na místních podmínkách. 3.2 Ocenění úspor ve zdrojových nákladech pro provozovatele Tyto přínosy je třeba oceňovat na základě jednotlivých projektů. Model ovšem obsahuje standardní výpočet úspory, které jsou popsané níže Snížení úrovně infiltrace / ztrát v důsledku výměny částí kanalizace / vodovodu V této situaci bychom očekávali, že se objem infiltrace (ztrát) sníží. Všeobecně se předpokládá, že snížení infiltrace by mělo být úměrné k podílu části sítě, která se vymění. Jelikož je ale pravděpodobné, že výměna bude zaměřena na části sítě v horším stavu, zvyšuje se pro účely ocenění přínosu tento podíl o 25%. Snížení úrovně infiltrace sníží objem odpadních vod přiváděných na čistírnu odpadních vod a tím i objem čištěných vod. Procentuální snížení úrovně infiltrace se aplikuje na celkové proměnné provozní náklady na shromažďování a čištění odpadních vod k odvození ekonomického přínosu spojeného se zlepšením účinnosti provozu. Stejný způsob výpočtu je aplikován pro snížení ztrát z vodovodů Snížení nákladů na údržbu plynoucí z výměny částí kanalizace / vodovodu Se zvyšujícím se stářím potrubí vzrůstá také potřeba údržby. Předpokládá se, že množství údržby se snižuje úměrně s procentuální částí sítě, která se vymění. Jelikož je ale pravděpodobné, že výměna bude zaměřena na části sítě v horším stavu, toto procento bylo navýšeno o 25%. Předpokládá se, že náklady na opravu havárie na kanalizační síti činí Kč / událost. Tento výpočet je proveden pro základní případ kanalizace o průměru 300mm. Předpokládá se, že náklady na opravu prasklého vodovodního potrubí činí Kč / událost. Tento výpočet je proveden pro základní případ vodovodního řadu o průměru 200mm. V neposlední řadě, předpokládá se, že frekvence těchto havárií ve vyměněných částech sítě by rostla o 2% ročně ve scénáři bez projektu Úspory v údržbě úpravny vod / čistírny odpadních vod Tyto úspory vznikají z rozdílů mezi požadavky na údržbu čistírny odpadních vod ve scénáři bez projektu a s projektem. Environmentální požadavky znamenají, že čistírna musí být nadále provozuschopná ve scénáři bez projektu. Stav čistírny (bez investic) se bude nadále zhoršovat, přičemž poskytovateli služeb budou vznikat vyšší náklady k zajištění pokračujícího provozu zařízení. Rozdíl, který představuje roční úsporu z důvodu rekonstrukce, je stanoven jako 1% kapitálových nákladů na technologie rekonstruované čistírny. Twinning CZ02/IB/EN/04 6

10 4 FÁZE 1 FISKÁLNÍ KOREKCE 4.1 Identifikace V první fázi bude provedena korekce daně z přidané hodnoty (DPH), nejdůležitější nepřímé daně mající vliv na finanční analýzu projektu. Zejména pro příjemce, kteří nejsou plátci DPH, se investiční náklady od května 2004 zvýšily v souvislosti s novou sazbou DPH ve výši 19%. DPH, kterou nelze nárokovat zpět a která musí být zahrnuta ve finanční analýze, by proto neměla být v ekonomické analýze obsažena. Žádné další významnější fiskální deformace nebyly v České republice identifikovány, obzvláště v současné době, kdy Česká republika v rámci EU obchoduje bezcelně. Česká republika také vybírá správní poplatky za odebrané množství podzemní vody a poplatky k úhradě správy vodních toků a správy povodí, jakož i poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových a poplatky za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních. Metodu, úroveň a způsob hrazení těchto poplatků stanoví zákon o vodách (Sb. 254/2001 Hlava X: Poplatky). Úroveň poplatků za odebranou vodu vychází z objemu odebrané vody a z využití, ke kterému bude odebraná voda sloužit. Poplatky jsou splatné státu a dělí se v poměru 50:50 mezi kraj, v němž odebírání vody probíhá, a Státní fond životního prostředí. Poplatky uložené za vypouštění znečištěných odpadních vod do povrchových vod se vypočítávají podle objemu vypouštěných odpadních vod a znečišťujícího potenciálu vypouštěných odpadních vod. Příjem, který stát z těchto poplatků získává, se převádí na Státní fond životního prostředí. Rozsah, v jakém by se měly tyto poplatky zahrnovat do ekonomických nákladů služeb v oblasti vod, závisí na tom, do jaké míry se dají posuzovat za vládou korigované externí enviromentální náklady, a na tom, do jaké míry jsou dané otázky řešeny jinde v analýze. V případě poplatků za odběr vody se tyto platby považují za způsob internalizace externích environmentálních nákladů a otázka environmentálních nákladů spojených s odběrem vody se jinde v metodice neřeší. Jako takové nebudou v této fázi korigovány, tj. jde o ekonomické náklady. Přínosy, které vyplývají ze zlepšení kvality povrchových vod jsou naopak v tomto metodickém návodu zahrnuty. Kdyby poplatky za vypouštění vod znečišťující životní prostředí byly považovány za internalizaci externích nákladů (byť jenom částečnou), znamenalo by to velké riziko dvojitého započítání stejného přínosu. Z tohoto důvodu jsou tyto poplatky odečteny od finančních nákladů projektu v Modelu (uplatněním podobného postupu jako při korekci DPH). 4.2 Ocenění Použití korekce DPH v praxi je jednoduché. Toky hotovosti (Cash flow) zahrnuté ve finanční analýze včetně DPH musí být v ekonomické analýze zahrnuty bez DPH. Stejný postup platí i pro poplatky za vypouštění odpadních vod. 5 FÁZE 2 KOREKCE EXTERNALIT 5.1 Identifikace Externích výnosů, které mohou vyplynout z investičních projektů v oblasti vodního hospodářství a odpadních vod, je mnoho. Tento metodický návod se soustředí na environmentální přínosy. Tyto přínosy vyplývají z několika věcí. Zlepšení, pokud jde o celkovou zátěž způsobenou znečištěním životního prostředí, mohou pramenit ze zlepšení rozsahu a kvality kanalizační sítě, čištění odpadních vod a regulace přívalových (srážkových) vod. Snížení vypouštěných škodlivin povede ke zlepšení kvality vody Twinning CZ02/IB/EN/04 7

11 v místních vodních tocích. Kromě toho se tento přínos může projevit v mnohem širší oblasti včetně moře, do kterého voda v konečné fázi odtéká (například díky snížení zátěže způsobené dusíkem). U určitých projektů, zahrnujících například vyhnívání kalu, mohou z implementace projektu vyplynout významné změny v objemu emisí vypouštěných do ovzduší. 5.2 Ocenění environmentálních přínosů Postup Environmentální přínosy vyplývající ze snížení úrovně škodlivin vstupujících do životního prostředí lze ocenit různými způsoby, včetně srovnání existujících a budoucích zákonných poplatků za takové emise. Za nejvhodnější postup se v tomto případě nicméně považuje uplatnění postupů tzv. kontingentního oceňování. V ideálním případě by součástí každého projektu měla být hodnotící studie oceňující ochotu uživatelů platit za přínosy, které projekt přináší obyvatelstvu, kterého se projekt dotýká. V mnoha případech ale taková studie nebude proveditelná a bude nutné použít alternativní způsob takového ocenění. Hodnota environmentálních přínosů spojených s realizací projektů v této oblasti by měla být oceněna s ohledem na zprávu Evropské komise o Přínosech souladu s environmentálním acquis pro kandidátské země (The Benefits of Compliance with the Environmental Acquis), kterou připravila společnost ECOTEC Research and Consulting Limited v roce 2001 (dále je zmiňovaná jako Zpráva Acquis ). Tato zpráva hodnotila přínosy plného souladu s environmentálními normami EU pro Českou republiku (stejně jako pro další přistupující země). Ocenění odvozuje celostátní přínosy navržených projektů, které jsou realizovány za účelem dosažení souladu s environmentální legislativou EU, a bere v úvahu již existující soulad infrastruktury v oblasti vodního hospodářství a odpadních vod v dané zemi a také místní environmentální podmínky. Zpráva Acquis hodnotila následující přínosy v oblasti vodního hospodářství pro: Zdraví dostupnost pitné vody a zlepšení její kvality; Přínosy pro zdroje rekreační a další využití vodního toku dále po proudu; Ekosystémy kvalita říčních vod Zpráva identifikovala čtyři typy přínosů ve vztahu k naplňování požadavků legislativy týkající se vod: Zajištění zlepšení kvality pitné vody; Zlepšení kvality vod určených ke koupání i dalších povrchových vod představuje užitnou hodnotu; Zlepšení kvality říčních ekosystému představuje neužitnou hodnotu; Přínosy spojené s využitím pro účely rybaření. Při ekonomickém oceňování projektů se v tomto metodickém návodu uplatňuje druhý a třetí z výše zmíněných typů přínosů. Přínos pro zdraví a další přínosy spojené se zásobováním obyvatelstva zlepšenou pitnou vodou se uznávají jako potenciálně významné, ale jelikož kvalita pitné vody ve veřejných vodovodech v České republice všeobecně vyhovuje celostátním normám a choroby přenášené vodou se běžně nevyskytují, první identifikovaný přístup se zde neuplatňuje. 3 Jelikož metody netržního oceňování ve Zprávě Acquis již identifikují zlepšenou užitnou hodnotu kvality vod ke koupání a dalších povrchových vod, zahrnutí přínosů spojených s rybařením by znamenalo dvojnásobné započtení přínosu, a proto se zde tento přínos neuplatňuje. 3 Tento přínos se oceňuje pouze podle úspor ve zdrojových nákladech, které vzniknou domácnostem ze zlepšení úrovně jejich pitné vody. Twinning CZ02/IB/EN/04 8

