Statut grantových programů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Statut grantových programů"

Transkript

1 MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU Vratislavický zpravodaj Stavba přeložky silnice pokračuje Členové zastupitelstva MO Vratislavice byli na únorovém zasedání seznámeni s aktuální situací se stavbou přeložky silnice I/14 Liberec-Kunratická. V úvodu dílčí zprávy je připomenuto, že stavba byla připravovaná od poloviny 90. let a že stavba úseku od Klatovské ulice v Liberci až po Kunratickou je podložena pravomocným územním rozhodnutím, vykoupenými pozemky a vydáním rozhodujících stavebních povolení. Po dohodě s delegaturou Evropské unie, která v souladu s programem PHARE poskytla část investičních nákladů, byla stavba rozdělena na tři etapy. Prvá, úsek Klatovská Rochlická v délce m s provizorním ukončením okružní křižovatkou v Zeleném údolí, je v současné době rozestavěna, přičemž termín dokončení je říjen Druhá etapa, Rochlická Tanvaldská bude navazovat a s její stavbou se uvažuje v letech Provizorně by měla být ukončena napojením do stávající silnice I/14 U Pivovaru. Zbývající úsek, Tanvaldská Kunratická, tvoří třetí etapu a předpokládaná doba výstavby je v letech Tady je však již zádrhel, neboť na ředitelství silnic a dálnic existuje názor, že tato etapa již není silnicí I/14 a že tedy její případná realizace bude záležitostí kraje. Pokud by se nerealizovala, nijak by se nezlepšila dopravní situace ve Vratislavicích. Zastupitelé s tímto postojem vyjádřili nesouhlas, ale do jisté míry je uklidnilo vyjádření přítomného primátora Liberce Ing. Jiřího Kittnera, že se o této záležitosti bude zcela určitě jednat. js Ceník inzerce Formát 9 x 5 cm 300 Kč Formát 19 x 5 cm 500 Kč Formát A Kč Formát A5 reportáž Kč Formát A Kč Občanská inzerce 100 Kč Občanská inzerce + foto 200 Kč Požadované inzeráty uhradí zájemci předem v účtárně úřadu městského obvodu. Statut grantových programů Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec-Vratislavice nad Nisou zřídilo pro rok 2004 kulturní a sportovní fond. Pro každou oblast byl zřízen samostatný účet fondu a pro obě jsou shodná následující základní pravidla: Výběrové řízení a podávání žádosti o dotaci: Žádost může podávat fyzická i právnická osoba, nestátní organizace, spolek, sdružení, nadace. Žádosti se podávají zásadně před zahájením akce, na kterou je dotace požadována a to na předepsaných formulářích. Rada městského obvodu projednává žádosti o dotace na řádných zasedáních minimálně 3 x za rok na základě vyhlášení výběrových řízení. Výběrová řízení jsou zveřejňována ve ZPRAVODAJI s uvedením, pro jaké období je vypsáno, termínu uzávěrky příjmu žádostí a kam žádost podat. Projednávání žádosti o dotaci: Rada městského obvodu musí projednat každou správně vyplněnou žádost.jestliže nejsou údaje v žádosti dostačující, bude vrácena k dopracování. Dotace jsou přidělovány jako finanční výpomoc. Na přidělení dotace nevzniká žádnému subjektu nárok. Pravidla pro přidělování dotací, i jejich výše, jsou vázána na množství prostředků v příslušném fondu. Dotace jsou přidělovány přísně účelově to je na konkrétní akci, projekt, činnost. U každé žádosti rada posuzuje: a) význam, rozsah, krátkodobý či dlouhodobý charakter akce b) míru financování celkového rozpočtu akce ze zdrojů mimo grantový fond (sponzoři, vlastní příspěvek, jiné zdroje) Rada provádí dle vyúčtování kontrolu užití přidělených dotací a jedenkrát ročně předkládá zprávu o čerpání prostředků ke schválení zastupitelstvu. Přidělení dotací: O přidělení dotace z kulturního nebo sportovního fondu jednomu subjektu na konkrétní projekt během jednoho kalendářního roku rozhoduje rada MO. Po projednání žádosti je žadateli zasláno do 15ti dnů vyrozumění o výsledku. Všechny dotace jsou realizovány po sepsání smlouvy o přidělení dotace, ve které je definován způsob využití dotace a příslušné smluvní podmínky. Dotace vyšší než 20 tisíc korun budou vypláceny zpravidla čtvrtletně. Přidělená dotace, přísně účelově vázána, nesmí být použita jinak. Vyúčtování a čerpání fondu: Každá dotace musí být vyúčtována. Pro řádné vyúčtování musí být tajemníkovi úřadu předány tyto doklady: čestné prohlášení o skutečných výdajích a příjmech akce kopie faktur nebo jiné doklady, které se musí vztahovat k dotované akci a musí dokládat minimálně výši poskytnuté dotace. Dokončení na straně 2

