4/2012 LISTY CHOTOVINSKA 1. Roèník XX. Èíslo 4 duben 2012 ZDARMA. Vondráèkové a jiných nechybìly. Jistì se. sponzory, kvìtinovou výzdobu a vyrábìla

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4/2012 LISTY CHOTOVINSKA 1. Roèník XX. Èíslo 4 duben 2012 ZDARMA. Vondráèkové a jiných nechybìly. Jistì se. sponzory, kvìtinovou výzdobu a vyrábìla"

Transkript

1 4/2012 LISTY CHOTOVINSKA 1 Roèník XX. Èíslo 4 duben 2012 ZDARMA ŠKOLNÍ SLAVNOST OSLAVA NAŠICH DÌTÍ Každoroèní spoleènou akcí základní školy a rodièù je Školní slavnost. Ta letošní probìhla 17. bøezna. Všem, kteøí pomáhali, dìtem, uèitelùm, rodièùm, zamìstnancùm školy, sponzorùm, ale i samotným úèastníkùm plesu patøí veliký dík. Za co díky? Za nádherný veèer, který se vydaøil. Dlouholetá spolupráce základní školy a Sdružení pøátel základní školy v Chotovinách opìt vyvrcholila poøádáním Školní slavnosti. Samotná pøíprava plesu zaèala již pøed rokem. Prvním poèinem byla objednávka kapely. Volba padla na osvìdèenou kapelu Mix Františka Vaòka. Výbìr taneèní hudby byl více než dobrý. Hity pøedcházejících let vybízely k tanci. Písnièky od Korna, Z obsahu listù Høíchy pøi tøídìní odpadù SMS komunikace Líska zapomenutý keø Bellatex tour Hokejbalová bitva Chotoviny È. Záhoøí Listy Chotovinska vydává Obecní úøad Chotoviny Šéfredaktor: Jaroslav Beneš Redaktoøi: Jaroslav Wimmer, Lucie Heømánková Adresa redakce: Obecní úøad Chotoviny Telefon , fax: Sazba a tisk: abc tiskárna Chotoviny Reg. è. MK ÈR E Vondráèkové a jiných nechybìly. Jistì se všem dobøe tancovalo. Nìkteøí z nás si i zazpívali. Další úkoly si škola se sdružením rozdìlila podle možností. Každý mìl na starosti jinou èást. Škola napøíklad zajiš ovala sponzory, kvìtinovou výzdobu a vyrábìla s dìtmi výzdobu sálu. Šikovné paní kuchaøky ze školní jídelny se postaraly o nìco dobrého na zub a škola rovnìž zajistila první zmìnu letošní slavnosti - tištìné lístky s logem naší školy. Sdružení naopak zajiš ovalo hudbu, poplatky za hudební produkci, na støídaèku s uèiteli maminky ze sdružení držely stráž u vstupu a vymýšlely novinky, aby ples byl ještì lepší než loni. Dìtská pøedtanèení Pohybových a taneèních her pøi Základní škole v Chotovinách a skupiny Fresh Dance sportovního klubu Viktoria Tábor ukázala, jak šikovné máme dìti. Nìkteré dìti se po pøedtanèení dokonce zdržely, aby si zatancovaly se svými rodièi. Další letošní novinkou byla dražba kalendáøe na rok 2012, který sami žáci vyrobili. Každý list dìlala konkrétní tøída, anebo jednotlivá oddìlení v družinì. Jeden exempláø, který byl z prací vyroben, vydražil pan Pøemysl Oulík. Díky nìmu budou mít dìti více penìz na jejich aktivity a pomùcky do školy. Další kalendáøe, které stále prodáváme, jsou na jednom velkém listì. Stojí 50 Kè. Mùžete si je koupit u paní Mendelové nebo Novotné ve škole. Tøetí a poslední zmìnou byla, nebo spíše nebyla, tombola. Slosovatelné vstupenky o hodnotné ceny byly zajímavou náhradou za tombolu. Myslím si, že øada z vás byla výhrou potìšena. Slovo pøekvapení je plné tajemství a zvìdavosti. Tak tomu nebylo jinak pøi pùlnoèním pøekvapení, které letos zajistil uèitelský sbor. Jejich módní pøehlídka v duchu Jak umoøit uèitele sklidila velký úspìch. Obdivujeme odvahu uèitelù udìlat si ze sebe legraci, odložit vážný oblièej a nahradit ho úsmìvem. Co dodat na závìr? Jistì mi dáte za pravdu, že podìkování si zaslouží rychlý servis a obèerstvení na barech v prùbìhu slavnosti. Rozmanitost barev ve sklenièkách zúèastnìných mluvila za vše. Každý si vybral. I malé obèerstvení na stolech pøišlo vhod. Ještì jednou bych ráda podìkovala všem, kteøí se jakýmkoli zpùsobem podíleli na prùbìhu plesu. Zámìrnì nejmenuji osoby ani spoleènosti a organizace, bylo nás tolik, že bych mohla na nìkoho zapomenout, a to nechci. Už teï vám ale mohu prozradit, že jsme zaèali pracovat na další Školní slavnosti. Ta se bude konat v magickém termínu Tìšíme se na vás. Bc. Lenka Novotná

