4/2012 LISTY CHOTOVINSKA 1. Roèník XX. Èíslo 4 duben 2012 ZDARMA. Vondráèkové a jiných nechybìly. Jistì se. sponzory, kvìtinovou výzdobu a vyrábìla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4/2012 LISTY CHOTOVINSKA 1. Roèník XX. Èíslo 4 duben 2012 ZDARMA. Vondráèkové a jiných nechybìly. Jistì se. sponzory, kvìtinovou výzdobu a vyrábìla"

Transkript

1 4/2012 LISTY CHOTOVINSKA 1 Roèník XX. Èíslo 4 duben 2012 ZDARMA ŠKOLNÍ SLAVNOST OSLAVA NAŠICH DÌTÍ Každoroèní spoleènou akcí základní školy a rodièù je Školní slavnost. Ta letošní probìhla 17. bøezna. Všem, kteøí pomáhali, dìtem, uèitelùm, rodièùm, zamìstnancùm školy, sponzorùm, ale i samotným úèastníkùm plesu patøí veliký dík. Za co díky? Za nádherný veèer, který se vydaøil. Dlouholetá spolupráce základní školy a Sdružení pøátel základní školy v Chotovinách opìt vyvrcholila poøádáním Školní slavnosti. Samotná pøíprava plesu zaèala již pøed rokem. Prvním poèinem byla objednávka kapely. Volba padla na osvìdèenou kapelu Mix Františka Vaòka. Výbìr taneèní hudby byl více než dobrý. Hity pøedcházejících let vybízely k tanci. Písnièky od Korna, Z obsahu listù Høíchy pøi tøídìní odpadù SMS komunikace Líska zapomenutý keø Bellatex tour Hokejbalová bitva Chotoviny È. Záhoøí Listy Chotovinska vydává Obecní úøad Chotoviny Šéfredaktor: Jaroslav Beneš Redaktoøi: Jaroslav Wimmer, Lucie Heømánková Adresa redakce: Obecní úøad Chotoviny Telefon , fax: Sazba a tisk: abc tiskárna Chotoviny Reg. è. MK ÈR E Vondráèkové a jiných nechybìly. Jistì se všem dobøe tancovalo. Nìkteøí z nás si i zazpívali. Další úkoly si škola se sdružením rozdìlila podle možností. Každý mìl na starosti jinou èást. Škola napøíklad zajiš ovala sponzory, kvìtinovou výzdobu a vyrábìla s dìtmi výzdobu sálu. Šikovné paní kuchaøky ze školní jídelny se postaraly o nìco dobrého na zub a škola rovnìž zajistila první zmìnu letošní slavnosti - tištìné lístky s logem naší školy. Sdružení naopak zajiš ovalo hudbu, poplatky za hudební produkci, na støídaèku s uèiteli maminky ze sdružení držely stráž u vstupu a vymýšlely novinky, aby ples byl ještì lepší než loni. Dìtská pøedtanèení Pohybových a taneèních her pøi Základní škole v Chotovinách a skupiny Fresh Dance sportovního klubu Viktoria Tábor ukázala, jak šikovné máme dìti. Nìkteré dìti se po pøedtanèení dokonce zdržely, aby si zatancovaly se svými rodièi. Další letošní novinkou byla dražba kalendáøe na rok 2012, který sami žáci vyrobili. Každý list dìlala konkrétní tøída, anebo jednotlivá oddìlení v družinì. Jeden exempláø, který byl z prací vyroben, vydražil pan Pøemysl Oulík. Díky nìmu budou mít dìti více penìz na jejich aktivity a pomùcky do školy. Další kalendáøe, které stále prodáváme, jsou na jednom velkém listì. Stojí 50 Kè. Mùžete si je koupit u paní Mendelové nebo Novotné ve škole. Tøetí a poslední zmìnou byla, nebo spíše nebyla, tombola. Slosovatelné vstupenky o hodnotné ceny byly zajímavou náhradou za tombolu. Myslím si, že øada z vás byla výhrou potìšena. Slovo pøekvapení je plné tajemství a zvìdavosti. Tak tomu nebylo jinak pøi pùlnoèním pøekvapení, které letos zajistil uèitelský sbor. Jejich módní pøehlídka v duchu Jak umoøit uèitele sklidila velký úspìch. Obdivujeme odvahu uèitelù udìlat si ze sebe legraci, odložit vážný oblièej a nahradit ho úsmìvem. Co dodat na závìr? Jistì mi dáte za pravdu, že podìkování si zaslouží rychlý servis a obèerstvení na barech v prùbìhu slavnosti. Rozmanitost barev ve sklenièkách zúèastnìných mluvila za vše. Každý si vybral. I malé obèerstvení na stolech pøišlo vhod. Ještì jednou bych ráda podìkovala všem, kteøí se jakýmkoli zpùsobem podíleli na prùbìhu plesu. Zámìrnì nejmenuji osoby ani spoleènosti a organizace, bylo nás tolik, že bych mohla na nìkoho zapomenout, a to nechci. Už teï vám ale mohu prozradit, že jsme zaèali pracovat na další Školní slavnosti. Ta se bude konat v magickém termínu Tìšíme se na vás. Bc. Lenka Novotná

2 4/2012 LISTY CHOTOVINSKA 2 I takto tøídíme odpady... Všichni mají pocit, že oni tøídí správnì a ukládají vše tam, kam to opravdu patøí. Ale proè se pak objeví napø. v kontejneru s papírem plasty nebo to, co nemá s tìmito odpady vùbec nic spoleèného? Jenom nìkolik pøíkladù. U zámku se v kontejneru na papír objevují dost èasto pytle od cementu nebo od vápna, u Jednoty v papíru byl dokonce v zimì i pytel s celou kùží srnky i s kopýtky a hlavou. V kontejneru na plasty najdeme pokaždé okolo Vánoc tašky s vnitønostmi ryb a v létì tašky s uhynulými slepicemi èi zbytky z grilování, dokonce i celá vepøová kolena s množstvím hemžících se èervù. U Jednoty se nalezla v PET odpadu dokonce rozebraná automatická praèka, jejíž dvíøka byla doslova nacpána v otvoru a za nimi byla polovina kontejneru prázdná. U zámku v kontejneru na sklo jsou pravidelnì sklenice ještì se zbytky majonézy, staré kompoty, okurky, porcelán a totéž u Edenu. A ve starém Èerveném Záhoøí se urèití obyvatelé vùbec nenamáhají. Krabice s odpadem všeho druhu odloží vedle kontejnerù. A co v nich bývá? Plechovky od potravin, sklo, staré šampony, PET, zbytky potravin, slupky z brambor a pomeranèù atd. Je jednoduché vše, co nepotøebuji, odnést nìkam - nejlépe tam, kde je to nejblíže mého domu. A že pak tímto nepoøádkem znehodnotím tøeba celý obsah auta na odpad, který by šel na recyklaci, to mi vùbec nevadí. Po mnì potopa. Ještì horší pak je, když se tyto zbytky potravin znaènì v rozkladu, dostanou na pás tøídírny plastù v Táboøe, kde pracují také lidé. Zašpiní vše od mastnoty, krve a èervù, což je pak krásná vizitka našich obyvatel. A což pak, když auto se sklem zatlapou sklenice s kompoty a povidly! Takovéto sklo, plasty, papír pak nejdou na recyklaci, ale ukládají se do zemì na skládku v Želèi. Zamysleme se proto nad tím vším a nezvyšujme svojí lhostejností a nezodpovìdností zbyteènì náklady obce a tím i nás všech. Nevytváøejme nové hory v naší krásné èeské krajinì - hory z odpadù. Do skla nepatøí: Porcelán, zrcadla, lepené sklo, drátìné sklo, sklenice s kompoty èi plné jiného odpadu. Do PET a plastù nepatøí: Zbytky potravin, fólie od grilování, rozebrané elektropøístroje, PET lahve se zbytky kyselého mléka, kanystry od oleje, sklo. Do papíru nepatøí: Pytle od vápna, cementu a fólie od grilování, zbytky potravin v papírových a igelitových taškách, igelity. Toto vše je tøeba uložit na sbìrný dvùr, menší odpad do popelnice. Miroslava Matoušková Není Vám lhostejný osud venkovských škol? Podpoøte celonárodní petici Sdružení místních samospráv ÈR. Podpisem petice mùžete vyjádøit svùj nesouhlas s návrhem reformy financování èeského regionálního školství, který vypracovalo Ministerstvo školství, mládeže a tìlovýchovy, v dùsledku kterého by došlo k likvidaci % venkovských škol. Petièní archy proti návrhu reformy jsou v naší obci vyloženy k podpisu v obecní knihovnì, na obecním úøadì a v abc prodejnì (v Jednotì) do 20. dubna Provozní doba sbìrného dvora v Chotovinách pod høbitovem Pondìlí Støeda Pátek Sobota 9.00 až hod až hod až hod až hod. Provozní doba kompostárny (nachází se pøi silnici smìr Jedlany na výjezdu z Chotovin vjezd do kompostárny není pøímo ze silnice ale zezadu od bývalého vepøína) Støeda až hod. Sobota až hod. Ukládání odpadù se øídí obecnì závaznou vyhláškou Obce Chotoviny è. 4/2001 Vìtve z oøezu ovocných a okrasných stromù a keøù je možné odvézt na cvièištì Sboru dobrovolných hasièù do Èerveného Záhoøí ve dnech: 14. dubna hodin 21. dubna hodin 28. dubna hodin V ostatní dobu bude cvièištì pro návoz vìtví uzavøeno. Svoz železného šrotu v Èerveném Záhoøí a Vrážné v sobotu 14. dubna 2012 v odpoledních hodinách. SMS KOMUNIKACE Obec Chotoviny Vám tímto nabízí jednoduchý a pohodlný zpùsob získávání dùležitých informací o dìní v naši obci. Ve snaze zajistit dostateènou informovanost jsme zahájili provoz SMS Info- Kanálu obce, který umožòuje zasílání dùležitých informací na zaregistrovaná èísla Vašich mobilních telefonù v krátkých textových zprávách (SMS). Chcete dostávat vèasné informace v krizových situacích o: - plánovaných odstávkách vody, vzniklých haváriích a stavu jejich øešení? - plánovaných pøerušeních dodávek elektrické energie, popø. plynu? - uzavírkách ulic a místních komunikací? - termínech mimoøádných svozù odpadu? - termínech konání zasedání zastupitelstva obce? - konání kulturních a spoleèenských akcí? - mimoøádných zmìnách v provozní dobì úøadu obce apod.? - a další užiteèné informace spojené se životem ve Vaši obci? K zasílání tìchto informací se mùžete pøihlásit nìkolika zpùsoby: - vyplnìním pøihlášky (vlevo), kterou doruèíte na obecní úøad - zasláním jedné registraèní SMS ve tvaru: REGISTRUJmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraCHOTOVINY mezeraulicemezeracislopopisne REGISTRUJmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraCASTOBCE mezeracislopopisne odešlete na èíslo SMS InfoKanálu: (Pro registraci chaty je potøeba za èíslo popisné pøidat mezeru a slovo EVID) - nebo na webových stránkách naší obce Tento systém je pro Vás zcela zdarma, veškeré náklady hradí obec. Oú Chotoviny

