partyzánské hnutí na Vysočině otázky války a míru ve světě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "partyzánské hnutí na Vysočině otázky války a míru ve světě"

Transkript

1 Rok 1980 Kulturně výchovná činnost v roce Kulturní akce byly převážně zaměřeny k 35. výročí osvobození naší vlasti. Zájmová umělecká činnost v jednotlivých kroužcích a souborech se rozvíjela tak, aby se co nejširší okruh obyvatel města podílel na přímém vytváření kulturně výchovné činnosti. Jednotný plán kulturně, výchovné práce byl sestaven na základě plánů činností osvětové besedy, muzea, knihovny, zájmově uměleckých souborů, škol i organizací Národní fronty v Počátkách. Uvádím některé programy a náplně kult. výchovné činnosti u jednotlivých organizací. Přednášky: předmanželská výchova cyklus: kulturní minulosti našeho okresu socialistický stát a náboženství kouření a jeho škodlivost příčiny školních neúspěchů zalíbení zamilovanost láska 1

2 partyzánské hnutí na Vysočině otázky války a míru ve světě Muzeum: výstava Tomáš J. Pešina z Čechorodu, výstava krajin Vratislava Kuzdase, výstava: Osvobození Československa, přednášky v pionýrských táborech o historii našeho kraje. ZV ROH Závody G. Klimenta: Beseda k výročí Února, oslava MDŽ, setkání BSP, beseda s důchodci, střelecká soutěž, zájezd pro děti, zájezd pro zaměstnance, tématický zájezd BSP, Den otevřených dveří, besídka pro děti zaměstnanců, taneční zábava. Český svaz žen: beseda se starými občany města, oslava MDŽ restaurační provoz v sokolovně na 1. máje, spoluúčast na programu k Mezinárodnímu dni dětí, dvoudenní zájezd, zájezdy do divadla, pečení cukroví na vánoce pro obyvatele domu pečovatelské služby, burza dětského ošacení a sportovní výstroje. Plesy a taneční zábavy uspořádali: požárníci, Sdružení rodičů a přátel školdy, svaz invalidů, Jednota, RaJ, SSM, JZD, TJ Spartak, Svaz chovatelů drob. hospod. zvířectva, železničáři, Agrostrojáci, rybáři, pletaři. Divadla a koncerty: Večerníčkův kouzelný les ZDŠ Chytrá princezna Osvětová beseda Lucerna Horácké divadlo z Jihlavy Tajemství kouzelné skříňky ZDŠ koncert Jany Kratochvílové OB koncert Písničky za grejcar - OB koncert lidové školy umění LŠU Kopretinka Dětský výchovný ústav Strašlivé překvapení Osvětová beseda Popelka Osvětová beseda Koncert Synkopy Osvětová beseda Krása nevídaná Osvětová beseda Večerníčkova kouzelná křižovatka OB Pohádky Sovětského svazu ZDŠ 2

3 Křeslo pro vraha ochot. soubor J. K. Tyla Celkový přehled akcí: vzdělávací akce přednášky apod. 121 akcí účast. oslavy divadla a koncerty film zájmově umělecká činnost výstavy plesy a taneční zábavy sportovní akce a soutěže výpůjčky knih v lid. knihovně prům. na obyv. 8,3 Městská lidová knihovna. Stav knižního fondu byl svazků z toho naučné literatury pro dospělé, krásné literatury pro dospělé. 328 svazků naučných knih pro mládež a zábavných pro mládež. Nakoupeno bylo 954 nových knih. Knihovna odebírá 30 druhů novin a časopisů o které je zájem. Do knihovny dochází 466 stálých čtenářů z toho 195 školních dětí. Bylo vypůjčeno o 2177 knih více než v roce Vedoucí knihovny je stále s. Jana Přibilová. Společně s OB uspořádala 45 akcí pro děti besedy o knihách, pásma poezie, promítání krátkých filmů a předčítání knih dětem. V prostorách knihovny instalovala 14 výstavek k různým oslavám a výročním dnům spisovatelů. Za svou svědomitou práci získala letos s. Přibilová pro městskou lidovou knihovnu Čestné uznání Krajského národního výboru v soutěži aktivity knihoven k 35. výročí osvobození naší vlasti. Zdravotní situace Zdravotní péči poskytují občanům dva obvodní lékaři: Obvod I. MUDr. Bohumil Peterka Obvod II. MUDr. Ivo Poláček 3

