Metodika ekonomické analýzy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika ekonomické analýzy"

Transkript

1 OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Pro vodu, vzduch a přírodu Metodika ekonomické analýzy PŘÍLOHA 4

2 Manuál k VH modelu Zelená louka - Příloha 4 Projekt: Aktualizace modelů a manuálů FEA AKTUALIZACE PARAMETRŮ POUŽÍVANÝCH PRO VÝPOČET EA Vzhledem ke skutečnosti, že metodika výpočtu EA pro vodohospodářské projekty, které jsou/budou předkládány do OPŽP zůstala vůči vodohospodářským modelům, předkládaným v minulém plánovacím období ( ) o Fondu soudržnosti téměř beze změny, jsou proto v textu níže uvedeny pouze ty hodnoty popřípadě vzorce, které bylo zapotřebí ve výpočtu EA aktualizovat nebo upravit. V rámci aktualizace metodiky EA bylo zapotřebí nově stanovit následující data/parametry/hodnoty: Environmentální výnosy Faktor korekce cen z roku 1999 do konce roku 2007 byl aktualizován na hodnotu Kurz CZK/EUR roku 1999 pro účel hodnocení environmentálních výnosů byl stanoven ve výši Kč/. 1 Celkový počet domácností v České Republice byl aktualizován na hodnotu Výnosy spojené s změnami klimatu (globální oteplování) Pro aktualizaci parametrů spojených se změnami klimatu lze použít hodnoty byla učiněna na základě hodnot od evropských institucí. Výnos za odstranění vzniku skleníkových plynů: lze použít hodnotu ve výši 35 /tunu, 3 která je následně přepočtena průměrným kurzem za rok 2007, tj. hodnotou 26,77 Kč/. Výnos za odstranění vzniku skleníkových plynů: lze vypočíst 21 x 35 = 735 /tunu, 4 která je následně přepočtena průměrným kurzem za rok 2007, tj. hodnotou 26,77 Kč/. Korekce investičních nákladů V rámci aktualizace EA bylo zapotřebí nově stanovit koeficient pro náklady na mzdy nekvalifikované. Vzorec pro výpočet koeficientu byl převzat z PD4: 5 Náklady na mzdy nekvalifikované = (1-u)*(1-t) Náklady na mzdy nekvalifikované = (1-4.3 %)*(1-35 %) Náklady na mzdy nekvalifikované = kde u - je regionální míra nezaměstnanosti (pro ½ roku 2008 byla míra nezaměstnanosti 4.3 %). 6 t - je míra plateb na sociální zabezpečení a příslušných daní (příspěvky na zdravotní a sociální pojištění ze strany zaměstnavatele činí 35 % hrubé mzdy). 1 Stanoven jako průměr z měsíčních hodnot viz. 879A-2ADF4F15311E%7d&NRORIGINALURL=%2fCmsGrc%2fServis%2fKurzy%2ehtm&NRCACHEHINT=Guest 2 Dle údajů Dle statistiky: Příjmy a životní podmínky domácností v roce Data dle EIB, respektive JASPERS Pracovní dokument 4 Metodické pokyny pro provedení analýzy nákladů a přínosů, Evropská komise, srpen

3 Manuál k VH modelu Zelená louka - Příloha 4 Projekt: Aktualizace modelů a manuálů FEA Na základě výše uvedeného vztahu, byla nově stanovena tabulka s převodními faktory. Tabulka 1: Aktualizace převodních faktorů pro investiční náklady v oblasti vodní infrastruktury zohledňující deformace trhu práce. Podíl kapitálových nákladů Převodní faktor trhu práce Příslušný výnos Liniové stavby 100% Technologie 0% 1 0 Stavba 100% Materiály, stroje 73% 1 0 Náklady na mzdy kvalifikované Náklady na mzdy nekvalifikované 9% % ČOV, čerpací stanice, atd. 100% Technologie 53% Materiály, stroje 37% 1 0 Náklady na mzdy kvalifikované Náklady na mzdy nekvalifikované 12% 1 0 4% Stavba 47% Materiály, stroje 29% 1 0 Náklady na mzdy kvalifikované Náklady na mzdy - nekvalifikované 10% 1 0 8% Na základě výše uvedené tabulky byly faktory aktualizovány následovně: Vodovodní a kanalizační potrubí: Faktor = a odpovídající výnos = Ostatní stavební práce: Faktor = a odpovídající výnos =

4 PRAKTICKÝ PŘÍSTUP K EKONOMICKÉ ANALÝZE VODOHOSPODÁŘSKÝCH PROJEKTŮ V RÁMCI FONDU SOUDRŽNOSTI 25. listopadu 2004 OBSAH 1 Úvod Celková metodika Základní přínosy projektu Ocenění úspor ve zdrojových nákladech pro spotřebitele Postup Stanovení množství Ocenění úspor ve zdrojových nákladech pro provozovatele fáze 1 Fiskální korekce Identifikace Ocenění Fáze 2 Korekce externalit Identifikace Ocenění environmentálních přínosů Postup Stanovení množství Fáze 3 Od tržních k účetním cenám Identifikace Ocenění deformací trhu práce Postup: trh práce s nedobrovolnou nezaměstnaností Postup: trh práce s neoficiálním zaměstnáním Stanovení cen a množství Celková korekce z finanční na ekonomickou analýzu Příloha A: Odvození převodního faktoru pro trh práce s nedobrovolnou nezaměstnaností Příloha B: Typy projektů a potenciální výnosy Příloha C: Vybrané odkazy Twinning CZ02/IB/EN/04 1

5 1 ÚVOD Nařízení o zřízení Fondu soudržnosti (Nařízení Rady (ES) č. 1164/94, ve znění pozdějších předpisů) stanoví, že analýza výnosů a nákladů je vyžadována pro všechny projekty. 1 Článek 10(5) říká, že: Pro zajištění vysoké kvality projektů je nutno použít tato kritéria: jejich střednědobé hospodářské a sociální přínosy, jež musí být úměrné použitým prostředkům; hodnocení je nutno provést na základě analýzy nákladů a výnosů Analýzu výnosů a nákladů lze chápat jako seskupení několika prvků, včetně finanční analýzy a širší ekonomické analýzy projektů. Požadovaný postup, jakým se má přistupovat k finanční analýze, je podrobně vyložen v Metodickém pokynu pro zpracování finanční a ekonomické analýzy v rámci Fondu soudržnosti, jehož přílohou je Manuál k modelu pro zpracování finanční a ekonomické analýzy v rámci Fondu soudržnosti. Cílem tohoto dokumentu je usnadnit širší ekonomickou analýzu vodohospodářských 2 projektů poskytnutím podrobnějšího metodického návodu v této oblasti. Data a výsledky finanční analýzy jsou nezbytnými vstupními daty pro analýzu ekonomickou. Z tohoto důvodu by vypracování ekonomické analýzy mělo následovat až po dokončení analýzy finanční. Postup popsaný v tomto dokumentu se vztahuje na všechny vodohospodářské projekty, které budou předloženy Evropské komisi počínaje rokem Dokument neobsahuje podrobný popis způsobu výpočtů ty jsou definovány v Modelu pro zpracování finanční a ekonomické analýzy v rámci Fondu soudržnosti (dále jen Model ). Přesný způsob výpočtu lze identifikovat přímo v Modelu. 2 CELKOVÁ METODIKA Celková metodika požadovaná pro ekonomickou analýzu projektů byla vytvořena Evropskou komisí v materiálu Průvodce analýzou nákladů a přínosů investičních projektů (Guide to Cost Benefit Analysis of Investment Projects) (dále jen průvodce ). Předkládaný přístup k ekonomické analýze je plně v souladu s celkovou metodikou obsaženou v průvodci. Základní přínosy projektu jsou ovšem kalkulovány na základě úspor zdrojových nákladů, nikoliv na základě finančních toků. Tento postup je vhodný z důvodu metodické náročnosti přesné specifikace finančních toků spojených s daným projektem (incremental basis). Průvodce (část 2.5) popisuje tři fáze ekonomické analýzy projektů: Fáze 1: daně / dotace a korekce dalších transferových plateb; Fáze 2: korekce externalit; Fáze 3: převod tržních cen na účetní ceny pro účely postihnutí sociálních přínosů a nákladů (stanovení převodních faktorů). Tento dokument nejdříve popisuje standardní postup k zhodnocení úspor v zdrojových nákladech a dále zjednodušený postup pro interpretaci výše uvedených tří fází v praxi. V každé fázi je aplikován konzistentní postup. Nejprve je zohledněno, že každá ekonomická analýza obsahuje cenu a množství: 1 Nařízení o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech (Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999) také vyžaduje analýzu výnosů a nákladů pro větší projekty, tj. projekty s celkovými náklady přesahujícími 50 mil. eur (viz články 25 a 26(1) (d) ). Česká republika ale přijala rozhodnutí, že pouze environmentální projekty s celkovými náklady méně než 10 mil. eur budou financovány ze Strukturálních fondů v rámci Priority 3 (Zlepšování environmentální infrastruktury) Operačního programu Infrastruktura; environmentální infrastrukturní projekty s celkovými náklady přesahujícími tuto částku by měly finanční podporu získat z Fondu soudržnosti. Očekává se proto, že postup popsaný v tomto dokumentu bude v praxi používán pouze pro hodnocení projektů pro Fond soudržnosti 2 Vodohospodářskými projekty se zde rozumí projekty pro zlepšení veřejného zásobování pitnou vodou a nakládání s odpadními vodami. Tento návod se netýká jiných typů projektů souvisejících s vodním hospodářstvím, jako např. protipovodňová opatření nebo zlepšení retenční kapacity krajiny. Twinning CZ02/IB/EN/04 2

