Statut grantových programů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Statut grantových programů"

Transkript

1 MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU Vratislavický zpravodaj Stavba přeložky silnice pokračuje Členové zastupitelstva MO Vratislavice byli na únorovém zasedání seznámeni s aktuální situací se stavbou přeložky silnice I/14 Liberec-Kunratická. V úvodu dílčí zprávy je připomenuto, že stavba byla připravovaná od poloviny 90. let a že stavba úseku od Klatovské ulice v Liberci až po Kunratickou je podložena pravomocným územním rozhodnutím, vykoupenými pozemky a vydáním rozhodujících stavebních povolení. Po dohodě s delegaturou Evropské unie, která v souladu s programem PHARE poskytla část investičních nákladů, byla stavba rozdělena na tři etapy. Prvá, úsek Klatovská Rochlická v délce m s provizorním ukončením okružní křižovatkou v Zeleném údolí, je v současné době rozestavěna, přičemž termín dokončení je říjen Druhá etapa, Rochlická Tanvaldská bude navazovat a s její stavbou se uvažuje v letech Provizorně by měla být ukončena napojením do stávající silnice I/14 U Pivovaru. Zbývající úsek, Tanvaldská Kunratická, tvoří třetí etapu a předpokládaná doba výstavby je v letech Tady je však již zádrhel, neboť na ředitelství silnic a dálnic existuje názor, že tato etapa již není silnicí I/14 a že tedy její případná realizace bude záležitostí kraje. Pokud by se nerealizovala, nijak by se nezlepšila dopravní situace ve Vratislavicích. Zastupitelé s tímto postojem vyjádřili nesouhlas, ale do jisté míry je uklidnilo vyjádření přítomného primátora Liberce Ing. Jiřího Kittnera, že se o této záležitosti bude zcela určitě jednat. js Ceník inzerce Formát 9 x 5 cm 300 Kč Formát 19 x 5 cm 500 Kč Formát A Kč Formát A5 reportáž Kč Formát A Kč Občanská inzerce 100 Kč Občanská inzerce + foto 200 Kč Požadované inzeráty uhradí zájemci předem v účtárně úřadu městského obvodu. Statut grantových programů Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec-Vratislavice nad Nisou zřídilo pro rok 2004 kulturní a sportovní fond. Pro každou oblast byl zřízen samostatný účet fondu a pro obě jsou shodná následující základní pravidla: Výběrové řízení a podávání žádosti o dotaci: Žádost může podávat fyzická i právnická osoba, nestátní organizace, spolek, sdružení, nadace. Žádosti se podávají zásadně před zahájením akce, na kterou je dotace požadována a to na předepsaných formulářích. Rada městského obvodu projednává žádosti o dotace na řádných zasedáních minimálně 3 x za rok na základě vyhlášení výběrových řízení. Výběrová řízení jsou zveřejňována ve ZPRAVODAJI s uvedením, pro jaké období je vypsáno, termínu uzávěrky příjmu žádostí a kam žádost podat. Projednávání žádosti o dotaci: Rada městského obvodu musí projednat každou správně vyplněnou žádost.jestliže nejsou údaje v žádosti dostačující, bude vrácena k dopracování. Dotace jsou přidělovány jako finanční výpomoc. Na přidělení dotace nevzniká žádnému subjektu nárok. Pravidla pro přidělování dotací, i jejich výše, jsou vázána na množství prostředků v příslušném fondu. Dotace jsou přidělovány přísně účelově to je na konkrétní akci, projekt, činnost. U každé žádosti rada posuzuje: a) význam, rozsah, krátkodobý či dlouhodobý charakter akce b) míru financování celkového rozpočtu akce ze zdrojů mimo grantový fond (sponzoři, vlastní příspěvek, jiné zdroje) Rada provádí dle vyúčtování kontrolu užití přidělených dotací a jedenkrát ročně předkládá zprávu o čerpání prostředků ke schválení zastupitelstvu. Přidělení dotací: O přidělení dotace z kulturního nebo sportovního fondu jednomu subjektu na konkrétní projekt během jednoho kalendářního roku rozhoduje rada MO. Po projednání žádosti je žadateli zasláno do 15ti dnů vyrozumění o výsledku. Všechny dotace jsou realizovány po sepsání smlouvy o přidělení dotace, ve které je definován způsob využití dotace a příslušné smluvní podmínky. Dotace vyšší než 20 tisíc korun budou vypláceny zpravidla čtvrtletně. Přidělená dotace, přísně účelově vázána, nesmí být použita jinak. Vyúčtování a čerpání fondu: Každá dotace musí být vyúčtována. Pro řádné vyúčtování musí být tajemníkovi úřadu předány tyto doklady: čestné prohlášení o skutečných výdajích a příjmech akce kopie faktur nebo jiné doklady, které se musí vztahovat k dotované akci a musí dokládat minimálně výši poskytnuté dotace. Dokončení na straně 2

