obce Kozomín Pár slov na úvod

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "obce Kozomín Pár slov na úvod"

Transkript

1 Zpravodaj obce Kozomín 2/ Pár slov na úvod Vážení spoluobčané, uplynulý půlrok byl pro všechny velmi náročný, nicméně zůstal za námi kus pořádné práce. Přístřešek u hřiště a můstek přes potok jsou ty nejviditelnější výsledky našeho snažení. Začali jsme budovat o jarní brigádě za značné pomoci mnoha kozomínských občanů a stihli jsme je dokončit právě včas, neboť zejména spojení obou částí dětského hřiště bylo velmi potřebné pro zdárný průběh poslední květnové soboty, kdy se Sousedé dobře bavili v Dolním Povltaví. Tady bych chtěl moc poděkovat Martině Šťastné za přípravu programu, organizaci celého dne a zajištění všech účastníků. Díky jejímu profesionálnímu přístupu se všechno podařilo, drobné problémy byly ihned vyřešeny, takže snad byli všichni spokojeni. O zdárný průběh dne se zasloužil i Pavel Mašek, který strávil mnoho hodin při zajištění technického zázemí, zejména aby nedošlo k přetížení a výpadku el. sítě. Ale ještě se vrátím na začátek - postavit přístřešek není zase tak těžké, zato udržovat jej v takovém stavu, abychom jej mohli používat ještě i za mnoho let, to už je náročnější. Záleží jen na nás, jak si budeme vážit toho, co jsme si sami vybudovali a hlavně jestli k té šetrnosti povedeme i naše děti. V minulosti se to příliš nedařilo, vzpomeňte např., jak dopadla vloni trampolína, která je prozatím v opravě. Doufám, že v tomto ohledu se všichni polepšíme. nem zastupitelů obce Kozomín děkuji. Nebudu jmenovat, protože bych nerad na někoho zapomněl, ale doufám, že naše spolupráce bude pokračovat i v budoucnu. Dále děkuji všem sponzorům, kteří věnovali finanční dary, za které jsme mohli zajistit např. skákací hrady a drobné dárky pro všechny zúčastněné děti. Byli to: pí Rubešová pí Saibicová sl. Šťastná p. Pichl p. Růt p. Sýkora obchod s potravinami Kozomín Všem občanům přeji krásné prožití prázdnin, ať už je budete trávit zde v Dalším prubířským kamenem byl tra- obci nebo kdekoliv jinde. diční dětský den. Obrátili jsme se na vás a vy jste nás opět nezklamali a ochotně jste věnovali svůj volný čas a Petr Koukolíček nápady, takže děti si mohly spokojeně starosta obce užívat své odpoledne. Všem vám jmé-

2 Z činnosti obecního zastupitelstva Některé body ze zasedání ZO Kozomín ve 2. čtvrtletí 1. Starosta seznámil ZO s výsledky schůzky s právníkem. Dle právníka nedošlo k narušení procesu výběrového řízení na pronájem kadeřnictví a můžeme tedy výběr dokončit. ZO konstatuje, že výhodnější pro obec je nabídka pí Čvančarové. 2. Rekonstrukce komunikace Na Průhonu byla zcela ukončena. Byla provedena kontrola čerpání dotace Krajským úřadem dne Řízení bylo ukončeno. Dotace bude proplacena. 