6 Ceny. K identifikaci efektů projektu v kvantifikovatelné formě jsou pro odhad skutečného socioekonomického dopadu projektu zapotřebí ekonomické modely, které vypočítají příslušné stínové ceny. K ocenění efektů projektu pak musí být tyto ekonomické modely použity pro výpočet hodnoty příslušné stínové ceny daného efektu. Je úlohou národních úřadů, aby stanovily ekonomické modely a standardní ceny, které budou použity pro hodnocení projektů. Množství. Za kvantifikaci efektů projektu jsou zodpovědní předkladatelé projektů, protože mají nejlepší informace o skutečných vstupech a výstupech daného projektu. Nicméně v některých případech tento dokument nabízí zjednodušené postupy pro výpočet projektových vstupů a výstupů, a to z důvodu, aby se zabránilo různým způsobům hodnocení projektu vyplývajících spíše z metodických než faktických (individuálních) odlišností; Je důležité zdůraznit potřebu standardizace. Hlavním důvodem pro standardizaci postupů při hodnocení ekonomických přínosů je umožnit smysluplné porovnání jednotlivých projektů. Toto porovnání nebude možné, jestliže každý projekt bude posuzován dle jiného metodologického postupu. Z tohoto důvodu je postup stanovený v tomto dokumentu pro předkladatele projektu závazný, pokud není řečeno jinak. Všechny žádosti pro Fond soudržnosti musí obsahovat standardní ekonomickou analýzu založenou na tomto závazném postupu. Pokud jsou Žádosti zpracovány s použitím standardního postupu, je vedle specifikace kvantitativních vstupů a výstupů vyžadován jen krátký komentář. Připouští se ale, že jakýkoli metodický postup může být vylepšen a že některé projekty mohou mít zvláštní charakter, který tento závazný postup řádně nepostihuje. Předkladatelům projektů se proto nebrání provést dodatečné analýzy zahrnující dodatečné prvky nebo použít alternativní postupy. Tyto dodatečné nebo alternativní prvky musí ale být podrobně popsány, včetně jasného vysvětlení ekonomické teorie, z níž vycházejí, a způsobu, jakým byly použité hodnoty odvozeny (jak ceny tak množství). Mělo by být také objasněno, jaký typ ekonomických korekcí je navrhován a do jaké fáze korekcí spadá (ve vztahu k Fázím tohoto metodického návodu). Tím by měla být v tomto smyslu zajištěna metodologická konzistentnost. Předkládaný metodický postup má zajistit, aby ekonomické ocenění bylo provedeno v souladu se standardy pro zpracování ekonomické analýzy navrženými v Průvodci analýzou nákladů a přínosů investičních projektů. Je nutné mít na paměti, že analýza je : zpracována pro období 30 let; zpracována na přírůstkovém základě srovnáním scénářů s projektem a bez projektu ; provedena na základě aplikace roční sociální (ekonomické) diskontní sazby ve výši 5%; provedena v reálných cenách (bez inflace). 3 ZÁKLADNÍ PŘÍNOSY PROJEKTU Základní přínosy projektu jsou : (1) Úspory ve zdrojových nákladech pro spotřebitele tj. úspory pro spotřebitele, které vznikají z důvodů realizace projektu, např. z důvodu připojení ke kanalizaci místo provozu a údržby domácí ČOV Tyto úspory vyplývají především ze zlepšení existujících služeb (např. zlepšení kvality pitné vody) a z nových napojení na vodovody a kanalizace. (2) Úspory ve zdrojových nákladech pro poskytovatele služeb Tyto úspory vyplývají hlavně z nižších provozních nákladů, které nese provozovatel systému. Mohou vyplývat ze snížených nákladů na údržbu (při nahrazení zastaralého / nevýkonného zařízení) a z lepšího využití infrastruktury. Tyto úspory jsou také finančními toky a proto jsou i součástí prognózy dopadu projektu ve finanční analýze. Twinning CZ02/IB/EN/04 3

7 3.1 Ocenění úspor ve zdrojových nákladech pro spotřebitele Postup Napojení nových spotřebitelů na veřejný sběrný systém odpadních vod Domácnosti v České republice, které v současnosti nejsou napojeny na veřejnou sběrnou síť odpadních vod (kanalizační síť), většinou používají pro nakládání s odpadními vodami buď jímky nebo septiky. Relativně malý počet nemovitostí je vybaven domovními čistírnami odpadních vod, proto není tento způsob pro účely hodnocení uvažován. Napojením na kanalizační síť již domácnostem nebudou nadále vznikat náklady na provoz domovních sběrných systémů, ani periodické náklady na údržbu a výměnu / obnovu částí daného systému. Tyto úspory tvoří úspory ve zdrojových nákladech vznikající ze zajištění nového napojení na sběrný systém odpadních vod (kanalizaci). Úspory zahrnují náklady na provoz a údržbu sběrných nádrží (jímek a septiků), stejně jako periodickou výměnu těchto zařízení. Ekonomická životnost systému je stanovena na 40 let. Odhadované kapitálové náklady na vybudování zařízení (sběrný systém a nádrž) činí přibližně Kč na domácnost. Hlavním provozním nákladem je pravidelné vyprazdňování nádrže. Předpokládá se, že nádrž bude třeba vyprazdňovat každé čtyři měsíce. Tato předpokládaná frekvence vyprazdňování bere v úvahu vypouštění odpadních vod do povrchových a podpovrchových vod bez jejich trvalého zachycení v zařízení. Kdyby takové ztráty nenastávaly, frekvence vyprazdňování by byla mnohem vyšší. Náklady na vyprázdnění zahrnují: poplatek za čerpání dopravu na místo likvidace poplatky za likvidaci Může dojít k úpravám v složkách těchto nákladů v důsledku rozdílných dojezdových vzdáleností k místům čištění / vypouštění a v důsledku různé koncentrace odstraňovaného materiálu. Kde je to vhodné, tam se odhady těchto nákladových složek mohou upravit dle lokálních podmínek pro každý jednotlivý projekt. Nicméně pro účely této metodiky byl připraven obecně použitelný odhad těchto nákladů. Provozní náklady byly vypočítány na cca Kč ročně. V těchto provozních nákladech je zahrnut malý podíl finančního ocenění času, který majitel objektu stráví údržbou systému. Když se tyto provozní náklady připočítají k průměrným ročním kapitálovým nákladům domácího sběrného a skladovacího systému, vychází celkové průměrné roční diskontované náklady na domácnost na cca Kč nebo Kč na osobu. Základem tohoto výpočtu byla průměrná spotřeba 75 litrů na osobu a den při průměrném počtu členů domácnosti 2,8 osoby Napojení nových spotřebitelů na veřejný vodovod Domácnosti nenapojené na veřejnou vodovodní síť v současné době využívají jako zdroj pitné vody domácí studně. Podobně jako v situaci s novými napojeními na kanalizační síť neponese už domácnost po implementaci projektu spojeného se zajištěním dodávek pitné vody náklady na údržbu a provoz studně. Odhadované kapitálové náklady na domácí studni se vypočítají součtem nákladů na vybudování studně o hloubce 5m, na vystrojení a vybavení studně a na rozvod od studně k místům spotřeby v nemovitosti. Předpokládá se, že domácnost nebude upravovat čerpanou vodu před použitím, a proto se nepočítá s žádnou úhradou za náklady na vybavení pro úpravu vody (filtrace, UV úprava apod.). Celkové náklady na výstavbu se odhadují na Kč. Roční provozní náklady tohoto systému, hlavně za elektřinu Twinning CZ02/IB/EN/04 4

8 na provoz čerpadla, činí zhruba Kč. Jejich součástí je malý finanční příspěvek pro majitele domu za údržbu systému, stejně jako částka na pravidelnou výměnu elektrických částí systému, zejména čerpadla. Průměrné roční náklady na celý systém při předpokládané spotřebě 75 l na osobu a den a při průměrném počtu členů domácnosti 2,8 osoby, dosahují výše Kč na domácnost, t.j Kč na osobu Úspory ve zdrojových nákladech plynoucí ze zlepšení kvality pitné vody Všeobecně platí, že voda vyráběná a dodaná z úpraven vody splňuje právně závazné normy ohledně kvality. V situacích, kde tomu tak není, je možné financovat investiční projekty z Fondu soudržnosti (viz Metodický návod stanovující kritéria pro zařazení akcí v oblasti vodního hospodářství do skupinových projektů Fondu soudržnosti). V těchto situacích, v podmínkách České republiky, lze očekávat zvýšenou spotřebu balené vody z důvodu obav spotřebitelů ohledně kvality vody dodávané z veřejného vodovodu. Důležitý přínos při realizaci projektu pro dosažení souladu s požadavky na kvalitu pitné vody u odběrného místa spotřebitele je proto snížení výdajů domácnosti na nákup balené vody, resp.jeho potencionální snížení (pokud domácnosti nadále kupují balenou vodu z jiných důvodů než obav o kvalitě vody, mají přesto z realizace projektu přínos, protože po implementaci projektu případný nákup balené vody je výsledkem jejich volby jako spotřebitele, nikoliv důsledek nevyhovující kvality dodávané vody). Pro účel výpočtu této úspory se počítá s cenou balené vody 4 Kč/litr Stanovení množství Napojení na kanalizaci Výpočet přínosů plynoucích z nových napojení na kanalizaci představuje vynásobení množství nových napojení, kterých bylo projektem dosaženo v daném roce, a přínosů domácnostem, jak se uvádí výše. To bude vyžadovat znalost pravděpodobného časového harmonogramu dokončení nových napojení. Při neexistenci takových informací by měl učiněn rozumný předpoklad týkající se postupného zprovozňování nových napojení Napojení na vodovod Výpočet přínosů plynoucích z nových napojení na vodovod představuje vynásobení množství nových napojení, kterých bylo v projektu dosaženo v daném roce, a přínosů domácnostem, jak se uvádí výše. To bude vyžadovat znalost pravděpodobného časového rozvrhu dokončení nových napojení. Při neexistenci takových informací by měl učiněn rozumný předpoklad týkající se postupného zprovozňování nových napojení Zlepšená kvalita pitné vody Rozsah, v jakém domácnosti zásobované pitnou vodou zlepšené kvality změní své chování ve vztahu ke spotřebě balené vody, se obtížně odhaduje. Jejich odezva na veřejné informační kampaně, které obvykle doprovázejí dokončení akcí k zajištění kvalitnější dodávky pitné vody, se rovněž těžko posuzuje. Stejně jako v předešlých oceněních lze nicméně provést částečně kvantitativní odhad při uvážení faktorů, které by mohly ocenění ovlivnit: Jaký je počet domácností, kterých se týká zlepšená kvalita dodávek? Jaká je vnímaná kvalita stávající dodávané vody (na základě monitorování, evidence došlých stížností, atd.)? Do jaké míry se zlepšením kvality odstraní vnímané problémy? Jaká míru spotřeby balené vody je přisouzena současné (ne-)kvalitě dodávané vody? Například dodávka, která je zdravotně nezávadná, ale kterou provází estetické problémy, např. zabarvení železem nebo vysoká úroveň chlorového zápachu, se pravděpodobně nebude používat jako běžná voda k pití. Odstranění těchto problémů podnítí určitý posun v chování, který se projeví ve snížené spotřebě balené vody. Twinning CZ02/IB/EN/04 5

