Proces osvojování dítěte

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Proces osvojování dítěte"

Transkript

1 Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Proces osvojování dítěte Bc. Lenka Vopálková Vedoucí diplomové práce: PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D. Brno 2009

2 Poděkování Děkuji především vedoucímu mé diplomové práce, PhDr. Pavlovi Navrátilovi, Ph.D., za odborné vedení, za toleranci a vstřícnost. Dále bych touto cestou chtěla poděkovat všem mým blízkým, kteří mi byli při psaní této práce velkou oporou. V neposlední řadě děkuji všem respondentům, kteří si našli čas a poskytli mi rozhovor. 1

3 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem svoji magisterskou práci vypracovala samostatně a že jsem všechny použité zdroje, ze kterých jsem při jejím zpracování čerpala, uvedla v seznamu bibliografie. V Brně 11. ledna 2009 Bc. Lenka Vopálková 2

4 Obsah Úvod... 5 I TEORETICKÁ ČÁST Pojetí adopčního procesu Rozhodování k adopci Motivace k rodičovství Motivace k náhradnímu rodičovství Neplodnost Příčiny neplodnosti Diagnostika neplodnosti Léčba neplodnosti Adopce jako řešení bezdětnosti Proces smíření se s neplodností Žádost o náhradní rodinnou péči Odborné posouzení Psychologické vyšetření žadatelů o náhradní rodinnou péči Příprava žadatelů o náhradní rodinnou péči Vnímání přípravy žadateli o náhradní rodinnou péči 24 4 Čekání na adopci Statistiky Vytipování vhodné náhradní rodiny Adopce převzetí dítěte Seznámení s dítětem Převzetí dítěte Období po adopci Vznik nových vztahů Možné problémy Problémy spojené s obtížným vytváření vazeb Problémy se vztahy v rodině Sdělení pravdy o adopci 39 3

5 II METODOLOGICKÁ ČÁST Metodika Cíl výzkumu Strategie výzkumu Vymezení kvalitativní výzkumné strategie vůči výzkumné strategii kvantitativní Techniky sběru dat Jednotka zkoumání a zjišťování Výběr respondentů Operacionalizace Otázky pro rozhovor Organizace výzkumu III ANALYTICKÁ ČÁST Vyhodnocení výsledků Identifikace respondentů Rodičovství a náhradní rodičovství Představy před podáním žádosti o zařazení do evidence žadatelů o náhradní rodinnou péči Podání žádosti o zařazení do evidence žadatelů o náhradní rodinnou péči a příprava žadatelů o náhradní rodinnou péči Prožívání doby čekání na adopci Nabídnutí konkrétního dítěte a seznámení s ním Adaptace a postoj náhradních rodičů k adopci Závěr Bibliografie Anotace Annotation Jmenný rejstřík Věcný rejstřík Stať

6 Úvod Tato práce se zabývá jednou z forem náhradní rodinné péče adopcí. Adopce neboli osvojení má dlouhou tradici. V různých formách se ve společnosti objevuje od pradávna. Její současnou podobu formuje zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí. Domnívám se, že v současné době, kdy sledujeme vzestupný trend počtu neplodných párů, je téma osvojení poměrně aktuální. Zároveň však ubývá počet dětí právně volných a současně vhodných k adopci. To ve spojení s mnohdy náročnými požadavky na věk, vlastnosti a původ potenciálně adoptovaného dítěte vede k prodlužování doby čekání na osvojení. Cílem této diplomové práce je popsat celý proces osvojení s hlavním zaměřením na osoby, které se rozhodly stát se náhradními rodiči, zejména se tato práce zabývá jejich motivací k tomuto rozhodnutí a jejich představami a požadavky na vlastnosti osvojovaného dítěte. Teoretickou část jsem se rozhodla rozčlenit podle jednotlivých fází, kterými prochází potenciální náhradní rodiče: rozhodování k adopci žádost o náhradní rodinnou péči čekání na adopci adopce převzetí dítěte období po adopci V následujícím textu tyto fáze stručně popíši. Rozhodnutí k adopci předchází, mimo jiné, zpravidla bezdětnost způsobená buď neplodností jako takovou, nebo nějakou jinou překážkou bránící páru v početí biologicky vlastního dítěte (např. výskyt vrozené vady v rodině). Jelikož vycházím z bio-psycho-sociálního pojetí člověka, věnuji v této kapitole prostor i druhům a léčbě neplodnosti. V této fázi se musí pár vyrovnat nejen s mnohdy nepříjemnými vyšetřeními a léčebnými procedurami, ale i s faktem, že nemůže dostát své roli zachovatele rodu a splnit očekávání okolí. Pár se tedy ocitá před nutností tuto nastalou životní situaci vyřešit. Ti, kteří se rozhodnou pro adopci vstupují do fáze druhé. 5

7 Pro fázi zařazení do evidence žadatelů o náhradní rodinnou péči je typická úzká spolupráce s úřady, jež náhradní rodinnou péči zabezpečují. Pár, nyní již žadatelé, po vyplnění potřebných dotazníků, sepsání žádosti a doložení nezbytných skutečností podstupuje psychologické vyšetření a přípravu žadatelů o náhradní rodinnou péči. V této chvíli mají možnost si utřídit a doplnit dosavadní poznatky o osvojení a zároveň se připraví na možné problematické situace, které mohou z tohoto aktu vyplynout. Fáze čekání na osvojení je jakýmsi obdobím klidu žadatelé již absolvovali vše potřebné a nyní toužebně očekávají zprávu, že byli vybráni jako vhodní náhradní rodiče. Délka této fáze se odvíjí nejen od počtu dětí vhodných k osvojení, ale i od požadavků a očekávání, které potenciální náhradní rodiče vyjádřili ve fázi předchozí. Trvá-li čekání příliš dlouho, stává se, že si žadatelé navyknou na život ve dvou, tedy bez dítěte, a celé období může vyvrcholit zažádáním o vyřazení z registru žadatelů o náhradní rodinnou péči. V této kapitole se věnuji i některým statistikám, které se týkají osvojení. Domnívám se, že pomáhají osvětlit problematiku čekání na osvojení. Tato fáze, i kapitola, končí vytipováním vhodné náhradní rodiny pro konkrétní dítě a jejím oslovením. Předposlední fází adopčního procesu je převzetí dítěte. V této chvíli jsou vybráni nejvhodnější žadatelé pro konkrétní dítě a jsou posléze seznámeni s jeho dokumentací. Pokud projeví žadatelé o nabízené dítě zájem, je jim umožněno dítě navštívit. V případě, že se jedná o osvojení dítěte se speciálními nároky na péči, mohou být žadatelé zaškoleni přímo v zařízení, v němž se dítě nachází. Nerozhodnou-li se žadatelé od osvojení nabízeného dítěte odstoupit, končí tato fáze zažádáním o umístění dítěte do předadopční péče a následným vydáním soudního rozhodnutí o nezrušitelném osvojení. V opačném případě se žadatelé vrací do pomyslné třetí fáze a znovu čekají na to, až budou vybráni jako vhodní osvojitelé jiného dítěte. V poslední fázi se žadatelé stávají legitimními rodiči dítěte. Postupně se prohlubují vzájemné vztahy jak mezi dítětem a adoptivními rodiči tak i mezi dítětem a širší rodinou, okolí rodiny nevyjímaje. Podaří-li se nově vzniklé rodině zdárně překonat všechna úskalí tohoto období, trvá tato fáze de facto navždy. 6