3 4/2012 LISTY CHOTOVINSKA 3 Hodnocení èinnosti chotovinských myslivcù Myslivecká sezóna loòského roku skonèila. Jako každý rok pøi pøíležitosti výroèní èlenské schùze je ten pravý èas vyhodnotit plán èinnosti uplynulého roku. Vinou nepøíznivých okolností se nám nepodaøilo 100% splnit plán èinnosti. Od plánovaných honù na zajíce muselo být upuštìno. Odstøel srnèího byl zredukován pouze na odstøel slabých kusù. Loòského roku jsme zakoupili medikované krmivo na ozdravování a zlepšování kondice srnèí zvìøe. Je paradox, že místo zvýšení a zlepšení stavu této zvìøe došlo k podstatnému úbytku z plánovaného stavu. V zimních a jarních mìsících, aby mìla zvìø klid, bylo upuštìno od sèítání zvìøe a nahánìk na škodnou. Staèilo kácení lesních porostù, nepøíznivé poèasí, zpùsob hospodaøení zemìdìlcù, budování elektrických ohradníkù, ochrana hladových dravcù, aktivita kun a lišek, ale i nevítané návštìvy èerné zvìøe. Unikne-li takový zajíèek nebo srneèek tìmto nástrahám, èeká na nìj další nebezpeèí v podobì zemìdìlské techniky - velmi výkonné zemní stro- je, kombajny, žací technika apod. Samostatnou kapitolou je pohyb obèanù se psy v revíru. Omezte vycházky do pøírody, hlavnì v jarních mìsících s volnì pobíhajícími psy. Argument, že náš pes je hodný, ten nikomu nic neudìlá neobstojí. Zajistìte své psy tak, aby se netoulali! Jen tak se vyhneme nepøíjemnosti s ochranou zvìøe, kterou myslivci musí zajiš ovat. Myslivecké sdružení má 24 èlenù a 2 adepty. Jsme nezisková organizace. Na naši èinnost, jako je nájem honitby, nákup zvìøe, nákup krmení a ozdravných prostøedkù, zajištìní lovecky upotøebitelných psù a provozní náklady, je potøeba mnoho financí. Tyto náklady musí hradit èlenové ze svých prostøedkù. V loòském roce se plnì nezdaøila spolupráce s obecním úøadem. Nebyl nám poskytnut žádný pøíspìvek na provoz a a ni v oblasti brigád, jako sázení stromkù, jsme neuspìli. Pouze pro firmu DVOØÁK byla organizována brigáda na sbìr kamene. Díky této akci jsme získali dostateèné množství odpadu obilí, zlomkové pšenice a potøebné množství plev. STØÍPKY Z OBCE V mìsíci bøeznu obec podala žádosti o dotace na tyto akce - Kanalizace v ulici Dolní, Vodovod Rzavá a Odbahnìní návesního rybníka v Moravèi. Funkci vedoucího spoleènosti T - Servis vykonává od bøezna pan Jiøí Cícha. Od dubna 2012 nám budou pøi úklidu obce pomáhat pracovníci, které nám pøidìlí Úøad práce v rámci veøejnì prospìšných prací. Státní zemìdìlský intervenèní fond vyzval Obec Chotoviny k podepsání dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ÈR. Dotace je urèena na opravu èekárny v Chotovinách u restaurace U Zámku a v Jeníèkovì Lhotì u kulturního domu. Na stole starosty se hromadí žádosti na nejrùznìjší opravy. Pøevažují požadavky na zlepšení stavu komunikací. Dle dùležitosti a finanèních možností budeme postupnì opravy provádìt. Obec stále nemá povolení od krajského úøadu k provozování nového sbìrného dvora v ulici Družstevní. O termínu otevøení Vás budeme vèas informovat prostøednictvím našich nástìnek, SMS zpráv a rozhlasu. Vítìzem výbìrového øízení na opravu komunikace k novému sbìrnému dvoru je firma STRABAG. Cena ,- Kè vèetnì DPH. Dílo bude dokonèeno do V posledních dnech mìsíce bøezna byl vyèištìn a odbahnìn starý vodojem, který zásobuje vodou høbitov a fotbalové høištì. Zdenìk Turek Telefonní èísla - poruchy vodovodu a kanalizace: p. Jiøí Cícha p. Pavel Kotrè Ve své zprávì pøedseda podìkoval všem, kteøí se aktivnì podíleli na plnìní úkolù a tak pøispìli k dobrému chodu spoleènosti. V hodnocení nezapomnìl podìkovat dùchodcùm za jejich pøístup k plnìní úkolù. Za dlouholetou a dobrou práci pro myslivost u pøíležitosti šedesátých narozenin byl ocenìn vyznamenáním tøetího stupnì pan Václav Dvoøák. Za práci ve spoleènosti patøí do mysliveckého nebe podìkování Karlu Bednáøovi, který v posledním roce zastával funkci pokladníka. V tomto roce budeme pokraèovat s odchovem a s vypouštìním divokých kachen a bažantù. Vìøím, že ozdravování zajícù a srnèí zvìøe pøinesou samé kladné výsledky. Naším hlavním úkolem bude nadále péèe o drobnou a srnèí zvìø. Pro pøátele pøírody v našem støedu bychom rádi pøivítali mladé adepty myslivosti a kynologie. Myslivosti a lovu zdar! pøedseda spoleènosti Ladislav Mareš

