UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií ANETA VALOUCHOVÁ III. ročník prezenční studium Obor: pedagogické asistentství HISTORIE A SOUČASNOST ZÁKLADNÍ ŠKOLY V OSKAVĚ OD ROKU 1945 Bakalářská práce Vedoucí práce: doc. PhDr. Drahomíra Holoušová, CSc. Olomouc 2012

2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně a použila jen uvedené prameny, literaturu a elektronické zdroje. V Oskavě dne

3 Děkuji doc. PhDr. Drahomíře Holoušové, CSc., za odborné vedení bakalářské práce. Řediteli Základní školy v Oskavě Mgr. Stanislavu Lysákovi a pracovníkům Obecního úřadu v Oskavě za půjčení školních a obecních kronik. Státnímu okresnímu archivu v Šumperku děkuji za možnost bádání v archiváliích.

4 Obsah Úvod Historie obce a školy v Oskavě do roku Historie obce Oskavy do roku Historie školy v Oskavě do roku Obec Oskava v letech Vývoj školství v Oskavě v letech Školní budova Pedagogická činnost Veřejně osvětová činnost školy Vývoj školství v Oskavě v letech Školní budova Pedagogická činnost Veřejně osvětová činnost Závěr Seznam pramenů, literatury a elektronických zdrojů Seznam příloh Přílohy... 47

5 Úvod Jako téma své bakalářské práce jsem si vybrala sledování historie a současnosti Základní školy v Oskavě. Tuto školu jsem si vybrala proto, že se nachází ve vesnici, kde bydlím a také proto, že je to škola, kde probíhala má praxe. Dalším důvodem je i to, že na tuto základní školu chodili i moji rodinní příslušníci. Cílem mé práce je zmapovat historii a součanost Základní školy v Oskavě po roce Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola se zabývá historií obce Oskavy a školy v Oskavě do roku 1945, v druhé kapitole je popsána obec Oskava od roku 1945 do roku Třetí kapitola se zabývá historií oskavské školy od roku 1945 do roku 1989 a čtvrtá kapitola popisuje školu v letech Třetí a čtvrtá kapitola obsahuje informace o školní budově, kde jsem sledovala rekonstrukce, opravy, přístavby, přestavby budovy, dále informace o pedagogické a veřejně osvětové činnosti školy. Za každou kapitolou je uvedeno krátké shrnutí. Při zpracování tohoto tématu jsem bádala ve Státním okresním archivu v Šumperku, kde jsem čerpala informace ze školních kronik z let , , dále z evidence obyvatel a ze zápisů z jednání členských a výborových schůzí školy a z kroniky obce z let Na Obecním úřadě v Oskavě jsem čerpala z kroniky obce z let , na Základní škole v Oskavě z výročních zpráv, školních dokumentů a školních kronik z let a dosud. K získání informací mi pomohla také praxe na Základní škole v Oskavě. V neposlední řadě jsem mohla nejrůznější informace najít v knihách, které popisují dějiny obce Oskavy i dějiny vesnic spadající do katastru Oskavy. V práci je využito teoreticko-historické a literární metody. 5

6 1 Historie obce a školy v Oskavě do roku Historie obce Oskavy do roku 1945 Obec Oskava se nazývá podle říčky Oskavy, jejíž jméno je spojováno se starogermánským označením jasanového lesa či porostu. Oskava jako lidské sídliště vznikala postupně, takže nelze přesně určit datum jejího založení. Ve 13. a 14. století se v této oblasti rýžovalo zlato. První zmínka pochází z roku 1358, kdy je na tomto místě uváděna lokalita Tenčín. Do poloviny 16. století patřil Tenčín pánům ze Šumvaldu, později ze Zvole a z Miličína. Kolem roku 1549 se dostal k panství Úsov. Páni z Úsova se věnovali rozvoji zdejšího železářství. Koncem 16. století byly na horním toku Oskavy tři hamry a vedle nich tavící pece. To byla doba největšího rozmachu železářství v Oskavě. 1 Dřevěné uhlí se dováželo z okolních vesnic a lesů. Na počátku 17. století se poprvé objevilo vedle Tenčína také označení lokality jako Hutě nebo Oskava, což se udrželo až do 18. století. 2 Po třicetileté válce bylo v Oskavě v roce 1677 celkem 25 usedlíků. V Oskavě se nacházely dva mlýny. Železářství upadalo a roku 1724 zaniklo úplně. Ke konci 18. století bylo postaveno první bělidlo. Roku 1836 bělidlo odkoupil Norbert Langer ze Šternberka. V 60. a 70. letech 19. století vrcholila v Evropě průmyslová revoluce. Nejprůmyslovějšími oblastmi v Rakousko-Uherské monarchii byly Čechy, Morava a Slezsko. Norbert Langer a jeho synové založili v sousední Libině textilní podnik a zřídili továrnu na výrobu bavlněného zboží. V Oskavě pak byla vybudována bělidla, úpravny a tkalcovny. Největší továrna na výrobu lněného zboží byla v Oskavě 1 MELZER, M. Vlastivěda šumperského okresu. Šumperk: Okresní úřad Šumperk a Okresní vlastivědné muzeum Šumperk, NOVÁKOVÁ, H. Ztracená Oskava. Oskava: Obecní úřad v Oskavě,

