obce Kozomín Pár slov na úvod

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "obce Kozomín Pár slov na úvod"

Transkript

1 Zpravodaj obce Kozomín 2/ Pár slov na úvod Vážení spoluobčané, uplynulý půlrok byl pro všechny velmi náročný, nicméně zůstal za námi kus pořádné práce. Přístřešek u hřiště a můstek přes potok jsou ty nejviditelnější výsledky našeho snažení. Začali jsme budovat o jarní brigádě za značné pomoci mnoha kozomínských občanů a stihli jsme je dokončit právě včas, neboť zejména spojení obou částí dětského hřiště bylo velmi potřebné pro zdárný průběh poslední květnové soboty, kdy se Sousedé dobře bavili v Dolním Povltaví. Tady bych chtěl moc poděkovat Martině Šťastné za přípravu programu, organizaci celého dne a zajištění všech účastníků. Díky jejímu profesionálnímu přístupu se všechno podařilo, drobné problémy byly ihned vyřešeny, takže snad byli všichni spokojeni. O zdárný průběh dne se zasloužil i Pavel Mašek, který strávil mnoho hodin při zajištění technického zázemí, zejména aby nedošlo k přetížení a výpadku el. sítě. Ale ještě se vrátím na začátek - postavit přístřešek není zase tak těžké, zato udržovat jej v takovém stavu, abychom jej mohli používat ještě i za mnoho let, to už je náročnější. Záleží jen na nás, jak si budeme vážit toho, co jsme si sami vybudovali a hlavně jestli k té šetrnosti povedeme i naše děti. V minulosti se to příliš nedařilo, vzpomeňte např., jak dopadla vloni trampolína, která je prozatím v opravě. Doufám, že v tomto ohledu se všichni polepšíme. nem zastupitelů obce Kozomín děkuji. Nebudu jmenovat, protože bych nerad na někoho zapomněl, ale doufám, že naše spolupráce bude pokračovat i v budoucnu. Dále děkuji všem sponzorům, kteří věnovali finanční dary, za které jsme mohli zajistit např. skákací hrady a drobné dárky pro všechny zúčastněné děti. Byli to: pí Rubešová pí Saibicová sl. Šťastná p. Pichl p. Růt p. Sýkora obchod s potravinami Kozomín Všem občanům přeji krásné prožití prázdnin, ať už je budete trávit zde v Dalším prubířským kamenem byl tra- obci nebo kdekoliv jinde. diční dětský den. Obrátili jsme se na vás a vy jste nás opět nezklamali a ochotně jste věnovali svůj volný čas a Petr Koukolíček nápady, takže děti si mohly spokojeně starosta obce užívat své odpoledne. Všem vám jmé-

2 Z činnosti obecního zastupitelstva Některé body ze zasedání ZO Kozomín ve 2. čtvrtletí 1. Starosta seznámil ZO s výsledky schůzky s právníkem. Dle právníka nedošlo k narušení procesu výběrového řízení na pronájem kadeřnictví a můžeme tedy výběr dokončit. ZO konstatuje, že výhodnější pro obec je nabídka pí Čvančarové. 2. Rekonstrukce komunikace Na Průhonu byla zcela ukončena. Byla provedena kontrola čerpání dotace Krajským úřadem dne Řízení bylo ukončeno. Dotace bude proplacena. 11. Na základě množících se stížností občanů na neúnosný stav v obchodě byl dán podnět na Krajskou hygi7. Starosta předložil ZO Kozomín ná- enickou stanici v Mělníce. Odtud odvrh smlouvy na pronájem kadeřnictví, pověděli, že to nespadá do jejich kterou uzavře obec Kozomín s pí kompetence, máme se obrátit na ČesČvančarovou. Smlouva bude uzavřena kou obchodní inspekci. ČOI odpověna dobu neurčitou s 2 měsíční výpo- děla, že to nespadá pod jejich kompetenci, máme se obrátit na Krajvědní lhůtou. skou hygienickou stanici, ovšem teď už 8. Starosta informoval zastupitele o do Prahy. Pracovnice KHS Praha naveřejné zasedání ZO Kozomín dne Byla provedena kontrola spolufinancování územního plánu s firmami BOR, S Estate s.r.o., s pí Saibicovou, p. Musilem a p. Rubešem Zastupitelstvo obce Kozomín projednalo návrh změny územního plánu č. 1. Návrh byl vyvěšen po dobu 15 dnů na úřední desce a nikdo neuplatnil námitky. 5. Starosta informoval zastupitele o dalším vývoji jednání o rozšíření MŠ ve Chvatěrubech. Situace vypadá tak, že obce by zaplatily společně projekt, Chvatěruby věnují zdarma pozemek v hodnotě ,- Kč a Kozomín a Zlončice by se rozdělily o náklady na rekonstrukci. Dotace na tuto akci nebude poskytnuta. Protože Kozomín nemůže tuto částku zaplatit ze svých prostředků, navrhuje starosta požádat o úvěr. ZO Kozomín schvaluje většinou hlasů návrh, aby se pokračovalo v projektu rekonstrukce školky ve Chvatěrubech a pověřuje starostu zjistit podmínky pro uzavření úvěru. dalším vývoji jednání o rozšíření MŠ ve Chvatěrubech. Právník, zastupující obec Chvatěruby, vypracoval návrh smlouvy, která je zcela nevyhovující. Příští týden bude k dispozici nový návrh smlouvy, který vypracují právníci, zastupující obce Zlončice a Kozomín. Podpisy majitelů sousedních pozemků jsou zajištěny. ZO bere na vědomí. 9. Obyvatelé lokality Na Průhonu podepsali petici dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu silničním, ve které požadují, aby tato část obce byla označena jako obytná zóna. Chtějí tak docílit toho, aby tudy motorová vozidla projížděla se zvýšenou opatrností. 6. Společnost Interdomov Celetná s.r.o. předložila žádost o vyjádření stanoviska k záměru výstavby skladovacích kapacit na poz. p.č.299/14, 16, 35, 43, 301/4, 5, 6, 7 v k.ú. Kozomín. ZO Kozomín schvaluje všemi hlasy žádost společnosti Interdomov Celetná s.r.o. za předpokladu dodržení všech 10. Svazek obcí Dolní Povltaví předložil nabídku poskytnutí právních služeb zákonných nařízení a opatření. ve věci trestního podání na zpracování EIA. ZO Kozomín bere na vědomí. Strana 2 vštívila prodejnu potravin, kde shledala vše v pořádku. 12. Zastupitelům byl předložen závěrečný účet obce ke schválení. Zjištěné chyby a nedostatky nejsou závažné a byly odstraněny. ZO Kozomín schválil všemi hlasy závěrečný účet s výhradou. Veřejné zasedání ZO Kozomín dne Starosta informoval zastupitele o dalším vývoji jednání o rozšíření MŠ ve Chvatěrubech. Právníci, zastupující obce Chvatěruby, Zlončice, Kozomín, vypracovali návrh smlouvy, která je zcela vyhovující a připravená k podpisu. ZO Kozomín projednalo a schválilo Smlouvu o spolupráci obcí za účelem výstavby a provozu mateřské školky s obcemi Chvatěruby, Zlončice a pověřuje starostu obce, aby ji podepsal.

