Organizace a řízení obchodu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Organizace a řízení obchodu"

Transkript

1

2 Organizace a řízení obchodu presentace Ing. František Janatka, CSc. Vysoká škole ekonomie a managementu

3 Předmět: Organizace a řízení obchodu Modul: specializační - modul oborové specializace Předmět je zařazen do: a/ presenčního studia b/ kombinované formy studia - Vstupní požadavek : zkouška z předmětu Základy managementu - Ukončení předmětu: zkouška z předmětu (písemný test: 20 otázek vygenerovaných počítačem ze souboru, každá otázka hodnocena maximum 5 bodů, celkem max. 100 bodů) - Počet kreditů : 6 - Cíle předmětu: Poskytnutí teoretických informací a jejich propojení s firemní praxí v oblasti obchodních činností v kontextu práce firmy 2

4 Základní tématické okruhy předmětu Předmět je rozčleněn do 8 tematických okruhů: 1) Postavení obchodního úseku /OÚ/ v organizaci 2) Problematika nákupu 3) Nutné interní návaznosti OÚ 4) Outsourcing obchodních činností 5) Řízení vztahů se zákazníky 6) Vznik a příprava obchodního případu 7) Logistika 8) Hlavní rozdíly a specifika tuzemského vs. zahraničního obchodu 3

5 Použitá literatura k presentaci K otázkám řízení obchodního úseku, managementu, některých částí problematiky krize byly jako podklad pro zpracování presentací použity publikace: - Management, Základy moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita, Veber J. a kol., Management Press, 2. aktualizované vydání, Praha Rizika v komerční praxi, Janatka F. a kol., Walters Kluwer a.s., Praha

6 1. Postavení obchodního úseku (OÚ) v organizaci 1.1.Východisko- organizační struktura firmy - začlenění OÚ v rámci běžných organizačních struktur - Organizační formy : A/ FUNKČNÍ STRUKTURA B/ DIVIZNÍ STRUKTURA ad A: seskupování pracovníků do útvarů podle podobnosti úkolů příklad: ŘEDITEL společnosti útvary: VÝROBA FINANCE MARKETING VÝZKUM, VÝVOJ v dalším členění útvarů (liniově-štábní struktura) dle velikosti podniku (firmy) Základem pro členění jsou vstupy (úkoly, zkušenosti) 5

7 1.1. Východisko-organizační struktura firmy 2. ad B: Divizní struktura typická pro velké firmy, decentralizované řízení a vytvoření nižších organizačních celkůsamostatných DIVIZÍ Základním kriteriem pro divizní strukturu jsou výstupy (výrobky, služby) Rozhodující pro volbu organizační struktury veš firmě je: - velikost firmy, - rozsah vyráběných produktů a - odbyt Pro malé a střední firmy což jsou v metodickém členění EU firmy, které mají do 250 pracovníků, aktiva ne vyšší než 45 mil EUR, nebo obrat za účetní období nepřesáhne 50 mil EUR, tedy FUNKČNÍ STRUKTURA 6

8 1.2. Management a náplň jeho činnosti Management je charakterizován jako souhrn činností k zabezpečení chodu firmy To v plném rozsahu platí i pro organizaci a řízení OBCHODU- tedy OBCHODNÍHO ÚSEKU firmy Management lze charakterizovat jako: - specifickou aktivitu, i jako - skupinu řídících pracovníků Do náplně managementu OÚ firmy patří jak: strategické řízení (3-5 let), tak taktické řízení (do 1 roku), tak i operativní řízení (obvykle ne delší než čtvrtletní) 7

9 1.2. Management a náplň jeho činnosti 2 Postavení manažera ve firmě: obvyklé schéma : vlastník manažer - zaměstnanec Manažeři přitom mají dominantní postavení v řízení firmy Nové aspekty ovlivňující řízení OÚ jak v tuzemském tak zejména v zahraničním obchodu: - globalizace světové ekonomiky - zrychlování tempa změn - náročnost a flexibilita řízení provozních procesů firmy - finanční krize řady zemí 8

10 1.3. Faktory, kompetence Faktory, ovlivňující řízení OÚ ve firmě: - Manažerské kompetence - Autorita manažera (formální či neformální), charisma - Sebeřízení (self-management) managerů - Styl řízení - Orientace výroby a prodeje: na zákazníka-zákazník je považován za nejdůležitější osobu (jeho požadavky je nezbytné plnit) - Paretův princip (analýza): jednotlivé složky v souborech ekonomických jevů nejsou stejně důležité 9

11 1.4.Součinnost (vnitrofiremních útvarů) při vypracování zásadních dokumentů ve firmě a v obchodním úseku Předpoklad: management, zejména na úrovni strategického řízení (tedy vrcholový management), musí nezbytně úzce spolupracovat při tvorbě zásadních firemních dokumentů. Konkrétně: vedení firmy, vedení úseků výroby, financování, marketingu a výzkumu/vývoje při zpracování následujících oblastí: - vize firmy tj. obrazu budoucnosti, zaměření změn, v řízení firmy a jednotlivých úseků, zaměření odbytu 10

12 1.4. Součinnost vypracování dokumentů 2. VIZE má nadčasový charakter (představa budoucího stavu kupř. zaměření mj. na kvalitu výrobků firmy, na inovace výrobního programu, prodeje zejména tuzemsko a export- apod.) STRATEGIE firmy představuje jednotlivé záměry firmy, jimiž je ovlivněn vývoj firmy. Zaměření firemní strategie: - Na růst firmy (inovace současných a příprava nových produktů), získání nových odbytišť - Setrvalý stav (udržení pozice na trhu) - Pokles aktivit (útlum, náhrada jinými aktivitami) 11

13 1.4. Součinnost-vypracování dokumentů - 3. Stanovení strategie, určení priorit. VÝCHODISKO: SWOT analýza (v souvislosti s tvorbou strategie) jako metoda, založená na kombinaci: - STRENGTHS - silných stránek firmy - WEAKNESSES - slabých stránek firmy - OPPORTUNITIES - příležitostí v okolí firmy - THREATS - hrozeb okolí Mezi faktory, které silně ovlivňují úspěšnost firmy, respektive jejich produktů na trhu (a tím i úspěšnost použité strategie obchodního úseku), patří : 12

14 1.5. Stanovení strategie firmy U silných a slabých stránek firmy jsou to zejména tyto faktory: finanční síla (postavení) firmy výrobková politika (včetně aplikace poznatků výzkumu a vývoje, inovace výrobního programu) organizace firmy a úroveň managementu image firmy a jejich výrobků prodejnost výrobků a služeb 13

