VOĽBA POVOLANIA NA 2. STUPNI ZŠ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VOĽBA POVOLANIA NA 2. STUPNI ZŠ"

Transkript

1 Celoškolní projekt Napříč profesemi 1. VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ PŘÍPRAVY NA HODINY D 3.32 Mgr. Maja Bihelerová ředitelka ZŠ a MŠ Bílá, Praha 6 Ilustrace: Mgr. Mirka Čejková Chcete si vyzkoušet celoškolní projekt Napříč profesemi? Víte, jak motivovat žáky k týmové práci ve věkově různorodých skupinách? Zajímá vás v praxi vyzkoušený postup projektového vyučování? Chcete zlepšit své pedagogické dovednosti v netradičních formách výuky? Co se dozvíte V příspěvku vám bude představen celoplošný projekt, jehož cílem je v rámci výchovy k volbě povolání seznámit žáky 6. až 9. tříd s různými profesemi a naučit je spolupracovat ve skupině různě starých dětí. Zároveň projekt umožní všem učitelům na 2. stupni získat nové pedagogické dovednosti. V jeho rámci budou vyzváni k práci netradičními metodami, naučí se podporovat týmovou práci žáků a hlavně v praxi zažijí změnu role z pozice manažera přejdou do role koordinátora. Voľba PORADCE povolania K VOLBĚ POVOLÁNÍ a svet práce 23. vo AKTUALIZACE vyučovacom procese 1

2 1. VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ PŘÍPRAVY NA HODINY D 3.32 obsah strana 1. Úvod Cíl projektu Pomůcky pro každou skupinu Struktura a časové rozvržení projektu 4 2. Průběh projektu Příprava projektu Organizátor projektu Třídní učitelé Učitelé vedoucí skupin 6 3. Přílohy Seznam profesí Časový harmonogram projektu Motivační dopis Losování Anketa pro návštěvníky projektu Anketa žáků Anketa učítelů i Seznam žáků podle profesí Seznamovací hra Diplom Sebehodnotící dotazník pro žáky 24 2 PORADCE K VOLBĚ POVOLÁNÍ 23. AKTUALIZACE Voľba povolania a svet práce vo vyučovacom procese

3 1. VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ PŘÍPRAVY NA HODINY D Úvod 1.1 Cíl projektu Seznámit žáky z 6. až 9. tříd s různými profesemi, příprava na volbu povolání co lidé oceňují na svém povolání, jaké vzdělání je nutné pro různá povolání... Naučit žáky spolupracovat ve skupině různě starých dětí. Umožnit všem učitelům na 2. stupni získání nových pedagogických dovedností podněcovat u žáků kreativní myšlení, zaujmout, motivovat a aktivizovat je. U celoškolního projektu, kde jsou žáci rozděleni do skupin napříč ročníky, se totiž dostávají do zcela jiné pozice, než při výuce předmětů své aprobace ve třídě. Mají před sebou žáky různého věku, různé úrovně vědomostí i schopností, některé žáky vůbec neznají a nevědí, co od nich mohou očekávat. Musí začít pracovat netradičními metodami, naučit se podporovat týmovou práci žáků a hlavně v praxi zažít změnu své role z úlohy manažera (rozděluje úkoly a kontroluje jejich provedení) se musí snažit vystupovat spíše v roli koordinátora (stimuluje debaty žáků, sleduje dění a své postupy a způsoby řešení navrhuje až v krajním případě). 1.2 Pomůcky pro každou skupinu kartičky s názvy profesí (viz příloha 3.1) česko anglický slovník stopky nebo mobil nůžky, lepidlo, psací potřeby a fixy velký arch papíru barevné papíry Voľba PORADCE povolania K VOLBĚ POVOLÁNÍ a svet práce 23. vo AKTUALIZACE vyučovacom procese 3

4 1. VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ PŘÍPRAVY NA HODINY D Struktura a časové rozvržení projektu příprava projektu zahájení práce ve skupinách návštěva pracoviště vybrané profese a příprava prezentace prezentace práce skupin vyhodnocení projektu 2. Průběh projektu 2.1 Příprava projektu Abychom dosáhli co nejmenšího počtu žáků ve skupině, doporučuji, aby se projektu ve funkci vedoucího skupiny zúčastnili všichni učitelé, kteří vyučují na 2. stupni. Rozhodně nepodceňujte přípravu učitelů na projekt všichni by si měli uvědomit, že projekt je především prací žáků a hlavním úkolem učitelů není shánění materiálů, ale mají především zajistit, aby všechny děti ve skupině dostaly možnost přispět svým dílem k dobrému výsledku projektu. Pokud žáci pouze realizují představy učitele, ztrácí sebelépe připravený projekt svůj smysl umožnit co nejvíce žákům možnost vlastního objevování a rozvoje. Když učitel rozděluje úkoly, určuje, co vše je třeba udělat, stanovuje postupy a řešení, sám shání informace, tak se žáci dostávají do role pouhých vykonavatelů a práce na projektu je přestává bavit. Při přípravě projektu NAPŘÍČ PROFESEMI se nejprve všichni učitelé předem dohodnou na společných výstupech projektu a seznámí se s časovým harmonogramem (viz příloha 3.2). 2.2 Organizátor projektu Úkoly organizátora Organizátor projektu může být někdo z vedení školy (má na přípravu více času a i organizační zajištění je pro něj snadnější), některý učitel (v tom případě je nezbytná podpora vedení školy při zajištění organizace), nebo to může být skupina učitelů, která si rozdělí úkoly a projekt pro celou školu připraví. 4 PORADCE K VOLBĚ POVOLÁNÍ 23. AKTUALIZACE Voľba povolania a svet práce vo vyučovacom procese