2 4/2012 LISTY CHOTOVINSKA 2 I takto tøídíme odpady... Všichni mají pocit, že oni tøídí správnì a ukládají vše tam, kam to opravdu patøí. Ale proè se pak objeví napø. v kontejneru s papírem plasty nebo to, co nemá s tìmito odpady vùbec nic spoleèného? Jenom nìkolik pøíkladù. U zámku se v kontejneru na papír objevují dost èasto pytle od cementu nebo od vápna, u Jednoty v papíru byl dokonce v zimì i pytel s celou kùží srnky i s kopýtky a hlavou. V kontejneru na plasty najdeme pokaždé okolo Vánoc tašky s vnitønostmi ryb a v létì tašky s uhynulými slepicemi èi zbytky z grilování, dokonce i celá vepøová kolena s množstvím hemžících se èervù. U Jednoty se nalezla v PET odpadu dokonce rozebraná automatická praèka, jejíž dvíøka byla doslova nacpána v otvoru a za nimi byla polovina kontejneru prázdná. U zámku v kontejneru na sklo jsou pravidelnì sklenice ještì se zbytky majonézy, staré kompoty, okurky, porcelán a totéž u Edenu. A ve starém Èerveném Záhoøí se urèití obyvatelé vùbec nenamáhají. Krabice s odpadem všeho druhu odloží vedle kontejnerù. A co v nich bývá? Plechovky od potravin, sklo, staré šampony, PET, zbytky potravin, slupky z brambor a pomeranèù atd. Je jednoduché vše, co nepotøebuji, odnést nìkam - nejlépe tam, kde je to nejblíže mého domu. A že pak tímto nepoøádkem znehodnotím tøeba celý obsah auta na odpad, který by šel na recyklaci, to mi vùbec nevadí. Po mnì potopa. Ještì horší pak je, když se tyto zbytky potravin znaènì v rozkladu, dostanou na pás tøídírny plastù v Táboøe, kde pracují také lidé. Zašpiní vše od mastnoty, krve a èervù, což je pak krásná vizitka našich obyvatel. A což pak, když auto se sklem zatlapou sklenice s kompoty a povidly! Takovéto sklo, plasty, papír pak nejdou na recyklaci, ale ukládají se do zemì na skládku v Želèi. Zamysleme se proto nad tím vším a nezvyšujme svojí lhostejností a nezodpovìdností zbyteènì náklady obce a tím i nás všech. Nevytváøejme nové hory v naší krásné èeské krajinì - hory z odpadù. Do skla nepatøí: Porcelán, zrcadla, lepené sklo, drátìné sklo, sklenice s kompoty èi plné jiného odpadu. Do PET a plastù nepatøí: Zbytky potravin, fólie od grilování, rozebrané elektropøístroje, PET lahve se zbytky kyselého mléka, kanystry od oleje, sklo. Do papíru nepatøí: Pytle od vápna, cementu a fólie od grilování, zbytky potravin v papírových a igelitových taškách, igelity. Toto vše je tøeba uložit na sbìrný dvùr, menší odpad do popelnice. Miroslava Matoušková Není Vám lhostejný osud venkovských škol? Podpoøte celonárodní petici Sdružení místních samospráv ÈR. Podpisem petice mùžete vyjádøit svùj nesouhlas s návrhem reformy financování èeského regionálního školství, který vypracovalo Ministerstvo školství, mládeže a tìlovýchovy, v dùsledku kterého by došlo k likvidaci % venkovských škol. Petièní archy proti návrhu reformy jsou v naší obci vyloženy k podpisu v obecní knihovnì, na obecním úøadì a v abc prodejnì (v Jednotì) do 20. dubna Provozní doba sbìrného dvora v Chotovinách pod høbitovem Pondìlí Støeda Pátek Sobota 9.00 až hod až hod až hod až hod. Provozní doba kompostárny (nachází se pøi silnici smìr Jedlany na výjezdu z Chotovin vjezd do kompostárny není pøímo ze silnice ale zezadu od bývalého vepøína) Støeda až hod. Sobota až hod. Ukládání odpadù se øídí obecnì závaznou vyhláškou Obce Chotoviny è. 4/2001 Vìtve z oøezu ovocných a okrasných stromù a keøù je možné odvézt na cvièištì Sboru dobrovolných hasièù do Èerveného Záhoøí ve dnech: 14. dubna hodin 21. dubna hodin 28. dubna hodin V ostatní dobu bude cvièištì pro návoz vìtví uzavøeno. Svoz železného šrotu v Èerveném Záhoøí a Vrážné v sobotu 14. dubna 2012 v odpoledních hodinách. SMS KOMUNIKACE Obec Chotoviny Vám tímto nabízí jednoduchý a pohodlný zpùsob získávání dùležitých informací o dìní v naši obci. Ve snaze zajistit dostateènou informovanost jsme zahájili provoz SMS Info- Kanálu obce, který umožòuje zasílání dùležitých informací na zaregistrovaná èísla Vašich mobilních telefonù v krátkých textových zprávách (SMS). Chcete dostávat vèasné informace v krizových situacích o: - plánovaných odstávkách vody, vzniklých haváriích a stavu jejich øešení? - plánovaných pøerušeních dodávek elektrické energie, popø. plynu? - uzavírkách ulic a místních komunikací? - termínech mimoøádných svozù odpadu? - termínech konání zasedání zastupitelstva obce? - konání kulturních a spoleèenských akcí? - mimoøádných zmìnách v provozní dobì úøadu obce apod.? - a další užiteèné informace spojené se životem ve Vaši obci? K zasílání tìchto informací se mùžete pøihlásit nìkolika zpùsoby: - vyplnìním pøihlášky (vlevo), kterou doruèíte na obecní úøad - zasláním jedné registraèní SMS ve tvaru: REGISTRUJmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraCHOTOVINY mezeraulicemezeracislopopisne REGISTRUJmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraCASTOBCE mezeracislopopisne odešlete na èíslo SMS InfoKanálu: (Pro registraci chaty je potøeba za èíslo popisné pøidat mezeru a slovo EVID) - nebo na webových stránkách naší obce Tento systém je pro Vás zcela zdarma, veškeré náklady hradí obec. Oú Chotoviny

