Historie II. Oddílu Dakota

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Historie II. Oddílu Dakota"

Transkript

1 Historie II. Oddílu Dakota Rok 1945 Druhý oddíl junáka byl zaloţen s oddílovým vůdcem Zdeňkem Petrů na ustavující schůzce ve Ţďáře. Nováčků bylo hodně, ale o rádce a vedoucí byla nouze. Nadšení však překonalo všechny nedorozumění a překáţky.v červenci 1945 jsou oddílovky téměř kaţdý týden. Z počátku jsou 3 druţiny a to : Ostříţi s rádcem Hůlkem, Vlci s rádcem Zdeňkem Hanušem a Kamzíci s rádcem Regnerem. Při zahajovací schůzce čítal oddíl 33 členů. Druţiny soutěţí mezi sebou. V srpnu odjíţdějí bratři vedoucí a starší junáci na ţňovou brigádu do Českých Velenic. Koncem srpna uspořádal oddíl 1.výlet do lesa Lán, který se zdařil. V září a v říjnu oddíl pokojně pracuje a koná výpravy. Jeví se zde však velký nedostatek klubovny. Konečně se podařila sehnat klubovna v Jiráskově ulici v bývalém hostinci. V prosinci ( v Lidovém domě ) se oddíl zúčastnil střediskové mikulášské schůzky, kde bratři dělali Mikuláše.Přes zimu oddíl vyvíjel plnou činnost při schůzkách v klubovně. Rok 1946 S jarem začali výlety do přírody spojené se značkováním, signalisováním atd. V dubnu oddíl podnikl výlet na Švédský vrch, kde si uţil příjemný den. Dále byli podniknuty výpravy na Maternici a do Ratibořic se oddíl zúčastnil s našim střediskem oblastního sjezdu v Josefově. Tohoto sjezdu se zúčastnilo přes 1400 skautů. Záštitu nad tímto sjezdem převzal armádní generál Ludvík Svoboda. U příleţitosti výročí bitvy u Zborova, tedy v sobotu dostalo středisko vlajku od pobočky I. Národního odboje. Na tuto vlajku byli připnuty stuhy od MNV, hasičů a SB. Předání vlajky se uskutečnilo v Jakubské ulici za nastoupení střediska a okolních bratrů skautů. Krom našich bratrů zde byli legionáři, hasiči a jiné sloţky. Po nástupu střediska provedl přítomný generál Kratochvíl přehlídku. Předseda Československé Obce Legionářské p. Ţáček zahájil slavnost a předal slovo generálu Kratochvílovi. Ten přečetl Zborovský armádní rozkaz a promluvil o významu Zborovské bitvy. Poté se ujal slova starosta města p. Doubek a na konec předal p. Ţáček přítomným junákům vlajku. Po předání vlajky připnuly stuhy p. Doubek za MNV, p. Čeřovský za SB a p. Lokvenc za sbor dobrovolných hasičů. Po převzetí vlajky střediskový velitel br. Kult poděkoval za vlajku a slíbil, ţe se ji budem snaţiti býti hodni. Slavnostním pochodem s vlajkou včele, byla celá akce ukončena.

2 V červenci oddíl odjíţdí tábořit na střediskové tábořiště v Radvanicích. Na podzim se stěhuje opět do klubovny. Byli zde utvořeny 4 druţiny a to: Bobři, Kamzíci, Lišky a Ostříţi. Po neúspěchu ve vedení se opět utvořili 3 druţiny. Ani tyto 3 druţiny však neměli dlouhého trvání, proto po zralé úvaze byli utvořeny druţiny dvě s rádci Jeţkem Udatným a s Opičákem. V prosinci oddíl uspořádal mikulášskou besídku pro veřejnost. Rok středisko hraje divadlo pro veřejnost. Hrála se hra Chlapci z rybářské uličky a měla obrovský úspěch. Výnos je určen na stavbu skautského domova středisko staví klubovnu. Odklízela se ornice, vykopávali se pařezy a urovnávala se půda. Klubovna se staví po sobotách a odpracované hodiny jsou započítávány do Junácké dvouletky odjel 2 a 3 oddíl na pozvání do Náchoda na otevření skautského domova. Při této příleţitosti byl proveden slavnostní průvod městem za zvuků hudby aţ ke skautskému domovu na Hamrech. Tam byla klubovna slavnostně otevřena a pak následovala prohlídka zámku. Oddíl se zúčastnil všech střediskových akcí a oslav.v kronice je málo zpráv. Píše se v ní o oddílové krizi a o vybřednutí z ní. Potom následuje obšírné vyprávění o junáckém táboře v Horních Vekovicích. Oddíl zde tábořil po 3 týdny společně se 6. oddílem s velkým úspěchem. Po prázdninách se oddíl znovu dává do pilné práce a pomáhá spolu s ostatními oddíly dodělat klubovnu na Skalce. 28.září 1947 probíhá Junácký den. Sraz je v 8.30 hodin u Sokolovny, odkud středisko odpochodovalo na novou ulici u divadla, která bude přejmenována na ulici A.B.Svojsíka. Zde byli proneseny slavnostní projevy a posléze předseda MNV odhalil slavnostní cedulku s názvem ulice A.B.Svojsíka. Po odhalení středisko odpochodovalo ke klubovně na Skalce. Zde se projevu ujal oblastní velitel bratr Němeček a br. Zvonda Šupich předseda Sdruţení přátel junáka. Bratr Kejzlar pak předal do rukou junáků klíč od nové klubovny.této akce se také zúčastnil okrskový velitel br. Šimáně. Odpoledne zde probíhá závod trojčlenných hlídek v atletickém trojboji. Dále se oddíl pouští do nové práce jiţ v nové klubovně. O vánocích je pořádána vánoční besídka pro své členy. Rok 1948 Po pilné práci se oddíl v březnu rozhodl sloučit s 3.a 6. oddílem a utvořit oddíl jeden se sešla oddílová rada a odhlasovala ţe sloučený oddíl bude II.oddíl s vůdcem Jaroslavem Střihavkou, zástupci Zdeněk Petr a Zdeněk Vik. Další funkce v oddíle : pokladník br. Šamílek, hospodář br. Josef Hanuš, knihovník br. Topin a kronikář br. Vydra se uskutečnila I oddílovka nově utvořeného oddílu, na které byly rozděleny tyto druţiny : Kamzíci s rádcem Opičákem Medvědi s rádcem Vydrou Lišky s rádcem Otěrlou Jeleni s rádcem Jeţkem

3 se celý oddíl a středisko zúčastnilo pohřbu sestry Milušky Švábové ze Lhotského oddílu. Na svatého Jiřího se utkal náš oddíl s 1 oddílem ve fotbale a náš oddíl vyhrál 3: byl ve Rtyni okrskový sjezd a toho se zúčastnilo celé středisko.třetího května jsme měli odvetný zápas s 1.oddílem. Zápas skončil nerozhodně 2: se náš oddíl zúčastnil štafety z Lidic.Náš oddíl běţel štafetu k Čermáku, kde byla zapálena hranice na paměť českým vlastencům padlých v roce proběhl střediskový průvod městem jsme se zúčastnily sjezdu Jiráskovi skautské oblasti v Králikách pod Sněţníkem. Tohoto sjezdu se zúčastnili také Polští skauti a skautky nás zastihla krutá rána. Toho dne zemřel člen našeho oddílu Otto Mršina ve věku 15 let proběhlo fotbalové utkání Junák versus Sokol a skončilo 3: proběhla odveta se Sokolem a spojený 2 a 1 oddíl porazily Sokol 5:2. Letní tábor proběhl ve Slezsku u Opavy. Tábořilo zde 31 členů 2.oddílu a 5 vlčat. 9 září začíná oddíl svoji činnost. Koncem roku je v oddíle opět krize, která je pravděpodobně zaviněná tísnivou situací v republice. Rok března se sešel po dlouhé době 2 oddíl. Od Nového roku mohou být v oddíle jen junáci do 15 let. Starší musejí přestoupit do SČM. Z bývalého oddílu zde zůstalo pouhých 8 bratrů. Vedoucí oddílu je ustanoven br. Vydra, zástupce Bábula a rádcové jsou Dýša a Fosfor. Jsou utvořeny 2 druţiny a to Jeleni a Kamzíci se oddíl zúčastnil promítání filmu Na dobré stopě. Jiţ 2. dubna jsme přivítali nové bratry. Šestnáctého dubna proběhl první jarní výlet do Lán se stopovačkou výlet do Havlovic, kde jsem se koupali v Úpě se uskutečnil tábor Hučících peřejí u Sopotnice na Divoké Orlici( necelých 20 skautů ). 12.září proběhla zahajovací schůzka, kde se vytvořili 3 druţiny a to: Jeleni ( rádce Dýša ), Kamzíci ( rádce Aput ) a Tygři ( rádce Jidon ).Vůdcem je Vydra a zástupci jsou Jeţek a Otěsla proběhla noční hra partyzáni versus vojáci, soutěţ draků, výlet na Švédský vrch Dušičkový výlet na Švédský vrch, kde proběhl slibový oheň se uskutečnila vánoční besídka. Rok se uskutečnil oddílový výlet na Balcarák Byla svolána vlčata ( 20 vlčat ) a byla zařazena do oddílu vyšlo první číslo oddílového časopisu Periskop, vydávaného br. Jeţkem a br. Vydrou, v rozsahu dvou listů se uskutečnila oddílová beseda a byl zorganizován výlet do Havlovic na divadelní hru Havlovických skautů Boj o poklad. Den před 1. májem byl oddíl upozorněn, ţe se MUSÍ svátku práce zúčastnit. Po příchodu na náměstí, se členové postupně vytráceli, aţ tam nezůstal nikdo proběhl slibový táborák společně se skautkami a rovery 1.oddílu. Chvíli po zaţehnutí začlo hustě pršet a tak se

