Tato zpráva byla vypracována na objednávku Evropské federace pracovníků stavebnictví a dřevoprůmyslu.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tato zpráva byla vypracována na objednávku Evropské federace pracovníků stavebnictví a dřevoprůmyslu."

Transkript

1 Posílení sociálního začlenění migrujících pracovníků v evropském stavebnictví a dřevoprůmyslu DOČASNÍ MIGRUJÍCÍ PRACOVNÍCI V SEKTORU STAVEBNICTVÍ V EU EFBWW European Federation of Building and Woodworkers Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie

2 Tato zpráva byla vypracována na objednávku Evropské federace pracovníků stavebnictví a dřevoprůmyslu. S finanční podporou generálního ředitelství pro zaměstnanost a sociální věci Evropské komise. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být bez svolení vydavatele reprodukována, ukládána ve vyhledávacím systému ani přenášena v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem, ať půjde o přenos elektronický nebo mechanický, prostřednictvím fotokopií, záznamu nebo jinak. O informacích v publikaci panuje přesvědčení, že jsou správné, přesto vydavatel ani autoři nepřijímají žádnou odpovědnost za ztrátu, škodu ani jiný závazek vůči uživatelům nebo jiným osobám z tulu obsahu této publikace.

3 Obsah 1. Přehled Různé kategorie dočasných migrujících pracovníků v EU EUVysílání pracovníků v odvětví stavebnictví v EU Pravá a falešná samostatná výdělečná činnost ve stavebnictví v Evropě Role agentur dočasné práce v rámci dočasné migrace v rámci EU Role a postupy odborových svazů k dočasným migrujícím pracovníkům ve stavebnictví Všeobecné trendy a shrnu hlavních výsledků z 10 národních zpráv Iden fikace a kontaktování dočasných migrujících pracovníků Organizace a nábor dočasných migrujících pracovníků Podpora a pomoc při s žnostech Ovĕřené postupy FINSKO RAKENNUSLIITTO POBOČKA FINSKO KANCELÁŘ RAKENNUSLIITTO V TALLINU (ESTONSKO) NORSKO "DRUHÁ GENERACE" LETÁKŮ A BROŽUR NORSKO OFICIÁLNÍ NÁVŠTĚVY A NEFORMÁLNÍ KONTAKTY NIZOZEMSKO PROJEKT CNV PRO POLSKÉ PRACOVNÍKY NIZOZEMSKO "ZACHÁZEJÍ S VÁMI FÉROVĚ?" BROŽURY NĚMECKO Z EVROPSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU MIGRANTŮ DO JEDNOTKY PRO MIGRANTY V IG BAU NĚMECKO PROJEKT "FÉROVÁ MOBILITA" ŠVÝCARSKO DVOUSTRANNÁ DOHODA PRO PŘESHRANIČNÍ DOJÍŽDĚJÍCÍ A MIGRANTY ŠVÝCARSKO SKUTEČNÝ MULTIKULTURNÍ ODBOROVÝ SVAZ BELGIE POUŽÍVÁNÍ FORMÁLNÍCH A NEFORMÁLNÍCH SÍTÍ KE KONTAKTOVÁNÍ MIGRUJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ BELGIE PRACOVNÍ SKUPINA PRO POLSKO ITÁLIE ZAMĚSTNÁVÁNÍ MIGRUJÍCÍCH ÚŘEDNÍKŮ ITÁLIE PRÁVNÍ NÁSTROJ: "DURC" ŠPANĚLSKO MODEL SKLOUBENÍ MEZI SVAZOVOU A ODVĚTVOVOU ÚROVNÍ ŠPANĚLSKO POSTUPY PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ ŠVÉDSKO SPOLUPRÁCE S NEVLÁDNÍMI ORGANIZACEMI NORSKO, ŠVÉDSKO A DALŠÍ BEZPLATNÁ POMOC PRO MIGRUJÍCÍ PRACOVNÍKY Seminář v Barceloně ( května) Diskuse a závěry 29 Posilování sociálního začleňování 3

4

5 1. Přehled Různé kategorie dočasných migrujících pracovníků v EU Problema ka migrace v Evropě získávala rostoucí význam v posledních dese le ch, až se stala jedním z nejvýznamnějších a nejkontroverznějších subjektů v poli cké a společenské debatě. Migrační proudy vedou po různých cestách jak z mimoevropských zemí tak v rámci EU. Zejména rozšíření o východoevropské země v letech 2004 a 2007 vneslo hluboké změny do geografie evropského trhu práce s významnými proudy pracovníků migrujících z východní do západní Evropy při hledání lepších životních a pracovních podmínek. V rámci jednotného trhu vytvořily volný pohyb pracovníků a svoboda poskytování služeb nové výzvy pro zaměstnavatele i zaměstnance. Právní, sociální a kulturní rozdíly nicméně často brání integraci migrujících pracovníků a nedávná ekonomická krize s mírou nezaměstnanos rostoucí v celé Evropě někdy vytvářela drsné xenofobní reakce vůči migrujícím pracovníkům. Ve stavebním sektoru představují migrující pracovníci relevantní část celkové pracovní síly. V našich průmyslových odvětvích přinesl volný pohyb pracovníků, a to zejména zevnitř EU, v posledních letech často odpověď na poptávku po pracovní síle a nedostatek pracovních sil. Stavebnictví a dřevoprůmysl mají vysoce flexibilní a roztříštěný trh práce se silnou poptávkou po krátkodobé práci a mobilitě pracovníků. Bohužel tyto vlastnos vedou k vysoké tendenci nehlášené a nepravidelné práce, která v kombinaci s roztříštěným a kontroverzním evropským a vnitrostátním právním rámcem vytvořila podmínky pro časté případy vykořisťování a sociálního dumpingu. V rámci volného pohybu pracovníků a volného poskytování služeb pozorujeme nové typologie migračních proudů. Uvnitř EU pracovníci nemigrují jen proto, aby následovali dlouhodobé nabídky zaměstnání s následným migračním projektem, který zahrnuje cíl začlenit je do trhu práce a společnos v hos telské zemi. Dočasná migrace spojená s krátkodobými pracovními příležitostmi je rozvíjející se skutečnos na evropském pracovním trhu. Je důležité zdůraznit, že dočasná migrace má své typické rysy a liší se od dlouhodobé migrace. Za prvé pracovník nemá, vzhledem k nejisté povaze migrace, téměř žádnou mo vaci pro jakýkoliv druh jazykové a kulturní integrace v hos telské zemi s výjimkou striktně funkční problema ky. To může vytvářet podmínky objek vní slabos pracovníků, kteří jsou jazykově i právně neschopni rozumět svým právům. Za druhé je tento "bublinový" efekt posilován skutečnos, že migrační zkušenost je často navázána na konkrétní pracovní nabídku a následně na zaměstnavatele, který je rovněž poskytovatelem ubytování pro zaměstnance. Proto pozorujeme extrémně izolované reality, které jsou téměř bez kontaktů s vnějším světem. Za tře tento druh zaměstnání často předpokládá přítomnost tře ho aktéra, který má za úlohu uvést poptávku po pracovní síle v jedné zemi do kontaktu s nabídkou v zemi druhé. Této funkce se často ujímají personální nebo pracovní agentury, které se nakonec dělí s hlavním zaměstnavatelem o spoluvlastnictví role zaměstnavatele. Posilování sociálního začleňování 5