2 2 Vratislavický zpravodaj 2004/3 Statut grantových programů Dokončení ze strany 1 Pravidla přidělování dotací z kulturního fondu: Z rozpočtu Městského obvodu Liberec-Vratislavice nad Nisou bylo pro rok 2004 do kulturního fondu vyčleněno korun. Dotace jsou poskytovány zejména pro tyto oblasti: estetická výchova především dětí a mládeže mimořádné kulturní akce na území Městského obvodu Liberec-Vratislavice n. N. ochrana kulturních památek rozvoj amatérské a místní kultury rozvoj etnické kultury a kultury národnostních menšin Pravidla přidělování dotací ze Sportovního fondu: Z rozpočtu městského obvodu Liberec-Vratislavice nad Nisou bylo pro rok 2004 do sportovního fondu vyčleněno rovněž korun. Dotace jsou poskytovány zejména pro tyto oblasti: na podporu pravidelné sportovní činnosti mládeže hradit se bude: pronájem sportovišť a tělocvičen, provozní náklady nákup sportovního HIM, DHIM na veřejné, jednorázové, náborové a propagační akce hradit se bude: propagace pronájem sportovišť a tělocvičen technické zabezpečení Na podporu úspěšné reprezentace města se bude hradit další sportovní činnost sportovce, případně vybavení úspěšného sportovce. Pro oba fondy platí, že: dotace budou poskytnuty zejména žadatelům, kteří se uvedenou činností zabývají celoročně, dotace nelze použít na mzdy, cestovní náhrady a pohoštění písemné vyhodnocení akce musí být předáno do jednoho měsíce po ukončení, u průběžných akcí pak poprvé v polovině cyklu a závěrečné do 30 dnů po jejím skončení žádosti na předepsaném tiskopise se podávají na sekretariát úřadu MO výběrová řízení budou vyhlášena tři prvé do konce března, druhé do konce května a třetí do konce září, s tím, že dotace budou přiděleny vždy do měsíce po uzávěrce každého kola 0Tímto je tedy vyhlášeno výběrové řízení pro prvé kolo v obou fondech. Představujeme orgány zastupitelstva Kontrolní výbor Orgánem, který ze zákona o obcích musí každé zastupitelstvo mít, je také kontrolní výbor. Jeho předsedou musí být člen zastupitelstva. Stejný zákon pak tomuto orgánu ukládá kontrolovat plnění usnesení zastupitelstva a rady. Kontrolní výbor pak ještě pracuje v rámci iniciativní činnosti, kde mu zákon umožňuje kontrolovat dodržování zákonů, vyhlášek, směrnic a nařízení v oblasti samosprávy. Tato iniciativní činnost může rovněž vycházet z podnětů, které mohou bez obav podávat i občané. Kontakt na předsedu kontrolního výboru ve Vratislavicích sdělí každému zájemci kterýkoliv pracovník úřadu městského obvodu. Kontrolní výbor obvodního zastupitelstva ve Vratislavicích je sedmičlenný. Jeho předsedou je Jaroslav Šplíchal a pro osvěžení informace z loňského březnového ZPRAVODAJE uveďme, že členy jsou Vladimír Braun, Ing. Michal Hnyk, Tomáš Tomín, Ing. František Ulman, JUDr. Jitka Václavíková, MUDr. Jiří Vytiska... Předseda, stejně jako ostatní členové výboru, jsou voleni i odvoláváni zastupitelstvem. Výbor se pravidelně schází každý měsíc, vždy dva -r- týdny před jednáním zastupitelstva. Z jednání kontrolního výboru jsou zastupitelstvu předkládány zápisy s usnesením v rámci prováděných kontrol a s konstatováním zjištěných skutečností. Výhradně v kompetenci zastupitelstva městského obvodu pak je, aby k materiálům předloženým kontrolním výborem zaujalo stanovisko, případně, aby přijalo příslušná opatření. Základní právní normy mají členové kontrolního výboru v povědomí, ale k zákonům, týkajících se samosprávy, musí průběžně dohledávat všechny novelizace včetně příslušných výkladů. V upřesnění výkladů všech doplňků či změn proto také často kontaktují členy a pracovníky vyšších správních orgánů. Z uvedeného stručného představení kontrolního výboru je patrná náročnost a odpovědnost práce všech jeho členů. Navzdory tomu, že daleko více se ze zjištěných skutečností prezentují negativní poznatky, objevují se ve zprávách z jednání kontrolního výboru pochopitelně i poznatky pozitivní, tedy konstatování, že to či ono usnesení zastupitelstva či rady bylo splněno. jas Z jednání zastupitelstva Únorové zasedání zastupitelstva Městského obvodu Liberec-Vratislavice n. N. bylo překvapivě navštíveno téměř desítkou občanů, což je od zvolení tohoto zastupitelstva zatím nejvíce. Navíc starostka Hana Konšelová přivítala na jednání také primátora města Liberce Ing. Jiřího Kittnera. Jednání jako obvykle začalo drobnými úpravami programu a několika malými připomínkami k zápisu z minulého jednání zastupitelstva. Na návrh zastupitele Vlastimila Jecha byl pořad rozšířen o jednání ke statutu města Liberce. V. Jech poukazoval na chybnou část statutu, která je v rozporu se zákonem. Ona údajně chybná formulace statutu se projevila až v souvislosti s manipulací s pozemky, na kterých se nachází koupaliště Sluníčko. Byť tato záležitost byla na jednání předložena záměrně k očekávané návštěvě primátora, sám Ing. Jiří Kittner se k této otázce prakticky nevyjádřil. Pouze uvedl, co může zastupitelstvo v dané situaci dělat. Následovalo projednání zprávy obvodního oddělení Policie ČR, kterou zastupitelé obdrželi písemně. Vzhledem k tomu, že obvodní oddělení ve Vratislavicích má působnost v obvodu větším o sídliště Králův Háj a Kunratická, zahrnovala zpráva statistické údaje za celý obvod. Na požadavky některých zastupitelů, aby dostali údaje pouze z Vratislavic, musel přítomný velitel obvodního oddělení kpt. Bc. Šlapák odpovědět, že počítačové zpracování to neumožňuje. Postupně pak odpověděl na několik dalších dotazů a předloženou zprávu pak vzalo zastupitelstvo na vědomí. Podstatná část jednání zastupitelstva byla stejně jako v lednu věnována zprávě finančního výboru a následnému návrhu prvého rozpočtového opatření. Členové finančního výboru nedoporučili návrh rozpočtového opatření schválit a v tom je pak podpořili i někteří další ze zastupitelů. Důvodem je to, že předložený návrh není dostatečně přehledný, a proto z něho bylo schváleno pouze zvýšení finančních prostředků na probíhající zimní údržbu a to o 200 tisíc korun. Návrh, upravený v souladu s požadavky zastupitelů, bude projednán na příštím zasedání. Po rychlém projednání majetkoprávních operací došlo na grantový program. Více než jeho obsahem se však zastupitelé zabývali tím, kdo bude požadavky na granty schvalovat. Původní záměr, ustanovit zvláštní komisi, byl radou zamítnut s doporučením, aby se tím zabývala kulturní a sportovní komise, jejíž složení ovšem bude nutné pozměnit. Vyvrcholením jednání zastupitelstva jsou připomínky zastupitelů a po nich se tentokrát dostalo slyšení i některým přítomným občanům. js

