Přehled výslovnosti. Samohlásky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled výslovnosti. Samohlásky"

Transkript

1 Anglicko-český slovník k učebnici Incredible 5, level 2 Přehled výslovnosti Samohlásky A calm, ah A heart, far œ act, mass ai drive, cry ai fire, tyre au out, down au flour, sour e met, lend, pen ei say, weight e fair, care I fit, win i feed, me I near, beard Å lot, spot U note, coat O claw, faun OI boy, joint U could, stood u you, use U lure, pure turn, third ø fund, must the first vowel in about the first vowel in forgotten i the second vowel in very u the second vowel in actual Souhlásky b bed, rub d done, red f fit, if g good, dog h hat, horse j yellow, you k king, pick l lip, bill l handle, panel m mat, ram n not, tin n hidden, written p pay, lip r run, read s soon, bus t talk, bet v van, love w win, wool x loch z zoo, buzz S ship, wish Z measure, leisure N sing, working ts cheap, witch T thin, myth D then, bathe dz joy, bridge

2 LET S START! billion \"bilj n\ (n) bridge \bridz\ (n) Don t mention it. (phr) How do you do? (phr) million \"milj n\ (n) stair \ste \ (n) stairs \ste z\ (n) thousand \"TaUz nd\ (n) tunnel \"tøn l\ (n) MODULE 1 1a air conditioner \"e k nædis n \ (n) bedside table \ÆbedsaId "teib l\ (n) (the) bottom bed (phr) bunk beds \"bønk bedz\ (n) carry \"kœri\ (v) change \tseindz\ (v) chest of drawers \ÆtSest v "dro z\ (n) curtain \"k tn\ (n) decorate \"dek reit\ (v) Greetings! \"gri tinz\ (n) It looks fantastic! (phr) mat \mat\ (n) MP3 player \Æem pi "Tri ÆpleI \ (n) Nice to meet you! (phr) press \pres\ (v) put up \put "øp\ (phr v) put up the curtains (phr) quite ready \kwait "redi\ (phr) shelf \shelf\ (n) shelves \shelvz\ (n) take a break (phr) though \D U\ (conj) (the) top bed (phr) turn on \Æt n "Ån\ (phr v) twins \twinz\ (n) 1b at last \ t la st\ (adv phr) cook \kuk\ (v) decoration \Ædek "reis n\ (n) do the ironing (phr) do the vacuuming (phr) do the washing up (phr) dress up \Ædres "øp\ (phr v) dust the furniture (phr) forget \f "get\ (v) for sure \fo SO \ (adv) glamorous \"glœm r s\ (adj) get some exercise (phr) go shopping (phr) have a meeting (phr) I m on a diet. (phr) I bet \ai bet\ (phr) invitation \ÆInvI"teIS n\ (n) make the beds (phr) match \mœts\ (n) miliarda most To nestojí za řeč. Těší mě. Rád vás (tě) poznávám. milion schod schody tisíc tunel klimatizace noční stolek (ta) spodní postel dvoupatrové postele nést, donést, přinést změnit, vyměnit komoda (s šuplíky) závěs, záclona vyzdobit, vymalovat Zdravíčko! Vypadá to úžasně! rohožka, kobereček, předložka MP3 přehrávač Těší mě. Rád vás (tě) poznávám. zmáčknout, stisknout pověsit, vyvěsit pověsit záclony (závěsy) úplně připravený polička poličky udělat si přestávku ačkoli, i když, třebaže (ta) horní postel zapnout dvojčata konečně vařit ozdoba, výzdoba, dekorace žehlit vysávat umývat nádobí převléknout se za koho, nastrojit se utřích prach na nábytku zapomenout zcela určitě, jistě okouzlující, úchvatný, oslnivý zacvičit si jít nakupovat mít schůzku, setkat se Držím dietu. Vsadím se pozvánka ustlat postel zápas

