OFENZIVNÍ SOCIÁLNÍ POLITIKA JE A BUDE PROGRAMOVOU PRIORITOU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OFENZIVNÍ SOCIÁLNÍ POLITIKA JE A BUDE PROGRAMOVOU PRIORITOU"

Transkript

1 V Praze dne 3. května 2009 Připravila sociální odborná komise ÚVV Předkládá stínový ministr Ing. Zdeněk Škromach ORANŽOVÁ KNIHA ČSSD OFENZIVNÍ SOCIÁLNÍ POLITIKA JE A BUDE PROGRAMOVOU PRIORITOU ČSSD Programové pilíře, o něž se opíráme: Podpora zaměstnanosti a pomoc nezaměstnaným (s. 3-6) Sociální pojištění pro důstojný život (s. 7-8) Sociální stát přátelský k rodinám s dětmi (s. 9-10) Sociální a zdravotní služby ve prospěch kvality života (s. 11) Sociální úloha státu, krajů a obcí (s ) 1

2 Úvodem Pod náporem globální krize se hroutí mnohé zjednodušené představy o tom, jaké jsou nejlepší recepty na ekonomickou prosperitu a na správu veřejných záležitostí. Státy musejí zasahovat tam, kde by donedávna zbožňované a nedotknutelné soukromé banky a korporace bez jejich masivní pomoci zkolabovaly. Rostoucím napětím mezi příjmy a výdaji veřejných rozpočtů, které nyní plynou na záchranu ekonomiky, je ovšem ohrožován celý veřejný sektor školství, zdravotnictví, sociální péče, sociální služby i bezpečnost občanů. Roste počet nezaměstnaných, kterým náš stát v tuto chvíli nedokáže v delším horizontu účinně pomoci, neboť jejich situace byla pravicovými vládami záměrně definována jako jejich vlastní individuální selhání. Sociálně demokratická cesta nápravy nabízí účinnou pomoc především lidem samotným. Jde jí o zajištění lidí práce, o posílení rodin, o záchranu a rozvíjení veřejného sektoru a veřejných služeb. Jen tak bude možno zajistit dobré fungování sociálně solidárního systému, dostupného každému, kdo jej potřebuje, a tím i rovný přístup k sociálním právům. Zároveň je sociální demokracie přesvědčena o tom, že investice do lidí, do jejich zaměstnatelnosti a zaměstnanosti, do jejich umu a vzdělání a do rozumné míry jejich spotřeby je také tím nejlepším stimulem postupného a trvalého oživení samotné ekonomiky. Náš návrh na řešení vzniklé situace je založen na přerozdělení veřejných příjmů i výdajů tak, aby náklady krize byly spravedlivě rozděleny. Nebudeme dále snižovat daně; u daně z příjmu se vrátíme k progresivnímu zdanění. Poměr veřejných výdajů na zdravotní a sociální služby z hrubého domácího produktu budeme postupně zvyšovat (ČR nyní 18,5%, průměr zemí EU už v současnosti přesahuje 27%). Budeme se přitom opírat o řešení, která mohou být účinná pouze na nadnárodní úrovni, především na půdě Evropské unie. Zde se v souladu s programem a politikou Evropské sociálně demokratické strany (PES) zasadíme o další posílení a rozvíjení Evropského sociálního modelu, jehož součástí je i trvalý dialog a dělná spolupráce se sociálními partnery, v první řadě s odbory. Vycházíme i ze Sociální doktríny ČR. Naše programové priority jsme vtělili do pěti pilířů, které obsahují to podstatné, co jsme připraveni po diskusi promítnout i do konkrétních politických a správních rozhodnutí, legislativních opatření a struktury veřejných rozpočtů. Téma 1: Podpora zaměstnanosti a pomoc nezaměstnaným Téma 2: Sociální pojištění pro důstojný život Téma 3: Sociální stát přátelský k rodinám s dětmi Téma 4: Sociální a zdravotní služby ve prospěch kvality života Téma 5: Sociální úloha státu, krajů a obcí 2

3 Téma 1: PODPORA ZAMĚSTNANOSTI A POMOC NEZAMĚSTNANÝM 1.1 Obecná část: Proč se sociální demokracie zabývá zaměstnaností a nezaměstnaností? práce je zdrojem obživy pracovníka i jeho rodiny, má zajistit jeho důstojný život dnes i v budoucnu; práce je základem produktivního života, naší tvořivosti a sociální bezpečnosti, základem rozvoje schopností každého člověka; práce je hodnotou, která je podstatná pro soudržnost a solidaritu, která zakládá jistoty člověka tyto jistoty jsou dnes ohroženy recesí. Co chce sociální demokracie na úseku práce a zaměstnanosti? Pozitivní politiku zaměstnanosti - rozhodující hledisko je zaměstnanost, klíčové jsou dva cíle: I. Vytváření, případně zachování pracovních míst, která lze lidem nabízet (respektujeme každé pracovní místo navíc je dobré, ale neopouštíme princip jeho kvality). V plném smyslu dobré pracovní místo je takové, které: 1) zaručuje dobrou sociální úroveň pracovníka, slušné pracovní podmínky a sociální jistoty; 2) má perspektivní charakter z hlediska pracovníka, jeho dalšího rozvoje a existence; 3) má perspektivní charakter z hlediska rozvoje a perspektivy země, regionu, místa - podniku i pracovníka. II. Zaměstnatelnost, tj. zvýšení předpokladů uchazečů o práci, aby byli sto požadavky daného pracovního místa plnit. To znamená: 1) podporu vzdělávacích a kvalifikačních procesů na všech úrovních; 2) podporu stimulace zájmu zaměstnanců i zaměstnavatelů na kvalifikačních a rekvalifikačních programech a jejích reálných výsledcích; 3) podporu úzké spolupráce škol a firem při zaměření na reálné potřeby společnosti. Co chce sociální demokracie na úseku pomoci nezaměstnaným? Klíčové cíle: rozšíření programů dlouhodobých rekvalifikací s důrazem na rekvalifikace u zaměstnavatelů; podpora aktivačních programů; zvýšená podpora v nezaměstnanosti pro nezaměstnané v předdůchodovém věku; 3

