Ročník XXVIII. Číslo 3 Červenec - Září 2011 Cena - zdarma

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ročník XXVIII. Číslo 3 Červenec - Září 2011 Cena - zdarma"

Transkript

1 Ročník XXVIII. Číslo 3 Červenec - Září 2011 Cena - zdarma Vážení spoluobčané, léto už pomalu, ale jistě končí, byť létem by se dalo nazvat až posledních pár týdnů. Věřím, že i přes nepříliš přívětivé letní počasí jste načerpali nové síly do poslední čtvrtiny roku, která bývá vždy tím hektičtější, čím víc se blíží konec roku. V posledních třech měsících sledujete práce na přeměně a úpravách v okolí kostela. Jsou dokončeny povrchy vozovek v ulici Kostelní, Záhumenické a Krátké, finišuje demolice staré školy, probíhají také úpravy zeleně. Nyní se práce soustředí do uvolněného prostoru po demolici, ke hřbitovu a do ulice Pod Svahy. Od srpna jsme mohli zahájit také práce na kulturním domě. V době, kdy budete číst tyto řádky, bude už dokončena oprava sociálního zařízení a začne se rýsovat konečná podoba zastřešení celé budovy. Práce budou probíhat tak, aby mohly v sále proběhnout všechny smluvené akce. Pracujeme i na hřbitově, kde byla nově vybudovaná opěrná zeď mezi původní a novou částí a připravujeme i další hrobová a urnová místa. V úterý proběhlo v naší obci setkání starostů a podnikatelů z obcí našeho mikroregionu Bílé Karpaty s Radou Zlínského kraje v čele s hejtmanem MVDr. Stanislavem Mišákem, v rámci Hejtmanského dne. Probíraly se otázky sociálních služeb, bezpečnostní situace a dopravy, jako např. oprava silnice do Nivnice. Na závěr celodenní akce si účastníci prohlédli provozy firem Baťa a Formika. V sobotu 3. září proběhlo na muzeu už po dvanácté Vaření trnek, které letos organizačně zajišťoval náš pěvecký sbor Tetičky z Dolněmčí. Děkuji jim touto cestou za to, jak celou akci zajistily a průběh celého dne zvládly. Následující sobotu jsme se s celým mikroregionem už tradičně zúčastnili Slavností vína v Uherském Hradišti. Krojovaných účastníků z naší obce bylo přes 80. Chtěl bych poděkovat všem, kteří i v dnešní době jsou ochotni věnovat svůj čas k udržování a rozvoji kulturního, společenského i sportovního života v naší obci a přispět tak k pestřejšímu životu svých spoluobčanů. Ing. František Hajdůch, starosta obce Dolněmčanský zpravodaj 1

2 Z jednání Rady obce Anonymizace provedena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Usnesení z 12. schůze Rady obce Dolní Němčí, konané dne 9. června 2011 v kanceláři obecního úřadu. Usnesení č. 12/2011/01 Rada obce Dolní Němčí povoluje bezplatný pronájem prostorů Muzea Na Mlýně v sobotu 11. června 2011 Národopisnému krúžku Dolněmčan k pořádání akce Pečení chleba s doprovodným folklórním pořadem. Usnesení č. 12/2011/02 Rada obce Dolní Němčí povoluje na období od 1. července 2011 do 31. prosince provoz VHP Golden Joker AGJ a Joker Classic AJC v provozovně restaurace Na Mlýně společnosti Auto Games Trade s.r.o., Stolařská 490, Uherský Brod. Usnesení č. 12/2011/03 Rada obce Dolní Němčí rozhodla o zařazení žádosti I. B. DN, o pronájem obecního bytu, do seznamu žadatelů. Usnesení č. 12/2011/04 Rada obce Dolní Němčí schvaluje vyvěšení záměru na prodej obecních pozemků parcelních čísel PK 872 o výměře 2391 m2 a 924/8 o výměře 83 m2 vše v katastrálním území Dolní Němčí. Usnesení č. 12/2011/05 Rada obce Dolní Němčí doporučuje Zastupitelstvu obce Dolní Němčí prodej pozemku parcelní číslo 1939/20 o výměře 191 m 2 v katastrálním území Dolní Němčí za cenu 25,- Kč/m 2 a pozemku parcelní číslo st. 422/2 o výměře 5 m 2 v katastrálním území Dolní Němčí za cenu 50,- Kč/m 2 panu P. M., DN. Kupující dále uhradí náklady za vypracování kupní smlouvy advokátní kanceláří a vklad do katastru nemovitostí. Usnesení č. 12/2011/06 Rada obce Dolní Němčí doporučuje Zastupitelstvu obce Dolní Němčí, na základě geometrického plánu pro rozdělení pozemků, který bude za účelem prodeje vypracován, schválit prodej pozemku, který bude sloužit k rozšíření garáže, za cenu 110,- Kč/m 2 a pozemku, který bude sloužit jako zahrada, za cenu 50,- Kč/m 2, p. A.M., DN. Usnesení č. 12/2011/07 Rada obce Dolní Němčí schvaluje přijetí dotace města Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, Uherské Hradiště, ve výši ,- Kč, sloužící jako neinvestiční dotace k úhradě nákladů spojených s provozem knihovny v Dolním Němčí. Usnesení č. 12/2011/08 Rada obce Dolní Němčí schvaluje cenovou nabídku společnosti NIAGA s.r.o., se sídlem Hlucká 889, Dolní Němčí ve výši ,- Kč na opravu zídek kolem prostoru, který vznikl po demolici rodinných domů č.p. 198 a 498 v ul. Nivnická. Usnesení č. 12/2011/09 Rada obce Dolní Němčí doporučuje Zastupitelstvu obce Dolní Němčí schválit Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na realizaci stavby zařízení distribuční soustavy s názvem Dolní Němčí, Boršická 251, úprava NN, Martišová se společností E.ON Distribuce, a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice. Usnesení č. 12/2011/10 Rada obce Dolní Němčí schvaluje pronájem bytu č. 313b v domě s chráněnými byty, Školní č.p. 888, Dolní Němčí, p. H. P., DN s platností od Usnesení č. 12/2011/11 Rada obce schvaluje za vítěze výběrového řízení na akci Rekonstrukce kulturního domu v Dolním Němčí firmu SANIZO spol. s r.o., Zátiší 1959, Uherský Brod s cenou ,- Kč bez DPH. Usnesení č. 12/2011/12 Rada obce Dolní Němčí schvaluje vítězem výběrového řízení na akci Oprava opěrné zdi na hřbitově, včetně vybudování nových hrobových a urnových hrobů a opravy chodníků společnost NIAGA s.r.o. se sídlem Hlucká 889, Dolní Němčí, s cenou ,-Kč, včetně DPH. Usnesení č. 12/2011/13 Rada obce Dolní Němčí doporučuje Zastupitelstvu obce Dolní Němčí schválit Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu, jejímž předmětem je realizace stavby zařízení distribuční soustavy s názvem Dolní Němčí, u kostela, přeložka NN, Obec se společností E.ON Distribuce, a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice. Usnesení č. 12/2011/14 Rada obce Dolní Němčí schvaluje cenovou nabídku Ing. Pavla Rady, Vavrečkova 5262, Zlín na zpracování projektového záměru Doplnění biokoridoru podél Okluky, k.ú. Dolní Němčí do operačního programu životní prostředí v celkové výši ,- Kč v případě získání dotace, v případě nezískání dotace bude vyplacena pouze částka ,- Kč. Usnesení č. 12/2011/15 Rada obce Dolní Němčí schvaluje přerušení provozu v Mateřské škole v Dolním Němčí v době od do Usnesení č. 12/2011/17 Rada obce Dolní Němčí doporučuje Zastupitelstvu obce Dolní Němčí schválit přijetí účelového sponzorského daru ve výši 3.000,- Kč Mateřskou školou v Dolním Němčí od společnosti KASKO spol. s r.o., se sídlem Slavkov 82, který bude sloužit k rozvoji pohybových aktivit dětí v mateřské škole. Usnesení č. 12/2011/18 Rada obce Dolní Němčí doporučuje Zastupitelstvu obce Dolní Němčí schválit navržený program 4. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Němčí dle přílohy. 2 Dolněmčanský zpravodaj

