Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008"

Transkript

1 Gymnázium Vítězslava Nováka,Husova 333,Jindřichův Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Charakteristika školy : Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Identifikátor zařízení: IČO : Adresa : Husova 333/II Jindřichův Hradec Telefon/fax : E mail : Internetová stránka : Zřizovatel : Jihočeský kraj Právní forma : příspěvková organizace Ředitel školy : Mgr. Miloslav Vokáč Zástupce ředitele: Mgr. Miloš Maxa Gymnázium Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci je školou s více jak čtyřsetletou tradicí. Toto jubileum oslavilo jedno z nejstarších gymnázií v Čechách v roce Řada významných absolventů prošla školou jak v období jezuitského gymnázia v 17. a 18. století, tak v etapě obnoveného gymnázia po roce Na rok 2007 připadalo výročí 200 let od obnovení jindřichohradeckého gymnázia jako státní vzdělávací instituce. Toto jubileum bylo připomenuto již v průběhu školního roku 2006/2007. Vyvrcholení oslav proběhlo na podzim roku 2007, k výročí je též připravován rozsáhlý almanach, jehož vydání bylo z technických důvodů přesunuto na školní rok 2008/9. Od roku 1946 nese škola jméno jednoho z nich, hudebního skladatele Vítězslava Nováka.. Výuka na jindřichohradeckém gymnáziu měla vždy vysokou úroveň, působili zde významní učitelé, zejména ve 2. polovině minulého století a za první republiky. Navazovat na tyto tradice a dále je rozvíjet v duchu nových poznatků moderní doby, držet vysokou náročnost vzdělávání a prosazovat toleranci a humanitu je naším současným cílem i při tvorbě výchovně vzdělávací koncepce školy. Z hlediska dlouhodobého rozvoje školy preferujeme při možnostech současného školského systému víceletý studijní cyklus souběžně s cyklem čtyřletým a vycházíme z profilu absolventa gymnázia s co nejširším záběrem všeobecného vzdělání, diferencovaným podle zájmů a přání žáků nabídkou volitelných a nepovinných předmětů. V tomto školním roce nadále trvalo dočasné řešení problému s nedostatkem výukových prostor. Ve stávající budově postavené v roce 1923 na tehdejší dobu velmi moderně nebyly uskutečněny prakticky žádné větší stavební úpravy a z hlediska současných potřeb školy v intencích jejího rozvojového

2 programu jsou stávající prostory nedostačující.protože v minulých letech nebylo vyhověno naší žádosti o investiční prostředky na půdní vestavbu, která by problém vyřešila nejekonomičtěji a nejefektivněji, musíme nadále využívat elokovaného pracoviště v sousední klubovně PO, kde jsou stále umístěny dvě třídy osmiletého cyklu. Prakticky každé místečko ve škole už je využité pro provoz školy a problém s přecházením z jedné budovy do druhé ztěžuje samozřejmě výuku. Situace je však průběžně řešena. Pro rok 2006 jsme však obdrželi dotaci z Fondu rozvoje školství Jihočeského kraje na projekt půdní vestavby a na odstranění nedostatků v budově na základě energetického auditu. Na základě této dotace byl připraven investiční záměr podporovaný zřizovatelem pro získání prostředků z fondů EU pro roky V červnu 2008 jsme obdrželi pozitivní zprávu, že náš projekt podaný v rámci regionálního operačního programu (ROP) EU byl komisí vybrán pro realizaci. Ta proběhne po příslušných výběrových řízeních a podpisech smluv v období od ledna 2009 do března Jménem žáků a učitelů školy se sluší poděkovat všem, kteří se o získání této dotace zasloužili. Za všechny ostatní je třeba jmenovat člena rady jihočeského kraje a dlouholetého starostu města Jindřichův Hradec ing. Karla Matouška. Vzdělávací program školy je zaměřen na dosažení kvalitního všeobecného vzdělání při značné vnitřní diferenciaci jednotlivých oborů. Cílem je především příprava na další studium na vysokých školách nejen v České republice, ale i v zahraničí.průměrný počet přijatých studentu v roce maturity na vysoké školy nejrůznějších typů činí procent maturantů. Naši absolventi se však v poslední době také velmi dobře umisťují na vyšších odborných školách i v pomaturitních oborech a dále se uplatňují i v nejrůznějších firmách, v bankovnictví, státní správě, informačních systémech apod. Široký záběr všeobecného vzdělání jim umožňuje poměrně rychlé zapracování v řadě oborů. Studium je organizováno ve dvou formách jako denní. Čtyřleté gymnázium je určeno pro absolventy devátých tříd základních škol Do osmiletého gymnázia se přijímají žáci, kteří úspěšně ukončili pátý ročník základní školy. Obě formy studia končí maturitní zkouškou a poskytují úplné středoškolské vzdělání. Hlavní oblasti studia : A) Humanitní vzdělání Živé jazyky - angličtina, němčina, francouzština, ruština,španělština. Konverzacím v jazycích vyučují také podle možností rodilí mluvčí. Latina - jako volitelný nebo nepovinný předmět. Ostatní společensko vědní obory, historie,zeměpis doplněné semináři literárním,společenskovědním dějepisným aj. B) Přírodovědné vzdělání Matematika,fyzika,biologie,chemie, deskriptivní geometrie s následným rozšiřováním získaných znalostí v praktických cvičeních a seminářích. C)Informatika, výpočetní technika,práce v síti INTERNET