12 Hodnoty pro stanovení environmentálních přínosů Zpráva Acquis Odhadované hodnoty dosažení souladu s legislativou ES jsou uvedeny níže. Hodnoty, odvozené ve Zprávě Acquis, jsou vzhledem k době jejího zpracování uvedeny v cenové úrovni roku Byly odvozeny na základě využití výsledků studií netržního oceňování environmentálních přínosů v několika západoevropských a východoevropských zemích. Výsledky byly aplikovány na jednotlivé země na základě potenciální úrovně zlepšení pro životní prostředí (oproti existujícímu stavu) a byly váženy tak, aby byly uvažovány rozdíly v úrovních příjmů obyvatelstva využitím technik hodnocení jeho kupní síly (HDP na osobu na základě parity kupní síly). Tabulka 1: Hodnoty přínosů předložené ve Zprávě Acquis Typ přínosu Vody ke koupání & další povrchové vody (užitná hodnota) Zlepšená kvalita říčního ekosystému (neužitná hodnota) Jednotky Euro/osoba/rok Euro/domácnost/ km/rok Uplatněné na Rozsah Česká republika Místní Nižší obyvatelstvo Vyšší Místní obyvatelstvo (velmi) silně znečištěná znečištěná voda znečištěná voda mírně znečištěná nebo neznečištěná voda Pro aplikaci výše popsaného postupu je třeba učinit dvě úpravy výše uvedených hodnot (viz Model): uvažovat nárůst založený na změnách reálných příjmových úrovní domácností v České republice v období let (+20%); nárůst příjmů domácností v budoucnosti. Při této metodě se vychází ze stejných předpokladů jako u finanční analýzy. Tento nárůst je menší než pravděpodobný nárůst reálných průměrných mezd. Použití nižší hodnoty nám zaručuje, že výsledné přínosy nebudou nadhodnocené Zlepšení kvality ovzduší Přínosy související s ochranou ovzduší mohou vzniknout na základě rozdílů v emisích skleníkových plynů vyplývajících z implementace projektu. Obzvlášť u projektů týkajících se vyhnívání kalů a výroby elektřiny z plynu mohou být emise skleníkových plynů významné pro scénář bez projektu a také z hlediska přínosů scénáře s projektem. Tyto emise lze oceňovat na základě předpovědí změn v emisích spojených s projektem a využití vhodného ocenění. Evropská komise v rámci programu ExternE zadala rozsáhlou studii k určení peněžní hodnoty vypouštěních emisí a jiných vlivů na životní prostředí a zdraví člověka. Tato studie vypracovaná jménem Evropské komise je vnímána jako jedna z nejkomplexnějších studií na dané téma. Svazek 8 ExternE Externality energie: Globální oteplování obsahuje odhad globálních škod způsobených životnímu prostředí emisemi metanu. Obsahuje zhodnocení dopadů na zdraví, zemědělství, zásobování pitnou vodou, úroveň hladiny světových moří, na ekosystémy a biologickou rozmanitost i vznik extrémních událostí. Dvě metody oceňování výnosů jsou zaznamenány s výnosy pohybujícími se v rozsahu od 350 do 380 (přibližně Kč) na tunu emisí metanu při použití 3% diskontní sazby. Odpovídá to ekvivalentu 22 na tunu emisí CO Stanovení množství Při použití výše popsaného postupu ke stanovení přínosu pro životní prostředí vyplývajícího z projektu je napřed nutné stanovit, přinejmenším přibližně nebo kvazi-kvantitativně, dopad projektu na životní Twinning CZ02/IB/EN/04 9

13 prostředí. Tento přístup bude všeobecně využitelný pouze u projektů řešících problematiku nakládání s odpadními a srážkovými (přívalovými) vodami. Ve fázi přípravy záměru projektu předloží předkladatelé projektu podkladovou databázi s informacemi pro hodnocení projektu, včetně informací pro hodnocení přínosů projektu pro životní prostředí a zdraví. Většina těchto informací se využije i v tomto postupu. Klíčovými informacemi, které se vyžadují, jsou: úroveň zlepšení vodního prostředí hodnota vodního prostředí počet lidí, kterých se zlepšení bude týkat Je zapotřebí v rámci technického hodnocení projektu hodnotit i úroveň zlepšení životního prostředí. V případě stávající čistírny odpadních vod, která bude rekonstruovaná, intenzifikovaná apod., by měla být známa stávající i budoucí výkonnost čistírny. Kromě toho by měla být známa stávající kvalita recipientu pro odhad zlepšení jeho kvality v důsledku realizace projektu. Podobný postup lze použit při odhadování úrovně environmentálního zlepšení v důsledku napojení existující kanalizace (která je bez napojení na systém čištění před realizací projektu) na nové či rozšířené čistírny. V případě nových napojení, kde se stávající odpadní voda neshromažďuje v žádném veřejném kanalizačním systému (ať už je čištěná či nikoli), bude třeba zvážit osud stávajícího znečištění z existujících domácností a jiných objektů. Přínos v podobě snížení emisí z těchto zdrojů by měl být spočítán v souladu s postupem uvedeným v Metodickém pokynu pro hodnocení vodohospodářských projektů Fondu soudržnosti, (oddíl a ). Význam takto spočítaného snížení emisí do životního prostředí pro kvalitu povrchových a podzemních vod musí být předmětem zdůvodněného odborného odhadu. Po provedeném odhadu zlepšení kvality vodního prostředí v důsledku projektu, bude nutné uvést toto zlepšení do vztahu s výše uvedenými kategoriemi ocenění. Za prvé by měla být stanovena designace vodního útvaru či využití vodního útvaru pro rekreaci. Pokud vodní útvar, kterého se projekt týká, je součástí designovaného úseku ke koupání nebo uznávané rekreační lokality, nebo s nimi bezprostředně sousedí po proudu, pak musí být přínosy takového projektu oceněny. Pokud takto designován není, pak bude třeba učinit rozhodnutí, do jaké míry je vodní útvar využíván pro rekreační účely. Ocenění uváděná ve Zprávě Acquis byla provedena s ohledem na celkovou úroveň implementace norem obsažených v příslušné legislativě členského státu. Vzhledem k tomu je teoreticky nezbytné zvážit, do jaké míry zlepšení životního prostředí vyvolaná projektem představují implementaci příslušných norem. Přesné výpočty, které toto kvantifikují, mohou být zdlouhavé a komplikované a obvykle nebudou vyžadovány. Všeobecný cíl projektů pro Fond soudržnosti je však komplexně dosáhnout soulad se směrnicemi ES v oblasti projektu alespoň co se týká investic obcí a měst (viz oddíl 2.4 v Metodickém pokynu pro hodnocení Fondu soudržnosti). Proto se očekává, že většinou projektů budou mít podstatný podíl na dosažení souladu. Místo toho lze provést částečně kvantitativní odhad týkající se úrovně zlepšení v důsledku projektu na následujícím základě: Twinning CZ02/IB/EN/04 10