3 Úřední hodiny: pondělí 17:00-19:00 středa 8:00-12:00 a 17:00-19:00 Nevyhovuje-li ani tento rozsah úředních hodin, můžete po tel. domluvě přijít i mimo úřední hodiny. Kontakt telefon: (sekretariát) (starosta) Obecní úřad však časově poměrně náročný úkol. Proto případné zájemce o tuto službu prosíme, abyste se předem objednali na výše uvedených kontaktech a domluvili si termín například 30 min. před začátkem úředních hodin nebo po jejich skončení. Děkujeme za pochopení. Czech Point - na počkání obdržíte ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy. Poplatky za výpisy jsou stanoveny zákonem č. 634/001 Sb. a činí obvykle 100,- Kč za 1. stranu a 50,- Kč za každou další započatou stranu. Novinka od 1.1. poskytujeme službu VIDIMACE A LEGALIZACE ověřování listin a podpisů. Kvůli podpisu nemusíte již na matriku. Je to Místní poplatky Zálohy na stočné se platí na období 0709/ ve výši 250,- Kč na osobu, ale částku lze libovolně upravit. Cena je od 1.1. zvýšena na 38,-Kč/m3. Platit můžete: hotově v kanceláři v úředních hodinách převodem na účet / jako var. symbl uveďte číslo domu, do zprávy prot příjemce uveďte účel platby, tj. záloha na stočné nebo vyúčtování za stočné. UPOZORNĚNÍ V 1. týdnu v červenci probíhají odečty vodoměrů a motohodin pro vyúčtování stočného za období 07/ /. Pokud nelze provést odečet osobně, prosíme, zanechte údaje na viditelném Bohužel i do naší vesnice zamířili nevítaní návštěvníci, kteří s oblibou berou to, co jim nepatří a znepříjemňují ostatním lidem život tím, že je okradou mnohdy o věci, které jsou jim velmi blízké, často i nenahraditelné. Nejprve zjistil pan Materna při prvním sekání trávy v lesíku, který založil před 14 lety, že kdosi vynalézavý se zřejmě už vloni před vánoci rozhodl ušetřit několik stokorun za vánoční stromek. Může se zdát, že jeden strom v lese nechybí, ale nebylo jednoduché vysázet tolik sazeniček, zalévat je a sekat kolem nich trávu, aby se jich co nejvíc ujalo a vyrostlo do dnešní velikosti. Teď místo jednoho z nich zbyl jen metrový pahýl. Majitel upozorňuje všechny, že i když les není oplocený, je to soukromý pozemek. Také se rozhodl, že všechny stromy ošetří přípravkem Mursuvin. Pokud tedy někdo před vánoci opět neodolá a vydá se na lup, tentokrát se mu to nevyplatí zápach, který se v teple začne uvolňovat, je velmi silný a po 3 týdny nevyvětratelný. Bohužel to už ale stromek na jeho místo nevrátí. Začátkem června navštívili nezvaní hosté hned dva domy. Vykradení je jedna z nejhorších situací týkající se majetku, které mohou člověka potkat, hned po vyhoření a vytopení. Bohužel malé obce jako jsme my, stát prakticky hodil přes palubu, protože státní policii tu nepotkáte a na obecní policii nemáme finance. Nezbývá, než být všímavý ke svému okolí. Vždyť totéž může příště potkat každého z nás. Takže pokud uvidíte podezřelé auto, dlouho stojící před sousedovým domem, když víte, že je v práci nebo dokonce na dovolené, můžete to ohlásit na telefonním čísle 158 nebo 112. A v noci, slyšíte-li dlouho štěkat psa, běžte se podívat, ne vždy to musí být ježek, na kterého pejsek doráží. Žijeme tu spolu a ne vedle sebe, takže bychom si měli vzájemně pomáhat, nebuďme LAXNÍ to nám napsal jeden z našich spoluobčanů v reakci na informaci o těchto krádežích. Pokud se rozhodnete použít tísňové volání, máte několik možností: Jestli je zřejmé, že potřebujete pouze Život v obci místě nebo si domluvte jiný způsob odečtu na OÚ (kontakty viz výše). Ve vstupní hale OÚ můžete využít kontejnery na elektroodpad a vybité baterie. Během prázdnin, nejpozději do 15.8 zde můžete odložit nepoužívané nebo poškozené elektrospotřebiče, poté budou zlikvidovány odbornou firmou. NEZAPOMEŇTE začínají prázdniny, takže autobusy jezdí až do podle prázdninových jízdních řádů. Nové jízdní řády jsou k dispozici na OÚ. Knihovna středa 18:00-19:00 Kadeřnictví a kosmetické služby O zahájení provozu budete včas informováni. Vše je připraveno, nyní záleží na příslušných úřadech, kdy provedou kontrolu a vydají povolení. jednu ze základních složek integrovaného záchranného systému, je vhodnější volat přímo příslušné národní číslo tísňového volání (150, 155, 158, 156) za předpokladu, že toto číslo ZNÁTE! Pokud si nejste jisti, volejte číslo 112, které je provozováno současně s národními tísňovými čísly a je určeno k oznámení jakékoliv mimořádné události, zejména pokud ji bude řešit více složek IZS. Volání na čísla 150, 155, 156 a 158 je sice bezplatné, avšak v případě předplacených SIM karet je nutné mít na kartě alespoň minimální kredit (tj. karta nesmí být zcela vybita). Naproti tomu číslo 112 (rovněž bezplatné) má několik zásadních výhod: je možné na toto číslo volat i bez vložené SIM karty nebo ze zcela vyčerpané předplacené karty na toto číslo lze volat i prostřednictvím sítí ostatních operátorů (čili v zahraničí i bez aktivovaného roamingu nebo tuzemsky i v místech, kde Váš Strana 3