11. Na základě množících se stížností občanů na neúnosný stav v obchodě byl dán podnět na Krajskou hygi7. Starosta předložil ZO Kozomín ná- enickou stanici v Mělníce. Odtud odvrh smlouvy na pronájem kadeřnictví, pověděli, že to nespadá do jejich kterou uzavře obec Kozomín s pí kompetence, máme se obrátit na ČesČvančarovou. Smlouva bude uzavřena kou obchodní inspekci. ČOI odpověna dobu neurčitou s 2 měsíční výpo- děla, že to nespadá pod jejich kompetenci, máme se obrátit na Krajvědní lhůtou. skou hygienickou stanici, ovšem teď už 8. Starosta informoval zastupitele o do Prahy. Pracovnice KHS Praha naveřejné zasedání ZO Kozomín dne Byla provedena kontrola spolufinancování územního plánu s firmami BOR, S Estate s.r.o., s pí Saibicovou, p. Musilem a p. Rubešem Zastupitelstvo obce Kozomín projednalo návrh změny územního plánu č. 1. Návrh byl vyvěšen po dobu 15 dnů na úřední desce a nikdo neuplatnil námitky. 5. Starosta informoval zastupitele o dalším vývoji jednání o rozšíření MŠ ve Chvatěrubech. Situace vypadá tak, že obce by zaplatily společně projekt, Chvatěruby věnují zdarma pozemek v hodnotě ,- Kč a Kozomín a Zlončice by se rozdělily o náklady na rekonstrukci. Dotace na tuto akci nebude poskytnuta. Protože Kozomín nemůže tuto částku zaplatit ze svých prostředků, navrhuje starosta požádat o úvěr. ZO Kozomín schvaluje většinou hlasů návrh, aby se pokračovalo v projektu rekonstrukce školky ve Chvatěrubech a pověřuje starostu zjistit podmínky pro uzavření úvěru. dalším vývoji jednání o rozšíření MŠ ve Chvatěrubech. Právník, zastupující obec Chvatěruby, vypracoval návrh smlouvy, která je zcela nevyhovující. Příští týden bude k dispozici nový návrh smlouvy, který vypracují právníci, zastupující obce Zlončice a Kozomín. Podpisy majitelů sousedních pozemků jsou zajištěny. ZO bere na vědomí. 9. Obyvatelé lokality Na Průhonu podepsali petici dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu silničním, ve které požadují, aby tato část obce byla označena jako obytná zóna. Chtějí tak docílit toho, aby tudy motorová vozidla projížděla se zvýšenou opatrností. 6. Společnost Interdomov Celetná s.r.o. předložila žádost o vyjádření stanoviska k záměru výstavby skladovacích kapacit na poz. p.č.299/14, 16, 35, 43, 301/4, 5, 6, 7 v k.ú. Kozomín. ZO Kozomín schvaluje všemi hlasy žádost společnosti Interdomov Celetná s.r.o. za předpokladu dodržení všech 10. Svazek obcí Dolní Povltaví předložil nabídku poskytnutí právních služeb zákonných nařízení a opatření. ve věci trestního podání na zpracování EIA. ZO Kozomín bere na vědomí. Strana 2 vštívila prodejnu potravin, kde shledala vše v pořádku. 12. Zastupitelům byl předložen závěrečný účet obce ke schválení. Zjištěné chyby a nedostatky nejsou závažné a byly odstraněny. ZO Kozomín schválil všemi hlasy závěrečný účet s výhradou. Veřejné zasedání ZO Kozomín dne Starosta informoval zastupitele o dalším vývoji jednání o rozšíření MŠ ve Chvatěrubech. Právníci, zastupující obce Chvatěruby, Zlončice, Kozomín, vypracovali návrh smlouvy, která je zcela vyhovující a připravená k podpisu. ZO Kozomín projednalo a schválilo Smlouvu o spolupráci obcí za účelem výstavby a provozu mateřské školky s obcemi Chvatěruby, Zlončice a pověřuje starostu obce, aby ji podepsal.