3 2004/3 Vratislavický zpravodaj 3 Policie ČR informuje Půllitrem od piva udeřil po předchozí hádce host svého spolustolovníka po půlnoci v restauraci Svoboda. Postižený utrpěl řezné a tržné rány v obličeji. Pachatel, bývalý voják z povolání, byl na místě zadržen a je stíhán podle paragrafu 222 pro ublížení na zdraví. Oba aktéři konfliktu jsou občany Vratislavic. K úmrtí starého muže došlo za bílého dne přímo na ulici Na Křižovatce u vratislavické lékárny. Nešťastník upadl a již mu nebylo pomoci, příčinou smrti bylo celkové vyčerpání organismu, spojené s pokročilým věkem. Pětadvacetiletého pachatele několika vloupání do vozidel zadrželi vratislavičtí policisté. Poberta, P. F. z Vratislavic vykradl v tomto městském obvodu tři auta, ale ukázalo se, že jde o větší rybu. Jak bylo zjištěno, po celém Liberci má na svědomí okolo padesáti vloupání do vozidel! Momentálně je ve vazbě. Několik dalších vloupání do osobních automobilů zatím objasněno nebylo. V ulici Nad Školou se jednalo o Škodu Fabii, v Pastelové ulici o BMW, které bylo zároveň poškrábáno. K vloupání do vozidel došlo také ve Vnější a v Dlouhomostecké ulici. V Tanvaldské ulici byl ukraden vůz Škoda Favorit, který byl později nalezen v Tanvaldu a vrácen majiteli. Z krádeže je podezřelý muž, jehož totožnost zatím nechce policie zveřejnit, neboť věc se ještě vyšetřuje. Díky iniciativě a konexím vratislavických policistů se podařilo v bytě na sídlišti v Dlážděné ulici odhalit doupě prostituce a drog. Zadržený šestadvacetiletý P. P. je obviněn z kuplířství, ublížení na zdraví, ohrožování mravní výchovy mládeže a ohrožování mládeže návykovými látkami. Spolu s ním byly v bytě zadrženy čtyři dívky, z nichž dvěma ještě není 18 let. Zmíněné dvě byly vráceny rodičům, zbývající trio předáno k dalšímu šetření, které provádí SKPV v Liberci. Neznámý pachatel se vloupal do firemního objektu ve Vratislavicích a způsobil škodu ve výši 11 tisíc korun. Kromě peněz si odnesl fax, telefon a některé předměty. Výživné na dvě dcery neplatil M. R. z Vratislavic, jehož případ řešili místní policisté. Muž je shodou okolností momentálně ve výkonu trestu za jinou trestnou činnost. Na dceru dluží výživné také další vratislavický občan K. D., který je zatím stíhán na svobodě. Vloupání do stavební buňky v Kozácké ulici má na svědomí zatím neznámý zloděj, který způsobil škodu za 64 tisíc korun. Čtyři děti ve věku okolo 15 let ukradly v ulici U Sila plastová tlačítka do vypínačů, byly záhy dopadeny. Dvaačtyřicetiletý M. G. z Vratislavic podezříval manželku z nevěry, vzal nůž a rozhodl se zabít domnělého milence své ženy. Čin se mu nepodařilo provést, byl zadržen a je stíhán za násilí proti jednotlivci a ohrožování skupiny obyvatel. V restauraci Gól byla návštěvnici ukradena neopatrně odložená kabelka. Pachatel je neznámý. Dva chlapci ve věku 16 let byli policisty chyceni v Kořenovské ulici, kde řídili vrak automobilu. Jak Výzv vyšlo najevo, tuto nebezpečnou zábavu provozovali již několikrát předtím s jinými vraky. jsj Policejní služebny se rozpadají Nový liberecký policejní ředitel chce zlepšit tíživý stav služeben. Některé budovy, v nichž slouží policisté z libereckého okresu, jsou v havarijním stavu. Nejhůře to vypadá na služebnách v Ruprechticích a v Hodkovicích nad Mohelkou, narušenou statiku má samotné policejní ředitelství, zatéká do budov na Vápence a také ve Vratislavicích....V podkrovních prostorách úřadu městského obvodu, kde vratislavičtí policisté sídlí, mají málo místa a do místností jim zatéká. Vratislavická radnice by ráda policistům pomohla. Chce opravit střechu a spolu s tím dát do pořádku i policejní služebnu. Sociální zázemí je ve špatném stavu, do kanceláře zatéká, a to dokonce poblíž místa, kde je rozvod elektřiny, což je dost nebezpečné, uvedla vratislavická starostka Hana Konšelová. Policisté si po opravě služebny polepší i jinak. Získají jednu místnost navíc, neboť archiv, který sousedí s jejich kanceláří, se přestěhuje do přízemí, vysvětlila Konšelová. Chodbu se zkoseným stropem přeměníme v čekárnu. A nejspíš vyměníme také podlahy. Ve vratislavické služebně se podle Konšelové střídá patnáct policistů, přitom se mnohdy i čtyři tísní v jedné kanceláři. Také tam, kde mají šatní skříňky, se potýkají s nedostatkem místa, doplnila vratislavická starostka. Oprava střechy spolyká dva miliony korun. Do doby, než se zázemí upraví, budou policisté sloužit ve stejné budově, ale v přízemí. Pokud všechno dopadne dobře, tak se stavebními pracemi začneme už na jaře, doplnila starostka. (Přetištěno z článku redaktorky Miloslavy Martínkové, který vyšel v liberecké příloze MF DNES ) Hasiči potápěči Mezi dobrovolné hasiče ve Vratislavicích nad Nisou patří i členové vodní a potápěčské záchranné služby. V rámci jejich pravidelného výcviku bylo dne 14. ledna 2004 umožněno dětem, docházejícím na kroužek Mladých hasičů, seznámení se základy potápění. Po vysvětlení, jak se potřebné vybavení používá a jak se s ním zachází, si mladí hasiči mohli získané teoretické poznatky vyzkoušet i v praxi, tedy při ponoření pod hladinu. -r- ýzva V minulém ZPRAVODAJI jsme otiskli námět Michala Alaxy využít starou hasičárnu na muzeum. To se zřejmě neuskuteční, ale nezávisle na tom probíhá příprava stálé expozice, prozatím na téma Vratislavice od minulosti do současnosti, která by byla umístěna v knihovně. V této souvislosti se jeden z iniciátorů, František Jelínek, obrací na všechny občany Vratislavic s výzvou o pomoc při zřízení uvedené expozice. Jedná se o zapůjčení (k případnému ofotografování) nebo věnování jakýchkoliv dokumentů z dávné i nedávné minulosti se vztahem k obci. Jde zejména o fotografie, plakáty, publikace, kroniky či jiné písemnosti, ale třeba i o trojrozměrné předměty. Uvedené dokumenty lze poskytnout buď přímo F. Jelínkovi (tel. č ), případně do knihovny nebo do sekretariátu úřadu MO. -r- Dům a pozemky na prodej Městský obvod Liberec-Vratislavice nad Nisou vyhlásil výběrové řízení na privatizační projekt na budovu v Pivovarské ulici č. 348 a související pozemky. Dům se šesti byty a s pozemky je v hodnotě korun. Uzávěrka příjmu privatizačních projektů je 27. dubna 2004 do hodin na úřadu MO. Podrobné podmínky jsou vyvěšeny ve skříňce před budovou úřadu a případné další informace poskytne odbor kapitálové správy majetku, Z. Sachrová, tel. č

