8:00-12:00,NE zavřeno

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "8:00-12:00,NE zavřeno"

Transkript

1 ZEBRIN, Sibřinsko-stupický zpravodaj ZEBRIN Číslo 3, rok zdarma Ú VO D N ÍK Dobrý den! Jeden můj velmi dobrý přítel, redaktor rozhlasu a několika periodik mi říkal, že nejdůležitější je vytvořit stabilní a fungující redakční tým v průběhu prvních dvou čísel. Sdělil mi svou zkušenost, že první a druhé číslo připravují lidé s velkým nadšením. Každý má plný hrnec nápadů a článků. Třetí číslo je podle něj zlomové pro budoucnost každého periodika. Práce se mění na rutinu, nadšenci ubývají a přichází standardní práce. Právě se nacházíme v tomto zlomovém bodě a s potěšením musím říci, že redakce a přispěvatelé pracují stále stejně dobře. Články jsou, tajenka také, nápadů a fotek přibývá. Novinkou je, že náš občastník byl zaregistrován jako oficiální tiskovina na min. kultury, což se projevilo mimo jiné tím, že máme doplněnou tiráž na zadní straně a povinnost zaslat okolo dvaceti výtisků do různých knihoven po celé naší republice. Vstupujeme do dějin a přeji všem budoucím historikům příjemné čtení. Jsem potěšen, že naše kára jede dál a že vám můžeme opět s radostí předložit další číslo. Příjemné čtení Vám přeje Petr Vítek Zebrin také můžete číst barevně na stránkách obce Z OBECNÍ ZAHRÁDKY Vážení spoluobčané. Zima je za námi, jaro nám letos začalo již v únoru a velikonoce ťukají na dveře. Slunečné a teplé počasí vybízí k procházkám i k zamyšlení, co letos na svých zahrádkách změníme, zasadíme a co k tomu budeme potřebovat. I na obecní zahrádce se stále plánují změny, hledá se vhodná sadba a definují se potřeby. Se základními vizemi a cíli jsme vás seznámili v minulých číslech. Nyní bychom se s vámi rádi podělili o práci na tvorbě strategického plánu obce, Bývalá stodola Šálkova domu. Foto Stanislav Podlipný jakéhosi základního kamene pro obec. Tento dokument vnímáme jako zpřesnění našich i vašich představ o budoucnosti obou obcí. Dokument je Upřímně - padaly z nás různé nápady i i jedním z nezbytných podkladů pro přidělení nerealizovatelné představy a zároveň jsme dotací z EU. chápali, že by bylo dobré slyšet i vaše nápady. Prosím zkuste se zamyslet a vytvořit si své Při konzultaci s odborníky na strategické heslo nebo větu pro obec Sibřinu i Stupice a plánování jsme dostali zdánlivě jednoduchý zapojte se tak do tvoření strategického plánu úkol: zformulujte základní vizi, která bude Sibřiny a Stupic. Chtěli bychom vás v nejbližší obsahovat vše, co chcete a potřebujete pro obě době oslovit a dát vám prostor k vašim vaše obce. Neboli jak chcete, aby vaše obec nápadům. vypadala za několik let? Dokončení na straně 3. Do jednoho hesla, do jedné věty!?!?! J A R N Í A K C E V E S T U P I C Í C H Třetí číslo Zebrinu voní jarem a také můj příspěvek je nasycen jarním vánkem, sluníčkem, energií a chutí vidět, slyšet, vnímat a být s lidmi blízkými. V minulém roce se v kterési hlavě u nás ve Stupicích zrodil nápad udělat zase po letech brigádu v obci a uklidit nejenom před svým prahem. Komunikace mezi občany v týdnu před plánovanou brigádou se točila výhradně kolem úklidu. Zdálo se, že se těší většina obce. Jaké milé bylo překvapení, když už hodinu před plánovaným začátkem se otevírala vrátka domů a už se hrabalo, metalo, uklízelo. Přišla nás většina a bylo nám dobře. Pan Lhoták nestíhal odvážet plné kontejnery, stačili jsme si popovídat. Úklid se vydařil a tak jsme si odpoledne zapálili u rybníčku oheň, něco pojedli, popili. Měla jsem moc dobrý pocit, že tady jsou lidé, kteří se spolu dokáží domluvit. Teď to všechno vypadá jako pohádka, ale ten šťastný konec teprve přijde: ve Stupicích vznikla tradice pravidelná ohníčková setkávání vždy první sobotu v měsíci. A tak se zase těším - Stupičtí a přátelé! Nezapomeňte sejdeme se u ohníčku zase vždy první sobotu v měsíci, pokud nám to počasí dovolí a brigáda na úklid je v sobotu Na tento termín budou objednány do Stupic velkoobjemové kontejnery, kontejnery v Sibřině na stanoviště na návsi a na křižovatce u pí Kýrové a p.helešice budou přistaveny o týden dříve. A házíme tímto rukavici Sibřině! Nebojte se společné brigády! Lenka Stemberková, místostarosta obce