2 2 Vratislavický zpravodaj 2004/3 Statut grantových programů Dokončení ze strany 1 Pravidla přidělování dotací z kulturního fondu: Z rozpočtu Městského obvodu Liberec-Vratislavice nad Nisou bylo pro rok 2004 do kulturního fondu vyčleněno korun. Dotace jsou poskytovány zejména pro tyto oblasti: estetická výchova především dětí a mládeže mimořádné kulturní akce na území Městského obvodu Liberec-Vratislavice n. N. ochrana kulturních památek rozvoj amatérské a místní kultury rozvoj etnické kultury a kultury národnostních menšin Pravidla přidělování dotací ze Sportovního fondu: Z rozpočtu městského obvodu Liberec-Vratislavice nad Nisou bylo pro rok 2004 do sportovního fondu vyčleněno rovněž korun. Dotace jsou poskytovány zejména pro tyto oblasti: na podporu pravidelné sportovní činnosti mládeže hradit se bude: pronájem sportovišť a tělocvičen, provozní náklady nákup sportovního HIM, DHIM na veřejné, jednorázové, náborové a propagační akce hradit se bude: propagace pronájem sportovišť a tělocvičen technické zabezpečení Na podporu úspěšné reprezentace města se bude hradit další sportovní činnost sportovce, případně vybavení úspěšného sportovce. Pro oba fondy platí, že: dotace budou poskytnuty zejména žadatelům, kteří se uvedenou činností zabývají celoročně, dotace nelze použít na mzdy, cestovní náhrady a pohoštění písemné vyhodnocení akce musí být předáno do jednoho měsíce po ukončení, u průběžných akcí pak poprvé v polovině cyklu a závěrečné do 30 dnů po jejím skončení žádosti na předepsaném tiskopise se podávají na sekretariát úřadu MO výběrová řízení budou vyhlášena tři prvé do konce března, druhé do konce května a třetí do konce září, s tím, že dotace budou přiděleny vždy do měsíce po uzávěrce každého kola 0Tímto je tedy vyhlášeno výběrové řízení pro prvé kolo v obou fondech. Představujeme orgány zastupitelstva Kontrolní výbor Orgánem, který ze zákona o obcích musí každé zastupitelstvo mít, je také kontrolní výbor. Jeho předsedou musí být člen zastupitelstva. Stejný zákon pak tomuto orgánu ukládá kontrolovat plnění usnesení zastupitelstva a rady. Kontrolní výbor pak ještě pracuje v rámci iniciativní činnosti, kde mu zákon umožňuje kontrolovat dodržování zákonů, vyhlášek, směrnic a nařízení v oblasti samosprávy. Tato iniciativní činnost může rovněž vycházet z podnětů, které mohou bez obav podávat i občané. Kontakt na předsedu kontrolního výboru ve Vratislavicích sdělí každému zájemci kterýkoliv pracovník úřadu městského obvodu. Kontrolní výbor obvodního zastupitelstva ve Vratislavicích je sedmičlenný. Jeho předsedou je Jaroslav Šplíchal a pro osvěžení informace z loňského březnového ZPRAVODAJE uveďme, že členy jsou Vladimír Braun, Ing. Michal Hnyk, Tomáš Tomín, Ing. František Ulman, JUDr. Jitka Václavíková, MUDr. Jiří Vytiska... Předseda, stejně jako ostatní členové výboru, jsou voleni i odvoláváni zastupitelstvem. Výbor se pravidelně schází každý měsíc, vždy dva -r- týdny před jednáním zastupitelstva. Z jednání kontrolního výboru jsou zastupitelstvu předkládány zápisy s usnesením v rámci prováděných kontrol a s konstatováním zjištěných skutečností. Výhradně v kompetenci zastupitelstva městského obvodu pak je, aby k materiálům předloženým kontrolním výborem zaujalo stanovisko, případně, aby přijalo příslušná opatření. Základní právní normy mají členové kontrolního výboru v povědomí, ale k zákonům, týkajících se samosprávy, musí průběžně dohledávat všechny novelizace včetně příslušných výkladů. V upřesnění výkladů všech doplňků či změn proto také často kontaktují členy a pracovníky vyšších správních orgánů. Z uvedeného stručného představení kontrolního výboru je patrná náročnost a odpovědnost práce všech jeho členů. Navzdory tomu, že daleko více se ze zjištěných skutečností prezentují negativní poznatky, objevují se ve zprávách z jednání kontrolního výboru pochopitelně i poznatky pozitivní, tedy konstatování, že to či ono usnesení zastupitelstva či rady bylo splněno. jas Z jednání zastupitelstva Únorové zasedání zastupitelstva Městského obvodu Liberec-Vratislavice n. N. bylo překvapivě navštíveno téměř desítkou občanů, což je od zvolení tohoto zastupitelstva zatím nejvíce. Navíc starostka Hana Konšelová přivítala na jednání také primátora města Liberce Ing. Jiřího Kittnera. Jednání jako obvykle začalo drobnými úpravami programu a několika malými připomínkami k zápisu z minulého jednání zastupitelstva. Na návrh zastupitele Vlastimila Jecha byl pořad rozšířen o jednání ke statutu města Liberce. V. Jech poukazoval na chybnou část statutu, která je v rozporu se zákonem. Ona údajně chybná formulace statutu se projevila až v souvislosti s manipulací s pozemky, na kterých se nachází koupaliště Sluníčko. Byť tato záležitost byla na jednání předložena záměrně k očekávané návštěvě primátora, sám Ing. Jiří Kittner se k této otázce prakticky nevyjádřil. Pouze uvedl, co může zastupitelstvo v dané situaci dělat. Následovalo projednání zprávy obvodního oddělení Policie ČR, kterou zastupitelé obdrželi písemně. Vzhledem k tomu, že obvodní oddělení ve Vratislavicích má působnost v obvodu větším o sídliště Králův Háj a Kunratická, zahrnovala zpráva statistické údaje za celý obvod. Na požadavky některých zastupitelů, aby dostali údaje pouze z Vratislavic, musel přítomný velitel obvodního oddělení kpt. Bc. Šlapák odpovědět, že počítačové zpracování to neumožňuje. Postupně pak odpověděl na několik dalších dotazů a předloženou zprávu pak vzalo zastupitelstvo na vědomí. Podstatná část jednání zastupitelstva byla stejně jako v lednu věnována zprávě finančního výboru a následnému návrhu prvého rozpočtového opatření. Členové finančního výboru nedoporučili návrh rozpočtového opatření schválit a v tom je pak podpořili i někteří další ze zastupitelů. Důvodem je to, že předložený návrh není dostatečně přehledný, a proto z něho bylo schváleno pouze zvýšení finančních prostředků na probíhající zimní údržbu a to o 200 tisíc korun. Návrh, upravený v souladu s požadavky zastupitelů, bude projednán na příštím zasedání. Po rychlém projednání majetkoprávních operací došlo na grantový program. Více než jeho obsahem se však zastupitelé zabývali tím, kdo bude požadavky na granty schvalovat. Původní záměr, ustanovit zvláštní komisi, byl radou zamítnut s doporučením, aby se tím zabývala kulturní a sportovní komise, jejíž složení ovšem bude nutné pozměnit. Vyvrcholením jednání zastupitelstva jsou připomínky zastupitelů a po nich se tentokrát dostalo slyšení i některým přítomným občanům. js