8 I TEORETICKÁ ČÁST 1 Pojetí adopčního procesu V následujícím textu popíši čtenáři členění této práce. Při koncepci teoretické části jsem vycházela z pojetí adopčního procesu některých autorů a zároveň i logicky podle časového sledu samotného procesu. Matějček (2002) v knize Osvojení a pěstounská péče užívá dělení adopčního procesu na Období příprav před přijetím dítěte, Období posuzování budoucích rodičů, Období očekávání a převzetí dítěte-vzniká nová rodina. Jak lze vytušit z názvů, v první z částí se zabývá dobou, ve které potenciální osvojitelé zvažují, zda podat žádost o náhradní rodinnou péči. V další části nastiňuje, jak probíhá posuzování budoucích rodičů, co vše musí žadatelé předložit, co vše je posuzováno a taktéž jak probíhá přípravný kurz pro žadatele o náhradní rodinnou péči. V části nazvané období očekávání radí žadatelům, jak využít dobu, ve které čekají na to, až budou vybráni jako vhodní osvojitelé konkrétního dítěte. V poslední části je popsán proces převzetí dítěte. V následujících částech knihy se k některým výše zmíněným tématům vrací a podrobněji je rozvíjí. Bubleová a kolektiv (2007) v Průvodci náhradní rodinnou péčí rozděluje adopční proces na části Období příprav před přijetím dítěte, Převzetí dítěte a Nové soužití. První část, tedy období příprav před přijetím dítěte, se ještě dále dělí na podkapitoly Období vnitřního rozhodnutí, Období posuzování budoucích rodičů a Období očekávání. Autoři v každé části stručně popisují její specifika situace, jež mohou nastat, možnosti jejich případného řešení a v neposlední řadě i zákonem daný postup při žádání o zařazení do evidence žadatelů o náhradní rodinnou péči a postup při převzetí dítěte do péče. Schoolerová (2002) svou knihu Adopce, vztah založený na slibu člení do 4 částí s názvy: Adopce, porod v srdci; Když přijde dítě domů; Jak o adopci mluvit; Vyrůstám jako adoptované dítě. V první části popisuje rozhodnutí k osvojení, popisuje druhy adopce (např. adopce prostřednictvím veřejných agentur, adopce, jíž předchází 7

9 pěstounská péče nebo adopce mezinárodní 1 ), genetické faktory a vliv předchozí rodinné výchovy na vlastnosti osvojovaného dítěte a faktory, jež ovlivňují úspěšnost adopce. Ve druhé části se věnuje utváření vazeb mezi osvojeným dítětem a adoptivními rodiči a problémy, které mohou po osvojení nastat. Název třetí části napovídá, že tato je věnována pojednání o problematice seznamování dítěte s faktem, že je osvojené. Poslední, čtvrtá, část se zaobírá potřebami dětí, jejich vnitřním prožíváním faktu, že jsou osvojené a v neposlední řadě i specifiky mezikulturní adopce. 2 Rozhodování k adopci Rozhodnutí adoptovat dítě předchází nelehký proces rozhodování. Preference tzv. vlastního, biologického rodičovství je odpradávna považována za něco jedinečného a nenahraditelného. Vřelý citový vztah podle této představy může existovat jen mezi vlastní matkou a vlastním dítětem. Bohužel mem 2 o neomylném hlasu krve je v lidech zakořeněn dodnes a nemálo komplikuje jak samo rozhodování, tak i pozdější případné nevlastní rodičovství. (Matějček, 2002) 2.1 Motivace k rodičovství Podle Karáskové (2000) lze rodičovství jako takové lze rozdělit na tři neoddělitelné složky biologické, psychologické a sociální. Biologické rodičovství je vázáno na narození dítěte. Biologickým rodičem pak člověk zůstává až do konce života a to bez ohledu na to, zda o potomka pečuje. Psychologické rodičovství je o vzájemném emocionálním uspokojení rodičů a dětí. Rodiče zároveň pomáhají dítěti získat základní orientaci ve světě. Sociální rodičovství souvisí s rolemi. Společnost od rodičů očekává, že se budou ve vztahu k dítěti chovat určitým způsobem. 1 Autorka, jakožto američanka, popisuje systém platný ve Spojených státech amerických. 2 Mem (z řeckého mimema napodobovat) je jakousi kulturní obdobou genu replikující se jednotkou kulturní informace. Memy se rozšiřují jak z generace na generaci, tak i komunikací s nepříbuzným okolím. Některé memy jsou jednoduché, například básnička, recept či melodie, jiné (těm se pak říká memplex) jsou komplikovanější třeba náboženská víra nebo politické přesvědčení. (cs.wikipedia.org) 8

10 Všechny tyto typy rodičovství existují současně, nikoli však v závislosti na sobě. Právě v případě osvojení se můžeme setkat s příkladem, kdy existuje psychologické rodičovství bez biologického. Rodiče, kteří z různých důvodů své dítě opustí pak jsou rodiči biologickými, nikoli však psychologickými. (Karásková, 2000) Motivace je stav, který aktivizuje chování a dává mu směr. Subjektivně je vnímán jako touha: přání jíst, pít, milovat se. (Atkinson, 2003, s. 348) Hartl (2000) rozlišuje dva druhy motivace vnitřní a vnější. Motivace vnitřní přichází z jedince samého. U žadatelů o náhradní rodinnou péči je jí především touha pomoci dítěti bez vlastní, tedy biologické, rodiny. Motivace vnější je u žadatelů nejčastěji zastoupena v podobě absence biologického dítěte a to kvůli neplodnosti, či smrti vlastního dítěte. Oba tyto druhy motivace by měly být u žadatelů přítomny. (in Juráková, 2002) Podle Pohlmana (1969) je na prvním místě rodičovské motivace instinkt. Touha mít děti je dána přírodní zákonitostí a bezdětnost je vnímána jako něco nepřirozeného, nepřírodního. Na druhém místě je pak motivace psychologická a společenská. V tomto případě hraje důležitou roli potřeba osvědčit před sebou i před druhými svou ploditelskou schopnost. (in Matějček, 1999) Jako další důvod vidí Matějček (1999) obohacení života. Děti od rodičů nejen přijímají, ale také jim noho dávají. Oproti dřívějším dobám, kdy byly děti hlavně pomocníky v práci a ekonomickou pojistkou pro stáří rodičů, jsou dnes děti zejména vnímány jako citová pojistka proti osamělosti. 2.2 Motivace k náhradnímu rodičovství Matějček (Matějček, 1999) zmiňuje dva nejčastější činitele v motivaci k adopci. Prvním z nich je nemožnost mít dítě vlastní, druhým pak náhrada za zemřelé dítě. Následující text se bude věnovat motivu častějšímu tedy neschopnosti mít dítě vlastní. Charakter motivovanosti žadatelů může být různý. Juráková (2002) se zmiňuje o primární, sekundární, nesouhlasné, slabé a zástupné motivovanosti. Primární motivovanost pramení z emocionální roviny. Takto motivovaní žadatelé chtějí pomoci opuštěnému dítěti. Sekundární motivovanost značí nepříliš ujasněnou pohnutku k adopci, žadatelé kupříkladu nechtějí zůstat ve stáří sami. Nesouhlasná motivovanost je podle Jurákové (2002) záporná, žadatelé se v páru výrazně neshodují. Slabá motivovanost se objevuje v případech, kdy mají žadatelé velkou šanci stát se biologický 9