2 Strana 2 Číslo 3, rok 2007 I N Z E RC E V zasedací místnosti OÚ burza JARNÍHO A LETNÍHO OBLEČENÍ, OBUVI, HRAČEK A SPORTOVNÍHO VYBAVENÍ v pátek od 18:00 příjem, v sobotu od 9:00 prodej. Po tel. domluvě s pí Pasiniovou lze zboží donést i v sobotu. TEL.Č.: Odpoledne výdej neprodaného zboží. Pro naše žákovské družstvo hledáme TRENÉRA. Kdo má zájem nám pomoci, zavolejte nebo zajděte na SK Viktoria Sibřina. Děkujeme. Nově můžete zakoupit plastové pytle na odpad v ceně 35,-Kč. Pytle přiložte k vaší popelnici. Děkujeme OU Sibřina Úklidová brigáda!!! Ve Stupicích!!! Stupice 8:00h náves Občerstvení zajištěno, odpoledne posezení u ohníčku Velkoobjemové kontejnery Sibřina náves a křižovatka u p. Kýrové a p. Helešice Stupice náves Do kontejneru nepatří : stavební materiál, sutě, písky, jedovaté látky, televizory, lednice, pneumatiky, SK Viktoria Sibřina zahájila nábor do družstev dorostu žáků přípravky. M AT E Ř S K Á ŠKO L K A M A L É OHLÉDNUTÍ Z A A K C E M I MŠ: Besídka dětí : C O P L Á N U J E M E V MAT E Ř S K É ŠKO L E : Den dětí - dopoledne plné soutěží, sportování a překvapení. divadelní představení výlet s dětmi spaní v mateřské škole rozloučení se školáky Z Ú Ř E D N Í D E S K Y Přítomní: Alena Cvejnová, Hana Kloučková, RNDr. Zdeňka Kubánková, Ing. Roman Koštein. Jiří Marčan, Ing. Lenka Stemberková, Ing. Jiří Šáda, Ing. Petr Vítek Nepřítomní: Ladislava Miková (omluvena) Zastupitelstvo obce schválilo pořadí zájemců o pronájem obecního bytu Sibřina č.p. 100 navržené hodnotící komisí a uzavření nájemní smlouvy s prvním zájemcem v pořadí, omezení vjezdu dopravních vozidel k budově MŠ, zřízení nové odstavné plochy pro krátkodobé parkování proti budově bývalé školy v Sibřině, umístění dopravních značek, omezení rychlosti a zřízení přechodu pro chodce v této lokalitě, zřízení věcného břemene pro fi AZ Elektrostav na přechod el. kabelu přes pozemek obce v nové výstavbě Křenice v lokalitě Za Sibřinou, Ing. L. Stemberková a Ing. P. Vítek jako osoby oprávněné k přijetí prohlášení o uzavření manželství občanů Sibřiny a Stupic na území obce Sibřina, předložený seznam investičních akcí, oprav a rekonstrukcí pro rok 2007 v celkové výši ,- Kč a zahrnout jej do přípravy rozpočtu, záměr rozšířit MŠ Sibřina od na 4 třídy po 16 dětech a volná místa nabídnout okolním obcím s podmínkou spolufinancování provozních nákladů, vyhlášení výtvarné soutěže pro školní a předškolní TVOŘENÍ V měsíci březnu v Mateřské škole proběhlo setkání rodičů s dětmi na s p o l e č n é m T V O Ř E N Í z keramické hlíny p o d v e d e n í m zkušeného lektora. Na další setkání s výtvarníkem se mohou děti těšit v průběhu měsíce května. Lenka Komárková Nadále probíhají odpolední kroužky pro děti. Pravidelné setkávání BERUŠKY centrum pro rodiče s dětmi ve středu od 10 hodin. Aktuální informace a program mateřské školy sledujte na nástěnce MŠ před obecním úřadem a na www stránkách. (mssibrina.iglu.cz) Lenka Komárková V E Ř E J N É Z A S E D Á N Í děti Školka mých snů z obce a okolí a pověřuje Ing. Vítka a p. Kloučkovou organizováním soutěže, výběr firmy Ratus Sum na provedení zaměření budovy školy, dodání stavební dokumentace budovy a dokumentaci nutnou pro stavební povolení na úpravy související s rozšířením MŠ a pověřuje starostu podpisem objednávky, Ing.Václava Knytla a Pavla Bukače členy finančního výboru, Petra Skřivana a Petra Hlavničku členy kontrolního výboru, převod nevyčerpané dotace roku 2006 pro sdružení SOSák do roku 2007, dotaci fotbalovému klubu SK Viktoria Sibřina na činnost v roce 2007 ve výši ,- Kč, dotaci občanskému sdružení SOSák na činnost v roce 2007 ve výši ,- Kč, vyřazení bodu 16 - projednání převodu zisku MŠ Sibřina z roku z programu veřejného zasedání z důvodu neúplných informací, vrátit p. Olze Zímové částku ,- Kč (2x 6.715,- Kč) ze sdružených prostředků, které poskytla jako jeden z vlastníků pozemku obci na vybudování veřejného osvětlení v nové zástavbě, pokud se ověří, že obec je oprávněna samostatně nakládat s těmito prostředky,

