Historie II. Oddílu Dakota

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Historie II. Oddílu Dakota"

Transkript

1 Historie II. Oddílu Dakota Rok 1945 Druhý oddíl junáka byl zaloţen s oddílovým vůdcem Zdeňkem Petrů na ustavující schůzce ve Ţďáře. Nováčků bylo hodně, ale o rádce a vedoucí byla nouze. Nadšení však překonalo všechny nedorozumění a překáţky.v červenci 1945 jsou oddílovky téměř kaţdý týden. Z počátku jsou 3 druţiny a to : Ostříţi s rádcem Hůlkem, Vlci s rádcem Zdeňkem Hanušem a Kamzíci s rádcem Regnerem. Při zahajovací schůzce čítal oddíl 33 členů. Druţiny soutěţí mezi sebou. V srpnu odjíţdějí bratři vedoucí a starší junáci na ţňovou brigádu do Českých Velenic. Koncem srpna uspořádal oddíl 1.výlet do lesa Lán, který se zdařil. V září a v říjnu oddíl pokojně pracuje a koná výpravy. Jeví se zde však velký nedostatek klubovny. Konečně se podařila sehnat klubovna v Jiráskově ulici v bývalém hostinci. V prosinci ( v Lidovém domě ) se oddíl zúčastnil střediskové mikulášské schůzky, kde bratři dělali Mikuláše.Přes zimu oddíl vyvíjel plnou činnost při schůzkách v klubovně. Rok 1946 S jarem začali výlety do přírody spojené se značkováním, signalisováním atd. V dubnu oddíl podnikl výlet na Švédský vrch, kde si uţil příjemný den. Dále byli podniknuty výpravy na Maternici a do Ratibořic se oddíl zúčastnil s našim střediskem oblastního sjezdu v Josefově. Tohoto sjezdu se zúčastnilo přes 1400 skautů. Záštitu nad tímto sjezdem převzal armádní generál Ludvík Svoboda. U příleţitosti výročí bitvy u Zborova, tedy v sobotu dostalo středisko vlajku od pobočky I. Národního odboje. Na tuto vlajku byli připnuty stuhy od MNV, hasičů a SB. Předání vlajky se uskutečnilo v Jakubské ulici za nastoupení střediska a okolních bratrů skautů. Krom našich bratrů zde byli legionáři, hasiči a jiné sloţky. Po nástupu střediska provedl přítomný generál Kratochvíl přehlídku. Předseda Československé Obce Legionářské p. Ţáček zahájil slavnost a předal slovo generálu Kratochvílovi. Ten přečetl Zborovský armádní rozkaz a promluvil o významu Zborovské bitvy. Poté se ujal slova starosta města p. Doubek a na konec předal p. Ţáček přítomným junákům vlajku. Po předání vlajky připnuly stuhy p. Doubek za MNV, p. Čeřovský za SB a p. Lokvenc za sbor dobrovolných hasičů. Po převzetí vlajky střediskový velitel br. Kult poděkoval za vlajku a slíbil, ţe se ji budem snaţiti býti hodni. Slavnostním pochodem s vlajkou včele, byla celá akce ukončena.

2 V červenci oddíl odjíţdí tábořit na střediskové tábořiště v Radvanicích. Na podzim se stěhuje opět do klubovny. Byli zde utvořeny 4 druţiny a to: Bobři, Kamzíci, Lišky a Ostříţi. Po neúspěchu ve vedení se opět utvořili 3 druţiny. Ani tyto 3 druţiny však neměli dlouhého trvání, proto po zralé úvaze byli utvořeny druţiny dvě s rádci Jeţkem Udatným a s Opičákem. V prosinci oddíl uspořádal mikulášskou besídku pro veřejnost. Rok středisko hraje divadlo pro veřejnost. Hrála se hra Chlapci z rybářské uličky a měla obrovský úspěch. Výnos je určen na stavbu skautského domova středisko staví klubovnu. Odklízela se ornice, vykopávali se pařezy a urovnávala se půda. Klubovna se staví po sobotách a odpracované hodiny jsou započítávány do Junácké dvouletky odjel 2 a 3 oddíl na pozvání do Náchoda na otevření skautského domova. Při této příleţitosti byl proveden slavnostní průvod městem za zvuků hudby aţ ke skautskému domovu na Hamrech. Tam byla klubovna slavnostně otevřena a pak následovala prohlídka zámku. Oddíl se zúčastnil všech střediskových akcí a oslav.v kronice je málo zpráv. Píše se v ní o oddílové krizi a o vybřednutí z ní. Potom následuje obšírné vyprávění o junáckém táboře v Horních Vekovicích. Oddíl zde tábořil po 3 týdny společně se 6. oddílem s velkým úspěchem. Po prázdninách se oddíl znovu dává do pilné práce a pomáhá spolu s ostatními oddíly dodělat klubovnu na Skalce. 28.září 1947 probíhá Junácký den. Sraz je v 8.30 hodin u Sokolovny, odkud středisko odpochodovalo na novou ulici u divadla, která bude přejmenována na ulici A.B.Svojsíka. Zde byli proneseny slavnostní projevy a posléze předseda MNV odhalil slavnostní cedulku s názvem ulice A.B.Svojsíka. Po odhalení středisko odpochodovalo ke klubovně na Skalce. Zde se projevu ujal oblastní velitel bratr Němeček a br. Zvonda Šupich předseda Sdruţení přátel junáka. Bratr Kejzlar pak předal do rukou junáků klíč od nové klubovny.této akce se také zúčastnil okrskový velitel br. Šimáně. Odpoledne zde probíhá závod trojčlenných hlídek v atletickém trojboji. Dále se oddíl pouští do nové práce jiţ v nové klubovně. O vánocích je pořádána vánoční besídka pro své členy. Rok 1948 Po pilné práci se oddíl v březnu rozhodl sloučit s 3.a 6. oddílem a utvořit oddíl jeden se sešla oddílová rada a odhlasovala ţe sloučený oddíl bude II.oddíl s vůdcem Jaroslavem Střihavkou, zástupci Zdeněk Petr a Zdeněk Vik. Další funkce v oddíle : pokladník br. Šamílek, hospodář br. Josef Hanuš, knihovník br. Topin a kronikář br. Vydra se uskutečnila I oddílovka nově utvořeného oddílu, na které byly rozděleny tyto druţiny : Kamzíci s rádcem Opičákem Medvědi s rádcem Vydrou Lišky s rádcem Otěrlou Jeleni s rádcem Jeţkem