7 založena roku 1869 firmou Zenziger. V Oskavě nebyla pouze továrna na výrobu ze lnu, zřízeny byly i menší živnosti na výrobu obuvnických a včelařských potřeb. Od 2. poloviny 19. století Oskava představovala přirozené středisko všech okolních obcí kolem horního toku říčky Oskavy, i když počet obyvatel byl překročen jen málo přes tisíc osob a stále se snižoval. V roce 1900 bylo v této obci jen 968 obyvatel a 116 domů. 3 Nejbližšími okolními obcemi Oskavy byly vesnice Václavov, Třemešek, Mladoňov, Mostkov, Nemrlov a Bedřichov. V důsledku průmyslové revoluce bylo od 2. poloviny 19. století započato s výstavbou regionálních silnic i dalších železničních sítí. V roce 1870 a 1871 byla vystavena silnice z Libiny do Oskavy, která vedla přes Nemrlov, v roce 1900 byla tato silnice protažena z Oskavy až do Bedřichova. V roce 1905 proběhla výstavba silnice z Mostkova do Václavova, v roce 1910 z Mostkova do Oskavy a v roce 1930 z Oskavy na Třemešek. Železniční trať měla vést z Dlouhé Loučky, přes Plinkout, Šumvald, Dolní Libinu, Mostkov, Nemrlov do Bedřichova. Výstavba trati ale nebyla uskutečněna. V roce 1917 byla v obci zavedena částečná elektrifikace. Byla zavedena hlavně do veřejných budov a živnostenských podniků. V roce 1920 bylo v Oskavě založeno elektrifikační družstvo a elektřina se tak dostala do celé obce. Během první světové války ubylo pracovních sil a byly pozastaveny i některé živnosti. Muži byli odvedeni do války. Textilní továrna byla přebudována na válečnou výrobu a začaly se v ní vyrábět součástky do granátů. Ceny potravin i spotřebních surovin se zvýšily. 3 Evidence osob z roku Státní okresní archiv Šumperk, fond Archiv obce Oskava. 7

8 Obyvatelstvo obce bylo převážně německé národnosti, roku 1930 bylo v Oskavě napočítáno 920 Němců a v roce 1939 jich ve vesnici žilo 978. Obyvatel národnosti české bylo roku 1930 napočítáno pouhých V průběhu druhé světové války, zejména od roku 1942, začaly být pociťovány válečné ztráty, obtíže v zásobování, postupné snižování potravinových dávek a veškerá výroba v obci se orientovala pouze na zajištění požadavků armády. Obyvatelé v Oskavě byli postiženi zhoršením životních podmínek, a někteří ztrátami na životech svých nejbližších. V bojích druhé světové války padlo 80 oskavských obyvatel května 1945 přišla Rudá armáda do Oskavy. Již několik dní předem bylo slyšet střelbu z okolí. Sovětští vojáci systematicky drancovali domy v obci a znásilňovali ženy. Odváželi s sebou dobytek a vše potřebné a cenné. Patřilo to k nepsaným právům válečného vítěze vůči poraženému. Oskavští Němci žili do té doby s ostatními občany okolních vesnic spřáteleně a udržovali s nimi také obchodní styky. Po osvobození Rudou armádou byli Němci nasazeni na nucené práce do pracovních táborů v celé republice. Mnozí z nich se nevrátili a ti, kteří se vraceli do Oskavy, nacházeli své příbytky již obsazené českými rodinami, které užívaly bez zábran jejich majetek. Každý Němec byl povinný mít na rukávu deset centimetrů veliké černé písmeno N na bílém podkladu, tak jako Židé za války hvězdu. Němci nesměli cestovat veřejnými dopravními prostředky, a dostávali méně potravinových lístků než české rodiny. 1.2 Historie školy v Oskavě do roku 1945 První informace o oskavské škole pochází z pramenů oskavské farnosti, ve kterých bylo zmiňováno, že první škola byla postavena roku Za zrodem první oskavské školy stála 4 Evidence osob 1930, Státní okresní archiv Šumperk, fond Archiv obce Oskava. 5 NOVÁKOVÁ, H. Ztracená Oskava. Oskava: Obecní úřad v Oskavě,

9 jednak knížecí kancelář Lichtenštejnů, která dodala parcelu a materiál, a jednak penzijní úřad, který dodal na postavení školy 250 zlatých. Celá budova školy tehdy stála 298 zlatých a 8 krejcarů. 6 (Příloha 1) Zvenčí ji zdobil erb knížete Lichtenštejna, majitele úsovského panství. První vyučování v oskavské škole proběhlo roku Hovořilo se a vyučovalo se v německém jazyce. V té době to byl úřední i běžně používaný jazyk. Od roku 1787 navštěvoval oskavskou školu i děti z Nemrlova a Třemešku. Prvním učitelem na oskavské škole se stal Antonín Sliwa. 7 V 90. letech 19. století začal na škole vyučovat mladý učitel Josef Preiss, jehož rodina pocházela z Oskavy. Stal se prvním řídícím na oskavské škole a svým postavením a chováním byl vzorem a rádcem oskavského obyvatelstva. V roce 1897 byla škola zbourána a na jejím místě postavena nová škola. Při slavnostním položení základního kamene dne k němu byly uloženy i noviny, mince a jiné dokumenty vypovídající o tehdejší době. 8 Stavba budovy trvala šest měsíců a dne 24. září 1898 se konala kolaudace nové školní budovy. Následujícího dne, 25. září 1898, se konalo její slavnostní svěcení, které proběhlo za velké účasti obyvatelstva a mezi přítomným obyvatelstvem nechyběli hasiči ani kapela. U této příležitosti pronesl starosta a správce školy slavnostní projev. Po té byly klíče od školy předány nadučiteli. Tato budova stojí po rozsáhlých opravách, přístavbách a rekonstrukcích dodnes. Ke školní budově patřily i školní zahrádky, které byly plné různé zeleniny, ale i ozdobných stromků a keřů. Každý záhon byl opatřen porcelánovou tabulkou, na které byl napsaný černým písmem název zeleniny. Zahrádky se nacházely ihned vedle školy. 6 NOVÁKOVÁ, H. Ztracená Oskava. Oskava: Obecní úřad v Oskavě, Tamtéž 8 Tamtéž 9