3 Usnesení z 13. schůze Rady obce Dolní Němčí, konané ve čtvrtek 30. června 2011 v 18:00 hod. v přísálí kulturního domu. Usnesení č. 13/2011/01a Rada obce Dolní Němčí neschvaluje úhradu neinvestičních nákladů MěÚ v Kunovicích za žákyni Š. M., DN. Usnesení č. 13/2011/01b Rada obce Dolní Němčí schvaluje úhradu neinvestičních nákladů MěÚ v Kunovicích za žákyni Š.M., DN, ve výši 2.000,- Kč Usnesení č. 13/2011/02 Rada obce Dolní Němčí povoluje provoz VHP BLACK MAGIC SY v provozovně Devil Music Bar, Hlucká 108, Dolní Němčí od do společnosti Super Joker spol. s r.o., Krajánkova 11, č.p. 2390, Praha 4. Usnesení č. 13/2011/03 Rada obce Dolní Němčí povoluje provoz VHP Feeling hot 750, výr. č , č.osvědčení a Hot Joker 750, výr. č , č. osvědčení v provozovně Tipsport Bar, Nivnická 79, Dolní Němčí od do společnosti CZ Mastergame s.r.o., Davídkova 38, Praha 8. Usnesení č. 13/2011/04 Rada obce Dolní Němčí doporučuje zastupitelstvu obce schválit Mateřské škole v Dolním Němčí přijetí účelového sponzorského daru ve výši ,- Kč od Nadace Děti kultura sport na financování projektu V zdravém těle zdravý duch, který bude sloužit k rozvoji pohybových aktivit dětí v mateřské škole. Usnesení č. 13/2011/05 Rada obce D. Němčí doporučuje zastupitelstvu obce schválit ZŠ a ZUŠ v Dolním Němčí přijetí účelového sponzorského daru ve výši ,- Kč od Nadace Děti kultura sport na realizaci projektu Zkoušíme netradiční sporty. Usnesení č. 13/2011/06 Rada obce Dolní Němčí schvaluje pronájem pozemku parcelní číslo 1066/1 o výměře 195 m 2 v katastrální území Dolní Němčí, panu J. T.,DN, na kterém je umístěna skladovací hala. Pronájem se sjednává s platností od 1. července 2011 do 31. prosince Cena nájmu bude 2.000,- Kč + DPH s každoročním inflačním navýšením. Usnesení č. 13/2011/07 Rada obce Dolní Němčí schvaluje výsledek inventarizace obce a vyřazení navrženého majetku a jmenuje likvidační komisi ve složení: Ing. Miroslav Kadlček, místostarosta a zaměstnanci obce Miroslav Zimčík a František Šrámek. Usnesení č. 13/2011/08 Rada obce D. Němčí doporučuje zastupitelstvu obce schválit změnu rozpočtu obce D. Němčí dle přílohy tohoto usnesení. Usnesení č. 13/2011/09 Rada obce Dolní Němčí schvaluje pronájem obecního bytu č. 11 v půdní vestavbě ZŠ a ZUŠ v Dolním Němčí, p.a. V.,Ostrožská Lhota, s platností od 1. srpna Dolněmčanský zpravodaj Usnesení č. 13/2011/10 Rada obce Dolní Němčí schválila zařazení žádosti paní M. S., DN, do seznamu žadatelů. Usnesení č. 13/2011/11 Rada obce D.N. schvaluje odměnu řediteli ZŠ a ZUŠ v D. N. Usnesení č. 13/2011/12 Rada obce Dolní Němčí schvaluje prodloužení nájmu bytu č. 10 v půdní vestavbě ZŠ a ZUŠ v Dolním Němčí č.p. 606 paní S. M. na dobu od 1. září 2011 do 31. srpna Usnesení č. 13/2011/12 Rada obce Dolní Němčí schvaluje Smlouvu o dílo č se společností SANIZO spol. s r.o., se sídlem Zátiší 1958, Uherský Brod, na zhotovení stavby Rekonstrukce kulturního domu v Dolním Němčí za cenu ,- Kč včetně DPH. Usnesení ze 14. schůze Rady obce Dolní Němčí, konané dne 28. července 2011 v kanceláři obecního úřadu. Usnesení č. 14/2011/01 Rada obce Dolní Němčí schvaluje prodloužení nájmu bytu č. 15 v půdní vestavbě ZŠ a ZUŠ v D. Němčí, Školní č.p. 606, panu M. L. na dobu do za stejných podmínek. Usnesení č. 14/2011/02 Rada obce Dolní Němčí schvaluje prodloužení nájmu bytu č. 9 v půdní vestavbě ZŠ a ZUŠ v D. Němčí, Školní č.p. 606, paní P. B. na dobu do za stejných podmínek. Usnesení č. 14/2011/03 Rada obce Dolní Němčí schvaluje prodloužení nájmu bytu č. 12 v půdní vestavbě ZŠ a ZUŠ v D. Němčí, Školní č.p. 606, paní J. L.na dobu do za stejných podmínek. Usnesení č. 14/2011/04 Rada obce Dolní Němčí schvaluje prodloužení nájmu bytu č. 10 v půdní vestavbě ZŠ a ZUŠ v D. Němčí, Školní č.p. 606, panu J. B. na dobu do za stejných podmínek. Usnesení č. 14/2011/05 Rada obce Dolní Němčí schvaluje prodloužení nájmu bytu č. 12 v bytovém domě Vinohradská č.p. 656 panu J. T. do za stejných podmínek, jaké mají stanovené ostatní nájemníci bytového domu. Usnesení č. 14/2011/06 Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti pana R. Š., Bojkovice, o pronájem bytu v domě s chráněnými byty do seznamu žadatelů. Usnesení č. 14/2011/07 Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti pana A. K., Uherský Brod, o pronájem bytu v domě s chráněnými byty do seznamu žadatelů. Usnesení č. 14/2011/08 Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti paní B.U.,Vlčnov, o pronájem bytu v domě s chráněnými byty do seznamu žadatelů. 3

