Organizace a řízení obchodu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Organizace a řízení obchodu"

Transkript

1

2 Organizace a řízení obchodu presentace Ing. František Janatka, CSc. Vysoká škole ekonomie a managementu

3 Předmět: Organizace a řízení obchodu Modul: specializační - modul oborové specializace Předmět je zařazen do: a/ presenčního studia b/ kombinované formy studia - Vstupní požadavek : zkouška z předmětu Základy managementu - Ukončení předmětu: zkouška z předmětu (písemný test: 20 otázek vygenerovaných počítačem ze souboru, každá otázka hodnocena maximum 5 bodů, celkem max. 100 bodů) - Počet kreditů : 6 - Cíle předmětu: Poskytnutí teoretických informací a jejich propojení s firemní praxí v oblasti obchodních činností v kontextu práce firmy 2

4 Základní tématické okruhy předmětu Předmět je rozčleněn do 8 tematických okruhů: 1) Postavení obchodního úseku /OÚ/ v organizaci 2) Problematika nákupu 3) Nutné interní návaznosti OÚ 4) Outsourcing obchodních činností 5) Řízení vztahů se zákazníky 6) Vznik a příprava obchodního případu 7) Logistika 8) Hlavní rozdíly a specifika tuzemského vs. zahraničního obchodu 3

5 Použitá literatura k presentaci K otázkám řízení obchodního úseku, managementu, některých částí problematiky krize byly jako podklad pro zpracování presentací použity publikace: - Management, Základy moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita, Veber J. a kol., Management Press, 2. aktualizované vydání, Praha Rizika v komerční praxi, Janatka F. a kol., Walters Kluwer a.s., Praha

6 1. Postavení obchodního úseku (OÚ) v organizaci 1.1.Východisko- organizační struktura firmy - začlenění OÚ v rámci běžných organizačních struktur - Organizační formy : A/ FUNKČNÍ STRUKTURA B/ DIVIZNÍ STRUKTURA ad A: seskupování pracovníků do útvarů podle podobnosti úkolů příklad: ŘEDITEL společnosti útvary: VÝROBA FINANCE MARKETING VÝZKUM, VÝVOJ v dalším členění útvarů (liniově-štábní struktura) dle velikosti podniku (firmy) Základem pro členění jsou vstupy (úkoly, zkušenosti) 5

7 1.1. Východisko-organizační struktura firmy 2. ad B: Divizní struktura typická pro velké firmy, decentralizované řízení a vytvoření nižších organizačních celkůsamostatných DIVIZÍ Základním kriteriem pro divizní strukturu jsou výstupy (výrobky, služby) Rozhodující pro volbu organizační struktury veš firmě je: - velikost firmy, - rozsah vyráběných produktů a - odbyt Pro malé a střední firmy což jsou v metodickém členění EU firmy, které mají do 250 pracovníků, aktiva ne vyšší než 45 mil EUR, nebo obrat za účetní období nepřesáhne 50 mil EUR, tedy FUNKČNÍ STRUKTURA 6

8 1.2. Management a náplň jeho činnosti Management je charakterizován jako souhrn činností k zabezpečení chodu firmy To v plném rozsahu platí i pro organizaci a řízení OBCHODU- tedy OBCHODNÍHO ÚSEKU firmy Management lze charakterizovat jako: - specifickou aktivitu, i jako - skupinu řídících pracovníků Do náplně managementu OÚ firmy patří jak: strategické řízení (3-5 let), tak taktické řízení (do 1 roku), tak i operativní řízení (obvykle ne delší než čtvrtletní) 7

9 1.2. Management a náplň jeho činnosti 2 Postavení manažera ve firmě: obvyklé schéma : vlastník manažer - zaměstnanec Manažeři přitom mají dominantní postavení v řízení firmy Nové aspekty ovlivňující řízení OÚ jak v tuzemském tak zejména v zahraničním obchodu: - globalizace světové ekonomiky - zrychlování tempa změn - náročnost a flexibilita řízení provozních procesů firmy - finanční krize řady zemí 8

10 1.3. Faktory, kompetence Faktory, ovlivňující řízení OÚ ve firmě: - Manažerské kompetence - Autorita manažera (formální či neformální), charisma - Sebeřízení (self-management) managerů - Styl řízení - Orientace výroby a prodeje: na zákazníka-zákazník je považován za nejdůležitější osobu (jeho požadavky je nezbytné plnit) - Paretův princip (analýza): jednotlivé složky v souborech ekonomických jevů nejsou stejně důležité 9

11 1.4.Součinnost (vnitrofiremních útvarů) při vypracování zásadních dokumentů ve firmě a v obchodním úseku Předpoklad: management, zejména na úrovni strategického řízení (tedy vrcholový management), musí nezbytně úzce spolupracovat při tvorbě zásadních firemních dokumentů. Konkrétně: vedení firmy, vedení úseků výroby, financování, marketingu a výzkumu/vývoje při zpracování následujících oblastí: - vize firmy tj. obrazu budoucnosti, zaměření změn, v řízení firmy a jednotlivých úseků, zaměření odbytu 10