14 Tabulka 2: Dopad projektu na dosažení souladu a související podíl na celkové přínosy Dopad projektu na dosažení souladu s směrnicemi ES pro kvalitu vod s rekreačním významem Faktor jakým projekt ovlivňuje soulad se směrnicemi ES (dle postupu ve Zprávě Acquis) Vysoký 0,67 až 1,00 Střední 0.34 až 0,66 Nízký 0,00 až 0,33 Konečným krokem v tomto ocenění je stanovení počtu obyvatel, kterých se týkají přínosy spojené s rekreačním využitím. Postup při hodnocení přínosů spojených s rekreací ve Zprávě Acquis vychází ze studií, kde přínosy jsou oceněné jak pro osoby, které by využily zlepšené vodní toky, tak i pro osoby, které by toky nevyužily. Z tohoto důvodu, počet obyvatel, kterých se týkají přínosy spojené s rekreačním využitím, by měl obvykle být počtem obyvatel s trvalým bydlištěm v oblasti projektu. V oblastech s vysokým rekreačním a turistickým významem, je ovšem možné tento počet zvýšit na základě dostupných relevantních statistických údajů Výpočet environmentálního přínosu užitné přínosy Výpočet provedeme jednoduchým vynásobením výše zmíněných proměnných, čímž dostaneme průměrnou roční hodnotu přínosů. Přínos trvale pokračuje po implementaci projektu. Projev přínosu může být nicméně postupný a v průběhu období několika let, což je zohledněno v Modelu při stanovení procentuální části z celé hodnoty vypočítaného přínosu v prvních letech po implementaci projektu. Tabulka 3: Způsob výpočtu užitných přínosů Environmentální přínos (užitný) = Počet obyvatel, kterých se týkají přínosy spojené s rekreačním využitím * Faktor jakým projekt ovlivňuje soulad se směrnicemi ES (dle postupu ve Zprávě Acquis) * Hodnota přínosu ze Zprávy Acquis Výpočet environmentálního přínosu neužitné přínosy Odhad neužitných přínosů se provádí podobným způsobem jako odhad užitných přínosů. Za prvé je třeba stanovit míru environmentálního dopadu a uvést ji do souvislosti s popisem dopadu uváděnými ve Zprávě Acquis. Východiskem těchto popisů jsou zlepšení v klasifikaci řek. V kontextu českého systému pěti tříd jsou aplikovatelné dva typy zlepšení: od silně znečištěná nebo velmi silně znečištěná na znečištěná, a od znečištěná na mírně znečištěná nebo neznečištěná. Výsledkem projektu nemusí být změna o celou třídu, jak je popsána ve Zprávě Acquis, a proto se používá další faktor pro ocenění přínosu projektu z hlediska neužitných přínosů, stejně jak je uvedeno v Tabulce 2 výše. Tímto způsobem lze oceňovat přínos projektu ke změně klasifikace řeky podle třídy. Twinning CZ02/IB/EN/04 11

15 Odhadnout se také musí délka recipientu, kterého se zlepšení bude týkat. Jak už bylo uvedeno, měly by takové odhady vycházet ze srovnání podobné kvality řeky v různých místech s projektem a bez projektu. Tam, kde je to relevantní, by se měly vzít v úvahu samočistící účinky toku řeky. Počet domácností, u kterých lze říci, že jim vznikne tento neužitný přínos, je celkový počet domácností v České republice (dle metodického postupu ve Zprávě Acquis). Tabulka 4: Způsob výpočtu neužitných přínosů Environmentální přínos (neužitný) = Počet domácnosti v ČR * Délka říčního úseku, kterého se zlepšení týká * Faktor jakým projekt ovlivňuje soulad se směrnicemi ES (dle postupu ve Zprávě Acquis) - význam projektu pro dosažení zlepšení v kvalitě říčního ekosystému * Hodnota přínosu ze Zprávy Acquis Celkové ocenění environmentálních přínosů Celkové ocenění environmentálních přínosů (tak, jak je standardně zahrnuto do Modelu) obsahuje prostý součet obou vypočtených přínosů pro kvalitu místních povrchových vod, spolu s případnými přínosy pro ochranu ovzduší (klimatu). 6 FÁZE 3 OD TRŽNÍCH K ÚČETNÍM CENÁM 6.1 Identifikace Zde se navrhuje, že nejvýznamnější deformace trhu existuje ve vztahu k ceně práce trhy energie, surovin atd. jsou relativně nezatížené zásahem vlády nebo větším tržním selháním. Nezaměstnanost v České republice se pohybuje okolo 10% a minimální legislativně stanovená mzda je (v současnosti) Kč (přibližně 210 ) měsíčně. 6.2 Ocenění deformací trhu práce Ekonomická cena práce je hodnota, jíž se společnost vzdala v důsledku přesunu prováděných aktivit (nebo volného času) těmi, jež jsou zaměstnáni v projektu. Ocenění deformací trhu práce musí tudíž vycházet z analýzy povahy zaměstnání vytvořeného projektem a, což je důležitější, z analýzy povahy aktivit (nebo volného času v případě nepracujících) přemístěných projektem. Lze rozlišit minimálně tři případy: 1. V případě kvalifikované práce lze předpokládat, že trh práce je konkurenční a že plat kvalifikovaného pracovníka zapojeného do projektu je stejný jako (nebo jen mírně vyšší než) plat, který měl ve svém předchozím zaměstnání. V tomto případě není žádná deformace a ekonomická cena práce je stejná jako finanční cena, tudíž není zapotřebí žádná korekce. [Pokud pracovník získává v rámci projektu mzdu vyšší, než jakou by získal bez projektu, převodní faktor, který je třeba použít, je obecně w* / w f, kde w f je mzda, kterou pracovník získává v rámci projektu (bez veškerých daní a jiných příspěvků ze strany zaměstnavatele), a w* je rovno jeho předchozí mzdě (znovu bez daní a jiných příspěvků).] Twinning CZ02/IB/EN/04 12

16 V případě nekvalifikované práce lze rozlišit dva případy (navíc k výše uvedenému případu konkurenčního trhu práce): 2. Pokud byl zaměstnaný pracovník původně nezaměstnaný, pak lze za čistou hodnotu jednotlivcovy původní činnosti pro společnost považovat hodnotu jím stráveného volného času (sociální dávky jednotlivce nejsou čistým výnosem, protože zároveň představují náklady státu související s poskytnutím dávek tomuto pracovníkovi). 3. Pokud byl zaměstnaný pracovník původně neoficiálně zaměstnán (a nedostával dávky), pak lze za čistou hodnotu jednotlivcovy původní činnosti pro společnost považovat mezní produkt pracovníka v předešlé činnosti. V druhém případě pracovníka, který byl původně nezaměstnaný (a na který se vztahuje jak právní úprava minimální mzdy, tak poskytování sociálních dávek, jež platí v České republice), je ekonomická cena práce podstatně nižší než její finanční cena. Ve třetím případě závisí rozsah deformace trhu na rozdílu mezi mzdou před zdaněním (a bez jiných příspěvků ze strany zaměstnavatele) a mezním produktem pracovníka v jeho původní činnosti. Je pravděpodobné, že bude znovu značně nižší než finanční cena pro projekt v důsledku zaměstnání této osoby. Druhý i třetí případ jsou proto podrobněji popsány níže Postup: trh práce s nedobrovolnou nezaměstnaností Jak je vysvětleno v příloze k tomuto dokumentu, v případě nezaměstnanosti na trhu práce, kdy existuje jak minimální mzda, tak sociální dávky pro nezaměstnané, může být pro odhad převodního faktoru použit následující vzorec, kde nekvalifikovaní pracovníci dostávají minimální mzdu w** a podporu v nezaměstnanosti u*: CF 1 u * = 1 2 w* * Je třeba poznamenat, že tento převodní faktor zahrnuje jak efekt deformace trhu, tak fiskální transfer představovaný vyplácením podpory v nezaměstnanosti. Ačkoli dle návodu náleží tyto korekce zvlášť do fáze 3, respektive 1, je zde konsolidovaný převodní faktor použit pro jednoduchost. V České republice je současná minimální mzda Kč měsíčně. Tento vzorec ale vyžaduje použití čistého měsíčního příjmu. Výpočet tohoto údaje na základě pravidel sociálního zabezpečení a daňové úpravy není přesný, protože tyto údaje závisí na podmínkách jednotlivce. Postup pro odhad čistého mzdového příjmu osob, jež dostávají minimální mzdu, vychází ze statistiky rodinných účtů provedené Českým statistickým úřadem a je následující. Tato statistika udává hrubý a čistý peněžní příjem ze zaměstnání pro každých deset procent domácností. Předpokládá se, že nejnižších deset procent domácností dostává částku blížící se minimální mzdě (ve skutečnosti z výpočtů vyplývá, že osoba získávající hlavní příjem v těchto domácnostech má příjem přibližně o 20% převyšující úroveň minimální mzdy). Poměr čistého a hrubého příjmu ze zaměstnanosti v nejnižších deseti procentech domácností 4 je / = 0,824. Pokud použijeme stejný poměr na hrubou minimální mzdu, získáme čistou minimální mzdu Kč měsíčně. Podporu v nezaměstnanosti lze považovat za životní minimum, což je příjem zaručený všem státem. To v současné době činí Kč měsíčně (pro jednotlivce; na osobu je nižší pro domácnosti s více než jedním členem). Související převodní faktor je proto ½ x ( / 5519) = 0, Údaje z tabulky 3/1 statistiky rodinných účtů, údaje za rok Twinning CZ02/IB/EN/04 13