4 Usnesení č. 14/2011/09 Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti paní M. B., D.N., o pronájem bytu v domě s chráněnými byty do seznamu žadatelů. Usnesení č. 14/2011/10 Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti paní A.P. Kunovice, o pronájem bytu v domě s chráněnými byty do seznamu žadatelů. Usnesení č. 14/2011/11 Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti paní M. Š., Bystřice pod Lopeníkem o pronájem bytu v domě s chráněnými byty do seznamu žadatelů. Usnesení č. 14/2011/12 Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti paní L. V. Dolní Němčí, o pronájem bytu v domě s chráněnými byty do seznamu žadatelů. Usnesení č. 14/2011/13 Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti pana F. B.,Pašovice o pronájem bytu v domě s chráněnými byty do seznamu žadatelů. Usnesení č. 14/2011/14 Rada obce Dolní Němčí schvaluje vyvěšení záměru na pronájem střechy nad učebnovým pavilonem ZŠ a ZUŠ v Dolním Němčí pro umístění telekomunikačního zařízení. Usnesení č. 14/2011/15 Rada obce Dolní Němčí schvaluje vyvěšení záměru na pronájem střechy tělocvičny ZŠ a ZUŠ v Dolním Němčí pro umístění telekomunikačního zařízení. Usnesení č. 14/2011/16 Rada obce Dolní Němčí schvaluje cenovou nabídku Slováckého muzea, se sídlem Smetanovy sady 179, Uherské Hradiště ve výši ,- Kč na zrestaurování a konzervaci exponátů muzea Na mlýně. Usnesení č. 14/2011/17 Rada obce Dolní Němčí schvaluje realizaci projektu Revitalizace komunikačního uzlu v Dolním Němčí v celkové výši ,- Kč, který byl předložen do ROP Střední Morava pod registračním číslem CZ.1.12/2.300/ a současně schvaluje dofinancování výše uvedeného projektu, a to ve výši ,- Kč (tj. 30% ze způsobilých výdajů - vlastní podíl) a ,- Kč (tj. nezpůsobilé výdaje projektu). Obec se zavazuje uhradit ze svého rozpočtu příslušnou část provozních výdajů projektu po dobu 5 let od ukončení realizace. Usnesení č.14/2011/19 Rada obce rozhodla oslovit stavební firmy NIAGA spol. s r.o. Hlucká 889, D. Němčí, SANIZO spol. s r.o, Zátiší 1958, Uherský Brod a DN Group stav, s.r.o., Biskupský dvůr 2095/8, Praha o předložení cenové nabídky na stavební úpravy sociálního zařízení v I. NP kulturního domu v Dolním Němčí. Usnesení z 15. schůze Rady obce Dolní Němčí, konané ve čtvrtek 4. srpna 2011 v kanceláři obecního úřadu. Usnesení č. 15/2011/01 Rada obce Dolní Němčí schvaluje pronájem bytu č. 8 v půdní vestavbě ZŠ a ZUŠ v Dolním Němčí, Školní č.p. 606, panu R. Š.,bytem Dolní Němčí a paní I. B., bytem D. Němčí. Nájem se sjednává na dobu od 5. srpna 2011 do 4. srpna Usnesení z 16. schůze Rady obce Dolní Němčí, konané dne 18. srpna 2011 v hod. v kanceláři obecního úřadu. Usnesení č. 16/2011/01 Rada obce Dolní Němčí schvaluje pronájem kulturního domu v Dolním Němčí DEVIL Music Baru, Hlucká č.p. 108, Dolní Němčí, k pořádání koncertu skupiny LUNETIC v sobotu 26. listopadu Usnesení č. 16/2011/03 Rada obce D. Němčí schvaluje umístění sloupu nízkého napětí a dvou přípojek NN na pozemku parcelní číslo 1285/1 v katastrálním území D. Němčí mezi rodinnými domy č.p. 150 a 179 v ul. Hlucká, společnosti PERFEKT, spol. s r.o., Zlínská 230, Zlín, za jednorázovou úhradu v celkové výši 3.000,- Kč. Usnesení č. 16/2011/03 Rada obce Dolní Němčí schvaluje vyvěšení záměru na prodej obecních pozemků parcelních čísel 2307/10 a st. 924/8 a části pozemku parcelní číslo 2307/9 v katastrálním území D.N. Usnesení č. 16/2011/06 Rada obce Dolní Němčí povoluje výjimku z počtu dětí v mateřské škole v Dolním Němčí v souladu s ust. 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona ze 24 dětí na: 1. třída 24 dětí, 2. třída 27 dětí a 3. třída 26 dětí. Usnesení č. 16/2011/07 Rada obce D. Němčí schvaluje za dodavatele stavby Rekonstrukce sociálního zařízení v kulturním domě v D. Němčí stavební firmu DN Group stav s.r.o., Biskupský dvůr 2095/8, Praha 1, s cenovou nabídkou ,- Kč, včetně DPH. Termín dokončení prací se stanovuje do Usnesení č. 16/2011/09 Rada obce Dolní Němčí schvaluje provedení víceprací na stavbě Rekonstrukce opěrné zdi na hřbitově v Dolním Němčí společností NIAGA s.r.o., se sídlem Hlucká 889, Dolní Němčí v celkové výši ,- Kč, včetně DPH. Usnesení č. 16/2011/12 Rada obce Dolní Němčí schvaluje pronájem obecního bytu č. 2 v půdní vestavbě ZŠ a ZUŠ v Dolním Němčí, Školní č.p. 606, manželům M. a P. S., bytem Suchov na dobu od do Usnesení č. 16/2011/13 Rada obce Dolní Němčí schvaluje nákup elektrické energie pro roky 2012 a příp. i 2013 na komoditní burze Kladno. 4 Dolněmčanský zpravodaj

