Městského výboru Komunistické strany Čech a Moravy v Havířově III. ročník VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA HAVÍŘOVA SE KONAJÍ 10. A 11.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městského výboru Komunistické strany Čech a Moravy v Havířově III. ročník VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA HAVÍŘOVA SE KONAJÍ 10. A 11."

Transkript

1 Městského výboru Komunistické strany Čech a Moravy v Havířově III. ročník VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA HAVÍŘOVA SE KONAJÍ 10. A 11. ŘÍJNA 2014 NEZAPOMEŇTE DÁT SVŮJ HLAS KSČM! VOLTE ČÍSLO 1 PODĚKOVÁNÍ Vážené soudružky a soudruzi, milí sympatizanti a spoluobčané, jsou před námi volby do nového Zastupitelstva města Havířova a my společně bilancujeme uplynulé čtyřleté volební období, v němž jsme byli součástí koalice, která náš Havířov spravovala. Naši volení zastupitelé a s nimi i řadoví členové a sympatizanti v komisích Rady města aj. se podíleli na plnění našeho volebního programu v končícím období (http://www.kscmhavirov.cz/clanky/komunalni-volby-2010/volebni-programkomunisticke-strany-cech-a-moravy-v-havirove-na-leta vyhodnoceni.html) Městský výbor KSČM děkuje všem zástupcům strany v orgánech města, kteří nás svou poctivou prací na realizaci volebního programu skvěle reprezentovali. Jsme si vědomi složitosti a náročnosti jejich práce. Jednání o kompromisech s koaličními partnery, při nichž hájili zájmy všech obyvatel města, vyžadovalo z jejich strany nejen velkou trpělivost, ale také rozvahu a zásadovost. Poděkování míří k našim uvolněným funkcionářům, kteří ve vrcholných orgánech města nesli během celého období ono obrovské břemeno odpovědnosti vůči všem obyvatelům Havířova. Neméně upřímné díky patří našim zástupcům v Radě města a zastupitelům za jejich postoje a odhodlání při realizaci volebního programu a za reprezentaci strany, jakožto obhájce zájmů našich spoluobčanů. Poděkování též vyslovujeme k zástupcům strany ve výborech Zastupitelstva, komisích Rady města a občanských komisích, kde odvedli obrovské množství práce ve prospěch zájmů obyvatel. Uplynulé volební období bylo náročné, přesto při hodnocení plnění volebního programu můžeme konstatovat, že jeho nejdůležitější body byly splněny. Ještě jednou tedy dovolte poděkovat Vám všem, kteří jste v orgánech města zastupovali naši stranu, čímž jste prokázali, že našim cílem je práce S LIDMI a PRO LIDI. Městský výbor KSČM 1