6 Tento obnovený trh práce představuje bezprecedentní výzvy i pro odbory. Odbory v celé Evropě byly velmi ak vní při vývoji strategií pro iden fikaci, kontaktování, organizování a získávání nových kategorií pracovníků, a to navzdory výše uvedeným zvláštnostem: kulturní bariéry, izolace, najímání nebo zaměstnávání prostřednictvím agentur. Nežli se pus me do problema ky úlohy odborů, poskytneme krátký přehled právních a fak ckých rysů různých kategorií dočasných migrujících pracovníků: vyslaných pracovníků, falešných a skutečných osob samostatně výdělečně činných. Popíšeme též úlohu agentur zbývajících se dočasnou prací. 1.1 Vysílání pracovníků v odvětví stavebnictví v EU Podle definice Evropské komise je vyslaným pracovníkem pracovník, který po omezenou dobu vykonává svou práci na území členského státu EU jiného než je stát, ve kterém obvykle pracuje 1. V zásadě by mělo být vysílání pracovníků jedním ze vzorů volného pohybu služeb v rámci EU. Nejkonkurenceschopnější a nejkvalifikovanější poskytovatelé služeb by měli dostat možnost, aby prostřednictvím nástroje vysílání plnili své úkoly ve všech členských státech bez diskriminace a s blahodárnými účinky na vnitřní trh z pohledu internacionalizace, mobility, konkurenceschopnos a produk vity podniků 2. Ve skutečnos používají společnos v těchto letech vysílání pracovníků jako nástroj pro snížení nákladů na pracovní sílu zejména v odvětvích s málo kvalifikovanou, flexibilní a mobilní pracovní silou. Stavebnictví je odvětví, které pojme většinu vysílaných pracovníků: z celkové výše více než 1 milionu vysílaných pracovníků v Evropě, což přibližně odpovídá 0,4 % pracovních sil EU, je 25% zaměstnáno v našich odvětvích 3. Polsko je hlavní vysílající zemí s více než pracovníky vyslanými do zahraničí, následované Německem a Francií, za mco hlavními zeměmi, které pracovníky přijímají, jsou Německo, Francie, Belgie a Nizozemsko. Údaje o čisté bilanci mezi vysílanými pracovníky na vysílací straně a vysílanými pracovníky na přijímací straně ukazují, že Polsko je také hlavní vysílající zemí v relaci k obdrženým pracovníkům následované Portugalskem, Lucemburskem, Maďarskem a Slovenskem 4. Na evropské úrovni je vysílání regulováno Směrnicí 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb, která upravuje vyslaným pracovníkům minimální standardní pracovní podmínky v hos telské zemi ohledně maximální pracovní doby a minimální doby odpočinku; minimální placené každoroční dovolené; minimální mzdy včetně sazeb za přesčasy; podmínky pronajímání pracovníků zejména zásobování pracovníků při dočasné práci; ochranu zdraví, bezpečnos a Směrnice o vysílání pracovníků je referencí pro definice EU: h p://eur lex.europa.eu/lexuriserv/ LexUriServ.do?uri=CELEX:31996L0071:en:HTML 2. Studie o ochraně práv pracovníků v subdodavatelských procesech v Evropské unii, Evropská komise, Jedná se o oficiální údaje, které lze sledovat. Terénní odborníci jsou toho názoru, že roční počet 1 milionu vysílaných pracovníků je silným podceněním skutečnos. 4. Vysílání pracovníků v rámci zemí Evropské unie a ESVO: Zpráva o přenosných dokumentech A1 vydaných v letech 2010 a 2011, Evropská komise Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a začleňování 6 Posilování sociálního začleňování