3 se celý oddíl a středisko zúčastnilo pohřbu sestry Milušky Švábové ze Lhotského oddílu. Na svatého Jiřího se utkal náš oddíl s 1 oddílem ve fotbale a náš oddíl vyhrál 3: byl ve Rtyni okrskový sjezd a toho se zúčastnilo celé středisko.třetího května jsme měli odvetný zápas s 1.oddílem. Zápas skončil nerozhodně 2: se náš oddíl zúčastnil štafety z Lidic.Náš oddíl běţel štafetu k Čermáku, kde byla zapálena hranice na paměť českým vlastencům padlých v roce proběhl střediskový průvod městem jsme se zúčastnily sjezdu Jiráskovi skautské oblasti v Králikách pod Sněţníkem. Tohoto sjezdu se zúčastnili také Polští skauti a skautky nás zastihla krutá rána. Toho dne zemřel člen našeho oddílu Otto Mršina ve věku 15 let proběhlo fotbalové utkání Junák versus Sokol a skončilo 3: proběhla odveta se Sokolem a spojený 2 a 1 oddíl porazily Sokol 5:2. Letní tábor proběhl ve Slezsku u Opavy. Tábořilo zde 31 členů 2.oddílu a 5 vlčat. 9 září začíná oddíl svoji činnost. Koncem roku je v oddíle opět krize, která je pravděpodobně zaviněná tísnivou situací v republice. Rok března se sešel po dlouhé době 2 oddíl. Od Nového roku mohou být v oddíle jen junáci do 15 let. Starší musejí přestoupit do SČM. Z bývalého oddílu zde zůstalo pouhých 8 bratrů. Vedoucí oddílu je ustanoven br. Vydra, zástupce Bábula a rádcové jsou Dýša a Fosfor. Jsou utvořeny 2 druţiny a to Jeleni a Kamzíci se oddíl zúčastnil promítání filmu Na dobré stopě. Jiţ 2. dubna jsme přivítali nové bratry. Šestnáctého dubna proběhl první jarní výlet do Lán se stopovačkou výlet do Havlovic, kde jsem se koupali v Úpě se uskutečnil tábor Hučících peřejí u Sopotnice na Divoké Orlici( necelých 20 skautů ). 12.září proběhla zahajovací schůzka, kde se vytvořili 3 druţiny a to: Jeleni ( rádce Dýša ), Kamzíci ( rádce Aput ) a Tygři ( rádce Jidon ).Vůdcem je Vydra a zástupci jsou Jeţek a Otěsla proběhla noční hra partyzáni versus vojáci, soutěţ draků, výlet na Švédský vrch Dušičkový výlet na Švédský vrch, kde proběhl slibový oheň se uskutečnila vánoční besídka. Rok se uskutečnil oddílový výlet na Balcarák Byla svolána vlčata ( 20 vlčat ) a byla zařazena do oddílu vyšlo první číslo oddílového časopisu Periskop, vydávaného br. Jeţkem a br. Vydrou, v rozsahu dvou listů se uskutečnila oddílová beseda a byl zorganizován výlet do Havlovic na divadelní hru Havlovických skautů Boj o poklad. Den před 1. májem byl oddíl upozorněn, ţe se MUSÍ svátku práce zúčastnit. Po příchodu na náměstí, se členové postupně vytráceli, aţ tam nezůstal nikdo proběhl slibový táborák společně se skautkami a rovery 1.oddílu. Chvíli po zaţehnutí začlo hustě pršet a tak se