4 4 Vratislavický zpravodaj 2004/3 Vratislavické vzpomínání Františka Jelínka Kde se pivo pilo... V únorovém ZPRAVODAJI jsem pod titulkem Kde se pivo vaří přiblížil historii zdejšího pivovaru. Zbývá vyprávět o místech, kde se pivo pije, případně, kde se pilo. Nahlížím do plánu obce z roku 1935, dle kterého tu v 818 domech žilo obyvatel. Dodávám, že většina z nich byla německé národnosti. Čechů žilo ve Vratislavicích pouze kolem osmi set. V podrobném plánu jsou všechny domy již označeny čísly, což bylo zavedeno v roce Praporkem jsou pak označeny ty, ve kterých byl hostinec či menší nálevna. Napočítal jsem jich celkem třiatřicet a to jen potvrzuje, že pro tehdejší lidi byla hospoda téměř jediným místem, kde se sousedé setkávali, kde řešili problémy a zapíjeli radosti i strasti všedního života. Při nedělních vycházkách tu nacházeli místo k odpočinku, často s menším občerstvením, ke kterému nesmělo chybět pivo či jiný nápoj. Hospody byly také místem schůzek členů různých spolků. Existenci naprosté většiny takovýchto provozoven již odvál čas, když jejich působnost skončila koncem druhé světové války. Mnohé objekty byly zbořeny, v jiných nynější obyvatelé ani netuší, že jejich obydlí bylo kdysi hospodou. Na horním okraji ulice U Sila vítal návštěvníky výletní hostinec Na odpočinku. Objekt (č. p. 301) je dnes známý jako rušička. Zhruba v polovině ulice Východní se hospoda nacházela v domě č. p. 181 a na jejím konci, při křižovatce s kunratickou silnicí, byla v objektu č. p. 185 další výletní restaurace U města New York, která se po válce změnila na učňovské středisko. Ještě dále po této silnici byly v objektech č. p. 402 a 286 další hospody, které již zanikly. Rozsáhlá síť restaurací a hospod lemovala nynější Tanvaldskou ulici, a to od nové Rudy až po Proseč. Na cestě k lékárně byly dvě, v objektech č. p. 219 a 168. Křižovatka u lékárny nesla honosný název Hotelové náměstí, nepochybně proto, že na rohu, v objektu, kde je dnes prodejna elektrospotřebičů, býval hotel Centrál. Na protějším rohu, v objektu č. p. 35, kde je dnes prodejna autosoučástek, bývalo řeznictví se šenkem. Tři pivnice pak byly poblíž Domu svobody a to v rodném domě K. Henleina (č. p. 44), naproti v místech, kde stojí panelový dům č. p. 43 a konečně v domě, ve kterém je dnes obchod Dobré spaní. Další dvě nálevny, č. p. 69 a 97, byly v místech, kde je dnes čerpací stanice pohonných hmot. Azylem českých obyvatel byl hostinec U Hyšků (č. p. 91), ve kterém došlo k založení tělovýchovné organizace Sokol, jejíž členové pak v sále cvičili a hráli tu i ochotnické divadlo. Také vlevo od Nisy bylo deset hospod. Jedna v objektu č. p. 700 u železniční zastávky v Proseči, další, hospoda U lípy v objektu č. p. 654 dolní části ulice U Lesa. Slavnou a hojně navštěvovanou byla restaurace Schänke (česky výčep) v objektu č. p. 537 v Dopravní ulici, kde byl v poschodí rozsáhlý taneční sál se speciálně odpruženou podlahou. V této ulici byl ještě v domě č. p. 535 malý šenk a hospody v domě č. p. 544 u tovární lávky a v domech č. p. 666 a 664 u zauhlovací věže. Poměrně známá výletní restaurace Na skřivánčím poli, se nacházela na horním konci Dlouhomostecké ulice v objektu č. p Výčet bývalých hospod lze uzavřít pivnicí v Pobočné ulici v objektu č. p. 239, kde je dnes prodejna stavebních potřeb a v domě č. p. 146 v ulici Za Mlýnem, na cestě do Vesce. Do dnešních dnů se zachovalo pouze šest hostinců a jedna cukrárna s kavárnou. Velmi vyhledávanou a svým způsobem atraktivní byla výletní restaurace Zelené údolí. U ní bylo přírodní jezírko s možností projížděk na pramičkách a posezením ve stínu stromů při poslechu živé hudby. V padesátých letech byl objekt přestavěn na internát pro děti s narušenou výchovou, později zde sídlil Kartografický ústav. Počátkem devadesátých let byla budova přestavěna na hotel. Pod Císařským kamenem se nachází další místo cíle procházek a výletů lesní restaurace Mojžíšův pramen. Jeho historie sahá do osmdesátých let 19. století, kdy zde byla postavena dřevěná stavba se dvěma zastřešenými terasami. V roce 1910 byla restaurace přestavěna do téměř současného stavu. V nedávné době, při odbourání tanečního sálu, byl objeven základní kámen se zakládací listinou s datem V současné době vyhledávají zajímavou restauraci se vkusným interiérem nejen pěší výletníci, ale díky snadnému přístupu také motoristé. V sousedství vratislavického pivovaru byla po jeho výstavbě postavena i restaurace. Stala se dalším místem cílů vycházek a výletů. V létě, na rozlehlé terase ve stínu kaštanů, bylo možné nejen posedět, ale také konzumovat výborná jídla a zapíjet je mokem přímo z pivovaru. Dnes, po úpravě interiéru, je místem diskoték. Restaurace Svoboda v Tanvaldské ulici má bohatou historii. Původní hospoda Zlatý kříž z 19. století byla v roce 1912 přejmenována na Dělnický dům. Ten byl zbořen a přestavěn v roce 1928 do jeho dnešní podoby. (Podrobněji se mu budeme věnovat v příštím vyprávění o vratislavické kultuře). Restaurace U džbánu v Tanvaldské ulici pochází z konce 19. století. Byla zájezdním hostincem a svůj charakter si zachovává dosud. Restaurace U prasete v Dlouhomostecké ulici byla neodmyslitelně spjata s bývalou Starou tělocvičnou, která stála v její blízkosti. V současné době má díky chutným jídlům za přijatelné ceny značnou klientelu. Mezi podniky, které se dodnes zachovaly, je třeba uvést cukrárnu s kavárnou u kina v objektu č. p Do cukrárny se vchází levým vchodem, zatímco do kavárny vchodem pravým. Výčet pohostinství ve Vratislavicích nutno doplnit těmi, které začaly působit v posledním období. V Tanvaldské ulici je možné posedět v Reno baru, v hotelu Zámecká konírna, v herně Fair Play, v ulici U Sila v baru u Rudolfa II., na sídlišti v restauraci Šantán, na koupališti v restauraci Sluníčko či na Nové Rudě v ulici Pod Skalkou v restauraci Koliba. I když se říká všude dobře, doma nejlépe, návštěvu některého z uvedených podniků si neodpusťte. Dobrou chuť a žízeň.

5 2004/3 Vratislavický zpravodaj 5 ozvánka MO Vratislavice n. N. pořádá koncert hudebního tělesa Quartetto con flauto na téma Sbírka hraček pro postižené Jako každoročně pořádají i letos ústavy pro mentálně postižené v našem kraji pro své klienty karneval. Na vratislavickou základní školu se obrátila Vlasta Hamanová, ředitelka denního stacionáře pro mentálně postižené v Proseči nad Nisou, s prosbou o poskytnutí drobných dárků do tomboly. Třídní učitelé vysvětlili žákům, že mohou méně šťastným dětem udělat radost, pokud jim věnují hračku, s kterou si už nehrají. Žáci poté donesli množství plyšáků, panenek, autíček a ostatních hraček, které určitě obšťastní obdarované. paž Setkání autorů minulosti s autory současnosti Uvedeny budou skladby Vivaldiho, Mozarta, Quantza, Kvěcha a Händela. Koncert se uskuteční v neděli 14. března od 19 hodin v sále pod Kaplí Vzkříšení. Školní ples s překvapením Ples sdružení Škola děti rodiče se uskutečnil 27. února. Soubor The Wings na něm předvedl nejen předtančení, ale poskytl zájemcům i krátkou výuku country tanců. Účastníkům zahrál flétnový soubor Zpívajících Blech. O půlnoci přišlo překvapení, když s pásmem písní vystoupily nejprve Bleší maminky a po nich dokonce i Bleší tatínkové. -r- O prázdninách škola nezahálela Ve dnech proběhly jarní prázdniny. Vratislavická základní škola však své brány nezavřela. Každý den řada žáků ve svém volném čase navštívila volné počítačové učebny. V tomto období se také vařilo ve školní jídelně, takže kdo měl zájem, mohl si do ní zajít na oběd. -r- Pozvánka na setkání se Stevenem Ssenyonjo, ředitelem projektu Adopce na dálku v Ugandě a s pracovníky Adopce na dálku Charity Praha, které se uskuteční ve středu 10. března 2004 na faře ve Vratislavicích. Od hod. setkání s dobrovolníky a nábor nových, od setkání s adoptivními rodiči, zájemci o adopci a širokou veřejností. Na setkání budou zodpovězeny otázky týkající se adopce na dálku. Společenský večer škol oly Dne 27. března 2004 se uskuteční společenský večer školy u příležitosti Dne učitelů. Bude se konat v grandhotelu Zlatý lev v Liberci a program bude ještě upřesněn. Vstupenky pro rodiče a další zájemce jsou k dispozici na sekretariátu Základní školy ve Vratislavicích.