3 Úřední hodiny: pondělí 17:00-19:00 středa 8:00-12:00 a 17:00-19:00 Nevyhovuje-li ani tento rozsah úředních hodin, můžete po tel. domluvě přijít i mimo úřední hodiny. Kontakt telefon: (sekretariát) (starosta) Obecní úřad však časově poměrně náročný úkol. Proto případné zájemce o tuto službu prosíme, abyste se předem objednali na výše uvedených kontaktech a domluvili si termín například 30 min. před začátkem úředních hodin nebo po jejich skončení. Děkujeme za pochopení. Czech Point - na počkání obdržíte ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy. Poplatky za výpisy jsou stanoveny zákonem č. 634/001 Sb. a činí obvykle 100,- Kč za 1. stranu a 50,- Kč za každou další započatou stranu. Novinka od 1.1. poskytujeme službu VIDIMACE A LEGALIZACE ověřování listin a podpisů. Kvůli podpisu nemusíte již na matriku. Je to Místní poplatky Zálohy na stočné se platí na období 0709/ ve výši 250,- Kč na osobu, ale částku lze libovolně upravit. Cena je od 1.1. zvýšena na 38,-Kč/m3. Platit můžete: hotově v kanceláři v úředních hodinách převodem na účet / jako var. symbl uveďte číslo domu, do zprávy prot příjemce uveďte účel platby, tj. záloha na stočné nebo vyúčtování za stočné. UPOZORNĚNÍ V 1. týdnu v červenci probíhají odečty vodoměrů a motohodin pro vyúčtování stočného za období 07/ /. Pokud nelze provést odečet osobně, prosíme, zanechte údaje na viditelném Bohužel i do naší vesnice zamířili nevítaní návštěvníci, kteří s oblibou berou to, co jim nepatří a znepříjemňují ostatním lidem život tím, že je okradou mnohdy o věci, které jsou jim velmi blízké, často i nenahraditelné. Nejprve zjistil pan Materna při prvním sekání trávy v lesíku, který založil před 14 lety, že kdosi vynalézavý se zřejmě už vloni před vánoci rozhodl ušetřit několik stokorun za vánoční stromek. Může se zdát, že jeden strom v lese nechybí, ale nebylo jednoduché vysázet tolik sazeniček, zalévat je a sekat kolem nich trávu, aby se jich co nejvíc ujalo a vyrostlo do dnešní velikosti. Teď místo jednoho z nich zbyl jen metrový pahýl. Majitel upozorňuje všechny, že i když les není oplocený, je to soukromý pozemek. Také se rozhodl, že všechny stromy ošetří přípravkem Mursuvin. Pokud tedy někdo před vánoci opět neodolá a vydá se na lup, tentokrát se mu to nevyplatí zápach, který se v teple začne uvolňovat, je velmi silný a po 3 týdny nevyvětratelný. Bohužel to už ale stromek na jeho místo nevrátí. Začátkem června navštívili nezvaní hosté hned dva domy. Vykradení je jedna z nejhorších situací týkající se majetku, které mohou člověka potkat, hned po vyhoření a vytopení. Bohužel malé obce jako jsme my, stát prakticky hodil přes palubu, protože státní policii tu nepotkáte a na obecní policii nemáme finance. Nezbývá, než být všímavý ke svému okolí. Vždyť totéž může příště potkat každého z nás. Takže pokud uvidíte podezřelé auto, dlouho stojící před sousedovým domem, když víte, že je v práci nebo dokonce na dovolené, můžete to ohlásit na telefonním čísle 158 nebo 112. A v noci, slyšíte-li dlouho štěkat psa, běžte se podívat, ne vždy to musí být ježek, na kterého pejsek doráží. Žijeme tu spolu a ne vedle sebe, takže bychom si měli vzájemně pomáhat, nebuďme LAXNÍ to nám napsal jeden z našich spoluobčanů v reakci na informaci o těchto krádežích. Pokud se rozhodnete použít tísňové volání, máte několik možností: Jestli je zřejmé, že potřebujete pouze Život v obci místě nebo si domluvte jiný způsob odečtu na OÚ (kontakty viz výše). Ve vstupní hale OÚ můžete využít kontejnery na elektroodpad a vybité baterie. Během prázdnin, nejpozději do 15.8 zde můžete odložit nepoužívané nebo poškozené elektrospotřebiče, poté budou zlikvidovány