4 všichni museli přesunout do klubovny. Bylo jich přes 50. Zde se rozsvítila elektrická pagoda a 15 bratrů z našeho oddílu slibovalo proběhl oddílový výlet na hřiště u Olešnice na turnaj v kopané. Toto je také poslední zápis v oddílové kronice. 2 oddíl však pokračoval dále ve svoji činnosti dopoledne musí Aput na SNB, kůly zjištění majetku a kdo je za něj zodpovědný. Ředitel školy Smolík volá chlapce do ředitelny ( je jich přes 50 ) a nařizuje jim, ţe nesmějí vkročit do klubovny, nechtějí-li se potýkat s SNB a ţe skauting je ilegální organizace. Prý se včera odsouhlasilo na výboře zrušení Junáka v Červeném Kostelci. Ředitel zakazuje nosit liliji na klopě byl Jeţek na OV ČSM v Náchodě, kde se dozvěděl, ţe junák zrušen nebyl a ţe OV ČSM odsuzuje špatný postup ředitele Smolíka musel Jeţek znovu na OV ČSM na pionýrské referendum. Isidor a Aput museli jít znovu k výslechu na SNB byl v našem městě otevřen pionýrský dům musel Isidor a Jeţek opět na výslech Bábula musel na SNB odevzdat inventář, pokladní knihu a ostatní tiskopisy. Isidor a Jeţek odnesli na SNB inventář. 8,9 a proběhli poslední schůzky v klubovně na Skalce musel Bábula s pokladní knihou na SNB musel Jeţek na OV ČSM ohlásit, ţe jsme zrušený. V sobotu se konala poslední oddílová schůzka v klubovně na Skalce. Podle zachovalých zpráv a útrţků víme, ţe vedení 2 oddílu, tedy bratři Jeţek, Vydra, Aput, Grizly, Jirkat, Zdeněk, Brušinda, Bimba, Isidor a Bábula pokračovali ilegálně v činnosti. Scházeli se na hřištích, v lesích i u někoho doma. Byla to velice těţká doba. Poslední rukopis se nám zachoval z , kdy byl podniknut výlet na kolech, který organizoval br. Aput. Zde bylo domluveno, ţe v sobotu bude další schůzka. Zda se však schůzka uskutečnila, to uţ nelze zjistit. Přichází rok 1968 Po lednových událostech, konečně doba temna, trvající 18 let mizí a sní odchází mnoho špatného a jaro přináší svobodnější ţivot.v republice očisťující se od nezdravých idejí, zbývá místo i pro organizaci, sledující tak čisté cíle jako byl, je a bude JUNÁK. Bývalí činovníci a přátelé Junáka v našem městě svolali první společnou přípravnou schůzku do Netvalova domu dne Za předsednictví bývalého střediskového vůdce br. Kulta a čestného hosta okresního náčelníka br. Šípa Šimáněho, jsme byli seznámeni s dalším vývojem a budováním čs. Junáka. V upomínku na toto první setkání po 18 letech kaţdý účastník obdrţel linoryt s podpisovým archem všech 38 zúčastněných sester a bratří. V čele střediska stojí br. Jaroslav Střihavka. První schůzky druţin v druhé polovině dubna 1968 ukázali obrovský zájem o Junáctví a tak vznikají mnohé oddíly. Mezi nimi i náš 2.oddíl s vůdcem Ladislavem Šislerem a jeho zástupcem Janem Krchem. Středisku pomáhá i SPJ ( Sdruţení přátel Junáka ), se starostou Janem Krchem. Po delším jednání nám OV ČSM propůjčila k uţívání bývalou JUNÁCKOU KLUBOVNU. Konečně

