VOĽBA POVOLANIA NA 2. STUPNI ZŠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VOĽBA POVOLANIA NA 2. STUPNI ZŠ"

Transkript

1 Celoškolní projekt Napříč profesemi 1. VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ PŘÍPRAVY NA HODINY D 3.32 Mgr. Maja Bihelerová ředitelka ZŠ a MŠ Bílá, Praha 6 Ilustrace: Mgr. Mirka Čejková Chcete si vyzkoušet celoškolní projekt Napříč profesemi? Víte, jak motivovat žáky k týmové práci ve věkově různorodých skupinách? Zajímá vás v praxi vyzkoušený postup projektového vyučování? Chcete zlepšit své pedagogické dovednosti v netradičních formách výuky? Co se dozvíte V příspěvku vám bude představen celoplošný projekt, jehož cílem je v rámci výchovy k volbě povolání seznámit žáky 6. až 9. tříd s různými profesemi a naučit je spolupracovat ve skupině různě starých dětí. Zároveň projekt umožní všem učitelům na 2. stupni získat nové pedagogické dovednosti. V jeho rámci budou vyzváni k práci netradičními metodami, naučí se podporovat týmovou práci žáků a hlavně v praxi zažijí změnu role z pozice manažera přejdou do role koordinátora. Voľba PORADCE povolania K VOLBĚ POVOLÁNÍ a svet práce 23. vo AKTUALIZACE vyučovacom procese 1

2 1. VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ PŘÍPRAVY NA HODINY D 3.32 obsah strana 1. Úvod Cíl projektu Pomůcky pro každou skupinu Struktura a časové rozvržení projektu 4 2. Průběh projektu Příprava projektu Organizátor projektu Třídní učitelé Učitelé vedoucí skupin 6 3. Přílohy Seznam profesí Časový harmonogram projektu Motivační dopis Losování Anketa pro návštěvníky projektu Anketa žáků Anketa učítelů i Seznam žáků podle profesí Seznamovací hra Diplom Sebehodnotící dotazník pro žáky 24 2 PORADCE K VOLBĚ POVOLÁNÍ 23. AKTUALIZACE Voľba povolania a svet práce vo vyučovacom procese

3 1. VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ PŘÍPRAVY NA HODINY D Úvod 1.1 Cíl projektu Seznámit žáky z 6. až 9. tříd s různými profesemi, příprava na volbu povolání co lidé oceňují na svém povolání, jaké vzdělání je nutné pro různá povolání... Naučit žáky spolupracovat ve skupině různě starých dětí. Umožnit všem učitelům na 2. stupni získání nových pedagogických dovedností podněcovat u žáků kreativní myšlení, zaujmout, motivovat a aktivizovat je. U celoškolního projektu, kde jsou žáci rozděleni do skupin napříč ročníky, se totiž dostávají do zcela jiné pozice, než při výuce předmětů své aprobace ve třídě. Mají před sebou žáky různého věku, různé úrovně vědomostí i schopností, některé žáky vůbec neznají a nevědí, co od nich mohou očekávat. Musí začít pracovat netradičními metodami, naučit se podporovat týmovou práci žáků a hlavně v praxi zažít změnu své role z úlohy manažera (rozděluje úkoly a kontroluje jejich provedení) se musí snažit vystupovat spíše v roli koordinátora (stimuluje debaty žáků, sleduje dění a své postupy a způsoby řešení navrhuje až v krajním případě). 1.2 Pomůcky pro každou skupinu kartičky s názvy profesí (viz příloha 3.1) česko anglický slovník stopky nebo mobil nůžky, lepidlo, psací potřeby a fixy velký arch papíru barevné papíry Voľba PORADCE povolania K VOLBĚ POVOLÁNÍ a svet práce 23. vo AKTUALIZACE vyučovacom procese 3

4 1. VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ PŘÍPRAVY NA HODINY D Struktura a časové rozvržení projektu příprava projektu zahájení práce ve skupinách návštěva pracoviště vybrané profese a příprava prezentace prezentace práce skupin vyhodnocení projektu 2. Průběh projektu 2.1 Příprava projektu Abychom dosáhli co nejmenšího počtu žáků ve skupině, doporučuji, aby se projektu ve funkci vedoucího skupiny zúčastnili všichni učitelé, kteří vyučují na 2. stupni. Rozhodně nepodceňujte přípravu učitelů na projekt všichni by si měli uvědomit, že projekt je především prací žáků a hlavním úkolem učitelů není shánění materiálů, ale mají především zajistit, aby všechny děti ve skupině dostaly možnost přispět svým dílem k dobrému výsledku projektu. Pokud žáci pouze realizují představy učitele, ztrácí sebelépe připravený projekt svůj smysl umožnit co nejvíce žákům možnost vlastního objevování a rozvoje. Když učitel rozděluje úkoly, určuje, co vše je třeba udělat, stanovuje postupy a řešení, sám shání informace, tak se žáci dostávají do role pouhých vykonavatelů a práce na projektu je přestává bavit. Při přípravě projektu NAPŘÍČ PROFESEMI se nejprve všichni učitelé předem dohodnou na společných výstupech projektu a seznámí se s časovým harmonogramem (viz příloha 3.2). 2.2 Organizátor projektu Úkoly organizátora Organizátor projektu může být někdo z vedení školy (má na přípravu více času a i organizační zajištění je pro něj snadnější), některý učitel (v tom případě je nezbytná podpora vedení školy při zajištění organizace), nebo to může být skupina učitelů, která si rozdělí úkoly a projekt pro celou školu připraví. 4 PORADCE K VOLBĚ POVOLÁNÍ 23. AKTUALIZACE Voľba povolania a svet práce vo vyučovacom procese

5 Seznámí všechny učitele s časovým harmonogramem projektu (viz příloha 3.2). Stanoví závazný termín, do kterého musí všichni učitelé dodat organizátorovi zvolenou profesi, s tím, že pokud je již povolání obsazené, musí si dotyčný učitel zvolit jiné. Sestaví přehled všech dílen, který obsahuje název skupiny, jméno vedoucího učitele, učebnu, kde bude skupina pracovat. Zajistí nákup pomůcek (především velké archy papíru). Připraví motivační dopis (viz příloha 3.3), se kterým mohou být žáci seznámeni na třídnické hodině, nebo je také možné tento dopis před zahájením projektu nalepit na dveře všech tříd (zvlášť vhodné u prvního projektu). Zajistí rozdělení žáků do skupin pro každou třídu připraví lístky podle počtu žáků (viz příloha 3.4). 1. VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ PŘÍPRAVY NA HODINY D 3.32 Doporučuji vydělit počet žáků 2. stupně počtem zúčastněných učitelů (profesí) a tím získáme přibližný počet žáků ve skupině. Každé třídě pak přidělíme tolik lístků, kolik má zapsaných žáků, s tím, že každá třída dostane jednoho žolíka a maximálně 2 lístky na každou profesi. V průběhu samotného projektu spočívá největší část práce na zúčastněných učitelích. Na větších školách by organizátor neměl vést vlastní dílnu, ale měl by zajišťovat hladký průběh projektu umožnit žákům, kteří chyběli při rozdělování do skupin, se zapsat do volných dílen, vydávat potřebné pomůcky, umožnit přístup k počítačům nebo kopírování. V případě, že některý učitel z nějakého důvodu nepřijde, musí organizátor buď nastoupit na jeho místo, nebo zajistit rozdělení žáků do ostatních skupin. Tip Organizátor na vût ích kolách Nutno je také zajistit dozor v počítačové učebně. Při přípravě prezentace mají mít zástupci všech skupin možnost zpracovávat získané informaci na počítači, vytisknout rozhovor, fotky... Organizátor projektu musí zajistit všechno potřebné pro prezentaci projektu rozeslat pozvánky a přidělit (a označit) všem skupinám místo k prezentaci. Nezapomeňte připravit a namnožit anketní lístky pro návštěvníky prezentace projektu (viz příloha 3.5), pro zúčastněné žáky (viz příloha 3.6) i učitele (viz příloha 3.7). Voľba PORADCE povolania K VOLBĚ POVOLÁNÍ a svet práce 23. vo AKTUALIZACE vyučovacom procese 5

