Příspěvek pro ochranu obyvatelstva před chemickým terorismem Contrubution for Population Protection against Chemical Terrorism

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příspěvek pro ochranu obyvatelstva před chemickým terorismem Contrubution for Population Protection against Chemical Terrorism"

Transkript

1 Příspěvek pro ochranu obyvatelstva před chemickým terorismem Contrubution for Population Protection against Chemical Terrorism Ing. Martin Doležel Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury, Katedra aplikovaných pohybových aktivit, tř. Míru 115, Olomouc, telefon , Ing. Otakar Jiří Mika, CSc. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí, Purkyňova 118, Brno, telefon , fax: , Doc. Ing. Jaromír Novák, CSc. Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury, Katedra aplikovaných pohybových aktivit, tř. Míru 115, Olomouc, telefon , Klíčová slova: ochrana obyvatelstva, chemický terorismus, nebezpečná chemická toxická látka, nebezpečná chemická průmyslová toxická látka, bojová chemická látka Key Words: Population Protection, Chemical Terrorism, Hazardous Chemical Toxic Substance, Hazardous Chemical Industrial Toxic Substance, Chemical Warfare Agent Abstrakt: Možnosti chemického terorismu v podmínkách České republiky a základní aspekty ochrany před ním. Některá doporučení ke zvýšení připravenosti profesionálů se zaměřením na příslušníky hasičského záchranného sboru. Návrhy nových metodických listů pro nebezpečné průmyslové toxické chemické látky a pro bojové chemické látky. Návrh obsahu odborné písemné pomůcky pro základní složky integrovaného záchranného systému se zaměřením na možnosti chemického terorismu a ochrany před ním. Abstract: Possible chemical terrorism in the Czech Republic and basic aspects of protection against it. Specific recommendations for improved preparedness of professionals focused on Fire Rescue Service Brigades members. Suggestion of new methodological sheets with instuctions for handling hazardous industrial

2 toxic chemical substances and for chemical warfare agents. Proposal of a special written aid for basic bodies of the Czech Integrated Emergency System dealing with possible attacks of chemical terrorism and protection against it. Úvod Nejen historické příklady, ale i současné a budoucí reálné možnosti chemického terorismu jak prostřednictvím bojových chemických látek, tak i nebezpečných chemických průmyslových toxických látek potrhují význam a vysokou nebezpečnost chemického terorismu. K přípravě kvalitních opatření prevence a ochrany obyvatelstva před chemickým terorismem je potřeba tento negativní společenský jev důkladně zkoumat a poznávat. Na základě vědeckého bádání je možné a nutné navrhnout, připravit a postupně zavádět zcela konkrétní opatření ochrany v celé široké a komplikované oblasti nezbytného řetězce: prevence detekce přítomnosti nebezpečných chemických látek (a jejich identifikace a monitorování) ochrana před nebezpečnými chemickými látkami záchrana osob první pomoc zasažených osob léčení postižených osob likvidace následků a dopadů chemického terorismu. Hlavním a velmi dobře známým mezníkem v oblasti zneužití bojových chemických látek se stal den 20. březen 1995, kdy došlo k chemickému napadení se zneužitím sarinu vůči civilnímu obyvatelstvu v tokijském metru. Bylo usmrceno 12 osob a dalších osob bylo různým způsobem zasaženo, jak udává podrobná japonská policejní vyšetřovací zpráva, která byla vydána v angličtině [1]. Uvedený případ byl podrobně publikován jak v zahraniční [například 2,3] tak také v domácí odborné literatuře v České republice [4,5,6,7]. Překvapivě japonská policie velmi podcenila první test sarinu v městě Matsumoto již v roce 1994, který si vyžádal 7 mrtvých. Chemický terorismus v České republice a ochrana před ním Obecně je možné počítat s tím, že prostředky chemického terorismu mohou být rozděleny mezi dvě základní skupiny, a to účinnější a mnohem více nebezpečné bojové chemické látky (dříve nazývané otravné látky nebo bojové otravné látky), které byly přímo účelově od období první světové války připravovány k zabíjení lidí formou rychlých otrav. Na druhé straně jsou to však také nebezpečné chemické průmyslové toxické látky, které se zase nacházejí v průmyslových objektech a zařízeních ve velkých množstvích a jejich zneužití je tím nepříliš obtížné. Možnosti chemického terorismu formou podrobných scénářů a kalkulací chemického terorismu byly v domácí odborné literatuře uvedeny v některých odborných článcích, zprávách a bezpečnostních studiích [8-12].

3 Nezasvěceným by se mohlo zdát, že vytvoření a publikování hlavních scénářů chemického terorismu a jeho kalkulací může dát určitý jednoduchý návod samotným teroristům nebo nepřátelsky smýšlejícím jedincům. Je nutné si uvědomit, že bez vědeckého zkoumání a následného modelování scénářů chemického terorismu není možné promýšlet a připravovat celý řetězec opatření (jak byl výše uveden) pro boj s chemickým terorismem. Kromě toho se mohly stát pro teroristy inspirativní jak publikované případové studie o velkých chemických haváriích. Velkou zranitelnost představuje v podstatě každý dopravní systém, kde je vysoký pohyb cestujících. Vysoce zranitelná je velká část kritické infrastruktury moderní společnosti. Zvláštní místa, která jsou nejvíce náchylná k napadení chemickým terorismem; příklad tokijského metra z roku 1995, který bude pravděpodobně zopakován v blízké budoucnosti, ale s daleko závažnějšími následky a dopady. Ochrana obyvatelstva před chemickým terorismem již byla podrobně publikována v dřívějších pracích a to jako samostatný soubor opatření [8-12] k ochraně před chemickým terorismem, nebo jako komplex opatření v rámci chemického, biologického, radiologického a jaderného terorismu. Pro vytvoření skutečně komplexního programu ochrany obyvatelstva před chemickým terorismem je ale bezesporu potřeba řada vysoce kvalifikovaných odborníků, kteří mohou výše uvedený komplexní program připravit pouze na základě týmové práce. V současné době, ke dni 10. prosince 2012, není stále v podmínkách České republiky vytvořen systém připravenosti obyvatelstva na mimořádné události a krizové situace. V koncepci ochrany obyvatelstva z 25. února 2008 [13] je stanoven úkol: Ke zkvalitnění připravenosti fyzických osob se jeví jako potřebné přijmout Program výchovy a vzdělávání obyvatelstva k jeho bezpečnosti a ochraně při mimořádných událostech a krizových situacích. Školní mládež vzdělávat v souladu s rámcovými vzdělávacími programy základních a středních škol. Ke zkvalitnění připravenosti budoucích učitelů bude nutné začlenit do studijních programů pedagogických fakult problematiku Ochrana člověka za mimořádných událostí. Ačkoliv měl být tento systém vytvořen do konce roku 2010, nejsou o něm dosud publikovány žádné odborné informace. Doporučení ke zvýšení připravenosti profesionálů Postupně byly v České republice zpracovány a vydány typové plány pro řešení krizových situací, které zpracovaly ústřední správní orgány podle věcné příslušnosti.