4 V okruhu těchto obvodů nepracuje žádný závodní lékař, proto tuto funkci zastává MUDr. Peterka, který má na starosti 5 větších závodů a 2 JZD s více jak 1000 zaměstnanci. V obou ordinacích bylo vyšetřeno pacientů při návštěvách v domácnostech Zemřelo 77 osob. Z příčin úmrtí jsou na prvním místě nemoci kardiovaskulární, degenerativní a nádorové. MUDr. Peterka zajíždí ordinovat i do lékařské stanice v Částrově, kde provedl 796 ošetření. V letošním roce nebyl zaznamenán ani jeden případ infekční žloutenky, vyskytovala se jen běžná dětská nakažlivá onemocnění. Preventivních prohlídek zaměstnanců z rizikových pracovišť a pracovníků v potravinářském průmyslu a prodejnách bylo uskutečněno Ročníky byly očkovány proti tetanu. Na lázeňskou léčbu bylo podáno 51 návrhů. Bezplatný odběr krve byl organizován 2x v roce a svoji krev darovalo 152 občanů. MUDr. B. Peterka vyvíjí i značnou osvětovou zdravotnickou činnost. Jsou to zejména přednášky ve spolupráci s ČSČK, sestavuje rozhlasové relace, je členem výboru České společnosti všeobecného lékařství v Praze. Obvodní lékaři jsou stále více zatěžováni administrativní prací, což podstatně omezuje jejich možnosti v dalším zkvalitňování zdravotní péče o občany města a okolí. 4

5 Z činnosti Měst NV v roce Rada Měst NV zasedala 25 x Plenární zasedání se konalo během roku 7x s průměrnou účastí 79 občanů. Při Měst NV je ustaveno 10 komisí a 9 občanských výborů, které plní poradní, kontrolní a v některých případech i rozhodovací funkci v okruhu své působnosti. Národní výbor plní i významnou úlohu v branné výchově a přípravě branců, zajišťuje školení občanů k civilní obraně a podílí se na branné výchově mládeže ve školách. Ve městě byl během roku uskutečněn: Dukelský závod branné zdatnosti, Sokolovský závod branné zdatnosti, besedy mládeže s příslušníky LM, SNB i bývalými partyzány, automobilová soutěž pro rodiče, s dětmi, branně orientační automobilový závod Raylle Lísek, střelecké soutěže z nichž si již získává popularitu a tradici soutěž tříčlenných družstev ve střelbě z malorážky uskutečněná každým rokem vždy 9. května. Plnění rozpočtu národního výboru. Dosažené příjmy v roce 1980 činily, Kčs ,- celkové výdaje Ksč ,-. Rok skončil tedy přebytkem Kčs ,-. Na přebytku se podílí větší měrou úspory na výdajích, ale i větší příjmy, než byly plánovány (o Kčs ,-) Vlastní příjmy z daní a poplatků, tržby z kina i za školní stravování činily Kčs tj. 101,7% rozpočtu. Většina položek byla přeplněna, pod plánem zůstaly jen příjmy za poplatky ze psů, za stravné v jeslích a za hřbitovní poplatky. Od nadřízených orgánů byly převedeny: Účelové dotace na pořízení investic, rekonstrukce Kčs sociál. zařízení Měst NV údržbu škola projekt. dokumentací Dotace od ONV na vyrovná rozpočtu Kčs Z fondu rezerv a rozvoje převedeno do rozp Kčs Ze státního fondu vodního hospodářství pro Stojčín Kčs Rozpočtované prostředky byly použity takto: nákup investic Kčs (zásobník na cement, jeřáb MB 80, nákl. automobil, mobilní buňka pro Z akce Z škola Kčs vodovod Stojčín Kčs 5