3 4/2012 LISTY CHOTOVINSKA 3 Hodnocení èinnosti chotovinských myslivcù Myslivecká sezóna loòského roku skonèila. Jako každý rok pøi pøíležitosti výroèní èlenské schùze je ten pravý èas vyhodnotit plán èinnosti uplynulého roku. Vinou nepøíznivých okolností se nám nepodaøilo 100% splnit plán èinnosti. Od plánovaných honù na zajíce muselo být upuštìno. Odstøel srnèího byl zredukován pouze na odstøel slabých kusù. Loòského roku jsme zakoupili medikované krmivo na ozdravování a zlepšování kondice srnèí zvìøe. Je paradox, že místo zvýšení a zlepšení stavu této zvìøe došlo k podstatnému úbytku z plánovaného stavu. V zimních a jarních mìsících, aby mìla zvìø klid, bylo upuštìno od sèítání zvìøe a nahánìk na škodnou. Staèilo kácení lesních porostù, nepøíznivé poèasí, zpùsob hospodaøení zemìdìlcù, budování elektrických ohradníkù, ochrana hladových dravcù, aktivita kun a lišek, ale i nevítané návštìvy èerné zvìøe. Unikne-li takový zajíèek nebo srneèek tìmto nástrahám, èeká na nìj další nebezpeèí v podobì zemìdìlské techniky - velmi výkonné zemní stro- je, kombajny, žací technika apod. Samostatnou kapitolou je pohyb obèanù se psy v revíru. Omezte vycházky do pøírody, hlavnì v jarních mìsících s volnì pobíhajícími psy. Argument, že náš pes je hodný, ten nikomu nic neudìlá neobstojí. Zajistìte své psy tak, aby se netoulali! Jen tak se vyhneme nepøíjemnosti s ochranou zvìøe, kterou myslivci musí zajiš ovat. Myslivecké sdružení má 24 èlenù a 2 adepty. Jsme nezisková organizace. Na naši èinnost, jako je nájem honitby, nákup zvìøe, nákup krmení a ozdravných prostøedkù, zajištìní lovecky upotøebitelných psù a provozní náklady, je potøeba mnoho financí. Tyto náklady musí hradit èlenové ze svých prostøedkù. V loòském roce se plnì nezdaøila spolupráce s obecním úøadem. Nebyl nám poskytnut žádný pøíspìvek na provoz a a ni v oblasti brigád, jako sázení stromkù, jsme neuspìli. Pouze pro firmu DVOØÁK byla organizována brigáda na sbìr kamene. Díky této akci jsme získali dostateèné množství odpadu obilí, zlomkové pšenice a potøebné množství plev. STØÍPKY Z OBCE V mìsíci bøeznu obec podala žádosti o dotace na tyto akce - Kanalizace v ulici Dolní, Vodovod Rzavá a Odbahnìní návesního rybníka v Moravèi. Funkci vedoucího spoleènosti T - Servis vykonává od bøezna pan Jiøí Cícha. Od dubna 2012 nám budou pøi úklidu obce pomáhat pracovníci, které nám pøidìlí Úøad práce v rámci veøejnì prospìšných prací. Státní zemìdìlský intervenèní fond vyzval Obec Chotoviny k podepsání dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ÈR. Dotace je urèena na opravu èekárny v Chotovinách u restaurace U Zámku a v Jeníèkovì Lhotì u kulturního domu. Na stole starosty se hromadí žádosti na nejrùznìjší opravy. Pøevažují požadavky na zlepšení stavu komunikací. Dle dùležitosti a finanèních možností budeme postupnì opravy provádìt. Obec stále nemá povolení od krajského úøadu k provozování nového sbìrného dvora v ulici Družstevní. O termínu otevøení Vás budeme vèas informovat prostøednictvím našich nástìnek, SMS zpráv a rozhlasu. Vítìzem výbìrového øízení na opravu komunikace k novému sbìrnému dvoru je firma STRABAG. Cena ,- Kè vèetnì DPH. Dílo bude dokonèeno do V posledních dnech mìsíce bøezna byl vyèištìn a odbahnìn starý vodojem, který zásobuje vodou høbitov a fotbalové høištì. Zdenìk Turek Telefonní èísla - poruchy vodovodu a kanalizace: p. Jiøí Cícha p. Pavel Kotrè Ve své zprávì pøedseda podìkoval všem, kteøí se aktivnì podíleli na plnìní úkolù a tak pøispìli k dobrému chodu spoleènosti. V hodnocení nezapomnìl podìkovat dùchodcùm za jejich pøístup k plnìní úkolù. Za dlouholetou a dobrou práci pro myslivost u pøíležitosti šedesátých narozenin byl ocenìn vyznamenáním tøetího stupnì pan Václav Dvoøák. Za práci ve spoleènosti patøí do mysliveckého nebe podìkování Karlu Bednáøovi, který v posledním roce zastával funkci pokladníka. V tomto roce budeme pokraèovat s odchovem a s vypouštìním divokých kachen a bažantù. Vìøím, že ozdravování zajícù a srnèí zvìøe pøinesou samé kladné výsledky. Naším hlavním úkolem bude nadále péèe o drobnou a srnèí zvìø. Pro pøátele pøírody v našem støedu bychom rádi pøivítali mladé adepty myslivosti a kynologie. Myslivosti a lovu zdar! pøedseda spoleènosti Ladislav Mareš