6 1. VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ PŘÍPRAVY NA HODINY D 3.32 Pokud se nepodaří najít na škole učitele, který zpracuje dokumentaci projektu, nezbývá organizátorovi než to rovněž udělat (zpracovat ankety, popsat práci jednotlivých dílen, doplnit fotografiemi ). 2.3 Třídní učitelé Pfiíprava projektu Ve fázi přípravy projektu Na třídnické hodině seznámí žáky s průběhem projektu, s nabízenými profesemi a se jmény učitelů, kteří jednotlivé skupiny povedou. Pak se v každé třídě nejprve musí dohodnout o tom, jak se do skupin (profesí) budou rozdělovat. Každá třída dostane od organizátora tolik lístků, kolik má žáků. Je možno i přidat žolíka (libovolná skupina), a tak by v každé třídě měly připadnout maximálně dva lístky na profesi a jeden žolík. Žáci mohou buď nejprve losovat a pak si lístky podle zájmu vyměňovat, nebo se mohou rovnou rozdělit podle zájmu o profesi či učitele. Na závěr třídní učitel/ka zapíše do seznamu (viz příloha 3.8) k jednotlivým profesím určené žáky. Po této úvodní hodině pokračují třídní učitelé spolu s ostatními učiteli jako vedoucí skupin. Vyhodnocení projektu Ve fázi vyhodnocení projektu Na závěr projektu (opět na třídnické hodině) nejprve rozdají žákům anketní lístky (viz příloha 3.6) a nechají je žáky vyplnit. Doporučuji ankety dělat anonymní, žáci pouze napíší název profese, ve které pracovali. Vyplněné anketní lístky předají organizátorovi. Před vyhlášením nejlepší skupiny a nejlepších žáků zhodnotí učitel se třídou projekt a nechá žáky vyprávět o práci jejich skupiny: co viděli, co zažili, co zajímavého zjistili. Čím je jejich představitel povolání zaujal? Jsou peníze jediným kritériem, podle kterého si vybíráme povolání? 2.4 Učitelé vedoucí skupin Pfiíprava projektu Ve fázi přípravy projektu Prvním úkolem je najít zástupce profese, který je ochoten ukázat své pracoviště skupině žáků, co nejzajímavěji a nejpřesněji jim přiblížit své povolání a odpovědět jim na jejich otázky. Pokud se nepodaří najít takovou 6 PORADCE K VOLBĚ POVOLÁNÍ 23. AKTUALIZACE Voľba povolania a svet práce vo vyučovacom procese

7 osobu mezi známými nebo rodiči žáků, je možno oslovit místní oddělení policie, nejbližší hasiče, zdravotní středisko, obchod, knihovnu, místní řemeslníky... Návštěvu pracoviště je potřeba domluvit na přesný termín (2. den projektu podle časového harmonogramu). Pak musí učitel oznámit organizátorovi zvolenou profesi, jméno reprezentanta povolání, místo exkurse za učebnu, ve které bude projekt probíhat. 1. VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ PŘÍPRAVY NA HODINY D 3.32 Aby nabídka povolání byla co nejpestřejší, doporučuji, aby pokud některý učitel již organizátorovi nějaké povolání nahlásil, vybral si další zájemce o stejnou profesi jiné povolání. Je nutno dodržet termín nejpozději týden před zahájením práce žáků na projektu, aby organizátor mohl připravit rozdělení žáků do skupin. Tip Zahájení práce skupiny Práce skupiny Zápis přicházejících do seznamu skupiny. Zahájení ve skupinách komunitní kruh: základní informace o třídenním projektu, pravidla skupiny, osnova 1. dne projektu (přestávky, konec...). Seznamovací hra s otázkami na lístečcích (viz příloha 3.9) a) Vysvětlení pravidel. b) Žáci jsou v komunitním kruhu. Každý si vytáhne jeden lísteček s otázkou nejmladší z těch lehčích, po zahájení zjišťují u spolužáků odpověď zapíše ji na lísteček, pozor na správné čtení, kdo je hotový, bere si další otázku, pomáhá ostatním... Učitel není součástí hry v průběhu hry vůbec nemluví! Hra končí usednutím v kruhu (5 minut). c) Hledání správných odpovědí (12 minut). d) Čtení odpovědí (1 20) v komunitním kruhu. Kontrola odpovědí učitel řídí, zpochybňuje, ptá se: Byla odpověď opravdu správná? Jak jsi na to přišel? Jak by musela znít otázka, aby tvá odpověď byla správná? Kolik otázek se nám podařilo správně zodpovědět? Důraz na čtení s porozuměním, různosti a odlišnosti otázek například v závislosti na jednom malém slůvku... Seznamovací hra Voľba PORADCE povolania K VOLBĚ POVOLÁNÍ a svet práce 23. vo AKTUALIZACE vyučovacom procese 7

8 1. VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ PŘÍPRAVY NA HODINY D 3.32 Hra Licitace Hra Licitace Učitel/ka musí mít stopky (mobil) nebo hodinky (bude třeba měřit čas na vteřiny!). Povolání dostane namnožené od organizátora (příloha 3.1), nutno předem nastříhat. Postup: a) rozdělíme skupinu na dvě poloviny b) každá polovina si zvolí vedoucího a název c) napíšeme názvy skupin na tabuli d) vedoucí každé skupiny určuje, kdo půjde za skupinu licitovat e) vždy dva určení hráči si vytáhnou lístek s povoláním a licitují dobu, za kterou předvedou pantomimicky své skupině (začínáme na 2 minutách). Ten, který vylicitoval kratší dobu, na pokyn začne předvádět (beze slov!!!), jeho skupina hádá. Pokud se jim to podaří, získává skupina bod, pokud v časovém limitu neuspějí, získává bod druhá skupina Reflexe: Kdo nejlépe předváděl, kdo nejlépe hádal... Přestávka Povolání skupiny KoláÏ Hra Povolání skupiny (6. 7. třída), střední (7. 8. třída) a nejstarší (8. 9. třída). Skupinky si vyberou zapisovatele. Na přeložený papír zapisuje: a) O profesi víme... b) O profesi nás zajímá... Prezentace mluvčími každé skupinky (někdo jiný než zapisovatel!), zápis informací do dvou sloupců na tabuli (učitel). Koláž k profesi skupiny na výkres A3 (Pro následující úkol je vhodné nachystat žákům pro větší inspiraci nějaké další informace, obrázky o profesi, nějaký náborový leták, inzerát... a mít raději připraven svůj česko anglický slovník!) a) jeden ze skupiny bude ve výtvarném centru kreslit obrázky k profesi b) druhý bude v jazykovém centru vytvářet s užitím slovníku česko anglický slovníček co největšího počtu pojmů k dané profesi c) třetí bude vytvářet náborový leták profese 8 PORADCE K VOLBĚ POVOLÁNÍ 23. AKTUALIZACE Voľba povolania a svet práce vo vyučovacom procese