10 Zahrádkami se chodilo až na konec pozemku, kde na mýtině stálo náčiní pro hodiny tělocviku. 9 Za zmínku stojí kamenný most přes řeku Oskavu, který vedl přímo ke škole. Stála na něm socha Jana Nepomuckého, která měla chránit most před zřícením a držet dozor nad školáky. (Příloha 2) Od svého vzniku byla školní budova dvoupodlažní. 10 V budově školy byla německá obecná škola a od roku 1923 i německá měšťanská škola. Německá obecná škola byla ve dvou třídách. V jedné třídě tak byl první a druhý ročník, ve druhé třídě byl třetí, čtvrtý a pátý ročník. Další německé obecné školy se nacházely i ve vedlejších vesnicích, v Mostkově, Třemešku, Václavově, Mladoňově a Bedřichově, jelikož i tyto obce byly osídleny německým obyvatelstvem. Měšťanská škola měla čtyři třídy, samostatně pro každý ročník, protože ji navštěvovaly i děti z okolních vesnic. Úkolem každé obecné školy bylo i tenkrát naučit žáky číst, psát, počítat a otevřít jim cestu do života. Ovšem prostředky k výuce byly mnohem skromnější než v dnešní době. 11 V první třídě měl každý žák v aktovce břidlovou tabulku s kamínkem, počítadlo a učebnici, většinou po starším sourozenci. Teprve od druhé třídy se psalo tužkou a malovalo pastelkami, a ve třetí třídě se již psalo namáčecím perem. Učebnice se dědily po starších sourozencích, anebo se kupovaly na knižní burze. Burza se pořádala na školním dvoře a byla pod dohledem učitelů. Konala se těsně před prázdninami a druhá na konci prázdnin. Nové učebnice stačily jen pro každého desátého žáka a byly pro většinu chudých žáků nedostupné. Většina dětí si přes prázdniny vydělávala peníze sběrem lesních plodů a prodejem ovoce. Výdělek zpravidla stačil na zakoupení sešitů, tužek, pastelek a také na novou učebnici ŘÍHOŠEK, F. U nás v Oskavě. Šumperk: Obecní úřad v Oskavě, NOVÁKOVÁ, H. Ztracená Oskava. Oskava: Obecní úřad v Oskavě, ŘÍHOŠEK, F. U nás v Oskavě. Šumperk: Obecní úřad v Oskavě, ŘÍHOŠEK, F. U nás v Oskavě. Šumperk: Obecní úřad v Oskavě,

11 Třídy vypadaly podobně jako dnes. Na čelní straně byla tabule, nad kterou byla v první třídě umístěna abeceda. Vedle ní, směrem k oknu, visel portrét panovníka. Před tabulí byl stupínek, na kterém blíže k oknu stála katedra, ve druhém rohu stojan s umývadlem, houbou a konvicí s vodou. Střed třídy byl vyplněn lavicemi, které v obecné škole byly kovové, se sklápěcími sedačkami. (Příloha 3) V měšťanské škole byly již lavice stolového typu se židlemi. Zadní stěna třídy byla vyhrazena věšáku na svrchní oděvy žáků a byla tam také nástěnka pro prezentaci žáků. V zadní části třídy, v rohu u dveří, byla kamna na tuhá paliva, koš na dřevo a kbelík na uhlí. Podlaha byla prkenná. Ve škole se nepřezouvalo. Vedle učeben byla ve škole řada kabinetů, ve kterých byly umístěny učební pomůcky do všech předmětů. Součástí výuky byla i práce na školní zahradě. 13 K budově školního areálu patřilo i nádvoří před školou a školní zahrada s pozemky. Na základě rozhodnutí shromáždění Německého tělovýchovného spolku v Oskavě bylo roku 1920 rozhodnuto o výstavbě tzv. Turnhalle. Ta měla sloužit jako tělocvična, společenská hala a kino. Odhadovalo se, že stavba bude stát Kč. Sumou Kč přispěl na výstavbu oskavský továrník Johann Ospald. Přispívaly i další firmy, jak finančně, materiálně, tak i svou vlastní pracovní pomocí. Přispívali i samotní obyvatelé obce. V červnu roku 1923 byl položen základní kámen a od této doby se celá vesnice aktivně zúčastňovala samotné stavby budovy a budování hřiště. Koncem října byla stavba dokončena. 14 U této příležitosti otevření a svěcení tělovýchovné budovy, proběhla v Oskavě velkolepá oslava. Této akce se zúčastnilo veškeré obyvatelstvo i okolí, pěvecké, hudební spolky a tělovýchovné spolky z Oskavy a okolí. Od této doby se v budově konaly schůze, plesy, tělovýchovná a divadelní představení a v neposlední řadě se v ní promítaly filmy. 13 ŘÍHOŠEK, F. U nás v Oskavě. Šumperk: Obecní úřad v Oskavě, NOVÁKOVÁ, H. Ztracená Oskava. Oskava: Obecní úřad v Oskavě,

12 Budova se tak stala sportovním, kulturním a společenským centrem Oskavy. 15 Na hodiny tělocviku se od roku 1923 chodilo do nově vybudované tělocvičny. Byla vybavena vším potřebným sportovním nářadím. Na jaře se ale hodiny tělocviku vyučovaly venku na hřišti, či byly vyplněny procházkami po přírodě. 16 V červnu roku 1929 se konala okázalá slavnost 150. výročí založení Obecné školy v Oskavě, spojená s výstavou žákovských prací. 17 Vše se odehrávalo v budově tělovýchovného spolku. Děti české národnosti chodili do německé obecné školy, ale v roce 1935 se činitelé z Národní jednoty na Uničovsku za vedení Františka Vičara, rolníka z Horní Sukolomi, rozhodli postavit v Oskavě budovu, v níž by byla umístěna budoucí česká škola. Na jaře roku 1936 bylo započato se stavbou. Na uskutečnění stavby české školy spolupracovaly české obce z Uničovska, zejména pak Šumvald, který měl v okolí největší zastoupení Čechů. Školním rokem 1936/1937 byla menšinová škola s českým vyučovacím jazykem otevřena. Navštěvovalo ji 14 dětí a jejich učitelem se stal František Podgrabinský. Česká škola neměla dlouhého trvání. Po okupaci severní Moravy roku 1938 se stala budova majetkem budovatelského fondu v Liberci, který menšinovou školu zrušil. 18 Shrnutí: První zmínky z obce Oskavy pochází z 13. a 14. století. V Oskavě bylo rozvinuté železářství a textilní průmysl. V obci bylo i několik menších živností. Obyvatelstvo Oskavy bylo do roku 1945 převážně německé národnosti, roku 1930 bylo v Oskavě napočítáno padesát Čechů. První budova oskavské školy byla postavena roku 1779 a v tomto roce bylo též poprvé započato s vyučováním, avšak roku 1879 byla budova zbourána a roku 1898 byla postavena nová školní budova, která po mnoha 15 NOVÁKOVÁ, H. Ztracená Oskava. Oskava: Obecní úřad v Oskavě, ŘÍHOŠEK, F. U nás v Oskavě. Šumperk: Obecní úřad v Oskavě, NOVÁKOVÁ, H. Ztracená Oskava. Oskava: Obecní úřad v Oskavě, NOVÁKOVÁ, H. Ztracená Oskava. Oskava: Obecní úřad v Oskavě,