3 Zebrin Strana 3 odložení projednání žádosti fi Ledocom o zřízení 5 parkovacích míst před svou provozovnou do doby, až bude v obci schválena veřejná vyhláška o záboru v e ř e j n é h o p r o s t r a n s t v í a p o v ě ř u j e Ing.Stemberkovou vypracováním této vyhlášky, do , dodatečné úpravy rozpočtu obce Sibřina za měsíce listopad a prosinec Zastupitelstvo obce pověřilo Ing. Romana Košteina vedením potřebné dokumentace a agendy týkající se obecní studny a obecního vodovodu v Sibřině a její průběžnou aktualizací na základě výsledků kontrol, do , Ing. Romana Košteina vedením potřebné dokumentace a agendy týkající se požární ochrany v obci a její aktualizací na základě výsledků kontroly, do , Ing.Košteina a Ing.Stemberkovou přípravou dokumentace na finanční audit obce, do , V E Ř E J N É Z A S E D Á N Í Přítomní: Hana Kloučková, RNDr. Zdeňka Kubánková, Ing. Roman Koštein. Jiří Marčan, Ing. Lenka Stemberková, Ing. Jiří Šáda, Ing. Petr Vítek Nepřítomní: Alena Cvejnová (omluvena),ladislava Miková (omluvena) Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o vedení účetnictví s firmou Věra Šťastná a Renáta Kroupová, sdružení IČO , vydání nesouhlasného stanovisko obce se stavbou věže, podání námitek proti umístění stavby a využití všech prostředků ke změně umístění této stavby. Dále pověřuje starostu jednáním s firmou T-Mobile o umístění na jiné vhodnější místo, které bude přínosem do obecní pokladny, podání podnětu k pořízení regulačního plánu (RP), který by stanovil jasná pravidla pro charakter, typ a uspořádání výstavby na nezastavěných parcelách, pro vedení a financování inženýrských sítí a další infrastruktury na plochách určených územním plánem k výstavbě nebo výhledově předurčených k výstavbě a zároveň stanovil pravidla pro zahušťování výstavby, charakter a typ výstavby v již zastavěných částech obce, smlouvu o bezúplatném převodu domu Sibřina č. p. 11 (Šálkův dům) a souvisejících pozemků st.č. 23/1, st.č. 23/4, st.č. 23/5, p.č. 51, p.č. 52 p.č. 468/2 z vlastnictví státu do vlastnictví obce, umístění klimatizační jednotky do nebytového prostoru (obchodu s potravinami) na OÚ Sibřina, převzetí klimatizační jednotky do majetku obce a poskytnutí slevy na nájemném ve výši 1000,- Kč měsíčně po dobu splácení ceny pořízení, přijetí nabídky neziskové organizace CPKP vypracovat Strategický plán rozvoje obce v celkové výši ,- Kč a pověřuje Ing. Vítka spoluprací a poskytnutím údajů nezbytných pro Strategický plán rozvoje obce, změnu článku 2, odstavec 1 a), odstavec 3 a 4 platného jednacího řádu v novém znění: finanční výbor a starostu provedením kontroly hospodaření MŠ Sibřina za rok 2006, do Ing. Petra Vítka, aby zjistil možnosti v okolních obcích (finanční a jiné podmínky) na uzavření smlouvy o spádovosti naší obce v rámci povinné docházky do ZŠ, do , Ing. Petra Vítka vypracováním strategického plánu rozvoje (SPR) obce Sibřina, do Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí záměr vypracovat a podat žádost na dotaci v oblasti rozšíření a rekonstrukce MŠ a vybudování infrastruktury v lokalitě Na Březině, informaci o možnostech a finanční náročnosti založení jednotky dobrovolných hasičů (JDH) jako organizační složky obce a doporučuje zájemcům o tuto činnost založit občanské sdružení Sbor dobrovolných hasičů, v rámci kterého mohou zájemci vykonávat přípravné činnosti, osvětu a činnosti prospěšné pro obec. I N Z E RC E Hledáme švadlenu, i nevyučenou, šití stolního prostírání - práce doma. Firma Škoda Sibřina tel: (1) Zastupitelstvo obce rozhoduje o všech otázkách uvedených v ustanovení 84 odst. 2 a 85 zákona o obcích. Nad rámec ustanovení 85 zastupitelstvo obce si vyhrazuje právo Smíšené zboží rozhodovat také o: a) j e d n o r á z o v é m n e b o na úřadě pravidelném nákupu služeb a drobných movitých věcí v hodnotě vyšší než Lahůdky,uzeniny, pečivo ,- Kč (3) Místostarosta a starosta obce koláče,dorty, cukrářské mohou samostatně rozhodovat o zboží,mléčné otázkách uvedených v článku 1, odstavci výrobky,nápoje alko i 1 písmeno a) v hodnotě do výše ,- nealko, mražené Kč, písmeno b) až f) v hodnotě do výše 5.000,- Kč a písmeno g) o splatnosti zboží,drogerie,baterie a kratší než 6 měsíců a jsou povinni žárovky,cigarety,lístky informovat o účelu vynaložení prostředků na nejbližším veřejném zasedání zastupitelstva. (4) Místostarosta a starosta obce mohou ve vzájemné shodě rozhodovat o otázkách uvedených v článku 1, odstavci MHD,telefonní karty PO-PÁ PÁ 8: v SO 8:00-12:00,NE zavřeno 1 písmeno a) v hodnotě vyšší než ,- a zároveň nižší než ,- Kč, písmeno b) až f) v hodnotě vyšší než Dorty a chlebíčky lze objednat na zakázku tel: nebo 5.000,- a zároveň nižší než ,- Kč a písmeno g) o splatnosti delší než 6 měsíců a zároveň kratší než 12 měsíců a Připravujeme rozvážkovou službu jsou povinni informovat o účelu vynaložení prostředků na nejbližším veřejném zasedání zastupitelstva. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci o průběhu jednání o smlouvě o spolupráci s obcí Květnice na využití kapacity MŠ Sibřina, žádost p. Kačerovské o vybudování přechodu pro chodce přes silnici na Koloděje v křižovatce se silnicí na Újezd nad Lesy. Z O B E C N Í Z A H R Á D K Y P O K R A Č O V Á N Í Z E S T R A N Y 1. Výchozím bodem pro vaše uvažování mohou být i následující otázky. Chceme být rezidenční čtvrtí většího města s vilovou zástavbou, tradiční vesnicí, obcí s bohatým společenským, sportovním a kulturním životem, turistickým centrem, obcí s průmyslovou zónou, obcí s obchodním centrem, obcí s množstvím drobných podnikatelů a služeb, obcí se zemědělskou výrobou, obcí, jejíž katastr bude plně zastavěn, obcí se zachovanými poli či remízky, obcí s fungujícím společenským životem, sportovním vyžitím všech věkových kategorií, obcí, kde úřad bude pracovat jako služba občanům? To jsou oprávněné otázky. Dalším nářadím, kromě strategického plánu obce, které bychom letos pro obecní zahrádku rádi pořídili, je i regulační plán. Tento dokument by měl přinést zpřesnění pravidel pro zástavbu novou i pro zástavbu stávající. Chtěli bychom pravidla kde a jak stavět. Jak velké by měly být pozemky, procentuální zastavěnost, charakter zástavby apod. Pravidla mohou být stanovena rozdílně pro různé typy území (nová zástavba, stávající atd.). Již nyní se potýkáme s přesyceností lidmi i zástavby, která se projevuje například ve zvýšení dopravy, v nedostatečné kapacitě školky, vyšší finanční zátěži na údržbu obce. Stávající úřad a rozpočet pak již nemusí stačit na poskytování kvalitních služeb všem občanům. Náš názor je, aby naše obce zůstaly skutečně obcemi a ne příměstským satelitem. Tuto variantu vidíme jako skutečnou hodnotu obou našich obcí a rádi bychom znali i váš názor. Na závěr si popřejme, ať má vaše i naše zahrádka dostatek vláhy, sluníčka, živin i času na údržbu a ať vzkvétá k radosti všech. zastupitelé