5 Z historie mateřské školy II. v Dolním Němčí V letošním školním roce slaví naše mateřská škola 30.výročí svého založení. Provoz byl slavnostně zahájen 12. září 1981 za účasti představitelů MNV, okresního úřadu, školského úřadu, patronátního závodu n. p. Svit a dalších pozvaných hostů. Na výstavbě mateřské školy, která byla postavena v akci Z se podílela řada občanů naší obce. Finančně se na výstavbě nové mateřské školy podílely n. p. Svit Gottwaldov, JZD Javořina, Autopal Nový Jičín, ZVS Uherské Hradiště, ONV Uh. Hradiště.Výstavba stála celkem ,- Kč. Na školní rok 1981 / 1982 bylo přijato 125 dětí ve věku od 3 6 ti let a děti byly zařazeny do čtyř tříd podle věkových kategorií. Výchovu a vzdělávání zajišťovalo osm pedagogických pracovnic včetně ředitelky paní Marie Kocábové. O provoz MŠ se starala 1 školnice, dvě uklízečky a dvě pracovnice na dovoz a výdej stravy, jelikož mateřská škola neměla vlastní jídelnu a stravování zajišťovala ŠJ ZŠ Dolní Němčí. Vzdělávání probíhalo podle metodiky Program výchovné práce pro jesle a mateřské školy. Tehdejším zřizovatelem byl MNV v Dolním Němčí přebral oficiálně MŠ do správy n. p. Svit Gottwaldov. Během svého trvání pak MŠ ještě přešla pod správu společnosti Baťa a. s. Dolní Němčí a v roce 1992 převzala správu nad MŠ obec Dolní Němčí. Na začátku trvání mateřské školy navštívila školu řada delegací jak z regionu, tak i ze zahraničí. Za zmínku stojí návštěva delegace z družební obce Podolie v okrese Trenčín v roce 1985 a v roce 1986 zahraniční delegace z Japonska, skupina 21 učitelů z Hokkaida, kteří si prohlédli budovu a vybavení mat. školy a nahlédli i do výchovného procesu. Škola také udržovala dobrou spolupráci s patronátním závodem n. p. Svit a jejich BSP. V průběhu trvání MŠ se měnila organizace provozu i personální obsazení. Ve školním roce byla kapacita MŠ navýšena na 135 dětí a rozšířena o jednu třídu pro děti mladší tří let. Pedagogický sbor byl navýšen o další dvě učitelky. V roce 1991 dochází z provozních důvodů ke zrušení I. MŠ v objektu požární zbrojnice a naše mateřská škola se tak stává jedinou MŠ v obci. Zároveň dochází k personálním změnám, snížení počtu pedagogických i provozních zaměstnanců. Zůstává 9 PP a 4 prov. zam.. V červnu roku 1997 došlo na základě konkursního řízení ke změně vedení mateřské školy. Od se ředitelkou mat. školy stala Eva Kadlčková. S novým vedením se změnila i koncepce školy, která se zaměřila na prvky Zdravé mateřské školy, tzn. celkovou duševní pohodu a zdravý tělesný vývoj dítěte. Usnesením zastupitelstva obce Dolní Němčí se roce 2003 mateřská škola stala příspěvkovou organizací se zřizovatelem obcí Dolní Němčí. Další změny v koncepci předškolního vzdělávání se datují k roku 2003, kdy mateřské školy začaly pracovat podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Od roku 2004 z důvodu úbytku dětí a v rámci efektivity práce a mzdových prostředků byly děti sloučeny do čtyř tříd. V roce 2005 z důvodů narůstající potřeby vzdělávání dětí se specifickými potřebami, zvláště v oblasti řečové komunikace byl z rozhodnutí KÚ ZK v naší MŠ Dolněmčanský zpravodaj 5

6 zahájen provoz logopedické třídy, jejímž garantem je SPC Uherské Hradiště. Ve třídě je snížený počet dětí a pracují tam kvalifikované učitelky se zaměřením na logopedii. Během svého trvání naše logopedická třída získala prestižní postavení v regionu s velmi dobrými výsledky, příkladem čehož jsou i semináře s logopedickou problematikou, pořádané v naší mateřské škole pro pedagogické pracovnice z jiných regionů. Kromě logopedické třídy naše MŠ nabízí i pravidelnou logopedickou prevenci. V naší mateřské škole mají děti možnost navštěvovat nejrůznější nadstandardní aktivity v podobě zájmových kroužků - hudebně pohybový, keramický, křesťanský, plavecký výcvik pro předškoláky pod vedením instruktorů Plavecké školy Uherském Hradišti v bazénu místní základní školy. V podzimních a zimních měsících využíváme vlastní sauny k upevňování zdraví našich dětí. V průběhu trvání MŠ a v rámci zkvalitnění podmínek pro předškolní vzdělávání probíhaly různé opravné a údržbové práce. Díky sponzorským příspěvkům z řad místních podnikatelů, Nadaci Děti - kultura - sport Ivo Valenty a vstřícnosti a dobré spolupráce s obcí se postupně změnilo vybavení tříd novým nábytkem, hrací a pracovní kouty pro děti, stoly, židličky pro děti i učitelky, vybavení školní zahrady dřevěnými průlezkami, sportovním nářadím, koloběžkami a odrážedly. Získali jsme školský grant z Nadace Děti - kultura - sport Ivo Valenty k vybavení terapeutické herny a relaxačního bazénu pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami ale i pro využití ostatními dětmi k rozvíjení hrubé motoriky.byla provedena výměna osvětlení, podlahové krytiny v celé budově, modernizace sauny. Ve školním roce proběhla rozsáhlá rekonstrukce budovy mateřské školy. Na základě mimořádných dotací z fondu EU za spoluúčasti zřizovatele obce Dolní Němčí byla provedena kompletní rekonstrukce střechy, výměna oken a zateplení budovy s novou fasádou. Naše mateřská škola tak dostala novou barevnou tvář. Také byly v rámci dotací na obnovu komunitního centra obce provedeny opravy komunikací a terénu na školní zahradě.v letošním roce byla dokončena rekonstrukce sociálních zařízení pro děti ve třídách i pro dospělé. Za uplynulých 30 let tvář i poslání naší mateřské školy procházely různými změnami. Mateřskou školou prošlo za tu dobu tisíce dětí a jejich rodičů, měnil se personál i vize školy. Stále však zůstává stejný princip vzdělávací nabídky založený na individuální volbě a aktivní účasti dítěte na výchově a vzdělávání. Přejeme naší mateřské škole do dalších let hodně zdravých a veselých dětí, aktivních a spolupracujících rodičů, dalších sponzorů a příznivců MŠ, bez kterých bychom nemohli v takové míře realizovat a rozvíjet vzdělávací činnosti a naplňovat motto našeho ŠVP Všechno, co potřebuji znát k životu jsem se naučil v MŠ. Robert Fulgham. Za mateřskou školu Dana Talská, Kadlčková Eva P O Z V Á N K A Zveme všechny děti a rodiče, které navštěvují mateřskou školu na zábavné odpoledne u příležitosti 30. výročí jejího trvání, která se bude konat od hod. na zahradě mateřské školy. Program a občerstvení zajištěno. 6 Dolněmčanský zpravodaj