4 všichni museli přesunout do klubovny. Bylo jich přes 50. Zde se rozsvítila elektrická pagoda a 15 bratrů z našeho oddílu slibovalo proběhl oddílový výlet na hřiště u Olešnice na turnaj v kopané. Toto je také poslední zápis v oddílové kronice. 2 oddíl však pokračoval dále ve svoji činnosti dopoledne musí Aput na SNB, kůly zjištění majetku a kdo je za něj zodpovědný. Ředitel školy Smolík volá chlapce do ředitelny ( je jich přes 50 ) a nařizuje jim, ţe nesmějí vkročit do klubovny, nechtějí-li se potýkat s SNB a ţe skauting je ilegální organizace. Prý se včera odsouhlasilo na výboře zrušení Junáka v Červeném Kostelci. Ředitel zakazuje nosit liliji na klopě byl Jeţek na OV ČSM v Náchodě, kde se dozvěděl, ţe junák zrušen nebyl a ţe OV ČSM odsuzuje špatný postup ředitele Smolíka musel Jeţek znovu na OV ČSM na pionýrské referendum. Isidor a Aput museli jít znovu k výslechu na SNB byl v našem městě otevřen pionýrský dům musel Isidor a Jeţek opět na výslech Bábula musel na SNB odevzdat inventář, pokladní knihu a ostatní tiskopisy. Isidor a Jeţek odnesli na SNB inventář. 8,9 a proběhli poslední schůzky v klubovně na Skalce musel Bábula s pokladní knihou na SNB musel Jeţek na OV ČSM ohlásit, ţe jsme zrušený. V sobotu se konala poslední oddílová schůzka v klubovně na Skalce. Podle zachovalých zpráv a útrţků víme, ţe vedení 2 oddílu, tedy bratři Jeţek, Vydra, Aput, Grizly, Jirkat, Zdeněk, Brušinda, Bimba, Isidor a Bábula pokračovali ilegálně v činnosti. Scházeli se na hřištích, v lesích i u někoho doma. Byla to velice těţká doba. Poslední rukopis se nám zachoval z , kdy byl podniknut výlet na kolech, který organizoval br. Aput. Zde bylo domluveno, ţe v sobotu bude další schůzka. Zda se však schůzka uskutečnila, to uţ nelze zjistit. Přichází rok 1968 Po lednových událostech, konečně doba temna, trvající 18 let mizí a sní odchází mnoho špatného a jaro přináší svobodnější ţivot.v republice očisťující se od nezdravých idejí, zbývá místo i pro organizaci, sledující tak čisté cíle jako byl, je a bude JUNÁK. Bývalí činovníci a přátelé Junáka v našem městě svolali první společnou přípravnou schůzku do Netvalova domu dne Za předsednictví bývalého střediskového vůdce br. Kulta a čestného hosta okresního náčelníka br. Šípa Šimáněho, jsme byli seznámeni s dalším vývojem a budováním čs. Junáka. V upomínku na toto první setkání po 18 letech kaţdý účastník obdrţel linoryt s podpisovým archem všech 38 zúčastněných sester a bratří. V čele střediska stojí br. Jaroslav Střihavka. První schůzky druţin v druhé polovině dubna 1968 ukázali obrovský zájem o Junáctví a tak vznikají mnohé oddíly. Mezi nimi i náš 2.oddíl s vůdcem Ladislavem Šislerem a jeho zástupcem Janem Krchem. Středisku pomáhá i SPJ ( Sdruţení přátel Junáka ), se starostou Janem Krchem. Po delším jednání nám OV ČSM propůjčila k uţívání bývalou JUNÁCKOU KLUBOVNU. Konečně

5 máme střechu nad hlavou. Díky bratru Kosteleckému se podařilo sehnat i několik stanů s trubkovou konstrukcí a později se podařilo sehnat další stany s konstrukcí dřevěnou. 2. oddíl má nyní 4 druţiny : Druţina Rysů Druţina Kamzíků Druţina Medvědů vůdce br. Lukesle rádce br. Kulit vůdce br.mojţíţ rádce br. Vymetálek vůdce br. Prokop rádce br. Mědílek Druţina Jestřábů vůdce br. Linke rádce br. Vondráček V neděli se koná první samostatný výlet na Švédský vrch. Za mrholení se oddíl vydal po skautských značkách aţ k cíly, kde mezi přeháňkami vařil oběd. Další činnost oddílu je zaměřena na blíţící se tábor. Konečně se nakonec podařilo sehnat tábořiště u Valovického potoka mezi obcemi Brzice a Chvalkovice. Na tomto tábořišti se vystřídal 1. oddíl skautů, 1. oddíl skautek a náš 2.oddíl se tedy uskutečnil tábor na Valovickém potoce. Tábora se účastnilo celkem 31 bratrů. Na tábor s námi jel i střediskový velitel Jarka Střihavka, vůdce tábora je Laďa Šisler a dále s námi táboří tito bratři : Jeţek, Míša, Hans, Hlávka a do kuchyně přijede občas na výpomoc br. Pips. No a pak tu jsou ještě 3 druţiny a to : Rysové, Kamzíci a Medvědi. Na poslední dobu tábora přijel ještě br. Hubka a br. Zaplatílek Bobík z druţiny Jestřábů a jako táborový host člen 1.oddílu br. Střihavka junior. Tábor má 28 stanů a 20 metrů vysoký stoţár. 5 den našeho táboření k nám dorazila na zbytek tábora ještě 20 členná smečka vlčat. V polovině tábora odjíţdí br. Jeţek do Potštejna na LŠ. Během tábora se hraje táborová hra Alvarez společně s místní dechovou hudbou SZK pořádalo středisko koncert dechové hudby na červenokosteleckém náměstí, jehoţ výtěţek 2.800Kč byl věnován na Fond republiky Vojska 5 států Waršavské smlouvy překročila naše hranice a obsazují nás. I přes tyto události pokračujeme v činnosti. V lese u Bohuslavicích na Trutnovsku kácí starší bratři stromy na výstavbu nové klubovny. Náš oddíl uskutečňuje za tímto cílem 2 výpravy 8. a 21. září Účast je samozřejmě nepříznivě ovlivněna blízkým pobytem cizích armád. Náš oddíl odpracoval v lese 320 hodin, protoţe příští rok by jsme chtěli začít se stavbou nové klubovny JZD Lhota pod Hořičkami,, které nám v létě velmi ochotně zapůjčilo pozemek pro tábor, potřebovalo pomoc při vybírání brambor. A tak 18 junáků z našeho oddílu odpracovalo téměř 108 hodin na poli. Těmito akcemi jsme se zapojili do celostátní akce Sluţba vlasti na oslavu 50. výročí vzniku naší republiky skládali tito bratři slib : Mirek Vondráček ( Sonny ), Jirka Zochr ( Bělásek ), bratři Standa, Jarda a Petr Špeldovi, Jarda Rýznar, Petr Bláha, Zdeněk Hanuš, Petr Vlach, Jarda Bohuslavský ( Pirát ) a Zdeněk Kubát. Slib se konal v pískovém lomu ve Ţdáře před bratrem Láďou a Míšou.

