8:00-12:00,NE zavřeno

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "8:00-12:00,NE zavřeno"

Transkript

1 ZEBRIN, Sibřinsko-stupický zpravodaj ZEBRIN Číslo 3, rok zdarma Ú VO D N ÍK Dobrý den! Jeden můj velmi dobrý přítel, redaktor rozhlasu a několika periodik mi říkal, že nejdůležitější je vytvořit stabilní a fungující redakční tým v průběhu prvních dvou čísel. Sdělil mi svou zkušenost, že první a druhé číslo připravují lidé s velkým nadšením. Každý má plný hrnec nápadů a článků. Třetí číslo je podle něj zlomové pro budoucnost každého periodika. Práce se mění na rutinu, nadšenci ubývají a přichází standardní práce. Právě se nacházíme v tomto zlomovém bodě a s potěšením musím říci, že redakce a přispěvatelé pracují stále stejně dobře. Články jsou, tajenka také, nápadů a fotek přibývá. Novinkou je, že náš občastník byl zaregistrován jako oficiální tiskovina na min. kultury, což se projevilo mimo jiné tím, že máme doplněnou tiráž na zadní straně a povinnost zaslat okolo dvaceti výtisků do různých knihoven po celé naší republice. Vstupujeme do dějin a přeji všem budoucím historikům příjemné čtení. Jsem potěšen, že naše kára jede dál a že vám můžeme opět s radostí předložit další číslo. Příjemné čtení Vám přeje Petr Vítek Zebrin také můžete číst barevně na stránkách obce Z OBECNÍ ZAHRÁDKY Vážení spoluobčané. Zima je za námi, jaro nám letos začalo již v únoru a velikonoce ťukají na dveře. Slunečné a teplé počasí vybízí k procházkám i k zamyšlení, co letos na svých zahrádkách změníme, zasadíme a co k tomu budeme potřebovat. I na obecní zahrádce se stále plánují změny, hledá se vhodná sadba a definují se potřeby. Se základními vizemi a cíli jsme vás seznámili v minulých číslech. Nyní bychom se s vámi rádi podělili o práci na tvorbě strategického plánu obce, Bývalá stodola Šálkova domu. Foto Stanislav Podlipný jakéhosi základního kamene pro obec. Tento dokument vnímáme jako zpřesnění našich i vašich představ o budoucnosti obou obcí. Dokument je Upřímně - padaly z nás různé nápady i i jedním z nezbytných podkladů pro přidělení nerealizovatelné představy a zároveň jsme dotací z EU. chápali, že by bylo dobré slyšet i vaše nápady. Prosím zkuste se zamyslet a vytvořit si své Při konzultaci s odborníky na strategické heslo nebo větu pro obec Sibřinu i Stupice a plánování jsme dostali zdánlivě jednoduchý zapojte se tak do tvoření strategického plánu úkol: zformulujte základní vizi, která bude Sibřiny a Stupic. Chtěli bychom vás v nejbližší obsahovat vše, co chcete a potřebujete pro obě době oslovit a dát vám prostor k vašim vaše obce. Neboli jak chcete, aby vaše obec nápadům. vypadala za několik let? Dokončení na straně 3. Do jednoho hesla, do jedné věty!?!?! J A R N Í A K C E V E S T U P I C Í C H Třetí číslo Zebrinu voní jarem a také můj příspěvek je nasycen jarním vánkem, sluníčkem, energií a chutí vidět, slyšet, vnímat a být s lidmi blízkými. V minulém roce se v kterési hlavě u nás ve Stupicích zrodil nápad udělat zase po letech brigádu v obci a uklidit nejenom před svým prahem. Komunikace mezi občany v týdnu před plánovanou brigádou se točila výhradně kolem úklidu. Zdálo se, že se těší většina obce. Jaké milé bylo překvapení, když už hodinu před plánovaným začátkem se otevírala vrátka domů a už se hrabalo, metalo, uklízelo. Přišla nás většina a bylo nám dobře. Pan Lhoták nestíhal odvážet plné kontejnery, stačili jsme si popovídat. Úklid se vydařil a tak jsme si odpoledne zapálili u rybníčku oheň, něco pojedli, popili. Měla jsem moc dobrý pocit, že tady jsou lidé, kteří se spolu dokáží domluvit. Teď to všechno vypadá jako pohádka, ale ten šťastný konec teprve přijde: ve Stupicích vznikla tradice pravidelná ohníčková setkávání vždy první sobotu v měsíci. A tak se zase těším - Stupičtí a přátelé! Nezapomeňte sejdeme se u ohníčku zase vždy první sobotu v měsíci, pokud nám to počasí dovolí a brigáda na úklid je v sobotu Na tento termín budou objednány do Stupic velkoobjemové kontejnery, kontejnery v Sibřině na stanoviště na návsi a na křižovatce u pí Kýrové a p.helešice budou přistaveny o týden dříve. A házíme tímto rukavici Sibřině! Nebojte se společné brigády! Lenka Stemberková, místostarosta obce