4 4/2012 LISTY CHOTOVINSKA 4 NOVÉ KNIHY PRO MLÁDEŽ Jan Vladislav - O PASÁÈKOVI A ZÁMKU NA ZLATÝCH ØETÌZECH. První svazek dvoudílného pohádkového cyklu o smìlých chlapcích a odvážných dívkách zahrnuje pohádky pro chlapce, jež byly vybrány z rùzných zemí svìta, jako napø. z Anglie, Irska, Nizozemí, Španìlska, Itálie, Francie, Rumunska, Èíny i odjinud. Viola Fischerová - O KOÈCE MÒAU- CE, PEJSCE BIBINÌ A MAMINÈINÌ LYŽAØSKÉ BOTÌ. První ze dvou rukopisù pro dìti z pozùstalosti mimoøádné básníøky Violy Fischerové. Autorka vypráví nepatrnou epizodu v životì koèky Mòauky, která se v den, kdy poprvé napadne sníh, vydá ven na zahradu... Nina Bonhardová - POHÁDKY TØE- BOÒSKÉHO KAPRA. Jihoèeský kraj v rámci Rožmberského roku 2011 vydal pùvabnou knížku Pohádky tøeboòského kapra autorky Niny Bonhardové s kouzelnými ilustracemi Zdeòky Študlarové. Z vyprávìní tøeboòského kapra se ètenáøi doví, jak se žilo pánùm i prostému lidu v rožmberské dobì. Nechybí ani klasické pohádkové bytosti jako víla, vodník nebo pán pekel. Jiøí Èerný - OBRÁZKY ÈESKOSLO- VENSKÝCH DÌJIN. Knížka obrázkových seriálù z naší historie volnì navazuje na velmi oblíbené Obrázky z èeských dìjin a povìstí. Hravou, Dne jsem pøijala pozvání od jeníèkolhoteckého sdružení Šupky Dupky na oslavu MDŽ poøádanou v tamním kulturním domì. Milé pozvání nebylo možno odmítnout. Vím, že všichni v tomto sdružení jsou jedna veselá kopa, takže jsem se moc tìšila. Úèast byla hojná, nejen z Jeníèkovy Lhoty, ale i z okolních vesnic. Pøišli mladí i staøí, chudí i bohatí, veselí i vážní a všichni jsme se pobavili. Poøadatelky pøipravily bájeèné pohoštìní lahodící oku, duši i jazyku. Každá z nás si pak odnášela pìkný dárek - ale výstižnou formou pøibližuje ètenáøùm novìjší dìjiny naší vlasti od vzniku republiky v roce 1918 do konce druhé svìtové války. Autoøi vyprávìjí nejen o pøíznivých èasech našeho státu, ale i o tìch nelehkých, protektorátních, váleèných. Ale i o známých osobnostech politiky a kultury (Masaryk, Beneš, Štefánik, Ba a, Èapek, Voskovec a Werich aj., ). NAKLADATELSTVÍ THOVT PRO MLÁDEŽ Frauke Nahrgang - MODROŽLUTÍ ÏÁBLOVÉ, Snad nejtìžší sezona Marion Meister - HANA A PROFE- SOR PAVLÍK Dagmar Geisler - VANDA A BLES- KOVÁ POMSTA, 4.DÍL Jürg Obrist - JASNÝ PØÍPAD! 40KRIMINÁLNÍCH PØÍPADÙ K ØE- ŠENÍ; VÌŠTKYNÌ STELLA BELLA A UKRADENÁ OPIÈKA, OPÌT KRIMI; PAPOUŠEK PEPPER ZASAHUJE, DALŠÍ DÌTSKÉ KRIMI Silke Moritz - KLIÈKA A GÓL! Imke Rudelová - ØÍMANÉ EDICE ZLOÈINU NA STOPÌ Annette Neubauer - PØÍPAD PRO MISTROVA ŽÁKA Fabian Lenk - ÚTOK NA POMPEJE Renée Holler - DRUIDOVO TAJEM- STVÍ PRVNÍ ÈTENÍ Julia Boehme - PSÍ TRAMPOTY Marliese Aroldová - ZAMILOVANÉ STRAŠIDLO A JINÉ PØÍBÌHY MDŽ Šupky Dupky voòavou primulku v barvì dle vlastního výbìru. Bylo pìkné vidìt, že i ženy v malých obcích se dokážou sejít, nachystat si akci a ještì si to hezky užít. Váží si toho, že nìkdo má s pøípravou práci a starost a jdou a zúèastní se. To je pro poøadatele to nejvyšší ocenìní. Lze jen závidìt! Chotovinští by si mohli vzít pøíklad. Akcí zde máme dost, ale s úèastí na nich už je to horší. Dìkuji ženám,, Šupkydupkám za hezké odpoledne a podveèer. Díky nim je v,, Jeníèkovce živo. Za OÚ Š. Petrásková Dnes již tradièní Velikonoèní výstavu v Jeníèkovì Lhotì si nenechala ujít spousta návštìvníkù. K vidìní zde bylo mnoho výrobkù našich tvoøilek, napø. kraslice malované, háèkované, batikované, drátkované a vyvrtávané, dále pak nádherné dekorace na velikonoèní stùl, výrobky z pediku, šperky smaltované a korálkové, pøekrásnì zdobené perníky, pomlázky, loutkové postavièky a spousta dalších výrobkù šikovných rukou. Anna Jiránková PRO DOSPÌLÉ Václav Havel - HRY 3 Tomáš Èervený - JIHOÈEŠTÍ SPISOVATELÉ, ANEB, NÌ- KTEØÍ Z MNOHA. Malá encyklopedie, která si dala za úkol zmapovat jihoèeské autory, kteøí žijí a tvoøí v Jihoèeském kraji. Je písemným doplnìním a vlastnì rozšíøením putovní výstavy Jihoèeští spisovatelé, kterou pøipravila Mìstská knihovna Prachatice a která byla slavnostnì zahájena vernisáží dne 3. dubna 2011 v Prachaticích. Vladimír Šrámek - SKOKEM PLAV- MO. Autorovou lávkou pøes propast prázdnoty moderního života jsou milostná dobrodružství èi jiné okamžiky potvrzování plnosti života, hledání jeho krásy a pùvabu. Jeho vzdorování konzumitì kolísá mezi páralovským únikem z nudy a stereotypu každodennosti a hrabalovským hledáním poezie v prožitcích zdánlivì obyèejných. Václav Bùžek - SVÌTY POSLEDNÍCH ROŽMBERKÙ. Pestrá mozaika vztahù nejen v Království èeském, ale i v celé Evropì. Kapitoly se zamìøují na intimní prostor Rožmberkù za dveømi soukromých komnat, na svìt veøejný, na každodennost jejich šlechtických pøátel i na život poddaných na jejich panství. Rudolf Steiner - rakouský filosof, pedagog a esoterik - INICIAÈNÍ PO- ZNÁMKY, TAJEMSTVÍ BAREV, O INI- CIACI, VÌDOMÍ ZASVÌCENCE. Kolektiv autorù - DOBROVOLNÍCI MÌNÍ SVÌT. Evropský rok dobrovolnictví (2011) umožnil mimo jiné vydání v našich pomìrech unikátní publikace - sborníku, ve kterém se pøedstavily prakticky všechny dùležité oblasti dobrovolnictví: v sociálních službách, ve zdravotnictví, v kultuøe, ve sportu, v práci s dìtmi a mládeží i v ochranì životního prostøedí. Také dobrovolnictví zamìøené na mezinárodní a rozvojovou pomoc, mimoøádné a krizové situace, dobrovolnictví komunitní i v církvích a náboženských spoleènostech a koneènì dobrovolnictví firem. A spolu s tím sborník pøedstavil i øadu organizací, které jsou v této oblasti klíèovými hráèi. V publikaci však nejde prvoøadì o instituce, by jakkoliv zasloužilé, ale o konkrétní lidi. Dvaadvacet pøíbìhù tìch, kteøí svým životem dosvìdèují, že KNIHOVNA JENÍÈKOVA LHOTA OTEVØENO KAŽDOU SOBOTU od do hod. dobrovolníkem mohou být mladí i staøí, chlapci i dìvèata, ženy i muži, lidé s vysokoškolskými tituly i bez nich, z malých vesnic i velkomìst. S tìmi všemi se na stránkách tohoto sborníku setkáte. A pøesvìdèíte se, že i když jejich pøíbìhy jsou opravdu velice rozlièné a jejich cesty k dobrovolnické kariéøe byly rùzné, pøesto se v mnohém sobì podobají: v pøesvìdèení, že jejich èinnost má smysl, v nadšení, s nímž se do ní vkládají, v ochotì dát druhým skuteènì nìco ze sebe - svùj èas, své síly, svou dùvìru i svou nadìji. Václav Budinský - ZA VOLANT JEN S ÚSMÌVEM. Petr Klíma - PAMÁTNÉ STROMY TÁBORSKA. Pøíbìh lípy u Ústìjova nedaleko Mladé Vožice i legenda o kapli je popsána v nové knize Památné stromy Táborska, kterou vydalo Mìsto Sezimovo Ústí. Kniha poskytuje dùležité informace o všech památných stromech nacházejících se na tøiapadesáti místech okresu, jejich aktuální fotografie, historické zmínky s detailním vyznaèením v mapì. U nìkterých stromù jsme dohledali i historické snímky, pøedstavuje knihu její autor Petr Klíma. Marcel Sladkowski - Z BUNÈE NA KAMÍNKU ZA PØÍBÌHY CHØIBÙ. Svoji knižní podobu získal seriál Za dávnými pøíbìhy hor, který vycházel ve Slováckém deníku v roce 2008 a v nìmž se expedice Chøiby vydávala do míst zaznamenaných v povìstech sbìratele Julia Skøítka ze Støílek. Kniha s název Z Bunèe na Kamínku za pøíbìhy Chøibù obsahuje i dvì studie o historii významných chøibských lokalit, dnes rekreaèních støedisek. Daniel Kováø - VYPRÁVÌNÍ O DÁV- NÝCH I NEDÁVNÝCH DÌJINÁCH LHOTY. Lhoty v Èecháh, na Moravì i ve Slezsku. Richard Hrdlièka - STARÉ DOMY A DOMKY VOŽICKÉ. Pøedstavitelé Mladé Vožice rádi svìøili Jiøímu Kohoutovi další úkol - zpracovat ke knižnímu vydání více než 80 let starý rukopis vožického rodáka Richarda Hrdlièky s názvem Staré domy a domky vožické, jejich vlastníci a obyvatelé. První díl knihy vyšel loni na podzim a na letošní podzim Jiøí Kohout chystá knižní pokraèování. Jiøí Prášek - ÈÍTANKA Z CHÝNOV- SKÉ HISTORIE. Jiøí Kohout - MLADÁ VOŽICE A OKO- LÍ VE SBÍRKÁCH STARÝCH PO- HLEDNIC. Nebylo tøeba dìlat žádnou vìtší reklamu, když pøedloni táborský spisovatel Jiøí Kohout vydal knihu Mladá Vožice ve sbírkách starých pohlednic. Pøi jejím køtu vožická knihovna praskala ve švech. Pøišel i hejtman Jiøí Zimola, senátor Pavel Eybert a další osobnosti. Kniha si rychle našla ètenáøe také v Táboøe a šla dobøe na odbyt. Š. Petrásková