13 rekonstrukcích stojí dodnes. Ke školní budově patřila zahrada a neodmyslitelný kamenný most před školou se sochou Jana Nepomuckého. Prvními učiteli byli Antonín Sliwa a Josef Preiss. Budova postavená v roce 1898 byla dvoupodlažní. V této budově se učili žáci jak Obecné německé školy, tak Měšťanské německé školy. V obecné škole se učili žáci z Oskavy, Nemrlova a Třemešku, v měšťanské škole žáci z Oskavy, Nemrlova, Třemešku, Václavova, Bedřichova. Vybavení tříd bylo obdobné jako dnes, jistě ale nebylo tak moderní. Roku 1923 byla postavena tělovýchovná budova a bylo vybudováno hřiště. Na stavbě se podíleli všichni obyvatelé vesnice. Přispívali finančně a také svou vlastní prací. Roku 1936 bylo započato se stavbou školy pro české děti. Ve školním roce 1936/1937 navštěvovalo školu 14 dětí. V roce 1938 se stala škola majetkem budovatelského fondu v Liberci. V přílohách jsou fotografie Oskavy z roku 1914 (Příloha 4), z roku 1938 (Příloha 5), a z roku 1945 (Příloha 6). 13

14 2 Obec Oskava v letech Po roce 1945, po skončení druhé světové války dostala obec zcela novou tvář. Němečtí obyvatelé byli odsunuti a do dříve německé obce začali přicházet čeští obyvatelé a obsazovali opuštěné domy. Po odsunu Němců a po příchodu českého obyvatelstva probíhala obnova poškozené obce. 19 Odsun Němců probíhal dramaticky. Nikdo s německým obyvatelstvem nevyjednával, zpravidla obdrželi oznámení, že se musí do dvou hodin sbalit a svůj rodný dům opustit. Mohli si sebou vzít maximálně 50 kilogramů na osobu. Cenné věci si vzít nemohli. Mnozí se snažili zachránit svůj majetek v domnění, že se domů ještě někdy vrátí, zakopáváním a skrýváním cenností na zahradě a v různých koutech svého příbytku. Jejich cesta z domova začínala na vlečce náklaďáku. Byli odváženi do sběrných táborů ve Svatobořicích a ve Štěpánově. Než se tam mohli utábořit, byli odvšiveni a vydezinfikováni. Jejich zavazadla byla prohledávána a vše, co mohl český lid v nově nabytém míru potřebovat, jim bylo odebráno. Po několika dnech je naložili do vagónů, do takových, v jakých byli odváženi lidé do koncentračních táborů. Věděli jen, že cílem je Německo. Ze sběrných táborů odjížděli většinou ve dvě nebo ve tři hodiny ráno. V jednom vagónu bylo někdy i sedm rodin pohromadě. Matky, dcery, děti, starci, prostě všichni v jednom prostoru bez sociálního zařízení, bez pravidelného přísunu potravin a tekutin. Takto opouštěli sběrný tábor, ale ne všichni měli to štěstí. Mnoho z nich sběrný tábor Svatobořice nepřežilo. Cesta vlakem trvala více jak 24 hodin. Když přejížděli českoněmeckou hranici, věděli, že jsou volní. Na ostnatých drátech u hraničního přechodu visely stovky nášivek s N, které tam potupení bývalí obyvatelé odhodili Kronika obce Oskavy, Obecní úřad Oskava. 20 NOVÁKOVÁ, H. Ztracená Oskava. Oskava: Obecní úřad v Oskavě,

15 Z Oskavy bylo odsunuto 600 Němců. 21 Němci, kteří nebyli odsunuti, aby zaučili české, nově příchozí obyvatelstvo v továrnách, anebo Němci, kteří tvořili smíšená manželství, mohli v Oskavě zůstat i nadále a do Německa už nemuseli odjíždět. Do Oskavy přícházeli Češi z různých koutů republiky. Nejvíce do Oskavy přicházeli občané ze Šternberka a obsadili 23 domů, po nich občané ze Šumvaldu a Prostějova, kteří obsadili 14 domů. Již méně obyvatel přicházelo z Olomouce, Kojetína, Brna, Prahy, Bruntálu, Hlučína, Litovle, Holešova, Šumperka, Boskovic či Vyškova. 22 Čeští obyvatelé se v Oskavě postupně zabydleli a našli si zaměstnání. Většina obyvatel Oskavy a přilehlých vesnic byla zaměstnána v textilním podniku založeným firmou Zenziger v roce Během druhé světové války se soustředila výroba tohoto podniku na válečné potřeby, ale po jejím skončení se soustředil podnik opět na výrobu textilií. Značná část obyvatelstva našla své uplatnění ve strojírenském průmyslu v přilehlé vesnici Bedřichov. Po roce 1948, kdy se k vládě dostala komunistická strana, byly oba tyto podniky řízeny státem. Soukromé podnikání bylo po roce 1948 značně omezováno. 23 V poválečném období vznikly společenské organizace, které sdružovaly a organizovaly občany obce. V Oskavě bylo zřízeno několik rekreačních objektů a dětský tábor. Roku 1960 byla Oskava začleněna do šumperského okresu, do té doby náležela s Mostkovem i Nemrlovem k okresu Šternberk. V téže době byly vedle dvou zmíněných lokalit připojeny k Oskavě ještě obce Bedřichov ze zrušeného okresu Rýmařov a Třemešek z dosavadního okresu Šumperk. V roce 1967 byl do této administrativně správní jednotky začleněn ještě Mladoňov a Václavov. Obce 21 Kronika obce Oskavy, Obecní úřad v Oskavě. 22 Tamtéž 23 Tamtéž 15