5 máme střechu nad hlavou. Díky bratru Kosteleckému se podařilo sehnat i několik stanů s trubkovou konstrukcí a později se podařilo sehnat další stany s konstrukcí dřevěnou. 2. oddíl má nyní 4 druţiny : Druţina Rysů Druţina Kamzíků Druţina Medvědů vůdce br. Lukesle rádce br. Kulit vůdce br.mojţíţ rádce br. Vymetálek vůdce br. Prokop rádce br. Mědílek Druţina Jestřábů vůdce br. Linke rádce br. Vondráček V neděli se koná první samostatný výlet na Švédský vrch. Za mrholení se oddíl vydal po skautských značkách aţ k cíly, kde mezi přeháňkami vařil oběd. Další činnost oddílu je zaměřena na blíţící se tábor. Konečně se nakonec podařilo sehnat tábořiště u Valovického potoka mezi obcemi Brzice a Chvalkovice. Na tomto tábořišti se vystřídal 1. oddíl skautů, 1. oddíl skautek a náš 2.oddíl se tedy uskutečnil tábor na Valovickém potoce. Tábora se účastnilo celkem 31 bratrů. Na tábor s námi jel i střediskový velitel Jarka Střihavka, vůdce tábora je Laďa Šisler a dále s námi táboří tito bratři : Jeţek, Míša, Hans, Hlávka a do kuchyně přijede občas na výpomoc br. Pips. No a pak tu jsou ještě 3 druţiny a to : Rysové, Kamzíci a Medvědi. Na poslední dobu tábora přijel ještě br. Hubka a br. Zaplatílek Bobík z druţiny Jestřábů a jako táborový host člen 1.oddílu br. Střihavka junior. Tábor má 28 stanů a 20 metrů vysoký stoţár. 5 den našeho táboření k nám dorazila na zbytek tábora ještě 20 členná smečka vlčat. V polovině tábora odjíţdí br. Jeţek do Potštejna na LŠ. Během tábora se hraje táborová hra Alvarez společně s místní dechovou hudbou SZK pořádalo středisko koncert dechové hudby na červenokosteleckém náměstí, jehoţ výtěţek 2.800Kč byl věnován na Fond republiky Vojska 5 států Waršavské smlouvy překročila naše hranice a obsazují nás. I přes tyto události pokračujeme v činnosti. V lese u Bohuslavicích na Trutnovsku kácí starší bratři stromy na výstavbu nové klubovny. Náš oddíl uskutečňuje za tímto cílem 2 výpravy 8. a 21. září Účast je samozřejmě nepříznivě ovlivněna blízkým pobytem cizích armád. Náš oddíl odpracoval v lese 320 hodin, protoţe příští rok by jsme chtěli začít se stavbou nové klubovny JZD Lhota pod Hořičkami,, které nám v létě velmi ochotně zapůjčilo pozemek pro tábor, potřebovalo pomoc při vybírání brambor. A tak 18 junáků z našeho oddílu odpracovalo téměř 108 hodin na poli. Těmito akcemi jsme se zapojili do celostátní akce Sluţba vlasti na oslavu 50. výročí vzniku naší republiky skládali tito bratři slib : Mirek Vondráček ( Sonny ), Jirka Zochr ( Bělásek ), bratři Standa, Jarda a Petr Špeldovi, Jarda Rýznar, Petr Bláha, Zdeněk Hanuš, Petr Vlach, Jarda Bohuslavský ( Pirát ) a Zdeněk Kubát. Slib se konal v pískovém lomu ve Ţdáře před bratrem Láďou a Míšou.

6 jsme se zúčastnili slavnostního pochodu junáků městem, kterého se zúčastnilo celé středisko se 180 členy. Doprava na náměstí byla ochromena a tak ji musel řídit člen SNB. Pochod skončil na Sokoláku, kde byl připraven táborový oheň pro veřejnost. 14. a 15. prosince 1968 pořádal dívčí oddíl a roj světlušek Junácký vánoční bazar. Náš oddíl zde byl zastoupen bohuţel jen několika výrobky Vánoční schůzka v klubovně na Skalce. Nadílky se zúčastnil celý oddíl a dále br. Hlávka s kytarou, Kolčava, Jarka S., Pips, Míša, Drobeček a Láďa. Sešlo se nám zde přes 150 dárků. Bratr Drobeček věnoval oddílu namalované plátno na stěně klubovny, na kterém je namalována junácká stezka a jehoţ stěnu zdobí klubovnu dodnes. Malba je namalována latexovými barvami na pytlovinu. Rok K nám přijela vzácná návštěva z ústředí Čsl. Junáka. Místostarostka Junáka sestra Floriánová, velitel oblasti středočeské br. František Novotný, tajemník Čsl. Junáka br. František Němec ( Stříbrný lišák ), br. Bill a okrskový náčelník br. Šíp Šimáně. Během ledna, února a března 1969 pořádal oddíl pro 11 bratrů kuchařský kurs v klubovně na Skalce. Ţe to byla akce nevídaná a pro nás význačná, tak nás dokonce přijela navštívit i Československá televize pořádalo středisko sáňkařské závody na Čerťáku. Z našich závodníků se nejlépe umístnila dvojice Jarka Pavlíček ( Palec ) a br. Jarda Špelda ( Hlad ), kteří v kategorii Junáků skončili na 2 místě se uskutečnila výprava do minulosti na Ratibořský zámek. Na zámku nás provázela přímo majitelka Kateřina Zaháňská s kontesou Hortensií. Naše cesta pak vedla přes staré Bělidlo a Potůčky domů do Kostelce Došlo k znovuobnovení druţiny Jestřábů u Úpy poblíţ Šiškovny. Zde bylo předáno do II. oddílu 7 vlčat, které si převzal rádce br. Sonny za přítomnosti velitele střediska br. Kolčavi a br. Střihavky se konal ve Ţdáře kontrolní závod tříčlenných hlídek, kde jsme obsadili první dvě místa se v Broumově uskutečnil sraz Junáků východočeské oblasti, spojený se závodem 3 členných hlídek. Z našeho oddílu se zúčastnili 3 hlídky. Pro naše hlídky skončil závod velkým úspěchem. Naše nejúspěšnější hlídka byla v tomto sloţení : Sonny, Móric a Pita, která skončila na 3 místě z celkového počtu 14 hlídek. O 1. místo je připravil popletený příjem morseovky. Naše další hlídky skončili na 6 a 11 místě Poblíţ Police nad Metují, byla za účasti náčelníka Junáka br. Rudolfa Plajnera a okrskového velitele br. Jiřího Šimáně Šípa slavnostně pojmenována vyhlídka na Junáckou vyhlídku.

