Statut grantových programů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Statut grantových programů"

Transkript

1 MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU Vratislavický zpravodaj Stavba přeložky silnice pokračuje Členové zastupitelstva MO Vratislavice byli na únorovém zasedání seznámeni s aktuální situací se stavbou přeložky silnice I/14 Liberec-Kunratická. V úvodu dílčí zprávy je připomenuto, že stavba byla připravovaná od poloviny 90. let a že stavba úseku od Klatovské ulice v Liberci až po Kunratickou je podložena pravomocným územním rozhodnutím, vykoupenými pozemky a vydáním rozhodujících stavebních povolení. Po dohodě s delegaturou Evropské unie, která v souladu s programem PHARE poskytla část investičních nákladů, byla stavba rozdělena na tři etapy. Prvá, úsek Klatovská Rochlická v délce m s provizorním ukončením okružní křižovatkou v Zeleném údolí, je v současné době rozestavěna, přičemž termín dokončení je říjen Druhá etapa, Rochlická Tanvaldská bude navazovat a s její stavbou se uvažuje v letech Provizorně by měla být ukončena napojením do stávající silnice I/14 U Pivovaru. Zbývající úsek, Tanvaldská Kunratická, tvoří třetí etapu a předpokládaná doba výstavby je v letech Tady je však již zádrhel, neboť na ředitelství silnic a dálnic existuje názor, že tato etapa již není silnicí I/14 a že tedy její případná realizace bude záležitostí kraje. Pokud by se nerealizovala, nijak by se nezlepšila dopravní situace ve Vratislavicích. Zastupitelé s tímto postojem vyjádřili nesouhlas, ale do jisté míry je uklidnilo vyjádření přítomného primátora Liberce Ing. Jiřího Kittnera, že se o této záležitosti bude zcela určitě jednat. js Ceník inzerce Formát 9 x 5 cm 300 Kč Formát 19 x 5 cm 500 Kč Formát A Kč Formát A5 reportáž Kč Formát A Kč Občanská inzerce 100 Kč Občanská inzerce + foto 200 Kč Požadované inzeráty uhradí zájemci předem v účtárně úřadu městského obvodu. Statut grantových programů Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec-Vratislavice nad Nisou zřídilo pro rok 2004 kulturní a sportovní fond. Pro každou oblast byl zřízen samostatný účet fondu a pro obě jsou shodná následující základní pravidla: Výběrové řízení a podávání žádosti o dotaci: Žádost může podávat fyzická i právnická osoba, nestátní organizace, spolek, sdružení, nadace. Žádosti se podávají zásadně před zahájením akce, na kterou je dotace požadována a to na předepsaných formulářích. Rada městského obvodu projednává žádosti o dotace na řádných zasedáních minimálně 3 x za rok na základě vyhlášení výběrových řízení. Výběrová řízení jsou zveřejňována ve ZPRAVODAJI s uvedením, pro jaké období je vypsáno, termínu uzávěrky příjmu žádostí a kam žádost podat. Projednávání žádosti o dotaci: Rada městského obvodu musí projednat každou správně vyplněnou žádost.jestliže nejsou údaje v žádosti dostačující, bude vrácena k dopracování. Dotace jsou přidělovány jako finanční výpomoc. Na přidělení dotace nevzniká žádnému subjektu nárok. Pravidla pro přidělování dotací, i jejich výše, jsou vázána na množství prostředků v příslušném fondu. Dotace jsou přidělovány přísně účelově to je na konkrétní akci, projekt, činnost. U každé žádosti rada posuzuje: a) význam, rozsah, krátkodobý či dlouhodobý charakter akce b) míru financování celkového rozpočtu akce ze zdrojů mimo grantový fond (sponzoři, vlastní příspěvek, jiné zdroje) Rada provádí dle vyúčtování kontrolu užití přidělených dotací a jedenkrát ročně předkládá zprávu o čerpání prostředků ke schválení zastupitelstvu. Přidělení dotací: O přidělení dotace z kulturního nebo sportovního fondu jednomu subjektu na konkrétní projekt během jednoho kalendářního roku rozhoduje rada MO. Po projednání žádosti je žadateli zasláno do 15ti dnů vyrozumění o výsledku. Všechny dotace jsou realizovány po sepsání smlouvy o přidělení dotace, ve které je definován způsob využití dotace a příslušné smluvní podmínky. Dotace vyšší než 20 tisíc korun budou vypláceny zpravidla čtvrtletně. Přidělená dotace, přísně účelově vázána, nesmí být použita jinak. Vyúčtování a čerpání fondu: Každá dotace musí být vyúčtována. Pro řádné vyúčtování musí být tajemníkovi úřadu předány tyto doklady: čestné prohlášení o skutečných výdajích a příjmech akce kopie faktur nebo jiné doklady, které se musí vztahovat k dotované akci a musí dokládat minimálně výši poskytnuté dotace. Dokončení na straně 2