3 2004/3 Vratislavický zpravodaj 3 Policie ČR informuje Půllitrem od piva udeřil po předchozí hádce host svého spolustolovníka po půlnoci v restauraci Svoboda. Postižený utrpěl řezné a tržné rány v obličeji. Pachatel, bývalý voják z povolání, byl na místě zadržen a je stíhán podle paragrafu 222 pro ublížení na zdraví. Oba aktéři konfliktu jsou občany Vratislavic. K úmrtí starého muže došlo za bílého dne přímo na ulici Na Křižovatce u vratislavické lékárny. Nešťastník upadl a již mu nebylo pomoci, příčinou smrti bylo celkové vyčerpání organismu, spojené s pokročilým věkem. Pětadvacetiletého pachatele několika vloupání do vozidel zadrželi vratislavičtí policisté. Poberta, P. F. z Vratislavic vykradl v tomto městském obvodu tři auta, ale ukázalo se, že jde o větší rybu. Jak bylo zjištěno, po celém Liberci má na svědomí okolo padesáti vloupání do vozidel! Momentálně je ve vazbě. Několik dalších vloupání do osobních automobilů zatím objasněno nebylo. V ulici Nad Školou se jednalo o Škodu Fabii, v Pastelové ulici o BMW, které bylo zároveň poškrábáno. K vloupání do vozidel došlo také ve Vnější a v Dlouhomostecké ulici. V Tanvaldské ulici byl ukraden vůz Škoda Favorit, který byl později nalezen v Tanvaldu a vrácen majiteli. Z krádeže je podezřelý muž, jehož totožnost zatím nechce policie zveřejnit, neboť věc se ještě vyšetřuje. Díky iniciativě a konexím vratislavických policistů se podařilo v bytě na sídlišti v Dlážděné ulici odhalit doupě prostituce a drog. Zadržený šestadvacetiletý P. P. je obviněn z kuplířství, ublížení na zdraví, ohrožování mravní výchovy mládeže a ohrožování mládeže návykovými látkami. Spolu s ním byly v bytě zadrženy čtyři dívky, z nichž dvěma ještě není 18 let. Zmíněné dvě byly vráceny rodičům, zbývající trio předáno k dalšímu šetření, které provádí SKPV v Liberci. Neznámý pachatel se vloupal do firemního objektu ve Vratislavicích a způsobil škodu ve výši 11 tisíc korun. Kromě peněz si odnesl fax, telefon a některé předměty. Výživné na dvě dcery neplatil M. R. z Vratislavic, jehož případ řešili místní policisté. Muž je shodou okolností momentálně ve výkonu trestu za jinou trestnou činnost. Na dceru dluží výživné také další vratislavický občan K. D., který je zatím stíhán na svobodě. Vloupání do stavební buňky v Kozácké ulici má na svědomí zatím neznámý zloděj, který způsobil škodu za 64 tisíc korun. Čtyři děti ve věku okolo 15 let ukradly v ulici U Sila plastová tlačítka do vypínačů, byly záhy dopadeny. Dvaačtyřicetiletý M. G. z Vratislavic podezříval manželku z nevěry, vzal nůž a rozhodl se zabít domnělého milence své ženy. Čin se mu nepodařilo provést, byl zadržen a je stíhán za násilí proti jednotlivci a ohrožování skupiny obyvatel. V restauraci Gól byla návštěvnici ukradena neopatrně odložená kabelka. Pachatel je neznámý. Dva chlapci ve věku 16 let byli policisty chyceni v Kořenovské ulici, kde řídili vrak automobilu. Jak Výzv vyšlo najevo, tuto nebezpečnou zábavu provozovali již několikrát předtím s jinými vraky. jsj Policejní služebny se rozpadají Nový liberecký policejní ředitel chce zlepšit tíživý stav služeben. Některé budovy, v nichž slouží policisté z libereckého okresu, jsou v havarijním stavu. Nejhůře to vypadá na služebnách v Ruprechticích a v Hodkovicích nad Mohelkou, narušenou statiku má samotné policejní ředitelství, zatéká do budov na Vápence a také ve Vratislavicích....V podkrovních prostorách úřadu městského obvodu, kde vratislavičtí policisté sídlí, mají málo místa a do místností jim zatéká. Vratislavická radnice by ráda policistům pomohla. Chce opravit střechu a spolu s tím dát do pořádku i policejní služebnu. Sociální zázemí je ve špatném stavu, do kanceláře zatéká, a to dokonce poblíž místa, kde je rozvod elektřiny, což je dost nebezpečné, uvedla vratislavická starostka Hana Konšelová. Policisté si po opravě služebny polepší i jinak. Získají jednu místnost navíc, neboť archiv, který sousedí s jejich kanceláří, se přestěhuje do přízemí, vysvětlila Konšelová. Chodbu se zkoseným stropem přeměníme v čekárnu. A nejspíš vyměníme také podlahy. Ve vratislavické služebně se podle Konšelové střídá patnáct policistů, přitom se mnohdy i čtyři tísní v jedné kanceláři. Také tam, kde mají šatní skříňky, se potýkají s nedostatkem místa, doplnila vratislavická starostka. Oprava střechy spolyká dva miliony korun. Do doby, než se zázemí upraví, budou policisté sloužit ve stejné budově, ale v přízemí. Pokud všechno dopadne dobře, tak se stavebními pracemi začneme už na jaře, doplnila starostka. (Přetištěno z článku redaktorky Miloslavy Martínkové, který vyšel v liberecké příloze MF DNES ) Hasiči potápěči Mezi dobrovolné hasiče ve Vratislavicích nad Nisou patří i členové vodní a potápěčské záchranné služby. V rámci jejich pravidelného výcviku bylo dne 14. ledna 2004 umožněno dětem, docházejícím na kroužek Mladých hasičů, seznámení se základy potápění. Po vysvětlení, jak se potřebné vybavení používá a jak se s ním zachází, si mladí hasiči mohli získané teoretické poznatky vyzkoušet i v praxi, tedy při ponoření pod hladinu. -r- ýzva V minulém ZPRAVODAJI jsme otiskli námět Michala Alaxy využít starou hasičárnu na muzeum. To se zřejmě neuskuteční, ale nezávisle na tom probíhá příprava stálé expozice, prozatím na téma Vratislavice od minulosti do současnosti, která by byla umístěna v knihovně. V této souvislosti se jeden z iniciátorů, František Jelínek, obrací na všechny občany Vratislavic s výzvou o pomoc při zřízení uvedené expozice. Jedná se o zapůjčení (k případnému ofotografování) nebo věnování jakýchkoliv dokumentů z dávné i nedávné minulosti se vztahem k obci. Jde zejména o fotografie, plakáty, publikace, kroniky či jiné písemnosti, ale třeba i o trojrozměrné předměty. Uvedené dokumenty lze poskytnout buď přímo F. Jelínkovi (tel. č ), případně do knihovny nebo do sekretariátu úřadu MO. -r- Dům a pozemky na prodej Městský obvod Liberec-Vratislavice nad Nisou vyhlásil výběrové řízení na privatizační projekt na budovu v Pivovarské ulici č. 348 a související pozemky. Dům se šesti byty a s pozemky je v hodnotě korun. Uzávěrka příjmu privatizačních projektů je 27. dubna 2004 do hodin na úřadu MO. Podrobné podmínky jsou vyvěšeny ve skříňce před budovou úřadu a případné další informace poskytne odbor kapitálové správy majetku, Z. Sachrová, tel. č