17 6.2.2 Postup: trh práce s neoficiálním zaměstnáním V případě pracovní síly odebrané projektem z neoficiálního zaměstnání je převodní faktor roven w* / w f, kde w f je vyplacená mzda (bez veškerého zdanění a bez jiných příspěvků ze strany zaměstnavatele) a w* je rovno meznímu produktu vytvořenému pracovníkem v neoficiálním zaměstnání. Pro účely tohoto dokumentu se navrhuje kvantifikovat w* jako rovné čistému příjmu samostatně výdělečně činné ekonomicky aktivní osoby ve 20% nejchudších domácností, kde hlavní příjem je z podnikání. Údaje z tabulky 5/1-2 statistiky rodinných účtů (údaje za rok 2002) vedou k následujícímu výsledku: Průměry pro skupinu prvních 20% obyvatel: Hrubý roční příjem samostatně výdělečně činné osoby = Kč (1) Dodatečný hrubý roční příjem na osobu ze závislé činnosti = Kč (2) Čistý roční příjem na osobu ze závislé činnosti = Kč (3) Tudíž daň z příjmu + zdravotní & sociální pojištění související se zaměstnáním = (2) (3) = Kč (4) Celkem daň z příjmu + zdravotní & sociální pojištění související se zaměstnáním = = Kč (5) Tudíž podíl daně z příjmu + zdravotní & sociální pojištění související s podnikáním = (5) (4) = 0 (6) Tudíž čistý roční příjem samostatně výdělečně činné osoby = (1) (6) = Kč (7) Počet osob v domácnosti = 3,97 (8) Tudíž čistý roční příjem domácnosti z podnikání = (7) x (8) = Kč (9) Počet ekonomicky aktivních členů domácnosti = 1,45 (10) Tudíž čistý příjem ekonomicky aktivní osoby = (9) / (10) / 12 = Kč (11) Předpokládejme, že nekvalifikovaní pracovníci získávají minimální měsíční mzdu w f = x 1,35 = Kč (příspěvky na zdravotní a sociální pojištění ze strany zaměstnavatele činí 35% hrubé mzdy). Příslušný převodní faktor pro pracovní sílu odebranou z neoficiálního zaměstnání se proto vypočte jako / = 0,758. Výše uvedené údaje ale naznačují, že čistý měsíční příjem ekonomicky aktivní samostatně výdělečně činné osoby v 20% nejchudších domácností, kde je příjem z podnikání dominantním, je větší než hrubá minimální mzda. Na základě těchto údajů se proto jeví jako nepravděpodobné, že pracovníci zanechají neoficiální samostatné výdělečné činnosti, aby se pustili do řekněme fyzicky náročných stavebních prací za minimální mzdu nebo plat jen nepatrně vyšší. Tento závěr lze potvrdit také z praktické zkušenosti, kdy mnoho nekvalifikovaných stavebních dělníků v České republice pochází ze zemí dále na východ. Z toho v kombinaci se současnou mírou nezaměstnanosti v České republice kolem 10% - lze usoudit, že mezní užitek získaný českými státními příslušníky z této práce je negativní, tj. že neoficiální zaměstnanost, sociální výhody a volný čas přináší vyšší užitek než alternativa fyzicky náročných stavebních prací za minimální mzdu nebo plat jen mírně vyšší Stanovení cen a množství Předkladatelé projektů by měli postupovat dle následujícího postupu: Trh s kvalifikovanou pracovní silou by měl být považován za konkurenční bez nárůstu mezd spojených s projektem, a proto by neměl být použit žádný převodní faktor. (U zaměstnání nebo oblastí, kde je obzvlášť nedostatek kvalifikovaných pracovníků, lze s předpokladem nulového růstu mezd polemizovat a mohl by být použit převodní faktor w* / w f, jak je stanoven v části 6.2.) Na trhu s nekvalifikovanou pracovní silou je úkolem předkladatele projektu stanovit příslušné podíly následujících tří typů zaměstnanců: o pracovníci přesunutí z jiných trhů (žádný převodní faktor nebo faktor = w* / w f stanovený v části 6.2, pokud je úroveň mzdy na trhu, z něhož je pracovník přesunut, nižší) o pracovníci přesunutí z kategorie nezaměstnaných (převodní faktor = 0,129) o pracovníci přesunutí z neoficiálního sektoru (převodní faktor = 0,758) Twinning CZ02/IB/EN/04 14

18 Předkladatelé projektů by měli na základě místních podmínek trhu práce a předpokládaného dopadu projektu odhadnout podíly nekvalifikované pracovní síly, které lze přiřadit těmto jednotlivým případům, a použít příslušné převodní faktory. Předpokládáme-li, že např. 35% nekvalifikované pracovní síly je přesunuto ze skupiny nezaměstnaných a zbytek z konkurenčního trhu práce, kde je stejný plat, pak bude celkový převodní faktor pro nekvalifikovanou práci [(0,65 x 1) + (0,35 x 0,129)] = 0,695. Tabulka 5: Příklad převodní faktory pro investiční náklady v oblasti vodní infrastruktury zohledňující deformace trhu práce Podíl kapitálových nákladů 1 Převodní faktor trhu práce 2 Příslušný výnos 3 Liniové stavby 100% 0,945 0,055 Technologie 0% 1,000 0,000 Stavba 100% 0,945 0,055 Materiály, stroje 73% 1,000 0,000 Náklady na mzdy kvalifikované 9% 1,000 0,000 Náklady na mzdy - 18% nekvalifikované 0, ,305 ČOV, čerpací stanice, atd. 100% 0,963 0,037 Technologie 53% 0,977 0,023 Materiály, stroje 37% 1,000 0,000 Náklady na mzdy kvalifikované 12% 1,000 0,000 Náklady na mzdy 4% nekvalifikované 0, ,305 Stavba 47% 0,948 0,052 Materiály, stroje 29% 1,000 0,000 Náklady na mzdy kvalifikované 10% 1,000 0,000 Náklady na mzdy - nekvalifikované 8% 0, ,305 Zdroj odhadů podílů nákladů na mzdy na celkových nákladech: VRV, a.s. Poznámka: 1. Podíl kapitálových nákladů by měl být poskytnut předkladatelem projektu na základě projektového rozpočtu. Pouze pokud z nějakého důvodu není možné přímo určit podíl nákladů na mzdy pro nekvalifikovanou pracovní sílu na celkových projektových nákladech, měly by být použity výše uvedené standardní hodnoty. 2. Zde uvedené převodní faktory jsou jako ukázkový případ popsány v části 6.2.3; faktory, které mají být použity pro daný projekt, budou odlišné. 3. Příslušný výnos = 1- (převodní faktor trhu práce) 4. Převodní faktor 0,695 odráží ukázkový případ popsaný v části Twinning CZ02/IB/EN/04 15