4 Obecně, ale výstižně definuje typový plán terminologický slovník Ministerstva vnitra: Přílohová část krizového plánu nezbytná ke zvládnutí krizové situace, kterou ústřední správní úřad podle své působnosti stanoví pro jednotlivé druhy krizových situací doporučené typové postupy, zásady a opatření pro jejich řešení [14]. V současné době je vypracován typový plán v působnosti Ministerstva vnitra, typ krizové situace: Havárie velkého rozsahu způsobená vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky z konce roku 2007 [15]. Řeší do značné míry možnosti vzniku závažné havárie způsobené vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky (terminologicky již má být správně místo chemické přípravky chemické směsi), ale nezahrnuje problematiku bojových chemických látek a ochranu před nimi. Navíc je nutno zdůraznit, že popisované ryze havarijní jevy se mohou značně lišit od teroristického zneužití nebezpečných chemických látek a chemických směsí, především z hlediska razantního spouštěcího mechanismu takové mimořádné události. Proto by bylo potřebné a žádoucí vypracovat nový (upravený a doplněný) typový plán a také příslušný plán typové činnosti složek integrovaného záchranného systému, který by zahrnoval jak problematiku závažných havárií způsobených nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi a jejich možného teroristického zneužití, tak i problematiku zneužití bojových chemických látek k chemickému terorismu. Obdobně jako výše uvedený typový plán by se měla vypracovat typová činnost pro rychlou, účinnou a vysoce koordinovanou činnost složek integrovaného záchranného systému v případě mimořádné události zahrnující chemický terorismus. Je nesporné, že odborný, koordinační a závazný materiál může výrazně přispět k rychlému, spolehlivému a bezvadnému zásahu při vzniku mimořádné události spojené s chemickým terorismem. A za tím vším je nutné vidět především záchranu lidských životů, případně účinné ochránění jejich ohroženého zdraví. Bojový řád jednotek požární ochrany obsahuje taktické postupy zásahu pro různé mimořádné události [16]. Jeden z nich obsahuje i taktický postup zásahu s přítomností nebezpečných látek metodický list č. 1 L (22. prosince 2004) Zásah s přítomností nebezpečných látek. Je zaměřen na nebezpečné látky a přípravky jak jsou definovány zákonem o chemických látkách a chemických směsích. Dále řeší problematiku nebezpečných průmyslových toxických chemických látek, avšak neřeší problematiku bojových chemických látek. Navíc do této skupiny odborných a metodických postupů HZS patří i další metodické listy, které uvádí doporučený postup při řešení úniku chloru a amoniaku.

5 Bohužel neřeší mnohem jedovatější a nebezpečnější fosgen. Toxický plyn fosgen byl masově nasazen jako prostředek chemické války v období první světové války a způsobil kolem 80% všech smrtelných obětí chemické války v letech 1915 až Podle vysoce uznávané mezinárodní metody IAEA-TECDOC-727 [17] je možné srovnat jedovatost všech tří uvedených látek takto: amoniak středně toxický plyn, chlor plyn s vysokou toxicitou, fosgen plyn se zvlášť vysokou toxicitou. Obdobné hodnocení uvádí závazná prováděcí vyhláška č. 103/2006 Sb., k zákonu o prevenci závažných havárií [18], která je určená ke stanovení zóny havarijního plánování a k vypracování vnějšího havarijního plánu. Mimo jiné je to i proto, že citovaná prováděcí vyhláška vychází z mezinárodní metody IAEA- TECDOC-727. Fosgen je plyn velmi nebezpečný nejen pro svou velmi vysokou jedovatost, ale i pro své značné rozšíření v chemickém a jiném procesním průmyslu. Navíc nemá tak pronikavý a ostrý zápach jako amoniak nebo chlor. Jeho varovné vlastnosti jsou v tomto směru podstatně horší. V tabulce 1 je ukázáno jednoduché srovnání havarijních dosahů pro všechny tři uvedené toxické plyny za stejných podmínek a pro stejné množství (hmotnost) havarijně uniklé toxické látky (10 tun). Podmínky modelování jsou jako v části modelování, nicméně více než o absolutní hodnoty jde o srovnání havarijních dosahů jednotlivých plynů. Přesto jsou podmínky modelování dopadů dále uvedeny: vyhodnoceno jako PUFF jednorázový únik vroucí kapaliny s rychlým odparem do oblaku; teplota kapaliny v zařízení 20 0 C; celkové množství uniklé látky: 10 tun; rychlost větru v přízemní vrstvě atmosféry 1 m/s; charakter úniku kapaliny ze zařízení: sprejový efekt. Typ atmosférické stálosti: inverze. Typ povrchu ve směru šíření látky: průmyslová plocha. Ohrožení osob toxickou látkou (nezbytná evakuace osob z hlediska toxického ohrožení): viz tabulka 1. Doporučený průzkum toxické koncentrace: viz tabulka 1. Tabulka 1: Srovnání havarijních dosahů hlavních jedovatých plynů Toxická chemická látka Celkové uniklé množství [t] Ohrožení osob toxickou látkou [m] Doporučený průzkum toxické koncentrace [m] Fosgen Chlor Amoniak Kromě výše uvedeného je potřebné vypracovat samostatný taktický postup zásahu pro bojové chemické látky, nejlépe pro a) skupinové látky

6 (nervově paralytické látky, zpuchýřující látky, apod.) nebo b) pro konkrétní jednotlivé bojové chemické látky (sarin, cyklosarin, soman, tabun, yperit, apod. jak je to dále podrobně uvedeno). Lepším řešením by bylo více metodických listů pro nebezpečné toxické chemické látky a to ve dvou základních skupinách (jak jsou tyto látky děleny z hlediska možného chemického terorismu) pro: skupinu nebezpečných průmyslových toxických chemických látek (viz tabulka 2), skupinu bojových chemických látek (viz tabulka 3). První skupina by měla mít nové metodické listy pro větší skupinu nebezpečných průmyslových toxických chemických látek, např.: toxický plyn (např. oxid uhelnatý), zkapalněný toxický plyn (např. amoniak, chlor, oxid siřičitý), těkavá toxická kapalina (např. kyanovodík, metylizokyanát, epichlorhydrin, hydrazin, dichlormethan), hořlavá a toxická kapalina (např. methanol, sirouhlík, benzen, acetonitril, akrylonitril). Měl by být vytvořen metodický havarijní list (v další fázi řešení této oblasti) pro každou konkrétní nebezpečnou chemickou toxickou látku jejich výběr je uveden níže v jednotlivých tabulkách 2 a 3 (jako navržený národní standard). Tabulka 2: Navržené nebezpečné průmyslové toxické chemické látky pro metodické listy Nebezpečná průmyslová toxická chemická látka Arzenovodík Selenovodík Fosgen Fosforovodík (Fosfan) Dikyan Chlor Chlorovodík Bromovodík Sirovodík Metylchlorid Oxid dusnatý Kyanovodík Amoniak / čpavek Oxid uhelnatý Oxid siřičitý Klasifikace nebezpečné průmyslové toxické chemické látky Extrémně toxický plyn Extrémně toxický plyn Plyn se zvlášť vysokou toxicitou Plyn se zvlášť vysokou toxicitou Plyn se zvlášť vysokou toxicitou Vysoce toxická kapalina / plyn Středně toxický plyn Středně toxický plyn Středně toxický plyn