11 mi rodiči. Projevuje se mimo jiné absencí na smluvených schůzkách. A konečně o zástupné motivovanosti žadatelů hovoříme tehdy, preferují-li své zájmy na úkor potřeb dítěte. Nyní si představme modelovou situaci: Mladí lidé se poznají, vstoupí do manželství. Okolí páru, ať už blízká rodina, či širší okruh přátel, známých a samozřejmě i novomanželé, automaticky předpokládají, že nově založená rodina naplní svou rodičovskou roli a rozroste se o nového člena. Některé páry se rozhodnou početí dítěte odložit na dobu, kdy budou finančně a materiálně zajištěni (aneb až zařídíme byt, až se v práci zavedu aj.). Když přijde doba, kterou pár pokládá za příhodnou, vysadí antikoncepci a očekává otěhotnění. Po několika marných pokusech se dostaví malá nejistota a pochybnost, které s přibývající časem sílí a mění se v zoufalství a beznaděj. Nyní je načase, smířit se s faktem, že něco není v pořádku a rozhodnout se jak nepříjemnou situaci řešit. (Konečná, 2003) Konečná (2003) se domnívá, že touha po založení rodiny může vyústit v tři cíle: vlastní dítě, adoptované dítě a bezdětnost. Ani jeden z těchto cílů nepokládá za méněcenný, je však důležité se ztotožnit se zvoleným cílem. Způsoby, jakými lze dosáhnout jednotlivých cílů, znázorňuje Konečná v mapce, viz obrázek č Vychází přitom z dělení psychologických dějů na jednání, prožívání a vědění. Jednáním jsou jednotlivé kroky, které bezdětný pár podniká od rozhodnutí se řešit neúspěšné pokusy o otěhotnění, přes řešení tohoto problému po dosažení vytýčeného cíle. Prožíváním pak rozumí vliv životní situace, ve které se bezdětný pár ocitá. Samo prožívání má do jisté míry vliv na jednání (viz psychogenní příčiny neplodnosti). Nemalý vliv na jednání mají též znalosti a zkušenosti, neboli vědění, jež je tvořeno systémem názorů, předsudků, postojů a hodnot. Na jejich základě pak pár jedná a jednáním zároveň získává nové informace a zkušenosti. Konečná zdůrazňuje, že neplodnost je vždy záležitostí dvou lidí, i když léčbu podstupuje pouze jeden z páru, a každý má rozdílné prožívání i vědění. Pojítkem obou je právě jednání, které vede ke společnému cíli. (Konečná, 2003, s. 38) 10

12 Obrázek 2.1 Mapka (Konečná, 2003, s. 38) 2.3 Neplodnost Neplodnost, neboli sterilita, je definována jako neschopnost počít dítě během jednoho roku nechráněného pohlavního styku s normální frekvencí. (www.neplodnost.cz) Prevalence neplodnosti je uváděna mezi 10 15% partnerských dvojic. Matějček (2002) uvádí, že v České republice je zhruba 13% neplodných párů. Podle 11

13 některých se toto procento neustále zvyšuje. Vůči tomuto tvrzení je ovšem Matějček skeptický. Světová zdravotnická organizace (WHO) dělí neplodnost do 4 kategorií: primární neplodnost: Naprostá absence početí i přes pravidelný nechráněný pohlavní styk po dobu jednoho roku. sekundární neplodnost: I přes pravidelný nechráněný pohlavní styk po dobu jednoho roku nedošlo k žádnému novému početí poté, co v minulosti k oplodnění došlo. pravidelné spontánní potraty/kojenecká úmrtnost: Úmrtnost živě narozených dětí před dosažením pátého roku života. idiopatická neplodnost (nevysvětlitelná neplodnost): Absence početí způsobená faktory jako laktace, antikoncepce, stižená sexuální aktivita nebo z neznámých příčin Příčiny neplodnosti Příčiny neplodnosti lze dělit podle toho, zda je příčina na straně ženy, či muže. Příčiny ženské neplodnosti ovariální: Příčinou je hormonální porucha způsobená nedostatečnou činností vaječníků. Prevalence 40%. tubární: Nejčastější příčinou bývá neprůchodnost vejcovodů způsobená pozánětlivým stavem. Prevalence 25 30%. endometrióza: Výskyt ložisek sliznice dělohy v podobě cyst v jiných částech pohlavního ústrojí. Prevalence 10%. cervikální faktor: Z různých příčin nedochází k vytvoření vhodných podmínek pro průchod, přežívání a pohyb spermií přes děložní hrdlo. Prevalence 5%. imunologický faktor: Tělo ženy tvoří protilátky proti spermiím, protilátky proti vnější vrstvě vajíčka (zona pellucida), nebo proti embryím. Prevalence 1 3%. psychogenní: V důsledku bolesti při pohlavním styku (dyspareunie), absence libida, frigidity, anorgasmie či vaginismu dochází k poruše normálního sexuálního života. Stejným způsobem působí i přílišná touha po otěhotnění. Žena bývá velmi často úzkostlivá a měsíční krvácení ji neurotizují. V závažných případech je nutná pomoc psychoterapeuta. Prevalence 6%. 12