3 Po všeobecné přípravě se výuka ve vyšších ročnících rozděluje do dvou volitelných směrů, uživatelský kurs zaměřený na využití počítačů zejména v podnikatelské praxi a kurs technické skladby počítače a základy programování. Studenti mají prakticky neomezený přístup k síti Internet a podílejí se i na tvorbě webových stránek školy. V tomto školním roce byly k dispozici dvě učebny výpočetní techniky. Naše škola pokračovala v činnosti školícího střediska SIPVZ. Investice do připojení na Internet prostřednictvím optických kabelů ve spolupráci s Fakultou managementu VŠE Praha zrychlilo a zkvalitnilo výrazně práci při výuce informatiky, při školeních a kurzech a v přístupu studentů i pedagogů do informační sítě. Každý z pracovníků a žáků školy má své vlastní heslo a svou ovou adresu. D) Estetika, kultura a sport Estetická výchova ve složkách hudební, výtvarné a dramatické umožňuje žákům jednak rozšířené studium estetiky ukončené maturitou, jednak samostatnou kulturní činnost na veřejnosti. Tělesná výchova je doplněna letními sportovními kursy a zimními lyžařskými pobyty. Už několik let využíváme sportovní základnu FTVS UK Praha ve Dvorcích u Stráže nad Nežárkou a sportovní zařízení města Žirovnice, především pro sportovní kurzy žáků prvních ročníků, které slouží zároveň jako seznamovací pobyty jednotlivých tříd. Podle zájmu a možností organizujeme pro třetí ročníky sportovní kurzv ČR, Itálii nebo ve Španělsku Pro lyžařské kurzy využíváme nadále horskou chatu Eliška ve středisku Vítkovice Aldrov v Krkonoších.Těší nás, že máme už několik let všechny čtyři kurzy zcela naplněny a že má škola mezi svými pedagogy dostatek kvalitních lyžařských instruktorů. Škola má k dispozici vlastní, nepříliš prostornou tělocvičnu a venkovní víceúčelové hřiště s umělým povrchem a umělým osvětlením.toto hřiště může škola využívat bezúplatně pro hodiny tělesné výchovy, dále využíváme jednu místnost v suterénu školy jak malou posilovnu.tím jsou podmínky pro pro výuku TV solidní, i když se stále více jeví potřeba druhé tělocvičny. V rámci předmětu Sportovní hry mají žáci možnost využívat novou městskou sportovní halu a plavecký bazén. Každoročně se účastníme soutěží téměř ve všech sportovních odvětvích s poměrně výraznými úspěchy v okresních, krajských, ale i národních kolech. Součástí školy je jídelna zajišťující kvalitní stravu za poměrně přístupné ceny. Její kapacita je dostačující i pro další rozvoj školy celkem 680 jídel. Strávníci využívají bez problémů způsob objednávání a výdeje obědů pomocí čipů a internetu. Údaje o pracovnících Ve školním roce 2007/2008 na škole pracovalo celkem 41 pedagogických pracovníků a tři externí. Všichni pracovníci měli vysokoškolské vzdělání s vhodným aprobačním složením. Neaprobovaně se vyučovalo pouze asi 4 % všech hodin. Situace v pedagogickém sboru je stabilizovaná. Dále jsme zaměstnávali 13 pracovníků provozních, včetně školní jídelny. Tři učitelky jsou na mateřské dovolené, jedna z nich vypomáhala částečně při výuce. Na konci srpna 2007 ukončila pracovní poměr ing. Kosová, na její místo nastoupila Mgr. Barbora Šamalová. Definitivně se s vyučováním rozloučil dlouholetý zástupce ředitele, vynikající pedagog Jaroslav Maryška, který působil na naší škole neuvěřitelných čtyřicet let. Patří mu náš velký dík. Nově nastoupil Mgr. Jan Fiala (M,Nj). V půběhu školního roku odešla na nemocenskou a dále mateřskou kolegyně Kalenská. Její nepřítomnost jsme řešili prozatímně suplováním. Po mateřské dovolené se vrátila kolegyně Kohoutová. Po celé první pololetí jsme museli provizorně řešit dlouhodobou pracovní neschopnost zástupce ředitele školy, Mgr. Miloše Maxy.

4 Podle možností se učitelé účastnili seminářů a školení dle nabídek pedagogických center či jiných institucí, popřípadě distančního studia. Ve druhém pololetí školního roku byl upřesněn plán DVPP a schválen odborovou organizací. Seznam učitelů působících ve školním roce 2007/2008 včetně změn je uveden v příloze č. 1. Příloha č. 1 Personální zabezpečení provozu Údaje k Vedení školy Jméno a příjmení Vysoká škola Odbornost Praxe roky Prac. poměr Miloslav Vokáč FF UJEP Brno Čj - Nj 28 HPP Miloš Maxa PF České Budějovice Fy ZT,IVT 24 HPP Pedagogičtí pracovníci (počet 41, z toho 3 mat. dov) Jméno a příjmení Vysoká škola Odbornost Praxe roky Prac. poměr Květoslava Bartošová JAMU Brno Dram. v-zsv 10 mateřská Radka Běhalová PF UM Brno Čj-Lat 5 mateřská Jana Burianová FF UK Praha Aj - D -Rj 19 HPP Jaroslav Cempírek FVTS UK Praha TV - ČJ 32 HPP Pavel Cibulka PF UJEP Brno M-Ch-Výp.te. 24 HPP Sylva Bernátová PF UJEP Brno M - Dg 33 HPP Libuše Flídrová FF UJEP Brno Čj - Nj 19 HPP Jaroslava Gibalová FFUM Brno Čj - Nj 36 HPP Milena Gonosová FTVS Praha Ze-Tv 22 HPP Dominika Hašková FFUK Praha Aj - Rj 28 HPP Hana Hančová PF UM Brno Bi - Ch 25 HPP Miloslav Havelka PF Č. Budějovice Fy-Ma 45 HPP Ladislav Chocholouš PF UK Praha Ma-Ch 11 HPP Miroslava Chroboková FF UJEP Brno Čj-Aj 30 HPP Pavel Jarčevský FTVS UK Praha TV - Čj 31 HPP Jakub Jirsa Př.F UK Praha Bi - Z 5 HPP Bohumír Jonák PF UM Brno M - F 34 HPP Milan Kadlec PF Č. Budějovice RJ - D - AJ 25 HPP Sylva Kalenská PF Č. Budějovice Ch-Bi 7 HPP Martina Kohoutová PF ZČU Plzeň Aj - Hv 11 HPP Barbora Šamalová PF Plzeň Čj - ZSV 1 HPP Petra Křížová PF UM Brno Hv-Nj 6 mateřská Milena Machová FFUK Praha ČJ -D-ON-Lat. 31 HPP pedagog.- vých.poradce Mgr. Jan Fiala PF MU Brno M - Nj koordinátor 3 HPP EVVO Jan Mazanec PF UM Brno Ma-Fy 20 HPP Gudrun Pecklová PF Brno NJ - Rj -Ze 31 HPP Ivana Pečtová FF UK Praha D - RJ - AJ 22 HPP