7 Se konal tábor Pod kříţovým vrchem u obce Zdoňova u Adrššpašských skal. Tábora se zúčastnili druţiny Kamzíků, Jestřábů, Rysů a Medvědů. Rok 1970 Poslední zápis v kronice, nebo spíše jen fotografie z činnosti v roce 1970 jsou z akcí : 1970 Sraz junáků a skautek v Broumově, kterého se zúčastnilo i naše středisko Tábor Luţany u Jičína. Zde je jiţ jen fotografická dokumentace. Činnost Junáka v roce 1970 byla opětovně násilně ukončena a tak skončila i činnost našeho 2 oddílu. Bliţší informace o ukončení našeho oddílu se bohuţel nedochovali. Opět SVOBODA podzim na den Studenstva, který byl krvavě smeten se jen tak nezapomene. Díky němu se celý národ začal probouzet z hluboké letargie. Sametová revoluce znamenala pro celý národ převratnou událost, která se zapsala do našich dějin. Po dlouhé době se náš národ stal opět svobodný a demokratický. Díky těmto událostem se obnovila i naše organizace JUNÁK se schází na popud br. Zaplatílka a br. Zelinky v ZK Tiba 45 skautek a skautů, aby obnovily činnost junáka v našem městě. Zde byla sloţena prozatímní středisková rada ve sloţení : Zaplatílek Václav, Udatný Jiří, Zelinka Rudolf, Šislerová Marta, Wajsar, Šisler Ladislav, Vosáhlo Ladislav a Lukesle Oldřich. Rok 1990 Od probíhá v ZK Tiba intenzivní kurs pro nastávající vůdce oddílů Obnovuje svoji činnost 2. oddíl pod vedením br. Františka Hepnara. I kdyţ samostatný oddíl působí aţ mnohem déle, neboť je do tábora těsně spojen s 3 smečkou Vlčat pod vedením br. Hůlka. 3 smečka Vlčat vzniká Kompletní oddíl se zformoval na táboře pod Borem u Machovské Lhoty, kde jsme tábořily od do na propůjčeném tábořišti našich katolických skautů. V září náš oddíl rozjíţdí činnost. V čele oddílu stojí br. František Hepnar se svým zástupcem Petrem Kubinou. V oddíle pracují 2 druţiny a to : Rysové s rádcem Tabakim a Netopýři s rádcem Royem. Druţina Rysů sem skládá z : T.O.Fanda, Tabaki, Guma, Špína, Palec, Paleček, Siky, Zdeněk Balcar, Palec a Paleček. Druţina Netopýrů se skládala z : Petr Kubina, Roy, Einstein, Bebe, Píša, Kudrnáček. První zápis v kronice je z podzimní výpravy : Hledání Eldoráda, které se uskutečnilo