3 mop the floor (phr) repairman \ri"pe mœn\ (n) soft drink \såft drink\ (n) sporty \spo ti\ (adj) switch off \ÆswItS "Åf\ (v) theme party (phr) What about me? (phr) work late (phr) umýt podlahu opravář nealkoholický nápoj sportovní vypnout oslava, která má nějaké téma A co já? pracovat dlouho (do noci) 1c as long as (phr) dokud, pokud collect comics (phr) sbírat komiksy download music (phr) stahovat hudbu get information (phr) získat informace go to a sleepover (phr) jít spát ke kamarádovi hang out \ÆhœN "aut\ (phr v) potloukat se, poflakovat se have fun \Æhœv føn\ (phr) užívat si legrace honest \"Ån st\ (adj) upřímný I don t mind... (phr) Nevadí mi... information \ÆInf "meis n\ (n) informace mind \"maind\ (v) vadit on my own (phr) já sám, o samotě outgoing \"autg UIN\ (adj) společenský, přátelský play sports (phr) hrát sportovní hry, dělat sporty popular \"påpj l \ (adj) populární, oblíbený prefer \pri"f \ (v) dávat přednost quiet \"kwai t\ (adj) klidný quiz \kwiz\ (n) kvíz read magazines (phr) číst časopisy reliable \ri"lai b l\ (adj) spolehlivý send text messages (phr) poslat textové zprávy sociable \"s US b l\ (adj) společenský, přátelský surf the Net (phr) prohlížet internetové stránky, surfovat na netu You are fun to be with. (phr) Je s tebou legrace. 1d adventure \ d"vents \ (n) beat \bi t\ (v) bee \bi \ (n) begin \bi"gin\ (v) character \"kœrikt \ (n) chase \tseis\ (n) chase \tseis\ (v) compete \k m"pi t\ (v) contrasting \k n"tra stin\ (adj) corridor \"kårido \ (n) crazy about \"kreizi "baut\ (v) create \kri"eit\ (v) dress \dres\ (v) enemy \"en mi\ (n) explore \Ik"splO \ (v) fantasy \"fœnt si\ (n) fight \fait\ (v) float \fl Ut\ (v) galaxy \"gœl ksi\ (n) get you going (phr) join \dzoin\ (v) jump off \ÆdZømp "Åf\ (v) dobrodružství, dobrodružná výprava porazit včela začít, začínat postava honička, pronásledování honit, pronásledovat soutěžit kontrastní, opačný chodba blázen do čeho vytvořit obléct se nepřítel objevit, prozkoumat fantastická literatura, fantastický příběh bojovat vznášet se, plout, plavat galaxie jít na to, vyrazit přidat se ke komu vyskočit z čeho

4 kidnap \"kidnœp\ (v) must (n) neighbourhood \"neib hud\ (n) personality \Æp s "nœl ti\ (n) portrait \"po tr t\ (n) princess \ÆprIn"ses\ (n) prisoner \ÆprIz n \ (n) run after \"røn ÆA ft \ (phr v) save \seiv\ (v) spell-making \Æspel "meikin\ (n) storyline \"sto rilain\ (n) take up \teik Æøp\ (phr v) travel across (phr) wand \wånd\ (n) Enta the dragon do housework (phr) hobby \"håbi\ (n) look for \"luk f \ (phr v) maestro \"maistr U\ (n) move \Æmu v\ (v) watch out \ÆwÅtS "aut\ (phr v) Funtime by my side (phr) ceiling \"si lin\ (n) daily life \"deili laif\ (phr) hero \"hi r U\ (n) invention \In"venS n\ (n) maze \meiz\ (n) safely \"seifli\ (adv) smelly \"smeli\ (adj) space \speis\ (n) touch \tøts\ (v) MODULE 2 2a bored \bo d\ (adj) carefully \"ke f li\ (adv) come close (phr) come up to \køm øp t \ (phr v) computer programmer \k m"pju t pr Ugrœm \ (n) design \di"zain\ (v) dog walker \"dåg ÆwO k \ (n) fashionable \"fœs n b l\ (adj) fashion designer \"fœs n diæzain \ (n) fetch \fets\ (v) I m not so sure. (phr) It sounds like fun. (phr) lion tamer \"lai n "teim \ (n) patiently \"peis ntli\ (adv) photographer \f ÆtÅgr f \ (n) silently \"sail ntli\ (adv) shop assistant \"SÅp ÆsIst nt\ (n) vet \vet\ (n) virtual reality \"v tsu l ri"œl ti\ (n) wildlife \"waildlaif\ (n) unést nutnost, nezbytnost sousedství povaha portrét, obraz princezna vězeň honit koho zachránit kouzlení, čarování dějová linie, zápletka ujmout se čeho cestovat napříč čeho, cestovat přes kouzelná hůlka dělat domácí práce koníček najít mistr pohybovat se dávat si pozor na mé straně strop každodenní život, běžný život hrdina vynález bludiště bezpečně smradlavý vesmír dotknout se znuděný opatrně přiblížit se blížit se ke komu/ k čemu programátor navrhnout, projektovat člověk, který venčí psa módní módní návrhář přinést, aportovat Nejsem si tak jistý. To zní jako legrace. krotitel lvů trpělivě fotograf potichu prodavač veterinář virtuální realita divočina, zvířata ve volné přírodě

