studie MikroekonoMickÝcH Modelů Závěrečná Zpráva socioklub

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "studie MikroekonoMickÝcH Modelů Závěrečná Zpráva socioklub"

Transkript

1 STUDIE MIKROEKONOMICKÝCH MODELŮ Závěrečná zpráva SOCIOKLUB

2 STUDIE MIKROEKONOMICKÝCH MODELŮ Závěrečná zpráva SOCIOKLUB Drom, romské středisko Brno, 2008

3 Drom, romské středisko, Bratislavská 41, Brno, , , Studie mikroekonomických modelů Závěrečná zpráva Tato výzkumná studie vznikla na základě zadání Drom, romského střediska, díky projektu Mikrobus realizovaného v rámci Iniciativy Společenství EQUAL. Za obsahovou a věcnou správnost textu odpovídá autor. Text neprošel jazykovými a stylistickými korekturami Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem eu a státním rozpočtem české republiky. Drom, romské středisko, 2008

4 OBSAH Obsah A. Průběh projektu a vyhodnocení výstupů...4 B. Deskripce ideálně-typické romské domácnosti...8 C. Srovnání reálných potřeb s možností výdělků D. Situace ve vybraných lokalitách Rozvojového partnerství Mikrobus E. Otázka zadluženosti F. Závěr...19 Studie mikroekonomických modelů 3

5 A. Průběh projektu a vyhodnocení výstupů A. Průběh projektu a vyhodnocení výstupů Při sledování fungování mikroekonomických vztahů v rámci domácností, tj. základních jednotek uvnitř cílové skupiny, zejména rodin, a při respektování zadání, že cílovou skupinou se rozumí osoby sociálně vyloučené (převážně Romové) 1, vycházel zpracovatel z výstupů řízených rozhovorů uskutečněných realizačním týmem a poradci pro zaměstnanost Rozvojového partnerství Mikrobus. Dalším zdrojem studie byly dostupné společenskovědní a dokumentační materiály vztahující se k danému tématu a lokalitám. Pro účel analytického zpracování bylo nutné rozdělit celek sebraných údajů na komponenty a zkoumat jejich fungování jakožto relativně samostatných prvků. Jako každá analýza, tak se i předkládaná studie vyznačuje určitým stupněm explorace provedené na základě průzkumového výzkumu 2, nutně vymezeného hypotézami (vytvořenými závěrem I. etapy). Jedná se tudíž o indukci 3 vycházející z poznatku, že pozorovaní představitelé dané jevové kategorii se vyznačují nějakou poznatelnou vlastností, kterou budou mít i další její instance a z které je možné vyvodit pravidlo o určité platnosti opakující se v obdobném prostředí. V I. etapě zakázky byly na základě pěti řízených rozhovorů uskutečněných v prosinci a lednu 2006/7 provedených realizačním týmem v městě Brně v lokalitách městských částí Brno-střed a Brno-sever stanoveny níže uvedené hypotézy, týkající se: závažnosti disproporce příjmů a výdajů sociálně vyloučených domácností; vysoké frekvenci výskytu a charakteru vzájemnostního úvěrování/zadlužování sociálně vyloučených; předpokládané neekonomičnosti ekonomického mechanismu spotřeby; vysoké míry zadlužení cílové skupiny u úvěrových firem a případně fysických osob; positivní reakce cílové skupiny na možnosti změny platebních mechanismů zaměstnavatelů, nebo na eventuelní změnu mechanismu (frekvenci) výplat sociálních dávek; nízké akceptovatelnosti (porozumění) pracovního a sociálního (odborného) poradenství v otázkách finanční strategie respondentů výzkumu. Rozhovory sledovaly příjmovou a výdajovou strukturu respondentů a jimi uplatňované životní strategie. Při porovnání obou položek se objevil zjevný schodek ve prospěch výdajů, který je saturován půjčováním hotovosti v rámci rodinné solidární sítě, fungující de facto jako specifický druh kontokorentního účtu. Respondenty rozhovorů byli členové vícegeneračních romských domácností, převážně dlouhodobě nezaměstnaní. Přičemž takováto dlouhodobá odluka z trhu práce a původ (starších) členů tázaných domácností z romských sídelních agregátů (osad) východního Slovenska byly uváženy jako indicie sociálního vyloučení a rodin fungujících na tradičním principu. V II. etapě zpracovatel vyhotovil strukturu řízeného rozhovoru majícího za úkol zjistit aktuální situaci v cílové skupině, definované jako osoby znevýhodněné na trhu práce (převážně Romové). Při konsultacích s poradci pro zaměstnanost Rozvojového partnerství Mikrobus bylo dále ujasněno, že respondenti výzkumu budou členové domácnosti z okruhu klientů organizací, v rámci nichž poradci pro zaměstnanost působí. Z cílové skupiny však byly vyňaty domácnosti, jejichž určujícím modem životních strategií je naplňování potřeb daných závislostmi na drogách, alkoholu, gamblerství nebo jiných látkách a činnostech, které se obecně považují za svého druhu onemocnění. Ačkoliv se rovněž jedná bezesporu o osoby znevýhodněné na trhu práce, nebyly by poznatky získané výzkumem užitelné pro finální výstupy studie. Jako 1 Citováno z výzvy k účasti na zadávacím řízení zadavatele, Drom V teorii se jedná o prozkoumávání nových témat, které je nutné explorovat navrženým souborem otázek. 3 Na rozdíl od dedukce, která spočívá v logickém odvození závěru z množiny jiných tvrzení považovaných za pravdivá. Více viz: Jan Hendl Kvalitativní výkum; základní metody a aplikace. Portál, Studie mikroekonomických modelů