15 1.5. Stanovení strategie firmy 2. U hrozby okolí a příležitostí v okolí firmy : státní regulace (jak v oblasti finanční, tak právní) Konkurence na trhu tuzemském i zahraničním Know-how (vlastní i získané) Pomalý nebo - naopak - rychlý růst odvětví Hrozby vstupu nových výrobců či substitučních výrobků na trh 14

16 1.6. Analýza, faktory Analýza PEST (Political, Economical, Social, Technological) vychází z vývoje vnějšího prostředí. Posuzuje změny faktorů v čase. Je velmi důležitá při tvorbě strategie firmy zejména pro odbyt výrobků a služeb na zahraničních trzích Jsou to 4 okruhy faktorů: - Politicko-právní faktory (zdanění, finanční předpisy, liberalizace zahraničních vztahů, legislativa) - Ekonomické faktory (stav ekonomiky, inflace, nezaměst.) - Sociální faktory (demograf. vývoj, vzdělanost, živ.úroveň) - Technické faktory (trendy v inovacích produktů a technologií, ochrana duševního vlastnictví) Další používané metody:vrio, Balanced Scorecard (BSC) 15

17 1.7.Modely, východiska I. Model R C P (Resource - Conduct-Performance Model) tj. struktura-chování-výkonnost (úspěšnost) vychází z konkurenční výhody existence zdrojů (lidí, financí, zařízení, know-how, organizace). Tedy:východiskem je vnitřní prostředí (ne analýza okolí) II. Model S C P (Structure-Conduct-Performance Model) je založen na vztahu mezi okolím firmy a její výkonností (úspěšností). Z hlediska odbytu zboží (prodeje) jak v tuzemsku, tak do zahraničí a zejména dlouhodobé strategie, je orientace na potřeby trhu a jejich pokrytí rozhodující. 16

18 1.8. Tvorba a řízení obchodní strategie Tvorba a řízení obchodní strategie při konjunktuře vychází jak v vize firmy, tak ze stanovených priorit (komoditních, teritoriálních a cenových). Předpokládá rozvoj firmy, vychází z provedených analýz (SWOT, PEST případně dalších) V případě, že ve firmě vznikne krize, je nezbytné postupovat podle předem připraveného KRIZOVÉHO PLÁNU firmy 17

19 1.9. Krizový management Krizový management jako preventivní nástroj při hodnocení rizik, které mohou být příčinou vzniku ( pohled krize (širší Krizový management jako systém zásad a nástrojů aplikovaných pro zvládnutí krizového stavu firmy, oživení výkonnosti firmy a obnovení jejího rozvoje (užší hledisko). 18

20 1.9.1.Vymezení krizového managementu Krize: Stadium života firmy, kdy jsou ohroženy cíle firmy nebo jeho existence Propukají překvapivě (havárie, kalamita, neúspěšná inovace, burzovní poklesy cen, atd.) jako pozvolně, dlouhodobě se rozvíjející procesy ve fázích: potenciální latentní akutní chronické výsledné Krizový management Širší hledisko Vyhodnocování rizik, které mohou být příčinou vzniku krize Užší pohled Systém zásad a nástrojů pro zvládnutí krizového procesu Nejužší pojetí Fáze řízení likvidace podniku 19

21 1.9.2.Vymezení pojmů Risk management činnosti k předcházení krize způsobené vyšší mocí, finanční rizika (investiční, pojišťovací), projektová rizika, obchodní rizika, technická rizika.. Reingeneering procesy odvracející propuknutí krize již v zárodku Krizové řízení Soubor postupů ke zvládnutí krize Reorganizace, vyrovnání, konkurs, likvidace Právní instituty, vymezující ekonomickou povahu nástrojů k řešení krizových stavů 20

22 1.10.Předvídání firemní krize Možnost předvídání krize je dána její podstatou a dynamikou zejména první fáze stadiem symptomů. Čitelnost vývoje firmy, logika událostí, jasná diagnostika symptomů představuje základní nároky na předvídatelnost a předpověditelnost krize a s tím související spolehlivost. 21

23 Krizový plán Příprava krizového plánu vychází z charakteru krize a předpokladu jejího průběhu. Krizový plán je vázán i na předmět aktivit či podnikání a v souvislosti s tím lze očekávat i samotnou podstatu krize. Krizový plán má charakter tzv. krizového manuálu tedy jakési příručky s detailizaci konkrétních aktivit při vzniku krize. 22

24 Krizový štáb Krizový štáb a jeho obsazení jsou dány krizovým plánem. Významným aspektem ovlivňující pozitivní ovlivnění krize je výběr členů krizového štábu. Zde je nutno pro specifikum krizového managementu dosadit pracovníky s následující charakteristikou: Odborné způsobilosti Rozvinutí psychické odolnosti Rychlé si osvojení základních pravidel krize Schopnost tvořivého myšlení Týmový styl práce 23

25 Krizová opatření Při stanovení obsahu krizových opatření je nutno zvážit cenu jednotlivých variant řešení krize a tomu podřídit výslednou volbu způsobu řešení krize. V souvislosti se stanovením krizových opatření se respektuje pravidlo izolace krize ve smyslu jejího ohraničení. To znamená oddělit management krize od managementu běžného provozu. 24

26 Krizová opatření 2. Načasování krizových opatření je dáno způsobem řešení krizového stavu a tím definovaného přístupu ke krizi a také monitoringem a ověřením výsledků a s tím souvisejících dopadů. Významné je sledování výkyvů, či náhlých obratů v samotném vývoji krize z důvodu pohotové reakce a utlumení s tím souvisejících negativních dopadů ihned při jejich vzniku. Průběžné sledování výsledků je základem pro časové rozvržení jednotlivých opatření a taktéž pro korekci jejich obsahu. 25

27 1.11. Postavené obchodního úseku Pracovní zaměření obchodních útvarů V rámci obchodního úseku, zejména exportující firmy, může existovat několik obchodních útvarů. Jejich pracovní zaměření může být orientováno takto: A/ teritoriálně (uskutečňují obchod pouze do určité oblasti, do vybraných zemí) nebo B/ komoditně (zajišťují vybrané druhy zboží či služeb, které daná firma produkuje). V praxi dochází také ke kombinaci obou hledisek. 26

28 Vyhodnocování efektivnosti obchodních útvarů Pro objektivní hodnocení efektivnosti jednotlivých obchodních útvarů ve firmě lze stanovit několik vybraných kritérií: I. Docílená úroveň prodejních cen- při dodací paritě FCO česká hranice (z uskutečněných obchodů) II. Pohledávky v % z celkového objemu prodeje, v členění na pohledávky do 30 dnů, do 90 dnů,do 180 dnů, do 360 dnů a tzv. nedobytné pohledávky III. Hodnota docíleného inkasa na jednoho pracovníka obchodního útvaru (v Kč - za 1 rok) 27