7 Metylbromid Fluorovodík Metylisokyanát Oxid sírový Oxid dusičitý Sirouhlík Bromkyan Středně toxický plyn Středně toxický plyn Toxická kapalina velmi vysoké toxicity Toxická kapalina vysoké toxicity Toxická kapalina vysoké toxicity Středně toxická kapalina Středně toxická kapalina Tabulka 3: Navržené bojové chemické látky pro metodické listy Navržené skupiny bojových chemických látek (BCHL) Nervově paralytické BCHL Zpuchýřující BCHL Dusivé BCHL Všeobecně jedovaté BCHL Dráždivé BCHL Navržené bojové chemické látky sarin, cyklosarin, soman, VX látka, tabun sirný yperit, lewisit, dusíkové yperity fosgen, difosgen kyanovodík, chlorkyan chloracetofenon, brombenzylkyanid, chlorpikrin, látka CS, látka CR Výběr konkrétních nebezpečných průmyslových toxických chemických látek by měl být proveden na základě dokumentace k prevenci závažných havárií, která je překládána a po náročné kontrole schvalována na krajských úřadech (jako krajský standard). Pro bojové chemické látky navrhujeme, aby byl metodický list vytvořen pro jednotlivé skupiny bojových chemických látek, protože současné rychlé a spolehlivé detekční a monitorovací přístroje chemického průzkumu zpravidla neumožňují stanovení jednotlivých konkrétních látek, ale jsou schopny rychle určit přítomnost jedné skupiny látek (skupinová detekce), např. nervově paralytické bojové chemické látky, zpuchýřující bojové chemické látky, apod. Klasifikace nebezpečných průmyslových toxických chemických látek je v tabulce 2 uvedena dle metodiky Mezinárodní agentury pro atomovou energii ve Vídni, IAEA-TECDOC-727 (1996) [17]. Stará odborná a metodická pomůcka CO-51-5 značně přispívá svým pojetím k tomuto řešení [19]. Zavedla jako první v podmínkách dřívějšího Československa do oblasti prevence závažné havárie pojem havarijní plán objektu a jeho závazný grafický a textový obsah. Kromě toho obsahuje plán havarijních prací a havarijní komisi objektu. Byla vydána již v roce 1981 s celostátní působností v bývalém Československu. Je možno dodat, že tato tehdy závazná a významná národní norma byla vydána dříve jak evropská směrnice SEVESO I, která upravuje problematiku prevence závažných chemických havárií v rámci celé Evropy (od roku 1982). V podmínkách chemického průmyslu a jiného procesního průmyslu se v průběhu 90. let minulého století ujala nová neoficiální pomůcka havarijní karta zařízení, která se začala používat jako relativně jednoduchý, ale účinný

8 nástroj havarijní připravenosti ve velkých průmyslových podnicích v České republice. Pomůcku havarijní karta zařízení lze považovat za potřebný manažerský nástroj ke zvýšení bezpečnosti chemického a jiného procesního průmyslu. V této souvislosti by se mělo uvažovat o zřízení výše uvedených odborných metodických havarijních listů vybraných nejvíce nebezpečných a nejvíce rozšířených nebezpečných průmyslových toxických chemických látek (viz tabulka 2), případně i vybraných výbušných a hořlavých nebezpečných chemických látek. Mohlo by se zdát, že dochází k určité duplicitě s bezpečnostními listy nebezpečných chemických látek, ale jedná se o dva rozdílné dokumenty. Bezpečnostní list a jeho obsah přesně stanoví jako povinný dokument legislativa. Bezpečnostní list je textově a informačně značně rozsáhlý, což je v podstatě málo přehledné a omezeně použitelné při řešení hrozících nebo již probíhajících závažných havárií. Takové závažné a vypjaté situace jsou často charakterizovány stresovými podmínkami a nedostatkem času. Bezpečnostní list slouží především k tomu, aby poskytnul potenciálním a skutečným uživatelům předem podrobné údaje o látce, se kterou se uživatel chystá pracovat. Odborný metodický havarijní list nebezpečné průmyslové toxické chemické látky musí obsahovat následné soubory konkrétních informací, které jsou nezbytně potřebné pro rychlé a spolehlivé řešení situace při závažné havárii a nezbytné pro zásah základních složek integrovaného záchranného systému. Především pro jednotky hasičského záchranného sboru. Návrh obsahu odborného metodického havarijního listu: název látky (i ve více běžných variantách), telefonické a další spojení na toxikologické informační středisko, toxicita látky-základní charakteristika, přesné a podrobné pokyny pro poskytnutí první pomoci (případně i s grafickou podporou provádění jednotlivých úkonů), přesné údaje o nebezpečnosti látky, hlavní možnosti omezování expozice působení látky, doporučená ochrana osob, stručné informace o způsobech značení na obalech, stručné informace o způsobech značení při přepravě látky (minimálně silniční a železniční přepravou), údaje o nutnosti vytýčení zamořených prostorů. Pro potřeby všech základních složek integrovaného záchranného systému je vhodné vydat obecnou stručnou informační pomůcku o základech chemického terorismu a ochraně před ním. Informační pomůcka by měla obsahovat řadu oblastí, jak je to uvedeno níže ve stručném návrhu.

9 Návrh obsahu písemné odborné společné pomůcky pro základní složky integrovaného záchranného systému o chemickém terorismu: úvod, základní legislativní podklady k chemickému terorismu a ochraně před ním, zdroje chemického terorismu I bojové chemické látky (základní charakteristiky látek), zdroje chemického terorismu II nebezpečné průmyslové toxické chemické látky (základní charakteristiky látek), základní možnosti chemického terorismu, některé vybrané hlavní scénáře chemického terorismu, základy modelování následků a dopadů chemického terorismu, základy ochrany osob před chemickým terorismem, obecné zásady první pomoci při chemickém terorismu, úkoly jednotlivých složek integrovaného záchranného systému v ochraně před chemickým terorismem, vzájemná spolupráce a součinnost jednotlivých složek integrovaného záchranného systému v ochraně před chemickým terorismem, přehled další odborné literatury a dostupných informací včetně doporučených webových stránek na internetu. V dalším období mohou být písemné pomůcky vydány pro jednotlivé základní (případně i ostatní) složky integrovaného záchranného systému samostatně, kde bude podrobněji řešena činnost a specifika jednotlivých složek integrovaného záchranného systému podle jejich působnosti. Závěr Chemický terorismus představuje v současné době a bude představovat i v dalších letech závažnou bezpečnostní hrozbu nejen v České republice. Zvyšování připravenosti pro boj s chemickým terorismem je proto nezbytný požadavek současné doby. Pochopitelně je to důležité, jak z hlediska dobré připravenosti obyvatelstva, tak i profesionálních záchranářů a to v celé šíři jejich různých složek a různých odborností. Tento stručný odborný příspěvek nabízí některé konkrétní možnosti pro značné zvýšení připravenosti profesionálů ke zvládnutí následků a dopadů chemických teroristických napadení. Zvýšení připravenosti nejen obyvatelstva, ale také a především profesionálních záchranářů bude mít za vysoce kladný následek záchranu mnohých lidských životů, případně účinnější ochranu zdraví zasažených a postižených osob. Literatura