4 rozšíření programů pro sociální skupiny znevýhodněné na pracovním trhu. 1.2 Doporučená řešení: Jakými cestami a prostředky toho chce sociální demokracie dosáhnout? makroekonomickou politikou, zabezpečující dostatečné prostředky pro investice do infrastruktury země; politikou ochrany sociálních a pracovních jistot zaměstnanců při zvyšování jejich flexibility a adaptibility; užším partnerstvím mezi veřejným a soukromým sektorem při rozvoji výzkumu i podnikových inovací, jež povedou k tvorbě více a kvalitnějších pracovních míst; souborem ucelených, aktivních politik podporujících jednotlivce, aby si hledali a hleděli udržet zaměstnání a zdokonalovali své schopnosti po celý profesní život; regionální politikou zabezpečující regionům a obcím, na nichž bude ležet hlavní tíha nezaměstnanosti, možnosti rozvoje veřejně prospěšných prací podporujících rozvoj obce a regionu; sociální politikou, která zamezí pokles životní úrovně nezaměstnaných pod existenční hranici a současně znemožní sociální parazitizmus. Jakou makroekonomickou politikou podpoří sociální demokracie zaměstnanost v ČR? Podpora takového daňového zatížení podniků a firem, které nepovede ke snížení finančních zdrojů na aktivní politiku zaměstnanosti a sociální politiku. Pokud snížit daně podnikům, pak především malým a středním, které tvoří kolem dvou třetin pracovních míst na trhu a jsou potenciálním zdrojem inovací. Velké podniky, jak ukazují odměny a padáky top managementu, mají větší manévrovací možnosti. Rozšíření perspektivních veřejných investic do rozvoje infrastruktury země dopravní cesty, energetika (plyn, elektřina, voda), informační a komunikační systémy které mohou stimulovat ekonomický růst a současně i vytvářet nová pracovní místa. Podpora středních a malých firem v obcích a krajích formou veřejných zakázek do místní infrastruktury, do všech forem výstavby bytů včetně sociálního bydlení, ekologických staveb, rozvoje krajiny a ochrany kulturních památek. Podpora tvorby pracovních míst ve službách veřejných i soukromých, kde jsou velké rezervy nových pracovních příležitostí, především však u sociálních a zdravotních služeb, jejichž potřeba naléhavě stoupá se stárnutím populace a s početním vzestupem sociálních skupin, ohrožovaných exkluzí. 4

5 Systematická, koncepční a dlouhodobá podpora vzdělání, vědy, výzkumu a inovací je podmínkou rozvoje země, schopností lidí a rozhodující perspektivou. Vyžaduje tomu odpovídající investice a systematickou podporu. Rozhodnutí o nich je prioritou sociální demokracie. Klíčem je zvýšení prestiže učitelů všech stupňů spojené i s podstatným zvýšením jejich mezd na jedné straně a podpora hodnoty vzdělání u rodičů i dětí na straně druhé. Jak chce sociální demokracie chránit pracovní jistoty zaměstnanců a současně zvýšit jejich flexibilitu a adaptibilitu? Dnes nelze dobře usilovat o jistotu jednoho, stálého celoživotního zaměstnání na jednom místě, v jednom podniku, ale lze a je nutné usilovat o jistotu celoživotní zaměstnatelnosti. Tzn. podporu celoživotního vzdělávání, zvyšování úrovně vzdělání a kvalifikace a v případě nezaměstnanosti reálných rekvalifikací spojených s novou pracovní příležitostí. Znamená to také změnu hodnotových orientací na všech úrovních stimulujících zájem každého jednotlivce na rozvoji a využití vlastních schopností. Žádoucí uvolnění pohybu na pracovním trhu nesmí znamenat likvidaci ochrany pracovníka danou zákony. Zvýšení sociálních jistot pro ty, kteří dlouhodobě poctivě pracují. Zachování rovných příležitostí platí právě tak pro dodržování pracovních norem a povinností jako pro jednání se zaměstnanci, jejich odměňování a dodržování zákoníku práce. Účinnost rekvalifikací musí být prověřována ne pouze počtem účastníků, ale především počtem úspěšně nastoupivších uchazečů. Je také žádoucí odbourat praxi plýtvání, kdy projekty rozvoje zaměstnanosti stráví větší díl prostředků na existenci pořadatele, než na vytvoření skutečných, reálných pracovních míst. Jak chce sociální demokracie organizovat boj s nezaměstnaností v regionech? Rozhodující váha úsilí o snížení nezaměstnanosti bude ležet v regionech a obcích. Tomu musí odpovídat jak jejich rozhodování, tak i vybavení prostředky. Regionální vlády musí mít jak pravomoci a zdroje, tak i povinnost dodržovat standardy jednotlivých oblastí svých činností a zvláště pečlivě hlídat, aby pro krátkodobé a populární zájmy nebyly zmenšovány prostředky kladené do dlouhodobých úkolů. Okamžitou potřebu pracovních byť i dočasných míst pro nezaměstnané uchazeče řeší systém veřejně prospěšných prací. Samosprávné a správní orgány zde musí nejen dosáhnout efektivní kontroly nad jejich skutečným výkonem, ale i jejich koncepčního využití k trvalému rozvoji regionu. 5