29 Vyhodnocování efektivnosti obchodních útvarů 2. Výše uvedená 3 kriteria mohou být prakticky hodnocena počtem bodů. Využití: Systém finanční motivace (premiování, odměny) potom může tvořit pohyblivou složku mezd. Systém je nutno objektivizovat tak, aby vytvářel ve firmě zdravou soutěživost a konkurenci. Ta by měla vést k lepším výsledkům nejen obchodního úseku, ale celé firmy. 28

30 2. Problematika nákupu Nákupní útvar je ve většině firem součástí OBCHODNÍHO ÚSEKU celé firmy. V čem spočívá výhodnost tohoto uspořádání? 1)Lze úspěšně využívat nákupy k prosazení prodeje vlastních produktů či služeb /vazbové obchody, protinákupy, offsety/ 2) Nákupní firemní politiku lze koordinovat s prodejem (příklad:výstavba investičních celků s využitím kapacit místních stavebních firem apod.) 3) Strategický nákup může znamenat i outsorcing některých činností a služeb za výhodnějších podmínek, než vlastními silami. 29

31 2.1. Strategický nákup Termín strategický nákup zahrnuje veškeré aktivity směřující k zajištění optimálních podmínek dodávek. AKTIVITY: - vyhledávání nových partnerů - vyjednání dodacích podmínek - sjednání nákupu (kupní smlouvy = kontraktační činnost) - hodnocení kvality dodavatelů. Řešení pro strategický nákup může zahrnovat: - Elektronické aukce - Elektronická výběrová řízení - Správa dodavatelských katalogů - Výkaznictví 30

32 2.1. Strategický nákup 2. A/Elektronické aukce Elektronická aukce se po formální stránce podobá tzv. klasické aukci. Cíl: při prodeji - dosažení maximálního výnosu (ceny) s tím, že zboží či službu získá v elektronické aukci ten, kdo nabídne nejvyšší cenu Cíl: při nákupu tzv. reverzní aukci - kupující dává objednávku, jde mu o to, aby zaplatil co nejméně, takže nabízející cenu snižují B/ Elektronické výběrové řízení Je statickým procesem, kdy dodavatelé podávají ve stanoveném termínu nabídky, nabídky se nemění. Podmínkou je přijetí vypsaných (stanovených) podmínek mlčky-jako jakost, dodací lhůta, záruční podmínky, platební podmínky atd. Rozhodující je tedy výše ceny. Zakázku tak získá nejvýhodnější nabídka. Závěr: elektronické aukce i elektronické výběrové řízení končí buď vyhlášením vítěze anebo zrušením (aukce či výběrového řízení) 31

33 2.1. Systém výběru, vyhodnocování a řízení subdovatelů Volba vhodných dodavatelů Při volbě vhodných dodavatelů je nezbytné vzít v úvahu následující kriteria: - ke snížení rizikovosti by to měli být 2 až 3 dodavatelé stejného produktu (viz automobilový průmysl) - zajištění vysoké jakosti produktu a spolehlivosti dodávek - udržení přijatelné ceny - Možnost integrace dodavatele (subdodavatele) do provozního procesu - omezit roztříštěnost dodavatelů (outsourcing) Cíl: redukce nákladů na vstupy 32

34 2.1.Řízení subdodavatelů 2. Výběr subdodavatele- cenový průzkum on line - sofistikované nástroje pro komplexní online průzkum (heslo Řízení subdodavatelů ) - výběr nejlepších cen a podmínek, souvisejících s cenou (lhůta splatnosti faktur, u služeb zkušební období, změny tarifu, systém poskytovaných slev apod.) - důležité : formulace otázek v průzkumu referenční listina (způsob ověření zkušeností, systémy řízení jakosti ) dlouhodobost partnerských vztahů - nejsložitější je : u řízení investičních projektů: VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 33

35 2.2.Optimalizace řízení skladů a skladových zásob Zásoby, se kterými firma pracuje, lze charakterizovat: Negativní hlediska: zásoby vážou finanční prostředky firmy, představují obtížně likvidní aktiva firmy, vyvolávají náklady na udržování zásob Pozitivní hlediska: pozitivně ovlivňují plynulost výroby, využití kapacit pružnost odbytu na trhu Charakter zásob: a) suroviny, materiály, polotovary, obaly b) technologické, opravářské, dopravní zásoby c) zásoby hotových výrobků, náhradních dílů 34

36 2.2. Optimalizace řízení skladů a zásob 2 K optimalizaci řízení skladů a zásob slouží firemní NORMY: - NORMY VÝROBNÍCH ZÁSOB - přiměřené množství materiálu k zajištění bezporuchové výroby,tvoří je: běžné (obratové) zásoby, pojistné zásoby, zásoba rozpracované výroby - NORMY TECHNOLOGICKÝCH ZÁSOB ovlivňuje počet pracovišť, součástí atd. součástí je i dopravní zásoba zboží rozpracované výrobky - NORMY ZÁSOB HOTOVÝCH VÝROBKU Důležité jak v tuzemském, tak zejména v zahraničním obchodu, zejména u prodeje náhradních dílů, výrobků spotřebního zboží, potravin či nápojů. Součást konkurenčního boje (schopnost okamžitě dodat). 35

37 2.2. Optimalizace řízení skladů a zásob 3. Zákaznické SKLADOVÉ SYSTÉMY Automatická identifikace položek (čárové kódy a jiné systémy, jako RFID-Radio Frequence Identification-radiofrekvenční identifikace, tj.čipy, kódy, snímače. Ukládání a identifikace výrobků) SOFTWARE pro řízení skladů Zrychlení skladových procesů, eliminace prostojů Kontrola automatizovaného či polo-automatizovaného skladovacího systému, výkaznictví Firemní limity zásob (viz NORMY skladových zásob), systém doplňování, objednávky u subdodavatelů OUTSORCING skladování (možnosti, náklady, volby) Snížení nároků na lidské zdroje úspory nákladů 36

38 2.3.Diverzifikace surovinových vstupů-snižování rizika Zajištění potřebných surovin pro výrobu (surovinové vstupy) řeší většina výrobců firmou diferencovaných zdrojů. Důvod: snížení možných rizik z ohrožení plynulosti výroby (viz NORMY ZÁSOB- výrobních a technologických) - Obtížně řešitelné u surovin zvláštního charakteru (jeden producent) - náročné /finančně i organizačně/ u paliv (ropa, zemní plyn), ale také u rud, chemikálií, krmiv atd.) - nárazníkové zásoby, hmotné (státní) rezervy - diverzifikace energetických zdrojů Koncepce surovinové a energetické bezpečnosti ČR 37

