PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI A RODINY - SITUACE VE ŠPANĚLSKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI A RODINY - SITUACE VE ŠPANĚLSKU"

Transkript

1 PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI A RODINY - SITUACE VE ŠPANĚLSKU Autor : Imma Mirales, FTF Barcelona Prezentováno na TM 1 Paříž, říjen DĚTÍ POD OCHRANOU ADMINISTRATIVY VE STŘEDISCÍCH (10000 MLADŠÍ NEŽ 6 LET) V PĚSTOUNSKÉ PÉČI 80% ŠIRŠÍ RODINA, PŘÍBUZNÍ 20% NOVÉ RODINY Vysvětlení španělského práva týkajícího se ochrany dětí: mladších dětí do 6 let, kteří nejsou v péči institucí. 3 MANAŽERSKÉ MODELY Veřejné vlastnictví a řízení Veřejné vlastnictci a soukromé řízení Soukromé vlastnictví a řízení Španělský závazek k privatizaci. 2 soukromé organizace operují s částkou 1, Euro STŘEDISKA 55 procent ve 3 oblastech Španělska Ve Španělsku jsou opatření pro skupiny mladistvých řízeny zákonem 1/1996 vydaného 15.ledna, Právní ochrana nladistvých, částečně doiplňující Občanský zákoník a Občanský soudní řád. Intervence v situacích péče začíná když jsou identifikovány rizikové situace, které se týkají zodpovědných veřejných institucí, jejichž úkolem je ochrana mladistvých, které, v případě potřeby, zahájí činnost k omezení rizik a budou sledovat vývoj dítěte. V případech, když veřejná instituce dojde k názoru, že se jedná o beznadějnou situaci, v souladu s článkem 172 a následujících článků občanského zákoníku, bude dána odpovědnost za dítě tomu, kdo je schopen vykonávat odpovědnou péči a bude informovat veřejného žalobce. Funkce péče nebo ochrany dítěte bude přenesena do pěstounské péče nebo rezidenční péče. Pěstounská péče bude vykonávána osobou nebo osobami, které budou určeny veřejnými

2 institucemi. Rezidenční péče bude vykonávána ředitelem zařízení střediska, do kterého je dítě přijato. Jedná se o typ umístění v domě (domácnosti) pěstounské rodiny, která může být širší rodinou (strýc, prarodiče atd.) nebo jinou osobou, která může být vzata v úvahu, splňuje-li podmínky vhodnosti a projde technickým vyhodnocením provedeným admninistrativou. V případě Katalánie je toto vyhodnocení vykonáváno spolupracujícími organizacemi. Spolupracující instituce pro rodinnou integraci (ICIF) Jedná se o neziskové organizace, které jsou v souladu se zákonem, soustředí se na ochranu mladistvých a splňují podmínky akreditací dle Prohlášení 337/1995 z , za účelem rozvoje funkcí mediace která umožňuje sjednotit dítě a rodinu. Funkce svěřené organizaci ICIF Studie, příprava a svěření rodin, které se ucházejí o svěření dítěte. Výzkum rodin, které jsou pro děti navrženy. Zprostředkování párování dětí do rodin specialními metodami. Sledování dítěte v souladu se směrnicemi kompetentní instituce ( autotrity). Odborná příprava trénink kandidátu na pěstounství. Osvěta a propagace pěstounské péče. Spolupráce při vedení na základě článku 173 občanského zákoníku, kde jsou stanoveny různé typy pěstounské péče a jejich forem: Jednoduchá péče: dočasné, zajišťuje reintegraci dítěte s rodinou nebo jinými ochranými opatřeními. Stálá péče: když věk a jiné okolnosti týkající se dítěte nebo jeho rodiny to vyžadují. Pěstounská péče před adopcí: když vyvstává pravděpodobnost, že hostitelská rodina je vhodná pro adopci dítěte. V Katálnii, v souladu s potřebmi dětí a statusem jejich rodiny, je 6 typů umístění : Naléhavá a diagnostická pěstounská péče: Hostitel umožňuje žít dítěti s rodinou, po dobu kdy se analyzují okolnosti, které vedly k umístění dítěte mimo rodinu. Je to druh umístění, které se soustředí na děti do 6 let. Doba umístění je po dobu nezbytnou pro stadium (anaýze) situace dětí a rodiny. Krátkodobá péče: o dítě se stará rodina, a dítě bude vráceno do rodiny během dvou let. Dlouhodobá péče: O toto dítě se stará rodina, původní rodina překonává problém, jejich řešení bude vyžadovat čas.umístění se očekává patrně déle než dva roky.