4 Strana 4 Číslo 3, rok 2007 K O M E N T Á Ř K O M E N T Á Ř E, R E P O R T Á Ž E Motto: Naším cílem je dát obci Sibřině část zapomenuté lidové zábavy. CO JE MASOPUST Masopust se slavil ve dnech předcházejících Popeleční středě, jíž začínal 40denní půst, končící o Velikonocích. A protože se datum oslav V e l i k o n o c m ě n i l o, j e pohybl ivým svátkem i masopust. O d s t ř e d o v ě k u č e š t í mravokárci vystupovali proti rozpustilostem, které se o masopustu děly, aniž by však přísná kritika ubírala cokoli z dobré nálady lidí. Masopust slavili všichni, od nejchudších až po panovníka. Masopusty se slavily na venkově i ve městech. Přípravou na masopust býval čtvrtek před masopustní nedělí, nazývaný tučný čtvrtek či tučňák. V mnoha usedlostech mu předcházela zabijačka. Tradičním jídlem byla k obědu vepřová pečeně s knedlíkem a zelím, k tomu džbán dobrého piva. Panovalo přesvědčení, že o tučném čtvrtku má člověk jíst a pít co nejvíce, aby byl celý rok při síle. Také o masopustním pondělí se pokračovalo v zábavě a tanci. V mnoha vsích se toho dne konal mužovský bál, kam neměla svobodná chasa přístup. Tancovali jen ženatí a vdané. V mnoha oblastech lidé věřili, že jak vysoko bude selka při tanci vyskakovat, tak vysoké vyroste toho roku obilí či len. Vyvrcholením masopustu bylo úterý. Toho dne procházely venkovem průvody maškar, ve staročeských městech se hrála masopustní divadelní představení. Lidé nadělají si sukniček kožených, chlupatých, vlčích, m e d v ě d í c h, v e př ov ý ch, telecích, svinských, beraních, kozích, psích a tak se přetvoří; muži v roucha ženská a zase Dokončení na straně 5. S T R A Š Á K Strašák polní, také zahradní Ještě v době mého dětství, což není tak dávno, bylo vidět na políčkách i zahradách stašáky. Strašáka tvořil dřevěný kříž, na kterém byl navěšen starý roztrhaný kabát nebo košile, místo hlavy vězel na dřevěné tyči kastról nebo klobouk. Z pomyslných rukou visely staré plecháčky, rendlíky a v době konzerv i prázdné konzervy. Dnes doba pokročila a strašáky nahradila stará cédéčka nebo různé speciální odpuzovače všeho druhu, které jsou zaručené a jsou jich plné obchody. Strašák obecní Každá obec má většinou nějakého toho strašáka, který je proměnlivý a každý občan ho vnímá jinak, a proto je jeho specifický popis ve své podstatě nemožný. Ale určiťě jsou!? Nebo si myslíte, že ne?. Vycházejme z předpokladu, že existují. Jde většinou o strašáky, kteří dokáží stmelit i skupinu velmi nesourodých a názorově odlišných jedinců tak, aby šli za společným cílem. V minulém roce nás, kromě jiného, začal strašit ocelový strašák v podobě 40m vysokého příhradového stožáru společnosti T-mobil na hrišti v Sibřině. Našla se spousta lidí, kteří společnými silami vytvořili petici, obešli sousedy, nashromáždili cca 200 podpisů a strašák byl pryč. Mnoha lidem se ulevilo. Dodatečně všem statečným moc děkuji. Ale jak se říká, čert nikdy nespí a zdá se, že nespí ani náš strašák obecní. Je tu zas!!!!! Tentokráte by ocelový stožár měl stát u silnice mezi Kolodějemi a Sibřinou na pozemku vedle Z P R Á V Y Z O B C E N A K L Á D Á N Í S V O D A M I Povinnost požádat o prodloužení platnosti povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami se nevztahuje: 1/ Na studny zřízené do Původ studny stačí doložit Prohlášením o původu studny, které podepíšou buď majitelé nebo sousedi či další osoby, kterým je vznik studny znám. Součástí prohlášení musí být popis studny a podpis osoby, která prohlášení provedla, vč. jejích osobních údajů. Prohlášení si sepíšou majitelé studny sami a uschovají si ho doma. V případe kontroly jsou povinni ho předložit. 2/ Na studny, ke kterým byla podána žádost ke kolaudaci po V případě kontroly předkládají kolaudační rozhodnutí. se vztahuje: 1/ Na studny u RD, rekreačních objektů a dalších, využívané jako zdroj pitné vody pro domácnost nebo zdroj závlahové vody s nainstalovaným technickým zařízením pro čerpání vody. Žádost o povolení k nakládání s vodami musí být podána do Villa Klausova, Stupice Progres Servisu. Zatím obec Sibřina s podporou sousedících vlastníků, sdružením SOSák a signatářů původní petice podala námitky ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení. Uvidíme, co bude dál. Vždy, když o stožáru přemýšlím, vytane mi na mysli představa, jak naši zem z dálky pozorují mimozemšťané: Zaměří ocelovou příhradovou věž stojíci uprostřed polí a na monitoru se jim, po notně dlouhé chvíli objeví S T R A Š Á K P O U Ž Í V Á S E K P L A Š E N Í P T Á K Ů A Š K O D N É Z V Ě R Ě -. Samozřejmě v mimozeměštině. Michaela Vítková P.S.: Všem uživatelům sítě T-mobil vzkazuji, že nejde o to znemožnit tomuto operátorovi pokrytí signálem, ale o to, aby pokud možno byla co nejvíce zachována kultura krajiny. Zástupcům T- mobilu byly na základě odborné expertizy nabídnuty jiné lokality, bohužel zatím nebyly z jejich strany akceptovány. Michaela Vítková konce r na Stavební úřad, Pražská 276, Úvaly. Formulář žádosti je k dispozici na stavebním úřadě nebo u nás na obecním úřadě. K vyplněnému formuláři je třeba dodat kopii kolaudačního rozhodnutí na studnu nebo kopii kolaudačního rozhodnutí ke stavbě rodinného domu, kde je uvedeno, že jako zdroj pitné vody bude sloužit studna na parcele přilehlé k RD. Pokud neexistují žádné doklady, tzn. studna vznikla po r a fakticky nebyla povolena, majitelé si zažádají o dodatečnou kolaudaci studny opět prostřednictvím žádosti (viz výše). 2/ Na povrchové vody. Pokud používáte závlahovou vodu z rybníka nebo z vodního toku a máte zde nainstalované čerpadlo či jiné technické zařízení, musíte také zažádat o povolení k nakládání s vodami. Pokud máte ČOV a vyčištěnou vodu vypouštíte do nějaké vodoteče, platí opět povinnost požádat o povolení. Pokuta za nedodržení těchto pravidel je stanovena Kč, kontrolu budou provádět stavební úřady. Podrobnější údaje vám poskytnou na Stavebním úřadě Úvaly pí Sommerová osobně či telefonicky (mob.: ). Obecní úřad