6 6 Vratislavický zpravodaj 2004/3 Mladá dynamicky se rozvíjející společnost ELITRONIC byla založena , v areálu bývalého závodu Zbrojovky Brno na hranici měst Liberec a Jablonec n. N. Založením firmy tak vzniklo mnoho pracovních příležitostí pro obyvatele obou krajů. V době svého vzniku měla společnost 6 zaměstnanců a na konci roku 2003 jejich počet dosáhl více než pětadvacetinásobku. Společnost se i nadále rozrůstá a tak stále hledáme nové kvalifikované zaměstnance. Uvítáme nejen lidi z oboru, ale pokud máte chuť učit se nové věci, rádi Vás odborně zaškolíme. A čím že se Elitronic, s. r. o. vlastně zabývá? vývojem a výrobou elektronických a elektrických celků osazováním desek plošných spojů řídícími systémy dopravních prostředků výrobou kompaktních regulačních rozvaděčů Pokud budete mít zájem přidat se k týmu zaměstnanců firmy Elitronic s.r.o., kontaktujte personálního ředitele p. Lindu na tel.:

7 2004/3 Vratislavický zpravodaj 7 polečenská kronika V měsíci březnu oslaví své životní jubileum tito naši spoluobčané: Milan Petřík Jan Svoboda Jitka Dušejovská Anna Hofmanová Růžena Kněbortová Emil Procházka Libuše Straková Věra Havrdová Kateřina Tišliarová Blahopřejeme! Pozvánka MO Vratislavce nad Nisou pořádá besedu s občany, tentokrát na téma Rozvoj obce. Na besedě bude vystavena maketa náměstí Vratislavic, zpracovaná jako námět studentem architektonické fakulty. Beseda se uskuteční v knihovně ve středu 31. března 2004 od 17 hodin. Knihovna nabídne výstavy a besedy Vratislavická knihovna nabídne v březnu kromě běžné výpůjční činnosti také několik výstav a besed. Na panelech v prostorách knihovny bude instalovaná výstava výtvarných děl žáků základní školy z hodin výtvarné výchovy. Tato výstava se bude aktuálně obměňovat. Od 1. do 11. března uspořádá v knihovně keramický kroužek při ZŠ Kouzelný svět hlíny výstavku dílek dětí i dospělých, která vznikala v průběhu činnosti kroužku. Prodejní výstava keramiky z ateliéru Jitky Mlejnkové z Kryštofova Údolí, která byla pro nemoc odložena, se uskuteční od 29. března do 1. dubna. Všechny zmíněné výstavy bude možno navštívit v otevírací době knihovny. Ve středu 10. března od 18 hodin se v knihovně bude konat beseda se spisovatelkou Marií Plášilovou, autorkou nové knihy Ovlivni svůj život. Autorka pohovoří o nemocech, životním stylu, dietách a dalších podobných záležitostech, kterými se zabývá. Ve spolupráci se základní školou chystá knihovna na 24. března besedu s vratislavickým historikem Františkem Jelínkem. Beseda, určená pro členy zdejší odbočky Svazu důchodců i pro širokou veřejnost, se uskuteční v knihovně od 15 hodin. jsj Otevírací doba knihovny Pondělí Středa Čtvrtek a Kompletní služby výpočetní techniky najdete v areálu Intexu podle žluté tabule ISDN: drátové i bezdrátové připojení k INTERNETU servery pro Linux ES i Windows 3 roky záruka (X3.06, 4GB RAM, 5 x HD 36 GB 10 krpm/2 x U320 RAID0/1/5/10, 2xGbit za Kč bez DPH) (P4 3.0, 2 GB, 2 x 36 GB 10 krpm SATA RAID0/1 Gbit a FaEthLAN za Kč bez DPH) osobní počítače levné a s tříletou zárukou instalace sítí LAN i sítí bezdrátových opravy PC, monitorů, tiskáren atd. tiskárny, inkousty, tonery, pásky snímače a tiskárny čárového kódu notebooky nové generace, CD, DVD komplexní péče o výpočetní techniku Fugasoft, spol. s r. o. Tanvaldská 345, Liberec 30 Tel.: , fax: HASIČSKÝ BÁL se uskuteční v sobotu 6. března od 20 hodin v sále Western Clubu. K poslechu i tanci bude hrát DUO Škoda. Prodloužený víkend s Tarotem, cvičením, přípravou zdravé stravy a mnoho dalších aktivit, můžete prožít v Albrechticích v Jizerských horách. Tento program pořádá Marie Plášilová od 22. do 25. dubna Výklad Tarotových karet a osobní konzultace je možné nyní nově objednat na tel. č Prázdninový pobyt v Itálii s programem pořádá společně s CK Marie Plášilová od do v ceně Kč Informace a objednávky na tel. č nebo

8 8 Vratislavický zpravodaj 2004/3 Vratisla atislavický fotbalf Nevalné výsledky v přípravě Muži Jiskry Vratislavice si vedou na zimním turnaji Elitexu Jablonec velice nevalně a navíc se potýkají s nedostatkem hráčů. Horečně hledají doplnění kádru pro jaro, protože se jim nevyhýbají ani zranění. Po delší pauze nastoupil Marcel Štěpánek a všichni se modlí, aby mu zdraví vydrželo. Je skvělý a tým ho potřebuje. Trenér zřejmě sáhne i do starých zásob například pro Davida Šoukala, který by už zase po třech letech měl být zdravotně v pořádku a jeho přihrávky opět mají oči. Tým prohál s Elitexem C na ledovém terénu 5:7, když v divokém průběhu prohrával 0:2, vedl 4:2 a 5:3... Maršovicím Jiskra v béčkové sestavě podlehla 2:3. bar Nesmyslně rozlosované soutěže Okresní sportovně-technická komise fotbalového svazu na rozlosování jara 2004 navzdory připomínkám nic nezměnila, takže se Vratislavičtí musí smířit s přehazováním zápasů všech družstev tak, aby se na hřiště vůbec vešla. Muži začínají doma v s Osečnou, žáci hrají ve Vesci. V neděli hrají muži od v Nové Vsi, dorost i žáci mají nalosované volno. V sobotu hostí muži v Bílý Kostel, dorost jede do Českého Dubu a žáci na Rapid Pavlovice. A potom už začnou problémy s přehazováním zápasů na neděle, protože všechna družstva Jiskry mají hrát doma vždy v tutéž sobotu... A to se fotbalisté ještě musí dohodnout s hasiči, kteří na hřišti pořádají své krajské i okresní soutěže. bar Hravě dosáhnete na bydlení KE KAŽDÉMU PŘEKLENOVACÍMU ÚVĚRU STARTOVACÍ ÚROKOVÁ SAZBA 2, 75% Nabídka přesně pro Vás: možnost až tříměsíčních splátkových prázdnin garance sjednaných úrokových sazeb po celou dobu splatnosti, možnost nulového počátečního vkladu Jen do Kontakt: Stavební spořitelna České spořitelny, Ing. Eva Müllerová, tel. č Pozvánka na přednášku s besedou na téma AUGSBURG město staré let (velkoplošnou diaprojekci s průvodním slovem) uvede dipl. Ing. Julius Novak z Augsburgu. Přednáška se uskutečnív sále pod Kaplí Vzkříšení ve čtvrtek 11. března od 14 hodin v jazyce německém, od 16 a 18 hodin v jazyce českém. Žáci se vytáhli Vratislavičtí žáci se na halovém turnaji Slovanu Liberec vytáhli. Po dvou prohrách konečně zabrali a po výborném výkonu skončili na 2. místě za Slovanem A. Ten vyhrál brankou půl minuty před koncem zápasu... Vratislavice reprezentovali Pavel Chovanec (nejlepší střelec turnaje se 6 góly!), Jiří Dlouhý (2 góly), Jakub Štefan, Jiří Štefan (3 góly), Radek Komárek, Oto Kusý, David Šturm, Jakub Mach, Pavel Gebrián a brankář Lukáš Ježek. Ten opět zachytal výborně (byl už na předchozím turnaji v Železném Brodě vyhlášen nejlepším brankářem z deseti gólmanů, družstvo tam skončilo šesté, když třikrát prohrálo 0:1). Na turnaji v Liberci Vratislavice dvakrát prohrály a pětkrát vyhrály. Získaly 15 bodů a skóre 11:6. Výsledky: Jiskra Vratislavice Slovan Liberec B 0:3, J. V. Slovan A 0:1, J. V. Slovan C 3:0, J. V. FK Jablonec A 3:0, J. V. Jablonec B 1:0, J. V. Turnov 1:0, J. V. Doksy 3:2. bar Vydařený fotbalový ples Všichni zúčastnění si pochvalovali vydařenou fotbalověplesovou zábavu, která se konala ve Western Clubu ve Vratislavicích. Nadšeni byli zejména výbornou hudbou skupiny Kurýr z Jablonce, která padla do noty všem generacím. Spokojenost byla i s organizací a také s chuťovkou v podobě vystoupení děvčat z kroužku sportovního aerobiku FINE FIT Vratislavice s trenérkou Andreou Trakalovou. Děvčata předvedla doslova precizní sportovní výkon ve dvou detailně propracovaných sestavách, nechyběla samozřejmě ani ženská krása. A to měly dívky strach z prostoru, do kterého se jich muselo všech šestnáct vejít. Zvládly to na jedničku s hvězdičkou a patří jim srdečný dík za zpestření programu. Fotbalisté zřejmě uspořádají také májovou zábavu. bar Vratislavický zpravodaj Vyšlo Vydává Městský obvod Vratislavice nad Nisou, Tanvaldská 50, Liberec 30. Povoleno MK ČR E tel.: Odpovědný redaktor: J. Sedlák Sazba: P. Polda. Tisk: Geoprint Liberec. Náklad výtisků. Uzávěrka tohoto čísla byla