2 2 Vratislavický zpravodaj 2004/3 Statut grantových programů Dokončení ze strany 1 Pravidla přidělování dotací z kulturního fondu: Z rozpočtu Městského obvodu Liberec-Vratislavice nad Nisou bylo pro rok 2004 do kulturního fondu vyčleněno korun. Dotace jsou poskytovány zejména pro tyto oblasti: estetická výchova především dětí a mládeže mimořádné kulturní akce na území Městského obvodu Liberec-Vratislavice n. N. ochrana kulturních památek rozvoj amatérské a místní kultury rozvoj etnické kultury a kultury národnostních menšin Pravidla přidělování dotací ze Sportovního fondu: Z rozpočtu městského obvodu Liberec-Vratislavice nad Nisou bylo pro rok 2004 do sportovního fondu vyčleněno rovněž korun. Dotace jsou poskytovány zejména pro tyto oblasti: na podporu pravidelné sportovní činnosti mládeže hradit se bude: pronájem sportovišť a tělocvičen, provozní náklady nákup sportovního HIM, DHIM na veřejné, jednorázové, náborové a propagační akce hradit se bude: propagace pronájem sportovišť a tělocvičen technické zabezpečení Na podporu úspěšné reprezentace města se bude hradit další sportovní činnost sportovce, případně vybavení úspěšného sportovce. Pro oba fondy platí, že: dotace budou poskytnuty zejména žadatelům, kteří se uvedenou činností zabývají celoročně, dotace nelze použít na mzdy, cestovní náhrady a pohoštění písemné vyhodnocení akce musí být předáno do jednoho měsíce po ukončení, u průběžných akcí pak poprvé v polovině cyklu a závěrečné do 30 dnů po jejím skončení žádosti na předepsaném tiskopise se podávají na sekretariát úřadu MO výběrová řízení budou vyhlášena tři prvé do konce března, druhé do konce května a třetí do konce září, s tím, že dotace budou přiděleny vždy do měsíce po uzávěrce každého kola 0Tímto je tedy vyhlášeno výběrové řízení pro prvé kolo v obou fondech. Představujeme orgány zastupitelstva Kontrolní výbor Orgánem, který ze zákona o obcích musí každé zastupitelstvo mít, je také kontrolní výbor. Jeho předsedou musí být člen zastupitelstva. Stejný zákon pak tomuto orgánu ukládá kontrolovat plnění usnesení zastupitelstva a rady. Kontrolní výbor pak ještě pracuje v rámci iniciativní činnosti, kde mu zákon umožňuje kontrolovat dodržování zákonů, vyhlášek, směrnic a nařízení v oblasti samosprávy. Tato iniciativní činnost může rovněž vycházet z podnětů, které mohou bez obav podávat i občané. Kontakt na předsedu kontrolního výboru ve Vratislavicích sdělí každému zájemci kterýkoliv pracovník úřadu městského obvodu. Kontrolní výbor obvodního zastupitelstva ve Vratislavicích je sedmičlenný. Jeho předsedou je Jaroslav Šplíchal a pro osvěžení informace z loňského březnového ZPRAVODAJE uveďme, že členy jsou Vladimír Braun, Ing. Michal Hnyk, Tomáš Tomín, Ing. František Ulman, JUDr. Jitka Václavíková, MUDr. Jiří Vytiska... Předseda, stejně jako ostatní členové výboru, jsou voleni i odvoláváni zastupitelstvem. Výbor se pravidelně schází každý měsíc, vždy dva -r- týdny před jednáním zastupitelstva. Z jednání kontrolního výboru jsou zastupitelstvu předkládány zápisy s usnesením v rámci prováděných kontrol a s konstatováním zjištěných skutečností. Výhradně v kompetenci zastupitelstva městského obvodu pak je, aby k materiálům předloženým kontrolním výborem zaujalo stanovisko, případně, aby přijalo příslušná opatření. Základní právní normy mají členové kontrolního výboru v povědomí, ale k zákonům, týkajících se samosprávy, musí průběžně dohledávat všechny novelizace včetně příslušných výkladů. V upřesnění výkladů všech doplňků či změn proto také často kontaktují členy a pracovníky vyšších správních orgánů. Z uvedeného stručného představení kontrolního výboru je patrná náročnost a odpovědnost práce všech jeho členů. Navzdory tomu, že daleko více se ze zjištěných skutečností prezentují negativní poznatky, objevují se ve zprávách z jednání kontrolního výboru pochopitelně i poznatky pozitivní, tedy konstatování, že to či ono usnesení zastupitelstva či rady bylo splněno. jas Z jednání zastupitelstva Únorové zasedání zastupitelstva Městského obvodu Liberec-Vratislavice n. N. bylo překvapivě navštíveno téměř desítkou občanů, což je od zvolení tohoto zastupitelstva zatím nejvíce. Navíc starostka Hana Konšelová přivítala na jednání také primátora města Liberce Ing. Jiřího Kittnera. Jednání jako obvykle začalo drobnými úpravami programu a několika malými připomínkami k zápisu z minulého jednání zastupitelstva. Na návrh zastupitele Vlastimila Jecha byl pořad rozšířen o jednání ke statutu města Liberce. V. Jech poukazoval na chybnou část statutu, která je v rozporu se zákonem. Ona údajně chybná formulace statutu se projevila až v souvislosti s manipulací s pozemky, na kterých se nachází koupaliště Sluníčko. Byť tato záležitost byla na jednání předložena záměrně k očekávané návštěvě primátora, sám Ing. Jiří Kittner se k této otázce prakticky nevyjádřil. Pouze uvedl, co může zastupitelstvo v dané situaci dělat. Následovalo projednání zprávy obvodního oddělení Policie ČR, kterou zastupitelé obdrželi písemně. Vzhledem k tomu, že obvodní oddělení ve Vratislavicích má působnost v obvodu větším o sídliště Králův Háj a Kunratická, zahrnovala zpráva statistické údaje za celý obvod. Na požadavky některých zastupitelů, aby dostali údaje pouze z Vratislavic, musel přítomný velitel obvodního oddělení kpt. Bc. Šlapák odpovědět, že počítačové zpracování to neumožňuje. Postupně pak odpověděl na několik dalších dotazů a předloženou zprávu pak vzalo zastupitelstvo na vědomí. Podstatná část jednání zastupitelstva byla stejně jako v lednu věnována zprávě finančního výboru a následnému návrhu prvého rozpočtového opatření. Členové finančního výboru nedoporučili návrh rozpočtového opatření schválit a v tom je pak podpořili i někteří další ze zastupitelů. Důvodem je to, že předložený návrh není dostatečně přehledný, a proto z něho bylo schváleno pouze zvýšení finančních prostředků na probíhající zimní údržbu a to o 200 tisíc korun. Návrh, upravený v souladu s požadavky zastupitelů, bude projednán na příštím zasedání. Po rychlém projednání majetkoprávních operací došlo na grantový program. Více než jeho obsahem se však zastupitelé zabývali tím, kdo bude požadavky na granty schvalovat. Původní záměr, ustanovit zvláštní komisi, byl radou zamítnut s doporučením, aby se tím zabývala kulturní a sportovní komise, jejíž složení ovšem bude nutné pozměnit. Vyvrcholením jednání zastupitelstva jsou připomínky zastupitelů a po nich se tentokrát dostalo slyšení i některým přítomným občanům. js