4 4/2012 LISTY CHOTOVINSKA 4 NOVÉ KNIHY PRO MLÁDEŽ Jan Vladislav - O PASÁÈKOVI A ZÁMKU NA ZLATÝCH ØETÌZECH. První svazek dvoudílného pohádkového cyklu o smìlých chlapcích a odvážných dívkách zahrnuje pohádky pro chlapce, jež byly vybrány z rùzných zemí svìta, jako napø. z Anglie, Irska, Nizozemí, Španìlska, Itálie, Francie, Rumunska, Èíny i odjinud. Viola Fischerová - O KOÈCE MÒAU- CE, PEJSCE BIBINÌ A MAMINÈINÌ LYŽAØSKÉ BOTÌ. První ze dvou rukopisù pro dìti z pozùstalosti mimoøádné básníøky Violy Fischerové. Autorka vypráví nepatrnou epizodu v životì koèky Mòauky, která se v den, kdy poprvé napadne sníh, vydá ven na zahradu... Nina Bonhardová - POHÁDKY TØE- BOÒSKÉHO KAPRA. Jihoèeský kraj v rámci Rožmberského roku 2011 vydal pùvabnou knížku Pohádky tøeboòského kapra autorky Niny Bonhardové s kouzelnými ilustracemi Zdeòky Študlarové. Z vyprávìní tøeboòského kapra se ètenáøi doví, jak se žilo pánùm i prostému lidu v rožmberské dobì. Nechybí ani klasické pohádkové bytosti jako víla, vodník nebo pán pekel. Jiøí Èerný - OBRÁZKY ÈESKOSLO- VENSKÝCH DÌJIN. Knížka obrázkových seriálù z naší historie volnì navazuje na velmi oblíbené Obrázky z èeských dìjin a povìstí. Hravou, Dne jsem pøijala pozvání od jeníèkolhoteckého sdružení Šupky Dupky na oslavu MDŽ poøádanou v tamním kulturním domì. Milé pozvání nebylo možno odmítnout. Vím, že všichni v tomto sdružení jsou jedna veselá kopa, takže jsem se moc tìšila. Úèast byla hojná, nejen z Jeníèkovy Lhoty, ale i z okolních vesnic. Pøišli mladí i staøí, chudí i bohatí, veselí i vážní a všichni jsme se pobavili. Poøadatelky pøipravily bájeèné pohoštìní lahodící oku, duši i jazyku. Každá z nás si pak odnášela pìkný dárek - ale výstižnou formou pøibližuje ètenáøùm novìjší dìjiny naší vlasti od vzniku republiky v roce 1918 do konce druhé svìtové války. Autoøi vyprávìjí nejen o pøíznivých èasech našeho státu, ale i o tìch nelehkých, protektorátních, váleèných. Ale i o známých osobnostech politiky a kultury (Masaryk, Beneš, Štefánik, Ba a, Èapek, Voskovec a Werich aj., ). NAKLADATELSTVÍ THOVT PRO MLÁDEŽ Frauke Nahrgang - MODROŽLUTÍ ÏÁBLOVÉ, Snad nejtìžší sezona Marion Meister - HANA A PROFE- SOR PAVLÍK Dagmar Geisler - VANDA A BLES- KOVÁ POMSTA, 4.DÍL Jürg Obrist - JASNÝ PØÍPAD! 40KRIMINÁLNÍCH PØÍPADÙ K ØE- ŠENÍ; VÌŠTKYNÌ STELLA BELLA A UKRADENÁ OPIÈKA, OPÌT KRIMI; PAPOUŠEK PEPPER ZASAHUJE, DALŠÍ DÌTSKÉ KRIMI Silke Moritz - KLIÈKA A GÓL! Imke Rudelová - ØÍMANÉ EDICE ZLOÈINU NA STOPÌ Annette Neubauer - PØÍPAD PRO MISTROVA ŽÁKA Fabian Lenk - ÚTOK NA POMPEJE Renée Holler - DRUIDOVO TAJEM- STVÍ PRVNÍ ÈTENÍ Julia Boehme - PSÍ TRAMPOTY Marliese Aroldová - ZAMILOVANÉ STRAŠIDLO A JINÉ PØÍBÌHY MDŽ Šupky Dupky voòavou primulku v barvì dle vlastního výbìru. Bylo pìkné vidìt, že i ženy v malých obcích se dokážou sejít, nachystat si akci a ještì si to hezky užít. Váží si toho, že nìkdo má s pøípravou práci a starost a jdou a zúèastní se. To je pro poøadatele to nejvyšší ocenìní. Lze jen závidìt! Chotovinští by si mohli vzít pøíklad. Akcí zde máme dost, ale s úèastí na nich už je to horší. Dìkuji ženám,, Šupkydupkám za hezké odpoledne a podveèer. Díky nim je v,, Jeníèkovce živo. Za OÚ Š. Petrásková Dnes již tradièní Velikonoèní výstavu v Jeníèkovì Lhotì si nenechala ujít spousta návštìvníkù. K vidìní zde bylo mnoho výrobkù našich tvoøilek, napø. kraslice malované, háèkované, batikované, drátkované a vyvrtávané, dále pak nádherné dekorace na velikonoèní stùl, výrobky z pediku, šperky smaltované a korálkové, pøekrásnì zdobené perníky, pomlázky, loutkové postavièky a spousta dalších výrobkù šikovných rukou. Anna Jiránková PRO DOSPÌLÉ Václav Havel - HRY 3 Tomáš Èervený - JIHOÈEŠTÍ SPISOVATELÉ, ANEB, NÌ- KTEØÍ Z MNOHA. Malá encyklopedie, která si dala za úkol zmapovat jihoèeské autory, kteøí žijí a tvoøí v Jihoèeském kraji. Je písemným doplnìním a vlastnì rozšíøením putovní výstavy Jihoèeští spisovatelé, kterou pøipravila Mìstská knihovna Prachatice a která byla slavnostnì zahájena vernisáží dne 3. dubna 2011 v Prachaticích. Vladimír Šrámek - SKOKEM PLAV- MO. Autorovou lávkou pøes propast prázdnoty moderního života jsou milostná dobrodružství èi jiné okamžiky potvrzování plnosti života, hledání jeho krásy a pùvabu. Jeho vzdorování konzumitì kolísá mezi páralovským únikem z nudy a stereotypu každodennosti a hrabalovským hledáním poezie v prožitcích zdánlivì obyèejných. Václav Bùžek - SVÌTY POSLEDNÍCH ROŽMBERKÙ. Pestrá mozaika vztahù nejen v Království èeském, ale i v celé Evropì. Kapitoly se zamìøují na intimní prostor Rožmberkù za dveømi soukromých komnat, na svìt veøejný, na každodennost jejich šlechtických pøátel i na život poddaných na jejich panství. Rudolf Steiner - rakouský filosof, pedagog a esoterik - INICIAÈNÍ PO- ZNÁMKY, TAJEMSTVÍ BAREV, O INI- CIACI, VÌDOMÍ ZASVÌCENCE. Kolektiv autorù - DOBROVOLNÍCI MÌNÍ SVÌT. Evropský rok dobrovolnictví (2011) umožnil mimo jiné vydání v našich pomìrech unikátní publikace - sborníku, ve kterém se pøedstavily prakticky všechny dùležité oblasti dobrovolnictví: v sociálních službách, ve zdravotnictví, v kultuøe, ve sportu, v práci s dìtmi a mládeží i v ochranì životního prostøedí. Také dobrovolnictví zamìøené na mezinárodní a rozvojovou pomoc, mimoøádné a krizové situace, dobrovolnictví komunitní i v církvích a náboženských spoleènostech a koneènì dobrovolnictví firem. A spolu s tím sborník pøedstavil i øadu organizací, které jsou v této oblasti klíèovými hráèi. V publikaci však nejde prvoøadì o instituce, by jakkoliv zasloužilé, ale o konkrétní lidi. Dvaadvacet pøíbìhù tìch, kteøí svým životem dosvìdèují, že KNIHOVNA JENÍÈKOVA LHOTA OTEVØENO KAŽDOU SOBOTU od do hod. dobrovolníkem mohou být mladí i staøí, chlapci i dìvèata, ženy i muži, lidé s vysokoškolskými tituly i bez nich, z malých vesnic i velkomìst. S tìmi všemi se na stránkách tohoto sborníku setkáte. A pøesvìdèíte se, že i když jejich pøíbìhy jsou opravdu velice rozlièné a jejich cesty k dobrovolnické kariéøe byly rùzné, pøesto se v mnohém sobì podobají: v pøesvìdèení, že jejich èinnost má smysl, v nadšení, s nímž se do ní vkládají, v ochotì dát druhým skuteènì nìco ze sebe - svùj èas, své síly, svou dùvìru i svou nadìji. Václav Budinský - ZA VOLANT JEN S ÚSMÌVEM. Petr Klíma - PAMÁTNÉ STROMY TÁBORSKA. Pøíbìh lípy u Ústìjova nedaleko Mladé Vožice i legenda o kapli je popsána v nové knize Památné stromy Táborska, kterou vydalo Mìsto Sezimovo Ústí. Kniha poskytuje dùležité informace o všech památných stromech nacházejících se na tøiapadesáti místech okresu, jejich aktuální fotografie, historické zmínky s detailním vyznaèením v mapì. U nìkterých stromù jsme dohledali i historické snímky, pøedstavuje knihu její autor Petr Klíma. Marcel Sladkowski - Z BUNÈE NA KAMÍNKU ZA PØÍBÌHY CHØIBÙ. Svoji knižní podobu získal seriál Za dávnými pøíbìhy hor, který vycházel ve Slováckém deníku v roce 2008 a v nìmž se expedice Chøiby vydávala do míst zaznamenaných v povìstech sbìratele Julia Skøítka ze Støílek. Kniha s název Z Bunèe na Kamínku za pøíbìhy Chøibù obsahuje i dvì studie o historii významných chøibských lokalit, dnes rekreaèních støedisek. Daniel Kováø - VYPRÁVÌNÍ O DÁV- NÝCH I NEDÁVNÝCH DÌJINÁCH LHOTY. Lhoty v Èecháh, na Moravì i ve Slezsku. Richard Hrdlièka - STARÉ DOMY A DOMKY VOŽICKÉ. Pøedstavitelé Mladé Vožice rádi svìøili Jiøímu Kohoutovi další úkol - zpracovat ke knižnímu vydání více než 80 let starý rukopis vožického rodáka Richarda Hrdlièky s názvem Staré domy a domky vožické, jejich vlastníci a obyvatelé. První díl knihy vyšel loni na podzim a na letošní podzim Jiøí Kohout chystá knižní pokraèování. Jiøí Prášek - ÈÍTANKA Z CHÝNOV- SKÉ HISTORIE. Jiøí Kohout - MLADÁ VOŽICE A OKO- LÍ VE SBÍRKÁCH STARÝCH PO- HLEDNIC. Nebylo tøeba dìlat žádnou vìtší reklamu, když pøedloni táborský spisovatel Jiøí Kohout vydal knihu Mladá Vožice ve sbírkách starých pohlednic. Pøi jejím køtu vožická knihovna praskala ve švech. Pøišel i hejtman Jiøí Zimola, senátor Pavel Eybert a další osobnosti. Kniha si rychle našla ètenáøe také v Táboøe a šla dobøe na odbyt. Š. Petrásková

