Ročník XXVIII. Číslo 3 Červenec - Září 2011 Cena - zdarma

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ročník XXVIII. Číslo 3 Červenec - Září 2011 Cena - zdarma"

Transkript

1 Ročník XXVIII. Číslo 3 Červenec - Září 2011 Cena - zdarma Vážení spoluobčané, léto už pomalu, ale jistě končí, byť létem by se dalo nazvat až posledních pár týdnů. Věřím, že i přes nepříliš přívětivé letní počasí jste načerpali nové síly do poslední čtvrtiny roku, která bývá vždy tím hektičtější, čím víc se blíží konec roku. V posledních třech měsících sledujete práce na přeměně a úpravách v okolí kostela. Jsou dokončeny povrchy vozovek v ulici Kostelní, Záhumenické a Krátké, finišuje demolice staré školy, probíhají také úpravy zeleně. Nyní se práce soustředí do uvolněného prostoru po demolici, ke hřbitovu a do ulice Pod Svahy. Od srpna jsme mohli zahájit také práce na kulturním domě. V době, kdy budete číst tyto řádky, bude už dokončena oprava sociálního zařízení a začne se rýsovat konečná podoba zastřešení celé budovy. Práce budou probíhat tak, aby mohly v sále proběhnout všechny smluvené akce. Pracujeme i na hřbitově, kde byla nově vybudovaná opěrná zeď mezi původní a novou částí a připravujeme i další hrobová a urnová místa. V úterý proběhlo v naší obci setkání starostů a podnikatelů z obcí našeho mikroregionu Bílé Karpaty s Radou Zlínského kraje v čele s hejtmanem MVDr. Stanislavem Mišákem, v rámci Hejtmanského dne. Probíraly se otázky sociálních služeb, bezpečnostní situace a dopravy, jako např. oprava silnice do Nivnice. Na závěr celodenní akce si účastníci prohlédli provozy firem Baťa a Formika. V sobotu 3. září proběhlo na muzeu už po dvanácté Vaření trnek, které letos organizačně zajišťoval náš pěvecký sbor Tetičky z Dolněmčí. Děkuji jim touto cestou za to, jak celou akci zajistily a průběh celého dne zvládly. Následující sobotu jsme se s celým mikroregionem už tradičně zúčastnili Slavností vína v Uherském Hradišti. Krojovaných účastníků z naší obce bylo přes 80. Chtěl bych poděkovat všem, kteří i v dnešní době jsou ochotni věnovat svůj čas k udržování a rozvoji kulturního, společenského i sportovního života v naší obci a přispět tak k pestřejšímu životu svých spoluobčanů. Ing. František Hajdůch, starosta obce Dolněmčanský zpravodaj 1

2 Z jednání Rady obce Anonymizace provedena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Usnesení z 12. schůze Rady obce Dolní Němčí, konané dne 9. června 2011 v kanceláři obecního úřadu. Usnesení č. 12/2011/01 Rada obce Dolní Němčí povoluje bezplatný pronájem prostorů Muzea Na Mlýně v sobotu 11. června 2011 Národopisnému krúžku Dolněmčan k pořádání akce Pečení chleba s doprovodným folklórním pořadem. Usnesení č. 12/2011/02 Rada obce Dolní Němčí povoluje na období od 1. července 2011 do 31. prosince provoz VHP Golden Joker AGJ a Joker Classic AJC v provozovně restaurace Na Mlýně společnosti Auto Games Trade s.r.o., Stolařská 490, Uherský Brod. Usnesení č. 12/2011/03 Rada obce Dolní Němčí rozhodla o zařazení žádosti I. B. DN, o pronájem obecního bytu, do seznamu žadatelů. Usnesení č. 12/2011/04 Rada obce Dolní Němčí schvaluje vyvěšení záměru na prodej obecních pozemků parcelních čísel PK 872 o výměře 2391 m2 a 924/8 o výměře 83 m2 vše v katastrálním území Dolní Němčí. Usnesení č. 12/2011/05 Rada obce Dolní Němčí doporučuje Zastupitelstvu obce Dolní Němčí prodej pozemku parcelní číslo 1939/20 o výměře 191 m 2 v katastrálním území Dolní Němčí za cenu 25,- Kč/m 2 a pozemku parcelní číslo st. 422/2 o výměře 5 m 2 v katastrálním území Dolní Němčí za cenu 50,- Kč/m 2 panu P. M., DN. Kupující dále uhradí náklady za vypracování kupní smlouvy advokátní kanceláří a vklad do katastru nemovitostí. Usnesení č. 12/2011/06 Rada obce Dolní Němčí doporučuje Zastupitelstvu obce Dolní Němčí, na základě geometrického plánu pro rozdělení pozemků, který bude za účelem prodeje vypracován, schválit prodej pozemku, který bude sloužit k rozšíření garáže, za cenu 110,- Kč/m 2 a pozemku, který bude sloužit jako zahrada, za cenu 50,- Kč/m 2, p. A.M., DN. Usnesení č. 12/2011/07 Rada obce Dolní Němčí schvaluje přijetí dotace města Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, Uherské Hradiště, ve výši ,- Kč, sloužící jako neinvestiční dotace k úhradě nákladů spojených s provozem knihovny v Dolním Němčí. Usnesení č. 12/2011/08 Rada obce Dolní Němčí schvaluje cenovou nabídku společnosti NIAGA s.r.o., se sídlem Hlucká 889, Dolní Němčí ve výši ,- Kč na opravu zídek kolem prostoru, který vznikl po demolici rodinných domů č.p. 198 a 498 v ul. Nivnická. Usnesení č. 12/2011/09 Rada obce Dolní Němčí doporučuje Zastupitelstvu obce Dolní Němčí schválit Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na realizaci stavby zařízení distribuční soustavy s názvem Dolní Němčí, Boršická 251, úprava NN, Martišová se společností E.ON Distribuce, a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice. Usnesení č. 12/2011/10 Rada obce Dolní Němčí schvaluje pronájem bytu č. 313b v domě s chráněnými byty, Školní č.p. 888, Dolní Němčí, p. H. P., DN s platností od Usnesení č. 12/2011/11 Rada obce schvaluje za vítěze výběrového řízení na akci Rekonstrukce kulturního domu v Dolním Němčí firmu SANIZO spol. s r.o., Zátiší 1959, Uherský Brod s cenou ,- Kč bez DPH. Usnesení č. 12/2011/12 Rada obce Dolní Němčí schvaluje vítězem výběrového řízení na akci Oprava opěrné zdi na hřbitově, včetně vybudování nových hrobových a urnových hrobů a opravy chodníků společnost NIAGA s.r.o. se sídlem Hlucká 889, Dolní Němčí, s cenou ,-Kč, včetně DPH. Usnesení č. 12/2011/13 Rada obce Dolní Němčí doporučuje Zastupitelstvu obce Dolní Němčí schválit Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu, jejímž předmětem je realizace stavby zařízení distribuční soustavy s názvem Dolní Němčí, u kostela, přeložka NN, Obec se společností E.ON Distribuce, a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice. Usnesení č. 12/2011/14 Rada obce Dolní Němčí schvaluje cenovou nabídku Ing. Pavla Rady, Vavrečkova 5262, Zlín na zpracování projektového záměru Doplnění biokoridoru podél Okluky, k.ú. Dolní Němčí do operačního programu životní prostředí v celkové výši ,- Kč v případě získání dotace, v případě nezískání dotace bude vyplacena pouze částka ,- Kč. Usnesení č. 12/2011/15 Rada obce Dolní Němčí schvaluje přerušení provozu v Mateřské škole v Dolním Němčí v době od do Usnesení č. 12/2011/17 Rada obce Dolní Němčí doporučuje Zastupitelstvu obce Dolní Němčí schválit přijetí účelového sponzorského daru ve výši 3.000,- Kč Mateřskou školou v Dolním Němčí od společnosti KASKO spol. s r.o., se sídlem Slavkov 82, který bude sloužit k rozvoji pohybových aktivit dětí v mateřské škole. Usnesení č. 12/2011/18 Rada obce Dolní Němčí doporučuje Zastupitelstvu obce Dolní Němčí schválit navržený program 4. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Němčí dle přílohy. 2 Dolněmčanský zpravodaj

