OFENZIVNÍ SOCIÁLNÍ POLITIKA JE A BUDE PROGRAMOVOU PRIORITOU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OFENZIVNÍ SOCIÁLNÍ POLITIKA JE A BUDE PROGRAMOVOU PRIORITOU"

Transkript

1 V Praze dne 3. května 2009 Připravila sociální odborná komise ÚVV Předkládá stínový ministr Ing. Zdeněk Škromach ORANŽOVÁ KNIHA ČSSD OFENZIVNÍ SOCIÁLNÍ POLITIKA JE A BUDE PROGRAMOVOU PRIORITOU ČSSD Programové pilíře, o něž se opíráme: Podpora zaměstnanosti a pomoc nezaměstnaným (s. 3-6) Sociální pojištění pro důstojný život (s. 7-8) Sociální stát přátelský k rodinám s dětmi (s. 9-10) Sociální a zdravotní služby ve prospěch kvality života (s. 11) Sociální úloha státu, krajů a obcí (s ) 1

2 Úvodem Pod náporem globální krize se hroutí mnohé zjednodušené představy o tom, jaké jsou nejlepší recepty na ekonomickou prosperitu a na správu veřejných záležitostí. Státy musejí zasahovat tam, kde by donedávna zbožňované a nedotknutelné soukromé banky a korporace bez jejich masivní pomoci zkolabovaly. Rostoucím napětím mezi příjmy a výdaji veřejných rozpočtů, které nyní plynou na záchranu ekonomiky, je ovšem ohrožován celý veřejný sektor školství, zdravotnictví, sociální péče, sociální služby i bezpečnost občanů. Roste počet nezaměstnaných, kterým náš stát v tuto chvíli nedokáže v delším horizontu účinně pomoci, neboť jejich situace byla pravicovými vládami záměrně definována jako jejich vlastní individuální selhání. Sociálně demokratická cesta nápravy nabízí účinnou pomoc především lidem samotným. Jde jí o zajištění lidí práce, o posílení rodin, o záchranu a rozvíjení veřejného sektoru a veřejných služeb. Jen tak bude možno zajistit dobré fungování sociálně solidárního systému, dostupného každému, kdo jej potřebuje, a tím i rovný přístup k sociálním právům. Zároveň je sociální demokracie přesvědčena o tom, že investice do lidí, do jejich zaměstnatelnosti a zaměstnanosti, do jejich umu a vzdělání a do rozumné míry jejich spotřeby je také tím nejlepším stimulem postupného a trvalého oživení samotné ekonomiky. Náš návrh na řešení vzniklé situace je založen na přerozdělení veřejných příjmů i výdajů tak, aby náklady krize byly spravedlivě rozděleny. Nebudeme dále snižovat daně; u daně z příjmu se vrátíme k progresivnímu zdanění. Poměr veřejných výdajů na zdravotní a sociální služby z hrubého domácího produktu budeme postupně zvyšovat (ČR nyní 18,5%, průměr zemí EU už v současnosti přesahuje 27%). Budeme se přitom opírat o řešení, která mohou být účinná pouze na nadnárodní úrovni, především na půdě Evropské unie. Zde se v souladu s programem a politikou Evropské sociálně demokratické strany (PES) zasadíme o další posílení a rozvíjení Evropského sociálního modelu, jehož součástí je i trvalý dialog a dělná spolupráce se sociálními partnery, v první řadě s odbory. Vycházíme i ze Sociální doktríny ČR. Naše programové priority jsme vtělili do pěti pilířů, které obsahují to podstatné, co jsme připraveni po diskusi promítnout i do konkrétních politických a správních rozhodnutí, legislativních opatření a struktury veřejných rozpočtů. Téma 1: Podpora zaměstnanosti a pomoc nezaměstnaným Téma 2: Sociální pojištění pro důstojný život Téma 3: Sociální stát přátelský k rodinám s dětmi Téma 4: Sociální a zdravotní služby ve prospěch kvality života Téma 5: Sociální úloha státu, krajů a obcí 2

3 Téma 1: PODPORA ZAMĚSTNANOSTI A POMOC NEZAMĚSTNANÝM 1.1 Obecná část: Proč se sociální demokracie zabývá zaměstnaností a nezaměstnaností? práce je zdrojem obživy pracovníka i jeho rodiny, má zajistit jeho důstojný život dnes i v budoucnu; práce je základem produktivního života, naší tvořivosti a sociální bezpečnosti, základem rozvoje schopností každého člověka; práce je hodnotou, která je podstatná pro soudržnost a solidaritu, která zakládá jistoty člověka tyto jistoty jsou dnes ohroženy recesí. Co chce sociální demokracie na úseku práce a zaměstnanosti? Pozitivní politiku zaměstnanosti - rozhodující hledisko je zaměstnanost, klíčové jsou dva cíle: I. Vytváření, případně zachování pracovních míst, která lze lidem nabízet (respektujeme každé pracovní místo navíc je dobré, ale neopouštíme princip jeho kvality). V plném smyslu dobré pracovní místo je takové, které: 1) zaručuje dobrou sociální úroveň pracovníka, slušné pracovní podmínky a sociální jistoty; 2) má perspektivní charakter z hlediska pracovníka, jeho dalšího rozvoje a existence; 3) má perspektivní charakter z hlediska rozvoje a perspektivy země, regionu, místa - podniku i pracovníka. II. Zaměstnatelnost, tj. zvýšení předpokladů uchazečů o práci, aby byli sto požadavky daného pracovního místa plnit. To znamená: 1) podporu vzdělávacích a kvalifikačních procesů na všech úrovních; 2) podporu stimulace zájmu zaměstnanců i zaměstnavatelů na kvalifikačních a rekvalifikačních programech a jejích reálných výsledcích; 3) podporu úzké spolupráce škol a firem při zaměření na reálné potřeby společnosti. Co chce sociální demokracie na úseku pomoci nezaměstnaným? Klíčové cíle: rozšíření programů dlouhodobých rekvalifikací s důrazem na rekvalifikace u zaměstnavatelů; podpora aktivačních programů; zvýšená podpora v nezaměstnanosti pro nezaměstnané v předdůchodovém věku; 3