5 Libuše Petrů FF UK Praha ČJ - FJ - RJ 34 HPP Petr Pokovba PF UM Brno M-Zsv 4 HPP Eva Pravdová PF Č.Budějovice M - F -Inf. 21 HPP +výp.tech. Lenka Ratajová PF Č.Budějovice Čj - Nj 17 HPP Irena Ryšavá Ped.institut Ústí n.l. M - Fy 42 HPP Jaroslav Slanina PF UJEP Ústí n. L Čj-D 4 HPP Václav Tampír FTVS UK Praha Tv - Ze 22 HPP Alena Tylečková FF UK Praha Rj - Nj 34 HPP Pavel Vavřík UP Ped.fak.Olomouc RJ - Vv 16 HPP Jitka Vendlová PF Č. Budějovice Aj-Zsv-Rj 20 HPP Petr Voldán PF UK Praha Tv-Bi 40 HPP Irena Vybíralová PřF UK Praha Bi - Z 33 HPP Ladislava Zadinová PF Ústí n.labem Tv - Z 16 HPP Květa Fránová PF Plzeň Čj Hv 1 HPP provozní zaměstnanci: počet : 7 Jméno Vzdělání Poč.let praxe prac. zařazení druh PPV Jarmila Čiháková SEŠ 25 finanční účetní HPP Jana Ptáčníková SPŠ 20 mzdová účetní HPP Čestmír Vondráček SLTŠ 25 školník HPP Tůmová Kateřina vyuč. 3 uklízečka HPP Dana Pohlodková vyuč. 36 uklízečka HPP Daniela Pytlíková zákl. 29 uklízečka HPP Zdeňka Růtová zákl. 32 uklízečka HPP zaměstnanci školní jídelny: počet :7 Jméno Vzdělání Počet let praxe Prac. zařazení Druh PPV Marie Filipová Vyuč. 32 vedoucí ŠJ HPP Soňa Camrdová Vyuč. 23 pomocná kuchařka HPP Helena Luhanová Vyuč. 16 kuchařka HPP Eva Pechová Vyuč. 35 kuchařka HPP Blanka Tajmlová Vyuč. 12 kuchařka HPP Iva Závitkovská Vyuč. 17 pomocná kuchařka HPP Pracovníci na dohodu : Pracovní poměr Martin Kukačka správce PC sítě Martin Kukačka výuka informatiky Josef Macků lektor dramatické výchovy Změny během roku 2007/2008 : Nástup během roku 2007/08 : Ukončení PPV během roku 2007/08 Ke odchází kolegyně Šamalová, nahradí ji kolegyně Šebková. Výchovné poradenství vykonává kolegyně Machová, koordinátorem ICT je kolega Cibulka, metodikem

6 prevence kolegyně Fránová, pro environmentální výchovu kolegyně Vybíralová a kolega Fiala, pro UNESCO kolegyně Hančová, koordinátorem RVP a ŠVP klega Chocholouš. Oblast výchovně vzdělávací práce : Učební plány školy : Výuka probíhala podle těchto učebních plánů : Osmiletý studijní cyklus obor : /00 studium denní Generalizovaný učební plán schválený MŠMT ČR dne ,č.j /99-22 s platností od Od školního roku 2007/8 začala výuka v prvním ročníku tohoto cyklu probíhat podle nového Školního vzdělávacího programu nazvaného podle historického jména Jindřichova Hradce Nova Domus. Na tvorbě tohoto učebního plánu se podílela většina učitelů školy. V průběhu dalších let bude tento ŠVP postupně platit i pro další ročníky osmiletého studia a bude v některých detailech přizpůsobován podmínkám výuky a potřebám žáků. Čtyřletý studijní cyklus obor : /00 studium denní Učební plán gymnázia s čtyřletým studijním cyklem schválený MŠMT ČR dne , č.j /99-22 s platností od Učební plány a osnovy jsou doplňovány téměř ve všech oborech exkurzemi v ČR a podle možností i v zahraničí. Tři rozsáhlé knihovny ( svazků) umožňují žákům doplnění studia a jsou vybaveny beletrií, odbornou i cizojazyčnou literaturou. Vedle materiálního vybavení pro výuku tvoříme vlastní videotéku a knihovničku multimediálních programů pro rozšíření způsobu výuky. V průběhu školního roku byl realizován nový ŠVP Nova Domus a upraven po připomínkách ČSI.

7 Výsledky výchovně vzdělávací práce v jednotlivých třídách Třída Počet žáků Typ studia Třídní učitel Průměr třídy Počet vyznamenání Neprospěli 1.A 30 8 Tampír 1, A 31 8 Pečtová 1, A 27 8 Chocholouš 1, A 29 8 Kalenská A 30 8 Pokovba A 31 8 Jirsa A 28 8 Machová A 31 8 Gonosová B 32 4 Burianová C 31 4 Jarčevský B 33 4 Slanina 1, C 31 4 Cempírek 1, B 32 4 Hančová 1, C 30 4 Ratajová 2, B 32 4 Vybíralová 2, C 32 4 Vendlová Výše uvedený přehled obsahuje výsledky v jednotlivých třídách na konci školního roku. Neprospívající žáci složili v srpnu a v září 2008 úspěšně opravné zkoušky. Celkem za školu byla udělena 1 snížená známka z chování, stupeň 2, tři důtky ředitele školy a 12 důtek třídního učitele,dále 15 pochval ředitele a 35 pochval třídního učitele. Všechna výchovná opatření se neminula svým účinkem a byla vyřešena ve spolupráci s rodiči ku prospěchu žáků. Ve školním roce 2007/2008 přestoupilo na naše gymnázium nebo se vrátilo po přerušení studia z důvodu studijního pobytu v zahraničí celkem 6 žáků. Na jinou střední školu odešli celkem 3 žáci Individuální studijní plán měli student Ballek a studentka Rohová zahraničí. Všechny změny ve stavu žáků proběhly v souladu se zákonnými normami na základě žádostí žáků nebo jejich zákonných zástupců.. Žáci se i v letošním školním roce zúčastnili předmětových olympiád, studentské odborné činnosti, sportovních i jiných soutěží. Měli jsme celou řadu úspěšných řešitelů jak v okresních, tak krajských kolech téměř ve všech předmětech. Zde je krátký přehled nejúspěšnějších studentů Tomáš Werner 8. A 2. místo v národním kole SOČ Vlastimil Hanuš 3.A 2. místo v krajském kole olympiády v českém jazyce Jonáš Kopp 3.C 2. místo v krajském kole olympiády v českém jazyce Adéla Kazdová 4.A 2. místo v krajském kole soutěže v anglickém jazyce Anna Satrapová 4.A 2. místo v okresním kole soutěže v německém jazyce Alena Gregorová 3.B 4. místo v krajském kole soutěže ve francouzském jazyce Milan Vocílka 6.A 6. místo v krajském kole soutěže ve francouzském jazyce