9 Doporučené výchozí předpoklady jsou následující: Spotřeba balené vody na osobu 1,5 litrů/osoba/den Změna (nebo potencionální změna, jak je definovaná v oddílu ) ve spotřebě balené vody v důsledku zlepšené dodávky snížení na 50% předešlého stavu Roční průměrný přínos pro domácnost zásobovanou zlepšenou pitnou vodou získáme tímto postupem: Náklady na litr * snížená spotřeba na osobu a den * dny v roce * poměrná část obyvatel se změněným chováním = 4 * 1,5 * 365 * 0,5 = Kč na osobu a rok. Tyto hodnoty se mohou měnit v závislosti na místních podmínkách. 3.2 Ocenění úspor ve zdrojových nákladech pro provozovatele Tyto přínosy je třeba oceňovat na základě jednotlivých projektů. Model ovšem obsahuje standardní výpočet úspory, které jsou popsané níže Snížení úrovně infiltrace / ztrát v důsledku výměny částí kanalizace / vodovodu V této situaci bychom očekávali, že se objem infiltrace (ztrát) sníží. Všeobecně se předpokládá, že snížení infiltrace by mělo být úměrné k podílu části sítě, která se vymění. Jelikož je ale pravděpodobné, že výměna bude zaměřena na části sítě v horším stavu, zvyšuje se pro účely ocenění přínosu tento podíl o 25%. Snížení úrovně infiltrace sníží objem odpadních vod přiváděných na čistírnu odpadních vod a tím i objem čištěných vod. Procentuální snížení úrovně infiltrace se aplikuje na celkové proměnné provozní náklady na shromažďování a čištění odpadních vod k odvození ekonomického přínosu spojeného se zlepšením účinnosti provozu. Stejný způsob výpočtu je aplikován pro snížení ztrát z vodovodů Snížení nákladů na údržbu plynoucí z výměny částí kanalizace / vodovodu Se zvyšujícím se stářím potrubí vzrůstá také potřeba údržby. Předpokládá se, že množství údržby se snižuje úměrně s procentuální částí sítě, která se vymění. Jelikož je ale pravděpodobné, že výměna bude zaměřena na části sítě v horším stavu, toto procento bylo navýšeno o 25%. Předpokládá se, že náklady na opravu havárie na kanalizační síti činí Kč / událost. Tento výpočet je proveden pro základní případ kanalizace o průměru 300mm. Předpokládá se, že náklady na opravu prasklého vodovodního potrubí činí Kč / událost. Tento výpočet je proveden pro základní případ vodovodního řadu o průměru 200mm. V neposlední řadě, předpokládá se, že frekvence těchto havárií ve vyměněných částech sítě by rostla o 2% ročně ve scénáři bez projektu Úspory v údržbě úpravny vod / čistírny odpadních vod Tyto úspory vznikají z rozdílů mezi požadavky na údržbu čistírny odpadních vod ve scénáři bez projektu a s projektem. Environmentální požadavky znamenají, že čistírna musí být nadále provozuschopná ve scénáři bez projektu. Stav čistírny (bez investic) se bude nadále zhoršovat, přičemž poskytovateli služeb budou vznikat vyšší náklady k zajištění pokračujícího provozu zařízení. Rozdíl, který představuje roční úsporu z důvodu rekonstrukce, je stanoven jako 1% kapitálových nákladů na technologie rekonstruované čistírny. Twinning CZ02/IB/EN/04 6

10 4 FÁZE 1 FISKÁLNÍ KOREKCE 4.1 Identifikace V první fázi bude provedena korekce daně z přidané hodnoty (DPH), nejdůležitější nepřímé daně mající vliv na finanční analýzu projektu. Zejména pro příjemce, kteří nejsou plátci DPH, se investiční náklady od května 2004 zvýšily v souvislosti s novou sazbou DPH ve výši 19%. DPH, kterou nelze nárokovat zpět a která musí být zahrnuta ve finanční analýze, by proto neměla být v ekonomické analýze obsažena. Žádné další významnější fiskální deformace nebyly v České republice identifikovány, obzvláště v současné době, kdy Česká republika v rámci EU obchoduje bezcelně. Česká republika také vybírá správní poplatky za odebrané množství podzemní vody a poplatky k úhradě správy vodních toků a správy povodí, jakož i poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových a poplatky za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních. Metodu, úroveň a způsob hrazení těchto poplatků stanoví zákon o vodách (Sb. 254/2001 Hlava X: Poplatky). Úroveň poplatků za odebranou vodu vychází z objemu odebrané vody a z využití, ke kterému bude odebraná voda sloužit. Poplatky jsou splatné státu a dělí se v poměru 50:50 mezi kraj, v němž odebírání vody probíhá, a Státní fond životního prostředí. Poplatky uložené za vypouštění znečištěných odpadních vod do povrchových vod se vypočítávají podle objemu vypouštěných odpadních vod a znečišťujícího potenciálu vypouštěných odpadních vod. Příjem, který stát z těchto poplatků získává, se převádí na Státní fond životního prostředí. Rozsah, v jakém by se měly tyto poplatky zahrnovat do ekonomických nákladů služeb v oblasti vod, závisí na tom, do jaké míry se dají posuzovat za vládou korigované externí enviromentální náklady, a na tom, do jaké míry jsou dané otázky řešeny jinde v analýze. V případě poplatků za odběr vody se tyto platby považují za způsob internalizace externích environmentálních nákladů a otázka environmentálních nákladů spojených s odběrem vody se jinde v metodice neřeší. Jako takové nebudou v této fázi korigovány, tj. jde o ekonomické náklady. Přínosy, které vyplývají ze zlepšení kvality povrchových vod jsou naopak v tomto metodickém návodu zahrnuty. Kdyby poplatky za vypouštění vod znečišťující životní prostředí byly považovány za internalizaci externích nákladů (byť jenom částečnou), znamenalo by to velké riziko dvojitého započítání stejného přínosu. Z tohoto důvodu jsou tyto poplatky odečteny od finančních nákladů projektu v Modelu (uplatněním podobného postupu jako při korekci DPH). 4.2 Ocenění Použití korekce DPH v praxi je jednoduché. Toky hotovosti (Cash flow) zahrnuté ve finanční analýze včetně DPH musí být v ekonomické analýze zahrnuty bez DPH. Stejný postup platí i pro poplatky za vypouštění odpadních vod. 5 FÁZE 2 KOREKCE EXTERNALIT 5.1 Identifikace Externích výnosů, které mohou vyplynout z investičních projektů v oblasti vodního hospodářství a odpadních vod, je mnoho. Tento metodický návod se soustředí na environmentální přínosy. Tyto přínosy vyplývají z několika věcí. Zlepšení, pokud jde o celkovou zátěž způsobenou znečištěním životního prostředí, mohou pramenit ze zlepšení rozsahu a kvality kanalizační sítě, čištění odpadních vod a regulace přívalových (srážkových) vod. Snížení vypouštěných škodlivin povede ke zlepšení kvality vody Twinning CZ02/IB/EN/04 7

11 v místních vodních tocích. Kromě toho se tento přínos může projevit v mnohem širší oblasti včetně moře, do kterého voda v konečné fázi odtéká (například díky snížení zátěže způsobené dusíkem). U určitých projektů, zahrnujících například vyhnívání kalu, mohou z implementace projektu vyplynout významné změny v objemu emisí vypouštěných do ovzduší. 5.2 Ocenění environmentálních přínosů Postup Environmentální přínosy vyplývající ze snížení úrovně škodlivin vstupujících do životního prostředí lze ocenit různými způsoby, včetně srovnání existujících a budoucích zákonných poplatků za takové emise. Za nejvhodnější postup se v tomto případě nicméně považuje uplatnění postupů tzv. kontingentního oceňování. V ideálním případě by součástí každého projektu měla být hodnotící studie oceňující ochotu uživatelů platit za přínosy, které projekt přináší obyvatelstvu, kterého se projekt dotýká. V mnoha případech ale taková studie nebude proveditelná a bude nutné použít alternativní způsob takového ocenění. Hodnota environmentálních přínosů spojených s realizací projektů v této oblasti by měla být oceněna s ohledem na zprávu Evropské komise o Přínosech souladu s environmentálním acquis pro kandidátské země (The Benefits of Compliance with the Environmental Acquis), kterou připravila společnost ECOTEC Research and Consulting Limited v roce 2001 (dále je zmiňovaná jako Zpráva Acquis ). Tato zpráva hodnotila přínosy plného souladu s environmentálními normami EU pro Českou republiku (stejně jako pro další přistupující země). Ocenění odvozuje celostátní přínosy navržených projektů, které jsou realizovány za účelem dosažení souladu s environmentální legislativou EU, a bere v úvahu již existující soulad infrastruktury v oblasti vodního hospodářství a odpadních vod v dané zemi a také místní environmentální podmínky. Zpráva Acquis hodnotila následující přínosy v oblasti vodního hospodářství pro: Zdraví dostupnost pitné vody a zlepšení její kvality; Přínosy pro zdroje rekreační a další využití vodního toku dále po proudu; Ekosystémy kvalita říčních vod Zpráva identifikovala čtyři typy přínosů ve vztahu k naplňování požadavků legislativy týkající se vod: Zajištění zlepšení kvality pitné vody; Zlepšení kvality vod určených ke koupání i dalších povrchových vod představuje užitnou hodnotu; Zlepšení kvality říčních ekosystému představuje neužitnou hodnotu; Přínosy spojené s využitím pro účely rybaření. Při ekonomickém oceňování projektů se v tomto metodickém návodu uplatňuje druhý a třetí z výše zmíněných typů přínosů. Přínos pro zdraví a další přínosy spojené se zásobováním obyvatelstva zlepšenou pitnou vodou se uznávají jako potenciálně významné, ale jelikož kvalita pitné vody ve veřejných vodovodech v České republice všeobecně vyhovuje celostátním normám a choroby přenášené vodou se běžně nevyskytují, první identifikovaný přístup se zde neuplatňuje. 3 Jelikož metody netržního oceňování ve Zprávě Acquis již identifikují zlepšenou užitnou hodnotu kvality vod ke koupání a dalších povrchových vod, zahrnutí přínosů spojených s rybařením by znamenalo dvojnásobné započtení přínosu, a proto se zde tento přínos neuplatňuje. 3 Tento přínos se oceňuje pouze podle úspor ve zdrojových nákladech, které vzniknou domácnostem ze zlepšení úrovně jejich pitné vody. Twinning CZ02/IB/EN/04 8