19 7 CELKOVÁ KOREKCE Z FINANČNÍ NA EKONOMICKOU ANALÝZU Celková korekce finanční analýzy skládá se z následujících kroků: náklady projektu jsou korigovány dle fáze 1 a 3 tohoto návodu (fiskální korekce a korekce deformace trhu práce); základní přírůstkové (inkrementální) přínosy projektu jsou počítány znovu na základě zdrojových úspor u spotřebitelů a u provozovatelů (nikoliv na základě přiděleného příjmu vodárenského systému, jak je tomu tak pro finanční analýzu); a externí environmentální přínosy jsou odhadované dle fáze 2 tohoto návodu (korekce externalit). Stačí málo dodatečných údajů k finanční analýze pro aplikaci tohoto přístupu v rámci Modelu. Přesnější návod pro uživatele Modelu poskytuje Manuál k modelu pro zpracování finanční a ekonomické analýzy v rámci Fondu soudržnosti. Přístup popsán v tomto návodu poskytuje základní a standardní postup pro vodohospodářské projekty Fondu soudržnosti v České republice. Není ovšem vyčerpávající a nepostihuje všechny možné ekonomické dopady projektů viz Tabulka 6 níže. V některých případech lze proto očekávat, že žadatelé budou muset kvantifikovat více aspektů projektu, aby poskytli dostačující ekonomické odůvodnění smysluplnosti daného projektu. Příloha B nabízí souhrn dalších možných kvantifikovatelných efektů vodohospodářských projektu. Tabulka 6: Seznam možných nekvantifikovaných výnosů a nákladů Nekvantifikované výnosy Výnosy pro regionální rozvoj v důsledku zlepšení místní infrastruktury (turismus, drobný průmysl, bytová výstavba atd.) Dočasné výnosy pro krajskou ekonomiku v důsledku ekonomických aktivit spojených s kapitálovou investicí Multiplikační efekty v celostátní ekonomice v důsledku (dodatečných) ekonomických aktivit spojených s kapitálovou investicí Pro projekty v oblasti odpadní vody Následující faktory nemusí být plně zachyceny ve stávajícím přístupu k environmentálním externalitám: Nižší škody na majetku v důsledku lepší regulace srážkových vod Nekvantifikované náklady Negativní dopady na životní prostředí v průběhu stavby (hluk, doprava a dopravní zácpy, prach, vibrace, atd..) Externí environmentální náklady spojené s provozem infrastruktury (např. emise skleníkových plynů spojené s využitím energie) Externí environmentální náklady související s používanými materiály, např. externí náklady emisí skleníkových plynů spojené s výrobou cementu Externí environmentální náklady spojené s odstraňováním čistírenských kalů Pro projekty v oblasti pitné vody Výnosy pro lidské zdraví v důsledku zlepšené kvality pitné vody Výnosy ze zlepšeného zajištění zásobování (např. během léta, kdy mohou jednotlivé studně vyschnout, nebo v důsledku kontaminace studní po povodních) Twinning CZ02/IB/EN/04 16

20 PŘÍLOHA A: ODVOZENÍ PŘEVODNÍHO FAKTORU PRO TRH PRÁCE S NEDOBROVOLNOU NEZAMĚSTNANOSTÍ Předpokládejme, že vláda přijme legislativu ohledně minimální mzdy. Tuto situaci lze znázornit pomocí následujícího grafu. Předpokládejme navíc, že vláda také vyplácí podporu v nezaměstnanosti u*. mzda B w** u* A x* pracovníci, x kde w** je minimální mzda a u* podpora v nezaměstnanosti. V tomto ohledu je třeba zvážit následující body. Zaprvé, užitek každé nezaměstnané osoby vyjádřený v penězích se skládá ze dvou prvků: (a) užitku volného času (přímka B nad úrovní u*); (b) užitku vytvořeného spotřebou vycházející z podpory v nezaměstnanosti u*. Proto přímka B představuje úroveň blahobytu nezaměstnaných. Přímka B navíc také představuje rezervační mzdu, což je minimální výše mzdy, za níž jsou pracovníci ochotni vzdát se volného času a spotřeby umožněné podporou v nezaměstnanosti. Zadruhé, výše uvedený graf implicitně předpokládá, že existují lidé, kterým vyhovuje méně nebo naopak více volného času (přímka B stoupá). Především se předpokládá, že v prvním případě člověku volný čas nepřináší žádnou hodnotu, takže úroveň blahobytu, jež přináší podpora v nezaměstnanosti, představuje jeho náklady obětované příležitosti. Zatřetí, ekonomická cena práce je dána pouze ztrátou volného času. Je to proto, že ačkoli původně nezaměstnaný ztratí užitek vytvořený podporou v nezaměstnanosti, stejné množství peněz bude k dispozici vládě: to představuje výnos, protože díky projektu bude mít společnost k dispozici dodatečný zdroj. Předpokládáme-li, že se hodnota tohoto množství peněz v rukou vlády rovná užitku spojenému s podporou v nezaměstnanosti vyjádřenému v penězích, pak je příslušná oblast představující ekonomickou cenu práce tvořena trojúhelníkem u*ab. Proto je ekonomická cena práce dána rozdílem mezi rezervační mzdou a podporou v nezaměstnanosti jednotlivce, to znamená w - u*. Jakmile bude Twinning CZ02/IB/EN/04 17

PŘÍLOHA 4 METODIKA EKONOMICKÉ ANALÝZY

PŘÍLOHA 4 METODIKA EKONOMICKÉ ANALÝZY Manuál k VH modelu Historická data - Příloha 4 Projekt: Aktualizace modelů a manuálů FEA PŘÍLOHA 4 METODIKA EKONOMICKÉ ANALÝZY -1- Manuál k VH modelu Historická data - Příloha 4 Projekt: Aktualizace modelů

Více

Projekty ISPA a Fondu soudržnosti

Projekty ISPA a Fondu soudržnosti Projekty ISPA a Fondu soudržnosti Implementace projektů financovaných z Fondu soudržnosti v sektoru životního prostředí v ČR v období 2000-2006 Ing. Radka Bučilová ředitelka odboru fondů EU, MŽP Ministerstvo

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE K PROCESU PLÁNOVÁNÍ

AKTUÁLNÍ INFORMACE K PROCESU PLÁNOVÁNÍ AKTUÁLNÍ INFORMACE K PROCESU PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI VOD Ing. Jan Cihlář, Ing. Jan Plechatý, Ing. František Smrčka Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Praha Plánování v oblasti vod je soustavná koncepční

Více

Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 27484211

Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 27484211 Vodárenská společnost Chrudim, a.s. IČ: 27484211 Kalkulace ceny - vodné (v mil. Kč) --nájemné 96 800 tis. Kč-- Nákladová položka plán Rok 30.9. 31.12. Rozdíl plán 13 - plán 12 Podíl plán / odhad 2011 Plán

Více

PFO. PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ 2015 2019, s výhledem 2020-2024. aktualizace 2015 VODOVODY A KANALIZACE

PFO. PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ 2015 2019, s výhledem 2020-2024. aktualizace 2015 VODOVODY A KANALIZACE VODOVODY A KANALIZACE PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ 2015 2019, s výhledem 2020-2024 PFO aktualizace 2015 Zpracovatel: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Třebíč Kubišova 1172, 674

Více

Příloha č. 1 k opatření obecné povahy čj. 22402/2006-16330 Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro rok 2013.

Příloha č. 1 k opatření obecné povahy čj. 22402/2006-16330 Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro rok 2013. IČ:00302970 Příloha č. 1 k opatření obecné povahy čj. 22402/2006-16330 Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro rok 2013. Vlastník popřípadě provozovatel: Obec Malá Morava Dílčí část se samostatnou

Více

PhDr. Ivo Hlaváč NM a ředitel sekce technické ochrany ŽP

PhDr. Ivo Hlaváč NM a ředitel sekce technické ochrany ŽP Priority MŽP M P pro období 2014+ VODA FÓRUM F 2012 PhDr. Ivo Hlaváč NM a ředitel sekce technické ochrany ŽP Obsah prezentace Evropský a mezinárodní kontext Národní kontext Priority MŽP pro období 2014+

Více

ZPRÁVA K FINANČNÍ ANALÝZE

ZPRÁVA K FINANČNÍ ANALÝZE ZPRÁVA K FINANČNÍ ANALÝZE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název projektu: Skupinový vodovod pro obce Přerov nad Labem, Semice a Bříství Identifikace Žadatele: Mikroregion Polabí Husovo náměstí 23 289 22 Lysá nad

Více

Jakou cenu má pitná voda?