39 2.4. Pojistné zásoby Význam a řízení pojistných zásob je významnou součástí ochrany proti rizikům, zejména v oblasti energetických surovin a paliv (ropa, zemní plyn, obilí a krmiva a další). Centrální regulace hmotných rezerv (schvalování vládou ČR, uvolňování v případě přírodních či jiných katastrof, stanovení minimálních rezerv) - Rezervy pro případ přírodních katastrof (záplavy, epidemie, neúroda) 38

40 2.4. Pojistné zásoby 2. Správa státních hmotných rezerv ČR je ústředním orgánem státní správy ČR pro oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy, státních hmotných rezerv a ropné bezpečnosti. Předsedu jmenuje vláda ( viz Usnesení vlády č. 843/2004). Součástí státních hmotných rezerv jsou mobilizační rezervy a pohotovostní zásoby, určené pro 24 typových krizových situací Právní úprava: Zákon o působnosti Správy státních hmotných rezerv, č. 97/1993 Sb. 39

41 2.4.Pojistné zásoby 3. Pojistné zásoby ve firmě slouží ke krytí mimořádných krátkodobých výkyvů v poptávce nebo pro překlenutí poruch kupříkladu v distribuci. Předpoklady: Analýzy prodeje Analýzy zásob Analýzy sortimentu Predikce poptávky Nutno: zachoval vysokou úroveň služeb Cíl : minimalizovat vázaný firemní kapitál v zásobách 40

42 2.5.Přenos řízení dodávek na subdodavatele Jednoznačný světový trend v některých oblastech výroby Příklad: automobilový průmysl (v zahraničí i v ČR) Konkrétně: výrobci komponentů a celých bloků jsou smluvně donuceni automobilkou dodávat potřebné komponenty v přesně sjednané dodací lhůtě - just in time, (na stanovenou hodinu), takže výrobní závod /automobilka, či výrobce letadel př. BOEING v Seatle,USA) pracuje s minimálními zásobami. Obvykle pouze na několik hodin výroby. Výhody: a) odpadá financování zásob a skladovací výlohy b)zjednodušení administrativy a úspory v administrativě c) snížení rizik výrobce (finální výrobce firma- je přenáší na subdodavatele) 41

43 3. Nutné interní návaznosti obchodního úseku Obchodní úsek je součástí firemní struktury, což znamená přímou interní návaznost: A/ Výrobního úseku B/ Finančního úseku C/ Marketingu/ obchodního úseku v rámci firemní funkční struktury. Cílem dobré a fungující interní návaznosti všech firemních úseků jsou u prodeje zboží a/ v tuzemsku b/ do zahraničí (export zboží a služeb) plynulé a spolehlivé dodávky v souladu se sjednanými smlouvami 42

44 3. Nutné interní návaznosti obchodního úseku 2. - A/ Návaznost obchodního a výrobního úseku Základ pro úspěšnou existenci firmy je firemní politika založená na požadavcích trhu (zákazníka). Návaznost výrobního úseku na obchodním spočívá v tom, že výroba bude produkovat pouze takové výrobky v požadované jakosti a množství, které jsou prodejné (na něž existuje poptávka). Tedy jednoznačně: závislost výroby na obchodu, resp. reálném odbytu zboží To znamená: v žádném případě nemůže výroba prosperující firmy vyrábět zboží na sklad bez ohledu na požadavky trhu /zákazníka). 43

45 3.Nutné interní návaznosti obchodního úseku 3. - B/Návaznost finančního a obchodního úseku Propojení (návaznost) finančního a obchodního úseku je nezbytná zejména ve dvou oblastech: I/ kalkulace prodejní ceny To znamená v prvé řadě obstarání prvotřídní cenové dokumentace jak na samotný výrobek, tak na dopravu, pojištění rizik, skladování, kontrolu zboží,provizi a další složky cenové dokumentace. Na jejím základě zpracuje finanční úsek kalkulaci prodejné ceny-pro nabídky II/ zajištění před-exportního a exportního financování (jsou dvě základní možnost: financování výroby z vlastních zdrojů anebo získání bankovních či jiných úvěrů) 44

46 3.Nutné návaznosti obchodního úseku 4. C/ Marketing (obvykle jako přímá součást obchodního úseku) viz bod 1.1. Funkční struktura firmy a bod 5.2. Vztah se zákazníkem V souladu se zásadami CRM (Customer Relationship Management) právě marketing zajišťuje vše, co souvisí s odbytem zboží, jeho akvizicí, samotným sjednáním prodeje a jeho realizací (viz bod 6.) Při prodeji zboží a služeb na zahraniční trhy /exportní operace/ se můžeme v praxi setkat a tzv. strategickým partnerstvím. Obvykle zahrnuje : a/ volné smluvní formy, spojené s prodejem zboží b/strategické aliance (vytvořené pro vybrané trhy a výrobky) c/ joint-ventures (společné podniky, působící v zahraničí, jejichž cílem je optimalizace prodeje zboží a služeb ů kupř. servis výrobků) 45

47 3. Nutné návaznosti obchodního úseku 5. Vhodnost začlenění logistiky v rámci OÚ Obchodní úsek zajišťuje nejen přípravné (průzkumové) činnosti, akvizici, nabídkovou činnost a sjednání kupní smlouvy, ale také REALIZACI celého sjednaného obchodu. V rámci realizace zakázky je velmi důležitým úsekem zajištění logistických činností viz kap. 7. Rozhodující pro přímé začlenění logistiky do OÚ nebo zajištění logistických služeb OUTSOURCINGem je charakter obchodu /zákazníci v ČR, v EU, v Evropě či v zámoří, sjednaná dodací parita, další možné navazující služby jako montáž, servis atd./. Ekonomická výhodnost organizačního uspořádání je klíčová. 46

48 4. Outsourcing obchodních činností Outsourcing lze charakterizovat jako zajišťování některých firemních aktivit z vnějších zdrojů, tj. nahrazení části vlastních aktivit firmy Cílem bývá snížení nákladů a zajištění vyšší kvality výrobků a služeb Důležité je stanovení míry outsourcingu, tj. jaký rozsah provozních činností bude firma zajišťovat vlastními silami a jaký rozsah zajistí u externí organizace. Obvykle jsou outsorcovány pomocné a obslužné činnosti (úklid, vytápění, čistění odpadní vody atd.) 47