8 Rok Náš oddíl pořádal 1.Zimní Olympijské hry na vrchu zvané Kozák. První vícedenní výprava proběhla ve dnech Jednalo se o výpravu do chaty T.O. IDAHO u Úpy. Zde se konal také první slavnostní slib, kde slibovali tito bratři : Michal Hanuš ( Kudrnáček ), Michal Beznoska ( Bebe ), Pavel Pásler ( Siky ), Aleš Pavlíček ( Palec ), Petr Kubina ( Guma ), Otto Ressl ( Einstein ) se konalo 1. kolo střediskového Svojsíkova závodu, kde se naše hlídka Netopýrů umístnila na 1. místě. Hlídka běţela v tomto sloţení : Otto Ressl, Josef Špelda, Vít Lelek, Tomáš Pich, Michal Hanuš a Michal Prokop. Druţina Rysů skončila na 4. místě. Během května oddíl uspořádal oddílovou výpravu do Jívky, aby obhlédl své budoucí letní tábořiště. Bohuţel zde není uvedeno datum konání. Během cesty jsme cvičily s busolou a na Jívce se vařilo v kotlíkách a hráli se hry. Na zpáteční cestě se navíc plnili bobříci se konal Tábor u bahňáku. Na tábor jsme odjíţděli po 13 hodině od divadla společně s se 3 smečkou Vlčat. Táborová hra se jmenovala : Cesta za rudým duchem dýmkového kamene. Hra vyvrcholila rýţováním zlata ve zlatonosném potoce a Klondajkem. Na závěr tábora nás přišli vystřídat sestry z 1. dívčího oddílu. V září 1990 ve dnech jsme podnikly dvoudenní výpravu na Babí léto na Klučance. Jednalo se o sraz oddílů z okresu Náchod ve skalách u Dědova. Celá akce byla prosycená hrama a samozřejmě nechyběl ani Svojsíkův závod ovšem tentokrát poslepu se uskutečnila vánoční schůzka, kde nás přišli navštívit sestry z 1. dívčího oddílu. Rok Se uskutečnila výprava do Vrchlabí, kam jsme byli pozváni na skautskou burzu a táborový oheň. V květnu jsme vyrazily do Hradce Králové, přesněji do Junáckých a tábornických potřeb, abychom si doplnily skautskou výzbroj a výstroj. Bohuţel jsme však měli smůlu, neboť zde měli z důvodu konání závodu zavřeno. Tak jsme aspoň vyrazily do města na sladkosti Tábor Ohnišov. Konečně jsme měli svoje vlastní tábořiště se svým vybavením. Materiální vybavení tábora se uţ od jara připravovalo. U Jeţka jsme natírali na zahradě tyče a na Skalce jsme tloukly podsady jak o závod. Nakonec se vše podařilo a na táboře jsme postavily 27 podsadových stanů Bude navţdy černým dnem 2. oddílu. Svůj oblíbený oddíl navţdy opustil br Jeţek Jiří Udatný. Zemřel náhle na střediskové radě, právě tam, kde to měl tak rád. Čest jeho památce.

9 Rok se koná místní kolo Svojsíkova závodu. Naše hlídka ve sloţení Vitamín, Medvěd, Káblik, Guma,Pátek a Mamut skončila na 2. místě jsme se zúčastnili okresního kola v České Skalici, kde jsme skončily na 8. místě Jsme opět podnikly dvoudenní výpravu do chaty T.O. IDAHO u Úpy. Tentokrát se na nás přijela podívat sestra Admirál s bratrem Dědou se konal Tábor smůly v Ohnišově, neboť 11 dní tábora propršelo. Zde se postavila bytelná kuchyň, kde se nechávali podsady. Na táboře jsme byli s Vlčaty ze 3 smečky a tábor se krom deště vyznačoval neuvěřitelným bahnem a obrovským mnoţstvím hub. Po skončení tábora nás přijeli vystřídat sestry z 1. dívčího oddílu Jsme pro náš oddíl a pro sestry z 1. dívčího oddílu připravili hru podle J.Foglara Vyzvědači, která se hrála po Kostelci s velikým úspěchem se konala tradiční vánoční schůzka Rok Jsme podnikly výpravu do České Skalice, kde krom návštěvy Skalických bratrů jsme se potloukali po vypuštěné Rozkoši. 19. února jsme vedli oddílový hokejový turnaj na Čermáku Jsme podnikly první výstup na Ivančenu v Moravskoslezských Beskydech. To se stalo naší tradicí a tak od té doby sem k mohyle jezdíme kaţdý rok na svátek patrona skautů Sv. Jiřího Se koná střediskové kolo Svojsíkova závodu, kde naše hlídka skončila na 4. místě Se zúčastňujeme prvního ročníku Memoriálu Stáni Stárka v Jaroměři. Zde naše hlídky obsadili 4. a 12. místo, přičemţ na 1. místo nám chybělo pouhých 9 bodů Jsme se zúčastnili mezinárodní akce Intercamp 94 u Borku u Tachova, za účasti 2500 skautů z celé Evropy Jsme podnikly brigádu na Skalce, kde jsme likvidovali podlahu Se konal Tábor lasování v Ohnišově Jsme zavítali na pozvání bratrů z Aše do Aše a poprvé jsme spali v týpku na jejich tábořišti.