6 vodní hospodářství Kčs (údržba vodovodu v Polesí) doprava Kčs (asfaltování chodníků) školství Kčs (hlavně instalace ústředního topení v budově staré školy a j. opravy) zdravotnictví jesle Kčs kultura Kčs (provoz OB, knihovny a muzea) provoz kina Kčs sbor pro obč. záležitosti Kčs městský rozhlas Kčs požární ochrana Kčs vnitřní správa Měst NV Kčs sociální záležitosti Kčs (zejména dům pečovatelské služby) místní hospodářství Kčsˇ (výdaje na veřejné osvětlení, veř. zeleň a hřbitov) Fond rezerv a rozvoje: zůstatek k Kčs zdroje Kčs použití Kčs zůstatek k Kčs Fond rezerv a rozvoje byl použit převážně na akci Z Kčs na propagační brožuru Počátky v rámci cest. ruchu Kčs a posílení jednotlivých části rozpočtu Kčs Hospodaření Měst NV za rok 1980 bylo kladně hodnoceno, úkoly plánu ve finanční oblasti byly splněny. Zajímavosti z městské matriky V tomto roce se v matričním obvodě narodilo 253 děti z toho v Počátkách a osadách 44 dětí v tomto roce v matričním obvodě zemřelo 153 osob z toho v Počátkách bylo pohřbů 42 V obřadní síni Měst NV bylo uzavřeno 8 sňatků (z toho 3 opakované v kostele) a k 15 sňatkům vydány delegačky svatební obřad v jiných místech. 6

7 Do prvních tříd bylo uvítáno 81 dětí 68 mladých občanů převzalo občanské průkazy. 72 starších občanů se zúčastnilo besedy s důchodci. Životní jubilea: 75 roků 16 občanů 80 roků 17 občanů 85 roků 12 občanů 90 roků 2 (paní Baštářová Počátky a pan Kořínek H. Vilímeč) 91 roků p. Balková Počátky 91 roků p. Tesařová Prostý 93 roků p. Löblová Počátky 93 roků p. Vincencová Prostý 93 roků p. Krejčová Polesí Sčítání lidu, domů a bytů k I když výsledky sčítání nejsou ještě definitivně zpracovány, uvádím některé zajímavé údaje z našeho města, poskytnuté statistickým úřadem v Pelhřimově. Do této náročné akce bylo zapojeno mnoho občanů ve funkcích sčítacích komisařů. Za kvalitu zpracování a předání údajů byli zodpovědní s. Karel Matoušek a Karel Dvorský. Údaje ze sčítání jsou uváděny za celý obvod Měst NV Počátky tj. za město i 7 osad. V rozhodujícím den měly Počátky 3337 obyvatel mužů žen Z toho aktivně činných občanů mužů žen V Počátkách je 776 domů, z toho rodinných domků - 72 obytných domů (činž.) - 19 ostatních budov V těchto domech je 1276 bytů v rodinných domcích v nájemních domech - 47 v ostatních budovách 7

8 z toho je: 1160 bytů trvale obydlených a dalších 116 bytů jsou např. byty určené k demolici, byty sloužící k rekreaci občanů z měst, byty v přestavbě apod. Z trvale obydlených bytů je: 227 jednopokojových 467 dvoupokojových 342 třípokojových 91 čtyřpokojových 33 pětipokojových Na 1 byt připadá 2,88 obyvatel. Na 1 místnost nad 8 m2 připadá 1,23 obyvatel. Průměrná velikost bytu: celková plocha 68,58 m2 obytná plocha 42,78 m2 Na jednoho občana připadá 15,21 m2 obytné plochy Trvale obydlených 1160 bytů má následující vybavení: vodovod v bytě 1104 z toho z veř. vodovodu 986 přípoj na veř. kanalizaci 812 splach. WC v bytě 842 mimo byt 112 koupelna v bytě 857 sprchovací kout 21 chladnička 1011 pračka 943 z toho automatická 305 televizor 1016 z toho barevný 86 telefon 203 vytápění ústř. topením 566 etáž. topením 92 tekutými palivy 24 el. akumul. kamny 32 kamny na tuhá paliva 443 el. nebo plynový sporák 521 rekreač. chata chalupa 51 automobil osobní 515 8

9 motocykl 168 Nejvyšší dosažené vzdělání občanů starších 15-ti let. Muži: Ženy: Základní Vyučení v oboru Odb. škola bez maturity Úplná střed. škola všeob Úplná střed. škola odbor Institut podnikový 2 - Vysoká škola technická 9 - Univerzita Vys. škola ekonomická 3 1 Vys. škola zemědělská 5 4 Bohoslovecká škola 1 - Ostatní vys. školy 6 8 Trvale hlášení občané pracující v těchto odvětvích: v zemědělství 289 v lesnictví 12 v průmyslu z toho dělníků 537 ve stavebnictví 89 - z toho dělníků 72 v dopravě a spojích z toho dělníků 56 v obchodě 103 byt. hospo. a kom. služby 31 školství kultura zdrav. 293 ostatní nevýrobní 64 Výstavba města v roce 1980 Během roku byly dokončeny další budovatelské akce, uvedené ve volebním programu i v celoměstském závazku. Byl dokončen vodovod v osadě Stojčín a iniciativní prací občanů osady bylo vytvořeno dílo v hodnotě Kčs. 9