4 rozšíření programů pro sociální skupiny znevýhodněné na pracovním trhu. 1.2 Doporučená řešení: Jakými cestami a prostředky toho chce sociální demokracie dosáhnout? makroekonomickou politikou, zabezpečující dostatečné prostředky pro investice do infrastruktury země; politikou ochrany sociálních a pracovních jistot zaměstnanců při zvyšování jejich flexibility a adaptibility; užším partnerstvím mezi veřejným a soukromým sektorem při rozvoji výzkumu i podnikových inovací, jež povedou k tvorbě více a kvalitnějších pracovních míst; souborem ucelených, aktivních politik podporujících jednotlivce, aby si hledali a hleděli udržet zaměstnání a zdokonalovali své schopnosti po celý profesní život; regionální politikou zabezpečující regionům a obcím, na nichž bude ležet hlavní tíha nezaměstnanosti, možnosti rozvoje veřejně prospěšných prací podporujících rozvoj obce a regionu; sociální politikou, která zamezí pokles životní úrovně nezaměstnaných pod existenční hranici a současně znemožní sociální parazitizmus. Jakou makroekonomickou politikou podpoří sociální demokracie zaměstnanost v ČR? Podpora takového daňového zatížení podniků a firem, které nepovede ke snížení finančních zdrojů na aktivní politiku zaměstnanosti a sociální politiku. Pokud snížit daně podnikům, pak především malým a středním, které tvoří kolem dvou třetin pracovních míst na trhu a jsou potenciálním zdrojem inovací. Velké podniky, jak ukazují odměny a padáky top managementu, mají větší manévrovací možnosti. Rozšíření perspektivních veřejných investic do rozvoje infrastruktury země dopravní cesty, energetika (plyn, elektřina, voda), informační a komunikační systémy které mohou stimulovat ekonomický růst a současně i vytvářet nová pracovní místa. Podpora středních a malých firem v obcích a krajích formou veřejných zakázek do místní infrastruktury, do všech forem výstavby bytů včetně sociálního bydlení, ekologických staveb, rozvoje krajiny a ochrany kulturních památek. Podpora tvorby pracovních míst ve službách veřejných i soukromých, kde jsou velké rezervy nových pracovních příležitostí, především však u sociálních a zdravotních služeb, jejichž potřeba naléhavě stoupá se stárnutím populace a s početním vzestupem sociálních skupin, ohrožovaných exkluzí. 4

5 Systematická, koncepční a dlouhodobá podpora vzdělání, vědy, výzkumu a inovací je podmínkou rozvoje země, schopností lidí a rozhodující perspektivou. Vyžaduje tomu odpovídající investice a systematickou podporu. Rozhodnutí o nich je prioritou sociální demokracie. Klíčem je zvýšení prestiže učitelů všech stupňů spojené i s podstatným zvýšením jejich mezd na jedné straně a podpora hodnoty vzdělání u rodičů i dětí na straně druhé. Jak chce sociální demokracie chránit pracovní jistoty zaměstnanců a současně zvýšit jejich flexibilitu a adaptibilitu? Dnes nelze dobře usilovat o jistotu jednoho, stálého celoživotního zaměstnání na jednom místě, v jednom podniku, ale lze a je nutné usilovat o jistotu celoživotní zaměstnatelnosti. Tzn. podporu celoživotního vzdělávání, zvyšování úrovně vzdělání a kvalifikace a v případě nezaměstnanosti reálných rekvalifikací spojených s novou pracovní příležitostí. Znamená to také změnu hodnotových orientací na všech úrovních stimulujících zájem každého jednotlivce na rozvoji a využití vlastních schopností. Žádoucí uvolnění pohybu na pracovním trhu nesmí znamenat likvidaci ochrany pracovníka danou zákony. Zvýšení sociálních jistot pro ty, kteří dlouhodobě poctivě pracují. Zachování rovných příležitostí platí právě tak pro dodržování pracovních norem a povinností jako pro jednání se zaměstnanci, jejich odměňování a dodržování zákoníku práce. Účinnost rekvalifikací musí být prověřována ne pouze počtem účastníků, ale především počtem úspěšně nastoupivších uchazečů. Je také žádoucí odbourat praxi plýtvání, kdy projekty rozvoje zaměstnanosti stráví větší díl prostředků na existenci pořadatele, než na vytvoření skutečných, reálných pracovních míst. Jak chce sociální demokracie organizovat boj s nezaměstnaností v regionech? Rozhodující váha úsilí o snížení nezaměstnanosti bude ležet v regionech a obcích. Tomu musí odpovídat jak jejich rozhodování, tak i vybavení prostředky. Regionální vlády musí mít jak pravomoci a zdroje, tak i povinnost dodržovat standardy jednotlivých oblastí svých činností a zvláště pečlivě hlídat, aby pro krátkodobé a populární zájmy nebyly zmenšovány prostředky kladené do dlouhodobých úkolů. Okamžitou potřebu pracovních byť i dočasných míst pro nezaměstnané uchazeče řeší systém veřejně prospěšných prací. Samosprávné a správní orgány zde musí nejen dosáhnout efektivní kontroly nad jejich skutečným výkonem, ale i jejich koncepčního využití k trvalému rozvoji regionu. 5