4 4 Vratislavický zpravodaj 2004/3 Vratislavické vzpomínání Františka Jelínka Kde se pivo pilo... V únorovém ZPRAVODAJI jsem pod titulkem Kde se pivo vaří přiblížil historii zdejšího pivovaru. Zbývá vyprávět o místech, kde se pivo pije, případně, kde se pilo. Nahlížím do plánu obce z roku 1935, dle kterého tu v 818 domech žilo obyvatel. Dodávám, že většina z nich byla německé národnosti. Čechů žilo ve Vratislavicích pouze kolem osmi set. V podrobném plánu jsou všechny domy již označeny čísly, což bylo zavedeno v roce Praporkem jsou pak označeny ty, ve kterých byl hostinec či menší nálevna. Napočítal jsem jich celkem třiatřicet a to jen potvrzuje, že pro tehdejší lidi byla hospoda téměř jediným místem, kde se sousedé setkávali, kde řešili problémy a zapíjeli radosti i strasti všedního života. Při nedělních vycházkách tu nacházeli místo k odpočinku, často s menším občerstvením, ke kterému nesmělo chybět pivo či jiný nápoj. Hospody byly také místem schůzek členů různých spolků. Existenci naprosté většiny takovýchto provozoven již odvál čas, když jejich působnost skončila koncem druhé světové války. Mnohé objekty byly zbořeny, v jiných nynější obyvatelé ani netuší, že jejich obydlí bylo kdysi hospodou. Na horním okraji ulice U Sila vítal návštěvníky výletní hostinec Na odpočinku. Objekt (č. p. 301) je dnes známý jako rušička. Zhruba v polovině ulice Východní se hospoda nacházela v domě č. p. 181 a na jejím konci, při křižovatce s kunratickou silnicí, byla v objektu č. p. 185 další výletní restaurace U města New York, která se po válce změnila na učňovské středisko. Ještě dále po této silnici byly v objektech č. p. 402 a 286 další hospody, které již zanikly. Rozsáhlá síť restaurací a hospod lemovala nynější Tanvaldskou ulici, a to od nové Rudy až po Proseč. Na cestě k lékárně byly dvě, v objektech č. p. 219 a 168. Křižovatka u lékárny nesla honosný název Hotelové náměstí, nepochybně proto, že na rohu, v objektu, kde je dnes prodejna elektrospotřebičů, býval hotel Centrál. Na protějším rohu, v objektu č. p. 35, kde je dnes prodejna autosoučástek, bývalo řeznictví se šenkem. Tři pivnice pak byly poblíž Domu svobody a to v rodném domě K. Henleina (č. p. 44), naproti v místech, kde stojí panelový dům č. p. 43 a konečně v domě, ve kterém je dnes obchod Dobré spaní. Další dvě nálevny, č. p. 69 a 97, byly v místech, kde je dnes čerpací stanice pohonných hmot. Azylem českých obyvatel byl hostinec U Hyšků (č. p. 91), ve kterém došlo k založení tělovýchovné organizace Sokol, jejíž členové pak v sále cvičili a hráli tu i ochotnické divadlo. Také vlevo od Nisy bylo deset hospod. Jedna v objektu č. p. 700 u železniční zastávky v Proseči, další, hospoda U lípy v objektu č. p. 654 dolní části ulice U Lesa. Slavnou a hojně navštěvovanou byla restaurace Schänke (česky výčep) v objektu č. p. 537 v Dopravní ulici, kde byl v poschodí rozsáhlý taneční sál se speciálně odpruženou podlahou. V této ulici byl ještě v domě č. p. 535 malý šenk a hospody v domě č. p. 544 u tovární lávky a v domech č. p. 666 a 664 u zauhlovací věže. Poměrně známá výletní restaurace Na skřivánčím poli, se nacházela na horním konci Dlouhomostecké ulice v objektu č. p Výčet bývalých hospod lze uzavřít pivnicí v Pobočné ulici v objektu č. p. 239, kde je dnes prodejna stavebních potřeb a v domě č. p. 146 v ulici Za Mlýnem, na cestě do Vesce. Do dnešních dnů se zachovalo pouze šest hostinců a jedna cukrárna s kavárnou. Velmi vyhledávanou a svým způsobem atraktivní byla výletní restaurace Zelené údolí. U ní bylo přírodní jezírko s možností projížděk na pramičkách a posezením ve stínu stromů při poslechu živé hudby. V padesátých letech byl objekt přestavěn na internát pro děti s narušenou výchovou, později zde sídlil Kartografický ústav. Počátkem devadesátých let byla budova přestavěna na hotel. Pod Císařským kamenem se nachází další místo cíle procházek a výletů lesní restaurace Mojžíšův pramen. Jeho historie sahá do osmdesátých let 19. století, kdy zde byla postavena dřevěná stavba se dvěma zastřešenými terasami. V roce 1910 byla restaurace přestavěna do téměř současného stavu. V nedávné době, při odbourání tanečního sálu, byl objeven základní kámen se zakládací listinou s datem V současné době vyhledávají zajímavou restauraci se vkusným interiérem nejen pěší výletníci, ale díky snadnému přístupu také motoristé. V sousedství vratislavického pivovaru byla po jeho výstavbě postavena i restaurace. Stala se dalším místem cílů vycházek a výletů. V létě, na rozlehlé terase ve stínu kaštanů, bylo možné nejen posedět, ale také konzumovat výborná jídla a zapíjet je mokem přímo z pivovaru. Dnes, po úpravě interiéru, je místem diskoték. Restaurace Svoboda v Tanvaldské ulici má bohatou historii. Původní hospoda Zlatý kříž z 19. století byla v roce 1912 přejmenována na Dělnický dům. Ten byl zbořen a přestavěn v roce 1928 do jeho dnešní podoby. (Podrobněji se mu budeme věnovat v příštím vyprávění o vratislavické kultuře). Restaurace U džbánu v Tanvaldské ulici pochází z konce 19. století. Byla zájezdním hostincem a svůj charakter si zachovává dosud. Restaurace U prasete v Dlouhomostecké ulici byla neodmyslitelně spjata s bývalou Starou tělocvičnou, která stála v její blízkosti. V současné době má díky chutným jídlům za přijatelné ceny značnou klientelu. Mezi podniky, které se dodnes zachovaly, je třeba uvést cukrárnu s kavárnou u kina v objektu č. p Do cukrárny se vchází levým vchodem, zatímco do kavárny vchodem pravým. Výčet pohostinství ve Vratislavicích nutno doplnit těmi, které začaly působit v posledním období. V Tanvaldské ulici je možné posedět v Reno baru, v hotelu Zámecká konírna, v herně Fair Play, v ulici U Sila v baru u Rudolfa II., na sídlišti v restauraci Šantán, na koupališti v restauraci Sluníčko či na Nové Rudě v ulici Pod Skalkou v restauraci Koliba. I když se říká všude dobře, doma nejlépe, návštěvu některého z uvedených podniků si neodpusťte. Dobrou chuť a žízeň.