3 Usnesení z 13. schůze Rady obce Dolní Němčí, konané ve čtvrtek 30. června 2011 v 18:00 hod. v přísálí kulturního domu. Usnesení č. 13/2011/01a Rada obce Dolní Němčí neschvaluje úhradu neinvestičních nákladů MěÚ v Kunovicích za žákyni Š. M., DN. Usnesení č. 13/2011/01b Rada obce Dolní Němčí schvaluje úhradu neinvestičních nákladů MěÚ v Kunovicích za žákyni Š.M., DN, ve výši 2.000,- Kč Usnesení č. 13/2011/02 Rada obce Dolní Němčí povoluje provoz VHP BLACK MAGIC SY v provozovně Devil Music Bar, Hlucká 108, Dolní Němčí od do společnosti Super Joker spol. s r.o., Krajánkova 11, č.p. 2390, Praha 4. Usnesení č. 13/2011/03 Rada obce Dolní Němčí povoluje provoz VHP Feeling hot 750, výr. č , č.osvědčení a Hot Joker 750, výr. č , č. osvědčení v provozovně Tipsport Bar, Nivnická 79, Dolní Němčí od do společnosti CZ Mastergame s.r.o., Davídkova 38, Praha 8. Usnesení č. 13/2011/04 Rada obce Dolní Němčí doporučuje zastupitelstvu obce schválit Mateřské škole v Dolním Němčí přijetí účelového sponzorského daru ve výši ,- Kč od Nadace Děti kultura sport na financování projektu V zdravém těle zdravý duch, který bude sloužit k rozvoji pohybových aktivit dětí v mateřské škole. Usnesení č. 13/2011/05 Rada obce D. Němčí doporučuje zastupitelstvu obce schválit ZŠ a ZUŠ v Dolním Němčí přijetí účelového sponzorského daru ve výši ,- Kč od Nadace Děti kultura sport na realizaci projektu Zkoušíme netradiční sporty. Usnesení č. 13/2011/06 Rada obce Dolní Němčí schvaluje pronájem pozemku parcelní číslo 1066/1 o výměře 195 m 2 v katastrální území Dolní Němčí, panu J. T.,DN, na kterém je umístěna skladovací hala. Pronájem se sjednává s platností od 1. července 2011 do 31. prosince Cena nájmu bude 2.000,- Kč + DPH s každoročním inflačním navýšením. Usnesení č. 13/2011/07 Rada obce Dolní Němčí schvaluje výsledek inventarizace obce a vyřazení navrženého majetku a jmenuje likvidační komisi ve složení: Ing. Miroslav Kadlček, místostarosta a zaměstnanci obce Miroslav Zimčík a František Šrámek. Usnesení č. 13/2011/08 Rada obce D. Němčí doporučuje zastupitelstvu obce schválit změnu rozpočtu obce D. Němčí dle přílohy tohoto usnesení. Usnesení č. 13/2011/09 Rada obce Dolní Němčí schvaluje pronájem obecního bytu č. 11 v půdní vestavbě ZŠ a ZUŠ v Dolním Němčí, p.a. V.,Ostrožská Lhota, s platností od 1. srpna Dolněmčanský zpravodaj Usnesení č. 13/2011/10 Rada obce Dolní Němčí schválila zařazení žádosti paní M. S., DN, do seznamu žadatelů. Usnesení č. 13/2011/11 Rada obce D.N. schvaluje odměnu řediteli ZŠ a ZUŠ v D. N. Usnesení č. 13/2011/12 Rada obce Dolní Němčí schvaluje prodloužení nájmu bytu č. 10 v půdní vestavbě ZŠ a ZUŠ v Dolním Němčí č.p. 606 paní S. M. na dobu od 1. září 2011 do 31. srpna Usnesení č. 13/2011/12 Rada obce Dolní Němčí schvaluje Smlouvu o dílo č se společností SANIZO spol. s r.o., se sídlem Zátiší 1958, Uherský Brod, na zhotovení stavby Rekonstrukce kulturního domu v Dolním Němčí za cenu ,- Kč včetně DPH. Usnesení ze 14. schůze Rady obce Dolní Němčí, konané dne 28. července 2011 v kanceláři obecního úřadu. Usnesení č. 14/2011/01 Rada obce Dolní Němčí schvaluje prodloužení nájmu bytu č. 15 v půdní vestavbě ZŠ a ZUŠ v D. Němčí, Školní č.p. 606, panu M. L. na dobu do za stejných podmínek. Usnesení č. 14/2011/02 Rada obce Dolní Němčí schvaluje prodloužení nájmu bytu č. 9 v půdní vestavbě ZŠ a ZUŠ v D. Němčí, Školní č.p. 606, paní P. B. na dobu do za stejných podmínek. Usnesení č. 14/2011/03 Rada obce Dolní Němčí schvaluje prodloužení nájmu bytu č. 12 v půdní vestavbě ZŠ a ZUŠ v D. Němčí, Školní č.p. 606, paní J. L.na dobu do za stejných podmínek. Usnesení č. 14/2011/04 Rada obce Dolní Němčí schvaluje prodloužení nájmu bytu č. 10 v půdní vestavbě ZŠ a ZUŠ v D. Němčí, Školní č.p. 606, panu J. B. na dobu do za stejných podmínek. Usnesení č. 14/2011/05 Rada obce Dolní Němčí schvaluje prodloužení nájmu bytu č. 12 v bytovém domě Vinohradská č.p. 656 panu J. T. do za stejných podmínek, jaké mají stanovené ostatní nájemníci bytového domu. Usnesení č. 14/2011/06 Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti pana R. Š., Bojkovice, o pronájem bytu v domě s chráněnými byty do seznamu žadatelů. Usnesení č. 14/2011/07 Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti pana A. K., Uherský Brod, o pronájem bytu v domě s chráněnými byty do seznamu žadatelů. Usnesení č. 14/2011/08 Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti paní B.U.,Vlčnov, o pronájem bytu v domě s chráněnými byty do seznamu žadatelů. 3