6 A. Průběh projektu a vyhodnocení výstupů dostačující vzorek bylo určeno provedení circa pěti řízených rozhovorů v každé z lokalit Rovojového partnerství, tj. s třiceti až pětatřiceti domácnostmi. Dne 13. února 2007 se uskutečnilo celodenní zaškolení poradců pro zaměstnanost Rozvojového partnerství Mikrobus k provedení kvalitativního výzkumu. Školení proběhlo v prostorách romského střediska Drom na Bratislavské 41 v Brně. Účastníci školení byli vybaveni složkami obsahujícími pro potřebu poradců pro zaměstnanost vypracovanou podrobnou strukturu řízeného rozhovoru, smlouvu o dílo určenou pro respondenty výzkumu a prohlášení o bezplatné výpůjčce diktafonu, kazet, baterií a finanční hotovosti k odměně respondentů. V dopolední části seznámil výkonný ředitel Socioklubu Ing. Petr Víšek účastníky se zadáním výzkumu a jeho účelem. Poté byla s účastníky probrána struktura řízeného rozhovoru (lektor Roman Krištof), způsob definování domácnosti a techniky navázání atmosféry důvěry s respondenty (lektor Mgr. Bronislav Podlaha). V odpolední části byla demonstrována a komentována nahrávka řízeného rozhovoru z I. etapy výzkumu (lektor Roman Krištof) a probírány technické parametry rozhovorů časový rámec, cyklicita příjmů a výdajů, nebezpečí návodných otázek, aj. (lektor Mgr. Štěpán Bolf). V závěru bylo rozebráno doposud známé schéma zadlužení a způsob jednání úvěrových firem (lektor Ing. Vlastimil Vintr). S účastníky byla smluvena přibližná data návštěv pracovníků Socioklubu v lokalitách v následné vyhodnocovací fázi výzkumu. Účastníci využívali možností dotázání se na případné nejasnosti ve výkladu. Během školení bylo vyplaceno účastníkům cestovné, byly jim předány diktafony (s bateriemi), kazety a obnosy (500 Kč za rozhovor) k odměně respondentů. Účastníci byli poučeni o zákonné úpravě zacházení s osobními daty respondentů. Vzhledem k nepřítomnosti dvou poradců pro zaměstnanost Společenství Romů na Moravě z lokalit Jeseník a Šumperk, bylo pro tyto smluveno nárazové sumarizační školení, které proběhlo dne 21. února v Brně v prostorách SRNM na Francouzské ulici č. 84 a zúčastnila se jej rovněž jedna poradkyně pro zaměstnanost romského střediska Drom. V III. etapě byly v měsících únoru a březnu realizačním týmem navštíveny lokality poradců pro zaměstnanost v Brně, Hodoníně, Jeseníku, Bruntále, Frýdku-Místku, Šumperku a v Trmicích. Poradci pro zaměstnanost předali pořízené rozhovory a seznámili realizační tým se situaci v lokalitách. Vzhledem k tomu, že poradci pro zaměstnanost z Trmic neabsolvovali školení k výzkumu, byly řízené rozhovory provedeny v trmických lokalitách realizačním týmem. Poradci pro zaměstnanost provedli 5 řízených rozhovorů v Brně, čtyři v Hodoníně, tři v Jeseníku, tři v Bruntále, pět ve Frýdku-Místku a tři v Šumperku. Realizační tým provedl 5 rozhovorů v Trmicích. V IV. etapě byly v měsících dubnu a květnu vyhodnoceny shromážděné poznatky, kontaktováni relevantní aktéři integračních a sociálně inkluzivních snah v lokalitách Rozvojového partnerství Mikrobus a byla finalizována studie mikroekonomických modelů. Výstupy Celkově bylo provedeno 33 řízených rozhovorů z nichž bylo vypracováno 26 kompletních přepisů. Z důvodů technických nedostatků (hluk a nesouvislost záznamu), nebylo možné vyhotovit přepisy z 6 záznamů Situace klientů Rozvojového partnerství Mikrobus se v jednotlivých lokalitách poradců pro zaměstnanost značně odlišuje a to jak v možnostech pohybu na trhu práce a výdělečných činností, daných situací v lokalitě, tak i v pestrosti škály domácností klientů. Rovněž způsob práce poradců pro zaměstnanost se nutně liší v aglomeracích městského typu Brna a Trmic od charakteru činností poradců pro zaměstnanost a NNO působících ve venkovském a navíc příhraničním prostředí (Bruntál, Jeseník, Frýdek Místek). Rozsah a kvalita a služeb poskytovaných v městských centrech (Drom, Romano Jasnica) se liší od venkovského prostředí, kde v rámci Rozvojového partnerství působí Společenství Romů na Moravě (Hodonín, Jeseník, Šternberk, Frýdek Místek). V zcela specifickém postavení je činnost Ligy Bruntál, která se prakticky stává subjektem ( firmou ) sociálního podnikaní. Protože oblast sociálního podnikání je v teoretickém i praktickém rozsahu odlišná od personálního poradenství, které má být a je praktikováno v rámci Rozvojového partnerství Mikrobus, nemohli jsme se jejím specifikům díky omezením daným zadáním Studie věnovat. Předpoklad závažné disproporce příjmů a výdajů sociálně vyloučených domácností byl potvrzen v 23 rozhovorech, na vysokou frekvenci výskytu vzájemnostního úvěrování/zadlužování bylo poukázáno v 12 rozhovorech, předpokládaná neekonomičnosti spotřeby se vyskytla a 11 rozhovorech, a vysoká míra zadlužení klientů u úvěrových firem pak v 19 rozhovorech. Studie mikroekonomických modelů 5