5 Zebrin Strana 5 P O Z V Á N K A N A V Ý L E T Y V měsíci květnu vás chci také pozvat do divadla. Vybrali jsme muzikál Producenti v Hudebním divadle v Karlíně. Na scéně by se měli objevit Petr Štěpánek, Aleš Háma, Roman Vojtek, Ivana Chýlková, Martin Dejdar, Světlana Nálepková a další. Děj této hudební komedie se odehrává v roce 1959 v New Yorku. Dopravu do divadla a zpět domů zajistíme a všem vám popřejeme příjemnou zábavu. Další plánovanou akcí na měsíc květen je výlet tentokrát do rodiště Bohuslava Martinů. Pojedeme do Poličky. Světově proslulý hudební skladatel se zde narodil v r ve věžní místnosti zdejšího chrámu svatého Jakuba. Někdo jistě rád navštíví zmíněný kostel, podívá se na městské hradby, prohlédne si muzeum, někdo ochutná místní speciality v hospůdce či si posedí v cukrárně. Než ale dojedeme do Poličky, prohlédneme si společně poměrně rozsáhlý horácký skanzen Veselý Kopec u Hlinska. Toto pozvání berte jako K R Á S N Á O B E C...? Jaro je snad nejkrásnějším obdobím v roce. Po období chladu, tmy a bohužel i špíny si uvědomujeme velice silně krásu jara. Chci vás tímto všechny požádat, abychom jaru pomohli. Nebuďte lhostejní k veřejným prostranstvím, špinavým koutům, drobným smetištím. Doufám, že jste už pocítili přítomnost zaměstnance OÚ p. Vargy moji nostalgickou vzpomínku na začátky mé práce na OÚ Sibřina před 9 lety to byl jeden z prvních výletů mou osobou organizovaných. Doufám, že počasí nám bude přát, že budeme mít zase tak báječnou průvodkyni jako tenkrát. Při prohlídce budeme moci vidět starou pasekářskou osadu volně rozptýlených zemědělských stavení, doplněnou lidovými technickými památkami na vodní pohon mlýn, olejnu, pilu, aj. Délka celé trasy je zhruba 2 km, ale nebojte se, trasu si můžete zkrátit, posedět si na lavičkách a udělat si pohodu v tak krásném koutu naší země jako je právě Poličsko. Tak nezapomeňte na výlet vyrážíme v sobotu Na divadlo a na výlet se musíte předem přihlásit osobně či telefonicky u pí Vítkové na OÚ Sibřina, cena 200,-Kč. A na závěr TĚŠME SE NA JARO! Ing. Lenka Stemberková v obci. Zase jsou uklizené škarpy, park u školky se začíná tvářit přívětivě, náletové křoviny jsou odstraňovány. Ale sám na to nestačí. Každá kytka za oknem může někoho potěšit, vysekaný trávník před domem výrazně vylepší vzhled obce. Ing. Lenka Stemberková Dokončení ze strany 4. ženy v roucha mužská se zobláčejí, larvami ďáblům podobní se činí. Zčerní se a zmaží sazemi, kolomazí, smolou (citát) Hlavním smyslem bylo pobavit sousedy i sebe. Čím byla maska pitvornější a budila větší pozornost, tím bylo lépe. Při návštěvách domů se zpívalo, tancovalo, přednášely se vinše, žertovalo se na úkor hospodáře a hospodyně. Masky byly všude pohoštěny, něčím k zakousnutí a především pálenkou a pivem, které ještě zvyšovaly veselí a rozpustilost. Bývalo však i několik masek tradičních, které se každoročně o b j e v o v a l y. P r a v i d e l n ě v průvodu chodíval medvěd, někdy vedený na řetězu medvědářem. Jinou tradiční maskou byla klibna (šiml, kobyla, koníček), skrývající často dvě osoby. Jí podobná byla brůna ze severních Čech, jež však měla na hlavě rohy, aby budila hrůzu. Objevovala se i maska jezdce na koni, častý byl Žid s pytlem nebo rancem na zádech, půst, smrt, bába s nůší, kominík se žebříkem, kozel a řada dalších. Michaela Vítková Literatura Církevní rok a lidové obyčeje. Vlastimir Vondruška Z P R Á V Y Z R E D A K C E V E R N I S Á Ž F O T O G R A F I Í A P E Č O VA T E L S K Á S L U Ž B A Začátkem letošního roku jsme se setkali u kávy a čaje se sociální pracovnicí. Po diskuzi se sociální pracovnicí následovala vernisáž fotografické výstavy pana Vodičky. Pro ty, kteří se nezúčastnili, zde uvádíme základní informace. Pečovatelská služba je určena osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby (rodinám, kterým se narodilo více dětí současně). Služby se poskytují ve vymezeném čase v domácnostech osob, popř. V DPS Úvaly. Město Úvaly poskytuje službu od těm občanům, kteří měli již dříve nárok na její užívání na základě předchozího rozhodnutí příslušného orgánu. Ostatní občané, kteří by měli o tyto služby zájem, mohou podat žádost na správním odboru při MěÚ Úvaly nebo přímo v sídle pečovatelské služby v budově DPS Úvaly. Bližší informace Vám podá Jana Tesařová, vedoucí správního odboru, tel , a Pavlína Frýdmanová, pracovnice správního odboru, tel , DPS, nám. Svobody (zadní vchod). Obecní úřad Udělat radost sobě i dalším l i d e m nemusí jen p r o f e s i o n á l. Fotografie Josefa Vodičky to dokazují. Naše poděkování patří v tomto čísle našim fotbalistům, kteří nejenom organizují sportovní život našich spoluobčanů, ale i pravidelně a kvalitně připravují články do každého vydání. Těšíme se, až budeme moci zveřejňovat i výsledkové tabulky z letošních soutěží. Chceme se omluvit za grafickou chybu v minulé tajence. Bylo vás spousta, kteří jste ji odhalili a těší nás, že v naší obci máme tak šikovné luštitele. Vaše dotazy týkající se práce zastupitelstva, na něž očekáváte odpověď zveřejněnou v našem zpravodaji, můžete zasílat již nyní. Dopisy, inzeráty a příspěvky můžete už teď zasílat naší redakci prostřednictvím u nebo donést do schránky v budově OÚ. Obálku nebo označte názvem občasníku.

6 Strana 6 Číslo 3, rok 2007 U D Á L O S TI V KULT UŘE MASOPUSTNÍ VESELICE Seděli jsme u stolu, chystali chléb, slaninu, okurky a debatovali, jestli vyjde pěkné počasí a kolik lidí asi přijde, aby špízů bylo dost. Počasí vyšlo. Lidé přišli, někteří možná ze zvědavosti, jiní se chtěli bavit. Souboj o krále masopustu, předání m a s o p u s t n í h o p r á v a, m a s o s t r o j, k t e r ý u dospělých a dětí vzbudil překvapení i obdiv, halasný průvod vsí, závod o kupky a taneček s paní starostovou. Mimochodem, koblížky byly skvělé, paní Šádová. Ještě utracení klibničky, další papírový ohňostroj a pak se jedlo, pilo a povídalo. Bylo milé pozorovat hloučky dospělých, jak si mají co říct, a skupinky dětí, balících se do papírových třásní. Děkujeme lidem, kteří přišli, pomohli, i těm, co vykukovali za záclonkami svých příbytků, aby se alespoň koutkem oka podívali na masopustní veselici. Děkujeme všem. SOSák, OÚ Hana Kloučková N E D Ě L N Í M Y S L I V E C K É POVÍDÁNÍ Když vidíte plně obsazený valník myslivci, kteří míří na hon, napadne vás, že děti v naší vsi možná ani neví, kdo a jak se o zvěř stará a kolik úsilí stojí tato činnost. A protože by byla škoda, aby děti nevěděly, uskutečnilo se nedělní povídání, za které bychom rádi poděkovali panu Martinu Bártlovi. Bylo to zajímavé a poučné, ale v některých chvílích i varující. Zaskočila nás například nezodpovědnost některých lidí, kteří venčí své miláčky i v bezprostřední blízkosti remízků a vyrušují tím divokou zvěř, která tu žije. Dále pak bezohlednost řidičů v jarních měsících, kdy se rodí mláďata. I při případném obnovování a propojování stezek pro pěší i cyklisty musíme dbát o to, aby zvěř nebyla vyháněna ze Dokončení na straně 7. K U LT U R A, SPORT, SPO L K Y Z P R Á V Y Z E S I B Ř I N S K É H O F O T B A L U Na konci zimy je pozornost v našem fotbalovém oddíle zaměřena hlavně na přípravu hráčů a na zvýšení jejich fyzické kondice před zahájením jarní sezóny. Mužstvo dospělých pod vedením trenéra Břeně mělo přípravu rozvrženou do osmi přípravných zápasů na umělé trávě se soupeři různé výkonnosti. Sousední mužstva Škvorce a Koloděj, hrající v nižších soutěžích, porazili naši hráči shodně 8:0. Stejným poměrem 8:0 porazili i B mužstvo Královic. Úspěšně si vedli i ve dvou zápasech s předními kluby pražské I.B třídy mužstvo Prosexu z Chaber porazili 3:1 a mužstvo Slovanu Bohnice 4:0. Prohráli jen 2x s mužstvy, která hrají ve vyšší soutěži, s mužstvem středočeského přeboru Brandýsem nad Labem 1:4 a v derby utkání se sousedním Újezdem nad Lesy, vedoucím mužstvem I.A třídy, usilujícím o postup do přeboru Prahy, rovněž 1:4. Poslední přípravné utkání proběhne na přírodním povrchu v Tišicích, protože i první dvě mistrovská utkání sehraje naše mužstvo venku: M A S O P U S T V S I B Ř I N Ě v Sadské a v Loučni. Doma uvidíme naše chlapce až o velikonoční neděli 8.4. od 16:30 hod. v mistrovském utkání s Kounicemi. Přáli bychom si, aby naše mužstvo přišlo povzbudit co nejvíce diváků. Dorostenecké družstvo, které hraje nejvyšší okresní soutěž, zahájilo sezónu v neděli v Kamenici, první jarní utkání doma proběhne o 14 dní později v sobotu v 10:15 hod. v derby utkání se sousedními Úvaly. Nejmladší družstvo přípravky se připravuje v klánovické tělocvičně a zahajuje jarní sezónu doma v neděli ve 13:30 hod. s Hovorčovicemi. Pro rozšíření a zkvalitnění družstev mládeže zahájil výbor fotbalového oddílu NÁBOR ZÁJEMCŮ DO DRUŽSTEV DOROSTU, ŽÁKŮ A FOTBALOVÉ PŘÍPRAVKY. K žákovskému družstvu hledá výbor i vhodného trenéra. Pozornost je věnována i zlepšení materiálního zabezpečení mládežnických družstev, děje se tak zakoupením nových sad hráčských dresů. Za výbor SK VIKTORIA SIBŘINA Petr Hlavnička Rád bych vám napsal, jak se mi líbil letošní Masopust. Jako jediný jsem šel za medvěda a skoro nikdo mě nepoznal. Potom jsem se začal v kožichu potit a hlavu medvěda jsem si nechal ve vozíku. Nejvíc z celého masopustu se mi líbil masostroj i když jsme museli druhý den spoustu barevných papírků uklidit. Jiří Klouček ml., 9 let. Fotografická reportáž ze sibřinského masopustu. Foto: Patrik Bláha. Souboj o krále masopustu Masostroj Fotografie jsou sežazeny chronologicky. Četník řeší spor o krále masopustu Koblihová soutěž Starosta předává králi masopustní právo.