odbornou firmou. NEZAPOMEŇTE začínají prázdniny, takže autobusy jezdí až do podle prázdninových jízdních řádů. Nové jízdní řády jsou k dispozici na OÚ. Knihovna středa 18:00-19:00 Kadeřnictví a kosmetické služby O zahájení provozu budete včas informováni. Vše je připraveno, nyní záleží na příslušných úřadech, kdy provedou kontrolu a vydají povolení. jednu ze základních složek integrovaného záchranného systému, je vhodnější volat přímo příslušné národní číslo tísňového volání (150, 155, 158, 156) za předpokladu, že toto číslo ZNÁTE! Pokud si nejste jisti, volejte číslo 112, které je provozováno současně s národními tísňovými čísly a je určeno k oznámení jakékoliv mimořádné události, zejména pokud ji bude řešit více složek IZS. Volání na čísla 150, 155, 156 a 158 je sice bezplatné, avšak v případě předplacených SIM karet je nutné mít na kartě alespoň minimální kredit (tj. karta nesmí být zcela vybita). Naproti tomu číslo 112 (rovněž bezplatné) má několik zásadních výhod: je možné na toto číslo volat i bez vložené SIM karty nebo ze zcela vyčerpané předplacené karty na toto číslo lze volat i prostřednictvím sítí ostatních operátorů (čili v zahraničí i bez aktivovaného roamingu nebo tuzemsky i v místech, kde Váš Strana 3

4 operátor nemá pokrytí svým signálem) na toto číslo lze volat i ze zamknutého mobilního telefonu umožňuje odbavování tísňových volání v češtině, angličtině, němčině du příliš rozšiřovat a jinak dávat na jeho, že odjíždíme, je dobré zachovat dojem obydlené nemovitosti (nezatahovat žaluzie,okenice,závěsy..) nenechávejte v domě důležité doklady, cennosti Několik důležitých rad domluvte se se sousedem nebo Čas letních dovolených začal běžet na známým, aby pravidelně vybíral pošplné obrátky, jak tedy nejlépe a nej- tovní schránku efektivněji zabezpečit svoji nemovitost pokud vlastníte balkon, terasu atd. před nájezdem zlodějů? Základní opat- nenechávejte na něm věci, které lákají ření můžete udělat i na poslední chvíli ke krádežím před odjezdem! u rodinného domu, chaty atd. je nedoporučujeme se o svém odjez- vhodná instalace světla na fotobuňku čidlo mít dům, byt, chatu pojištěnou nejen proti krádežím, ale i např. proti živelným pohromám To ovšem neřeší krádeže v době, kdy jste doma. Tady už je každá rada drahá. Dětské hřiště Jistě jste si všimli, že u volejbalového hřiště vyrostl přístřešek, kde jsou uložené míče, sítě, pálky na pingpong a další sportovní vybavení. Děti a mládež tak mohou hřiště používat velmi všestranně a mají se i kde schovat před deštěm. Teď je ale důležité, aby se všechno vždy vrátilo na své místo. Proto mají u sebe klíče pan starosta Svoz kontejnerů na tříděný odpad probáhá stále obvyklým způsobem: plasty 1 x týdně středa papír 2 x měsíčně úterý každý lichý kalendářní týden sklo 1 x za 4 týdny pondělí Na stránkách se dozvíte spoustu zajímavých věcí, např. že průměrná vzdálenost ke kontejneru s tříděným odpadem je v ČR 106 m, nebo že odpad třídí 2/3 obyvatel naší země. Také tam najdete odpověď na nejčastější otázky. Některé z nich zde uvádíme: Je třeba před vhozením do kontejneru odstranit z PET lahve víčko a etiketu? PET láhve můžete do kontejneru vhazovat s etiketou i víčkem. Obojí bude při dalším zpracování automaticky odděleno. PET láhve sešlápněte, nasaďte víčko a to již neutahujte!!! Musím před vhozením do kontejneru kelímky od jogurtů a jiných potravin důkladně vymývat? Drobné znečištění obalů nevadí. Stačí tedy, když potravinu důkladně dojíte nebo z kelímku pořádně vyškrábnete. Musím sešlapávat PET lahve a nápojový karton před vytříděním? Strana 4 Koukolíček a pánové Havlíček a Uraj. Ti zapůjčí vybavení proti podpisu a jim vše každý zase vrátí. Snad