16 Václavov a Nemrlov ztratily samosprávný statut a byly připojeny k Oskavě. 24 Mladoňov se roku 2003 odtrhl od Oskavy a nyní patří k obci Nový Malín. V současné době patří Oskava k Olomouckému kraji. Vesnice Oskava leží podél horního toku stejnojmenné říčky, v hluboce zaklesnutém údolí, vzdálená 25 kilometrů od Šumperka. Je obklopena kopci Hraběšické hornatiny. Katastr o rozloze 949 hektarů pokrývají do značné míry lesy a kopce s velkými výškovými rozdíly. Střední nadmořská výška je 340 metrů. 25 Údolím podél říčky Oskavy vede také z jihu od Uničova přes Dolní Libinu silnice, která končí na severu v Bedřichově. Z této silnice vybíhají odbočky do sousedních obcí, na západ do Mostkova a Třemešku, na východ pak přes kopce k Rýmařovu. V obci jsou nově vybudovány inženýrské sítě - vodovod, kanalizace a plynofikace. Po dokončení těchto akcí měla obec v plánu zaměřit se na rozšíření zeleně, chodníků, parčíků a veřejného prostranství, což se daří. Obec má vytvořeny podmínky pro výstavbu rodinných domků. Z veřejných zařízení v obci najdeme úplnou základní školu, mateřskou školu, knihovnu, zdravotní středisko, poštu, nákupní středisko, textilní firmu CNM textil. V obci se daří podnikatelům, v rámci rozvoje podnikatelské činnosti je v obci několik prodejen potravin, pohostinství, firma na výrobu elektrosoučástek GDF v Mostkově, firma NOVATRONIC zabývající se výrobou včelařských potřeb a výrobou školního vybavení, prodejna masa, výrobna knedlíků, kadeřnictví, autodoprava, autoopravna, zednické i elektrikářské firmy. Většina soukromých podniků byla založena po roce 1989, kdy byla nastolena demokracie. Největší rozvoj podnikatelské činnosti přinesl Oskavě rok Ze složek a organizací v obci pracuje Myslivecké sdružení, Včelařský svaz, Tělovýchovná jednota, sbory dobrovolných hasičů v Nemrlově a Mostkově. 26 Sbor dobrovolných hasičů Nemrlov reprezentuje obec v požárním 24 Kronika obce Oskavy, Státní okresní archiv Šumperk, fond Místní národní výbor Oskava. 25 ŘÍHOŠEK, F. U nás v Oskavě. Šumperk: Obecní úřad v Oskavě, Oficiální stránka obce Oskava. Současnost. [online]. Oskava: Obec Oskava.Dostupné z [cit ]. 16

17 sportu v Moravskoslezském, Olomouckém a Jihomoravském kraji. V Olomouckém kraji, zejména pak v okrese Šumperk, dosahuje nemrlovské družstvo výborných výsledků. V roce 2010 se v šumperském seriálu soutěží HOLBA CUP umístili celkově na druhém místě, v roce 2011 se umístili již na místě prvním. 27 (Příloha 7) Toto umístění jim umožňuje pořádat seriálovou soutěž HOLBA CUP i v obci, která se vždy těší z velké účasti místních občanů. Mimo sportovní soutěže se sbory dobrovolných hasičů z Nemrlova i Mostkova podílejí na likvidaci požárů, zasahují i při povodních nebo při odstraňování spadlých stromů. V Oskavě se dodnes zachovaly lidové tradice, jako je masopustní průvod, který končí pochováním basy. Tento průvod se koná pod záštitou školy. O velikonočních svátcích chodí ve vesnici klapači, kteří nahrazují zvony na Zelený čtvrtek. 30. dubna se tradičně koná v Oskavě Pálení čarodějnic. Tato akce je pod záštitou sboru dobrovolných hasičů v Nemrlově. V prosinci se koná mikulášská nadílka pro děti, rovněž je tato akce pořádána hasiči z Nemrlova. O vánočních svátcích se každoročně na Štědrý den koná v kostele sv. Floriana půlnoční mše. Co se týká rekreace a cestovního ruchu, je Oskava propletená pěšími stezkami a lesními cestami. V dnešní době je nejvíce turisty i horolezci oblíbená zřícenina hradu Rabštejn s rozhledem po širokém okolí Jeseníků a po rozlehlé krajině Hané. Vrchol zříceniny dosahuje 863 m. n. m. Na louce, pod zříceninou hradu, je v provozu chata s možností ubytování a stravy, prostor vhodný ke stanování a ohniště k opékání. V zimním období je možnost lyžařského běžeckého vyžití směrem na Skřítek a dále po hřebenech Jeseníků. Na Rabštejn vedou vyznačené turistické stezky i z místní části Bedřichov a cyklotrasy až z Olomouce. Další typem na výlet jsou nedaleké Rešovské vodopády, pěší trasa je vyznačena turistickými značkami. V 27 Oficiální stránka SDH Nemrlov. Holba cup. [online]. Oskava: SDH Nemrlov. Dostupné z [cit ]. 17