6 Při tvorbě a realizaci projektů vytvářejících nové pracovní příležitosti v regionech využije sociální demokracie principu public private partnership. Sociální demokracie říká ne sociálnímu vylučování (exkluzi) na pracovním trhu! Aktivní politiky trhu práce budou zaměřeny na ty, kdo přišli o práci a potřebují podporu při rekvalifikaci a návratu do profesního života; na dlouhodobě nezaměstnané vyžadující zvláštní podporu, aby se přeorientovali, vyškolili a vrátili do práce; na ty, kdo chtějí začít pracovat, jako rodiče po rodičovské dovolené nebo mladé lidi hledající první stálé zaměstnání; na přistěhovalce, kteří mají obzvláštní obtíže s integrací na trh práce; a nakonec na ty, kteří jsou nejvíce vytlačeni na okraj trhu práce, včetně fyzicky a mentálně postižených. Jaká okamžitá konkrétní opatření na pomoc nezaměstnaným sociální demokracie v době ekonomické krize navrhuje? Na období do konce roku 2011: zvýšení výdajů na aktivní politiku zaměstnanosti; zrušení asociálního nového opatření současné vlády, které odkazuje nezaměstnané a jejich rodiny po šesti měsících k živoření na úrovni existenčního minima; zvýšení podpor pro uchazeče o zaměstnání, kteří odpracovali v posledních třech letech alespoň 24 měsíců, v prvních měsících na 80%, a prodloužení podpůrčí doby o jeden měsíc; zvýšení ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti podniků platební prostředky na výplatu odpracovaných mezd a na náhrady mezd v zákonné době hromadného propouštění nesmí být blokovány a použity na jiný účel; zvýhodněná podpora pro nezaměstnané v předdůchodovém věku, kteří mají odpracováno alespoň 35 let, ve výši až 55% průměrného výdělku do tří let před dosažením důchodového věku; zajištění větší kapacity rekvalifikačních programů včetně zvýšení podpor při rekvalifikacích 85% předchozího čistého příjmu; vytvoření speciálních sociálních programů pro pomoc pracovníkům v odvětvích, kde dochází k hromadnému propuštění (i s využitím zdrojů z evropských fondů); zakládání sociálních podniků s cílem zvýšit nabídku pracovních míst pro rizikové skupiny na trhu práce; podporu opatření okamžitě řešících situaci propouštěných zahraničních zaměstnanců včetně kontroly náborových agentur a vymýcení korupce spojené s náborem zahraničních dělníků. 6

7 Téma 2: SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ PRO DŮSTOJNÝ ŽIVOT 2.1 Obecná část: ČSSD bude usilovat o zachování a další rozvoj průběžných systémů veřejného sociálního pojištění, které představují jediný dlouhodobými zkušenostmi a vývojem prověřený univerzální systém schopný zajistit dostatečnou náhradu mzdy nebo platu ve stáří, při invaliditě, osiření a ovdovění, a účinně chránit společnost před růstem chudoby v těchto sociálně obtížných situacích a před dodatečnými výdaji nutnými pro eliminaci jejich nejhorších forem. Vnímáme solidární sociální pojištění jako důležitý nástroj k zajištění soudržnosti, bezpečnosti a sociálního smíru ve společnosti, který přispívá i ke zmírnění tlaku na růst mezd v obdobích nepříznivého ekonomického vývoje, zmírňuje inflační tlaky apod. 2.2 Doporučená řešení: Vytvoříme komplexní systém veřejného sociálního pojištění zahrnující důchodové, nemocenské, zdravotní a úrazové pojištění včetně pojištění pro případ nezaměstnanosti, oddělený od státního rozpočtu a financovaný i nadále z pojistného hrazeného zaměstnavateli, zaměstnanci a osobami výdělečně činnými. V rámci nového systému nemocenských dávek zrušíme karenční dobu, i první tři dny nemoci budou placeny. V oblasti důchodového pojištění ČSSD usiluje o přiměřené důchody pro všechny pojištěné osoby a o finanční udržitelnost průběžně financovaného veřejného důchodového pojištění, které bude spolehlivě garantovat tyto důchody jak pro současné, tak pro budoucí generace důchodců. Počítáme se zajištěním náhradového poměru na úrovni 55 % k průměrné čisté mzdě a se zavedením minimálního důchodu pro samostatně žijícího důchodce ve výši 1,2 násobku životního minima. Výdaje na důchodové pojištění chceme postupně zvyšovat tak, aby se přibližovaly průměru EU. ČSSD se proto bude zasazovat o dlouhodobou finanční stabilitu důchodového pojištění, a to především trvalou péčí o výběr pojistného a postupným vyrovnáváním výše odvodu pojistného placeného osobami samostatně výdělečně činnými a zaměstnanci. Při valorizaci důchodů budeme kompenzovat důchodcům cenové dopady včetně důsledků finanční a ekonomické krize tak, aby je důchodový systém chránil účinně před pádem do chudoby a sociálním vyloučením. ČSSD bude k zajištění přiměřených důchodů pro všechny pracující skupiny obyvatel prosazovat zapojení dalších zdrojů do financování důchodů a rozšíření nabídky doplňkových 7

8 důchodových systémů podporovaných státem a založených na bezpečném investování a nezbytných garancích pro účastníky. Prohloubíme roli zaměstnavatelů při financování důchodů v rámci společenské odpovědnosti podniků, která patří k firemní kultuře ve vyspělých zemích světa, a to zejména formou dobrovolného penzijního připojištění. Současně zavedeme pro zaměstnance vykonávající rizikové a namáhavé práce povinné připojištění (v základním, popř. doplňkovém systému) financované jejich zaměstnavateli, které by umožňovalo dřívější odchod do starobního důchodu bez snížení jeho výše. ČSSD nepočítá s vyvedením části pojistného z průběžného důchodového pojištění do soukromých penzijních fondů (tzv. opt-out), které by ohrozilo důchody současných i budoucích důchodců tím, že by nebylo k dispozici dostatečné množství prostředků na výplatu jejich důchodů, popř. na jejich valorizaci, a současně dramaticky zvýšilo na dlouhou dobu deficit veřejných rozpočtů České republiky. ČSSD bude usilovat o to, aby pokračování důchodové reformy v České republice bylo výsledkem politické dohody parlamentních politických stran realizované po projednání jejích hlavních principů se zástupci zaměstnanců a zaměstnavatelů (sociálních partnerů), kteří důchodový systém financují svým pojistným odváděným na důchodové pojištění, popřípadě se zástupci dalších důležitých nevládních organizací, které vyjadřují zájmy občanů a jejich skupin, jichž se důchodový systém zásadním způsobem dotýká (organizace důchodců, zdravotně postižených aj.). Mezi opatření, která budeme nadále prosazovat, patří rovněž vytvoření fondu důchodové rezervy, který by měl přispět k zajištění nedotknutelnosti důchodových prostředků a jejich účelové využití výlučně ve prospěch financování důchodového systému. Příjmy fondu důchodové rezervy budou tvořit i platby státu za vybraný okruh náhradních dob (např. péče o děti, studium, péče o osoby se zdravotním postižením popř. o osoby blízké). 8

9 Téma 3: SOCIÁLNÍ STÁT PŘÁTELSKÝ K RODINÁM S DĚTMI 3.1 Obecná část ČSSD je přesvědčena, že pro zdravý vývoj společnosti i pro individuální život rodin je nejvhodnější taková forma soužití rodičů s dětmi, kdy se oba rodiče podílejí jak na rodinném rozpočtu, tak na výchově a péči o děti. ČSSD chce vytvořit systém pro skutečnou svobodu volby obou rodičů, která v současné době neexistuje. Pro úspěšnou rodinnou politiku je naprosto stěžejní slaďování rodinného a profesního života; v jižních zemích EU, kde je žena po narození dítěte vyřazena z trhu práce, je porodnost nejnižší, zatímco tam, kde existuje řada možností pro slaďování, patří porodnost v Evropě k nejvyšším (Skandinávie). ČSSD se především zasadí o minimalizaci dopadů diskriminace na rodiče malých dětí, zejména matek, na trhu práce. V zákoníku práce je třeba zachovat stávající ochranu zaměstnaneckého poměru pro rodiče na mateřské a rodičovské dovolené. Nepovažujeme za správné zatracovat vše, co současná vláda navrhuje. V sociální politice občanům prospívá jistá kontinuita, která vytváří sociální jistoty. Vítáme podporu role otce v rodině a snahy řešit situaci dětí v ústavní péči a disfunkčních rodin s důrazem na individuální péči o tyto rodiny. 3.2 Doporučená řešení ČSSD chce podpořit především narození prvních dětí, a to jak jednorázově prostřednictvím vyššího porodného, tak vyšším přídavkem na děti. V rámci mateřské dovolené chceme zvýšit její flexibilitu a zachovat zvýšení stropu u peněžité pomoci v mateřství. U rodičovské dovolené zavedeme následující změny: pružný systém, který by umožnil čerpání daného počtu měsíců až do 7 let věku dítěte (po minimálně měsíčních blocích); rodičovský příspěvek až do výše 80% z čisté mzdy s definovaným minimem a maximem a postupnou degresí. čtvrtý rok bude určen pro druhého rodiče; zlepšíme podmínky pro studentky a osoby samostatně výdělečně činné; zlepšíme podmínky pro rodiče pečující o děti se zdravotním postižením. ČSSD bude v souladu s barcelonskými kritérii především prosazovat zřizování veřejných zařízení péče o děti s ohledem na vysokou a odbornou kvalitu této péče, a to prostřednictvím účelově vázaných dotací od státu pro kraje a obce. Péče o děti do tří let by měla být včleněna do systému předškolního vzdělávání, jako je tomu v řadě evropských zemí. Zrušíme podmínku pro vyplácení rodičovského příspěvku, kdy smí dítě do tří let pobývat 9

10 v zařízení péče o děti jen 5x za měsíc. Je třeba také změnit způsob financování především v oblasti péče o děti do tří let: musí se na něm podílet stát, obec, rodiče i zaměstnavatelé. ČSSD bude podporovat zavádění pružné pracovní doby, kdy si zaměstnanec sám může časově uspořádat její začátek, průběh a konec (samozřejmě se zřetelem na potřeby zaměstnavatele a odvětví). Dále podpoříme všechny další formy zaměstnávání, které umožní rodinám lépe slaďovat soukromý a profesní život. Zaměstnavatelé umožňující tyto formy zaměstnání rodičům s malými dětmi a zřizující zařízení péče o děti budou daňově zvýhodněni. Do péče o rodinu patří i záměr ČSSD hledat cesty pomoci rodinám se školními a staršími dětmi, např. navrhnout způsob finanční podpory pro rodiny usilující o vzdělávání svých dětí včetně dětí se zdravotním postižením formou stipendií či grantů, slev pro studenty či rodiny atp. ČSSD bude také podporovat finančně dostupné volnočasové aktivity pro děti a družiny pro školní děti. ČSSD si je vědoma složitého postavení neúplných rodin. Proto chceme především chránit pečující rodiče a nezaopatřené děti žijící v těchto rodinách. Navrhneme komplexní úpravu vyživovací povinnosti k nezaopatřeným dětem, jejíž součástí bude stanovení minimální výše výživného, zlepšení možnosti exekutivního vymáhání výživného a zavedení institutu náhradního výživného. V oblasti péče o seniory a nemohoucí členy rodiny bude ČSSD také podporovat flexibilní systém veřejných zařízení (např. denní a týdenní stacionáře, malometrážní byty a domy s pečovatelskou službou) propojený s programem přípravy na stárnutí obyvatelstva. Rozvíjet i netradiční formy sociálního a chráněného bydlení např. formou družstevního vlastnictví. Valorizace důchodů musí vycházet ze spotřebního koše seniorů. Zlepšíme systém sociálních dávek pro rodiny s dětmi. Co se týče přídavku na děti, chceme znovu navázat jejich výši na částky životního minima a rozšířit jejich výplatu na úroveň průměrné rodiny: na první dítě dvojnásobek, na druhé 1,5 násobek a na třetí a další 0,5 násobek jejich stávající výše upravené podle inflace. V případě, že rodiče budou nezaměstnaní, dostanou přídavek ihned následující měsíc a bude ho pobírat po celou dobu pobírání podpory v nezaměstnanosti. V případě sirotčích důchodů je třeba zmírnit tvrdost zákona, aby nesouvisely s pojištěním rodičů. Jejich výši navážeme na násobky přídavku na dítě. 10

11 Téma 4: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ SLUŽBY VE PROSPĚCH KVALITY ŽIVOTA 4.1 Obecná část: Sociální služby jsou moderním nástrojem společnosti ke kompenzaci sociálně zdravotního znevýhodnění jedince a mají sociálně ochrannou funkci. Jejich cílem je zajistit důstojný, kvalitní a plnohodnotný život potřebným a zároveň zabránit jejich sociálnímu vyloučení. Sociální služba je považována za veřejnou službu, jejíž dostupnost musí stát a samosprávy garantovat. Oblast sociálních služeb se musí účinně propojit s poskytováním zdravotní péče. ČSSD zásadně nesouhlasí s privatizací zařízení sociálních služeb, která jsou zřizována kraji a obcemi, a nelze ani dopustit jejich převod na ziskové společnosti. Hlavní cíle ČSSD v oblasti sociálních služeb jsou: umožnit uživateli zapojení do běžného života, pokud to jeho zdravotní stav dovoluje; preference péče v rodinném prostředí, tam, kde je to možné; pokud zdravotní stav uživatele péči v rodině neumožňuje, zajistit mu důstojné prostředí a zacházení; právo na svobodné rozhodnutí uživatele, jakou službu si zvolí podle svých individuálních potřeb. 4.2 Doporučená řešení: Sociální služby jsou potenciálním zdrojem zaměstnanosti pro období ekonomické krize. Poskytovatelům je třeba zaručit rovné podmínky. Sociální služby musí být dostupné každému, kdo je potřebuje. Sociální služby, zejména terénní, musí být dosažitelné i mimo velká města. Je třeba zohlednit potřeby pečujících osob, zejména pokud většinu svého produktivního času stráví péčí o uživatele sociální služby v jeho prostředí. Nediskriminovat péči osobou blízkou od péče zajišťované poskytovatelem. Podnikající fyzické osoby musí služby poskytovat na základě podmínek stanovených Zákonem o sociálních službách. Je nezbytná důsledná kontrola kvality poskytovaných služeb. Je třeba zvýšit mzdy sociálních pracovníků. Pomocí rekvalifikací je zaměstnání v sociálních a zdravotních službách možné využít k podpoře zaměstnanosti, zejména ženám nad 50 let. Důsledně trvat na tom, aby výsledku sociálního šetření sociálním pracovníkem byla dána při rozhodování stejná váha jako lékařskému posudku od posudkového lékaře. V žádosti o příspěvek na péči musí být dána možnost uvést více než jednu pečující osobu. 11

12 Téma 5: SOCIÁLNÍ ÚLOHA STÁTU, KRAJŮ A OBCÍ 5.1 Obecná část: Role krajů a obcí v sociální oblasti je nezastupitelná. Dosud ale v této oblasti neexistuje fungující systém vztahu mezi státem, kraji a obcemi. Lze konstatovat, že kraje své místo v systému veřejné správy teprve hledají a obce si ještě zcela neosvojily svoji roli, kterou by měly v sociální oblasti plnit. Kromě problémů se spoluprací a koordinací je zde také problém nedostatku koncepčnosti. Prostřednictvím představitelů a představitelek ČSSD v krajích a obcích je třeba prosazovat sociálně demokratickou sociální politiku. Je nutné přitom vycházet z pravomocí a povinností, které obce a kraje vůči občanům mají už dnes, ale mnohdy je neplní. Obsah i formy sociální politiky na všech úrovních je užitečné odvíjet od programových dokumentů Evropské unie a závěrů odborných konferencí pořádaných k dané problematice. 5.2 Doporučená řešení: Stát by měl ve vztahu ke krajům a obcím: prosazovat priority v sociální oblasti prostřednictvím rozvojových koncepcí a programů a na ně účelově vázaných finančních prostředků; metodicky podporovat tvorbu a realizaci komunitních plánů a vyhodnocovat jejich plnění; zaměřit své finanční pobídky také na podporu rodinné politiky v obcích a krajích včetně veřejných služeb pro děti; garantovat nad-regionální služby včetně investičních potřeb krajů. Finanční podpora sociálního a chráněného bydlení, včetně družstevních forem vlastnictví. Kraje by měly mít povinnost: zpracovávat plány rozvoje sociálních služeb na svém území, ve kterém definuje potřeby uživatelů, dostupnost, způsoby financování (granty obcí, měst, kraje, státu a dalších zdrojů). Spolupracovat přitom s organizacemi občanského sektoru a respektovat vazby na další oblasti (provázanost plánovaných činností); mapovat poskytování sociálních služeb, provádět kontroly jejich kvality a garantovat jejich dostupnost na základě potřeb uživatelů. finančně i organizačně zabezpečovat zařízení pro předškolní děti. 12

13 Obce by měly mít povinnost: vytvářet za účelem komunitního plánování sdružení obcí; finanční podpora státu bude podmíněna existencí komunitního plánu. úzce spolupracovat s neziskovými organizacemi za účelem pomoci potřebným; starat se o své sociálně potřebné včetně práce s problémovými rodinami tak, aby docházelo k minimalizaci odebírání dětí do ústavní péče ze sociálních důvodů; řešit bezdomovectví svých obyvatel; budovat sociální a chráněné bydlení, včetně podpory družstevního vlastnictví. Závěrem Ofenzivní sociální politika je efektivní investicí, zajišťující dlouhodobou prosperitu a soudržnost celé společnosti. Jedině ona je schopna zajistit všem občanům naší země rovný přístup k životu prožitému důstojně ve všech fázích životního cyklu. A právě proto byla, je a i nadále bude jednoznačnou programovou prioritou ČSSD. 13

14 Cíle a principy Nové Sociální Evropy, programového dokumentu Evropské sociálně demokratické strany Sociální politika zprostředkovaná státem je nezbytným nástrojem zajištění kvality života, sociálních práv, sociální soudržnosti, rovnosti a odpovědnosti občanů Moderní veřejný sektor je produktivním faktorem Je třeba respektovat jasnou dělicí čáru mezi tržní ekonomikou a zajištěním přístupu k veřejným službám všem Dostatečné a uživatelsky příjemné služby trhu práce, které maximalizují uplatnění dostupného lidského potenciálu, zvyšují a zkvalitňují zaměstnanost Zavedení systému celoživotního vzdělávání Rovná daň představuje ohrožení účinných veřejných a sociálních politik a zvyšuje deficity veřejných rozpočtů Potřeba zvyšovat veřejné sociální výdaje v nových členských zemích EU Posílení sociálního dialogu Jasné přitakání procesu evropské integrace v rámci EU a výzva maximálně využít možnosti, které nabízí Ideje a politika současné vlády České republiky Sociální politika zprostředkovaná státem je koulí na noze ekonomiky Veřejný sektor je principiálně neefektivní a ujídá z koláče výsledků individuálního úsilí Pokračující privatizace a potržňování zdravotních a sociálních služeb, vzdělávání, bydlení, veřejné dopravy Trestající schémata pasivní politiky zaměstnanosti, nedovyvinutá a nedostačující aktivní politika zaměstnanosti Přes vznešená slova o podpoře vzdělávání stále schází systém celoživotního vzdělávání Rovná daň zavedena od roku 2008 Další omezování veřejných sociálních výdajů, kapacitně i kvalitou zaostávající systém sociálních služeb, nerovný přístup některých sociálních skupin k těmto službám Rezervovaný až odmítavý postoj k možnostem sociálního dialogu Podezřívavý až odsuzující 14 postoj k procesům evropské integrace zprostředkovaným EU Ideje a programové záměry ČSSD Sociální politika zprostředkovaná státem je jedním z nutných předpokladů dobře fungující společnosti a ekonomiky a zkvalitňování životních podmínek lidí Moderní veřejný sektor je nezastupitelný v poskytování dostupných a kvalitních sociálních služeb Trh lze v poskytování veřejných služeb uplatnit jen tam, kde to nenaruší rovnost přístupu občanů k nim, neohrozí sociální práva, a kde bude zároveň zaručena vyšší kvalita a efektivnost poskytování těchto služeb Motivující a pestrá nabídka umožňujících služeb zaměstnanosti, individuální přístup ke klientům v rámci robustní aktivní politiky zaměstnanosti Účinná organizační a finanční podpora vzniku a rozvoji systému celoživotního vzdělávání Návrat k progresivnímu zdanění příjmů Uplatnění principu, že veřejné sociální výdaje musejí odpovídat rozsahu uznaných sociálních práv, aktuálních potřeb lidí a rozumných sociálních investic do budoucnosti (podpora rodiny, vzdělávání, preventivních programů ) Upřímná podpora sociálnímu dialogu, včetně činnosti Rady hospodářské a sociální dohody Vnímání procesu evropské integrace v rámci EU jako ojedinělé historické šance země vrátit se na špici civilizačního pokroku

15 Volební témata: Udržení sociálního státu i v období ekonomické krize. Udržení reálné hodnoty důchodů. Alespoň 55% průměrného důchodu k průměrné čisté mzdě. Dokončení důchodové reformy. Zavedení minimálního důchodu pro samostatně žijící důchodce 1,2 násobek životního minima. První tři dny nemoci placené. Ne opt-outu. Zvýšení stropu pro sociální a zdravotní pojištění. Podpora sociálního a chráněného bydlení pro seniory a zdravotně postižené, a to i družstevní formou. Posílení a rozvoj sociálních služeb zdroj zaměstnanosti v době krize! Podmínění výplaty sociálních dávek řádnou docházkou dětí do školy a školky. Zaměstnání pro každého, nové alternativní způsoby zaměstnávání, rozvoj veřejných služeb. Zvýšení minimální mzdy. Postupně 500,- Kč každého půl roku. Dosažení 40% k průměrnému výdělku. Podpora v nezaměstnanosti 55% až 3 roky lidem v předdůchodovém věku Snížíme počty dětí ve třídách kvalita výuky, udržení zaměstnanosti Raději práce než podpory (aktivní programy zaměstnanosti, podpora ekologických, místních a regionálních stavebních investic, apod.). Podpora sociální ekonomiky a podnikání Ochrana zaměstnanců - Zákoník práce nedáme! Rozšíření počtu a dostupnosti předškolních zařízení pro děti. 15

16 Pro seniory denní a týdenní stacionáře, malometrážní byty a domy s pečovatelskou službou Pružný systém čerpání rodičovské dovolené, až 80% čistého výdělku. Zdaníme zlaté padáky 80% daní Zavedeme daňové asignace pro neziskové organizace. 16

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč Sociální reformy Petr Nečas Hlavní cíl zastavení tempa zadlužování země Hlavní problém prudké tempo zadlužování státu růstem mandatorních výdajů především v posledních dvou letech vlády Jiřího Paroubka

Více

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010 ODS pro seniory Východiska Řešení důsledků pozitivního jevu prodlužování střední délky života a dlouhověkost je jednou z hlavních výzev, před kterou stojíme Pokles podílu ekonomicky aktivních lidí Extrémní

Více

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém)

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) zdroj financování pojistné, daně vlastnosti: plátci a příjemci rozdílné osoby běžné výdaje roku financovány

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Dopad sociální reformy

Dopad sociální reformy Dopad sociální reformy Zaměstnanost Státní sociální podpora Sociální služby Dávky osobám zdravotně postiženým Daně a pojistné odvody Oblast zaměstnanosti Přehled zásadních změn: redukce státní podpory

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo sociálního zabezpečení Základním cílem kurzu je získání celkového přehledu o právní úpravě soustavy sociálního zabezpečení v České republice a jednotlivých

Více

Sociální podnikání zaměstnanecká družstva. Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative

Sociální podnikání zaměstnanecká družstva. Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative Sociální podnikání zaměstnanecká družstva Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Sociální inovace Koncept BEC BEC Družstvo Šumperk

Více

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl OBSAH Úvod................................................. 11 I. Oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika....... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému........