10 [1] Policejní zpráva: National Police Agency, Shoten: AUM SHINRIKYO, An Alarming Report on the Terrorist Group s Organization and Activities, Japan [2] Brackett D. W.: Svatý teror-armageddon v Tokiu, Mladá fronta, Praha [3] Tu A. T.: Chemical Terrorism: Horrors in Tokyo Subway and Matsumoto City, Alaken, Colorado [4] Mika O., Neklapilová V.: Vojenské zdravotnické listy 5, 197 (2001). [5] Mika O. J., Neklapilová V.: Časopis 112 3, 20 (2005). [6] Tu A. T., Mika O. J.: Časopis 112 3, 35 (2010). [7] Tu A. T., Mika O. J., Neklapilová V.: Časopis 112 6, 17 (2009). [8] Matoušek J., Mika O., Vičar D.: Nové hrozby terorismu: chemický, biologický, radiologický a jaderný terorismus, Universita obrany, Brno [9] Mika O. J., Mašek I.: Chemické listy 4, 255 (2008). [10] Matoušek J., Mika O.: Informační zpravodaj Institutu ochrany obyvatelstva 2, 83 (2004). [11] Patočka J., aj.: Vojenská toxikologie, Grada Publishing, Praha [12] Mika O., Patočka J.: Ochrana před chemickým terorismem, Jihočeská universita v Českých Budějovicích, České Budějovice [13] Koncepce ochrany obyvatelstva, Praha 25. února [14] Terminologický slovník, Praha, Ministerstvo vnitra České republiky, [15] Čapoun T., Kovařík F.: Typový plán pro havárie způsobené nebezpečnými chemickými látkami a přípravky, Lázně Bohdaneč, Institut ochrany obyvatelstva, [16] Metodický list č. 1: Zásah s přítomností nebezpečných látek, Bojový řád jednotek požární ochrany, [17] IAEA-TECDOC-727 (Rev.1): Manual for the classification and prioritization of risks due to major accidents in process and related industries, Inter-Agency Programme on the Assessment and Management of Health and Environmental Risks from Energy and Other Complex Industrial Systems, Vienna 1996, ISSN [18] Vyhláška č. 103/2006 Sb., o stanovení zásad pro vymezení zóny havarijního plánování a o rozsahu a způsobu vypracování vnějšího havarijního plánu. [19] Předpis Civilní obrany, CO-51-5: Nebezpečné průmyslové škodliviny, Praha, Federální ministerstvo národní obrany, Brno 10. prosince 2012

Toxikologické a zdravotní aspekty nebezpečných chemických látek Toxicological and Health Aspects of Hazardous Chemical Substances

Toxikologické a zdravotní aspekty nebezpečných chemických látek Toxicological and Health Aspects of Hazardous Chemical Substances Toxikologické a zdravotní aspekty nebezpečných chemických látek Toxicological and Health Aspects of Hazardous Chemical Substances doc. Ing. Otakar Jiří Mika, CSc. 1 Ing. Petr Lacina, PhD. 2 1 Univerzita

Více

Stručné posouzení nebezpečnosti vybraných chemických toxických látek Ing. Otakar J. Mika, CSc. Úvod

Stručné posouzení nebezpečnosti vybraných chemických toxických látek Ing. Otakar J. Mika, CSc. Úvod Stručné posouzení nebezpečnosti vybraných chemických toxických látek Ing. Otakar J. Mika, CSc. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 118, 612 00 Brno E-mail: otakar_mika@email.cz;

Více

IZS a chemický terorismus

IZS a chemický terorismus IZS a chemický terorismus Jiří Kassa Katedra toxikologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové TERORISTICKÝ ÚTOK NA WTC New York 11.září 2001 1 TERORISTICKÝ ÚTOK V TOKIJSKÉM METRU 1994 - Matsumoto

Více

TOXIKOLOGICKÁ PROBLEMATIKA CHEMICKÝCH HAVARIÍ

TOXIKOLOGICKÁ PROBLEMATIKA CHEMICKÝCH HAVARIÍ TOXIKOLOGICKÁ PROBLEMATIKA CHEMICKÝCH HAVARIÍ prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc. prof. RNDr. Rudolf Štětina, CSc. Katedra toxikologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové Rozdělení jedů Podle

Více

Legislativní změny v oblasti chemických látek a směsí a prevence závažných havárií

Legislativní změny v oblasti chemických látek a směsí a prevence závažných havárií Legislativní změny v oblasti chemických látek a směsí a prevence závažných havárií Změny pro léta 2016-2017 Chemické látky a směsi Nařízení (ES) 1278/2008 CLP plně účinné od 1.června 2015 zbývá poslední

Více

NEBEZPEČÍ CHEMICKÉHO TERORISMU A JEHO NÁSLEDKY. OTAKAR J. MIKA a IVAN MAŠEK. Obsah

NEBEZPEČÍ CHEMICKÉHO TERORISMU A JEHO NÁSLEDKY. OTAKAR J. MIKA a IVAN MAŠEK. Obsah Chem. Listy 102, 255261 (2008) NEBEZPEČÍ CHEMICKÉHO TERORISMU A JEHO NÁSLEDKY OTAKAR J. MIKA a IVAN MAŠEK Vysoké učení technické, Fakulta chemická, Purkyňova 118, 612 00 Brno mika@fch.vutbr.cz, masek@fch.vutbr.cz

Více

PREVENCE ZÁVAŽNÝCH CHEMICKÝCH HAVÁRIÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI PREVENTION OF MAJOR CHEMICAL ACCIDENTS IN ZLÍN REGION

PREVENCE ZÁVAŽNÝCH CHEMICKÝCH HAVÁRIÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI PREVENTION OF MAJOR CHEMICAL ACCIDENTS IN ZLÍN REGION PREVENCE ZÁVAŽNÝCH CHEMICKÝCH HAVÁRIÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI PREVENTION OF MAJOR CHEMICAL ACCIDENTS IN ZLÍN REGION Doc. Ing. Otakar J. Mika, CSc. Fakulta logistiky a krizového řízení, Uherské Hradiště Studentské

Více

Úvod do vojenské toxikologie

Úvod do vojenské toxikologie Úvod do vojenské toxikologie plk. prof. MUDr. Jiří Kassa, CSc. Katedra toxikologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové Cíl přednášky Definice pojmu toxikologie a vojenská toxikologie Chemická

Více

Modul 2 - Koncepční a legislativní rámec pro oblast krizového řízení ve zdravotnictví

Modul 2 - Koncepční a legislativní rámec pro oblast krizového řízení ve zdravotnictví Celostátní konference - Krizová připravenost zdravotnických zařízení Modul 2 - Koncepční a legislativní rámec pro oblast krizového řízení ve zdravotnictví Mgr. Tomáš Fröhlich prosinec 2014 Základní struktura

Více

Připravenost obyvatelstva v ochraně před chemickým terorismem Ing. Otakar J. Mika, CSc. Úvod Televizní vysílání pro obyvatelstvo

Připravenost obyvatelstva v ochraně před chemickým terorismem Ing. Otakar J. Mika, CSc. Úvod Televizní vysílání pro obyvatelstvo Připravenost obyvatelstva v ochraně před chemickým terorismem Ing. Otakar J. Mika, CSc. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 118, 612 00 Brno E-mail: otakar_mika@email.cz; mika@fch.vutbr.cz

Více

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Více

U Č E B N Í O S N O V Y

U Č E B N Í O S N O V Y MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR U Č E B N Í O S N O V Y Doplňkový kurz ochrana obyvatelstva a plánování Platnost od 1. 1. 2006 2005 MINISTERSTVO VNITRA generální

Více

Ochrana obyvatelstva

Ochrana obyvatelstva Ochrana obyvatelstva Název opory - INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM, VÝZNAM A ÚKOLY doc. Ing. Josef Kellner, CSc. josef.kellner@unob.cz, telefon: 973 44 36 65 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Legislativní změny v oblasti chemických látek a směsí a prevence závažných havárií. MUDr. Marie Adámková

Legislativní změny v oblasti chemických látek a směsí a prevence závažných havárií. MUDr. Marie Adámková Legislativní změny v oblasti chemických látek a směsí a prevence závažných havárií MUDr. Marie Adámková Změny pro léta 2016-2017 Chemické látky a směsi Nařízení (ES) 1278/2008 CLP plně účinné od 1.června

Více

MV generální ředitelství HZS ČR Školní a výcvikové zařízení HZS ČR. Rozdělení Detekce Taktika zásahu BCHL. Bojové chemické látky

MV generální ředitelství HZS ČR Školní a výcvikové zařízení HZS ČR. Rozdělení Detekce Taktika zásahu BCHL. Bojové chemické látky MV generální ředitelství HZS ČR Školní a výcvikové zařízení HZS ČR Rozdělení Detekce Taktika zásahu BCHL Bojové chemické látky BCHL - Úvod Bojové chemické látky Chemické látky, které mohou být využity

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-3/PO-OVL-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 6 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

239/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb.