4 operátor nemá pokrytí svým signálem) na toto číslo lze volat i ze zamknutého mobilního telefonu umožňuje odbavování tísňových volání v češtině, angličtině, němčině du příliš rozšiřovat a jinak dávat na jeho, že odjíždíme, je dobré zachovat dojem obydlené nemovitosti (nezatahovat žaluzie,okenice,závěsy..) nenechávejte v domě důležité doklady, cennosti Několik důležitých rad domluvte se se sousedem nebo Čas letních dovolených začal běžet na známým, aby pravidelně vybíral pošplné obrátky, jak tedy nejlépe a nej- tovní schránku efektivněji zabezpečit svoji nemovitost pokud vlastníte balkon, terasu atd. před nájezdem zlodějů? Základní opat- nenechávejte na něm věci, které lákají ření můžete udělat i na poslední chvíli ke krádežím před odjezdem! u rodinného domu, chaty atd. je nedoporučujeme se o svém odjez- vhodná instalace světla na fotobuňku čidlo mít dům, byt, chatu pojištěnou nejen proti krádežím, ale i např. proti živelným pohromám To ovšem neřeší krádeže v době, kdy jste doma. Tady už je každá rada drahá. Dětské hřiště Jistě jste si všimli, že u volejbalového hřiště vyrostl přístřešek, kde jsou uložené míče, sítě, pálky na pingpong a další sportovní vybavení. Děti a mládež tak mohou hřiště používat velmi všestranně a mají se i kde schovat před deštěm. Teď je ale důležité, aby se všechno vždy vrátilo na své místo. Proto mají u sebe klíče pan starosta Svoz kontejnerů na tříděný odpad probáhá stále obvyklým způsobem: plasty 1 x týdně středa papír 2 x měsíčně úterý každý lichý kalendářní týden sklo 1 x za 4 týdny pondělí Na stránkách se dozvíte spoustu zajímavých věcí, např. že průměrná vzdálenost ke kontejneru s tříděným odpadem je v ČR 106 m, nebo že odpad třídí 2/3 obyvatel naší země. Také tam najdete odpověď na nejčastější otázky. Některé z nich zde uvádíme: Je třeba před vhozením do kontejneru odstranit z PET lahve víčko a etiketu? PET láhve můžete do kontejneru vhazovat s etiketou i víčkem. Obojí bude při dalším zpracování automaticky odděleno. PET láhve sešlápněte, nasaďte víčko a to již neutahujte!!! Musím před vhozením do kontejneru kelímky od jogurtů a jiných potravin důkladně vymývat? Drobné znečištění obalů nevadí. Stačí tedy, když potravinu důkladně dojíte nebo z kelímku pořádně vyškrábnete. Musím sešlapávat PET lahve a nápojový karton před vytříděním? Strana 4 Koukolíček a pánové Havlíček a Uraj. Ti zapůjčí vybavení proti podpisu a jim vše každý zase vrátí. Snad se všichni naučí zacházet se zapůjčenými věcmi jako s vlastními a tyto budou sloužit i ostatním po dlouhou dobu. Svoz odpadu Sešlapávaní, mačkání a kroucení těchto odpadů je velmi vhodné jak pro skladování, tak i následnou přepravu. Takto zmenšených odpadů se do kontejneru vejde cca 4x více. Zároveň doporučujeme vyhnout se lisům na PET lahve jimi slisované lahve dělají problémy v dalším zpracování. Patří do tříděného odpadu plastové obaly od kosmetiky? V tomto případě se nejedná o žádné nebezpečné látky, stačí tedy, když zbytky kosmetických přípravků jako jsou mýdla, šampony, krémy zcela spotřebujete. Je nutné odstraňovat z časopisů a jiných dokumentů před vytříděním kancelářské svorky? Svorky není třeba odstraňovat. Musím před vhozením do kontejneru na papír z dopisních obálek vytrhnout fóliové okénko? Do kontejneru na papír můžete vhazovat obálky celé. Pokud však vyhazujete obálku s ochrannou bublinkovou fólií, tak tu je potřeba odstranit. Je nutné před vytříděním nápojového kartonu odtrhnout umělohmotný uzávěr? Pokud ve vaší obci probíhá sběr nápojových kartonů, prázdný karton pouze vypláchněte vodou, stlačte a i s víčkem odhoďte do kontejneru nebo oranžového pytle, který je ve vaší obci pro tento odpad určen. Co mám dělat s obaly, které jsou označeny C/PAP nebo C/PP? Tyto obaly nazýváme kombinované a patří do směsného odpadu. Skládají se ze dvou či více materiálů, které od sebe nejsou jednoduše oddělitelné. Takovým obalem je např. tzv. blistr na léky ("platíčko" se zatavenými tabletkami). Většinu kombinovaných obalů nelze zpracovat. Výjimkou je nápojový karton (pevný karton určený na nápoje nebo omáčky) a některé další kombinované papírové obaly. Co mám dělat s použitým rostlinným olejem v domácnosti a obalem od oleje? Pokud obal od oleje pečlivě vymyjete teplou vodou s přípravkem na mytí nádobí, můžete jej vhodit do plastů. V případě, že tak neučiníte, vhazujte tento znečištěný obal do směsného odpadu. Olej totiž značně komplikuje následnou recyklaci tříděného odpadu. Použitý fritovací olej z domácnosti patří do sběrných dvorů, můžete jej uchovávat v kanystru a až ve větším množství odevzdat.