5 Seznámí všechny učitele s časovým harmonogramem projektu (viz příloha 3.2). Stanoví závazný termín, do kterého musí všichni učitelé dodat organizátorovi zvolenou profesi, s tím, že pokud je již povolání obsazené, musí si dotyčný učitel zvolit jiné. Sestaví přehled všech dílen, který obsahuje název skupiny, jméno vedoucího učitele, učebnu, kde bude skupina pracovat. Zajistí nákup pomůcek (především velké archy papíru). Připraví motivační dopis (viz příloha 3.3), se kterým mohou být žáci seznámeni na třídnické hodině, nebo je také možné tento dopis před zahájením projektu nalepit na dveře všech tříd (zvlášť vhodné u prvního projektu). Zajistí rozdělení žáků do skupin pro každou třídu připraví lístky podle počtu žáků (viz příloha 3.4). 1. VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ PŘÍPRAVY NA HODINY D 3.32 Doporučuji vydělit počet žáků 2. stupně počtem zúčastněných učitelů (profesí) a tím získáme přibližný počet žáků ve skupině. Každé třídě pak přidělíme tolik lístků, kolik má zapsaných žáků, s tím, že každá třída dostane jednoho žolíka a maximálně 2 lístky na každou profesi. V průběhu samotného projektu spočívá největší část práce na zúčastněných učitelích. Na větších školách by organizátor neměl vést vlastní dílnu, ale měl by zajišťovat hladký průběh projektu umožnit žákům, kteří chyběli při rozdělování do skupin, se zapsat do volných dílen, vydávat potřebné pomůcky, umožnit přístup k počítačům nebo kopírování. V případě, že některý učitel z nějakého důvodu nepřijde, musí organizátor buď nastoupit na jeho místo, nebo zajistit rozdělení žáků do ostatních skupin. Tip Organizátor na vût ích kolách Nutno je také zajistit dozor v počítačové učebně. Při přípravě prezentace mají mít zástupci všech skupin možnost zpracovávat získané informaci na počítači, vytisknout rozhovor, fotky... Organizátor projektu musí zajistit všechno potřebné pro prezentaci projektu rozeslat pozvánky a přidělit (a označit) všem skupinám místo k prezentaci. Nezapomeňte připravit a namnožit anketní lístky pro návštěvníky prezentace projektu (viz příloha 3.5), pro zúčastněné žáky (viz příloha 3.6) i učitele (viz příloha 3.7). Voľba PORADCE povolania K VOLBĚ POVOLÁNÍ a svet práce 23. vo AKTUALIZACE vyučovacom procese 5

6 1. VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ PŘÍPRAVY NA HODINY D 3.32 Pokud se nepodaří najít na škole učitele, který zpracuje dokumentaci projektu, nezbývá organizátorovi než to rovněž udělat (zpracovat ankety, popsat práci jednotlivých dílen, doplnit fotografiemi ). 2.3 Třídní učitelé Pfiíprava projektu Ve fázi přípravy projektu Na třídnické hodině seznámí žáky s průběhem projektu, s nabízenými profesemi a se jmény učitelů, kteří jednotlivé skupiny povedou. Pak se v každé třídě nejprve musí dohodnout o tom, jak se do skupin (profesí) budou rozdělovat. Každá třída dostane od organizátora tolik lístků, kolik má žáků. Je možno i přidat žolíka (libovolná skupina), a tak by v každé třídě měly připadnout maximálně dva lístky na profesi a jeden žolík. Žáci mohou buď nejprve losovat a pak si lístky podle zájmu vyměňovat, nebo se mohou rovnou rozdělit podle zájmu o profesi či učitele. Na závěr třídní učitel/ka zapíše do seznamu (viz příloha 3.8) k jednotlivým profesím určené žáky. Po této úvodní hodině pokračují třídní učitelé spolu s ostatními učiteli jako vedoucí skupin. Vyhodnocení projektu Ve fázi vyhodnocení projektu Na závěr projektu (opět na třídnické hodině) nejprve rozdají žákům anketní lístky (viz příloha 3.6) a nechají je žáky vyplnit. Doporučuji ankety dělat anonymní, žáci pouze napíší název profese, ve které pracovali. Vyplněné anketní lístky předají organizátorovi. Před vyhlášením nejlepší skupiny a nejlepších žáků zhodnotí učitel se třídou projekt a nechá žáky vyprávět o práci jejich skupiny: co viděli, co zažili, co zajímavého zjistili. Čím je jejich představitel povolání zaujal? Jsou peníze jediným kritériem, podle kterého si vybíráme povolání? 2.4 Učitelé vedoucí skupin Pfiíprava projektu Ve fázi přípravy projektu Prvním úkolem je najít zástupce profese, který je ochoten ukázat své pracoviště skupině žáků, co nejzajímavěji a nejpřesněji jim přiblížit své povolání a odpovědět jim na jejich otázky. Pokud se nepodaří najít takovou 6 PORADCE K VOLBĚ POVOLÁNÍ 23. AKTUALIZACE Voľba povolania a svet práce vo vyučovacom procese

7 osobu mezi známými nebo rodiči žáků, je možno oslovit místní oddělení policie, nejbližší hasiče, zdravotní středisko, obchod, knihovnu, místní řemeslníky... Návštěvu pracoviště je potřeba domluvit na přesný termín (2. den projektu podle časového harmonogramu). Pak musí učitel oznámit organizátorovi zvolenou profesi, jméno reprezentanta povolání, místo exkurse za učebnu, ve které bude projekt probíhat. 1. VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ PŘÍPRAVY NA HODINY D 3.32 Aby nabídka povolání byla co nejpestřejší, doporučuji, aby pokud některý učitel již organizátorovi nějaké povolání nahlásil, vybral si další zájemce o stejnou profesi jiné povolání. Je nutno dodržet termín nejpozději týden před zahájením práce žáků na projektu, aby organizátor mohl připravit rozdělení žáků do skupin. Tip Zahájení práce skupiny Práce skupiny Zápis přicházejících do seznamu skupiny. Zahájení ve skupinách komunitní kruh: základní informace o třídenním projektu, pravidla skupiny, osnova 1. dne projektu (přestávky, konec...). Seznamovací hra s otázkami na lístečcích (viz příloha 3.9) a) Vysvětlení pravidel. b) Žáci jsou v komunitním kruhu. Každý si vytáhne jeden lísteček s otázkou nejmladší z těch lehčích, po zahájení zjišťují u spolužáků odpověď zapíše ji na lísteček, pozor na správné čtení, kdo je hotový, bere si další otázku, pomáhá ostatním... Učitel není součástí hry v průběhu hry vůbec nemluví! Hra končí usednutím v kruhu (5 minut). c) Hledání správných odpovědí (12 minut). d) Čtení odpovědí (1 20) v komunitním kruhu. Kontrola odpovědí učitel řídí, zpochybňuje, ptá se: Byla odpověď opravdu správná? Jak jsi na to přišel? Jak by musela znít otázka, aby tvá odpověď byla správná? Kolik otázek se nám podařilo správně zodpovědět? Důraz na čtení s porozuměním, různosti a odlišnosti otázek například v závislosti na jednom malém slůvku... Seznamovací hra Voľba PORADCE povolania K VOLBĚ POVOLÁNÍ a svet práce 23. vo AKTUALIZACE vyučovacom procese 7