7 Hejtmanský den 23. srpna 2011 ROP - úpravy okolí kostela Dolněmčanský zpravodaj 7

8 Slavnosti vína v Uherském Hradišti 10. září 2011 Vaření trnek v muzeu Na mlýně 3. září Dolněmčanský zpravodaj

9 Ceny zemědělských pozemků se mění aneb potřebnost Komplexních pozemkových úprav Na jižní Moravě klesá hodnota půdy, a tím i daně pro obce až o desítky procent. Nižší hodnota pole kvůli erozi totiž přináší i nižší daně z příslušných pozemků do obecních rozpočtů. Erozí je přitom podle aktuálních údajů ministerstva zemědělství ohrožena asi polovina ornice, nejvíce na jižní Moravě. Odhaduji, že obce přicházejí o stovky milionů korun, řekl Michal Pospíšil, poradce ministra zemědělství Ivana Fuksy. Ministr i pod tlakem Evropské unie, která požaduje větší ochranu půdy a krajiny, rozšiřuje od července zemědělské plochy, kde bude stát dohlížet na to, jestli farmáři hospodaří šetrně a protierozně. Tím vlastně chrání i obecní příjmy z daně z nemovitostí. Například na polích v katastru Moravského Písku se před pár lety podle Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy snížila hodnota metru čtverečního o třetinu ze 7,19 na 5,03 korun. Tamní starosta Miroslav Dula uvedl, že jen loni získala obec od státu na daních o stovky tisíc korun méně a musela kvůli tomu několikrát upravovat rozpočet. Dula odhaduje, že se na tom kromě nižší hodnoty půdy podepsaly i další faktory, například pokles ekonomiky. Finanční úřady nám to nezdůvodňují, řekl Dula. Michal Pospíšil poznamenal, že mnohé radnice si ani neuvědomují, že jim ze zdevastované půdy plynou nižší daně. Podobně jako v Moravském Písku jsou na tom s poklesem hodnoty půdy podle údajů Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy i další obce. Například v katastru jihomoravských Soběšic se snížila cena za metr čtvereční o bezmála 30 procent, v Řepce o 25 procent a Ivanovicích o takřka 17 procent. Poradce ministra dále připomněl, že o peníze nepřicházejí jen obce, ale také majitelé zemědělských pozemků. Na mnoha polích totiž stále platí stará, původní hodnota pozemků, ačkoli pole už kvůli špatnému hospodaření a následné erozi takovou cenu nemá. Jenže přecenit celou republiku je úkol na desítky let. Mnozí majitelé pozemků tak platí na daních více peněz, než by ve skutečnosti měli, řekl Michal Pospíšil. Značné škody navíc vznikají v obcích, které leží pod erozně narušenými poli. Zemědělské plochy totiž nejsou při větších deštích schopny zadržovat vodu, která se pak s bahnem valí na silnice, chodníky a do potoků. Převzato z materiálů VUMOP, Ing. Miloš Šťastný Pozvánka: Obecní úřad zve všechny občany na V. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Němčí, které se bude konat ve čtvrtek v 19:00 hodin v jídelně restaurace Rozkvět. Dolněmčanský zpravodaj 9

10 Sanace dřevěných prvků objektu muzea Na mlýně Objekt bývalého mlýna č.p. 105 v ul. Rybníky představuje ojediněle zachovaný typ větší venkovské usedlosti. Uchoval si veškeré prvky dřívějšího způsobu výstavby. Trámové stropy v interiéru jsou datovány od druhé poloviny 18. století. V interiéru bývalé obytné části je instalována expozice lidových řemesel a bydlení našich předků. Na podzim minulého roku byla zjištěna zvýšená aktivita červotoče a tesaříka v dřevěných prvcích objektu. Projevovala se častým výskytem požerkového prášku a velkým množstvím malých dírek, tzv. výletových otvorů. Z tohoto důvodu byla kontaktována společnost Thermo Sanace, s.r.o., se sídlem v Ostravě, která se zabývá likvidací larev těchto dřevokazných brouků horkým vzduchem, který je z agregátů na lehký topný olej vháněn potrubím do objektu. Objekt musí být dokonale tepelně zaizolován pomocí ovčí vlny a musí být odstraněny všechny předměty, které by mohly být vlivem horkého vzduchu poškozeny. Termosanační metoda spočívá v likvidaci tohoto hmyzu horkým vzduchem, který prohřeje napadené dřevěné konstrukce v plném průřezu na teplotu min. 55 C. Při této teplotě dochází k rozpadu bílkovin, z nichž je složeno tělo škůdců ve všech vývojových fázích, a ten pak nenávratně hyne. Jedná se však o kompletní ošetření konstrukce v daný moment. Preventivní ochranu do budoucna zajistí poasanační insekticidní nátěr. Co patří do E - domku V současné době byl ve dvoře obecního úřadu instalován E domek společnosti ASEKOL, do kterého se při pravidelných sběrech objemného odpadu tj. každý pátek od 14:00 do 17:00 hodin a první sobotu v každém měsíci od 8:00 do 10:00 hodin, budou moci uložit nefunkční televizory, počítačové monitory a další elektronická zařízení. Tato spotřební elektronika musí být kompletní, včetně připojovacích šňůr. Nebude zde možné ukládat chladící zařízení, jako ledničky a mražáky, kuchyňské spotřebiče, zahradní technika a elektrické nářadí. Právě probíhají jednání se společností Elektrowin a.s. se sídlem v Praze, jejímž výsledkem bude zajištění zpětného odběru chladících zařízení jako ledničky a mrazničky, kuchyňských spotřebičů, elektrického nářadí a dalších elektrických přístrojů a nářadí. Za tímto účelem budou ve dvoře obecního úřadu umístěny 2 kontejnery o objemu 40 m 3 a 1 sběrný prostředek o objemu 2 m Dolněmčanský zpravodaj

11 Aktivity zahrádkářů OHLÉDNUTÍ ZA 11. ROČNÍKEM KOŠTU VÍNA Při letošním koštu vína bylo k ochutnání 310 vzorků vín. A to 191 bílých, 106 červených a 13 rose-klaret. Jako tradičně jsme zajistili bohaté občerstvení a nově na koštu vystoupila cimbálová muzika Rubáš. Zvolili jsme i nový způsob placení, a to tak, že všechny vzorky byly k ochutnání v jednotné ceně vstupného. Účast byla velká, cimbál přilákal i hodně mladých. Tančilo se, zpívalo a vypilo se kolem 300 litrů vína. ZÁJEZD Připravujeme zájezd do Českých Budějovic na výstavu hobby ve dnech října. Na programu bude také návštěva kulturních památek v okolí Třeboňska. V případě zájmu se můžete nahlásit u pana Antonína Richtra Na Výsluní I. nebo u pana Ludvíka Bartoše vedle restaurace Mlýn. OPÉKÁNÍ V ZAHRADĚ Každoročně pořádáme pro naše členy a jejich rodiny na zahájení prázdnin v červenci grilování se sportovními hrami v zahradě. Nechyběly zábavné soutěže ve skoku dalekém s kufrem, kolo štěstí, přetahovaná nebo kuželky. BRIGÁDY Během jarních i letních měsíců proběhlo několik brigád, na kterých jsme dokončili oplocení sadu pod hřbitovem. Několikrát se musela posekat tráva jak v sadu tak v areálu.ostříhaly se stromy, provedly potřebné postřiky a běžný úklid s opravami v areálu. VÝSTAVA 18. září od 14 hodin proběhne výstava ovoce, zeleniny a květin, na kterou jste všichni srdečně zváni. K občerstvení bude burčák a klobásy přímo z udírny. Sběr exponátů proběhne v pátek od 17 do 20 hodin a v sobotu od 8 do 11 hodin. Dolněmčanský zpravodaj 11