Zastupitelstvo města Příbora. 1. Pravidla pro přidělení veřejné finanční podpory z

Zastupitelstvo města Příbora. 1. Pravidla pro přidělení veřejné finanční podpory z MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR nám.s.freuda 19, 742 58 Příbor IČ: 00988328 Název vnitřního předpisu: PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA PŘÍBORA Číslo: 1/2007 Schválil:

Více

24. INFORMACE STAROSTY

24. INFORMACE STAROSTY Starosta 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 16. 12. 2009 Bod pořadu jednání: 24. INFORMACE STAROSTY Věc: Informace starosty Důvod předložení: Zpracoval: Lukáš

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Dotační program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí (ŽP) z fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2015

Dotační program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí (ŽP) z fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2015 Dotační program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí (ŽP) z fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2015 Dotace na podporu aktivit v oblasti ŽP Účel podpory Důvody podpory

Více

Statutární město Liberec

Statutární město Liberec 1 of 6 13/09/2011 00:47 Statutární město Liberec Město a samospráva Magistrát a radnice Praktické informace Turista Média Kontakty Domovská stránka OFICIÁLNÍ WEBOVÉ STRÁNKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC.

Více

I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015

I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015 I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015 1.Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční podpory žádosti o finanční podporu mohou podávat právnické i fyzické osoby odevzdat žádost o finanční

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, JUDr. Jaroslav Müller

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Směrnice Rady města Proseč Pravidla pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit Rada města Proseč se na svém zasedání dne 23. 10. 2012 usnesením

Více

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení 1. Dotací se pro účely těchto pravidel rozumí finanční prostředky poskytnuté dle ustanovení 85 písm. c)

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 29. 10. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodej budov 1) Zastupitelstvo města po

Více

Starosta 28. INFORMACE STAROSTY. Lukáš Pohanka, starosta RMO. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení

Starosta 28. INFORMACE STAROSTY. Lukáš Pohanka, starosta RMO. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení Starosta 7. Zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 08. 09. 2010 Bod pořadu jednání: 28. INFORMACE STAROSTY Věc: Informace starosty Důvod předložení: Zpracoval: Projednáno:

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu Schváleno usnesením Zastupitelstva obce Tlumačov Z11/26/09/14

Více

Obecná ustanovení. Priority v dotační oblasti: Kultura

Obecná ustanovení. Priority v dotační oblasti: Kultura Dotační priority pro rok 2015 Obecná ustanovení Tyto Dotační priority stanoví podmínky pro poskytování programových dotací v jednotlivých oblastech pro rok 2015 v souladu se Zásadami pro poskytování programových

Více

FK Jablonec, z.s. pořádal v neděli 7.12.2014 MIKULÁŠSKÝ. halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2006 a mladší

FK Jablonec, z.s. pořádal v neděli 7.12.2014 MIKULÁŠSKÝ. halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2006 a mladší FK Jablonec, z.s. pořádal v neděli 7.12.2014 MIKULÁŠSKÝ halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2006 a mladší Účastníci turnaje: FK BAUMIT Jablonec A,B, SK Jičín,, FA Petra Voříška Děčín, TJ Sokol

Více

I. Odůvodnění finanční podpory a kategorie dotací

I. Odůvodnění finanční podpory a kategorie dotací 1/9 I. Odůvodnění finanční podpory a kategorie dotací Podkladem pro směrování dotačních prostředků města do oblasti kultury je znalost problémů, které se zde vyskytují zejména neustále se zvyšující náklady

Více

Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STATUT. Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne

Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STATUT. Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STATUT Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne I. Úvodní ustanovení Místní akční skupina Podještědí, z.s. se sídlem Proseč pod Ještědem 89,

Více

XVI. ročníku turnaje

XVI. ročníku turnaje Vážení sportovní přátelé, dovolte, abychom Vás jménem pořadatelů, Jablonec, z.s. a Domu dětí a mládeže Vikýř, přivítali ve sportovním areálu 6. ZŠ Mozartova na XVI. ročníku turnaje JUNIOR NORTH CUP MICRO

Více

NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ NA ROK 2015 v tis.kč

NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ NA ROK 2015 v tis.kč NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ NA ROK 2015 v tis.kč Název investice Návrh rozpočtu 2015 Příjmy celkem 76 966 Příjmy - Ekonomický odbor I.Daňové příjmy 72 414 Fyz.osoby ze závislé čin.(zaměstnanci) 13 000 Fyz.osoby

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Zásady pro poskytování peněžitých dotací Čl.1 Úvodní ustanovení 1.1. Zásady určují postup pro poskytování a vyúčtování veškerých peněžitých dotací poskytovaných

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. V12_Zpracování žádosti o dotace Evropská unie a svět, P3 ANOTACE Jedná

Více

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška města Lanškroun o vytvoření Fondu rozvoje bydlení a jeho užití Městské zastupitelstvo podle 14, odst. 1, písm. e a podle 36, odst. 1, písm. f zákona o obcích č. 367/90 Sb. v platném

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov O B E C V I N T Í Ř O V 357 44 Vintířov 62 Telefon: 352 665416 e-mail: vintirov@vintirov.cz Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov OBSAH: i. Úvod II. Žadatelé o dotace III. Podávání žádostí

Více

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Program upravuje poskytování dotací v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č.