7 hygieny při práci; ochranná opatření za podmínek a podmínek zaměstnávání těhotných žen nebo žen krátce po porodu, dě a mladistvých; rovné zacházení pro muže a ženy a ostatní ustanovení o nediskriminaci. Pokud jde o sociální zabezpečení, uvádějí koordinační pravidla EU zásadu jednoho souboru právních předpisů v případě, že se práce vykonává ve dvou nebo více členských státech, a poskytují hos telské zemi pravidlo zaměřené na prosazování nediskriminace. V souladu s nařízením 883/ je vysílání pracovníků jednou z možných výjimek a sociální zabezpečení může být regulováno právními předpisy země původu, pokud pracovní doba v zahraničí nepřesáhne 24 měsíců. Proto máme dvě čás legisla vy EU, které se vztahují na vyslané pracovníky: Směrnici 96/71/ES, kterou se stanoví, že na vyslané pracovníky by se měly vztahovat zákony hos telské země, a Nařízení 885/2004, které umožňuje výjimku pro sociální zabezpečení v případě, že vyslání nepřesáhne 24 měsíců. Problema ka vysílání je vysoce kontroverzní v poli cké a právní debatě EU, která se zaměřuje na klíčový problém právních předpisů, jež mají být aplikovány na vyslané pracovníky: podléhají právním předpisům země svého původu nebo právním předpisům země, ve které provádějí svou pracovní činnost? Do roku 1996 bylo členským státům EU umožněno uplatňovat své vnitrostátní právní předpisy a pracovní normy na pracovníky usazené na jejich území. Tato skutečnost byla považována za odůvodněnou výjimku z volného poskytování služeb s tzv. "Gebhardovým vzorcem" 6. Skutečnou přidanou hodnotou Směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb, když byla vydána, byla iden fikace jádra základních norem stanovených právními předpisy hos telské země (viz výše, od čl. 3.1 Směrnice), jejichž použi na usazené pracovníky se stalo povinným. Proto byla Směrnice 96/71/ES v této době obecně považována představiteli s rozhodovací pravomocí i zúčastněnými stranami za přijatelný nástroj pro regulaci vysílání pracovníků a zabránění zneužívání, i když v následujících letech strukturální změny, k nimž došlo na trhu práce v EU (větší flexibilita, role agentur práce), zpochybnily její účinnost v boji pro vykořisťování a sociálnímu dumpingu. Situace se zcela změnila v roce 2005, kdy byl výklad normy stanovené ve Směrnici pro zaměstnance zcela převrácen Evropským soudním dvorem (dále jen ESD) čtyřmi rozsudky tzv. "Laval kvarteta" a zejména samotným rozsudkem Laval (C 341/05), které zpochybnily rovnováhu mezi svobodou poskytování služeb a právy pracovníků ECJ 55/94, Reinhard Gebhard v Consiglio dell'ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano, 1995 Posilování sociálního začleňování 7

8 Soud prohlásil za pro právní kolek vní akci zahájenou švédským odborovým svazem Byggnads, která tlačila na lotyšskou stavební společnost Laval, aby aplikovala na pracovníky usazené ve Švédsku normy pro minimální mzdu upravené odvětvovou kolek vní smlouvou. Výklad Soudního dvora byl založen na skutečnos, že článek 3 Směrnice o vysílání pracovníků se zmiňuje pouze o normách podložených buď zákonem, nebouniverzálně použitelnými kolek vními smlouvami. Vnucování dotčené nikoliv erga omnes kolek vní smlouvy zahraničnímu podniku bylo proto považováno za diskriminační a za nezákonnou překážku volného poskytování služeb v rámci vnitřního trhu. Tento výklad, který byl silně zpochybňován evropskými odbory a dalšími zainteresovanými stranami, má za následek převedení minimálních standardů Směrnice z roku 1996 na nejvyšší standardy a zakazuje tak členským státům uplatňovat vůči těmto pracovníkům příznivější podmínky. Proto je otázka usazování pracovníků v rámci EU problema cká alespoň ze dvou hledisek, a sice "právního" a "fak ckého": Z "právního" hlediska brání výše uvedené rozsudky členským státům uplatňovat na usazené pracovníky rovné zacházení stejné jako na pracovníky členského státu samého, což vytváří v EU rámec "legalizované diskriminace". Z "fak ckého" hlediska stále máme v rámci EU obrovský počet případů falešného usazování a falešné samostatné výdělečné činnos, vytvářených s cílem obejít pracovní právo a povinnos. Po intenzivní debatě mezi evropskými ins tucemi a zúčastněnými stranami, které požadovaly nová pravidla a právní nástroje k řešení problému a na ochranu evropského sociálního modelu před rostoucími jevy sociálního dumpingu a vykořisťování, vydala Evropská komise návrh Směrnice pro výkon práva (COM(2012)131), která je v současné době projednávána Evropským parlamentem a Radou. V každém případě je třeba zdůraznit, že návrh Komise se upřesněním terminologie Směrnice 1996 a formulováním nových definic zabývá pouze "skutečnými" problémy, ale nezasahuje vůbec do "právní"problema ky související s "Lavalovým kvartetem". Náš výzkum se zabývá také prak ckými životními a pracovními podmínkami vysílaných pracovníků v EU v současném právním rámci, aniž by zaujímal stanovisko k evropské poli cké a právní debatě. Nicméně je třeba referovat o tom, že se během našich rozhovorů a v debatě opakovaně objevilo, že právní nejistota, kterou způsobilo Laval kvarteto, zřejmě ztěžuje ochranu práv usazených pracovníků a na druhé straně usnadňuje nečestné a netransparentní postupy. Směrnice o vysílání pracovníků 96/71/ES se vztahuje na tři typologie regulérního vysílání pracovníků. Definice tradičního vysílání pla v případě, že podnik usadí pracovníka na území jiného státu na svůj účet a pod svým vedením na základě smlouvy uzavřené mezi vysílajícím podnikem a podnikem, pro který je služba určena. Mluvíme o vnitrofiremním vysílání, kdy podnik usadí pracovníky do provozovny nebo podniku vlastněných skupinou na území jiného státu. Nakonec zde máme vysílání agenturou práce, kdy agentura zprostředkovávající dočasnou práci sídlící v jedné zemi usazuje pracovníky do uživatelova podniku zřízeného nebo působícího v jiném členském státě. 8 Posilování sociálního začleňování