4 Usnesení č. 14/2011/09 Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti paní M. B., D.N., o pronájem bytu v domě s chráněnými byty do seznamu žadatelů. Usnesení č. 14/2011/10 Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti paní A.P. Kunovice, o pronájem bytu v domě s chráněnými byty do seznamu žadatelů. Usnesení č. 14/2011/11 Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti paní M. Š., Bystřice pod Lopeníkem o pronájem bytu v domě s chráněnými byty do seznamu žadatelů. Usnesení č. 14/2011/12 Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti paní L. V. Dolní Němčí, o pronájem bytu v domě s chráněnými byty do seznamu žadatelů. Usnesení č. 14/2011/13 Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti pana F. B.,Pašovice o pronájem bytu v domě s chráněnými byty do seznamu žadatelů. Usnesení č. 14/2011/14 Rada obce Dolní Němčí schvaluje vyvěšení záměru na pronájem střechy nad učebnovým pavilonem ZŠ a ZUŠ v Dolním Němčí pro umístění telekomunikačního zařízení. Usnesení č. 14/2011/15 Rada obce Dolní Němčí schvaluje vyvěšení záměru na pronájem střechy tělocvičny ZŠ a ZUŠ v Dolním Němčí pro umístění telekomunikačního zařízení. Usnesení č. 14/2011/16 Rada obce Dolní Němčí schvaluje cenovou nabídku Slováckého muzea, se sídlem Smetanovy sady 179, Uherské Hradiště ve výši ,- Kč na zrestaurování a konzervaci exponátů muzea Na mlýně. Usnesení č. 14/2011/17 Rada obce Dolní Němčí schvaluje realizaci projektu Revitalizace komunikačního uzlu v Dolním Němčí v celkové výši ,- Kč, který byl předložen do ROP Střední Morava pod registračním číslem CZ.1.12/2.300/ a současně schvaluje dofinancování výše uvedeného projektu, a to ve výši ,- Kč (tj. 30% ze způsobilých výdajů - vlastní podíl) a ,- Kč (tj. nezpůsobilé výdaje projektu). Obec se zavazuje uhradit ze svého rozpočtu příslušnou část provozních výdajů projektu po dobu 5 let od ukončení realizace. Usnesení č.14/2011/19 Rada obce rozhodla oslovit stavební firmy NIAGA spol. s r.o. Hlucká 889, D. Němčí, SANIZO spol. s r.o, Zátiší 1958, Uherský Brod a DN Group stav, s.r.o., Biskupský dvůr 2095/8, Praha o předložení cenové nabídky na stavební úpravy sociálního zařízení v I. NP kulturního domu v Dolním Němčí. Usnesení z 15. schůze Rady obce Dolní Němčí, konané ve čtvrtek 4. srpna 2011 v kanceláři obecního úřadu. Usnesení č. 15/2011/01 Rada obce Dolní Němčí schvaluje pronájem bytu č. 8 v půdní vestavbě ZŠ a ZUŠ v Dolním Němčí, Školní č.p. 606, panu R. Š.,bytem Dolní Němčí a paní I. B., bytem D. Němčí. Nájem se sjednává na dobu od 5. srpna 2011 do 4. srpna Usnesení z 16. schůze Rady obce Dolní Němčí, konané dne 18. srpna 2011 v hod. v kanceláři obecního úřadu. Usnesení č. 16/2011/01 Rada obce Dolní Němčí schvaluje pronájem kulturního domu v Dolním Němčí DEVIL Music Baru, Hlucká č.p. 108, Dolní Němčí, k pořádání koncertu skupiny LUNETIC v sobotu 26. listopadu Usnesení č. 16/2011/03 Rada obce D. Němčí schvaluje umístění sloupu nízkého napětí a dvou přípojek NN na pozemku parcelní číslo 1285/1 v katastrálním území D. Němčí mezi rodinnými domy č.p. 150 a 179 v ul. Hlucká, společnosti PERFEKT, spol. s r.o., Zlínská 230, Zlín, za jednorázovou úhradu v celkové výši 3.000,- Kč. Usnesení č. 16/2011/03 Rada obce Dolní Němčí schvaluje vyvěšení záměru na prodej obecních pozemků parcelních čísel 2307/10 a st. 924/8 a části pozemku parcelní číslo 2307/9 v katastrálním území D.N. Usnesení č. 16/2011/06 Rada obce Dolní Němčí povoluje výjimku z počtu dětí v mateřské škole v Dolním Němčí v souladu s ust. 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona ze 24 dětí na: 1. třída 24 dětí, 2. třída 27 dětí a 3. třída 26 dětí. Usnesení č. 16/2011/07 Rada obce D. Němčí schvaluje za dodavatele stavby Rekonstrukce sociálního zařízení v kulturním domě v D. Němčí stavební firmu DN Group stav s.r.o., Biskupský dvůr 2095/8, Praha 1, s cenovou nabídkou ,- Kč, včetně DPH. Termín dokončení prací se stanovuje do Usnesení č. 16/2011/09 Rada obce Dolní Němčí schvaluje provedení víceprací na stavbě Rekonstrukce opěrné zdi na hřbitově v Dolním Němčí společností NIAGA s.r.o., se sídlem Hlucká 889, Dolní Němčí v celkové výši ,- Kč, včetně DPH. Usnesení č. 16/2011/12 Rada obce Dolní Němčí schvaluje pronájem obecního bytu č. 2 v půdní vestavbě ZŠ a ZUŠ v Dolním Němčí, Školní č.p. 606, manželům M. a P. S., bytem Suchov na dobu od do Usnesení č. 16/2011/13 Rada obce Dolní Němčí schvaluje nákup elektrické energie pro roky 2012 a příp. i 2013 na komoditní burze Kladno. 4 Dolněmčanský zpravodaj