12 Vážení rodiče a přátelé školy, úvod školního roku 2011/2012 byl spjat s přítomností našich milých hostů. Poprvé přijali pozvání senátorka Parlamentu ČR a místopředsedkyně Výboru pro vzdělání ing. Hana Doupovcová, noví starostové Lumír Kreisl z Horního Němčí a Mgr. Libor Švardala ze Slavkova, obec Boršice u Blatnice zastupoval pan Frola. Pochopitelně nechyběli tradiční hosté - předsedkyně SRPŠ paní Marie Horňáková, starosta ing. František Hajdůch, místostarosta ing. Miroslav Kadlček a předseda školské rady ing. Milan Zelinka. Letos základní školu bude navštěvovat celkem 301 žák v 15 třídách, z toho je na 1.stupni 6 tříd a 116 dětí. Oproti minulému školnímu roku se snižuje počet žáků o 20 a máme o 2 třídy méně. Sloučili jsme loňské 3. třídy. Jen pro zajímavost, před 6 lety jsme měli o rovných 100 žáků a před 14 lety o plných 200 více. Určitě jste zvědaví, jaké personální změny nastaly během prázdnin. V ZŠ pracovní poměr ukončila Mgr. Mária Uherková a na roli maminky se připravují Mgr. Lenka Zimčíková a Miriam Borýsková. Na výuku Aj a Hv přichází Mgr. Jitka Kučerová, do ŠD Mgr. Jiřina Tomancová. Na zušce je těch změn podstatně víc. Novou zástupkyni je Mgr. Lenka Bednářová, která nahradila Mgr. Kláru Kolajovou, v současné době na mateřské dovolené. Do hudebního oboru nastupují paní Eva Pešková-klavír, DiS. Jakub Špalek-housle a taneční obor povede DiS. Klára Tvrdoňová. Paní Markétu Sedláčkovou nahradí MgA. Václav Mareček a v pobočce v Šumicích paní Naděžda Enderesová. Po nemocenské se vrací dr. Jana Čivrná do literárně dramatického oboru. Pracovní poměr ukončila Eva Králíčková. Všem přeji v nových postech hodně osobních i pracovních úspěchů. Novými třídními učiteli se stali v 1.A Mgr. Jana Špaňhelová, spojenou 4. třídu povede Mgr. Ludmila Beníčková v 6. třídách Mgr. Michaela Ambrosová a Dagmar Bahulová. Velmi rád jsem vítal naše nejmladší. 16 prváčkům jsem řekl, že když 1.září přišli do školy, hned udělali jeden rekord. Je jich nejméně ze všech prvních tříd, které v Dolním Němčí kdy byly. Přeji, aby se jim ve škole líbilo, aby sem chodili rádi a dobře spolupracovali s paní učitelkou. Je to pro ně velká změna v životě, proto prosím rodiče o trpělivost, laskavost, aby měli vždy pochopení, když se hned napoprvé něco nepodaří. Držíme vám pěsti, ať máte štěstí. Samozřejmě vítám i 16 nových žáků, kteří přišli zejména ze škol z Boršic a Horního Němčí. Nyní krátce, co nás čeká v tomto školním roce. Do své poslední fáze se dostává náš školní vzdělávací program, tzn., že již všechny třídy se budou vzdělávat podle vlastního učebního plánu sestaveného našimi učiteli. Na 2. stupni si určitě žáci vyberou z široké nabídky volitelných předmětů ať už to jsou jazyky, sport, informatika nebo různé odborné semináře. Deváťáci ocení nabídku rozšířenou ještě o vaření. Budeme dále informovat o výsledcích vzdělávání pomocí elektronické žákovské knížky. Určitě všichni přivítají změny materiálního charakteru, kterými bude obohacena a zefektivněna výuka nákup interaktivních i keramických tabulí, nových počítačů i programů, učebních pomůcek, na které jsme získali finanční zdroje z fondů Evropské unie v celkové výši ,- Kč. Určitě rozšíříme vybavení pro sport. Obdrželi jsme souhlas se zřízením Centra sportu, díky kterému získáme další finance. 12 Dolněmčanský zpravodaj

13 Jenom připomínám, že od konce loňského školního roku se můžeme chlubit titulem EKOŠKOLA, který vlastní pouze 96 škol v republice. Při udělování v Senátu ČR jsme obdrželi i vlajku, kterou můžete vidět ve vestibulu školy. Samozřejmě budeme pokračovat v ekologických aktivitách. I nadále využíváme služeb 2 asistentek pedagoga. Již tradičně svou možnost individuálního vyučování neztratí ani integrovaní žáci s poruchami učení, kterým se bude věnovat paní učitelka Jana Staňová. Všichni žáci, kteří se přihlásí ke studiu na střední školy budou mít možnost již od poloviny září navštěvovat cvičení z JČ a M. Ve své činnosti pokračuje i ZUŠ. Počet žáků ve všech 4 oborech je 170. Přibližně stejně jako loni. Odloučená pracoviště ve Vlčnově, Šumicích a Horním Němčí pracují dál. Pod školním klubem bude pracovat podle předběžné nabídky asi 19 kroužků, zaměření různorodé výtvarné, jazykové, sportovní, vzdělávací. Nově nabízíme kroužek střelecký, technický, astronomický nebo také taneční.. Ve dnech 3. a 4. prosince se uskuteční další ročník vánoční výstavy. Vím, že je to ještě poměrně daleko, ale mám jedno přání resp. prosbu. Chtěli bychom v rámci této akce udělat výstavu starých dobových fotografií z prostředí Dolního Němčí či osobních snímků do roku 1961, tzn. Nejméně 50 let staré. Pokud takové zajímavé fotografie vlastníte a chcete je zveřejnit (samozřejmě jejich koipie), kontaktujte vedení školy. Děkujeme za spolupráci. Všem vám, žákům, svým kolegům přeji hodně zdraví, spokojenosti, a také hodně úspěchů ve školní práci. Mgr. Milan Kvasnička, ředitel školy Malovaný kraj je vlastivědný a národopisný časopis, jehož historie je dlouhá přes půl století. Regionální periodikum rozšířené především na jihovýchodní Moravě se čtenářům představilo v roce 1946, kdy bylo založeno skupinou slováckých patriotů v čele s Františkem Hřebačkou, mužem, který je širší veřejnosti znám coby autor lidových písní pod jménem Fanoš Mikulecký. Pro to, abychom si přiblížili předsevzetí, s jakými byl časopis zakládán, lze citovat úryvek z textu, který byl publikován v jeho prvním čísle: Malovaný kraj, opírající se o kulturní snahy slováckých krúžků, chce zachraňovat mizející hodnoty vzácné lidové kultury. Chce však také výchovným způsobem zasahovat do duše lidu, aby všechna ta malovaná krása, jíž se honosí náš kraj, nebyla jen umělou, prázdnou, vnější okázalostí, nýbrž aby vydechována a živena zdravou duší lidu měla svou mravní obsažnost, ryzost a životnost. Původní koncepce časopisu byla z velké míry určována romantickým pohledem zakladatelů na jejich domovinu. Přispěvatelé rekrutující se z řad odborné veřejnosti i obyčejných venkovanů se snažili nejen zachycovat bohatství slovácké lidové kultury, ale čtenáře také podněcovat k zachovávání a podpoře venkovských tradic. Byť romantický náboj Malovaného kraje byl během desetiletí, kdy vychází, poněkud utlumen ve snaze dodat periodiku serióznější charakter, časopis šíří étos vlasteneckého buditelství dodnes. V současné záplavě dravých komerčních plátků však tuto vlastnost lze považovat za devízu. Dolněmčanský zpravodaj 13