239/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb. 239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 1. Plán krizové připravenosti je: 1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný zpracovatel

Více

Počet stran: 7. Přehled právních předpisů využitelných při přípravě na krizové situace a jejich řešení

Počet stran: 7. Přehled právních předpisů využitelných při přípravě na krizové situace a jejich řešení C1 Přehled právních předpisů využitelných při přípravě na krizové situace a jejich řešení Všechny níže uvedené právní předpisy je třeba vnímat ve znění pozdějších předpisů. 1. ÚSTAVNÍ POŘÁDEK ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Analýza rizika pro účely vnějších havarijních plánů. Metodický přístup

Analýza rizika pro účely vnějších havarijních plánů. Metodický přístup Stuchlá, K., Analýza rizika pro účely vnějších havarijních plánů. 2. ročník konference Bezpečnost v chemickém průmyslu. Sborník přednášek z konference, s.283 287. Ústí nad Labem 19. 20.9.2005, s.283 287.

Více

generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, Praha 414

generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, Praha 414 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 Č.j. PO- 1532 /IZS-2004 Praha 11.května 2004 Počet listů: 1 Přílohy:

Více

Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006

Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006 Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky Ústí nad Labem 4/2014 Ing. Jaromír Vachta Účel a působnost

Více

Krizové plánování v Moravskoslezském kraji ve vztahu k právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zpracovatelům plánů krizové připravenosti

Krizové plánování v Moravskoslezském kraji ve vztahu k právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zpracovatelům plánů krizové připravenosti Kratochvílová D. Plány krizové připravenosti jako součást krizového plánování v Moravskoslezském kraji 112 Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva, Ročník

Více

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studia oboru Bezpečnostní inženýrství

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studia oboru Bezpečnostní inženýrství Nebezpečné látky 1. Podmínky procesu hoření, teorie oxidace Klasifikace chemických látek a směsí (dle zákona o chemických látkách i nařízení CLP) 2. Hořlavé látky a jejich dělení Označování chemických

Více

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Úloha starosty obce při řešení mimořádných událostí a krizových situací METODICKÁ POMŮCKA pro

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j.: PO-293-27/OOB-2003 Praha 16. prosince 2003 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán generální ředitel HZS ČR a náměstek

Více

Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006

Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006 Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky Ústí nad Labem 4/2013 Ing. Jaromír Vachta Účel a působnost

Více

TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912

TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912 TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912 Varianta:0 1. Kolik existuje stupňů povodňové aktivity a jak se nazývají: 1) dva stupně, 1. stupeň značí voda stoupá, 2. stupeň značí voda klesá 2) čtyři stupně,

Více

Systém prevence mimořádných událostí

Systém prevence mimořádných událostí Systém prevence mimořádných událostí plk. Ing. Jana Neškodná 29.-30.3.2011 Červený kohout 2011 Hluboká nad Vltavou Právní rámec Zákon č. 133/1985 S., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

Řízení rizik. Analýza a ovládání rizik chemického a biologického ohrožení vojsk v průběhu misí

Řízení rizik. Analýza a ovládání rizik chemického a biologického ohrožení vojsk v průběhu misí Řízení rizik Analýza a ovládání rizik chemického a biologického ohrožení vojsk v průběhu misí Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

Krizová a ostatní legislativa

Krizová a ostatní legislativa Krizová a ostatní legislativa ÚSTAVNÍ ZÁKONY Ústava, jako vrchol soustavy právních norem je považována za základní zákon. Ústavní zákony upravují stejnou oblast jako samotná ústava, doplňují ji, mění a

Více

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva.

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva. Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva Varianta B 1. Mezi rozsáhlé živelní pohromy nepatří: (2) a) sesuvy půdy vyvolané

Více

MV generální ředitelství HZS ČR Školní a výcvikové zařízení HZS ČR. Rozdělení Detekce Taktika zásahu BCHL. Bojové chemické látky

MV generální ředitelství HZS ČR Školní a výcvikové zařízení HZS ČR. Rozdělení Detekce Taktika zásahu BCHL. Bojové chemické látky MV generální ředitelství HZS ČR Školní a výcvikové zařízení HZS ČR Rozdělení Detekce Taktika zásahu BCHL Bojové chemické látky Detekční papírky Detekce BCHL Jednoduché prostředky detekce PP-3 (Calid-3)

Více

Úvod k základům bezpečnostní politiky. Ing. Vilém ADAMEC, Ph.D.

Úvod k základům bezpečnostní politiky. Ing. Vilém ADAMEC, Ph.D. Úvod k základům bezpečnostní politiky Ing. Vilém ADAMEC, Ph.D. Základy bezpečnostní politiky (2+0) O čem to bude? 1) Přednášející 2) Témata přednášek 3) Literatura ke studiu Ing. Vilém ADAMEC, Ph.D. Ing.

Více

MINISTERSTVO VNITRA. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky. Č.j. PO-2897/IZS-2006 Praha 19. října 2006 Počet listů: 7

MINISTERSTVO VNITRA. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky. Č.j. PO-2897/IZS-2006 Praha 19. října 2006 Počet listů: 7 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Č.j. O-897/IZS-006 raha 9. října 006 listů: 7 S c h v a l u j e : genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r.. generální ředitel

Více

Účel a působnost p zákonaz Účel - stanovuje systém prevence vzniku závažných havárií a požadavky na objekty a zařízení, kde jsou umístěny a využívány

Účel a působnost p zákonaz Účel - stanovuje systém prevence vzniku závažných havárií a požadavky na objekty a zařízení, kde jsou umístěny a využívány Zákon č.. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006 o prevenci závaz važných havári rií způsobených vybranými nebezpečnými nými chemickými látkami nebo chemickými přípravkypravky Ústí nad Labem 4/2010 Ing. Jaromír

Více

Činnost jednotek požární ochrany při povodních. plk. Mgr. Štěpán Kavan, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

Činnost jednotek požární ochrany při povodních. plk. Mgr. Štěpán Kavan, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje Činnost jednotek požární ochrany při povodních plk. Mgr. Štěpán Kavan, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje 1 Bezpečnost komplexně Úkolem vlády ČR a orgánů všech územních samosprávných celků