49 4. Outsorcing obchodních činností 2 Z náplně obchodního úseku bývají často outsorcovány zejména tyto oblasti činností: - logistika viz bod 7. - kontrola zboží - servisní činnosti - servis firemních výrobků /v ČR i v zahraničí) - výroba a zajišťování náhradních dílů(garanční a pogaranční servis) - sjednávání pojištění (pojištění přepravních rizik, pojištění odpovědnosti za výrobek, pojištění teritoriálních rizik, platební nevůle a neschopnosti - nákupní činnosti ve vybraném sortimentu (materiály, polotovary) 48

50 4.1. Formy smluvního sjednání outsorcingu Používanými formami smluvního outsorcingu mohou být: A/ prostřednictvím dceřiné firmy zřízené jak v ČR, tak v zahraničí. V zemích EU podle práva EU, to může být i Evropská společnost SE Societas Europea B/ přes kapitálově nepropojenou firmu (viz 2.1. Strategický nákup) DCEŘINÉ FIRMY registrované a působící jak v ČR, tak v zahraničí, řídí se vždy právem země, v níž mají své sídlo 49

51 Dceřiné firmy 4.2. Dceřiné firmy českých subjektů v zahraničí nebo v tuzemsku jsou zřizovány: - A) k intenzivnímu zpracování zahraničního nebo tuzemského trhu jak z hlediska prodeje zboží a služeb tak i jejich nákupu - B) jsou součástí marketingového plánu české firmy - C) slouží k intenzivnímu pronikání na zahraniční trhy Význam dceřiných firem českých subjektů v zahraničí: je to jedna z nejefektivnějších forem uskutečňování zahraničního obchodu se zahraničními subjekty 50

52 4.2. Dceřiné firmy 2. Používaná označení pro zahraniční subjekty českých firem: Dceřiná firma Majetková účast Afilace Joint Venture (smíšené podnikání) Filiálka, pobočka Evropská společnost (nadnárodní, v zemích EU), Societas Europea Není jednotné názvosloví-ani v ČR, ani v zahraničí. Označení dceřiná firma je pro podnikání v zahraničí nejpoužívanější 51

53 4.2. Dceřiné firmy 3. Zřizování dceřiných firem českých subjektů v jiných zemích EU Důvodem je orientace českého zahraničního obchodu (vnitrounijní obchod tvoří přes 80 % obratu zahraničního obchodu ČR) Nové možnosti po konec limitujících omezení uplatněných některými zeměmi vůči ČR (Rakousko, Německo) Rozhoduje nákladové hledisko, zásada, že po určitém období po zřízení firmy, má dceřiná firma pokrýt vlastní náklady, později pak pro svého vlastníka vytvářet zisk (v EU zemích je zisk transferovatelný viz zásada volný pohyb kapitálu ). To neplatí v řadě jiných zemí, mimo EU. 52

54 4.3. Dceřiné firmy SE 4. SOCIETAS EUROPEA (SE), Evropská společnost Je to druh nadnárodní akciové společnosti Zakládá se podle práva EU Sídlo může mít v kterékoli zemi EU Může se libovolně stěhovat v průběhu své činnosti SE se řídí právem země, kde má své sídlo Umožňuje toky kapitálu mezi zeměmi EU Minimální základní jmění je EURO (v budoucnu 1,EURO) V ČR lze odkoupit již založenou společnost SE ready made, která byla založena za účelem jejího prodeje, je zapsána v rejstříku. V zemích EU začaly SE vznikat v roce

55 4.3. Dceřiné firmy SE 5. Možnosti působení a aktivit Evropské společnosti v ČR Evropská společnost může následně v ČR vystupovat jako zahraniční společnost a využívat kupř. investiční pobídky V ČR si může zřídit SE i fyzická osoba Zřizovatel SE je povinen zveřejnit pouze jednoho zástupce Představenstvo i dozorčí rada mohou být obsazeny jen jedním členem Ostatní majitelé mohou zůstat v utajení V roce 2010 bylo v ČR evidováno 278 Evropských společností (SE) 54

56 4.3. Dceřiné firmy SE 6. Předpisy, týkající se Evropské společnosti (SE): Nařízení Rady EU č.2157/2001 o statutu Evropské společnosti Směrnice Rady EU č. 2001/80/SE, kterou se doplňuje statut SE Zákon č. 627/2004 o evropských společnostech (ČR) (akcionář ručí za závazky SE do výše upsaného základního kapitálu) 55

57 4.4. Dceřiné firmy - zřizování Důležité aspekty zřizování dceřiné firmy Při zřizování dceřiné firmy /zejména v zahraničí), je nutno posoudit: - obchodně-politické podmínky existence budoucí firmy - právní a smluvně-právní aspekty - platná mezistátní ujednání - možnosti transferu zisku (zpět do ČR) - zamezení dvojího zdanění - volba vhodné právní formy - pracovně-právní předpisy v zemi, v níž má dceřiná firma sídlo (sociální a zdravotní zabezpečení, daňové předpisy atd.) 56

58 4.5. Dceřiné firmy formy podnikání Z hlediska zaměření podnikání dceřiných firem rozlišujeme: A/ obchodní podnikání B/ výrobní charakter dceřiné firmy (výrobní podnikání) C/ smíšené podnikání (obvykle obchodní a výrobní) (ve většině zemí jsou ale některé oblasti podnikání podmíněny udělením licence kupříkladu v bankovnictví a pojišťovnictví) Literatura: Janatka F. a kol., Dceřiné firmy, ASPI, a.s., Praha, 2005, ISBN

59 5. Řízení vztahů se zákazníky 5.1. CMR Customer Relationship Management řízení vztahu se zákazníky -je podporovaný proces shromažďování, zpracování a využití informací o zákaznících firmy Umožňuje poznat, pochopit a předvídat potřeby, přání a nákupní zvyklosti zákazníků. Podporuje oboustrannou komunikaci mezi firmou a jejími zákazníky Jako CMR se také označuje softwarové, hardwarové a personální vybavení firmy Nutnost změnit orientaci z produktu na zákazníky Dříve: termíny marketingu 4 P - Product (výrobek), Price (cena), Place (umístění) a Promotion (propagace) 58

60 5.2.Vztah se zákazníkem-změna filosofie Nyní: změna filosofie-důraz je kladen na zákazníka Cílem je vytvořit a udržet dlouhodobý vztah se zákazníky Někdy se tak nahrazuje koncepce 4 P (product-price-place-promotion) kocepcí / termínem 4 C, tj.: - customer total cost (náklady) - customer value (hodnota) - convinience (komfort) a - communication (komunikace) 59