8 1. VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ PŘÍPRAVY NA HODINY D 3.32 Hra Licitace Hra Licitace Učitel/ka musí mít stopky (mobil) nebo hodinky (bude třeba měřit čas na vteřiny!). Povolání dostane namnožené od organizátora (příloha 3.1), nutno předem nastříhat. Postup: a) rozdělíme skupinu na dvě poloviny b) každá polovina si zvolí vedoucího a název c) napíšeme názvy skupin na tabuli d) vedoucí každé skupiny určuje, kdo půjde za skupinu licitovat e) vždy dva určení hráči si vytáhnou lístek s povoláním a licitují dobu, za kterou předvedou pantomimicky své skupině (začínáme na 2 minutách). Ten, který vylicitoval kratší dobu, na pokyn začne předvádět (beze slov!!!), jeho skupina hádá. Pokud se jim to podaří, získává skupina bod, pokud v časovém limitu neuspějí, získává bod druhá skupina Reflexe: Kdo nejlépe předváděl, kdo nejlépe hádal... Přestávka Povolání skupiny KoláÏ Hra Povolání skupiny (6. 7. třída), střední (7. 8. třída) a nejstarší (8. 9. třída). Skupinky si vyberou zapisovatele. Na přeložený papír zapisuje: a) O profesi víme... b) O profesi nás zajímá... Prezentace mluvčími každé skupinky (někdo jiný než zapisovatel!), zápis informací do dvou sloupců na tabuli (učitel). Koláž k profesi skupiny na výkres A3 (Pro následující úkol je vhodné nachystat žákům pro větší inspiraci nějaké další informace, obrázky o profesi, nějaký náborový leták, inzerát... a mít raději připraven svůj česko anglický slovník!) a) jeden ze skupiny bude ve výtvarném centru kreslit obrázky k profesi b) druhý bude v jazykovém centru vytvářet s užitím slovníku česko anglický slovníček co největšího počtu pojmů k dané profesi c) třetí bude vytvářet náborový leták profese 8 PORADCE K VOLBĚ POVOLÁNÍ 23. AKTUALIZACE Voľba povolania a svet práce vo vyučovacom procese

9 d) návrat do domovských tříčlenných skupinek e) sestavení (dotvoření) skupinových koláží na výkresy A3 f) galerie hotových koláží žáci vyberou jednu pěknou koláž k prezentaci všech profesí (odevzdat do ředitelny), zbylé lze použít do svého stánku pro veletrh profesí 1. VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ PŘÍPRAVY NA HODINY D 3.32 Co budeme dělat zítra? Časový harmonogram 2. dne. Způsob dopravy (lístky na tramvaj, metro). Nutné pomůcky pro zítřek, úkoly... Nechme vymýšlet děti(!): Jak by mohl vypadat náš stánek na zítřejší výstavě. Co bychom mohli přinést k prezentaci profese z domu? Jakou uděláme čepici, která bude představovat naši profesi? a) příprava otázek pro zítřejší profesionály (odborníky z profese) b) skupinová práce po ročnících (4 skupiny 6., 7., 8. a 9.ročník) c) prezentace počínaje 6. ročníkem d) výběr nejlepších otázek pro zítřejší profesionály a jejich soupis Pfiíprava na druh den Návštěva pracoviště vybrané profese a příprava prezentace Povolání skupiny exkurze na pracoviště zvolené profese. Práce na prezentaci skupiny výroba plakátu + čepice profese + případně dalších předmětů. Náv tûva pracovi tû Důraz na zapojení všech členů skupiny! Lze vyzkoušet i počítačovou prezentaci profese určená dvojice (trojice) žáků v počítačové učebně. Dá se třeba psát dopis budoucímu zaměstnavateli (odpověď na inzerát), sestavit abecedu profese... Je možné vyhledávat (vypisovat) nové informace z nachystaných materiálů, vyrábět výrobky profese + cokoliv k profesi skupiny... Základem stánku profese bude flip: název profese, zjištěné informace o profesi, náborový leták (reklama). Možno použít: skupinové výkresy A3 o profesi z předchozího dne, rozhovor s profesionálem, informace z internetu, fotky... Určení služeb: Kdo bude u stánku profese odpoledne? (2 5 dětí). Je vhodné hlídače stánku během odpoledne vystřídat. Zhodnocení společné dvoudenní práce učitelem. Voľba PORADCE povolania K VOLBĚ POVOLÁNÍ a svet práce 23. vo AKTUALIZACE vyučovacom procese 9

10 1. VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ PŘÍPRAVY NA HODINY D 3.32 Prezentace Prezentace práce skupin 15:00 nástup služeb k prezentaci, poslední úpravy. 16:00 slavnostní zahájení výstavy. Všichni dospělí návštěvníci dostanou u vchodu hlasovací lístek s čísly stánků a názvy profesí. Po zakroužkování tří nejzajímavějších prezentací při odchodu vloží do připravené krabice. Učitelé odevzdají organizátorovi jméno nejlepšího žáka ze skupiny. Vyhodnocení projektu Ve fázi vyhodnocení projektu Třídní učitelé na třídnické hodině rozdají anketní lístky, žáci vyplní a učitelé odevzdají po hodině organizátorovi. Třídní učitelé zhodnotí projekt se žáky své třídy. Organizátor nebo určený učitel ankety zpracuje a zajistí jejich zveřejnění na nástěnce (doplní fotografiemi z projektu). Organizátor vyhlásí (nejlépe rozhlasem): a) nejlepší žáky (z každé skupiny jednoho), kteří se nejvíce podíleli na práci skupiny b) nejlepší skupinu (získala v anketě návštěvníků nejvíce hlasů za svoji prezentaci) Všichni jmenovaní žáci se dostaví na určené místo (před ředitelnu, do haly...). Předání diplomů (viz příloha 3.10) nejlepším žákům, fotografování skupiny u jejich prezentace. Všichni zúčastnění učitelé vyplní anketní lístky (viz příloha 3.7). Doporučuji zachovat anonymitu a vyplněné anketní lístky neodevzdávat přímo organizátorovi, ale na určené místo ve sborovně. Zveřejníme zpracovaný projekt na nástěnku fotografie, názory žáků z ankety, seznam nejlepších žáků, fotografii nejlepší skupiny... S učiteli provedeme zhodnocení projektu, ve sborovně zveřejníme výsledky ankety učitelů, prodiskutujeme, co při příštím projektu uděláme jinak PORADCE K VOLBĚ POVOLÁNÍ 23. AKTUALIZACE Voľba povolania a svet práce vo vyučovacom procese

11 1. VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ PŘÍPRAVY NA HODINY D Přílohy 3.1 Seznam profesí aranžér archeolog astrolog architekt chovatel celník cestovatel číšník exotické zvěře dráteník dřevorubec fotograf fotbalista geolog hasič herec historik hokejista horník hudebník houslař hrobník chemik ilustrátor kadeřník keramik knihař knihovník kominík komik kosmetička kosmonaut kouzelník kuchař kynolog lékárník lékař malíř masér mim modelka modelář moderátor módní návrhář námořník novinář obuvník ornitolog pilot plavčík pekař počítačový odborník policista potápěč poštovní úředník prodavač přírodovědec reklamní výtvarník režisér řidič ředitel školy sekretářka sklář sochař soudce spisovatel sportovec strojvedoucí školník tiskař tkadlena trenér učitel údržbář voják zahradník zedník zpěvák zubař zvěrolékař zdravotní sestra Voľba PORADCE povolania K VOLBĚ POVOLÁNÍ a svet práce 23. vo AKTUALIZACE vyučovacom procese 11

12 1. VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ PŘÍPRAVY NA HODINY D Časový harmonogram projektu Pfiíprava 1. Příprava projektu DEN D 10: všichni učitelé odevzdají organizátorovi vyplněné kartičky povolání: jméno reprezentanta povolání: místo exkurze: učitel: učebna (ve které bude projekt probíhat): DEN D 1: třídní učitelé na třídnické hodině seznámí žáky s průběhem projektu (probrat scénář projektu) provedou rozdělení do skupin (nejlépe rozlosovat a pak vyměnit) vytvoří seznam se jmény žáků a jimi vylosovanými profesemi (chybějícím žákům přidělí zbylé profese) kopii seznamu předají organizátorovi Práce ve skupinách 2. Zahájení práce ve skupinách DEN D 1. den projektu (odpolední vyučování neodpadá) zahájení práce ve skupinách: seznamka hra licitace profese skupiny co o ní víme, chceme vědět příprava následujícího dne (kam půjdeme, příprava otázek pro profesionály, nutné pomůcky a potřeby pro následující den, fotoaparát, diktafon... čím se budeme prezentovat, doplňky oblečení PORADCE K VOLBĚ POVOLÁNÍ 23. AKTUALIZACE Voľba povolania a svet práce vo vyučovacom procese

13 1. VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ PŘÍPRAVY NA HODINY D Návštěva pracoviště vybrané profese DEN D den projektu exkurze na pracoviště vybrané profese, profesní činnosti ve skupinách příprava stánku (odpoledne) Náv tûva pracovi tû 4. Prezentace práce skupin Prezentace DEN D den projektu slavnostní zahájení výstavy k projektu Napříč profesemi všichni návštěvníci obdrží u vchodu lístek s anketou, budou vybírat 3 nejlepší stánky třídní schůzky 1. stupně třídní schůzky 2. stupně rodiče při odchodu vhodí vyplněné anketní lístky do krabice u vchodu 5. Hodnocení projektu Hodnocení DEN D den projektu 1. vyučovací hodina (třídní v kmenových třídách) hodnocení projektu anketa, vyhlášení nejlepší skupiny a nejlepších žáků (1 za skupinu), společné ohlédnutí za projektem DEN D den projektu 8:00 anketa všech žáků (třídní učitelé zadají a vyberou) vyhlášení výsledků předání diplomů 3 nejlepším skupinám, fotografování skupin u jejich prezentace, odměna nejlepších žáků učitelé odevzdají do přihrádky ve sborovně vyplněnou učitelskou anketu, třídní učitelé pak vyplněné žákovské ankety Voľba PORADCE povolania K VOLBĚ POVOLÁNÍ a svet práce 23. vo AKTUALIZACE vyučovacom procese 13

14 1. VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ PŘÍPRAVY NA HODINY D Motivační dopis Milí žáci, v pondělí 19. listopadu a v úterý 20. listopadu 2007 proběhne na naší škole na 2. stupni projekt NAPŘÍČ PROFESEMI. Co to pro vás znamená? Po oba tyto dny se nebude učit podle běžného rozvrhu. V pátek 16. listopadu se na třídnické hodině rozlosujete do různých skupin (učeben). V těchto skupinách pak absolvujete pod vedením jednoho z učitelů školní pondělí od 10 hodin (odpolední vyučování neodpadá) a celé úterý (odpolední vyučování odpadá). Proč organizujeme tento projekt? Cílem tohoto dne je, abyste se více poznali a naučili spolupracovat s různě starými spolužáky. Co budete potřebovat? Rozhodně psací a kreslicí potřeby (propisku, tužku, fixy či pastelky...), nůžky a lepidlo. Pokud máte jakýkoliv česko-anglický slovník, vezměte ho určitě s sebou! Samozřejmě si nezapomeňte svačinu a dobrou náladu! Co přesně budete dělat? První projektový den (pondělí) bude probíhat ve všech skupinách podobně. Během druhého (v úterý) se všechny skupiny vydají na exkurzi a seznámí se s jednou konkrétní zajímavou profesí. Po návratu připraví svůj stánek, ve kterém budou zvolenou profesi propagovat. A nakonec se ve středu všichni sejdeme na zahájení výstavy Napříč profesemi... Že chcete vědět víc? Nechte se překvapit! Jistě však zažijete spoustu zábavy a naučíte se zase něco nového... Věřím, že se vám tyto netradiční školní dny budou líbit! Mgr. Maja Bihelerová, ředitelka školy 14 PORADCE K VOLBĚ POVOLÁNÍ 23. AKTUALIZACE Voľba povolania a svet práce vo vyučovacom procese

15 1. VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ PŘÍPRAVY NA HODINY D Losování 1. Cvičitel 2. Chovatel 3. Geodet asistenčních psů exotické zvěře Třída: 7.B Třída: 8.B Třída: 6.A Učitelka: Učitelka: Učitel: Eva R. Jana S. Petr S. 4. Číšník 5. Zdravotní 6. Kostymérka Číšnice sestra Třída: 1 M 1 Třída: AJ 2 Třída: Vv Učitelka: Učitel: Učitelka: Marie P. Petr K. Mirka Č. 7. Hasič 8. Divadelní 9. Policista technik Třída: 6.B Třída: 8.A Třída: 9.B Učitelka: Učitel: Učitel: Petra M. Milan U. Emanuel P. 10. Plavčík 11. Truhlář 12. Kuchař Třída: 9.A Třída: dílny Třída: cvičná kuchyňka Učitelka: Učitelka: Učitelka: Juliána B. Eliška J. Blanka T. 13. Knihovnice 14. Zámečník 15. Třída: 7.A Třída: AJ 1 Učitelka: Učitelka: ŽOLÍK Jindřiška B. Lenka K. Voľba PORADCE povolania K VOLBĚ POVOLÁNÍ a svet práce 23. vo AKTUALIZACE vyučovacom procese 15

16 1. VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ PŘÍPRAVY NA HODINY D Anketa pro návštěvníky projektu Prosím udělejte křížek v levém sloupci u těch profesí, které se Vám nejvíce líbí. Anketní lístek je platný, pokud budou označeny právě tři skupiny. Pokud chcete něco vzkázat vedení školy a učitelům, použijte prosím zadní stranu tohoto lístku. CVIČITEL ASISTENČNÍCH PSŮ CHOVATEL EXOTICKÉ ZVĚŘE GEODET ČÍŠNÍK ČÍŠNICE ZDRAVOTNÍ SESTRA KOSTYMÉRKA HASIČ DIVADELNÍ TECHNIK VOJENSKÝ POLICISTA PLAVČÍK TRUHLÁŘ KUCHAŘ KNIHOVNICE ZÁMEČNÍK 16 PORADCE K VOLBĚ POVOLÁNÍ 23. AKTUALIZACE Voľba povolania a svet práce vo vyučovacom procese

17 1. VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ PŘÍPRAVY NA HODINY D Anketa žáků Profese: 1. Co vám tento projekt o vás (členech skupiny) prozradil? Naučili jste se při něm něčemu? 2. Jak podle vás vaše skupina jako celek zvládla tento projekt? Nešlo to lépe? 3. Co se vám na projektu líbilo nejvíc? 4. S čím jste nebyli spokojeni? Voľba PORADCE povolania K VOLBĚ POVOLÁNÍ a svet práce 23. vo AKTUALIZACE vyučovacom procese 17

18 1. VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ PŘÍPRAVY NA HODINY D 3.32 Žákům také můžeme předložit tuto anketu: Zakroužkujte jednu odpověď: A) Moc se mi to líbilo a budu rád(a), když se takový den bude ještě někdy opakovat. B) Docela dobré a nebude mi vadit, když ještě někdy něco takového na škole znovu proběhne. C) Celkem to šlo, ale kdybych nebyl(a) zrovna ve škole, moc by mi to nevadilo. D) Docela nuda a je mi jedno, jestli se ještě někdy něco takového bude na škole opakovat. E) Vůbec se mi to nelíbilo, raději se normálně učím ve své třídě. Odpovězte: Při projektu jsem se naučil(a): 18 PORADCE K VOLBĚ POVOLÁNÍ 23. AKTUALIZACE Voľba povolania a svet práce vo vyučovacom procese

19 3.7 Anketa učitelů PROJEKT NAPŘÍČ PROFESEMI Prosím odevzdejte organizátorovi do přihrádky ve sborovně. Poznatky o práci ve skupině: 1. VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ PŘÍPRAVY NA HODINY D 3.32 Problémy: Využití: Připomínky: Nápad na další (jarní) projekt: Voľba PORADCE povolania K VOLBĚ POVOLÁNÍ a svet práce 23. vo AKTUALIZACE vyučovacom procese 19

20 1. VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ PŘÍPRAVY NA HODINY D 3.32 Učitelům také můžeme předložit tuto anketu: Zakroužkujte jednu odpověď: A) Moc se mi to líbilo a budu rád(a), když se nějaký obdobný projekt bude opakovat. B) Bylo to dobré a nebude mi vadit, když znovu někdy něco takového na škole proběhne. C) Celkem to šlo, myslím si však, že škola může zlepšovat rozvoj klíčových kompetencí žáků i bez takovýchto projektů. D) Docela nepotřebné a byl(a) bych raději, kdyby se něco takového na škole již neopakovalo. E) Vůbec se mi to nelíbilo, jsem proti opakování, efektivnější je učit běžnou třídu dle běžného rozvrhu. 20 PORADCE K VOLBĚ POVOLÁNÍ 23. AKTUALIZACE Voľba povolania a svet práce vo vyučovacom procese

21 3.8 Seznam žáků podle profesí 1. VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ PŘÍPRAVY NA HODINY D 3.32 Třída: Třídní učitel/ka: profese žáci učebna 1. Cvičitel asistenčních psů 7.B 2p 2. Chovatel exotické zvěře 8.B 2p 3. Geodet 6.A 2p 4. Číšník číšnice 1M1 2MP 5. Zdravotní sestra Aj 2 3P 6. Kostymérka v divadle Vv 4MP 7. Hasič 6.B 4MP 8. Divadelní technik 8.A 4p 9. Vojenský policista 9.B 2MP 10. Plavčík 9.A 2P 11. Truhlář dílny 12. Kuchař kuchyňka 13. Knihovnice 7.A 4MP 14. Zámečník Aj 1 3P Voľba PORADCE povolania K VOLBĚ POVOLÁNÍ a svet práce 23. vo AKTUALIZACE vyučovacom procese 21

22 1. VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ PŘÍPRAVY NA HODINY D Seznamovací hra Vaším prvním úkolem je více se poznat zahrát si seznamovací hru. Na lístečcích je pro vás připraveno celkem 20 otázek. Na jejich zodpovězení budete mít přesně 5 minut. Protože otázek je celkem 20 tedy více než členů ve skupině, mohou si ti z vás, kteří již svou otázku odpoví, vzít otázku další, nebo mohou radit ostatním (hlavně mladším žákům). Vaši odpověď si označte přímo na lístek s otázkou. UČITEL NESMÍ RADIT! Hra končí usednutím opět do kruhu. Žáci zjišťují jen jména těch, kteří splňují předpoklad jejich otázky. Vyhodnocení probíhá postupným představováním členů skupiny. Žák řekne své jméno a ostatní postupně přidávají informace, které právě o něm před chvílí zjistili (má doma psa, kolečkové brusle, má modré oči, umí šachy...). Představovaný zjištěné potvrzuje, upřesňuje, doplňuje... Pokud má žák odpověď správně odevzdá ji učiteli. O správnosti odpovědi rozhodují ostatní žáci v kruhu. Kolik odpovědí ze dvaceti se vám podaří správně zodpovědět? Otázky pro seznamovací hru: 1. Kolik je v naší skupině celkem žáků? 2. Kolik je v naší skupině chlapců? 3. Kolik je v naší skupině dívek? 4. Kdo je v naší skupině nejvyšší a kolik měří? 5. Kdo z naší skupiny má největší číslo bot? 6. Kdo z naší skupiny má nejmenší číslo bot? 7. Kdo z naší skupiny má nejdelší vlasy? 8. Kdo v naší skupině má modré oči? 9. Kdo z naší skupiny má nejdelší příjmení? 10. Kdo z naší skupiny má nejkratší příjmení? 11. Kdo je v naší skupině nejmladší, kdy se narodil? 12. Kdo je v naší skupině nejstarší, kdy se narodil? 13. Které jméno je v naší skupině zastoupeno více než jednou, kolikrát? 14. Kdo v naší skupině má doma psa? 15. Kdo v naší skupině má doma počítač? 16. Kdo v naší skupině má své kolečkové brusle? 17. Kdo ze skupiny má nyní na svém oblečení nejvíce červené barvy? 18. Kdo v naší skupině má na naší škole aspoň jednoho sourozence? 19. Kolik sourozenců mají členové naší skupiny dohromady? 20. Kdo z naší skupiny bydlí se svou rodinou v nejvyšším patře? 22 PORADCE K VOLBĚ POVOLÁNÍ 23. AKTUALIZACE Voľba povolania a svet práce vo vyučovacom procese

23 1. VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ PŘÍPRAVY NA HODINY D Diplom DIPLOM TOMÁŠI SVOBODOVI ze 6.A za vynikající práci ve skupině ve školním projektu NAPŘÍČ PROFESEMI V PRAZE ředitelka školy Voľba PORADCE povolania K VOLBĚ POVOLÁNÍ a svet práce 23. vo AKTUALIZACE vyučovacom procese 23

24 1. VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ PŘÍPRAVY NA HODINY D Sebehodnotící dotazník pro žáky Jméno:... Přezdívka:... Třída:... A) DOTAZNÍK Zakroužkuj ano nebo ne: 1) Máš hodně kamarádů? ano ne 2) Učíš se rád(a)? ano ne 3) Umíš rychle přišít utržený knoflík? ano ne 4) Sportuješ rád(a)? ano ne 5) Plníš dané úkoly většinou včas? ano ne 6) Cestuješ rád(a)? ano ne 7) Máš smysl pro humor? ano ne 8) Jsou pro tebe nejdůležitější peníze? ano ne 9) Umíš dobře kreslit? ano ne 10) Pracuješ raději v týmu než sám/sama? ano ne 11) Máš na lavici vždy pořádek? ano ne 12) Bojíš se výšek? ano ne 13) Ovládáš práci s počítačem? ano ne 14) Čteš rád(a) knížky? ano ne 15) Staráš se doma o nějaké zvíře? ano ne 16) Říkáš vždy pravdu? ano ne 17) Byl(a) bys dobrým prezidentem? ano ne 18) Bojíš se zubaře? ano ne 19) Řešíš rád křížovky a hádanky? ano ne 20) Spoléháš nejraději na sebe? ano ne B) ČÍM BYS BYL(A), KDYBYS BYL(A)... Zkus doplnit: a) Kdybych mohl(a) být zvířetem, byl(a) bych..., protože b) Kdybych mohl(a) být dopravním prostředkem, byl(a) bych......, protože c) Kdybych mohl(a) být jídlem, byl(a) bych..., protože PORADCE K VOLBĚ POVOLÁNÍ 23. AKTUALIZACE Voľba povolania a svet práce vo vyučovacom procese

25 VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ PŘÍPRAVY NA HODINY d) Kdybych mohl(a) být vyučovacím předmětem, byl(a) bych......, protože D 3.32 C) PŘÍPADNÉ OTÁZKY NAVÍC: V čem jsi dobrý (dobrá)?... V čem se chceš zlepšit?... Co nejraději děláš ve svém volném čase?... Čeho se nejvíc bojíš?... D) ZÁVĚR: a) Čím bys rozhodně nemohl(a) být?... Proč?... b) Čím bys chtěl(a) být?... Proč?... Voľba PORADCE povolania K VOLBĚ POVOLÁNÍ a svet práce 23. vo AKTUALIZACE vyučovacom procese 25