14 příčiny související s jiným onemocněním: Nejčastěji se jedná o kachexii (podvýživa), nadměrnou otylost, těžké avitaminózy, závažná postižení nadledvin, diabetes mellitus nebo tyreopatie (nemoci štítné žlázy). Prevalence 6%. ovariální disfunkce při cytotoxické léčbě: Dochází k ní při chemoterapii zhoubných nádorů poškození genetické informace v oocytech: Chemoterapie i radioterapie má mutagenní účinek na oocyty i spermie, nebyl však prokázán zvýšený výskyt vrozených vad u dětí. (Švábová, 2007) Příčiny mužské neplodnosti Podíl mužské neplodnosti v posledních letech stoupá. primární testilkulární selhání: Může být buď vrozené, nebo získané (záněty varlat, traumata, radioterapie). sekundární testikulární selhání: Jedná se o poruchu funkce varlat, jež vede k nedostatečné tvorbě pohlavních hormonů. rezistence na androgeny: tzv. testikulární feminizace obstrukce genitálního ústrojí: Příčinou je oboustraný pozánětlivý uzávěr v oblasti nadvarlete nebo chámovodů, buď v důsledku úrazu, nemoci, či operace. toxické látky: Působení léků s estrogenním účinkem, cytostatik, návykových látek. Vliv má i pracovní prostředí muže. idiopatická: snížený počet pohyb spermií v ejakulátu (oligoastenospermie) psychogenní: Impotence, nedostatečná erekce či chybějící ejakulace. infekční: Např. způsobená chlamydiemi. životní styl: Široké spektrum vlivů (výživa, ale i pesticidy, kovy a průmyslové chemikálie, které se mohou dostat do pitné vody,vzduchu či potravin). testikulární dysfunkce u onkologických pacientů: Poškození varlete patří k nejčastějším dlouhodobým vedlejším účinkům chemoterapie. poškození genetické informace ve spermiích: Jak již bylo řečeno výše, po chemoterapii dochází ve spermiích k poškození genetické informace, není však prokázán zvýšený výskyt vrozených vad, ani vliv na poporodní váhu či změnu poměru mezi počtem narozených chlapců a dívek. (Švábová, 2007) 13

15 2.3.2 Diagnostika neplodnosti Rozhodne-li se pár pátrat po příčině marných pokusů o otěhotnění, čeká jej série vyšetření, která nejen, že mnohdy nejsou příliš příjemná, ale zároveň jsou i zásahem do tak intimní záležitosti, jako je plození dětí. Konečná (2003) se však domnívá, že člověk snáší vyšetření tím lépe, čím více je o jeho průběhu informován. Vzhledem k tomu, že nejméně 20 % všech případů neplodnosti je způsobeno neplodností ženy i muže zároveň, je velice důležité, aby byli vyšetřeni oba partneři. (http://www.zenska-neplodnost.cz) Anamnéza Anamnéza je prvním krokem pro volbu dalšího postupu. Důraz je kladen na zdravotní stav, genetickou zátěž, životní styl, užívanou antikoncepci, průběh předešlých těhotenství a v neposlední řadě i na sexuální poměry (frekvence styků, potíže při styku atd.). (Konečná, 2003; Švábová, 2007) Základní fyzikální vyšetření U žen se jedná o gynekologickou prohlídku, u muže jde o andrologickou prohlídku genitálního ústrojí. Sledují se odchylky ve stavbě a funkci pohlavních orgánů. (Konečná, 2003) Genetické vyšetření Podstupují jej oba partneři. Sledují se možné rizikové faktory podmíněné dědičností a možné a narušení chromozomů. (Švábová, 2007) Hormonální vyšetření U žen se sleduje kolísání hladiny ženských hormonů v krvi v průběhu menstruačního cyklu, u mužů hladina gonadotropinů, testosteronu a prolaktinu. (Švábová, 2007) Vyšetřovací metody u ženy ultrazvukové vyšetření vaječníků a jejich funkcí (Švábová, 2007) měření bazální teploty: Zvýšení průměrné bazální teploty o 0,3 C je důkazem proběhlé ovulace. (Švábová, 2007) 14

16 vyšetření cervikálního hlenu: Součástí je i postkoitální test, kdy se odebírá hlen z děložního hrdla za hodin po nechráněném pohlavním styku. (Konečná, 2003) imunologické vyšetření: Zjišťuje se případná přítomnost protilátek proti spermiím či zona pellucida (vnější obal vajíčka). rentgenové vyšetření průchodnosti vejcovodů endometriální biopsie: Odběr vzorku tkáně z děložní sliznice a vyšetření jeho reaktivity na estrogen a progesteron. laparoskopie: Vizuální vyšetření orgánů břišní dutiny. Může mít zároveň i terapeutický charakter (např. odstranění srůstů). (Konečná, 2003) hysteroskopie: Přímé optické vyšetření děložní dutiny, které umožní vyloučit anatomické překážky. (Švábová, 2007) Vyšetřovací metody u muže spermiogram: Vyšetření vlastností ejakulátu a spermií. Před vyšetřením je nutná 3-4 denní sexuální abstinence. (Švábová, 2007) testikulární biopsie: Jedná se o diagnostický výkon kombinovaný s terapeutickým odběrem tkáně. Získané spermie lze použít pro oplodnění vajíček v rámci mimotělního oplodnění. (Švábová, 2007) kultivační vyšetření: Zjišťuje se přítomnost infekčních agens Léčba neplodnosti Objeví-li se příčina neplodnosti, je páru doporučena léčba. Mnoho z léčebných postupů je úspěšných, ne však každému páru se podaří dosáhnout kýženého výsledku rychle a některým párům se to bohužel nepodaří nikdy. Příprava na léčbu Mnozí odborníci na léčbu sterility doporučují vytvořit si na úvod léčby plán. Plán by měl obsahovat nejen procedury, které se pár na doporučení odborníka rozhodne podstoupit, ale též finanční plán. Pacienti nezřídka získávají pocit, že potřebují ještě pár dalších cyklů léčby, ještě jeden pokus a výsledek se musí dostavit. Mnoho partnerských 15

17 dvojic se již dostalo do dluhů jen kvůli ještě jednomu poslednímu pokusu. (Doherty, Clark, 2006) Hormonální léčba Pokud u ženy laboratorní testy ukazují na poruchu ovulace nebo je u mužů zjištěna porucha tvroby spermií, bývá obvykle doporučována léčba hormony. (www.stopneplodnosti.cz) Úspěšnost léčby žen bývá v těchto případech až 75%. (Doherty, Clark, 2006) Intrauterinní inseminace Znamená zavedení spermií do dutiny děložní. Sperma partnera a nebo dárce je před inseminací speciálně upraveno a pomocí tenkého ohebného katetru přeneseno do děložní dutiny ženy. Před tímto zákrokem obvykle žena podstupuje hormonální léčbu. Úspěšnost této techniky se pohybuje mezi 10-15% na cyklus, s vyšším počtem opakování inseminací se může i (mírně) zvýšit. (www.neplodnost.org) Mimotělní oplodnění Principem mimotělního oplodnění (IVF) je získání vajíček z vaječníku ženy a jejich oplození mimo tělo ženy. (Doherty, Clark, 2006) Následuje již zmíněné oplodnění in vitro (ve zkumavce), kultivace embryí a jejich následný přenos do dělohy. (www.neplodnost.org) Úspěšnost po jednom pokusu je 30 45%. (Doherty, Clark, 2006) Intracytoplasmatická injekce spermií Je metoda založená na zavedení jediné spermie přímo do zralého vajíčka pomocí pipety. V případě úspěšného oplodnění a vzniku embrya se následně postupuje jako při standardní IVF. Tato metoda umožňuje počít biologicky vlastního potomka i mužům, kteří byli ještě donedávna odkázáni výhradně na spermie dárce. Pro vyšší naději na úspěch je v mnoha zemích používána častěji než klasická IVF. (www.neplodnost.org) Dárcovství spermií Spermie dárce se používají pokud nejsou k dispozici vlastní spermie nebo pokud je muž nositelem geneticky vázaného onemocnění. Darované sperma je po laboratorním zpracování zmraženo a skladováno ve spermabance po dobu následujícího nejméně půl 16