se všichni naučí zacházet se zapůjčenými věcmi jako s vlastními a tyto budou sloužit i ostatním po dlouhou dobu. Svoz odpadu Sešlapávaní, mačkání a kroucení těchto odpadů je velmi vhodné jak pro skladování, tak i následnou přepravu. Takto zmenšených odpadů se do kontejneru vejde cca 4x více. Zároveň doporučujeme vyhnout se lisům na PET lahve jimi slisované lahve dělají problémy v dalším zpracování. Patří do tříděného odpadu plastové obaly od kosmetiky? V tomto případě se nejedná o žádné nebezpečné látky, stačí tedy, když zbytky kosmetických přípravků jako jsou mýdla, šampony, krémy zcela spotřebujete. Je nutné odstraňovat z časopisů a jiných dokumentů před vytříděním kancelářské svorky? Svorky není třeba odstraňovat. Musím před vhozením do kontejneru na papír z dopisních obálek vytrhnout fóliové okénko? Do kontejneru na papír můžete vhazovat obálky celé. Pokud však vyhazujete obálku s ochrannou bublinkovou fólií, tak tu je potřeba odstranit. Je nutné před vytříděním nápojového kartonu odtrhnout umělohmotný uzávěr? Pokud ve vaší obci probíhá sběr nápojových kartonů, prázdný karton pouze vypláchněte vodou, stlačte a i s víčkem odhoďte do kontejneru nebo oranžového pytle, který je ve vaší obci pro tento odpad určen. Co mám dělat s obaly, které jsou označeny C/PAP nebo C/PP? Tyto obaly nazýváme kombinované a patří do směsného odpadu. Skládají se ze dvou či více materiálů, které od sebe nejsou jednoduše oddělitelné. Takovým obalem je např. tzv. blistr na léky ("platíčko" se zatavenými tabletkami). Většinu kombinovaných obalů nelze zpracovat. Výjimkou je nápojový karton (pevný karton určený na nápoje nebo omáčky) a některé další kombinované papírové obaly. Co mám dělat s použitým rostlinným olejem v domácnosti a obalem od oleje? Pokud obal od oleje pečlivě vymyjete teplou vodou s přípravkem na mytí nádobí, můžete jej vhodit do plastů. V případě, že tak neučiníte, vhazujte tento znečištěný obal do směsného odpadu. Olej totiž značně komplikuje následnou recyklaci tříděného odpadu. Použitý fritovací olej z domácnosti patří do sběrných dvorů, můžete jej uchovávat v kanystru a až ve větším množství odevzdat.

5 Když jsme vás vloni na podzim pozvali na haloweenské dýňování, mile nás překvapil váš zájem. Zasedačka takřka praskala ve švech a krásně vyřezávané dýně ozdobily mnoho zahrádek. Rozsvěcení vánočního stromu a Mikulášská zábava se také těšily vašemu velkému zájmu. Takže jsme se v novém roce pustili do dalších příprav. A když se ohlédnu několik týdnů zpátky, musím konstatovat, že jsme nasadili poměrně vysoké tempo. V březnu jsme po mrazivé zimě zahájili maškarním plesem a Nocí s Andersenem, abychom vás v dubnu doslova zahrnuli množstvím akcí. Na čtyřech z nich má hlavní zásluhu naše hospodářka, M. Snopová. Velikonoční dílna Hned 1.dubna jsme pozvali floristku paní Barboru Landovou, abychom se společně připravili na velikonoce. Bylo však zřejmě příliš krásné počasí, protože se nás tentokrát sešlo velmi málo. Ale byly to velmi příjemně strávené 2 hodiny. Ve fotogalerii si můžete prohlédnout, co všechno jsme si vyzkoušeli zdobení věnečků na dveře, jednoduché vazby do vázy, zdobení kraslic nebo pletení pomlázky. V minulém Zpravodaji jsme vyhlásili soutěž o nejkrásnější velikonoční výzdobu. Snímek přišel jen jeden, takže soutěž se vlastně nekonala, ale jeho autorce, paní Kamile Rubešové se dílo podařilo a nám se velmi líbilo. Proto jsme jí rádi předali hlavní cenu, poukázku na kosmetické služby od sl. Střelbové. Kultura začali scházet později, i když mnozí měli volno, vždyť druhý den je 1. májsvátek práce. Předpovědi nebyly příliš optimistické, ale počasí nakonec vyšlo skvěle, možná bylo