9 Všechny tři druhy vysílání se používají pro prak ky obcházení. Vnitrofiremní vysílání, které bylo ještě před několika lety považováno za rela vně bezpečné, protože se týkalo hlavně vysoce kvalifikovaných pracovníků, se nyní často zneužívá vytvářením společnos a poboček, které mají jen poštovní schránku. Agenturní vysílání, která bylo stále neobvyklé, když byla Směrnice vydána, a rozšířilo se v posledních letech, je samozřejmě velmi nebezpečné z hlediska vykořisťování pracujících. Pro zaměstnavatele je první konkurenční výhoda používání vysílaných pracovníků namísto místních vázána na sociální pojištění. Usazování pracovníků ze zemí s nízkými náklady na sociální pojištění samozřejmě vede ke snížení nákladů zaměstnavatelů. Objek vní ob ž při dohlížení na to, zda je nebo není sociální pojištění skutečně v zemi původu placeno, často vede k nelegálním okolnostem, kdy se příslušná částka odečítá z platu pracovníka a není nikdy zaplacena, nebo kdy se počítá ze základu minimální mzdy v zemi původu. Navíc nedávné rozšíření forem atypických pracovních smluv (na částečný úvazek, učňovské, náhradní, smlouvy na nula hodin) značně z žilo možnost sledovat skutečné pracovní podmínky v cizí zemi. To pla ve dvou směrech: pro orgány v zemi původu je téměř nemožné sledovat počet skutečně odpracovaných hodin a pro inspektory práce v hos telské zemi je velmi ob žné ověřit typ pracovního poměru, který byl ohlášen za účelem získání cer fikátů A1. Navíc, za mco v některých zemích vyžaduje vydání formuláře A1 vnitrostátními orgány platbu předem, jiné země tak nepostupují, což usnadňuje obcházení. Z hlediska mezd jsou ve většině případů pravidla hos telské země pro minimální mzdy formálně dodržována, ale vykořisťování se děje jinak, např. m, že se porušují pravidla o pracovní době, placené dovolené a práci přesčas. Často se stává, že pracovníkovi je vyplácena minimální mzda vypočítaná ze 40 hodin a 5 dnů práce týdně, za mco pracovník ve skutečnos pracuje 50 hodin a 6 dní v týdnu. Usazení pracovníci také nejsou téměř nikdy zařazeni do správné úrovně svých dovednos / kvalifikace. Terénní badatelé rozlišují čtyři různé kategorie forem zaměstnávání souvisejících s usazováním v Evropě 7. Existuje normální vysílání, kdy specializovaný dodavatel poskytuje služby v cizím členském státě prostřednictvím vysoce kvalifikovaných a dobře placených pracovníků. V těchto případech je dodržování práv pracujících často zaručeno, protože jeho důvodem není nábor levné pracovní síly, ale kvalita nabízených služeb. Existuje rovněž "naprosto legální" vysílání mo vované pohodlnos, kdy se zapojují pracovníci vyslaní ze zahraničí spíše než místní pracovní síly. Jak již bylo zmíněno, vysílací společnos a agentury mohou být konkurenceschopné z důvodu nákladů na pracovní sílu prostřednictvím nízkých mezd a nízké sociální ochrany. Minimální mzda, která musí být dodržena, je často výrazně nižší než průměrná mzda pracovníků, ale může být atrak vní pro pracovníky vyslané ze zemí, kde je životní úroveň ještě nižší. Některé platby navíc nepodléhají ani zemi původu ani nespadají do zdanitelného příjmu hos telské země. 7. Cremers J. Hledání levné práce v Evropě. Pracovní a životní podmínky vysílaných pracovníků CLR/ EFBWW/Interna onal Books, 2011 Posilování sociálního začleňování 9

10 Tře kategorií je "legální" vysílání, které současně vykazuje závažné nesrovnalos jako je nedostatečné sociální pojištění, neplacení přesčasů, nezákonné a nucené srážky na administra vní náklady, ubytování a dopravu nebo jiné výdaje. V těchto případech je "legální" konkurenční výhoda pro zaměstnavatele posílena o "pololegální" nebo "nelegální" výhody. Mzdy a sociální zabezpečení jsou objekty, které jsou nejčastěji obcházeny. Konečně máme mnoho případů falešného vysílání, například kdy byl migrující pracovník přijat, když již byl na území hos telské země, nebo když byl najat zaměstnavatelem pouze na dobu vyslání. To se děje prostřednictvím společnos na poštovní schránku založených v zemi původu a rovněž falšováním formulářů E101/A1. Ostatní nepoc ví zaměstnavatelé "vysílají" pracovníky ze zemí, kde pracovník nikdy nebyl nebo nežil, ale kde lze získat formulář A1 bez platby předem a poplatky na sociální ochranu jsou zvlášť nízké (např.: polš pracovníci vysílaní z Kypru). V rámci EU existují značné rozdíly mezi jednotlivými zeměmi, pokud jde o výši plateb za pojištění a sociální zabezpečení, a několik zemí hraje v tomto ohledu roli "lodi pod cizí vlajkou" Pravá a falešná samostatná výdělečná činnost ve stavebnictví v Evropě Samostatná výdělečná činnost představuje rostoucí část trhu práce v Evropě: kolem 15 % z celkové evropské pracovní síly je osobou samostatně výdělečně činnou 9, z toho je 13,5 % ve stavebnictví. 1 z 5 z celkových 13 miliónů stavebních dělníků v Evropě je osobou samostatně výdělečně činnou 10. Osoby samostatně výdělečně činné jsou umístěny do zvláštního právního rámce, který se významně liší od vztahů zaměstnanos : Osoby samostatně výdělečně činné pracují na svou vlastní profesionální odpovědnost, a proto nepracují pod vedením hlavního dodavatele; Způsob placení daní a příspěvků na sociální zabezpečení se liší mezi osobami samostatně výdělečně činnými a zaměstnanci; Některé pracovní podmínky (mzda, pracovní doba, doby odpočinku,...), které se řídí kolek vní smlouvou nebo zvláštními legisla vními, administra vními a správními předpisy, se nevztahují na osoby samostatně výdělečně činné; V důsledku toho je poměrně široká sociální ochrana (např. v případě dočasného zaměstnání, pracovní úrazy, předčasný odchod do důchodu...) pro osoby samostatně výdělečně činné více omezena. 8. Databáze MISSOC vyvinutá Evropskou komisí je úplný a jednoduchý zdroj informací o sociálním zabezpečení ve všech členských státech EU: h p://ec.europa.eu/social/main.jsp?catid=815&langid=en 9. European Employment Observatory Review: Samostatná výdělečná činnost v Evropě EFBWW/FIEC Samostatná výdělečná činnost a falešná samostatná výdělečná činnost v evropském stavebnictví, Posilování sociálního začleňování