9 d) návrat do domovských tříčlenných skupinek e) sestavení (dotvoření) skupinových koláží na výkresy A3 f) galerie hotových koláží žáci vyberou jednu pěknou koláž k prezentaci všech profesí (odevzdat do ředitelny), zbylé lze použít do svého stánku pro veletrh profesí 1. VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ PŘÍPRAVY NA HODINY D 3.32 Co budeme dělat zítra? Časový harmonogram 2. dne. Způsob dopravy (lístky na tramvaj, metro). Nutné pomůcky pro zítřek, úkoly... Nechme vymýšlet děti(!): Jak by mohl vypadat náš stánek na zítřejší výstavě. Co bychom mohli přinést k prezentaci profese z domu? Jakou uděláme čepici, která bude představovat naši profesi? a) příprava otázek pro zítřejší profesionály (odborníky z profese) b) skupinová práce po ročnících (4 skupiny 6., 7., 8. a 9.ročník) c) prezentace počínaje 6. ročníkem d) výběr nejlepších otázek pro zítřejší profesionály a jejich soupis Pfiíprava na druh den Návštěva pracoviště vybrané profese a příprava prezentace Povolání skupiny exkurze na pracoviště zvolené profese. Práce na prezentaci skupiny výroba plakátu + čepice profese + případně dalších předmětů. Náv tûva pracovi tû Důraz na zapojení všech členů skupiny! Lze vyzkoušet i počítačovou prezentaci profese určená dvojice (trojice) žáků v počítačové učebně. Dá se třeba psát dopis budoucímu zaměstnavateli (odpověď na inzerát), sestavit abecedu profese... Je možné vyhledávat (vypisovat) nové informace z nachystaných materiálů, vyrábět výrobky profese + cokoliv k profesi skupiny... Základem stánku profese bude flip: název profese, zjištěné informace o profesi, náborový leták (reklama). Možno použít: skupinové výkresy A3 o profesi z předchozího dne, rozhovor s profesionálem, informace z internetu, fotky... Určení služeb: Kdo bude u stánku profese odpoledne? (2 5 dětí). Je vhodné hlídače stánku během odpoledne vystřídat. Zhodnocení společné dvoudenní práce učitelem. Voľba PORADCE povolania K VOLBĚ POVOLÁNÍ a svet práce 23. vo AKTUALIZACE vyučovacom procese 9

10 1. VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ PŘÍPRAVY NA HODINY D 3.32 Prezentace Prezentace práce skupin 15:00 nástup služeb k prezentaci, poslední úpravy. 16:00 slavnostní zahájení výstavy. Všichni dospělí návštěvníci dostanou u vchodu hlasovací lístek s čísly stánků a názvy profesí. Po zakroužkování tří nejzajímavějších prezentací při odchodu vloží do připravené krabice. Učitelé odevzdají organizátorovi jméno nejlepšího žáka ze skupiny. Vyhodnocení projektu Ve fázi vyhodnocení projektu Třídní učitelé na třídnické hodině rozdají anketní lístky, žáci vyplní a učitelé odevzdají po hodině organizátorovi. Třídní učitelé zhodnotí projekt se žáky své třídy. Organizátor nebo určený učitel ankety zpracuje a zajistí jejich zveřejnění na nástěnce (doplní fotografiemi z projektu). Organizátor vyhlásí (nejlépe rozhlasem): a) nejlepší žáky (z každé skupiny jednoho), kteří se nejvíce podíleli na práci skupiny b) nejlepší skupinu (získala v anketě návštěvníků nejvíce hlasů za svoji prezentaci) Všichni jmenovaní žáci se dostaví na určené místo (před ředitelnu, do haly...). Předání diplomů (viz příloha 3.10) nejlepším žákům, fotografování skupiny u jejich prezentace. Všichni zúčastnění učitelé vyplní anketní lístky (viz příloha 3.7). Doporučuji zachovat anonymitu a vyplněné anketní lístky neodevzdávat přímo organizátorovi, ale na určené místo ve sborovně. Zveřejníme zpracovaný projekt na nástěnku fotografie, názory žáků z ankety, seznam nejlepších žáků, fotografii nejlepší skupiny... S učiteli provedeme zhodnocení projektu, ve sborovně zveřejníme výsledky ankety učitelů, prodiskutujeme, co při příštím projektu uděláme jinak PORADCE K VOLBĚ POVOLÁNÍ 23. AKTUALIZACE Voľba povolania a svet práce vo vyučovacom procese

11 1. VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ PŘÍPRAVY NA HODINY D Přílohy 3.1 Seznam profesí aranžér archeolog astrolog architekt chovatel celník cestovatel číšník exotické zvěře dráteník dřevorubec fotograf fotbalista geolog hasič herec historik hokejista horník hudebník houslař hrobník chemik ilustrátor kadeřník keramik knihař knihovník kominík komik kosmetička kosmonaut kouzelník kuchař kynolog lékárník lékař malíř masér mim modelka modelář moderátor módní návrhář námořník novinář obuvník ornitolog pilot plavčík pekař počítačový odborník policista potápěč poštovní úředník prodavač přírodovědec reklamní výtvarník režisér řidič ředitel školy sekretářka sklář sochař soudce spisovatel sportovec strojvedoucí školník tiskař tkadlena trenér učitel údržbář voják zahradník zedník zpěvák zubař zvěrolékař zdravotní sestra Voľba PORADCE povolania K VOLBĚ POVOLÁNÍ a svet práce 23. vo AKTUALIZACE vyučovacom procese 11

12 1. VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ PŘÍPRAVY NA HODINY D Časový harmonogram projektu Pfiíprava 1. Příprava projektu DEN D 10: všichni učitelé odevzdají organizátorovi vyplněné kartičky povolání: jméno reprezentanta povolání: místo exkurze: učitel: učebna (ve které bude projekt probíhat): DEN D 1: třídní učitelé na třídnické hodině seznámí žáky s průběhem projektu (probrat scénář projektu) provedou rozdělení do skupin (nejlépe rozlosovat a pak vyměnit) vytvoří seznam se jmény žáků a jimi vylosovanými profesemi (chybějícím žákům přidělí zbylé profese) kopii seznamu předají organizátorovi Práce ve skupinách 2. Zahájení práce ve skupinách DEN D 1. den projektu (odpolední vyučování neodpadá) zahájení práce ve skupinách: seznamka hra licitace profese skupiny co o ní víme, chceme vědět příprava následujícího dne (kam půjdeme, příprava otázek pro profesionály, nutné pomůcky a potřeby pro následující den, fotoaparát, diktafon... čím se budeme prezentovat, doplňky oblečení PORADCE K VOLBĚ POVOLÁNÍ 23. AKTUALIZACE Voľba povolania a svet práce vo vyučovacom procese

13 1. VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ PŘÍPRAVY NA HODINY D Návštěva pracoviště vybrané profese DEN D den projektu exkurze na pracoviště vybrané profese, profesní činnosti ve skupinách příprava stánku (odpoledne) Náv tûva pracovi tû 4. Prezentace práce skupin Prezentace DEN D den projektu slavnostní zahájení výstavy k projektu Napříč profesemi všichni návštěvníci obdrží u vchodu lístek s anketou, budou vybírat 3 nejlepší stánky třídní schůzky 1. stupně třídní schůzky 2. stupně rodiče při odchodu vhodí vyplněné anketní lístky do krabice u vchodu 5. Hodnocení projektu Hodnocení DEN D den projektu 1. vyučovací hodina (třídní v kmenových třídách) hodnocení projektu anketa, vyhlášení nejlepší skupiny a nejlepších žáků (1 za skupinu), společné ohlédnutí za projektem DEN D den projektu 8:00 anketa všech žáků (třídní učitelé zadají a vyberou) vyhlášení výsledků předání diplomů 3 nejlepším skupinám, fotografování skupin u jejich prezentace, odměna nejlepších žáků učitelé odevzdají do přihrádky ve sborovně vyplněnou učitelskou anketu, třídní učitelé pak vyplněné žákovské ankety Voľba PORADCE povolania K VOLBĚ POVOLÁNÍ a svet práce 23. vo AKTUALIZACE vyučovacom procese 13