5 2004/3 Vratislavický zpravodaj 5 ozvánka MO Vratislavice n. N. pořádá koncert hudebního tělesa Quartetto con flauto na téma Sbírka hraček pro postižené Jako každoročně pořádají i letos ústavy pro mentálně postižené v našem kraji pro své klienty karneval. Na vratislavickou základní školu se obrátila Vlasta Hamanová, ředitelka denního stacionáře pro mentálně postižené v Proseči nad Nisou, s prosbou o poskytnutí drobných dárků do tomboly. Třídní učitelé vysvětlili žákům, že mohou méně šťastným dětem udělat radost, pokud jim věnují hračku, s kterou si už nehrají. Žáci poté donesli množství plyšáků, panenek, autíček a ostatních hraček, které určitě obšťastní obdarované. paž Setkání autorů minulosti s autory současnosti Uvedeny budou skladby Vivaldiho, Mozarta, Quantza, Kvěcha a Händela. Koncert se uskuteční v neděli 14. března od 19 hodin v sále pod Kaplí Vzkříšení. Školní ples s překvapením Ples sdružení Škola děti rodiče se uskutečnil 27. února. Soubor The Wings na něm předvedl nejen předtančení, ale poskytl zájemcům i krátkou výuku country tanců. Účastníkům zahrál flétnový soubor Zpívajících Blech. O půlnoci přišlo překvapení, když s pásmem písní vystoupily nejprve Bleší maminky a po nich dokonce i Bleší tatínkové. -r- O prázdninách škola nezahálela Ve dnech proběhly jarní prázdniny. Vratislavická základní škola však své brány nezavřela. Každý den řada žáků ve svém volném čase navštívila volné počítačové učebny. V tomto období se také vařilo ve školní jídelně, takže kdo měl zájem, mohl si do ní zajít na oběd. -r- Pozvánka na setkání se Stevenem Ssenyonjo, ředitelem projektu Adopce na dálku v Ugandě a s pracovníky Adopce na dálku Charity Praha, které se uskuteční ve středu 10. března 2004 na faře ve Vratislavicích. Od hod. setkání s dobrovolníky a nábor nových, od setkání s adoptivními rodiči, zájemci o adopci a širokou veřejností. Na setkání budou zodpovězeny otázky týkající se adopce na dálku. Společenský večer škol oly Dne 27. března 2004 se uskuteční společenský večer školy u příležitosti Dne učitelů. Bude se konat v grandhotelu Zlatý lev v Liberci a program bude ještě upřesněn. Vstupenky pro rodiče a další zájemce jsou k dispozici na sekretariátu Základní školy ve Vratislavicích.

6 6 Vratislavický zpravodaj 2004/3 Mladá dynamicky se rozvíjející společnost ELITRONIC byla založena , v areálu bývalého závodu Zbrojovky Brno na hranici měst Liberec a Jablonec n. N. Založením firmy tak vzniklo mnoho pracovních příležitostí pro obyvatele obou krajů. V době svého vzniku měla společnost 6 zaměstnanců a na konci roku 2003 jejich počet dosáhl více než pětadvacetinásobku. Společnost se i nadále rozrůstá a tak stále hledáme nové kvalifikované zaměstnance. Uvítáme nejen lidi z oboru, ale pokud máte chuť učit se nové věci, rádi Vás odborně zaškolíme. A čím že se Elitronic, s. r. o. vlastně zabývá? vývojem a výrobou elektronických a elektrických celků osazováním desek plošných spojů řídícími systémy dopravních prostředků výrobou kompaktních regulačních rozvaděčů Pokud budete mít zájem přidat se k týmu zaměstnanců firmy Elitronic s.r.o., kontaktujte personálního ředitele p. Lindu na tel.:

7 2004/3 Vratislavický zpravodaj 7 polečenská kronika V měsíci březnu oslaví své životní jubileum tito naši spoluobčané: Milan Petřík Jan Svoboda Jitka Dušejovská Anna Hofmanová Růžena Kněbortová Emil Procházka Libuše Straková Věra Havrdová Kateřina Tišliarová Blahopřejeme! Pozvánka MO Vratislavce nad Nisou pořádá besedu s občany, tentokrát na téma Rozvoj obce. Na besedě bude vystavena maketa náměstí Vratislavic, zpracovaná jako námět studentem architektonické fakulty. Beseda se uskuteční v knihovně ve středu 31. března 2004 od 17 hodin. Knihovna nabídne výstavy a besedy Vratislavická knihovna nabídne v březnu kromě běžné výpůjční činnosti také několik výstav a besed. Na panelech v prostorách knihovny bude instalovaná výstava výtvarných děl žáků základní školy z hodin výtvarné výchovy. Tato výstava se bude aktuálně obměňovat. Od 1. do 11. března uspořádá v knihovně keramický kroužek při ZŠ Kouzelný svět hlíny výstavku dílek dětí i dospělých, která vznikala v průběhu činnosti kroužku. Prodejní výstava keramiky z ateliéru Jitky Mlejnkové z Kryštofova Údolí, která byla pro nemoc odložena, se uskuteční od 29. března do 1. dubna. Všechny zmíněné výstavy bude možno navštívit v otevírací době knihovny. Ve středu 10. března od 18 hodin se v knihovně bude konat beseda se spisovatelkou Marií Plášilovou, autorkou nové knihy Ovlivni svůj život. Autorka pohovoří o nemocech, životním stylu, dietách a dalších podobných záležitostech, kterými se zabývá. Ve spolupráci se základní školou chystá knihovna na 24. března besedu s vratislavickým historikem Františkem Jelínkem. Beseda, určená pro členy zdejší odbočky Svazu důchodců i pro širokou veřejnost, se uskuteční v knihovně od 15 hodin. jsj Otevírací doba knihovny Pondělí Středa Čtvrtek a Kompletní služby výpočetní techniky najdete v areálu Intexu podle žluté tabule ISDN: drátové i bezdrátové připojení k INTERNETU servery pro Linux ES i Windows 3 roky záruka (X3.06, 4GB RAM, 5 x HD 36 GB 10 krpm/2 x U320 RAID0/1/5/10, 2xGbit za Kč bez DPH) (P4 3.0, 2 GB, 2 x 36 GB 10 krpm SATA RAID0/1 Gbit a FaEthLAN za Kč bez DPH) osobní počítače levné a s tříletou zárukou instalace sítí LAN i sítí bezdrátových opravy PC, monitorů, tiskáren atd. tiskárny, inkousty, tonery, pásky snímače a tiskárny čárového kódu notebooky nové generace, CD, DVD komplexní péče o výpočetní techniku Fugasoft, spol. s r. o. Tanvaldská 345, Liberec 30 Tel.: , fax: HASIČSKÝ BÁL se uskuteční v sobotu 6. března od 20 hodin v sále Western Clubu. K poslechu i tanci bude hrát DUO Škoda. Prodloužený víkend s Tarotem, cvičením, přípravou zdravé stravy a mnoho dalších aktivit, můžete prožít v Albrechticích v Jizerských horách. Tento program pořádá Marie Plášilová od 22. do 25. dubna Výklad Tarotových karet a osobní konzultace je možné nyní nově objednat na tel. č Prázdninový pobyt v Itálii s programem pořádá společně s CK Marie Plášilová od do v ceně Kč Informace a objednávky na tel. č nebo

8 8 Vratislavický zpravodaj 2004/3 Vratisla atislavický fotbalf Nevalné výsledky v přípravě Muži Jiskry Vratislavice si vedou na zimním turnaji Elitexu Jablonec velice nevalně a navíc se potýkají s nedostatkem hráčů. Horečně hledají doplnění kádru pro jaro, protože se jim nevyhýbají ani zranění. Po delší pauze nastoupil Marcel Štěpánek a všichni se modlí, aby mu zdraví vydrželo. Je skvělý a tým ho potřebuje. Trenér zřejmě sáhne i do starých zásob například pro Davida Šoukala, který by už zase po třech letech měl být zdravotně v pořádku a jeho přihrávky opět mají oči. Tým prohál s Elitexem C na ledovém terénu 5:7, když v divokém průběhu prohrával 0:2, vedl 4:2 a 5:3... Maršovicím Jiskra v béčkové sestavě podlehla 2:3. bar Nesmyslně rozlosované soutěže Okresní sportovně-technická komise fotbalového svazu na rozlosování jara 2004 navzdory připomínkám nic nezměnila, takže se Vratislavičtí musí smířit s přehazováním zápasů všech družstev tak, aby se na hřiště vůbec vešla. Muži začínají doma v s Osečnou, žáci hrají ve Vesci. V neděli hrají muži od v Nové Vsi, dorost i žáci mají nalosované volno. V sobotu hostí muži v Bílý Kostel, dorost jede do Českého Dubu a žáci na Rapid Pavlovice. A potom už začnou problémy s přehazováním zápasů na neděle, protože všechna družstva Jiskry mají hrát doma vždy v tutéž sobotu... A to se fotbalisté ještě musí dohodnout s hasiči, kteří na hřišti pořádají své krajské i okresní soutěže. bar Hravě dosáhnete na bydlení KE KAŽDÉMU PŘEKLENOVACÍMU ÚVĚRU STARTOVACÍ ÚROKOVÁ SAZBA 2, 75% Nabídka přesně pro Vás: možnost až tříměsíčních splátkových prázdnin garance sjednaných úrokových sazeb po celou dobu splatnosti, možnost nulového počátečního vkladu Jen do Kontakt: Stavební spořitelna České spořitelny, Ing. Eva Müllerová, tel. č Pozvánka na přednášku s besedou na téma AUGSBURG město staré let (velkoplošnou diaprojekci s průvodním slovem) uvede dipl. Ing. Julius Novak z Augsburgu. Přednáška se uskutečnív sále pod Kaplí Vzkříšení ve čtvrtek 11. března od 14 hodin v jazyce německém, od 16 a 18 hodin v jazyce českém. Žáci se vytáhli Vratislavičtí žáci se na halovém turnaji Slovanu Liberec vytáhli. Po dvou prohrách konečně zabrali a po výborném výkonu skončili na 2. místě za Slovanem A. Ten vyhrál brankou půl minuty před koncem zápasu... Vratislavice reprezentovali Pavel Chovanec (nejlepší střelec turnaje se 6 góly!), Jiří Dlouhý (2 góly), Jakub Štefan, Jiří Štefan (3 góly), Radek Komárek, Oto Kusý, David Šturm, Jakub Mach, Pavel Gebrián a brankář Lukáš Ježek. Ten opět zachytal výborně (byl už na předchozím turnaji v Železném Brodě vyhlášen nejlepším brankářem z deseti gólmanů, družstvo tam skončilo šesté, když třikrát prohrálo 0:1). Na turnaji v Liberci Vratislavice dvakrát prohrály a pětkrát vyhrály. Získaly 15 bodů a skóre 11:6. Výsledky: Jiskra Vratislavice Slovan Liberec B 0:3, J. V. Slovan A 0:1, J. V. Slovan C 3:0, J. V. FK Jablonec A 3:0, J. V. Jablonec B 1:0, J. V. Turnov 1:0, J. V. Doksy 3:2. bar Vydařený fotbalový ples Všichni zúčastnění si pochvalovali vydařenou fotbalověplesovou zábavu, která se konala ve Western Clubu ve Vratislavicích. Nadšeni byli zejména výbornou hudbou skupiny Kurýr z Jablonce, která padla do noty všem generacím. Spokojenost byla i s organizací a také s chuťovkou v podobě vystoupení děvčat z kroužku sportovního aerobiku FINE FIT Vratislavice s trenérkou Andreou Trakalovou. Děvčata předvedla doslova precizní sportovní výkon ve dvou detailně propracovaných sestavách, nechyběla samozřejmě ani ženská krása. A to měly dívky strach z prostoru, do kterého se jich muselo všech šestnáct vejít. Zvládly to na jedničku s hvězdičkou a patří jim srdečný dík za zpestření programu. Fotbalisté zřejmě uspořádají také májovou zábavu. bar Vratislavický zpravodaj Vyšlo Vydává Městský obvod Vratislavice nad Nisou, Tanvaldská 50, Liberec 30. Povoleno MK ČR E tel.: Odpovědný redaktor: J. Sedlák Sazba: P. Polda. Tisk: Geoprint Liberec. Náklad výtisků. Uzávěrka tohoto čísla byla