5 2b be fond of \bi fånd v\ (adj) be good at \bi gud t\ (adj) be interested in \bi "Intr st d In\ (adj) brave \breiv\ (adj) burglar \"b gl \ (n) burglary \"b gl ri\ (n) butler \"bøtl \ (n) career zone \k "ri z Un\ (n) chauffeur \"S Uf \ (n) creative \kri"eitiv\ (adj) except \Ik"sept\ (prep) fix \fiks\ (v) friendly \"frendli\ (adj) gardener \"ga dn \ (n) hard-working \ÆhA d "w kin\ (adj) inspector \In"spekt \ (n) interview \"Int vju \ (v) kind \kaind\ (adj) later on (phr) loving \"løvin\ (adj) make things (phr) patient \"peis nt\ (adj) plant flowers (phr) practical \"prœktik l\ (adj) report \ri"po t\ (n) robbery \"råb ri\ (n) 2c bicycle \"baisik l\ (n) campsite \kœmp"sait\ (n) coach \k UtS\ (n) cost \kåst\ (v) cross \kros\ (v) double-decker bus \Ædøb l dek "bøs\ (n) expensive \Ik"spensIv\ (adj) flight attendant \flait "tend nt\ (n) get into \get "Int \ (phr v) get off \get Åf\ (phr v) get on \Æget "Ån\ (phr v) get out of \get aut v\ (phr v) get around \Æget "raund\ (phr v) helicopter \"helikåpt \ (n) leather \"led \ (n) means of transport (phr) minibus \minibøs\ (n) motorbike \"m Ut baik\ (n) pick up \ÆpIk "øp\ (phr v) scooter \"sku t \ (n) shilling \"SIlIN\ (n) shine \SaIn\ (v) ship \SIp\ (n) slow down \sl U daun\ (phr v) tractor \"trœkt \ (n) tram \trœm\ (n) trip \trip\ (n) underground \"ønd graund\ (n) van \vœn\ (n) mít rád koho/ co být dobrý na co, být dobrý v čem zajímat se o co odvážný zloděj, lupič vloupání, loupež, krádež vloupáním vrchní sluha zóna profesí, kariérní oblast řidič tvořivý, tvůrčí, kreativní kromě spravit přátelský zahradník pracovitý, pilný inspektor vyslechnout (svědky), dělat rozhovor milý, laskavý, přívětivý poté, později milující vyrábět věci trpělivý zasadit květiny, sázet květiny praktický zpráva, hlášení oloupení, loupež kolo, bicykl kemp dálkový autobus stát (o ceně) přeplout, přejít dvoupatrový autobus drahý (o penězích) letuška, stevard nastoupit do čeho (do dopravního prostředku) vystoupit z čeho (z dopravního prostředku) nastoupit do čeho (do dopravního prostředku) vystoupit z čeho (z dopravního prostředku) někam se dopravit helikoptéra, vrtulník kůže dopravní prostředky minibus motocykl, motorka vyzvednout koloběžka šilink (měna) svítit lo zpomalit traktor tramvaj výlet, cesta metro dodávka, dodávkové auto