Více

12. Ochrana obyvatelstva

12. Ochrana obyvatelstva 2. Ochrana obyvatelstva 2 Ochrana obyvatelstva vyučovacích předmětu 44 vyučovacích bloku: 2. Historie ochrany obyvatelstva v našich podmínkách 2 2.2 Legislativa 3 2.3 Varování a vyrozumění a způsob poskytování

Více

PŘEDSTAVENÍ poslanecké iniciativy pro efektivizaci boje ČR s terorismem. Ing. Michael HRBATA místopředseda Výboru pro obranu

PŘEDSTAVENÍ poslanecké iniciativy pro efektivizaci boje ČR s terorismem. Ing. Michael HRBATA místopředseda Výboru pro obranu PŘEDSTAVENÍ poslanecké iniciativy pro efektivizaci boje ČR s terorismem Ing. Michael HRBATA místopředseda Výboru pro obranu Obecná definice Terorismus je taktika z oblasti válečných činů, vyvolávající

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II A (POP II A)

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II A (POP II A) MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č E B N Í O S N O V Y Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II A (POP II A) Platnost od.. 2006 2005 MINISERSVO VNIRA

Více

Havarijní plánování. Přednáška (5/5) v rámci předmětu Havárie a životní prostředí

Havarijní plánování. Přednáška (5/5) v rámci předmětu Havárie a životní prostředí Havarijní plánování Přednáška (5/5) v rámci předmětu Havárie a životní prostředí Ing. Vilém Sluka Odborné pracoviště pro prevenci závažných havárií Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Praha Přednáška

Více

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ PRO INŽENÝRSKÉ OBORY

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ PRO INŽENÝRSKÉ OBORY KRIZOVÉ ŘÍZENÍ PRO INŽENÝRSKÉ OBORY Denní i kombinované studium: doc. RNDr. Dana Procházková, DrSc. Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi Prohloubení znalostí z oblasti řízení o

Více

Název školy: Číslo a název sady: klíčové aktivity: Hygiena a toxikologie, 3. ročník, Ekologie a životní prostředí

Název školy: Číslo a název sady: klíčové aktivity: Hygiena a toxikologie, 3. ročník, Ekologie a životní prostředí Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: Téma: Jméno a příjmení autora: STŘEDNÍ ODBORNÁ

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II B (POP II B)

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II B (POP II B) MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č E B N Í O S N O V Y Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II B (POP II B) Platnost od.. 006 005 MINISERSVO VNIRA generální

Více

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy Metodika zpracování krizových plánů podle 15 až 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-3 790/GŘ-VZ-2003 Praha 28. listopadu 2003 S c h v a l u j e : Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr.

Více

TERORISTICKÉ POUŽITÍ CHEMICKÝCH LÁTEK. J. Bajgar Katedra toxikologie, Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, Hradec Králové

TERORISTICKÉ POUŽITÍ CHEMICKÝCH LÁTEK. J. Bajgar Katedra toxikologie, Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, Hradec Králové TERORISTICKÉ POUŽITÍ CHEMICKÝCH LÁTEK J. Bajgar Katedra toxikologie, Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, Hradec Králové TAK O ČEM TO DNESKA BUDE: Cílem přednášky je NA STRUČNĚ UPOZORNIT

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A)

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A) MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č E B N Í O S N O V Y Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A) Platnost od 1. 1. 2006 2005 MINISERSVO VNIRA

Více

Ing. Jaroslav Slezák Doc., Ing. et Ing. Karel Klouda CSc., Ph.D., M.B.A. RNDr.Hana Kubátová Ph.D.

Ing. Jaroslav Slezák Doc., Ing. et Ing. Karel Klouda CSc., Ph.D., M.B.A. RNDr.Hana Kubátová Ph.D. Ing. Jaroslav Slezák Doc., Ing. et Ing. Karel Klouda CSc., Ph.D., M.B.A. RNDr.Hana Kubátová Ph.D. Experiment, ze kterého prezentace vychází, se prováděl pro potřebu vzniku listu ZZS HMP k typové činnosti

Více

Traumatologické plány krajů jako základ pro zpracování traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb

Traumatologické plány krajů jako základ pro zpracování traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb Traumatologické plány krajů jako základ pro zpracování traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb Odbor bezpečnosti a krizového řízení Medicína katastrof, Brno Ing. J. Hejdová 7. 8. 2. 2013

Více

Traumatologické plány krajů jako. traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb

Traumatologické plány krajů jako. traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb Traumatologické plány krajů jako základ pro zpracování traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb Odbor bezpečnosti a krizového řízení Medicína katastrof, Brno Ing. J. Hejdová 7. 8. 2. 2013

Více

ÚLOHA POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY PŘI OCHRANĚ ENERGETICKÉ KRITICKÉ INFRASTRUKTURY

ÚLOHA POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY PŘI OCHRANĚ ENERGETICKÉ KRITICKÉ INFRASTRUKTURY ÚLOHA POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY PŘI OCHRANĚ ENERGETICKÉ KRITICKÉ INFRASTRUKTURY POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Působí dle zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky Policii tvoří: a) Policejní prezidium

Více

U Č E B N Í O S N O V Y

U Č E B N Í O S N O V Y MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR U Č E B N Í O S N O V Y Chemická služba B (T-CHS B) Platnost od 1. ledna 2006 2005 2 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství

Více

Seznam právních předpisů z oblasti jaderné energie, ionizujícího záření a předpisy související

Seznam právních předpisů z oblasti jaderné energie, ionizujícího záření a předpisy související Seznam právních předpisů z oblasti jaderné energie, ionizujícího záření a předpisy související ke dni 18.6.2001 I. Atomový zákon a prováděcí předpisy k němu a) atomový zákon 1. Zákon č. 18/1997 Sb., o

Více

Informační podpora. TRINS, Databáze nebezpečných látek. MV generální ředitelství HZS ČR Školní a výcvikové zařízení HZS ČR.

Informační podpora. TRINS, Databáze nebezpečných látek. MV generální ředitelství HZS ČR Školní a výcvikové zařízení HZS ČR. MV generální ředitelství HZS ČR Školní a výcvikové zařízení HZS ČR www.medistyl.info Informační podpora TRINS, Databáze nebezpečných látek Vlastimil Svoboda www.medistyl.info TRINS Transportní a informační

Více

LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB

LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

PROTECTIVE FILTERS. Ochranné filtry

PROTECTIVE FILTERS. Ochranné filtry PROTECTIVE FILTERS Ochranné filtry 1 O nás Akciová společnost SIGMA GROUP a.s. je moderní a dynamicky se rozvíjející česká strojírenská firma, která stojí v čele skupiny nejvýznamnějších výrobců čerpadel

Více

Decentralizace adaptace aneb co nám brání v realizaci prvků resilience v místních rozvojových strategiích MAS. Havlíčkův Brod

Decentralizace adaptace aneb co nám brání v realizaci prvků resilience v místních rozvojových strategiích MAS. Havlíčkův Brod Decentralizace adaptace aneb co nám brání v realizaci prvků resilience v místních rozvojových strategiích MAS Havlíčkův Brod 16. 3. 2016 Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030

Více

B E Z P E Č N O S T N Í R A D A S T Á T U

B E Z P E Č N O S T N Í R A D A S T Á T U B E Z P E Č N O S T N Í R A D A S T Á T U P ř í l o h a k usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 18. ledna 2016 č. 11 Harmonogram opatření k realizaci Koncepce environmentální bezpečnosti, a to na období