5 Z historie mateřské školy II. v Dolním Němčí V letošním školním roce slaví naše mateřská škola 30.výročí svého založení. Provoz byl slavnostně zahájen 12. září 1981 za účasti představitelů MNV, okresního úřadu, školského úřadu, patronátního závodu n. p. Svit a dalších pozvaných hostů. Na výstavbě mateřské školy, která byla postavena v akci Z se podílela řada občanů naší obce. Finančně se na výstavbě nové mateřské školy podílely n. p. Svit Gottwaldov, JZD Javořina, Autopal Nový Jičín, ZVS Uherské Hradiště, ONV Uh. Hradiště.Výstavba stála celkem ,- Kč. Na školní rok 1981 / 1982 bylo přijato 125 dětí ve věku od 3 6 ti let a děti byly zařazeny do čtyř tříd podle věkových kategorií. Výchovu a vzdělávání zajišťovalo osm pedagogických pracovnic včetně ředitelky paní Marie Kocábové. O provoz MŠ se starala 1 školnice, dvě uklízečky a dvě pracovnice na dovoz a výdej stravy, jelikož mateřská škola neměla vlastní jídelnu a stravování zajišťovala ŠJ ZŠ Dolní Němčí. Vzdělávání probíhalo podle metodiky Program výchovné práce pro jesle a mateřské školy. Tehdejším zřizovatelem byl MNV v Dolním Němčí přebral oficiálně MŠ do správy n. p. Svit Gottwaldov. Během svého trvání pak MŠ ještě přešla pod správu společnosti Baťa a. s. Dolní Němčí a v roce 1992 převzala správu nad MŠ obec Dolní Němčí. Na začátku trvání mateřské školy navštívila školu řada delegací jak z regionu, tak i ze zahraničí. Za zmínku stojí návštěva delegace z družební obce Podolie v okrese Trenčín v roce 1985 a v roce 1986 zahraniční delegace z Japonska, skupina 21 učitelů z Hokkaida, kteří si prohlédli budovu a vybavení mat. školy a nahlédli i do výchovného procesu. Škola také udržovala dobrou spolupráci s patronátním závodem n. p. Svit a jejich BSP. V průběhu trvání MŠ se měnila organizace provozu i personální obsazení. Ve školním roce byla kapacita MŠ navýšena na 135 dětí a rozšířena o jednu třídu pro děti mladší tří let. Pedagogický sbor byl navýšen o další dvě učitelky. V roce 1991 dochází z provozních důvodů ke zrušení I. MŠ v objektu požární zbrojnice a naše mateřská škola se tak stává jedinou MŠ v obci. Zároveň dochází k personálním změnám, snížení počtu pedagogických i provozních zaměstnanců. Zůstává 9 PP a 4 prov. zam.. V červnu roku 1997 došlo na základě konkursního řízení ke změně vedení mateřské školy. Od se ředitelkou mat. školy stala Eva Kadlčková. S novým vedením se změnila i koncepce školy, která se zaměřila na prvky Zdravé mateřské školy, tzn. celkovou duševní pohodu a zdravý tělesný vývoj dítěte. Usnesením zastupitelstva obce Dolní Němčí se roce 2003 mateřská škola stala příspěvkovou organizací se zřizovatelem obcí Dolní Němčí. Další změny v koncepci předškolního vzdělávání se datují k roku 2003, kdy mateřské školy začaly pracovat podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Od roku 2004 z důvodu úbytku dětí a v rámci efektivity práce a mzdových prostředků byly děti sloučeny do čtyř tříd. V roce 2005 z důvodů narůstající potřeby vzdělávání dětí se specifickými potřebami, zvláště v oblasti řečové komunikace byl z rozhodnutí KÚ ZK v naší MŠ Dolněmčanský zpravodaj 5

6 zahájen provoz logopedické třídy, jejímž garantem je SPC Uherské Hradiště. Ve třídě je snížený počet dětí a pracují tam kvalifikované učitelky se zaměřením na logopedii. Během svého trvání naše logopedická třída získala prestižní postavení v regionu s velmi dobrými výsledky, příkladem čehož jsou i semináře s logopedickou problematikou, pořádané v naší mateřské škole pro pedagogické pracovnice z jiných regionů. Kromě logopedické třídy naše MŠ nabízí i pravidelnou logopedickou prevenci. V naší mateřské škole mají děti možnost navštěvovat nejrůznější nadstandardní aktivity v podobě zájmových kroužků - hudebně pohybový, keramický, křesťanský, plavecký výcvik pro předškoláky pod vedením instruktorů Plavecké školy Uherském Hradišti v bazénu místní základní školy. V podzimních a zimních měsících využíváme vlastní sauny k upevňování zdraví našich dětí. V průběhu trvání MŠ a v rámci zkvalitnění podmínek pro předškolní vzdělávání probíhaly různé opravné a údržbové práce. Díky sponzorským příspěvkům z řad místních podnikatelů, Nadaci Děti - kultura - sport Ivo Valenty a vstřícnosti a dobré spolupráce s obcí se postupně změnilo vybavení tříd novým nábytkem, hrací a pracovní kouty pro děti, stoly, židličky pro děti i učitelky, vybavení školní zahrady dřevěnými průlezkami, sportovním nářadím, koloběžkami a odrážedly. Získali jsme školský grant z Nadace Děti - kultura - sport Ivo Valenty k vybavení terapeutické herny a relaxačního bazénu pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami ale i pro využití ostatními dětmi k rozvíjení hrubé motoriky.byla provedena výměna osvětlení, podlahové krytiny v celé budově, modernizace sauny. Ve školním roce proběhla rozsáhlá rekonstrukce budovy mateřské školy. Na základě mimořádných dotací z fondu EU za spoluúčasti zřizovatele obce Dolní Němčí byla provedena kompletní rekonstrukce střechy, výměna oken a zateplení budovy s novou fasádou. Naše mateřská škola tak dostala novou barevnou tvář. Také byly v rámci dotací na obnovu komunitního centra obce provedeny opravy komunikací a terénu na školní zahradě.v letošním roce byla dokončena rekonstrukce sociálních zařízení pro děti ve třídách i pro dospělé. Za uplynulých 30 let tvář i poslání naší mateřské školy procházely různými změnami. Mateřskou školou prošlo za tu dobu tisíce dětí a jejich rodičů, měnil se personál i vize školy. Stále však zůstává stejný princip vzdělávací nabídky založený na individuální volbě a aktivní účasti dítěte na výchově a vzdělávání. Přejeme naší mateřské škole do dalších let hodně zdravých a veselých dětí, aktivních a spolupracujících rodičů, dalších sponzorů a příznivců MŠ, bez kterých bychom nemohli v takové míře realizovat a rozvíjet vzdělávací činnosti a naplňovat motto našeho ŠVP Všechno, co potřebuji znát k životu jsem se naučil v MŠ. Robert Fulgham. Za mateřskou školu Dana Talská, Kadlčková Eva P O Z V Á N K A Zveme všechny děti a rodiče, které navštěvují mateřskou školu na zábavné odpoledne u příležitosti 30. výročí jejího trvání, která se bude konat od hod. na zahradě mateřské školy. Program a občerstvení zajištěno. 6 Dolněmčanský zpravodaj