18 roku, než je použito k oplození. Z právního hlediska je možné použití spermií dárce pouze u manželské dvojice, která zároveň doloží právně ověřený souhlas obou partnerů. (http://www.neplodnost.org) Dárcovství vajíček Pokud se u pacientky nepodaří získat vlastní vajíčka nebo u ní existují genetická onemocnění sdružená s poruchami plodnosti, je možno získat vajíčka od dárkyně. (www.zenska-neplodnost.cz) Dárkyní může být buď žena, která podstupuje IVF a má nadbytek vlastních vajíček nebo žena, která je stimulována pouze za účelem darování oocytů. (http://www.neplodnost.org) Kryokonzervace Pod tímto termínem rozumíme uchování embryí ve speciálních kontejnerech v tekutém dusíku při teplotě -196 C. Používá se u pacientek s vyšším počtem embryí, kdy se nedoporučuje jejich přenos do dělohy, nebo tam, kde je nutné transfer odložit. Slouží i pro uchování embryí před radioterapií nebo chemoterapií. (www.zenskaneplodnost.cz) 2.4 Adopce jako řešení bezdětnosti Jak již bylo řečeno výše, adopce se nejčastěji uplatňuje tam, kde selžou pokusy o početí i léčba. (Matějček, 1999) Tento fakt potvrzuje i studie WHO (DHS Comparative Reports), jejímž závěrem je, že bezdětné ženy preferují adopci dítěte o 15% častěji, než ženy, které mají vlastní dítě. Tuto skutečnost potvrzuje i praxe podle Břuskové (2001) jsou žadateli o osvojení dítěte v drtivé většině bezdětné manželské dvojice. Páry se zpravidla rozhodují k adopci až po několikaletém, vyčerpávajícím snažení o početí biologicky vlastního dítěte. Domnívám se, že motivace k adopci se liší v závislosti na diagnóze. V případech, kdy biologické rodičovství znamená ohrožení zdraví a života matky nebo dítěte je nejspíše motivace osvojit dítě vyšší, nežli v případech, kdy je možno problém eliminovat terapií. Podle Matějčka (1999) je pár, který se nehodlá smířit se životem bez dítěte postaven před nelehké rozhodování. Osvojené cizí dítě s sebou přináší spoustu neznámých. Je třeba si uvědomit, že je obdařeno genetickou výbavou neznámých lidí 17

19 a noví rodiče neměli možnost se s ním v průběhu prenatálního vývoje sžít. Mnozí lidé, kteří zvažují adopci, o ní mají zkreslené představy, příliš si ji idealizují. 2.5 Proces smíření se s neplodností Pár, který se ocitá tváří v tvář faktu neschopnosti počít vlastního potomka, prochází nelehkou krizí, se kterou se musí vyrovnat. Nejen, že může prožívat pocit vlastního selhání, trpí nenaplněním svých tužeb a snů, ale i zároveň může pociťovat zklamání nad nenaplněním své společenské role, role rodičovské. Existuje řada teorií, které se zabývají průběhem a zvládáním krizí. Pro nastínění situace, jíž prochází neplodný pár jsem zvolila fáze krize, které definovala Verena Kastová (2000): 1. Fáze popření to přeci nemůže být pravda : V této fázi se člověk/pár dozvídá diagnózu a poprvé se ocitá tváří v tvář této nepříjemné skutečnosti. Byť tomuto okamžiku s největší pravděpodobností předcházelo období diagnostikování, mnohdy i léčby a závěr bylo možno předpokládat, teprve nyní se definitivně rozplynuly i poslední naděje na vlastní dítě. Člověk v této chvíli může ztratit schopnost vnímat, pociťovat, odmítá se s diagnózou smířit. 2. Fáze propukání chaotických emocí:tuto fázi charakterizují bolest, vztek, úzkost, strach, hněv, radost a pocity viny. Mohou se objevit i snahy najít a označit viníka či příčinu. Člověka pohlcuje neklid, objevují se poruchy spánku a zvýšená náchylnost k infekcím. Tento emoční chaos je nutno vydržet a vyjádřit. 3. Fáze hledání, nalézání a odpoutávaní: V této fázi člověk nalézá nový smysl života, nový směr a smiřuje se s údělem člověka, který nikdy nebude mít biologicky vlastní dítě. Tak, jak jsem již zmiňovala výše, jedním z nalezených východisek může být právě adopce. 4. Fáze nového vztahu k sobě a ke světu: Člověk se plně vnořuje do naplnění nového cíle, který si vytýčil. Tato fáze však neznamená definitivní smíření se s neplodností. 18

20 3 Žádost o náhradní rodinnou péči Vnitřní rozhodnutí osvojit dítě je prvním z mnoha nelehkých kroků, které pár (nebo i jednotlivec) rozhodnutý k adopci musí podniknout. V další části textu se budu věnovat pomyslné druhé fázi, kterou je zažádání o náhradní rodinnou péči. Podle zákona o sociálně právní ochraně dětí (zk. č. 359/1999 Sb.) se žádost o zařazení do evidence žadatelů o náhradní rodinnou péči podává příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Tato žádost musí obsahovat osobní údaje žadatelů jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu. Dále žadatelé předkládají doklad o státním občanství nebo o povolení k dlouhodobému či trvalému pobytu na území České republiky; zprávu o zdravotním stavu a v neposlední řadě i údaje o ekonomických a sociálních poměrech. Součástí dokumentace žadatelů je i výpis z Rejstříku trestů vyžádaný obecním úřadem. Žadatelé též musí písemně vyjádřit svůj souhlas s tím, aby byli po uplynutí lhůty po uplynutí jednoho roku od právní moci rozhodnutí o zařazení do evidence žadatelů zařazen do evidence Úřadu pro zprostředkování osvojení dítěte z ciziny. Písemně je též nutno stvrdit souhlas s tím, že orgán sociálně právní ochrany dětí zprostředkující osvojení je oprávněn zjišťovat další údaje potřebné pro zprostředkování, zejména o způsobu života žadatelů a kdykoli zjistit, zda nedošlo ke změně rozhodných skutečností uvedených ve spisové dokumentaci. Jako další krok žadatelé písemně potvrzují souhlas s účastí na přípravě fyzických osob k přijetí dítěte do rodiny. Úřad přikládá své stanovisko k žádosti. Spisová dokumentace žadatelů je v kopii posléze postoupena krajskému úřadu, který vede jak evidenci žadatelů o zprostředkování náhradní rodinné péče, tak i evidenci dětí vhodných k osvojení. (zk. č. 359/1999 Sb.) Splňuje-li žádost všechny náležitosti, může být přikročeno k dalším částem adopčního procesu, kterými jsou odborné posouzení a příprava žadatelů. 3.1 Odborné posouzení Odborné posouzení pro zprostředkování osvojení a pěstounské péče zahrnuje: posouzení žadatele a dítěte zhodnocení přípravy k přijetí dítěte do rodiny 19