6 jsme se zúčastnili slavnostního pochodu junáků městem, kterého se zúčastnilo celé středisko se 180 členy. Doprava na náměstí byla ochromena a tak ji musel řídit člen SNB. Pochod skončil na Sokoláku, kde byl připraven táborový oheň pro veřejnost. 14. a 15. prosince 1968 pořádal dívčí oddíl a roj světlušek Junácký vánoční bazar. Náš oddíl zde byl zastoupen bohuţel jen několika výrobky Vánoční schůzka v klubovně na Skalce. Nadílky se zúčastnil celý oddíl a dále br. Hlávka s kytarou, Kolčava, Jarka S., Pips, Míša, Drobeček a Láďa. Sešlo se nám zde přes 150 dárků. Bratr Drobeček věnoval oddílu namalované plátno na stěně klubovny, na kterém je namalována junácká stezka a jehoţ stěnu zdobí klubovnu dodnes. Malba je namalována latexovými barvami na pytlovinu. Rok K nám přijela vzácná návštěva z ústředí Čsl. Junáka. Místostarostka Junáka sestra Floriánová, velitel oblasti středočeské br. František Novotný, tajemník Čsl. Junáka br. František Němec ( Stříbrný lišák ), br. Bill a okrskový náčelník br. Šíp Šimáně. Během ledna, února a března 1969 pořádal oddíl pro 11 bratrů kuchařský kurs v klubovně na Skalce. Ţe to byla akce nevídaná a pro nás význačná, tak nás dokonce přijela navštívit i Československá televize pořádalo středisko sáňkařské závody na Čerťáku. Z našich závodníků se nejlépe umístnila dvojice Jarka Pavlíček ( Palec ) a br. Jarda Špelda ( Hlad ), kteří v kategorii Junáků skončili na 2 místě se uskutečnila výprava do minulosti na Ratibořský zámek. Na zámku nás provázela přímo majitelka Kateřina Zaháňská s kontesou Hortensií. Naše cesta pak vedla přes staré Bělidlo a Potůčky domů do Kostelce Došlo k znovuobnovení druţiny Jestřábů u Úpy poblíţ Šiškovny. Zde bylo předáno do II. oddílu 7 vlčat, které si převzal rádce br. Sonny za přítomnosti velitele střediska br. Kolčavi a br. Střihavky se konal ve Ţdáře kontrolní závod tříčlenných hlídek, kde jsme obsadili první dvě místa se v Broumově uskutečnil sraz Junáků východočeské oblasti, spojený se závodem 3 členných hlídek. Z našeho oddílu se zúčastnili 3 hlídky. Pro naše hlídky skončil závod velkým úspěchem. Naše nejúspěšnější hlídka byla v tomto sloţení : Sonny, Móric a Pita, která skončila na 3 místě z celkového počtu 14 hlídek. O 1. místo je připravil popletený příjem morseovky. Naše další hlídky skončili na 6 a 11 místě Poblíţ Police nad Metují, byla za účasti náčelníka Junáka br. Rudolfa Plajnera a okrskového velitele br. Jiřího Šimáně Šípa slavnostně pojmenována vyhlídka na Junáckou vyhlídku.

7 Se konal tábor Pod kříţovým vrchem u obce Zdoňova u Adrššpašských skal. Tábora se zúčastnili druţiny Kamzíků, Jestřábů, Rysů a Medvědů. Rok 1970 Poslední zápis v kronice, nebo spíše jen fotografie z činnosti v roce 1970 jsou z akcí : 1970 Sraz junáků a skautek v Broumově, kterého se zúčastnilo i naše středisko Tábor Luţany u Jičína. Zde je jiţ jen fotografická dokumentace. Činnost Junáka v roce 1970 byla opětovně násilně ukončena a tak skončila i činnost našeho 2 oddílu. Bliţší informace o ukončení našeho oddílu se bohuţel nedochovali. Opět SVOBODA podzim na den Studenstva, který byl krvavě smeten se jen tak nezapomene. Díky němu se celý národ začal probouzet z hluboké letargie. Sametová revoluce znamenala pro celý národ převratnou událost, která se zapsala do našich dějin. Po dlouhé době se náš národ stal opět svobodný a demokratický. Díky těmto událostem se obnovila i naše organizace JUNÁK se schází na popud br. Zaplatílka a br. Zelinky v ZK Tiba 45 skautek a skautů, aby obnovily činnost junáka v našem městě. Zde byla sloţena prozatímní středisková rada ve sloţení : Zaplatílek Václav, Udatný Jiří, Zelinka Rudolf, Šislerová Marta, Wajsar, Šisler Ladislav, Vosáhlo Ladislav a Lukesle Oldřich. Rok 1990 Od probíhá v ZK Tiba intenzivní kurs pro nastávající vůdce oddílů Obnovuje svoji činnost 2. oddíl pod vedením br. Františka Hepnara. I kdyţ samostatný oddíl působí aţ mnohem déle, neboť je do tábora těsně spojen s 3 smečkou Vlčat pod vedením br. Hůlka. 3 smečka Vlčat vzniká Kompletní oddíl se zformoval na táboře pod Borem u Machovské Lhoty, kde jsme tábořily od do na propůjčeném tábořišti našich katolických skautů. V září náš oddíl rozjíţdí činnost. V čele oddílu stojí br. František Hepnar se svým zástupcem Petrem Kubinou. V oddíle pracují 2 druţiny a to : Rysové s rádcem Tabakim a Netopýři s rádcem Royem. Druţina Rysů sem skládá z : T.O.Fanda, Tabaki, Guma, Špína, Palec, Paleček, Siky, Zdeněk Balcar, Palec a Paleček. Druţina Netopýrů se skládala z : Petr Kubina, Roy, Einstein, Bebe, Píša, Kudrnáček. První zápis v kronice je z podzimní výpravy : Hledání Eldoráda, které se uskutečnilo

8 Rok Náš oddíl pořádal 1.Zimní Olympijské hry na vrchu zvané Kozák. První vícedenní výprava proběhla ve dnech Jednalo se o výpravu do chaty T.O. IDAHO u Úpy. Zde se konal také první slavnostní slib, kde slibovali tito bratři : Michal Hanuš ( Kudrnáček ), Michal Beznoska ( Bebe ), Pavel Pásler ( Siky ), Aleš Pavlíček ( Palec ), Petr Kubina ( Guma ), Otto Ressl ( Einstein ) se konalo 1. kolo střediskového Svojsíkova závodu, kde se naše hlídka Netopýrů umístnila na 1. místě. Hlídka běţela v tomto sloţení : Otto Ressl, Josef Špelda, Vít Lelek, Tomáš Pich, Michal Hanuš a Michal Prokop. Druţina Rysů skončila na 4. místě. Během května oddíl uspořádal oddílovou výpravu do Jívky, aby obhlédl své budoucí letní tábořiště. Bohuţel zde není uvedeno datum konání. Během cesty jsme cvičily s busolou a na Jívce se vařilo v kotlíkách a hráli se hry. Na zpáteční cestě se navíc plnili bobříci se konal Tábor u bahňáku. Na tábor jsme odjíţděli po 13 hodině od divadla společně s se 3 smečkou Vlčat. Táborová hra se jmenovala : Cesta za rudým duchem dýmkového kamene. Hra vyvrcholila rýţováním zlata ve zlatonosném potoce a Klondajkem. Na závěr tábora nás přišli vystřídat sestry z 1. dívčího oddílu. V září 1990 ve dnech jsme podnikly dvoudenní výpravu na Babí léto na Klučance. Jednalo se o sraz oddílů z okresu Náchod ve skalách u Dědova. Celá akce byla prosycená hrama a samozřejmě nechyběl ani Svojsíkův závod ovšem tentokrát poslepu se uskutečnila vánoční schůzka, kde nás přišli navštívit sestry z 1. dívčího oddílu. Rok Se uskutečnila výprava do Vrchlabí, kam jsme byli pozváni na skautskou burzu a táborový oheň. V květnu jsme vyrazily do Hradce Králové, přesněji do Junáckých a tábornických potřeb, abychom si doplnily skautskou výzbroj a výstroj. Bohuţel jsme však měli smůlu, neboť zde měli z důvodu konání závodu zavřeno. Tak jsme aspoň vyrazily do města na sladkosti Tábor Ohnišov. Konečně jsme měli svoje vlastní tábořiště se svým vybavením. Materiální vybavení tábora se uţ od jara připravovalo. U Jeţka jsme natírali na zahradě tyče a na Skalce jsme tloukly podsady jak o závod. Nakonec se vše podařilo a na táboře jsme postavily 27 podsadových stanů Bude navţdy černým dnem 2. oddílu. Svůj oblíbený oddíl navţdy opustil br Jeţek Jiří Udatný. Zemřel náhle na střediskové radě, právě tam, kde to měl tak rád. Čest jeho památce.