Jakou cenu má pitná voda? Jakou cenu má pitná voda? Odpověď na tuto otázku si pokládají snad všichni její spotřebitelé. Akciová společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí zajišťuje dodávku pitné vody, odvádění a čištění

Více

Manuál pro vodohospodářský model konsolidované FA/FEA pro projekty v PO1 - Zelená louka

Manuál pro vodohospodářský model konsolidované FA/FEA pro projekty v PO1 - Zelená louka Manuál pro vodohospodářský model konsolidované FA/FEA pro projekty v PO1 - Zelená louka Model verze 17.2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz

Více

HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 1.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020

HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 1.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020 HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 1.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 214 22 Specifický cíl 1.1: Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojů a

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

Nový Operační program Životní prostředí PRIORITNÍ OSA 3

Nový Operační program Životní prostředí PRIORITNÍ OSA 3 Nový Operační program Životní prostředí PRIORITNÍ OSA 3 Ing. Petr Stejskal Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz OPŽP pro

Více

SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Část 3: Finanční a ekonomická analýza infrastrukturních projektů projekty fondů EU 2007-2013 Základy teorie

Více

Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o.

Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o. Seminář ENVI A Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o. CÍL: vysvětlit principy systémového přístupu při zpracování energetického auditu Východiska (legislativní) Zákon

Více

4.3 Opatření přijatá na ochranu životního prostředí a náklady s tím spojené

4.3 Opatření přijatá na ochranu životního prostředí a náklady s tím spojené 4.3 Opatření přijatá na ochranu životního prostředí a náklady s tím spojené 4.3.1 Opatření na ochranu životního prostředí Projekt zahrnoval řešení problematiky likvidace odpadních vod v regionu Trutnovsko.

Více

Ekologická daňová reforma (EDR) v ČR. Jarmila Zimmermannová, Monika Nejedlá Odbor udržitelné energetiky a dopravy

Ekologická daňová reforma (EDR) v ČR. Jarmila Zimmermannová, Monika Nejedlá Odbor udržitelné energetiky a dopravy Ekologická daňová reforma (EDR) v ČR Jarmila Zimmermannová, Monika Nejedlá Odbor udržitelné energetiky a dopravy Struktura prezentace Co je EDR Historie přípravy EDR v ČR I.etapa EDR II.etapa EDR Co je

Více

Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXI. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 1

Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXI. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 1 Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXI. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 1 ZVEŘEJNĚNO DNE 21. 3. 214 Výběrová (hodnoticí) kritéria v Operačním programu

Více

1. Nové provozní smlouvy (část B Návrhu)

1. Nové provozní smlouvy (část B Návrhu) Příloha č. 7: Dohoda mezi Českou republikou a Evropskou komisí na Podmínkách přijatelnosti vodohospodářských projektů pro Operační program Životní prostředí v programovacím období 2007 2013 předložených

Více

Veřejná diskuse. Vzdělaná a konkurenceschopná země Moderní zemědělství. 13. Ledna 2010 Hradec Králové

Veřejná diskuse. Vzdělaná a konkurenceschopná země Moderní zemědělství. 13. Ledna 2010 Hradec Králové Veřejná diskuse Vzdělaná a konkurenceschopná země Moderní zemědělství 13. Ledna 2010 Hradec Králové VÝCHOZÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ VODOVODY V ČR (rok 2008) Počet zásobovaných obyvatel 9 664 000 Počet vodovodních

Více

ované k Rozhodnutí o poskytnutí louvě o poskytnutí podpory v gramu Životní prostředí

ované k Rozhodnutí o poskytnutí louvě o poskytnutí podpory v gramu Životní prostředí OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Pro vodu, vzduch a přírodu Směrnice MŽP Č. 5/2008 - PŘÍLOHA 2 Doklady požadované k Rozhodnutí o poskytnutí

Více

Vlivy jednotlivých kalkulačních položek na výslednou cenu vodného a stočného ve Svazku VaK Blansko v roce 2015

Vlivy jednotlivých kalkulačních položek na výslednou cenu vodného a stočného ve Svazku VaK Blansko v roce 2015 Vlivy jednotlivých kalkulačních položek na výslednou cenu vodného a stočného ve Svazku VaK Blansko v roce 2015 A) ÚVOD DO PROBLEMATIKY KALKULACÍ Kalkulací se rozumí vyčíslení nákladů a výnosů na kalkulační

Více

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Důchody z důchodového pojištění se zvyšují na základě ustanovení 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

Více

DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ OBSAH 1. Stávající podpora VO MPO EFEKT 2. Dotace v rámci OPŽP 2014 2020 2020 14. LEDNA 2014, ENERGETICKY ÚSPORNÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, PRAHA 22 MPO EFEKT 2014 Program

Více

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb LADISLAV P R Ů Š A BANSKÁ BYSTRICA, 25. BŘEZNA 2014 Osnova 1. Aktuální situace na trhu práce 2.

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2012 C(2012) 4576 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6.7.2012 o žádosti podle čl. 10c odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o přechodném přidělování bezplatných

Více

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU OBSAH Úvod vyhláška o EA prakticky Energetické hodnocení Ekonomické hodnocení Environmentální hodnocení Příklady opatření na instalaci

Více

Název části obce. Obec Vepříkov leží na severozápad od města Chotěboř. Obcí protéká Vepříkovský potok. Obec má místní části Miřátky a Vepříkov.

Název části obce. Obec Vepříkov leží na severozápad od města Chotěboř. Obcí protéká Vepříkovský potok. Obec má místní části Miřátky a Vepříkov. A. OBEC Vepříkov Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 155 Kód obce PRVKUK 0611.004.155.00 Kód obce (IČOB) 18004 (569674) Číslo ORP (ČSÚ) 004 (6104) Název ORP Chotěboř Kód POU (ČSÚ) 61041 Název POU Chotěboř

Více

Představení OPŽP: Nový Program 2014-2020

Představení OPŽP: Nový Program 2014-2020 Představení OPŽP: Nový Program 2014-2020 Konference Biomasa & Energetika, Třebíč, 9. a 10. prosince 2014 Ing. Vojtěch Beneš vedoucí metodického odboru SFŽP ČR Návaznost OPŽP 2007-13 a 2014-2020 OPŽP 2014-2020

Více

Oceňování nemovitostí

Oceňování nemovitostí Petr Čihák Září 2008 Nejpoužívanější přístupy a metody Oceňovací přístupy Výnosový přístup Přístupy vedoucí k určení tržní hodnoty Přístup tržního porovnání Netržní přístupy Přístup založený na věcné hodnotě

Více

2 Účetní jednotka aplikuje tento standard v účetnictví pro výpůjční náklady.

2 Účetní jednotka aplikuje tento standard v účetnictví pro výpůjční náklady. IAS 23 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 23 Výpůjční náklady [Novelizace celého standardu - viz. Nařízení Komise (ES) č. 1260/2008 ze dne 10. prosince 2008, novelizace standardu - mění se odstavec 6, vkládá

Více

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. Pohořílky trvale bydlící. Otín trvale bydlící. přechodně bydlící celkem

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. Pohořílky trvale bydlící. Otín trvale bydlící. přechodně bydlící celkem A. OBEC Otín Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 653 Kód obce PRVKUK 0615.014.653.00 Kód obce (IČOB) 11653 (596370) Číslo ORP (ČSÚ) 014 (6114) Název ORP Kód POU (ČSÚ) 61142 Název POU Velké Meziříčí Velké

Více

Ekonomické hodnocení rekreačních a neužitných hodnot poskytovaných přírodními ekosystémy

Ekonomické hodnocení rekreačních a neužitných hodnot poskytovaných přírodními ekosystémy Ekonomické hodnocení rekreačních a neužitných hodnot poskytovaných přírodními ekosystémy Jan MELICHAR Centrum pro otázky životního prostředí Univerzita Karlova 2. kulatý stůl 30. květen, 2007 Centrum pro

Více

MANUÁL PRO VÝPOČET CITLIVOSTNÍ ANALÝZY PRO PROJEKTY V REŽIMU VEŘEJNÉ PODPORY

MANUÁL PRO VÝPOČET CITLIVOSTNÍ ANALÝZY PRO PROJEKTY V REŽIMU VEŘEJNÉ PODPORY MANUÁL PRO VÝPOČET CITLIVOSTNÍ ANALÝZY PRO PROJEKTY V REŽIMU VEŘEJNÉ PODPORY Verze I. MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená linka pro zájemce

Více

Název části obce. Obec Věžnice se nachází v Kraji Vysočina, okres Jihlava. Obcí protéká vodní tok Šlapanka. Rozsah zástavby je 560 580 m n.m.