Průvodce osvojením. Jak na osvojení

Průvodce osvojením. Jak na osvojení Průvodce osvojením Jak na osvojení Opuštěné dítě je dítě, které se ne vlastní vinou ocitlo bez vlastní rodiny a není naděje na změnu poměrů v biologické rodině. Je proto žádoucí, aby společnost nalezla

Více

NEPLODNOST A ASISITOVANÁ REPRODUKCE

NEPLODNOST A ASISITOVANÁ REPRODUKCE NEPLODNOST A ASISITOVANÁ REPRODUKCE Problém dnešní doby http://www.ulekare.cz/clanek/ve-zkumavce-se-da-vypestovat-vajicko-i-spermie-13323 http://www.babyfrance.com/grossesse/fecondation.html Co tě napadne,

Více

Pěstounská péče na. Jak na pěstounskou péči na. přechodnou dobu

Pěstounská péče na. Jak na pěstounskou péči na. přechodnou dobu Pěstounská péče na přechodnou dobu Jak na pěstounskou péči na Co je pěstounská péče na Ve stávajícím systému náhradní rodinné péče se od 1. 6. 2006 objevuje nový institut, kterým je pěstounská péče na.

Více

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. cílová skupina: žáci sekundy cílem

Více

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA ÚVOD 12 ODDÍL I SEXUÁLNÍ ZRÁNÍ A FORMOVÁNÍ SEXUÁLNÍ IDENTITY 1 Prenatální vývoj 16 1.1 Prenatální vývoj a diferenciace pohlaví 16 1.2 Prenatální vývoj 31 1.3 Časné těhotenské ztráty 35 2 Porod 42 2.1 Prenatální

Více

upravuje 27a, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí

upravuje 27a, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí Praxe upravuje 27a, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí před zařazením klientů do evidence osob vhodných stát se pěstouny nutná specializovaná a rozšířená příprava v praxi se ukazuje,

Více

Alternativy: adopce, pěstounská péče

Alternativy: adopce, pěstounská péče Léčba neplodnosti neplodnost je vždy nemocí páru! léčbu lze provádět různými postupy: léčba psychosociální, léčba farmaky, asistovaná reprodukce od inseminace po IVF základní etická otázka nejobecnějšího

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE Název dokumentu: Změna situace Druh dokumentu: Základní dokument revidovaný Identifikační znak: PPR/SQ12 Datum vypracování: Vypracoval: 31. 12. 2014, revize:

Více

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na pěstounskou péči POMOC OHROŽENÝM DĚTEM Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám.

Více

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Život v náhradní rodinné péči z pohledu přijatých dětí a náhradních rodin www.nahradnirodina.cz www.nadacesirius.cz www.nadacesirius.cz

Více

ODBORNÁ PŘÍPRAVA PĚSTOUNŮ A OSVOJITELŮ

ODBORNÁ PŘÍPRAVA PĚSTOUNŮ A OSVOJITELŮ ODBORNÁ PŘÍPRAVA PĚSTOUNŮ A OSVOJITELŮ TRIADA - Poradenské centrum,o.s. zajišťuje organizačně a odborně odbornou přípravu na přijetí dítěte do rodiny od roku 2004 ve spolupráci se STROP, o.s. Zlín, lektorsky

Více

Výchova ke zdraví poučení. o lidském těle. A-Z kviz finále T U V W X Z Ž

Výchova ke zdraví poučení. o lidském těle. A-Z kviz finále T U V W X Z Ž Výchova ke zdraví poučení A o lidském těle B C A-Z kviz finále D E F G H Ch I J K L M N O P R Ř S Š T U V W X Z Ž Trvalé osvojení dítěte se nazývá A adopce správná odpověď náhradní otázka Porucha stravování,

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Pod pojmem užívání drog rozumíme širokou škálu drogového vývoje od fáze experimentování,

Více

272/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 10. července 2001, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb.

272/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 10. července 2001, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb. 272/2001 Sb. ZÁKON ze dne 10. července 2001, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I

Více

Středisko náhradní rodinné péče, o. s. Situace náhradní péče o děti na Slovensku

Středisko náhradní rodinné péče, o. s. Situace náhradní péče o děti na Slovensku Středisko náhradní rodinné péče, o. s. Situace náhradní péče o děti na Slovensku Do začátku 90. let standardní forma péče Kolektivní domovy Do r. 1997 byla náhradní péče o děti řízena 3 rezorty: zdravotnictvím,

Více

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže.

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Určeno nejen pro muže. Cukrovka může mít negativní vliv na Váš sexuální život. Tato brožurka je určena jen pro Vaši informaci. V žádném případě nemůže nahradit lékařské

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Průvodce pro náhradní rodinnou péči

Průvodce pro náhradní rodinnou péči Průvodce pro náhradní rodinnou péči Jak na náhradní rodinnou péči V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném a harmonickém prostředí své rodiny, právem a povinností rodičů je výchova a péče o děti. Bohužel

Více

Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči

Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném a harmonickém prostředí své rodiny, právem a povinností rodičů je výchova a péče o děti. Bohužel ne všichni rodiče

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

ŽÁDOST A PROHLÁŠENÍ O SOUHLASU S UMĚLÝM OPLODNĚNÍM A LÉKAŘSKÝCH VÝKONECH S NÍM SPOJENÝCH (REVERZ)

ŽÁDOST A PROHLÁŠENÍ O SOUHLASU S UMĚLÝM OPLODNĚNÍM A LÉKAŘSKÝCH VÝKONECH S NÍM SPOJENÝCH (REVERZ) ŽÁDOST A PROHLÁŠENÍ O SOUHLASU S UMĚLÝM OPLODNĚNÍM A LÉKAŘSKÝCH VÝKONECH S NÍM SPOJENÝCH (REVERZ) Pacientka: Partner/manžel pacientky: (dále jen partner pacientky ) Jméno:... Jméno:... R.č.... R.č....