14 1. VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ PŘÍPRAVY NA HODINY D Motivační dopis Milí žáci, v pondělí 19. listopadu a v úterý 20. listopadu 2007 proběhne na naší škole na 2. stupni projekt NAPŘÍČ PROFESEMI. Co to pro vás znamená? Po oba tyto dny se nebude učit podle běžného rozvrhu. V pátek 16. listopadu se na třídnické hodině rozlosujete do různých skupin (učeben). V těchto skupinách pak absolvujete pod vedením jednoho z učitelů školní pondělí od 10 hodin (odpolední vyučování neodpadá) a celé úterý (odpolední vyučování odpadá). Proč organizujeme tento projekt? Cílem tohoto dne je, abyste se více poznali a naučili spolupracovat s různě starými spolužáky. Co budete potřebovat? Rozhodně psací a kreslicí potřeby (propisku, tužku, fixy či pastelky...), nůžky a lepidlo. Pokud máte jakýkoliv česko-anglický slovník, vezměte ho určitě s sebou! Samozřejmě si nezapomeňte svačinu a dobrou náladu! Co přesně budete dělat? První projektový den (pondělí) bude probíhat ve všech skupinách podobně. Během druhého (v úterý) se všechny skupiny vydají na exkurzi a seznámí se s jednou konkrétní zajímavou profesí. Po návratu připraví svůj stánek, ve kterém budou zvolenou profesi propagovat. A nakonec se ve středu všichni sejdeme na zahájení výstavy Napříč profesemi... Že chcete vědět víc? Nechte se překvapit! Jistě však zažijete spoustu zábavy a naučíte se zase něco nového... Věřím, že se vám tyto netradiční školní dny budou líbit! Mgr. Maja Bihelerová, ředitelka školy 14 PORADCE K VOLBĚ POVOLÁNÍ 23. AKTUALIZACE Voľba povolania a svet práce vo vyučovacom procese

15 1. VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ PŘÍPRAVY NA HODINY D Losování 1. Cvičitel 2. Chovatel 3. Geodet asistenčních psů exotické zvěře Třída: 7.B Třída: 8.B Třída: 6.A Učitelka: Učitelka: Učitel: Eva R. Jana S. Petr S. 4. Číšník 5. Zdravotní 6. Kostymérka Číšnice sestra Třída: 1 M 1 Třída: AJ 2 Třída: Vv Učitelka: Učitel: Učitelka: Marie P. Petr K. Mirka Č. 7. Hasič 8. Divadelní 9. Policista technik Třída: 6.B Třída: 8.A Třída: 9.B Učitelka: Učitel: Učitel: Petra M. Milan U. Emanuel P. 10. Plavčík 11. Truhlář 12. Kuchař Třída: 9.A Třída: dílny Třída: cvičná kuchyňka Učitelka: Učitelka: Učitelka: Juliána B. Eliška J. Blanka T. 13. Knihovnice 14. Zámečník 15. Třída: 7.A Třída: AJ 1 Učitelka: Učitelka: ŽOLÍK Jindřiška B. Lenka K. Voľba PORADCE povolania K VOLBĚ POVOLÁNÍ a svet práce 23. vo AKTUALIZACE vyučovacom procese 15

16 1. VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ PŘÍPRAVY NA HODINY D Anketa pro návštěvníky projektu Prosím udělejte křížek v levém sloupci u těch profesí, které se Vám nejvíce líbí. Anketní lístek je platný, pokud budou označeny právě tři skupiny. Pokud chcete něco vzkázat vedení školy a učitelům, použijte prosím zadní stranu tohoto lístku. CVIČITEL ASISTENČNÍCH PSŮ CHOVATEL EXOTICKÉ ZVĚŘE GEODET ČÍŠNÍK ČÍŠNICE ZDRAVOTNÍ SESTRA KOSTYMÉRKA HASIČ DIVADELNÍ TECHNIK VOJENSKÝ POLICISTA PLAVČÍK TRUHLÁŘ KUCHAŘ KNIHOVNICE ZÁMEČNÍK 16 PORADCE K VOLBĚ POVOLÁNÍ 23. AKTUALIZACE Voľba povolania a svet práce vo vyučovacom procese

17 1. VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ PŘÍPRAVY NA HODINY D Anketa žáků Profese: 1. Co vám tento projekt o vás (členech skupiny) prozradil? Naučili jste se při něm něčemu? 2. Jak podle vás vaše skupina jako celek zvládla tento projekt? Nešlo to lépe? 3. Co se vám na projektu líbilo nejvíc? 4. S čím jste nebyli spokojeni? Voľba PORADCE povolania K VOLBĚ POVOLÁNÍ a svet práce 23. vo AKTUALIZACE vyučovacom procese 17

18 1. VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ PŘÍPRAVY NA HODINY D 3.32 Žákům také můžeme předložit tuto anketu: Zakroužkujte jednu odpověď: A) Moc se mi to líbilo a budu rád(a), když se takový den bude ještě někdy opakovat. B) Docela dobré a nebude mi vadit, když ještě někdy něco takového na škole znovu proběhne. C) Celkem to šlo, ale kdybych nebyl(a) zrovna ve škole, moc by mi to nevadilo. D) Docela nuda a je mi jedno, jestli se ještě někdy něco takového bude na škole opakovat. E) Vůbec se mi to nelíbilo, raději se normálně učím ve své třídě. Odpovězte: Při projektu jsem se naučil(a): 18 PORADCE K VOLBĚ POVOLÁNÍ 23. AKTUALIZACE Voľba povolania a svet práce vo vyučovacom procese

19 3.7 Anketa učitelů PROJEKT NAPŘÍČ PROFESEMI Prosím odevzdejte organizátorovi do přihrádky ve sborovně. Poznatky o práci ve skupině: 1. VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ PŘÍPRAVY NA HODINY D 3.32 Problémy: Využití: Připomínky: Nápad na další (jarní) projekt: Voľba PORADCE povolania K VOLBĚ POVOLÁNÍ a svet práce 23. vo AKTUALIZACE vyučovacom procese 19

20 1. VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ PŘÍPRAVY NA HODINY D 3.32 Učitelům také můžeme předložit tuto anketu: Zakroužkujte jednu odpověď: A) Moc se mi to líbilo a budu rád(a), když se nějaký obdobný projekt bude opakovat. B) Bylo to dobré a nebude mi vadit, když znovu někdy něco takového na škole proběhne. C) Celkem to šlo, myslím si však, že škola může zlepšovat rozvoj klíčových kompetencí žáků i bez takovýchto projektů. D) Docela nepotřebné a byl(a) bych raději, kdyby se něco takového na škole již neopakovalo. E) Vůbec se mi to nelíbilo, jsem proti opakování, efektivnější je učit běžnou třídu dle běžného rozvrhu. 20 PORADCE K VOLBĚ POVOLÁNÍ 23. AKTUALIZACE Voľba povolania a svet práce vo vyučovacom procese