7 Hejtmanský den 23. srpna 2011 ROP - úpravy okolí kostela Dolněmčanský zpravodaj 7

8 Slavnosti vína v Uherském Hradišti 10. září 2011 Vaření trnek v muzeu Na mlýně 3. září Dolněmčanský zpravodaj

9 Ceny zemědělských pozemků se mění aneb potřebnost Komplexních pozemkových úprav Na jižní Moravě klesá hodnota půdy, a tím i daně pro obce až o desítky procent. Nižší hodnota pole kvůli erozi totiž přináší i nižší daně z příslušných pozemků do obecních rozpočtů. Erozí je přitom podle aktuálních údajů ministerstva zemědělství ohrožena asi polovina ornice, nejvíce na jižní Moravě. Odhaduji, že obce přicházejí o stovky milionů korun, řekl Michal Pospíšil, poradce ministra zemědělství Ivana Fuksy. Ministr i pod tlakem Evropské unie, která požaduje větší ochranu půdy a krajiny, rozšiřuje od července zemědělské plochy, kde bude stát dohlížet na to, jestli farmáři hospodaří šetrně a protierozně. Tím vlastně chrání i obecní příjmy z daně z nemovitostí. Například na polích v katastru Moravského Písku se před pár lety podle Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy snížila hodnota metru čtverečního o třetinu ze 7,19 na 5,03 korun. Tamní starosta Miroslav Dula uvedl, že jen loni získala obec od státu na daních o stovky tisíc korun méně a musela kvůli tomu několikrát upravovat rozpočet. Dula odhaduje, že se na tom kromě nižší hodnoty půdy podepsaly i další faktory, například pokles ekonomiky. Finanční úřady nám to nezdůvodňují, řekl Dula. Michal Pospíšil poznamenal, že mnohé radnice si ani neuvědomují, že jim ze zdevastované půdy plynou nižší daně. Podobně jako v Moravském Písku jsou na tom s poklesem hodnoty půdy podle údajů Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy i další obce. Například v katastru jihomoravských Soběšic se snížila cena za metr čtvereční o bezmála 30 procent, v Řepce o 25 procent a Ivanovicích o takřka 17 procent. Poradce ministra dále připomněl, že o peníze nepřicházejí jen obce, ale také majitelé zemědělských pozemků. Na mnoha polích totiž stále platí stará, původní hodnota pozemků, ačkoli pole už kvůli špatnému hospodaření a následné erozi takovou cenu nemá. Jenže přecenit celou republiku je úkol na desítky let. Mnozí majitelé pozemků tak platí na daních více peněz, než by ve skutečnosti měli, řekl Michal Pospíšil. Značné škody navíc vznikají v obcích, které leží pod erozně narušenými poli. Zemědělské plochy totiž nejsou při větších deštích schopny zadržovat vodu, která se pak s bahnem valí na silnice, chodníky a do potoků. Převzato z materiálů VUMOP, Ing. Miloš Šťastný Pozvánka: Obecní úřad zve všechny občany na V. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Němčí, které se bude konat ve čtvrtek v 19:00 hodin v jídelně restaurace Rozkvět. Dolněmčanský zpravodaj 9

10 Sanace dřevěných prvků objektu muzea Na mlýně Objekt bývalého mlýna č.p. 105 v ul. Rybníky představuje ojediněle zachovaný typ větší venkovské usedlosti. Uchoval si veškeré prvky dřívějšího způsobu výstavby. Trámové stropy v interiéru jsou datovány od druhé poloviny 18. století. V interiéru bývalé obytné části je instalována expozice lidových řemesel a bydlení našich předků. Na podzim minulého roku byla zjištěna zvýšená aktivita červotoče a tesaříka v dřevěných prvcích objektu. Projevovala se častým výskytem požerkového prášku a velkým množstvím malých dírek, tzv. výletových otvorů. Z tohoto důvodu byla kontaktována společnost Thermo Sanace, s.r.o., se sídlem v Ostravě, která se zabývá likvidací larev těchto dřevokazných brouků horkým vzduchem, který je z agregátů na lehký topný olej vháněn potrubím do objektu. Objekt musí být dokonale tepelně zaizolován pomocí ovčí vlny a musí být odstraněny všechny předměty, které by mohly být vlivem horkého vzduchu poškozeny. Termosanační metoda spočívá v likvidaci tohoto hmyzu horkým vzduchem, který prohřeje napadené dřevěné konstrukce v plném průřezu na teplotu min. 55 C. Při této teplotě dochází k rozpadu bílkovin, z nichž je složeno tělo škůdců ve všech vývojových fázích, a ten pak nenávratně hyne. Jedná se však o kompletní ošetření konstrukce v daný moment. Preventivní ochranu do budoucna zajistí poasanační insekticidní nátěr. Co patří do E - domku V současné době byl ve dvoře obecního úřadu instalován E domek společnosti ASEKOL, do kterého se při pravidelných sběrech objemného odpadu tj. každý pátek od 14:00 do 17:00 hodin a první sobotu v každém měsíci od 8:00 do 10:00 hodin, budou moci uložit nefunkční televizory, počítačové monitory a další elektronická zařízení. Tato spotřební elektronika musí být kompletní, včetně připojovacích šňůr. Nebude zde možné ukládat chladící zařízení, jako ledničky a mražáky, kuchyňské spotřebiče, zahradní technika a elektrické nářadí. Právě probíhají jednání se společností Elektrowin a.s. se sídlem v Praze, jejímž výsledkem bude zajištění zpětného odběru chladících zařízení jako ledničky a mrazničky, kuchyňských spotřebičů, elektrického nářadí a dalších elektrických přístrojů a nářadí. Za tímto účelem budou ve dvoře obecního úřadu umístěny 2 kontejnery o objemu 40 m 3 a 1 sběrný prostředek o objemu 2 m Dolněmčanský zpravodaj

11 Aktivity zahrádkářů OHLÉDNUTÍ ZA 11. ROČNÍKEM KOŠTU VÍNA Při letošním koštu vína bylo k ochutnání 310 vzorků vín. A to 191 bílých, 106 červených a 13 rose-klaret. Jako tradičně jsme zajistili bohaté občerstvení a nově na koštu vystoupila cimbálová muzika Rubáš. Zvolili jsme i nový způsob placení, a to tak, že všechny vzorky byly k ochutnání v jednotné ceně vstupného. Účast byla velká, cimbál přilákal i hodně mladých. Tančilo se, zpívalo a vypilo se kolem 300 litrů vína. ZÁJEZD Připravujeme zájezd do Českých Budějovic na výstavu hobby ve dnech října. Na programu bude také návštěva kulturních památek v okolí Třeboňska. V případě zájmu se můžete nahlásit u pana Antonína Richtra Na Výsluní I. nebo u pana Ludvíka Bartoše vedle restaurace Mlýn. OPÉKÁNÍ V ZAHRADĚ Každoročně pořádáme pro naše členy a jejich rodiny na zahájení prázdnin v červenci grilování se sportovními hrami v zahradě. Nechyběly zábavné soutěže ve skoku dalekém s kufrem, kolo štěstí, přetahovaná nebo kuželky. BRIGÁDY Během jarních i letních měsíců proběhlo několik brigád, na kterých jsme dokončili oplocení sadu pod hřbitovem. Několikrát se musela posekat tráva jak v sadu tak v areálu.ostříhaly se stromy, provedly potřebné postřiky a běžný úklid s opravami v areálu. VÝSTAVA 18. září od 14 hodin proběhne výstava ovoce, zeleniny a květin, na kterou jste všichni srdečně zváni. K občerstvení bude burčák a klobásy přímo z udírny. Sběr exponátů proběhne v pátek od 17 do 20 hodin a v sobotu od 8 do 11 hodin. Dolněmčanský zpravodaj 11