12 1.4. Součinnost vypracování dokumentů 2. VIZE má nadčasový charakter (představa budoucího stavu kupř. zaměření mj. na kvalitu výrobků firmy, na inovace výrobního programu, prodeje zejména tuzemsko a export- apod.) STRATEGIE firmy představuje jednotlivé záměry firmy, jimiž je ovlivněn vývoj firmy. Zaměření firemní strategie: - Na růst firmy (inovace současných a příprava nových produktů), získání nových odbytišť - Setrvalý stav (udržení pozice na trhu) - Pokles aktivit (útlum, náhrada jinými aktivitami) 11

13 1.4. Součinnost-vypracování dokumentů - 3. Stanovení strategie, určení priorit. VÝCHODISKO: SWOT analýza (v souvislosti s tvorbou strategie) jako metoda, založená na kombinaci: - STRENGTHS - silných stránek firmy - WEAKNESSES - slabých stránek firmy - OPPORTUNITIES - příležitostí v okolí firmy - THREATS - hrozeb okolí Mezi faktory, které silně ovlivňují úspěšnost firmy, respektive jejich produktů na trhu (a tím i úspěšnost použité strategie obchodního úseku), patří : 12

14 1.5. Stanovení strategie firmy U silných a slabých stránek firmy jsou to zejména tyto faktory: finanční síla (postavení) firmy výrobková politika (včetně aplikace poznatků výzkumu a vývoje, inovace výrobního programu) organizace firmy a úroveň managementu image firmy a jejich výrobků prodejnost výrobků a služeb 13

15 1.5. Stanovení strategie firmy 2. U hrozby okolí a příležitostí v okolí firmy : státní regulace (jak v oblasti finanční, tak právní) Konkurence na trhu tuzemském i zahraničním Know-how (vlastní i získané) Pomalý nebo - naopak - rychlý růst odvětví Hrozby vstupu nových výrobců či substitučních výrobků na trh 14

16 1.6. Analýza, faktory Analýza PEST (Political, Economical, Social, Technological) vychází z vývoje vnějšího prostředí. Posuzuje změny faktorů v čase. Je velmi důležitá při tvorbě strategie firmy zejména pro odbyt výrobků a služeb na zahraničních trzích Jsou to 4 okruhy faktorů: - Politicko-právní faktory (zdanění, finanční předpisy, liberalizace zahraničních vztahů, legislativa) - Ekonomické faktory (stav ekonomiky, inflace, nezaměst.) - Sociální faktory (demograf. vývoj, vzdělanost, živ.úroveň) - Technické faktory (trendy v inovacích produktů a technologií, ochrana duševního vlastnictví) Další používané metody:vrio, Balanced Scorecard (BSC) 15

17 1.7.Modely, východiska I. Model R C P (Resource - Conduct-Performance Model) tj. struktura-chování-výkonnost (úspěšnost) vychází z konkurenční výhody existence zdrojů (lidí, financí, zařízení, know-how, organizace). Tedy:východiskem je vnitřní prostředí (ne analýza okolí) II. Model S C P (Structure-Conduct-Performance Model) je založen na vztahu mezi okolím firmy a její výkonností (úspěšností). Z hlediska odbytu zboží (prodeje) jak v tuzemsku, tak do zahraničí a zejména dlouhodobé strategie, je orientace na potřeby trhu a jejich pokrytí rozhodující. 16

18 1.8. Tvorba a řízení obchodní strategie Tvorba a řízení obchodní strategie při konjunktuře vychází jak v vize firmy, tak ze stanovených priorit (komoditních, teritoriálních a cenových). Předpokládá rozvoj firmy, vychází z provedených analýz (SWOT, PEST případně dalších) V případě, že ve firmě vznikne krize, je nezbytné postupovat podle předem připraveného KRIZOVÉHO PLÁNU firmy 17

19 1.9. Krizový management Krizový management jako preventivní nástroj při hodnocení rizik, které mohou být příčinou vzniku ( pohled krize (širší Krizový management jako systém zásad a nástrojů aplikovaných pro zvládnutí krizového stavu firmy, oživení výkonnosti firmy a obnovení jejího rozvoje (užší hledisko). 18

20 1.9.1.Vymezení krizového managementu Krize: Stadium života firmy, kdy jsou ohroženy cíle firmy nebo jeho existence Propukají překvapivě (havárie, kalamita, neúspěšná inovace, burzovní poklesy cen, atd.) jako pozvolně, dlouhodobě se rozvíjející procesy ve fázích: potenciální latentní akutní chronické výsledné Krizový management Širší hledisko Vyhodnocování rizik, které mohou být příčinou vzniku krize Užší pohled Systém zásad a nástrojů pro zvládnutí krizového procesu Nejužší pojetí Fáze řízení likvidace podniku 19

21 1.9.2.Vymezení pojmů Risk management činnosti k předcházení krize způsobené vyšší mocí, finanční rizika (investiční, pojišťovací), projektová rizika, obchodní rizika, technická rizika.. Reingeneering procesy odvracející propuknutí krize již v zárodku Krizové řízení Soubor postupů ke zvládnutí krize Reorganizace, vyrovnání, konkurs, likvidace Právní instituty, vymezující ekonomickou povahu nástrojů k řešení krizových stavů 20

22 1.10.Předvídání firemní krize Možnost předvídání krize je dána její podstatou a dynamikou zejména první fáze stadiem symptomů. Čitelnost vývoje firmy, logika událostí, jasná diagnostika symptomů představuje základní nároky na předvídatelnost a předpověditelnost krize a s tím související spolehlivost. 21