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

22. mimořádné ZASEDÁNÍ RADY KRAJE DNE 12. 11. 2012 Zpís.

22. mimořádné ZASEDÁNÍ RADY KRAJE DNE 12. 11. 2012 Zpís. 22. mimořádné ZASEDÁNÍ RADY KRAJE DNE 12. 11. 2012 Zpís. Bod pořadu jednání: 16. Věc: Rozpočtové opatření č. 286/12 úprava kapitoly 914 04 Důvod předložení: Zpracoval: Zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových

Více

Statut komisí místní samosprávy

Statut komisí místní samosprávy č. 1/2015 SMĚRNICE Rady města Hradec Králové ze dne 13.01.2015 Statut komisí místní samosprávy schválená usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2015/77 ze dne13.01.2015 Účinnost od Zpracovatel Projednáno

Více

Poskytování příspěvků z rozpočtu města

Poskytování příspěvků z rozpočtu města M ě s t o B l a n s k o Rada města Blansko s c h v a l u j e směrnici č. 4/2002 Poskytování příspěvků z rozpočtu města Platnost a účinnost od 23.9.2002 O b s a h : A. Část obecná - Pravidla pro poskytování

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ ČINNOSTI, OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A NA DALŠÍ AKCE ZVLÁŠTĚ

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora poskytovaná Jihomoravským krajem

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 29. 3. 2012. Odbor správy majetku. Bc. Ludmila Bortlová - tajemnice komise

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 29. 3. 2012. Odbor správy majetku. Bc. Ludmila Bortlová - tajemnice komise MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 29. 3. 2012 Bod programu: 6 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Bc. Ludmila Bortlová tajemnice

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství a sociálních věcí Mgr. Vojtěch Bušina,

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 3. zasedání zastupitelstva města dne: 27.03.2014 Bod pořadu jednání: Smlouva o revolvingovém úvěru a Smlouva o zastavení pohledávky MO Lbc Vratislavice n/n Zpracoval:

Více

Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení

Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Letohrad se na svém zasedání dne 17. 09. 2007 usnesením č. 131/2007 usneslo vydat dle

Více

FK Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012

FK Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012 Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012 Mikulášský halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2003 a mladší Účastníci turnaje: BAUMIT Jablonec A,B,C, FC Slovan Liberec,,

Více

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.:

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Platnost od: 06.06.2011 Účinnost od: 01.07.2011 Platnost do: -- Předpis je závazný

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e ze dne 6. května 1996 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území obce Líbeznic Obecní zastupitelstvo obce Líbeznic

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 16. zasedání konaného dne 06.12.2011 Rada města Železný Brod po projednání 456/11rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 457/11rm schvaluje uzavření

Více

Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast. 1. Kdo může žádat o grant

Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast. 1. Kdo může žádat o grant Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast Tato pravidla jsou závazná pro všechny uchazeče. Účelem pravidel je: - poskytnout informace o výběrovém řízení - pomoci předkladatelům

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Florbalový turnaj Malý projekt Rybák Luděk Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod...3 Popis projektu...3 Cíle projektu...3 Strom cílů...4 Časový harmonogram...5

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

Důvodová zpráva: Směrnice o přerozdělování finančních prostředků

Důvodová zpráva: Směrnice o přerozdělování finančních prostředků Důvodová zpráva: V následujícím textu překládáme nově koncipovanou směrnici o přerozdělování finančních prostředků. Ta z části mění dosavadní praxi a jejím cílem je především: 1. Zjednodušení celého procesu

Více

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 Město Příbram OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram Zastupitelstvo města Příbram

Více

Z á p i s č. 7 / 2008

Z á p i s č. 7 / 2008 Obecní úřad Veliká Ves Z á p i s č. 7 / 2008 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 7. května 2008 na obecním úřadě ve Veliké Vsi v 18.30 hod. Členů zastupitelstva přítomno :

Více

Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína

Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína Odbor sociálních služeb, MěÚ Hodonín, 2013 Schváleno Zastupitelstvem města Hodonína dne 15.10.2013 Nabývá účinnosti dnem schválení ZM Obsah

Více

6. Granty nejsou nárokovou položkou, na poskytnutí grantu není právní nárok.

6. Granty nejsou nárokovou položkou, na poskytnutí grantu není právní nárok. Obecná pravidla pro udělování grantů městské části Praha 7 schválená usnesením Rady městské části Praha 7 č. 0180/14-R z jednání č.13, ze dne 18.03.2014 I. Úvodní ustanovení 1. Grant městské části Praha

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2015

V Ř E S K O V Á K březen 2015 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K březen 2015 Vážení spoluobčané, v jarních měsících nás čeká oprava komunikace od silnice na Borovy kolem kostela ke kaštanům a u autobusové garáže. Přesný termín zatím nevím,

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

Z Á P I S. z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014

Z Á P I S. z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014 Z Á P I S z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014 Přítomno : 5 zastupitelů, dle prezenční listiny, Omluven : Tomáš Rulec, Alena Rejhová - zastupitelé Dále přítomno: 6 občanů,

Více

OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089

OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 Směrnice č. 2/2014 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Bohuslavice subjektům, které nejsou založeny

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE Obec Dětmarovice ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice na svém jednání dne 12.12.2007 usnesením číslo 154/7 schválilo Zásady

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2011

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2011 Vedení úřadu V Písku dne: 03.03.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jednací řád komisí rady města Písku NÁVRH USNESENÍ Rada města Jednací řád pro činnost komisí

Více

Čl. 1 Působnost a účel pravidel. Čl. 2 Základní ustanovení, názvosloví. Čl. 3 Příjmy úvěrového fondu - 1 -

Čl. 1 Působnost a účel pravidel. Čl. 2 Základní ustanovení, názvosloví. Čl. 3 Příjmy úvěrového fondu - 1 - SMĚRNICE Č. 11/2008 Pravidla města Mimoně o použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení a infrastruktury města Mimoně Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 20. 3. 2008 pod

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu. Podpora mikroregionů a místních akčních skupin se sídlem v Plzeňském kraji 2015

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu. Podpora mikroregionů a místních akčních skupin se sídlem v Plzeňském kraji 2015 Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu Podpora mikroregionů a místních akčních skupin se sídlem v Plzeňském kraji 2015 1 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z DOTAČNÍHO PROGRAMU

Více

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Evidenční číslo: (doplní MŠMT) Název poskytovatele dotace Název

Více

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách.