5 Když jsme vás vloni na podzim pozvali na haloweenské dýňování, mile nás překvapil váš zájem. Zasedačka takřka praskala ve švech a krásně vyřezávané dýně ozdobily mnoho zahrádek. Rozsvěcení vánočního stromu a Mikulášská zábava se také těšily vašemu velkému zájmu. Takže jsme se v novém roce pustili do dalších příprav. A když se ohlédnu několik týdnů zpátky, musím konstatovat, že jsme nasadili poměrně vysoké tempo. V březnu jsme po mrazivé zimě zahájili maškarním plesem a Nocí s Andersenem, abychom vás v dubnu doslova zahrnuli množstvím akcí. Na čtyřech z nich má hlavní zásluhu naše hospodářka, M. Snopová. Velikonoční dílna Hned 1.dubna jsme pozvali floristku paní Barboru Landovou, abychom se společně připravili na velikonoce. Bylo však zřejmě příliš krásné počasí, protože se nás tentokrát sešlo velmi málo. Ale byly to velmi příjemně strávené 2 hodiny. Ve fotogalerii si můžete prohlédnout, co všechno jsme si vyzkoušeli zdobení věnečků na dveře, jednoduché vazby do vázy, zdobení kraslic nebo pletení pomlázky. V minulém Zpravodaji jsme vyhlásili soutěž o nejkrásnější velikonoční výzdobu. Snímek přišel jen jeden, takže soutěž se vlastně nekonala, ale jeho autorce, paní Kamile Rubešové se dílo podařilo a nám se velmi líbilo. Proto jsme jí rádi předali hlavní cenu, poukázku na kosmetické služby od sl. Střelbové. Kultura začali scházet později, i když mnozí měli volno, vždyť druhý den je 1. májsvátek práce. Předpovědi nebyly příliš optimistické, ale počasí nakonec vyšlo skvěle, možná bylo na duben až moc teplo. Některé děti přišly v kostýmech, takže dostaly bonbónovou prémii. Zdá čů. Zaměřila se na okruh bylinek, napomáhajících při nachlazení, jarní únavě a hubnutí. Pokud by někdo chtěl zkusit zlepšit svůj zdravotní stav přirozenější cestou, než je polykání pilulek, měl možnost zde načerpat spoustu zkušenosti, dokonce si podle jména a data narození dát namíchat individuální by- se však, že přišlo méně lidí než vloni, linnou směs. ale zřejmě proto, že spousta loňských návštěvníků byla ze sousedních vesnic. Burza to u nás a tentokrát si uspořána závěr dubna jsme se rozhodli vy- Okoukli dali svůj vlastní slet. zkoušet něco z úplně jiného soudku burzu oblečení. Naše multifunkční Sousedé se dobře baví u nás v zasedačka se tentokrát proměnila v ob- Dolním Povltaví chůdek s oblečením pro děti malé i V květnu vrcholily přípravy na den D, větší, pro teenagery, ale i pro dámy a který byl už vloni stanoven na pány. Mohli jste tu také najít brusle, Jistě všichni víte, že v minulosti se postýlky, hračky, apod. V případě, že podobné dny konaly v jednotlivých obcích Dolního Povltaví. Nakonec zbyly jen Kozomín, Postřižín, Zlončice a Veliká Ves, které jsou příliš malé na to, aby finančně takovou akci zvládly, nemají ani prostorové možnosti. Proto letos spojily své hlavy a peníze, jen prostor se musel najít u nás. Kromě fotbalu, který byl v Postřižíně, se na- Jarní brigáda Následující sobotu nás čekal tradiční jarní úklid obce. Předpovědi počasí sice nebyly příliš přívětivé, nicméně slunce vesele svítilo a posléze i hřálo, a tak jsme se sešli v dostatečném počtu. Uklidili jsme náves a ulici V Sadech, hlavně se ale podařilo z větší části postavit přístřešek u dětského hřiště. Začaly se také práce na můstku přes potok. Během 14 dnů bylo vše zcela hotovo, jak můžete vidět na snímcích. někdo nabízel objemnější předměty, vyvěsil inzerát na nástěnku, na které si je můžete prohlédnout. Většina zúčastněných byla spokojena skoro každý si našel pro sebe něco zajímavého, někdo utržil pár desetikorun, někdo i několik stokorun. Čekali jsme sice, že přijde víc lidí, nicméně neházíme flintu konec vše podařilo vměstnat do centra do žita a na podzim uspořádáme burzu obce. znovu. Několik dní předtím předpovědi opět nebyly příznivé, ale počasí jako vždy Čarodějnice nezklamalo a bylo téměř ukázkové Čajový večer Úplně poslední dubnová akce byla, jak nepršelo, bylo slunečno, ale ne příliš V pondělí 14.4 nás navštívila zkušená jinak, 30. dubna Slet čarodějnic. Ten- horko. V 9 hodin všechny přivítal stabylinkářka a léčitelka, paní Jitka Volná. tokrát připadl na pondělí, což byl pra- rosta P. Koukolíček, pak i předseda Bohužel opět neměla mnoho poslucha- covní den. U čovky jsm se tedy Svazku obcí Dolní Povltaví p. Palák, Strana 5