6 Při tvorbě a realizaci projektů vytvářejících nové pracovní příležitosti v regionech využije sociální demokracie principu public private partnership. Sociální demokracie říká ne sociálnímu vylučování (exkluzi) na pracovním trhu! Aktivní politiky trhu práce budou zaměřeny na ty, kdo přišli o práci a potřebují podporu při rekvalifikaci a návratu do profesního života; na dlouhodobě nezaměstnané vyžadující zvláštní podporu, aby se přeorientovali, vyškolili a vrátili do práce; na ty, kdo chtějí začít pracovat, jako rodiče po rodičovské dovolené nebo mladé lidi hledající první stálé zaměstnání; na přistěhovalce, kteří mají obzvláštní obtíže s integrací na trh práce; a nakonec na ty, kteří jsou nejvíce vytlačeni na okraj trhu práce, včetně fyzicky a mentálně postižených. Jaká okamžitá konkrétní opatření na pomoc nezaměstnaným sociální demokracie v době ekonomické krize navrhuje? Na období do konce roku 2011: zvýšení výdajů na aktivní politiku zaměstnanosti; zrušení asociálního nového opatření současné vlády, které odkazuje nezaměstnané a jejich rodiny po šesti měsících k živoření na úrovni existenčního minima; zvýšení podpor pro uchazeče o zaměstnání, kteří odpracovali v posledních třech letech alespoň 24 měsíců, v prvních měsících na 80%, a prodloužení podpůrčí doby o jeden měsíc; zvýšení ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti podniků platební prostředky na výplatu odpracovaných mezd a na náhrady mezd v zákonné době hromadného propouštění nesmí být blokovány a použity na jiný účel; zvýhodněná podpora pro nezaměstnané v předdůchodovém věku, kteří mají odpracováno alespoň 35 let, ve výši až 55% průměrného výdělku do tří let před dosažením důchodového věku; zajištění větší kapacity rekvalifikačních programů včetně zvýšení podpor při rekvalifikacích 85% předchozího čistého příjmu; vytvoření speciálních sociálních programů pro pomoc pracovníkům v odvětvích, kde dochází k hromadnému propuštění (i s využitím zdrojů z evropských fondů); zakládání sociálních podniků s cílem zvýšit nabídku pracovních míst pro rizikové skupiny na trhu práce; podporu opatření okamžitě řešících situaci propouštěných zahraničních zaměstnanců včetně kontroly náborových agentur a vymýcení korupce spojené s náborem zahraničních dělníků. 6

7 Téma 2: SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ PRO DŮSTOJNÝ ŽIVOT 2.1 Obecná část: ČSSD bude usilovat o zachování a další rozvoj průběžných systémů veřejného sociálního pojištění, které představují jediný dlouhodobými zkušenostmi a vývojem prověřený univerzální systém schopný zajistit dostatečnou náhradu mzdy nebo platu ve stáří, při invaliditě, osiření a ovdovění, a účinně chránit společnost před růstem chudoby v těchto sociálně obtížných situacích a před dodatečnými výdaji nutnými pro eliminaci jejich nejhorších forem. Vnímáme solidární sociální pojištění jako důležitý nástroj k zajištění soudržnosti, bezpečnosti a sociálního smíru ve společnosti, který přispívá i ke zmírnění tlaku na růst mezd v obdobích nepříznivého ekonomického vývoje, zmírňuje inflační tlaky apod. 2.2 Doporučená řešení: Vytvoříme komplexní systém veřejného sociálního pojištění zahrnující důchodové, nemocenské, zdravotní a úrazové pojištění včetně pojištění pro případ nezaměstnanosti, oddělený od státního rozpočtu a financovaný i nadále z pojistného hrazeného zaměstnavateli, zaměstnanci a osobami výdělečně činnými. V rámci nového systému nemocenských dávek zrušíme karenční dobu, i první tři dny nemoci budou placeny. V oblasti důchodového pojištění ČSSD usiluje o přiměřené důchody pro všechny pojištěné osoby a o finanční udržitelnost průběžně financovaného veřejného důchodového pojištění, které bude spolehlivě garantovat tyto důchody jak pro současné, tak pro budoucí generace důchodců. Počítáme se zajištěním náhradového poměru na úrovni 55 % k průměrné čisté mzdě a se zavedením minimálního důchodu pro samostatně žijícího důchodce ve výši 1,2 násobku životního minima. Výdaje na důchodové pojištění chceme postupně zvyšovat tak, aby se přibližovaly průměru EU. ČSSD se proto bude zasazovat o dlouhodobou finanční stabilitu důchodového pojištění, a to především trvalou péčí o výběr pojistného a postupným vyrovnáváním výše odvodu pojistného placeného osobami samostatně výdělečně činnými a zaměstnanci. Při valorizaci důchodů budeme kompenzovat důchodcům cenové dopady včetně důsledků finanční a ekonomické krize tak, aby je důchodový systém chránil účinně před pádem do chudoby a sociálním vyloučením. ČSSD bude k zajištění přiměřených důchodů pro všechny pracující skupiny obyvatel prosazovat zapojení dalších zdrojů do financování důchodů a rozšíření nabídky doplňkových 7