na duben až moc teplo. Některé děti přišly v kostýmech, takže dostaly bonbónovou prémii. Zdá čů. Zaměřila se na okruh bylinek, napomáhajících při nachlazení, jarní únavě a hubnutí. Pokud by někdo chtěl zkusit zlepšit svůj zdravotní stav přirozenější cestou, než je polykání pilulek, měl možnost zde načerpat spoustu zkušenosti, dokonce si podle jména a data narození dát namíchat individuální by- se však, že přišlo méně lidí než vloni, linnou směs. ale zřejmě proto, že spousta loňských návštěvníků byla ze sousedních vesnic. Burza to u nás a tentokrát si uspořána závěr dubna jsme se rozhodli vy- Okoukli dali svůj vlastní slet. zkoušet něco z úplně jiného soudku burzu oblečení. Naše multifunkční Sousedé se dobře baví u nás v zasedačka se tentokrát proměnila v ob- Dolním Povltaví chůdek s oblečením pro děti malé i V květnu vrcholily přípravy na den D, větší, pro teenagery, ale i pro dámy a který byl už vloni stanoven na pány. Mohli jste tu také najít brusle, Jistě všichni víte, že v minulosti se postýlky, hračky, apod. V případě, že podobné dny konaly v jednotlivých obcích Dolního Povltaví. Nakonec zbyly jen Kozomín, Postřižín, Zlončice a Veliká Ves, které jsou příliš malé na to, aby finančně takovou akci zvládly, nemají ani prostorové možnosti. Proto letos spojily své hlavy a peníze, jen prostor se musel najít u nás. Kromě fotbalu, který byl v Postřižíně, se na- Jarní brigáda Následující sobotu nás čekal tradiční jarní úklid obce. Předpovědi počasí sice nebyly příliš přívětivé, nicméně slunce vesele svítilo a posléze i hřálo, a tak jsme se sešli v dostatečném počtu. Uklidili jsme náves a ulici V Sadech, hlavně se ale podařilo z větší části postavit přístřešek u dětského hřiště. Začaly se také práce na můstku přes potok. Během 14 dnů bylo vše zcela hotovo, jak můžete vidět na snímcích. někdo nabízel objemnější předměty, vyvěsil inzerát na nástěnku, na které si je můžete prohlédnout. Většina zúčastněných byla spokojena skoro každý si našel pro sebe něco zajímavého, někdo utržil pár desetikorun, někdo i několik stokorun. Čekali jsme sice, že přijde víc lidí, nicméně neházíme flintu konec vše podařilo vměstnat do centra do žita a na podzim uspořádáme burzu obce. znovu. Několik dní předtím předpovědi opět nebyly příznivé, ale počasí jako vždy Čarodějnice nezklamalo a bylo téměř ukázkové Čajový večer Úplně poslední dubnová akce byla, jak nepršelo, bylo slunečno, ale ne příliš V pondělí 14.4 nás navštívila zkušená jinak, 30. dubna Slet čarodějnic. Ten- horko. V 9 hodin všechny přivítal stabylinkářka a léčitelka, paní Jitka Volná. tokrát připadl na pondělí, což byl pra- rosta P. Koukolíček, pak i předseda Bohužel opět neměla mnoho poslucha- covní den. U čovky jsm se tedy Svazku obcí Dolní Povltaví p. Palák, Strana 5

6 celý den nás pak slovem provázel Ri- Dětský den chard Líčeník. O zdárný průběh celého Po náročném dni 26. května jsme dětský den posunuli na Připravili jsme pro děti podobný program jako vloni, jen byly trochu jiné disciplíny. Několik ochotných dobrovolníků se ujalo svých úkolů a připravili se na nápor dětí. U vstupu do areálu dvě děvčata přidělovala dětem kartičky rozdalo se jich 79. Děti postupně plnily 7 úkolů, mezitím si mohly nechat namadne se starala Martina Šťastná. Zkoorlovat obličej u dinovat na jednom místě tolik lidí není určitě jednoduché, proto jí za to patří osvědčených velký dík nás všech. Po celý den tak malířek nebo si zaplést mohli kozomáci i návštěvníci z okolí dát copánky u naší sledovat sportovní utkání v nohejbale a nové paní kavybíjené, poslouchat hezké písničky v deřnice. Skákací podání Lenky Ducháčkové, kterou vystřídala Máša Lulková ze Zlončic, hrady