Více

PROBLEMATIKA ZAJIŠŤOVÁNÍ FYZICKÉ BEZPEČNOSTI NEMOCNIC, SOUČÁST PREVENCE KRIMINALITY VE MĚSTĚ A KRAJI

PROBLEMATIKA ZAJIŠŤOVÁNÍ FYZICKÉ BEZPEČNOSTI NEMOCNIC, SOUČÁST PREVENCE KRIMINALITY VE MĚSTĚ A KRAJI Upravené pojetí příspěvku vzhledem k rozsahu a závažnosti problematiky Ing. Petr Hartmann PROBLEMATIKA ZAJIŠŤOVÁNÍ FYZICKÉ BEZPEČNOSTI NEMOCNIC, SOUČÁST PREVENCE KRIMINALITY VE MĚSTĚ A KRAJI Jestliže si

Více

Příloha č. 1 Smlouvy Počet stran: 5. Projekt

Příloha č. 1 Smlouvy Počet stran: 5. Projekt Příloha č. 1 Smlouvy Počet stran: 5 Projekt Zpracování legislativních podkladů pro provoz státních bezpilotních prostředků 1. Předmět řešení Předmětem veřejné zakázky je vyhodnocení současné legislativy

Více

plk. prof. MUDr. Jiří Kassa, CSc. Katedra toxikologie, Fakulta vojenského zdravotnictví, Hradec Králové

plk. prof. MUDr. Jiří Kassa, CSc. Katedra toxikologie, Fakulta vojenského zdravotnictví, Hradec Králové plk. prof. MUDr. Jiří Kassa, CSc. Katedra toxikologie, Fakulta vojenského zdravotnictví, Hradec Králové Definice terorismu Terorismus = systematické používání teroru nebo neočekávaného násilí proti vládám,

Více

SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011

SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011 Strana 42 Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011 kterou se zrušuje směrnice Ministerstva zemědělství čj. 41658/2001-60000

Více

Ochrana kritické infrastruktury a spolupráce s integrovaným záchranným systémem

Ochrana kritické infrastruktury a spolupráce s integrovaným záchranným systémem Ochrana kritické infrastruktury a spolupráce s integrovaným záchranným systémem Martin Bílek Bezpečnostní ředitel Obsah ČEPS jako významný subjekt KI Plány krizové připravenosti subjektu KI Úloha státu

Více

Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012. Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva

Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012. Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012 Téma: Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Mgr.Bohumír Martínek, Ph.D. Vedoucí Ústřední odborné

Více

H A R M O N O G R A M zpracování krizového plánu Středočeského kraje

H A R M O N O G R A M zpracování krizového plánu Středočeského kraje Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje Příloha 2 k j. HSKL 3897-1/ KŘ Počet listů: 7 H A R M O N O G R A M zpracování krizového plánu Středočeského kraje Zpracoval: plk. RNDr. Tomáš Holec ředitel

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 84484-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-P Praha 25. července 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba

Více

Úloha vedoucího organizace při řešení krizových situací a dalších mimořádných událostí

Úloha vedoucího organizace při řešení krizových situací a dalších mimořádných událostí Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje odbor ochrany obyvatelstva a plánování Úloha vedoucího organizace při řešení krizových situací a dalších mimořádných událostí METODICKÁ POMŮCKA pro management

Více

KRIZOVÁ LEGISLATIVA DE LEGE FERENDA (NĚKTERÉ ASPEKTY)

KRIZOVÁ LEGISLATIVA DE LEGE FERENDA (NĚKTERÉ ASPEKTY) KRIZOVÁ LEGISLATIVA DE LEGE FERENDA (NĚKTERÉ ASPEKTY) Plk. doc. JUDr. František Vavera, Ph.D. Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Fakulta právnická Západočeské univerzity

Více

SARIN a jeho teroristické zneužití

SARIN a jeho teroristické zneužití 10. kongres Medicína katastrof, Brno 5. 2. 2015 SARIN a jeho teroristické zneužití Ing. Vlasta Neklapilová Informační středisko medicíny katastrof Úrazová nemocnice v Brně SARIN - nervově paralytická látka

Více

1 Úvodní ustanovení Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie 1 ) a upravuje

1 Úvodní ustanovení Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie 1 ) a upravuje Strana 2804 Sbírka zákonů č. 226 / 2015 Částka 93 226 VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2015 o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování a postupu při jejím vymezení a o náležitostech obsahu vnějšího havarijního

Více

ÚLOHA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR PŘI LIKVIDACI HAVÁRIÍ

ÚLOHA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR PŘI LIKVIDACI HAVÁRIÍ ÚLOHA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR PŘI LIKVIDACI HAVÁRIÍ Ing. Petra Najmanová pracoviště chemické služby, odbor IZS a výkonu služby, MV-GŘ HZS ČR Seminář Znečištění podzemních a povrchových vod riziko

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR

PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR LEOPOLD SKORUŠA 1. Právní instituty ochrany společnosti a státu 1.1 Ústavní instituty Pro život jednotlivce má zásadní význam existence

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-74990-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-Z Praha 17. června 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob

., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob Kratochvílová D., Kratochvílová D., Kukuczková S., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob - sborník přednášek z mezinárodní konference Ochrana

Více

Nebezpečné látky a směsi

Nebezpečné látky a směsi Nebezpečné látky a směsi 1. Podmínky procesu hoření, teorie oxidace Klasifikace chemických látek a směsí (dle zákona o chemických látkách i nařízení CLP) 2. Hořlavé látky a jejich dělení Označování chemických

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

Koncepce environmentální bezpečnosti

Koncepce environmentální bezpečnosti Koncepce environmentální bezpečnosti Důvody zpracování Bezpečnostní strategie ČR Koncepce ochrany obyvatelstva Usnesení vlády č. 165/2008 Požadavky ES Úkol z usnesení vlády připravit koncepci environmentální

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Legislativní vymezení krizového řízení. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Legislativní vymezení krizového řízení. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Legislativní vymezení krizového řízení Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

ExFoS - Expert Forensic Science XXIV. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství Brno 2016

ExFoS - Expert Forensic Science XXIV. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství Brno 2016 HLAVNÍ BEZPEČNOSTNÍ ASPEKTY NEBEZPEČNÝCH CHEMICKÝCH LÁTEK ABSTRAKT: MAIN SAFETY ASPECTS OF HAZARDOUS CHEMICAL SUBSTANCES Otakar J. Mika 1), Petr Lacina 2) Příspěvek je zaměřena na shrnutí stručného legislativního

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO- 17/IZS-2002 V Praze dne 30. ledna 2002 S c h v a l u j e: generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra v. r. U

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-123427-1/PO-PVP-2014 Kódové označení: OOB a KŘ-P Praha 23. září 2014 listů: 13 Schvaluje: brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba,

Více

VNĚJŠÍ HAVARIJNÍ PLÁN JADERNÉ ELEKTRÁRNY TEMELÍN

VNĚJŠÍ HAVARIJNÍ PLÁN JADERNÉ ELEKTRÁRNY TEMELÍN VNĚJŠÍ HAVARIJNÍ PLÁN JADERNÉ ELEKTRÁRNY TEMELÍN OBSAH A: INFORMAČNÍ ČÁST ÚVOD... 2 INFORMAČNÍ ČÁST... 3 1. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA JE TEMELÍN... 3 2. VÝSLEDKY ANALÝZ MOŽNÝCH RADIAČNÍCH HAVÁRIÍ A MOŽNÝCH

Více

Zpráva. po vzniku radiační havárie

Zpráva. po vzniku radiační havárie III. Zpráva o postupu řešení úkolu o informování veřejnosti po vzniku radiační havárie 2011 1 Obsah I. Úvod... 3 II. Radiační havárie... 3 III. Cíle mediální komunikace... 3 IV. Odpovědné orgány... 4 V.