11 V posledních letech pozorujeme rostoucí roztříštěnost a flexibilitu trhu práce v EU a rostoucí počet osob samostatně výdělečně činných registrovaných ve stejném období lze považovat za příznak a součást této změny. Tradiční centralizovaný podnik, kde jeden hlavní subjekt ovládá všechny prvky podílející na pracovním procesu, je nahrazován složitými strukturami, kde se hlavní dodavatel zaměřuje na subdodavatelské zajišťování úkolů specializovanými podniky nebo osobami samostatně výdělečně činnými. Podniky pak poskytují služby prostřednictvím pracovníků, kteří nejsou jejich zaměstnanci, ale přicházejí z jiných společnos. Tato roztříštěnost zahrnuje i najímání zaměstnanců nebo vlastnictví zařízení, které poskytují specializované společnos. Kromě obvyklé trojstranné struktury sestávající z poskytovatele služeb, zaměstnanců a uživatele pozorujeme rostoucí počet nových a odlišných aktérů, u nichž je ob žné jasně rozlišit jejich vzájemné vztahy. Je li pracovník zaměstnán například prostřednictvím agentury práce, kontrolují jeho pracovní činnost do jisté míry jak agentura tak hlavní dodavatel, takže je ob žné určit skutečného zaměstnavatele. Na úrovni EU je nesmírně důležité jasně rozlišovat samostatnou výdělečnou činnost a podřízenost, protože v přeshraničních situacích první spadá do rámce svobodného usazování a svobody poskytování služeb, za mco druhý spadá do oblas volného pohybu pracovníků. Podle ESD je "pracovník" osoba, která (1) za určité časové období (2) vykonává služby (3) pod vedením jiné osoby (4), za které pobírá odměnu 11. Soudní dvůr Evropské unie poskytuje také směrnice pro vnitrostátní orgány, aby mohly určit, že činnost, kterou provádí osoba samostatně výdělečně činná, spadá do působnos svobody podnikání, provádí li ji osoba poskytující službu (1) mimo jakýkoli vztah podřízenos ohledně výběru této činnos, pracovních podmínek a podmínek odměňování, (2) na svou vlastní odpovědnost a (3) za úplatu zaplacenou této osobě přímo a v plné výši ECJ 53/81, Levin v. Staatsecretaris van Juse, 1982; ECJ 133/85, Kempf v. Staatsecretaris van Juse, 1986; ECJ 66/85, Lawrie Blum v. Land Baden Wür emberg, 1986; ECJ 197/86, Brown v. the Secretary of State for Scotland, 1988; ECJ 344/87, Be ray v. Staatsecretaris van Juse, 1989; ECJ 357/89, Raulin v. Minister van Onderwijs en Wetenschappen, 1992; ECJ 3/90, Bernini v. Minister van Onderwijs en Wetenschappen, 1992; ECJ 85/96, Mar nez Sala v. Freistat Bayern, 1998; ECJ C 188/00, Kurz v. Land Baden Wür emberg, 2002; ECJ 337/97, Meeusen v. Hoofddirec e van de Informa e Beheer Groep, 1999; ECJ C 138/02, Collins v. Secretary of State for Work and Pensions, 2004; ECJ C 456/02, Trojani v. Centre public d aide sociale de Bruxelles, 2004; ECJ C 109/04, Kranemann v. Land Nordrhein Wes alen, 2005; ECJ C 228/07, Petersen v. Arbeitsmarktservice Niederösterreich, ECJ C 268/99, Aldona Malgorzata Jany a další v. Staatssecretaris voor Juse, Všimněte si, že tento případ se týká předběžného soudního rozhodnu o výkladu Evropské dohody o přidružení uzavřené mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Polskou republikou a Českou republikou na straně druhé. To však nijak neovlivňuje relevanci rozsudku pro účely výkladu čl. 43 ES. Posilování sociálního začleňování 11