5 4/2012 LISTY CHOTOVINSKA 5 LÍSKA Již dlouho jsem žádnou nevidìl a pøece to není tak dávno, kdy bylo možno se s ní setkat témìø na každém kroku. Nenároèný, ale užiteèný keø lísky obecné rostli skoro všude. Na svazích, kde zadržoval pùdu pøed odplavením, na mezích poskytoval domov èetnému ptactvu a drobným živoèichùm, roubil cesty do zahrad, sloužil jako živý plot. V bøeznu èi dubnu líska vítala blížící se jaro prašníkovými kvìty v podobì pøevislých jehnìd, kdežto kvìty pestíkové byly smìstnané do kvìtenství podoby pupenù. Jako dìti jsme se nemohli doèkat, kdy dozrají její plody kulovitì vejèité oøíšky. Lísky milují vlhèí, stinné polohy, ale nepohrdnou ani špatnou pùdou. V lidovém lékaøství byl hlavnì používán její list, protože èaj pøipravený z listù lísky úèinnì pùsobí pøi chorobách moèových cest, nadýmání a prùjmech. Dnes se listy lísky hojnì používají pøi pøípravì drahých kosmetických výrobkù a lískové oøíšky se k nám dovážejí z Ruska, Øecka, Itálie a Francie. Málokdo dnes ví, že v lidové kultuøe starých Slovanù byl lískový keø od nepamìti uctíván jako posvátná døevina mající schopnost vìštby, pøedpovìdi poèasí a dokonce spojení s Oním svìtem. Ti, co nás pøedešli, dokonce vìøili, že líska je živou bytostí. Naši pøedci mìli hrùzu pøed rùznými pøírodními jevy, protože si je nedovedli vysvìtlit, a proto všemožnì hledali pøed nimi ochranu. Líska byla zvláštì vyhledávána, protože do ní jako do požehnané døeviny neuhodí blesk. Proto poutníci již pøi prvním zahømìní spìchali pod její ochranu, lidé si z vìtvièek lísky hotovili malé køížky, pøizdobili je èasto neumìlou øezbou a pak jimi zdobili stavení nebo je nosili na svá políèka. Zejména se tak dìlo v den svátku sv. Jiøí (24.4.) a ve svátek Ivana Kupala (noc na 7. èervence), pohanského boha plodù Zemì. Lidé vìøili, že takto ošetøeným domùm a polím se nièivá bouøe vyhne. Ve svátek sv. Iljí gromovníka (20. èervence), na kterého pøešly všechny atributy pohanského boha hromu Peruna, se lidé obávali by i jen šeptem vyslovit slovo líska, protože vìøili, že v takovém pøípadì pøijde bouøe, která znièí všechny lísky v okolí. Proto v ten den zamìòovali slovo líska slovem ret. Kouzelná síla lísky byla hojnì využívána proti neèistým mocnostem. Napøíklad aby zlí duchové a èerné síly ztratily, nebo jim alespoò byla omezena jejich moc, bylo nutno obkroužit se magickým znamením pomocí lískové haluzky. Rodièe se zapálenou lískovou vìtévkou obcházeli kolébku s novorozencem, aby odehnali zlé démony, kteøí usilovali o dìtskou dušièku. Lískový oøíšek také pøinášel štìstí a bohatství (viz. napøíklad známá pohádka O Popelce). Pøi sbìru lískových oøíškù lidé nezøídka narazili na zdvojené oøíšky. Øíkali jim dvojèata a nosili je v penìženkách, aby vždy mìli dost penìz, nebo zavìšené na krku, což je mìlo chránit pøed nemocemi. Lískové haluzky také vkládali nevìstì do truhly, aby se jí zvìtšilo vìno. Líska také byla považována za úèinnou ochranu pøed hady. Nìkteøí lidé dokonce tvrdili, že líska dovede hady usmrtit. Hospodáøi ukládali haluzky lísek do sýpek a poklepávali jimi stìny stavení a špýcharù. BLAHOPØEJEME JUBILANTÙM Svá významná životní jubilea oslavili nebo v nejbližších dnech oslaví tito naši obèané: 60 let Marie Pecháèová, Vrážná Miluše Plívová, Jeníèkova Lhota Dana Pìknicová, Èervené Záhoøí 65 let Ing. Marie Korsová, Chotoviny Jaroslav Passler, Chotoviny 70 let Josef Trojan, Chotoviny PaedDr. František Boreš, Chotoviny Blažena Køemenová, Sedleèko Jaroslav Šerpán, Èervené Záhoøí 75 let Jan Hibš, Èervené Záhoøí Anna Ficencová, Chotoviny 85 let Josef Klejna, Moraveè Všem jubilantùm pøejeme do dalších let pevné zdraví a mnoho spokojenosti a osobní pohody. JAK TO VLASTNÌ BYLO? DEŠTNÍK Je zajímavé, že lidé se pùvodnì chránili spíš pøed sluncem, než pøed deštìm, a první sluneèníky patøily k atributùm moci. První deštník, podle tøi tisíce let staré èínské legendy, zhotovil jistý tesaø z Pekingu pro svou manželku Lou Phanu. Ve skuteènosti to bylo jakési pøenosné døevìné lešení potažené hedvábím. První zmínka o pøedmìtu vzdálenì pøipomínajícímu dnešní deštník pochází z prvního století našeho letopoètu. Až koncem 16. století se ve Francii objevily prapøedci dnešních deštníkù. Byly ohromné, vìtšinou potažené kùží, vážily 4 až 6 kg a stály celé jmìní 60 liber. Všeobecnì oblíbený se deštník stal teprve koncem roku 1720 a to zásluhou Robinsona Crusoe, který byl vìtšinou zobrazován s deštníkem v ruce. Tehdy se jeho výroby chopili èetní novátoøi a tak napøíklad byl patentován deštník vybavený hromosvodem a okapem pro vodu. Všechny tyto deštníky mìly tìžkou døevìnou konstrukci a byly neforemné. Teprve roku 1852 byl zhotoven nový typ deštníku. Døevo a rybí kostice nahradila ocel a vynálezci Samuelovi Foxovi tento nápad vynesl pohádkové jmìní. Od té doby se tvar deštníku prakticky nezmìnil. -wer- Takovýmto zpùsobem z nich vyhánìli rùzné hlodavce a plazy. V nìkterých krajích se vìøilo, že v korunì lísky pøebývají duše zemøelých obyvatel vesnice, které v pøedveèer svátku Nejsvìtìjší Trojice navštívily Zemi, aby se pøesvìdèily, jak si vedou jejich potomci, a proto lidé pøísnì dodržovali nepsaný zákaz lámání lískových vìtví. V den Nanebevzetí Pánì lidé zdobili lískovými vìtvièkami svá obydlí i kostely tak, že je pokládali na zem. Podle staré tradice naši pøedkové u lískových keøù poklekali a k jejich haluzím pøikládali ucho. Mìli za to, že takovýmto zpùsobem uslyší hlas mrtvých pøedkù a budou mít možnost si s nimi popovídat. O spojení lísky s magickým svìtem našich pøedkù také vypovídá vánoèní vìštìní. Prázdný oøech byl pøedzvìstí blízké smrti, ale také hladového roku, zatímco pìkný, plný oøech znamenal blahobyt a zdraví. Z lískových oøíškù se také na Vánoce pøipravoval pokrm s dalšími zádušními plody fazolemi a boby. Kdybyste náhodou o nìjaké vìdìli, pak na Velký pátek neváhejte a ulomte si z ní vìtvièku. Podle staré povìry je vám schopna ukázat cestièku k pokladùm ukrytým v zemi. Jaroslav Wimmer Vážení ètenáøi, dovolte, abych Vám z celého srdce popøála do nastávajícího Velikonoèního èasu radost, pohodu, hezké vztahy i køes anskou nadìji. Ta se opírá o zvìst o Vzkøíšení Ježíše Krista. To se stalo, jak Písmo praví, ze soboty na nedìli o Velikonocích, které Židé slavili na památku vyjití z Egypta. Díky síle a moci Boží byla pøemožena smrt a Kristus se stal Vítìzem. Vstal z mrtvých. Jak se to událo, to zùstává Božím tajemstvím. Pro nás je dùležité, že toto vítìzství je zaslíbeno i nám. Skrze dar víry se mùžeme tìšit z nadìje, že život èlovìka se tady na zemi zaèíná, ale teprve v Bohu své naplnìní má. Køes ansky oslavit Velikonoce znamená dìkovat za život Bohem požehnaný nejen zde na zemi, ale i za ten zaslíbený vìèný v Jeho náruèi. Pøidejme k modlitbám i díl své odpovìdnosti za darovaný èas a buïme vdìèni za každý okamžik svého života naplnìný Láskou, vírou a nadìjí. V duchu Vám tisknu ruku a zvu Vás i na bohoslužby v Husovì sboru v Chotovinách. Pozor od Velikonoc zmìna zaèátku bohoslužeb ze na hodin! 6. dubna ve Pašije 7. dubna ve Bohoslužby se svátostmi 8. dubna ve Bohoslužby se svátostmi. Na shledání s Vámi se tìší Mgr. Eva Èervená, faráøka Církve Èeskoslovenské husitské. Noví obèánci Zuzana Petráòková Èervené Záhoøí Klára Voboøilová Chotoviny