7 A. Průběh projektu a vyhodnocení výstupů Reakci cílové skupiny na možnosti změny platebních mechanismů zaměstnavatelů, nebo na eventuelní změnu mechanismu (frekvenci) výplat sociálních dávek nelze ani akceptovatelnost (porozumění) pracovního a sociálního (odborného) poradenství v otázkách finanční strategie respondentů výzkumu nelze z pořízených rozhovorů kvantifikovat. Metodologie K ověření formulovaných hypotéz a k zjištění dalších poznatků bylo užito metody zaznamenávaného řízeného rozhovoru s členy domácností cílové skupiny, kteří byli motivováni peněžitou odměnou za provedení rozhovoru (500 Kč za rozhovor provedený v jedné domácnosti). Za pomoci koordinátorů a poradců pro zaměstnanost Rozvojového partnerství byl proveden pracovníky Socioklubul proveden sběr informací o celkové sociální a zaměstnanecké situaci v lokalitách. Zpracovaný set otázek byl předán poradcům pro zaměstnanost, kteří byli proškoleni ve způsobu tázání a zaznamenávání rozhovoru, v definování počtu členů domácnosti respondentů a v jejich výběru. Celková technika provedení řízeného rozhovoru byla lektory Socioklubu podrobně a názorně představena při zaškolení realizátorů výzkumu. Explanace Tradičním principem fungování rodin rozumí se konstituce domácnosti, jejího provozu a jejích hranic následováním vzorce rozšířené rodiny: domácnost je tvořena rodinou orientační a minimálně jednou rodinou prokreační; hranice domácnosti (vymezené definičně společným stolováním resp. distribucí jídla) se shodují s hranicemi silné solidární sítě (peníze, potraviny, pračka, elektrický proud, další cenné statky a služby) a ve venkovském východoslovenském prostředí se manifestují v prostoru uspořádáním obydlí rodin potomků kolem obydlí rodiny rodičů (tvorba dvorků ); takové dvorky jsou přenášeny i do prostředí městského, ale zůstávají v rovině virtuální: hranice solidární sítě nejsou manifestovány v prostoru), nicméně setrvávají v kopírování hranic příbuzenské jednotky širší nežli je nukleární rodina. Životní strategie respondentů by však bylo mylné spojovat toliko s jejich romstvím. Obdobné přístupy jsou zjevné rovněž u neromských manuálně pracujících vrstev 4. Romství/cikánství užíváme v kontextu deskripce mikroekomických vztahů jako analytickou kategorii, která nám umožňuje hovořit o fenoménech, sdílejících určité vnější shodné rysy, bez předpokladu, že by tato kategorie měla (nutně) svůj ekvivalent v etnické (či národnostní) rovině. Využito bylo rovněž dostupných studií týkajících se fenoménu sociálního vyloučení a trhu práce, aplikovatelných pro situaci v České republice a specificky pro oblast Brněnska. Byť se koncept sociálního vyloučení užívaný v Evropské unii 5 nutně nepřekrývá s vymezením chudoby a nízko-příjmových vrstev, nebudeme a nemůžeme se v rámci rozsahu zadání zabývat jiným typem vylučování ze společnosti, nežli je dán faktory: dlouhodobé výluky z trhu práce a k němu se pojícími nízkými příjmy; tradování odlišných hodnot (od majoritní škály) dané odlišným původem (resp.imigrací a etnicitou); asistencialismem. Přičemž u dlouhodobé výluky z trhu práce rozumíme nezaměstnaností (jak činí MPSV) registraci na Úřadu práce přesahující období jednoho roku; tradováním odlišných hodnot rozumíme rodinou výchovou utvářený přístup k výdělečné činnosti založený na preferenci krátkodobých strategií; nedůvěru k institucím a ekonomickým sítím majoritního světa a z ní pramenící příklon k šedé ekonomice a asistencialismem spoléhání se na intervenci veřejných institucí při řešení obtížných životních situací. Situace takto sociálně vyloučených (či vylučovaných) je dále umocňována současnou krizí (a kritikou) konceptu sociálního státu (tedy zamítání sociálních práv jako součásti práv občanských) a vlivem takovéto 4 Viz např. vztah ke vzdělání zachycený v Brně provedeném výzkumu: Dělníci školu pro dítě příliš nevybírají. Při její volbě považují za podstatnější než kvalitu učiva vzdálenost školy od místa bydliště. Pokud školu nemusejí navštěvovat, tak ji sami o sobě, z vlastní iniciativy ani nenavštěvují. Podle jejich názoru do školy chodí dítě které samo nejlépe ví, co má dělat, jak se má připravovat a co po něm škola vyžaduje. Odpovědnost za to, jak a jestli vůbec se bude dítěti ve škole líbit, jakým směrem se bude ubírat jeho vzdělanostní dráha, jaké vzdělání si po ukončení základní školy vybere, nechávají dělničtí rodiče na samotném dítěti, případně škole. In: Odsouzeni k manuální práci. Vzdělanostní reprodukce v dělnické rodině. SLON 2004, str viz Zpráva o stavu romský komunit (2005), ; nebo: I když typické případy sociální exkluze jsou dány zcela jednoznačně, zůstává neobyčejně obtížné podobně jednoznačně vymezit hranice tohoto fenoménu. Jádrem, kolem něhož se nabalují další vrstvy sociálně vyloučených, jsou dlouhodobě nezaměstnaní. Avšak množina nezaměstnaných se nekryje s množinou lidí žijících v bídě a ta se zase nekryje s množinou sociálně vyloučených. Ne všichni nezaměstnaní žijí pod hranici bídy, ne všichni chudí patří mezi sociálně vyloučené a ne všichni sociálně vyloučení jsou bez práce. In: Dvanáct omylů sociologie, Jan Keller, SLON 1995, str Studie mikroekonomických modelů