10 Se konala lavnostní schůzka k výročí vzniku republiky. V prosinci (5.12 ) jsme dělali Skautského Mikuláše. Tradiční vánoční schůzka se konala a na závěr roku jsme podnikly I. ročník tradičního výstupu na Junáckou vyhlídku. Od tohoto data kaţdý rok na Silvestra pořádáme tento výstup. Rok 1995 V lednu jsme uspořádali oddílovou schůzku v klubovně s přespáním A je to jsme se vydali Po stopách Jetyho na dvoudenní výpravu do Havlovic Jsme se zúčastnili Dobytí Aljašky, které pořádal indiánský oddíl Divoši z Havlovic. Trasa vedla podél zlatonosného potoka, kde se rýţovalo zlato a dokonce se jezdilo i na koních. Během jara jsme několik víkendů strávili na brigádách zaměřených na přípravu tyčí k týpkům Jsme pracovali na brigádě ve Lhotě na likvidaci střechy, za kterou jsme dostali nějaké peníze Jsme podnikly výpravu do Ádru, kde bylo ještě vše zmrzlé a objevili jsme krásné ledové vodopády Okresní kolo Svojsíkova závodu se tentokrát konalo v Červeném Kostelci a skončili jsme na 4 místě Se konal Tábor v údolí duchů v Ohnišově Se oddíl účastní střediskové ekologické brigády na úklid Ţdáru Se koná střediskový táborový oheň Tradiční Skautský Mikuláš, kdy proháníme děti ve městě a ve Lhotě. V prosinci téţ sehrajeme několik oddílových hokejových zápasů a vše vrcholí vánoční schůzkou na Skalce. Na závěr roku jako obvykle vyráţíme na Skautskou vyhlídku. Rok 1996 Nový rok začínáme střediskovým karnevalem 17.2., který je oslavou dne sesterství a v únoru pokračujeme ještě dvoudenní výpravou Za tajemstvím tajgy, která proběhne v chatě v Havlovicích. Na skautské velikonoce jistě dlouho nezapomenou sestry z našich oddílů a sestry z České Skalice a Jaroměře neboť 8.4. jsme jim vyprášily koţichy. Tradiční výstup na Ivančinu jsme podnikly spolu s Jaroměřskými a Náchodskými skauty.

11 V květnu jsme sportovali a to 8.5. jsme vyrazily na cyklovýpravu do Ratibořic a 18. jsme si zkusily střediskové závody, kde jsme jasně zvítězily. V závěru května jsme se zúčastnily setkání různých oddílů z Náchodska na Broďáku. Zatímco účelem jsme zde postavili jedno týpko, které bylo středem zájmu a ve kterém chtěli všichni spát a samozřejmě jsme vyhráli všechny soutěţe, kde se vyhrát dalo Se konal Tábor Monzunových větrů v Ohnišově, no a by jsme toho neměli málo, tak jsme na konec prázdnin podnikly cyklopuťák Czech tour 96, kdy jsme najeli ve dnech přes 400 km. Naše trasa vedla Českým rájem. V říjnu jsme si vyrazily do bazénu v Trutnově ( ). Také jsme zavítali 19. do Prahy na skautskou burzu a ve dnech 19 a 20. jsme pomáhali jako pořadatelé při závodech psích spřeţení HUSKY. V listopadu jsme na dušičky navštívili Jeţkův hrob a v prosinci jsme podnikly výpravu do Picolommiňáku ( 7. ) a dělali jsme skautského Mikuláše. Samozřejmostí je vánoční besídka a před koncem roku jsme sehráli důleţité zápasy s Kadetem a to v Sokolovně kde se hrál fotbal a na skóre jsme skončili 1:1. V odvetě na Krčmáříku jsme v hokeji Kadet rozdrtili 8:5. Závěr roku patřil tradičnímu výstupu na Junáckou vyhlídku. Rok 1997 Osmého února jsme nesměli chybět na střediskovém karnevale ve Lhotě jsme podnikly výpravu do Prahy do Národního a Náprstkova muzea a také jsme zavítali do Trutnovského bazénu ( 22. ). Osmého března jsme podnikly 1. jarní výpravu k řece s luštěním zpráv, šifer a azimutů. Také jsme podnikly výpravu na Ostaš a Hejdu ( 23.) V dubnu jsme podnikly výpravu na březinku ( 5. ), uspořádali jsme diskotéko pro školu ( ) a na den Indiánů jsme se potili v naší indiánské sauně v Ohnišově. Tradiční výstup na Ivančinu se konal ve dnech V květnu jsme se zúčastnili přechodu Jestřebých hor ( 3.5. ), Subrety, okresního kola Svojsíkova závodu v Meziměstí, kde jsme skončili na 1. místě jsme pomáhaly s přípravou v Praze na Dţbáně mezinárodního tábora Fénix a na závěr měsíce jsme vyrazily na krajské kolo Svoj. závodu do Pardubic, kde jsme skončili na 6. místě. V červnu jsme kromě přípravy tábora stačili ještě 15. vyrazit na cyklovýpravu do Broumova a ve dnech jsme se zúčastnili Slovanského Jamboree Fénix 97 v Praze Jsme podnikly Tábor přívalových vod V září jsme se podíleli na dostavbu komína ( 9. ) a pro školo jsme 19. pořádali diskotéku. V říjnu jsme tradičně pomáhali při závodech Husky ( ). Vyrazily jsme na skautskou burzu do Prahy ( 18. ) a 24. jsme pořádali diskotéku pro školu.