21 3.8 Seznam žáků podle profesí 1. VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ PŘÍPRAVY NA HODINY D 3.32 Třída: Třídní učitel/ka: profese žáci učebna 1. Cvičitel asistenčních psů 7.B 2p 2. Chovatel exotické zvěře 8.B 2p 3. Geodet 6.A 2p 4. Číšník číšnice 1M1 2MP 5. Zdravotní sestra Aj 2 3P 6. Kostymérka v divadle Vv 4MP 7. Hasič 6.B 4MP 8. Divadelní technik 8.A 4p 9. Vojenský policista 9.B 2MP 10. Plavčík 9.A 2P 11. Truhlář dílny 12. Kuchař kuchyňka 13. Knihovnice 7.A 4MP 14. Zámečník Aj 1 3P Voľba PORADCE povolania K VOLBĚ POVOLÁNÍ a svet práce 23. vo AKTUALIZACE vyučovacom procese 21

22 1. VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ PŘÍPRAVY NA HODINY D Seznamovací hra Vaším prvním úkolem je více se poznat zahrát si seznamovací hru. Na lístečcích je pro vás připraveno celkem 20 otázek. Na jejich zodpovězení budete mít přesně 5 minut. Protože otázek je celkem 20 tedy více než členů ve skupině, mohou si ti z vás, kteří již svou otázku odpoví, vzít otázku další, nebo mohou radit ostatním (hlavně mladším žákům). Vaši odpověď si označte přímo na lístek s otázkou. UČITEL NESMÍ RADIT! Hra končí usednutím opět do kruhu. Žáci zjišťují jen jména těch, kteří splňují předpoklad jejich otázky. Vyhodnocení probíhá postupným představováním členů skupiny. Žák řekne své jméno a ostatní postupně přidávají informace, které právě o něm před chvílí zjistili (má doma psa, kolečkové brusle, má modré oči, umí šachy...). Představovaný zjištěné potvrzuje, upřesňuje, doplňuje... Pokud má žák odpověď správně odevzdá ji učiteli. O správnosti odpovědi rozhodují ostatní žáci v kruhu. Kolik odpovědí ze dvaceti se vám podaří správně zodpovědět? Otázky pro seznamovací hru: 1. Kolik je v naší skupině celkem žáků? 2. Kolik je v naší skupině chlapců? 3. Kolik je v naší skupině dívek? 4. Kdo je v naší skupině nejvyšší a kolik měří? 5. Kdo z naší skupiny má největší číslo bot? 6. Kdo z naší skupiny má nejmenší číslo bot? 7. Kdo z naší skupiny má nejdelší vlasy? 8. Kdo v naší skupině má modré oči? 9. Kdo z naší skupiny má nejdelší příjmení? 10. Kdo z naší skupiny má nejkratší příjmení? 11. Kdo je v naší skupině nejmladší, kdy se narodil? 12. Kdo je v naší skupině nejstarší, kdy se narodil? 13. Které jméno je v naší skupině zastoupeno více než jednou, kolikrát? 14. Kdo v naší skupině má doma psa? 15. Kdo v naší skupině má doma počítač? 16. Kdo v naší skupině má své kolečkové brusle? 17. Kdo ze skupiny má nyní na svém oblečení nejvíce červené barvy? 18. Kdo v naší skupině má na naší škole aspoň jednoho sourozence? 19. Kolik sourozenců mají členové naší skupiny dohromady? 20. Kdo z naší skupiny bydlí se svou rodinou v nejvyšším patře? 22 PORADCE K VOLBĚ POVOLÁNÍ 23. AKTUALIZACE Voľba povolania a svet práce vo vyučovacom procese

23 1. VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ PŘÍPRAVY NA HODINY D Diplom DIPLOM TOMÁŠI SVOBODOVI ze 6.A za vynikající práci ve skupině ve školním projektu NAPŘÍČ PROFESEMI V PRAZE ředitelka školy Voľba PORADCE povolania K VOLBĚ POVOLÁNÍ a svet práce 23. vo AKTUALIZACE vyučovacom procese 23

24 1. VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ PŘÍPRAVY NA HODINY D Sebehodnotící dotazník pro žáky Jméno:... Přezdívka:... Třída:... A) DOTAZNÍK Zakroužkuj ano nebo ne: 1) Máš hodně kamarádů? ano ne 2) Učíš se rád(a)? ano ne 3) Umíš rychle přišít utržený knoflík? ano ne 4) Sportuješ rád(a)? ano ne 5) Plníš dané úkoly většinou včas? ano ne 6) Cestuješ rád(a)? ano ne 7) Máš smysl pro humor? ano ne 8) Jsou pro tebe nejdůležitější peníze? ano ne 9) Umíš dobře kreslit? ano ne 10) Pracuješ raději v týmu než sám/sama? ano ne 11) Máš na lavici vždy pořádek? ano ne 12) Bojíš se výšek? ano ne 13) Ovládáš práci s počítačem? ano ne 14) Čteš rád(a) knížky? ano ne 15) Staráš se doma o nějaké zvíře? ano ne 16) Říkáš vždy pravdu? ano ne 17) Byl(a) bys dobrým prezidentem? ano ne 18) Bojíš se zubaře? ano ne 19) Řešíš rád křížovky a hádanky? ano ne 20) Spoléháš nejraději na sebe? ano ne B) ČÍM BYS BYL(A), KDYBYS BYL(A)... Zkus doplnit: a) Kdybych mohl(a) být zvířetem, byl(a) bych..., protože b) Kdybych mohl(a) být dopravním prostředkem, byl(a) bych......, protože c) Kdybych mohl(a) být jídlem, byl(a) bych..., protože PORADCE K VOLBĚ POVOLÁNÍ 23. AKTUALIZACE Voľba povolania a svet práce vo vyučovacom procese

25 VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ PŘÍPRAVY NA HODINY d) Kdybych mohl(a) být vyučovacím předmětem, byl(a) bych......, protože D 3.32 C) PŘÍPADNÉ OTÁZKY NAVÍC: V čem jsi dobrý (dobrá)?... V čem se chceš zlepšit?... Co nejraději děláš ve svém volném čase?... Čeho se nejvíc bojíš?... D) ZÁVĚR: a) Čím bys rozhodně nemohl(a) být?... Proč?... b) Čím bys chtěl(a) být?... Proč?... Voľba PORADCE povolania K VOLBĚ POVOLÁNÍ a svet práce 23. vo AKTUALIZACE vyučovacom procese 25

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Skládání slov, čtení s porozuměním Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny výuka je rozdělena

Více

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení Název: Výukové materiály Téma: Ochrana přírody, využití lesa Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Příroda a její ochrana Předmět (obor): prvouka, přírodověda Doporučený věk žáků: 1. 5. třída Doba trvání:

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Domácí zvířata - ptáci Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) 2 vyučovací hodiny proložená

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Kostra lidského těla Přírodopis 8. ročník 2 vyučovací

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Naše narozeniny poznávání spolužáků Časový rozsah lekce 2 navazující vyučovací hodiny Věková

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání Tematický okruh: Marketing a management Téma: Motivace Číslo

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Práce s textem Český jazyk a literatura 1. ročník 2 hodiny Hlavní

Více

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS. Problémy Afriky. Problémy Afriky. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS. Problémy Afriky. Problémy Afriky. Název učební jednotky (téma) Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS Název učební jednotky (téma) Problémy Afriky Stručná anotace učební jednotky Žáci ve dvojicích formou brainstormingu určují, co pro ně znamená

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 12 Vedení lidí. Lektor: Kateřina Novotná

V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 12 Vedení lidí. Lektor: Kateřina Novotná V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 12 Vedení lidí Lektor: Kateřina Novotná Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 1 Smyslem projektu Kvalifikovaný pracovní tým