3 2004/3 Vratislavický zpravodaj 3 Policie ČR informuje Půllitrem od piva udeřil po předchozí hádce host svého spolustolovníka po půlnoci v restauraci Svoboda. Postižený utrpěl řezné a tržné rány v obličeji. Pachatel, bývalý voják z povolání, byl na místě zadržen a je stíhán podle paragrafu 222 pro ublížení na zdraví. Oba aktéři konfliktu jsou občany Vratislavic. K úmrtí starého muže došlo za bílého dne přímo na ulici Na Křižovatce u vratislavické lékárny. Nešťastník upadl a již mu nebylo pomoci, příčinou smrti bylo celkové vyčerpání organismu, spojené s pokročilým věkem. Pětadvacetiletého pachatele několika vloupání do vozidel zadrželi vratislavičtí policisté. Poberta, P. F. z Vratislavic vykradl v tomto městském obvodu tři auta, ale ukázalo se, že jde o větší rybu. Jak bylo zjištěno, po celém Liberci má na svědomí okolo padesáti vloupání do vozidel! Momentálně je ve vazbě. Několik dalších vloupání do osobních automobilů zatím objasněno nebylo. V ulici Nad Školou se jednalo o Škodu Fabii, v Pastelové ulici o BMW, které bylo zároveň poškrábáno. K vloupání do vozidel došlo také ve Vnější a v Dlouhomostecké ulici. V Tanvaldské ulici byl ukraden vůz Škoda Favorit, který byl později nalezen v Tanvaldu a vrácen majiteli. Z krádeže je podezřelý muž, jehož totožnost zatím nechce policie zveřejnit, neboť věc se ještě vyšetřuje. Díky iniciativě a konexím vratislavických policistů se podařilo v bytě na sídlišti v Dlážděné ulici odhalit doupě prostituce a drog. Zadržený šestadvacetiletý P. P. je obviněn z kuplířství, ublížení na zdraví, ohrožování mravní výchovy mládeže a ohrožování mládeže návykovými látkami. Spolu s ním byly v bytě zadrženy čtyři dívky, z nichž dvěma ještě není 18 let. Zmíněné dvě byly vráceny rodičům, zbývající trio předáno k dalšímu šetření, které provádí SKPV v Liberci. Neznámý pachatel se vloupal do firemního objektu ve Vratislavicích a způsobil škodu ve výši 11 tisíc korun. Kromě peněz si odnesl fax, telefon a některé předměty. Výživné na dvě dcery neplatil M. R. z Vratislavic, jehož případ řešili místní policisté. Muž je shodou okolností momentálně ve výkonu trestu za jinou trestnou činnost. Na dceru dluží výživné také další vratislavický občan K. D., který je zatím stíhán na svobodě. Vloupání do stavební buňky v Kozácké ulici má na svědomí zatím neznámý zloděj, který způsobil škodu za 64 tisíc korun. Čtyři děti ve věku okolo 15 let ukradly v ulici U Sila plastová tlačítka do vypínačů, byly záhy dopadeny. Dvaačtyřicetiletý M. G. z Vratislavic podezříval manželku z nevěry, vzal nůž a rozhodl se zabít domnělého milence své ženy. Čin se mu nepodařilo provést, byl zadržen a je stíhán za násilí proti jednotlivci a ohrožování skupiny obyvatel. V restauraci Gól byla návštěvnici ukradena neopatrně odložená kabelka. Pachatel je neznámý. Dva chlapci ve věku 16 let byli policisty chyceni v Kořenovské ulici, kde řídili vrak automobilu. Jak Výzv vyšlo najevo, tuto nebezpečnou zábavu provozovali již několikrát předtím s jinými vraky. jsj Policejní služebny se rozpadají Nový liberecký policejní ředitel chce zlepšit tíživý stav služeben. Některé budovy, v nichž slouží policisté z libereckého okresu, jsou v havarijním stavu. Nejhůře to vypadá na služebnách v Ruprechticích a v Hodkovicích nad Mohelkou, narušenou statiku má samotné policejní ředitelství, zatéká do budov na Vápence a také ve Vratislavicích....V podkrovních prostorách úřadu městského obvodu, kde vratislavičtí policisté sídlí, mají málo místa a do místností jim zatéká. Vratislavická radnice by ráda policistům pomohla. Chce opravit střechu a spolu s tím dát do pořádku i policejní služebnu. Sociální zázemí je ve špatném stavu, do kanceláře zatéká, a to dokonce poblíž místa, kde je rozvod elektřiny, což je dost nebezpečné, uvedla vratislavická starostka Hana Konšelová. Policisté si po opravě služebny polepší i jinak. Získají jednu místnost navíc, neboť archiv, který sousedí s jejich kanceláří, se přestěhuje do přízemí, vysvětlila Konšelová. Chodbu se zkoseným stropem přeměníme v čekárnu. A nejspíš vyměníme také podlahy. Ve vratislavické služebně se podle Konšelové střídá patnáct policistů, přitom se mnohdy i čtyři tísní v jedné kanceláři. Také tam, kde mají šatní skříňky, se potýkají s nedostatkem místa, doplnila vratislavická starostka. Oprava střechy spolyká dva miliony korun. Do doby, než se zázemí upraví, budou policisté sloužit ve stejné budově, ale v přízemí. Pokud všechno dopadne dobře, tak se stavebními pracemi začneme už na jaře, doplnila starostka. (Přetištěno z článku redaktorky Miloslavy Martínkové, který vyšel v liberecké příloze MF DNES ) Hasiči potápěči Mezi dobrovolné hasiče ve Vratislavicích nad Nisou patří i členové vodní a potápěčské záchranné služby. V rámci jejich pravidelného výcviku bylo dne 14. ledna 2004 umožněno dětem, docházejícím na kroužek Mladých hasičů, seznámení se základy potápění. Po vysvětlení, jak se potřebné vybavení používá a jak se s ním zachází, si mladí hasiči mohli získané teoretické poznatky vyzkoušet i v praxi, tedy při ponoření pod hladinu. -r- ýzva V minulém ZPRAVODAJI jsme otiskli námět Michala Alaxy využít starou hasičárnu na muzeum. To se zřejmě neuskuteční, ale nezávisle na tom probíhá příprava stálé expozice, prozatím na téma Vratislavice od minulosti do současnosti, která by byla umístěna v knihovně. V této souvislosti se jeden z iniciátorů, František Jelínek, obrací na všechny občany Vratislavic s výzvou o pomoc při zřízení uvedené expozice. Jedná se o zapůjčení (k případnému ofotografování) nebo věnování jakýchkoliv dokumentů z dávné i nedávné minulosti se vztahem k obci. Jde zejména o fotografie, plakáty, publikace, kroniky či jiné písemnosti, ale třeba i o trojrozměrné předměty. Uvedené dokumenty lze poskytnout buď přímo F. Jelínkovi (tel. č ), případně do knihovny nebo do sekretariátu úřadu MO. -r- Dům a pozemky na prodej Městský obvod Liberec-Vratislavice nad Nisou vyhlásil výběrové řízení na privatizační projekt na budovu v Pivovarské ulici č. 348 a související pozemky. Dům se šesti byty a s pozemky je v hodnotě korun. Uzávěrka příjmu privatizačních projektů je 27. dubna 2004 do hodin na úřadu MO. Podrobné podmínky jsou vyvěšeny ve skříňce před budovou úřadu a případné další informace poskytne odbor kapitálové správy majetku, Z. Sachrová, tel. č