8 Milan Vocílka 6.A 1. místo v krajském kole soutěže a účast v národním kole v ruskám jazyce Vojtěch Růžička 5.A 6. místo v zemském kole soutěže v latině Vít Marušák 1.A 4. místo v krajském kole zeměpisné olympiády František Jantač 4.A 5. místo v krajském kole zeměpisné olympiády Martin Pecka 4.B 4. místo v krajském kole matematické olympiády František Vlk 4.A místo v krajském kole matematické olympiády Vladimír Vondruš 2.B 9. místo v krajském kole fyzikální olympiády Jan Kratochvíl 4.A 12. místo v krajském kole biologické olympiády Helena Prokešová 4.B 2. místo v krajském kole biologické olympiády 11. místo v celostátním kole biologické olympiády Tomáš Englický 1.C 15. místo v krajském kole biologické olympiády Martin Konhefr 6.A 5. místo v krajském kole biologické olympiády Matěj Míka 7.A místo v krajském kole biologické olympiády Ivana Přesličková 4.B místo v krajském kole biologické olympiády Martin Konhefr 6.A 18. místo v krajském kole chemické olympiády Monika Bartošová 3.B 12. místo v krajském kole chemické olympiády Stranou nemůžeme ponechat ani výrazné úspěchy žáků školy v okresních kolech jednotlivých předmětových soutěžích. Mnozí z nich se umístili jen těsně za postupovým místem, nebo zvítězili v nepostupových kategoriích. Jako velmi dobrou můžeme také hodnotit účast v kolektivních soutěžích na krajské či republikové úrovni, ať už ve společenskovědních oborech, v přírodovědných oborech (Ekologická olympiáda středoškoláků 7. místo v krajském kole, Zelená stezka-zlatý list- 4. místo v krajském kole) či v tělesné výchově ( silový víceboj dívek obhajoba 4. místa v národním kole, hokejbal 3. místo v ČR v soutěži Hokejbal proti drogám basketbal 3. místo hochů a účast dívek v krajském kole, lehká volejbal 4. místo v krajském kole dívek i chlapců, přespolní běh již tradičně organizujeme jak okresní tak krajské kolo aj.). Těší nás též individuální úspěchy našich žáků v uměleckých oborech, ať už se jedná o literární a dramatickou tvorbu, hudbu či výtvarné umění, a v oborech, které přesahují do mimoškolní činnosti žáků a reprezentují školu na veřejnosti. (Viz níže). Pro školní rok 2007/8 udělilo město Jindřichův Hradec opět ocenění nejlepším žákům jindřichohradeckých škol v oblasti studijní, sportovní a umělecké. Z nominovaných žáků byli z naší školy zvoleni a panem starostou oceněni František Růžička ze 4.A v kategorii vzdělání a Martin Konhefr z 5.A v kategorii umění. Autoevaluační procesy V průběhu školního roku 2007/8 se škola věnovala též autoevaluačním procesům, které budou vyhodnoceny v září a říjnu Na základě zjištění ČŠI ( viz níže)., byl zpracován koncept zprávy o vlastním hodnocení školy, její vyhodnocení proběhne též v říjnu Bohužel došlo k posunu celého autoevalučního cyklu o jeden rok, což se objevilo i ve zjištění ČŠI. Byly podniknuty kroky k nápravě této situace, v rámci opatření k nápravě bude následující hodnotící cyklus pouze jednoletý, proběhne ve školním roce 2008/9 a bude podrobně vyhodnocen v říjnu 2009.

9 Maturitní zkoušky Žáci závěrečných ročníků skládali písemnou maturitní zkoušku dne , jedna žákyně v náhradním termínu dne Ústní maturitní zkoušky proběhly ve třídě 8. A od 19. do Ve třídách 4.B a 4.C potom v termínu od 26. do Přehled výsledků maturit : 8.A předseda PaedDr. Vladimír Mareček Gymnázium Dačice místopředseda Mgr. Miloš Maxa, třídní učitelka RNDr. Milena Gonosová Prospěli s vyznamenáním 13 prospěli 18 neprospěli 0 celkem 31 studentů 4. B - předsedkyně komise Mgr. Zdeňka Veverková Gymnázium Dačice místopředseda Mgr. Miloš Maxa, třídní učitelka Mgr. Irena Vybíralová Prospěli s vyznamenáním 11 prospěli 21 neprospěli 0 celkem 32 studentů 4. C - předseda komise RNDr. Vojtěch Kadlčík Gymnázium Soběslav místopředseda Mgr. Miloslav Vokáč, třídní učitel Mgr. Jitka Vendlová Prospěli s vyznamenáním 16 prospěli 16 neprospěli 0 celkem 32 studentů Maturitní zkoušky proběhly v klidné atmosféře a měly velmi dobrou úroveň. Předávání maturitních vysvědčení se uskutečnilo v kapli sv. Maří Magdalény v slavnostním duchu za účasti rodičů a přátel pod záštitou starosty města Jindřichův Hradec, pana ing. Karla Matouška. STATISTIKA ÚSPĚŠNOSTI PŘIJETÍ STUDENTŮ GYMNÁZIA VÍTĚZSLAVA NOVÁKA JINDŘICHŮV HRADEC NA VYSOKÉ ŠKOLY A VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY

10 Rok maturity maturovalo studentů VŠ přijato na kurzy + nástavby ostatní VOŠ % % % % ,22 5 5,43 8 8,7 4 4, ,78 8 8,7 4 4,35 2 2, ,72 6 6,97 2 2,33 6 6, ,8 2 2,3 6 6, ,3 2 2,1 9 9,5 2 2, , ,1 7 7,4 Přijímací řízení pro školní rok 2008/2009 K přijetí na osmileté studium, obor 7941K/ gymnázium - všeobecné, se hlásilo 68 uchazečů. Všichni uchazeči vykonali přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka. Přijato bylo 30 žáků. K přijetí na čtyřleté studium, obor 7941K/401 - gymnázium - všeobecné, se hlásilo 75 uchazečů a žáků.bez písemné přijímací zkoušky bylo na základě Kritérií pro přijímací řízení přijato 53 žáků. Další uchazeči a žáci v tomto studijním oboru konali písemnou zkoušku z matematiky a českého jazyka. Na jejím základě bylo přijato zbývajících 7 žáků. Další kola přijímacího řízení už nebyla vypisována. Škola měla v letošním roce větší počet uchazečů než v minulém školním roce a mnoho jich musela odmítnout. Stalo se již tradicí, že v září přestoupí na naši školu ve čtyřletém oboru ještě 2 4 žáci. Stále se potvrzuje,že počet zájemců na dvě třídy čtyřletého cyklu - 60 žáků a jednu třídu osmiletého cyklu - 30 žáků je odpovídající koncepci dalšího rozvoje gymnázia. Hlavní spádovou oblastí je samozřejmě město Jindřichův Hradec a jeho nejbližší okolí, tradičně poměrně velký počet přihlášek přichází z Pelhřimovska (Kamenice,Žirovnice Počátky) a dále podle dopravního spojení i z Táborska a Jihlavska. Kritéria pro přijímací řízení na Gymnáziu Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci pro školní rok 2008/09 Všeobecná ustanovení V souladu se Zákonem č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání, 59-64, a s Vyhláškou MŠMT ČR č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, bude ve školním roce 2008/09 přijato 60 žáků, obor 7941K401 - Gymnázium - všeobecné (4-leté) 30 žáků, obor 7941K801 - Gymnázium - všeobecné (8-leté) Přijímací řízení Čtyřleté studium - všeobecné gymnázium

11 I. Průměr známek ze ZŠ Bez konání písemné přijímací zkoušky budou ke studiu přijati všichni uchazeči, kteří splňují následující podmínky v bodě A) nebo B) : A) Počet uchazečů přihlášených ke studiu je vyšší než směrné číslo pro přijetí: 1) Ve sledovaném období (I. a II. pololetí 8. ročníku a I. pololetí 9. ročníku ZŠ) neměli horší průměr známek než 1,2. Tím se rozumí celkový průměrný prospěch ze součtu průměrů všech tří vysvědčení sledovaného období. 2) Na všech těchto vysvědčeních dosáhli hodnocení celkového prospěchu "prospěl/a s vyznamenáním." 3) Maximální počet hodnocení stupněm chvalitebný v součtu všech tří vysvědčení sledovaného období je 8. Pokud tyto podmínky splní více uchazečů, než je směrné číslo pro přijetí, snižuje se počet hodnocení "chvalitebný" vždy o jedno (tj. 4 chvalitebné, 3 chvalitebné...) B) Počet uchazečů přihlášených ke studiu je nižší než směrné číslo pro přijetí Všichni uchazeči jsou přijati na základě prospěchu na ZŠ s přihlédnutím k výstupnímu hodnocení základní školy. II. Přijímací zkoušky Všichni uchazeči, kteří nesplní podmínky bodu I. těchto kriterií, konají písemnou přijímací zkoušku Uchazečům budou přidělena registrační čísla. Každý uchazeč obdrží své heslo pro přístup k výsledkům přijímacího řízení na webové stránce školy. a)všichni uchazeči, kteří nesplňují bod I. těchto kritérií, konají písemnou přijímací zkoušku -test z matematiky 40 bodů -test z českého jazyka a literatury 40 bodů b) součástí celkového hodnocení je prospěch v profilových předmětech ZŠ (Čj, jeden cizí jazyk,d,z,m,f,ch,bi) na posledních třech vysvědčeních 60 bodů c) další body získají žáci za účast v okresních kolech olympiád a soutěží ve výše uvedených profilových předmětech pro 8. a 9. ročník ZŠ - vítězové 7 bodů za 2. a 3. místo 5 bodů za účast 2 body Při účasti ve více soutěžích se body sčítají. Za účast ve vyšších kolech pak získají další body navíc podle stejného klíče. Doklad o účasti musí žáci a další uchazeči přiložit k přihlášce, nebo doručit na sekretariát naší školy nejpozději do zahájení písemné části přijímacího řízení. O přijetí či nepřijetí ke studiu rozhoduje pořadí uchazečů a žáků po vykonání písemné přijímací zkoušky. Při rovnosti bodů rozhoduje : 1. celkový výsledek písemné zkoušky 2. počet bodů z písemné zkoušky z matematiky 3. počet bodů z písemné zkoušky z českého jazyka 4. počet bodů za olympiády a soutěže v profilových předmětech 5. prospěch na ZŠ 6. výstupní hodnocení ze ZŠ Osmileté studium - všeobecné gymnázium Uchazečům budou přidělena registrační čísla. Každý uchazeč obdrží své heslo pro přístup k výsledkům přijímacího řízení na webové stránce školy. 1. Všichni uchazeči konají písemnou přijímací zkoušku

12 2. Celkové hodnocení přijímací zkoušky zahrnuje: a) průměrný prospěch v obou pololetích 4. ročníku ZŠ a v 1. pololetí 5. ročníku ZŠ, tvoří 20% z celkového hodnocení. b) písemnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky v rozsahu osnov ročníku ZŠ, tvoří 80 % z celkového hodnocení. V každém z uvedených předmětů trvá písemná zkouška 60 minut čistého času. O přijetí či nepřijetí rozhoduje pořadí uchazečů a žáků po vykonání písemné přijímací zkoušky. Při rovnosti bodů rozhoduje: 1. celkový výsledek písemné zkoušky 2. počet bodů z písemné zkoušky z matematiky 3. počet bodů z písemné zkoušky z českého jazyka 4. prospěch na ZŠ 5. výstupní hodnocení ze ZŠ 3.Oznámení výsledků přijímacích zkoušek Oznámení o přijetí nebo nepřijetí uchazeče bude odesláno do 5 dnů od termínu přijímací zkoušky. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny do pěti dnů také na webové stránce školy. 4. Odvolání Podle Vyhlášky č.671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách je proti rozhodnutí ředitele přípustné odvolání do 8 dnů od jeho doručení, a to prostřednictvím ředitele gymnázia ke Krajskému úřadu v Českých Budějovicích, odbor školství. Odvolání musí mít všechny náležitosti vyplývající z nového Správního řádu č. 500/2004 Sb. Údaje o výsledcích inspekce V letošním školním roce byla Českou školní inspekcí prováděna inspekční činnost na naší škole. Zaměřena byla především na tvorbu a realizaci Školního vzdělávacího programu pro osmiletý studijní cyklus a vedení dokumentace školy. Přestože škola vykazuje výborné výsledky ve vzdělávání žáků, soutěžích, projektech a mimoškolní činnosti, vyznělo celkové hodnocení školy jako podprůměrné vzhledem k nedostatkům v tvorbě povinné dokumentace a řízení školy. Uvedené formální nedostatky byly vesměs ke odstraněny. Následná inspekce v září poukázala na některé nedostatky, které ještě přetrvávají a budou napraveny do Bližší v inspekční zprávě. Dále byla provedena kontrola o hospodaření s veřejnými prostředky za rok 2007 bez závad. Údaje o mimoškolní činnosti Mimoškolní činnost je již tradičně velmi bohatá a souvisí úzce s hlavní činnosti školy. Domníváme se, že vedle tradiční vzdělanosti by mělo být gymnázium obecně nositelem a spolutvůrcem kultury a kulturnosti ve městě, nezapomínáme samozřejmě ani na sport a zahraniční spolupráci. V roce 1990 byla ustavena a zaregistrována Studentská samospráva jako občanské sdružení. Studenti spolupracují velmi dobře s vedením školy a organizovali i v tomto školním roce již tradiční akce.