23 Krizový plán Příprava krizového plánu vychází z charakteru krize a předpokladu jejího průběhu. Krizový plán je vázán i na předmět aktivit či podnikání a v souvislosti s tím lze očekávat i samotnou podstatu krize. Krizový plán má charakter tzv. krizového manuálu tedy jakési příručky s detailizaci konkrétních aktivit při vzniku krize. 22

24 Krizový štáb Krizový štáb a jeho obsazení jsou dány krizovým plánem. Významným aspektem ovlivňující pozitivní ovlivnění krize je výběr členů krizového štábu. Zde je nutno pro specifikum krizového managementu dosadit pracovníky s následující charakteristikou: Odborné způsobilosti Rozvinutí psychické odolnosti Rychlé si osvojení základních pravidel krize Schopnost tvořivého myšlení Týmový styl práce 23

25 Krizová opatření Při stanovení obsahu krizových opatření je nutno zvážit cenu jednotlivých variant řešení krize a tomu podřídit výslednou volbu způsobu řešení krize. V souvislosti se stanovením krizových opatření se respektuje pravidlo izolace krize ve smyslu jejího ohraničení. To znamená oddělit management krize od managementu běžného provozu. 24

26 Krizová opatření 2. Načasování krizových opatření je dáno způsobem řešení krizového stavu a tím definovaného přístupu ke krizi a také monitoringem a ověřením výsledků a s tím souvisejících dopadů. Významné je sledování výkyvů, či náhlých obratů v samotném vývoji krize z důvodu pohotové reakce a utlumení s tím souvisejících negativních dopadů ihned při jejich vzniku. Průběžné sledování výsledků je základem pro časové rozvržení jednotlivých opatření a taktéž pro korekci jejich obsahu. 25

27 1.11. Postavené obchodního úseku Pracovní zaměření obchodních útvarů V rámci obchodního úseku, zejména exportující firmy, může existovat několik obchodních útvarů. Jejich pracovní zaměření může být orientováno takto: A/ teritoriálně (uskutečňují obchod pouze do určité oblasti, do vybraných zemí) nebo B/ komoditně (zajišťují vybrané druhy zboží či služeb, které daná firma produkuje). V praxi dochází také ke kombinaci obou hledisek. 26

28 Vyhodnocování efektivnosti obchodních útvarů Pro objektivní hodnocení efektivnosti jednotlivých obchodních útvarů ve firmě lze stanovit několik vybraných kritérií: I. Docílená úroveň prodejních cen- při dodací paritě FCO česká hranice (z uskutečněných obchodů) II. Pohledávky v % z celkového objemu prodeje, v členění na pohledávky do 30 dnů, do 90 dnů,do 180 dnů, do 360 dnů a tzv. nedobytné pohledávky III. Hodnota docíleného inkasa na jednoho pracovníka obchodního útvaru (v Kč - za 1 rok) 27

29 Vyhodnocování efektivnosti obchodních útvarů 2. Výše uvedená 3 kriteria mohou být prakticky hodnocena počtem bodů. Využití: Systém finanční motivace (premiování, odměny) potom může tvořit pohyblivou složku mezd. Systém je nutno objektivizovat tak, aby vytvářel ve firmě zdravou soutěživost a konkurenci. Ta by měla vést k lepším výsledkům nejen obchodního úseku, ale celé firmy. 28

30 2. Problematika nákupu Nákupní útvar je ve většině firem součástí OBCHODNÍHO ÚSEKU celé firmy. V čem spočívá výhodnost tohoto uspořádání? 1)Lze úspěšně využívat nákupy k prosazení prodeje vlastních produktů či služeb /vazbové obchody, protinákupy, offsety/ 2) Nákupní firemní politiku lze koordinovat s prodejem (příklad:výstavba investičních celků s využitím kapacit místních stavebních firem apod.) 3) Strategický nákup může znamenat i outsorcing některých činností a služeb za výhodnějších podmínek, než vlastními silami. 29

31 2.1. Strategický nákup Termín strategický nákup zahrnuje veškeré aktivity směřující k zajištění optimálních podmínek dodávek. AKTIVITY: - vyhledávání nových partnerů - vyjednání dodacích podmínek - sjednání nákupu (kupní smlouvy = kontraktační činnost) - hodnocení kvality dodavatelů. Řešení pro strategický nákup může zahrnovat: - Elektronické aukce - Elektronická výběrová řízení - Správa dodavatelských katalogů - Výkaznictví 30

32 2.1. Strategický nákup 2. A/Elektronické aukce Elektronická aukce se po formální stránce podobá tzv. klasické aukci. Cíl: při prodeji - dosažení maximálního výnosu (ceny) s tím, že zboží či službu získá v elektronické aukci ten, kdo nabídne nejvyšší cenu Cíl: při nákupu tzv. reverzní aukci - kupující dává objednávku, jde mu o to, aby zaplatil co nejméně, takže nabízející cenu snižují B/ Elektronické výběrové řízení Je statickým procesem, kdy dodavatelé podávají ve stanoveném termínu nabídky, nabídky se nemění. Podmínkou je přijetí vypsaných (stanovených) podmínek mlčky-jako jakost, dodací lhůta, záruční podmínky, platební podmínky atd. Rozhodující je tedy výše ceny. Zakázku tak získá nejvýhodnější nabídka. Závěr: elektronické aukce i elektronické výběrové řízení končí buď vyhlášením vítěze anebo zrušením (aukce či výběrového řízení) 31