61 5.3. Fáze nasazení CRM Předpokladem úspěšnosti jsou správná a konzistentní data zákazníka přístupná on-line v celé IT infrastruktuře Nasazení CRM lze rozdělit do fází: 1/ pre-pre-stadium CMR iniciativa obchodu na straně zákazníka 2/ pre-stadium-obchodní oddělení-prodejci-tlak na cenu 3/ O stadium CRM tradiční marketing-zaměření na produkt, marketingový mix 4P 4/ 1. stadium CRN orientace na zákazníka-reaktivní přístupyhodnocení spokojenosti zákazníka 5/ 2. stadium CRM -proaktivní přístupy k zákazníkovi, win-win Podle: prof.j.vebera, MANAGEMENT,Management Press, Praha

62 5.4. Typy CRM Typy CRM (Customer Relationship Management)-řízení vztahu se zákazníky : I. Operativní CRM Je především podporou business procesů, zahrnují marketing, prodej a služby Všechna komunikace se zákazníkem je uchovávána v databázi a je poskytována uživatelům. Zdůrazňuje se možnost komunikace s různými osobami pomocí různých kontaktních kanálů. Využívá se zvláště: při tvorbě marketingových kampaní při automatizaci prodejních procesů 61

63 II. Analytické CRM ad 5.4. Typy CRM 2. Analyzuje zákaznická data k dosažení rozdílných cílů : - optimalizace efektivnosti marketingových kampaní - hledání potencionálních prodejních kanálů (cross-selling, up selling, udržení zákazníka) - analýza chování zákazníků (tvorba cen, vývoj nových výrobků) 62

64 ad 5.4. Typy CRM 3. Kolaborativní CRM (Collaborative CRM) - zahrnuje speciální funkcionalitu -umožňuje komunikaci firmy se zákazníky prostřednictvím různých kanálů - cíl: dosažená vyšší interakce jednotlivých oddělení firmy se zákazníky (jako je prodej, technická podpora a marketing) - využívání množství komunikačních kanálů: web, call centra, prodejci v terénu, dealeři, partnerské prodejní sítě - zkrácení prodejního cyklu Přínos CRM: Dosahování lepších ekonomických výsledků 63

65 5.5. Application Service Providing (ASP) Application Service Providing = poskytování aplikačních služeb, je formou outsourcingu informačních technologií. Více uživatelů využívá prostřednictvím telekom. technologií aplikaci provozovanou Providerem.Platí se smluvní poplatky. Funkce:- nekupuje se aplikace, ale její používání (používání je potom zpoplatněno) - aplikace je obvykle provozována na infrastruktuře uživatele (servery, serverový software) - přístup k aplikaci : přes internet Výhody: žádné počáteční náklady, aplikace je provozována levněji, tj. nižší celkové náklady. Dodavatel-je jediný partner (Provider). 64

Úvod 1 Komerční rizika 2 Výrobní a tržní rizika 3 Neplnění závazků smluvními stranami

Úvod 1 Komerční rizika 2 Výrobní a tržní rizika 3 Neplnění závazků smluvními stranami OBSAH Úvod......................................................... 13 1 Komerční rizika.............................................. 15 1.1 Charakter komerčních rizik................................

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 7 ORGANIZACE ZASÍLATELSKÉ FIRMY. JEDNOTLIVÉ ÚSEKY. INFORMATIKA VE FIRMĚ. SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZASÍLATELEM. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology

Více

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb Odbyt = završení podnikového reprodukčního

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

OBSAH OBSAH. Úvod... 13

OBSAH OBSAH. Úvod... 13 OBSAH Úvod................................................ 13 1 Dopravní sektor na prahu třetího tisíciletí....... 25 1.1 Teoretický koncept dopravy..................... 25 1.1.1 Schéma historického rozvoje

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 2 OBLASTI ČINNOSTI ZASÍLATELE. POPTÁVKA, NABÍDKA, OBJEDNÁVKA, OBCHODNÍ KONTRAKT VE VZTAHU K ZASÍLATELI. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology

Více

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Cesta k novým trhům Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV hájí obchodní zájmy České republiky v

Více

Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014

Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014 Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014 Česká exportní banka Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Operace v mezinárodním obchodě. Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 7 23. dubna 2015

Operace v mezinárodním obchodě. Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 7 23. dubna 2015 Operace v mezinárodním obchodě Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 7 23. dubna 2015 Všeobecné podmínky a KS, realizace KS, poruchy KS, zánik KS Vybrané zvláštní operace v mezinárodním prostředí Všeobecné

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Cesta k novým trhům Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV hájí obchodní zájmy České republiky v

Více

Funkce a úkoly útvaru nákupu

Funkce a úkoly útvaru nákupu NÁKUP Funkce a úkoly útvaru nákupu Nákupní marketingový mix Aktivity marketingového nákupního procesu Řízení zásob Nákupní logistika Strategické řízení nákupu Funkce a úkoly útvaru nákupu Základní funkcí

Více

OBSAH. 1 Teoretické a metodologické vymezení...13 1.1 Předmět...13 1.2 Teorie...21 1.3 Metody...44

OBSAH. 1 Teoretické a metodologické vymezení...13 1.1 Předmět...13 1.2 Teorie...21 1.3 Metody...44 1 Teoretické a metodologické vymezení........................13 1.1 Předmět...................................................13 1.2 Teorie.....................................................21 1.3 Metody....................................................44

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 E. Obchodní vztahy 1. Tuzemský obchod Kroky pro dobrý obchod - výběr obchodního partnera - smluvní podmínky dodávek - optimalizace zásob a výroby 2 E. Obchodní vztahy

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference Postavení a vztahy Evropské

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV JAKO NÁSTROJ SNÍŽENÍ EXPORTNÍHO RIZIKA

DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV JAKO NÁSTROJ SNÍŽENÍ EXPORTNÍHO RIZIKA 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV JAKO NÁSTROJ SNÍŽENÍ EXPORTNÍHO RIZIKA MELICHAR ONDŘEJ

Více

Efektivním financováním exportu podporovat růst mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky

Efektivním financováním exportu podporovat růst mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky Efektivním financováním exportu podporovat růst mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky Vládní program na podporu exportu České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu hájí obchodní zájmy České

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 1 VÝZNAM ZASÍLATELSTVÍ. ZÁKLADNÍ POJMY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Marketingový výzkum Tomek - Vávrová Y16MVY

Marketingový výzkum Tomek - Vávrová Y16MVY Marketingový výzkum Poznávací stránka marketingu Tomek - Vávrová YMVY Otázky k řešení KDE JSME NYNÍ? KDE BYCHOM CHTĚLI BÝT? JAK SE TAM DOSTANEME? JAK ZJISTÍME, ŽE SE TAM DOSTANEME? JAK ZJISTÍME, ŽE JSME