Více

METODICKÉ POZNÁMKY ke školním projektům environmentální výchovy

METODICKÉ POZNÁMKY ke školním projektům environmentální výchovy METODICKÉ POZNÁMKY ke školním projektům environmentální výchovy Tyto metodické poznámky mají napomoci k uskutečnění několika různých školních projektů environmentální výchovy. Proto jsou psány tak, aby

Více

Kurz č.: KV01 Karlovy Vary 12. 12. 2006 17. 4. 2007 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE

Kurz č.: KV01 Karlovy Vary 12. 12. 2006 17. 4. 2007 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Kurz č.: KV01 Karlovy Vary 12. 12. 2006 17. 4. 2007 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Žákovský projekt v hodinách matematiky 8.ročníku základní školy na téma: Geometrie mého okolí Karlovy Vary, 2007 Mgr. Jaroslava Janáčková

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Pomoc druhým Časový rozsah lekce Dvě ihned navazující hodiny Věková skupina (ročník) 1.třída

Více

NÁVOD K PRACOVNÍMU LISTU

NÁVOD K PRACOVNÍMU LISTU NÁVOD K PRACOVNÍMU LISTU JAKÉ MÁM ORGANIZAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI? Autor: Michala Čičváková, Národní centrum Europass ANOTACE Žáci se naučí používat slovník DISCO a využívat ho pro vyplnění osobních

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Rozmanitost přírody stromy listnaté a jehličnaté 2 vyučovací hodiny Věková

Více

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Vedení lidí v praxi PER Personální management Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH ÚVOD... 3 1. Výběr správných pracovníků... 3 2. Spolupráce a poslušnost podřízených...

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

5) Vstupní anketa pro žáky před akcí

5) Vstupní anketa pro žáky před akcí 5) Vstupní anketa pro žáky před akcí Vstupní žákovská anketa před projektem proběhne v 9. ročníku na úvod prvního dne po 8. h. po kontrole žáků v jednotlivých zemích, v nižších ročnících na začátku dne.

Více

HODNOTÍCÍ STANDARD. Profesní kvalifikace PK 1 KARIÉROVÝ PORADCE A. KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ

HODNOTÍCÍ STANDARD. Profesní kvalifikace PK 1 KARIÉROVÝ PORADCE A. KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ HODNOTÍCÍ STANDARD Profesní kvalifikace PK 1 KARIÉROVÝ PORADCE kvalifikační úroveň 6 A. KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ 1. VEDENÍ INDIVIDUÁLNÍHO KARIÉROVÉHO PORADENSKÉHO ROZHOVORU a) Popsat cíle a strukturu

Více

2 vyučovací hodiny (blok 2 hodin) 6. ročník. Zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně z ní vybírá

2 vyučovací hodiny (blok 2 hodin) 6. ročník. Zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně z ní vybírá Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Praha Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny (blok 2 hodin) Věková skupina (ročník) 6. ročník

Více

Název lekce: Pracovní smlouva

Název lekce: Pracovní smlouva Název lekce: Pracovní smlouva Cíl: Seznámit se s pracovní smlouvou a jejími náležitostmi. Časová dotace: Věková kategorie: 1 vyučovací hodina 9. ročník Pomůcky: pracovní list První zaměstnání (2ks), příběh

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Živočichové živočišné třídy Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny Věková skupina (ročník)

Více

shine. light of change.

shine. light of change. shine. light of change. Jak rozpoznat, je-li člověk vhodný jako projektový manažer? Michael Motal Záměr Ukázat Iniciovat Jak podpořit rozhodování Jak zvážit smysluplnost investice do člověka Výměnu názorů

Více

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě VYTVOŘENÍ INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU PÉČE O DÍTĚ V okamžiku, kdy sociální pracovnice a přizvaní odborníci a organizace dokončili

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Motivace pro práci v

Motivace pro práci v Motivace pro práci v pomáhaj hajících ch profesích a spolupráce v týmu PhDr. Pavla Doležalov alová PhDr. Jiří Broža Neurotický projev/struktura Přirozená součást st každého tvořiv ivého člověka Určit itá

Více

Jak si stanovit osobní vizi

Jak si stanovit osobní vizi Action Academy Jak si stanovit osobní vizi ebook Blanka 2014 Jak si stanovit osobní vizi Osobní vize je jasná, konkrétní, působivá a aktivující představa budoucího stavu dosažených výsledků, postavení

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, www.zsbecov.cz Výchovné poradenství Výchovná poradkyně: Mgr. Jana Wolfová Konzultační hodiny:

Více

HODNOCENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ EKONOMICKÉ FAKULTY TUL

HODNOCENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ EKONOMICKÉ FAKULTY TUL HODNOCENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ EKONOMICKÉ FAKULTY TUL Vážené kolegyně a kolegové, v rámci zvyšování spokojenosti a kvality pracovních podmínek na EF TUL byl vytvořen tento dotazník, jehož prostřednictvím

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Čeleď Růžovité Časový rozsah lekce 2 x 45min Věková skupina (ročník) Sekunda osmiletého studia

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Dopis Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny v jednom bloku Věková skupina (ročník) 7. ročník

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Co jsme si připravili Hranice maximálního výkonu Výsledky, úspěch a životní

Více

Co si povídají popelnice v Jesenici

Co si povídají popelnice v Jesenici Co si povídají popelnice v Jesenici Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech EV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Co si povídají popelnice v Jesenici Stručná anotace

Více

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014 Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 214 Rozdaných dotazníků: 76 Odevzdaných dotazníků: 7 Z toho: Počet odevzdaných dotazníků

Více

I. fáze profesního poradenství Analýza aktuální situace dlouhodobě nezaměstnaného

I. fáze profesního poradenství Analýza aktuální situace dlouhodobě nezaměstnaného 2. Dotazník spokojenosti v různých životních oblastech Tato technika je velmi užitečná jak pro nezaměstnaného uživatele, tak pro profesního poradce. Uživateli technika umožňuje rychle a přesně určit zdroje

Více

O pracovní rehabilitaci

O pracovní rehabilitaci ÚŘAD PRÁCE O pracovní rehabilitaci Těžké slovo: pracovní rehabilitace Když je člověk osobou se zdravotním postižením, mám právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitace je služba úřadu práce. Pomůže

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Evropa Časový rozsah lekce 2 navazující vyučovací hodiny Věková skupina (ročník) 7. ročník

Více

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE Aktivity pro ţáky byly realizovány v rámci projektu na desítkách škol. Měly různý charakter, od praktických cvičení, přes projektovou

Více

Pokyny. Vaším úkolem je vybrat řešení 24 otázek z nabídnutých variant A, B nebo C. Každé zadání předpokládá pouze jednu správnou variantu odpovědi.

Pokyny. Vaším úkolem je vybrat řešení 24 otázek z nabídnutých variant A, B nebo C. Každé zadání předpokládá pouze jednu správnou variantu odpovědi. Pokyny Vaším úkolem je vybrat řešení 24 otázek z nabídnutých variant A, B nebo C. Každé zadání předpokládá pouze jednu správnou variantu odpovědi. Otázka číslo: 1 Lídrem je typ vedoucího, který: a) zastává

Více

BUDOUCÍ SCÉNÁŘE. Metoda scénáře sestává ze tří fází:

BUDOUCÍ SCÉNÁŘE. Metoda scénáře sestává ze tří fází: BUDOUCÍ SCÉNÁŘE Cíl Rozvíjením scénářů pro budoucnost školy jsou účastníci vyzváni k tomu, aby identifikovali způsob, jakým trendy ve společnosti a ve školách ovlivňují školy a kvality, které učitelé potřebují.