12 Tento proces fragmentace a outsourcingu trhu práce s mulovaný strategiemi snižování nákladů také vedl k rozmnožení nových typologií pracovních vztahů, kde se původní smluvní formy ob žně umisťují v rozdílu mezi podřízenou prací a samostatnou výdělečnou činnos. Nyní lze iden fikovat alespoň tři kategorie pracovníků: zaměstnance, osoby samostatně výdělečně činné a tře kategorii pracovníků, které leží uprostřed dvou předchozích. Kategorie tzv. "ekonomicky závislých osob samostatně výdělečně činných" sestává z těch pracovníků, kteří nemají pravidelný podřízený pracovní vztah, ale provádějí většinu své práce nebo i plný rozsah své práce, a to alespoň po určitou dobu, pouze pro jednoho dodavatele. V právních systémech všech evropských zemí je tradičně rozlišováno mezi pojmy zaměstnané osoby a osoby samostatně výdělečně činné. Nicméně za mco právní systémy v rámci EU stanovují definici těchto dvou pojmů, problema ka ekonomicky závislé samostatné výdělečné činnos je pojímána v každé zemi jinak a v několika případech není řešena vůbec. V různých zemích se používají různá kritéria k posouzení podmínek pro podřízenost a ekonomickou závislost pracovníka: procento příjmů pracovníka, které pochází od jednoho dodavatele, počet pracovních dní v roce, přítomnost pracovní stanice pro osobu v kanceláři dodavatele. V některých zemích jsou ekonomicky závislé osoby samostatně výdělečně činné uznávány jako takové a mají nárok na doplňkovou ochranu v oblas sociálního zabezpečení a důchodů. Problema ka falešné/pravé samostatné výdělečné činnos má silný dopad na přeshraniční migraci a poskytování služeb. Pro zaměstnavatele, který se uchýlí k použi samostatně výdělečně činných pracovníků namísto vlastních zaměstnanců, to může vést ke značným úsporám nákladů práce, plateb na daně a sociální zabezpečení a jiných pracovních povinnos. Navíc proces deregulace, k němuž došlo v posledních letech v Evropě, zjednodušil v mnoha zemích postupy pro registraci jednotlivců jako osob samostatně výdělečně činných, která je nyní často možná za pár hodin jen s málem někdy i neurčitých podpůrných dokladů. Proto máme kromě dvojakých případů "závislé samostatné výdělečné činnos " stále větší počet případů "maskovaných" pracovníků, kteří se ve vnějším světě jeví a chovají jako zaměstnanci, ale kteří jsou registrováni jako osoby samostatně výdělečně činné. Tito pracovníci mají nižší úroveň ochrany a podkopávají m, že pla nižší úrovně příspěvků, stabilitu systému sociálního zabezpečení. V rámci EU se tento problém pravděpodobně zhoršil v důsledku tzv. přechodných opatření. Smlouvy o přistoupení umožnily členským státům dočasně omezit volný pohyb pracovníků ze zemí, které přistoupily v roce 2004 (s výjimkou Malty a Kypru) a v roce Tato omezení by mohla být zachována po dobu maximálně sedmi let, což znamená, že v některých zemích budou omezení pro bulharské a rumunské pracovníky pla t až do roku Na druhé straně lze tato omezení vztáhnout pouze na pracovníky a nikoliv na jinou kategorii občanů. Na osoby samostatně výdělečně činné, které volně poskytují služby v jiném členském státě, se nevztahují přechodná opatření. To vedlo a stále vede k velkému počtu registrací jako osob samostatně výdělečně činných v zemích původu migrantů bezprostředně před přesunem do jiné země za účelem obcházení těchto opatření a dalších povinnos. Jak jsme již uvedli dříve, existují případy zneužívání, ve kterých zaměstnavatel, podnik nebo agentura práce zaregistrují pracovníka jako osobu samostatně výdělečně činnou před jeho 12 Posilování sociálního začleňování

13 "vysláním", často aniž by o této skutečnos informovali jeho samého. Dočasní migrující pracovníci falešně registrovaní jako osoby samostatně výdělečně činné ztrácejí ochranu, pokud jde o minimální mzdu, sociální zabezpečení a pracovní dobu. Členské státy samozřejmě zavádějí kontrolní opatření s cílem iden fikovat falešnou samostatnou výdělečnou činnost, tato opatření však bohužel často nejsou účinná. Navíc vyvstává na nadnárodní úrovni a zejména v EU otázka, zda mají vnitrostátní orgány země, kde je práce vykonávána, právo zpochybnit kvalifikaci "zaměstnanec/osvč" přidělenou pracovníkovi orgány jeho země původu. Jinými slovy, co se stane, když vyslaný pracovník je klasifikován jako osoba samostatně výdělečně činná na formuláři A1 vydaném jeho zemí původu, ale orgány hos telské země se domnívají, že na jejich státním území vykonává činnos, pro které by mohl podléhat sociálnímu pojištění a systémům sociálního zabezpečení pro zaměstnance? ESD objasnil v případech Fitzwilliam, Banky a Herbosch Kiere 13, že pracovnímu soudci členského státu není dovoleno posuzovat platnost osvědčení vydaného úřady jiného členského státu. Kri ci říkají, že toto rozhodnu činí cer fikáty A1 v podstatě nedotknutelnými a brání vnitrostátním orgánům v provádění účinných kontrol s cílem řešit falešnou samostatně výdělečnou činnost. Cer fikáty A1 (dříve E101) jsou navíc často neúplné nebo nesprávné. Pro úřady přijímajících zemí se stalo nemožným získat další informace nebo objasnit nějakou pochybnou pozici, aniž by zcela spolehly na spolupráci s vnitrostátními inspektory ve vysílajících zemích. Pokud vyjdeme z těchto předpokladů, není těžké pochopit, proč falešnou samostatně výdělečnou činnost často používají nepoc ví zaměstnavatelé k obcházení pracovního práva v rámci EU. 1.3 Role agentur dočasné práce v rámci dočasné migrace v rámci EU Různé druhy zprostředkovatelů hrají důležitou roli při propojování poptávky po práci a dodávky práce na mezinárodní úrovni. V posledních letech tato role nesmírně posílila a počty primárních a sekundárních aktérů, jako jsou mezinárodní náborové a pracovní agentury a specializované gangy, pozoruhodně vzrostly. Když byla Směrnice o vysílání pracovníků vydána, hrály agentury zprostředkovávající dočasnou práci na evropském pracovním trhu zanedbatelnou úlohu. Vysílání prostřednictvím agentur práce je už nyní uváděno jako tře typologie ve Směrnici, v článku 1.3. Směrnice se vztahuje na ty podniky, pro které pla : "podnik pro dočasnou práci nebo agentura práce pronajmou pracovníka podniku, který jej využije a který sídlí nebo vykonává činnost na území některého členského státu, pokud bude po dobu vyslání existovat pracovní poměr mezi podnikem pro dočasnou práci či agenturou práce na straně jedné a pracovníkem na straně druhé. Hlavním specifikem této formy zaměstnání je, že jsou k její existenci třeba tři subjekty: pracovník, agentura práce, která je zaměstnavatelem, a podnik, který pracovníka využije, tedy pro který pracovník vykonává práci. 13. Případ C 202/97 Fitzwilliam Execu ve Search v Bestuur van het Landelijk Ins tuut Sociale Verzekeringen [2000] ECR I 883; případ C 178/97 Banks v. Théatre royal de la Monnaie [2000] ECR I 205; viz též případ C 3/98 Schacht and others; případ C 2/05 (Herbosch Kiere). Posilování sociálního začleňování 13