8 A. Průběh projektu a vyhodnocení výstupů krize (a kritiky) na koncipování české sociální politiky. Podle sociologa Jana Kellera jde o ideologii, která zcela záměrně zveličuje rozsah zneužívání sociálních dávek a líčí sociální stát jako vlastní zdroj problémů, nikoli jako nástroj jejich řešení 6. Avšak z velké části recentních výzkumů a analýz prostředí a vztahů v sociálně vyloučených (romských) lokalitách (enklávách, ghettech, etc.) vyplývá, že sociální dávky jsou sice jedním ze stěžejních příjmů romských domácností, leč fungování takovýchto domácností je možné jen díky příjmům z nelegální výdělečné činnosti, označované jako práce načerno, nebo aktivit přímo kriminogenních. Protože jsme vzdáleni moralistnímu přístupu k hodnocení sociálních situací, budeme nadále hovořit toliko o používání sociálních dávek, nikoli o jejich zneužívání. 7 V případě fungování zkoumaných domácností, si jejich současné životní strategie nelze bez existence sociálního státu představit (koncipovat). Příčiny dlouhodobé výluky z trhu práce a celkové nerovné postavení velké části Romů jsou dány mnoha na sebe navzájem působícím faktory, které se sbíhají v bludném kruhu, ze kterého lze jen velmi těžko vystoupit: nedostatečné vzdělání a výchova v souladu s tradičními hodnotami rodiny zapříčiňuje nedostatečnou motivaci k hledání příležitostí na konkurenčním majoritním (oficiálním) trhu práce 8 ; zážitky diskriminačního jednání ze strany aktérů vzdělávacího systému a zaměstnavatelů vedou k upřednostnění nárazové nelegální práce ( na černo ), kombinované s registrací na Úřadu práce a příjmem (některé ze) souboru sociálních dávek; nedostatek peněz se řeší zadlužováním, které v případě uplatňování exekucí věřiteli již naprosto demotivuje (prakticky činí ekonomicky nerealistickým) hledání legálního zaměstnání; závislost na rodinné solidární síti umožňuje jen velmi malou (případně jen nárazovou) mobilitu při přístupu k výdělečné činnosti. Výše uvedené faktory lze samozřejmě dále různě kombinovat a obohacovat. Jak již bylo zmíněno, tradování odlišných hodnot v prostředí romských rodin lze částečně vysvětlit residuem kultury romských osad v které se po generace upřednostňovala vzájemná solidarita uvnitř velkorodin, okamžitá spotřeba a krátkodobé strategie přežívání. Hodnota vzájemné solidarity mezi členy rodinných uskupení je stále vysoce ceněna a prakticky funguje jako neformální pojištění (Steiner 2005) 9 a znemožňuje individuální úspěch. Nota bene, je takovéto pojištění při nepravidelnosti prací na černo a výkyvech sociálních dávek 10 výsostně praktické. Za asistencialismus jsme označili návyk na řešení životních situací spojených obzvláště se zaměstnáním a bydlením ze strany veřejných institucí. Představa, že by tomu mohlo být jinak než zařízením ze strany úřadů u členů cílové skupiny v podstatě absentuje. Projevuje se i při spřádání podnikatelských záměrů, v kterých je stále zdůrazňována dotační role veřejných institucí. V tomto se však očekávání nijak výrazně neliší od majoritních skupin, pouze nám k porovnání chybí potřebný materiál k alespoň kvalitativnímu srovnání. 6 Soumrak sociálního státu, Jan Keller, SLON 2005, str Za nevhodný zpracovatel považuje rovněž existující termín individuální desolidarizace (F.X.Kaufmann 1997): Jde o obyčejnou snahu jednotlivců mít výhodu z účelového používání zákonů na sociální ochranu. Může to mít podobu zneužívání sociálních výhod, ale také daňových únik ze strany bohatých, či podobu účasti v šedé ekonomice ze strany sociálně potřebných. V případě romských domácností se rozhodně nejedná o nekalou snahu jednotlivců, ale o modus celých společenství. In: Soumrak sociálního státu, J, Keller, 2005; str.95 8 Úspěch je kategorií skupinovou, nikoli individuální. Je-li úspěch jedince v rozporu s tím, co je dobré pro rodinu, není úspěchem, ale hanbou. Tak mají závazky vůči rodině přednost i před vzděláním a případným zaměstnáním jedince. Vzdělání stojí rodinu peníze a výsledek je natolik mlhavý, že je pokládáno spíše za hloupost a nevděk vůči živitelům, zaměstnáním mimo bydliště zase rodina přichází o dvě ruce potřebné doma (a navíc ještě o část dávek, kdy výdělek je taktéž kolikrát značně nejistý). Mlhavá perspektiva spolu s absencí výchovy k odloženému požitku (něco za něco, nejdříve to, a až potom odměna) tak ukotvuje potenciální vzdělance a manažery doma, a s přibývajícími roky je stále těžší a těžší tento modus života opustit. K tomu se přidávají překážky jako nedůvěra k majoritním institucím, zabydlení se v šedé ekonomice, kolotoč půjček a splátek u úžerníků, kdy pracovat se již nevyplatí, neboť stejně celý výdělek odevzdám, závazky vůči širokému příbuzenstvu atd. Paradoxem jsou situace, kdy jedinec již převzal hodnoty majority, ale stále musí manifestačně vyznávat hodnoty kultury vlastní, a tak i kdyby byl schopen do práce jít, nepůjde z toho důvodu, že by pak musel svůj výdělek rozdělit svým příbuzným, tedy se mu to v souladu s jeho nově nabytým způsobem myšlení nevyplatí. 9 Romové samozřejmě pěstují vztahy ve svých rozšířených rodinách i z jiných než ekonomických důvodů, mají se prostě rádi. Avšak to, že rodinné sítě mají i jinou než materiální hodnotu neomlouvá existenci materiální nouze, která je rovněž součástí motivací k udržování solidárních sítí. In: Romové na trhu práce (první, pracovní verze), Kateřina Hůlová, Jakub Steiner; Člověk v tísni a CERGE, 2005, str.5 10 Sociální systém je složitý a neprůhledný a jeho uplatňování často závisí na místních zvycích a osobních názorech místních úředníků. Přestože je většinou štědrý, příležitostně selhává či kolíšě, a pak je příjemce ponechán bez příjmu. Pro tok sociálních dávek jsou typická období stabilizovaných příjmů a nenadálých výpadků; přesně tehdy je rodinná solidární síť nepostradatelná. Tamtéž, str.6 Studie mikroekonomických modelů 7