6 celý den nás pak slovem provázel Ri- Dětský den chard Líčeník. O zdárný průběh celého Po náročném dni 26. května jsme dětský den posunuli na Připravili jsme pro děti podobný program jako vloni, jen byly trochu jiné disciplíny. Několik ochotných dobrovolníků se ujalo svých úkolů a připravili se na nápor dětí. U vstupu do areálu dvě děvčata přidělovala dětem kartičky rozdalo se jich 79. Děti postupně plnily 7 úkolů, mezitím si mohly nechat namadne se starala Martina Šťastná. Zkoorlovat obličej u dinovat na jednom místě tolik lidí není určitě jednoduché, proto jí za to patří osvědčených velký dík nás všech. Po celý den tak malířek nebo si zaplést mohli kozomáci i návštěvníci z okolí dát copánky u naší sledovat sportovní utkání v nohejbale a nové paní kavybíjené, poslouchat hezké písničky v deřnice. Skákací podání Lenky Ducháčkové, kterou vystřídala Máša Lulková ze Zlončic, hrady a čtyřvšem se jistě líbily i gymnastky z kolky nezahálely, Odolené Vody, obdivovali jsme umění jízda na koni a dětí při skocích na trampolíně - ty byli střelba z luku a z Postřižína. Po kráskách z Kozomína a kuše lákala jak jejich módní přehlídce nastoupili drsní chlapce tak i šermíři. Nechybělo ani jídlo a pití, na děvčata. A pak malém trhu v ulici V Sadech si každý už přijeli hasiči z mohl koupit zajímavý dárek. Všichni Chlumína a NeMalí se jistě dobře bavili po celý den, večer ratovic. hasiči předvedli pak nezklamal Druhej dotek a bavil nás útok, až do půlnoci, kdy vše ukončil požární děti si mohly prohlédnout hasičské auto a zařádit si v pěně. Pak se pomalu vytratily domů převléknout se, ale zase se vrátily opéct si buřtík. Mezitím došlo k značné improvizaci objevily se totiž dotazy, zda se nebude promítat fotbal. Utkání našich fotbalistů totiž kolidovalo se slíbeným ohňostrojem. Takže ohňostroj. Příští rok bude organizace jsme pod stanem vytvořili improstejná, pouze se sejdeme v Postřižíně. vizované plátno, a shlédli vydařené utkání. Ale protože den patřil zejména Strana 6 dětem, a ty fotbal moc nezajímal, slíbený ohňostroj jsme odpálili pár minut po 22 hod, shodou okolností jen pár minut před naším vítězným gólem. Na závěr bychom rádi velmi poděkovali všem, kteří nelitovali námahy a svého volného času, aby mohli dětem připravit krásné odpoledne. Zprávy z knihovny Jak si pravidelní návštěvníci mohli všimnout, proběhly na našem obecním úřadě stavební úpravy, aby bylo možné využít chodbičku mezi knihovou a kadeřnictvím. Teď se tedy do knihovny vchází rovnou ze vstupní haly. Bývalá chodba se změnila k nepoznání, jak budete moci už brzy sami posoudit. A tady jsou informace o několika novin- kách, které nám přibyly do katalogu: Hilarová, Dagmar Nemám žádné jméno příběh 15leté dívky z terezínského gheta už jednou vyšlo pod jménem M. Diekmannové. Po několika letech snažení je konečně uvedena skutečná autorka, D. Hilarová. Riordan, Rick Poslední z bohů, Bohové Olympu Proroctví Obermannová, Irena Vznášedlo povídky Nezval, Martin Každá je ta pravá příběh začíná sebevraždou, které zabrání anděl strážný Rickman, Amy Teorie velkého třesku od A do Z vše, co jste kdy chtěli vědět o kultovním sitcomu

7 Když se připravoval odpolední program dne Svazku Dolní Povltaví, snažili jsme se všichni zapojit zejména občany 4 pořádajících obcí. Jak jste si mohli přečíst v krátké zprávě, celkem se to podařilo. A čím bychom tedy přispěli my, Kozomáci? Trochu zapracovala náhoda a nápad byl na Narodili se Samuel Mikéska Adélka Labíková Módní přehlídka světě. Takže... proč nezpestřit sportovní den akce Svazku Dolního Povltaví něčím fešným?, řekly jsme si. Naskytla se nám totiž možnost vyzkoušet krásné italské oblečení a vystoupit (většina z nás poprvé) na molo, které znamená svět. Co vám budu povídat, klepala se nám kolena a mžitky před očima nám komplikovaly vidění, ale nakonec jsme to zvládly, přestože naše přípravy probíhaly v prostorách OÚ v Kozomíně den předtím do nočních hodin a sešly jsme se jen jednou. Výsledek ale stál za to! Děkuji všem, které se nestyděly a šly do toho - určitě bylo na co koukat. (MS) Společenská kronika Něco o loukách Touhou většiny majitelů domů a zahrad je tzv. anglický trávník. Ale to je vlastně poušť. Motýli a včely tam nemají pastvu, ostatní hmyz a ptáci tu nenajdou úkryt. Proto je velmi záslužné pro českou krajinu, když se někdo rozhodne alespoň jeden kout v zahradě ponechat neposekaný, odměnou je mu pak živá zahrada, kam se ihned nastěhuje spousta obyvatel. A co Jubilanti Jiřina Kocourková 80 let Vlasta Fantová 80 let RudolfVertich 90 let Životní prostředí teprve, když se někdo rozhodne pro celou louku! Jenže předsevzetí je jedna věc a provést čin, to je věc druhá. Jak vlastně takovou louku založit, čím ji osít? V běžné nabídce zahradnických center budete jen těžko hledat. Takže pokud to opravdu myslíte s loukou vážně, podívejte se na www. plantanaturalis.com (nebo si v naší knihovně můžete půjčit útlou knížku Jak vypěstovat květnatou louku). V Zemřeli Oldřich Pokorný Marie Vajdlová František Pešl Markvarticích u Sobotky se totiž pěstováním osiva pro louky zabývají. Tady si můžete objednat jednu z 20 druhů různých směsí na louku, která je vhodná pro místo, kde ji chcete založit. Louka může být na suchém slunném místě, na vlhkém místě i ve stínu pod stromy. Budete-li postupovat podle rad zkušených odborníků, můžete se brzy těšit pohledem na rozkvetlou plochu, nad kterou poletují motýli. Strana 7