ÚVOD O PROBLEMATICE POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB NA ZAHRANI

ÚVOD O PROBLEMATICE POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB NA ZAHRANI PŘÍLEŽITOSTI PRO PODNIKÁNÍ VE SLUŽBÁCH Objednatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Odbor vnitřního trhu a služeb EU (odbor č. 08200) Politických vězňů 20 112 49 Praha 1 tel.: 224 061 111 Řešitel: CS-PROJECT

Více

Poskytování služeb v SRN

Poskytování služeb v SRN Poskytování služeb v SRN Příručka pro samostatné podnikání českých OSVČ Euro Info Centrum Plzeň Poskytování služeb v SRN Příručka pro samostatné podnikání českých OSVČ Zpracovali JUDr. Bohumír Molnár,

Více

Vytváření odpovídajících podmínek pro uplatňování pružných forem organizace práce a pracovní doby jako součást politiky zaměstnanosti

Vytváření odpovídajících podmínek pro uplatňování pružných forem organizace práce a pracovní doby jako součást politiky zaměstnanosti ÚLOHA POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI PŘI UPLATŇOVÁNÍ STÁTNÍ POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI, UPLATŇOVÁNÍ POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI V SOULADU S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE 5. ETAPA Vytváření odpovídajících podmínek pro uplatňování

Více

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ FÓRA

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ FÓRA EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ FÓRA Konkurenceschopnost a volný pohyb pracovních sil v rámci Evropské unie Klub mladých Evropanů 1 Tento dokument vznikl v rámci projektu Evropská regionální fóra, který realizuje

Více

Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice

Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice Závěrečná zpráva Zpracoval: VÚPSV PRAHA ČERVENEC 2004 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metody uplatňované při zpracování studie...

Více

Vliv nových forem zaměstnávání v ČR a zemích EU na vývoj pracovního práva

Vliv nových forem zaměstnávání v ČR a zemích EU na vývoj pracovního práva Vliv nových forem zaměstnávání v ČR a zemích EU na vývoj pracovního práva Markéta Nekolová VÚPSV, v.v.i. Praha 2010 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša,

Více

Za prací do Česka. Zákony, statistiky, nelegální migrace, brain drain, mýty, klientský systém, sankce. Člověk v tísni společnost při ČT, o. p. s.

Za prací do Česka. Zákony, statistiky, nelegální migrace, brain drain, mýty, klientský systém, sankce. Člověk v tísni společnost při ČT, o. p. s. Člověk v tísni společnost při ČT, o. p. s. Za prací do Česka Zákony, statistiky, nelegální migrace, brain drain, mýty, klientský systém, sankce www.migraceonline.cz Obsah Legální migrace Vliv mezinárodní

Více

ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU ZPRÁVA O BOJI PROTI KORUPCI V EU

ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU ZPRÁVA O BOJI PROTI KORUPCI V EU EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 3.2.2014 COM(2014) 38 ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU ZPRÁVA O BOJI PROTI KORUPCI V EU CS CS I. Úvod Politický kontext a cíle zprávy Korupce vážně poškozuje ekonomiku

Více

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 o modernizaci pracovního práva, jejímž cílem je řešit výzvy 21. století (2007/2023(INI))

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 o modernizaci pracovního práva, jejímž cílem je řešit výzvy 21. století (2007/2023(INI)) Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 o modernizaci pracovního práva, jejímž cílem je řešit výzvy 21. století (2007/2023(INI)) Evropský parlament, s ohledem na Úmluvu MOP C87 o svobodě

Více

Člověk v tísni společnost při ČT, o. p. s.

Člověk v tísni společnost při ČT, o. p. s. Člověk v tísni společnost při ČT, o. p. s. Za prací do Evropy diskriminace na evropských hranicích, amnestie pro nelegálně pobývající cizince, migrační trendy, podněty pro českou migrační politiku www.migraceonline.cz

Více

Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková

Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková ODBORNÝ ČLÁNEK 2012 Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina

Více

KAPITOLA 3 ROZPOČET EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ A DOPADY PŘISTOUPENÍ NOVÝCH ZEMÍ

KAPITOLA 3 ROZPOČET EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ A DOPADY PŘISTOUPENÍ NOVÝCH ZEMÍ Evropský rozpočet a dopady přistoupení nových zemí 87 KAPITOLA 3 ROZPOČET EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ A DOPADY PŘISTOUPENÍ NOVÝCH ZEMÍ Pro země střední a východní Evropy bude mít členství v Evropské unii 1*

Více

SOUČASNÁ SITUACE A BEZPEČNOSTNÍ ASPEKTY MIGRACE NEZLETILÝCH BEZ DOPROVODU: VÝMĚNA INFORMACÍ, ZNALOSTÍ A ZKUŠENOSTÍ. Mezinárodní odborný seminář

SOUČASNÁ SITUACE A BEZPEČNOSTNÍ ASPEKTY MIGRACE NEZLETILÝCH BEZ DOPROVODU: VÝMĚNA INFORMACÍ, ZNALOSTÍ A ZKUŠENOSTÍ. Mezinárodní odborný seminář SOUČASNÁ SITUACE A BEZPEČNOSTNÍ ASPEKTY MIGRACE NEZLETILÝCH BEZ DOPROVODU: VÝMĚNA INFORMACÍ, ZNALOSTÍ A ZKUŠENOSTÍ Mezinárodní odborný seminář PRAHA - SPIRITKA, 2. a 3. 12. 2002 SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Tento

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014 o udělování koncesí ( 1 )... 1