9 B. Deskripce ideálně-typické romské domácnosti B. Deskripce ideálně-typické romské domácnosti 11 Každý podle svých schopností, každému podle jeho potřeb. Životním světem členů dotazovaných romských domácností je jejich početná vícegenerační rodina, v rámci níž jsou zvláště silné vazby po ženské linii, mezi matkou a dcerami. Členové domácnosti získávají v rámci vazeb velkorodin většinu nutných informací potřebných k přebírání, vytváření a udržování životních strategií. V rámci sítě takovéhoto velkorodinného uskupení se odehrává i velká část ekonomických vztahů splétající pouta vzájemné solidarity. Jedná se většinou o koloběh peněz, jakýsi nepřetržitý hotovostní tok mezi domácnostmi velkorodin. Klíčové postavení pro hotovostní tok zaujímá domácnost matky, která je zdrojem a ohniskem údržby koloběhu peněz. Muži si ponechávají část výdělků získaných z výdělečné činnosti většinou z tzv. prací na černo, z různých fušek, nárazových námezdních prací pro kopáčské firmy a sběrem kovového šrotu. Bohužel se nám nepodařilo dostat se k takovým zjištěním, které by mohly být vodítkem alespoň k přibližnému procentuelnímu odhadu. Zpracovatel se kloní k reálnosti zadržování v průměru poloviční částky z černých výdělků pro vlastní potřebu, respektive pro potřebu investic do statusových položek (oblečení, cigarety, hospodská útrata, sázky v Tip-sportu, etc.). Členové domácností cílové skupiny mají minimum vazeb na okolí mimo okruh své (velko)rodiny. Tyto vazby jsou však natolik silné, že saturují jejich společenské potřeby. Do velké míry ani nestíhají či si nemohou dovolit (z finančních důvodů) udržovat vazby s rodinou usedlou mimo domovskou lokalitu. Vazby v rámci sítě známých ze škol a pracovních angažmá jsou nečetné, mimo domovskou lokalitu fakticky neexistující. Neobjevují se žádné zmínky o spolužácích, kolezích, přátelích z jiných kruhů, než-li (pokud vůbec) z romské komunity. Mezi bílými mají kontaktované domácnosti množství známých z vrstev obdobně situovaných, respektive z řad dlouhodobě nezaměstnaných, participujících na společném trhu práce na černo. Pokud je sezónní nedostatek pracovních příležitostí na obvyklém, naší cílové skupině známém trhu, a to jak oficiálním tak i na trhu prací na černo, znamená to pro naše respondenty výdělečný propad, neboť nemají téměř žádné vazby na trhy jiné. Nedisponují kontakty čí sítí známých, což je u majoritního obyvatelstva obvyklé. Takovéto kontakty nazval americký matematik a logik Mark Granovetter ve své studii Síla slabých pout slabými (sociálními) vazbami, které jsou pro praktický a flexibilitu vyžadující život mnohem důležitější než silné sociální vazby v rámci rodiny a úzkého okruhu stálých přátel. Neboť při nastalé potřebě nových informací takovéto v rámci svých silných sociálních vazeb nenalezneme. Informace známé v našem nejbližším okruhu jsou nám známy víceméně také. Nezaměstnaní kamarádi konferující ve své domácké hospůdce u piva práci nenaleznou. Slabé vazby hrají klíčovou roli tehdy, potřebujeme-li komunikovat s vnějším světem. Při hledání zaměstnání se často stává, že naši blízcí přátelé nám těžko mohou pomoci. Pohybují se ve stejných kruzích a vědí tedy zhruba totéž co my. Abychom získali novou informaci, musíme aktivovat své slabé vazby. Slabé vazby neboli naši známí jsou pro nás mostem k vnějšímu světu, protože tím, že se vyskytují na jiných místech, získávají informace z jiných zdrojů než naši bezprostřední kamarádi. 12 U členů romských domácností naprosto převažují silné vazby nad slabými, některé takovéto domácnosti prakticky žádnými slabými vazbami nedisponují. 13 Tradiční (ideálně typická) romská domácnost je vlastně trojgeneračním uskupením (několika) domácností, které obývají byty v zástavbě pavlačových domů starších dělnických předměstí a po stránce sociokulturní i ekonomické vytváří fakticky jednu velkodomácnost. Orientační rodinu tvoří domácnost rodičů starých kolem 40 až 50 let, s jedním nebo dvěma přebývajícími prarodiči (kolem 60 a více let) a synem (20 let), který žije s družkou a očekávají dítě (rodina prokreační). Na tuto orientační rodinu jsou však přímo navázané prokreační domácnosti (3) dcer (mezi 20 a 30 lety), které domácnost orientační prakticky denně navštěvují, byť sami žijí s druhy a dětmi v jiných bytových jednotkách, které mohou být 11 Vypracováno na základě poznatků z brněnských lokalit. 12 In: V pavučině sítí, Albert-László Barabási, ISBN , Paseka 2005, str Zatímco většina Neromů má vzdělané známé s vysokými příjmy, Romové ne, a tak se jim nedostává přímé zkušenosti s výhodami vzdělání. Navíc úspěch Romů je se vzděláním spojen mnohem méně než u Neromů; Romové často pracují v šedé ekonomice a ti úspěšní získali své bohatství na základě svých známostí, talentů a osobních kvalit vzdělaní obyčejně nebylo rozhodující. Navíc, rodina může příliš vzdělaného příslušníka ztratit. Steiner, Romové na trhu práce, str.8 8 Studie mikroekonomických modelů

10 B. Deskripce ideálně-typické romské domácnosti i značně vzdáleny (například několik zastávek tramvají). Jedná se tedy o společenství zhruba 12 dospělých circa stejného počtu dětí. Takováto velkodomácnost je základem solidární sítě, na které jsou ještě napojeni různí strýčci, bratranci a sestřenice. Ti však již neparticipují na každodenním (respektive každotýdenním) penězovodu, na který se napojují jen v případě zapůjčení (či půjčky-daru) větších obnosů (deseti a více tisíc Kč). Takováto půjčka je v rámci velkorodiny bezúročná a často nevratná. Naopak drobnější cirkulace menších plnění (několika stovek až několika tisíc Kč) je očekávaná a případné neplnění by mohlo celé fungování penězovodu zhatit. Jediným konstantním příjmem jsou různé sociální dávky, které se váží k danému datu výplaty. Příjmy z práce na černo se k žádnému fixnímu datu nepojí a tak zpravidla vyplňují díry mezi měsíčním cyklem výplat dávek. Domácnosti utrácí asi dvojnásobek svých příjmů, složených ze souboru sociálních dávek a výdělků z práce na černo. Chybějící polovina peněz je půjčena v rámci velkorodinné solidární sítě a vrácena a pak zase půjčena. Pokud je solidární síť solventní a řetězec půjčování není nenadálým výpadkem přerušen, míra pořizování zboží se stupňuje. V případě menší solventnosti zase klesá. V případě nulové solventnosti dojde ke krachu srovnatelnému v emoční rovině jen s krachem newyorské burzy v roce Někdo na to šeredně doplatí. Poté se však prvními příjmy opět solidární síť obnovuje a penězovod obnoví provoz. Ke krachům dochází v cyklech srovnatelných s obdobími sucha a dešťů. Jsou nevyhnutelné. Velmi časté jsou členů ideálně typické romské domácnosti stížnosti na nejrůznější formy diskriminace zažívané zvláště v pracovněprávních vztazích. Aniž bychom jakkoliv chtěli zpochybňovat oprávněnost takovýchto stížností, jeví se nám spíše následkem situace sociálního vyloučení, než-li jeho příčinou, která tkví spíše v začarovaném vztahovém kruhu, z kterého lze jen velmi těžko vystoupit. V studii Ekonomie sociálního vyloučení použil Jakub Steiner níže uvedené schéma kauzálních vztahů: Kauzální kruh nemá začátek ani konec. Tudíž spory, zda Romové jsou diskriminování, protože se chovají nevhodně, nebo zda se Romové chovají nevhodně, protože jsou diskriminovaní, nemají smysl. diskriminace ❷ chudoba ❸ ❹ neefektivní chování romů ❶ velké solidární sítě Studie mikroekonomických modelů 9