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ P

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ P MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 27991-1/PO-2010 Kódové označení: OOB a KŘ - P Praha: 8. června 2010 Počet listů: 11 OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

Více

Úloha starosty obce s rozšířenou působností. při přípravě na mimořádné události a krizové situace a při jejich řešení

Úloha starosty obce s rozšířenou působností. při přípravě na mimořádné události a krizové situace a při jejich řešení Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení Úloha starosty obce s rozšířenou působností při přípravě na mimořádné události a krizové situace a při jejich

Více

MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR

MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR MINISTERSTVO VNITRA MVCRX028E6UZ GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR Č. j. MV-1885-1/PO-IZS-2015 Kódové označení: NL Praha 7. ledna 2015 Počet listů: 8 S c h v a l u j e: brig. gen. Ing.

Více

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI NA UNIVERZITĚ OBRANY I. ČÁST. pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. petr.hruza@unob.cz Univerzita obrany Brno

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI NA UNIVERZITĚ OBRANY I. ČÁST. pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. petr.hruza@unob.cz Univerzita obrany Brno VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI NA UNIVERZITĚ OBRANY I. ČÁST pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. petr.hruza@unob.cz Univerzita obrany Brno Struktura Univerzity obrany Fakulta vojenského leadershipu

Více

Legislativa používaná v krizovém řízení

Legislativa používaná v krizovém řízení Legislativa používaná v krizovém řízení Všechny zde uvedené normy je třeba vnímat ve znění pozdějších předpisů Krizová legislativa: Základní legislativní akty: Mezinárodní legislativní akty: Legislativa

Více

Význam znalostí vlastností nebezpečných látek a jejich působení na člověka pro studenty Policejní akademie České republiky v Praze

Význam znalostí vlastností nebezpečných látek a jejich působení na člověka pro studenty Policejní akademie České republiky v Praze Ing. Lubomír Polívka Význam znalostí vlastností nebezpečných látek a jejich působení na člověka pro studenty Policejní akademie České republiky v Praze Anotace Článek se zabývá potřebou a významem znalostí

Více

Ochrana obyvatelstva

Ochrana obyvatelstva Ochrana obyvatelstva Název opory - ÚVOD DO STUDIA PŘEDMĚTU, CÍLE VÝUKY, ZÁKLADNÍ POJMY, ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ NORMY mjr. Ing. Jan KYSELÁK, Ph.D., tel.: +420 973 44 3918, e-mail: jan.kyselak@unob.cz Operační

Více

Část A. Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany ve Frýdku-Místku

Část A. Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany ve Frýdku-Místku Příloha č. 1a k č. j. FM-24-3/2014 Počet listů: 9 OBECNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Část A Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Elektronický vzdělávací a informační systém Hasičského záchranného

Více

PŮSOBNOST ÚSTAVU OPZHN JAKO VÝZKUMNÉ A VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE VE SFÉŘE CHEMICKÉ A RADIAČNÍ BEZPEČNOSTI

PŮSOBNOST ÚSTAVU OPZHN JAKO VÝZKUMNÉ A VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE VE SFÉŘE CHEMICKÉ A RADIAČNÍ BEZPEČNOSTI PŮSOBNOST ÚSTAVU OPZHN JAKO VÝZKUMNÉ A VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE VE SFÉŘE CHEMICKÉ A RADIAČNÍ BEZPEČNOSTI Autoři: plk. doc. Ing. ZDENĚK SKALIČAN, CSc., pplk. doc. Ing. STANISLAV FLORUS, CSc. Ústav OPZHN Univerzity

Více

DETEKCE A LABORATORNÍ KONTROLA ÚNIKŮ NEBEZPEČNÝCH CHEMICKÝCH LÁTEK DO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ S NUTNOSTÍ VÝJEZDU CHEMICKÉ LABORATOŘE HZS

DETEKCE A LABORATORNÍ KONTROLA ÚNIKŮ NEBEZPEČNÝCH CHEMICKÝCH LÁTEK DO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ S NUTNOSTÍ VÝJEZDU CHEMICKÉ LABORATOŘE HZS VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ INSTITUTE OF FORENSIC ENGINEERING DETEKCE A LABORATORNÍ KONTROLA ÚNIKŮ NEBEZPEČNÝCH CHEMICKÝCH LÁTEK DO ŽIVOTNÍHO

Více

TÉMATA PRO ÚSTNÍ ČÁST SLUŽEBNÍ ZKOUŠKY

TÉMATA PRO ÚSTNÍ ČÁST SLUŽEBNÍ ZKOUŠKY TÉMATA PRO ÚSTNÍ ČÁST SLUŽEBNÍ ZKOUŠKY A) Ochrana obyvatelstva a krizové řízení 1. Krizové řízení 1.1. Definice pojmu, základní právní předpisy 1.2. Možné členění krizových situací z hlediska jejich vzniku

Více

Policie České republiky základní složka IZS

Policie České republiky základní složka IZS Policie České republiky základní složka IZS IZS a Policie ČR Integrovaný záchranný systém = systém složek IZS, který se koordinovaným postupem připravuje na mimořádné události a účastní se provádění záchranných

Více

Odvětví (úsek): krizové řízení

Odvětví (úsek): krizové řízení čá 3/2011 VVpOK METODICKÝ POKYN Ministerstva zemědělství č. j. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. 5. 2011 k zajištění jednotného postupu orgánů krajů, hlavního města Prahy, orgánů obcí a městských částí

Více

DANA PROCHÁZKOVÁ, HANA PATÁKOVÁ, ZDENKO PROCHÁZKA, JAN PROCHÁZKA, VERONIKA STRYMPLOVÁ

DANA PROCHÁZKOVÁ, HANA PATÁKOVÁ, ZDENKO PROCHÁZKA, JAN PROCHÁZKA, VERONIKA STRYMPLOVÁ DOPRAVNÍ NEHODY NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH S PŘÍTOMNOSTÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK IMPACTS OF TRAFFIC INCIDENTS ON OVER GROUND ROUTES WITH PRESENCE OF HAZARDOUS SUBSTANCES DANA PROCHÁZKOVÁ, HANA PATÁKOVÁ, ZDENKO

Více

ah oj BEZPEČNOSTNÍ LIST dle zák. č. 356/2003 Sb.,vyhl., č. 231/2004 Sb. a vyhl. č. 232/2004 Sb. Sanitární mazivo

ah oj BEZPEČNOSTNÍ LIST dle zák. č. 356/2003 Sb.,vyhl., č. 231/2004 Sb. a vyhl. č. 232/2004 Sb. Sanitární mazivo Strana 1/6 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce : 1.1 Identifikace látky nebo přípravku : 1.2 Použití látky nebo přípravku: Silikonovo-teflonové mazání ROLTECHNIK, a.s 1.3 Identifikace

Více

ORGANIZACE JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY V ČR

ORGANIZACE JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY V ČR Druhy jednotek PO - 65 zákona o PO jednotka hasičského záchranného sboru kraje jednotka hasičského záchranného sboru podniku jednotka sboru dobrovolných hasičů obce jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku

Více