6 2d admire \ d"mai r\ (v) amazing \ "meizin\ (adj) appear \ "pi \ (v) best seller \best sel \ (n) cancer \kœns r\ (n) comb \k Um\ (v) compliment \"kåmplim nt\ (n) compose \k m"p Uz\ (v) cure \kju \ (n) dream \dri m\ (n) end up \Æend "øp\ (phr v) gifted \"gift d\ (adj) have a strong passion for (phr) have trouble (phr) inspire \In"spaI \ (v) medicine \"med s n\ (n) overdo \Æ Uv "du \ (v) passion \"pœs n\ (n) perform \p "fo m\ (v) presenter \pri"zent r\ (n) success \s k"ses\ (n) successfully \s ksesf li\ (adv) surgeon \"s dz n\ (n) surgery \"s dz ri\ (n) surprisingly \s "praizinli\ (adv) talk show \to k S U\ (n) Myths & Legends according to \ "ko din t \ (prep) believe \bi"li v\ (v) bush \bus\ (n) bushes \busiz\ (n) culture \"kølts \ (n) cultures \"kølts z\ (n) fairies \"fe riz\ (pl n) fairy \"fe ri\ (n) legend \"ledz nd\ (n) myth \mit\ (n) nature \"neits \ (n) poet \"p uit\ (n) poets \"p uits\ (n) skip about \ÆskIp "baut\ (phr v) storyteller \sto ritel (r)\ (n) tiny creatures (phr) touch \tøts\ (v) whether \"wed \ (conj) wins \win\ (n) wings \winz\ (n) Funtime brilliant \"brilj nt\ (adj) dishwasher \"disæwås \ (n) pour \po \ (v) shoplifter \"SÅpÆlIft \ (n) turn green (phr) Across Cultures attraction \ "trœks n\ (n) citizen \"sitiz n\ (n) obdivovat úžasný, ohromující objevit se, vystoupit bestseler, úspěšná kniha rakovina učesat lichotka skládat hudbu, komponovat lék sen skončit talentovaný mít velkou vášeň pro co mít problém inspirovat medicína přehnat vášeň, nadšení, zanícení vykonat, provést moderátor úspěch úspěšně chirurg operace překvapivě zábavný televizní pořad podle čeho věřit keř keře kultura kultury víly víla legenda mýtus, báje příroda básník básníci poskakovat kolem vypravěč maličká stvoření dotknout se zda křídlo křídla geniální, parádní myčka nádobí nalít zloděj v obchodě změnit na zelenou, zezelenat atrakce občan

7 contain \k n"tein\ (v) decision-maker \di"siz n ÆmeIk \ (n) entertainment \Æent "teinm nt\ (n) flight training centre \ÆflaIt "treinin Æsent \ (n) grown-up \"gr Un øp\ (n) indoor \"IndO \ (adj) landmark \"lœndma k\ (n) live out your dream (phr) miniature theme park (phr) responsibility \riæspåns "bil ti\ (n) version \"v S n\ (n) CLIL Time advanced \ d"va nst\ (adj) ancient \"eins nt\ (adj) complicated \"kåmplikeit d\ (adj) cryptology \krip"tål dzi\ (n) decode \Ædi "k Ud\ (v) secret message \"si kr t "mesidz\ (n) military \"milit ri\ (n) network space (phr) protect \pr "tekt\ (v) science \"sai ns\ (n) scientist \"sai ntist\ (n) sum \søm\ (n) US marines \Æju es m "ri nz\ (pl n) MODULE 3 3a As hungry as a wolf. (phr) belt \belt\ (n) bracelet \"breislit\ (n) cardigan \"ka dig n\ (n) catch \kœts\ (v) cheap \tsi p\ (adj) comfortable \"kømft b l\ (adj) doorbell \"do bel\ (n) fall \fo l\ (n) glad \glœd\ (adj) Got you! (phr) Let s try them on! (phr) mall \mo l\ (n) ring \rin\ (v) suit \su t\ (n) sweater \"swet \ (n) thief \"Ti f\ (n) tracksuit \"trœksu t\ (n) try on \ÆtraI "Ån\ (phr v) 3b a bit tight (phr) baggy \"bœgi\ (adj) bargain \"ba g n\ (v) cardboard box \ÆkA dbo d "båks\ (n) care (about) \ke (r) "baut\ (v) casual \"kœzu l\ (adj) changing room \"tseindzin Æru m\ (n) changing rooms \"tseindzin Æru ms\ (n) checked \tsekt\ (adj) obsahovat, zahrnovat člověk, který se rozhoduje zábavní letecký trenažér dospělí vnitřní významný bod v krajině, významná památka prožít tvůj sen miniaturní zábavní park odpovědnost verze pokročilý antický komplikovaný, složitý kryptologie (věda o šifrování a dešifrování) dekódovat, rozluštit tajný vzkaz armáda sí ový prostor, sí chránit, ochraňovat věda vědec počty, počítání americké námořnictvo Hladný jako vlk. opasek náramek svetr na zapínání chytit levný pohodlný domovní zvonek pád potěšený, rád Mám tě! Poj te je vyzkoušet! nákupní centrum zvonit oblek (společenský) svetr zloděj tepláková souprava vyzkoušet (oblečení, atd.) trochu těsný volný, plandavý, vytahaný (oblečení) výhodná koupě lepenková krabice starat se (o co), mít zájem (o co), záležet (komu na čem) nenucený, přirozený, ležérní, neformální zkušební kabinka zkušební kabinky kostkovaný