8 Co zajímavého se děje u sousedů Dožínky na zámku Veltrusy V sobotu 11. srpna od 10 hod. se v zahradnictví zámku uskuteční 2. ročník novodobých dožínek hraběte Chotka. Vyzkoušet si můžete jak kosení obilí, tak jeho mlácení cepy, mletí ručním mlýnkem až po pečení placek. Pro rodiny s dětmi budou k dispozici MÁSLOVICKÉ POSVÍCENSKÉ soutěže a tvořivé dílny, starší ročníky VINOBRANÍ Bakchus, vína, koláče, stloukání másla, mohou zavzpomínat na zašlé časy u program pro děti, vystoupení skupiny ukázek historické zemědělské techniky. DRUHÁ TRÁVA s ROBERTEM Zejména pánové asi ocení i připomenutí významu obilí pro průmysl KŘESŤANEM setkání osob s příjmením Máslo, pivovarnický. Akci zpestří pohádka pro děti, hudební vystoupení a dožínkový Máslík, Máslíčko apod. registrace osob na průvod. do BOHNICE MÁSLOVICE jízda na kánoích, kajacích i vorech z Bohnic do Máslovic registrace plavidel na do Možnost zapůjčení lodě - do REKLAMA Fotografické studio Dokumentární a umělecká fotografie Nabízíme fotografie těchto akcí: svatby, reportáže, maturitní večírky, maturitní tabla, focení dětí, glamour, dokumentace,... Chcete se stát krásnou barokní princeznou, či neodolatelným viktoriánským šlechetným mužem? Zachytíme Vaši proměnu ve stylu victorian, barok, gothic, dark, fantasy, orient a burlesque. Nabídka kreslení Náš ateliér také nabízí ručně kreslené podobizny podle modelu i vzorové fotografie. Kontakt a ukázky prací na: e mail: Bitva na Mělníku aneb Druhá bitva vinařů mělnických druhý ročník šermířské bitvy, která proběhne v Hořínském parku v rámci historického dne. Začátek akce je ve 13 hodin, vlastní bitva vypukne v 16 hodin. Kontakt: Mělnický košt svatovavřinecké slavnosti mělnického vína a gastronomie. Svatováclavská ulice se zaplní stánky mělnických vinařů a restauratérů, kteří nabízejí své nejlepší produkty. Pořádá občanské sdružení Mělnický košt. Kontakt: NOVÁ TVÁŘ SALONU V KOZOMÍNĚ Vážení občané, dovolujeme si Vás informovat o rozšíření služeb v místním kadeřnictví. Všechny Vás opět rády přivítáme při slavnostním otevření salonu v měsíci červenci! Můžete se těšit na rozšíření služeb kadeřnictví Prodlužování vlasů Masérské služby Klasické a relaxační masáže Medové masáže Čokoládové zábaly Přístrojová kosmetika + prodlužování řas trvalá na řasy Pedikúra + MNOHO DALŠÍCH NABÍDEK A AKCÍ!! TĚŠÍME SE NA VÁS!! Bližší info na tel.č a e mailu: Petr Koukolíček A U T O D O P R AVA IVECO 1-10T HYDRAULICKÉ ČELO RUKA 8M Kozomín 109 Tel IČO Vítáme vaše nápady a příspěvky, cokoliv, co by mohlo zajímat i vaše sousedy. Stále trvá naše prosba ohledně starých fotografií pro potřeby fotokroniky. Uvěřejnění inzerátu 250,-Kč, tyto prostředky využijeme na další zlepšování Zpravodaje. Toto číslo pro vás připravili P. Koukolíček, J. Uhrová, M. Snopová, V. Uher. Uzávěrka příštího čísla je Strana 8

Jak správně třídit odpad MODRÝ PYTEL - PAPÍR

Jak správně třídit odpad MODRÝ PYTEL - PAPÍR Pytle připravené k odvozu, označené samolepícím štítkem, musí být zavázané, aby se odpady nevysypávaly na okolní pozemky a aby s nimi mohli pracovníci Technických služeb města Nového Bydžova manipulovat.

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák Omluveni: p. Frohlich, p. Čuchal

Více

Třídění odpadu. V obci Petrovice se třídí následující odpady:

Třídění odpadu. V obci Petrovice se třídí následující odpady: Třídění odpadu Jak na to V obci Petrovice se třídí následující odpady: Sklo - Ekokom Plast - Ekokom Papír - Ekokom Kov - Ekokom Baterie sběr použitých baterií Ecobat (viz Obrázek 1) Sběr použitých zářivek

Více

Sklo. Kde najdete informace o třídění odpadu?

Sklo. Kde najdete informace o třídění odpadu? Kde najdete informace o třídění odpadu? Informace, podle kterých byste se měli při třídění odpadu řídit, naleznete přímo na barevných sběrných nádobách. Na kontejnerech jsou umístěny nálepky, které přesně

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Obec Bříza Bříza 110, Roudnice nad Labem, tel , IČ: datová schránka: nmubswt

Obec Bříza Bříza 110, Roudnice nad Labem, tel , IČ: datová schránka: nmubswt Obec Bříza Bříza 110, 413 01 Roudnice nad Labem, tel. 775 731 105, IČ: 00263419 urad@obecbriza.info, datová schránka: nmubswt Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 21. 2. 2017 místo

Více

MĚSTO ŽLUTICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,

MĚSTO ŽLUTICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, MĚSTO ŽLUTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem Zastupitelstvo

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ SRPEN 2016

OKENSKÝ ZPRAVODAJ SRPEN 2016 OKENSKÝ ZPRAVODAJ SRPEN 2016 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Okna, které se konalo 10.8.2016. (Přítomno 4 zastupitelů, 3 zastupitelé omluveni) Usn. č. 68/2016 Zastupitelstvo obce souhlasí s předloženým

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

ČERVENEC / SRPEN 2015

ČERVENEC / SRPEN 2015 ČERVENEC / SRPEN 2015 Vydává: Obecní úřad Václavov u Bruntálu Horní Václavov 69 793 41 Václavov u Bruntálu tel.: 554 742 024, 554 742 021 e-mail: ou.vaclavov@cbox.cz ou.vaclavov@tiscali.cz http://www.vaclavovubruntalu.cz

Více

OBEC MIROŠOVICE. Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016

OBEC MIROŠOVICE. Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016 OBEC MIROŠOVICE Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST

LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST Na stromech a révě do Martina listí - tuhá zima přijde, buďme si jistí! Když Kateřina po ledě už chodívá, Eva potom blátem oplývá Jaký listopad, takový březen. Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Drahkov č.2/2013 konaného dne Program:

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Drahkov č.2/2013 konaného dne Program: Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Drahkov č.2/2013 konaného dne 19.6.2013 Program: 1. Zahájení. 2. Seznámení s programem zasedání. 3. Kontrola usnesení z minulého zasedání. 4. Ustanovení zapisovatele

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní :

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní : Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 27.2.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z á p i s ze 47. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 9.6. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 19.40 hod.

Z á p i s ze 47. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 9.6. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 19.40 hod. Z á p i s ze 47. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 9.6. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 19.40 hod. Přítomni: K. Baka, Ing. J. Bednář, V. Černý, Ing. E. Klašková, V. Mátl,

Více

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 OBEC SUCHODOL Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládáním se stanoveným odpadem

Více

SJEZD RODÁKŮ A PŘÁTEL

SJEZD RODÁKŮ A PŘÁTEL Dobrovodský ZPRAVODAJ Číslo 1/15 ROČNÍK XXI. Duben 2015 12., 13. a 14 června 2015 SJEZD RODÁKŮ A PŘÁTEL Obce Dobrá Voda u Hořic Obecní úřad připravuje sjezd rodáků a přátel Obce Dobrá Voda u Hořic. Program

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 22. 12. 2016 25. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 1 č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 20.9.2012 18:02 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 20.9.2012 19:50

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis 2/2013. ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři.