6 4/2012 LISTY CHOTOVINSKA 6 Bøezen mìsíc ètenáøù - v jeho rámci se konala v knihovnì øada akcí, které se povedly probìhla v pøilehlých prostorách knihovny BURZA vyøazených knih. Nejvíce se prodávaly dìtské knihy, dívèí a chlapecké romány, detektivky, èasopisy a kuchaøky. Ze skromného výdìlku zakoupím nové knihy. Další akcí bylo Ètení pro ty v nejlepších letech tj. pro obèany od 40 do 100 let. Atmosféru takové akce pøijïte okusit sami. Hosté pøicházejí vždy dobøe naladìni a chtìjí se bavit, a to je základ úspìchu. Pak již jen staèí sáhnout do té správné polièky pro tu správnou knihu a pøíjemný veèer je tu. Posedìli jsme, popovídali, pojedli a popili, zasmáli jsme a spìchali domù obstarat hospodáøství, ale nechtìlo se nám. O den pozdìji se sešli v knihovnì rodièe se svými dìtmi na akci Mami, tati, pojïte do knihovny Dìti èetly rodièùm a naopak. Také jsme si vyprávìli zážitky z výletù, ze školy a mezi ètením zbyl i èas na dobrou svaèinku, èaj a sladkosti. Dìkuji rodièùm, kteøí mají dìti na prvním místì a vìnují jim èas strávený spoleènì v knihovnì s pìknou knihou, kterou LICHOŽROUTI od Pavla Šruta a NEJHORŠÍ DEN V ŽIVOTÌ TØE ÁKA FILI- PA od Petry Braunové jistì jsou. A následující den - pátek to byl - patøila knihovna ženám pro akci Nocování v knihovnì, aneb, dìti dnes uspávají tatínkové. I když jsme tentokrát nezùstaly až do rána, pøece jen jsme trochu nocovaly. Zajímavé ètení, dobrá zábava, výborné jídlo a hlavnì pití zpùsobili, že na hodiny jsme pohlédly až pøed pùlnocí. Ale doèetly jsme se, proè chodit nahoøe bez (tedy øeè byla pouze o spodním prádle, ne o halence a svetru), proè nám škodí antiperspiranty, proè spát potmì, že,,muži jsou skvìlý doplnìk, jak napsala Bára Nesvadbová, a hlavnì jsme se nasmály - a smíchu, jak známo, Obec Chotoviny nás pozvala LÉKAØI BEZ HRANIC 4 mìsíce v Afghánistánu Pøednáška o misi zdravotní sestøièky v Afghánistánu mohla zajímat nejen zdravotní sestry, lékaøe a obèany pracující ve zdravotnictví, ale i ty, kteøí se tím smìrem vydat teprve zamýšlejí a v neposlední øadì i ostatní, kteøí mají zájem o dìní nejen,,za plotem. Pro ty, kteøí mají srdce a cit. Jak v této zemi funguje nemocnice, zdravotnická péèe, povìdomí o péèi o dítì v prenatálním období a první roky po nìm, co se dá zmìnit, co pouze ovlivnit, a o tom, jaké výsledky jejich úsilí pøináší. O tom všem nám pøišla vyprávìt paní Jitka Kosíková, zdravotní sestra, která 4 mìsíce pùsobila ve mìstì Laškar Gáh poblíž Kandaháru. Své vyprávìní doplnila paní Kosíková barevnými fotografiemi, které dokreslily obraz práce ve zdravotnictví v této zemi. Skvìlá pøíležitost zamyslet se, jsme-li na tom v naší zemi opravdu tak zle. Budeme se tìšit na další pøednášku, protože paní Kosíková již pomýšlí na další výjezd do zemí, kde je jí zapotøebí. DEN MATEK U pøíležitosti Dne matek pøipravuje Obec Chotoviny pro ženy i matky seniorky a jejich doprovod na den slavnost v sále bývalého kulturního domu v Chotovinách. Pøipraveno je malé obèerstvení. Vstup volný. Jste srdeènì zváni. Za OÚ Š. Petrásková není nikdy dost, tak se moc tìšíme na další setkání letos na podzim. Ve ètvrtek jsme mìli v knihovnì pøednášku o IRISDIAGNOSTICE, se kterou k nám pøijela paní Bìlohlavová, která provozuje svou praxi v nìkolika mìstech na území naší republiky. Co vše máme napsáno v oèích? Mnozí z nás tuší, že rùznobarevné skvrnky v oèní duhovce nìco znamenají, že vypovídají o našem zdraví, èi spíše nemoci... Ale co tedy? Zde není co vyprávìt a popisovat. Pøednášku je tøeba jednoduše slyšet i vidìt a je urèena pouze tìm, kteøí chtìjí na svém zdraví a životì nìco zmìnit. Tìm, kteøí nechtìjí polykat nesmyslné kombinace tablet se škálou vedlejších úèinkù vìtší než je úèinek léèebný, tìm kteøí se chtìjí skuteènì cítit dobøe. Kdo pøišel, nelitoval. Posledním bøeznovým dìním, byla sobotní NOC S ANDERSENEM. Vzácným hostem byl grafik a ilustrátor Jiøí Fixl. Jeho interaktivní vystoupení bylo hlavní náplní našeho odpoledne. Dìti vymalovávaly autorovy obrázky, které za tímto úèelem pøipravil, kreslily ilustrace k zadané básni a povídaly si s autorem o knihách, které ilustrova,l a které máme v naší knihovnì. Šlo jim to moc pìknì. O tom se mùžete sami pøesvìdèit na webových stránkách knihovny. Pak už jsme mìli svùj program - hádanky, kvízy a doplòovaèky, samozøejmì na body. Vždy jsme soutìžili o pìkné ceny. No a tak nás ta práce zmohla, že jsme museli vybìhnout na vzduch a zahrát si,,rybièky rybièky. A pak již jen mytí a do peøin a samozøejmì veèerní pøekvapení. To probìhlo v rámci akce Hodina zemì. No a ráno dobrá snídanì, vyhodnocení, ocenìní vítìzù - gratulujeme!, uklidit a domù. Dìkujeme paní Šindeláøové, že nám napekla, snídanì tím pádem byla hotová hostina a všem nám moc chutnalo. Takovou pomoc vždy vítáme. Š. Petrásková Irisdiagnostika Noc s Andersenem Geologická expedice na Krym To byla další pøednáška, kterou pro své obèany pøipravila naše obec. Pan Jindøich Èástka, geolog a uèitel, nám pøijel promítat, vyprávìt a doplòovat znalosti. Ostrov Krym navštívil s partou geologických nadšencù, ale hlavnì odborníkù. A odbornì, ale hlavnì poutavì nám vyprávìl nejen o tamním složení vrstev pùdy, ale i památkách, lidech, historii, krajinì, faunì a flóøe a také o místní kuchyni. Doporuèil dobré podniky k obèerstvení, ubytování a naèerpání vìdomostí. Upozornil na místa, která stojí za shlédnutí, až vyrazíme na Krym. Diapozitivù mìl dostatek, a tak jsme si my zvìdavci užili. Na další sezónu již máme slíbeno pokraèování, nebo expedice míøí dál. Tìšíme se. Za OÚ Š. Petrásková