Více

03. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

03. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace RANÁ PÉČE 01. Pojmenování (název) životní situace Raná péče 02. Základní informace k životní situaci Raná péče je terénní sociální služba, případně doplněná ambulantní formou služby. Mohou ji využít rodiny,

Více

Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR. 17. září 2014. Odbor ochrany práv dětí

Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR. 17. září 2014. Odbor ochrany práv dětí Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR 17. září 2014 Odbor ochrany práv dětí Národní strategie ochrany práv dětí a související AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ 2012

Více

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze 21. 11. 2013, Bratislava Inovatívne technológie včasnej prevencie v poradenských systémoch a preventívnych programoch Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní

Více

Mimotělní oplození. léčebně řeší stavy, kdy:

Mimotělní oplození. léčebně řeší stavy, kdy: VÝZNAM VYŠETŘENÍ REPRODUKČNÍ IMUNITY PRO IVF-ET Jindřich Madar pracoviště reprodukční imunologie Ústavu pro péči o matku a dítě Praha Podolí Metoda mimotělního oplození s následným přenosem embrya do dělohy

Více

Schéma výzkumu listopad 2012

Schéma výzkumu listopad 2012 Schéma výzkumu listopad 2012 A. Výzkum současné praxe NRP v zahraničí Země: Dánsko, Polsko, Velká Británie, Slovensko Téma NRP + sub-témata: služby dostupné náhradní rodině, standardy služeb, získávání

Více

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA Katedra sociální práce a sociální politiky Studijní opora předmětu NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE oboru Sociální práce ve veřejné správě KS

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_13_RODINNÉ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče

Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče Poslání Rané péče Diakonie Stodůlky Pomáháme rodině zorientovat se v náročné situaci

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

Analýza zdravotního stavu. obyvatel. zdravého města STRAKONICE. II.část. MUDr. Miloslav Kodl

Analýza zdravotního stavu. obyvatel. zdravého města STRAKONICE. II.část. MUDr. Miloslav Kodl Analýza zdravotního stavu obyvatel zdravého města STRAKONICE II.část 214 MUDr. Miloslav Kodl Analýza byla zpracována za podpory Národní sítě Zdravých měst ČR v rámci projektu STRATEG-2, který je financován

Více

P r ů v o d c e p r o z á j e m c e o n á h r a d n í r o d i n n o u p é č i

P r ů v o d c e p r o z á j e m c e o n á h r a d n í r o d i n n o u p é č i P r ů v o d c e p r o z á j e m c e o n á h r a d n í r o d i n n o u p é č i Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném a harmonickém prostředí své rodiny,

Více

Klienti roku 2013 - Rozřazení dle aktivity ( 135)

Klienti roku 2013 - Rozřazení dle aktivity ( 135) Analýza klientů Střediska náhradní rodinné péče rok 201 Středisko náhradní rodinné péče, spolek 1, zpracovává již třetím rokem analýzu klientů, které mělo v daném roce v evidenci. Podrobněji se analýza

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Pěstounská péče na přechodnou dobu v praxi www.nahradnirodina.cz www.nadacesirius.cz www.nadacesirius.cz Pěstounská péče na přechodnou

Více

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Sociální politika 1. ročník Studijní obor: Sociální činnost RODINNÁ POLITIKA Rodina je nejstarší a základní jednotka společnosti, nejpřirozenější místo života lidí. FUNKCE RODINY: biologická výchovná citová

Více

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2012 vyjádřeno v absolutních hodnotách finanční zabezpečení dětí v NRP

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2012 vyjádřeno v absolutních hodnotách finanční zabezpečení dětí v NRP Analýza dotazů na poradně Adopce.com (celkem: dotazů, odpovědí) Tato analýza rozkrývá strukturu dotazů na poradně Adopce.com v sekci Rady odborníků za rok. Poradna funguje na principu volné diskuse mezi

Více

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl

Více

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE RADA A POUČENÍ LÉKAŘE Obsah: Uživatelky kombinované hormonální antikoncepce Léčebné účinky kombinované hormonální antikoncepce Kontraindikace kombinované hormonální antikoncepce Vysvětlivky: COC = z anglického

Více

Asistovaná reprodukce 2012. Assisted reproduction 2012

Asistovaná reprodukce 2012. Assisted reproduction 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 18. 12. 2013 56 Souhrn Asistovaná reprodukce 2012 Assisted reproduction 2012 V roce 2012 provozovalo činnost 39 center

Více

Je poskytována dětem bez rodiny nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině.

Je poskytována dětem bez rodiny nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině. Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada PRÁVO, DUM

Více

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost x odlišnost v poradenství Poradenská služba vytváří koncept rovných příležitostí, vychází ze snahy vyrovnávat podmínky pro vzdělání, s respektem

Více

Perspektivy péče o ohrožné děti

Perspektivy péče o ohrožné děti Perspektivy péče o ohrožné děti Bc. Radek Šoustal referent SPOD, KÚ MSK Ostrava-Poruba, 22. 11. 2011 Základní dokumenty Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti na období

Více

Organizace letního semestru

Organizace letního semestru Organizace letního semestru Prezenční studium (výuka 12 týdnů) 17. 2. 2014 10. 5. 2014 Kombinované studium (víkendová/odpolední výuka) dle aktuálních termínů Zkouškové období (4 týdny) 12. 5. 2014 7. 6.

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ KANCELÁŘ MINISTRA Tiskové oddě lení Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit Tisková zpráva Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

http://www.detipatridomu.cz/

http://www.detipatridomu.cz/ Hezký den rádi bychom Vás seznámili s jednou z forem náhradní rodinné péče, která je dle našeho názoru širokou veřejností poněkud opomíjená, a to především z důvodu malé informovanosti. Na úvod si dovolíme

Více

ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET

ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET Praha, 17. 6. 2013 ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET TABÁK KOUŘÍ TŘETINA ČECHŮ A ČTVRTINA ČEŠEK - NEJVÍCE KOUŘÍ MLADÍ LIDÉ Počet kuřáků v České republice neklesá, jejich

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: vyšetření zaměřené na včasný záchyt zhoubného nádoru děložního čípku. V České republice každoročně onemocní zhoubným nádorem děložního čípku přibližně

Více

ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE

ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE I. OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE/KY Státní příslušnost:

Více

Čl. I Prevence záškoláctví

Čl. I Prevence záškoláctví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy V Praze dne 11.března 2002 Čj.: 10 194/2002-14 Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví

Více

PRŮBĚH PŘÍPRAVY náhradní rodinná péče

PRŮBĚH PŘÍPRAVY náhradní rodinná péče PRŮBĚH PŘÍPRAVY náhradní rodinná péče Časový rozsah Rozsah jednotlivých příprav je stanoven ze zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí takto: pro zprostředkování osvojení nebo pěstounské

Více

Mgr. Miroslav Raindl

Mgr. Miroslav Raindl Mgr. Miroslav Raindl Středisko poskytuje služby Poradenské, odborné informace apod. Mediace mezi klientem a jeho rodiči aj. Diagnostické Vzdělávací Speciálně pedagogické a psychologické Výchovné a sociální

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 1, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Výběr pěstounských rodin v ČR a ve Švýcarsku

Výběr pěstounských rodin v ČR a ve Švýcarsku Výběr pěstounských rodin v ČR a ve Švýcarsku Dnes již není pochyb o tom, že pro zdravý a šťastný vývoj a život dítěte je nejlepší, vyrůstá-li ve své biologické rodině. Pokud však tato rodina není funkční,