9 Rok se koná místní kolo Svojsíkova závodu. Naše hlídka ve sloţení Vitamín, Medvěd, Káblik, Guma,Pátek a Mamut skončila na 2. místě jsme se zúčastnili okresního kola v České Skalici, kde jsme skončily na 8. místě Jsme opět podnikly dvoudenní výpravu do chaty T.O. IDAHO u Úpy. Tentokrát se na nás přijela podívat sestra Admirál s bratrem Dědou se konal Tábor smůly v Ohnišově, neboť 11 dní tábora propršelo. Zde se postavila bytelná kuchyň, kde se nechávali podsady. Na táboře jsme byli s Vlčaty ze 3 smečky a tábor se krom deště vyznačoval neuvěřitelným bahnem a obrovským mnoţstvím hub. Po skončení tábora nás přijeli vystřídat sestry z 1. dívčího oddílu Jsme pro náš oddíl a pro sestry z 1. dívčího oddílu připravili hru podle J.Foglara Vyzvědači, která se hrála po Kostelci s velikým úspěchem se konala tradiční vánoční schůzka Rok Jsme podnikly výpravu do České Skalice, kde krom návštěvy Skalických bratrů jsme se potloukali po vypuštěné Rozkoši. 19. února jsme vedli oddílový hokejový turnaj na Čermáku Jsme podnikly první výstup na Ivančenu v Moravskoslezských Beskydech. To se stalo naší tradicí a tak od té doby sem k mohyle jezdíme kaţdý rok na svátek patrona skautů Sv. Jiřího Se koná střediskové kolo Svojsíkova závodu, kde naše hlídka skončila na 4. místě Se zúčastňujeme prvního ročníku Memoriálu Stáni Stárka v Jaroměři. Zde naše hlídky obsadili 4. a 12. místo, přičemţ na 1. místo nám chybělo pouhých 9 bodů Jsme se zúčastnili mezinárodní akce Intercamp 94 u Borku u Tachova, za účasti 2500 skautů z celé Evropy Jsme podnikly brigádu na Skalce, kde jsme likvidovali podlahu Se konal Tábor lasování v Ohnišově Jsme zavítali na pozvání bratrů z Aše do Aše a poprvé jsme spali v týpku na jejich tábořišti.

10 Se konala lavnostní schůzka k výročí vzniku republiky. V prosinci (5.12 ) jsme dělali Skautského Mikuláše. Tradiční vánoční schůzka se konala a na závěr roku jsme podnikly I. ročník tradičního výstupu na Junáckou vyhlídku. Od tohoto data kaţdý rok na Silvestra pořádáme tento výstup. Rok 1995 V lednu jsme uspořádali oddílovou schůzku v klubovně s přespáním A je to jsme se vydali Po stopách Jetyho na dvoudenní výpravu do Havlovic Jsme se zúčastnili Dobytí Aljašky, které pořádal indiánský oddíl Divoši z Havlovic. Trasa vedla podél zlatonosného potoka, kde se rýţovalo zlato a dokonce se jezdilo i na koních. Během jara jsme několik víkendů strávili na brigádách zaměřených na přípravu tyčí k týpkům Jsme pracovali na brigádě ve Lhotě na likvidaci střechy, za kterou jsme dostali nějaké peníze Jsme podnikly výpravu do Ádru, kde bylo ještě vše zmrzlé a objevili jsme krásné ledové vodopády Okresní kolo Svojsíkova závodu se tentokrát konalo v Červeném Kostelci a skončili jsme na 4 místě Se konal Tábor v údolí duchů v Ohnišově Se oddíl účastní střediskové ekologické brigády na úklid Ţdáru Se koná střediskový táborový oheň Tradiční Skautský Mikuláš, kdy proháníme děti ve městě a ve Lhotě. V prosinci téţ sehrajeme několik oddílových hokejových zápasů a vše vrcholí vánoční schůzkou na Skalce. Na závěr roku jako obvykle vyráţíme na Skautskou vyhlídku. Rok 1996 Nový rok začínáme střediskovým karnevalem 17.2., který je oslavou dne sesterství a v únoru pokračujeme ještě dvoudenní výpravou Za tajemstvím tajgy, která proběhne v chatě v Havlovicích. Na skautské velikonoce jistě dlouho nezapomenou sestry z našich oddílů a sestry z České Skalice a Jaroměře neboť 8.4. jsme jim vyprášily koţichy. Tradiční výstup na Ivančinu jsme podnikly spolu s Jaroměřskými a Náchodskými skauty.

11 V květnu jsme sportovali a to 8.5. jsme vyrazily na cyklovýpravu do Ratibořic a 18. jsme si zkusily střediskové závody, kde jsme jasně zvítězily. V závěru května jsme se zúčastnily setkání různých oddílů z Náchodska na Broďáku. Zatímco účelem jsme zde postavili jedno týpko, které bylo středem zájmu a ve kterém chtěli všichni spát a samozřejmě jsme vyhráli všechny soutěţe, kde se vyhrát dalo Se konal Tábor Monzunových větrů v Ohnišově, no a by jsme toho neměli málo, tak jsme na konec prázdnin podnikly cyklopuťák Czech tour 96, kdy jsme najeli ve dnech přes 400 km. Naše trasa vedla Českým rájem. V říjnu jsme si vyrazily do bazénu v Trutnově ( ). Také jsme zavítali 19. do Prahy na skautskou burzu a ve dnech 19 a 20. jsme pomáhali jako pořadatelé při závodech psích spřeţení HUSKY. V listopadu jsme na dušičky navštívili Jeţkův hrob a v prosinci jsme podnikly výpravu do Picolommiňáku ( 7. ) a dělali jsme skautského Mikuláše. Samozřejmostí je vánoční besídka a před koncem roku jsme sehráli důleţité zápasy s Kadetem a to v Sokolovně kde se hrál fotbal a na skóre jsme skončili 1:1. V odvetě na Krčmáříku jsme v hokeji Kadet rozdrtili 8:5. Závěr roku patřil tradičnímu výstupu na Junáckou vyhlídku. Rok 1997 Osmého února jsme nesměli chybět na střediskovém karnevale ve Lhotě jsme podnikly výpravu do Prahy do Národního a Náprstkova muzea a také jsme zavítali do Trutnovského bazénu ( 22. ). Osmého března jsme podnikly 1. jarní výpravu k řece s luštěním zpráv, šifer a azimutů. Také jsme podnikly výpravu na Ostaš a Hejdu ( 23.) V dubnu jsme podnikly výpravu na březinku ( 5. ), uspořádali jsme diskotéko pro školu ( ) a na den Indiánů jsme se potili v naší indiánské sauně v Ohnišově. Tradiční výstup na Ivančinu se konal ve dnech V květnu jsme se zúčastnili přechodu Jestřebých hor ( 3.5. ), Subrety, okresního kola Svojsíkova závodu v Meziměstí, kde jsme skončili na 1. místě jsme pomáhaly s přípravou v Praze na Dţbáně mezinárodního tábora Fénix a na závěr měsíce jsme vyrazily na krajské kolo Svoj. závodu do Pardubic, kde jsme skončili na 6. místě. V červnu jsme kromě přípravy tábora stačili ještě 15. vyrazit na cyklovýpravu do Broumova a ve dnech jsme se zúčastnili Slovanského Jamboree Fénix 97 v Praze Jsme podnikly Tábor přívalových vod V září jsme se podíleli na dostavbu komína ( 9. ) a pro školo jsme 19. pořádali diskotéku. V říjnu jsme tradičně pomáhali při závodech Husky ( ). Vyrazily jsme na skautskou burzu do Prahy ( 18. ) a 24. jsme pořádali diskotéku pro školu.