33 2.1. Systém výběru, vyhodnocování a řízení subdovatelů Volba vhodných dodavatelů Při volbě vhodných dodavatelů je nezbytné vzít v úvahu následující kriteria: - ke snížení rizikovosti by to měli být 2 až 3 dodavatelé stejného produktu (viz automobilový průmysl) - zajištění vysoké jakosti produktu a spolehlivosti dodávek - udržení přijatelné ceny - Možnost integrace dodavatele (subdodavatele) do provozního procesu - omezit roztříštěnost dodavatelů (outsourcing) Cíl: redukce nákladů na vstupy 32

34 2.1.Řízení subdodavatelů 2. Výběr subdodavatele- cenový průzkum on line - sofistikované nástroje pro komplexní online průzkum (heslo Řízení subdodavatelů ) - výběr nejlepších cen a podmínek, souvisejících s cenou (lhůta splatnosti faktur, u služeb zkušební období, změny tarifu, systém poskytovaných slev apod.) - důležité : formulace otázek v průzkumu referenční listina (způsob ověření zkušeností, systémy řízení jakosti ) dlouhodobost partnerských vztahů - nejsložitější je : u řízení investičních projektů: VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 33

35 2.2.Optimalizace řízení skladů a skladových zásob Zásoby, se kterými firma pracuje, lze charakterizovat: Negativní hlediska: zásoby vážou finanční prostředky firmy, představují obtížně likvidní aktiva firmy, vyvolávají náklady na udržování zásob Pozitivní hlediska: pozitivně ovlivňují plynulost výroby, využití kapacit pružnost odbytu na trhu Charakter zásob: a) suroviny, materiály, polotovary, obaly b) technologické, opravářské, dopravní zásoby c) zásoby hotových výrobků, náhradních dílů 34

36 2.2. Optimalizace řízení skladů a zásob 2 K optimalizaci řízení skladů a zásob slouží firemní NORMY: - NORMY VÝROBNÍCH ZÁSOB - přiměřené množství materiálu k zajištění bezporuchové výroby,tvoří je: běžné (obratové) zásoby, pojistné zásoby, zásoba rozpracované výroby - NORMY TECHNOLOGICKÝCH ZÁSOB ovlivňuje počet pracovišť, součástí atd. součástí je i dopravní zásoba zboží rozpracované výrobky - NORMY ZÁSOB HOTOVÝCH VÝROBKU Důležité jak v tuzemském, tak zejména v zahraničním obchodu, zejména u prodeje náhradních dílů, výrobků spotřebního zboží, potravin či nápojů. Součást konkurenčního boje (schopnost okamžitě dodat). 35

37 2.2. Optimalizace řízení skladů a zásob 3. Zákaznické SKLADOVÉ SYSTÉMY Automatická identifikace položek (čárové kódy a jiné systémy, jako RFID-Radio Frequence Identification-radiofrekvenční identifikace, tj.čipy, kódy, snímače. Ukládání a identifikace výrobků) SOFTWARE pro řízení skladů Zrychlení skladových procesů, eliminace prostojů Kontrola automatizovaného či polo-automatizovaného skladovacího systému, výkaznictví Firemní limity zásob (viz NORMY skladových zásob), systém doplňování, objednávky u subdodavatelů OUTSORCING skladování (možnosti, náklady, volby) Snížení nároků na lidské zdroje úspory nákladů 36

38 2.3.Diverzifikace surovinových vstupů-snižování rizika Zajištění potřebných surovin pro výrobu (surovinové vstupy) řeší většina výrobců firmou diferencovaných zdrojů. Důvod: snížení možných rizik z ohrožení plynulosti výroby (viz NORMY ZÁSOB- výrobních a technologických) - Obtížně řešitelné u surovin zvláštního charakteru (jeden producent) - náročné /finančně i organizačně/ u paliv (ropa, zemní plyn), ale také u rud, chemikálií, krmiv atd.) - nárazníkové zásoby, hmotné (státní) rezervy - diverzifikace energetických zdrojů Koncepce surovinové a energetické bezpečnosti ČR 37

39 2.4. Pojistné zásoby Význam a řízení pojistných zásob je významnou součástí ochrany proti rizikům, zejména v oblasti energetických surovin a paliv (ropa, zemní plyn, obilí a krmiva a další). Centrální regulace hmotných rezerv (schvalování vládou ČR, uvolňování v případě přírodních či jiných katastrof, stanovení minimálních rezerv) - Rezervy pro případ přírodních katastrof (záplavy, epidemie, neúroda) 38

40 2.4. Pojistné zásoby 2. Správa státních hmotných rezerv ČR je ústředním orgánem státní správy ČR pro oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy, státních hmotných rezerv a ropné bezpečnosti. Předsedu jmenuje vláda ( viz Usnesení vlády č. 843/2004). Součástí státních hmotných rezerv jsou mobilizační rezervy a pohotovostní zásoby, určené pro 24 typových krizových situací Právní úprava: Zákon o působnosti Správy státních hmotných rezerv, č. 97/1993 Sb. 39