5 4/2012 LISTY CHOTOVINSKA 5 LÍSKA Již dlouho jsem žádnou nevidìl a pøece to není tak dávno, kdy bylo možno se s ní setkat témìø na každém kroku. Nenároèný, ale užiteèný keø lísky obecné rostli skoro všude. Na svazích, kde zadržoval pùdu pøed odplavením, na mezích poskytoval domov èetnému ptactvu a drobným živoèichùm, roubil cesty do zahrad, sloužil jako živý plot. V bøeznu èi dubnu líska vítala blížící se jaro prašníkovými kvìty v podobì pøevislých jehnìd, kdežto kvìty pestíkové byly smìstnané do kvìtenství podoby pupenù. Jako dìti jsme se nemohli doèkat, kdy dozrají její plody kulovitì vejèité oøíšky. Lísky milují vlhèí, stinné polohy, ale nepohrdnou ani špatnou pùdou. V lidovém lékaøství byl hlavnì používán její list, protože èaj pøipravený z listù lísky úèinnì pùsobí pøi chorobách moèových cest, nadýmání a prùjmech. Dnes se listy lísky hojnì používají pøi pøípravì drahých kosmetických výrobkù a lískové oøíšky se k nám dovážejí z Ruska, Øecka, Itálie a Francie. Málokdo dnes ví, že v lidové kultuøe starých Slovanù byl lískový keø od nepamìti uctíván jako posvátná døevina mající schopnost vìštby, pøedpovìdi poèasí a dokonce spojení s Oním svìtem. Ti, co nás pøedešli, dokonce vìøili, že líska je živou bytostí. Naši pøedci mìli hrùzu pøed rùznými pøírodními jevy, protože si je nedovedli vysvìtlit, a proto všemožnì hledali pøed nimi ochranu. Líska byla zvláštì vyhledávána, protože do ní jako do požehnané døeviny neuhodí blesk. Proto poutníci již pøi prvním zahømìní spìchali pod její ochranu, lidé si z vìtvièek lísky hotovili malé køížky, pøizdobili je èasto neumìlou øezbou a pak jimi zdobili stavení nebo je nosili na svá políèka. Zejména se tak dìlo v den svátku sv. Jiøí (24.4.) a ve svátek Ivana Kupala (noc na 7. èervence), pohanského boha plodù Zemì. Lidé vìøili, že takto ošetøeným domùm a polím se nièivá bouøe vyhne. Ve svátek sv. Iljí gromovníka (20. èervence), na kterého pøešly všechny atributy pohanského boha hromu Peruna, se lidé obávali by i jen šeptem vyslovit slovo líska, protože vìøili, že v takovém pøípadì pøijde bouøe, která znièí všechny lísky v okolí. Proto v ten den zamìòovali slovo líska slovem ret. Kouzelná síla lísky byla hojnì využívána proti neèistým mocnostem. Napøíklad aby zlí duchové a èerné síly ztratily, nebo jim alespoò byla omezena jejich moc, bylo nutno obkroužit se magickým znamením pomocí lískové haluzky. Rodièe se zapálenou lískovou vìtévkou obcházeli kolébku s novorozencem, aby odehnali zlé démony, kteøí usilovali o dìtskou dušièku. Lískový oøíšek také pøinášel štìstí a bohatství (viz. napøíklad známá pohádka O Popelce). Pøi sbìru lískových oøíškù lidé nezøídka narazili na zdvojené oøíšky. Øíkali jim dvojèata a nosili je v penìženkách, aby vždy mìli dost penìz, nebo zavìšené na krku, což je mìlo chránit pøed nemocemi. Lískové haluzky také vkládali nevìstì do truhly, aby se jí zvìtšilo vìno. Líska také byla považována za úèinnou ochranu pøed hady. Nìkteøí lidé dokonce tvrdili, že líska dovede hady usmrtit. Hospodáøi ukládali haluzky lísek do sýpek a poklepávali jimi stìny stavení a špýcharù. BLAHOPØEJEME JUBILANTÙM Svá významná životní jubilea oslavili nebo v nejbližších dnech oslaví tito naši obèané: 60 let Marie Pecháèová, Vrážná Miluše Plívová, Jeníèkova Lhota Dana Pìknicová, Èervené Záhoøí 65 let Ing. Marie Korsová, Chotoviny Jaroslav Passler, Chotoviny 70 let Josef Trojan, Chotoviny PaedDr. František Boreš, Chotoviny Blažena Køemenová, Sedleèko Jaroslav Šerpán, Èervené Záhoøí 75 let Jan Hibš, Èervené Záhoøí Anna Ficencová, Chotoviny 85 let Josef Klejna, Moraveè Všem jubilantùm pøejeme do dalších let pevné zdraví a mnoho spokojenosti a osobní pohody. JAK TO VLASTNÌ BYLO? DEŠTNÍK Je zajímavé, že lidé se pùvodnì chránili spíš pøed sluncem, než pøed deštìm, a první sluneèníky patøily k atributùm moci. První deštník, podle tøi tisíce let staré èínské legendy, zhotovil jistý tesaø z Pekingu pro svou manželku Lou Phanu. Ve skuteènosti to bylo jakési pøenosné døevìné lešení potažené hedvábím. První zmínka o pøedmìtu vzdálenì pøipomínajícímu dnešní deštník pochází z prvního století našeho letopoètu. Až koncem 16. století se ve Francii objevily prapøedci dnešních deštníkù. Byly ohromné, vìtšinou potažené kùží, vážily 4 až 6 kg a stály celé jmìní 60 liber. Všeobecnì oblíbený se deštník stal teprve koncem roku 1720 a to zásluhou Robinsona Crusoe, který byl vìtšinou zobrazován s deštníkem v ruce. Tehdy se jeho výroby chopili èetní novátoøi a tak napøíklad byl patentován deštník vybavený hromosvodem a okapem pro vodu. Všechny tyto deštníky mìly tìžkou døevìnou konstrukci a byly neforemné. Teprve roku 1852 byl zhotoven nový typ deštníku. Døevo a rybí kostice nahradila ocel a vynálezci Samuelovi Foxovi tento nápad vynesl pohádkové jmìní. Od té doby se tvar deštníku prakticky nezmìnil. -wer- Takovýmto zpùsobem z nich vyhánìli rùzné hlodavce a plazy. V nìkterých krajích se vìøilo, že v korunì lísky pøebývají duše zemøelých obyvatel vesnice, které v pøedveèer svátku Nejsvìtìjší Trojice navštívily Zemi, aby se pøesvìdèily, jak si vedou jejich potomci, a proto lidé pøísnì dodržovali nepsaný zákaz lámání lískových vìtví. V den Nanebevzetí Pánì lidé zdobili lískovými vìtvièkami svá obydlí i kostely tak, že je pokládali na zem. Podle staré tradice naši pøedkové u lískových keøù poklekali a k jejich haluzím pøikládali ucho. Mìli za to, že takovýmto zpùsobem uslyší hlas mrtvých pøedkù a budou mít možnost si s nimi popovídat. O spojení lísky s magickým svìtem našich pøedkù také vypovídá vánoèní vìštìní. Prázdný oøech byl pøedzvìstí blízké smrti, ale také hladového roku, zatímco pìkný, plný oøech znamenal blahobyt a zdraví. Z lískových oøíškù se také na Vánoce pøipravoval pokrm s dalšími zádušními plody fazolemi a boby. Kdybyste náhodou o nìjaké vìdìli, pak na Velký pátek neváhejte a ulomte si z ní vìtvièku. Podle staré povìry je vám schopna ukázat cestièku k pokladùm ukrytým v zemi. Jaroslav Wimmer Vážení ètenáøi, dovolte, abych Vám z celého srdce popøála do nastávajícího Velikonoèního èasu radost, pohodu, hezké vztahy i køes anskou nadìji. Ta se opírá o zvìst o Vzkøíšení Ježíše Krista. To se stalo, jak Písmo praví, ze soboty na nedìli o Velikonocích, které Židé slavili na památku vyjití z Egypta. Díky síle a moci Boží byla pøemožena smrt a Kristus se stal Vítìzem. Vstal z mrtvých. Jak se to událo, to zùstává Božím tajemstvím. Pro nás je dùležité, že toto vítìzství je zaslíbeno i nám. Skrze dar víry se mùžeme tìšit z nadìje, že život èlovìka se tady na zemi zaèíná, ale teprve v Bohu své naplnìní má. Køes ansky oslavit Velikonoce znamená dìkovat za život Bohem požehnaný nejen zde na zemi, ale i za ten zaslíbený vìèný v Jeho náruèi. Pøidejme k modlitbám i díl své odpovìdnosti za darovaný èas a buïme vdìèni za každý okamžik svého života naplnìný Láskou, vírou a nadìjí. V duchu Vám tisknu ruku a zvu Vás i na bohoslužby v Husovì sboru v Chotovinách. Pozor od Velikonoc zmìna zaèátku bohoslužeb ze na hodin! 6. dubna ve Pašije 7. dubna ve Bohoslužby se svátostmi 8. dubna ve Bohoslužby se svátostmi. Na shledání s Vámi se tìší Mgr. Eva Èervená, faráøka Církve Èeskoslovenské husitské. Noví obèánci Zuzana Petráòková Èervené Záhoøí Klára Voboøilová Chotoviny