12 V listopadu jsme podnikly výpravu na Ostaš ( 16. ) a brigádničili jsme na Skalce v úklidu okolí klubovny V prosinci jsme připravovali tradiční Mikuláš jsme pořádali vánoční diskotéku pro školu a 22. jsme měli vánoční schůzku. Na Silvestra jsme vyrazily na Junáckou vyhlídku. Rok 1998 V lednu jsme 11. vyrazily do sokolovny na sportovní dopoledne, 17. na bruslení do Náchoda a 31. do bazénu v Trutnově. V únoru jsme na Krčmaříku sehráli 1., 7. a 8. hokejové zápasy a nechyběli jsme 21. na střediskovém karnevale. V březnu jsme 22. podnikly výpravu na Severozápad a 27. jsme vyrazily na hvězdárnu v Upici. V dubnu se konal I. Ročník závodu O bílou hůl ( obdoba Svoj. Závodu, ale poslepu ). Uklízeli jsme u tenisových kurtů na střediskové akci ( 17 ). Na Klučanku jsme vyrazily 18. a Ivančena se uskutečnila V květnu jsme vyrazily na dvoudenní výpravu do Havlovic ( ) a 23. jsme vyčistily Roudenku. V červnu jsme ve dnech vyrazily na cyklovýpravu k Otmuchovským jezerům. Najeli jsme celkově přes 240km. 14. jsme podnikly diskotéku pro ZŠ. V červenci poprvé od obnovy Junáka v roce 1989 oficiální tábor NEBYL!!! Místo toho jsme ve dnech pomáhali po záplavách v Dobrušce Pulicích, jsme podnikly puťák po Moravském krasu a jsme pomáhali po záplavách v Kounově. 4. září jsme zahájili činnost a 25. jsme lakrosem pořádali před školou nábor. 26. jsme svedli boj o totem. V říjnu jsme podnikly výpravu do neznáma ( 4. ), ve dnech jsme pomáhali při psích závodech na Broďáku a k výročí vzniku republiky jsme měli slibovou oddílovku. 14. listopadu jsme dělali disko pro ZŠ a 29. se slavnostně otevírala výstava k 60 letému skautingu v Kostelci. Pátého prosince jsme vyrazily do Trutnovského bazénu. Vánoční Prahu jsme si vychutnali ve dnech a 20. jsme pořádali diskotéku pro ZŠ. Tradiční vánoční schůzka se konala 22. Devětadvacátého jsme si zasportovali v sokolovně a na Silvestra jsme si razily cestu na Junáckou vyhlídku. Rok 1999

13 Leden jsme věnovali sportování v sokolovně ( 9. ) a zimní výpravě na Turov ( 30. ) V únoru jsme se zúčastnili pohřbu bratra Jestřába J. Foglara ( 2. ), také jsme byli na střediskovém karnevalu ( 13. ) a zaplavali jsme si v Trutnovském bazéně ( 30. ) V březnu jsme opět zavítali do Trutnovského bazénu ( 13. ) a rádcové uspořádali výpravu ( 21. ) Za tajemstvím rádců Duben jsme zasvětili jarní robinzonádě v Havlovicích ( ) a výstupu na Ivančenu ( ) Prvního června jsme se zúčastnily střediskového kola Svoj. Závodu. Cyklovýpravu do skal jsme podnikly 9. a 15. jsme se zúčastnily okresního kola Svoj. Závodu, kde jsme skončily na 3 místě Se konal tábor v Ohnišově. Během prázdnin jsme podnikly ještě tyto akce : autovýprava do koncentračního tábora Osvětim, výprava do Ádru a se konal puťák v Českosaským Švýcarsku ( Labské pískovce ) Hned 4. září jsme zahájili činnost ohněm v Písáku a 18. jsme vyrazily na výpravu na Ţaltman. V říjnu nás čekala výprava na Maternici ( 10. ) a oddílová schůzka k výročí vzniku republiky. Na dušičky jsme zavítali na hrob br. Jeţka a 6. jsme vyrazili na Kadimůru ( Malá Skála ) V prosinci nás čekala tradiční vánoční schůzka ( 25. ), vyrazili jsme do Trutnova do bazénu ( 29. ) a samozřejmě na Silvestra na Junáckou vyhlídku. Rok 2000 V lednu se konala středisková výprava Za polární kruh ( 22.) a 29. jsme vyrazili za Huhulákam na Vízimburk. Únor byl zasvěcen výpravě na Odolov ( 12. ), lázním v Hradci Králové ( 13. ) a nocování v klubovně ( ) Březen byl ve znamení skautského karnevalu ( 4. ) a pomoci Jaroměřským občanům po záplavách, kterou však od nás nechtěli ( 19. ). V dubnu nás čekala výprava do Ádru na Kříţový vrch ( 15. ), Ivančena ( ) a čarodějnice jsme trávili na srubu v Ohnišově ( ) V květnu jsme pomáhali při závodech světlušek a vlčat ( 6. ), zúčastnili jsme se Květinového dne ( 10. ) a cyklovýpravy na Stárkov ( 18. ).

14 V červnu jsme podnikly výpravu na Klučanku ( 4. ) a cyklovýpravu na Dobrošov ( 18. ) Se konal Tábor Hiawatha v Ohnišově. Na závěr prázdnin jsme ve dnech podnikly puťák po Šumavě. V září jsme zorganizovali pro středisko zahájení formou setkání s policií v lomu ( 16. ) a vyrazily jsme na výpravu k řece ( 24. ) V říjnu jsme navštívili Trutnovský bazén ( 7. ) a poklidili jsme klubovnu a okolí ( 22. ) V listopadu jsme pokračovali s úklidem klubovny ( 4. ) a 17. jsme vyrazili do Ohnišova. V prosinci jsme měli tradiční vánoční schůzku ( 27. ), den nato jsme si zahráli hokej a 29. jsme vylezli na Junáckou vyhlídku. Rok 2001 V lednu jsme zavítali do Hradeckých lázní ( 20. ) Únor byl ve znamení víkendovky v Ohnišově na srubu ( ) a střediskového skautského karnevalu ( 10 ) V březnu jsme měli výpravu k Úpě na Kaskády ( 24. ), do Trutnovského bazénu ( 25 ) a na srub do Ohnišova ( ) Jednadvacátého dubna jsem se zúčastnily místního kola Svojsíkova závodu ( 21. ) a 28. jsme sázeli stromky. V květnu jsme opět sázeli stromky ( 6. ), zúčastnili jsme se Květinového dne ( 16. ) a 19. jsme svedli kuličkovou bitvu o Krákorku. Červen byl ve znamení přípravy tábora Probíhal Tábor čtyř sluncí V září jsme 8. zahajovali tradičným táborákem v Písáku, Vyrazili jsme do Ohnišova na víkendovku s rodiči ( ) a 29. jsme na Skalce dělali dřevo na zimu a chodníky. Říjen byl ve znamení víkendovky na srubu v Ohnišově ( ). V listopadu jsme vyrazily na dušičky na hřbitov, od se počala scházet oddílová rada ( poté uţ pravidelně kaţdý měsíc ). Měli jsme výpravu na Ţaltman ( 17. ) a spali jsme v klubovně ( ). Prvního prosince jsme vyrazily do Aquaparku v Liberci, strávili jsme víkend v klubovně ( ), navštívili jsme bazén v Hradci Králové ( 20. ). Vánoční schůzka se konala 21. a na Silvestra jsme opět zavítali na Junáckou vyhlídku.