Z obsahu. elektroodpadu. Seniorské Vánoce s pøedstihem. chotovinských motokrosaøù. Otázky pro trenéry. Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA

Z obsahu. elektroodpadu. Seniorské Vánoce s pøedstihem. chotovinských motokrosaøù. Otázky pro trenéry. Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA 12/2012 LISTY CHOTOVINSKA 1 Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA Vánoèní dílna Ve ètvrtek 29. listopadu 2012 probìhla v našem kulturním domì již tradièní Vánoèní dílna poøádaná Základní školou Chotoviny

Více

Z obsahu. Pozvánka na Den dìtí. mistøi okresu. stále bez prohry. Roèník XX. Èíslo 5 kvìten 2012 ZDARMA JARO 2011 JARO 2012

Z obsahu. Pozvánka na Den dìtí. mistøi okresu. stále bez prohry. Roèník XX. Èíslo 5 kvìten 2012 ZDARMA JARO 2011 JARO 2012 5/2012 LISTY CHOTOVINSKA 1 Roèník XX. Èíslo 5 kvìten 2012 ZDARMA Sbìrný dvùr Chotoviny Ve ètvrtek 10. kvìtna 2012 v 16 hodin bude slavnostnì otevøen nový sbìrný dvùr v ulici Družstevní. Vyvrcholí tak projekt,

Více

Z obsahu. Chotovinští hasièi. Oslavy Dne matek. Historický úspìch. Roèník XX. Èíslo 6 èerven 2012 ZDARMA Tradièní prodejní výstava kvìtin

Z obsahu. Chotovinští hasièi. Oslavy Dne matek. Historický úspìch. Roèník XX. Èíslo 6 èerven 2012 ZDARMA Tradièní prodejní výstava kvìtin 6/2012 LISTY CHOTOVINSKA 1 Roèník XX. Èíslo 6 èerven 2012 ZDARMA Tradièní prodejní výstava kvìtin Èeský zahrádkáøský svaz Základní organizace Chotoviny ve spolupráci s Obcí Chotoviny uspoøádal ve dnech

Více

Zpráva o èinnosti finanèního výboru v roce 2008

Zpráva o èinnosti finanèního výboru v roce 2008 bečkodromu za humny, kde probíhají letní táboráky. Určitě podpoříte nejen můj názor, že dědina v poslední době velmi ožila. Některé věci se ale nedaří uskutečnit, a jak to bývá, většinou z nedostatku finan

Více

Chýnov, Za Oborou. Nová výstavba v Záhosticích. èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva

Chýnov, Za Oborou. Nová výstavba v Záhosticích. èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva Zmìnou v obsazení místa èlena zastupitelstva zaèalo jeho další zasedání. Z dùvodu špatného zdravotního stavu se p. Tomáš Hes st. rozhodl rezignovat na svùj

Více

Z obsahu. úspory. Chotovinský podzimní trh. Všezvìd snesitedlný. Motocykly v Chotovinách. Výkyvy fotbalového

Z obsahu. úspory. Chotovinský podzimní trh. Všezvìd snesitedlný. Motocykly v Chotovinách. Výkyvy fotbalového 10/2013 LISTY CHOTOVINSKA 1 Roèník XXI. Èíslo 10 øíjen 2013 ZDARMA Rozhovor se starostou Je pøed námi poslední ètvrtletí roku 2013, konec roku se nezadržitelnì blíží a mùžeme bilancovat. I v roce 2013

Více

Z obsahu. Jak jsme volili prezidenta republiky. Popelnicový svoz odpadu. Pátý ples obce. mistrovství. Fotbaloví dorostenci

Z obsahu. Jak jsme volili prezidenta republiky. Popelnicový svoz odpadu. Pátý ples obce. mistrovství. Fotbaloví dorostenci 2/2013 LISTY CHOTOVINSKA Roèník XXI. Èíslo 2 únor 2013 Jak jsme volili prezidenta republiky Z obsahu listù Popelnicový svoz odpadu Pozvání na ma karní prùvody Pátý ples obce Okresní ku elkáøská mistrovství

Více

ŠLUKNOVSKÉ NOVINY. Je tu jaro, èas mláïat... Veselé Velikonoce a bohatou pomlázku všem ètenáøùm pøeje redakce

ŠLUKNOVSKÉ NOVINY. Je tu jaro, èas mláïat... Veselé Velikonoce a bohatou pomlázku všem ètenáøùm pøeje redakce ŠLUKNOVSKÉ NOVINY Redakce: : MěÚ Šluknov, telefon: 412 386 968, 412 386 219, e.mail: sluknovak@seznam vak@seznam.cz.cz DUBEN 2004 ÈÍSLO 4 CENA 5.- Kè Mùže mìsto zamìstnat více lidí bez práce? Proè mìstský

Více

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXX Èíslo 2 rok 2009 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù!

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXX Èíslo 2 rok 2009 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXX Èíslo 2 rok 2009 cena: zdarma Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! Pavel Mimochodek starosta Antonín Zámeèník místostarosta Na apríla, ve støedu

Více

NOVOROÈNÍ POZDRAV STAROSTY M ÌSTA

NOVOROÈNÍ POZDRAV STAROSTY M ÌSTA NOVOROÈNÍ POZDRAV STAROSTY MÌSTA Vážení spoluobèané, vážení a milí hluboèáci, sousedé rád bych Vám popøál vše nejlepší do nového roku 2009. Pøeji Vám hodnì zdraví, štìstí a osobních úspìchù. Možná bychom

Více

Roèník XXVII Èíslo 7 rok 2006 cena: zdarma. XV. Èesko - Slovenský silvestr na pomezí

Roèník XXVII Èíslo 7 rok 2006 cena: zdarma. XV. Èesko - Slovenský silvestr na pomezí ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXVII Èíslo 7 rok 2006 cena: zdarma Silvestr u Zámeèku 23.30 - k poslechu hraje DH Javorinka 23.55 - novoroèní pøání - starosta obce 24.00 - Vítání Nového roku 2007 Státní

Více

Aktuálnì z bloku starosty

Aktuálnì z bloku starosty 130 ZPRAVODAJ OBCE DÌTMAROVICE Kvìten 2013 Aktuálnì z bloku starosty Obec zrealizuje investièní zámìry všech stran v obci Dle našich pøedpokladù k navýšení pøíjmù obce se již v 1. ètvrtletí t.r. ukazuje

Více

Vánoèní pøání. Vánoèní koncert

Vánoèní pøání. Vánoèní koncert Uvnitø najdete u MìÚ informuje Vánoce jsou jedny z nejkrásnìj ích svátkù v roce. Nejdùle itìj ím dnem vánoèní doby je Bo í hod vánoèní 25. prosince. Oslava narození bo ského dítìte jako pøíchodu Vykupitele

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXIII l ZDARMA l ÈÍSLO 154 AKTUALITY z mìstského obvodu Sportovní høištì v provozu Mìstský obvod Michálkovice vybudoval v loòském roce høištì pro veøejnost v areálu hasièské zbrojnice.