2010-2013. Škola manažerského rozvoje s.r.o., www.smrov.cz, CZ.1.07/1.1.00/14.0072. Stránka 1 z 151

2010-2013. Škola manažerského rozvoje s.r.o., www.smrov.cz, CZ.1.07/1.1.00/14.0072. Stránka 1 z 151 Kariérový koučink pro Střední školy Metodika vzdělávacího programu Kariérový koučink do škol Klíčové aktivity Profesní diagnostia, Kariérový koučink a Kompetence pro trh práce 2010-2013 Škola manažerského

Více

Osobní personalistika pro ZŠ Metodika vzdělávacího programu Kariérový koučink do škol

Osobní personalistika pro ZŠ Metodika vzdělávacího programu Kariérový koučink do škol Osobní personalistika pro ZŠ Metodika vzdělávacího programu Kariérový koučink do škol Kolektiv autorů PhDr. Sylvie Navarová Mgr. Adriana Tošková PhDr. Jana Zouharová a další 2010-2013 Stránka 1 Š K O L

Více

Pozitivní ovlivňování životních postojů a Orientační dny pro mládež jako formy primární prevence

Pozitivní ovlivňování životních postojů a Orientační dny pro mládež jako formy primární prevence UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Evangelická teologická fakulta Bakalářská práce Pozitivní ovlivňování životních postojů a Orientační dny pro mládež jako formy primární prevence Vedoucí práce: Ing. Mgr. Jan

Více

Lenka Orgoníková Zuzana Faldynová. Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Lenka Orgoníková Zuzana Faldynová. Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Vzdělávací a poradenské programy pro absolventy Lenka Orgoníková Zuzana Faldynová Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Ing. Lenka Orgoníková Mgr.

Více

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA. Handouty pro učitele

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA. Handouty pro učitele ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA Handouty pro učitele ZAPAMATOVÁNÍ INFORMACÍ Kolik z nových poznatků si vybavíme po určitém čase: SLYŠENO VIDĚNO ZAŽITO po 3 týdnech 70 % 72 % 85 % po 3 měsících 10 % 32 % 65 % motto

Více

Manuál poradenské činnosti Job club

Manuál poradenské činnosti Job club Manuál poradenské činnosti Job club Praktická ukázka poradenského programu Job club pro pracovníky vzdělávacích institucí a neziskových organizací Ing. Lenka Orgoníková Mgr. Luděk Richter Ing. Lenka Orgoníková

Více

František Bělohlávek. Jak. Jak. řídit a vést. lidi. lidi. testy případové studie. styly řízení motivace a hodnocení

František Bělohlávek. Jak. Jak. řídit a vést. lidi. lidi. testy případové studie. styly řízení motivace a hodnocení František Bělohlávek Jak Jak řídit a vést řídit a vést testy případové studie lidi lidi styly řízení motivace a hodnocení František Bělohlávek Jak řídit a vést lidi Computer Press Praha 2000 František

Více

Metodický manuál kurzu

Metodický manuál kurzu Metodický manuál kurzu o v Vzdelávání v Brána k úspechu Obsah Obsah... 1 Informace o projektu... 3 1. Vzdělávací kurzy... 5 Metoda zážitkové pedagogiky... 5 Popis vzdělávacího kurzu Vedení týmu a řešení

Více

Ostravská univerzita v Ostravě. Týmová práce. učební text. Kateřina Kantorová

Ostravská univerzita v Ostravě. Týmová práce. učební text. Kateřina Kantorová Ostravská univerzita v Ostravě Týmová práce učební text Kateřina Kantorová Ostrava 2007 Recenze: Prof. Ing. Radim Farana, CSc., Fakulta strojní VŠB Technická univerzita Ostrava Název: Týmová práce Autor:

Více

Příručka pro lektory motivačních kurzů a Job clubů

Příručka pro lektory motivačních kurzů a Job clubů Příručka pro lektory motivačních kurzů a Job clubů Příklady interaktivních technik a praktických cvičení Ing. Lenka Orgoníková a kol. Centrum vzdělávání a poradenství Chářovská 54 794 01 Krnov aklub@aklub.org

Více

Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízení. reg.č.: CZ.1.07/1.3.49/01.0002

Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízení. reg.č.: CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízení reg.č.: CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Východiska metodiky Předkládaný materiál vznikl v rámci projektu Rozvoj klíčových kompetencí

Více

Týmová spolupráce, krize, konflikty a jejich řešení

Týmová spolupráce, krize, konflikty a jejich řešení Vzdělávání pracovníků základních a mateřských škol městského obvodu Ostrava-Jih CZ.1.07/1.3.05/02.0051 Týmová spolupráce, krize, konflikty a jejich řešení Autor studijního textu : Bc. Dalibor Bezecný Rok

Více

VOĽBA PRVÉHO POVOLANIA

VOĽBA PRVÉHO POVOLANIA Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů A 1.1 D 3.29 PaedDr. Marie Ernestová, ZŠ Zaječov Téma: Cíl hodiny: Pomůcky: Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů Připravit žáky na vstup do pracovněprávních

Více

PRAHA a EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI METODIKA

PRAHA a EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI METODIKA METODIKA Projekt Měřím, měříš, měříme aneb měřitelné veličiny kolem nás má studentům ukázat význam měření v každodenním životě. Právě praktické zaměření projektu má být hlavní motivací, která udrží zájem

Více

MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ II. ING. KANTOROVÁ KATEŘINA, PH.D.

MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ II. ING. KANTOROVÁ KATEŘINA, PH.D. MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ II. ING. KANTOROVÁ KATEŘINA, PH.D. OSTRAVA, 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Je jedním z výstupů

Více

NA JEDNÉ LODI ANEB JAk uspořádat případovou konferenci v OBLAstI péče O OhrOžENÉ DětI

NA JEDNÉ LODI ANEB JAk uspořádat případovou konferenci v OBLAstI péče O OhrOžENÉ DětI NA JEDNÉ LODI ANEB Jak uspořádat případovou konferenci v oblasti péče o ohrožené děti Vydalo: Občanské sdružení Rozum a Cit, 2010 Jablonského 639/4, 170 00 Praha 7 Kontaktní adresa: Na Výsluní 2271, 251

Více

Osobní personalistika pro SŠ Metodika vzdělávacího programu Kariérový koučink do škol

Osobní personalistika pro SŠ Metodika vzdělávacího programu Kariérový koučink do škol Osobní personalistika pro SŠ Metodika vzdělávacího programu Kariérový koučink do škol Kolektiv autorů PhDr.Sylvie Navarová Mgr. Adriana Tošková PhDr. Jana Zouharová a další 2010-2013 Š K O L A M A N A

Více

Hledání životní vize

Hledání životní vize BUDOUCNOST PRO SAMUELA, CZ.1.07/1.2.00/14.0108 Hledání životní vize Učební materiál pro pedagogy 2012 Důvěrné D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, C H O M U T O V, Č E L A K O V S K É H O

Více

Škola zážitkem. Zážitková pedagogika při výuce klíčových kompetencí a hodnocení žáků

Škola zážitkem. Zážitková pedagogika při výuce klíčových kompetencí a hodnocení žáků Škola zážitkem Zážitková pedagogika při výuce klíčových kompetencí a hodnocení žáků 1 Obsah Úvod...3 Pochybnosti čtenáře najdete tu i svoje?...5 Tři témata jeden princip...9 Proč jsme tuto knížku napsali

Více

Poradenské dovednosti (studijní text pro prezenční formu vzdělávacího programu) Kamila Bobysudová

Poradenské dovednosti (studijní text pro prezenční formu vzdělávacího programu) Kamila Bobysudová Poradenské dovednosti (studijní text pro prezenční formu vzdělávacího programu) Kamila Bobysudová - 1 - Poradenské dovednosti (studijní text pro prezenční formu vzdělávacího programu) Zpracovala: Mgr.

Více

RODINA A ŠKOLA. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013. DĚTEM JE NEJVĚTŠÍM VZOREM SPOLEČNOST str. 7 8. Rozhovor s ředitelem základní školy.

RODINA A ŠKOLA. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013. DĚTEM JE NEJVĚTŠÍM VZOREM SPOLEČNOST str. 7 8. Rozhovor s ředitelem základní školy. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013 RODINA A ŠKOLA POMNĚNKOVÝ DEN 2013 str. 3. Aktuální informace o akci SLB, která se koná každý rok koncem května. I RODIČE OBČAS POTŘEBUJÍ POMOC str. 4. Rozhovor

Více

Pedagogický proces 4. vzdělávací blok

Pedagogický proces 4. vzdělávací blok Projekt: K2 - kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/4.1.00/33.0013 Pedagogický proces 4. vzdělávací blok Podpůrný vzdělávací materiál pro účastníky kurzu Systém

Více

Navigace světem práce. Jak najít tu pravou?

Navigace světem práce. Jak najít tu pravou? Navigace světem práce Jak najít tu pravou? Evropská kontaktní skupina Dejvická 28, 160 00 Praha 6 www.ekscr.cz, info@ekscr.cz, facebook.com/ekscr Navigace světem práce. Jak najít tu pravou? Vydala: Evropská

Více

ANDRAGOGICKÉ MINIMUM PRO PEDAGOGY VYUČUJÍCÍ V NÁSTAVBOVÝCH PROGRAMECH PRO DOSPĚLÉ

ANDRAGOGICKÉ MINIMUM PRO PEDAGOGY VYUČUJÍCÍ V NÁSTAVBOVÝCH PROGRAMECH PRO DOSPĚLÉ ROZVOJ A PROHLUBOVÁNÍ ANDRAGOGICKÝCH DOVEDNOSTÍ LEKTORŮ A ROZŠIŘOVÁNÍ DOVEDNOSTÍ LEKTORŮ V NOVÝCH TÉMATECH CZ.1.07/3.2.07/01.0018 ANDRAGOGICKÉ MINIMUM PRO PEDAGOGY VYUČUJÍCÍ V NÁSTAVBOVÝCH PROGRAMECH PRO

Více

Podporované zaměstnávání pro lidi s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem

Podporované zaměstnávání pro lidi s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem Podporované zaměstnávání pro lidi s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem Úvod 1. Podporované zaměstnávání 2. Odborný tým 3. Aspergerův syndrom a poruchy autistického spektra 4. Obtíže lidí

Více

CZ.1.04/3.3.05/56.00086 Strana 2

CZ.1.04/3.3.05/56.00086 Strana 2 CZ.1.04/3.3.05/56.00086 Strana 2 Obsah 1. Úvodem...4 2. Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. základní informace a představení činnosti realizátora projektu...6 3. Kvalifikační a personální agentura,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra výtvarné výchovy Role motivace ve výtvarné výchově na I. a II. stupni ZŠ Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí práce: PaedDr..Hana Stadlerová Autor práce:

Více

Začátek ve svém Publikace pro cizinky - začínající podnikatelky

Začátek ve svém Publikace pro cizinky - začínající podnikatelky Začátek ve svém Publikace pro cizinky - začínající podnikatelky Organizace pro pomoc uprchlíkům 2013 Začátek ve svém Brožura pro cizinky začínající podnikatelky Editorka: Blanka Tollarová Autoři: Jan

Více

PhDr. Petr KfiíÏ KDO JSEM, JAK JSEM. Aktivity pro osobnostní a sociální v chovu k podpofie sebepoznání a sebepojetí

PhDr. Petr KfiíÏ KDO JSEM, JAK JSEM. Aktivity pro osobnostní a sociální v chovu k podpofie sebepoznání a sebepojetí KDO JSEM, JAK JSEM PhDr. Petr KfiíÏ KDO JSEM, JAK JSEM Aktivity pro osobnostní a sociální v chovu k podpofie sebepoznání a sebepojetí AISIS 2005 Lektorovali: Doc. PhDr. Josef Valenta, CSc., PaedDr. Věra

Více

Editorial Co najdete v tomto čísle?

Editorial Co najdete v tomto čísle? 2010/12 3 1 Ve třetím čísle našeho bulletinu se zaměříme na volbu evaluačních nástrojů a jejich vhodnost pro zjištění, jak se vám daří plnit své aktuální cíle. Editorial Co najdete v tomto čísle? Obsah

Více