2 INFORMACE KLUBU ZASTUPITELŮ ZA KSČM O JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA DNE zasedání Zastupitelstva města Havířova bylo řádným zasedáním a zároveň posledním v tomto volebním období. Zastupitelstvo bylo svoláno na 13 hod. a projednalo podle předloženého programu 74 bodů. Průběh zastupitelstva byl plynulý. Jednání se zúčastnilo 42 zastupitelů a skončilo ve 15,55 hod. Omluvena za klub KSČM byla Soňa Dosedělová (dovolená). Na začátku náměstek ing. Heczko navrhl stažení z jednání bodu č. 14 o záměru směny pozemků a zřízení pozemkové služebnosti k. ú. Havířov Město, ve kterém Autosalon Škoda Toman žádal směnu pozemků kolem své provozovny za účelem stavebních úprav. Bod byl z jednání stažen z důvodu autoservisem předložených nových skutečností, které by značně ovlivňovaly občanská práva v okolí provozovny. Po procedurálních bodech schválení předsednictva, určení ověřovatelů zápisu, ověření zápisu z jednání Zastupitelstva č. 26 a kontrole plnění usnesení, schválili zastupitelé čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově a tím navýšení rozpočtu MP Havířov na rok 2014: a) ve výši Kč na úhradu poskytovaných služeb elektronických komunikací pro přenos dat z městského kamerového dohlížecího systému (MKDS) b) ve výši Kč rozšíření MKDS o tři kamerové body v lokalitě Šumbark V dalších bodech programu se projednávaly záměry prodejů pozemků a případně jejich směny a dále prodeje pozemků a výkupy pod komunikacemi. Většinou se jednalo o zarovnání rozměrů parcel, nebo dokup pozemků pod již postavenými garážemi. Na návrh náměstka ing. Heczka bylo schváleno odložení bodu č. 31 o výkupu pozemků v lokalitě U Stružníku k zajištění přístupové komunikace k renovované hájence Mysliveckého svazu do doby vyjasnění vlastnických vztahů k pozemkům, které obhospodařuje TJ Sokol. K situaci kolem bývalé školy na ul. Mánesova zrušilo zastupitelstvo záměr prodeje společnosti ESPETERA a.s. nebo spol. Progresive Glas s.r.o. a vyhlásilo nový záměr se stanovením nových přísnějších podmínek pro přihlášení se do soutěže. Zastupitelstvo města Havířova dále vzalo na vědomí právní rozbor připomínek zastupitele Mgr. Jiřího Jekla k uzavření dodatku č. 1 kupní smlouvy č. 1177/OSM/09 v návaznosti na použité judikatury Nejvyššího soudu České republiky a trvá na usnesení Zastupitelstva města Havířova ze dne č.1121/25zm/2014. Jedná se o kupní smlouvu mezi statutárním městem Havířovem a spol. TURČINA s.r.o. na prodej budovy č. p. 582 a 590, včetně zastavěných pozemků parc. č. 414/1 a 425/1, vše v k. ú. Havířov-město na ulici Široká. Zastupitelstvo schválilo financování ozdravných pobytů dětí, financování vzdělávacích projektů na základních školách Žákovská, M. Kudeříkové a K. Světlé, změnu investiční dotace pro základní školu Gorkého na vybudování počítačové sítě a přidělení výtěžku z Reprezentačního plesu města k řešení sociální situace rodině žákyně S. Fingerové. 2

3 Dále ZmH schválilo NsP Havířov změnu v nákupu přístrojového vybavení, na které schválilo finanční prostředky již na počátku roku a to proto, že se nemocnici podařilo vysoutěžit nákupy za nižší ceny a za ušetřené peníze může koupit i příslušenství k těmto přístrojům. Celková výše daru nemocnici zůstala zachována. Dále Zastupitelstvo vzalo na vědomí plnění rozpočtu města za období leden až červen 2014, návrh úprav rozpočtu a rozpočtová opatření a rozpočtový výhled města na léta 2015 a Opětně neschválilo požadavek na navýšení dotace na činnost Sportovního klubu volejbalu Havířov (byl požadován ve výši Kč). Zastupitelstvo dále schválilo Obecně závaznou vyhlášku o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem, doplnění Obecně závazné vyhlášky k regulaci hlučných činností, Obecně závaznou vyhlášku k výkonu práce řidiče taxislužby, návrh doplnění závazné vyhlášky o sběru, shromažďování, přepravě, třídění, odstraňování a využívání komunálního odpadu na rok 2015, kterým zůstává sazba na občana ve výši 552 Kč jako letos. Zastupitelstvo schválilo přihlášení se města k pohledávce v insolvenčním řízení vyhlášeném na společnost Zelené terasy na škodu, která městu vznikla za nedodržení smlouvy a zbourání objektu v prostoru bývalé jídelny a školní družiny školy Palackého. Téměř posledním bodem programu bylo schválení udělení Ocenění města a Ceny města Havířova občanům a kolektivům v oblasti sociální, kulturní, volnočasových aktivit a sportovní za rok 2014 nominovaným komisemi města, která budou udělována na slavnostním koncertu k výročí založení města v KD Leoše Janáčka. Zastupitelstvo ve svém posledním bodě projednalo interpelace zastupitelů a občanů. Týkaly se objasnění dalšího využití školy na ul. Mánesova, parkování u Magistrátu, průběhu úprav prostor na hřbitově v Bludovicích, nedostatku laviček na ul. Na Nábřeží, možnosti získání dotace pro Sportovní klub volejbalu. Ing. Heczko vyzval zastupitele k účasti na konferenci Zelená města do KD Radost a Milada Halíková vyzvedla skutečnost, že se konečně i město Havířov zařadilo mezi města s Baby boxem, který bude veřejnosti zpřístupněn a sloužit od 23. září t.r. Protože se jednalo o poslední řádné zasedání Zastupitelů tohoto volebního období, poděkoval v závěrečném vystoupení primátor všem zastupitelům, ale i občanům v odborných komisích za aktivní práci a výsledky kterých bylo ve městě dosaženo ve prospěch občanů města. Za Klub zastupitelů za KSČM zpracovali: Mgr. Radek Kupczak Vladislav Fukala, Jiří Šebesta 3