Volby 2006 MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU

Volby 2006 MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 5 2006 MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU Vratislavický zpravodaj Politika jako zboží Pro poněkud nepatřičné přirovnání se nabízí několik příkladů, které jsou s blížícími se volbami

Více

Vánoční strom rozsvícen

Vánoční strom rozsvícen 12 MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 2005 Vratislavický zpravodaj Vítání občánků Dne 22. listopadu se letos podruhé zaplnila obřadní síň úřadu městského obvodu nejmenšími občánky

Více

Modernizace MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU

Modernizace MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 11 MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 2005 Vratislavický zpravodaj Modernizace železničních přejezdů Libor Rygál tajemníkem O snaze vedení městského obvodu o modernizaci železničních

Více

Parky prokoukly. Vratislavický zpravodaj. Zběžný pohled občana. Městský obvod. pořádá v neděli dne 5. června 2005 od 14 hod v parku u kina Dětský den.

Parky prokoukly. Vratislavický zpravodaj. Zběžný pohled občana. Městský obvod. pořádá v neděli dne 5. června 2005 od 14 hod v parku u kina Dětský den. 5 2005 MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU Vratislavický zpravodaj Zběžný pohled občana Není to poprvé, co jsem prohlásila, že napíšu článek do našeho ZPRAVODAJE, ať to, co vidím ve

Více

Vratislavický zpravodaj

Vratislavický zpravodaj 6 2004 MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU Mladí hasiči mají napilno Jarními měsíci začíná pro mladé hasiče druhé kolo, spadající do celoroční hry Plamen. Zatímco první podzimní kolo

Více

Úřední hodiny městského obvodu Vratislavice nad Nisou:

Úřední hodiny městského obvodu Vratislavice nad Nisou: 2 2008 MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU Vratislavický zpravodaj Obyvatel Vratislavic přibývá Podle údajů z matriky městského obvodu měly k 31. prosinci 2007 Vratislavice 7 482 obyvatel.

Více

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 6 VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 2014 dětský den VE vratislavicích PŘILÁKAL STOVKY dětí ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MÍRNÁ ZIMA ŠETŘILA KASU VRATISLAVIC

Více

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 4 VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 2012 25. VRATISLAVICKÝ BĚHOUN PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2012 HASIČI A UPLYNULÝ ROK 2012 TIPY NA PĚŠÍ VÝLETY KULTURNÍ CENTRUM 101010

Více

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 3 VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 2013 INFORMACE MATEŘSKÝCH ŠKOL TRŽNÍ ŘÁD BŘEZEN MĚSÍC ČTENÁŘŮ KULTURNÍ CENTRUM VRATISLAVICE 101010 MĚSTO KOBERCŮ VRATISLAVICE

Více

V březnovém čísle: roãník 16, ãíslo

V březnovém čísle: roãník 16, ãíslo roãník 16, ãíslo bfiezen 2007 3 kolky v Hrádku a ve VáclavicíchV se chystají na zápis Zatímco budoucí prvňáčci už jsou do škol zapsáni, mateřské školky a jejich nové žáky zápis teprve čeká. Po několik

Více

Informační měsíčník občanů Semilska. Kyselo v Semilech

Informační měsíčník občanů Semilska. Kyselo v Semilech Ročník xx. Číslo 1 Leden 2012 Informační měsíčník občanů Semilska Semilské noviny slaví své dvacetiny Kdo by si pomyslel, že Semilské noviny již tak brzo oslaví dvě desetiletí od doby, kdy prvně přinesly

Více

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU VRATISLAVICKÝ 4 ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 2013 PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2013 4 PROJEDNÁVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA LIBERCE 4 BUDOUCNOST ZELENÉHO ÚDOLÍ 5 MODERNIZACE TRAMVAJOVÉ