a čtyřvšem se jistě líbily i gymnastky z kolky nezahálely, Odolené Vody, obdivovali jsme umění jízda na koni a dětí při skocích na trampolíně - ty byli střelba z luku a z Postřižína. Po kráskách z Kozomína a kuše lákala jak jejich módní přehlídce nastoupili drsní chlapce tak i šermíři. Nechybělo ani jídlo a pití, na děvčata. A pak malém trhu v ulici V Sadech si každý už přijeli hasiči z mohl koupit zajímavý dárek. Všichni Chlumína a NeMalí se jistě dobře bavili po celý den, večer ratovic. hasiči předvedli pak nezklamal Druhej dotek a bavil nás útok, až do půlnoci, kdy vše ukončil požární děti si mohly prohlédnout hasičské auto a zařádit si v pěně. Pak se pomalu vytratily domů převléknout se, ale zase se vrátily opéct si buřtík. Mezitím došlo k značné improvizaci objevily se totiž dotazy, zda se nebude promítat fotbal. Utkání našich fotbalistů totiž kolidovalo se slíbeným ohňostrojem. Takže ohňostroj. Příští rok bude organizace jsme pod stanem vytvořili improstejná, pouze se sejdeme v Postřižíně. vizované plátno, a shlédli vydařené utkání. Ale protože den patřil zejména Strana 6 dětem, a ty fotbal moc nezajímal, slíbený ohňostroj jsme odpálili pár minut po 22 hod, shodou okolností jen pár minut před naším vítězným gólem. Na závěr bychom rádi velmi poděkovali všem, kteří nelitovali námahy a svého volného času, aby mohli dětem připravit krásné odpoledne. Zprávy z knihovny Jak si pravidelní návštěvníci mohli všimnout, proběhly na našem obecním úřadě stavební úpravy, aby bylo možné využít chodbičku mezi knihovou a kadeřnictvím. Teď se tedy do knihovny vchází rovnou ze vstupní haly. Bývalá chodba se změnila k nepoznání, jak budete moci už brzy sami posoudit. A tady jsou informace o několika novin- kách, které nám přibyly do katalogu: Hilarová, Dagmar Nemám žádné jméno příběh 15leté dívky z terezínského gheta už jednou vyšlo pod jménem M. Diekmannové. Po několika letech snažení je konečně uvedena skutečná autorka, D. Hilarová. Riordan, Rick Poslední z bohů, Bohové Olympu Proroctví Obermannová, Irena Vznášedlo povídky Nezval, Martin Každá je ta pravá příběh začíná sebevraždou, které zabrání anděl strážný Rickman, Amy Teorie velkého třesku od A do Z vše, co jste kdy chtěli vědět o kultovním sitcomu

7 Když se připravoval odpolední program dne Svazku Dolní Povltaví, snažili jsme se všichni zapojit zejména občany 4 pořádajících obcí. Jak jste si mohli přečíst v krátké zprávě, celkem se to podařilo. A čím bychom tedy přispěli my, Kozomáci? Trochu zapracovala náhoda a nápad byl na Narodili se Samuel Mikéska Adélka Labíková Módní přehlídka světě. Takže... proč nezpestřit sportovní den akce Svazku Dolního Povltaví něčím fešným?, řekly jsme si. Naskytla se nám totiž možnost vyzkoušet krásné italské oblečení a vystoupit (většina z nás poprvé) na molo, které znamená svět. Co vám budu povídat, klepala se nám kolena a mžitky před očima nám komplikovaly vidění, ale nakonec jsme to zvládly, přestože naše přípravy probíhaly v prostorách OÚ v Kozomíně den předtím do nočních hodin a sešly jsme se jen jednou. Výsledek ale stál za to! Děkuji všem, které se nestyděly a šly do toho - určitě bylo na co koukat. (MS) Společenská kronika Něco o loukách Touhou většiny majitelů domů a zahrad je tzv. anglický trávník. Ale to je vlastně poušť. Motýli a včely tam nemají pastvu, ostatní hmyz a ptáci tu nenajdou úkryt. Proto je velmi záslužné pro českou krajinu, když se někdo rozhodne alespoň jeden kout v zahradě ponechat neposekaný, odměnou je mu pak živá zahrada, kam se ihned nastěhuje spousta obyvatel. A co Jubilanti Jiřina Kocourková 80 let Vlasta Fantová 80 let RudolfVertich 90 let Životní prostředí teprve, když se