Název části obce. Obec Věžnice se nachází v Kraji Vysočina, okres Jihlava. Obcí protéká vodní tok Šlapanka. Rozsah zástavby je 560 580 m n.m. A. OBEC Věžnice Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 228 Kód obce PRVKUK 0612.005.228.00 Kód obce (IČOB) 18141 (588130) Číslo ORP (ČSÚ) 005 (6105) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 61052 Název POU Polná Členění

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic

Analýza návratnosti investic/akvizic Analýza návratnosti investic/akvizic Klady a zápory Hana Rýcová Charakteristika investice: Investice jsou ekonomickou činností, kterou se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby

Více

(Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP)

(Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP) ORIENTAČNÍ FINANČNÍ RÁMEC REGIONÁLNÍCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ A JEDNOTNÉHO PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU PRO OBDOBÍ 2004 2006 (Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP) Počínaje rokem vstupu

Více

Ing. Miroslav Král, CSc.

Ing. Miroslav Král, CSc. VODNÍ HOSPODÁŘSTV STVÍ Aktuáln lní informace MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTV LSTVÍ Ing. Miroslav Král, CSc. ředitel odboru vodohospodářské politiky Obsah Organizace vodního hospodářství Vodohospodářská politika

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost (podle čl. 4, ost. 7 Jednacího řádu Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK procedurou

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 22.9.2010 Úřední věstník Evropské unie L 248/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 832/2010 ze dne 17. září 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí

Více

Platební mechanismy v PPP projektech. Září 2007

Platební mechanismy v PPP projektech. Září 2007 Platební mechanismy v PPP projektech Září 2007 Obsah 1. Úvod 2. Základní principy a typy platebních mechanismů 3. Modelová struktura PPP projektu 4. Platební mechanismy založené na dostupnosti služby 5.

Více

Eutrofizace v povodí Orlické přehrady: Ekonomicky efektivní stav nebo problém k řešení?

Eutrofizace v povodí Orlické přehrady: Ekonomicky efektivní stav nebo problém k řešení? EU 7 th FP project GA No. 244121 www.refresh.ucl.ac.uk Eutrofizace v povodí Orlické přehrady: Ekonomicky efektivní stav nebo problém k řešení? Ing. Ondřej Vojáček, Ph.D. Bc. Jan Macháč Ing. Lenka Slavíková,

Více

Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky - elektřina

Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky - elektřina Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky - elektřina Zelené veřejné zakázky jsou dobrovolným nástrojem. Tento dokument stanoví kritéria EU pro zelené veřejné zakázky na skupinu produktů elektřina. Podrobné

Více

INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ohlašování za rok 2011 Postup zjišťování vybraných údajů o únicích znečišťujících látek do vod pro provozovatele čistíren odpadních vod Odbor posuzování

Více

Prováděcí právní předpisy k zákonu o integrované prevenci - 2013. Ing. Jan Maršák, Ph.D. Seminář, Hradec Králové, 21.5.2013

Prováděcí právní předpisy k zákonu o integrované prevenci - 2013. Ing. Jan Maršák, Ph.D. Seminář, Hradec Králové, 21.5.2013 Prováděcí právní předpisy k zákonu o integrované prevenci - 2013 Ing. Jan Maršák, Ph.D. Seminář, Hradec Králové, 21.5.2013 Obsah prezentace Předchozí prováděcí předpisy k zákonu o integrované prevenci

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI. Svratka Mapa A: Území obce Přehledová mapka

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI. Svratka Mapa A: Území obce Přehledová mapka A. NÁZEV OBCE Svratka Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 720 Kód obce PRVK: 0615.015.720.00 Kód obce (IČOB): 16156 (596868) Číslo ORP3 (ČSÚ): 015 (6115) Název ORP3: Žďár nad Sázavou Kód

Více

A. OBEC Kaliště B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj

A. OBEC Kaliště B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj A. OBEC Kaliště Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 112 Kód obce PRVKUK 0613.003.112.00 Kód obce (IČOB) 06224 (548090) Číslo ORP (ČSÚ) 003 (6103) Název ORP Humpolec Kód POU (ČSÚ) 61031 Název POU Humpolec

Více

Praktická příručka Smluvní výkonové ukazatele v oboru VAK ČR. Školení pro žadatele - Plnění podmínek vodohospodářských projektů -Příloha č.

Praktická příručka Smluvní výkonové ukazatele v oboru VAK ČR. Školení pro žadatele - Plnění podmínek vodohospodářských projektů -Příloha č. Praktická příručka Smluvní výkonové ukazatele v oboru VAK ČR Školení pro žadatele - Plnění podmínek vodohospodářských projektů -Příloha č. 7 OPŽP Zavedená odborná praxe znamená být v souladu se závaznými

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I. Financování ochrany životního prostředí Ing. Alena Bumbová, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ochrany obyvatelstva Kounicova 65 662 10 Brno telefon:

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1 Příloha č. 3 k č. j.: 3405/M/11, 55257/ENV/11 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení akce v Operačním programu

Více

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ Daňová reforma 2008 2010 Mirek Topolánek předseda vlády ČR 1. Daňová kvóta 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1995 1997 1999 2001 2003 2005* Průměr zemí OECD Česká

Více

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Úvod 1. Dotační programy Plzeňského kraje v roce 2015 pro oblast ŽP 2. Národní dotační

Více

OPŽP programové období 2014+

OPŽP programové období 2014+ OPŽP programové období 2014+ Operační program Životní prostředí 2014+ Usnesením vlády č. 867 ze dne 28. listopadu 2012 vymezen samostatný operační program pro oblast životního prostředí Řídícím orgánem

Více

FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC

FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE C. PODKLADY. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE C. PODKLADY. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A. NÁZEV OBCE Rudíkov Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 586 Kód obce PRVK: 0614.013.586.00 Kód obce (IČOB): 14326 (591637) Číslo ORP3 (ČSÚ): 013 (6113) Název ORP3: Třebíč Kód OPOU2 ČSÚ:

Více

Makroekonomické výstupy

Makroekonomické výstupy Makroekonomické výstupy doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Schéma tržního mechanismu Trh zboží a služeb zboží,služby CF CF zboží, služby Domácnosti Firmy výrobní faktory CF CF výrobní faktory Trh výrobních

Více

Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví. Doc. Ing. J. Borovský, PhD.

Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví. Doc. Ing. J. Borovský, PhD. Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví Doc. Ing. J. Borovský, PhD. Přístupy k hodnocení návratnosti investic V tržních podmínkách je hlavním užitkem investic přírůstek

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

EKONOMICKÉ PŘIJATELNOSTI

EKONOMICKÉ PŘIJATELNOSTI KONFERENCE OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ TEORIE A PRAXE X. POSOUZENÍ EKONOMICKÉ PŘIJATELNOSTI VYUŽITÍ TEPLA ZE SOUSTAV ZÁSOBOVÁNÍ TEPELNOU ENERGIÍ Z HLEDISKA ZÁKONA O OCHRANĚ Jan Kužel odbor ochrany

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 12.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 12.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.7.2012 C(2012) 4754 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 12.7.2012 o oznámení České republiky o prodloužení lhůty pro dosažení mezních hodnot pro NO 2 ve čtyřech zónách kvality

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení PRIORITNÍ OSA 1

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení PRIORITNÍ OSA 1 Příloha č. 3 k č. j.: 5066/M/10, 93231/ENV/10 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení v Operačním programu Životní

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED. Mikroregionu Podkozákovsko. na období 2012-2016

ROZPOČTOVÝ VÝHLED. Mikroregionu Podkozákovsko. na období 2012-2016 ROZPOČTOVÝ VÝHLED Mikroregionu Podkozákovsko na období 2012-2016 1 Komentář k rozpočtovému výhledu Mikroregionu Podkozákovsko na r. 2012-2016. Podle ustanovení 3 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Způsobilost výdajů. Mgr. Jan Vlášek, Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad

Způsobilost výdajů. Mgr. Jan Vlášek, Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Způsobilost výdajů Mgr. Jan Vlášek, Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ROP NUTS II Jihozápad Jeden ze sedmi regionálních programů ČR Dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFDR),

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I. Ekonomické škody ze znehodnocování životního prostředí Ing. Alena Bumbová, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ochrany obyvatelstva Kounicova 65

Více

Operační program životní prostředí 2014-2020

Operační program životní prostředí 2014-2020 Operační program životní prostředí 2014-2020 Ing. Světlana Svitáková samostatné oddělení přípravy nového programovacího období Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 13. výzvy Operačního programu Životní prostředí

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 13. výzvy Operačního programu Životní prostředí Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 13. výzvy Operačního programu Životní prostředí ZVEŘEJNĚNO DNE 9. 10. 2009 Výběrová (hodnotící) kritéria v Operačním programu Životní prostředí

Více

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman Základy ekonomie II Zdroj Robert Holman Omezování konkurence Omezování konkurence je způsobeno překážkami vstupu na trh. Intenzita konkurence nezávisí na počtu existujících konkurentů, ale také na počtu

Více

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa 13. výzva OPŽP 1.1. Identifikační údaje Název projektu: České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa Zadavatel:

Více

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 TRAVEL, LEISURE AND TOURISM Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 červen 2010 prezentace 12.7.2010 ADVISORY Cíle

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

Doklad nesmí být starší než 3 měsíce, počítáno od data podání na Fondu. Doklad musí odpovídat skutečnému stavu.