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy oblast Člověk a příroda Název lekce (téma) Písemná práce z matematiky Časový rozsah lekce 35 minut Věková skupina

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. První sníh. První sníh. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. První sníh. První sníh. Název učební jednotky (téma) První sníh Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební jednotky (téma) První sníh Stručná anotace učební jednotky Žáci dotvářejí verše v textu První

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Jsme ambulantní a terénní sociální služba patřící pod Diecézní charitu Brno. Sídlíme na tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno.

Jsme ambulantní a terénní sociální služba patřící pod Diecézní charitu Brno. Sídlíme na tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno. Kdo jsme Jsme ambulantní a terénní sociální služba patřící pod Diecézní charitu Brno. Sídlíme na tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno. Náplní naší služby je pomáhat nezaměstnaným při řešení jejich obtížné životní

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

Můj rok můj život Jaký byl a bude?

Můj rok můj život Jaký byl a bude? Jaký byl a bude? 2014 Lucie Valchařová, Blíží se nám konec roku a s ním nám přirozeně přichází na mysl, jaký vlastně byl ten náš rok 2014. Je skvělé přivítat nový rok s čistou hlavou a jasnými myšlenkami

Více

VODNÍ VÝZVA. Identifikace a řešení problému životního prostředí v okolí školy v oblasti HYDROLOGIE

VODNÍ VÝZVA. Identifikace a řešení problému životního prostředí v okolí školy v oblasti HYDROLOGIE VODNÍ VÝZVA Identifikace a řešení problému životního prostředí v okolí školy v oblasti HYDROLOGIE Program GLOBE - Téma roku 2013/14 GLOBE Téma roku 2013/2014 V průběhu nadcházejícího školního roku se v

Více

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ Mgr. Kamila Balcarová PODSTATA A CHARAKTERISTIKA MONTESSORI PEDAGOGIKY 3 pilíře Montessori výchovně vzdělávací systému Připravený (vědomý) dospělý Připravené prostředí

Více

Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol

Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol V průběhu projektu byly připraveny, odzkoušeny a do základních a středních škol zavedeny účinné nástroje kariérového poradenství: 1. V první

Více

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1. Prava a povinnosti cizinců na českém Možnosti pracovním profesního trhu rozvoje NÁCVIKOVÁ WORKSHOP LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351)

Více

Organizační struktura Význam, pravidla organizační struktury Kompetence Hranice týmů Delegování Informační toky Role v týmech

Organizační struktura Význam, pravidla organizační struktury Kompetence Hranice týmů Delegování Informační toky Role v týmech 1. den Úvod, představení, očekávání Program Vliv změny paradigmatu sociálních služeb Zohledňování pracovníků Týmová spolupráce Jiný pohled na zajišťování potřeb uživatele Jiný pohled na zajišťování potřeb

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též nestátními neziskovými organizacemi, církvemi, samosprávou

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS Název učební jednotky (téma) Cestovní kancelář Stručná anotace učební jednotky Úkolem žáků je připravit výlet na min. 7 dní pro vybranou skupinu

Více

Příklad dobré praxe IV

Příklad dobré praxe IV Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe IV pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Olga Gajdošíková

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Hlavní oborové cíle (tj. cíle vázané na očekávaný výstup

Více

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Další cizí jazyk si povinně vyberou žáci od 7. ročníku. Výuka je zaměřena na rozvíjení komunikativní kompetence žáků,

Více

MĚSÍC PROSINEC. Jsme ambulantní a terénní sociální služba patřící pod Diecézní charitu Brno. Sídlíme na tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno.

MĚSÍC PROSINEC. Jsme ambulantní a terénní sociální služba patřící pod Diecézní charitu Brno. Sídlíme na tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno. MĚSÍC PROSINEC Kdo jsme Jsme ambulantní a terénní sociální služba patřící pod Diecézní charitu Brno. Sídlíme na tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno. Náplní naší služby je pomáhat nezaměstnaným při řešení jejich

Více

Anežka Mičková, těší mě.

Anežka Mičková, těší mě. Anežka Mičková, těší mě. Profese finančního poradce je v České republice ještě v plenkách. Vždyť finanční poradci začali mít u nás význam až po revoluci v 89 roce, kdy se otevřel trh a lidé si měli z čeho

Více

Zdravé klima v komunitních školách

Zdravé klima v komunitních školách Zdravé klima v komunitních školách Zajímavý název vzdělávacího programu Zdravé klima v komunitních školách v rámci průřezového tématu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání a také jeho zaměření

Více

Viola Horská, Helena Zemánková: Pracovní sešit Volba povolání, nakl. Hněvín, Most, 2001, ISBN 80-902651-0-3, počet stran 105

Viola Horská, Helena Zemánková: Pracovní sešit Volba povolání, nakl. Hněvín, Most, 2001, ISBN 80-902651-0-3, počet stran 105 Pořadové číslo I-1-8.r. Název materiálu Dotazník - Co je nutné zvážit před volbou povolání Autor Použitá literatura a zdroje Metodika ročníku pro úvod a motivaci k výuce nového předmětu. Žáci diskutují

Více

PROJEKT. Volba povolání (vzdělávací obsah Svět práce) Učitelé předmětu Svět práce a Výchovy k občanství v 8. ročníku. 3. čtvrtletí 8.

PROJEKT. Volba povolání (vzdělávací obsah Svět práce) Učitelé předmětu Svět práce a Výchovy k občanství v 8. ročníku. 3. čtvrtletí 8. PROJEKT Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Název projektu: Název organizace: Vedoucí projektu: Cílová skupina: Datum: Člověk a svět práce Člověk a svět práce Pracovní činnosti Volba

Více

Pozornost OBSAH. PhDr. Kamila Balharová, ZŠ Táborská, Praha Ilustrace: Michaela Suchoňová, ZŠ Třinec. Metodika 1. Úvod 2

Pozornost OBSAH. PhDr. Kamila Balharová, ZŠ Táborská, Praha Ilustrace: Michaela Suchoňová, ZŠ Třinec. Metodika 1. Úvod 2 NÁPRAVNÁ CVIČNÍ PhDr. Kamila Balharová, ZŠ Táborská, Praha Ilustrace: Michaela Suchoňová, ZŠ Třinec OBSAH Metodika 1. Úvod 2 2. Metodický komentář 2 2.1 Hledej rozdíly 2. Závěr 4. Zdroje Materiál Pracovní

Více

Aux.Magazine Bilbao, Vizcaya, Španělsko www.auxmagazine.com

Aux.Magazine Bilbao, Vizcaya, Španělsko www.auxmagazine.com Vznik podnikatelského záměru Dámy Leire Layana, Silvia Andrés, Juanma Galván a Germán Castañeda založily svou vlastní firmu AUXILIARTE FACTORIA v roce 2004. Každá z podnikatelek má vzdělání v jiném oboru

Více

NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE

NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE Obsah kurzu Jak rozjet koučovací kulturu ve firmách Koučink má v dnešní době již své pevné místo v oblasti vzdělávacích a rozvojových aktivit pro zaměstnance. Firmy někdy nahodile,

Více

Vyhodnocení dotazníku pro studenty za rok 2011

Vyhodnocení dotazníku pro studenty za rok 2011 Vyhodnocení dotazníku pro studenty za rok 2011 V průběhu roku 2011 mělo v týmu Hnízdo souvislou nebo průběžnou praxi 13 studentů. Během měsíce ledna se zúčastnili studenti FSS OSU jednodenní praxe v týmu

Více

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 6. Pracovní pohovor. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 6. Pracovní pohovor. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 6. Pracovní pohovor Mgr. Zuzana Válková Co je pracovní pohovor a kdy nás čeká? Pracovní pohovor je událost, při které náš potenciální zaměstnavatel zjišťuje všechny potřebné