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

ZPRAVODAJ. iqlandia OTEVŘENa LIBERECKY`

ZPRAVODAJ. iqlandia OTEVŘENa LIBERECKY` LIBERECKY` IV. 2014 ZPRAVODAJ Noviny pro občany města Liberce iqlandia OTEVŘENa Moderní 3D planetárium, humanoidní robot a stovky dalších ohromujících exponátů v deseti jedinečně pojatých expozicích to

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více

Pašijovou hru zhatilo špatné počasí

Pašijovou hru zhatilo špatné počasí ČÍSLO 4 / 2015 ROČNÍK 2 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Žďárští ochotníci slaví úspěšné divadelní jaro Žďárští ochotníci se v březnu zúčastnili 54. ročníku krajské soutěžní přehlídky amatérských divadel Třešťské

Více

jim nabídnuta možnost umístit jejich děti do mateřských škol s navýšenou

jim nabídnuta možnost umístit jejich děti do mateřských škol s navýšenou ROČNÍK 23 ČÍSLO 6/2014 ZDARMA Žižkovské pivobraní 2014 Degustace piva proběhne 6. a 7. června na Parukářce str. 20 NA 20 MÍSTECH PRAHY 3 PROBĚHLA NOC LITERATURY str. 11 Diváky vážnost v divadle spíše obtěžuje

Více

Olympijský oheň vzplál i ve Dvoře Králové nad Labem

Olympijský oheň vzplál i ve Dvoře Králové nad Labem Vychází 31. ledna 2006 Ročník XII. Číslo 1 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Olympijský oheň vzplál i ve Dvoře Králové nad Labem V sobotu 21. ledna 2006 odpoledne na zimním stadionu v Hradci Králové

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 8 MĚSÍČNÍK VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 2014 ZÁMECKÝ PARK STŘEŽÍ STROMOVOUS OPRAVY SILNIC VE VRATISLAVICÍCH POKRAČUJÍ DODATEČNÝ ZÁPIS DO MŠ SÍDLIŠTĚ REKONSTRUKCE

Více

Montáž střechy kina začne již během tohoto týdne. Jednání zastupitelů bylo bouřlivé, zazněl i návrh na odvolání místostarosty

Montáž střechy kina začne již během tohoto týdne. Jednání zastupitelů bylo bouřlivé, zazněl i návrh na odvolání místostarosty Výstava fotografií Pavla Rapušáka str. 10 Americký velvyslanec v Česku Richard W. Graber navštívil 3. října Integrační centrum v Bruntále, které provozuje občanské sdružení Liga. Velvyslanec si prohlédl

Více

Srpen 2009. Celkové náklady na realizaci projektu přesahují 80 mil. korun. Skoro 75 mil. korun, tedy více

Srpen 2009. Celkové náklady na realizaci projektu přesahují 80 mil. korun. Skoro 75 mil. korun, tedy více NOV I N Y Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma K R ÁLOVÉDVORSK É R A DN ICE Číslo 8 Srpen 2009 www.dvurkralove.cz ZAČÍNÁ NEJVĚTŠÍ DOTAČNÍ PROJEKT V HISTORII MĚSTA Rekonstrukcí bývalé Reginy - budovy

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ DUBEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU ÚZEMNÍ PLÁN STR. 1 XXVI. ZÁPADOČESKÁ OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÉHO DIVADLA STR. 3 ZELENÝ SLOUPEK STR. 14 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 3 MĚSÍČNÍK VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 2014 STŘÍPKY Z HISTORIE PIŠTE RADNÍM JARNÍ SVOZ ODPADU DOPISY ČTENÁŘŮ ÚSPĚCH VRATISLAVICKÝCH DĚTÍ V HIP HOPU 9 4 8 10

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

Vděk za obnovenou krásu Koštofranku

Vděk za obnovenou krásu Koštofranku Ročník XIII. číslo 12 (170) Pátek 30. prosince 2005 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 7 Kč PŘÍŠTÍ ČÍSLO SEMILSKÝCH NOVIN VYJDE V ÚTERÝ 31. LEDNA 2006 Uzávěrka: 23. ledna 2006 Tichá krása. Koštofrank,

Více

1 ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU

1 ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU VRATISLAVICKÝ 1 ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 2013 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA NOVĚ VYSTAVENÉ VOZY V PAMÁTNÍKU F. PORSCHEHO KŘEST NOVÉ KNIHY O VRATISLAVICÍCH MĚSTO KOBERCŮ

Více

zpravodaj Vratislavický V tomto čísle naleznete Pozvánka na jednání zastupitelstva dne 21. 9. 2011 od 17 hodin v zasedací místnosti MO.

zpravodaj Vratislavický V tomto čísle naleznete Pozvánka na jednání zastupitelstva dne 21. 9. 2011 od 17 hodin v zasedací místnosti MO. Vratislavický 7 8 2011 zpravodaj V tomto čísle naleznete E Čištění Nisy 2011 5 E Z činnosti seniorů 6 E Navštivte knihovnu 9 E Z historie pivovaru 10 E Kulturní centrum 101010 12 E Křížovka 18 E Koupaliště

Více

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 1 VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 2012 PŘEDSTAVENÍ NOVÉHO TAJEMNÍKA NOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO AUTOBUSU NOVINKY ZE ŠKOLNÍHO SPORTOVÁNÍ KULTURNÍ CENTRUM 101010

Více

Nemocnice v České Lípě nehodlá snižovat rozsah poskytované péče

Nemocnice v České Lípě nehodlá snižovat rozsah poskytované péče 3/únor/2008 vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma 5 - neprodejné - vychází 15. února 2008 Nemocnice v České Lípě nehodlá snižovat rozsah poskytované péče Od konce minulého roku

Více

Plesová sezona vrcholí

Plesová sezona vrcholí Grantový systém 2003 Uveřejňujeme Zásady pro poskytování grantů z rozpočtu města Rožnova p. R. pro rok 2003. STRANA 3 30 let CHKO Beskydy Před třiceti lety byla založena CHKO Beskydy, přinášíme rozhovor

Více