Doklad nesmí být starší než 3 měsíce, počítáno od data podání na Fondu. Doklad musí odpovídat skutečnému stavu. Připravovaná výzva z OPŽP PO 3, oblast podpory 3.2 - zateplení veřejných budov Manuál k původním žádostem veřejných budov z Programu Zelená úsporám podávaným do Operačního programu životní prostředí Doklady

Více

Přímé přínosy dopravní infrastruktury, Nepřímé přínosy dopravních výkonů ů (procesů).

Přímé přínosy dopravní infrastruktury, Nepřímé přínosy dopravních výkonů ů (procesů). Přínosy dopravní infrastruktury Produkční funkce Faktory růstu Prof. Ing. Petr Moos, CSc Dopravní fórum - Praha 2011 petr.moos@rek.cvut.cz 1 Přínosy dopravní infrastruktury Vymezení a vyjádření hospodářského

Více

Náhrada těžkého topného oleje uhlím v Teplárně Klatovy

Náhrada těžkého topného oleje uhlím v Teplárně Klatovy Náhrada těžkého topného oleje uhlím v Teplárně Klatovy Janoušek Jan, Uchytil Josef, Kohout Vladimír, Teplárna Klatovy, (Přednáška pro Kotle a energetická zařízení 2009 ) Teplárna Klatovy připravila v roce

Více

Obecné pokyny k podmodulu katastrofického rizika zdravotního

Obecné pokyny k podmodulu katastrofického rizika zdravotního EIOPA-BoS-14/176 CS Obecné pokyny k podmodulu katastrofického rizika zdravotního EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 27.3.2013

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 27.3.2013 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 27.3.2013 C(2013) 1747 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 27.3.2013 o velkém projektu Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy II. fáze, který je součástí operačního programu

Více

Téma 13: Oceňování podniku

Téma 13: Oceňování podniku Téma 13: Oceňování podniku 1. Důvody zjišťování tržní hodnoty podniku 2. Postup při oceňování 3. Metody oceňování podniku: A) Výnosové metody B) Metody tržního srovnání C) Majetkové ocenění (substanční

Více

Výpočet zisku z prodeje uspořených povolenek společnosti ČEZ v ČR

Výpočet zisku z prodeje uspořených povolenek společnosti ČEZ v ČR Výpočet zisku z prodeje uspořených povolenek společnosti ČEZ v ČR Shrnutí Úspora povolenek v roce 2005 je složena ze dvou částí. Zisk je vypočten prostým odečtením nákladů spojených s úsporou povolenek

Více

A311. I: Podmínky vymezující oblasti podpory a podporovaná opatření v rámci 3. výzvy

A311. I: Podmínky vymezující oblasti podpory a podporovaná opatření v rámci 3. výzvy Kontrolní list specifické přijatelnosti Žadatel: Název projektu: Název prioritní osy: Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Dostavba kanalizační sítě společně s rekonstrukcí úpravny vody v aglomeraci Kroměříž

Více

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Mgr. Martin Kubica náměstek úseku řízení OPŽP Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260

Více

Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje

Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje II. etapa Financování projektu Horník18.1.2011 Organizační struktura projektu SVKMO VAS SVK Blansko SVK Třebíč SVK Žďár SVK Jihlava 1) Boskovice - Hrádkov, Vratíkov,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE TUKLATY

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE TUKLATY ÚZEMNÍ PLÁN OBCE TUKLATY PŘEDPOKLADY A ZÁVĚRY - STRUČNÝ PŘEHLED Dle údajů uvedených v návrhu ÚPD vypracoval Ing. Ivan Franc Charakteristika stávajícího stavu Plocha řešeného území celkem: 823,21 ha (dle

Více

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. Stajiště trvale bydlící. Pavlov trvale bydlící. přechodně bydlící celkem

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. Stajiště trvale bydlící. Pavlov trvale bydlící. přechodně bydlící celkem A. OBEC Pavlov Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 206 Kód obce PRVKUK 0612.005.206.00 Kód obce (IČOB) 11841 (587681) Číslo ORP (ČSÚ) 005 (6105) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 61053 Název POU Třešť Členění

Více

Modelování čistých příjmů domácností pro účely zmapování disparit ve finanční dostupnosti bydlení

Modelování čistých příjmů domácností pro účely zmapování disparit ve finanční dostupnosti bydlení Modelování čistých příjmů domácností pro účely zmapování disparit ve finanční dostupnosti bydlení Petr SUNEGA petr.sunega@soc.cas.cz Telefon: 221 183 225 http://seb.soc.cas.cz Oddělení ekonomické sociologie,

Více

Operační program Životní prostředí 2014+

Operační program Životní prostředí 2014+ Operační program Životní prostředí 2014+ Ing. Miroslav Zmeškal Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz OPŽP pro roky 2014-2020

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF

Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF Aplikace BAT po novele zákona o integrované prevenci Ing. Jan Slavík, Ph.D. Dny teplárenství a energetiky Hradec Králové, 25.04.2014 Výjimka z aplikace

Více

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let?

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Vědecký seminář doktorandů VŠFS, 30. ledna 2013, VŠFS, Estonská 500, Praha 10 Jana Kotěšovcová Vysoká škola

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení Příloha č. 3 k č. j.: 3973/M/09,71656/ENV/09 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení v Operačním programu Životní

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

Revitalizace jako investice

Revitalizace jako investice Revitalizace jako investice D. Pithart 1, T. Dostál 2, J. Valentová 2, P. Valenta 2, J. Weyskrabová 2 K. Křováková 3, J. Žaloudík 4, J.Hejzlar 4, & J. Dušek 5, 1 Daphne ČR, Institut aplikované ekologie,

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 5 a 6 Mzdy a srážky z mezd, odměňování,

Více

Název části obce. Bydlící obyvatelé. Obec Útěchovice celkem: trvale bydlící. přechodně bydlící celkem

Název části obce. Bydlící obyvatelé. Obec Útěchovice celkem: trvale bydlící. přechodně bydlící celkem A. OBEC Útěchovice Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 427 Kód obce PRVKUK 0613.010.427.00 Kód obce (IČOB) 17557 (548987) Číslo ORP (ČSÚ) 010 (6110) Název ORP Pelhřimov Kód POU (ČSÚ) 61102 Název POU Pelhřimov

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

METODIKA. hodnocení rizika vývoje produkce zpracovatelského průmyslu

METODIKA. hodnocení rizika vývoje produkce zpracovatelského průmyslu METODIKA hodnocení rizika vývoje produkce zpracovatelského průmyslu Ministerstvo průmyslu a obchodu (2005) odbor hospodářské politiky Adviser-EURO, a.s. Metodika - hodnocení rizika vývoje produkce zpracovatelského

Více

Obecné pokyny k parametrům specifickým pro pojišťovny nebo zajišťovny

Obecné pokyny k parametrům specifickým pro pojišťovny nebo zajišťovny EIOPA-BoS-14/178 CS Obecné pokyny k parametrům specifickým pro pojišťovny nebo zajišťovny EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

PŘÍPRAVA A REALIZACE PRŮMYSLOVÝCH ZÓN

PŘÍPRAVA A REALIZACE PRŮMYSLOVÝCH ZÓN www.projektsako.cz PŘÍPRAVA A REALIZACE PRŮMYSLOVÝCH ZÓN Pracovní list č. 1 Téma: Napojení průmyslových zón na sítě technického vybavení Lektor: Mgr. Jan Hoza Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg.

Více

Úvod do problematiky OPŽP

Úvod do problematiky OPŽP Úvod do problematiky OPŽP Ing. Kamila Lisalová EKOTOXA s.r.o. Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Osnova Návrh projektového

Více