6 4/2012 LISTY CHOTOVINSKA 6 Bøezen mìsíc ètenáøù - v jeho rámci se konala v knihovnì øada akcí, které se povedly probìhla v pøilehlých prostorách knihovny BURZA vyøazených knih. Nejvíce se prodávaly dìtské knihy, dívèí a chlapecké romány, detektivky, èasopisy a kuchaøky. Ze skromného výdìlku zakoupím nové knihy. Další akcí bylo Ètení pro ty v nejlepších letech tj. pro obèany od 40 do 100 let. Atmosféru takové akce pøijïte okusit sami. Hosté pøicházejí vždy dobøe naladìni a chtìjí se bavit, a to je základ úspìchu. Pak již jen staèí sáhnout do té správné polièky pro tu správnou knihu a pøíjemný veèer je tu. Posedìli jsme, popovídali, pojedli a popili, zasmáli jsme a spìchali domù obstarat hospodáøství, ale nechtìlo se nám. O den pozdìji se sešli v knihovnì rodièe se svými dìtmi na akci Mami, tati, pojïte do knihovny Dìti èetly rodièùm a naopak. Také jsme si vyprávìli zážitky z výletù, ze školy a mezi ètením zbyl i èas na dobrou svaèinku, èaj a sladkosti. Dìkuji rodièùm, kteøí mají dìti na prvním místì a vìnují jim èas strávený spoleènì v knihovnì s pìknou knihou, kterou LICHOŽROUTI od Pavla Šruta a NEJHORŠÍ DEN V ŽIVOTÌ TØE ÁKA FILI- PA od Petry Braunové jistì jsou. A následující den - pátek to byl - patøila knihovna ženám pro akci Nocování v knihovnì, aneb, dìti dnes uspávají tatínkové. I když jsme tentokrát nezùstaly až do rána, pøece jen jsme trochu nocovaly. Zajímavé ètení, dobrá zábava, výborné jídlo a hlavnì pití zpùsobili, že na hodiny jsme pohlédly až pøed pùlnocí. Ale doèetly jsme se, proè chodit nahoøe bez (tedy øeè byla pouze o spodním prádle, ne o halence a svetru), proè nám škodí antiperspiranty, proè spát potmì, že,,muži jsou skvìlý doplnìk, jak napsala Bára Nesvadbová, a hlavnì jsme se nasmály - a smíchu, jak známo, Obec Chotoviny nás pozvala LÉKAØI BEZ HRANIC 4 mìsíce v Afghánistánu Pøednáška o misi zdravotní sestøièky v Afghánistánu mohla zajímat nejen zdravotní sestry, lékaøe a obèany pracující ve zdravotnictví, ale i ty, kteøí se tím smìrem vydat teprve zamýšlejí a v neposlední øadì i ostatní, kteøí mají zájem o dìní nejen,,za plotem. Pro ty, kteøí mají srdce a cit. Jak v této zemi funguje nemocnice, zdravotnická péèe, povìdomí o péèi o dítì v prenatálním období a první roky po nìm, co se dá zmìnit, co pouze ovlivnit, a o tom, jaké výsledky jejich úsilí pøináší. O tom všem nám pøišla vyprávìt paní Jitka Kosíková, zdravotní sestra, která 4 mìsíce pùsobila ve mìstì Laškar Gáh poblíž Kandaháru. Své vyprávìní doplnila paní Kosíková barevnými fotografiemi, které dokreslily obraz práce ve zdravotnictví v této zemi. Skvìlá pøíležitost zamyslet se, jsme-li na tom v naší zemi opravdu tak zle. Budeme se tìšit na další pøednášku, protože paní Kosíková již pomýšlí na další výjezd do zemí, kde je jí zapotøebí. DEN MATEK U pøíležitosti Dne matek pøipravuje Obec Chotoviny pro ženy i matky seniorky a jejich doprovod na den slavnost v sále bývalého kulturního domu v Chotovinách. Pøipraveno je malé obèerstvení. Vstup volný. Jste srdeènì zváni. Za OÚ Š. Petrásková není nikdy dost, tak se moc tìšíme na další setkání letos na podzim. Ve ètvrtek jsme mìli v knihovnì pøednášku o IRISDIAGNOSTICE, se kterou k nám pøijela paní Bìlohlavová, která provozuje svou praxi v nìkolika mìstech na území naší republiky. Co vše máme napsáno v oèích? Mnozí z nás tuší, že rùznobarevné skvrnky v oèní duhovce nìco znamenají, že vypovídají o našem zdraví, èi spíše nemoci... Ale co tedy? Zde není co vyprávìt a popisovat. Pøednášku je tøeba jednoduše slyšet i vidìt a je urèena pouze tìm, kteøí chtìjí na svém zdraví a životì nìco zmìnit. Tìm, kteøí nechtìjí polykat nesmyslné kombinace tablet se škálou vedlejších úèinkù vìtší než je úèinek léèebný, tìm kteøí se chtìjí skuteènì cítit dobøe. Kdo pøišel, nelitoval. Posledním bøeznovým dìním, byla sobotní NOC S ANDERSENEM. Vzácným hostem byl grafik a ilustrátor Jiøí Fixl. Jeho interaktivní vystoupení bylo hlavní náplní našeho odpoledne. Dìti vymalovávaly autorovy obrázky, které za tímto úèelem pøipravil, kreslily ilustrace k zadané básni a povídaly si s autorem o knihách, které ilustrova,l a které máme v naší knihovnì. Šlo jim to moc pìknì. O tom se mùžete sami pøesvìdèit na webových stránkách knihovny. Pak už jsme mìli svùj program - hádanky, kvízy a doplòovaèky, samozøejmì na body. Vždy jsme soutìžili o pìkné ceny. No a tak nás ta práce zmohla, že jsme museli vybìhnout na vzduch a zahrát si,,rybièky rybièky. A pak již jen mytí a do peøin a samozøejmì veèerní pøekvapení. To probìhlo v rámci akce Hodina zemì. No a ráno dobrá snídanì, vyhodnocení, ocenìní vítìzù - gratulujeme!, uklidit a domù. Dìkujeme paní Šindeláøové, že nám napekla, snídanì tím pádem byla hotová hostina a všem nám moc chutnalo. Takovou pomoc vždy vítáme. Š. Petrásková Irisdiagnostika Noc s Andersenem Geologická expedice na Krym To byla další pøednáška, kterou pro své obèany pøipravila naše obec. Pan Jindøich Èástka, geolog a uèitel, nám pøijel promítat, vyprávìt a doplòovat znalosti. Ostrov Krym navštívil s partou geologických nadšencù, ale hlavnì odborníkù. A odbornì, ale hlavnì poutavì nám vyprávìl nejen o tamním složení vrstev pùdy, ale i památkách, lidech, historii, krajinì, faunì a flóøe a také o místní kuchyni. Doporuèil dobré podniky k obèerstvení, ubytování a naèerpání vìdomostí. Upozornil na místa, která stojí za shlédnutí, až vyrazíme na Krym. Diapozitivù mìl dostatek, a tak jsme si my zvìdavci užili. Na další sezónu již máme slíbeno pokraèování, nebo expedice míøí dál. Tìšíme se. Za OÚ Š. Petrásková