12 V listopadu jsme podnikly výpravu na Ostaš ( 16. ) a brigádničili jsme na Skalce v úklidu okolí klubovny V prosinci jsme připravovali tradiční Mikuláš jsme pořádali vánoční diskotéku pro školu a 22. jsme měli vánoční schůzku. Na Silvestra jsme vyrazily na Junáckou vyhlídku. Rok 1998 V lednu jsme 11. vyrazily do sokolovny na sportovní dopoledne, 17. na bruslení do Náchoda a 31. do bazénu v Trutnově. V únoru jsme na Krčmaříku sehráli 1., 7. a 8. hokejové zápasy a nechyběli jsme 21. na střediskovém karnevale. V březnu jsme 22. podnikly výpravu na Severozápad a 27. jsme vyrazily na hvězdárnu v Upici. V dubnu se konal I. Ročník závodu O bílou hůl ( obdoba Svoj. Závodu, ale poslepu ). Uklízeli jsme u tenisových kurtů na střediskové akci ( 17 ). Na Klučanku jsme vyrazily 18. a Ivančena se uskutečnila V květnu jsme vyrazily na dvoudenní výpravu do Havlovic ( ) a 23. jsme vyčistily Roudenku. V červnu jsme ve dnech vyrazily na cyklovýpravu k Otmuchovským jezerům. Najeli jsme celkově přes 240km. 14. jsme podnikly diskotéku pro ZŠ. V červenci poprvé od obnovy Junáka v roce 1989 oficiální tábor NEBYL!!! Místo toho jsme ve dnech pomáhali po záplavách v Dobrušce Pulicích, jsme podnikly puťák po Moravském krasu a jsme pomáhali po záplavách v Kounově. 4. září jsme zahájili činnost a 25. jsme lakrosem pořádali před školou nábor. 26. jsme svedli boj o totem. V říjnu jsme podnikly výpravu do neznáma ( 4. ), ve dnech jsme pomáhali při psích závodech na Broďáku a k výročí vzniku republiky jsme měli slibovou oddílovku. 14. listopadu jsme dělali disko pro ZŠ a 29. se slavnostně otevírala výstava k 60 letému skautingu v Kostelci. Pátého prosince jsme vyrazily do Trutnovského bazénu. Vánoční Prahu jsme si vychutnali ve dnech a 20. jsme pořádali diskotéku pro ZŠ. Tradiční vánoční schůzka se konala 22. Devětadvacátého jsme si zasportovali v sokolovně a na Silvestra jsme si razily cestu na Junáckou vyhlídku. Rok 1999

13 Leden jsme věnovali sportování v sokolovně ( 9. ) a zimní výpravě na Turov ( 30. ) V únoru jsme se zúčastnili pohřbu bratra Jestřába J. Foglara ( 2. ), také jsme byli na střediskovém karnevalu ( 13. ) a zaplavali jsme si v Trutnovském bazéně ( 30. ) V březnu jsme opět zavítali do Trutnovského bazénu ( 13. ) a rádcové uspořádali výpravu ( 21. ) Za tajemstvím rádců Duben jsme zasvětili jarní robinzonádě v Havlovicích ( ) a výstupu na Ivančenu ( ) Prvního června jsme se zúčastnily střediskového kola Svoj. Závodu. Cyklovýpravu do skal jsme podnikly 9. a 15. jsme se zúčastnily okresního kola Svoj. Závodu, kde jsme skončily na 3 místě Se konal tábor v Ohnišově. Během prázdnin jsme podnikly ještě tyto akce : autovýprava do koncentračního tábora Osvětim, výprava do Ádru a se konal puťák v Českosaským Švýcarsku ( Labské pískovce ) Hned 4. září jsme zahájili činnost ohněm v Písáku a 18. jsme vyrazily na výpravu na Ţaltman. V říjnu nás čekala výprava na Maternici ( 10. ) a oddílová schůzka k výročí vzniku republiky. Na dušičky jsme zavítali na hrob br. Jeţka a 6. jsme vyrazili na Kadimůru ( Malá Skála ) V prosinci nás čekala tradiční vánoční schůzka ( 25. ), vyrazili jsme do Trutnova do bazénu ( 29. ) a samozřejmě na Silvestra na Junáckou vyhlídku. Rok 2000 V lednu se konala středisková výprava Za polární kruh ( 22.) a 29. jsme vyrazili za Huhulákam na Vízimburk. Únor byl zasvěcen výpravě na Odolov ( 12. ), lázním v Hradci Králové ( 13. ) a nocování v klubovně ( ) Březen byl ve znamení skautského karnevalu ( 4. ) a pomoci Jaroměřským občanům po záplavách, kterou však od nás nechtěli ( 19. ). V dubnu nás čekala výprava do Ádru na Kříţový vrch ( 15. ), Ivančena ( ) a čarodějnice jsme trávili na srubu v Ohnišově ( ) V květnu jsme pomáhali při závodech světlušek a vlčat ( 6. ), zúčastnili jsme se Květinového dne ( 10. ) a cyklovýpravy na Stárkov ( 18. ).