7 Zebrin Strana 7 Dokončení ze strany 6. svých útočišť. S potěšením jsme zjistili, že máme společné představy o tom, co potřebuje příroda v našem okolí. Masopustní průvod Stínání kohouta Závod horské mládeže o kupky Masopustní kapela na voze Získání cen z kupek Koblihy paní starostové Jak vysoko vyskočí, tak nám pšenka pokvete. Drezura klibny VÝSLEDKY kolo dětského šipkového turnaje: 1.místo - Ondřej Starý 2.místo - Christián Matěj 3.místo - Marek Štěrba kolo šipkového turnaje pro dospělé jednotlivci: 1.místo - Martin Chlopek 2.místo - Michal Meduna 3.místo - Bára kolo šipkového turnaje pro dospělé dvojice: 1.místo - Chlopek-Meduna 2.místo - Štěrba - Klouček 3.místo - Christián - Smolík kolo dětského šipkového turnaje: 1.místo - Ondřej Starý 2.místo - Christián Matěj 3.místo - Marek Štěrba Zveme vás na 6. kolo šipkového turnaje dospělých dvojic od 19:00, 6. kolo šipkového turnaje dospělých jednotlivců od 19:00, 7.kolo dětského turnaje dne od 14:00, restaurace U Pofika. SETKÁNÍ SENIORŮ Koncem ledna proběhlo na OÚ setkání seniorů. Účelem bylo seznámení s nabídkou služeb a úkonů, které nabízí pečovatelská služba města Úvaly. Úkolem této péče je zajistit starším spoluobčanům pomoc a to při běžných potřebách, které jsou součástí každodenního života. Lidé pozvání využili, ptali se a hovořili o svých bolístkách, problémech a přáních. Jedním z těch přání bylo častější setkávání se svými vrstevníky, což velice rádi a ochotně umožníme. Dne otvíráme Klub pro seniory (poslední čtvrtek v měsíci), kam si lidé mohou přijít popovídat, zavzpomínat nebo jen tak posedět u dobré kávy či čaje. K l ub ová s etká ní b ud o u probíhat jednou měsíčně, vždy poslední čtvrtek v měsíci. Případné změny termínů ohlásíme včas. Součástí celé akce byla výstava fotografií, které zapůjčil pan Vodička a pan Ing. Langer. OÚ, SOSák Hana Kloučková NEDĚLNÍ ODPOLEDNE ANEB KOŠÍKOVÁ DÍLNA Příjemnou procházkou dojdete k Sibřinské škole, vyjdete do prvního patra, kde už se připravuje košíkářská dílna. Proutí různých barev a pomůcky, které pro výrobu potřebujete. Nesmí chybět lektorka ani kolektiv lidí, kteří by si rádi zkusili uplést něco praktického nebo dekorativního pro svůj domov. Postupně se objevují hotové výrobky, tácy, košíky, ryby, zvonečky. U kávy a zákusku se domluví další dílna, kde se budou drátkovat velikonoční vajíčka. Příjemnou procházkou přijďte také, je to prima. Marcela Pazderová

8 Strana 8 Aktuality, zajímavosti Číslo 3, rok 2007 V Ý Z N A M N Á J U B I L E A Rádi bychom pogratulovali našim spoluobčanům k jejich významnému jubileu: Růženě Klaudysové Věře Líznerové Přejeme hodně zdraví do dalších let. K U LT U RA V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ setkání seniorů a jejich přátel na OÚ. Těšíme se v zasedací místnosti OÚ na povídání o Madagaskaru. Vyprávět nám bude cestovatel a znalec kaktusů Ing. Heřtus Nezapomeňte: konec dubna čarodějnice a kuličkyáda na hřišti Dětský den výlet. Skanzen Veselý Kopec, Polička. Odjezd autobusu 7:00 v Sibřině a 7:10 ve Stupicích. Info a přihlášky na OÚ u paní Vítkové divadlo. Muzikál Producenti, Hudební divadlo Karlín. Autobus 17:30 ze Sibřiny a 17:40 ze Stupic. Info a přihlášky na OÚ u paní Vítkové. Hana Kloučková ZEBRIN, Sibřinskostupický zpravodaj Vydavatel: Obec Sibřina, Sibřina 15, IČ: Registrační zn. MK ČR E Tel: Mob: STŘÍBŘINY M E DA I LON Vztah mezi Yellostonským národním parkem a Sibřinou. Jednou z hlavních atrakcí Yellowstonského národního parku jsou gejzíry. K nejznámějším patří gejzír, který se jmenuje Old Faithful česky je překládán jako Starý Spolehlivec. Před vývěrem trochu burácí, ale pracuje naprosto spolehlivě, přesně a pravidelně. Někteří lidé kolem nás mi připadají jako výše jmenovaný přírodní úkaz. A paní Ing. Míla Vodičková patří mezi ně. Paní Miloslava Vodičková se přistěhovala do Sibřiny s mužem a dvěma dětmi v roce Oba manželé přijali zaměstnání v tehdejší Šlechtitelské stanici Stupice, dnešním Selgenu, a.s. Josef, jako zahradník, Miluška jako účetní. Míla ve stejné funkci začala pracovat v témže roce i na MNV Sibřina. Malá změna nastala v roce 1982, celá rodinka se přestěhovala do Stupic, blíž V tajence je skryt název místa, kde byla 27. července 1983 naměřena nejvyšší teplota v historii ČR (40,2 C!). 1. PERNÍKÁŘSKÉ MĚSTO 2. ZÁMEK V JIŽNÍCH ČECHÁCH (. NAD VLTAVOU) 3. HORA VE STŘEDNÍCH ČECHÁCH 4. MEZI JAKÝMI MĚSTY SE NACHÁZÍ STŘEDOČESKÝ PLUTON? (TÁBOR, KLATOVY, h l a v n í m u zaměstná ní. Žijí tu stále. V roce 1992 Míla odchází s e s v ý m i zkušenostmi do Prahy na nové místo jako účetní N á r o d n í h o muzea. Miloslava Vodičková Pro obec Sibřina pracuje bez přerušení až do letošního března. Jak jste si jistě vypočítali, je to víc než 30 let. Během té doby trochu přibylo roků, ubylo sil, ale přišlo další potěšení. Tři vnoučata Vojta, Radim a malá Anička se jistě těší, až pro ně babička bude mít další čas navíc. Miluško, díky a užívej dětí, koncertů a výletů, které máte s Pepou rádi. Třeba i na Yellowstonský národní park dojde. Zdena Kubánková Z E M Ě P I S N Á T A J E N K A - N E J E N P R O C E S T O VA T E L E.) 5. NP ZALOŽENÝ ROKU 1963 (NÁRODNÍ PARK..) 6. MÍSTO V BABIČČINĚ ÚDOLÍ ( STARÉ ) 7. POHOŘÍ NA JIHOZÁPADĚ ČECH 8. ŘEKA, DO NÍŽ SE VLÉVAJÍ KLÍČAVA A JAVORNICE 9. ZEMĚ NA SEVERU EVROPY (JEJÍ PLOCHU Z 80% POKRÝVAJÍ LESY) Redakce: Petr Vítek - šéfredaktor, Zdeňka Kubánková, Michaela Vítková, Pavla Veškrnová - korektor. Vaše příspěvky směřujte sem: Vyluštění minulé tajenky. Omlouváme se všem luštitelům za chybu v minulé tajence v řádce 5 chybělo posldení políčko. Chceme, aby se nám všem zde dobře žilo Zebrin