11 C. Srovnání reálných potřeb s možností výdělků C. Srovnání reálných potřeb s možností výdělků Pro stávající trh práce v České republice je typický důraz na flexibilitu pracovní síly a preference neplnohodnotných pracovních úvazků pro zaměstnance ze strany zaměstnavatelů. Pro takovéto úvazky je typická krátkodobost a obcházení plnohodnotného pracovního poměru formou švarcsystému, tj. užívání živnostenského oprávnění v případě činností, kdy se nejedná o živnost, ale o výkon rutinní práce v odvětví služeb (např. prodavačky), nebo formou částečných úvazků, smluv o dílo či provedení práce. Zátěž plateb povinného sociálního a zdravotního pojištění je tak přesunuta na pracovníka a podnikající firma si tak ulehčí na administrativě a daňových povinnostech. Firma se tak stává flexibilnější a stejnou flexibilitu vyžaduje i po pracovní síle. Nabídka takovéhoto typu prací je bohatá a je jí naplněna novinová i pouliční (letáková) inzerce. Pro naší cílovou skupinu členů romských domácností jsou však takovéto pracovní nabídky málo atraktivní, mnohem výhodnější je výkon neregistrované (nenahlášené) práce na černo. 14 Kategorie reálných potřeb je při konstrukci spotřebního koše kategorií ošemetně subjektivní. Tzv. reálné potřeby neberou v potaz potřeby (sebe)representace a plnění statusových povinností. Hojnost a neomezená spotřeba jsou ideály chudých. Jsou pro ně zjevením v poušti chudoby. V tomto smyslu jsou nadbytek a bída jen dvě strany téže mince. Pouta nezbytnosti nemusejí být železná. Stačí hedvábí. fatální touha po rychlém zbohatnutí nebyla nikdy neřestí zhýralců, nýbrž snem chudých Tajným přáním chudých není každému podle jeho potřeb nýbrž, každému podle jeho přání. 15 Každodenní ekonomický život domácností respondentů je zacílen na uspokojování potřeb spojených se zajištěním výživy, bydlení a oblečení. Nicméně, zvláště v oblasti nákupu potravin se objevuje pořizování hotových produktů potravinářského průmyslu, které jsou vzhledem k nízké příjmové situaci respondentů markantně drahé: jedná se o nákup balených svačin pro děti, časté je pouze minimální uchovávání vařených jídel (které je na hranici mrhání). V hospodaření s potravinami se zřejmě projevuje vliv zvykového (rituálního) zacházení známého z romských osad na Slovensku. Naopak v oblasti bydlení jsou ceny pronájmu často sanitárně nevyhovujících bytů ze strany pronajimatelů předražené a neadekvátní vynaloženým finančním prostředkům. Omezenost a nízká flexibilita trhu s byty se v bydlení pro nízkopříjmové kategorie projevuje v alarmujícím zneužívání akutnosti potřeby bydlet na straně jedné a v podstatě monopolem na bydlení na straně druhé. Nevýhodnost saturování reálných potřeb z kombinace příjmů ze sociálních dávek a práce na černo se vyjevuje pouze při zaujetí hlediska dlouhodobé perspektivy, která je životnímu světu domácností respondentů cizí a není součástí jimi koncipovaných životních strategií. Navíc pokus o občasný průnik do zaměstnání na oficiálním trhu práce je zpravidla neúspěšný, protože výbava (kulturní či symbolický kapitál) respondentů není dostatečný k tomu, aby je převezl přes úskalí přijímacích pohovorů. Zároveň vnější motivace k výměně dosavadního kulturního kapitálu za jiný je nedostačující (irelevantní). 16 Veškerá očekávání při inkluzi sociálně vyloučených jsou nasměrována k sociální práci, která je však (resp. její aktéři) postavena před nesplnitelný úkol: Má zajistit důstojné životní podmínky pro ty, pro něž se práce nedostává, a má toho dosáhnout uvnitř společnosti, ve které důstojnost životních podmínek je podmíněna právě přístupem k plnohodnotné práci. Sociální začlenění, jež se nemůže opřít o začlenění profesní, je odsouzeno k věčnému začleňování Respektive, typikem pro omezený vzorek námi oslovených domácností je vykonávání prací napsaných na někoho jiného, tj. jako zaměstnanec je firmě nahlášen jiný člen domácnosti, např. důchodce. Reálně pracující je tak nadále evidován na Úřadu práce a pobírá sociální dávky (Brno). 15 Hannah Arendtová, On Revolution, citace obsažena v publikaci Svoboda, Zygmund Bauman, Argo 2003, str na rovině zacházení s ekonomickým kapitálem čistě v rovině ekonomických relací nemůžeme vykázat kvalitativní diference v chování sociálně vyloučených a majority. Příčinu diferencí v praktické realizace ekonomicky racionálního jednání (které je po formální stránce pravidlech zacházení s ekonomickým kapitálem stejné u obou skupin) je asi třeba hledat v diferencích, které spočívají na jiné rovině nabízí se rovina symbolického kapitálu. To znamená v nekompatibilitě symbolického kapitálu, který funguje ve světě (neformálním světě) sociálně vyloučených a symbolického kapitálu ve světě majority (svrchovaně formalizovaném světě, diktovaném svrchovanou institucí státu, jež svou svrchovanost opírá o akceptaci centralizovaného prostoru garancí, jež majoritě poskytuje a jež majorita shledává jako výhodný) a jež vymezují prostor kompatibility různých druhů symbolického kapitálu a díky kompatibilitě (možnosti nahlížení jejich vzájemné převoditelnosti) rovněž prostor trh jejich směny. 17 Soumrak sociálního státu, J, Keller, 2005; str Studie mikroekonomických modelů

Čas zkusit to jinak koncepční zpráva IQ Roma servis, o.s.