2 Strana 2 Číslo 3, rok 2007 I N Z E RC E V zasedací místnosti OÚ burza JARNÍHO A LETNÍHO OBLEČENÍ, OBUVI, HRAČEK A SPORTOVNÍHO VYBAVENÍ v pátek od 18:00 příjem, v sobotu od 9:00 prodej. Po tel. domluvě s pí Pasiniovou lze zboží donést i v sobotu. TEL.Č.: Odpoledne výdej neprodaného zboží. Pro naše žákovské družstvo hledáme TRENÉRA. Kdo má zájem nám pomoci, zavolejte nebo zajděte na SK Viktoria Sibřina. Děkujeme. Nově můžete zakoupit plastové pytle na odpad v ceně 35,-Kč. Pytle přiložte k vaší popelnici. Děkujeme OU Sibřina Úklidová brigáda!!! Ve Stupicích!!! Stupice 8:00h náves Občerstvení zajištěno, odpoledne posezení u ohníčku Velkoobjemové kontejnery Sibřina náves a křižovatka u p. Kýrové a p. Helešice Stupice náves Do kontejneru nepatří : stavební materiál, sutě, písky, jedovaté látky, televizory, lednice, pneumatiky, SK Viktoria Sibřina zahájila nábor do družstev dorostu žáků přípravky. M AT E Ř S K Á ŠKO L K A M A L É OHLÉDNUTÍ Z A A K C E M I MŠ: Besídka dětí : C O P L Á N U J E M E V MAT E Ř S K É ŠKO L E : Den dětí - dopoledne plné soutěží, sportování a překvapení. divadelní představení výlet s dětmi spaní v mateřské škole rozloučení se školáky Z Ú Ř E D N Í D E S K Y Přítomní: Alena Cvejnová, Hana Kloučková, RNDr. Zdeňka Kubánková, Ing. Roman Koštein. Jiří Marčan, Ing. Lenka Stemberková, Ing. Jiří Šáda, Ing. Petr Vítek Nepřítomní: Ladislava Miková (omluvena) Zastupitelstvo obce schválilo pořadí zájemců o pronájem obecního bytu Sibřina č.p. 100 navržené hodnotící komisí a uzavření nájemní smlouvy s prvním zájemcem v pořadí, omezení vjezdu dopravních vozidel k budově MŠ, zřízení nové odstavné plochy pro krátkodobé parkování proti budově bývalé školy v Sibřině, umístění dopravních značek, omezení rychlosti a zřízení přechodu pro chodce v této lokalitě, zřízení věcného břemene pro fi AZ Elektrostav na přechod el. kabelu přes pozemek obce v nové výstavbě Křenice v lokalitě Za Sibřinou, Ing. L. Stemberková a Ing. P. Vítek jako osoby oprávněné k přijetí prohlášení o uzavření manželství občanů Sibřiny a Stupic na území obce Sibřina, předložený seznam investičních akcí, oprav a rekonstrukcí pro rok 2007 v celkové výši ,- Kč a zahrnout jej do přípravy rozpočtu, záměr rozšířit MŠ Sibřina od na 4 třídy po 16 dětech a volná místa nabídnout okolním obcím s podmínkou spolufinancování provozních nákladů, vyhlášení výtvarné soutěže pro školní a předškolní TVOŘENÍ V měsíci březnu v Mateřské škole proběhlo setkání rodičů s dětmi na s p o l e č n é m T V O Ř E N Í z keramické hlíny p o d v e d e n í m zkušeného lektora. Na další setkání s výtvarníkem se mohou děti těšit v průběhu měsíce května. Lenka Komárková Nadále probíhají odpolední kroužky pro děti. Pravidelné setkávání BERUŠKY centrum pro rodiče s dětmi ve středu od 10 hodin. Aktuální informace a program mateřské školy sledujte na nástěnce MŠ před obecním úřadem a na www stránkách. (mssibrina.iglu.cz) Lenka Komárková V E Ř E J N É Z A S E D Á N Í děti Školka mých snů z obce a okolí a pověřuje Ing. Vítka a p. Kloučkovou organizováním soutěže, výběr firmy Ratus Sum na provedení zaměření budovy školy, dodání stavební dokumentace budovy a dokumentaci nutnou pro stavební povolení na úpravy související s rozšířením MŠ a pověřuje starostu podpisem objednávky, Ing.Václava Knytla a Pavla Bukače členy finančního výboru, Petra Skřivana a Petra Hlavničku členy kontrolního výboru, převod nevyčerpané dotace roku 2006 pro sdružení SOSák do roku 2007, dotaci fotbalovému klubu SK Viktoria Sibřina na činnost v roce 2007 ve výši ,- Kč, dotaci občanskému sdružení SOSák na činnost v roce 2007 ve výši ,- Kč, vyřazení bodu 16 - projednání převodu zisku MŠ Sibřina z roku z programu veřejného zasedání z důvodu neúplných informací, vrátit p. Olze Zímové částku ,- Kč (2x 6.715,- Kč) ze sdružených prostředků, které poskytla jako jeden z vlastníků pozemku obci na vybudování veřejného osvětlení v nové zástavbě, pokud se ověří, že obec je oprávněna samostatně nakládat s těmito prostředky,

3 Zebrin Strana 3 odložení projednání žádosti fi Ledocom o zřízení 5 parkovacích míst před svou provozovnou do doby, až bude v obci schválena veřejná vyhláška o záboru v e ř e j n é h o p r o s t r a n s t v í a p o v ě ř u j e Ing.Stemberkovou vypracováním této vyhlášky, do , dodatečné úpravy rozpočtu obce Sibřina za měsíce listopad a prosinec Zastupitelstvo obce pověřilo Ing. Romana Košteina vedením potřebné dokumentace a agendy týkající se obecní studny a obecního vodovodu v Sibřině a její průběžnou aktualizací na základě výsledků kontrol, do , Ing. Romana Košteina vedením potřebné dokumentace a agendy týkající se požární ochrany v obci a její aktualizací na základě výsledků kontroly, do , Ing.Košteina a Ing.Stemberkovou přípravou dokumentace na finanční audit obce, do , V E Ř E J N É Z A S E D Á N Í Přítomní: Hana Kloučková, RNDr. Zdeňka Kubánková, Ing. Roman Koštein. Jiří Marčan, Ing. Lenka Stemberková, Ing. Jiří Šáda, Ing. Petr Vítek Nepřítomní: Alena Cvejnová (omluvena),ladislava Miková (omluvena) Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o vedení účetnictví s firmou Věra Šťastná a Renáta Kroupová, sdružení IČO , vydání nesouhlasného stanovisko obce se stavbou věže, podání námitek proti umístění stavby a využití všech prostředků ke změně umístění této stavby. Dále pověřuje starostu jednáním s firmou T-Mobile o umístění na jiné vhodnější místo, které bude přínosem do obecní pokladny, podání podnětu k pořízení regulačního plánu (RP), který by stanovil jasná pravidla pro charakter, typ a uspořádání výstavby na nezastavěných parcelách, pro vedení a financování inženýrských sítí a další infrastruktury na plochách určených územním plánem k výstavbě nebo výhledově předurčených k výstavbě a zároveň stanovil pravidla pro zahušťování výstavby, charakter a typ výstavby v již zastavěných částech obce, smlouvu o bezúplatném převodu domu Sibřina č. p. 11 (Šálkův dům) a souvisejících pozemků st.č. 23/1, st.č. 23/4, st.č. 23/5, p.č. 51, p.č. 52 p.č. 468/2 z vlastnictví státu do vlastnictví obce, umístění klimatizační jednotky do nebytového prostoru (obchodu s potravinami) na OÚ Sibřina, převzetí klimatizační jednotky do majetku obce a poskytnutí slevy na nájemném ve výši 1000,- Kč měsíčně po dobu splácení ceny pořízení, přijetí nabídky neziskové organizace CPKP vypracovat Strategický plán rozvoje obce v celkové výši ,- Kč a pověřuje Ing. Vítka spoluprací a poskytnutím údajů nezbytných pro Strategický plán rozvoje obce, změnu článku 2, odstavec 1 a), odstavec 3 a 4 platného jednacího řádu v novém znění: finanční výbor a starostu provedením kontroly hospodaření MŠ Sibřina za rok 2006, do Ing. Petra Vítka, aby zjistil možnosti v okolních obcích (finanční a jiné podmínky) na uzavření smlouvy o spádovosti naší obce v rámci povinné docházky do ZŠ, do , Ing. Petra Vítka vypracováním strategického plánu rozvoje (SPR) obce Sibřina, do Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí záměr vypracovat a podat žádost na dotaci v oblasti rozšíření a rekonstrukce MŠ a vybudování infrastruktury v lokalitě Na Březině, informaci o možnostech a finanční náročnosti založení jednotky dobrovolných hasičů (JDH) jako organizační složky obce a doporučuje zájemcům o tuto činnost založit občanské sdružení Sbor dobrovolných hasičů, v rámci kterého mohou zájemci vykonávat přípravné činnosti, osvětu a činnosti prospěšné pro obec. I N Z E RC E Hledáme švadlenu, i nevyučenou, šití stolního prostírání - práce doma. Firma Škoda Sibřina tel: (1) Zastupitelstvo obce rozhoduje o všech otázkách uvedených v ustanovení 84 odst. 2 a 85 zákona o obcích. Nad rámec ustanovení 85 zastupitelstvo obce si vyhrazuje právo Smíšené zboží rozhodovat také o: a) j e d n o r á z o v é m n e b o na úřadě pravidelném nákupu služeb a drobných movitých věcí v hodnotě vyšší než Lahůdky,uzeniny, pečivo ,- Kč (3) Místostarosta a starosta obce koláče,dorty, cukrářské mohou samostatně rozhodovat o zboží,mléčné otázkách uvedených v článku 1, odstavci výrobky,nápoje alko i 1 písmeno a) v hodnotě do výše ,- nealko, mražené Kč, písmeno b) až f) v hodnotě do výše 5.000,- Kč a písmeno g) o splatnosti zboží,drogerie,baterie a kratší než 6 měsíců a jsou povinni žárovky,cigarety,lístky informovat o účelu vynaložení prostředků na nejbližším veřejném zasedání zastupitelstva. (4) Místostarosta a starosta obce mohou ve vzájemné shodě rozhodovat o otázkách uvedených v článku 1, odstavci MHD,telefonní karty PO-PÁ PÁ 8: v SO 8:00-12:00,NE zavřeno 1 písmeno a) v hodnotě vyšší než ,- a zároveň nižší než ,- Kč, písmeno b) až f) v hodnotě vyšší než Dorty a chlebíčky lze objednat na zakázku tel: nebo 5.000,- a zároveň nižší než ,- Kč a písmeno g) o splatnosti delší než 6 měsíců a zároveň kratší než 12 měsíců a Připravujeme rozvážkovou službu jsou povinni informovat o účelu vynaložení prostředků na nejbližším veřejném zasedání zastupitelstva. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci o průběhu jednání o smlouvě o spolupráci s obcí Květnice na využití kapacity MŠ Sibřina, žádost p. Kačerovské o vybudování přechodu pro chodce přes silnici na Koloděje v křižovatce se silnicí na Újezd nad Lesy. Z O B E C N Í Z A H R Á D K Y P O K R A Č O V Á N Í Z E S T R A N Y 1. Výchozím bodem pro vaše uvažování mohou být i následující otázky. Chceme být rezidenční čtvrtí většího města s vilovou zástavbou, tradiční vesnicí, obcí s bohatým společenským, sportovním a kulturním životem, turistickým centrem, obcí s průmyslovou zónou, obcí s obchodním centrem, obcí s množstvím drobných podnikatelů a služeb, obcí se zemědělskou výrobou, obcí, jejíž katastr bude plně zastavěn, obcí se zachovanými poli či remízky, obcí s fungujícím společenským životem, sportovním vyžitím všech věkových kategorií, obcí, kde úřad bude pracovat jako služba občanům? To jsou oprávněné otázky. Dalším nářadím, kromě strategického plánu obce, které bychom letos pro obecní zahrádku rádi pořídili, je i regulační plán. Tento dokument by měl přinést zpřesnění pravidel pro zástavbu novou i pro zástavbu stávající. Chtěli bychom pravidla kde a jak stavět. Jak velké by měly být pozemky, procentuální zastavěnost, charakter zástavby apod. Pravidla mohou být stanovena rozdílně pro různé typy území (nová zástavba, stávající atd.). Již nyní se potýkáme s přesyceností lidmi i zástavby, která se projevuje například ve zvýšení dopravy, v nedostatečné kapacitě školky, vyšší finanční zátěži na údržbu obce. Stávající úřad a rozpočet pak již nemusí stačit na poskytování kvalitních služeb všem občanům. Náš názor je, aby naše obce zůstaly skutečně obcemi a ne příměstským satelitem. Tuto variantu vidíme jako skutečnou hodnotu obou našich obcí a rádi bychom znali i váš názor. Na závěr si popřejme, ať má vaše i naše zahrádka dostatek vláhy, sluníčka, živin i času na údržbu a ať vzkvétá k radosti všech. zastupitelé

4 Strana 4 Číslo 3, rok 2007 K O M E N T Á Ř K O M E N T Á Ř E, R E P O R T Á Ž E Motto: Naším cílem je dát obci Sibřině část zapomenuté lidové zábavy. CO JE MASOPUST Masopust se slavil ve dnech předcházejících Popeleční středě, jíž začínal 40denní půst, končící o Velikonocích. A protože se datum oslav V e l i k o n o c m ě n i l o, j e pohybl ivým svátkem i masopust. O d s t ř e d o v ě k u č e š t í mravokárci vystupovali proti rozpustilostem, které se o masopustu děly, aniž by však přísná kritika ubírala cokoli z dobré nálady lidí. Masopust slavili všichni, od nejchudších až po panovníka. Masopusty se slavily na venkově i ve městech. Přípravou na masopust býval čtvrtek před masopustní nedělí, nazývaný tučný čtvrtek či tučňák. V mnoha usedlostech mu předcházela zabijačka. Tradičním jídlem byla k obědu vepřová pečeně s knedlíkem a zelím, k tomu džbán dobrého piva. Panovalo přesvědčení, že o tučném čtvrtku má člověk jíst a pít co nejvíce, aby byl celý rok při síle. Také o masopustním pondělí se pokračovalo v zábavě a tanci. V mnoha vsích se toho dne konal mužovský bál, kam neměla svobodná chasa přístup. Tancovali jen ženatí a vdané. V mnoha oblastech lidé věřili, že jak vysoko bude selka při tanci vyskakovat, tak vysoké vyroste toho roku obilí či len. Vyvrcholením masopustu bylo úterý. Toho dne procházely venkovem průvody maškar, ve staročeských městech se hrála masopustní divadelní představení. Lidé nadělají si sukniček kožených, chlupatých, vlčích, m e d v ě d í c h, v e př ov ý ch, telecích, svinských, beraních, kozích, psích a tak se přetvoří; muži v roucha ženská a zase Dokončení na straně 5. S T R A Š Á K Strašák polní, také zahradní Ještě v době mého dětství, což není tak dávno, bylo vidět na políčkách i zahradách stašáky. Strašáka tvořil dřevěný kříž, na kterém byl navěšen starý roztrhaný kabát nebo košile, místo hlavy vězel na dřevěné tyči kastról nebo klobouk. Z pomyslných rukou visely staré plecháčky, rendlíky a v době konzerv i prázdné konzervy. Dnes doba pokročila a strašáky nahradila stará cédéčka nebo různé speciální odpuzovače všeho druhu, které jsou zaručené a jsou jich plné obchody. Strašák obecní Každá obec má většinou nějakého toho strašáka, který je proměnlivý a každý občan ho vnímá jinak, a proto je jeho specifický popis ve své podstatě nemožný. Ale určiťě jsou!? Nebo si myslíte, že ne?. Vycházejme z předpokladu, že existují. Jde většinou o strašáky, kteří dokáží stmelit i skupinu velmi nesourodých a názorově odlišných jedinců tak, aby šli za společným cílem. V minulém roce nás, kromě jiného, začal strašit ocelový strašák v podobě 40m vysokého příhradového stožáru společnosti T-mobil na hrišti v Sibřině. Našla se spousta lidí, kteří společnými silami vytvořili petici, obešli sousedy, nashromáždili cca 200 podpisů a strašák byl pryč. Mnoha lidem se ulevilo. Dodatečně všem statečným moc děkuji. Ale jak se říká, čert nikdy nespí a zdá se, že nespí ani náš strašák obecní. Je tu zas!!!!! Tentokráte by ocelový stožár měl stát u silnice mezi Kolodějemi a Sibřinou na pozemku vedle Z P R Á V Y Z O B C E N A K L Á D Á N Í S V O D A M I Povinnost požádat o prodloužení platnosti povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami se nevztahuje: 1/ Na studny zřízené do Původ studny stačí doložit Prohlášením o původu studny, které podepíšou buď majitelé nebo sousedi či další osoby, kterým je vznik studny znám. Součástí prohlášení musí být popis studny a podpis osoby, která prohlášení provedla, vč. jejích osobních údajů. Prohlášení si sepíšou majitelé studny sami a uschovají si ho doma. V případe kontroly jsou povinni ho předložit. 2/ Na studny, ke kterým byla podána žádost ke kolaudaci po V případě kontroly předkládají kolaudační rozhodnutí. se vztahuje: 1/ Na studny u RD, rekreačních objektů a dalších, využívané jako zdroj pitné vody pro domácnost nebo zdroj závlahové vody s nainstalovaným technickým zařízením pro čerpání vody. Žádost o povolení k nakládání s vodami musí být podána do Villa Klausova, Stupice Progres Servisu. Zatím obec Sibřina s podporou sousedících vlastníků, sdružením SOSák a signatářů původní petice podala námitky ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení. Uvidíme, co bude dál. Vždy, když o stožáru přemýšlím, vytane mi na mysli představa, jak naši zem z dálky pozorují mimozemšťané: Zaměří ocelovou příhradovou věž stojíci uprostřed polí a na monitoru se jim, po notně dlouhé chvíli objeví S T R A Š Á K P O U Ž Í V Á S E K P L A Š E N Í P T Á K Ů A Š K O D N É Z V Ě R Ě -. Samozřejmě v mimozeměštině. Michaela Vítková P.S.: Všem uživatelům sítě T-mobil vzkazuji, že nejde o to znemožnit tomuto operátorovi pokrytí signálem, ale o to, aby pokud možno byla co nejvíce zachována kultura krajiny. Zástupcům T- mobilu byly na základě odborné expertizy nabídnuty jiné lokality, bohužel zatím nebyly z jejich strany akceptovány. Michaela Vítková konce r na Stavební úřad, Pražská 276, Úvaly. Formulář žádosti je k dispozici na stavebním úřadě nebo u nás na obecním úřadě. K vyplněnému formuláři je třeba dodat kopii kolaudačního rozhodnutí na studnu nebo kopii kolaudačního rozhodnutí ke stavbě rodinného domu, kde je uvedeno, že jako zdroj pitné vody bude sloužit studna na parcele přilehlé k RD. Pokud neexistují žádné doklady, tzn. studna vznikla po r a fakticky nebyla povolena, majitelé si zažádají o dodatečnou kolaudaci studny opět prostřednictvím žádosti (viz výše). 2/ Na povrchové vody. Pokud používáte závlahovou vodu z rybníka nebo z vodního toku a máte zde nainstalované čerpadlo či jiné technické zařízení, musíte také zažádat o povolení k nakládání s vodami. Pokud máte ČOV a vyčištěnou vodu vypouštíte do nějaké vodoteče, platí opět povinnost požádat o povolení. Pokuta za nedodržení těchto pravidel je stanovena Kč, kontrolu budou provádět stavební úřady. Podrobnější údaje vám poskytnou na Stavebním úřadě Úvaly pí Sommerová osobně či telefonicky (mob.: ). Obecní úřad

5 Zebrin Strana 5 P O Z V Á N K A N A V Ý L E T Y V měsíci květnu vás chci také pozvat do divadla. Vybrali jsme muzikál Producenti v Hudebním divadle v Karlíně. Na scéně by se měli objevit Petr Štěpánek, Aleš Háma, Roman Vojtek, Ivana Chýlková, Martin Dejdar, Světlana Nálepková a další. Děj této hudební komedie se odehrává v roce 1959 v New Yorku. Dopravu do divadla a zpět domů zajistíme a všem vám popřejeme příjemnou zábavu. Další plánovanou akcí na měsíc květen je výlet tentokrát do rodiště Bohuslava Martinů. Pojedeme do Poličky. Světově proslulý hudební skladatel se zde narodil v r ve věžní místnosti zdejšího chrámu svatého Jakuba. Někdo jistě rád navštíví zmíněný kostel, podívá se na městské hradby, prohlédne si muzeum, někdo ochutná místní speciality v hospůdce či si posedí v cukrárně. Než ale dojedeme do Poličky, prohlédneme si společně poměrně rozsáhlý horácký skanzen Veselý Kopec u Hlinska. Toto pozvání berte jako K R Á S N Á O B E C...? Jaro je snad nejkrásnějším obdobím v roce. Po období chladu, tmy a bohužel i špíny si uvědomujeme velice silně krásu jara. Chci vás tímto všechny požádat, abychom jaru pomohli. Nebuďte lhostejní k veřejným prostranstvím, špinavým koutům, drobným smetištím. Doufám, že jste už pocítili přítomnost zaměstnance OÚ p. Vargy moji nostalgickou vzpomínku na začátky mé práce na OÚ Sibřina před 9 lety to byl jeden z prvních výletů mou osobou organizovaných. Doufám, že počasí nám bude přát, že budeme mít zase tak báječnou průvodkyni jako tenkrát. Při prohlídce budeme moci vidět starou pasekářskou osadu volně rozptýlených zemědělských stavení, doplněnou lidovými technickými památkami na vodní pohon mlýn, olejnu, pilu, aj. Délka celé trasy je zhruba 2 km, ale nebojte se, trasu si můžete zkrátit, posedět si na lavičkách a udělat si pohodu v tak krásném koutu naší země jako je právě Poličsko. Tak nezapomeňte na výlet vyrážíme v sobotu Na divadlo a na výlet se musíte předem přihlásit osobně či telefonicky u pí Vítkové na OÚ Sibřina, cena 200,-Kč. A na závěr TĚŠME SE NA JARO! Ing. Lenka Stemberková v obci. Zase jsou uklizené škarpy, park u školky se začíná tvářit přívětivě, náletové křoviny jsou odstraňovány. Ale sám na to nestačí. Každá kytka za oknem může někoho potěšit, vysekaný trávník před domem výrazně vylepší vzhled obce. Ing. Lenka Stemberková Dokončení ze strany 4. ženy v roucha mužská se zobláčejí, larvami ďáblům podobní se činí. Zčerní se a zmaží sazemi, kolomazí, smolou (citát) Hlavním smyslem bylo pobavit sousedy i sebe. Čím byla maska pitvornější a budila větší pozornost, tím bylo lépe. Při návštěvách domů se zpívalo, tancovalo, přednášely se vinše, žertovalo se na úkor hospodáře a hospodyně. Masky byly všude pohoštěny, něčím k zakousnutí a především pálenkou a pivem, které ještě zvyšovaly veselí a rozpustilost. Bývalo však i několik masek tradičních, které se každoročně o b j e v o v a l y. P r a v i d e l n ě v průvodu chodíval medvěd, někdy vedený na řetězu medvědářem. Jinou tradiční maskou byla klibna (šiml, kobyla, koníček), skrývající často dvě osoby. Jí podobná byla brůna ze severních Čech, jež však měla na hlavě rohy, aby budila hrůzu. Objevovala se i maska jezdce na koni, častý byl Žid s pytlem nebo rancem na zádech, půst, smrt, bába s nůší, kominík se žebříkem, kozel a řada dalších. Michaela Vítková Literatura Církevní rok a lidové obyčeje. Vlastimir Vondruška Z P R Á V Y Z R E D A K C E V E R N I S Á Ž F O T O G R A F I Í A P E Č O VA T E L S K Á S L U Ž B A Začátkem letošního roku jsme se setkali u kávy a čaje se sociální pracovnicí. Po diskuzi se sociální pracovnicí následovala vernisáž fotografické výstavy pana Vodičky. Pro ty, kteří se nezúčastnili, zde uvádíme základní informace. Pečovatelská služba je určena osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby (rodinám, kterým se narodilo více dětí současně). Služby se poskytují ve vymezeném čase v domácnostech osob, popř. V DPS Úvaly. Město Úvaly poskytuje službu od těm občanům, kteří měli již dříve nárok na její užívání na základě předchozího rozhodnutí příslušného orgánu. Ostatní občané, kteří by měli o tyto služby zájem, mohou podat žádost na správním odboru při MěÚ Úvaly nebo přímo v sídle pečovatelské služby v budově DPS Úvaly. Bližší informace Vám podá Jana Tesařová, vedoucí správního odboru, tel , a Pavlína Frýdmanová, pracovnice správního odboru, tel , DPS, nám. Svobody (zadní vchod). Obecní úřad Udělat radost sobě i dalším l i d e m nemusí jen p r o f e s i o n á l. Fotografie Josefa Vodičky to dokazují. Naše poděkování patří v tomto čísle našim fotbalistům, kteří nejenom organizují sportovní život našich spoluobčanů, ale i pravidelně a kvalitně připravují články do každého vydání. Těšíme se, až budeme moci zveřejňovat i výsledkové tabulky z letošních soutěží. Chceme se omluvit za grafickou chybu v minulé tajence. Bylo vás spousta, kteří jste ji odhalili a těší nás, že v naší obci máme tak šikovné luštitele. Vaše dotazy týkající se práce zastupitelstva, na něž očekáváte odpověď zveřejněnou v našem zpravodaji, můžete zasílat již nyní. Dopisy, inzeráty a příspěvky můžete už teď zasílat naší redakci prostřednictvím u nebo donést do schránky v budově OÚ. Obálku nebo označte názvem občasníku.

6 Strana 6 Číslo 3, rok 2007 U D Á L O S TI V KULT UŘE MASOPUSTNÍ VESELICE Seděli jsme u stolu, chystali chléb, slaninu, okurky a debatovali, jestli vyjde pěkné počasí a kolik lidí asi přijde, aby špízů bylo dost. Počasí vyšlo. Lidé přišli, někteří možná ze zvědavosti, jiní se chtěli bavit. Souboj o krále masopustu, předání m a s o p u s t n í h o p r á v a, m a s o s t r o j, k t e r ý u dospělých a dětí vzbudil překvapení i obdiv, halasný průvod vsí, závod o kupky a taneček s paní starostovou. Mimochodem, koblížky byly skvělé, paní Šádová. Ještě utracení klibničky, další papírový ohňostroj a pak se jedlo, pilo a povídalo. Bylo milé pozorovat hloučky dospělých, jak si mají co říct, a skupinky dětí, balících se do papírových třásní. Děkujeme lidem, kteří přišli, pomohli, i těm, co vykukovali za záclonkami svých příbytků, aby se alespoň koutkem oka podívali na masopustní veselici. Děkujeme všem. SOSák, OÚ Hana Kloučková N E D Ě L N Í M Y S L I V E C K É POVÍDÁNÍ Když vidíte plně obsazený valník myslivci, kteří míří na hon, napadne vás, že děti v naší vsi možná ani neví, kdo a jak se o zvěř stará a kolik úsilí stojí tato činnost. A protože by byla škoda, aby děti nevěděly, uskutečnilo se nedělní povídání, za které bychom rádi poděkovali panu Martinu Bártlovi. Bylo to zajímavé a poučné, ale v některých chvílích i varující. Zaskočila nás například nezodpovědnost některých lidí, kteří venčí své miláčky i v bezprostřední blízkosti remízků a vyrušují tím divokou zvěř, která tu žije. Dále pak bezohlednost řidičů v jarních měsících, kdy se rodí mláďata. I při případném obnovování a propojování stezek pro pěší i cyklisty musíme dbát o to, aby zvěř nebyla vyháněna ze Dokončení na straně 7. K U LT U R A, SPORT, SPO L K Y Z P R Á V Y Z E S I B Ř I N S K É H O F O T B A L U Na konci zimy je pozornost v našem fotbalovém oddíle zaměřena hlavně na přípravu hráčů a na zvýšení jejich fyzické kondice před zahájením jarní sezóny. Mužstvo dospělých pod vedením trenéra Břeně mělo přípravu rozvrženou do osmi přípravných zápasů na umělé trávě se soupeři různé výkonnosti. Sousední mužstva Škvorce a Koloděj, hrající v nižších soutěžích, porazili naši hráči shodně 8:0. Stejným poměrem 8:0 porazili i B mužstvo Královic. Úspěšně si vedli i ve dvou zápasech s předními kluby pražské I.B třídy mužstvo Prosexu z Chaber porazili 3:1 a mužstvo Slovanu Bohnice 4:0. Prohráli jen 2x s mužstvy, která hrají ve vyšší soutěži, s mužstvem středočeského přeboru Brandýsem nad Labem 1:4 a v derby utkání se sousedním Újezdem nad Lesy, vedoucím mužstvem I.A třídy, usilujícím o postup do přeboru Prahy, rovněž 1:4. Poslední přípravné utkání proběhne na přírodním povrchu v Tišicích, protože i první dvě mistrovská utkání sehraje naše mužstvo venku: M A S O P U S T V S I B Ř I N Ě v Sadské a v Loučni. Doma uvidíme naše chlapce až o velikonoční neděli 8.4. od 16:30 hod. v mistrovském utkání s Kounicemi. Přáli bychom si, aby naše mužstvo přišlo povzbudit co nejvíce diváků. Dorostenecké družstvo, které hraje nejvyšší okresní soutěž, zahájilo sezónu v neděli v Kamenici, první jarní utkání doma proběhne o 14 dní později v sobotu v 10:15 hod. v derby utkání se sousedními Úvaly. Nejmladší družstvo přípravky se připravuje v klánovické tělocvičně a zahajuje jarní sezónu doma v neděli ve 13:30 hod. s Hovorčovicemi. Pro rozšíření a zkvalitnění družstev mládeže zahájil výbor fotbalového oddílu NÁBOR ZÁJEMCŮ DO DRUŽSTEV DOROSTU, ŽÁKŮ A FOTBALOVÉ PŘÍPRAVKY. K žákovskému družstvu hledá výbor i vhodného trenéra. Pozornost je věnována i zlepšení materiálního zabezpečení mládežnických družstev, děje se tak zakoupením nových sad hráčských dresů. Za výbor SK VIKTORIA SIBŘINA Petr Hlavnička Rád bych vám napsal, jak se mi líbil letošní Masopust. Jako jediný jsem šel za medvěda a skoro nikdo mě nepoznal. Potom jsem se začal v kožichu potit a hlavu medvěda jsem si nechal ve vozíku. Nejvíc z celého masopustu se mi líbil masostroj i když jsme museli druhý den spoustu barevných papírků uklidit. Jiří Klouček ml., 9 let. Fotografická reportáž ze sibřinského masopustu. Foto: Patrik Bláha. Souboj o krále masopustu Masostroj Fotografie jsou sežazeny chronologicky. Četník řeší spor o krále masopustu Koblihová soutěž Starosta předává králi masopustní právo.