4 Sankce proti Rusku a jejich dopad Nynější vedení Evropské unie v čele s Barrosem, to je absolutní euroatlantická lobby. Nepřemýšlí moc o tom, co potřebuje Evropa. Hlavní je, aby ve všem kopírovala a dublovala USA. Způsob, kterým dokázala špička EU s pomoci Washingtonu vnutit celé unii nynější katastrofální kurz vůči Rusku, bude mít nedozírné hospodářské i politické následky. USA staví EU do role nepřítele Ruska, což v konečné fázi může vést k rozpadu celého evropského společenství a narušit mírové soužití evropských národů. Nesmyslné sankce, které zavedl západ vůči Rusku, pocítí nejvíc samotná Evropa, která jen za loňský rok vyvezla do Ruska zboží za 440 miliard dolarů, zatímco USA jen za 27 miliard dolarů. Podle upřesněných dat evropské komise se ruské protisankce" dotknou evropského vývozu potravin a zemědělské produkce v částce 12 miliard. Finsko, Polsko, pobaltské státy, Bulharsko, Řecko a Rumunsko již požádaly o odškodnění. Avšak eurokomisař pro obchod Karel De Gucht varoval, že fond EU pro odškodnění agrárníků má pouhých 400 miliard. Řecko, jehož farmáři závisí z téměř 50% na exportu do Ruska, zašlo v pokusu o záchranu před blížícím se krachem agrárního sektoru dál, než všichni ostatní kolegové z EU. Ministr zahraničí Evangelos Venizelos oznámil, že Atény jednají s Moskvou o omezení dopadu sankcí. Následně se připojilo i Finsko, které je v podobné situaci. Pokud přijde Evropa kvůli sankcím o rok vývozu, přijde vůbec o ruský trh. Ruští obchodníci již zahájili jednání o nahrazení evropského potravinového koše se zeměmi Latinské Ameriky, Egyptem, Činy, Uzbekistánu, Ázerbájdžánu, atd. Ukrajinský premiér Arsenij Jacenuk učinil prohlášení, že Ukrajina posuzuje jako jednu ze sankcí zákaz tranzitu energetických zdrojů z Ruska. Mluvčí Transněftu Igor Djomin varoval, že v případě uvedení této sankce v platnost, dokážou převézt tranzit ropy na severní linku ropovodu Družba, přes Bělorusko, což poškodí především odběratele ropy z Maďarska, Čech a Slovenska. Jak je známo, alternativní tranzit ropy do ČR bude mít za následek zdražení pohonných hmot a tím pádem veškerých komodit, takže bude zajímavé sledovat směřování celé EU a její opatření proti zvýšení nezaměstnanosti, růstu HDP, inflaci a v neposlední řadě protiunijní nálady uvnitř EU od států, které budou chtít řešit tuhle krizi na vlastni pěst. Tomas Candulas místopředseda ZO č. 51, Havířov 4