Více

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2014

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2014 Analýza dotazů na poradně Adopce.com (celkem 1 dotazů, odpovědí) Tato analýza rozkrývá strukturu dotazů na poradně Adopce.com v sekci Rady odborníků za rok 1. Poradna funguje na principu volné diskuse

Více

Informovaný souhlas. 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví. JUDr. Milada Džupinková, MBA

Informovaný souhlas. 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví. JUDr. Milada Džupinková, MBA Informovaný souhlas 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví JUDr. Milada Džupinková, MBA Souhlas s výkonem Úmluva o lidských právech a biomedicíně Článek 5 Obecné pravidlo

Více

Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu

Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE I. OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE/KY Rodné příjmení: Státní

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Zdravotní potíže (XII. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Zdravotní potíže (XII. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.3.2003 11 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Zdravotní potíže (XII. díl) Tato aktuální

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 RODINNÉPRÁVO Upravuje vznik a zánik manželství, vztahy mezi manžely, rodiči, dětmi

Více

Podpora odborných partnerství: potřeby seniorů a pečujících osob v Plzeňském kraji (2012)

Podpora odborných partnerství: potřeby seniorů a pečujících osob v Plzeňském kraji (2012) Analýza potřeb seniorů v Plzeňském kraji z perspektivy poskytovatelů: Služby osobní asistence (pracovní verze analýzy určená k připomínkování) 21.2.2013 Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci západní

Více

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_16_PRÁVO_2.04_Náhradní rodinná výchova. Výkladová prezentace k tématu Náhradní rodinná výchova

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_16_PRÁVO_2.04_Náhradní rodinná výchova. Výkladová prezentace k tématu Náhradní rodinná výchova Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012. PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012. PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012 PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně právní ochraně dětí schvalovací proces Prošla dvakrát mezirezortním

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Smetanovo nábřeží 27, Vyškov, tel.: 517 333 909, mobil: 733 525 998 poradna@psychologie.vys.cz www.psychologie.vys.cz

Více

Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost

Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost Všechny nabízené semináře probíhají v uvedeném termínu v Pardubicích. Přihlášku k semináři si můžete stáhnout na našich webových stránkách www.amalthea.cz v

Více

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina Duševní hygiena Mgr. Kateřina Vrtělová Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně www.gaudia.org./rakovina Co je to duševní hygiena? Často nás přinutí přemýšlet nad touto otázkou až nepříznivé

Více

Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová

Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová ZZS kraje Vysočina Pelhřimov 29.10.2010 Úzkost - subjektivní zážitek doprovázený neblahým tušením, pocitem bezmocnosti, které se váží

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy Příloha č. 4 - Vzorové dopisy a) Přední strana Zde vedle loga MZ Vážený pane, muž varianta 1 (50-70 let; bez K) neabsolvoval toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: V České republice každoročně

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Slovenská Členy

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Zdravotní deník pro sledování léčby

Zdravotní deník pro sledování léčby Zdravotní deník pro sledování léčby Péče o muže s rakovinou prostaty Proč bych měl být sledován pravidelně? Lékaři mi nedávno zjistili rakovinu prostaty, se kterou se budu dlouhodobě léčit. Můj lékař zvolil

Více

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7, PSČ 150 00 OŠETŘOVATELSKÁ DOKUMENTACE ERNESTINE WIEDENBACH MODEL UMĚNÍ POMOCI Místo odborné praxe: Jméno a příjmení studenta: Studijní obor: Ročník

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Umírání v ČR V ČR každoročně zemře kolem 105 000 lidí 35000 Absolutní počty zemřelých v ČR podle pohlaví a

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO RODIČE A DĚTI, NÁHRADNÍ RODINNÁ VÝCHOVA

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO RODIČE A DĚTI, NÁHRADNÍ RODINNÁ VÝCHOVA KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO RODIČE A DĚTI, NÁHRADNÍ RODINNÁ VÝCHOVA VZTAH RODIČŮ A DĚTÍ Jak už bylo řečeno v předešlé prezentaci, každý rodič má vůči svým nezletilým potomkům rodičovskou

Více

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Přemyslova 1618/12 Havířov Podlesí 736 01 Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 1 Pohled sociální pracovnice a dlouholeté pěstounky na kontakt

Více

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě VYTVOŘENÍ INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU PÉČE O DÍTĚ V okamžiku, kdy sociální pracovnice a přizvaní odborníci a organizace dokončili

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

PhDr. Radka Bužgová, Ph.D. PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D. Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita

PhDr. Radka Bužgová, Ph.D. PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D. Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita PhDr. Radka Bužgová, Ph.D. PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D. Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita Hodnocení potřeb v paliativní péči K identifikaci priorit, aktuálních

Více

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2013 - vyjádřeno procentuélně

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2013 - vyjádřeno procentuélně Analýza dotazů na poradně Adopce.com (celkem 88 dotazů, 91 odpovědí) Tato analýza rozkrývá strukturu dotazů na poradně Adopce.com v sekci Rady odborníků za rok 1. Poradna funguje na principu volné diskuse

Více

CENÍK VÝKONU NEHRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

CENÍK VÝKONU NEHRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ CENÍK VÝKONU NEHRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 1. ICSI 1 oocyt 5.000,- Kč 2-10 oocytů 8.000,- Kč každý další oocyt 1.000,- Kč (Intracytoplazmatická injekce spermie - vpravení spermie do cytoplazmy vajíčka)

Více

Podpora neformálních pečovatelů

Podpora neformálních pečovatelů Podpora neformálních pečovatelů Sociální služby efektivně, transparentně, aktivně Praha, 10. března 2015 Parametry projektu od 1. 2. 2014 důvody realizace neexistuje komplexní zmapování potřeb pečujících

Více

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE Náhradní rodinná péče je poskytována dětem bez rodiny, nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině. Dává dětem možnost vyrůstat v přirozeném rodinném

Více

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD:

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD: Obecní úřad Bříza je v souladu s ustanovením 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, (dále jen zákon o SPOD) orgánem sociálně-právní ochrany. Výkon sociálně-právní ochrany

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Standard kvality sociálně-právní ochrany

Standard kvality sociálně-právní ochrany Standard kvality sociálně-právní ochrany dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění Obecní úřad Ploskovice Ploskovice 2015 1 Obecní úřad Ploskovice je v souladu s ustanovením

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 8 RODINA A SEXUÁLNÍ ŽIVOT Čas ke studiu: 60 minut Cíl: Studiem této kapitoly poznáte hodnotu zázemí

Více

Poruchy autistického spektra. MUDr. Martina Přecechtělová Privátní dětská ordinace

Poruchy autistického spektra. MUDr. Martina Přecechtělová Privátní dětská ordinace Poruchy autistického spektra MUDr. Martina Přecechtělová Privátní dětská ordinace Úvod pervazivní (všeprostupující) vývojová porucha triáda poškození - narušené sociální chování, komunikace, představivost

Více

Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2.

Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2. Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2.2013 Člověk s duševní nemocí Vítáme zástupce: sociálních služeb

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více