Zápis 2/2013. ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Zápis 2/2013 ze zasedání zastupitelstva obce konaného 17.6. 2013 v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Přítomni: pí Lenka Venhodová, pí Jana Bártů, Ing. Helena Dreslová, p.bohumír

Více

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 1 MĚSTO MEZIMĚSTÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov. č. 1/2015,

OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov. č. 1/2015, OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 13. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 08. 06. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

2002-2012. deset let autorizace

2002-2012. deset let autorizace 2002-2012 deset let autorizace Tříděním a recyklací odpadů se podařilo v roce 2011 snížit produkci skleníkových plynů o 1 031 238 t CO 2 ekv. a uspořit tolik energie, kolik v průměru spotřebuje za rok

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2013, konaného dne 24. 04. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2013, konaného dne 24. 04. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2013, konaného dne 24. 04. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 3/2013 v 17.30 hod.

Více

M Ě S T O CH L U M E C

M Ě S T O CH L U M E C M Ě S T O CH L U M E C Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

SSOS_ZE_3.11 Třídění odpadu

SSOS_ZE_3.11 Třídění odpadu Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.11

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bačkov. Přítomní zastupitelé: Bárta František, Dočkalová Libuše, Karel Josef, Chlád Miroslav

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bačkov. Přítomní zastupitelé: Bárta František, Dočkalová Libuše, Karel Josef, Chlád Miroslav Obec Bačkov Bačkov 38, 582 91 Světlá nad Sázavou IČO: 00579777 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bačkov Přítomní zastupitelé: Bárta František, Dočkalová Libuše, Karel Josef, Chlád Miroslav

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

JE TADY JARO 2013 evidenční číslo: MK ČR E 15309

JE TADY JARO 2013 evidenční číslo: MK ČR E 15309 JE TADY JARO 2013 evidenční číslo: MK ČR E 15309 Vyhlášení veřejné sbírky na rekonstrukci ROZHLEDNY NA KŘÍŽKÁCH Účelem sbírky je záchrana a zhodnocení tohoto místa pro současné i příští generace a z tohoto

Více

Z Á P I S č. 1/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne 25. 01. 2015

Z Á P I S č. 1/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne 25. 01. 2015 Z Á P I S č. 1/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne 25. 01. 2015 Přítomni: D. Vohryzková, M. Bláha, R. Vaněčková, Z. Jestřábová, V. Kuchta, J. Meloun, M. Necudová Omluveni: - Přítomno 7 členů

Více

Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března 2015 v zasedací místnosti OÚ

Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března 2015 v zasedací místnosti OÚ O b e c N í t k o v i c e Nítkovice 89, 768 13 Litenčice, tel/fax 573 374 057, email obec@nitkovice.cz, IČO 00544591 Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března

Více

Zápis o průběhu druhého/2014 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou

Zápis o průběhu druhého/2014 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou Zápis o průběhu druhého/2014 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne 24. 4. 2014 v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou Bod č. 1 Zahájení Starosta obce Ing. Richard Černý

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

2002-2012. deset let autorizace

2002-2012. deset let autorizace 2002-2012 deset let autorizace Tříděním a recyklací odpadů se podařilo v roce 2011 snížit produkci skleníkových plynů o 1 031 238 t CO2 ekv. a uspořit tolik energie, kolik v průměru spotřebuje za rok 280

Více

Zápis č. 24 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 16. 9. 2014

Zápis č. 24 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 16. 9. 2014 Zápis č. 24 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 16. 9. 2014 Přítomní členové ZO: viz. prezenční listina Omluveni: Radim Špringl Hosté: viz. prezenční listina Zasedání zastupitelstva obce

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Jaroslav Čermák,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 3/2016 ze dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 3/2016 ze dne Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 3/2016 ze dne 22.3.2016 Čas: 19.1 21.05 h Místo konání: kancelář starosty, budova obecního úřadu Přítomni: viz. prezenční listina, 6 členů ZO Suchodol

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 25. května 2016 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň

z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 25. května 2016 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň ZÁPIS z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 25. května 2016 od 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015

ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015 ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Město Staré Město Zastupitelstvo města Staré Město

Město Staré Město Zastupitelstvo města Staré Město Město Staré Město Zastupitelstvo města Staré Město Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

O B E C K A L E K. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

O B E C K A L E K. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, O B E C K A L E K Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Zastupitelstvo obce se na

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 6.6.2013

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj 00595/12/OÚ Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Petr B, Nepřítomni omluveni: Nepřítomni neomluveni: Pavel Ch,

Více

Zápis č. 9/14. obce Lhota, které se konalo dne 15. 5. 2014 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě.

Zápis č. 9/14. obce Lhota, které se konalo dne 15. 5. 2014 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě. Zápis č. 9/14 ze zasedání Zastupitelstva obce Lhota, které se konalo dne 15. 5. 2014 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě. Program: 1} Zahájení 2} Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Více

!! Zápis :00-17:00 hod.

!! Zápis :00-17:00 hod. !! Zápis 2.5.2017 13:00-17:00 hod. Zápis do naší MŠ na školní rok 2017/18 se bude konat 2.5. 2017 od 13:00-17:00 hodin v budově MŠ Bílá. S sebou přineste vyplněnou Žádost o přijetí a Evidenční list s potvrzením

Více

Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 5. 5. 2016 od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Věra Brambůrková, Vlastimil Krejčí, Radka

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2004

V Ř E S K O V Á K březen 2004 V Ř E S K O V Á K březen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,dostává se vám do ruky březnové číslo Vřeskováka a to číslo rozšířené o jeden volný list. Na tomto listu budete mít možnost ovlivnit další

Více

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři,

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři, 1/2014 Vážení čtenáři, vítám Vás u prvního letošního čísla našeho Zpravodaje, kterým se Vám snažíme již čtvrtým rokem přinášet informace o dění v obci i místních spolcích. V letošním roce nás kromě jiného

Více

Datum konání: od 18:00 hod.