18 sezonním období je v obci možnost rybolovu na místní vodní nádrži v Mostkově a nově vybudovaném soukromém rybníku POD TRIANGLEM v Oskavě. V katastru obce jsou vybudovány 3 dětské letní tábory, rekreační středisko Třemešek s venkovním koupalištěm a posezením a k rekreaci hotel Václavov s bazénem, saunou a barem. V zimním období jsou zde dobré podmínky pro lyžaře, v provozu jsou 2 lyžařské vleky. Obec je od roku 2001 součástí Mikroregionu Uničovsko. Společně s těmito obcemi se snaží řešit problematiku regionu a společně přispět k rozvoji oblasti. 28 Nynější znak Oskavy připomíná původní hornické a hutnické povolání zdejších obyvatel, je na něm zobrazen zkřížený mlátek a kopáč. V současném výtvarném zpracování znaku a praporu obce je původní symbol doplněn modrým děleným štítem, který znázorňuje říčku Oskavu. Zlatý lev připomíná někdejší dlouhodobou příslušnost obce k šumvaldskému panství. Jde o upravenou figuru lva z erbu pánů ze Šumvaldu. Dva vyrůstající zlaté smrky symbolizují okolní lesnatou krajinu a lněné květy označují někdejší tkalcovskou tradici, jakož i pozdější rozvinutou textilní výrobu v obci. 29 Mezi nejvýznamnější památky obce patří kostel sv. Floriána z roku (Příloha 8) Další památkou je pomník padlých vojáků v první světové válce v Nemrlově (Příloha 9) nebo kaple vybudovaná v Nemrlově na počátku 20. století. (Příloha 10) Mezi významné rodáky z Oskavy patří malíř Libor Vojkůvka a mistr Evropy v kulturistice Michal Strapek. 28 Oficiální stránka obce Oskava. Současnost. [online]. Oskava: Obec Oskava. Dostupné z [cit ]. 29 Tamtéž 18

19 Shrnutí: Obec Oskava dostala po druhé světové válce novou tvář. Německé obyvatelstvo bylo odsunuto a do obce se přistěhovali noví obyvatelé, kteří zabrali opuštěné domy. Obyvatelé byli většinou zaměstnáváni ve dvou místních továrnách, v textilním a strojírenském průmyslu. Po roce 1960 se obec Oskava začala rozrůstat o přilehlé vesnice Bedřichov, Mostkov, Václavov, Třemešek a Mladoňov, které k ní byly připojené. Obec Oskava patří k Olomouckému kraji. Vesnice Oskava leží podél horního toku stejnojmenné říčky, v hluboce zaklesnutém údolí. Je obklopena kopci Hraběšické hornatiny. Katastr o rozloze 949 hektarů pokrývají do značné míry lesy a kopce s velkými výškovými rozdíly. Střední nadmořská výška je 340 metrů. V obci jsou nově vybudovány inženýrské sítě - vodovod, kanalizace a plynofikace. Obec Oskava je bohatá na podnikatelskou činnost. Mimo menších podniků je v Oskavě úplná základní škola, mateřská škola, knihovna, zdravotní středisko, pošta, nákupní středisko. V obci najdeme několik svazů a organizací, z nichž nejvýraznější je Sbor dobrovolných hasičů Nemrlov. Krajina kolem obce je propletena pěšími stezkami i cyklostezkami a v blízkosti obce je hned několik zajímavých míst, vybízející k výletu. V zimě obec láká na lyžařské sjezdovky, v létě na dětské tábory, či rodinné rekreace. Tradicí obce je masopustní průvod, velikonoční klapání, pálení čarodějnic, mikulášská nadílka, vánoční mše. Mezi významné památky obce se řadí kostel sv. Floriána, pomník vojáků padlých z první světové války, zřícenina hradu Rabštejn a kaple v Nemrlově. Významnými osobnostmi pro Oskavu jsou malíř Libor Vojkůvka a mistr Evropy v kulturistice z roku 2006 Michal Strapek. 19

20 3 Vývoj školství v Oskavě v letech Školní budova V roce 1945 proběhl generální úklid budovy. Jelikož v budově školy byli několik měsíců ubytováni němečtí uprchlíci, byla škola ve velkém nepořádku. Všechny třídy byly plné postelí a nečistoty. 30 Školní budova byla dvoupodlažní. Budovu sdílela jak škola národní v prvním poschodí, tak i škola měšťanská v druhém poschodí. V budově také byla školní družina a školní jídelna. Jesle, mateřská škola, a dílny byly umístěny ve vedlejší budově, která patřila škole. Škola neměla vlastní tělocvičnu, proto žáci museli na hodiny tělocviku docházet do obecní sportovní haly, vzdálené 800 metrů od školy. O prázdninách roku 1948 bylo opraveno elektrické vedení ve škole. Bylo dáno do trubek a do všech tříd a kabinetů byla opatřena nová osvětlovací tělesa. Všechny místnosti byly vymalovány. V roce 1949, v době hlavních prázdnin, byly zdi ve všech učebnách opatřeny olejovým nátěrem do výšky jednoho metru. Náklad na tento olejový nátěr byl Kčs. 31 V dalším roce byly tyto nátěry provedeny i na chodbách. Důležitý pro školu byl školní rok 1952/1953. V tomto roce byl do školní budovy nainstalován vodovod. V zahradě vedle školy byla vykopána studna a pomocí čerpadla byla voda zavedena do školní budovy. Vodovodní potrubí bylo zavedeno do předsíně čtyř toalet, do první třídy a do školní kuchyně. V kuchyni byly namontovány velké dřezy na mytí nádobí a zařízení na ohřívání vody. Práce provedl komunální podnik ze Šumperka, ale není známo za jakou částku. 32 Od roku 1960 se řešila nedostatečná kapacita školy, která souvisela se zavedením devítileté školní docházky. Pro 30 Kronika školy, Státní okresní archiv Šumperk, fond NŠ a SŠ Oskava. 31 Tamtéž 32 Tamtéž 20

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Škola má od roku 1895, kdy byla založena, bohatou historii. Seznamte se s tím nejdůležitějším, co se v ní událo...