Čas zkusit to jinak koncepční zpráva IQ Roma servis, o.s. Čas zkusit to jinak koncepční zpráva IQ Roma servis, o.s. TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. IQ ROMA SERVIS, O.S. Čas zkusit to jinak koncepční

Více

Metodická příručka pro poradce pro zaměstnanost

Metodická příručka pro poradce pro zaměstnanost Metodická příručka pro poradce pro zaměstnanost Na základě sběru zkušeností z projektu Mikrobus kolektiv autorů Metodická příručka pro poradce pro zaměstnanost Na základě sběru zkušeností z projektu Mikrobus

Více

KDO DRŽÍ ČERNÉHO PETRA

KDO DRŽÍ ČERNÉHO PETRA KDO DRŽÍ ČERNÉHO PETRA S o c i á l n í v y l o u č e n í v L i b e r c i, Plzni a Ústí nad Labem a b Miroslav Brož, Petra Kintlová a Ladislav Toušek Financováno ze zdrojů Evropské unie - program Transition

Více

NÁVRH KONCEPCE PŘÍSTUPU STÁTU K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ DEPRIVOVANÝCH ČÁSTÍ MĚST OBÝVANÝCH PŘEVÁŽNĚ OBČANY ROMSKÉHO ETNIKA

NÁVRH KONCEPCE PŘÍSTUPU STÁTU K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ DEPRIVOVANÝCH ČÁSTÍ MĚST OBÝVANÝCH PŘEVÁŽNĚ OBČANY ROMSKÉHO ETNIKA MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NÁVRH KONCEPCE PŘÍSTUPU STÁTU K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ DEPRIVOVANÝCH ČÁSTÍ MĚST OBÝVANÝCH PŘEVÁŽNĚ OBČANY ROMSKÉHO ETNIKA Pracovní verze Praha září 2008 1 Obsah Úvod I. Upadající

Více

Příběhy ze špatné čtvrti. aneb jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství

Příběhy ze špatné čtvrti. aneb jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství Příběhy ze špatné čtvrti aneb jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství Příběhy ze špatné čtvrti aneb jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství Tomáš Nikolai (ed.) EDITOR: Mgr. Tomáš

Více

SITUAČNÍ ANALÝZA Město Litoměřice

SITUAČNÍ ANALÝZA Město Litoměřice Veřejná zakázka je financována z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. SITUAČNÍ ANALÝZA Město Litoměřice Situační analýza sociálně slabých rodin ohrožených

Více

Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti Praha, srpen 2006

Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti Praha, srpen 2006 Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti Praha, srpen 2006 Děkujeme za poskytnutí fotografií pro tuto publikaci kanceláři Rady vlády ČR pro

Více

Transition facility Všichni jsme lidé

Transition facility Všichni jsme lidé Závěrečná zpráva k projektu Transition facility Všichni jsme lidé Michal Růžička, Člověk v tísni - společnost při ČT, o.p.s. Květen 2006, Plzeň 1 Obsah 1 ÚVOD... 5 1.1 Úvodní slovo... 5 1.2 Cíl předkládané

Více

Analýza přístupu žen imigrantek a mužů imigrantů ke vzdělávání a na trh práce v ČR

Analýza přístupu žen imigrantek a mužů imigrantů ke vzdělávání a na trh práce v ČR Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR... 3 2. CIZINCI V ČR PERSPEKTIVA PROBLÉMU... 5 3. POUŽITÁ METODOLOGIE... 6 3.1. VÝBĚR REGIONŮ PRO SBĚR DAT MEZI IMIGRANTY A IMIGRANTKAMI...6

Více

PŘÍLOHY - SITUACE V KRAJÍCH

PŘÍLOHY - SITUACE V KRAJÍCH III./1. PŘÍLOHY - SITUACE V KRAJÍCH Kancelář Rady vlády pro záležitosti romské komunity by chtěla v dalších letech věnovat větší důraz popisu stavu v konkrétních lokalitách, kdy je jejím záměrem posilovat

Více

Analýza změny po zavedení terénní sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách Jihomoravského kraje

Analýza změny po zavedení terénní sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách Jihomoravského kraje Analýza změny po zavedení terénní sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách Jihomoravského kraje Vážení přátelé, držíte v rukou materiál, ve kterém formou analýzy shrnujeme realizaci projektu Romodrom

Více

Sociální politika v České republice ve vztahu k sociálně vyloučeným

Sociální politika v České republice ve vztahu k sociálně vyloučeným Roman Krištof Sociální politika v České republice ve vztahu k sociálně vyloučeným 1) popis sociální politiky státu/obcí s přihlédnutím k fenoménu sociálního vyloučení a tzv. nové chudoby v ČR a) sociální

Více

Úvod do terénní sociální práce. Úvod Roman Krištof...1. Sociální vyloučení Mgr. Štěpán Moravec...3. Chudoba - globální problém Ing. Karel Novák...