7 4/2012 LISTY CHOTOVINSKA 7 PMN BELLATEX TOUR Pøehled výsledkù pravidelných soutìží Muži A Divize Jih Chotoviny - È. Krumlov : 0 Chobotský 426, Hrstka 459, Køemen 406, Bartoò 439, Køemenová 415, Svaèina 425. Krumlov bojuje o záchranu v soutìži, zápas na naší kuželnì mu nevyšel, obdržel od nás kanára a je dále ohrožený sestupem. Naopak my jsme si zahráli a vysoká výhra nám spravila náladu. Slavonice - Chotoviny : 0 Kuèerová G. 379, Chobotský 408, Vacko 416, Svaèina 419, Køemenová 423, Hrstka 431. Hezký výlet do Slavonic... Potvrzuje se, že na jaøe se venku nedokážeme prosadit. Hrajeme vyrovnanì, ale málo. Proti dobrým výkonùm soupeøe to nestaèí a bohužel si tentokrát kanára odvážíme my. Chotoviny - Žirovnice : 6 Chobotský 450, Hein 424, Bervida 423, Køemenová H. 409, Svaèina 425, Køemenová 398. Soupeø je na druhém místì tabulky a také nám to u nás dokázal. Jeho výkony byly vyrovnanìjší a to rozhodlo o jeho vítìzství i když rozdíl byl pouhých 36 kuželek. Jihlava - Chotoviny : 0 Chobotský 400, Svaèina 432, Šmejkalová K.353, Køemenová 404, Kytír 427. V Jihlavì se nám utkání vùbec nepovedlo. Opìt si vezeme kanára a naše bilance z venku je víc jak mizerná. Èernou teèkou na závìr je obnovení zranìní Míry Vacka a to znamená sehnat dalšího náhradníka, kterých už jsme letos vystøídali nepoèítanì. Chotoviny - N. Mìsto na Moravì : 2 Chobotský 440, Hrstka 446, Bartoò 405, Kytír 407, Svaèina 414, Køemenová 427. Soupeø, který si již øadu let jezdí k nám pro body. Tentokrát však neuspìl a po podzimní domácí prohøe i na jaøe odjíždí s prázdnou. Utkání výbornì rozehrál Honza s Liborem, poté soupeø hru vyrovnává a pøed poslední dvojicí je stav 3:2, ale prohráváme 10 kuželek. Lenka pìknou soustøedìnou hrou nepøipouští soupeøe k zisku a vyhrává vysokým rozdílem. Závìreèné domácí utkání: :00 Chotoviny - Tøebíè Muži B - Krajský pøebor Písek A - Chotoviny B : 5 Hein 456, Køemenová 433, Køemen 430, Bervida 414, Bartoò 409, Dìd 367. Písecká kuželna nepatøí mezi naše nejoblíbenìjší a body odtud vìtšinou nevozíme. Písek navíc bojuje o první místo v tabulce a tak o jeho kvalitì není pochyb. Tentokrát jsme však soupeøe skvìlými výkony pøehráli a zaslouženì odvážíme 2 dùležité body. Chotoviny B - Èeské Budìjovice : 2 Otradovec 462, Køemenová 441, Køemen 440, Bartoò 438, Hein 438, Bervida 403. Skvìlý domácí zápas jsme sehráli s Dynamem. Nejlepší hru pøedvedl Petr Otradovec, ale ani ostatní se nenechali zahanbit a porážíme soupeøe o 91 kuželek. Celkový výkon je naším nejlepším v této sezónì. Èeské Budìjovice - Chotoviny B : 0 Zeman 427, Hein 426, Dìd 422, Bartoò 420, Bervida 395, Køemen 377. S Lokomotivou jsme sehráli èásteènì smolný zápas, kdy 4 hráèi prohrávají o pár kuželek. Ani parádní výkon Míry Zemana nepøinesl èestný bod a odvážíme si domù kanára. Ale ani vysoká prohra nás neodradila od pøátelského posezení se soupeøem a nìkteøí se dokonce vrací domù až nad ránem. Chotoviny B - Èeské Velenice ,5 : 2,5 Hein 484, Køemen 466, Køemenová 433, Bartoò 411, Bervida 409, Dìd 351. V posledním zápase sezony jsme pøivítali soupeøe bojujícího o udržení v KP I. Naše výkony nebyly pøíliš oslnivé, až na velmi pìkné hry Petra Køemena a pøedevším Zbyòka Heina, které pomohly k vítìzství. Naše mladé kuželkáøské nadìje zahájily jarní èást turnajù na kuželnì v Táboøe. První nastoupila Lenka Køemenová a svým výkonem 198 poražených kuželek jí o tøi kuželky utekly body. Druhá hrála Martina Køemenová a za 235 poražených kuželek si pøipsala 8 bodù. V boji o body pokraèoval David Bartoò, který porazil 236 kuželek a získal dalších 8 bodù. Pátý turnaj se konal v Pelhøimovì. Zaèala opìt Lenka a krásným výkonem 241 poražených kuželek byla tøetí z mladších žákyò a právem si tak pøipsala dalších 15 bodù. Poté šla hrát Martina, porazila 207 kuželek a tím si pøipsala 2 body. Jako poslední nastoupil David a za 209 poražených kuželek si pøipsal také 2 body. Poslední, šestý, turnaj se konal v Kutné Hoøe. Zde nastoupila první Lenka a výkonem 220 poražených kuželek si pøipsala dalších 5 bodù. Poté šel hrát David a za 200 poražených kuželek si nepøipsal žádný bod. Poslední hrála Martina a za 233 poražených kuželek si pøipsala 10 bodù. Celkové poøadí po podzimní i jarní èásti je tedy následující: David Bartoòù s celkovým poètem 38 bodù skonèil na 28. místì v kategorii mladších žákù, Lenka Køemenová s celkovým poètem 23 bodù na 25. místì v kategorii mladších žákyò a Martina Køemenová s celkovým poètem 41 bodù na 19. místì v kategorii mladších žákyò. Do celostátní- Družstvo D Okresní pøebor Závìreèná vyøazovací èást play-off ètvrtfinále: Lokomotiva Tábor E - Chotoviny : 7 Køemenová H. 432, Nohejlová 430, Makovcová 419, Svatošová 419, Kubešová 418, Køemenová A Úvodní utkání se povedlo a neèekanì vysoké vítìzství nám nahrálo k odvetì. Všechny výkony potvrdily, jak se na táborské kuželnì daøí a ukázaly jasnou pøevahu. Chotoviny - Lokomotiva Tábor E : 2 Makovcová 414, Šmejkalová 407, Køemen P. st. 401, Svatošová 392, Nohejlová 391, Køemenová A Odveta se již po druhé hráèce rozhodla v náš prospìch a dohrávalo se v klidu. Celkovì tedy stav 13 : 3 a postupujeme do semifinále. Play-off semifinále : Silon Sez. Ústí B - Chotoviny : 8 Køemenová H. 421, Šmejkalová 420, Makovcová 414, Šmejkal 413, Nohejlová 409, Svatošová 399. V prvním zápase vyrážíme na Siloòáky v silné sestavì a to je od poèátku utkání znát. Vyhráváme duel za duelem a nemilosrdnì drtíme soupeøe svými výkony. Výsledek je pro odvetu více než pøívìtivý. Nadìlit kanára soupeøi v semifinále na jeho kuželnì si zaslouží pochvalu. Dovolujeme si tedy trochu v pøedstihu pozvat fanoušky na finálový dvojzápas 18. / M. Vacko Zakonèení Florbalisté v pøeboru stále druzí V bøeznu sehráli florbalisté pouze jeden zápas se Želèí. Poslední dva zápasy jsou pøeloženy na 15. dubna. Do zápasu jsme vstoupili špatnì. Už v druhé minutì jsme dostali gól. Povedlo se nám rychle vyrovnat. Soupeø mìl smùlu, trefil tyè, pak bøevno, my jsme dávali góly, ale také spalovali šance. V poloèase jsme vedli 3:1. Na zaèátku druhého poloèasu soupeø snížil na 3:2 a u nás pokraèoval festival zahozených šancí. V desáté minutì jsme pøece jenom dali gól a zvýšili vedení na 4:2. V závìru zápasu Zleva M. Køemenová, D. Bartoò a L. Køemenová ho finále v Olomouci postupovalo prvních 16. Závìrem popøejme našim mladým muželkáøùm hodnì zdaru v pøíštím roèníku poháru mladých nadìjí. kuželkáøské sezóny 2011 / 2012 oddílu kuželek a tradièní utkání výbìrù oddílu se koná na naší kuželnì v odpoledních až veèerních hodinách. Všichni pøíznivci a fanoušci jsou srdeènì zváni. Obèerstvení zajištìno. FA DUETO Tábor â pøeprava osob (lékaø, osob. jednání, nákup,) â zajištìní úklidu vhodné pro seniory, ZTP/P tel P. Samcová soupeø nevyužil ani pøesilovku za zdržování hry, a tak jsme vyhráli. Tímto vítìzstvím 4:2 jsme si udrželi druhé místo a èeká nás dvojzápas s prvními Buldoky a Tazmany. Tabulka okresního pøeboru skóre body 1. Buldoci Sez. Ústí 17 : Draci Chotoviny 16 : Nord Blanc 14 : Tazmani Jistebnice 10 : FbK Chýnov 12 : Sokol Želeè 16 : Sokol Sudomìøice 7 : 24 0 P. Havlík

8 4/2012 LISTY CHOTOVINSKA 8 V HOKEJBALOVÉ SÉRII VYROVNÁNO, CHOTOVINY VYHRÁLY 7:4 Hokejbalová série století je vyrovnaná, zápas roku 2012 vyhrály Chotoviny a teï je to 1:1 na zápasy. Chotoviny Èervené Záhoøí 7:4 (1:0, 3:1, 3:3) V sobotu 10. bøezna to na asfaltovém parkovišti pøed kulturním domem zase poøádnì žilo. Hrál se hokejbal a Chotoviny vrátily Èervenému Záhoøí loòskou porážku i s úroky. Znovu to byla poøádná bitva, nechybìly ostré souboje, pìkné akce, støely i zákroky brankáøù. Vìtší pohotovost pøi promìòování šancí letos pøedvedly Chotoviny. Diváci se dobøe bavili, pøišly jich témìø dvì stovky. Skvìlé obèerstvení zase pøipravili manželé Stieblerovi a o hudební doprovod se postaral DJ Martin Kohout. Akce se povedla i díky skvìlému poèasí, pokud bude chu a èas, tak za rok repete! Góly: Jinda 2, L. Carva, Stiebler, Havlík, Šimek, Turek - Bartoò 2, Mendel, J. Moos. ŽÁCI VYRÁŽEJÍ DO BOJE, CHTÌJÍ SOUTÌŽ VYHRÁT Kombinovaný tým starších žákù Chotovin a Mladé Vožice zahajuje jarní èást krajské I. A tøídy a úkol zní jasnì: Chtìjí celou soutìž vyhrát! Na podzim žáci suverénnì kralovali, vyhráli všech deset zápasù a na èele tabulky mají slušný sedmibodový náskok. Ale žádná euforie, zùstávají pevnì nohama na zemi. Jaro bude nesmírnì tìžké. Všechny týmy se na nás budou chtít vytáhnout, budou úpornì bránit a èeká nás ještì hodnì práce. Ale já vìøím v sílu a kvalitu našeho týmu, že se dokážeme prosadit. Tak silný žákovský tým mìly Chotoviny naposledy možná tak pøed 20 lety, máme opravdu hodnì šikovných klukù a zvládneme to, burcuje pøed zaèátkem sezony trenér Èestmír Køížka. Žáci zažili neobyèejnì kvalitní zimní pøípravu. Mají za sebou povedené soustøedìní v Parkhotelu Mozolov, 5 halových turnajù a sérii pøípravných zápasù, vìtšinou na umìlé trávì. A prohráli jen jednou. Trenérùm ale dìlaly starosti absence hráèù. Je pravda, že celý podzim jsme odehráli ve stejné sestavì, nikdo nechybìl ani jeden zápas. Zato v zimní pøípravì jsme byli v optimální sestavì snad jen jednou. Buï byli kluci nemocní, na horách, anebo nám chybìli Mendel se Struskou, kteøí hrají na støídaný start v Táboøe a ve Vlašimi. Ale vìøím, že na ostré zápasy v soutìži už se všichni tìší, jsou nažhavení a dají se dohromady, øíká kouè Køížka. Žáci zahajují jaro v nedìli 8. dubna na Vìtrovech. Soupeø ze druhé poloviny tabulky, ale doma nebezpeèný a navíc se na podzim lepšil zápas od zápasu. Trenér by ale mohl mít koneènì kompletní kádr. Tak držte palce! SOUPISKA - JARO 2012 Brankáøi 1 Vojtìch ŠIMKO 17 Lukáš CARVA Obránci 2 Jan TUREK 3 Josef VODIÈKA 5 Jan DVOØÁK 11 Petr ŠMEJKAL 12 Michal FIALA Záložníci 4 Dušan MENDEL 6 Radim KUBELA 7 Josef ADAM 8 David STRUSKA 9 Ondøej ÈECH 14 Martin FOREJT Útoèníci 10 Karel KORECKÝ 16 Tomáš VÁCHA 13 Martin DUŠEK 15 Denis PÌKNÝ 18 Pavel MIKOLÁŠ BESEDA S HØEBÍKEM SE POVEDLA Povídání s Jaroslavem Høebíkem se povedlo náramnì. Ve ètvrtek pøišlo do kulturního domu v Chotovinách pøes sto lidí a všichni se bavili. Generální sportovní manažer AC Sparta Praha mluvil o fotbale s obrovským zaujetím a všechny pøítomné nadchnul. Pøišli žáci i ti døíve narození, domácí i pøespolní. Žáci si pøipravili dotazy, nìkdy i docela vtipné. A ptali se i dospìlí, hlavnì na Spartu. Høebík se hodnì vìnoval také otázkám výchovy mladých fotbalistù, což se žákùm hodilo. Ukazoval, co a jak dìlat a taky klukùm pøipomnìl, že fotbal není všechno a je tøeba se poøádnì vìnovat škole. Stránku pøipravil D. Mendel

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM

ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM Pozorování pøírody uèitel mùže s dìtmi uskuteènit vycházku do pøírody. Doporuèujeme 4x

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Výstavba školky pokraèuje podle plánu