Více

Vážení spoluobèané. roèník XXlll. prosinec 2014. èíslo 5. krásné prožití vánoèních svátkù. a mnoho osobních i pracovních úspìchù

Vážení spoluobèané. roèník XXlll. prosinec 2014. èíslo 5. krásné prožití vánoèních svátkù. a mnoho osobních i pracovních úspìchù Vánoèní vydání roèník XXlll. prosinec 2014 èíslo 5...bylo nás 10 dìtí a mládí mé nebylo právì skvìlé, ještìže jsme nemìly hladu. Mìli jsme chaloupku a k ní kousek pole. Když nebyly peníze, chodilo se vyvìøovat,

Více

ÈERVENEC 2007 18. ROÈNÍK CENA 5 KÈ. ZUŠ pøedstavila mladé talenty. Novinky z mateøské školky

ÈERVENEC 2007 18. ROÈNÍK CENA 5 KÈ. ZUŠ pøedstavila mladé talenty. Novinky z mateøské školky ÈERVENEC 2007 ZPRAVODAJ 7 MÌSTA ØEVNIC 18. ROÈNÍK CENA 5 KÈ Øevnice pøivítaly Karla IV. Novinky z mateøské školky ZUŠ pøedstavila mladé talenty 2 Ruch 7/2007 Z RADY MÌSTA EKOS Øevnice Ing. Zdráhal informoval

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 141 Jaro je tady! Svátky jara, Velikonoce, na pøelomu mìsíce bøezna a dubna, nám dávají zapomenout na všechny nepøíjemnosti uplynulého zimního období. Pøíroda

Více

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice DLO HOÒOVICKÝ Ètvrtletník obce Dlouhoòovice CENA 6 Kè OBÈASNÍK è. 49 1/2011 DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK 2 ( DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK (3 ÚVODNÍK V á ž e n í s p o l u o b è a n é, è t e n á ø i Dlouhoòovického

Více

V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03

V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03 V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03 Slovo starosty èerné skládky rekonstrukce a modernizace teplárny Kovosvit MAS informuje spoleèenská kronika úspìch sezimoústeckých modeláøù zprávy ze školství a kultury Slovo

Více

Advent a Vánoce spolu souvisí

Advent a Vánoce spolu souvisí Advent a Vánoce spolu souvisí Mnozí naši pøedkové se snažili tuto dobu ètyø nedìl pøed Vánocemi prožít v zamyšlení nad vlastní otevøeností vùèi lidem i vùèi prostøedí, ve kterém žili. Rorátní zpìvy i dnes

Více

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Prázdniny jsou èasem dìtí Prázdninový èas (nejen vánoèní) by rodiny mìly v co nejvìtší míøe trávit spoleènì. Po spoleèné dovolené to mùžou být tøeba nezapomenutelná odpoledne na koupališti nebo výlety

Více

ŠEDESÁT PĚT LET MANŽELSTVÍ

ŠEDESÁT PĚT LET MANŽELSTVÍ číslo 11 - listopad 2011 - cena 11 Kč H L U B O C K Ý Z P R A V O D A J Novomanželská fotografie z archivu manželů Hoďánkových. Reprodukce: Jan Pirgl, www. janpirgl. net. rozhovor ŠEDESÁT PĚT LET MANŽELSTVÍ

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 146 Aktuality z mìstského obvodu Požadavky na kapitálový rozpoèet zaslány Michálkovice, jako každoroènì, zaslaly Magistrátu mìsta Ostravy své požadavky na kapitálový

Více

Den dìtí je stále živým svátkem

Den dìtí je stále živým svátkem Den dìtí je stále živým svátkem 6 X. roèník První èervnový den je v kalendáøi oznaèen jako Mezinárodní den dìtí. Poprvé byl slaven 1. èervna 1950, a to rovnou ve více než padesáti zemích svìta. Mnozí ètenáøi

Více

4. MAJÁLES studentù Gymnázia. Byli jediní, kteøí pomohli V mìsíci lednu obdrželo Sportovní gymnázium ve Vrbnì pod Pradìdem

4. MAJÁLES studentù Gymnázia. Byli jediní, kteøí pomohli V mìsíci lednu obdrželo Sportovní gymnázium ve Vrbnì pod Pradìdem 9/98 8. kvìtna 1998 Cena 4,80 Kè Podìkování studentùm Gymnázia Sušice Byli jediní, kteøí pomohli V mìsíci lednu obdrželo Sportovní gymnázium ve Vrbnì pod Pradìdem pøíspìvek ve výši 13 852,70 Kè od studentù

Více

7. ledna 2005 strana 1. èíslo: 1 roèník: 29 cena: 7 Kè 7. ledna 2005. Zpráva o plnìní volebního programu Zastupitelstva mìsta Benátky nad Jizerou

7. ledna 2005 strana 1. èíslo: 1 roèník: 29 cena: 7 Kè 7. ledna 2005. Zpráva o plnìní volebního programu Zastupitelstva mìsta Benátky nad Jizerou ZPRAVODAJ BENÁTECKA 7. ledna 2005 strana 1 èíslo: 1 roèník: 29 cena: 7 Kè 7. ledna 2005 V tomto èísle najdete: Vojenské velitelství sdìluje str. 2 Zápisy do škol str. 8 Ve zvláštní škole str. 10 O potìšení

Více

9/2007. Dirt Jump Roztoky. Zašlá sláva AFK Žalov. Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí

9/2007. Dirt Jump Roztoky. Zašlá sláva AFK Žalov. Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí 9/2007 Zašlá sláva AFK Žalov Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí Støedoèeskému muzeu v Roztokách je 50 let! (rozhovor s nastupující øeditelkou PhDr. Zitou Zemanovou) Historické repetitorium (2. èást)

Více

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU Restaurovaný Mariánský sloup na námìstí. Vá ení spoluobèané. Po roèní odmlce se Vám dostává do ruky zpravodaj mìstyse Radomyšl. Byl to rok hektický, nabitý významnými událostmi, které opìt posunuly Radomyšl

Více

Vojenské muzeum - pøínosem nebo na obtíž?

Vojenské muzeum - pøínosem nebo na obtíž? Králický zpravodaj 04/2004-1 Duben 2004/èíslo Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Vojenské muzeum - pøínosem nebo na obtíž? Protože se jako obèan Králík setkávám s rùznými názory na existenci Králické

Více

Slovo starosty. Informace z radnice

Slovo starosty. Informace z radnice Slovo starosty O zlobì a závisti Vážení obèané, v poslední dobì se stává obvyklou skuteèností, že na svùj stùl zaèínám dostávat anonymní dopisy podepsané vizitkou Chlumeètí obèané. Poslední z nich je psán

Více