15 Rok 2002 Leden byl ve znamení hokeje, který jsme sehráli v Olešnici a na Krčmáku ( 3.,6.,20. ) V únoru jsme se zúčastnili skautského karnevalu ( 9. ) V březnu jsme vyrazili do Trutnovského bazénu ( 10. ), na výpravu do Ádru ( 16. ) a na srub do Ohnišova ( ) Duben byl ve znamení Dobrošovské pevnosti ( 20. ) V květnu jsme se zúčastnili ve dnech memoriálu Stáni Stárka v Jaroměři. V červnu se připravoval tábor a jeden víkend jsme pobyli s rodiči na srubu v Ohnišově ( ) Se konal Tábor nalezenců v Ohnišově. Zahajovací víkendovka probíhala v září na srubu v Ohnišově ( ). V říjnu jsme si zajeli do Hradeckého bazénu v městských lázních ( 26. ) V listopadu na dušičky jsme vyrazili na Jeţkův hrob a 16. na výpravu do Piccolomiňáku. Prosinec se nesl ve znamení Vánoční schůzky ( 21. ), hokeje ( 28. ) ve Lhotě a tradičním Silvestrovským výstupem na Junáckou vyhlídku. Rok 2003 Druhého ledna se konala středisková besídka pro rodiče v malém sále divadla. Vyrazili jsme do Hradeckého bazénu ( 19. ) a 25. na výpravu Na sever ( na Švédský vrch ). Únor byl věnován zábavě : 15. střediskový karneval, 22. Aquapark v Liberci a 23. jsme sehráli hokejový zápas. Druhého března jsme hráli poslední hokejový zápas v Horňáku a 29. jsme vyrazili na Tajnou výpravu rádců. Ve dnech jsme se zúčastnili střediskové hry pro veřejnost Operace K, podnikly jsme velikonoční výpravu na kolech do Ohnišova ( ) a účastnili jsme se oslav Sv. Jiří za farou ( 24. ) V květnu jsme vyrazili do Hradeckých lázní ( 3. ) a zúčastnili jsme se místního a okresního kola Svojsíkova závodu ( 8. a 24. ). V červnu probíhala tradiční příprava tábora včetně sečení tábořiště.

16 Probíhal Tábor Pacifické ţeleznice V září jsme zahajovali ohněm v Písáku ( 6. ), zajeli jsme do bazénu v Trutnově ( 14. ) a podnikli jsme cyklovýpravu na Junáckou vyhlídku ( 27. ) V říjnu jsme vyrazili na srub do Ohnišova ( ), a k výročí vzniku republiky jsme podnikly Vlasteneckou výpravu V listopadu jsme na dušičky navštívili Jeţkův hrob a spali jsme v klubovně ( ). V prosinci jsme brigádničili v Hospici ( 11. ) a vyrazili jsme do Trutnovského bazénu ( 14. ). Vánoční schůzku jsme měli 22. a sportovní den v tělocvičně ZŠ ( 30. ). Na Silvestra jsme tradičně vyrazili na Junáckou vyhlídku. Rok 2004 Hned druhého ledna se konala středisková besídka pro rodiče v malém sále divadla, ve dnech 11. a 24. jsme sehráli hokejové zápasy a 17. jsme se zúčastnili střediskových Hrádek na sněhu. Závěr ledna jsme zakončili Artis výpravou na běţkách na paseky. V únoru jsme zavítali do Liberce do Aquaparku ( 1. ) a na střediskový karneval ( 21. ) Roy Převzato z webu se souhlasem br. Ondřeje Prouzy.

Historie střediska v Červeném Kostelci

Historie střediska v Červeném Kostelci Historie střediska v Červeném Kostelci Založení Junáka léta 1938-1940 Nejstarší dochované záznamy o zaloţení junáka v Červeném Kostelci jsou z roku 1938, kdy se studentka gymnázia v Trutnově Eliška Háková

Více

Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov

Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov V roce 2006 bylo u nás registrováno ve třech oddílech celkem 68 členů, z toho oddíl děvčat Slunečnice měly 5 světlušek, 8 skautek, 2 rangers a 4 vedoucí. Oddíl

Více

Duben Rytířská robinsonáda v Hostinném Na naši pravidelnou jarní výpravu jsme se tentokrát vydali do Hostinného. Během této výpravy jsme navštívili i naše letní tábořište nedaleko Svaté Kateřiny a samozřejmě

Více

Junák- středisko Jestřáb Pačejov

Junák- středisko Jestřáb Pačejov Junák- středisko Jestřáb Pačejov Historie skautského hnutí na Pačejovsku Kořeny počátku skautského hnutí na Pačejovsku spadají do května roku 1945. Zakladatelem tohoto hnutí zde byl bratr Barborka, který

Více

JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice , Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2013

JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice , Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2013 JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2013 Mikulčice 2013 JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Oslava Svatého Jiří. Hrdinové. Junák - český skaut, středisko Havran Klecany, z. s.

Oslava Svatého Jiří. Hrdinové. Junák - český skaut, středisko Havran Klecany, z. s. Oslava Svatého Jiří Hrdinové Junák - český skaut, středisko Havran Klecany, z. s. Klecany 24. 4. 2015 Svatý Jiří 2 Svatý Jiří je patronem všech skautů. V České republice jeho svátek připadá na 24. dubna.

Více

5.LEDNA SPORTOVNÍ DOPOLEDNE V LEŠTINSKÉ TĚLOCVIČNĚ

5.LEDNA SPORTOVNÍ DOPOLEDNE V LEŠTINSKÉ TĚLOCVIČNĚ 5.LEDNA SPORTOVNÍ DOPOLEDNE V LEŠTINSKÉ TĚLOCVIČNĚ Pod vedením Wyominga se uskuteční první kmenová akce v novém roce. Zahrajeme si hry, zkusíme si splnit další OP a dojde také na nějaký ten turnájek mezi

Více

Vůdce střediska o středisku v roce 2005 1. Činnost střediska v roce 2005 2. Významné akce v roce 2005 11. Činnost jednotlivých oddílu ve středisku 13

Vůdce střediska o středisku v roce 2005 1. Činnost střediska v roce 2005 2. Významné akce v roce 2005 11. Činnost jednotlivých oddílu ve středisku 13 Obsah Vůdce střediska o středisku v roce 2005 1 Činnost střediska v roce 2005 2 Významné akce v roce 2005 11 Činnost jednotlivých oddílu ve středisku 13 30. oddíl oldskautů 13 31. chlapecký oddíl 13 33.

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

75 let skautingu v Moravské Třebové

75 let skautingu v Moravské Třebové Jiří Šmeral 75 let skautingu v Moravské Třebové Olomouc 2010 Počátky moravskotřebovského skautingu ve třicátých letech Historie moravskotřebovského skautingu dospěla v letošním roce do sedmdesátého pátého

Více

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2012

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2012 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2012 Mikulčice 2012 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 625.05 696 19, Mikulčice

Více

Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Rudy Knotka Šumperk. Výroční zpráva za rok 2014

Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Rudy Knotka Šumperk. Výroční zpráva za rok 2014 Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Rudy Knotka Šumperk Výroční zpráva za rok 2014 Šumperk 2015 Junák svaz skautů a skautek ČR v Šumperku Junák český skaut, z. s. je dobrovolný, nezávislý a nepolitický

Více

Junáka. protinacistického odboje roku 1941 zvláštním dekretem ministr exilové londýnské vlády Juraj Slávik. Za účast v odboji zaplatilo životem na

Junáka. protinacistického odboje roku 1941 zvláštním dekretem ministr exilové londýnské vlády Juraj Slávik. Za účast v odboji zaplatilo životem na 1940 Dne 28. 10. 1940 vydal K. H. Frank v zastoupení říšského protektora v Čechách a na Moravě nařízení o rozpuštění Junáka. Dne 4. 11. 1940 nacisté přepadli ústředí Junáka a zabavili veškerý majetek.