Úvod do terénní sociální práce. Úvod Roman Krištof...1. Sociální vyloučení Mgr. Štěpán Moravec...3. Chudoba - globální problém Ing. Karel Novák... Úvod do terénní sociální práce Úvod Roman Krištof...1 Sociální vyloučení Mgr. Štěpán Moravec...3 Chudoba - globální problém Ing. Karel Novák...7 Sídelní etnická segregace, její rizika a důsledky pro obce

Více

+ doplňková studie Chrastava a Velké Hamry u Tanvaldu...16. + doplňková studie Česká Lípa...37

+ doplňková studie Chrastava a Velké Hamry u Tanvaldu...16. + doplňková studie Česká Lípa...37 Zpráva ze stacionárního výzkumu realizovaného společností Člověk v Tísni - spol. při ČT ve vybraných lokalitách zohledňující situaci Romů vzhledem k proběhlé nebo probíhající migraci z území Slovenska;

Více

POLICISTA. v multikulturním prostředí. informační manuál POLICIE ČR

POLICISTA. v multikulturním prostředí. informační manuál POLICIE ČR POLICISTA v multikulturním prostředí informační manuál POLICIE ČR POLICISTA V MULTIKULTURNÍM PROSTŘEDÍ Lenka Budilová, Tomáš Hirt (a kol.) INFORMAČNÍ MANUÁL PRO POLICII ČR Co je multikulturní společnost

Více

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013 Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 Praha, srpen 2013 Obsah Úvod 1 1 Vymezení základních pojmů 3 2 Východiska Koncepce 6 2.1 Komplexní model práce s bezdomovci 6 2.2

Více

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 III. Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 Praha, červenec 2013 Obsah Úvod 1 1 Vymezení základních pojmů 3 2 Východiska Koncepce 6 2.1 Komplexní model práce s bezdomovci

Více

Analýza bytové politiky a souvisejících potřeb vybraných obcí Plzeňského kraje s tzv. sociálně vyloučenými lokalitami

Analýza bytové politiky a souvisejících potřeb vybraných obcí Plzeňského kraje s tzv. sociálně vyloučenými lokalitami Analýza bytové politiky a souvisejících potřeb vybraných obcí Plzeňského kraje s tzv. sociálně vyloučenými lokalitami Pro Krajský úřad Plzeňského kraje zpracoval: Člověk v tísni, o. p. s., pobočka Plzeň

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LIBČICE NAD VLTAVOU

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LIBČICE NAD VLTAVOU KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LIBČICE NAD VLTAVOU 2007-2008 PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ OBSAH:. Úvod... - 8 -. Úvod do problematiky komunitního plánování...- 8 -.2 Základní východiska,

Více

Východiska pro formulaci a implementaci politiky začleňování obyvatel vyloučených lokalit do české společnosti a její sociální a ekonomické struktury

Východiska pro formulaci a implementaci politiky začleňování obyvatel vyloučených lokalit do české společnosti a její sociální a ekonomické struktury VÝCHODISKA STRATEGIE BOJE PROTI SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ strana 1 Východiska strategie boje proti sociálnímu vyloučení Východiska pro formulaci a implementaci politiky začleňování obyvatel vyloučených lokalit

Více

Plánovací evaluace byla zpracována v rámci projektu Vytvoření a podpora lokálního partnerství pro sociálně vyloučenou lokalitu Přichystalova 70

Plánovací evaluace byla zpracována v rámci projektu Vytvoření a podpora lokálního partnerství pro sociálně vyloučenou lokalitu Přichystalova 70 Plánovací evaluace byla zpracována v rámci projektu Vytvoření a podpora lokálního partnerství pro sociálně vyloučenou lokalitu Přichystalova 70 PLÁNOVACÍ EVALUACE Pro potřeby Sdružení Podané ruce, o. s.

Více

1. Přehled sociálně vyloučených lokalit ve městě Ústí nad Labem

1. Přehled sociálně vyloučených lokalit ve městě Ústí nad Labem 1. Přehled sociálně vyloučených lokalit ve městě Ústí nad Labem 1.1. Krásné Březno Krásné Březno je jednou ze sídlištních částí města Ústí nad Labem. Spolu s dalšími sídlišti (Mojžíř, Neštěmice) územně

Více

AGENTURA PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEOVÁNÍ V ROMSKÝCH LOKALITÁCH

AGENTURA PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEOVÁNÍ V ROMSKÝCH LOKALITÁCH Připomínky k Agentuře pro sociální začleňování Lýdia Poláčková Připomínky jsou vepsány do tohoto materiálu zelenou kurzívou na str. 24 25. III. AGENTURA PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEOVÁNÍ V ROMSKÝCH LOKALITÁCH Obsah

Více

Podpora a pomoc při výchově a předškolním vzdělávání romských dětí

Podpora a pomoc při výchově a předškolním vzdělávání romských dětí Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Podpora a pomoc při výchově a předškolním vzdělávání romských dětí Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. David Beňák Vypracovala:

Více

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria Vytvoření metodiky pro zaměstnávání obtížně zaměstnatelných skupin obyvatelstva, obzvláště osob se zdravotním postižením (původně osob se změněnou pracovní schopností), na ekologické činnosti, separaci

Více

Analýza role ZŠ praktické v procesu

Analýza role ZŠ praktické v procesu Analýza role ZŠ praktické v procesu vzdělávání Analýza programu Podpora vzdělávání Závěrečná výzkumná zpráva Závěrečná výzkumná zpráva Vypracovaly: Anita Homrová, Kamila Svobodová, Anna Šťastná Plzeň,

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více

Průzkum potřeb v sociálně vyloučených lokalitách Královéhradeckého kraje

Průzkum potřeb v sociálně vyloučených lokalitách Královéhradeckého kraje Individuální projekt Podpora sociální integrace obyvatel vyloučených lokalit v Královéhradeckém kraji www.socialniprojekty.cz Tuto aktivitu pro Královéhradecký kraj zajišťuje: Etnologický ústav Akademie

Více

Návrhy řešení bytových potřeb nízkopříjmových obyvatel města Kutná Hora ve vztahu k využití objektů bývalých kasáren v ulici Kouřimská

Návrhy řešení bytových potřeb nízkopříjmových obyvatel města Kutná Hora ve vztahu k využití objektů bývalých kasáren v ulici Kouřimská Návrhy řešení bytových potřeb nízkopříjmových obyvatel města Kutná Hora ve vztahu k využití objektů bývalých kasáren v ulici Kouřimská Karel Čada kcada@centrum.cz Kateřina Ptáčková ptackova.katerina@gmail.com

Více

Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy

Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy (závěrečná zpráva) Zpracovatelé: NEWTON Solutions Focused, a.s. Sídlo: Politických vězňů 912/10

Více