3 Osoba nebo rodina zainteresovaní v hostitelství se musí obrátit na Katalánskou adopční instituci (ICA),která reprezentuje oblast Barcelony, Girony,Lleida, Taragony a Amposty, v jiném případě si musí dohodnout schůzku v instituci ICIF. Je nezbytné předložit žádost pro umístění s osobními informacemi hostitele,specifické pro typ umístění. Příloha k dokumentaci : Výpis z rejstříku trestů pro každého kandidáta. Lékařská zpráva oi fyzickém a psychickém zdraví, vydaná lékařem. Prostředky registrace. Proces registrace Dokumentace může být podánba na ICA nebo jakékoliv ICIF. Od okamžiku, kdy je žádost podána,uchazeči procházejí vyhodnocováním,které sestává z minimálně dvou pohovorů a rozhovoru v jejich domácnosti. Také je potřeba účastnit se specifických tréninkových sezení pro pěstounské rodiny. Studium a vyhodnocení vedou k psychologické zprávě, která se týká rodinné jednotky, která také zahrnuje předpokládanou charakteristiku dítěte, které by mělo být rodinou nebo osobou přijato a přibližným typem umístění. V tomto vyhodocacím procesu zodpovědnými insotucemi jsou ICIF akreditované vládou Katalánie. PROCES VYHODNOCOVÁNÍ OKOLNOSTI KTERÉ MUSÍ BÝT BRÁNY V ÚVAHU PŘI VYHODNOCOVÁNÍ RODIN, KTERÉ CHTĚJÍ PŘIJMOUT DÍTĚ : A. Osobní předpoklady charakteristiky Fyzické nebo mentální nemoci, které by omezovaly péči o dítě. Schopnost se přizpůsobit nové situaci. Citová vyrovnanost, Schopnost se odhodlat ke změně / činu B. Socioekonomické okolnosti Životní podmínky Odpovídající bytové podmínky

4 C. Jiné okolnosti Schopnost směrovat vzdělání a rodinné prostředí, které podporuje vzdělávací cíl. Motivace odpovídající účelu pěstounství. Sdílení celou rodinou. Akceptování, pokud možno, vztahu dítěte s rodiči a rodinou a umožnit navrat, a přijmout historii, identitu a kulturu dítěte Ochota ke spolupráci a akceptování sledování a odborných rad během procesu. REZIDENČNÍ PÉČE V případech kdy není možná pěstounská péče, mladistvý je umístěn do ochranného centra, rezidenční péče o děti má ochranný charakter, který přebírá odpovědná veřejná jednotka jako možnost jak vykonávat ochranu mladistvého. Většina center ochrany dítěte ve Španělsku je v rukou soukromých jednotek (soukromá centra a neziskové organizace) ale take jsou ve veřejném vlastnictví, které jsou závislé na utonomních komunitách, které jsou kordinovány v rámnci celého státu Ministertvem jednoty a sociálního blahobytu. Tento typ umístění byl odsouhlasen oblastním ředitelstvím odboru sociálního společenského blahobytu, v zájmu mladistvých, a toto je nejvíce odpovídající zákrok, jako výsledek: 1.Žádost rodičů nebo pěstounů, když se ze závažných důvodů se nesjou schopni starat o svěřené děti. Tato žádost je adresována veřejné instituci, buď přímo nebo skrz místní sociální služby,které rozhodnou zda tento zákrok bude efektivní. 2. Předpoklad pro pěstounství vydaný veřejnou institucí v případě ponechání dítěte bez péče nebo v podobných situacích. 3.Na základě rozhodnutí soudu Přestože veřejná jednotka se zodpovědně stará o svěřené dítě v její péči, rodiče nebo pečovatelé musí být informováni právní formou během 48 hodin. Takto neučinit může způsobit úřední zásah a tímto způsobené důsledky, pokud ovšem nebylo toto činění ovlivněno rozhodnutím soudce. V každém případě musí veřejná administrativa (správa) zajistit, že dítě zůstává v místní péči na nejkratší možný čas, protože důvod tohoto umístění je krátkodobý, přičemž a zároveň podmínk a prosdtředí pro dítě jsou znovuvytvořeny v odpovídajícím prostředí a bude jasné, že přispějí ke stabilní podpoře, obzvláště znovusjednocení rodiny.