12 Hodnoty pro stanovení environmentálních přínosů Zpráva Acquis Odhadované hodnoty dosažení souladu s legislativou ES jsou uvedeny níže. Hodnoty, odvozené ve Zprávě Acquis, jsou vzhledem k době jejího zpracování uvedeny v cenové úrovni roku Byly odvozeny na základě využití výsledků studií netržního oceňování environmentálních přínosů v několika západoevropských a východoevropských zemích. Výsledky byly aplikovány na jednotlivé země na základě potenciální úrovně zlepšení pro životní prostředí (oproti existujícímu stavu) a byly váženy tak, aby byly uvažovány rozdíly v úrovních příjmů obyvatelstva využitím technik hodnocení jeho kupní síly (HDP na osobu na základě parity kupní síly). Tabulka 1: Hodnoty přínosů předložené ve Zprávě Acquis Typ přínosu Vody ke koupání & další povrchové vody (užitná hodnota) Zlepšená kvalita říčního ekosystému (neužitná hodnota) Jednotky Euro/osoba/rok Euro/domácnost/ km/rok Uplatněné na Rozsah Česká republika Místní Nižší obyvatelstvo Vyšší Místní obyvatelstvo (velmi) silně znečištěná znečištěná voda znečištěná voda mírně znečištěná nebo neznečištěná voda Pro aplikaci výše popsaného postupu je třeba učinit dvě úpravy výše uvedených hodnot (viz Model): uvažovat nárůst založený na změnách reálných příjmových úrovní domácností v České republice v období let (+20%); nárůst příjmů domácností v budoucnosti. Při této metodě se vychází ze stejných předpokladů jako u finanční analýzy. Tento nárůst je menší než pravděpodobný nárůst reálných průměrných mezd. Použití nižší hodnoty nám zaručuje, že výsledné přínosy nebudou nadhodnocené Zlepšení kvality ovzduší Přínosy související s ochranou ovzduší mohou vzniknout na základě rozdílů v emisích skleníkových plynů vyplývajících z implementace projektu. Obzvlášť u projektů týkajících se vyhnívání kalů a výroby elektřiny z plynu mohou být emise skleníkových plynů významné pro scénář bez projektu a také z hlediska přínosů scénáře s projektem. Tyto emise lze oceňovat na základě předpovědí změn v emisích spojených s projektem a využití vhodného ocenění. Evropská komise v rámci programu ExternE zadala rozsáhlou studii k určení peněžní hodnoty vypouštěních emisí a jiných vlivů na životní prostředí a zdraví člověka. Tato studie vypracovaná jménem Evropské komise je vnímána jako jedna z nejkomplexnějších studií na dané téma. Svazek 8 ExternE Externality energie: Globální oteplování obsahuje odhad globálních škod způsobených životnímu prostředí emisemi metanu. Obsahuje zhodnocení dopadů na zdraví, zemědělství, zásobování pitnou vodou, úroveň hladiny světových moří, na ekosystémy a biologickou rozmanitost i vznik extrémních událostí. Dvě metody oceňování výnosů jsou zaznamenány s výnosy pohybujícími se v rozsahu od 350 do 380 (přibližně Kč) na tunu emisí metanu při použití 3% diskontní sazby. Odpovídá to ekvivalentu 22 na tunu emisí CO Stanovení množství Při použití výše popsaného postupu ke stanovení přínosu pro životní prostředí vyplývajícího z projektu je napřed nutné stanovit, přinejmenším přibližně nebo kvazi-kvantitativně, dopad projektu na životní Twinning CZ02/IB/EN/04 9

13 prostředí. Tento přístup bude všeobecně využitelný pouze u projektů řešících problematiku nakládání s odpadními a srážkovými (přívalovými) vodami. Ve fázi přípravy záměru projektu předloží předkladatelé projektu podkladovou databázi s informacemi pro hodnocení projektu, včetně informací pro hodnocení přínosů projektu pro životní prostředí a zdraví. Většina těchto informací se využije i v tomto postupu. Klíčovými informacemi, které se vyžadují, jsou: úroveň zlepšení vodního prostředí hodnota vodního prostředí počet lidí, kterých se zlepšení bude týkat Je zapotřebí v rámci technického hodnocení projektu hodnotit i úroveň zlepšení životního prostředí. V případě stávající čistírny odpadních vod, která bude rekonstruovaná, intenzifikovaná apod., by měla být známa stávající i budoucí výkonnost čistírny. Kromě toho by měla být známa stávající kvalita recipientu pro odhad zlepšení jeho kvality v důsledku realizace projektu. Podobný postup lze použit při odhadování úrovně environmentálního zlepšení v důsledku napojení existující kanalizace (která je bez napojení na systém čištění před realizací projektu) na nové či rozšířené čistírny. V případě nových napojení, kde se stávající odpadní voda neshromažďuje v žádném veřejném kanalizačním systému (ať už je čištěná či nikoli), bude třeba zvážit osud stávajícího znečištění z existujících domácností a jiných objektů. Přínos v podobě snížení emisí z těchto zdrojů by měl být spočítán v souladu s postupem uvedeným v Metodickém pokynu pro hodnocení vodohospodářských projektů Fondu soudržnosti, (oddíl a ). Význam takto spočítaného snížení emisí do životního prostředí pro kvalitu povrchových a podzemních vod musí být předmětem zdůvodněného odborného odhadu. Po provedeném odhadu zlepšení kvality vodního prostředí v důsledku projektu, bude nutné uvést toto zlepšení do vztahu s výše uvedenými kategoriemi ocenění. Za prvé by měla být stanovena designace vodního útvaru či využití vodního útvaru pro rekreaci. Pokud vodní útvar, kterého se projekt týká, je součástí designovaného úseku ke koupání nebo uznávané rekreační lokality, nebo s nimi bezprostředně sousedí po proudu, pak musí být přínosy takového projektu oceněny. Pokud takto designován není, pak bude třeba učinit rozhodnutí, do jaké míry je vodní útvar využíván pro rekreační účely. Ocenění uváděná ve Zprávě Acquis byla provedena s ohledem na celkovou úroveň implementace norem obsažených v příslušné legislativě členského státu. Vzhledem k tomu je teoreticky nezbytné zvážit, do jaké míry zlepšení životního prostředí vyvolaná projektem představují implementaci příslušných norem. Přesné výpočty, které toto kvantifikují, mohou být zdlouhavé a komplikované a obvykle nebudou vyžadovány. Všeobecný cíl projektů pro Fond soudržnosti je však komplexně dosáhnout soulad se směrnicemi ES v oblasti projektu alespoň co se týká investic obcí a měst (viz oddíl 2.4 v Metodickém pokynu pro hodnocení Fondu soudržnosti). Proto se očekává, že většinou projektů budou mít podstatný podíl na dosažení souladu. Místo toho lze provést částečně kvantitativní odhad týkající se úrovně zlepšení v důsledku projektu na následujícím základě: Twinning CZ02/IB/EN/04 10

14 Tabulka 2: Dopad projektu na dosažení souladu a související podíl na celkové přínosy Dopad projektu na dosažení souladu s směrnicemi ES pro kvalitu vod s rekreačním významem Faktor jakým projekt ovlivňuje soulad se směrnicemi ES (dle postupu ve Zprávě Acquis) Vysoký 0,67 až 1,00 Střední 0.34 až 0,66 Nízký 0,00 až 0,33 Konečným krokem v tomto ocenění je stanovení počtu obyvatel, kterých se týkají přínosy spojené s rekreačním využitím. Postup při hodnocení přínosů spojených s rekreací ve Zprávě Acquis vychází ze studií, kde přínosy jsou oceněné jak pro osoby, které by využily zlepšené vodní toky, tak i pro osoby, které by toky nevyužily. Z tohoto důvodu, počet obyvatel, kterých se týkají přínosy spojené s rekreačním využitím, by měl obvykle být počtem obyvatel s trvalým bydlištěm v oblasti projektu. V oblastech s vysokým rekreačním a turistickým významem, je ovšem možné tento počet zvýšit na základě dostupných relevantních statistických údajů Výpočet environmentálního přínosu užitné přínosy Výpočet provedeme jednoduchým vynásobením výše zmíněných proměnných, čímž dostaneme průměrnou roční hodnotu přínosů. Přínos trvale pokračuje po implementaci projektu. Projev přínosu může být nicméně postupný a v průběhu období několika let, což je zohledněno v Modelu při stanovení procentuální části z celé hodnoty vypočítaného přínosu v prvních letech po implementaci projektu. Tabulka 3: Způsob výpočtu užitných přínosů Environmentální přínos (užitný) = Počet obyvatel, kterých se týkají přínosy spojené s rekreačním využitím * Faktor jakým projekt ovlivňuje soulad se směrnicemi ES (dle postupu ve Zprávě Acquis) * Hodnota přínosu ze Zprávy Acquis Výpočet environmentálního přínosu neužitné přínosy Odhad neužitných přínosů se provádí podobným způsobem jako odhad užitných přínosů. Za prvé je třeba stanovit míru environmentálního dopadu a uvést ji do souvislosti s popisem dopadu uváděnými ve Zprávě Acquis. Východiskem těchto popisů jsou zlepšení v klasifikaci řek. V kontextu českého systému pěti tříd jsou aplikovatelné dva typy zlepšení: od silně znečištěná nebo velmi silně znečištěná na znečištěná, a od znečištěná na mírně znečištěná nebo neznečištěná. Výsledkem projektu nemusí být změna o celou třídu, jak je popsána ve Zprávě Acquis, a proto se používá další faktor pro ocenění přínosu projektu z hlediska neužitných přínosů, stejně jak je uvedeno v Tabulce 2 výše. Tímto způsobem lze oceňovat přínos projektu ke změně klasifikace řeky podle třídy. Twinning CZ02/IB/EN/04 11

15 Odhadnout se také musí délka recipientu, kterého se zlepšení bude týkat. Jak už bylo uvedeno, měly by takové odhady vycházet ze srovnání podobné kvality řeky v různých místech s projektem a bez projektu. Tam, kde je to relevantní, by se měly vzít v úvahu samočistící účinky toku řeky. Počet domácností, u kterých lze říci, že jim vznikne tento neužitný přínos, je celkový počet domácností v České republice (dle metodického postupu ve Zprávě Acquis). Tabulka 4: Způsob výpočtu neužitných přínosů Environmentální přínos (neužitný) = Počet domácnosti v ČR * Délka říčního úseku, kterého se zlepšení týká * Faktor jakým projekt ovlivňuje soulad se směrnicemi ES (dle postupu ve Zprávě Acquis) - význam projektu pro dosažení zlepšení v kvalitě říčního ekosystému * Hodnota přínosu ze Zprávy Acquis Celkové ocenění environmentálních přínosů Celkové ocenění environmentálních přínosů (tak, jak je standardně zahrnuto do Modelu) obsahuje prostý součet obou vypočtených přínosů pro kvalitu místních povrchových vod, spolu s případnými přínosy pro ochranu ovzduší (klimatu). 6 FÁZE 3 OD TRŽNÍCH K ÚČETNÍM CENÁM 6.1 Identifikace Zde se navrhuje, že nejvýznamnější deformace trhu existuje ve vztahu k ceně práce trhy energie, surovin atd. jsou relativně nezatížené zásahem vlády nebo větším tržním selháním. Nezaměstnanost v České republice se pohybuje okolo 10% a minimální legislativně stanovená mzda je (v současnosti) Kč (přibližně 210 ) měsíčně. 6.2 Ocenění deformací trhu práce Ekonomická cena práce je hodnota, jíž se společnost vzdala v důsledku přesunu prováděných aktivit (nebo volného času) těmi, jež jsou zaměstnáni v projektu. Ocenění deformací trhu práce musí tudíž vycházet z analýzy povahy zaměstnání vytvořeného projektem a, což je důležitější, z analýzy povahy aktivit (nebo volného času v případě nepracujících) přemístěných projektem. Lze rozlišit minimálně tři případy: 1. V případě kvalifikované práce lze předpokládat, že trh práce je konkurenční a že plat kvalifikovaného pracovníka zapojeného do projektu je stejný jako (nebo jen mírně vyšší než) plat, který měl ve svém předchozím zaměstnání. V tomto případě není žádná deformace a ekonomická cena práce je stejná jako finanční cena, tudíž není zapotřebí žádná korekce. [Pokud pracovník získává v rámci projektu mzdu vyšší, než jakou by získal bez projektu, převodní faktor, který je třeba použít, je obecně w* / w f, kde w f je mzda, kterou pracovník získává v rámci projektu (bez veškerých daní a jiných příspěvků ze strany zaměstnavatele), a w* je rovno jeho předchozí mzdě (znovu bez daní a jiných příspěvků).] Twinning CZ02/IB/EN/04 12

16 V případě nekvalifikované práce lze rozlišit dva případy (navíc k výše uvedenému případu konkurenčního trhu práce): 2. Pokud byl zaměstnaný pracovník původně nezaměstnaný, pak lze za čistou hodnotu jednotlivcovy původní činnosti pro společnost považovat hodnotu jím stráveného volného času (sociální dávky jednotlivce nejsou čistým výnosem, protože zároveň představují náklady státu související s poskytnutím dávek tomuto pracovníkovi). 3. Pokud byl zaměstnaný pracovník původně neoficiálně zaměstnán (a nedostával dávky), pak lze za čistou hodnotu jednotlivcovy původní činnosti pro společnost považovat mezní produkt pracovníka v předešlé činnosti. V druhém případě pracovníka, který byl původně nezaměstnaný (a na který se vztahuje jak právní úprava minimální mzdy, tak poskytování sociálních dávek, jež platí v České republice), je ekonomická cena práce podstatně nižší než její finanční cena. Ve třetím případě závisí rozsah deformace trhu na rozdílu mezi mzdou před zdaněním (a bez jiných příspěvků ze strany zaměstnavatele) a mezním produktem pracovníka v jeho původní činnosti. Je pravděpodobné, že bude znovu značně nižší než finanční cena pro projekt v důsledku zaměstnání této osoby. Druhý i třetí případ jsou proto podrobněji popsány níže Postup: trh práce s nedobrovolnou nezaměstnaností Jak je vysvětleno v příloze k tomuto dokumentu, v případě nezaměstnanosti na trhu práce, kdy existuje jak minimální mzda, tak sociální dávky pro nezaměstnané, může být pro odhad převodního faktoru použit následující vzorec, kde nekvalifikovaní pracovníci dostávají minimální mzdu w** a podporu v nezaměstnanosti u*: CF 1 u * = 1 2 w* * Je třeba poznamenat, že tento převodní faktor zahrnuje jak efekt deformace trhu, tak fiskální transfer představovaný vyplácením podpory v nezaměstnanosti. Ačkoli dle návodu náleží tyto korekce zvlášť do fáze 3, respektive 1, je zde konsolidovaný převodní faktor použit pro jednoduchost. V České republice je současná minimální mzda Kč měsíčně. Tento vzorec ale vyžaduje použití čistého měsíčního příjmu. Výpočet tohoto údaje na základě pravidel sociálního zabezpečení a daňové úpravy není přesný, protože tyto údaje závisí na podmínkách jednotlivce. Postup pro odhad čistého mzdového příjmu osob, jež dostávají minimální mzdu, vychází ze statistiky rodinných účtů provedené Českým statistickým úřadem a je následující. Tato statistika udává hrubý a čistý peněžní příjem ze zaměstnání pro každých deset procent domácností. Předpokládá se, že nejnižších deset procent domácností dostává částku blížící se minimální mzdě (ve skutečnosti z výpočtů vyplývá, že osoba získávající hlavní příjem v těchto domácnostech má příjem přibližně o 20% převyšující úroveň minimální mzdy). Poměr čistého a hrubého příjmu ze zaměstnanosti v nejnižších deseti procentech domácností 4 je / = 0,824. Pokud použijeme stejný poměr na hrubou minimální mzdu, získáme čistou minimální mzdu Kč měsíčně. Podporu v nezaměstnanosti lze považovat za životní minimum, což je příjem zaručený všem státem. To v současné době činí Kč měsíčně (pro jednotlivce; na osobu je nižší pro domácnosti s více než jedním členem). Související převodní faktor je proto ½ x ( / 5519) = 0, Údaje z tabulky 3/1 statistiky rodinných účtů, údaje za rok Twinning CZ02/IB/EN/04 13

17 6.2.2 Postup: trh práce s neoficiálním zaměstnáním V případě pracovní síly odebrané projektem z neoficiálního zaměstnání je převodní faktor roven w* / w f, kde w f je vyplacená mzda (bez veškerého zdanění a bez jiných příspěvků ze strany zaměstnavatele) a w* je rovno meznímu produktu vytvořenému pracovníkem v neoficiálním zaměstnání. Pro účely tohoto dokumentu se navrhuje kvantifikovat w* jako rovné čistému příjmu samostatně výdělečně činné ekonomicky aktivní osoby ve 20% nejchudších domácností, kde hlavní příjem je z podnikání. Údaje z tabulky 5/1-2 statistiky rodinných účtů (údaje za rok 2002) vedou k následujícímu výsledku: Průměry pro skupinu prvních 20% obyvatel: Hrubý roční příjem samostatně výdělečně činné osoby = Kč (1) Dodatečný hrubý roční příjem na osobu ze závislé činnosti = Kč (2) Čistý roční příjem na osobu ze závislé činnosti = Kč (3) Tudíž daň z příjmu + zdravotní & sociální pojištění související se zaměstnáním = (2) (3) = Kč (4) Celkem daň z příjmu + zdravotní & sociální pojištění související se zaměstnáním = = Kč (5) Tudíž podíl daně z příjmu + zdravotní & sociální pojištění související s podnikáním = (5) (4) = 0 (6) Tudíž čistý roční příjem samostatně výdělečně činné osoby = (1) (6) = Kč (7) Počet osob v domácnosti = 3,97 (8) Tudíž čistý roční příjem domácnosti z podnikání = (7) x (8) = Kč (9) Počet ekonomicky aktivních členů domácnosti = 1,45 (10) Tudíž čistý příjem ekonomicky aktivní osoby = (9) / (10) / 12 = Kč (11) Předpokládejme, že nekvalifikovaní pracovníci získávají minimální měsíční mzdu w f = x 1,35 = Kč (příspěvky na zdravotní a sociální pojištění ze strany zaměstnavatele činí 35% hrubé mzdy). Příslušný převodní faktor pro pracovní sílu odebranou z neoficiálního zaměstnání se proto vypočte jako / = 0,758. Výše uvedené údaje ale naznačují, že čistý měsíční příjem ekonomicky aktivní samostatně výdělečně činné osoby v 20% nejchudších domácností, kde je příjem z podnikání dominantním, je větší než hrubá minimální mzda. Na základě těchto údajů se proto jeví jako nepravděpodobné, že pracovníci zanechají neoficiální samostatné výdělečné činnosti, aby se pustili do řekněme fyzicky náročných stavebních prací za minimální mzdu nebo plat jen nepatrně vyšší. Tento závěr lze potvrdit také z praktické zkušenosti, kdy mnoho nekvalifikovaných stavebních dělníků v České republice pochází ze zemí dále na východ. Z toho v kombinaci se současnou mírou nezaměstnanosti v České republice kolem 10% - lze usoudit, že mezní užitek získaný českými státními příslušníky z této práce je negativní, tj. že neoficiální zaměstnanost, sociální výhody a volný čas přináší vyšší užitek než alternativa fyzicky náročných stavebních prací za minimální mzdu nebo plat jen mírně vyšší Stanovení cen a množství Předkladatelé projektů by měli postupovat dle následujícího postupu: Trh s kvalifikovanou pracovní silou by měl být považován za konkurenční bez nárůstu mezd spojených s projektem, a proto by neměl být použit žádný převodní faktor. (U zaměstnání nebo oblastí, kde je obzvlášť nedostatek kvalifikovaných pracovníků, lze s předpokladem nulového růstu mezd polemizovat a mohl by být použit převodní faktor w* / w f, jak je stanoven v části 6.2.) Na trhu s nekvalifikovanou pracovní silou je úkolem předkladatele projektu stanovit příslušné podíly následujících tří typů zaměstnanců: o pracovníci přesunutí z jiných trhů (žádný převodní faktor nebo faktor = w* / w f stanovený v části 6.2, pokud je úroveň mzdy na trhu, z něhož je pracovník přesunut, nižší) o pracovníci přesunutí z kategorie nezaměstnaných (převodní faktor = 0,129) o pracovníci přesunutí z neoficiálního sektoru (převodní faktor = 0,758) Twinning CZ02/IB/EN/04 14