Škola má od roku 1895, kdy byla založena, bohatou historii. Seznamte se s tím nejdůležitějším, co se v ní událo... historie Škola má od roku 1895, kdy byla založena, bohatou historii. Seznamte se s tím nejdůležitějším, co se v ní událo... Stručný přehled 15. září 1895 Školní rok 1895/96 byl zahájen v nové školní budově,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

130 let školy v Nové Vsi u Světlé

130 let školy v Nové Vsi u Světlé 130 let školy v Nové Vsi u Světlé 1. období 1885-1976 Škola Nová školní budova nahradila školu postavenou v roce 1837 na místě č. p. 58 (dnes Bohemia Machine). O stavbě nové budovy pro dvoutřídní školu

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

Základní devítiletá škola Benešovice

Základní devítiletá škola Benešovice Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Benešovice 1946-1977 Inventář Číslo listu NAD: 495 Evidenční pomůcka č. 27 Jan Edl, Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3-5 I. Vývoj původce fondu...3-4

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Zuzana Arelýová, vedoucí učitelka V Olomouci dne 31.8.2016 1 OBSAH:

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace Cejle 116, 58851 Batelov, v_zs.cejle@volny.cz, IČO 75022117 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2011/2012

Více

Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Černošín (1924) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Černošín (1924) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Černošín (1924) 1925-1938 Inventář Číslo EL NAD: 212 Evidenční číslo pomůcky: 136 Dana Bízová

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

Základní škola Těšov EL NAD č.: AP č.: 479

Základní škola Těšov EL NAD č.: AP č.: 479 Státní okresní archiv Klatovy Základní škola Těšov 1923-1982 Inventář EL NAD č.: 1789 AP č.: 479 Eva Ulrichová Klatovy 2012 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny archivního

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období Akční plán rozvoje obce Pístina na období 2015-2020 Schváleno Zastupitelstvem obce Pístina dne 23.07.2015 1 Obsah: Úvod... str. 3 Základní údaje....str. 4 Doplňující údaje.....str.4 Rozvoj obce 2011-2015......str.

Více

MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE

MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE OBEC BOHATICE MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE NÁVRH HOSPODÁŘSKÉHO A SOCIÁLNÍHO ROZVOJE OBCE BOHATICE na období 2011 2015 Místní program obnovy vesnice pro obec BOHATICE HISTORICKÝ VÝVOJ OBCE A OKOLÍ První

Více

Základní devítiletá škola Maršovy Chody Inventář. Státní okresní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Základní devítiletá škola Maršovy Chody Inventář. Státní okresní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní okresní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Maršovy Chody 1946-1978 Inventář Číslo EL NAD: 877 Evidenční číslo pomůcky: 87 Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Národní škola Zhůří EL NAD č.: AP č.: 502

Národní škola Zhůří EL NAD č.: AP č.: 502 Státní okresní archiv Klatovy Národní škola Zhůří 1946-1952 Inventář EL NAD č.: 1421 AP č.: 502 Eva Ulrichová Klatovy 2012 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny archivního

Více

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMÁTNÍK TEREZÍN MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA BÝVALÁ MAGDEBURSKÁ KASÁRNA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMĚTNÍ DESKA U

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Soupis kronik, pamětních knih, rukopisů a fotoalb (výběr z mezifondové sbírky kronik SOkA Jeseník)

Soupis kronik, pamětních knih, rukopisů a fotoalb (výběr z mezifondové sbírky kronik SOkA Jeseník) Soupis kronik, pamětních knih, rukopisů a fotoalb (výběr z mezifondové sbírky kronik SOkA Jeseník) Stav ke dni 31. 5. 2006 Údaje jsou rozděleny do kapitol I. Kroniky městské a obecní, II. Kroniky farní,

Více

PROGRAM OBNOVY OBCE DOBRČICE

PROGRAM OBNOVY OBCE DOBRČICE PROGRAM OBNOVY OBCE DOBRČICE NA OBDOBÍ 2009 2013 OBSAH ÚVOD... 3 1. Souhrnná charakteristika obce Dobrčice... 4 1.1. Obyvatelstvo... 5 1.2. Občanská vybavenost, služby a sociální zázemí... 5 1.3. Bydlení

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

263/2007 Sb. VYHLÁŠKA

263/2007 Sb. VYHLÁŠKA 263/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. října 2007, kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracovala: PaedDr.

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

RÝMAŘOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj

RÝMAŘOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj Správní obvod Rýmařov se rozkládá na západní výspě Moravskoslezského kraje. Na severu a východě sousedí s obcemi správního obvodu Bruntál a na západě a jihu jeho hranici tvoří obce Olomouckého kraje. Tento

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Výroční zpráva o činnosti školní družiny Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram Chlum 16, 262 93 Nalžovice telefon: 318 864 157, www.zsamschlum.cz, email: zsmschlum@volny.cz, IČO: 71000461 Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

ZŠ SENOŽATY. školní rok

ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2005 2006 Mgr. Zdeněk Vaněk Zprávu zpracoval: ředitel ZŠ Senožaty Mgr. Zdeněk Vaněk Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2006 Zpráva byla předána: Městskému úřadu-odbor

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice Obec Příšovice Místní program obnovy vesnice Strana 1 z 1 Místní plán obnovy vesnice v Příšovicích se skládá z následujících akcí v průběhu let 2013 až 2017 a dále Akce osvětové, kulturní a společenské

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2011/2012 2. Úkoly ve školním roce 2012/2013 3. Minimální preventivní

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Základní devítiletá škola Skelná Huť (1945) EL NAD č.: AP č.: 388