Obec Sibřina. zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina

Obec Sibřina. zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina Přítomní: Omluveni: Hosté: Ing. Petr Vítek, Jiří Marčan, Ing. Lenka Stemberková,,

Více

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo dne 25.2.

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo dne 25.2. Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo 02/2015 2/1. Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha Zličín o plnění usnesení zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod.

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Přítomni: Kačírková Iva, Sladký Daniel, Chadraba Jan, Haluza Karel, Gahura Jan, Jež Miroslav, Kloubová

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

Zápis č. 9/2015. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 29. 6. 2015 od 19.00 hod na OÚ v Tuklatech

Zápis č. 9/2015. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 29. 6. 2015 od 19.00 hod na OÚ v Tuklatech Zápis č. 9/2015 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 29. 6. 2015 od 19.00 hod na OÚ v Tuklatech 1. Prezence Přítomni: Petr Jenšovský, Monika Petrisková, Lukáš Koníček, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan,

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008 Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny Omluvena : Hana Čápová Dále přítomno: 6 občanů, dle prezenční listiny Oznámení

Více

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KOMÁROV 2014-2018 Komárov 22.1. 2015 SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCE Budeme usilovat o čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a dotačních titulů

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Obec Pustá Kamenice Z á p i s č. 2 z jednání zastupitelstva obce konaného dne 26.6.2013 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Obec Pustá Kamenice Z á p i s č. 2 z jednání zastupitelstva obce konaného dne 26.6.2013 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obec Pustá Kamenice Z á p i s č. 2 z jednání zastupitelstva obce konaného dne 26.6.2013 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: Miroslav Myška, Jaroslav Sklenář, ing. Hana Broklová,

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2009 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 16.3.2009 od 18:00 hodin na Obecním úřadě Mikulov - zasedací místnost. Přítomno: 5 resp.6

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Datum konání: 10.11. 2011 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: J Blinka, Š. Čeněk, RNDr. J Dobroruková, Z.Fiala, P. Holzhauserová, JUDr. M

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 7. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 29.4.2015 v 19:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 7. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 29.4.2015 v 19:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 7. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 29.4.2015 v 19:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Daniel Stráský, Stanislav Slouka, Martin Kružík, Jan

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Antoš Roman, Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav,

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

Zápis č. 2 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Libchyně konaného dne 18. listopadu 2010

Zápis č. 2 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Libchyně konaného dne 18. listopadu 2010 Zápis č. 2 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Libchyně konaného dne 18. listopadu 2010 Přítomni : Michal Konvalina, Miloslav Zelinka, Stanislav Pavlát, Jiří Marek Omluveni : Miloš Poláček Hosté:

Více

Masopust. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová

Masopust. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová VY_32_IN OVACE_PRV_488 Masopust S2 Autor: Irena Paulová, Mgr. Použ ití: 2. ročník Datum vypracování: 10. 2. 2013 Datum pilotáže: 19. 2. 2013 Metodika: Žáci s ledují obráz ky, učitel popř. ž ácičtou doplňující

Více

Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014

Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014 Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014 Místo a čas: budova obecního úřadu 18,00 hodin Přítomni: 6 Omluveni: 1 Zastupitelstvo obce Přední Výtoň je usnášeníschopné Ověřovatelé

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015 Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015 Přítomno : 7 zastupitelů, dle prezenční listiny. Dále přítomno: 3 občané, dle prezenční listiny Oznámení o termínu zasedání

Více

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Benice, konaného dne 23. 6. 2011 od 19.00 ve společenském centru U sv. Prokopa

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Benice, konaného dne 23. 6. 2011 od 19.00 ve společenském centru U sv. Prokopa USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Benice, konaného dne 23. 6. 2011 od 19.00 ve společenském centru U sv. Prokopa Zastupitelstvo MČ Praha Benice I. schvaluje Návrhovou komisi ve složení Ing.

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Monika Peniaková,

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 37 ze dne 9.6.2014 v zasedací místnosti OÚ

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 37 ze dne 9.6.2014 v zasedací místnosti OÚ Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 37 ze dne 9.6.2014 v zasedací místnosti OÚ Přítomno: Omluven: P r o g r a m: 10 členů zastupitelstva obce 1 člen zastupitelstva obce 1) Zahájení, jmenování

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37, 410 02 Lovosice

OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37, 410 02 Lovosice OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37, 410 02 Lovosice ZÁPIS ze 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice, konaného dne 26.9.2012 od 19,00 hodin Jednání zastupitelstva

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb Zápis ze 49. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 14. srpna 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Stanislav Šmejkal, Josef Mareš, Marcel Fiala, Pavel

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: Omluveno: 9 členů zastupitelstva obce 2 členové zastupitelstva obce 4 občané

Více

ad. 10. Návrh usnesení přednesla p. Drahotová v tomto znění: a) zastupitelstvo obce schvaluje:

ad. 10. Návrh usnesení přednesla p. Drahotová v tomto znění: a) zastupitelstvo obce schvaluje: Zápis č. 4 /2008 ze zasedání zastupitelstva obce Horní Kruty konaného dne 20.11.2008 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zahájení: Ukončení: 18.00 hod. 19.40 hod. Přítomni: P. Hošta, J. Šmejkalová, Vl.

Více

Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011

Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011 Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011 Přítomni: Mazuchová, Šnajberková, Čížková, Kindlová, Šimáček, Záboj Omluveni: Vlasák Nepřítomni: ------- Ověřovatel: Šimáček Program: I. Volba ověřovatele

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 28

USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 28 USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 28 Přítomni: pp. Šnebergr, Kříž, Fischer, Kořán, Najman, Papež, Roubal, Sekyra Omluveni: pp. Horek, Chabr, Navrátilová, Škývara Nepřítomni: p.

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 Přítomni: Martin Roman, Jaromír Honsa, ing. Martin Kubíček, Ladislava Šonková, Karel Tomandl, ing. Pavla Zahrádková, Jiří Hruška

Více

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 Informační leták Obecního úřadu Volfartice 3. číslo Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 vydává Obec Volfartice, se sídlem Volfartice č. p. 59, IČ: 00261076 občasník - distribuováno zdarma - neprodejné

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 4 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Mišta, p.novák,.p.

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis. ze 4. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 21 konaného dne 18.6.2007

Zápis. ze 4. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 21 konaného dne 18.6.2007 Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 21 konaného dne 18.6.2007 Přítomno: 15 členů Zastupitelstva MČ Praha 21 dle prezenční listiny 2 členové omluveni: pan Přikryl, pan Sikač Ověřovatelé zápisu:

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-25-2015 Termín jednání 24. srpna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, L. Marek, V. Huml, P. Urx, M. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, L. Marek, V. Huml, P. Urx, M. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 7. srpna 2012 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha

TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 19. 5. 2015 nejpozději do 11:00 hod., stadion SK Motorlet

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Usnesení z 21. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 11. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 21. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 11. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 21. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 11. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 21.1. Chodník u MŠ 21.1.1 vzala na vědomí 1. stanovisko PČR k návrhu

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.04/11 ve Vysokém konaného dne 15.4.2011

Více

Obec Sibřina. Investice a provoz 2015. Josef Novák Václav Knytl Markéta Klapková Petra Kubánková Roman Koštejn

Obec Sibřina. Investice a provoz 2015. Josef Novák Václav Knytl Markéta Klapková Petra Kubánková Roman Koštejn Obec Sibřina Investice a provoz 2015 Josef Novák Václav Knytl Markéta Klapková Petra Kubánková Roman Koštejn Rok 2015 - Investice a provoz 1. Technická infrastruktura Vodovod a splašková kanalizace Dešťová

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Obecní občasník č. 5

Obecní občasník č. 5 Obecní občasník č. 5 vydává obec Rataje KVĚTEN 2016 Vážení spoluobčané, jistě se vám do rukou již dostala pozvánka na setkání rodáků obce Rataje. Během této víkendové akce přijede do Rataj mnoho návštěvníků

Více

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Přítomni: Omluveni: 10 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Plešinger Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: Ing.

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 16.9. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 16.9. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 16.9. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů uvedeno

Více

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce.

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 79/2014 Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání ZO Babice konaného dne 27.04. 2015 v 19:30 na OÚ Babice. Zápis č. 7

Zápis ze zasedání ZO Babice konaného dne 27.04. 2015 v 19:30 na OÚ Babice. Zápis č. 7 Přítomni: Zápis ze zasedání ZO Babice konaného dne 27.04. 2015 v 19:30 na OÚ Babice Zápis č. 7 Haluza Karel, Kloubová Martina, Rathouský Pavel, Marks Marcela, Heřmanský Jan, Kufner Daniel, Šebková Helena,

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Z Á P I S č. 1/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne 25. 01. 2015

Z Á P I S č. 1/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne 25. 01. 2015 Z Á P I S č. 1/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne 25. 01. 2015 Přítomni: D. Vohryzková, M. Bláha, R. Vaněčková, Z. Jestřábová, V. Kuchta, J. Meloun, M. Necudová Omluveni: - Přítomno 7 členů

Více

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy:

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy: Zpravodaj obce MIKOLAJICE Březen 2015 Váţení a milí občané, v tomto vydání obecního zpravodaje Vám opět přinášíme důležité informace o dění v obci Mikolajice. Také se v několika řádcích ohlédneme za již

Více

Zápis č. 9-2012 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 03. 10. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 9-2012 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 03. 10. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 9-2012 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 03. 10. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 29

USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 29 USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 29 Přítomni: pp. Šnebergr, Kříž, Fischer, Kořán, Papež, Roubal, Sekyra,Horek,Chabr, Škývara, Lučan Omluveni: pp. Najman, Navrátilová Nepřítomni:

Více

Školní sportovní kluby zařazené do projektu Centra sportu

Školní sportovní kluby zařazené do projektu Centra sportu Školní sportovní kluby zařazené do projektu Centra sportu Asociace školních sportovních klubů České republiky Identifikační číslo: IČ: 45773688 Sídlo spolku: José Martího 269/31, Veleslavín, 162 00 Praha

Více

JE TADY JARO 2013 evidenční číslo: MK ČR E 15309

JE TADY JARO 2013 evidenční číslo: MK ČR E 15309 JE TADY JARO 2013 evidenční číslo: MK ČR E 15309 Vyhlášení veřejné sbírky na rekonstrukci ROZHLEDNY NA KŘÍŽKÁCH Účelem sbírky je záchrana a zhodnocení tohoto místa pro současné i příští generace a z tohoto

Více

Zápis č. 1 z jednání zastupitelstva obce Mezno ze dne 14. ledna 2015

Zápis č. 1 z jednání zastupitelstva obce Mezno ze dne 14. ledna 2015 Zápis č. 1 z jednání zastupitelstva obce Mezno ze dne 14. ledna 2015 Přítomni: Vobruba, Němečková, Pavlík, Šimek, Mikula, Mikulová, Kaňková, Doskočil Omluveni: Hosté: paní Kroupová, pan Pejša st., paní

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ve Vysokém konaného dne 6.3.2009 Přítomni:

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Přítomni: Ivana Vlková, Kateřina Pudivítrová, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma, Josef Lácha Omluven: Michaela

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem.

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Přítomni: Dle presenční listiny, která tvoří nedílnou součást tohoto zápisu,

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 19 zastupitelů dle prezenční listiny J. Prskavec, Ing.

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Návrh programu zasedání OZ Nedrahovice na květen 2013 Termín: středa 22. 05. 2013 od 19 hodin v budově OÚ Nedrahovice

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY ČÁST PRVNÍ SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE HLAVA I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Působnost 1. Dle této části (dále též Soutěžní řád mládeže ) se organizují soutěže

Více

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 33 z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 6.12.2002 a 12.12.2002 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří.

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: 9 členů ZO, 3 občané, viz prezenční listina Omluveni: 0 Neomluveni:

Více