18 Předkladatelé projektů by měli na základě místních podmínek trhu práce a předpokládaného dopadu projektu odhadnout podíly nekvalifikované pracovní síly, které lze přiřadit těmto jednotlivým případům, a použít příslušné převodní faktory. Předpokládáme-li, že např. 35% nekvalifikované pracovní síly je přesunuto ze skupiny nezaměstnaných a zbytek z konkurenčního trhu práce, kde je stejný plat, pak bude celkový převodní faktor pro nekvalifikovanou práci [(0,65 x 1) + (0,35 x 0,129)] = 0,695. Tabulka 5: Příklad převodní faktory pro investiční náklady v oblasti vodní infrastruktury zohledňující deformace trhu práce Podíl kapitálových nákladů 1 Převodní faktor trhu práce 2 Příslušný výnos 3 Liniové stavby 100% 0,945 0,055 Technologie 0% 1,000 0,000 Stavba 100% 0,945 0,055 Materiály, stroje 73% 1,000 0,000 Náklady na mzdy kvalifikované 9% 1,000 0,000 Náklady na mzdy - 18% nekvalifikované 0, ,305 ČOV, čerpací stanice, atd. 100% 0,963 0,037 Technologie 53% 0,977 0,023 Materiály, stroje 37% 1,000 0,000 Náklady na mzdy kvalifikované 12% 1,000 0,000 Náklady na mzdy 4% nekvalifikované 0, ,305 Stavba 47% 0,948 0,052 Materiály, stroje 29% 1,000 0,000 Náklady na mzdy kvalifikované 10% 1,000 0,000 Náklady na mzdy - nekvalifikované 8% 0, ,305 Zdroj odhadů podílů nákladů na mzdy na celkových nákladech: VRV, a.s. Poznámka: 1. Podíl kapitálových nákladů by měl být poskytnut předkladatelem projektu na základě projektového rozpočtu. Pouze pokud z nějakého důvodu není možné přímo určit podíl nákladů na mzdy pro nekvalifikovanou pracovní sílu na celkových projektových nákladech, měly by být použity výše uvedené standardní hodnoty. 2. Zde uvedené převodní faktory jsou jako ukázkový případ popsány v části 6.2.3; faktory, které mají být použity pro daný projekt, budou odlišné. 3. Příslušný výnos = 1- (převodní faktor trhu práce) 4. Převodní faktor 0,695 odráží ukázkový případ popsaný v části Twinning CZ02/IB/EN/04 15

19 7 CELKOVÁ KOREKCE Z FINANČNÍ NA EKONOMICKOU ANALÝZU Celková korekce finanční analýzy skládá se z následujících kroků: náklady projektu jsou korigovány dle fáze 1 a 3 tohoto návodu (fiskální korekce a korekce deformace trhu práce); základní přírůstkové (inkrementální) přínosy projektu jsou počítány znovu na základě zdrojových úspor u spotřebitelů a u provozovatelů (nikoliv na základě přiděleného příjmu vodárenského systému, jak je tomu tak pro finanční analýzu); a externí environmentální přínosy jsou odhadované dle fáze 2 tohoto návodu (korekce externalit). Stačí málo dodatečných údajů k finanční analýze pro aplikaci tohoto přístupu v rámci Modelu. Přesnější návod pro uživatele Modelu poskytuje Manuál k modelu pro zpracování finanční a ekonomické analýzy v rámci Fondu soudržnosti. Přístup popsán v tomto návodu poskytuje základní a standardní postup pro vodohospodářské projekty Fondu soudržnosti v České republice. Není ovšem vyčerpávající a nepostihuje všechny možné ekonomické dopady projektů viz Tabulka 6 níže. V některých případech lze proto očekávat, že žadatelé budou muset kvantifikovat více aspektů projektu, aby poskytli dostačující ekonomické odůvodnění smysluplnosti daného projektu. Příloha B nabízí souhrn dalších možných kvantifikovatelných efektů vodohospodářských projektu. Tabulka 6: Seznam možných nekvantifikovaných výnosů a nákladů Nekvantifikované výnosy Výnosy pro regionální rozvoj v důsledku zlepšení místní infrastruktury (turismus, drobný průmysl, bytová výstavba atd.) Dočasné výnosy pro krajskou ekonomiku v důsledku ekonomických aktivit spojených s kapitálovou investicí Multiplikační efekty v celostátní ekonomice v důsledku (dodatečných) ekonomických aktivit spojených s kapitálovou investicí Pro projekty v oblasti odpadní vody Následující faktory nemusí být plně zachyceny ve stávajícím přístupu k environmentálním externalitám: Nižší škody na majetku v důsledku lepší regulace srážkových vod Nekvantifikované náklady Negativní dopady na životní prostředí v průběhu stavby (hluk, doprava a dopravní zácpy, prach, vibrace, atd..) Externí environmentální náklady spojené s provozem infrastruktury (např. emise skleníkových plynů spojené s využitím energie) Externí environmentální náklady související s používanými materiály, např. externí náklady emisí skleníkových plynů spojené s výrobou cementu Externí environmentální náklady spojené s odstraňováním čistírenských kalů Pro projekty v oblasti pitné vody Výnosy pro lidské zdraví v důsledku zlepšené kvality pitné vody Výnosy ze zlepšeného zajištění zásobování (např. během léta, kdy mohou jednotlivé studně vyschnout, nebo v důsledku kontaminace studní po povodních) Twinning CZ02/IB/EN/04 16

20 PŘÍLOHA A: ODVOZENÍ PŘEVODNÍHO FAKTORU PRO TRH PRÁCE S NEDOBROVOLNOU NEZAMĚSTNANOSTÍ Předpokládejme, že vláda přijme legislativu ohledně minimální mzdy. Tuto situaci lze znázornit pomocí následujícího grafu. Předpokládejme navíc, že vláda také vyplácí podporu v nezaměstnanosti u*. mzda B w** u* A x* pracovníci, x kde w** je minimální mzda a u* podpora v nezaměstnanosti. V tomto ohledu je třeba zvážit následující body. Zaprvé, užitek každé nezaměstnané osoby vyjádřený v penězích se skládá ze dvou prvků: (a) užitku volného času (přímka B nad úrovní u*); (b) užitku vytvořeného spotřebou vycházející z podpory v nezaměstnanosti u*. Proto přímka B představuje úroveň blahobytu nezaměstnaných. Přímka B navíc také představuje rezervační mzdu, což je minimální výše mzdy, za níž jsou pracovníci ochotni vzdát se volného času a spotřeby umožněné podporou v nezaměstnanosti. Zadruhé, výše uvedený graf implicitně předpokládá, že existují lidé, kterým vyhovuje méně nebo naopak více volného času (přímka B stoupá). Především se předpokládá, že v prvním případě člověku volný čas nepřináší žádnou hodnotu, takže úroveň blahobytu, jež přináší podpora v nezaměstnanosti, představuje jeho náklady obětované příležitosti. Zatřetí, ekonomická cena práce je dána pouze ztrátou volného času. Je to proto, že ačkoli původně nezaměstnaný ztratí užitek vytvořený podporou v nezaměstnanosti, stejné množství peněz bude k dispozici vládě: to představuje výnos, protože díky projektu bude mít společnost k dispozici dodatečný zdroj. Předpokládáme-li, že se hodnota tohoto množství peněz v rukou vlády rovná užitku spojenému s podporou v nezaměstnanosti vyjádřenému v penězích, pak je příslušná oblast představující ekonomickou cenu práce tvořena trojúhelníkem u*ab. Proto je ekonomická cena práce dána rozdílem mezi rezervační mzdou a podporou v nezaměstnanosti jednotlivce, to znamená w - u*. Jakmile bude Twinning CZ02/IB/EN/04 17

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa 13. výzva OPŽP 1.1. Identifikační údaje Název projektu: České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa Zadavatel:

Více

Manuál pro vodohospodářský model konsolidované FA/FEA pro projekty v PO1 - Zelená louka

Manuál pro vodohospodářský model konsolidované FA/FEA pro projekty v PO1 - Zelená louka Manuál pro vodohospodářský model konsolidované FA/FEA pro projekty v PO1 - Zelená louka Model verze 17.2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz

Více

Příloha č. 1 k opatření obecné povahy čj. 22402/2006-16330 Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro rok 2013.

Příloha č. 1 k opatření obecné povahy čj. 22402/2006-16330 Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro rok 2013. IČ:00302970 Příloha č. 1 k opatření obecné povahy čj. 22402/2006-16330 Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro rok 2013. Vlastník popřípadě provozovatel: Obec Malá Morava Dílčí část se samostatnou

Více

Jakou cenu má pitná voda?

Jakou cenu má pitná voda? Jakou cenu má pitná voda? Odpověď na tuto otázku si pokládají snad všichni její spotřebitelé. Akciová společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí zajišťuje dodávku pitné vody, odvádění a čištění

Více

Projekty ISPA a Fondu soudržnosti

Projekty ISPA a Fondu soudržnosti Projekty ISPA a Fondu soudržnosti Implementace projektů financovaných z Fondu soudržnosti v sektoru životního prostředí v ČR v období 2000-2006 Ing. Radka Bučilová ředitelka odboru fondů EU, MŽP Ministerstvo

Více

SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Část 3: Finanční a ekonomická analýza infrastrukturních projektů projekty fondů EU 2007-2013 Základy teorie

Více

Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 27484211

Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 27484211 Vodárenská společnost Chrudim, a.s. IČ: 27484211 Kalkulace ceny - vodné (v mil. Kč) --nájemné 96 800 tis. Kč-- Nákladová položka plán Rok 30.9. 31.12. Rozdíl plán 13 - plán 12 Podíl plán / odhad 2011 Plán

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I. Ekonomické škody ze znehodnocování životního prostředí Ing. Alena Bumbová, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ochrany obyvatelstva Kounicova 65

Více

Projekt Čistá řeka Bečva I

Projekt Čistá řeka Bečva I Projekt Čistá řeka Bečva I Projekt je situován do uceleného povodí řeky Bečvy, které se nachází v jihovýchodní části České republiky podél státních hranic se Slovenskou republikou. Je to část příhraniční

Více

Operační program Ţivotní prostředí. 17. června 2009 Kladno

Operační program Ţivotní prostředí. 17. června 2009 Kladno Seminář Podpora a propagace oblasti podpory 4.2 odstraňování starých ekologických zátěţí OPŢP Operační program Ţivotní prostředí Ing. Jan Kříţ ředitel odboru fondů EU Ministerstvo ţivotního prostředí 17.

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Důchody z důchodového pojištění se zvyšují na základě ustanovení 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

Více

SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Část 4: Využití nástroje HDM-4 pro hodnocení silničních staveb v ČR Softwarový nástroj HDM-4 a metodika

Více

Ekonomické hodnocení rekreačních a neužitných hodnot poskytovaných přírodními ekosystémy

Ekonomické hodnocení rekreačních a neužitných hodnot poskytovaných přírodními ekosystémy Ekonomické hodnocení rekreačních a neužitných hodnot poskytovaných přírodními ekosystémy Jan MELICHAR Centrum pro otázky životního prostředí Univerzita Karlova 2. kulatý stůl 30. květen, 2007 Centrum pro

Více

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let?