13 ,,Vítání bažantů" - program pro žáky nových prvních ročníků,,vánoce ve škole" - program pro žáky gymnázia k Vánocům Maturitní ples - pro studenty maturitních ročníků jejich rodiče a přátele Majáles - jarní veselí studentů jindřichohradeckých středních škol Sportovní a kulturní den na závěr školního roku s vyhodnocením nejlepších žáků Sbírky na postižené a nemocné děti Zájmová činnost realizovaná v několika kroužcích byla prezentována na veřejnosti divadelními představeními pro děti, zejména v předvánoční době. Za poměrně velkého diváckého zájmu úspěšně pokračoval cyklus koncertů na schodišti školy, kde se pod názvem Zpívání na schodech představují především mladí hudebníci. Jsme velmi rádi, že se podařilo obnovit činnost školního pěveckého sboru, který zaznamenal několik úspěšných koncertů. Žáci a učitelé připravili na závěr školního roku velmi kvalitní pořad o vývoji rocku s mnoha ukázkami. Úspěšná je i žákovská rocková skupina 4ever Jako každoročně proběhlo množství besed a přednášek a cyklus pořadů k jubileu 200 let od obnovení gymnázia vyvrcholil v tomto školním roce po červnovém setkáním absolventů školy v červnu 2007 komponovaným pořadem v listopadu 2008 v sále Střelnice. Plánovaná publikace o škole bude vydána až v roce Naše škola je členem Asociace přidružených škol UNESCO. Pro školní rok 2007/2008 byl v rámci programu prezentace členské školy v místě působení vyhlášen k Roku planety Země program nazvaný Půda, živoucí kůže země a dále jsme podpořili výsadbou stromů okolo cyklostezky u Nežárky celoevropský projekt Zasaď strom. Na tuto akci školy se přihlásilo mnoho žáků a učitelů základních a středních škol z Jindřichova Hradce a okolí Prezentace tohoto projektu je přílohou této zprávy. Za velmi úspěšné lze také pokládat projekty Mnich příběh jedné vesnice a Voda a já. Více v přílohách. Zahraniční spolupráce s partnerskými školami pokračovala výměnným pobytem v německém Neckargeműndu. Výměnné pobyty se organizují na základě recipročních vztahů, žáci jsou ubytováni v rodinách a vedle návštěvy vyučování v partnerských školách se mohou seznámit i s životem v příslušné zemi.navíc se snažíme dát společnému pobytu žáků ještě nějaký cíl. Nového partnera jsme získali v nedalekém dolnorakouském Zwettlu a spolupráci jsme v září úspěšně zahájili společnou organizací druhého ročníku sportovního festivalu českých a rakouských škol Euregio Silva Nortica Jako velmi přínosné se ukazují jednorázové studijní cesty do zahraničí.zaměřené především jazykově a zeměpisně. Jednalo se o studijní pobyt v Anglii a v Itálii. Jednodenní zahraniční exkurze byly zaměřeny především na sousední Rakousko, partnerské gymnázium v Kremsu a Vídeň. Škola umožnila i v tomto školním roce několika žákům studijní pobyty v zahraničí, především v USA, Mexicu a Brazílii. Pětidenní seznamovací pobyt žáků nových prvních ročníků se již stal tradičním kreativním seznamováním žáků mezi sebou a také se svými učiteli. Probíhal v měsíci září. Žáci budoucí primy zase strávili poslední prázdninový víkend společně ve škole.akce byla hodnocena školou,rodiči i žáky jako velmi úspěšná, zajímavá a přínosná. Také v tomto školním roce proběhly úspěšně čtyři lyžařské kurzy a dva letní sportovní kurzy. Už sedmý rok nabízí naše škola služby jak žákům, tak učitelům při hlubším studiu cizích jazyků, a to jak zahraniční literaturu a multimediální programy, tak organizaci společných metodických akcí s Pedagogickým institutem v Dolním Rakousku. Pro přehlednost uvádíme kalendárium uplynulého školního roku, z něhož je patrné kolik jednotlivých akcí se uskutečnilo. V přílohách naleznete prezentaci jednotlivých vybraných akcí.

14 Kalendárium školního roku 2007/8 Září Prima ve škole 3.Zahájení školního roku 5. Opravná maturita 7..Burza učebnic Sportovní kurz seznamovací pobyt 1.B Žirovnice Exkurze chemický seminář 21. Konference o České Kanadě Slavonice UNESCO projekt Zasaď strom Sportovní kurz seznamovací pobyt 1.C- Dvorce u Stráže nad Než SPORTFESTIVAL EUROREGIO SILVA NORTICA Expedice Mars - soutěž A Jindrova naučná stezka Festival Szene Bunte Wähne v J. Hradci spolupráce při divadelním festivalu Říjen Týden knihoven beseda o Janu Zrzavém 2BC 5. Vítání nováčků-pasování bažantů program pro nové žáky Postavme školu v Africe beseda k projektu 11. Mnich příběh jedné vesnice projekt 3.A 15. Exkurze 2.B a 3. C - Brno 16. Exkurze 2.B Praha Tomáš Werner přijetí u hejtmana, ocenění SOČ 18. Přespolní běh okresní kolo Beseda o projektech se SRG Přírodní škola Praha 1.BC,3.A 23. Přespolní běh krajské kolo 24. Ekologická exkurze 4.BC Podzimní prázdniny 29. Zpívání na schodech koncert ve škole 30. Burza škol - Střelnice 31. Koncert školní rockové skupiny 4ever - sál DDM Listopad Klasifikační porada, třídní schůzky 5. Michal Viehweg beseda se spisovatelem 7. Memoriál Karla Sedláře školní kolo, nižší gymnázium 8. Memoriál Karla Sedláře školní kolo, vyšší gymnázium