41 2.4.Pojistné zásoby 3. Pojistné zásoby ve firmě slouží ke krytí mimořádných krátkodobých výkyvů v poptávce nebo pro překlenutí poruch kupříkladu v distribuci. Předpoklady: Analýzy prodeje Analýzy zásob Analýzy sortimentu Predikce poptávky Nutno: zachoval vysokou úroveň služeb Cíl : minimalizovat vázaný firemní kapitál v zásobách 40

42 2.5.Přenos řízení dodávek na subdodavatele Jednoznačný světový trend v některých oblastech výroby Příklad: automobilový průmysl (v zahraničí i v ČR) Konkrétně: výrobci komponentů a celých bloků jsou smluvně donuceni automobilkou dodávat potřebné komponenty v přesně sjednané dodací lhůtě - just in time, (na stanovenou hodinu), takže výrobní závod /automobilka, či výrobce letadel př. BOEING v Seatle,USA) pracuje s minimálními zásobami. Obvykle pouze na několik hodin výroby. Výhody: a) odpadá financování zásob a skladovací výlohy b)zjednodušení administrativy a úspory v administrativě c) snížení rizik výrobce (finální výrobce firma- je přenáší na subdodavatele) 41

43 3. Nutné interní návaznosti obchodního úseku Obchodní úsek je součástí firemní struktury, což znamená přímou interní návaznost: A/ Výrobního úseku B/ Finančního úseku C/ Marketingu/ obchodního úseku v rámci firemní funkční struktury. Cílem dobré a fungující interní návaznosti všech firemních úseků jsou u prodeje zboží a/ v tuzemsku b/ do zahraničí (export zboží a služeb) plynulé a spolehlivé dodávky v souladu se sjednanými smlouvami 42

44 3. Nutné interní návaznosti obchodního úseku 2. - A/ Návaznost obchodního a výrobního úseku Základ pro úspěšnou existenci firmy je firemní politika založená na požadavcích trhu (zákazníka). Návaznost výrobního úseku na obchodním spočívá v tom, že výroba bude produkovat pouze takové výrobky v požadované jakosti a množství, které jsou prodejné (na něž existuje poptávka). Tedy jednoznačně: závislost výroby na obchodu, resp. reálném odbytu zboží To znamená: v žádném případě nemůže výroba prosperující firmy vyrábět zboží na sklad bez ohledu na požadavky trhu /zákazníka). 43

45 3.Nutné interní návaznosti obchodního úseku 3. - B/Návaznost finančního a obchodního úseku Propojení (návaznost) finančního a obchodního úseku je nezbytná zejména ve dvou oblastech: I/ kalkulace prodejní ceny To znamená v prvé řadě obstarání prvotřídní cenové dokumentace jak na samotný výrobek, tak na dopravu, pojištění rizik, skladování, kontrolu zboží,provizi a další složky cenové dokumentace. Na jejím základě zpracuje finanční úsek kalkulaci prodejné ceny-pro nabídky II/ zajištění před-exportního a exportního financování (jsou dvě základní možnost: financování výroby z vlastních zdrojů anebo získání bankovních či jiných úvěrů) 44

46 3.Nutné návaznosti obchodního úseku 4. C/ Marketing (obvykle jako přímá součást obchodního úseku) viz bod 1.1. Funkční struktura firmy a bod 5.2. Vztah se zákazníkem V souladu se zásadami CRM (Customer Relationship Management) právě marketing zajišťuje vše, co souvisí s odbytem zboží, jeho akvizicí, samotným sjednáním prodeje a jeho realizací (viz bod 6.) Při prodeji zboží a služeb na zahraniční trhy /exportní operace/ se můžeme v praxi setkat a tzv. strategickým partnerstvím. Obvykle zahrnuje : a/ volné smluvní formy, spojené s prodejem zboží b/strategické aliance (vytvořené pro vybrané trhy a výrobky) c/ joint-ventures (společné podniky, působící v zahraničí, jejichž cílem je optimalizace prodeje zboží a služeb ů kupř. servis výrobků) 45

47 3. Nutné návaznosti obchodního úseku 5. Vhodnost začlenění logistiky v rámci OÚ Obchodní úsek zajišťuje nejen přípravné (průzkumové) činnosti, akvizici, nabídkovou činnost a sjednání kupní smlouvy, ale také REALIZACI celého sjednaného obchodu. V rámci realizace zakázky je velmi důležitým úsekem zajištění logistických činností viz kap. 7. Rozhodující pro přímé začlenění logistiky do OÚ nebo zajištění logistických služeb OUTSOURCINGem je charakter obchodu /zákazníci v ČR, v EU, v Evropě či v zámoří, sjednaná dodací parita, další možné navazující služby jako montáž, servis atd./. Ekonomická výhodnost organizačního uspořádání je klíčová. 46

48 4. Outsourcing obchodních činností Outsourcing lze charakterizovat jako zajišťování některých firemních aktivit z vnějších zdrojů, tj. nahrazení části vlastních aktivit firmy Cílem bývá snížení nákladů a zajištění vyšší kvality výrobků a služeb Důležité je stanovení míry outsourcingu, tj. jaký rozsah provozních činností bude firma zajišťovat vlastními silami a jaký rozsah zajistí u externí organizace. Obvykle jsou outsorcovány pomocné a obslužné činnosti (úklid, vytápění, čistění odpadní vody atd.) 47