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Vědecký seminář doktorandů VŠFS, 30. ledna 2013, VŠFS, Estonská 500, Praha 10 Jana Kotěšovcová Vysoká škola

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 tel. 221 811 111 O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y

Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 tel. 221 811 111 O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 tel. 221 811 111 Spisová zn. 22402/2006-16330S Čj. 22402/2006-16330 Vyřizuje: JUDr. Ing. Zdeněk Strnad / Ing. Vladimír Chaloupka Telefon: 221 812 249

Více

CELKOVÉ VYÚČTOVÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CENY PODLE CENOVÝCH PŘEDPISŮ PRO VODNÉ A STOČNÉ. Pro kalendářní rok: 2010

CELKOVÉ VYÚČTOVÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CENY PODLE CENOVÝCH PŘEDPISŮ PRO VODNÉ A STOČNÉ. Pro kalendářní rok: 2010 CELKOVÉ VYÚČTOVÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CENY PODLE CENOVÝCH PŘEDPISŮ PRO VODNÉ A STOČNÉ Pro kalendářní rok: 2010 1.Vlastník vodovodu nebo kanalizace: Obchodní firma nebo název: Vodovody a kanalizace Hradec

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1 Příloha č. 3 k č. j.: 3405/M/11, 55257/ENV/11 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení akce v Operačním programu

Více

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ Daňová reforma 2008 2010 Mirek Topolánek předseda vlády ČR 1. Daňová kvóta 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1995 1997 1999 2001 2003 2005* Průměr zemí OECD Česká

Více

MANUÁL PRO VÝPOČET CITLIVOSTNÍ ANALÝZY PRO PROJEKTY V REŽIMU VEŘEJNÉ PODPORY

MANUÁL PRO VÝPOČET CITLIVOSTNÍ ANALÝZY PRO PROJEKTY V REŽIMU VEŘEJNÉ PODPORY MANUÁL PRO VÝPOČET CITLIVOSTNÍ ANALÝZY PRO PROJEKTY V REŽIMU VEŘEJNÉ PODPORY Verze I. MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená linka pro zájemce

Více

Platební mechanismy v PPP projektech. Září 2007

Platební mechanismy v PPP projektech. Září 2007 Platební mechanismy v PPP projektech Září 2007 Obsah 1. Úvod 2. Základní principy a typy platebních mechanismů 3. Modelová struktura PPP projektu 4. Platební mechanismy založené na dostupnosti služby 5.

Více

Vzorový příklad pro Jádrový model - Zelená louka výstavba sběrného dvora

Vzorový příklad pro Jádrový model - Zelená louka výstavba sběrného dvora Vzorový příklad pro Jádrový model - Zelená louka výstavba sběrného dvora PŘÍLOHA 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR Www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená linka pro zájemce

Více

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Mgr. Alena Lehmannová ENVIC, občanské sdružení Spálené Poříčí, 17. února 2011 1 Síť ENVIC Síť environmentálních informačních

Více

Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství čj. 9136/2009-10000 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 180

Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství čj. 9136/2009-10000 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 180 Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství čj. 9136/2009-10000 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 180 VÝSTAVBA A OBNOVA INFRASTRUKTURY VODOVODŮ A KANALIZACÍ

Více

PŘÍPRAVA A REALIZACE PRŮMYSLOVÝCH ZÓN

PŘÍPRAVA A REALIZACE PRŮMYSLOVÝCH ZÓN www.projektsako.cz PŘÍPRAVA A REALIZACE PRŮMYSLOVÝCH ZÓN Pracovní list č. 1 Téma: Napojení průmyslových zón na sítě technického vybavení Lektor: Mgr. Jan Hoza Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg.

Více

Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem.

Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Obsah: PŘÍLOHA Č. 1: POPIS VÝCHOZÍHO STAVU OBJEKTŮ VČETNĚ REFERENČNÍCH HODNOT... 3 PŘÍLOHA Č. 2: POPIS ZÁKLADNÍCH OPATŘENÍ...

Více

Město Petřvald. Příloha č. 3 VÝKONOVÉ UKAZATELE

Město Petřvald. Příloha č. 3 VÝKONOVÉ UKAZATELE Město Petřvald Příloha č. 3 VÝKONOVÉ UKAZATELE OBSAH 0. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 0.1. Vymezení obsahu přílohy... 3 0.2. Způsob vedení evidencí... 3 0.3. Hodnocené období... 4 1. VÝKONOVÉ UKAZATELE ZÁKLADNÍCH

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce STUDIE PROVEDITELNOSTI Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce BŘEZEN 2013 1 Identifikační údaje 1.1 Zadavatel Název organizace Obec Věžná Adresa Věžná 1 Statutární zástupce

Více

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU OBSAH Úvod vyhláška o EA prakticky Energetické hodnocení Ekonomické hodnocení Environmentální hodnocení Příklady opatření na instalaci

Více

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020 B L I Ž Š Í S P E C I F I K A C E P Ř E D M Ě T U V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y Příloha č. 2 ZD k veřejné zakázce dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném

Více

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb LADISLAV P R Ů Š A BANSKÁ BYSTRICA, 25. BŘEZNA 2014 Osnova 1. Aktuální situace na trhu práce 2.

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014 Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 214 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního

Více

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov Projektová dokumentace pro provádění stavby Splašková kanalizace a ČOV Zpracoval: Ing. Jakub Raček, Ing. Martin Baše Společnost: VH atelier spol. s r.o. květen 2013 1.Projektová dokumentace: Předmětem

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Investiční výdaje (I)

Investiční výdaje (I) Investiční výdaje Investiční výdaje (I) Zkoumáme, co ovlivňuje kolísání I. I = výdaje (firem) na kapitálové statky (stroje, budovy) a změna stavu zásob. Firmy si kupují (pronajímají) kapitálové statky.

Více

Ceny tepelné energie v soustavách zásobování teplem v porovnání s cenami z lokálních zdrojů.

Ceny tepelné energie v soustavách zásobování teplem v porovnání s cenami z lokálních zdrojů. Ceny tepelné energie v soustavách zásobování teplem v porovnání s cenami z lokálních zdrojů. Konkurenceschopnost ceny tepla ve Vsetíně vůči lokálním plyn. kotelnám, příp. tepelným čerpadlům. Invicta Bohemica,

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Příloha č. 2 Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou Skutečné efekty podpor z roku 2003

Více

Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví. Doc. Ing. J. Borovský, PhD.

Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví. Doc. Ing. J. Borovský, PhD. Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví Doc. Ing. J. Borovský, PhD. Přístupy k hodnocení návratnosti investic V tržních podmínkách je hlavním užitkem investic přírůstek

Více

Dolní Cerekev. Název části obce

Dolní Cerekev. Název části obce A. OBEC Přehledová mapka Dolní Cerekev Číslo obce PRVKUK 173 Kód obce PRVKUK 612.5.173. Kód obce (IČOB) 2887 (58744) Číslo ORP (ČSÚ) 5 (615) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 6151 Název POU Jihlava Členění

Více

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 TRAVEL, LEISURE AND TOURISM Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 červen 2010 prezentace 12.7.2010 ADVISORY Cíle

Více

(Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP)

(Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP) ORIENTAČNÍ FINANČNÍ RÁMEC REGIONÁLNÍCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ A JEDNOTNÉHO PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU PRO OBDOBÍ 2004 2006 (Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP) Počínaje rokem vstupu

Více

DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ OBSAH 1. Stávající podpora VO MPO EFEKT 2. Dotace v rámci OPŽP 2014 2020 2020 14. LEDNA 2014, ENERGETICKY ÚSPORNÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, PRAHA 22 MPO EFEKT 2014 Program

Více

MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ. Ing. Miroslav Zámečník Ing. Tomáš Lhoták, Ph.D. Leden 2011

MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ. Ing. Miroslav Zámečník Ing. Tomáš Lhoták, Ph.D. Leden 2011 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ Analýza ekonomického dopadu akcelerovaného zavádění kvalitních energetických standardů ve výstavbě rezidenčních budov v České republice. Ing. Miroslav Zámečník Ing. Tomáš Lhoták, Ph.D.

Více

Obecné pokyny k podmodulu katastrofického rizika zdravotního

Obecné pokyny k podmodulu katastrofického rizika zdravotního EIOPA-BoS-14/176 CS Obecné pokyny k podmodulu katastrofického rizika zdravotního EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Více

1. ÚVODNÍ INFORMACE... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O INVESTICI... 3 3. VYMEZENÍ STRUKTURY BENEFICIENTŮ... 4 4. POPIS INVESTIČNÍ A NULOVÉ VARIANTY...

1. ÚVODNÍ INFORMACE... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O INVESTICI... 3 3. VYMEZENÍ STRUKTURY BENEFICIENTŮ... 4 4. POPIS INVESTIČNÍ A NULOVÉ VARIANTY... OBSAH 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O INVESTICI... 3 3. VYMEZENÍ STRUKTURY BENEFICIENTŮ... 4 4. POPIS INVESTIČNÍ A NULOVÉ VARIANTY... 5 4.1 POPIS INVESTIČNÍ VARIANTY... 5 4.2 POPIS NULOVÉ

Více

Standardní dokumenty

Standardní dokumenty Standardní dokumenty Zadávací dokumentace pro projekty EPC Principy European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Duben 2011 Výhradní odpovědnost za obsah tohoto materiálu nesou autoři.