15 13. Humanistické hnutí Na rovinu, fotograf Švejnoha Afrika - beseda 14. Beseda letec pplk. Ján Bačík dějepisný seminář 14. Exkurze 4.A Praha Ka,Ry 16. Ďáblova bible beseda v knihovně - 1.B 16. Memoriál Karla Sedláře 4. ročník basketbalového turnaje let GVN Obrazy z dějin gymnázia jindřichohradeckého 19. Plavání okresní kolo J. Hradec 20. Florbal okresní kolo (kategorie IV) J. Hradec 22. Volejbal okresní kolo hoši i dívky J. Hradec 23. Zastavený let pořad o M.Vlady a V. Vysockém M. Dvořák a K. Slunéčková 30. Den otevřených dveří GVN Prosinec Plavání krajské kolo - Tábor 4. Mnich příběh jedné vesnice prezentace projektu muzeum 4. Exkurze 2.C - Wien 11. Konzultační odpoledne pro rodiče 12. Exkurze 7.A - Wien 12. Exkurze 3.C - Praha 12. Volejbal krajské kolo Č. Budějovice - dívky 13. Volejbal krajské kolo Č. Budějovice - chlapci 13. Předvánoční posezení s důchodci Jitřenka Filmové představení 8 00 Piráti z Karibiku A, 1.BC Černá kniha 6.A, 7.A, 8.A, 2.BC, 3.BC, 4.BC 17. Vánoční koncert sboru GVN Vánoční divadla 1.B, 2.C, 4.C sál Střelnice 19. Olympiáda Čj školní kolo klubovna 9 00 Ša, Fl 20. Vánoce ve škole besídka pro rodiče nižší gymnázium - tělocvična 21. Vánoce ve škole třídní besídky 21. Zpívání na schodech koncert ve škole Vánoční prázdniny Leden a 2. Vánoční prázdniny Lyžařské kurzy 1.BC,5.A a 2.A Krkonoše,Vítkovice chata Eliška LVK 1.C, - Jý, Vk, Po, Dvořáková LVK 2.A Ta, Fl, Fr, Pč LVK 1.B Ta, Fr, Za, Haláček LVK 5.A Ce, Po, Ji, Zedník 3. Nástup do školy 15. Plavání kurs záchrany tonoucího 4.A 17. Olympiáda německý jazyk nižší gymnázium okresní kolo 22. Plavání kurs záchrany tonoucího 3.A 23. Olympiáda německý jazyk střední školy okresní kolo 23. Olympiáda matematika Z9 okresní kolo 28. Pedagogická rada 28. Zpívání na schodech koncert ve škole 29. Plavání kurs záchrany tonoucího 1.B 29. Testy CERMAT pro žáky 4.A 30. Olympiáda chemie okresní kolo

16 31. Ukončení prvního pololetí předání vysvědčení Únor Pololetní prázdniny Maturitní ples 4.C sál Jitka 5. Plavání kurs záchrany tonoucího 1.C 6. Olympiáda dějepis okresní kolo Halový fotbal okresní kolo(kat.iii) 12. Olympiáda anglický jazyk okresní kolo 12. Plavání kurs záchrany tonoucího 5.A 13. Olympiáda Bi školní kolo 1. část kat. AB Ji,Vy 15.Maturitní ples 8.A sál Jitka - 8.A studijní volno 13. Olympiáda Bi školní kolo 2. část kat. AB Ji,Vy 20. Olympiáda Nj krajské kolo (kat.ii.c) 20. Halový fotbal ZŠ a víceletá gymnázia - Ta 21. Olympiáda Nj krajské kolo (kat.iii.b) 22. Olympiáda Rj krajské kolo Jarní prázdniny Březen Zpívání na schodech koncert ve škole 4.Olympiáda Ch školní kolo - kat. B Hč, Cho 6.Olympiáda Ch školní kolo - kat. C Hč, Cho,Ci 6.Olympiáda Zem - školní kolo Ta,Za,Go 7. Halový fotbal ZŠ a víceletá gymnázia finále - Ta 7. Maturitní ples 4.B sál Jitka 4.B studijní volno 11. Exkurze Humpolec pivovar Bernard Chem. Seminář Hč,Cho % KUBA audiovizuální program 4.-7.A,1.BC,2.BC,3.BC 11. Provozní porada 11. Basketbal okresní kolo(kat.v), hoši J. Hradec, dívky Strakonice 12. Olympiáda český jazyk střední školy okresní kolo 13. Silový víceboj okresní kolo hoši i dívky J. Hradec 14. ROP Půdní vestavba odevzdání projektu 14.Návštěva SŠ při ruském velvyslanectví v Praze žáci RJ Bu,Pč 15. Uzávěrka přihlášek ke studiu 19. Olympiáda Bi školní kolo kat. C a D Vy, Ji 19. Olympiáda zeměpis okresní kolo 20. Olympiáda programování okresní kolo Velikonoční prázdniny 26. Florbal okresní kolo 26. Olympiáda Fj krajské kolo 26. Olympiáda M krajské kolo 26. Olympiáda český jazyk nižší gymnázium a ZŠ okresní kolo Ša,Fr 27. Matematický klokan okresní kolo 28. Olympiáda Šj krajské kolo 28. Posezení ke dni učitelů U Papoušků Basketbal okresní kolo(kat.iv), hoši i dívky J.Hradec 31. Zpívání na schodech koncert ve škole Duben Maturitní písemné práce - český jazyk