14 Malovaný kraj je drobným literárním klenotem časopisem, který můžete vzít do rukou bez toho, abyste měli strach, že na vás po náročném dnu opět dýchne atmosféra dnešní upachtěné doby. Každého čtenáře slováckého periodika čekají pozitivně ladění texty s národopisnou a vlastivědnou tematikou, a to bez jinde všudypřítomných reklam. V celobarevném časopisu mapujícím oblast jihovýchodní Moravy si můžete počíst nejen o slovácké lidové kultuře či osobnostech místního folklorního dění, ale také se dozvěděl ledacos o jihomoravské přírodě, architektonických památkách či umělcích majících ke Slovácku osobnější vztah. Časopis uveřejňuje také básně místních poetů doplněné vkusnými ilustracemi nebo úsměvné příběhy zasílané vypravěčsky nadanými vesničany. Můžete zde narazit i na rozhovory se zajímavými osobnostmi nebo na články recenzující regionální knižní či hudební produkci. Další výhodou Malovaného kraje je, že většina jeho textů nestárne, a proto se k nim můžete vracet i po letech jako do literárního archivu moravského Slovácka. Časopis v současné době vychází šestkrát do roka jako obměsíčník. Vydává ho občanské sdružení Malovaný kraj s podporou krajů, některých slováckých mikroregionů, měst, obcí, nadací či dalších drobných donátorů. Na internetu lze informace o časopisu najít na adrese: Spoluprací získáte tyto výhody: NEZÁVISLÉ POSOUZENÍ MOŽNOSTÍ FINANCOVÁNÍ SROVNÁNÍ NABÍDEK JEDNOTLIVÝCH BANK A STAVEBNÍCH SPOŘITELEN VÝBĚR VHODNÉHO ÚVĚROVÉHO PRODUKTU VYŘÍZENÍ HYPOTÉKY, ČI ÚVĚRU ZE STAVEBNÍHO SPOŘENÍ V POHODLÍ VAŠEHO DOMOVA POSKYTNUTÍ VEŠKERÝCH SLUŽEB ZDARMA Partneři se kterými spolupracuji: STAVEBNÍ SPOŘITELNY: BANKY: Alena Tinková Kancelář: Telefon: Váš nezávislý finanční poradce Na Výsluní IV a úvěrový specialista Dolní Němčí Internet: Vydává Obecní úřad Dolní Němčí nákladem 900 výtisků. Registrováno Ministerstvem kultury č. MK ČR E LK print, Nivnická 178, Dolní Němčí, tel.: Výroba reklamy Laser Velkoformátový Dolněmčanský tisk Razítka zpravodaj

Cyklostezka Dolní Němčí - Slavkov

Cyklostezka Dolní Němčí - Slavkov Vážení spoluobčané, prázdninové měsíce jsou už minulostí a věřím, že všichni plni sil vstupujeme do poslední čtvrtiny roku. Letní měsíce bývají vždy obdobím intenzivní činnosti na plnění našich záměrů,

Více

l POZVÁNKA Přeji Vám všem klidné a pěkné babí léto i celý podzim. Ing. František Hajdůch, starosta obce

l POZVÁNKA Přeji Vám všem klidné a pěkné babí léto i celý podzim. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, prázdninové měsíce, které bychom letos mohli nazvat letními jen velmi těžko, máme už za sebou. Školáci už opět začínají vstřebávat nové učivo ve školních lavicích a my starší zase rekapitulujeme

Více

Ročník XXI. Číslo 3 Červenec - Září 2006 Cena - zdarma

Ročník XXI. Číslo 3 Červenec - Září 2006 Cena - zdarma Vážení spoluobčané, volbami do zastupitelstva obce, které se uskuteční 20. a 21. října, končí volební období zastupitelstva obce, které vzešlo z komunálních voleb v roce 2002. Pokusím se proto v tomto

Více

Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě a zdárném průběhu červnových oslav výročí založení spolků v naší obci a tradičních zářijových

Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě a zdárném průběhu červnových oslav výročí založení spolků v naší obci a tradičních zářijových Vážení spoluobčané, Prázdninové měsíce už jsou nenávratně pryč a tak jako každý rok nás začíná zachvacovat podzimní shon. Počátkem září jsme po vyřízení administrativních záležitostí konečně mohli zahájit

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

Ročník XXI. Číslo 2 Duben - Červen 2006 Cena - zdarma

Ročník XXI. Číslo 2 Duben - Červen 2006 Cena - zdarma Ročník XXI. Číslo 2 Duben - Červen 2006 Cena - zdarma http://www.dolni-nemci.cz e-mail: info@dolni-nemci.cz Vážení spoluobčané, blíží se polovina roku, tak je na místě ohlédnutí se za tím, co nám přinesla,

Více

Nově zvolené zastupitelstvo obce děkuje všem voličům za projevenou důvěru pro volební období 2014-2018.

Nově zvolené zastupitelstvo obce děkuje všem voličům za projevenou důvěru pro volební období 2014-2018. Vážení spoluobčané, přestože počasí tomu moc nenasvědčuje, pohled do kalendáře nám neomylně ohlašuje blížící se Vánoce a konec roku 2014. Proto je na místě krátké ohlédnutí za tím, čím jsme letos v naší

Více

Dolněmčanský zpravodaj strana 1

Dolněmčanský zpravodaj strana 1 Vážení spoluobčané, je za námi doba dovolených, dětem začala škola a to je neklamným znamením, že podzim je už pomalu tady. Přestože byla doba prozatimního klidu, u nás v obci jsme intenzivně pracovali

Více

pf 2011 Plesy v roce 2011 15.1. Farní ples 22.1. Rodičovský ples 5.2. Ples Kredit Pozvánka:

pf 2011 Plesy v roce 2011 15.1. Farní ples 22.1. Rodičovský ples 5.2. Ples Kredit Pozvánka: Ročník XXVII. Číslo 4 Říjen - Prosinec 2010 Cena - zdarma http://www.dolni-nemci.cz e-mail: info@dolni-nemci.cz Vážení spoluobčané, pohledem do kalendáře s překvapením zjišťujeme, že vánoce a konec roku

Více

Hody s právem 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce. Dolněmčanský zpravodaj