4 4 Vratislavický zpravodaj 2004/3 Vratislavické vzpomínání Františka Jelínka Kde se pivo pilo... V únorovém ZPRAVODAJI jsem pod titulkem Kde se pivo vaří přiblížil historii zdejšího pivovaru. Zbývá vyprávět o místech, kde se pivo pije, případně, kde se pilo. Nahlížím do plánu obce z roku 1935, dle kterého tu v 818 domech žilo obyvatel. Dodávám, že většina z nich byla německé národnosti. Čechů žilo ve Vratislavicích pouze kolem osmi set. V podrobném plánu jsou všechny domy již označeny čísly, což bylo zavedeno v roce Praporkem jsou pak označeny ty, ve kterých byl hostinec či menší nálevna. Napočítal jsem jich celkem třiatřicet a to jen potvrzuje, že pro tehdejší lidi byla hospoda téměř jediným místem, kde se sousedé setkávali, kde řešili problémy a zapíjeli radosti i strasti všedního života. Při nedělních vycházkách tu nacházeli místo k odpočinku, často s menším občerstvením, ke kterému nesmělo chybět pivo či jiný nápoj. Hospody byly také místem schůzek členů různých spolků. Existenci naprosté většiny takovýchto provozoven již odvál čas, když jejich působnost skončila koncem druhé světové války. Mnohé objekty byly zbořeny, v jiných nynější obyvatelé ani netuší, že jejich obydlí bylo kdysi hospodou. Na horním okraji ulice U Sila vítal návštěvníky výletní hostinec Na odpočinku. Objekt (č. p. 301) je dnes známý jako rušička. Zhruba v polovině ulice Východní se hospoda nacházela v domě č. p. 181 a na jejím konci, při křižovatce s kunratickou silnicí, byla v objektu č. p. 185 další výletní restaurace U města New York, která se po válce změnila na učňovské středisko. Ještě dále po této silnici byly v objektech č. p. 402 a 286 další hospody, které již zanikly. Rozsáhlá síť restaurací a hospod lemovala nynější Tanvaldskou ulici, a to od nové Rudy až po Proseč. Na cestě k lékárně byly dvě, v objektech č. p. 219 a 168. Křižovatka u lékárny nesla honosný název Hotelové náměstí, nepochybně proto, že na rohu, v objektu, kde je dnes prodejna elektrospotřebičů, býval hotel Centrál. Na protějším rohu, v objektu č. p. 35, kde je dnes prodejna autosoučástek, bývalo řeznictví se šenkem. Tři pivnice pak byly poblíž Domu svobody a to v rodném domě K. Henleina (č. p. 44), naproti v místech, kde stojí panelový dům č. p. 43 a konečně v domě, ve kterém je dnes obchod Dobré spaní. Další dvě nálevny, č. p. 69 a 97, byly v místech, kde je dnes čerpací stanice pohonných hmot. Azylem českých obyvatel byl hostinec U Hyšků (č. p. 91), ve kterém došlo k založení tělovýchovné organizace Sokol, jejíž členové pak v sále cvičili a hráli tu i ochotnické divadlo. Také vlevo od Nisy bylo deset hospod. Jedna v objektu č. p. 700 u železniční zastávky v Proseči, další, hospoda U lípy v objektu č. p. 654 dolní části ulice U Lesa. Slavnou a hojně navštěvovanou byla restaurace Schänke (česky výčep) v objektu č. p. 537 v Dopravní ulici, kde byl v poschodí rozsáhlý taneční sál se speciálně odpruženou podlahou. V této ulici byl ještě v domě č. p. 535 malý šenk a hospody v domě č. p. 544 u tovární lávky a v domech č. p. 666 a 664 u zauhlovací věže. Poměrně známá výletní restaurace Na skřivánčím poli, se nacházela na horním konci Dlouhomostecké ulice v objektu č. p Výčet bývalých hospod lze uzavřít pivnicí v Pobočné ulici v objektu č. p. 239, kde je dnes prodejna stavebních potřeb a v domě č. p. 146 v ulici Za Mlýnem, na cestě do Vesce. Do dnešních dnů se zachovalo pouze šest hostinců a jedna cukrárna s kavárnou. Velmi vyhledávanou a svým způsobem atraktivní byla výletní restaurace Zelené údolí. U ní bylo přírodní jezírko s možností projížděk na pramičkách a posezením ve stínu stromů při poslechu živé hudby. V padesátých letech byl objekt přestavěn na internát pro děti s narušenou výchovou, později zde sídlil Kartografický ústav. Počátkem devadesátých let byla budova přestavěna na hotel. Pod Císařským kamenem se nachází další místo cíle procházek a výletů lesní restaurace Mojžíšův pramen. Jeho historie sahá do osmdesátých let 19. století, kdy zde byla postavena dřevěná stavba se dvěma zastřešenými terasami. V roce 1910 byla restaurace přestavěna do téměř současného stavu. V nedávné době, při odbourání tanečního sálu, byl objeven základní kámen se zakládací listinou s datem V současné době vyhledávají zajímavou restauraci se vkusným interiérem nejen pěší výletníci, ale díky snadnému přístupu také motoristé. V sousedství vratislavického pivovaru byla po jeho výstavbě postavena i restaurace. Stala se dalším místem cílů vycházek a výletů. V létě, na rozlehlé terase ve stínu kaštanů, bylo možné nejen posedět, ale také konzumovat výborná jídla a zapíjet je mokem přímo z pivovaru. Dnes, po úpravě interiéru, je místem diskoték. Restaurace Svoboda v Tanvaldské ulici má bohatou historii. Původní hospoda Zlatý kříž z 19. století byla v roce 1912 přejmenována na Dělnický dům. Ten byl zbořen a přestavěn v roce 1928 do jeho dnešní podoby. (Podrobněji se mu budeme věnovat v příštím vyprávění o vratislavické kultuře). Restaurace U džbánu v Tanvaldské ulici pochází z konce 19. století. Byla zájezdním hostincem a svůj charakter si zachovává dosud. Restaurace U prasete v Dlouhomostecké ulici byla neodmyslitelně spjata s bývalou Starou tělocvičnou, která stála v její blízkosti. V současné době má díky chutným jídlům za přijatelné ceny značnou klientelu. Mezi podniky, které se dodnes zachovaly, je třeba uvést cukrárnu s kavárnou u kina v objektu č. p Do cukrárny se vchází levým vchodem, zatímco do kavárny vchodem pravým. Výčet pohostinství ve Vratislavicích nutno doplnit těmi, které začaly působit v posledním období. V Tanvaldské ulici je možné posedět v Reno baru, v hotelu Zámecká konírna, v herně Fair Play, v ulici U Sila v baru u Rudolfa II., na sídlišti v restauraci Šantán, na koupališti v restauraci Sluníčko či na Nové Rudě v ulici Pod Skalkou v restauraci Koliba. I když se říká všude dobře, doma nejlépe, návštěvu některého z uvedených podniků si neodpusťte. Dobrou chuť a žízeň.

5 2004/3 Vratislavický zpravodaj 5 ozvánka MO Vratislavice n. N. pořádá koncert hudebního tělesa Quartetto con flauto na téma Sbírka hraček pro postižené Jako každoročně pořádají i letos ústavy pro mentálně postižené v našem kraji pro své klienty karneval. Na vratislavickou základní školu se obrátila Vlasta Hamanová, ředitelka denního stacionáře pro mentálně postižené v Proseči nad Nisou, s prosbou o poskytnutí drobných dárků do tomboly. Třídní učitelé vysvětlili žákům, že mohou méně šťastným dětem udělat radost, pokud jim věnují hračku, s kterou si už nehrají. Žáci poté donesli množství plyšáků, panenek, autíček a ostatních hraček, které určitě obšťastní obdarované. paž Setkání autorů minulosti s autory současnosti Uvedeny budou skladby Vivaldiho, Mozarta, Quantza, Kvěcha a Händela. Koncert se uskuteční v neděli 14. března od 19 hodin v sále pod Kaplí Vzkříšení. Školní ples s překvapením Ples sdružení Škola děti rodiče se uskutečnil 27. února. Soubor The Wings na něm předvedl nejen předtančení, ale poskytl zájemcům i krátkou výuku country tanců. Účastníkům zahrál flétnový soubor Zpívajících Blech. O půlnoci přišlo překvapení, když s pásmem písní vystoupily nejprve Bleší maminky a po nich dokonce i Bleší tatínkové. -r- O prázdninách škola nezahálela Ve dnech proběhly jarní prázdniny. Vratislavická základní škola však své brány nezavřela. Každý den řada žáků ve svém volném čase navštívila volné počítačové učebny. V tomto období se také vařilo ve školní jídelně, takže kdo měl zájem, mohl si do ní zajít na oběd. -r- Pozvánka na setkání se Stevenem Ssenyonjo, ředitelem projektu Adopce na dálku v Ugandě a s pracovníky Adopce na dálku Charity Praha, které se uskuteční ve středu 10. března 2004 na faře ve Vratislavicích. Od hod. setkání s dobrovolníky a nábor nových, od setkání s adoptivními rodiči, zájemci o adopci a širokou veřejností. Na setkání budou zodpovězeny otázky týkající se adopce na dálku. Společenský večer škol oly Dne 27. března 2004 se uskuteční společenský večer školy u příležitosti Dne učitelů. Bude se konat v grandhotelu Zlatý lev v Liberci a program bude ještě upřesněn. Vstupenky pro rodiče a další zájemce jsou k dispozici na sekretariátu Základní školy ve Vratislavicích.