12 Vážení rodiče a přátelé školy, úvod školního roku 2011/2012 byl spjat s přítomností našich milých hostů. Poprvé přijali pozvání senátorka Parlamentu ČR a místopředsedkyně Výboru pro vzdělání ing. Hana Doupovcová, noví starostové Lumír Kreisl z Horního Němčí a Mgr. Libor Švardala ze Slavkova, obec Boršice u Blatnice zastupoval pan Frola. Pochopitelně nechyběli tradiční hosté - předsedkyně SRPŠ paní Marie Horňáková, starosta ing. František Hajdůch, místostarosta ing. Miroslav Kadlček a předseda školské rady ing. Milan Zelinka. Letos základní školu bude navštěvovat celkem 301 žák v 15 třídách, z toho je na 1.stupni 6 tříd a 116 dětí. Oproti minulému školnímu roku se snižuje počet žáků o 20 a máme o 2 třídy méně. Sloučili jsme loňské 3. třídy. Jen pro zajímavost, před 6 lety jsme měli o rovných 100 žáků a před 14 lety o plných 200 více. Určitě jste zvědaví, jaké personální změny nastaly během prázdnin. V ZŠ pracovní poměr ukončila Mgr. Mária Uherková a na roli maminky se připravují Mgr. Lenka Zimčíková a Miriam Borýsková. Na výuku Aj a Hv přichází Mgr. Jitka Kučerová, do ŠD Mgr. Jiřina Tomancová. Na zušce je těch změn podstatně víc. Novou zástupkyni je Mgr. Lenka Bednářová, která nahradila Mgr. Kláru Kolajovou, v současné době na mateřské dovolené. Do hudebního oboru nastupují paní Eva Pešková-klavír, DiS. Jakub Špalek-housle a taneční obor povede DiS. Klára Tvrdoňová. Paní Markétu Sedláčkovou nahradí MgA. Václav Mareček a v pobočce v Šumicích paní Naděžda Enderesová. Po nemocenské se vrací dr. Jana Čivrná do literárně dramatického oboru. Pracovní poměr ukončila Eva Králíčková. Všem přeji v nových postech hodně osobních i pracovních úspěchů. Novými třídními učiteli se stali v 1.A Mgr. Jana Špaňhelová, spojenou 4. třídu povede Mgr. Ludmila Beníčková v 6. třídách Mgr. Michaela Ambrosová a Dagmar Bahulová. Velmi rád jsem vítal naše nejmladší. 16 prváčkům jsem řekl, že když 1.září přišli do školy, hned udělali jeden rekord. Je jich nejméně ze všech prvních tříd, které v Dolním Němčí kdy byly. Přeji, aby se jim ve škole líbilo, aby sem chodili rádi a dobře spolupracovali s paní učitelkou. Je to pro ně velká změna v životě, proto prosím rodiče o trpělivost, laskavost, aby měli vždy pochopení, když se hned napoprvé něco nepodaří. Držíme vám pěsti, ať máte štěstí. Samozřejmě vítám i 16 nových žáků, kteří přišli zejména ze škol z Boršic a Horního Němčí. Nyní krátce, co nás čeká v tomto školním roce. Do své poslední fáze se dostává náš školní vzdělávací program, tzn., že již všechny třídy se budou vzdělávat podle vlastního učebního plánu sestaveného našimi učiteli. Na 2. stupni si určitě žáci vyberou z široké nabídky volitelných předmětů ať už to jsou jazyky, sport, informatika nebo různé odborné semináře. Deváťáci ocení nabídku rozšířenou ještě o vaření. Budeme dále informovat o výsledcích vzdělávání pomocí elektronické žákovské knížky. Určitě všichni přivítají změny materiálního charakteru, kterými bude obohacena a zefektivněna výuka nákup interaktivních i keramických tabulí, nových počítačů i programů, učebních pomůcek, na které jsme získali finanční zdroje z fondů Evropské unie v celkové výši ,- Kč. Určitě rozšíříme vybavení pro sport. Obdrželi jsme souhlas se zřízením Centra sportu, díky kterému získáme další finance. 12 Dolněmčanský zpravodaj

13 Jenom připomínám, že od konce loňského školního roku se můžeme chlubit titulem EKOŠKOLA, který vlastní pouze 96 škol v republice. Při udělování v Senátu ČR jsme obdrželi i vlajku, kterou můžete vidět ve vestibulu školy. Samozřejmě budeme pokračovat v ekologických aktivitách. I nadále využíváme služeb 2 asistentek pedagoga. Již tradičně svou možnost individuálního vyučování neztratí ani integrovaní žáci s poruchami učení, kterým se bude věnovat paní učitelka Jana Staňová. Všichni žáci, kteří se přihlásí ke studiu na střední školy budou mít možnost již od poloviny září navštěvovat cvičení z JČ a M. Ve své činnosti pokračuje i ZUŠ. Počet žáků ve všech 4 oborech je 170. Přibližně stejně jako loni. Odloučená pracoviště ve Vlčnově, Šumicích a Horním Němčí pracují dál. Pod školním klubem bude pracovat podle předběžné nabídky asi 19 kroužků, zaměření různorodé výtvarné, jazykové, sportovní, vzdělávací. Nově nabízíme kroužek střelecký, technický, astronomický nebo také taneční.. Ve dnech 3. a 4. prosince se uskuteční další ročník vánoční výstavy. Vím, že je to ještě poměrně daleko, ale mám jedno přání resp. prosbu. Chtěli bychom v rámci této akce udělat výstavu starých dobových fotografií z prostředí Dolního Němčí či osobních snímků do roku 1961, tzn. Nejméně 50 let staré. Pokud takové zajímavé fotografie vlastníte a chcete je zveřejnit (samozřejmě jejich koipie), kontaktujte vedení školy. Děkujeme za spolupráci. Všem vám, žákům, svým kolegům přeji hodně zdraví, spokojenosti, a také hodně úspěchů ve školní práci. Mgr. Milan Kvasnička, ředitel školy Malovaný kraj je vlastivědný a národopisný časopis, jehož historie je dlouhá přes půl století. Regionální periodikum rozšířené především na jihovýchodní Moravě se čtenářům představilo v roce 1946, kdy bylo založeno skupinou slováckých patriotů v čele s Františkem Hřebačkou, mužem, který je širší veřejnosti znám coby autor lidových písní pod jménem Fanoš Mikulecký. Pro to, abychom si přiblížili předsevzetí, s jakými byl časopis zakládán, lze citovat úryvek z textu, který byl publikován v jeho prvním čísle: Malovaný kraj, opírající se o kulturní snahy slováckých krúžků, chce zachraňovat mizející hodnoty vzácné lidové kultury. Chce však také výchovným způsobem zasahovat do duše lidu, aby všechna ta malovaná krása, jíž se honosí náš kraj, nebyla jen umělou, prázdnou, vnější okázalostí, nýbrž aby vydechována a živena zdravou duší lidu měla svou mravní obsažnost, ryzost a životnost. Původní koncepce časopisu byla z velké míry určována romantickým pohledem zakladatelů na jejich domovinu. Přispěvatelé rekrutující se z řad odborné veřejnosti i obyčejných venkovanů se snažili nejen zachycovat bohatství slovácké lidové kultury, ale čtenáře také podněcovat k zachovávání a podpoře venkovských tradic. Byť romantický náboj Malovaného kraje byl během desetiletí, kdy vychází, poněkud utlumen ve snaze dodat periodiku serióznější charakter, časopis šíří étos vlasteneckého buditelství dodnes. V současné záplavě dravých komerčních plátků však tuto vlastnost lze považovat za devízu. Dolněmčanský zpravodaj 13