5 Člověk se naučí i s léty žít, z každého nového dne radost mít. DEN SENIORŮ Již od roku 1998 si svět 1. října připomíná Mezinárodní den seniorů. I u nás se tento den pomalu dostává do povědomí lidí, i když blahopřání či květiny obdrží zatím jen málo dědečků a babiček. Tento svátek by měl být oslavou toho, co staří lidé společnosti přinášejí, měl by šířit znalosti o problémech, s nimiž se senioři setkávají. V mládí si totiž málokdo uvědomuje, že i on bude jednou starý. Dnešní senioři jsou určitě často schopni se věnovat nejen sobě, ale i jiným, proto si zaslouží určitou úctu a ohleduplnost mladých. Je jistě špatné, jestli společnost dovolí urážet starší, třeba i nemohoucí, nevkusnými vtipy a hesly, jestli nevede a nevychovává mládež k úctě ke starší generaci. Naše město seniorům věnuje pozornost a péči. Máme zde Kluby seniorů, penziony a zařízení pro naše staré občany. Množství aktivit a zábavy poskytuje Centrum aktivit na ul. Horymírova, existují slevy na jízdné i vstupné na kulturní pořady. Za to vše patří dík nás seniorů. Na péči o ně nezapomíná ani volební program naší strany ve městě. Naše město bylo kdysi městem mladých, to dnes již neplatí a velkou část obyvatel tvoří právě starší generace. Ta opravdu nevyžaduje nic, co jí nepatří. Většina se ráda zapojuje do různých činností, je členy zájmových organizací, má chuť žít, dovede se radovat i z obyčejných dní. Chce jen slušné, ohleduplné jednání těch, kdo si stáří zatím neumějí představit. Všem našim seniorům a seniorkám k tomuto svátku přejeme hodně zdraví, optimismu a životního elánu. - mk - 5

6 Blahopřejeme učitelům k jejich svátku Dle rozhodnutí UNESCO je 5. říjen Světovým dnem učitelů. Je oceněním jejich nedoceněné práce. Pro nás, jak říkáme nebo jsme říkali, národ Komenského, zůstává Dnem učitelů především 28. březen den narození Učitele národů, Jana Ámose Komenského. -trei- Je samozřejmě dobře, že se celý svět může i u příležitosti Světového dne zamyslet nad potřebností, ale také náročností učitelského povolání, které je spíše posláním. Učitelé nesou velkou zodpovědnost za to, jaká bude příští generace, která nastoupí na naše místo. Podle toho, jak jsou za svou práci oceňováni, si ale jejich práce společnost příliš necení. Dokud budeme generálům platit víc než učitelům, nebude na světě mír autor Jan Masaryk Setkání s jubilanty Zástupci MěV KSČM se setkali dne se svými členy, kteří v letošním roce dovršili 60 a 50 let od vstupu do komunistického hnutí. V úvodu přednesla krásnou báseň členka ZO KSČM č. 45 s. Marie Kročková. Předseda organizace Daniel Pawlas všem přítomným poděkoval za práci a vytrvalost, za to, že z dřívější KSČ plynule pokračovali v KSČM a hlavně vytrvali. Ve svém projevu poděkoval za to, co vytvořili, že Havířov býval bezpečné město, že vždy bylo vyžití pro mladou generaci. Danuše Holeksová foto: Jindřich Franek Přítomné pozdravil i předseda OV KSČM s. Jiří Nytra. Všem byl předán u této příležitosti pamětní list. Co následovalo? Vzpomínky na vlastní vstup do strany, na to jak se budoval Havířov i na vlastní pracovní a funkcionářské aktivity. Jubilantům přejeme hodně zdraví, chuti do další činnosti a elánu. Jubilem s námi slavili soudruzi Baboš, Blažek, Brzák, Folwarczný, Franek, Kocurek, Kronenberg, Mik, Popowycz a Riško. 6