10 Svízelná situace se vytvořila na přístavbě základní devítileté školy, která byla v akci Z zahájena v minulém roce. Způsobilo ji zpoždění dodávky projektu a naprostý nedostatek plných cihel předepsaných projektem pro suterén a přízemí. Teprve ve IV. Q. se práce více rozvinuly a do zimy byl vyzděn suterén a položen strop. Byly tak vytvořeny předpoklady pro to, aby stavba byla v příštím roce zastřešena. Současně je prováděna důkladná rekonstrukce budovy národní školy instalace ústředního topení a rekonstrukce sociálního zařízení i dokončení úprav v kotelně pro celý školský areál. Do provozu byla také uvedena nová čistírna odpadních vod, která je situována za městem směrem k nádraží. Jsou tam svedeny odpadní vody z nové výstavby i z velké části starého města. Byla dokončena druhé etapa rekonstrukce domu pečovatelské služby a celý dům býv. pošty slouží starým občanům. Téměř dokončeny jsou i inženýrské sítě pro rodinné domky v prostoru bývalého zahradnictví, kde vyrůstá 11 rodinných domků. Na úseku obchodu byla zahájena velká oprava a rozšíření prodejny lahůdek, pokračovaly práce na nové prodejně stavebnin i montované prodejně zeleniny. Ze závodů byl budován zejména Agrostroj. Po přestěhování strojů do nové obrobny se pilně pracuje na dalším prodloužení hal a stavbě technického přístavku. Z komunikací byla provedena oprava Tyršovy ulice a vyasfaltovány další chodníky (Březinova ulice, Žirovnická a další). 10

11 Nemocnice s poliklinikou rok Naše nemocnice zajišťuje zdravotnické služby pro obvod Kamenicka se obyvateli. K nemocnici připadá 6 zdravotních obvodů a to: dva v Počátkách jeden v Žirovnici dva v Kamenici n. Lipou jeden v Černovicích. V nemocnici i ve zdravotních obvodech pracuje 196 zaměstnanců z toho 26 lékařů a 95 zdravot. sester. Dovoz nemocných zajišťuje 8 sanitních vozů. V nemocnici je 165 lůžek: dětské oddělení 24, interní oddělení 45, chirurgické oddělení 60, gynekolporodnické oddělení 35. V roce 1980 zde bylo léčeno 2907 nemocných. Průměrná doba léčení byla 15,9 dne. Nejvíce byla využita lůžka na chirurgii = 85,8%, nejméně na dětském oddělení = 53,9%. Celkový počet ošetřovacích dnů činil Ředitelem nemocnice je MUDr. Vladimír Tůma Hospodářským správcem je Pavel Škrabánek Vedoucí sestrou Marie Karásková V jednotlivých odděleních pracovali tito lékaři: Chirugie: prim. Dr. Mraček Lumír odešel do důchodu, po něm nastoupil jako primář Dr. Karel Křepinský. Dále zde pracovali MUDr. Pavel Hájíček, MUDr. Jiří Král, MUDr. Pavel Heřmánek. Interna: prim. Dr. Bohumil Ždichynec Csc, MUDr. Olga Holcerová, MUDr. Marie Hrabětová, MUDr. Jaroslav Kahoun. Dětské odd.: prim. Dr. Miroslav Brzek, MUDr. Miroslava Přibylová, MUDr. Jana Babánková, MUDr. Petr Otáhal. RTG odd.: v průběhu roku zastupoval prim. Dr. Kupec z pelhřimovské nemocnice, koncem roku nastupuje MUDr. Josef Kepka jako stálý vedoucí oddělení. Ženské odd.: prim. Dr. Jiří Trefný, MUDr. Ctibor Blaha, MUDr. Jiří Pinkas (ambul. gynekolog a posudkový lékař) 11

12 Anestesiologické odd.: prim. Dr. Božena Mračková nástup do důchodu. Zubní odd.: ved. MUDr. Vlad. Tůma, dentista Jaroslav Hlava Dojíždějí: neurologie prim. Dr. Baš z Jihlavy ortopedie MUDr. Běhounek z Pelhřimova ušní, nosní, krční MUDr. Horníček z Pelhřimova oční prim. Dr. Štern z Pelhřimova patologie prim. Dr. Studený z Pelhřimova Rozpočet nemocnice pro letošní rok činil Kčs mimo nákladů na nové investice a mzdy zaměstnanců. Na léky bylo vynaloženo prům. na 1 ošetřovací den 12,50 Kčs, v ambulantní péči 148,- Kčs na obyvatele za rok. V nemocnici je závodní organizace KSČ, ROH, SSM a SČSP. Čtyři kolektivy jsou nositeli tituly Brigáda socialistické práce, další dva o něj soutěží. Zaměstnanci odpracovali 1223 brigádnických hodin. ROH pořádalo různé akce a zájezdy pro zaměstnance: oslava MDŽ, 2 zájezdy pro děti, rekreační 14ti denní zájezd do Bulharska. Dům pečovatelské služby. Městský národní výbor v Počátkách jako první z měst v okrese Pelhřimov zadaptoval v roce 1974 I. poschodí domu č. 256 a zřídil dům s pečovatelskou službou, kde bylo 5 bytů. V letošním roce bylo podle volebního programu zadaptováno i přízemí tohoto domu (bývalé pošty) a zřízeno dalších 7 bytů. Nyní zde bydlí celkem 14 důchodců. Zároveň zde bylo zřízeno středisko osobní hygieny. Stravování pro obyvatele je zajištěno z místní nemocnice včetně dietních jídel. V domě je společenská místnost pro důchodce, vybavená vhodným zařízením a televizorem, kde se scházejí obyvatele domu a důchodci, kteří rovněž navštěvují středisko osobní hygieny. V prvním poschodí je celkem 5 bytů z toho 4 o dvou místnostech a jeden o jedné místnosti. V bytě č. 1 bydlí František Václavíček V bytě č. 2 bydlí Marie Kosová a Julie Zajanová V bytě č. 3 bydlí Antonie Drahovzalová a Marie Svobodová V bytě č. 4 bydlí Václav Hubálek 12

13 V bytě č. 5 bydlí Františka Cerhanová V přízemí bydlí tito důchodci: Ludmila Semorádová Marie Těšinská Anděla Smejkalová Anna Fuxová Marie Čermáková Jindřich Kedzior Rudolf Menšík Vrchní sestra je Marie Tempírová dále je zde zaměstnána jedna pečovatelka z povolání Vladimíra Čalkovská a dobrovolná pečovatelka Růžena Martínková. U osamělých důchodců ve městě je zaměstnána dobrovolná pečovatelka Milada Krejčová, která se stará o manžele Houškovy a Alžbětu Tůmovou. Městské kino. Vedoucím městského kina v Počátkách je s. Jaroslav Šot. Promítání zajišťují s. Karel Růžička a s. Škarán. O předprodej vstupenek a úklid se stará s. Stanislavová. I když kino v letošním roce plní plán tržeb i počtu diváků, přece jen kapacita sálu je využívána v průměru pouze na 23%. Největší návštěvnost je na školních a dětských přestaveních. Během roku bylo promítáno 34 sovětských filmů navštěvovaných členy Klubu přátel sovětského filmu, členy SČSP za jednotlivých organizací, které také přebírají patronáty nad sovětskými filmy v průběhu Měsíce československosovětského přátelství. Vedení kina zajišťuje vhodné filmy i pro různá významná výročí a události na příklad k výročí Února, k 50. výročí úmrtí Aloise Jiráska, 120. výročí narození A. P. Čechova, k MDŽ, k 35. výročí osvobození naší vlasti, k Mezinárodnímu dni děti, k 36. výročí Slovenského národního povstání apod července byla uskutečněna úspěšná přehlídka atraktivních filmů Sedm představení shlédlo 860 diváků. 13. a 14. listopadu byl uspořádán dětský filmový festival. Dvě pohádky byly promítány pro 431 malých návštěvníků. Ke zlepšení technického vybavení byly dány do provozu nové usměrňovače místo starých výbojkových a byla provedena požadovaná celková revize elektrického zařízení. Na budově kina byla v roce 1980 opravena a natřena střecha. 13

14 Výsledky hospodaření JZD Lísek v roce Hektarové výnosy hlavních plodin v q. Plodina: Počátky Častrov Žirovnice Veselá prům.okresu Pšenice ozimá 26 26,1 32, ,4 Žito 31,7 35,8 35,1 33,4 34,5 Ječmen 30 35,5 32,7 29,9 35,4 Oves 48,2 39,7 44,8 31,1 39,2 Obilniny 31 35,7 34,5 31,2 35,6 Brambory 150,4 215, ,6 155,9 Víceleté pícniny 81,4 91, ,1 88,8 Stav hospodářských zvířat k Dojnice 616 ks Jalovice 45 ks Telata do 6ti měsíců 544 ks Ostatní skot 42 ks Skot ve výkrmu 1171 ks Hodnota základního stáda představuje Kčs. JZD Lísek prodalo litrů mléka a q masa. Dojivost na kus a rok litrů (okresní prům l) Denní přírůstek býků na 1 kus 0,80 kg (okresní prům. 0,74 kg) 14

15 Litr mléka prodávalo JZD za 3,19 Kčs, kilogram masa z výkrmu skotu za 19,86 Kčs. Průměrná váha prodávaných býků z velkovýkrmny ve Stojčíně činila 538 kg. Celkové tržby družstva činily Kčs Čistý zisk v roce 1980 činil Kčs Nejvyšší průměrná mzda traktoristů, kombajnérů a řidičů: Kčs Průměrná mzda technicko-hospodářských pracovníků: Kčs Průměrná mzda ošetřovatelů dojnic: Kčs Údaje o počasí Celý tento rok se vyznačoval výkyvy v teplotách a celkové počasí bylo nestálé a chladné. Vliv chladného a deštivého počasí se nepříznivě odrazil v zemědělství. Dne 27. března byla velká bouřka přes to, že celé dny sněžilo. Až 16. dubna nastal velký zvrat v teplotě. Bylo naměřeno 25 C, za tři dny 17. dubna 32 C. Dne 19. dubna začalo znovu sněžit a 24. dubna napadlo cm sněhu. Těžký, mokrý sníh způsobil velké škody v lesích a polomy okrasných stromů na hřbitově zničily i několik pomníků. Celý červen i červenec bylo převážně chladno a deštivo. Po několika teplejších dnech v srpnu přišel již 26. srpna první přízemní mráz. První sníh nové zimy napadl již 2. listopadu. Sníh ležel až do 22. prosince a Vánoce roku 1980 byly mokré a blátivé. Čápi přiletěli letos 28. března, druhý čáp 10. dubna. Odletěli dne 2. září Vlaštovky přiletěly 17. dubna. 15

16 Obchod Z obchodní sítě uvádím v letošním roce několik zajímavých údajů o prodejně hodin a klenotů. Prodejna byla v Počátkách otevřena 23. ledna 1974 v dome Vyšatových na náměstí (býv. stará pošta). Vedoucí je od založení Ludmila Voharčíková. Sortiment zboží. zlato, stříbro, alpaka, hodiny, hodinky, budíky. Vedoucí prodejny přijímá také opravy hodin a šperků. Drobné opravy hodin a hodinek provádí opravář přímo v prodejně. Provádí průměrně 300 oprav za měsíc. Šperky a větší opravy jsou odesílány k opravám do Českých Budějovic. Roční obrat prodejny je Kčs, z toho za opravy Kčs. Pro zajímavost uvádím ceny některých druhů zboží: celozlatý prsten ze 14 karát. zlata o váze 4 q 2300 Kčs stříbrný prsten průměrně 100 Kčs budík prům. 80 Kčs pánské hodinky s datumem cca 500 Kčs dámské hodinky 350 Kčs. Zákazníci přicházejí ze širokého okolí v okruhu střediskových obcí Studená, H. Cerekev, H. Dubenky, Strmilov, Žirovnice, Popelín. Jako další prodejnu uvádím nově adaptovanou prodejnu obuvi. Dne 13. ledna 1980 byl znovu zahájen prodej v nově pořízených prostorách. Prodejní i skladové místnosti se zvětšily na dvojnásobek. Vnitřek byl vybaven regály, pulty, vybudovány dvě prostorné výlohy. V prodejně pracuje jako vedoucí Ludmila Přechová jako prodavačka Jitka Malá 16

17 Zboží do prodejny dodává na přímé objednávky velkoobchod Gottwaldov prostřednictvím přepravce ČSAD. Prodávaný sortiment: obuv pánská, dámská, dětská (kožená, gumová, textilní a z umělých materiálů) kožená galanterie, punčochové zboží. Průměrné ceny některých druhů obuvi: boty pánské kožené prům. Kčs 200 boty dámské kožené prům. Kčs 200 boty dětské, nejmenší prům. Kčs 50 boty dětské střední prům. Kčs 80 boty dětské větší prům. Kčs 90 v poměru k roku 1978, kdy došlo ke zvýšení cen dětské obuvi je poptávka a nákup podstatně nižší. Z kožené galanterie lze nakupovat kufry, tašky módní, nákupní, kabelky všeho druhu aj. Tržba prodejny za rok 1980 činila Kčs. Tělovýchovná jednota Spartak V tělovýchovné jednotě pracuje oddíl KOPANÉ, ODBÍJENÉ A ZÁKLADNÍ TĚLECNÉ VÝCHOVY. Značné úsilí věnovali členové jednoty nácviku skladeb na celostátní spartakiádu. Největší činnost vykazuje oddíl kopané. 17

18 Družstvo mladších žáků startuje v okresním přeboru kde skončilo na čtvrtém místě. Rovněž straší žáci startují v okresním přeboru a jejich osmé místo svědčí o nedostatku schopných hráčů. Naproti tomu družstvo dorostenců je na prvém místě okresní tabulky, což je velmi pěkný výsledek cílevědomé práce trenéra i odpovědnosti hráčů. Družstvo dospělých skončilo v podzimní soutěži na druhém místě I.B. třídy krajského přeboru, který je složen z mužstev okresu Jindř. Hradec a Pelhřimov. Členové oddílu kopané věnovali i hodně práce pro zlepšení podmínek na hřišti. Byly započaty práce na budování tréninkového hřiště vybagrován a urovnán prostor za stávajícím stadionem. V oddílu odbíjené pracují 3 družstva: Družstvo žákyň z DVÚ, družstvo dorostenek a mužů. Současně je připravováno i družstvo žáků pro účast v soutěžích. Všechna družstva se umístila ve středu tabulek okresních přeborů. Pro svoji činnost velmi postrádají možnost tréninku i hry pod střechou. Jsou odkázáni jen na hřiště na stadionu bez možnosti trénování v zimním období. Perspektivně se vyvíjí družstvo žáků 7. a 8. tříd, které v podzimním a zimním období získalo titul přeborníka okresu a vyhrálo Rubínový pohár za první místo na turnaji v Novém Rychnově. Dvě významné tělovýchovné akce letošního roku - Letní olympijské hry v Moskvě a Československá spartakiáda 1980 aktivizovaly i činnost oddílu základní tělesné výchovy. Nácviku na spartakiádu se zúčastnili muži ženy rodiče s dětmi. Školní mládež s prováděla nácvik ve škole. Naši cvičenci se se svými skladbami zúčastnili tělovýchovné akademie v Počátkách, okrskových spartakiád v Žirovnici, Kamenici n. Lipou a Humpolci okresních spartakiád v Pelhřimově a družebním Dolným Kubíně a někteří i celostátní spartakiády v Praze. Tělovýchovná jednota Spartak má koncem roku 192 členů : 125 mužů a 67 žen. Organizaci řídí patnáctičlenný výbor. Předsedou TJ Spartak je : s. Karel Matoušek tajemník Měst NV. Různé zajímavosti roku Školáci odevzdali kg starého papíru, textilu a železa, sebrali, usušili a odevzdali 1046 kg léčivých bylin. 18

19 keřů. Na veřejných prostranstvích vysázeli občané 460 nových okrasných stromů a Veřejné osvětlení ve městě má více než 200 svítidel. Z úsporných důvodů jsou v současné době osvětlovány jen hlavní ulice a křižovatky. V roce 1980 byla v Počátkách natáčena část veselohry film Postřižiny pracovníky filmového studia Barrandov. Natáčela zde známá herečka Marie Vašáryová a Jaromír Hanzlík. Občané měli možnost nahlédnout do filmové kuchyně a mnozí se sami zúčastnili jako kompars v některých scénách. Natáčení se uskutečnilo hlavně na náměstí, kde byly pro tento účel upraveny výlohy i firmy na obchodech do dobového stylu natáčeného filmu. Další scény pro film byly natáčeny v pivovaru ve Studené a v Třebíči. Po pěti letech jsme opět uvítali mezi námi bývalého sovětského partyzána soudruha Kucharenka. Dne 9.VII.1980 zemřel počátecký občan, dlouholetý stranický funkcionář s. Karel Novotný. Zapsala Koubová Hana 19