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách. Město Rokytnice v Orlických horách náměstí Jindřicha Šimka čp.3, 517 61 Rokytnice v Orlických horách, IČ: 00275301, DIČ: CZ00275301 Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje

Více

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají LIBEREC HANDBALL ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON a za podpory Města Liberec pořádají 14. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE PRO MINIŽÁKOVSKOU KATEGORII LIBEREC, 20.6. 22.6.2014 TURNAJOVÝ BULLETIN

Více

Pro účely těchto pravidel a podmínek: a) žadatelem o dotaci se rozumí poskytovatel sociálních služeb, registrovaný podle

Pro účely těchto pravidel a podmínek: a) žadatelem o dotaci se rozumí poskytovatel sociálních služeb, registrovaný podle Pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace hlavního města Prahy v sociální oblasti pro rok 2010 prostřednictvím Městské části Praha 16 V. Program Podpora městských částí v sociální oblasti Městská část

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně čl. I Úvod 1. Tyto zásady stanovují jednotný postup při poskytování finančních prostředků z rozpočtu Města Kadaně za účelem podpory rozvoje činností

Více

V Y H L Á Š K A č. 29

V Y H L Á Š K A č. 29 V Y H L Á Š K A č. 29 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území města Kadaně Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. f) zákona č. 367/90 Sb. o obcích,

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ HL. MĚSTA PRAHY

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ HL. MĚSTA PRAHY ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ HL. MĚSTA PRAHY V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU NA ROK 2012 I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. O grant mohou žádat fyzické i právnické osoby. Žádosti o grant hl.m. Prahy (dále jen Žádost

Více

Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice

Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice Datum a čas provedení kontroly: 15. 11. 2013 od 8.30 hodin do 11:00 hodin. Místo kontroly: Základní a Mateřská škola Bohuňovice Přítomni:

Více

Směrnice o svobodném přístupu k informacím

Směrnice o svobodném přístupu k informacím Organizační směrnice Směrnice o svobodném přístupu k informacím Základní škola Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace Sídlo Švermova 403/40, Liberec 10 Schválila Mgr. Jarmila Hegrová, ředitel

Více

R O Z K A Z vedoucí oddělení vzdělávání Policejního prezidia České republiky ze dne 29. dubna 2015

R O Z K A Z vedoucí oddělení vzdělávání Policejního prezidia České republiky ze dne 29. dubna 2015 7 R O Z K A Z vedoucí oddělení vzdělávání Policejního prezidia České republiky ze dne 29. dubna 2015 k Policejnímu mistrovství České republiky 2015 ve volejbalu Podle přílohy č. 1 bod 6 rozkazu policejního

Více

ČÁST 1 SMĚRNICE PRO ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ. Čl. 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČÁST 1 SMĚRNICE PRO ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ. Čl. 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 ČÁST 1 SMĚRNICE PRO ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ. Čl. 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Základními dokumenty, které řeší otázku organizačního a obsahového zabezpečení soutěží je Soutěžní řád moderní

Více

TJ BOHEMIANS PRAHA IZRAELSKÁ 6, 100 00 PRAHA 10, Tel: sekretariát 274 777 115, ekonom 274 774 624, Fax: 274 772 675 E-mail: bohemianstj@bohemianstj.

TJ BOHEMIANS PRAHA IZRAELSKÁ 6, 100 00 PRAHA 10, Tel: sekretariát 274 777 115, ekonom 274 774 624, Fax: 274 772 675 E-mail: bohemianstj@bohemianstj. TJ BOHEMIANS PRAHA IZRAELSKÁ 6, 100 00 PRAHA 10, Tel: sekretariát 274 777 115, ekonom 274 774 624, Fax: 274 772 675 E-mail: bohemianstj@bohemianstj.cz Oddílům a odborům TJ BOHEMIANS PRAHA do rukou předsedy

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Bystré, IČ: 00274763 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků pod částí dvou garáží v lokalitě Chmelnice 2. Informace o plnění

Více

Ergotep, družstvo invalidů, sídlo Ergotep CSR Institutu o.p.s. Mgr. Lenka Pokorná ředitelka Ergotep CSR Institutu o.p.s. www.ergotepcsr.

Ergotep, družstvo invalidů, sídlo Ergotep CSR Institutu o.p.s. Mgr. Lenka Pokorná ředitelka Ergotep CSR Institutu o.p.s. www.ergotepcsr. Výroční zpráva 2013 Ergotep, družstvo invalidů, sídlo Ergotep CSR Institutu o.p.s. Mgr. Lenka Pokorná ředitelka Ergotep CSR Institutu o.p.s. www.ergotepcsr.cz Vážení přátelé, dovolte mi v této výroční

Více

Formální náležitosti Programů

Formální náležitosti Programů Příloha č.1 Formální náležitosti Programů 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory ekologické výchovy ve městě Český Krumlov v roce 2010. 1.2. Zdůvodnění Programu Program podpory

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2015 Bod pořadu jednání: Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec

Více

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Reg.č. 3201237 IČO: 66132878 Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Dne 9.1.2004 byl náš sbor pověřen organizací Výročního okrskového aktivu. Aktiv byl uspořádán v hotelu U Novotných. Na aktivu

Více

KONCEPCE PODPORY SPORTU VE MĚSTĚ VARNSDORF

KONCEPCE PODPORY SPORTU VE MĚSTĚ VARNSDORF MĚSTO VARNSDORF KONCEPCE PODPORY SPORTU VE MĚSTĚ VARNSDORF Účinnost od: 01.01.2014 Schváleno: Zastupitelstvem města Varnsdorf dne 31.10.2013 usnesením č. 95/2013 Zpracoval: Odbor školství, kultury a tělovýchovy

Více

Třída 5 běžné výdaje 8.744,43 10.944,55 10.944.56 Třída 6 kapitálové výdaje 975,50 1.317,93 1.317,93 Výdaje celkem 9.719,93 12.262,48 12.

Třída 5 běžné výdaje 8.744,43 10.944,55 10.944.56 Třída 6 kapitálové výdaje 975,50 1.317,93 1.317,93 Výdaje celkem 9.719,93 12.262,48 12. Zveřejněno na úřední desce: v písemné podobě dne: 18.02.2014 v elektronické podobě dne: 18. 02.2014 Sejmuto z úřední desky: v písemné podobě dne:. v elektronické podobě dne:. Závěrečný účet Obce Bezděkov

Více

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města Usnesení z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města! upravené! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 226/15: Rada města schválila program jednání

Více

Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov na rok 2011.

Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov na rok 2011. 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov na rok 2011. 1.2. Zdůvodnění Programu Tento Program je zaměřen na podporu činnosti

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti zájmové činnosti

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti zájmové činnosti Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti zájmové činnosti Schváleno usnesením Rady obce Tlumačov č. R9/05/04/15 Úvodní ustanovení

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a K r á l í k y : O v y t v o ř e n í a p o u ž i t í ú č e l o v ý c h p r o s t ř e d k ů " F o n d u r o z v o j e b y d l e n í " n a

Více

Usn.č. 20/01 1) Usn.č. 20/02 1)

Usn.č. 20/01 1) Usn.č. 20/02 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) ze 20. zasedání konaného dne 15. 7. 2015 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 vypracovaný v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Statut obecně prospěšné společnosti SIRIRI. Článek I. Úvodní ustanovení

Statut obecně prospěšné společnosti SIRIRI. Článek I. Úvodní ustanovení Statut obecně prospěšné společnosti SIRIRI 1. Název společnosti: SIRIRI Článek I. Úvodní ustanovení 2. Sídlo: Karmelitská 18, 118 00 Praha 1 - Malá Strana 3. Zakladatelé: Provinční delegatura Řádu bosých

Více

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení Pravidla města Mimoně o použití prostředků z úvěru na opravy a modernizaci bytů poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb Zastupitelstvo města Mimoně se

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více