Základní devítiletá škola Skelná Huť (1945) EL NAD č.: AP č.: 388 Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Klatovy Základní devítiletá škola Skelná Huť (1945) 1946-1978 Inventář EL NAD č.: 1922 AP č.: 388 Eva Ulrichová Klatovy 2010 Obsah Úvod: I. Vývoj

Více

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí Název obce, za kterou vyplňuji dotazník: Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí 1) Ve vztahu k obci, kde žijete, pracujete, případně podnikáte, se považujete za: spokojeného občana za člověka,

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013-2014 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hrabenov Sídlo: Hrabenov, Školní 175, 789 63 Ruda nad Moravou, okres Šumperk

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Výroční zpráva. Mateřské školy v Dobrém Poli. ve školním roce 2015/2016. o činnosti

Výroční zpráva. Mateřské školy v Dobrém Poli. ve školním roce 2015/2016. o činnosti Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy v Dobrém Poli ve školním roce 2015/2016 Zprávu předkládá vedoucí učitelka MŠ: Mgr. Radislava Fantová V Dobrém Poli 16.9.2015 OBSAH: I. Základní údaje o mateřské

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Kdo se stal v Československu po druhé světové válce předsedou vlády? Emil Hácha. 2. Komunistický politik, první dělnický prezident v Československu. Vedl komunistický převrat v roce 1948. Jak se jmenuje?

Více

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře 11 Úvodem k pamětním knihám 11 Úvodem k obci 11 13 Úvodem k

Více

OBČANSKO-DĚLNICKÁ BESEDA KOMÁROV

OBČANSKO-DĚLNICKÁ BESEDA KOMÁROV Státní oblastní archiv v Praze Státní okresní archiv Beroun OBČANSKO-DĚLNICKÁ BESEDA KOMÁROV 1870 1909 INVENTÁŘ Číslo listu NAD: 1254 Evidenční číslo pomůcky: 822 Kateřina Fryaufová Beroun 2010 Úvod I.

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

Základní škola Chromeč, okres Šumperk. Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Základní škola Chromeč, okres Šumperk. Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Základní škola Chromeč, okres Šumperk Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008 Část I. Základní charakteristika školy 1. Základní škola Chromeč, okres Šumperk Chromeč 12, PSČ 78901 právní

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

Z kroniky obce Sedlec rok 1956

Z kroniky obce Sedlec rok 1956 Z kroniky obce Sedlec rok 1956 Z činnosti MNV. Rada MNV: s. František Hynk, předseda MNV s. Marie Pundová, tajemnice MNV s. Jaroslav Svoboda, člen rady Rada MNV zasedala pravidelně jednou týdně a na schůzích

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Zemědělská mistrovská škola Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Zemědělská mistrovská škola Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Zemědělská mistrovská škola Stříbro 1956-1960 Inventář Číslo EL NAD: 1049 Evidenční číslo pomůcky: 158 Dana Bízová Tachov 2007 Obsah Úvod...3

Více

Základní devítiletá škola Skapce (1936)

Základní devítiletá škola Skapce (1936) Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Skapce (1936) 1945-1978 Inventář Číslo EL NAD: 662 Evidenční číslo pomůcky: 110 Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čelechovice na Hané

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čelechovice na Hané Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 133 48/99-11036 Oblastní pracoviště č. 13 Signatura: bm3cs108 Okresní pracoviště Prostějov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Čelechovice na Hané Identifikátor

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

PROVOZNÍ ŘÁD TEORETICKÉHO VYUČOVÁNÍ

PROVOZNÍ ŘÁD TEORETICKÉHO VYUČOVÁNÍ strana: 1/5 PROVOZNÍ ŘÁD TEORETICKÉHO VYUČOVÁNÍ dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Obsah provozního řádu je zpracován na základě ustanovení

Více

Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Přejeme Vám "šťastnou ruku" při volbě tábora a těšíme se na Vás o letních prázdninách.

Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Přejeme Vám šťastnou ruku při volbě tábora a těšíme se na Vás o letních prázdninách. Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Celoročním vyvrcholením naší zájmové činnosti, jsou už po mnoho let letní dětské tábory. Dům dětí a mládeže Jihlava, p. o. patří k tradičním a mnohaletým pořadatelům

Více

Očekávaný výstup: Hodnocení:

Očekávaný výstup: Hodnocení: NÁRODNÍ DIVADLO Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_05 Tématický celek: Historie a umění Autor: Mgr. Gabriela Šišková

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov Telefon: 582 345 624 Fax: 582 345 953

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov Telefon: 582 345 624 Fax: 582 345 953 PROVOZNÍ ŘÁD 1 A. Údaje o zařízení Vymezení působnosti: Název: Zřizovatel: střední škola Švehlova střední škola polytechnická Prostějov Olomoucký kraj Adresa: nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov Telefon:

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín P R A C O V N Í Ř Á D č.j.: 15/2007 pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem,

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ

OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ 2016-2022 Schváleno Zastupitelstvem obce Choustník dne 14.12.2015 Jan Kubart starosta Mgr. Radim Jindra místostarosta 1 Obsah programu

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

První republika.notebook. January 23, 2014

První republika.notebook. January 23, 2014 VY_32_INOVACE_VL_116 Téma hodiny: První republika Předmět: Vlastivěda Ročník: 5. třída Klíčová slova: demokracie, hospodářský rozmach, vzdělání, Skaut, Sokol, Tomáš Baťa Autor: Mgr. Renata Čuková Podzimková,

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

Prodej rodinného domu č.p.157 (chalupy) Čenkovice

Prodej rodinného domu č.p.157 (chalupy) Čenkovice Prodej rodinného domu č.p.157 (chalupy) Čenkovice Obec: Okres: Kraj: Čenkovice Ústí nad Orlicí Pardubický ZÁKLADNÍ INFORMACE Cena prodejní: 1 500 000,00 CZK Číslo zakázky: 233-N00050 Poloha objektu: Samostatný

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Markéta Stloukalová Č.j.: 76/15 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Adresa

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více