8 důchodových systémů podporovaných státem a založených na bezpečném investování a nezbytných garancích pro účastníky. Prohloubíme roli zaměstnavatelů při financování důchodů v rámci společenské odpovědnosti podniků, která patří k firemní kultuře ve vyspělých zemích světa, a to zejména formou dobrovolného penzijního připojištění. Současně zavedeme pro zaměstnance vykonávající rizikové a namáhavé práce povinné připojištění (v základním, popř. doplňkovém systému) financované jejich zaměstnavateli, které by umožňovalo dřívější odchod do starobního důchodu bez snížení jeho výše. ČSSD nepočítá s vyvedením části pojistného z průběžného důchodového pojištění do soukromých penzijních fondů (tzv. opt-out), které by ohrozilo důchody současných i budoucích důchodců tím, že by nebylo k dispozici dostatečné množství prostředků na výplatu jejich důchodů, popř. na jejich valorizaci, a současně dramaticky zvýšilo na dlouhou dobu deficit veřejných rozpočtů České republiky. ČSSD bude usilovat o to, aby pokračování důchodové reformy v České republice bylo výsledkem politické dohody parlamentních politických stran realizované po projednání jejích hlavních principů se zástupci zaměstnanců a zaměstnavatelů (sociálních partnerů), kteří důchodový systém financují svým pojistným odváděným na důchodové pojištění, popřípadě se zástupci dalších důležitých nevládních organizací, které vyjadřují zájmy občanů a jejich skupin, jichž se důchodový systém zásadním způsobem dotýká (organizace důchodců, zdravotně postižených aj.). Mezi opatření, která budeme nadále prosazovat, patří rovněž vytvoření fondu důchodové rezervy, který by měl přispět k zajištění nedotknutelnosti důchodových prostředků a jejich účelové využití výlučně ve prospěch financování důchodového systému. Příjmy fondu důchodové rezervy budou tvořit i platby státu za vybraný okruh náhradních dob (např. péče o děti, studium, péče o osoby se zdravotním postižením popř. o osoby blízké). 8

9 Téma 3: SOCIÁLNÍ STÁT PŘÁTELSKÝ K RODINÁM S DĚTMI 3.1 Obecná část ČSSD je přesvědčena, že pro zdravý vývoj společnosti i pro individuální život rodin je nejvhodnější taková forma soužití rodičů s dětmi, kdy se oba rodiče podílejí jak na rodinném rozpočtu, tak na výchově a péči o děti. ČSSD chce vytvořit systém pro skutečnou svobodu volby obou rodičů, která v současné době neexistuje. Pro úspěšnou rodinnou politiku je naprosto stěžejní slaďování rodinného a profesního života; v jižních zemích EU, kde je žena po narození dítěte vyřazena z trhu práce, je porodnost nejnižší, zatímco tam, kde existuje řada možností pro slaďování, patří porodnost v Evropě k nejvyšším (Skandinávie). ČSSD se především zasadí o minimalizaci dopadů diskriminace na rodiče malých dětí, zejména matek, na trhu práce. V zákoníku práce je třeba zachovat stávající ochranu zaměstnaneckého poměru pro rodiče na mateřské a rodičovské dovolené. Nepovažujeme za správné zatracovat vše, co současná vláda navrhuje. V sociální politice občanům prospívá jistá kontinuita, která vytváří sociální jistoty. Vítáme podporu role otce v rodině a snahy řešit situaci dětí v ústavní péči a disfunkčních rodin s důrazem na individuální péči o tyto rodiny. 3.2 Doporučená řešení ČSSD chce podpořit především narození prvních dětí, a to jak jednorázově prostřednictvím vyššího porodného, tak vyšším přídavkem na děti. V rámci mateřské dovolené chceme zvýšit její flexibilitu a zachovat zvýšení stropu u peněžité pomoci v mateřství. U rodičovské dovolené zavedeme následující změny: pružný systém, který by umožnil čerpání daného počtu měsíců až do 7 let věku dítěte (po minimálně měsíčních blocích); rodičovský příspěvek až do výše 80% z čisté mzdy s definovaným minimem a maximem a postupnou degresí. čtvrtý rok bude určen pro druhého rodiče; zlepšíme podmínky pro studentky a osoby samostatně výdělečně činné; zlepšíme podmínky pro rodiče pečující o děti se zdravotním postižením. ČSSD bude v souladu s barcelonskými kritérii především prosazovat zřizování veřejných zařízení péče o děti s ohledem na vysokou a odbornou kvalitu této péče, a to prostřednictvím účelově vázaných dotací od státu pro kraje a obce. Péče o děti do tří let by měla být včleněna do systému předškolního vzdělávání, jako je tomu v řadě evropských zemí. Zrušíme podmínku pro vyplácení rodičovského příspěvku, kdy smí dítě do tří let pobývat 9

10 v zařízení péče o děti jen 5x za měsíc. Je třeba také změnit způsob financování především v oblasti péče o děti do tří let: musí se na něm podílet stát, obec, rodiče i zaměstnavatelé. ČSSD bude podporovat zavádění pružné pracovní doby, kdy si zaměstnanec sám může časově uspořádat její začátek, průběh a konec (samozřejmě se zřetelem na potřeby zaměstnavatele a odvětví). Dále podpoříme všechny další formy zaměstnávání, které umožní rodinám lépe slaďovat soukromý a profesní život. Zaměstnavatelé umožňující tyto formy zaměstnání rodičům s malými dětmi a zřizující zařízení péče o děti budou daňově zvýhodněni. Do péče o rodinu patří i záměr ČSSD hledat cesty pomoci rodinám se školními a staršími dětmi, např. navrhnout způsob finanční podpory pro rodiny usilující o vzdělávání svých dětí včetně dětí se zdravotním postižením formou stipendií či grantů, slev pro studenty či rodiny atp. ČSSD bude také podporovat finančně dostupné volnočasové aktivity pro děti a družiny pro školní děti. ČSSD si je vědoma složitého postavení neúplných rodin. Proto chceme především chránit pečující rodiče a nezaopatřené děti žijící v těchto rodinách. Navrhneme komplexní úpravu vyživovací povinnosti k nezaopatřeným dětem, jejíž součástí bude stanovení minimální výše výživného, zlepšení možnosti exekutivního vymáhání výživného a zavedení institutu náhradního výživného. V oblasti péče o seniory a nemohoucí členy rodiny bude ČSSD také podporovat flexibilní systém veřejných zařízení (např. denní a týdenní stacionáře, malometrážní byty a domy s pečovatelskou službou) propojený s programem přípravy na stárnutí obyvatelstva. Rozvíjet i netradiční formy sociálního a chráněného bydlení např. formou družstevního vlastnictví. Valorizace důchodů musí vycházet ze spotřebního koše seniorů. Zlepšíme systém sociálních dávek pro rodiny s dětmi. Co se týče přídavku na děti, chceme znovu navázat jejich výši na částky životního minima a rozšířit jejich výplatu na úroveň průměrné rodiny: na první dítě dvojnásobek, na druhé 1,5 násobek a na třetí a další 0,5 násobek jejich stávající výše upravené podle inflace. V případě, že rodiče budou nezaměstnaní, dostanou přídavek ihned následující měsíc a bude ho pobírat po celou dobu pobírání podpory v nezaměstnanosti. V případě sirotčích důchodů je třeba zmírnit tvrdost zákona, aby nesouvisely s pojištěním rodičů. Jejich výši navážeme na násobky přídavku na dítě. 10

11 Téma 4: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ SLUŽBY VE PROSPĚCH KVALITY ŽIVOTA 4.1 Obecná část: Sociální služby jsou moderním nástrojem společnosti ke kompenzaci sociálně zdravotního znevýhodnění jedince a mají sociálně ochrannou funkci. Jejich cílem je zajistit důstojný, kvalitní a plnohodnotný život potřebným a zároveň zabránit jejich sociálnímu vyloučení. Sociální služba je považována za veřejnou službu, jejíž dostupnost musí stát a samosprávy garantovat. Oblast sociálních služeb se musí účinně propojit s poskytováním zdravotní péče. ČSSD zásadně nesouhlasí s privatizací zařízení sociálních služeb, která jsou zřizována kraji a obcemi, a nelze ani dopustit jejich převod na ziskové společnosti. Hlavní cíle ČSSD v oblasti sociálních služeb jsou: umožnit uživateli zapojení do běžného života, pokud to jeho zdravotní stav dovoluje; preference péče v rodinném prostředí, tam, kde je to možné; pokud zdravotní stav uživatele péči v rodině neumožňuje, zajistit mu důstojné prostředí a zacházení; právo na svobodné rozhodnutí uživatele, jakou službu si zvolí podle svých individuálních potřeb. 4.2 Doporučená řešení: Sociální služby jsou potenciálním zdrojem zaměstnanosti pro období ekonomické krize. Poskytovatelům je třeba zaručit rovné podmínky. Sociální služby musí být dostupné každému, kdo je potřebuje. Sociální služby, zejména terénní, musí být dosažitelné i mimo velká města. Je třeba zohlednit potřeby pečujících osob, zejména pokud většinu svého produktivního času stráví péčí o uživatele sociální služby v jeho prostředí. Nediskriminovat péči osobou blízkou od péče zajišťované poskytovatelem. Podnikající fyzické osoby musí služby poskytovat na základě podmínek stanovených Zákonem o sociálních službách. Je nezbytná důsledná kontrola kvality poskytovaných služeb. Je třeba zvýšit mzdy sociálních pracovníků. Pomocí rekvalifikací je zaměstnání v sociálních a zdravotních službách možné využít k podpoře zaměstnanosti, zejména ženám nad 50 let. Důsledně trvat na tom, aby výsledku sociálního šetření sociálním pracovníkem byla dána při rozhodování stejná váha jako lékařskému posudku od posudkového lékaře. V žádosti o příspěvek na péči musí být dána možnost uvést více než jednu pečující osobu. 11

12 Téma 5: SOCIÁLNÍ ÚLOHA STÁTU, KRAJŮ A OBCÍ 5.1 Obecná část: Role krajů a obcí v sociální oblasti je nezastupitelná. Dosud ale v této oblasti neexistuje fungující systém vztahu mezi státem, kraji a obcemi. Lze konstatovat, že kraje své místo v systému veřejné správy teprve hledají a obce si ještě zcela neosvojily svoji roli, kterou by měly v sociální oblasti plnit. Kromě problémů se spoluprací a koordinací je zde také problém nedostatku koncepčnosti. Prostřednictvím představitelů a představitelek ČSSD v krajích a obcích je třeba prosazovat sociálně demokratickou sociální politiku. Je nutné přitom vycházet z pravomocí a povinností, které obce a kraje vůči občanům mají už dnes, ale mnohdy je neplní. Obsah i formy sociální politiky na všech úrovních je užitečné odvíjet od programových dokumentů Evropské unie a závěrů odborných konferencí pořádaných k dané problematice. 5.2 Doporučená řešení: Stát by měl ve vztahu ke krajům a obcím: prosazovat priority v sociální oblasti prostřednictvím rozvojových koncepcí a programů a na ně účelově vázaných finančních prostředků; metodicky podporovat tvorbu a realizaci komunitních plánů a vyhodnocovat jejich plnění; zaměřit své finanční pobídky také na podporu rodinné politiky v obcích a krajích včetně veřejných služeb pro děti; garantovat nad-regionální služby včetně investičních potřeb krajů. Finanční podpora sociálního a chráněného bydlení, včetně družstevních forem vlastnictví. Kraje by měly mít povinnost: zpracovávat plány rozvoje sociálních služeb na svém území, ve kterém definuje potřeby uživatelů, dostupnost, způsoby financování (granty obcí, měst, kraje, státu a dalších zdrojů). Spolupracovat přitom s organizacemi občanského sektoru a respektovat vazby na další oblasti (provázanost plánovaných činností); mapovat poskytování sociálních služeb, provádět kontroly jejich kvality a garantovat jejich dostupnost na základě potřeb uživatelů. finančně i organizačně zabezpečovat zařízení pro předškolní děti. 12

13 Obce by měly mít povinnost: vytvářet za účelem komunitního plánování sdružení obcí; finanční podpora státu bude podmíněna existencí komunitního plánu. úzce spolupracovat s neziskovými organizacemi za účelem pomoci potřebným; starat se o své sociálně potřebné včetně práce s problémovými rodinami tak, aby docházelo k minimalizaci odebírání dětí do ústavní péče ze sociálních důvodů; řešit bezdomovectví svých obyvatel; budovat sociální a chráněné bydlení, včetně podpory družstevního vlastnictví. Závěrem Ofenzivní sociální politika je efektivní investicí, zajišťující dlouhodobou prosperitu a soudržnost celé společnosti. Jedině ona je schopna zajistit všem občanům naší země rovný přístup k životu prožitému důstojně ve všech fázích životního cyklu. A právě proto byla, je a i nadále bude jednoznačnou programovou prioritou ČSSD. 13

14 Cíle a principy Nové Sociální Evropy, programového dokumentu Evropské sociálně demokratické strany Sociální politika zprostředkovaná státem je nezbytným nástrojem zajištění kvality života, sociálních práv, sociální soudržnosti, rovnosti a odpovědnosti občanů Moderní veřejný sektor je produktivním faktorem Je třeba respektovat jasnou dělicí čáru mezi tržní ekonomikou a zajištěním přístupu k veřejným službám všem Dostatečné a uživatelsky příjemné služby trhu práce, které maximalizují uplatnění dostupného lidského potenciálu, zvyšují a zkvalitňují zaměstnanost Zavedení systému celoživotního vzdělávání Rovná daň představuje ohrožení účinných veřejných a sociálních politik a zvyšuje deficity veřejných rozpočtů Potřeba zvyšovat veřejné sociální výdaje v nových členských zemích EU Posílení sociálního dialogu Jasné přitakání procesu evropské integrace v rámci EU a výzva maximálně využít možnosti, které nabízí Ideje a politika současné vlády České republiky Sociální politika zprostředkovaná státem je koulí na noze ekonomiky Veřejný sektor je principiálně neefektivní a ujídá z koláče výsledků individuálního úsilí Pokračující privatizace a potržňování zdravotních a sociálních služeb, vzdělávání, bydlení, veřejné dopravy Trestající schémata pasivní politiky zaměstnanosti, nedovyvinutá a nedostačující aktivní politika zaměstnanosti Přes vznešená slova o podpoře vzdělávání stále schází systém celoživotního vzdělávání Rovná daň zavedena od roku 2008 Další omezování veřejných sociálních výdajů, kapacitně i kvalitou zaostávající systém sociálních služeb, nerovný přístup některých sociálních skupin k těmto službám Rezervovaný až odmítavý postoj k možnostem sociálního dialogu Podezřívavý až odsuzující 14 postoj k procesům evropské integrace zprostředkovaným EU Ideje a programové záměry ČSSD Sociální politika zprostředkovaná státem je jedním z nutných předpokladů dobře fungující společnosti a ekonomiky a zkvalitňování životních podmínek lidí Moderní veřejný sektor je nezastupitelný v poskytování dostupných a kvalitních sociálních služeb Trh lze v poskytování veřejných služeb uplatnit jen tam, kde to nenaruší rovnost přístupu občanů k nim, neohrozí sociální práva, a kde bude zároveň zaručena vyšší kvalita a efektivnost poskytování těchto služeb Motivující a pestrá nabídka umožňujících služeb zaměstnanosti, individuální přístup ke klientům v rámci robustní aktivní politiky zaměstnanosti Účinná organizační a finanční podpora vzniku a rozvoji systému celoživotního vzdělávání Návrat k progresivnímu zdanění příjmů Uplatnění principu, že veřejné sociální výdaje musejí odpovídat rozsahu uznaných sociálních práv, aktuálních potřeb lidí a rozumných sociálních investic do budoucnosti (podpora rodiny, vzdělávání, preventivních programů ) Upřímná podpora sociálnímu dialogu, včetně činnosti Rady hospodářské a sociální dohody Vnímání procesu evropské integrace v rámci EU jako ojedinělé historické šance země vrátit se na špici civilizačního pokroku

15 Volební témata: Udržení sociálního státu i v období ekonomické krize. Udržení reálné hodnoty důchodů. Alespoň 55% průměrného důchodu k průměrné čisté mzdě. Dokončení důchodové reformy. Zavedení minimálního důchodu pro samostatně žijící důchodce 1,2 násobek životního minima. První tři dny nemoci placené. Ne opt-outu. Zvýšení stropu pro sociální a zdravotní pojištění. Podpora sociálního a chráněného bydlení pro seniory a zdravotně postižené, a to i družstevní formou. Posílení a rozvoj sociálních služeb zdroj zaměstnanosti v době krize! Podmínění výplaty sociálních dávek řádnou docházkou dětí do školy a školky. Zaměstnání pro každého, nové alternativní způsoby zaměstnávání, rozvoj veřejných služeb. Zvýšení minimální mzdy. Postupně 500,- Kč každého půl roku. Dosažení 40% k průměrnému výdělku. Podpora v nezaměstnanosti 55% až 3 roky lidem v předdůchodovém věku Snížíme počty dětí ve třídách kvalita výuky, udržení zaměstnanosti Raději práce než podpory (aktivní programy zaměstnanosti, podpora ekologických, místních a regionálních stavebních investic, apod.). Podpora sociální ekonomiky a podnikání Ochrana zaměstnanců - Zákoník práce nedáme! Rozšíření počtu a dostupnosti předškolních zařízení pro děti. 15

Volební program ČSSD pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Praha, 28. ledna 2006. ČSSD 2006 www.cssd.cz

Volební program ČSSD pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Praha, 28. ledna 2006. ČSSD 2006 www.cssd.cz Volební program ČSSD pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Praha, 28. ledna 2006 ČSSD 2006 www.cssd.cz JISTOTY A PROSPERITA VOLEBNÍ PROGRAM ČSSD pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Více

10 NOS 10-11/2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010. Z volebních programů (výtah)

10 NOS 10-11/2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010. Z volebních programů (výtah) Z volebních programů (výtah) 10 NOS 10-11/2010 Zaměstnanost, trh práce, pracovněprávní ochrana a odměňování Nepřipustíme snížení ochrany práv zaměstnanců. Zabráníme experimentům typu výpovědi z práce bez

Více

PROGRAM pro volby do Poslanecké sněmovny ČR 2009. JISTOTY pro lidi, NADĚJE pro naši zemi

PROGRAM pro volby do Poslanecké sněmovny ČR 2009. JISTOTY pro lidi, NADĚJE pro naši zemi PROGRAM pro volby do Poslanecké sněmovny ČR 2009 JISTOTY pro lidi, NADĚJE pro naši zemi Svoboda Spravedlnost Solidarita Vážení občané, hlavním cílem politiky sociální demokracie je kvalita života každého

Více

podle ČSSD Politika zaměstnanosti Nezaměstnanost je sociální zlo. Lord Beveridge Mgr. Markéta Nekolová, Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc.

podle ČSSD Politika zaměstnanosti Nezaměstnanost je sociální zlo. Lord Beveridge Mgr. Markéta Nekolová, Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc. Spravedlivé reformy podle ČSSD Politika zaměstnanosti Nezaměstnanost je sociální zlo. Lord Beveridge Mgr. Markéta Nekolová, Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc. www.programpodlevas.cz www.cssd.cz : Úvodem

Více

NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ. Dlouhodobý politický program

NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ. Dlouhodobý politický program NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ Dlouhodobý politický program Programová konference Praha, 9. června 2012 Obsah 1 Preambule... 13 2. Zaměstnanost... 16 2.1 Zvýšeni flexibility pracovních sil... 16

Více

PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI

PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI www.cssd.cz Milí spoluobčané, předkládáme vám volební program České strany sociálně demokratické pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České

Více

STRATEGICKÉ CÍLE ROZPOČTOVÉ A DAŇOVÉ POLITIKY ČSSD V LETECH 2010-2014 TOPOLÁNKOVY A KALOUSKOVY REFORMY POŠKODILY EKONOMIKU A ZRYCHLILY ZADLUŽOVÁNÍ

STRATEGICKÉ CÍLE ROZPOČTOVÉ A DAŇOVÉ POLITIKY ČSSD V LETECH 2010-2014 TOPOLÁNKOVY A KALOUSKOVY REFORMY POŠKODILY EKONOMIKU A ZRYCHLILY ZADLUŽOVÁNÍ STRATEGICKÉ CÍLE ROZPOČTOVÉ A DAŇOVÉ POLITIKY ČSSD V LETECH 2010-2014 - Fiskální konsolidace vlád ČSSD byla v letech 2003-2007 úspěšná - Snižování tempa zadlužování až k 2,6% HDP v roce 2006 a 0,7% HDP

Více

Volební program 2010-2014

Volební program 2010-2014 Volební program 2010-2014 www.kdu.cz 1 2 Obsah Všem, kteří jsou ochotni nám naslouchat 6 Náš recept na cestu z krize 7 Soudržná společnost důvěry Rodinná politika přátelská dětem 10 Vzdělání a výchova

Více

Program ČMKOS pro období 2010 2014

Program ČMKOS pro období 2010 2014 Program ČMKOS pro období 2010 2014 Motto: ČMKOS je Vaše pojistka zaměstnaneckých práv Č - M - K - O - S - členové usilují o slušnou práci mzdy a platy za rovných podmínek kolektivní smlouvy zajistí více

Více

III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006

III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006 III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006 1 I. Souvislosti a cíle národní politiky zaměstnanosti Hlavním hospodářským cílem vlády České republiky je podpora hospodářského růstu a zaměstnanosti

Více

KONCEPCE sluāeb pro osoby se zdravotním postiāením na území Mikroregionu Vsetínsko

KONCEPCE sluāeb pro osoby se zdravotním postiāením na území Mikroregionu Vsetínsko KONCEPCE ā ā ā Koncepce služeb pro orientaci v oblasti integrace osob se zdravotním postižením a projekt centrálního pracoviště komplexních služeb pro osoby se zdravotním postižením Zpracoval: Libor Podešva

Více

Prosadíme dobře fungující stát

Prosadíme dobře fungující stát Prosadíme dobře fungující stát Volební program ČSSD pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2013 Vážení spoluobčané, Úvodní slovo předsedy ČSSD Česká republika má na víc. Může se v

Více

Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování

Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování na léta 2008 2010 Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky 2008 1 Úvod...4 Část 1 Společný přehled a shrnující

Více

37. SJEZD ČSSD. 2014: Nový začátek pro naši zemi návrh programových priorit ČSSD pro 37. sjezd ČSSD. Ostrava 15. 16. 3. 2013

37. SJEZD ČSSD. 2014: Nový začátek pro naši zemi návrh programových priorit ČSSD pro 37. sjezd ČSSD. Ostrava 15. 16. 3. 2013 37. SJEZD ČSSD Ostrava 15. 16. 3. 2013 Předkládá: PhDr. Lubomír Zaorálek místopředseda ČSSD 37. SJEZD ČSSD NÁVRH USNESENÍ: 37. sjezd schvaluje materiál, předložený místopředsedou ČSSD PhDr. Lubomírem Zaorálkem.

Více

NÁRODNÍ KONCEPCE RODINNÉ POLITIKY

NÁRODNÍ KONCEPCE RODINNÉ POLITIKY NÁRODNÍ KONCEPCE RODINNÉ POLITIKY MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2005 Národní koncepce rodinné politiky Strana 1 (celkem 59) OBSAH I. OBECNÁ ČÁST 3 1. Preambule 3 2. Současná situace českých rodin

Více

Práce sociální politika

Práce sociální politika Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ročník 1 číslo 2 13. 2. 2004 Náklad ověřen auditorskou firmou PORADENSTVÍ ÚŘADŮ PRÁCE Jakým způsobem pomáhají úřady práce při volbě povolání

Více

Politický program strany Věci veřejné

Politický program strany Věci veřejné Politický program strany Věci veřejné ÚVOD - "NAŠE VIZE: PŘÍMÁ DEMOKRACIE"... 2 KAPITOLA I - HOSPODÁŘSTVÍ A PODNIKÁNÍ... 4 HOSPODÁŘSKÝ RŮST... 4 VEŘEJNÉ ROZPOČTY... 6 KAPITOLA II. - SOCIÁLNÍ A RODINNÁ

Více

Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006-2009

Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006-2009 Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006-2009 přijatý usnesením vlády ČR ze dne 17. 8. 2005 č. 1004 Praha 2005 ISBN 80-86734-66-8

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

Volební program. Neexistují levicová nebo pravicová témata. Existují jen levicová nebo správná řešení. Volte 25. 26. října 2013.

Volební program. Neexistují levicová nebo pravicová témata. Existují jen levicová nebo správná řešení. Volte 25. 26. října 2013. Volební program Neexistují levicová nebo pravicová témata. Existují jen levicová nebo správná řešení. Volte 25. 26. října 2013. Obsah Preambule 3 Veřejné finance 4 Efektivní stát a veřejná správa 6 Hospodářská

Více

KOALIČNÍ SMLOUVA mezi ČSSD, hnutím ANO 2011 a KDU-ČSL na volební období 2013-2017

KOALIČNÍ SMLOUVA mezi ČSSD, hnutím ANO 2011 a KDU-ČSL na volební období 2013-2017 KOALIČNÍ SMLOUVA mezi ČSSD, hnutím ANO 2011 a KDU-ČSL na volební období 2013-2017 Obsah I. Preambule...7 II. III. Priority vlády...7 Program vlády...8 1. Hospodářský rozvoj země...8 1.1 Udržitelný hospodářský

Více

PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB. Souhrnná zpráva. Mgr. Jiří Remr

PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB. Souhrnná zpráva. Mgr. Jiří Remr PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB Souhrnná zpráva Zodpovědný řešitel: Mgr. Jiří REMR Zprávu zpracoval: Mgr. Jaromíra Kotíková Mgr. Jiří Remr Markent s.r.o. a VÚPSV, v.v.i. Praha květen 2007 OBSAH ÚVOD

Více

ANALÝZA VYPLACENÝCH DÁVEK HMOTNÉ NOUZE V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

ANALÝZA VYPLACENÝCH DÁVEK HMOTNÉ NOUZE V JIHOMORAVSKÉM KRAJI SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb ANALÝZA VYPLACENÝCH DÁVEK HMOTNÉ NOUZE V JIHOMORAVSKÉM

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI

UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI 1 ODBORNÝ GARANT: Doc.Ing. Pavel Janíčko, Csc. AUTOŘI TEXTU: Doc.Ing. Pavel Janíčko, Csc. JUDr. Eva Dandová Učební text č. 4 v rámci projektu Posilování

Více

Sami na děti, sami na vše ostatní?

Sami na děti, sami na vše ostatní? APERIO SPOLEČNOST PRO ZDRAVÉ RODIČOVSTVÍ, O.S. Sami na děti, sami na vše ostatní? Analýza postavení sólo rodičů ve Velké Británii, Irsku, na Slovensku a v České republice APERIO Společnost pro zdravé rodičovství,

Více

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 23. června Částka 3 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 30. března č. 218 o Národním akčním plánu podporujícího pozitivní stárnutí

Více

OBSAH. Listopad 2012. Strana 2 (2)

OBSAH. Listopad 2012. Strana 2 (2) ODS ve vládě OBSAH Úvod 3 Volební program ODS a program vlády 5 Veřejné finance 13 1) Výsledky a dopady 13 2) Stabilizační balíček pro rok 2013 16 Důchodový systém 22 Významnější dopady vládních kroků

Více

Předběžná národní zpráva o zdravotní a dlouhodobé péči v České republice

Předběžná národní zpráva o zdravotní a dlouhodobé péči v České republice Předběžná národní zpráva o zdravotní a dlouhodobé péči v České republice Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky 2005 1 Problematiku zdravotní a dlouhodobé péče sledujeme z hlediska tří doporučených

Více

Úvodní slovo předsedy ODS

Úvodní slovo předsedy ODS ODS ve vládě Obsah Úvodní slovo předsedy ODS Veřejné finance a daně Podpora podnikání Důchodový a sociální systém Zdravotnictví Právo a boj s korupcí Zahraničí a bezpečnost Veřejná správa a společnost

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více