7 70. výročí úmrtí kpt. pěchoty v záloze Rudolfa Jasioka Dne uplynulo právě 70 let od úmrtí kapitána Rudolfa Jasioka, který se narodil dne v Dolní Suché, která je dnes součástí Havířova. V karpatsko dukelské operaci byl Rudolf Jasiok ve funkci velitele tankové roty 1. praporu 1. československé tankové brigády a účastnil se bojů o krvavou kótu 534, dobytí města Dukla a trigonometru 694 Hyrowa hora. Při prvním pokusu o překročení čs. hranic u Zyndranowé se pouze Jasiokův tank dostal téměř na vrchol hraniční kóty 578. Krátce nato dostává tank první zásah ze samohybky. Zanedlouho dostal tank druhý zásah, přičemž zahynul i ppor. Rudolf Jasiok. Po boji u Zyndranowé byl Rudolf Jasiok povýšen na poručíka, byl povýšen do hodnosti nadporučík pěchoty v záloze in memoriam a na kapitána pěchoty v záloze. Levicový klub žen, který nese ve svém názvu jméno jeho matky Františky Jasiokové, pravidelně v den narození i úmrtí přichází položit kytičku květin k pamětní desce, která je umístěna v základní škole v Havířově Prostřední Suché, která nese i jeho jméno. Nejinak tomu bylo i letos. Jiřina Mlčáková, předsedkyně LKŽ Fr. Jasiokové foto: S. Mlčák Komunistická strana Čech a Moravy, Okresní výbor Frýdek Místek Moravskoslezský krajský výbor KSČM a Haló noviny pořádají Vratimovský odborný seminář na téma Kam směřuje dnešní svět? který se uskuteční v sobotu 8. listopadu 2014 od 9.00 hod. v Kulturním domě Frýdek (dříve DK VP Frýdek-Místek) 7

8 Stalo se před: Mistr Jan Hus se odebral na církevní koncil do Kostnice, kde chtěl obhájit svoje názory V průběhu tažení husitských. vojsk na Moravu padl u Přibyslavi Žižka císař František I. jmenoval Rakouským ministrem zahraničí Metternicha Narodil se J. G. Tajovský, slovenský spisovatel, básník a pedagog. V Havířově-Podlesí je po něm pojmenovaná ulice Vyhlášení samostatné Československé republiky Pro Království Srbů, Chorvatů a Slovinců přijat název Jugoslávie ustavující schůze Levé fronty kulturních pracovníků (Stanislav Kostka Neumann, Julius Fučík, Vladislav Vančura) Hospodářský krach na burze v New Yorku- černý pátek V protektorátu zavedeny lístky na potraviny Poslední jednotky polské armády kapitulovaly Hitlerovým výnosem se Těšínsko stalo součástí Německé říše První masová protinacistická demonstrace, v Praze při srážce s nacisty zraněn medik Opletal, zabit dělník V. Sedláček Příslušníci 1. československého armádního sboru v SSSR překročili hranice v Dukelském průsmyku a vstoupili na Československé území Němci začali ostřelovat Londýn raketami V v Maďarsku proběhl fašistický převrat Nacistická vojska zahájila operaci proti největší partyzánské jednotce 1. partyzánské brigádě Jana Žižky Německá armáda obsadila B. Bystrici, povstalci přešli do hor Vyhlášení NDR 1. prezident Wilhelm Pieck Československému vědci akademiku J. Heyrovskému byla udělena Nobelova cena Odvolán z funkce1.tajemníka ÚV KSSS N. S. Chruščov Začal pravidelný provoz ropovodu Družba Zahájen provoz nového havířovského nádraží K Havířovu připojena Dolní Datyně Mezinárodní den hudby Unesco vyhlásilo tento den jako Světový den učitelů AUTOREM A ILUSTRÁTOREM KNIHY FERDA MRAVENEC BYL ONDŘEJ SEKORA Připravila trei- Písemné příspěvky zasílejte na ******************************************************************************************************************** Vydává MěV KSČM Havířov určeno členům KSČM a sympatizujícím občanům Telefon: E- mail: uzávěrka příštího čísla číslo vyjde *** NEPRODEJNÉ*** 8