někdo rozhodne pro celou louku! Jenže předsevzetí je jedna věc a provést čin, to je věc druhá. Jak vlastně takovou louku založit, čím ji osít? V běžné nabídce zahradnických center budete jen těžko hledat. Takže pokud to opravdu myslíte s loukou vážně, podívejte se na www. plantanaturalis.com (nebo si v naší knihovně můžete půjčit útlou knížku Jak vypěstovat květnatou louku). V Zemřeli Oldřich Pokorný Marie Vajdlová František Pešl Markvarticích u Sobotky se totiž pěstováním osiva pro louky zabývají. Tady si můžete objednat jednu z 20 druhů různých směsí na louku, která je vhodná pro místo, kde ji chcete založit. Louka může být na suchém slunném místě, na vlhkém místě i ve stínu pod stromy. Budete-li postupovat podle rad zkušených odborníků, můžete se brzy těšit pohledem na rozkvetlou plochu, nad kterou poletují motýli. Strana 7

8 Co zajímavého se děje u sousedů Dožínky na zámku Veltrusy V sobotu 11. srpna od 10 hod. se v zahradnictví zámku uskuteční 2. ročník novodobých dožínek hraběte Chotka. Vyzkoušet si můžete jak kosení obilí, tak jeho mlácení cepy, mletí ručním mlýnkem až po pečení placek. Pro rodiny s dětmi budou k dispozici MÁSLOVICKÉ POSVÍCENSKÉ soutěže a tvořivé dílny, starší ročníky VINOBRANÍ Bakchus, vína, koláče, stloukání másla, mohou zavzpomínat na zašlé časy u program pro děti, vystoupení skupiny ukázek historické zemědělské techniky. DRUHÁ TRÁVA s ROBERTEM Zejména pánové asi ocení i připomenutí významu obilí pro průmysl KŘESŤANEM setkání osob s příjmením Máslo, pivovarnický. Akci zpestří pohádka pro děti, hudební vystoupení a dožínkový Máslík, Máslíčko apod. registrace osob na průvod. do BOHNICE MÁSLOVICE jízda na kánoích, kajacích i vorech z Bohnic do Máslovic registrace plavidel na do Možnost zapůjčení lodě - do REKLAMA Fotografické studio Dokumentární a umělecká fotografie Nabízíme fotografie těchto akcí: svatby, reportáže, maturitní večírky, maturitní tabla, focení dětí, glamour, dokumentace,... Chcete se stát krásnou barokní princeznou, či neodolatelným viktoriánským šlechetným mužem? Zachytíme Vaši proměnu ve stylu victorian, barok, gothic, dark, fantasy, orient a burlesque. Nabídka kreslení Náš ateliér také nabízí ručně kreslené podobizny podle modelu i vzorové fotografie. Kontakt a ukázky prací na: e mail: Bitva na Mělníku aneb Druhá bitva vinařů mělnických druhý ročník šermířské bitvy, která proběhne v Hořínském parku v rámci historického dne. Začátek akce je ve 13 hodin, vlastní bitva vypukne v 16 hodin. Kontakt: Mělnický košt svatovavřinecké slavnosti mělnického vína a gastronomie. Svatováclavská ulice se zaplní stánky mělnických vinařů a restauratérů, kteří nabízejí své nejlepší produkty. Pořádá občanské sdružení Mělnický košt. Kontakt: NOVÁ TVÁŘ SALONU V KOZOMÍNĚ Vážení občané, dovolujeme si Vás informovat o rozšíření služeb v místním kadeřnictví. Všechny Vás opět rády přivítáme při slavnostním otevření salonu v měsíci červenci! Můžete se těšit na rozšíření služeb kadeřnictví Prodlužování vlasů Masérské služby Klasické a relaxační masáže Medové masáže Čokoládové zábaly Přístrojová kosmetika + prodlužování řas trvalá na řasy Pedikúra + MNOHO DALŠÍCH NABÍDEK A AKCÍ!! TĚŠÍME SE NA VÁS!! Bližší info na tel.č a e mailu: Petr Koukolíček A U T O D O P R AVA IVECO 1-10T HYDRAULICKÉ ČELO RUKA 8M Kozomín 109 Tel IČO Vítáme vaše nápady a příspěvky, cokoliv, co by mohlo zajímat i vaše sousedy. Stále trvá naše prosba ohledně starých fotografií pro potřeby fotokroniky. Uvěřejnění inzerátu 250,-Kč, tyto prostředky využijeme na další zlepšování Zpravodaje. Toto číslo pro vás připravili P. Koukolíček, J. Uhrová, M. Snopová, V. Uher. Uzávěrka příštího čísla je Strana 8