Výstavba školky pokraèuje podle plánu 5/2013 LISTY CHOTOVINSKA 1 Roèník XXI. Èíslo 5 kvìten 2013 ZDARMA Výstavba školky pokraèuje podle plánu Kvìten je devátým mìsícem prací na výstavbì jedné tøídy MŠ Chotoviny. Je vidìt, že stavba, kterou

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: bøezen 2011 roèník 5, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Èáry máry ententýky, letìli jsme do Afriky! Po celý týden letošních

Více

Z obsahu. elektroodpadu. Seniorské Vánoce s pøedstihem. chotovinských motokrosaøù. Otázky pro trenéry. Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA

Z obsahu. elektroodpadu. Seniorské Vánoce s pøedstihem. chotovinských motokrosaøù. Otázky pro trenéry. Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA 12/2012 LISTY CHOTOVINSKA 1 Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA Vánoèní dílna Ve ètvrtek 29. listopadu 2012 probìhla v našem kulturním domì již tradièní Vánoèní dílna poøádaná Základní školou Chotoviny

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 6 vyšlo: únor 2011 C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O Vypravili jsme se na ruzyòské letištì V prùbìhu ledna

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999. Obsah

Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999. Obsah Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999 Obsah Tam, kde nejsou vidìt hvìzdy I. 2

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

Lesy Èeské republiky, s. p. Lesní správa Hluboká nad Vltavou

Lesy Èeské republiky, s. p. Lesní správa Hluboká nad Vltavou Lesy Èeské republiky, s. p. Lesní správa Hluboká nad Vltavou Lesní správa Hluboká n. Vl. GPS s 49.06049 v 14.43311 1 Chata Stará Obora GPS s 49.08437 v 14.45508 3 Revír Stará Obora GPS s 49.09609 v 14.41983

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

z Programu obnovy venkova Jihoèeského obèanské vybavenosti Mikroregionu

z Programu obnovy venkova Jihoèeského obèanské vybavenosti Mikroregionu èerven 2014 OZVÌNY Z RATIBOØSKÝCH HOR 1 Ze zasedání zastupitelstva obce Zastupitelstvo obce se sešlo ve støedu 14. 5. a 11. 6. 2014. Po zahájení a po kontrole usnesení z minulého zasedání zastupitelstva

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková PRVNÍ TØÍDOU BEZ PLÁÈE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386

Více

Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin.

Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin. VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2009 POSLÁNÍ Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin. ÚVODNÍ SLOVO Vážení pøátelé, rodièe, pøíznivci našeho obèanského

Více

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Junák-svaz skautù a skautek ÈR, støedisko Kopøivnice, ev.è. 814.04 Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Pár slov úvodem Další z významných oddílových rokù je za námi a to nejdùležitìjší a nejvýznamnìjší

Více

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012 Øešitel Body celkem Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha. prosinec 0 BLK Køížky a koleèka Zrcadla Padouši a poctivci Tykadla Bludištì / Mrakodrapy Hvìzdy a mìsíce Lev a Jednorožec Nejbližší úseèka

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice. CENA 6 Kè è. 57 1/2013

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice. CENA 6 Kè è. 57 1/2013 DLO HOÒOVICKÝ Ètvrtletník obce Dlouhoòovice OBÈASNÍK CENA 6 Kè è. 57 1/2013 DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK (2 Hasièský ples 19. 1. 2013 probìhl Hasièský ples. Na letošní ples pøišlo trochu ménì návštìvníkù než

Více

Z obsahu. Jak jsme volili prezidenta republiky. Popelnicový svoz odpadu. Pátý ples obce. mistrovství. Fotbaloví dorostenci

Z obsahu. Jak jsme volili prezidenta republiky. Popelnicový svoz odpadu. Pátý ples obce. mistrovství. Fotbaloví dorostenci 2/2013 LISTY CHOTOVINSKA Roèník XXI. Èíslo 2 únor 2013 Jak jsme volili prezidenta republiky Z obsahu listù Popelnicový svoz odpadu Pozvání na ma karní prùvody Pátý ples obce Okresní ku elkáøská mistrovství

Více

ØÍJEN 2010 Zaè?n?me v nové budovì: Dolákova 537/26 Praha 8 - Bohnice

ØÍJEN 2010 Zaè?n?me v nové budovì: Dolákova 537/26 Praha 8 - Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 2 vyšlo: øíjen 2010 C O J E U N Á S N O V É H O ØÍJEN 2010 Zaè?n?me v nové budovì: Dolákova 537/26 Praha 8 - Bohnice

Více

Èíslo 41 ze dne 12. 3. 2000 OBSAH

Èíslo 41 ze dne 12. 3. 2000 OBSAH Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 41 ze dne 12. 3. 2000 Informace o LT 2000 OBSAH Vydává a tiskne

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

další období poèínaje rokem 2013 bude celková sazba poplatku ve výši 600 Kè pro poplatníka a rok s tím, že obec bude

další období poèínaje rokem 2013 bude celková sazba poplatku ve výši 600 Kè pro poplatníka a rok s tím, že obec bude prosinec 2012 OZVÌNY Z RATIBOØSKÝCH HOR 1 Ze zasedání zastupitelstva obce Zastupitelstvo obce se sešlo ve støedu 6. 12. 2012. Po zahájení a po kontrole usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce

Více

10/2014 LISTY CHOTOVINSKA 1. Roèník XXII. Èíslo 10 øíjen 2014 ZDARMA

10/2014 LISTY CHOTOVINSKA 1. Roèník XXII. Èíslo 10 øíjen 2014 ZDARMA 10/2014 LISTY CHOTOVINSKA 1 Roèník XXII. Èíslo 10 øíjen 2014 ZDARMA OBEC CHOTOVINY 2010 2014 V konèícím volebním období 2010-2014 pracovalo zastupitelstvo OBCE CHOTOVINY v tomto složení: Starosta obce

Více

Èíslo 43 ze dne 16. 5. 2000 OBSAH

Èíslo 43 ze dne 16. 5. 2000 OBSAH Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 43 ze dne 16. 5. 2000 aneb veselé bloudìní pevností Akce DD Krátké

Více

Výroèní zpráva. Výroèní zpráva ZO ÈSOP 52/01 Èeská Tøebová. Èeský svaz ochráncù pøírody ZO 52/01 Èeská Tøebová

Výroèní zpráva. Výroèní zpráva ZO ÈSOP 52/01 Èeská Tøebová. Èeský svaz ochráncù pøírody ZO 52/01 Èeská Tøebová 2003 Výroèní zpráva Výroèní zpráva za rok 2003 Vydala ZO ÈSOP 52/01 Èeská Tøebová Táborská 689 560 02 Èeská Tøebová únor 2004 náklad 100 ks Èeský svaz ochráncù pøírody ZO 52/01 Èeská Tøebová 24 1 obsah

Více

nejen pro prvòáèky je variabilní pomùckou. Je urèena k výuce a procvièování ètení a psaní v 1. roèníku.

nejen pro prvòáèky je variabilní pomùckou. Je urèena k výuce a procvièování ètení a psaní v 1. roèníku. A B E C E D A nejen pro prvòáèky je variabilní pomùckou. Je urèena k výuce a procvièování ètení a psaní v 1. roèníku. ilesia rading s.r.o. ÈESKÝ VÝROBCE UÈEBNÍCH POMÙCEK Polní 287, 747 19 Bohuslavice,

Více

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah:

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah: Milí pøátelé, Výbor pro Bahá í nakladatelství pøipravil tento soubor, aby Vám pomohl pøi psaní textu a jeho korekturách. Následující informace se týkají jak psaní orientálních jmen latinkou, tak zpùsobu

Více

Z obsahu. Chotovinští hasièi. Oslavy Dne matek. Historický úspìch. Roèník XX. Èíslo 6 èerven 2012 ZDARMA Tradièní prodejní výstava kvìtin

Z obsahu. Chotovinští hasièi. Oslavy Dne matek. Historický úspìch. Roèník XX. Èíslo 6 èerven 2012 ZDARMA Tradièní prodejní výstava kvìtin 6/2012 LISTY CHOTOVINSKA 1 Roèník XX. Èíslo 6 èerven 2012 ZDARMA Tradièní prodejní výstava kvìtin Èeský zahrádkáøský svaz Základní organizace Chotoviny ve spolupráci s Obcí Chotoviny uspoøádal ve dnech

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2014 NADÌJE, otrokovická o.p.s.

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2014 NADÌJE, otrokovická o.p.s. VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2014 ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE má za sebou další období své èinnosti. Hodnotíme a vyjadøujeme se k celému pøedešlému roku. Pro nás to byl první souvislý rok plné èinnosti. Zatìžkávacím obdobím

Více

Zpravodaj obce Lobodice ÚVOD. Vážení spoluobèané,

Zpravodaj obce Lobodice ÚVOD. Vážení spoluobèané, ÚVOD Vážení spoluobèané, dostává se vám do rukou první, zkušební èíslo Zpravodaje obce. Rádi bychom Vás prostøednictvím tohoto Zpravodaje informovali o dìní v obci, o událostech, které se staly, o tom,

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 4, èíslo 13 vyšlo: èerven 2010 C O J E U N Á S N O V É H O Z Krynické do Dolákovy Dùm dìtí a mládeže v Praze 8 se kvùli rozšiøování

Více

R A N Ž Á D A. Sešli jsme se na novoroèním táboøe. Šili jsme panenky pro dìtský úsmìv. Užili jsme si další Listování tentokrát s Kamarády

R A N Ž Á D A. Sešli jsme se na novoroèním táboøe. Šili jsme panenky pro dìtský úsmìv. Užili jsme si další Listování tentokrát s Kamarády R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2014 roèník 8, èíslo 6 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Sešli jsme se na novoroèním táboøe Hned na zaè? tku nového roku

Více

zvìtšenina Jitka Èechová

zvìtšenina Jitka Èechová zvìtšenina Jitka Èechová Jitka Èechová Fakulta umìní a architektury - vizuální komunikace - digitální média Bakaláøská práce 2010 téma: ZVÌTŠENINA /01 * Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci

Více

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Polygrafický prùmysl Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Barvové hospodáøství LINCOLN Automatizace a centralizace zásobování barvami ve Vaší tiskárnì - to je naše úloha, náš cíl.