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Evropské fondy na MPSV ČR

Evropské fondy na MPSV ČR Evropské fondy na MPSV ČR Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomouc 25.7.2012 MPSV a evropské fondy 2007-2013 MPSV je v období 2007 2013:

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010

TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010 TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010 OBSAH, FUNKCE, PRINCIPY, NÁSTROJE, AKTÉŘI SOCIÁLNÍ POLITIKY Funkce sociální politiky: ochranná, aktivizační, redistribuční, homogenizační, preventivní,

Více

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů MKOS Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů Přehled dotčených oblastí Změny platné od 1.1.2011 v oblasti Nemocenských dávkách Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života Evropa čelí velké výzvě z důvodů globalizace a demografických změn. Proto zástupci ministerstev,

Více

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl OBSAH Úvod................................................. 11 I. Oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika....... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému........

Více

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Charakteristika současné etapy - ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová Zdravotní pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ PÉČE (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Obor vzdělání: Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími Monitorovací ukazatele sledované rozvojovými partnerstvími 1 Obsah prezentace: princip monitorování širší kontext monitorovacích indikátorů u Programu Iniciativy Společenství EQUAL společné minimum EK

Více

25.3.2013 AGENDA 2014. 25. března 2013. www.ods.cz

25.3.2013 AGENDA 2014. 25. března 2013. www.ods.cz AGENDA 2014 25. března 2013 1 Agenda 2014 stanovuje program, který ODS bude prosazovat do konce řádného volebního období, tedy v letech 2013 a 2014. 2 Hlavní cíle, kterými se chceme řídit v následujícím

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost - Sociálně administrativní činnost Kód

Více

Sociální zabezpečení v ČR

Sociální zabezpečení v ČR Sociální zabezpečení v ČR Vyučující: Ing. Jan Mertl, Ph.D. Typ studijního předmětu: volitelný Doporučený roč./sem.: 3/6 Rozsah studijního předmětu: PS: 2/- KS: 6 Způsob zakončení: zápočet Počet kreditů:

Více

Ekonomika Úvod do světa práce. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Úvod do světa práce. Ing. Ježková Eva Ekonomika Úvod do světa práce Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ

SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ MŮŽEME MÍT prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. vedoucí katedry rozpočtové politiky a managementu veřejného sektoru 19. 11. 2008 OSNOVA Studium veřejných financí na VŠFS Hypotéza

Více

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Venkov 2011,

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

Systém státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 7 Systém státní sociální podpory Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Více

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Přehled navrhovaných změn v oblasti: 1) důchodové 2) sociální 3) daňové 4)

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD

Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD 1. Zvýšení minimální mzdy o 700 korun na 9 200 Kč 15. 9. 2014 vláda schválila návrh nařízení vlády předložený ministryní práce a sociálních

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ (SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE) Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost -

Více

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Právní úprava Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. je definováno jako minimální hranice příjmů osob, která se považuje za nezbytnou k zajištění

Více

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Ing. Vlastimil Tlustý, stínový ministr financí Není náhoda, že nejrychleji rostoucími ekonomikami v Evropě

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření?

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? JUDr. Vít Samek PT 1 Praha, MPSV, 21. května 2015 Odborná komise pro důchodovou reformu Mandát 2015 PT1 Odborné komise pro DR Analyzovat efektivitu státní

Více

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV)

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník, Úřad práce ČR E-mail: Jaroslav.Miksanik@ol.mpsv.cz Olomouc, 12. 10. 2011 Obsah přednášky 1)

Více

Rodina a svět práce. rodinného a osobního života. Ministerstvo práce a sociálních věcí. Mgr. Jiřina Pipková

Rodina a svět práce. rodinného a osobního života. Ministerstvo práce a sociálních věcí. Mgr. Jiřina Pipková Rodina a svět práce Opatření v oblasti sladění profesního, rodinného a osobního života Ministerstvo práce a sociálních věcí Mgr. Jiřina Pipková Podpora v oblasti sladění v Programovém prohlášení vlády

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

Přehled sociálních dávek v roce 2009

Přehled sociálních dávek v roce 2009 Přehled sociálních dávek v roce 2009 27.12.08 - http://www.blesk.cz/clanek/106266/prehled-socialnich-davek-v-roce-2009.html Český sociální systém procházel v uplynulých dvou letech výraznými změnami. Rok

Více

Proč potřebujeme důchodovou reformu?

Proč potřebujeme důchodovou reformu? Proč potřebujeme důchodovou reformu? V roce 2008 byl důchodový účet vyrovnaný. Dnes chybí ročně 30 40 mld. Kč. o Přibylo 80 000 důchodců (~ 10 mld. Kč) o Ubylo 180 000 zaměstnanců (~ 15 mld. Kč) o Mimořádná

Více

Rizika reformy zdravotnictví MUDr. Milan Kubek Konference ČLK Milovy 25.-26.4.2008

Rizika reformy zdravotnictví MUDr. Milan Kubek Konference ČLK Milovy 25.-26.4.2008 Rizika reformy zdravotnictví MUDr. Milan Kubek Konference ČLK Milovy 25.-26.4.2008 26.4.2008 ČLK a 2. fáze reformy 24.11.2007 Ministr Julínek na sjezdu ČLK předal věcné záměry 7 zákonů a slíbil, že se

Více

Politika zaměstnanosti

Politika zaměstnanosti Politika zaměstnanosti MUDr. Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu, ODS Českomoravská elektrotechnická asociace Třeboň, 24. listopadu 2005 Milan Cabrnoch 2004 poslanec EP, ODS, výbor pro zaměstnanost

Více

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 MATERIÁL NA JEDNÁNÍ RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny, kterou je povinen zaměstnavatel poskytnout za práci

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Daň z příjmů - fyzické osoby VY_32_INOVACE_345. Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_345

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Daň z příjmů - fyzické osoby VY_32_INOVACE_345. Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_345 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů

ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů Dr. Vít Samek Hotel Renaissance 30. března 2006 PRAHA Důchodové systémy dnes World Bank terminologie Státní penze Povinné

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

Problematika seniorů v České republice

Problematika seniorů v České republice Problematika seniorů v České republice Obsah Demografický vývoj v České republice a Evropské unii Aktivní stárnutí z pohledu MPSV Národní akční plán podporující pozitivního stárnutí pro období 2013 až

Více

Důchodová reforma a rodinná politika

Důchodová reforma a rodinná politika Důchodová reforma a rodinná politika Martin POTŮČEK Vedoucí Centra pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Praha Předseda Odborné komise pro důchodovou reformu Konference

Více

I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika Typy (modely) sociální politiky, její funkce a nástroje

I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika Typy (modely) sociální politiky, její funkce a nástroje OBSAH Úvod................................................ 11 I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika.................... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému....