5 V Katalánsku je EAIA vybavení pro péči o děti a dospívající odpovědné za vyhodnocování statutů dětí a rodin za účelem vývinu návrhů, které pomáhají dítěti a sledují implementaci shodných měřítek v koordinaci s ostatními odborníky, kteří se podílejí na specifických případech: veřejné sociální služby, autority zajišťující dodržování zákonů, vzdělávatelé, učitelé, a pod. Jsou to odborníci, kteří poskytují psychologickou podporu rodinám dětí, které jsou v péči vlády. TYPY POBYTOVÉ PÉČE Pobytová vzdělávací centra, CRAE, (Centre Residential d Acció Educativa). Tento zdroj pobytových pečovacích středisek má za úkol umístit dítě do odpovídající instituce v souladu s jeho specifickými vlastnostmi a charakteristikami tak aby dítěti byla poskytnuta potřebná péče a vzdělání. Toto se musí stát, když je předpoklad, že hrozí dítěti / nezletilému nebezpečí oddělení od rodiny a když není možno nebo doporučitelná péče osobou nebo rodinou. Přijímací střediska péče (Centre d acolliment). Pobytové služby, vlastněny nebo ve spolupráci s DGAIA, které poskytují vícedisciplinární technické týmy (doktory, psychológy, vzdělávatele a sociální pracovníky), kteří se soustředí na pozorování a vyhodnocování situace dětí, které byly svěřeny, a zároveň i jejich rodin, je připravit je na navrhované akce. Do této instituce se umisťují pouze děti, které potřebují okamžitou pozornost a musí být odděleny od rodiny. Otevřené středisko (center obert) Ústav pro ochranu a péči o ohrožené děti mimo školní hodiny. Soustředí se na budování osobnosti, získávání základních schopností a pozornosti na společenské a vzdělávací nedostatky. Jedná se o závislost na regionálních radách místních autorit nebo privátních společenských iniciativách. Středisko pro cizí nedoprovázené nezletilce: V poslední době zvýšená imigrace postavila přicházející děti do nebezpečí bezmocnosti. Z tohoto důvodu byla založena zvláštní střediska pro ochranu těchto dětí. Pobytové středisko pro dospívající Pro dospívající, kteří byli pod ochranou DGAIA a dosáhli dospělosti (18 let) byly ustanoveny pravidla za účelem vzbuzování zájmu o práci a společenského znovuzepojení. Kontrolované ubytování (Asistence čurání) Evičko, podívej se na to do slovníku, uvidíš, že si nevymýšlím) Zdroj vzdělání mladých dospělých se nepodporovat a minimální záruky osobní nezávislosti. Tento zdroj poskytuje dětem ve věku 16 až 18, které jsou chráněny DGAIA v určitých okolnostech. Sociální a práce její uvedeni v praxi (programa d inserció sociolaboral) obsahuje: předslužební trénink, pracovní a specifický trénink, podporu ve společenském zařazením a