Více

DLOUHOÒOVICKÝ obèasník

DLOUHOÒOVICKÝ obèasník DLOUHOÒOVICKÝ obèasník cena 6 Kè leden - únor - bøezen 2011 è. 48 ètvrtletník obce Dlouhoòovice Informace z radnice Napsali o nás Sudé zastupitelstvo nikdy neskonèilo patovou situací Dlouhoòovice: Nezávislí

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

TVOØENÍ SLOV Odvozování... 42 Skládání... 44 Zkracování... 44 Pøejímání z cizích jazykù... 44

TVOØENÍ SLOV Odvozování... 42 Skládání... 44 Zkracování... 44 Pøejímání z cizích jazykù... 44 OBSAH SKLADBA Vìta jednoduchá... 4 Základní vìtné èleny... 8 Podmìt... 8 Pøísudek... 10 Rozvíjející vìtné èleny... 12 Pøedmìt a pøísloveèné urèení... 12 Pøívlastek... 14 Doplnìk... 16 Vìty bezpodmìtové

Více

Obsah. Naposledy jsme se vidìli na táboøe. Prázdniny jsou fuè, takže se pokusíme pøipomenout atmosféru tábora nìkolika obrázky a krátkým povídáním

Obsah. Naposledy jsme se vidìli na táboøe. Prázdniny jsou fuè, takže se pokusíme pøipomenout atmosféru tábora nìkolika obrázky a krátkým povídáním Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 32 ze dne 1. 10. 1998 Pozvánka na podzimní akci Informace pro

Více

Nejvìtším úspìchem Novoveselské házené byl postup družstva mužù do 1.ligy. Spoleèné foto házenkáøù Nového Veselí a Dukly Praha po utkání 3.

Nejvìtším úspìchem Novoveselské házené byl postup družstva mužù do 1.ligy. Spoleèné foto házenkáøù Nového Veselí a Dukly Praha po utkání 3. Nejvìtším úspìchem Novoveselské házené byl postup družstva mužù do 1.ligy. Spoleèné foto házenkáøù Nového Veselí a Dukly Praha po utkání 3. kola Èeského poháru. Roèenka Tìlocvièné jednoty Sokol Nové Veselí

Více

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu ROLETY VOLEJTE ZDARMA 800 400 115 www.minirol.eu www.minirol.eu Popruhem, šòùrou nebo klikou Ka dá variata má své specifické výhody. Popruh se mnohem lépe dr í v ruce, ale musí být vyveden z boxu pøímo.

Více

5. Bukovité, bøízovité, vrbovité a lískovité 1/7

5. Bukovité, bøízovité, vrbovité a lískovité 1/7 5. Bukovité, bøízovité, vrbovité a lískovité 1/7 5.1 Napiš k jednotlivým kresbám vìtvièek stromù jejich správný název a název èeledi, do níž daný strom patøí. dub letní - bukovité... buk lesní - bukovité...

Více

K O U M E S. Bøezen 2015

K O U M E S. Bøezen 2015 Bøezen 2015 K O U M E S Milí ètenáøi, Opìt je tu další vydání èasopisu Koumes a s ním i spousta nových zajímavostí a to nejen z naší školy. V bøeznovém èísle se zamìøíme na téma kyberšikany a šikany jako

Více

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy!

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy! Vážení ètenáøi, v textu publikace Projektový management podle IPMA (ISBN 978-80-247-2848-3) jsme po jejím vytištìní zjistili, že na stranì 80 je chyba v tabulce 1.04.6, na stranì 168 je chyba v obrázku

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov "Řeknitobezváhání." 2.unijnísetkáníSI 23.-25. listopadu 2006 sbor CSD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov inspirující øeèníci zkušenosti a svìdectví chvály a hudba duchovní obnova obchodní a neziskové prezentace

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Školní 180, tel.: 466 680 419, e-mail: obec@rybitvi.cz, www.rybitvi.cz

Školní 180, tel.: 466 680 419, e-mail: obec@rybitvi.cz, www.rybitvi.cz Školní 180, tel.: 466 680 419, e-mail: obec@rybitvi.cz, www.rybitvi.cz Najdete v èísle: Z dìní v obci / Zpráva Mìstské policie Láznì Bohdaneè Modernizace spalovny v Rybitví / podzim Jiskry Rybitví Hranolek

Více

Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdìlávání PUBLIKACE Tento dokument byl vytvoøen a publikován Evropskou agenturou pro rozvoj speciálního vzdìlávání. Citace z tìchto materiálù mohou být použity,

Více

KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ

KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ Lenka Kalinová Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz OBSAH Podìkování 9 Pøedmluva 11 Úvodem vymezení tématu 14 PRVNÍ ÈÁST: CHARAKTER DOBY PO SRPNU 1968

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

DÌTSKÁ HØIŠTÌ KATALOG /2012 RADOST, POHYB, FANTAZIE... DOKONALÁ HRA

DÌTSKÁ HØIŠTÌ KATALOG /2012 RADOST, POHYB, FANTAZIE... DOKONALÁ HRA DÌTSKÁ HØIŠTÌ KATALOG /2012 ADOST, POHYB, FANTAZIE... DOKONALÁ HA OBSAH VÌŽE A SKLUZAVKY... 2 Sestava Standard,Pro nejmenší, ajholovice, Moravská,Pozlovice, Most Aztékù, Sestava Mini, Zvíøátko se skluzavkou,malá

Více

Z obsahu. Pozvánka na Den dìtí. mistøi okresu. stále bez prohry. Roèník XX. Èíslo 5 kvìten 2012 ZDARMA JARO 2011 JARO 2012

Z obsahu. Pozvánka na Den dìtí. mistøi okresu. stále bez prohry. Roèník XX. Èíslo 5 kvìten 2012 ZDARMA JARO 2011 JARO 2012 5/2012 LISTY CHOTOVINSKA 1 Roèník XX. Èíslo 5 kvìten 2012 ZDARMA Sbìrný dvùr Chotoviny Ve ètvrtek 10. kvìtna 2012 v 16 hodin bude slavnostnì otevøen nový sbìrný dvùr v ulici Družstevní. Vyvrcholí tak projekt,

Více

Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002)

Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002) Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002) Mladší žáci nedokázali na jaře vylepšit své postavení z podzimu tabulky a zůstali na jedenáctém místě tabulky, když jaro mělo skoro stejný průběh jako podzim, dokážeme

Více

Nerudovské Kam s ním? je ve Václavovicích vyøe eno!

Nerudovské Kam s ním? je ve Václavovicích vyøe eno! Èíslo 5 18. 5. 2015 Nerudovské Kam s ním? je ve Václavovicích vyøe eno! Dvakrát do roka jsou celé Václavovice v pohybu. První (a druhou) sobotu v kvìtnu a stejnì tak v listopadu probíhá akce s hrdým názvem

Více

Obce Štítná nad Vláøí - Popov

Obce Štítná nad Vláøí - Popov è. 47 PROSINEC 2011 Obce Štítná nad Vláøí - Popov Roèník XII. Vánoèní píseò Už se zase tìšíme na Ježíška, copak nám asi nadìlí, copak asi dostanem od Ježíška, to bychom všichni rádi vìdìli Hlavnì a jsou

Více

Hejkal. kvìten 2004 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná

Hejkal. kvìten 2004 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná Hejkal Hejkal 2. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná kvìten 2004 cena Kè Vážení spoluobèané, rád bych opìt využil pøíležitosti, abych Vás informoval o souèasném stavu základní školy v naší obci, tak

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

Pøipravujeme. Opìt se vrátíme do prostor Stadionu na Kounicovì ulici. Zaèátek ve 13 hod. Podrobnìjší informace na jiném místì Zpravodaje.

Pøipravujeme. Opìt se vrátíme do prostor Stadionu na Kounicovì ulici. Zaèátek ve 13 hod. Podrobnìjší informace na jiném místì Zpravodaje. SPOLEÈNOST PRO PODPORU LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V ÈESKÉ REPUBLICE, O.S. BRNO MÌSTSKÁ ORGANIZACE SPMP BRNO HELFERTOVA 7c, 613 00 BRNO tel. +420 545 581 458, ièo: 64326837 1 /2012 Vážení rodièe, mládeži,

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 141 Jaro je tady! Svátky jara, Velikonoce, na pøelomu mìsíce bøezna a dubna, nám dávají zapomenout na všechny nepøíjemnosti uplynulého zimního období. Pøíroda

Více

KYLIX v pøíkladech LIBOR FORST A TOMÁŠ HOLAN Praha 2003 Libor Forst a Tomáš Holan KYLIX V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net MOZEK STEJNÌ JAKO MÍCHA TVOØÍ CENTRÁLNÍ NERVOVÝ SYSTÉM. JEDNÁ SE O VELMI SLOŽITÉ ORGÁNY, KTERÉ VYTVÁØEJÍ NERVOVÉ BUÒKY, JENŽ MAJÍ VELMI MALOU SCHOPNOST SE OBNOVOVAT. POŠKOZENOU NERVOVOU BUÒKU SE JEN MÁLOKDY

Více

kdo jsme "I MY" Spoleènost pro podporu lidí s postižením o.s. vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000.

kdo jsme I MY Spoleènost pro podporu lidí s postižením o.s. vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. 2007 kdo jsme "I MY" Spoleènost pro podporu lidí s postižením o.s. vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Posláním "I MY" Spoleènost pro podporu lidí s postižením o.s. je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých

Více