Více

Junák - svaz skautů a skautek České republiky středisko Františka Pecháčka Bludov

Junák - svaz skautů a skautek České republiky středisko Františka Pecháčka Bludov Junák - svaz skautů a skautek České republiky středisko Františka Pecháčka Bludov Bludov 2013 Autor textů: Stanislav Balík - Ježek, za přispění Jana Juránka Hanese, Jiřího Znoje Cvrčka a Jaroslava Petříka

Více

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 Mikulčice 2009 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 625.05 696 19, Mikulčice

Více

Plán školní rok

Plán školní rok Plán školní rok 2016 2017 ZÁŘÍ (Podzim) cesta za kamarády 1. 9. Čtvrtek Zahájení školního roku, 27.9. Úterý Plyšáčkův den jednu plyšovou hračku 29. 9. Čtvrtek Maňáskové divadlo Šternberk - 45,--Kč, 8:45

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

PRAVIDELNÁ ČINNOST AKCE

PRAVIDELNÁ ČINNOST AKCE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 strana 3 I. ÚVOD II. ČLENSTVO Pionýr, z. s. - 87. pionýrská skupina Javor je pobočným spolkem zapsaného spolku Pionýr s právní subjektivitou. Jejím sídlem je Bělocerkevská 3, Praha

Více

Přehled podpořených žádostí z rozpočtu Královéhradeckého kraje na volnočasové aktivity, tělovýchovu a sport v roce 2010

Přehled podpořených žádostí z rozpočtu Královéhradeckého kraje na volnočasové aktivity, tělovýchovu a sport v roce 2010 SMR012010/0064 KRAKONOŠ Vrchlabí 15038467 Skauting, moderní filozofie pro život SMR012010/0023 ZVIČINA Dvůr Králové nad Labem 15039897 Provoz skautského střediska ve Dvoře Králové nad Labem 14 000 Kč SMR012010/0006

Více

Výroční zpráva na rok 2012 Kmen Ťapáč

Výroční zpráva na rok 2012 Kmen Ťapáč Výroční zpráva na rok 2012 Kmen Ťapáč Organizační struktura kmene Oficiální údaje: název : Liga Lesní Moudrosti kmen Ťapáč sídlo : Zázvorkova 1999 Praha 13, Lužiny 155 00 statutární zástupce : Jan Merhaut

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013 Co najdete v tomto čísle: Aktuality strana 2 Registrace strana 3 Z uplynulých akcí strana 4 Pozvánky na akce strana 5 Strana 1 Úvodní slovo Vážení rodiče, posíláme tentokrát trochu kratší vydání časopisu

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ 40747 IČ 66102391 O nás Náplní činnosti mladých hasičů při SDH Varnsdorf je vzdělávání dětí nejen v

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

PRAVIDELNÁ ČINNOST AKCE

PRAVIDELNÁ ČINNOST AKCE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016 strana 3 I. ÚVOD II. ČLENSTVO Pionýr, z. s. - 87. pionýrská skupina Javor je pobočným spolkem zapsaného spolku Pionýr s právní subjektivitou. Jejím sídlem je Bělocerkevská 3, Praha

Více

VÝPRAVY A AKCE KMENE. Strá nká 1

VÝPRAVY A AKCE KMENE. Strá nká 1 Kmen Ťapáč Liga lesní moudrosti Zázvorkova 1999, Praha 13 - Lužiny www.tapac.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA KMENE ŤAPÁČ ROK 2014 Tento dokument obsahuje výroční zprávu kmene Ťapáč za uplynulý rok. Jsou zde

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY. Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva

OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY. Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva Předseda OV: Petr Kabát nar. (rok nar. 1947) Členové: Lenka Kadlecová (rok nar. 1979), Andrea Maturová (rok nar. 1979), Mgr. Jaroslav

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Druhý ročník se opět povedl

Druhý ročník se opět povedl Druhý ročník se opět povedl Zprávy z naší školy www.facebook.cz číslo 6 květen-červen 2015 Bylo to podruhé, a opět nezapomeneutelné! Přišlo také víc lidí než vloni. Sportovní odpoledne, na jehož konci

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města Rok 2012 - Roztoky Příloha ke kronice města Události roku 2012 ve fotografii seřazeno volně podle kapitol kroniky zpracovala Jaroslava Weberová kronikářka města foto J. Weberová ostatní autoři uvedeni

Více

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA Blzecký občasník 07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V neděli 20.9.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo poukázání částky 14 688,- Kč Dobrovolnému svazku obcí Blanicko Otavského regionu za

Více

Zápis z jednání ORJ Frýdek-Místek

Zápis z jednání ORJ Frýdek-Místek Junák svaz skautů a skautek ČR, Okres Frýdek-Místek Zápis z jednání ORJ Frýdek-Místek Datum: čtvrtek 29. března 2012 Místo: Okresní klubovna, Kostíkovo náměstí 638, Frýdek-Místek Začátek: 17:30 Přítomni:

Více

Vodu neoceníme, dokud nám nevyschne studna a to platí o všem v životě. Benjamin Franklin

Vodu neoceníme, dokud nám nevyschne studna a to platí o všem v životě. Benjamin Franklin Měsíčník Skautského střediska Bludov XVIII. ročník 151. číslo 2012/2013 13.12.2012 Bludovit. Měsíčník skautského střediska Františka Pecháčka Bludov šéfredaktor: Ondřej Daniel - Rys zástupce šéfredaktora:

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN ročník 2010 číslo 3 Vážení spoluobčané, chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost ukáže, nakolik to budou

Více

Junák - svaz skautů a skautek ČR. Středisko 521.01 Františka Barvíře Třebechovice pod Orebem

Junák - svaz skautů a skautek ČR. Středisko 521.01 Františka Barvíře Třebechovice pod Orebem Junák - svaz skautů a skautek ČR Středisko 521.01 Františka Barvíře Třebechovice pod Orebem Výroční zpráva 2011 Základní informace o středisku: Adresa střediska: Junák - svaz skautů a skautek ČR Středisko

Více

Roční plán výchovně vzdělávací činnosti pro Dětský domov rok 2014/ 2015 Zpracovala: Bc. M. Remešová

Roční plán výchovně vzdělávací činnosti pro Dětský domov rok 2014/ 2015 Zpracovala: Bc. M. Remešová Roční plán výchovně vzdělávací činnosti pro Dětský domov rok 2014/ 2015 Zpracovala: Bc. M. Remešová Září Vrbenská 50 Turnaj ve vybíjené - Melč Vypracovat PROD (Evix) Aktualizovat matriky odp. skup.vych

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ KOLOWRATSKÁ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ KOLOWRATSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ KOLOWRATSKÁ ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Mimoškolní činnost probíhala v průběhu školního roku v těchto nepovinných předmětech: Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Základy anglického jazyka Zdravotní

Více

Představení kmene. Webové stránky kmene: Fotogalerie:

Představení kmene. Webové stránky kmene:  Fotogalerie: KLM Arapaho Výroční zpráva 2015 Představení kmene Struktura kmene: Náčelník: Zuzana Kluková Ohnivec: Jana Hajduchová Náčelník ROP: Jan Hajduch Pokladník: Irena Malinová Písmák: Zuzana Kluková Webové stránky

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Program Kurzu krajanů 2014

Program Kurzu krajanů 2014 l. týden 25. 7. Program Kurzu krajanů 2014 odjezd z Prahy příjezd účastníků kurzu do Dobrušky ubytování oficiální zahájení kurzu, - seznámení se s účastníky kurzu - společná večeře 26. 7. 27. 7. rozřazovací

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři,

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři, 1/2014 Vážení čtenáři, vítám Vás u prvního letošního čísla našeho Zpravodaje, kterým se Vám snažíme již čtvrtým rokem přinášet informace o dění v obci i místních spolcích. V letošním roce nás kromě jiného

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Celoroční projekt MRAVENCI. Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem

Celoroční projekt MRAVENCI. Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem Celoroční projekt MRAVENCI Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem Celoroční projekt MRAVENCI Učíme se, kreslíme: Celoroční projekt MRAVENCI Pozorujeme: Celoroční projekt MRAVENCI Stavíme, stříháme,

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA ZÁŘÍ 2016 ŠKOLNÍ DRUŽINA Po prázdninách jsme se všichni setkali a natěšeně v naší školní družině zahájili novou celoroční

Více

Zbyněk Bureš Brčil z vodní Třináctky

Zbyněk Bureš Brčil z vodní Třináctky Zbyněk Bureš Brčil z vodní Třináctky Zbyněk Bureš, skautskou přezdívkou Brčil, se narodil 15. července 1924 v Praze. Maturoval na Vančurově gymnázium na Smíchově, později studoval Filozofickou fakultu

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

11. Vybíjená (Preventan Cup)

11. Vybíjená (Preventan Cup) Příloha č. 1 b PŘEHLED SOUTĚŽÍ A AKCÍ 2013-14 (soutěže doporučené MŠMT ČR + ostatní) termín název soutěže určeno pro místo konání zodpovědný pracovník září 31.8.-1. Vesele do nového školního roku veřejnost

Více

PIONNIER - PIONÝR. Význam tohoto slova původem z francouzštiny znamená průkopník, hlasatel nových myšlenek a cest, objevitel nových směrů.