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009 Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz leden 2009 výuka podle Školního vzdělávacího programu, který umožňuje všestranný rozvoj žákovy osobnosti a respektuje jeho individualitu vytváření

Více

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH Během března až května 2013 jsme postupně navštívili všechny zapojené školy. Jedním z účelů návštěvy byly rozhovory ke školním vzdělávacím programům s

Více

Mgr. Kateřina Proroková

Mgr. Kateřina Proroková Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Název školy Moravské gymnázium Brno s. r.o. Autor Mgr. Kateřina Proroková Tématická oblast Základy společenský věd Téma Potřeby - pracovní list Ročník 1. ročník Datum

Více

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ŠKOLA, KDE SI SVŮJ POCIT ÚSPĚCHU ZAŽIJE KAŽDÉ DÍTĚ ŠKOLA,KDE UČITELÉ I ŽÁCI PŘEMÝŠLEJÍ NAD TÍM, CO, JAK A PROČ DĚLAJÍ CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE Zdroj:

Více

Manuál č. 6. Projekt Vzdělávání pedagogů k realizaci kurikulární reformy (CZ.1.07/1.3.05/11.0026)

Manuál č. 6. Projekt Vzdělávání pedagogů k realizaci kurikulární reformy (CZ.1.07/1.3.05/11.0026) Manuál č. 6 NÁZEV HODINY/TÉMA: MENU Časová jednotka (vyuč.hod.): 1 h (45 minut) Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: třetí Obor vzdělání: 3letý Použité metody: Myšlenková mapa, Alfa box, Pětilístek

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba TÝMOVÝ VÝSTUP Týmový výstup 360 zpětné vazby 360 zpětná vazba ÚVOD Týmový výstup nabízí přehled výsledky napříč zvolenou skupinou. Výstup odpovídá strukturou individuálním výstupním zprávám a pracuje s

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Dotazník - pro uživatele

Dotazník - pro uživatele Dotazník - pro uživatele Vážení uživatelé, připravili jsme pro Vás dotazník, abychom zjistili, zda plníme Veřejný závazek (poslání organizace, cíle organizace, zásady práce), který jsme si stanovili a

Více

ŘÍZENÍ ŠKOLY A ORGANIZACE PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ School & Education Management Rating Scale

ŘÍZENÍ ŠKOLY A ORGANIZACE PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ School & Education Management Rating Scale School & Education Management Rating Scale Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego, cílem tohoto evaluačního dotazníku je především získání objektivních informací a názorů od všech členů pedagogického

Více

III. fáze profesního poradenství Řešení situace dlouhodobě nezaměstnaného

III. fáze profesního poradenství Řešení situace dlouhodobě nezaměstnaného 4. Jak nejlépe zvládnout otázky u výběrového řízení Tento osvědčený postup pomáhá uživatelům s přípravou na výběrové řízení, konkrétně na tu část řízení, kdy se jich dotazuje zástupce zaměstnavatele (zpravidla

Více

JOB CLUB. v Terapeutické komunitě. Projekt realizovaný v Terapeutické komunitě Podcestný mlýn v období leden 2013- duben 2015

JOB CLUB. v Terapeutické komunitě. Projekt realizovaný v Terapeutické komunitě Podcestný mlýn v období leden 2013- duben 2015 JOB CLUB v Terapeutické komunitě Projekt realizovaný v Terapeutické komunitě Podcestný mlýn v období leden 2013- duben 2015 Cíle projektu: Navyknout klienta pravidelné práci, naučit ho pracovním návykům

Více

Analýza posunu školy

Analýza posunu školy DFHOV SOS Analýza posunu školy Tato zpráva zobrazuje, nakolik se názory respondentů k jednotlivým otázkám během opakovaného dotazníkového šetření v oblasti klimatu změnily. Zaznamenána je změna četnosti

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Podzimní škola NSZM. erské dovednosti koordinátora. RNDr. Radim Misiaček. Hodonín, 6.11.2008

Podzimní škola NSZM. erské dovednosti koordinátora. RNDr. Radim Misiaček. Hodonín, 6.11.2008 Podzimní škola NSZM Manažersk erské dovednosti koordinátora RNDr. Radim Misiaček Hodonín, 6.11.2008 Předběžný program Vedení týmu, týmová práce Řízení času Stanovování vlastního postupu Stanovování a vyhodnocování

Více

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené Název projektu: Podporované zaměstnávání metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Zkrácený název projektu: Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00229 Období realizace: 1. 2. 2010

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Magdaléna Nevařilová Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Magdaléna Nevařilová Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Práce s pracovním listem umožňuje žákům posoudit sama sebe v souvislosti s nároky na osobnostní vlastnosti zdravotnického pracovníka Autor Jazyk Mgr. Magdaléna Nevařilová Čeština Očekávaný výstup

Více

1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející. 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné

1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející. 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné JÁ MOJE ŠKOLA vyhodnocení TŘÍDA 1.(odpovídalo 13 žáků) ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zakroužkujte odpověď: 1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející VZTAH KE ŠKOLE 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné

Více

Douglas McGregor. Autoři: Hana Dostálová, Václav Oulík, Jiří Vaněk Vyučující: Ing. Martin Čásenský, CSc.

Douglas McGregor. Autoři: Hana Dostálová, Václav Oulík, Jiří Vaněk Vyučující: Ing. Martin Čásenský, CSc. České vysoké učení technické v Praze FAKULTA STAVEBNÍ Douglas McGregor Teorie řízení 2013/2014 Autoři: Hana Dostálová, Václav Oulík, Jiří Vaněk Vyučující: Ing. Martin Čásenský, CSc. O osobnosti Americký

Více

Habermaaß-hra 4646. Chutná nebo nechutná?

Habermaaß-hra 4646. Chutná nebo nechutná? CZ Habermaaß-hra 4646 Chutná nebo nechutná? Chutná nebo nechutná? Hra podporující exekutivní funkce pro 2 4 hráče ve věku od 4 do 99 let. Využívá Fex-efekt na zvýšení stupně obtížnosti hry. Autoři: Markus

Více

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ FIRMA, s.r.o. měsíc 2011

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ FIRMA, s.r.o. měsíc 2011 PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ FIRMA, s.r.o. měsíc 2011 Číslo dotazníku: (Nevyplňujte prosím.) Vážená paní, vážený pane, obracíme se na Vás se žádostí o spolupráci při šetření spokojenosti zaměstnanců.

Více

KOUČOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH projekt PM 250+ Lenka Zelingrová výkonná ředitelka Koučink Centrum, s.r.o.

KOUČOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH projekt PM 250+ Lenka Zelingrová výkonná ředitelka Koučink Centrum, s.r.o. KOUČOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH projekt PM 250+ Lenka Zelingrová výkonná ředitelka Koučink Centrum, s.r.o. Představení KC CO VÁS ČEKÁ? Představení Projektu PM 250+ Vyhodnocení projektu PM 250+ Zkušenost LZ v projektu

Více

Téma: Evropské státy a jejich hlavní města

Téma: Evropské státy a jejich hlavní města Vlastivěda s využitím vzdělávacího počítačového programu ve výuce v 5.ročníku Téma: Evropské státy a jejich hlavní města Cíl: 1/Využití vzdělávacího programu k procvičování učiva. 2/Samostatné vyhledávání

Více

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Na svých pozicích řešíte množství situací a vztahů, které jsou pro vás náročnější než jiné a pravděpodobně si kladete otázku proč. Jednou z možností, jak na tuto

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Mikuláš práce s básničkou

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Mikuláš práce s básničkou Mikuláš práce s básničkou Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Mikuláš práce s básničkou Stručná anotace učební jednotky Žáci

Více