Více

ČVUT FEL K 316. Marketing MARKETINGOVÝ VÝZKUM. Tomek - Vávrová

ČVUT FEL K 316. Marketing MARKETINGOVÝ VÝZKUM. Tomek - Vávrová MARKETINGOVÝ VÝZKUM Transakce mezi podnikem a trhem Komunikace Komunikace Nákupní trh Úhrada Zboží Podnik Úhrada Zboží Odbytový trh Nákupní informace Odbytové informace zbožní transakce informační transakce

Více

ŘÍZENÍ KREDITNÍHO RIZIKA VE SKUPINĚ UNIPETROL

ŘÍZENÍ KREDITNÍHO RIZIKA VE SKUPINĚ UNIPETROL ŘÍZENÍ KREDITNÍHO RIZIKA VE SKUPINĚ UNIPETROL Diskusní seminář - Česká Treasury Asociace 28. dubna 2009 Aleš Kolman ved. odboru finančnířízení, UNIPETROL SERVICES, s.r.o. ales.kolman@unipetrol.cz Představení

Více

Obchodní financování. Bankovní záruky vydané neplatební. Princip vydané záruky. Záruky přímé a nepřímé

Obchodní financování. Bankovní záruky vydané neplatební. Princip vydané záruky. Záruky přímé a nepřímé Obchodní financování Bankovní záruky vydané neplatební Záruky neplatební jsou zajišťovací instrumenty vhodné pro zabezpečení neplatebních povinností v tuzemském i zahraničním obchodě. Princip vydané záruky

Více

Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu

Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků 1 Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV

Více

Podnikové činnosti ING SYLVIE RIEDEROVÁ XRIEDERO@MENDELU.CZ

Podnikové činnosti ING SYLVIE RIEDEROVÁ XRIEDERO@MENDELU.CZ Podnikové činnosti ING SYLVIE RIEDEROVÁ XRIEDERO@MENDELU.CZ Struktura přednášky Výrobní činnost podniku Základní výrobní procesy Příprava výroby Řízení výroby Nákupní a výrobní činnost podniku Nákup Prodej

Více

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti Přednáška č.13 Organizace firmy při zahraniční činnosti Organizační struktura Organizační struktura je vedením určený systém hierarchicky rozčleněných míst, útvarů, skupin (organizačních jednotek). Cílem

Více

Katedra managementu ŘÍZENÍ OBCHODU. Ing. Miloš Krejčí 22522@mail.vsfs.cz

Katedra managementu ŘÍZENÍ OBCHODU. Ing. Miloš Krejčí 22522@mail.vsfs.cz Katedra managementu ŘÍZENÍ OBCHODU Ing. Miloš Krejčí 22522@mail.vsfs.cz ŘÍZENÍ OBCHODU 6 přednášek + 6 cvičení, z/zk 1. Podnik a jeho struktura. Obchod a jeho role v podniku. Činnosti v rámci obchodu.

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_18_KRIZOVÝ MANAGEMENT_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Obsah. Nákup jako základní podniková funkce 3. Řízení podnikové funkce nákupu 13. Zákon krajností v souvislosti s časem 11

Obsah. Nákup jako základní podniková funkce 3. Řízení podnikové funkce nákupu 13. Zákon krajností v souvislosti s časem 11 Obsah Kapitola 1 Nákup jako základní podniková funkce 3 1.1 Základní podnikové funkce a jejich vazby 4 1.2 Charakteristika podnikové funkce nákupu 6 1.3 Objekty a formy nákupu 8 Shrnutí 10 Otázky a náměty

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah OBSAH 1. PODNIK... 7 1.1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA PODNIKATELSKÉHO

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Více

DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU

DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU L 7 Ing. Jiří Šnajdar 2015 Distribuce a distribuční politika Distribuce = soubor postupů a činností, pomocí kterých je zboží dáno k dispozici spotřebiteli nebo uživateli

Více

Zlepšete vlastní cash flow! Ptejte se na ty správné otázky! http://creditcee.eu, IČ: 27685616, Příkop 843/4, Brno, +420722 965 050, mark@creditcee.

Zlepšete vlastní cash flow! Ptejte se na ty správné otázky! http://creditcee.eu, IČ: 27685616, Příkop 843/4, Brno, +420722 965 050, mark@creditcee. Zlepšete vlastní cash flow! Ptejte se na ty správné otázky! http://creditcee.eu, IČ: 27685616, Příkop 843/4, Brno, +420722 965 050, mark@creditcee.eu Přehled procesu Order-to-cash Customer acquisi.on Business

Více

Ratingem se rozumí ohodnocení. (úvěrovým) závazkům.

Ratingem se rozumí ohodnocení. (úvěrovým) závazkům. Ratingový proces a ratingový systém Česká spořitelny Ratingem se rozumí ohodnocení příjemce úvěru z hlediska jeho schopnosti dostát včas svým (úvěrovým) závazkům. Jaký je rozdíl mezi externím a interním

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády Čeho chceme tedy strategií dosáhnout? Udržení tempa

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více

ÚPADEK PODNIKU. příležitost pro restrukturalizace. a výzva pro investory. Ing. Ivo Lazecký

ÚPADEK PODNIKU. příležitost pro restrukturalizace. a výzva pro investory. Ing. Ivo Lazecký ÚPADEK PODNIKU příležitost pro restrukturalizace a výzva pro investory Ing. Ivo Lazecký předseda představenstva a generální ředitel MSV Metal Studénka, a.s. Příčiny vzniku insolvence kovárny: insolvence

Více

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 v 1 Čistá teorie obchodu 5 1.1 Charakteristika mezinárodního obchodu 5 1.2 Vývoj teorie mezinárodního obchodu do 18. století 8 1.2.1 Merkantilismus 8 1.2.2 Kameralistika

Více

ČEB součást proexportní politiky ČR

ČEB součást proexportní politiky ČR ČEB součást proexportní politiky ČR Vznikla 1. 3. 1995 Akciová společnost ve vlastnictví českého státu Tvoří nedílnou součást systému státní proexportní politiky Zajišťuje zejména typy financování, které

Více

ŘÍZENÍ JAKOSTI. Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody

ŘÍZENÍ JAKOSTI. Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody ŘÍZENÍ JAKOSTI Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody Sylabus předmětu Úvod do problematiky. Vymezení pojmů.

Více

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o.

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. Kreditní informace Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. email: info-cz@coface.com 30.03.2015 12:15 document id: 1741187-3-P01-1.12.6-16244 DETAILY OBJEDNÁVKY DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník:

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Zahraniční obchod Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz www.hkok.cz Úvod

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Podniková ekonomika : Život podniku. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : Život podniku. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : Život podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 ŽIVOT PODNIKU 1. Založení podniku 2. Růst podniku 3. Krize a sanace 4. Zánik podniku Život podniku Podstata počátku i další existence

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

Staňte se lepšími! Ptejte se správné otázky!