14 Malovaný kraj je drobným literárním klenotem časopisem, který můžete vzít do rukou bez toho, abyste měli strach, že na vás po náročném dnu opět dýchne atmosféra dnešní upachtěné doby. Každého čtenáře slováckého periodika čekají pozitivně ladění texty s národopisnou a vlastivědnou tematikou, a to bez jinde všudypřítomných reklam. V celobarevném časopisu mapujícím oblast jihovýchodní Moravy si můžete počíst nejen o slovácké lidové kultuře či osobnostech místního folklorního dění, ale také se dozvěděl ledacos o jihomoravské přírodě, architektonických památkách či umělcích majících ke Slovácku osobnější vztah. Časopis uveřejňuje také básně místních poetů doplněné vkusnými ilustracemi nebo úsměvné příběhy zasílané vypravěčsky nadanými vesničany. Můžete zde narazit i na rozhovory se zajímavými osobnostmi nebo na články recenzující regionální knižní či hudební produkci. Další výhodou Malovaného kraje je, že většina jeho textů nestárne, a proto se k nim můžete vracet i po letech jako do literárního archivu moravského Slovácka. Časopis v současné době vychází šestkrát do roka jako obměsíčník. Vydává ho občanské sdružení Malovaný kraj s podporou krajů, některých slováckých mikroregionů, měst, obcí, nadací či dalších drobných donátorů. Na internetu lze informace o časopisu najít na adrese: Spoluprací získáte tyto výhody: NEZÁVISLÉ POSOUZENÍ MOŽNOSTÍ FINANCOVÁNÍ SROVNÁNÍ NABÍDEK JEDNOTLIVÝCH BANK A STAVEBNÍCH SPOŘITELEN VÝBĚR VHODNÉHO ÚVĚROVÉHO PRODUKTU VYŘÍZENÍ HYPOTÉKY, ČI ÚVĚRU ZE STAVEBNÍHO SPOŘENÍ V POHODLÍ VAŠEHO DOMOVA POSKYTNUTÍ VEŠKERÝCH SLUŽEB ZDARMA Partneři se kterými spolupracuji: STAVEBNÍ SPOŘITELNY: BANKY: Alena Tinková Kancelář: Telefon: Váš nezávislý finanční poradce Na Výsluní IV a úvěrový specialista Dolní Němčí Internet: Vydává Obecní úřad Dolní Němčí nákladem 900 výtisků. Registrováno Ministerstvem kultury č. MK ČR E LK print, Nivnická 178, Dolní Němčí, tel.: Výroba reklamy Laser Velkoformátový Dolněmčanský tisk Razítka zpravodaj

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3946/2014 spisová značka 3888/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 111. zasedání dne 6. srpna 2014 R M 1 / 1 1 1 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 111. 1. Kontrola

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Zápis. Z 83. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 28.4.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis. Z 83. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 28.4.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis Z 83. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 28.4.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Hosté Marek Košut Lukáš Frýdek Eva Gréeová Martin Hřebačka

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

4. Ceník placených služeb a poplatků Městské knihovny v Chropyni a jejich poboček

4. Ceník placených služeb a poplatků Městské knihovny v Chropyni a jejich poboček čj. MCH 4210/2012 spisová značka 4206/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně Výpis usnesení z 55. zasedání dne 12. září 2012 R M 1 / 5 5 / 1 2 1. program

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Vladimír Korek, Hynek Čada (příchod v 18.15.), Pavel Havelka, Josef Šnábl, Vítězslav

Více

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení Město Ostrov Usnesení z 21. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 06. října 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 717/09 Kontrola plnění usnesení

Více

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod.

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. Usnesení č. 57 93 Usnesení č. 57/08 Rada města Hranice bere na vědomí nabídky, které předložili oslovené

Více

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves:

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves: Zápis z 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 10.1. 2011 v 17.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Mgr. Bc. Marek Košut Kučera Jaroslav Gréeová Eva Ing.

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-222-02/08-15

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-222-02/08-15 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-222-02/08-15 Základní škola a základní umělecká škola, Dolní Němčí, okres Uherské Hradiště Adresa: Školní

Více

POŘAD JEDNÁNÍ: K bodu č.1. K bodu č.2. Příloha USNESENÍ. z 23. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo 26. února 2001.

POŘAD JEDNÁNÍ: K bodu č.1. K bodu č.2. Příloha USNESENÍ. z 23. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo 26. února 2001. Příloha USNESENÍ z 23. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo 26. února 2001. POŘAD JEDNÁNÍ: 1. Zahájení, procedurální záležitosti 2. Majetkové a finanční otázky 3. Návrh rozpočtových

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

Usnesení. Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 113. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 07.07.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 5

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015

Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015 Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015 Jednání bylo zahájeno v 18 hodin Přítomno: 15 členů ZM dle presenční listiny Hosté: 9 občanů Program: Pozvánka ze

Více

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 6. 2008

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 6. 2008 M ě s t o Š e n o v okres Ostrava - město ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání PROGRAMY rok 2010 45. zasedání dne 25.1.2010 v 17 00 hod. 3. Podněty č. 1-3 na změnu ÚP 4. OZV č.1/2010 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Smilovice 5. Prodej nemovitosti

Více

Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce školství vychází

Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce školství vychází STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Městská část Brno-Kohoutovice 623 00 BRNO, BAŠNÉHO 36 Koncepce školství Statutárního města Brna, městské části Brno-Kohoutovice OBSAH Úvod...1 Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce

Více

2. Majetkové záležitosti

2. Majetkové záležitosti - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni: Omluveni: Z á p i s z 75.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Kontrola usnesení: Úkoly uložené 17. schůzí Rady obce

Kontrola usnesení: Úkoly uložené 17. schůzí Rady obce Přehled přijatých usnesení z 19. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 9. 11. 2011 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín Kontrola usnesení: Úkoly uložené 16. schůzí Rady obce Hukvaldy,

Více

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12.