17 1. Jindřišské údolí brigáda na Jindrově naučné stezce 7.A,3.BC - Vy 2. Olympiáda fyzika 9. Exkurze 3.C Strž, Praha 9. Olympiáda matematika Z6, Z7, Z8 okresní kolo 10. Vývoj rockové hudby Od blues až po hip hop 3.A 4.A 10. Hokejbal kat. V J. Hradec 16. Olympiáda biologie kategorie C okresní kolo 17. Klasifikační konference, schůzky s rodiči konzultační odpoledne 21. Přijímací řízení 21. Písničky Jaroslava Ježka a Osvobozené divadlo 7.A,3. BC 21. Zpívání na schodech koncert ve škole 22. Svátek s Emilem veřejná sbírka - Fr 23. Olympiáda biologie kategorie D okresní kolo Anglie 2.B studijní pobyt Studijní pobyt Paříž 2.C 29. UNESCO Rok planety Země Půda, živoucí kůže Země - Hč Květen Ředitelské volno 5. Porada o 8. A 5. Draví ptáci (Zayferus) ukázky Tyršův stadion - Ji 6. Fotografování tříd 9 00 školní zahrada 6. Minifotbal okresní kolo (kat. IV) J. Hradec 7. Poslední zvonění 8.A 7. Majáles 9. Ředitelské volno Španělsko 3.B sportovní kurs Přípravný týden 8.A 13. Porada o 4. BC 16. Poslední zvonění 4.BC Maturity 8.A Přípravný týden 4.BC 20. Atletický čtyřboj N. Včelnice 23. Předávání maturitních vysvědčení 8.A Maturity 4.BC 26. Zpívání na schodech koncert ve škole 28. Volejbal smíšená družstva (kat.v) J. Hradec 30. Předávání maturitních vysvědčení 4.BC Itálie 3.C sportovní kurs Červen Itálie 3.C sportovní kurs Pohár rozhlasu okresní kolo Nová Včelnice Výlet 5.A Vltava Po,Fr,Ku Pohár rozhlasu krajské kolo Č.Budějovice 17. Schůzky s rodiči nových ročníků 17. Koncert sboru GVN a sboru Festivia Chorus zámek JH 23. Pedagogická rada 23. Voda a já Ekologický projekt Vy, Fi 23. Studijní pobyt v Berlíně Pe + vybraní žáci 23. Projektový pobyt žáků partnerského gymnázia Krems v JH 24. Projektový pobyt žáků partnerského gymnázia Krems v JH 24. Studijní pobyt v Berlíně Pe + vybraní žáci 24. Sportovní den 25. Ředitelské volno výlet pedagogického sboru 26. Kulturní den 27. Závěr školního roku předávání vysvědčení

18 Červenec Srpen Prázdniny-dovolená příprava ŠR 2008/9 30.a Prima ve škole seznamovací víkend Oblast materiálního zabezpečení : Ve školním rok 2007/2008 nezískala škola žádnou mimořádnou finanční dotaci. Přesto byl co se týče realizací oprav úspěšný. Škola využila vlastních prostředků na vybudování garáže a garážového stání pro školní techniku a parkování zaměstnanců a dále se zaměřila na zvýšení prostředků na vybavení tříd a estetický vzhled výukových prostorů školy. Díky finanční podpoře kraje a zapojením i našeho investičního fondu tvořeného odpisy v předcházejícím školním roce byl vypracován projektu dlouho zamýšlené půdní vestavby. Tento projekt v sobě zahrnuje řešení prostorových, hygienických a materiálně technických problémů školy. Zároveň řeší i bezbariérový vstup do školy a důsledně realizuje doporučení energetického auditu. Realizací projektu vznikne zázemí pro nové vzdělávací centrum NOVA DOMUS, které by spolupracovalo se školami v zahraničí a s příhraničním mikroregionem SILVA NORTICA. Je potěšitelné, že tento projekt uspěl ve výběrovém řízení v rámci ROP a díky rozhodnutí o dofinancování a předfinancovámí ze strany našeho zřizovatele Jihočeského kraje můžeme projekt po dlouhém snažení v letech realizovat. Poděkování patří jak zastupitelstvu, tak radě Jihočeského kraje, zejména pak radnímu Jihočeského kraje a starostovi Jindřichova Hradce panu ing. Karlu Matouškovi. Problém výše finanční částky na školní pomůcky a učebnice přetrvává z minulých let. Příloha č. 2 Výroční zpráva o hospodaření Gymnázia V.Nováka v Jindřichově Hradci v roce / PŘÍJMY Výnosy z hlavní činnosti celkem ,01 Výnosy z doplňkové činnosti ,- Dotace celkem ,-

19 - z toho provozní ,- /z toho odpisy ,-/ - z toho přímé ,- /z toho platy ,-/ /z toho OON ,-/ Další příjmy celkem - grant- Sportfestival ,- Příjmy z hlavní činnosti vlastní - celkem ,01 - z toho tržby z prodeje služeb ,44 - z toho úroky z účtů ,11 - z toho ostatní výnosy a nájmy ,- 2/ VÝDAJE Neinvestiční výdaje celkem ,01 - z toho spotřeba materiálu ,17 spotřeba energie ,50 opravy a udržování ,75 cestovné ,55 ostatní služby ,74 mzdové náklady ,- zákonné sociální pojištění ,- ostatní sociální pojištění ,- zákonné sociální náklady ,30 jiné ostatní náklady ,- odpisy ,- Výdaje z hospodářské činnosti celkem ,- - z toho nákup počítače a monitoru ,- - mzdové náklady 9 100,- - ostatní sociální pojištění 38,- Kladný hospodářský výsledek za hlavní činnost ---- Hospodářský výsledek za hospodářskou činnost --- INVESTICE POŘÍZENÉ V ROCE 2007 Z dotace FRŠ: ---- Z Fondu reprodukce investičního majetku: - garážové stání ,50

20 Celkem pořízené investice v roce ,50 Stavy k 31. prosinci 2007: Stav zásob ,74 Stav pohledávek ,- - z toho půjčky FKSP 8 000,- Finanční majetek celkem ,46 - z toho ceniny /známky, jídelní kupony/ 8 111,- - stav na účtech školy ,96 Náklady příštích období ,50 Celkem závazky ,63 Bližší údaje viz účetní závěrka k Vedle prostředků ze státního a krajského rozpočtu se na rozvoji školy opět podílela také nemalou měrou Společnost pro rozvoj Gymnázia Vítězslava Nováka, o.p.s. Školská rada Školská rada při Gymnáziu Vítězslava Nováka se stanoveným počtem členů 6pokračovala ve své činnosti v nezměněném složení: Za pedagogy školy Mgr. Libuše Flídrová, Mgr. Irena Vybíralová Za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky Mgr. Vladislav Burian, Lukáš Komárek Za zřizovatele Ing. Karel Matoušek, Mgr. Jiří Zimola. Školská rada schválila příslušné dokumenty podle paragrafu 168 Školského zákona a spolupracovala s vedením školy Mgr. Miloslav Vokáč ředitel Gymnázia Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec