NÁBOŽENSTVÍ, NEMOC, LÉÈENÍ OBSAH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁBOŽENSTVÍ, NEMOC, LÉÈENÍ OBSAH"

Transkript

1 NÁBOŽENSTVÍ, NEMOC, LÉÈENÍ Zdenìk Vojtíšek Delší pobyt v nemocnici byl pro mne loni - kromì mnoha nepøíjemností - též zážitkem v oboru religionistiky. Vnímal jsem, jak je role lékaøù blízká jejich knìžským pøedchùdcùm: potrpí si na roucho (bílý pláš ) a na další vnìjší znamení svého úøadu, hovoøí mezi sebou posvátným, pro ostatní nesrozumitelným jazykem, pronášejí výroky, jejichž pøekvapivost a zároveò definitivnost má charakter božských soudù, každý z nich je prostøedníkem (pontifikem) onoho Tajemna, které nakonec rozhoduje o moci a nemoci, bytí a nebytí tìch, kdo v nemocnici jako v Asklépiovì chrámu èekají na božské shlédnutí. Není divu, že k tìmto knìžím nemocní vzhlížejí s posvátnou úctou i bázní a že se chtì èi nechtì ocitají v úloze dítìte, prosebníka a èekatele. Jako koncentrát náboženskosti nemocnièního prostøedí jsem pak vnímal velkou vizitu. Byla vrcholnou událostí dne, k níž sestupoval sám Pontifex maximus, primáø kliniky. To, co zde píši s nadsázkou, má reálné základy: nemoc je skuteènì klíèové náboženské téma. Zároveò je to téma velmi komplexní. Má mnoho tváøí nejen v závislosti na tom, o jaké náboženství se jedná, ale i v rámci jednotlivých náboženství. Zázraèným uzdravováním na základì modliteb, obìtí, poutí na posvátná místa apod. v rámci køes anství se zde zabývá katolický teolog Aleš Opatrný. Protestantský teolog a religionista Pavel Hošek na tomtéž místì pøipomíná køes anskou pentekostální zbožnost, pro niž je víra v zázraèné uzdravení prioritou. Diskutabilní tváøí víry v zázraèná uzdravení je exorcismus: k jednomu známému pøípadu se vrátil Pavel P. Dušek v pøednášce, kterou zde pøetiskujeme. Na oblast zázraèných uzdravení ukazuje fotografie oltáøe se soškou chlapce Ježíše, vybavenou atributy lékaøù - bílým pláštìm a fonendoskopem. Jiná fotografie na této stránce, na níž sestra Goretti, známá i u nás z projektu Adopce na dálku, krmí sirotka z rwandské genocidy, upomíná na skuteènost, že k léèení patøí také sociální péèe. To vyjadøuje i teolog Pavel Filipi pozoruhodným pohledem na evangelijní pøíbìh milosrdného Samaøana. O fakticitu zázraèných uzdravení budou zajisté vždy spory. Nepochybná je ovšem psychoterapeutická úloha náboženských textù (o úloze Bible v psychoterapii píše Prokop Remeš) èi náboženské praxe (o psychoterapii založené na buddhistické meditaci píše Karel Hájek). Je prospìšná i tìm, kdo nejsou vìdomými a praktikujícími pøíslušníky onìch náboženství. Vzrùstající obliba alternativní medicíny (také v islámských zemích, jak o tom svìdèí Bronislav Ostøanský) právì v dobì neuvìøitelných úspìchù experimentálního, vìdeckého lékaøství velmi zøetelnì ukazuje, že èlovìk od lékaøe oèekává více než opravu porouchané souèástky svého tìla. Knìžskou roli dnes ale daleko spíše hrají alternativní léèitelé než lékaøští odborníci. Nad vztahy experimentální a alternativní medicíny se proto zamýšlí lékaø Robert Pytlík a jiný lékaø, Felix Irmiš, potvrzuje, že spiritualitu není možné v kvalitním léèebném procesu ignorovat. Škoda, že oblast indické a èínské medicíny musela být v tomto èísle omezena jen na rozhovor, resp. na citát na tøetí stranì obálky. Stranou zùstalo ještì více dùležitých oblastí. K nìkterým z nich se v pøíštích èíslech budeme rádi vracet. n OBSAH Kdo jsou JUBU (Aleš Koukal)...74 Èí volba a èí svìdomí? (Michal Malý)...76 Z domova Mazdaznan v Èeskoslovensku (Jan Š astný).79 Snìm èeských katolíkù (Ivan O. Štampach)...81 Zahranièí Komunita Dvanácti kmenù (Petr Vinš)...83 Nunc dimittis (Hana Gottwaldová)...85 Téma Zázraèná uzdravení (Aleš Opatrný)...86 Zdraví a uzdravování (Pavel Filipi)...89 Bible a psychoterapie (Prokop Remeš)...90 Démoni a Annelise (Pavel P. Dušek)...92 Islám a prorocká medicína...94 (Bronislav Ostøanský) Psychoterapie a Buddhovo uèení...96 (Karel Hájek) Malý svìt jest èlovìk (Robert Pytlík)...98 Spiritualita, zdraví, psychosomatika (Felix Irmiš) Rozhovor Jak rychle se plazí had (Zdenìk Vojtíšek) rozhovor s Góvindem Rajpootem Info-servis Práce studentù Pražské spoleèenství Kristovo (Barbora Rybáøová) Zprávy DINGIR 3/

2 Judaismus a buddhismus - souèasné podoby setkání dvou tradic KDO JSOU JUBU? Aleš Koukal Již pøed delší dobou na sebe upoutala pozornost zajímavost týkající se amerického buddhismu, že totiž mnoho amerických buddhistù neasijského pùvodu pochází z židovského prostøedí. Pro tyto lidi se již vžilo oznaèení JUBU (Jewish Buddhists), které pochází z jejich vlastních øad a které se stalo populárním zejména díky knize Rodgera Kamenetze, The Jew in the Lotus 1 (Žid v lotosu). Kdo jsou vlastnì JUBU, jaké dùvody vedou tolik Židù 2 k buddhismu a jaké skupiny je na základì podoby jejich židovské a buddhistické identity možné rozlišit? Podle výzkumù buddhismu v USA je poèet lidí z židovského prostøedí v buddhistických centrech od 6% do 30%, nìkde i více. 3 Podle pøesnìjších statistik se v prùmìru jedná o 16,5%. 4 Takže stále pøevažují buddhisté s protestantským zázemím (31%) následováni buddhisty z katolických rodin (25%). Ale vzhledem k tomu, že poèet amerických Židù tvoøí asi 2,5% celonárodní populace, je zøetelné, že pøedpokládaný demografický prùmìr je zde mnohonásobnì pøekroèen. Ještì vìtší mìrou se to týká buddhistických uèitelù na Západì. 5 Jména jako J. Kornfield, J. Goldstein, S. Salzberg, róši Tetsugen (B. Glassman), S. Levine, Surya Das (J. Miller) a další patøí mezi ta známìjší. Až anekdotický charakter má otázka, kterou si klade Jack Kornfield, slavný JUBU a uèitel meditace v USA: Opravdu si lámu hlavu s tím, proè tolik z nás, kdo se na tom podílejí [vyuèování buddhistické meditace] jsou Židé... V buddhistických kruzích se èím dál více objevuje otázka: Jak je to možné, že nejsi Žid? 6 Jack Kornfield. Foto: store.yahoo.com/ soundstrustore Odpovìï jistì nelze odbýt pouze nespokojeností s vlastní tradicí. Tuto nespokojenost mohou stejnì tak prožívat i køes ané. Proè jsou to tedy právì lidé s židovským zázemím, kteøí plní americká buddhistická centra? Outsider Jeden z dùvodù, který detailnì zkoumá psycholožka Judith Linzerová, 7 je sebeidentifikace s rolí outsidera. Na základì literatury 20. století ukazuje prototyp moderního spirituálního hledaèe, pro nìhož volí termín outsider, ražený C. Wilsonem. Rodièe dnešních JUBU byli R. Kamenetz, autor knihy Žid v lotosu. Foto: vìtšinou emigranti, kteøí pøijeli do USA, aby dosáhli plných práv, svobody a materiálního zajištìní. Nìkteøí pøijeli, aby mohli svobodnì praktikovat své náboženství, jiní zase, aby získali svobodu od svého náboženství, které je po stovky let vyøazovalo z okolní spoleènosti. I jejich potomci si nesou tu zvláštní smìs pocitù druhoøadosti a výjimeènosti, která nutí èlovìka tázat se po životì hlubším zpùsobem a v mnoha pøípadech jej vede za spiritualitou. Spiritualita Hlavním artikulovaným dùvodem zájmu o východní náboženství mezi pøíslušníky judaismu a køes anství je touha po spiritualitì, která v moderní spoleènosti zaèala ztrácet místo. Judaismus byl mnohými vnímán jako legalistický systém, který kvùli pøemíøe zastaralých pøíkazù znemožòuje èlovìku žít duchovním životem. Východní náboženství pro generace od padesátých let dále na druhou stranu slibovala mnohem vìtší možnosti duchovního rozvoje. Na Západì se prezentovala právì touto svojí stránkou. Zatímco køes anství a judaismu byly pøisuzovány konformismus a patriarchální postoje, slova buddhismus èi jóga se nikomu nespojovala s nerovnoprávností mezi muži a ženami èi zastaralými pøíkazy s prapodivným odùvodnìním. Køes anství a judaismus se na Západì zamìøovaly na spoleèenské aktivity, zatímco skomírala osobní spiritualita, která by spoleènosti poskytovala patøiènou hloubku. Buddhismus se na Západì od poèátku rozvíjel jako náboženství, které klade dùraz na autonomii jedince vùèi institucionalizovanému náboženství, na rovnostáøství, osobní zkušenost, nedogmatiènost, pragmatiènost i spoleèenskou angažovanost. Èastým dùvodem byla také snaha najít živého duchovního uèitele. 8 I když v souèasné dobì již nejsou uèitelé meditace v rámci judaismu tak nedosažitelní, v minulosti bylo velmi tìžké nìkoho takového najít. A to platilo zejména pro ženy, 9 které ne náhodou mezi západními konvertity k buddhismu pøevažují. Východní náboženství na Západì, vèetnì buddhismu, naopak byla zastoupena mnoha duchovními uèiteli, skuteènými mistry poèínaje a samozvanými guruy konèe. Utrpení Velikou roli také sehrává místo utrpení v dìjinách Židù vrcholící v minulém století holokaustem. Toto téma zùstává v Židech, kteøí se vydávají na spirituální cestu, vepsáno velmi hluboko. Mnoho z nich se pøirozenì nedokázalo spokojit s jeho interpretací jako trestu za neposlušnost Bohu, kterou nabízely nìkteré autority judaismu. Tradièní teologie typu schar va-oneš (odmìna a trest) definitivnì pøestala mnohým dávat smysl a stejnì tak Bùh, který má být za toto pojetí spravedlnosti oslavován. Tento fakt pak mnohé z nich vede k hlubšímu zájmu o buddhismus, 10 v nìmž se stalo utrpení v kosmu dùvodem jakéhokoli smysluplného životního úsilí. V každodenní nároèné cestì, jejímž cílem je odstranìní utrpení všech cítících bytostí, našlo mnoho Židù zpùsob, jak se s otázkou utrpení osobnì vypoøádat a zároveò neztratit spojení s jedním velmi dùležitým aspektem, který urèuje židovskou identitu nehledì na míru sympatií s náboženským judaismem. Dva pøístupy Ty, u nichž se obì identity prolínají, mùžeme orientaènì rozdìlit do dvou základních skupin. Do první patøí buddhisté, kteøí 74 DINGIR 3/2005

3 se narodili v rùzných židovských rodinách, od tìch, kde náboženský judaismus nehrál témìø žádnou roli, až po ortodoxní chasidské rodiny. Lidé patøící do této skupiny se identifikují s židovstvím hlavnì na etnickém základì, ale postoje k náboženskému judaismu se pohybují v široké škále od úcty, pøes shovívavost až k otevøenému nesouhlasu. Druhou skupinou jsou lidé, u kterých vedle buddhismu hraje náboženskou roli i judaismus. Jejich náboženská praxe a intelektuální reflexe náboženských témat v sobì spojuje obì tradice. Asi jsou to právì oni, pro které se nejvíce hodí oznaèení JUBU. Vìtšinou jejich náboženské putování zaèalo pøechodem od judaismu k buddhismu a po nìjaké dobì následovalo znovuobjevení judaismu, aniž by pøestali být buddhisty. V praxi to vypadá tak, že JUBU slaví židovské svátky a èastokrát jsou aktivní v židovských komunitách, ale na druhou stranu intenzivnì praktikují a èasto i vyuèují rùzné formy buddhistické meditace v buddhistických centrech. Také slavení židovských svátkù není jen soukromou záležitostí, která by se odehrávala mimo buddhistickou komunitu. 11 V nìkterých buddhistických centrech se slaví hlavnì Pesach a Šabat a nìkde dokonce i ostatní židovské svátky. 12 V této skupinì se nachází i nìkolik rabínù. Jedním z nich je rabín a sensei 13 Don Singer, který se od sedmdesátých let intenzivnì vìnoval zenové meditaci. Obdržel Dharmu od róšiho Tetsugena a stal se asi prvním Židem, který je jak rabínem, tak senseiem. Jak dvojí náboženská identita buddhismus-judaismus vypadá v praxi, ve své Meditace v židovském meditaèním centrum Makor Or, které založil rabín Alan Lew roku Foto: knize 14 hezky popisuje Sylvia Boorsteinová. Propojení obou náboženství v její osobì je velmi tìsné, pøesto se však nejedná o nìjaké nové náboženství vzniklé smíšením buddhismu a judaismu. Pøíkladem jejich symbiózy mùže být aplikace hermeneutického rámce buddhismu na symbolický rámec judaismu pøi interpretaci židovských textù. V tomto smyslu napøíklad vytváøí buddhistický pøeklad 121. žalmu 15 nebo využívá veršù z Tanachu (židovská Bible) èi Siduru (modlitební kniha) k získání hlubšího vhledu do buddhistické nauky. 16 Na druhou stranu potom popisuje, jak se jí pøi intenzivní meditaèní praxi spontánnì vynoøují verše a obrazy z židovských textù, nebo jak jí urèitý vhled do buddhistického pojetí skuteènosti spontánnì otevírá porozumìní napø. verši z Tóry. Je zøejmé, že každý jednotlivec, který se z náboženského hlediska považuje za Žida i buddhistu, tak mùže èinit hned z nìkolika dùvodù. Ale všichni se v rùzných ohledech cítí doma právì v obou náboženských tradicích zároveò a žádný z nich by se neidentifikoval pouze jako Žid èi pouze jako buddhista. Závìr Termín JUBU se zatím nenachází ani v Encyclopedia Judaica ani v International Encyclopedy of Buddhism. Zda se v nìkteré z nich objeví, záleží na tom, do jaké míry bude pro obì náboženství tento fenomén znamenat nìco signifikantního. Pro judaismus se zajímavým již stal, a to hlavnì z toho dùvodu, že pøi úplném rozchodu s náboženským judaismem pøedstavuje ztrátu silnì spirituálnì motivovaných jedincù, kteøí by jinak mohli v mnohém souèasný judaismus obohatit. Do jaké míry je a bude pro západní buddhismus formativní zprostøedkovaná pøítomnost nìkterých aspektù židovské tradice, zùstává otázkou. Jisté však je, že termín JUBU oznaèuje specifickou skupinu lidí, kterou je možné vnímat z jedné strany jako zvláštní fenomén v rámci židovské tradice založený na širokém vymezení židovské identity èi z druhé strany jako fenomén v rámci západního buddhismu, který spojuje Sylvie Boorsteinová a duchovní myšlení na nìkolika rovinách Spojení myšlenek judaismu a buddhismu mùže být ilustrováno na úryvku ze slavné knihy Sylvie Boorsteinové To je legraèní: nevypadáš jako buddhista : Sobì øíkám: Bùh vládne, Bùh vládl. Bùh bude vládnout navždy. Svým vnukùm øíkám: Všechno, a je to cokoli, je v poøádku. A my se budeme snažit, jak to nejvíce pùjde, abychom napravili všechno, co je pokaženo. Buddhistickým studentùm øíkám: Kosmos je zákonitý. Karma je pravdivá. Všechno se vyvíjí z jediného navzájem propojeného zdroje. Nic není oddìleno od nièeho jiného. Budoucí události závisejí na našich souèasných èinech. Ctnost je povinností; jsme odpovìdni jeden za druhého. Na všem záleží. Sylvia Boorstein, That s Funny, You Don t Look Buddhist: On Being a Faithful Jew and a Passionate Buddhist, Harper Collins San Francisco, 1996, str , pøeložil Zdenìk Vojtíšek. užším poutem nemalou èást jeho stoupencù. n Poznámky 1 KAMENETZ, Rodger, The Jew in the Lotus (San Francisco: HarperCollins 1994). 2 Protože není jednotný úzus pro psaní poèáteèního ž respektive Ž, volím velké Ž. Pravidlo o psaní Ž v pøípadì, že se jedná o národnostní aspekt a ž, jedná-li se o pøíslušníky židovského náboženství, je neaplikovatelné, protože v mnoha pøípadech není možné rozlišit národní a náboženskou identitu. 3 KAMENETZ, The Jew in the Lotus, str WILLIAMS, Duncan Ryuken, QUEEN, Christopher S. (eds.), American Buddhism: Methods and Findings in Recent Scholarship (Great Britain: Curzon Press 1999), str Viz kapitola So Many Buddhist Teachers are Jewish v LINZER, Judith, Torah and Dharma: Jewish Seekers in Eastern Religions (J. Aronson: Northvale, N.J.), str LINZER, str LINZER, kapitoly The Spiritual Path a The Modern Person Embarks on the Journey to the East, str LINZER, str WILLIAMS & QUEEN, str KAMENETZ, str LINZER, str LINZER, str Titul sensei ( uèitel ) získává ten, jemuž byla pøedána Dharma poté, co u nìj uèitel shledal dostateènì hluboký vhled do buddhistického uèení. 14 BOORSTEIN, Sylvia, That s Funny, You don t Look Buddhist: On Being a Faithfull Jew and a Passionate Buddhist (San Francisco: HarperCollins 1998). 15 BOORNSTEIN, str BOORNSTEIN, str , 99 aj. Bc. Aleš Koukal je tìsnì pøed absolvováním religionistiky na Filozofické fakultì Univerzity Karlovy v Praze, zamìøuje se na judaismus, na souèasnou spiritualitu a na mezináboženské vztahy. DINGIR 3/

4 Svìdkové Jehovovi a otázka krve ÈÍ VOLBA A ÈÍ SVÌDOMÍ? Michal Malý Svìdkové Jehovovi jsou jako skupina známí svým odmítavým postojem ke krevním transfuzím. Málo se však ví, že mnozí z nich se ocitli v pasti vlastního náboženského systému, a aèkoli s naukou o odmítání krve nesouhlasí, nemohou svùj odlišný názor veøejnì zastávat. Historické pozadí Rozvoj transfuzní medicíny umožnilo pochopení antigenních vlastností krve, které zapoèalo objevem krevních skupin dr. Jánským v roce Pokraèovalo dalšími výzkumy v 1. polovinì 20. století až k objevu Rh faktoru v roce 1940 (Landsteiner a Wiener), který definitivnì odstartoval široké použití krve v lékaøství. Nìkteré milníky vývoje nauky SJ o krvi Postoj svìdkù Jehovových k lékaøství a krvi se postupnì vyvíjel pøes mnoho zcela protichùdných názorù. První prezident Spoleènosti Strážná vìž pastor Russell ve svém komentáøi k biblické knize Skutkù (15,29) uvádí, že se jednalo o naøízení èasovì omezené na situaci v 1. století po Kristu. (Svìdkové Jehovovi tento text používají jako jeden z klíèových biblických textù pro odùvodnìní zákazu pøijímání krve.) 1892 První zmínka týkající se otázky krve ve Strážné vìži. Russellùv názor byl, že pøíkaz v knize Skutkù v 15. kapitole byl èasovì omezený a že jeho úèelem bylo podpoøit jednotu pøi pøechodu ze Židovského vìku do Køes anské éry. (Watchtower, vol. 13, No. 2, 1892, p ) 1923 Èlánkem s titulem Oèkování je podvod zaèal odpor Spoleènosti Strážná vìž k oèkování. (Golden Age, vol. 4, , p. 211) 1940 Zpráva o doktorovi, který daroval ètvrtinu své vlastní krve bìhem pohotovosti. Je vykreslen jako hrdina. (Consolation, vol. 21, , p. 19) 1945 Transfúze krve a krevní produkty jsou oficiálnì zakázány jako pohanské a Boha znesvìcující. (Watchtower, vol. 66, No. 13, 1945, p ) 1949 O transplantacích orgánù je pojednáváno jako o pøijatelných zázracích moderní chirurgie. (Awake!, vol. 30, No. 24, 1949, p ) 1952 V dopise z 15.dubna 1952 je oèkování, napø. proti neštovicím, nyní oficiálnì dovoleno. (Watchtower, vol. 73, No. 24, 1952, p. 764) 1954 Krevní séra jsou špatná. (Awake!, vol. 35, No. 1, 1954, p. 24) 1958 Krevní sérum je v poøádku. Napø. antitoxin proti záškrtu nebo gamaglobulin mohou být užity jako vìc osobního rozhodnutí. (Watchtower, vol. 79, No. 18, 1958, p. 575) 1961 Pøijetí krve nebo zakázaných krevních produktù je postihnutelné vylouèením. (Watchtower, vol. 82, No. 2, 1961, p ) 1961 Rysy osobnosti, pohnutky ke spáchání vraždy a sebevraždy jsou pøenášeny krví. (Watchtower, vol. 82, No. 18, 1961, p. 564) 1963 Krevní sérum je špatné. Rozhodnutí z roku 1958 je zmìnìno. Jakákoliv frakce krve je nyní pokládána za živinu a zakázána. Rozhodnutí neplatí pro oèkování. (Watchtower, vol. 84, No. 4, 1963, p. 121) 1964 Krevní sérum je v poøádku. Pouze o 21 mìsícù pozdìji se postoj znovu zmìnil. Ètvrtý naprostý obrat bìhem nìkolika let. (Watchtower, vol. 85, No. 22, 1964, p ) Dokonèení v rámeèku na protìjší stranì. Poèátkem nauky o krvi bylo jmenování C. J. Woodwortha, známého extrémními osobními názory na vìdu a medicínu, redaktorem èasopisu Zlatý vìk (dnešní Probuïte se!). Od roku 1923 až do jeho smrti v roce 1951 mìli Svìdkové Jehovovi oficiálnì zakázáno oèkování. Tento absolutní zákaz trval i pøes to, že postupem let se již nìkteré typy oèkovacích látek z krve ani nevyrábìly. Zákaz oèkování napøíklad proti neštovicím stál pravdìpodobnì mnohé svìdky Jehovovy život, nebo jen v USA bylo zaznamenáno v roce 1921 sto tisíc pøípadù s úmrtností až 40%. V nìkterých státech nemohly dìti svìdkù Jehovových bez oèkovacího prùkazu navštìvovat školy. Závažná omezení organizaci svìdkù Jehovových nastala po 2. svìtové válce kvùli nemožnosti jejích zástupcù vycestovat do nìkterých zemí. V roce 1952 byl zákaz oèkování oficiálnì odvolán, a oèkování pøestalo být považováno za jedení krve a pøirovnáváno ke smilstvu. Mezitím byly v roce 1945 Strážnou vìží oficiálnì zakázány transfúze krve a pøijímání produktù z krve jako pohanské a Boha znesvìcující. V prùbìhu dalších let se ukazovalo, že je problematické dodržovat absolutní zákaz pøijímání jakékoliv èásti krve, a byla vydávána rozhodnutí, které èásti krve smí køes an pøijmout na základì tzv. vlastního svìdomí a které nikoli. Ohlednì pøijímání krevního séra v letech 1954 až 1978 došlo nejménì šestkrát k naprosté zmìnì mezi jejich zákazem a povolením. Obdobnì tomu bylo i s transplantacemi orgánù, které byly støídavì oznaèovány za zázraky moderní chirurgie a kanibalismus. Je tøeba mít na mysli, že od roku 1961 bylo Strážnou vìží jasnì ustanoveno, že pøijímání krve a nepovolených produktù z krve je zøeknutí se víry a má být potrestáno exkomunikací. A tak bylo - a je dodnes - dosaženo, aby se svìdkové Jehovovi mìnícími se a mnohdy protichùdnými pokyny stále øídili. Pøenáší krev rysy osobnosti? Svìdkové Jehovovi používají tendenèní a mnohdy zcela chybné a nevìdecké argumenty pro podporu svých iracionálních postojù. V dobì zákazu oèkování Spoleènost Strážná vìž napøíklad tvrdila, že neexistují takové vìci jako je vzteklina, a že pùvodcem mnoha infekèních chorob je hliníkové nádobí. Toto bylo také dokumentováno v mnoha karikaturách, které vycházely v této dobì v èasopise Zlatý vìk. Pozdìji pøišla Spoleènost Strážná vìž s vìdeckým ná- 76 DINGIR 3/2005

5 zorem, že krví se pøenášejí rysy osobnosti a sklony ke špatnému jednání jako tøeba k vraždì a že tak mùže dojít k transplantaci cizí osobnosti. Jaká je pravdìpodobnost pøenosu viru HIV transfúzí? Objev AIDS v roce 1981 poskytl Spoleènosti Strážná vìž argument k vytvoøení až panické fobie z této nemoci mezi svìdky Jehovovými. Tato fobie trvá dodnes, nebo svìdkové nejsou ve své literatuøe vyváženì informováni o skuteèných rizicích. Souèasné postupy testování krve v transfúzních stanicích vyspìlých zemí posunuly riziko nákazy krví virem HIV z 1:100 podaných transfúzních jednotek v roce 1983 na hodnotu 1: v roce V Èeské republice je díky nízké prevalenci AIDS v populaci riziko ještì mnohem nižší. 2 Je tento (ne)souhlas informovaný a svobodný? Pøi odmítání transfúzí krve svìdkové Jehovovi argumentují pøed právníky a lékaøi svým právem na svobodný a informovaný souhlas (nesouhlas) s léèbou, daným nejvyššími právními normami. 3 Je jistì ocenìníhodné, že z èásti díky tomuto postoji došlo k pokrokùm v transfúzní medicínì, nebo mnozí lékaøi se snaží požadavku svìdkù vyhovìt. Na druhou stranu však vìtšina lékaøù netuší, že se nejedná ani o svobodný ani o informovaný nesouhlas. Každé rozhodnutí je ovlivnìno informacemi a urèitým tlakem okolí. V tomto pøípadì však systém, ve kterém se svìdkové Jehovovi nacházejí, vytváøí nepøimìøený tlak, a je tak zpochybnìno, zda se vùbec o svobodné rozhodnutí mùže jednat. Tzv. vlastní svobodné rozhodnutí jednotlivce je podmínìno faktory, které mohou stát mnohem výše než zachování vlastního života. Je to trest exkomunikace, který s sebou nese zpøetrhání nìkdy jediných pøátelských vazeb, které jedinec má, se všemi sociálnì-ekonomickými dùsledky. Je to hrozba znièení v Armagedonu - pøi Božím soudu - kvùli nedodržení pøíkazu. A je to pøedevším fakt zøeknutí se víry, a tím zklamání Boha i pøátel. Takové svobodné rozhodnutí smí být správnì uèinìno jedinì v souladu se souèasnými - a jak bylo ukázáno výše - neustále se mìnícími názory Spoleènosti Strážná vìž. Že je to pouze výsledek doktríny Spoleènosti a nikoli skuteèný svobodný názor jednotlivce, uèinìný na základì vlastního svìdomí, dokládá fakt, že pokud Strážná vìž ustoupí od nìkterého ze zákazù, nestává se, že by nìkdo ze svìdkù Jehovových trval na døívìjším širším omezení v léèbì (napø. dnes již povolené transplantace orgánù nebo pøijímání koagulaèních faktorù z krve pøi hemofilii). Na základì jakého svìdomí se tedy jednotlivec rozhoduje? Je to skuteènì jeho svìdomí a jeho svobodná volba, nebo je to imputované svìdomí organizace? Rozhodnutí není ani informované. Svìdkové Jehovovi sice budí pøed lékaøi dojem dobøe informovaných laikù, ale znalosti, které o transfúzní medicínì mají, jsou tendenèní a jednostranné. Ve svých publikacích jsou vyuèováni pouze o rizicích transfúzí, a jsou jim pøedkládány pøedevším pøíklady úspìšnì vyléèených jedincù bez použití krve. O skuteèných rizicích získání infekèní choroby z krve a o procentuálním riziku smrti nejen že nemají tušení, ale Karikatura uveøejnìná v èasopisu Zlatý vìk v roce 1939 (Golden Age, vol. 20, ). Jako mnoho jiných obdobných karikatur z tohoto období se snaží vštípit strach z oèkování. Nìkteré milníky vývoje nauky SJ o krvi (dokonèení z protìjší strany) 1966 Krevní transfúze je pøirovnána ke kanibalismu. (Watchtower, vol. 87, No. 13, 1966, p. 401) 1967 Transplantace orgánù jsou podobné kanibalismu. Darování orgánù je nyní dùraznì zakázáno. (Watchtower, vol. 88, No. 22, 1967, p. 702) 1978 Pacienti s hemofilií se oficiálnì dozvídají, že mohou pøijmout léèbu s krevními frakcemi. (Watchtower, vol. 99, No. 12, 1978, p , Strážná vìž 11, 1989) 1980 Transplantace orgánù již dále nejsou považovány za kanibalismus, a starší nemají podnikat právní kroky proti svìdkùm, kteøí mají transplantován nìjaký orgán. (Watchtower, vol. 101, No. 6, 1980, p. 31, Strážná vìž , str. 32) 1994 Mladí lidé, kteøí dali Boha na první místo - èlánek o mladých Svìdcích, kteøí zemøeli proto, že nepøijali krev. (Probuïte se!, vol. 75, No. 10, 1994, p. 3-15) 1995 Svìdkové mohou za jistých podmínek vrátit zpìt do tìla svoji vlastní krev. Akutní normovolemická hemodiluce a metoda sbìru vlastní krve pomocí Cell- Saveru jsou pøípustné. Tyto metody v sobì zahrnují krátké uskladnìní krve mimo tìlo. (Strážná vìž, vol. 116, No. 15, 1995, p. 30) 1997 Daniel Sydlik, èlen vedoucího sboru, nezareagoval na výzvu k podpoøe reformy v otázce krve. 23. února byla založena webová stránka Nové svìtlo v otázce krve (angl.) Spoleènost Strážná vìž toleruje svìdkùm Jehovovým v Austrálii pøijmout novou léèbu, která zahrnuje transfúzi bílých krvinek. Ty jsou ale ještì stále na seznamu zakázaných produktù z krve. Procedura se jmenuje autografting a má charakter spíše transplantace než transfúze (týká se leukocytù CD34+) - Arch Intern Med. Vol. 157 (15), p Spoleènost Strážná vìž zavádí významnou zmìnu v nauce o krvi:...pokud však jde o frakce tìchto základních složek, musí se každý køes an po dùkladném rozjímání spojeném s modlitbou rozhodnout sám na základì svého svìdomí. To poskytlo podklad k pøijímaní roztokù na bázi hemoglobinu pøenášejících kyslík. (Strážná vìž, vol. 121, No. 12, 2000, p ) Pokud není uvedeno jinak, všechny publikace vydala Spoleènost Strážná vìž nebo nìkterá její pøidružená asociace, zejména: Watchtower Bible And Tract Society of New York, Inc., International Bible Students Association Brooklyn, New York, USA, Watchtower Bible And Tract Society DINGIR 3/

6 jsou také vyuèeni argumentùm lékaøù o pøedání tìchto informací vzdorovat. V dnešní dobì drtivá vìtšina svìdkù Jehovových žije v iluzi, že úplnì všechny situace se dají vyøešit bez použití krve, pokud naleznou správného lékaøe. Otázkou k diskuzi je, zda takový svobodný a informovaný (ne)souhlas zapadá do výkladu zmínìných nejvyšších právních norem a zda je správné jej v tomto pøípadì pøijmout. Souèasnost a disidentské hnutí V 90. letech minulého století dospìla nauka Spoleènosti Strážná vìž o krvi do absurdní a zcela nekonzistentní roviny. Jednìmi ústy totiž tvrdí, že svìdkové Jehovovi dodržují Boží zákon o zákazu pøijímání krve, a zároveò vyjmenovává desítky jednotlivých složek krve a postupù s krví, které mohou svìdkové na základì svìdomí pøijímat. Svìdkové Jehovovi tak nepøijímají krev a zároveò pøijímají krev. Díky rozvoji informaèních technologií, zvláštì Internetu, mohlo v roce 1997 vzniknout a nadále mezinárodnì rozšiøovat svoji èinnost disidentské hnutí mezi svìdky Jehovovými (viz info a org). Tito svìdkové zjistili, že se již nemohou dále podøizovat této zhoubné nauce, ale že díky mnoha vazbám musí zùstat uvnitø organizace. O situaci byly publikovány èlánky ve významných Logo reformního hnutí lékaøských èasopisech. 4 Svùj postoj tlumoèili i nejvyššímu ústøedí svìdkù Jehovových v Brooklynu - tzv. vedoucímu sboru. Odpovìdí na aktivity tohoto reformního hnutí bylo další uvolnìní v nauce. Od roku 2000 nesmí svìdek Jehovùv pøijímat pouze celou krev a ètyøi hlavní složky krve - plazmu, èervené a bílé krvinky a destièky. Naopak smí pøijímat jakoukoliv frakci z tìchto základních složek krve. Smí pøijímat jakoukoliv frakci z plazmy, jako jsou tøeba koagulaèní faktory nebo imunoglobuliny. A smí pøijímat jakoukoliv frakci vyrobenou z ostatních složek krve, a to vèetnì hemoglobinu, slouèeniny pøenášející v organizmu kyslík. Prognóza To, že Spoleènost Strážná vìž povolila pøijímat hemoglobin, je velkým pøíslibem do budoucnosti. V plné nahotì to také ilustruje absurditu celé této doktríny. Pokud bychom pøirovnali èervenou krvinku ke kulièce rybízu, je to jako zakázat jíst rybíz vcelku, ale pøitom umožnit sníst veškerý obsah rybízu bez tenké slupky. V podobném pomìru je hemoglobin k èervené krvince - tvoøí totiž 97% hmotnosti krvinky. A nakonec lze sníst i samotnou tenkou slupku, nebo se již nejedná o základní složku, ale o její frakci. Již nìkolik let se v klinických zkouškách používají pøípravky s bovinním hemoglobinem. A zdá se, že narozdíl od synteticky vyrobených pøenašeèù kyslíku na bázi fluorokarbonù, které jsou toxické, se mohou dostat do bìžného použití pøedevším v akutní medicínì. Nejdále jsou v tomto zkoušení látky Hemopure a Polyheme. V odborné literatuøe je také již zdokumentován pøíklad použití takové látky na pacientce z øad svìdkù Jehovovových. 5 Pøedstavitelé svìdkù si nepochybnì uvìdomují, že zastávají chybnou nauku, a pravdìpodobnì doufají, že pokroky v lékaøství umožní, aby tyto nové postupy nahradily klasické transfúze. Tím by mohla být nauka o zákazu krve nenápadnì odsunuta do zapomnìní tak, jako to již Spoleènost Strážná vìž uèinila s mnoha jinými naukami, vèetnì neúspìšných pøedpovìdí Armagedonu. Pokud však pokrok pùjde pomaleji, dojde pravdìpodobnì k dalšímu rozvoji reformního hnutí mezi svìdky Jehovovými, a Spoleènost Strážná vìž se stejnì nevyhne tomu, èeho se bojí nejvíce - prohraným soudním sporùm s pozùstalými a obrovské finanèní zátìži, kterou to pøinese. To je pravdìpodobnì poslední dùvod, proè tato absurdní politika trvá dosud, a proè se v pasti vlastního náboženského systému ocitli i sami pøedstavitelé Spoleènosti Strážná vìž. Schéma publikované ve Strážné vìži z , oficiálním èasopise svìdkù Jehovových. Svìdkové Jehovovi mohou pøijímat transfúzi bovinního hemoglobinu pøípravek Hemopure firmy Biopure. n Poznámky 1 Ještì nikdy nebyla zásoba krve ve vyspìlých zemích tak zdravotnì nezávadná jako je tomu dnes. Zatímco v roce 1983 se riziko pøenosu HIV krví pohybovalo kolem 1:100 podaných transfúzních jednotek, v roce 2001 kleslo na hodnotu 1: Krev je dnes tak bezpeèná, že klasické zpùsoby hodnocení riziko nákazy prakticky neprokáží a pro dnešní odhady rizika pøenosu HIV, HBV a HCV se vychází z matematických modelù. Citováno z: Busch M P, Kleinman S H., Nemo G J., Current and Emerging Infectious Risks of Blood Transfusions, JAMA, Vol. 289, 2003, No. 8, p V Èeské republice je u dárcù krve od dubna 2003 povinné testování HIV-1 antigenu (HIV p24ag), doplòující dosavadní testování anti-hiv-1,2. To pøináší zkrácení diagnostického okna HIV infekce o 4,4-7 dní. Reziduální riziko pøenosu HIV infekce transfúzí se odhaduje na 0,33 až 2,5 na 1x106 odbìrù. Vzhledem k nízké prevalenci HIV infekce v Èeské republice je pøedpoklad záchytu pozitivního vzorku nejvíce 1x za 40 let pøi zvýšených nákladech na testování. Citováno z: Masopust J., Roèková R. Význam rozšíøení screeningového vyšetøení HIV infekce u dárcù krve a krevních složek v Èeské republice, Trans. Hemat. dnes, 9, 2003, No. 2, p Napø. Úmluva o lidských právech a biomedicínì, 96/2001 Sb m.s., èlánek 5: Jakýkoli zákrok v oblasti péèe o zdraví je možno provést pouze za podmínky, že k nìmu dotèená osoba poskytla svobodný a informovaný souhlas. Tato osoba musí být pøedem øádnì informována o úèelu a povaze zákroku, jakož i o jeho dùsledcích a rizicích 4 Muramoto O., Bioethics of the refusal of blood by Jehovah s Witnesses: Part 1. Should bioethical deliberation consider dissidents views? J Med Ethics Aug; 24(4): Review. Erratum in: J Med Ethics 1998 Dec; 24(6): letá svìdkynì Jehovova se dostala do ohrožení života v 31 týdnu tìhotenství následkem odluèování placenty provázené tìžkou anemií. Ztráta krve vedla k poklesu hemoglobinu pod 3 g/dl (normální hodnoty hemoglobinu u zdravé ženy jsou mezi g/dl). S takto nízkou hodnotou hemoglobinu statisticky umírá 50 až 95% pacientù. Pacientka akceptovala podání (transfúzi) roztoku na bázi hemoglobinu (PolyHeme ), který jí zachránil život. Citováno z: Cothren CC, Moore EE, Long JS, Haenel JB, Johnson JL, Ciesla DJ. Large volume polymerized haemoglobin solution in a Jehovah s Witness following abruptio placentae. Transfus Med Jun; 14(3): Autor se angažuje ve Spojenectví svìdkù Jehovových za reformu v otázce krve (http://www.krev.info). Je svìdek Jehovùv a nepøeje si být vylouèen ze spoleèenství svìdkù - proto používá pseudonym Michal Malý. Redakce Dingiru jeho pøání zùstat v anonymitì respektuje. 78 DINGIR 3/2005