Více

PLÁN OBLASTI POVODÍ DYJE (KONE NÝ NÁVRH)

PLÁN OBLASTI POVODÍ DYJE (KONE NÝ NÁVRH) PLÁN OBLASTI POVODÍ DYJE (KONE NÝ NÁVRH) Textová ást Srpen 2009 Obsah: F. EKONOMICKÁ ANALÝZA... 4 F.1. Hospodářský význam užívání vod výchozí stav... 5 F.2. F.1.1. Platby k úhradě správy vodních toků a

Více

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů Technicko-ekonomická optimalizace cílem je určení nejvýhodnějšího řešení pro zamýšlenou akci Vždy existují nejméně dvě varianty nerealizace projektu nulová varianta realizace projektu Konstrukce variant

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení Příloha č. 3 k č. j.: 3973/M/09,71656/ENV/09 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení v Operačním programu Životní

Více

V Praze dne 30. dubna 2010. Rut Bízková ministryně

V Praze dne 30. dubna 2010. Rut Bízková ministryně Přílohy V Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory zajištění monitoringu vod účinné od 1. května 2010

Více

A311. I: Podmínky vymezující oblasti podpory a podporovaná opatření v rámci 3. výzvy

A311. I: Podmínky vymezující oblasti podpory a podporovaná opatření v rámci 3. výzvy Kontrolní list specifické přijatelnosti Žadatel: Název projektu: Název prioritní osy: Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Dostavba kanalizační sítě společně s rekonstrukcí úpravny vody v aglomeraci Kroměříž

Více

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti z pohledu energetické účinnosti Seminář: Problematika veřejného osvětlení z pohledu energetického specialisty a poradce EKIS Novotného lávka 5, budova ČSVTS 13. 11. 2013 Obsah Stávající podpora veřejného

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A. NÁZEV OBCE Lidmaň Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 400 Kód obce PRVK: 0613.010.400.00 Kód obce (IČOB): 08372 (561100) Číslo ORP3 (ČSÚ): 010 (6110) Název ORP3: Pelhřimov Kód OPOU2

Více

Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje

Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje II. etapa Financování projektu Horník18.1.2011 Organizační struktura projektu SVKMO VAS SVK Blansko SVK Třebíč SVK Žďár SVK Jihlava 1) Boskovice - Hrádkov, Vratíkov,

Více

[Novelizace interpretace mění se odstavce 14 a 18, viz Nařízení Komise (ES) č. 243/2010 ze dne 23. března 2010].

[Novelizace interpretace mění se odstavce 14 a 18, viz Nařízení Komise (ES) č. 243/2010 ze dne 23. března 2010]. IFRIC 16 IFRIC INTERPRETACE 16 Zajištění čisté investice do zahraniční jednotky [Novelizace interpretace mění se odstavce 14 a 18, viz Nařízení Komise (ES) č. 243/2010 ze dne 23. března 2010]. ODKAZY -

Více

Ministerstvo zemědělství Čj.: 401/2010-15000

Ministerstvo zemědělství Čj.: 401/2010-15000 Ministerstvo zemědělství Čj.: 401/2010-15000 Metodický pokyn pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací (aktualizované) ceny objektů do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací, pro Plány

Více

Sestavení energetického plánu města

Sestavení energetického plánu města Sestavení energetického plánu města Poté co byly vybrány prioritní činnosti a projekty pro zařazení do městského energetického programu v kroku 6, zbývá vypracovat konečný návrh, který bude předložen městské

Více

Obecné pokyny o nakládání s přidruženými podniky, včetně účastí

Obecné pokyny o nakládání s přidruženými podniky, včetně účastí EIOPA-BoS-14/170 CS Obecné pokyny o nakládání s přidruženými podniky, včetně účastí EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Více

Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF

Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF Aplikace BAT po novele zákona o integrované prevenci Ing. Jan Slavík, Ph.D. Dny teplárenství a energetiky Hradec Králové, 25.04.2014 Výjimka z aplikace

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00572624 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Loučim Účetní

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Zlatý Kopec. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Zlatý Kopec. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_9_3) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.343.416.9.3 Název obce: Boží Dar Kód obce (IČOB): 886 (56486) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

Oponentní vyjádření k analýze outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10. Městská část Praha 10

Oponentní vyjádření k analýze outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10. Městská část Praha 10 Oponentní vyjádření k analýze outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Městská část Praha 10 Finální verze 2.3.2015 1 Předmět zakázky a přístup k realizaci 1.1 Předmět zakázky Předmětem tohoto oponentního vyjádření

Více

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Mgr. Martin Kubica náměstek úseku řízení OPŽP Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260

Více

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Názvosloví a definice odborných termínů doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. VODÁRENSTVÍ Technický obor, který se zabývá jímáním,

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Odměňování pracovníku a výpočet mzdy Ekonomika lesního hospodářství 5. cvičení Odměňování

Více

Metodika zpracování energetické koncepce měst a obcí

Metodika zpracování energetické koncepce měst a obcí Metodika zpracování energetické koncepce měst a obcí I. Úvodní ustanovení 1. Cíle energetické koncepce Smyslem energetické koncepce města nebo obce je vytvořit v dostatečném časovém horizontu podmínky

Více

2 Účetní jednotka aplikuje tento standard v účetnictví pro výpůjční náklady.

2 Účetní jednotka aplikuje tento standard v účetnictví pro výpůjční náklady. IAS 23 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 23 Výpůjční náklady [Novelizace celého standardu - viz. Nařízení Komise (ES) č. 1260/2008 ze dne 10. prosince 2008, novelizace standardu - mění se odstavec 6, vkládá

Více

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 9. výzvy Operačního programu Životní prostředí

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 9. výzvy Operačního programu Životní prostředí Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 9. výzvy Operačního programu Životní prostředí ZVEŘEJNĚNO DNE 18. 3. 2009 Výběrová (hodnotící) kritéria v Operačním programu Životní prostředí

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 11. zasedání zastupitelstva města dne: 12. 12. 2013 Bod pořadu jednání: Návrh rozpočtu statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2014 a návrh plánu

Více

Zkušenosti s koncesním řízením u projektů financovaných z OPŽP. VODA FÓRUM Praha 2012, 29.5.2012

Zkušenosti s koncesním řízením u projektů financovaných z OPŽP. VODA FÓRUM Praha 2012, 29.5.2012 Zkušenosti s koncesním řízením u projektů financovaných z OPŽP VODA FÓRUM Praha 2012, 29.5.2012 Úvod do prezentace Přednášející Ing. Antonín Raizl, Ernst & Young Ing. Veronika Jáglová, VRV Ing. Ivo Kokrment,

Více

Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř)

Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř) Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř) Pracovní materiál Ministerstva financí ČR, odboru Finanční trhy II, obsahující základní nástin možných způsobů ukončení II. pilíře 1. Definice problému

Více

VIII. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

VIII. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ BEROUNKY ZVEŘEJNĚNÝ NÁVRH PLÁNU K PŘIPOMÍNKÁM VIII. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE TEXT Povodí Vltavy, státní podnik Prosinec 2014 Obsah VIII. Doplňující údaje... 1 VIII.1. Seznam dalších podrobnějších

Více

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 7. výzvy Operačního programu Životní prostředí

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 7. výzvy Operačního programu Životní prostředí Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 7. výzvy Operačního programu Životní prostředí ZVEŘEJNĚNO DNE 8. 12. 2008 1 Výběrová (hodnotící) kritéria v Operačním programu Životní prostředí

Více

Semestrální práce z předmětu MAB

Semestrální práce z předmětu MAB Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Semestrální práce z předmětu MAB Modely investičního rozhodování Helena Wohlmuthová A07148 16. 1. 2009 Obsah 1 Úvod... 3 2 Parametry investičních

Více

METODIKA PRO VÝPOČET FINANČNÍ MEZERY PROJEKTŮ VYTVÁŘEJÍCÍCH PŘÍJEM ROP SZ PŘÍLOHA Č. 10A PŘÍRUČKY PRO ŽADATELE

METODIKA PRO VÝPOČET FINANČNÍ MEZERY PROJEKTŮ VYTVÁŘEJÍCÍCH PŘÍJEM ROP SZ PŘÍLOHA Č. 10A PŘÍRUČKY PRO ŽADATELE METODIKA PRO VÝPOČET FINANČNÍ MEZERY PROJEKTŮ VYTVÁŘEJÍCÍCH PŘÍJEM ROP SZ v3 10. března 2015 Obsah 1 Obecný postup... 3 1.1 Působnost čl. 55 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006... 3 1.2 Referenční období...

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 5 a 6 Mzdy a srážky z mezd, odměňování,

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2012 C(2012) 4576 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6.7.2012 o žádosti podle čl. 10c odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o přechodném přidělování bezplatných

Více

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s.

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s. Vážení akcionáři, dámy a pánové, vážení hosté, dovolte mi, abych Vás nyní seznámil s činností představenstva, s výsledky hospodaření společnosti, se stavem jejího majetku, s návrhem na rozdělení zisku

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

Rezoluce Evropského parlamentu o účtování poplatků za dopravní infrastrukturu (2000/2030(INI))

Rezoluce Evropského parlamentu o účtování poplatků za dopravní infrastrukturu (2000/2030(INI)) Otázka harmonizovaného zpoplatnění užívání dopravní infrastruktury je podle Bílé knihy Evropská dopravní politika pro rok 2010: čas rozhodnout (Modrá knižnice sv. 88) jednou z prioritních otázek. Stanovisko

Více

Vzorový příklad Model environmentálního vzdělávání - Přírůstkový Rekonstrukce environmentálního centra

Vzorový příklad Model environmentálního vzdělávání - Přírůstkový Rekonstrukce environmentálního centra Vzorový příklad Model environmentálního vzdělávání - Přírůstkový Rekonstrukce environmentálního centra PŘÍLOHA 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz

Více

Quae sit nostra meta co je náš cíl? Národní dialog o vodě 2015 Retence vody v krajině

Quae sit nostra meta co je náš cíl? Národní dialog o vodě 2015 Retence vody v krajině Quae sit nostra meta co je náš cíl? Národní dialog o vodě 2015 Retence vody v krajině úvod Abstraktní téma aneb co je cílem vodního hospodářství? Agenda OSN post 2015 Plány pro zvládání povodňového rizika

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic

Analýza návratnosti investic/akvizic Analýza návratnosti investic/akvizic Klady a zápory Hana Rýcová Charakteristika investice: Investice jsou ekonomickou činností, kterou se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby

Více

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic Investičníčinnost Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie Podnikové pojetí investic Klasifikace investic v podniku 1) Hmotné (věcné, fyzické, kapitálové) investice 2) Nehmotné

Více

Plánování v oblasti vod

Plánování v oblasti vod Plánování v oblasti vod Mgr. Michaela Vojtěchovská Šrámková Odbor ochrany vod michaela.vojtechovska@mzp.cz Vodoprávní úřady Nové Město, 29. 30. 4. 2015 Obsah prezentace Legislativa Co je plánování? Jaké

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH Verze 1 20. ledna 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

Veřejná podpora v programu Zelená úsporám

Veřejná podpora v programu Zelená úsporám Veřejná podpora v programu Zelená úsporám I. Veřejná podpora v programu Zelená úsporám (dále jen programu ZÚ ) je zmíněna v příloze č. I/3 ke směrnici č. 9/2009 MŽP, o poskytování finančních prostředků

Více

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Varianty zvyšování v příštím období A. Základní sazba Minimální mzda v Programovém prohlášení Vlády ČR V Programovém prohlášení vlády je uvedeno, že Vláda zvýší

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU

GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU Generel byl zpracován na objednávku Severočeské vodárenské společnosti a.s. Teplice a na zpracování se podílely Severočeské vodovody a kanalizace

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více