Hody s právem 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce. Dolněmčanský zpravodaj Vážení spoluobčané, je za námi první polovina letošního roku, proto je na místě informovat Vás o tom, jak se nám daří plnit naše letošní záměry. Práce na naší největší akci cyklostezce do Nivnice se podařilo

Více

Ročník XXVII. Číslo 2 Duben - Červen 2010 Cena - zdarma

Ročník XXVII. Číslo 2 Duben - Červen 2010 Cena - zdarma Ročník XXVII. Číslo 2 Duben - Červen 2010 Cena - zdarma http://www.dolni-nemci.cz e-mail: info@dolni-nemci.cz Vážení spoluobčané, blíží se polovina roku a Vy dostáváte do svých domovů letošní druhé vydání

Více

Z jednání Rady obce. d) prodej domu č.p. 169, pozemku ve dvoře p.č. 1286/5 a pozemku před prodejnou p.č. 2280/6

Z jednání Rady obce. d) prodej domu č.p. 169, pozemku ve dvoře p.č. 1286/5 a pozemku před prodejnou p.č. 2280/6 Ročník XXI. Číslo 1 Leden - Březen 2006 Cena - zdarma http://www.dolni-nemci.cz e-mail: info@dolni-nemci.cz Vážení spoluobčané, přestože se letošní zima ještě nemíní vzdát vlády, pohled do kalendáře je

Více

Naše obec v roce 2007

Naše obec v roce 2007 Prosinec 2007 vydává Obecní úřad Nezdenice Naše obec v roce 2007 Výstavby tělocvičny Výstavba tělocvičny Interiér se už rýsuje Vítání prvňáčků Turisté u šumavských jezer Hasiči u zdroje 1 Každým rokem

Více

Dolněmčanský zpravodaj strana 1

Dolněmčanský zpravodaj strana 1 Vážení spoluobčané, přestože letošní zima měla velmi zvláštní průběh a teploty často odpovídaly spíše podzimnímu či jarnímu období, tak teprve nyní končí zimní období i v kalendáři. Příznivé počasí umožnilo

Více

Panský dvůr v nové roli

Panský dvůr v nové roli ROČNÍK 22 / ČÍSLO 10 ŘÍJEN 2011 CENA 10 Kč Panský dvůr v nové roli Dnešní komplex pozdně renesančních budov v centru města představuje staleté tradice Kunovic, o nichž první písemná zmínka pochází z roku

Více

KUNOVJAN. U Pálenice mají novou jídelnu. Mìstský zpravodaj. CENA 10 Kè 10/2014 ROÈNÍK 25. NAPIŠTE NÁM: kunovjan@email.cz

KUNOVJAN. U Pálenice mají novou jídelnu. Mìstský zpravodaj. CENA 10 Kè 10/2014 ROÈNÍK 25. NAPIŠTE NÁM: kunovjan@email.cz Mìstský zpravodaj ROÈNÍK 25 10/2014 CENA 10 Kè U Pálenice mají novou jídelnu Od 2. září 2014 mají žáci Základní školy U Pálenice k dispozici novou jídelnu, která se po prázdninové rekonstrukci stala jednou

Více

ročník XX. říjen 2013 LUHAČOVICKÉ NOVINY

ročník XX. říjen 2013 LUHAČOVICKÉ NOVINY ročník XX. říjen 2013 www.luhacovice.cz LUHAČOVICKÉ NOVINY Rekord domu dětí Jawisté v Luhačovicích Výstavba domova pro seniory Rozkvetlé údolí 50. výročí souboru Malé Zálesí Radost ze zpěvu a tance nepokazilo

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 9/2013 1 2 9/2013 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Vážení a milí Strážničané, všichni milí přátelé! Tak už jsme zase po roce znovu všichni zváni k účasti na jedinečné městské slavnosti,

Více

9/2011 5. kvûtna 2011 roãník XVII.

9/2011 5. kvûtna 2011 roãník XVII. Školáci vysadili muchovníky. Str. 11 Divadlo 6. května slaví 65 let své existence. Str. 16 Proměny Holešova v historickém seriálu. Str. 19 9/2011 5. kvûtna 2011 roãník XVII. Hole ovskowww.holesov.cz cena

Více

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 Kronikářka: Bohumíra Šrámková Starosta: Ladislav Honusek Razítko: Tato kronika obsahuje 111 stran, tj. slovy jednostojedenáct stran. 1 OBSAH 1. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka KUNOVJAN kunovjan Městský zapravodaj ročník 25 Číslo: 1/2015 www.mesto-kunovice.cz CENA 10 Kč Nechť tato světla prozáří vaše dny V novém roce konejte dobro, i když bude zapomenuto. Nevzdávejte se úspěchu,

Více

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII.

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 13. 12. jednání s p. Čandou (OCH); Praha služebně 14. 12. jednání s p. A. Taclem; jednání se statutárními zástupci školských příspěvkových organizací; jednání

Více

číslo 9 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. září 2011

číslo 9 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. září 2011 číslo 9 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. září 2011 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ PŮDNÍ VESTAVBY 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUSOVO NÁMĚSTÍ V BENÁTKÁCH NAD JIZEROU ROZŠÍŘENÍ KAPACITY A MODERNIZACE se uskutečnilo ve čtvrtek 1. září

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč Přečtěte si: Z usnesení XXII. ZM str. 2 Noví pracovníci MěÚ str. 3 Vandalové na hřišti str. 4 Rozhovor s místostarostkou str. 5-7 Aktuálně ze škol str. 8-9 Přijetí

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Cenu města získal Jiří Rosenfeld V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Podrobné výsledky komunálních a senátních voleb v Uherském Brodě

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Cenu města získal Jiří Rosenfeld V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Podrobné výsledky komunálních a senátních voleb v Uherském Brodě V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d ř í j e n 2 0 0 6 č í s l o 2 1 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Cenu města získal Jiří Rosenfeld Podrobné výsledky komunálních

Více

Jaborský: Zpravodaj. Fulnecký zdarma. množství památek a osobností můžeme být. pyšní. Fulnek uctí památku obětí 2. světové války

Jaborský: Zpravodaj. Fulnecký zdarma. množství památek a osobností můžeme být. pyšní. Fulnek uctí památku obětí 2. světové války Fulnecký zdarma 5 2015 Zpravodaj Radek Jaborský: na to množství památek a osobností můžeme být ve fulneku pyšní Fulnek uctí památku obětí 2. světové války Jerlochovická školka oslavila 35 let 14 5 Na dolní

Více

LUHAČOVICKÉ NOVINY. O z n á m e n í. Podívejte se na náš web. Vážení spoluobčané, Říjen 2014 ročník XXI. www.luhacovice.cz

LUHAČOVICKÉ NOVINY. O z n á m e n í. Podívejte se na náš web. Vážení spoluobčané, Říjen 2014 ročník XXI. www.luhacovice.cz LUHAČOVICKÉ NOVINY Říjen 2014 ročník XXI. Prezident ochutnal luhačovickou gastronomii Programové prohlášení zastupitelstva Kandidáti do komunálních voleb www.luhacovice.cz Podívejte se na náš web O z n

Více