Datum konání: od 18:00 hod. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dolní Slivno --------------------------------------------------------------------------------------- Datum konání: 17.3.2016 od 18:00 hod. Místo konání:

Více

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Čl. 1 Úvodní ustanovení

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO STARÉ MĚSTO Obecně závazná vyhláška města č. 02/2007 o stanovení systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Informace Obecního úřadu Polepy

Informace Obecního úřadu Polepy Číslo III Březen 2007 Blahopřejeme našim spoluobčanům V březnu slaví paní Emílie Lázňovská své 84. narozeniny. Přejeme vše nejlepší a hodně zdraví do dalších let. Informace Obecního úřadu Polepy Finanční

Více

Zápis č. 7/2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne ,

Zápis č. 7/2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne , Zápis č. 7/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne 28. 5. 2015, od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Datum jednání: 28. 5. 2015 Čas jednání: zahájení: v

Více

Zápis z řádného zasedání ZO dne 9.3. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno v 19,15 hod

Zápis z řádného zasedání ZO dne 9.3. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno v 19,15 hod Zápis z řádného zasedání ZO dne 9.3. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno v 19,15 hod Přítomni: 8 Hosté: Bedřich Kramár st., Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková,

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Proseč

Více

Obecní úřad Veliká Ves

Obecní úřad Veliká Ves Obecní úřad Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 1/2012 Datum konání: 1. 2. 2012 od 18.30 hodin Přítomni: p.krčil, p.hanykýř, p.pokorná, p.kučerová, p. Vorlová Omluveni: p.jaroš, p.čuchal

Více

Přítomni : p. M. Egert, p. L. Chalupný, p. O. Veselý, p. J. Ruth Omluven : p. R. Kajzar Ověřovatel zápisu : p. O. Veselý PROGRAM

Přítomni : p. M. Egert, p. L. Chalupný, p. O. Veselý, p. J. Ruth Omluven : p. R. Kajzar Ověřovatel zápisu : p. O. Veselý PROGRAM ZÁPIS Z 1. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA BOCHOV DNE 3.1.2012 Přítomni : p. M. Egert, p. L. Chalupný, p. O. Veselý, p. J. Ruth Omluven : p. R. Kajzar Ověřovatel zápisu : p. O. Veselý Hosté : XXX Zahájení : 16:00 hodin

Více

Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá

Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá Přítomni: Mgr. Jana Šenfelderová, Ing. Jiří Čenský, Jana Effenbergerová,

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 2/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6. 5. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Zastupitelstvo obce Olbramice se usneslo dne 20. 12. 2001 vydat podle 10 písm. b) a 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

OBEC Narysov. Obecně závazná vyhláška obce Narysov č. 01 / 2013,

OBEC Narysov. Obecně závazná vyhláška obce Narysov č. 01 / 2013, OBEC Narysov Obecně závazná vyhláška obce Narysov č. 01 / 2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Javorník, konaného dne v hodin v kanceláři starosty obce

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Javorník, konaného dne v hodin v kanceláři starosty obce Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Javorník, konaného dne 12.5. 2016 v 18.00 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: dle prezenční listiny Počet přítomných: 9 Hosté: 1 Program: 1. Zahájení

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 4 6/2008 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 4 6/2008 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 4 6/2008 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. 1.sraz chodouňských rodáků 1.2. Pomozte nám řešit trvalý nepořádek u kontejnerů

Více

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 vydává Obec Řepníky tel. a fax : 469 671 501 úřední hodiny: pondělí a středa 17.00 19.00 Vážení spoluobčané, Blíží se konec roku 2007 a jako každý rok se Vám pokusím

Více

Obec KLOBUKY, okres Kladno

Obec KLOBUKY, okres Kladno OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Klobuky Zastupitelstvo

Více

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Z á p i s č. 8/2009 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Přítomno: členů zastupitelstva 5 občanů 6 zapisovatel: Lenka Kučerová Program: 1. Kontrola

Více

Z Á P I S z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bečice. 4. června 2015 v zasedací místnosti obecního úřadu

Z Á P I S z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bečice. 4. června 2015 v zasedací místnosti obecního úřadu Obec Bečice Zastupitelstvo obce Bečice 391 75 Malšice www.becice.cz IČ: 00512524 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Butoves, konaného dne 4. 12. 2014 od 18:00 hodin. Omluveni:

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Butoves, konaného dne 4. 12. 2014 od 18:00 hodin. Omluveni: Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Butoves, konaného dne 4. 12. 2014 od 18:00 hodin. Přítomni: Vendula Musilová René Neufuss Iveta Nyčová Jana Rajmová Bob Šviha Lubomír Tichý Bohumil Zach Omluveni:

Více

U S N E S E N Í. č. 12. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne v zasedací místnosti úřadu městyse, od 18 hodin.

U S N E S E N Í. č. 12. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne v zasedací místnosti úřadu městyse, od 18 hodin. U S N E S E N Í č. 12. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne 11. 7. 2016 v zasedací místnosti úřadu městyse, od 18 hodin. Zastupitelstvo městyse bere na vědomí: Předložené a projednané

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Zpravodaj obce č. 2/2010 Zpracovala: Ťupová Zdenka 19. května 2010

Zpravodaj obce č. 2/2010 Zpracovala: Ťupová Zdenka 19. května 2010 Zpravodaj obce č. 2/2010 Zpracovala: Ťupová Zdenka 19. května 2010 O ČEM JEDNALO ZASTUPITELSTVO: Uvádíme stručný přehled. Kompletní zápisy a usnesení z jednání zastupitelstva obce jsou k nahlédnutí na

Více

Obec Kelníky Zastupitelstvo obce Kelníky. Obecně závazná vyhláška Obce Kelníky č. 1/2016,

Obec Kelníky Zastupitelstvo obce Kelníky. Obecně závazná vyhláška Obce Kelníky č. 1/2016, Obec Kelníky Zastupitelstvo obce Kelníky Obecně závazná vyhláška Obce Kelníky č. 1/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní zastupitelé: dle prezenční

Více

POZVÁNKA. na 4. zasedání zastupitelstva obce, které se koná od 17,00 hod. v Hradci.

POZVÁNKA. na 4. zasedání zastupitelstva obce, které se koná od 17,00 hod. v Hradci. OBECNÍ ÚŘAD HRADEC - NOVÁ VES INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 3/2011 SPOLEČENSKÁ KRONIKA V dubnu oslaví své narozeniny: Točoňová Helena, Zajíc Vladislav, Dudys Stanislav. Oslavencům gratulujeme a přejeme hodně zdravíčka

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více