PIONNIER - PIONÝR. Význam tohoto slova původem z francouzštiny znamená průkopník, hlasatel nových myšlenek a cest, objevitel nových směrů. PIONNIER - PIONÝR Význam tohoto slova původem z francouzštiny znamená průkopník, hlasatel nových myšlenek a cest, objevitel nových směrů. Pionýrská skupina Kamarádi cest Okříšky U Stadionu 7, 675 21 Okříšky

Více

HISTORIE TJ Sokol Oudoleň

HISTORIE TJ Sokol Oudoleň HISTORIE TJ Sokol Oudoleň 1988 2. 1. Novoroční turnaj ve stolním tenise 22 soutěžících kategorie: muži dorostenky děti (chlapci společně s dětmi) 19. 1. Výroční členská schůze volba mandátové a volební

Více

Výdejní místa samolepek

Výdejní místa samolepek Výdejní místa samolepek Zámek Adršpach Dolní Adršpach75 549 57 Adršpach Tel.: + 420 491 423 979 Email: info@zamekadrspach.cz www.zamekadrspach.cz Út Ne 9:30-17:00 Turistické informační centrum Adršpašské

Více

Zpráva o činnosti sportovních oddílů T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí

Zpráva o činnosti sportovních oddílů T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí Zpráva o činnosti sportovních oddílů T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí LYŽAŘSKÝ ODDÍL Lyžařský oddíl T.J. Sokol Klášterec vznikl před 100 lety, od 70. let minulého století se věnoval především běžeckému

Více

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková, Simona Miláčková, Tomáš Matějíček, Michal Vlach Školní ilustrovaný magazín III. základní

Více

Literárně-dramatický obor ve školním roce Výroční zpráva z LDO

Literárně-dramatický obor ve školním roce Výroční zpráva z LDO Literárně-dramatický obor ve školním roce 2010 2011 Výroční zpráva z LDO Nejmladší ţáci z Přípravné dramatické výchovy se tradičně zabývali dramatizacemi jednoduchých umělých i lidových textů, se kterými

Více

JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR středisko Strážci Ostrava

JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR středisko Strážci Ostrava JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR středisko Strážci Ostrava Pár slov na úvod Milý čtenáři, Junák - svaz skautů a skautek ČR je dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdružení ve smyslu zákona č. 83/1990

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014/2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014/2015 Junák český skaut, středisko Oheň Horní Počernice, z. s. Na Chvalské tvrzi 860/4 193 00 Praha 20 Horní Počernice IČO: 638 34 910 Kdo jsme? Junák český skaut, z. s., je dobrovolný,

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Kněží z kostelecké farnosti

Kněží z kostelecké farnosti Kněží z kostelecké farnosti P. Josef Mach narozen 7.2.1820 v Kostelci vysvěcen na kněze kol. roku 1844 děkan a vikář náchodský, čestný občan města Náchoda zemřel 17.5.1884 v Náchodě P. Leodegar Vacek narozen

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

ZIMNÍ BĚŽECKÉ LIGY XV. ROČNÍK. tradičního seriálu závodů O krále Jestřebích hor. PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory

ZIMNÍ BĚŽECKÉ LIGY XV. ROČNÍK. tradičního seriálu závodů O krále Jestřebích hor. PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory XV. ROČNÍK tradičního seriálu závodů O krále Jestřebích hor ZIMNÍ BĚŽECKÉ LIGY 2008 2009 07.12. neděle Rtyně v Podkrkonoší (Orlovna) 14.00 h 31.12. středa Havlovice (všesportovní areál) 10.30 h 07.01.

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Září 29. 8. 31. 8. GO KURZ třídy 1. A 31. 8. 2. 9. GO KURZ třídy 1. C 1. 9. zahájení nového školního roku 5. 9. 11. 9. poznávací zájezd do Anglie

Více

Historie skautingu v Kyjově 1919-2007

Historie skautingu v Kyjově 1919-2007 Skautská organizace v Kyjově byla zaloţena jako jedna z prvních na Moravě na podzim roku 1919 hodinářem bratrem Poláškem. V prvním roce měl chlapecký oddíl 36 skautů a dívčí 28 skautek. Kyjovští skauti

Více

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI ČERVNU 2016

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI ČERVNU 2016 IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI ČERVNU 2016 Datum, čas: Název akce: Místo: Pořadatel: Město IVANOVICE NA HANÉ (tel. 517 363 251) Ne 05.06.2016 19.00 hod. TAJEMSTVÍ JEJICH

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007 ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY OSADNÍCI JAROMĚŘ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007 Úvod Rok 2007 byl již šestým od založení ZO ČSOP Osadníci Jaroměř. Naše organizace se neustále vyvíjí tím směrem, jaký jsme si

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Příměšťák "Jaro v Majáku"

Příměšťák Jaro v Majáku Příměšťák "Jaro v Majáku" První tři dny jarních prázdnin proběhl v pobočce Maják příměstský tábor. Jaro v Majáku - tak se jmenoval letošní příměstský jarní tábor konaný na pobočce Maják. V průběhu tábora

Více

Kulturní a sportovní kalendář města na rok 2011

Kulturní a sportovní kalendář města na rok 2011 Kulturní a sportovní kalendář města na rok 2011 Vážení občané, návštěvníci, v tomto kulturním a sportovním kalendáři přinášíme plánované informace o kulturních akcích pořádaných jak městem Horní tak i

Více

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Vážené sestry, vážení bratři, milí vzácní hosté, rok s rokem se sešel a opět jsme tu, abychom zhodnotili, co se povedlo či nepovedlo, v čem bychom se mohli

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady SDH Stanětice 16. 1. 2016 ve Staněticích

Z Á P I S z Výroční valné hromady SDH Stanětice 16. 1. 2016 ve Staněticích Z Á P I S z Výroční valné hromady SDH Stanětice 16. 1. 2016 ve Staněticích Program: Zahájení Zpráva starosty Zpráva velitele Zpráva o hospodaření Zpráva o stavu výzbroje a výstroje Zpráva kronikářky Zpráva

Více

AKTIVITY ŠKOLY. Akce Třída Termín

AKTIVITY ŠKOLY. Akce Třída Termín AKTIVITY ŠKOLY Akce Třída Termín 1. Sběr druhotných surovin Starého papíru 1. - 9. tř. říjen, duben Sběr přírodnin pro lesní zvěř (kaštany, žaludy) říjen - listopad 2.Výtvarné soutěže, akce Masky /čert,

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Duben 2016. Nazdar bratři a sestry,

Duben 2016. Nazdar bratři a sestry, Duben 2016 94. brněnský oddíl caryvlka@seznam.cz www.94bo.cz Nazdar bratři a sestry, Začal duben. Přichází jaro. Kvetou bledule, a ptáci, kteří se vrátili z teplých krajů, už cvrlikají pod okny. Roste

Více

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: , IČ , DIČ:CZ

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: ,  IČ , DIČ:CZ O B E C K O Š Í K Y 2006 Události obce 2006 V roce 2006 opět v naší obci proběhly volby do zastupitelstva. Byli zvoleni tito občané: starosta: místostarosta: členové zastupitelstva: Mgr. Jaroslav Šlechta

Více

Co najdete v tomto čísle: O oddíle - Registrace strana 2. O středisku strana 3. Z uplynulých akcí strana 4. Plány akcí na 2. pololetí strana 5-6

Co najdete v tomto čísle: O oddíle - Registrace strana 2. O středisku strana 3. Z uplynulých akcí strana 4. Plány akcí na 2. pololetí strana 5-6 Co najdete v tomto čísle: O oddíle - Registrace strana 2 O středisku strana 3 Z uplynulých akcí strana 4 Plány akcí na 2. pololetí strana 5-6 Pozvánka na akci strana 7 Úvodní slovo Vážení rodiče, posíláme

Více

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v

Více

Výroční zpráva 2013!

Výroční zpráva 2013! Výroční zpráva 2013 Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Uragan Zbraslav Adresa: Pod Spravedlností 1261, 15600 Praha Zbraslav IČO: 47611499 Číslo účtu: 2300219425 / 2010 www.uragan-zbraslav.cz Skauting

Více

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC Na počátku roku 2012 nás oslovili zástupci Základní školy z polského Boleslawiece a nabídli nám spolupráci na přeshraničním projektu

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více