6 6 Vratislavický zpravodaj 2004/3 Mladá dynamicky se rozvíjející společnost ELITRONIC byla založena , v areálu bývalého závodu Zbrojovky Brno na hranici měst Liberec a Jablonec n. N. Založením firmy tak vzniklo mnoho pracovních příležitostí pro obyvatele obou krajů. V době svého vzniku měla společnost 6 zaměstnanců a na konci roku 2003 jejich počet dosáhl více než pětadvacetinásobku. Společnost se i nadále rozrůstá a tak stále hledáme nové kvalifikované zaměstnance. Uvítáme nejen lidi z oboru, ale pokud máte chuť učit se nové věci, rádi Vás odborně zaškolíme. A čím že se Elitronic, s. r. o. vlastně zabývá? vývojem a výrobou elektronických a elektrických celků osazováním desek plošných spojů řídícími systémy dopravních prostředků výrobou kompaktních regulačních rozvaděčů Pokud budete mít zájem přidat se k týmu zaměstnanců firmy Elitronic s.r.o., kontaktujte personálního ředitele p. Lindu na tel.:

7 2004/3 Vratislavický zpravodaj 7 polečenská kronika V měsíci březnu oslaví své životní jubileum tito naši spoluobčané: Milan Petřík Jan Svoboda Jitka Dušejovská Anna Hofmanová Růžena Kněbortová Emil Procházka Libuše Straková Věra Havrdová Kateřina Tišliarová Blahopřejeme! Pozvánka MO Vratislavce nad Nisou pořádá besedu s občany, tentokrát na téma Rozvoj obce. Na besedě bude vystavena maketa náměstí Vratislavic, zpracovaná jako námět studentem architektonické fakulty. Beseda se uskuteční v knihovně ve středu 31. března 2004 od 17 hodin. Knihovna nabídne výstavy a besedy Vratislavická knihovna nabídne v březnu kromě běžné výpůjční činnosti také několik výstav a besed. Na panelech v prostorách knihovny bude instalovaná výstava výtvarných děl žáků základní školy z hodin výtvarné výchovy. Tato výstava se bude aktuálně obměňovat. Od 1. do 11. března uspořádá v knihovně keramický kroužek při ZŠ Kouzelný svět hlíny výstavku dílek dětí i dospělých, která vznikala v průběhu činnosti kroužku. Prodejní výstava keramiky z ateliéru Jitky Mlejnkové z Kryštofova Údolí, která byla pro nemoc odložena, se uskuteční od 29. března do 1. dubna. Všechny zmíněné výstavy bude možno navštívit v otevírací době knihovny. Ve středu 10. března od 18 hodin se v knihovně bude konat beseda se spisovatelkou Marií Plášilovou, autorkou nové knihy Ovlivni svůj život. Autorka pohovoří o nemocech, životním stylu, dietách a dalších podobných záležitostech, kterými se zabývá. Ve spolupráci se základní školou chystá knihovna na 24. března besedu s vratislavickým historikem Františkem Jelínkem. Beseda, určená pro členy zdejší odbočky Svazu důchodců i pro širokou veřejnost, se uskuteční v knihovně od 15 hodin. jsj Otevírací doba knihovny Pondělí Středa Čtvrtek a Kompletní služby výpočetní techniky najdete v areálu Intexu podle žluté tabule ISDN: drátové i bezdrátové připojení k INTERNETU servery pro Linux ES i Windows 3 roky záruka (X3.06, 4GB RAM, 5 x HD 36 GB 10 krpm/2 x U320 RAID0/1/5/10, 2xGbit za Kč bez DPH) (P4 3.0, 2 GB, 2 x 36 GB 10 krpm SATA RAID0/1 Gbit a FaEthLAN za Kč bez DPH) osobní počítače levné a s tříletou zárukou instalace sítí LAN i sítí bezdrátových opravy PC, monitorů, tiskáren atd. tiskárny, inkousty, tonery, pásky snímače a tiskárny čárového kódu notebooky nové generace, CD, DVD komplexní péče o výpočetní techniku Fugasoft, spol. s r. o. Tanvaldská 345, Liberec 30 Tel.: , fax: HASIČSKÝ BÁL se uskuteční v sobotu 6. března od 20 hodin v sále Western Clubu. K poslechu i tanci bude hrát DUO Škoda. Prodloužený víkend s Tarotem, cvičením, přípravou zdravé stravy a mnoho dalších aktivit, můžete prožít v Albrechticích v Jizerských horách. Tento program pořádá Marie Plášilová od 22. do 25. dubna Výklad Tarotových karet a osobní konzultace je možné nyní nově objednat na tel. č Prázdninový pobyt v Itálii s programem pořádá společně s CK Marie Plášilová od do v ceně Kč Informace a objednávky na tel. č nebo

8 8 Vratislavický zpravodaj 2004/3 Vratisla atislavický fotbalf Nevalné výsledky v přípravě Muži Jiskry Vratislavice si vedou na zimním turnaji Elitexu Jablonec velice nevalně a navíc se potýkají s nedostatkem hráčů. Horečně hledají doplnění kádru pro jaro, protože se jim nevyhýbají ani zranění. Po delší pauze nastoupil Marcel Štěpánek a všichni se modlí, aby mu zdraví vydrželo. Je skvělý a tým ho potřebuje. Trenér zřejmě sáhne i do starých zásob například pro Davida Šoukala, který by už zase po třech letech měl být zdravotně v pořádku a jeho přihrávky opět mají oči. Tým prohál s Elitexem C na ledovém terénu 5:7, když v divokém průběhu prohrával 0:2, vedl 4:2 a 5:3... Maršovicím Jiskra v béčkové sestavě podlehla 2:3. bar Nesmyslně rozlosované soutěže Okresní sportovně-technická komise fotbalového svazu na rozlosování jara 2004 navzdory připomínkám nic nezměnila, takže se Vratislavičtí musí smířit s přehazováním zápasů všech družstev tak, aby se na hřiště vůbec vešla. Muži začínají doma v s Osečnou, žáci hrají ve Vesci. V neděli hrají muži od v Nové Vsi, dorost i žáci mají nalosované volno. V sobotu hostí muži v Bílý Kostel, dorost jede do Českého Dubu a žáci na Rapid Pavlovice. A potom už začnou problémy s přehazováním zápasů na neděle, protože všechna družstva Jiskry mají hrát doma vždy v tutéž sobotu... A to se fotbalisté ještě musí dohodnout s hasiči, kteří na hřišti pořádají své krajské i okresní soutěže. bar Hravě dosáhnete na bydlení KE KAŽDÉMU PŘEKLENOVACÍMU ÚVĚRU STARTOVACÍ ÚROKOVÁ SAZBA 2, 75% Nabídka přesně pro Vás: možnost až tříměsíčních splátkových prázdnin garance sjednaných úrokových sazeb po celou dobu splatnosti, možnost nulového počátečního vkladu Jen do Kontakt: Stavební spořitelna České spořitelny, Ing. Eva Müllerová, tel. č Pozvánka na přednášku s besedou na téma AUGSBURG město staré let (velkoplošnou diaprojekci s průvodním slovem) uvede dipl. Ing. Julius Novak z Augsburgu. Přednáška se uskutečnív sále pod Kaplí Vzkříšení ve čtvrtek 11. března od 14 hodin v jazyce německém, od 16 a 18 hodin v jazyce českém. Žáci se vytáhli Vratislavičtí žáci se na halovém turnaji Slovanu Liberec vytáhli. Po dvou prohrách konečně zabrali a po výborném výkonu skončili na 2. místě za Slovanem A. Ten vyhrál brankou půl minuty před koncem zápasu... Vratislavice reprezentovali Pavel Chovanec (nejlepší střelec turnaje se 6 góly!), Jiří Dlouhý (2 góly), Jakub Štefan, Jiří Štefan (3 góly), Radek Komárek, Oto Kusý, David Šturm, Jakub Mach, Pavel Gebrián a brankář Lukáš Ježek. Ten opět zachytal výborně (byl už na předchozím turnaji v Železném Brodě vyhlášen nejlepším brankářem z deseti gólmanů, družstvo tam skončilo šesté, když třikrát prohrálo 0:1). Na turnaji v Liberci Vratislavice dvakrát prohrály a pětkrát vyhrály. Získaly 15 bodů a skóre 11:6. Výsledky: Jiskra Vratislavice Slovan Liberec B 0:3, J. V. Slovan A 0:1, J. V. Slovan C 3:0, J. V. FK Jablonec A 3:0, J. V. Jablonec B 1:0, J. V. Turnov 1:0, J. V. Doksy 3:2. bar Vydařený fotbalový ples Všichni zúčastnění si pochvalovali vydařenou fotbalověplesovou zábavu, která se konala ve Western Clubu ve Vratislavicích. Nadšeni byli zejména výbornou hudbou skupiny Kurýr z Jablonce, která padla do noty všem generacím. Spokojenost byla i s organizací a také s chuťovkou v podobě vystoupení děvčat z kroužku sportovního aerobiku FINE FIT Vratislavice s trenérkou Andreou Trakalovou. Děvčata předvedla doslova precizní sportovní výkon ve dvou detailně propracovaných sestavách, nechyběla samozřejmě ani ženská krása. A to měly dívky strach z prostoru, do kterého se jich muselo všech šestnáct vejít. Zvládly to na jedničku s hvězdičkou a patří jim srdečný dík za zpestření programu. Fotbalisté zřejmě uspořádají také májovou zábavu. bar Vratislavický zpravodaj Vyšlo Vydává Městský obvod Vratislavice nad Nisou, Tanvaldská 50, Liberec 30. Povoleno MK ČR E tel.: Odpovědný redaktor: J. Sedlák Sazba: P. Polda. Tisk: Geoprint Liberec. Náklad výtisků. Uzávěrka tohoto čísla byla

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N STAROSTA 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 11.2. 2009 Bod pořadu jednání: 14) Informace starosty Věc: Informace starosty

Více

Zastupitelstvo města Příbora. 1. Pravidla pro přidělení veřejné finanční podpory z

Zastupitelstvo města Příbora. 1. Pravidla pro přidělení veřejné finanční podpory z MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR nám.s.freuda 19, 742 58 Příbor IČ: 00988328 Název vnitřního předpisu: PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA PŘÍBORA Číslo: 1/2007 Schválil:

Více

Dotační program na podporu aktivit v oblasti sportu a tělovýchovy ze Sportovního fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2015

Dotační program na podporu aktivit v oblasti sportu a tělovýchovy ze Sportovního fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2015 Dotační program na podporu aktivit v oblasti sportu a tělovýchovy ze Sportovního fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2015 Dotace na podporu aktivit v oblasti sportu a tělovýchovy

Více

Kontrolní výbor 15. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU. Markéta Secká. Vlastimil Jech předseda kontrolního výboru. Návrh usnesení

Kontrolní výbor 15. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU. Markéta Secká. Vlastimil Jech předseda kontrolního výboru. Návrh usnesení Kontrolní výbor 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 27. 9. 2011 Bod pořadu jednání: 15. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU Věc: Informace kontrolního výboru Důvod předložení:

Více

7. METODICKÝ POKYN PRO POSKYTNUTÍ NEÚČELOVÉHO NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU

7. METODICKÝ POKYN PRO POSKYTNUTÍ NEÚČELOVÉHO NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU Ekonomický odbor 1. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 15. 1. 2014 Bod pořadu jednání: 7. METODICKÝ POKYN PRO POSKYTNUTÍ NEÚČELOVÉHO NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU Věc:

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Směrnice Rady města Proseč Pravidla pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit Rada města Proseč se na svém zasedání dne 23. 10. 2012 usnesením

Více

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení 1. Dotací se pro účely těchto pravidel rozumí finanční prostředky poskytnuté dle ustanovení 85 písm. c)

Více

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku:

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku: MĚSTO DESNÁ Rada města 468 61 Desná v Jizerských horách, Krkonošská 318, Tel. 483 337 941, Fax. 483 337 953, Mobil:737248436 e-mail : epodatelna@mesto-desna.cz Pravidla pro poskytování finančních příspěvků

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ 3. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n. N. dne: 04. 03. 2009 Bod pořadu jednání: 9. 1. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ R.

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

Ekonomický odbor. Na podkladě zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších zákonů, 4. Lukáš Pohanka, starosta

Ekonomický odbor. Na podkladě zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších zákonů, 4. Lukáš Pohanka, starosta Ekonomický odbor 10. Zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 12. 12. 2012 Bod pořadu jednání: 9. ROZPOČET NA ROK 2013 Věc: Rozpočet na rok 2013 Důvod předložení: Zpracoval:

Více

STATUT ÚČELOVÉHO FONDU OBCE RADIMOVICE

STATUT ÚČELOVÉHO FONDU OBCE RADIMOVICE STATUT ÚČELOVÉHO FONDU OBCE RADIMOVICE Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Účelový fond obce Radimovice (dále jen obec) je zřízen usnesením zastupitelstva obce č. 5/2015 ze dne 9.3.2015 jako trvalý účelový fond

Více

Dotační program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí (ŽP) z fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2015

Dotační program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí (ŽP) z fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2015 Dotační program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí (ŽP) z fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2015 Dotace na podporu aktivit v oblasti ŽP Účel podpory Důvody podpory

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, Josef Želinský, Petr Šikola, JUDr.

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N 5. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n/n dne: 20.5.2009 Bod pořadu jednání: Věc: Informace Finančního výboru Zpracoval: pí. Šábrtová

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Odbor kultury, školství a sportu

Odbor kultury, školství a sportu Odbor kultury, školství a sportu 6. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n. N. dne 15. 6. Bod pořadu jednání: 21. 1. KOLO DOTACÍ Z KULTURNÍHO FONDU MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE

Více

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Program upravuje poskytování dotací v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č.

Více

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín Článek I. Úvod 1) Účelem poskytování podpor je pečovat o všestranný rozvoj území obce a uspokojování potřeb jeho obyvatel. Obec tak činí

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Z á p i s. Přítomni: J. Bém, P. Luska, Bc. Kalenda, p. Švenka. Omluveni: Mgr. Šormová, Ing. Stejskal, p. Řehák. Program jednání:

Z á p i s. Přítomni: J. Bém, P. Luska, Bc. Kalenda, p. Švenka. Omluveni: Mgr. Šormová, Ing. Stejskal, p. Řehák. Program jednání: Z á p i s z 13. jednání kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 10. 3. 2010 od 9,00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: J. Bém, P. Luska, Bc. Kalenda,

Více

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu Schváleno usnesením Zastupitelstva obce Tlumačov Z11/26/09/14

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 6. 2015 Bod pořadu jednání: Dotační program pro poskytnutí finančních prostředků na provozní náklady spojené se stravováním

Více

Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení

Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Letohrad se na svém zasedání dne 17. 09. 2007 usnesením č. 131/2007 usneslo vydat dle

Více

Statut komisí místní samosprávy

Statut komisí místní samosprávy č. 1/2015 SMĚRNICE Rady města Hradec Králové ze dne 13.01.2015 Statut komisí místní samosprávy schválená usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2015/77 ze dne13.01.2015 Účinnost od Zpracovatel Projednáno

Více

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm.

Více

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Datum a místo konání: 10. června 2014, v ZŠ Bronzová od 18:00 hod. Obsah: 1 Přivítání účastníků, předložení programu, seznámení s pravidly

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství a sociálních věcí Mgr. Vojtěch Bušina,

Více

Doporučení ke správnému čerpání a vyúčtování finančních prostředků čerpaných z dotačních programů vyhlášených městem Žďár nad Sázavou

Doporučení ke správnému čerpání a vyúčtování finančních prostředků čerpaných z dotačních programů vyhlášených městem Žďár nad Sázavou Doporučení ke správnému čerpání a vyúčtování finančních prostředků čerpaných z dotačních programů vyhlášených městem Žďár nad Sázavou Novelou zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Více

I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015

I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015 I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015 1.Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční podpory žádosti o finanční podporu mohou podávat právnické i fyzické osoby odevzdat žádost o finanční

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e ze dne 6. května 1996 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území obce Líbeznic Obecní zastupitelstvo obce Líbeznic

Více

Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním

Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova

Více

Starosta 28. INFORMACE STAROSTY. Lukáš Pohanka, starosta RMO. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení

Starosta 28. INFORMACE STAROSTY. Lukáš Pohanka, starosta RMO. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení Starosta 7. Zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 08. 09. 2010 Bod pořadu jednání: 28. INFORMACE STAROSTY Věc: Informace starosty Důvod předložení: Zpracoval: Projednáno:

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Protokol z kontrolní akce "Kontrola čerpání prostředků za rok 2013 z městských fondů Ekofond,

Více

Kontrolní výbor 17. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU. Markéta Secká. Vlastimil Jech předseda kontrolního výboru. Návrh usnesení

Kontrolní výbor 17. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU. Markéta Secká. Vlastimil Jech předseda kontrolního výboru. Návrh usnesení Kontrolní výbor 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 19. 12. 2011 Bod pořadu jednání: 17. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU Věc: Informace kontrolního výboru Důvod předložení:

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

24. INFORMACE STAROSTY

24. INFORMACE STAROSTY Starosta 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 16. 12. 2009 Bod pořadu jednání: 24. INFORMACE STAROSTY Věc: Informace starosty Důvod předložení: Zpracoval: Lukáš

Více

Návrh Rady MO Liberec Vratislavice nad Nisou na přidělení dotací z Kulturního fondu MO Liberec Vratislavice nad Nisou. Lukáš Pohanka, starosta

Návrh Rady MO Liberec Vratislavice nad Nisou na přidělení dotací z Kulturního fondu MO Liberec Vratislavice nad Nisou. Lukáš Pohanka, starosta Starosta 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 17. 02. 2010 Bod pořadu jednání: 9. NÁVRH RADY MO LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU NA PŘIDĚLENÍ DOTACÍ Z KULTURNÍHO FONDU

Více

Pravidla pro poskytování nadačních příspěvků z prostředků Nadace BESIP

Pravidla pro poskytování nadačních příspěvků z prostředků Nadace BESIP Pravidla pro poskytování nadačních příspěvků z prostředků Nadace BESIP I. Nadační příspěvek 1. Nadační příspěvek je možné poskytnout právnickým nebo fyzickým osobám (dále jen žadatelé ) pouze v souladu

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0116/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 4.1. Návrh rozpočtu MČ Praha Zličín na rok 2015, návrh investičních akcí

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků pod částí dvou garáží v lokalitě Chmelnice 2. Informace o plnění

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 24. 6. 21 Bod pořadu jednání: Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu Statutárního

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Čl. II. Podmínky poskytnutí dotace

Čl. II. Podmínky poskytnutí dotace KARLOVARSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu na realizaci opatření na ochranu před povodněmi

Více

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 R6 50/2013 Statutární město Brno Městská část Brno-Medlánky Rada MČ Brno-Medlánky Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 Přítomni: JUDr. Marek Michal, Doc. Ing. Sedlák

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Z á p i s. z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.

Z á p i s. z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2. Z á p i s z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.903 Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: PaedDr. Jindřich

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Program pro poskytování dotací v oblasti prevence kriminality města Česká Lípa

Program pro poskytování dotací v oblasti prevence kriminality města Česká Lípa Program pro poskytování dotací v oblasti prevence kriminality města Česká Lípa na rok 2015 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města Usnesení z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města! upravené! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 226/15: Rada města schválila program jednání

Více

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice OBEC ŽELEŠICE Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice Účinnost od: 7.2.2014 Zástupce obce - poskytovatele: Ing. Jiří Kvasnička, starosta obce Želešice 1 Článek I Základní

Více

Zápis. z 11. schůze Rady města Český Brod konané dne 10.4.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 11. schůze Rady města Český Brod konané dne 10.4.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 11. schůze Rady města Český Brod konané dne 10.4.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, p. Jeník, MUDr. Blažek, Bc. Nekolný p. Brom - tajemník MěÚ Hosté: JUDr. Marková, Omluveni:

Více

Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STATUT. Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne

Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STATUT. Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STATUT Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne I. Úvodní ustanovení Místní akční skupina Podještědí, z.s. se sídlem Proseč pod Ještědem 89,

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014 Bod programu: 25 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Komise pro investice a opravy

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

Podmínky pro poskytnutí dotačního programu v oblasti podpory sportovních aktivit spolků MČ P15 pro rok 2015.

Podmínky pro poskytnutí dotačního programu v oblasti podpory sportovních aktivit spolků MČ P15 pro rok 2015. Příloha č. 2 USN R-377 Podmínky pro poskytnutí dotačního programu v oblasti podpory sportovních aktivit spolků MČ P15 pro rok 2015. I. Úvodní ustanovení 1. Dotační program v oblasti podpory sportovních

Více

22. mimořádné ZASEDÁNÍ RADY KRAJE DNE 12. 11. 2012 Zpís.

22. mimořádné ZASEDÁNÍ RADY KRAJE DNE 12. 11. 2012 Zpís. 22. mimořádné ZASEDÁNÍ RADY KRAJE DNE 12. 11. 2012 Zpís. Bod pořadu jednání: 16. Věc: Rozpočtové opatření č. 286/12 úprava kapitoly 914 04 Důvod předložení: Zpracoval: Zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 vypracovaný v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění

Více

ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI

ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto zásady stanoví postup pro poskytování neinvestiční dotace z

Více

Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM. p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková, p.mištíková

Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM. p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková, p.mištíková Zastupitelstva města, které se konalo 1/10 Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Hosté: viz. presenční listina p. Horáková, p. Šimoník p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková,

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava , v KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 " ", o o o I c Čj.: Sp. zn.:

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Čas zahájení: 18:05 Ověřitelé: Oldřich Preisler, Hana Topinková Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

1. 7. 2015. 3. 8. 2015 30.9.2015, do 14.00 hod. 7.330.000,- Kč

1. 7. 2015. 3. 8. 2015 30.9.2015, do 14.00 hod. 7.330.000,- Kč Po projednání Program č. 2.1 Program obnovy venkova Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Číslo a název oblasti podpory: 2 regionální rozvoj Číslo a název programu: 2.1 Program obnovy venkova

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2015 Bod pořadu jednání: Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec

Více

Ekonomické oddělení. 7. Zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 8. 9. 2010. Bod pořadu jednání:

Ekonomické oddělení. 7. Zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 8. 9. 2010. Bod pořadu jednání: Ekonomické oddělení 7. Zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 8. 9. 2010 Bod pořadu jednání: 7. INFORMACE FINANČNÍHO VÝBORU Věc: Informace Finančního výboru z 1. 9. 2010

Více

4. MČ P7 vypisuje granty na podporu sportovní činnosti. Zadání grantů na podporu sportovní činnosti stanovuje Rada MČ P7.

4. MČ P7 vypisuje granty na podporu sportovní činnosti. Zadání grantů na podporu sportovní činnosti stanovuje Rada MČ P7. Pravidla pro grantovou podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 7, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých

Více

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Obecní úřad Rušinov, Rušinov 47, 583 01 Chotěboř telefon: 569692281, mobil: 724288418 www.obecrusinov.cz e mail: rusinov@seznam.cz Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Datum a čas konání: 2.9.2015

Více

Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010

Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010 Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010 Přítomni: Bursa Radek Dudková Eva Durda Jiří Bc. Choutka Václav Mališová Jana Ing. Veverková Jitka Omluveni: Novák Vilém Zapisovatelkou

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov O B E C V I N T Í Ř O V 357 44 Vintířov 62 Telefon: 352 665416 e-mail: vintirov@vintirov.cz Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov OBSAH: i. Úvod II. Žadatelé o dotace III. Podávání žádostí

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Prezentace na jednání zastupitelstva. vypracoval: plk. JUDr. Miroslav Dvořák ředitel OŘ

Prezentace na jednání zastupitelstva. vypracoval: plk. JUDr. Miroslav Dvořák ředitel OŘ Okresníředitelstv editelstvíliberec Prezentace na jednání zastupitelstva. vypracoval: plk. JUDr. Miroslav Dvořák ředitel OŘ Program příspěvku Trestná činnost za rok 26 a vývojové trendy kriminality Projekt

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Metodika pro poskytování dotací v oblasti kultury a zájmové činnosti

Metodika pro poskytování dotací v oblasti kultury a zájmové činnosti Město Blansko Metodika pro poskytování dotací v oblasti kultury a zájmové činnosti Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Finanční zdroje 3. Obecné podmínky poskytování dotace 4. Určování výše dotace v 1. pilíři

Více

NÁVRH - komentář k závěrečnému účtu Obce Nesovice k 31.12.2009

NÁVRH - komentář k závěrečnému účtu Obce Nesovice k 31.12.2009 NÁVRH - komentář k závěrečnému účtu Obce Nesovice k 31.12.2009 Příjmy : Příjmy v oblasti daní nelze žádným způsobem ovlivnit. Ostatní příjmy byly upraveny dle skutečnosti, pouze v jednom případě zůstalo

Více

Zápis ze zasedání výboru pro sociální politiku Zastupitelstva města Česká Lípa

Zápis ze zasedání výboru pro sociální politiku Zastupitelstva města Česká Lípa Zastupitelstva města 1/5 Přítomni: Mgr. Eva Stehlíková, Mgr. Zdeňka Cibulková, Ing. Petr Máška, MUDr. Jana Kalousová - Jansová, p. Miloslav Václav, PaedDr. Jiřina Ledvinková, JUDr. Jana Zejdová, pí. Irena

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013 kancelář starosty 1. (10) Umístění čerpací stanice společnosti COOP v Červeném Kostelci Jiří Prouza 2. (11) Oprava

Více

KOMISE PRO BEZPEČNOST RADY MĚSTA PLZNĚ Zápis č. 3/2011

KOMISE PRO BEZPEČNOST RADY MĚSTA PLZNĚ Zápis č. 3/2011 KOMISE PRO BEZPEČNOST RADY MĚSTA PLZNĚ Zápis č. 3/2011 Ze dne 22. června 2011 Zasedací místnost náměstí Republiky č. 16 Plzeň Začátek jednání: 14:00 hod. Konec jednání : 15.30 hod. Přítomni : dle prezentační

Více

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání:

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání: Z á p i s z 33. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 10. listopadu 2011 od 13 hodin v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Přítomni:

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více