49 4. Outsorcing obchodních činností 2 Z náplně obchodního úseku bývají často outsorcovány zejména tyto oblasti činností: - logistika viz bod 7. - kontrola zboží - servisní činnosti - servis firemních výrobků /v ČR i v zahraničí) - výroba a zajišťování náhradních dílů(garanční a pogaranční servis) - sjednávání pojištění (pojištění přepravních rizik, pojištění odpovědnosti za výrobek, pojištění teritoriálních rizik, platební nevůle a neschopnosti - nákupní činnosti ve vybraném sortimentu (materiály, polotovary) 48

50 4.1. Formy smluvního sjednání outsorcingu Používanými formami smluvního outsorcingu mohou být: A/ prostřednictvím dceřiné firmy zřízené jak v ČR, tak v zahraničí. V zemích EU podle práva EU, to může být i Evropská společnost SE Societas Europea B/ přes kapitálově nepropojenou firmu (viz 2.1. Strategický nákup) DCEŘINÉ FIRMY registrované a působící jak v ČR, tak v zahraničí, řídí se vždy právem země, v níž mají své sídlo 49

51 Dceřiné firmy 4.2. Dceřiné firmy českých subjektů v zahraničí nebo v tuzemsku jsou zřizovány: - A) k intenzivnímu zpracování zahraničního nebo tuzemského trhu jak z hlediska prodeje zboží a služeb tak i jejich nákupu - B) jsou součástí marketingového plánu české firmy - C) slouží k intenzivnímu pronikání na zahraniční trhy Význam dceřiných firem českých subjektů v zahraničí: je to jedna z nejefektivnějších forem uskutečňování zahraničního obchodu se zahraničními subjekty 50

52 4.2. Dceřiné firmy 2. Používaná označení pro zahraniční subjekty českých firem: Dceřiná firma Majetková účast Afilace Joint Venture (smíšené podnikání) Filiálka, pobočka Evropská společnost (nadnárodní, v zemích EU), Societas Europea Není jednotné názvosloví-ani v ČR, ani v zahraničí. Označení dceřiná firma je pro podnikání v zahraničí nejpoužívanější 51

53 4.2. Dceřiné firmy 3. Zřizování dceřiných firem českých subjektů v jiných zemích EU Důvodem je orientace českého zahraničního obchodu (vnitrounijní obchod tvoří přes 80 % obratu zahraničního obchodu ČR) Nové možnosti po konec limitujících omezení uplatněných některými zeměmi vůči ČR (Rakousko, Německo) Rozhoduje nákladové hledisko, zásada, že po určitém období po zřízení firmy, má dceřiná firma pokrýt vlastní náklady, později pak pro svého vlastníka vytvářet zisk (v EU zemích je zisk transferovatelný viz zásada volný pohyb kapitálu ). To neplatí v řadě jiných zemí, mimo EU. 52

54 4.3. Dceřiné firmy SE 4. SOCIETAS EUROPEA (SE), Evropská společnost Je to druh nadnárodní akciové společnosti Zakládá se podle práva EU Sídlo může mít v kterékoli zemi EU Může se libovolně stěhovat v průběhu své činnosti SE se řídí právem země, kde má své sídlo Umožňuje toky kapitálu mezi zeměmi EU Minimální základní jmění je EURO (v budoucnu 1,EURO) V ČR lze odkoupit již založenou společnost SE ready made, která byla založena za účelem jejího prodeje, je zapsána v rejstříku. V zemích EU začaly SE vznikat v roce

55 4.3. Dceřiné firmy SE 5. Možnosti působení a aktivit Evropské společnosti v ČR Evropská společnost může následně v ČR vystupovat jako zahraniční společnost a využívat kupř. investiční pobídky V ČR si může zřídit SE i fyzická osoba Zřizovatel SE je povinen zveřejnit pouze jednoho zástupce Představenstvo i dozorčí rada mohou být obsazeny jen jedním členem Ostatní majitelé mohou zůstat v utajení V roce 2010 bylo v ČR evidováno 278 Evropských společností (SE) 54

56 4.3. Dceřiné firmy SE 6. Předpisy, týkající se Evropské společnosti (SE): Nařízení Rady EU č.2157/2001 o statutu Evropské společnosti Směrnice Rady EU č. 2001/80/SE, kterou se doplňuje statut SE Zákon č. 627/2004 o evropských společnostech (ČR) (akcionář ručí za závazky SE do výše upsaného základního kapitálu) 55

57 4.4. Dceřiné firmy - zřizování Důležité aspekty zřizování dceřiné firmy Při zřizování dceřiné firmy /zejména v zahraničí), je nutno posoudit: - obchodně-politické podmínky existence budoucí firmy - právní a smluvně-právní aspekty - platná mezistátní ujednání - možnosti transferu zisku (zpět do ČR) - zamezení dvojího zdanění - volba vhodné právní formy - pracovně-právní předpisy v zemi, v níž má dceřiná firma sídlo (sociální a zdravotní zabezpečení, daňové předpisy atd.) 56