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014 o udělování koncesí ( 1 )... 1 Úřední věstník Evropské unie ISSN 1977-0626 L 94 České vydání Právní předpisy Svazek 57 28. března 2014 Obsah I Legislativní akty SMĚRNICE Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února

Více

Rovné zacházení a zákaz diskriminace zaměstnanců v pracovněprávních vztazích

Rovné zacházení a zákaz diskriminace zaměstnanců v pracovněprávních vztazích Universita Karlova v Praze Fakulta právnická Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Název diplomové práce: Rovné zacházení a zákaz diskriminace zaměstnanců v pracovněprávních vztazích

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI

UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI 1 ODBORNÝ GARANT: Doc.Ing. Pavel Janíčko, Csc. AUTOŘI TEXTU: Doc.Ing. Pavel Janíčko, Csc. JUDr. Eva Dandová Učební text č. 4 v rámci projektu Posilování

Více

Metodika. Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek

Metodika. Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Metodika Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Metodika Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Metodika Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Gabriela Melková Agentura

Více

VÝBĚR Z PŘEHLEDU vnitřních kontrolních systémů ve veřejném sektoru členských států EU Evropská komise ČIIA SEKCE VEŘEJNÉ SPRÁVY European Union, 2011

VÝBĚR Z PŘEHLEDU vnitřních kontrolních systémů ve veřejném sektoru členských států EU Evropská komise ČIIA SEKCE VEŘEJNÉ SPRÁVY European Union, 2011 VÝBĚR Z PŘEHLEDU vnitřních kontrolních systémů ve veřejném sektoru členských států EU Evropská komise 2012 ČIIA SEKCE VEŘEJNÉ SPRÁVY European Union, 2011 1 Tento výběr obsahuje pouze vybrané části přehledu:

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.5.2015 COM(2015) 192 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Strategie pro jednotný digitální trh

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.11.2013 COM(2013) 837 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Volný pohyb občanů EU a jejich rodin:

Více

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 22. ledna 2014 (OR. en) 5567/14 Interinstitucionální spis: 2014/0002 (COD) PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise

Více

ICHNOS Plus The Toolkit sada nástrojů

ICHNOS Plus The Toolkit sada nástrojů ICHNOS Plus The Toolkit sada nástrojů pro implementaci regionálního centra kompetencí v regionech připraveného projektem ICHNOS Plus 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Politiky EU v oblasti zakládání podniků... 4

Více

SBORNÍK ZKUŠENOSTÍ S VEDENÍM SOCIÁLNÍHO DIALOGU ZE ZAHRANIČNÍCH CEST GALERIE, KNIHOVNY, SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SBORNÍK ZKUŠENOSTÍ S VEDENÍM SOCIÁLNÍHO DIALOGU ZE ZAHRANIČNÍCH CEST GALERIE, KNIHOVNY, SOCIÁLNÍ SLUŽBY SBORNÍK ZKUŠENOSTÍ S VEDENÍM SOCIÁLNÍHO DIALOGU ZE ZAHRANIČNÍCH CEST GALERIE, KNIHOVNY, SOCIÁLNÍ SLUŽBY 2015 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky SBORNÍK ZKUŠENOSTÍ S

Více

Autonomie a odpovědnost učitelů v Evropě

Autonomie a odpovědnost učitelů v Evropě EURYDICE Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Autonomie a odpovědnost učitelů v Evropě Evropská komise EURYDICE Autonomie a odpovědnost učitelů v Evropě Eurydice Informační síť o vzdělávání

Více

Trojstrannápast Odboryprotiagenturnípráci

Trojstrannápast Odboryprotiagenturnípráci Trojstrannápast Odboryprotiagenturnípráci TROJSTRANNÁ PAST Odbory proti agenturní práci 1 Publikoval IndustriALL Global Union v říjnu 2012 Obrázek na titulní straně: Cherisse Fredrics, IndustriALL Global

Více

Semináře pro zvyšování informovanosti v oblastech nediskriminace a rovnosti zaměřené na organizace občanské společnosti - VT/2010/007 -

Semináře pro zvyšování informovanosti v oblastech nediskriminace a rovnosti zaměřené na organizace občanské společnosti - VT/2010/007 - Semináře pro zvyšování informovanosti v oblastech nediskriminace a rovnosti zaměřené na organizace občanské společnosti - VT/2010/007 - Příručka školení o potírání diskriminace podklady k situaci v České

Více

SIMULAČNÍ CVIČENÍ. Projekt je spolufinancován Evropskou unií Smlouva č. VS/2011/0309

SIMULAČNÍ CVIČENÍ. Projekt je spolufinancován Evropskou unií Smlouva č. VS/2011/0309 SIMULAČNÍ CVIČENÍ Poznatky získané v průběhu projektu byly použity na konkrétní příklady, aby bylo ověřeno, zda by mohla nastat diskriminace pro pracovníky migrující z České republiky, Maďarska, Polska

Více

Employees Beyond Borders

Employees Beyond Borders Employees Beyond Borders Výsledky výzkumu: Zaměstnávání cizinců dopad sankční směrnice v praxi Zpráva za Českou republiku PhDr. Marie Jelínková, PhD. Praha 2014 1. Vstupní informace 1 (a) Stručná historie

Více

INFORMAČNÍ SERVIS. 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Vážení čtenáři, Z OBSAHU: MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 18.

INFORMAČNÍ SERVIS. 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Vážení čtenáři, Z OBSAHU: MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 18. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Jak odhadnout daňové příjmy Vliv daňového řádu na hospodaření obcí Strategie

Více

Monitorovací zpráva občanské společnosti

Monitorovací zpráva občanské společnosti Monitorovací zpráva občanské společnosti o plnění národní strategie integrace Romů a akčního plánu Dekády v ČESKÉ REPUBLICE v roce 2012 DECADE OF ROMA INCLUSION 2005-2015 Monitorovací zpráva občanské společnosti

Více