6 pracovních zkušenostech. Nezletilci je přidělen mentor jako osoba odpovědná za práci, která se vztahuje k procesu získání společenské a odborné nezávislosti. ZPRÁVY, KTERÉ MUSÍ BÝT PŘEDLOŽENY Pokud je umístění provedeno, záleží na charakteru smyslu správného rozhodnutí, týkajícího se tohoto rozhodnutí. V případě péče o dítě v Katalánii (ve spolupráci s DEGAIA, Directorate General of Care for Children and Adolescents), které činí patřičná rozhodnutí, díky pravidelným pohovorům s nezletilými a osobami, které pečují o toto dítě. V případě místní péče je technický tým společně s technickým týmem z EAIA, které vyhodnocují situace skrze pravidelné zprávy a pohovory a které také asistují dítěti a když je potřeba biologické rodině. V rezidenčních střediscích není žádná povinná forma udržování směrnic, vše záleží na technických charakteristikách a vybavení, které umožní správné vyhodnocení dítěte na všech úrovních (zdravotní, společenské, psychologické, vzdělávací). Běžné doklady jsou většinou:. PEC (Plán školního vzdělání): Doklad, který potvrzuje cíle, které mají být dosaženy a směrnice, kterými se řídí středisko. IEP (Individuální vzdělávací projekt): Zpráva o individuálním vývoji jednotlivého dítěte od jeho přijetí do péče do doby jeho opuštění. Tento dokument je postaven na určitých cílech, které by měly být dosaženy každým dítětem během daného času takže se neustále mění a jsou záznamem toho, co dítě splnilo a dosáhlo a co by dosáhnout mělo. Další velmi běžný dokument je kniha událostí kde jsou zaneseny všechny důležité události, které se staly během dne všem nebo jednotlivým dětem. Pečovací střediska musí mít vždy dostatek perzonálu aby byli vždy přítomni jako vzdělávatelé a kniha událostí se tak stane zásadním nástrojem komunikace mezi nimi. Konají se pravidelná týdení, měsíční a čtvrtletní setkání za účelem shody ohledně společrných cílů týkajících se vyhodnocení situace dospívajících a je doporučeno zachovat záznam z těchto setkání. STATUS ZACHOVÁNÍ VZTAHU MEZI DĚTMI V PÉČI A JEJICH RODINAMI

7 Během přijímání, zvláště v rezidenční péči, hlavním cílem je obnovení soužití rodiny, buď s biologickou rodinou nebo širší rodinou (prarodiče, strýcové atd.). Pokud to není možné, administrace se bude snažit o přijetí dítěte jinými zainteresovanými osobami, pokud jsou vhodní. Vztah s biologickou rodinou se děje týdeními návštěvami rodinou nebo zainteresobvanými osobami a také je možno a také dítě může opustit centrum a pobývat o víkendu s rodinou.svátky nebo určitá časová období jsou stanoveny za účelem koexistence v nových podmínkách kde dítě žije. Neexistuje v tomto směru žádný protokol, přestože jsme si to ustanovili jako prioritní cíl.

SMĚRNICE O NÁHRADNÍ PÉČI O DĚTI

SMĚRNICE O NÁHRADNÍ PÉČI O DĚTI SMĚRNICE O NÁHRADNÍ PÉČI O DĚTI Rámec Organizace spojených národů Překonávání hranic v oblasti služeb a podpory pro děti a rodiny 2 SMĚRNICE O NÁHRADNÍ PÉČI O DĚTI MEZINÁRODNÍ SDRUŽENÍ SOS DĚTSKÝCH VESNIČEK

Více

Nevládní zpráva o plnění Úmluvy o právech dítěte v České republice

Nevládní zpráva o plnění Úmluvy o právech dítěte v České republice Nevládní zpráva o plnění Úmluvy o právech dítěte v České republice V zájmu dítěte, o.s. ve spolupráci s: Amalthea, o.s., Středisko náhradní rodinné péče, o.s., Člověk hledá člověka červen 2010 Úvod O autorech

Více

Nevládní zpráva o plnění Úmluvy o právech dítěte v České republice

Nevládní zpráva o plnění Úmluvy o právech dítěte v České republice Nevládní zpráva o plnění Úmluvy o právech dítěte v České republice V zájmu dítěte, o.s. vzd@vzd.cz ve spolupráci s: Amalthea, o.s., Středisko náhradní rodinné péče, o.s., Sdružení SOS dětských vesniček

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ I. Úvod Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen Úmluva ) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé

Více

Zákon č. 109/2002 Sb.

Zákon č. 109/2002 Sb. Zákon č. 109/2002 Sb. ZÁKON ze dne 5. února 2002 o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů ve

Více

Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti

Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti Ministerstvo práce a sociálních PhDr. věcímiloslav Macela Mgr. Klára Trubačová Barbara Resnerová Odbor

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Pěstounská péče na přechodnou dobu současná úprava a úvahy de lege ferenda

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Pěstounská péče na přechodnou dobu současná úprava a úvahy de lege ferenda Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra občanského práva DIPLOMOVÁ PRÁCE Pěstounská péče na přechodnou dobu současná úprava a úvahy de lege ferenda Lenka Večeřová 2008/2009 Prohlašuji, že jsem

Více

109/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 5. února 2002

109/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 5. února 2002 109/2002 Sb. ZÁKON ze dne 5. února 2002 o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů Změna: 476/2004

Více

Směrnice UNHCR pro určování nejlepšího zájmu dítěte

Směrnice UNHCR pro určování nejlepšího zájmu dítěte Směrnice UNHCR pro určování nejlepšího zájmu dítěte Český překlad byl zajištěn díky finanční podpoře Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Children s High Level Group a pražské kanceláře UNHCR.

Více

METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství

METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství Metodika přípravy k pěstounství 2011 Poprvé

Více

Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči a osvojení (v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku)

Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči a osvojení (v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku) Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči a osvojení (v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku) Obsah 1. Co je náhradní rodinná péče?...2 2. Pěstounská péče na přechodnou dobu...4 3. Jak

Více

Analýza ústavní a ochranné výchovy vykonávané v pobytových sociálních službách z hlediska transformace sociálních služeb

Analýza ústavní a ochranné výchovy vykonávané v pobytových sociálních službách z hlediska transformace sociálních služeb Národní centrum podporytransformacesociálníchslužeb web: www.trass.cz Analýza ústavní a ochranné výchovy vykonávané v pobytových sociálních službách z hlediska transformace sociálních služeb Klient Ministerstvo

Více

Západočeská univerzita v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY POTŘEBY PĚSTOUNSKÝCH RODIN V PARDUBICKÉM KRAJI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Petra Boháčová Sociální práce léta studia (2009-2012) Vedoucí práce:

Více

Pěstounská péče a její finanční zajištění dávkami státní sociální podpory

Pěstounská péče a její finanční zajištění dávkami státní sociální podpory UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Pěstounská péče a její finanční zajištění dávkami státní sociální podpory BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské

Více

Metodika odcházení mladých a vstupu na trh práce

Metodika odcházení mladých a vstupu na trh práce Metodika odcházení mladých a vstupu na trh práce Láskyplný domov pro každé dítě loga esf 2 Metodika odcházení mladých a vstupu na trh práce Sdružení SOS dětských vesniček Praha 2013 Autoři: Mgr. Jindra

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI

ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI Věduna Bubleová, Lucie Vránová, Alena Vávrová, Jana Frantíková Základní informace o náhradní rodinné péči Středisko náhradní rodinné péče o. s. Praha 2011 Tato

Více

Systém náhradní výchovy. Jakub Dvořák

Systém náhradní výchovy. Jakub Dvořák Systém náhradní výchovy Jakub Dvořák Praha, 22. 11. 2007 Obsah 1.1 Úvod........................................ 4 1.2 Vymezení základních pojmů........................... 4 1.2.1 Výchova a péče..............................

Více

DEINSTITUCIONALIZACE A TRANSFORMACE SLUŽEB PRO DĚTI MANUÁL PRO DOBOU PRAXI

DEINSTITUCIONALIZACE A TRANSFORMACE SLUŽEB PRO DĚTI MANUÁL PRO DOBOU PRAXI DEINSTITUCIONALIZACE A TRANSFORMACE SLUŽEB PRO DĚTI MANUÁL PRO DOBOU PRAXI 1 Obsah Obsah... 2 Seznam obrázků, rámečků, příkladů... 4 Autoři... 6 SHRNUTÍ... 8 ÚVOD... 11 Definice rezidenční péče... 12 Povaha

Více

Pohled pedagogických pracovníků na problematiku pěstounské péče. Bc. Jaroslava Polášková

Pohled pedagogických pracovníků na problematiku pěstounské péče. Bc. Jaroslava Polášková Pohled pedagogických pracovníků na problematiku pěstounské péče Bc. Jaroslava Polášková Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá problematikou pěstounské péče, současným stavem péče

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí. prosinec 2012. Odbor rodiny a ochrany práv dětí

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí. prosinec 2012. Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí prosinec 2012 Odbor rodiny a ochrany práv dětí NOVELA ZÁKONA O SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ ZÁKON Č. 401/2012 Sb. ze dne 7. listopadu 2012, kterým se mění zákon

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Možnosti sociálně-právní ochrany dětí v praxi DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. et Mgr. Zdeňka

Více

SOS dětské vesničky. Příručka Sdružení SOS dětských vesniček. SOS-KINDERDORF International

SOS dětské vesničky. Příručka Sdružení SOS dětských vesniček. SOS-KINDERDORF International SOS dětské vesničky Příručka Sdružení SOS dětských vesniček SOS-KINDERDORF International Vydána v únoru 2004 Schválena generálním tajemníkem a prezidentem Zpracována po konzultaci s národními sdruženími,

Více

ZÁKON č. 109/2002 Sb. ze dne 5. února 2002

ZÁKON č. 109/2002 Sb. ze dne 5. února 2002 ZÁKON č. 109/2002 Sb. ze dne 5. února 2002 o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů Parlament

Více

EVROPSKÁ VĚZEŇSKÁ PRAVIDLA

EVROPSKÁ VĚZEŇSKÁ PRAVIDLA EVROPSKÁ VĚZEŇSKÁ PRAVIDLA Doporučení Rec (2006) 2 Výboru ministrů členským státům Rady Evropy k Evropským vězeňským pravidlům Příloha časopisu České vězeňství č. 1/2006 1 Vězeňská služba České republiky

Více

METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY

METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY Podpora pro rodinu a dítě METODIKA SLUŽBY Podpora pro rodinu a dítě METODIKA SLUŽBY Podpora pro rodinu a dítě METODIKA SLUŽBY Podpora pro rodinu a dítě METODIKA SLUŽBY Podpora pro rodinu

Více

ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O NAPLŇOVÁNÍ DOPORUČENÍ Z DRUHÉHO CYKLU UNIVERSÁLNÍHO PERIODICKÉHO PŘEZKUMU

ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O NAPLŇOVÁNÍ DOPORUČENÍ Z DRUHÉHO CYKLU UNIVERSÁLNÍHO PERIODICKÉHO PŘEZKUMU ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O NAPLŇOVÁNÍ DOPORUČENÍ Z DRUHÉHO CYKLU UNIVERSÁLNÍHO PERIODICKÉHO PŘEZKUMU 1 1. Česká republika (dále jen ČR) předkládá v souladu se svým závazkem předneseným na 22. zasedání Rady

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií VERONIKA PŘIDALOVÁ III. ročník kombinované studium Obor: Pedagogické asistentství NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE A JEJÍ ÚSKALÍ

Více

Multidisciplinární spolupráce při řešení syndromu CAN v Plzeňském kraji. Metodické doporučení

Multidisciplinární spolupráce při řešení syndromu CAN v Plzeňském kraji. Metodické doporučení Multidisciplinární spolupráce při řešení syndromu CAN v Plzeňském kraji Metodické doporučení Metodické doporučení vzniklo díky projektu Nové poznatky v syndromu CAN a interdisciplinární spolupráce reg.

Více

1. Místní a časová dostupnost

1. Místní a časová dostupnost Standardy kvality sociálně-právní ochrany byly vypracovány v souladu s ustanovením 9a odst. 3 a 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, jehož novela nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2015.

Více

PRÁVNÍ A FINANČNÍ ASPEKTY DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN

PRÁVNÍ A FINANČNÍ ASPEKTY DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN www.nadacnifondjt.cz PRÁVNÍ A FINANČNÍ ASPEKTY DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN Jak aktivně nacházet náhradní rodiče profesionalizace procesů při výběru adeptů na nový typ zaměstnání (CZ.1.04/5.1.01/77.00268).

Více