58 4.5. Dceřiné firmy formy podnikání Z hlediska zaměření podnikání dceřiných firem rozlišujeme: A/ obchodní podnikání B/ výrobní charakter dceřiné firmy (výrobní podnikání) C/ smíšené podnikání (obvykle obchodní a výrobní) (ve většině zemí jsou ale některé oblasti podnikání podmíněny udělením licence kupříkladu v bankovnictví a pojišťovnictví) Literatura: Janatka F. a kol., Dceřiné firmy, ASPI, a.s., Praha, 2005, ISBN

59 5. Řízení vztahů se zákazníky 5.1. CMR Customer Relationship Management řízení vztahu se zákazníky -je podporovaný proces shromažďování, zpracování a využití informací o zákaznících firmy Umožňuje poznat, pochopit a předvídat potřeby, přání a nákupní zvyklosti zákazníků. Podporuje oboustrannou komunikaci mezi firmou a jejími zákazníky Jako CMR se také označuje softwarové, hardwarové a personální vybavení firmy Nutnost změnit orientaci z produktu na zákazníky Dříve: termíny marketingu 4 P - Product (výrobek), Price (cena), Place (umístění) a Promotion (propagace) 58

60 5.2.Vztah se zákazníkem-změna filosofie Nyní: změna filosofie-důraz je kladen na zákazníka Cílem je vytvořit a udržet dlouhodobý vztah se zákazníky Někdy se tak nahrazuje koncepce 4 P (product-price-place-promotion) kocepcí / termínem 4 C, tj.: - customer total cost (náklady) - customer value (hodnota) - convinience (komfort) a - communication (komunikace) 59

61 5.3. Fáze nasazení CRM Předpokladem úspěšnosti jsou správná a konzistentní data zákazníka přístupná on-line v celé IT infrastruktuře Nasazení CRM lze rozdělit do fází: 1/ pre-pre-stadium CMR iniciativa obchodu na straně zákazníka 2/ pre-stadium-obchodní oddělení-prodejci-tlak na cenu 3/ O stadium CRM tradiční marketing-zaměření na produkt, marketingový mix 4P 4/ 1. stadium CRN orientace na zákazníka-reaktivní přístupyhodnocení spokojenosti zákazníka 5/ 2. stadium CRM -proaktivní přístupy k zákazníkovi, win-win Podle: prof.j.vebera, MANAGEMENT,Management Press, Praha

62 5.4. Typy CRM Typy CRM (Customer Relationship Management)-řízení vztahu se zákazníky : I. Operativní CRM Je především podporou business procesů, zahrnují marketing, prodej a služby Všechna komunikace se zákazníkem je uchovávána v databázi a je poskytována uživatelům. Zdůrazňuje se možnost komunikace s různými osobami pomocí různých kontaktních kanálů. Využívá se zvláště: při tvorbě marketingových kampaní při automatizaci prodejních procesů 61

63 II. Analytické CRM ad 5.4. Typy CRM 2. Analyzuje zákaznická data k dosažení rozdílných cílů : - optimalizace efektivnosti marketingových kampaní - hledání potencionálních prodejních kanálů (cross-selling, up selling, udržení zákazníka) - analýza chování zákazníků (tvorba cen, vývoj nových výrobků) 62

64 ad 5.4. Typy CRM 3. Kolaborativní CRM (Collaborative CRM) - zahrnuje speciální funkcionalitu -umožňuje komunikaci firmy se zákazníky prostřednictvím různých kanálů - cíl: dosažená vyšší interakce jednotlivých oddělení firmy se zákazníky (jako je prodej, technická podpora a marketing) - využívání množství komunikačních kanálů: web, call centra, prodejci v terénu, dealeři, partnerské prodejní sítě - zkrácení prodejního cyklu Přínos CRM: Dosahování lepších ekonomických výsledků 63

65 5.5. Application Service Providing (ASP) Application Service Providing = poskytování aplikačních služeb, je formou outsourcingu informačních technologií. Více uživatelů využívá prostřednictvím telekom. technologií aplikaci provozovanou Providerem.Platí se smluvní poplatky. Funkce:- nekupuje se aplikace, ale její používání (používání je potom zpoplatněno) - aplikace je obvykle provozována na infrastruktuře uživatele (servery, serverový software) - přístup k aplikaci : přes internet Výhody: žádné počáteční náklady, aplikace je provozována levněji, tj. nižší celkové náklady. Dodavatel-je jediný partner (Provider). 64

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice Podnikové činnosti Elektronická učebnice Pavla Kudělková Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Podnikové činnosti... 4 2 Marketing...

Více

Materiál od ing. Pinkasové

Materiál od ing. Pinkasové Obchodní logistika a provoz Materiál od ing. Pinkasové I. Pojetí logistiky a jeho vývoj Definice logistiky podle Evropské logistické asociace: " Organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží vývojem

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Základy podnikání malých a středních firem. pracovní sešit. distanční studijní opora.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Základy podnikání malých a středních firem. pracovní sešit. distanční studijní opora. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Základy podnikání malých a středních firem pracovní sešit distanční studijní opora Věra Plhoňová Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo únor 2013 Základy podnikání

Více

Národní 981/ 17, Praha 1 Staré Město, 110 08, Česká republika tel.: +420 224 232 754, +420 224 224 242, fax: +420 224 238 738, e-mail: mail@eeip.