Více

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ 19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) je vrcholnou reprezentací studentů veřejných,

Více

DOPADY REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ (Senátní tisk 106) Úvod

DOPADY REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ (Senátní tisk 106) Úvod DOPADY REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ (Senátní tisk 106) Úvod Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů schválený Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky je nutno považovat za výrazně liberální opatření,

Více

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích konference pořádaná pod záštitou Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Praha, 17. 4. 2015 Filozofie změny:

Více

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 MUDr. Pavel Hroboň, M.S. - 28. dubna 2005 Tato studie vznikla za podpory Českého zdravotnického fóra při Nadačním fondu Elpida PROGRAM DNEŠNÍ

Více

Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit

Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit zvýšení atraktivity kraje pro investory podpora stávajících a nových firem v oborech s vyšší mírou přidané hodnoty zvyšování exportní schopnosti regionální

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PROČ SE ZAPOJIT DO PRACOVNÍHO PROCESU? Pocit užitečnosti. Překonání handicapu uvnitř sebe sama. Alespoň částečná finanční nezávislost. Aktivní zapojení do formování

Více

DUÁLNÍ SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ V ČECHÁCH?

DUÁLNÍ SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ V ČECHÁCH? HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY www.komora.cz DUÁLNÍ SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ V ČECHÁCH? RNDr. Zdeněk Somr Viceprezident HKČR Ústupky, 28. listopadu 2014 Strana 1 HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY www.komora.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

Právo sociálního zabezpečení otázky

Právo sociálního zabezpečení otázky Právo sociálního zabezpečení otázky Tyto otázky představují pouze příklady otázek, které se mohou objevit v testu. Je celkem pravděpodobné, že se některé z nich v testu reálně objeví. Kromě nich se však

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Návrh reformy pojistného na důchodovépojištění a zdanění příjmů ze závislé činnosti

Návrh reformy pojistného na důchodovépojištění a zdanění příjmů ze závislé činnosti Návrh reformy pojistného na důchodovépojištění a zdanění příjmů ze závislé činnosti Jaroslav Vostatek Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu 21. 5. 2015 Osnova Vysoké náklady na výběr a placení

Více

Navrhované změny na pracovním trhu

Navrhované změny na pracovním trhu Navrhované změny na pracovním trhu v souvislosti s novelami zákona o zaměstnanosti a dalších zákonů RNDr. Petr Nečas ministr práce a sociálních věcí 6. března 2008 Motto navrhovaných změn: Ten, kdo pracuje,

Více

Důsledky nálezu Ústavního soudu. v nemocenském pojištění

Důsledky nálezu Ústavního soudu. v nemocenském pojištění Změny v nemocenském pojištění v souvislosti s Nálezem Důsledky nálezu Ústavního soudu (č. 166/2008 Sb.) Ústavního soudu v nemocenském pojištění Petr Nečas místopředseda vlády ministr Květen práce 2008

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY JIŘí PĚNKAVA pojišťovací a investiční poradce ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, Agentura 336 Plzeň II, jednatelství Rokycany Bydliště: Iěškovská 557, Mýto, 33805 Tel.: 723 599657, TeIJFax: 371 750126 REFORMA PENZí

Více

Dávky v roce 2011. INFO OS ZPTNS 1/2011 Předsedům VZO. MOTTO: Nejsme spořitelna, jsme pojišťovna. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Dávky v roce 2011. INFO OS ZPTNS 1/2011 Předsedům VZO. MOTTO: Nejsme spořitelna, jsme pojišťovna. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Dávky v roce 2011 Vážené kolegyně, vážení kolegové, letošní první číslo přináší přehled dávek, které budou poskytovány v roce 2011 včetně souvisejících údajů. Věřím, že tyto informace Vám

Více

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Lidské zdroje na trhu práce Aktivní a pasivní politika zaměstnanosti Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová Sociální pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - upravuje nárok na důchod a stanovení

Více

POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI

POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI Právní úprava především zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Důležité dokumenty: - Strategie obnovy a rozvoje EU (pro období 2001 2010) tzv. Lisabonská strategie - Národní akční

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Zaměstnávání osob se ZP na volném trhu práce Prostředí, legislativa a ekonomika

Zaměstnávání osob se ZP na volném trhu práce Prostředí, legislativa a ekonomika Zaměstnávání osob se ZP na volném trhu práce Prostředí, legislativa a ekonomika 1 O čem to je Souvislosti a aktuální stav OZP na pracovišti Postoje zaměstnavatele Legislativa a změny Je problém jen v legislativě?

Více

Sociální pojištění. Způsob zakončení: ZK Počet kreditů: 5 Forma výuky: PS, KS. Cíl předmětu:

Sociální pojištění. Způsob zakončení: ZK Počet kreditů: 5 Forma výuky: PS, KS. Cíl předmětu: Sociální pojištění Vyučující: prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. Typ studijního předmětu: povinný Doporučený roč./sem.: 1/2 Rozsah studijního předmětu: PS: 2/-/- KS: 8 Způsob zakončení: ZK Počet kreditů:

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI NÁVRHY KLÍČOVÝCH DOPORUČENÍ/CÍLŮ A OPATŘENÍ Následující doporučení vycházejí z analýz a jednání odborných koalic, které

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let. Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5.

Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let. Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5. Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5. prosince 2012 1 Výchozí situace 2 Ekonomická aktivita a neaktivita mladých

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

90 let sociálního pojištění v České republice

90 let sociálního pojištění v České republice 90 let sociálního pojištění v České republice 25 let existence České správy sociálního zabezpečení JUDr. Simona Urbánková, Brno, 12. 5. 2015 Obsah 1. Historický úvod 2. Zákon č. 221/1924 Sb. 3. Vývoj sociálního

Více