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 12. zasedání dne 17. prosince 2008 Z M 1 / 1 2 / 2 0 0 8 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 12. zasedání paní Janu Bajgarovou

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 11. 03. 2013 Zastupitelstvo města Vizovice přijalo na svém zasedání dne 11. 03. 2013 následující

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

Zápis č. 9/2010 z jednání zastupitelstva obce Pičín, konaného dne 20. 12. 2010 od 18:30 hod. v kanceláři Obecního úřadu Pičín

Zápis č. 9/2010 z jednání zastupitelstva obce Pičín, konaného dne 20. 12. 2010 od 18:30 hod. v kanceláři Obecního úřadu Pičín Zápis č. 9/2010 z jednání zastupitelstva obce Pičín, konaného dne 20. 12. 2010 od 18:30 hod. v kanceláři Obecního úřadu Pičín Přítomni: Ověřovatelé: Zapisovatel: viz prezenční listina Ing. Petr Kollert,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě. I.

USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě. I. USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě Zastupitelstvo města Staré Město I. vzalo na vědomí K bodu 2) zprávu o činnosti rady města

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014

Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014 přijaté usnesení č. 109/2014 - N 3289 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Usnesení č. 25/2014 z jednání Zastupitelstva města Opočna konaného dne 17.2.2014 v 19,00 hodin v Kodymově národním domě v Opočně

Usnesení č. 25/2014 z jednání Zastupitelstva města Opočna konaného dne 17.2.2014 v 19,00 hodin v Kodymově národním domě v Opočně Usnesení č. 25/2014 z jednání Zastupitelstva města Opočna konaného dne 17.2.2014 v 19,00 hodin v Kodymově národním domě v Opočně Zastupitelstvo města Opočna na svém jednání č. 25/2014: 1. Jmenuje zapisovatelkou

Více

4. Vnitřní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby

4. Vnitřní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby čj. MCH 658/2014 spisová značka 656/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 96. zasedání dne 12. února 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 6 / 1 4 program

Více

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří.

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: 9 členů ZO, 3 občané, viz prezenční listina Omluveni: 0 Neomluveni:

Více

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Stráž pod Ralskem

Město Stráž pod Ralskem Upraveno v souladu se zákonem Č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z S. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 6. března 2013 Přítomní: Bc. Věra Reslová,

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 16. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 23. června 2009 do 22. září 2009.

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 16. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 23. června 2009 do 22. září 2009. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 16. zasedání dne 23. září 2009 Z M 1 / 1 6 / 2 0 0 9 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 16. zasedání paní Janu Bajgarovou a

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8)

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8) - 1 - U S N E S E N Í z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015 (č. 109/8 122/8) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, M. Konečná, M. Robenek, P. Kukučka Omluveni :

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4704/2014 spisová značka 4701/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 114. zasedání dne 1. října 2014 R M 1 / 1 1 4 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 114. 1. Kontrola

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213)

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) USNESENÍ č. 196/16-13 R I. u k l á d á vedoucí odboru VaSV zveřejnit záměr pronájmu bytu č. 13 v domě čp. 637 v Bechyni

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 15. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 29.11.2012 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Příloha č. 1 usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 3. října 2011

Příloha č. 1 usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 3. října 2011 Příloha č. 1 usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 3. října 2011 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: poz.p.č. 383/6 o výměře 798m 2, poz.p.č. 383/7 o výměře

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu (605/11, 614/13) o Výměna van v BD čp. 261-265

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Příloha k usnesení ze 45. zasedání rady obce konané dne 4. 11. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení ze 45. zasedání rady obce konané dne 4. 11. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 45/11/2013- RO U Příloha k usnesení ze 45. zasedání rady obce konané dne 4. 11. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla

Více

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč Výpis z U s n e s e n í č. 2/2014 ze zasedání Rady města, konaného 20.1.2014 na Městském úřadě v Jílovém u Prahy 2.1.14 Rada města bere na vědomí kontrolu úkolů z minulé RM. 2.2.14 Rada města bere na vědomí

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Jana Ponocná,, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran, Ing. Ladislav Tóth Ing. Martin Košťál

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 25.8.2015

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 25.8.2015 Číslo jednání: JedNR3-21/2015 Datum jednání: 25.08.2015 program jednání (USN-R3-483/2015) Program: 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení 3. program jednání 4. Pronájem bytu s předkupním právem v Nepomuku, U

Více

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2015 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

ZÁPIS č. 54/10 ze zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 21. 07. 2010 od 18:00 hod na Městském úřadě v Deštné.

ZÁPIS č. 54/10 ze zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 21. 07. 2010 od 18:00 hod na Městském úřadě v Deštné. ZÁPIS č. 54/10 ze zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 21. 07. 2010 od 18:00 hod na Městském úřadě v Deštné. Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva, František Drs, Bc. Vilma Szutová,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města Usnesení z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města! upravené! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 226/15: Rada města schválila program jednání

Více

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011 Obec Popovice Popovice čp. 303 PSČ 686 04 IČ : 00291269 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011 zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Obsah : I. Základní

Více

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 20. schůze Rady obce Hukvaldy,

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 20. schůze Rady obce Hukvaldy, Přehled přijatých usnesení z 20. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 30. 11. 2011 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení z 19. schůze Rady

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM včetně prodejů nemovitostí. Rozpočtová opatření

Program: Kontrola plnění usnesení ZM včetně prodejů nemovitostí. Rozpočtová opatření Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu dne 1. července 2010 od 15 hod. ve velkém sále Domu kultury v Ostrově Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích.

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích. Město Horažďovice Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

Zápis z 45. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 6.8.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 45. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 6.8.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 45. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 6.8.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Pavel Šrámek Zbyněk Parma Jaroslav Kučera

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Usnesení R M 1 / 5 5 / 0 8

Usnesení R M 1 / 5 5 / 0 8 č.j. zápisu MCH 5584/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 55. zasedání dne 15. září 2008 R M 1 / 5 5 / 0 8 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města Chropyně a s t a n

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6.11.2008

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6.11.2008 1 Č.j. 6/2008 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6.11.2008 Přítomni dle prezenční listiny 1. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu Návrh: zapisovatel L. Fajmonová ověřovatel Petr Hlouš,

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013. U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. března 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp.

U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp. U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp. 139 1. Organizační záležitosti 24/1.1 Program 24. zasedání

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

USNESENÍ č.09/09/2010. z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Svatava,konaného dne 23.9.2010 od 9,00 hodin na RS Písky k.ú. Svatava.

USNESENÍ č.09/09/2010. z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Svatava,konaného dne 23.9.2010 od 9,00 hodin na RS Písky k.ú. Svatava. USNESENÍ č.09/09/2010 z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Svatava,konaného dne 23.9.2010 od 9,00 hodin na RS Písky k.ú. Svatava. Zastupitelstvo městyse schvaluje: Zakoupení pohárů pro soutěžní akci

Více