Národní 981/ 17, Praha 1 Staré Město, 110 08, Česká republika tel.: +420 224 232 754, +420 224 224 242, fax: +420 224 238 738, e-mail: mail@eeip. Národní 981/ 17, Praha 1 Staré Město, 110 08, Česká republika tel.: +420 224 232 754, +420 224 224 242, fax: +420 224 238 738, e-mail: mail@eeip.cz Hodnocení dopadů regulace (RIA) k návrhu změn legislativy

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

Řešení problémů spojených s řízením zásob ve firmě Lisi Automotive Form a. s. Gabriela Kulheimová, DiS.

Řešení problémů spojených s řízením zásob ve firmě Lisi Automotive Form a. s. Gabriela Kulheimová, DiS. Řešení problémů spojených s řízením zásob ve firmě Lisi Automotive Form a. s. Gabriela Kulheimová, DiS. Bakalářská práce 2011 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2009 2013 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2013 2012 1 2011 2010 2009 Finanční

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání

PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Kolektiv autorů Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání NVF Ing. Věra Czesaná, CSc. odborná editace Ing.

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU 28.3.2014 Úřední věstník Evropské unie L 94/243 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky,

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část. Zhodnocení platného právního stavu

Důvodová zpráva. I. Obecná část. Zhodnocení platného právního stavu Důvodová zpráva I. Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Platnou právní úpravu v oblasti audiovize představuje zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních

Více

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Ing. Petr Houška a kolektiv Tato publikace byla vytvořena pro projekt Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu

Více

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu III. Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu Obsah I.1. Úvod...3 I.2. Perspektivy hospodářské a měnové unie...3 I.3. Prioritní oblasti zájmu ČR...5 II. Ekonomická

Více

SMARTstavebnictví. Daňové úlevy v oblasti vlastnického bydlení v zemích EU-27. Jak zelená je vaše budova?

SMARTstavebnictví. Daňové úlevy v oblasti vlastnického bydlení v zemích EU-27. Jak zelená je vaše budova? SMARTstavebnictví Strategický Management Analýzy Rozhovory Trendy červen 2011 Jak zelená je vaše budova? Zelené budovy developerům peníze vydělávají a uživatelům šetří str. 12 Hledání nových trhů jako

Více

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Národní program reforem České republiky 2011 Obsah: I. Úvod I.1. Česká republika a Strategie Evropa 2020...5

Více

STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR

STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR Objednatel: Ministerstvo financí České republiky Zhotovitel: Provozně ekonomická fakulta Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR Výzkumné centrum PEF

Více

D.3.2 Vazby nástrojů územního plánování na ostatní nástroje rozvoje území

D.3.2 Vazby nástrojů územního plánování na ostatní nástroje rozvoje území D.3.2 Vazby nástrojů územního plánování na ostatní nástroje rozvoje území Pod ostatními nástroji rozvoje území se rozumí podklady, dokumenty a rozhodnutí, která jsou zadávána, zpracovávána, resp. schvalována

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY Marketing Ing. PAVEL VYLEŤAL

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY Marketing Ing. PAVEL VYLEŤAL EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY Marketing Ing. PAVEL VYLEŤAL Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070) 2 TÉMA

Více

Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací III. Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 1. Název programu Národní program udržitelnosti I (dále jen Program NPU I ) 2. Identifikační kód

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová Požadavky na informační systém pro řízení lidských zdrojů Martina Šrotířová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce zdůrazňuje význam, úlohu a jednotlivé činnosti řízení lidských zdrojů v organizaci.

Více

Informace. o činnosti Celní správy České republiky. za rok 2012

Informace. o činnosti Celní správy České republiky. za rok 2012 Informace o činnosti Celní správy České republiky za rok 2012 I. Obsah 1. ÚVOD... 5 2. VÝSLEDKY CELNÍHO A DAŇOVÉHO ŘÍZENÍ... 6 VÝVOJ CELNÍCH A DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ... 7 1.1. Celní a daňové příjmy v celním řízení...

Více

Analýza vybraného procesu ve středně velké potravinářské firmě

Analýza vybraného procesu ve středně velké potravinářské firmě Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Adéla Weinsteinová Analýza vybraného procesu ve středně velké potravinářské firmě Bakalářská

Více

TÜV SÜD Journal Česká republika

TÜV SÜD Journal Česká republika 3/2010 TÜV SÜD Journal Česká republika MSV 2010 - Představujeme nejlepší stroj na světě 4 Úsporná opatření ve veřejných budovách 9 Co vlastně ti solárníci dělají? 10-11 Posuzování funkční bezpečnosti 12-13

Více

JAK VYUŽÍT PŘEDNOSTI KAPITALISTICKÉHO SYSTÉMU?

JAK VYUŽÍT PŘEDNOSTI KAPITALISTICKÉHO SYSTÉMU? JAK VYUŽÍT PŘEDNOSTI KAPITALISTICKÉHO SYSTÉMU? Soubor hlavních myšlenek příspěvků, zaměřených na toto téma a publikovaných v prestižním časopisu Harvard Business Review v roce 2011. Sestavil: prof. ing.

Více