Staňte se lepšími! Ptejte se správné otázky! Staňte se lepšími! Ptejte se správné otázky! Tibor Szabó, InQool a.s. a Mark Harrison, ACCEE Přehled procesu Order-to-cash Customer acquisition Business administration Credit management Credit management

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

Témata pro zkoušky profilové části maturitní zkoušky. Provoz a ekonomika dopravy, varianta vzdělávání ekonomická

Témata pro zkoušky profilové části maturitní zkoušky. Provoz a ekonomika dopravy, varianta vzdělávání ekonomická Témata pro zkoušky profilové části maturitní zkoušky Provoz a ekonomika dopravy, varianta vzdělávání ekonomická 1. povinná zkouška - Ekonomika 1. Trh, jeho struktura a zákonitosti 2. Právní úprava evidence

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Ing. Lucie Vokáčov. ová, vokacova@pef.czu.cz

Ing. Lucie Vokáčov. ová, vokacova@pef.czu.cz Strategické plánov nování Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Podstata marketingového řízení Marketingové řízení je proces vedoucí při uvažování vnitřních podmínek i zdrojů a vnějších příležitostí

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

TOGETHER FOR BETTER PLANET

TOGETHER FOR BETTER PLANET TOGETHER FOR BETTER PLANET Mezinárodní a vnitrofiremní logistika v praxi Jana Martinková Miroslav Ležák Definice logistiky K realizaci každé obchodní operace se používají prostředky hmotné i nehmotné povahy,

Více

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování.

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Struk ur přednášk Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Vymezení pojmu management Management jako specifická aktivita (řízení) Management jako

Více

Změny a aktuality v oblasti vnitřního trhu EU, obchodní a investiční politiky EU a dopady na bilaterální obchodní vztahy

Změny a aktuality v oblasti vnitřního trhu EU, obchodní a investiční politiky EU a dopady na bilaterální obchodní vztahy Změny a aktuality v oblasti vnitřního trhu EU, obchodní a investiční politiky EU a dopady na bilaterální obchodní vztahy, Praha, 2015 1 Vnitřní trh a Společná obchodní politika EU Obchodní vztahy mezi

Více

Požadavky k písemné přijímací zkoušce z tematického okruhu 1 (Logistika)

Požadavky k písemné přijímací zkoušce z tematického okruhu 1 (Logistika) POŽADAVKY K PÍSEMNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE pro uchazeče o studium v navazujícím magisterském studijním v oboru LO Logistika, technologie a management dopravy Požadavky k písemné přijímací zkoušce z tematického

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946 STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : skola@ssamp-krnov.cz www:ssamp-krnov.cz MATURITNÍ

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 5 VŠEOBECNÉ ZASÍLATELSKÉ PODMÍNKY., KODEX ZASÍLATELE. INCOTERMS 2010 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 6 STRATEGIE ZASÍLATELSKÉ FIRMY A CENOVÁ POLITIKA. KALKULACE NÁKLADŮ A TVORBA CEN. KALKULAČNÍ PODKLADY, FAKTURACE, TVORBA CENY. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

O SPOLEČNOSTI SEVEN. www.svn.cz

O SPOLEČNOSTI SEVEN. www.svn.cz SOUČASNÝ STAV V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ ENERGETICKÝCH SLUŽEB METODOU EPC O SPOLEČNOSTI SEVEN SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. (SEVEn) poskytuje od roku 1990 poradenské služby v oblasti

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty.

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2006/07, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 3 7) Peníze a trh peněz. 8) Otevřená ekonomika 7) Peníze

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

Operace v mezinárodním obchodě. Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 8 30. dubna 2015

Operace v mezinárodním obchodě. Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 8 30. dubna 2015 Operace v mezinárodním obchodě Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 8 30. dubna 2015 Vybrané zvláštní operace v mezinárodním prostředí Přímé zahraniční investice PZI (FDI) Štrach 2009 investice do jiné země

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 1. Uzavření smlouvy, vymezení pojmů, aplikovatelnost 1.1 Kupujícím se rozumí společnost Graphite Týn, spol. s r.o., IČ: 251 82 340, se sídlem

Více

Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR

Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Workshop Perspektivy metody EPC v České republice, Praha, 29. dubna 2013

Více

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie?

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Lubomír Lízal, PhD. Holiday Inn, Brno 14.5.2014 Předpovídání spotřeby Jak předpovídat budoucí energetickou

Více

Změny právní úpravy dokumentárních akreditivů a inkas v souvislosti s NOZ

Změny právní úpravy dokumentárních akreditivů a inkas v souvislosti s NOZ Změny právní úpravy dokumentárních akreditivů a inkas v souvislosti s NOZ 89/2012 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2012 občanský zákoník ČÁST ČTVRTÁ RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA *** HLAVA I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

KB spolehlivý partner municipalit

KB spolehlivý partner municipalit KB spolehlivý partner municipalit 43. Den malých obcí Praha 10.3.2015 Municipality - Přístup Komerční banky Municipality - nejstabilnější a nejméně rizikové subjekty v ČR z pohledu financování Vývoj hospodaření

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb.

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI KONCESNÍHO ŘÍZENÍ ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI KONCESNÍHO ŘÍZENÍ pro účely splnění povinností zadavatele dle ust. 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Analogické využití v koncesním

Více

Zapojení Svazu průmyslu a dopravy ČR do naplňování Exportní strategie

Zapojení Svazu průmyslu a dopravy ČR do naplňování Exportní strategie Zapojení Svazu průmyslu a dopravy ČR do naplňování Exportní strategie Role Svazu průmyslu a dopravy v podpoře exportu 1. Podílíme se na tvorbě a realizaci koncepcí a strategií státu v oblasti podpory exportu,

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ Bakalářský studijní program Stavební inženýrství obor MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ STRUKTUROVANÉ STUDIUM Délka studia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM bakalářská práce státní závěrečná

Více

CO JE TO SWOT ANALÝZA

CO JE TO SWOT ANALÝZA SWOT analýza CO JE TO SWOT ANALÝZA Univerzálně používaný nástroj, který mapuje a analyzuje daný jev (například určitý stav, situaci, úkol, problém, pracovní tým, projekt atd.) Umožňuje dívat se na analyzovanou

Více

Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek

Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek Konference 25 let kapitalismu v České republice Žofín, 15. listopadu 214 Vladimír Tomšík Česká národní banka Stav ekonomiky na počátku transformace Země

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více