8 dig \dig\ (v) eco-friendly \Æi k U "frendli\ (adj) fashion \"fœs n\ (n) fit \fit\ (v) flowery \"flau ri\ (adj) formal \"fo m l\ (adj) imagination \IÆmœdZI"neIS n\ (n) item \"ait m\ (n) items \"ait mz\ (pl n) It s a deal. (phr) jewellery \"dzu lri\ (n) latest \ÆleIt st\ (adj) long \lån\ (adj) material \m "ti ri l\ (n) materials \m "ti ri lz\ (pl n) medium size (phr) old-fashioned \Æ Uld "fœs nd\ (adj) pattern \"pœtn\ (n) plain \plein\ (adj) plastic bag \ÆplœstIk "bœg\ (n) pocket \"påk t\ (n) recycled \Æri "saik ld\ (adj) reuse \Æri "ju z\ (v) reused \Æri "ju zd\ (adj) ribbon \"rib n\ (n) ribbons \"rib nz\ (pl n) rubbish bin \"røbis ÆbIn\ (n) short \SO t\ (adj) skirt \sk t\ (n) spotted \"spåt d\ (adj) strange \streindz\ (adj) striped \straipt\ (adj) sweet wrapper \"swi t Ærœp \ (n) That s too much! (phr) thick \TIk\ (adj) tie \tai\ (n) tight \tait\ (adj) top \tåp\ (n) trash \trœs\ (n) treasure \"trez \ (n) trendy \"trendi\ (adj) trousers \"trauz z\ (n) turn to \"t n t, tu\ (phr v) vest \vest\ (n) What size are you? (phr) wrapper \rœp \ (n) wrappers \rœp z\ (pl n) zalovit přátelský k životnímu prostředí móda sedět (velikostně) květovaný formální, oficiální představivost, fantazie věc věci Domluveno! Platí! bižuterie poslední dlouhý materiál materiály střední velikost staromódní vzor bez vzoru, jednobarevný igelitová taška kapsa recyklovaný znovu použít znovu použitý, recyklovaný stuha stuhy popelnice krátký sukně puntíkovaný divný proužkovaný obal od sladkostí To je příliš mnoho! tlustý, silný kravata těsný halenka, blůza, tričko smetí, odpadky poklad módní, trendy kalhoty otočit se kam, obrátit se kam tílko Jakou máš/ máte velikost? obal obaly 3c bake \beik\ (v) boil \boil\ (v) calorie \kœl ri\ (n) chips \tsips\ (n) chop \tsåp\ (v) dairy products \"de ri ÆprÅdøkts\ (n) dessert \di"z ts\ (n) desserts \di"z ts\ (pl n) doughnut \"d Unøt\ (n) fry \frai\ (v) péct vařit kalorie bramborové lupínky rozkrájet, pokrájet mléčné výrobky zákusek, dezert zákusky, dezerty kobliha smažit

9 honey \"høni\ (n) ketchup \"kets p\ (n) lettuce \"letis\ (n) lime \laim\ (n) limes \laimz\ (pl n) mayonnaise \ÆmeI "neiz\ (n) mustard \møst d\ (n) pass me (phr) peel \pi l\ (v) pie \pai\ (n) produce \pr "dju s\ (v) put on a kilo (phr) record \"reko d\ (n) second \"sek nd\ (n) slice \slais\ (n) slices \slaisiz\ (pl n) snail \sneil\ (n) snails \sneilz\ (pl n) spaghetti \sp "geti\ (n) steak \steik\ (n) take calories (phr) tuna \"tju n \ (n) vegetables \"vedzt blz\ (pl n) 3d add \œd\ (v) bazaar \b "za \ (n) bowl \b Ul\ (n) caramel \"kœr m l\ (n) cookbook \"kukbuk\ (n) crack \krœk\ (v) dish \dis\ (n) feed \fi d\ (v) freezer bag \"fri z Æbœg\ (n) handful \"hœndf l\ (n) ice lolly sticks (phr) in need (phr) ingredient \In"gri di nt\ (n) ingredients \In"gri di nts\ (pl n) instructions \In"strøkS nz\ (n) microwave \"maikr UweIv\ (n) mix \miks\ (v) monster \"månst \ (n) mushroom \"møsru m\ (n) mushrooms \"møsru mz\ (n) omelette \"Åml t\ (n) plate \pleit\ (n) raise money (phr) recipe \"resipi\ (n) recipes \"resipiz\ (pl n) roll \r Ul\ (v) sauce \so s\ (n) shake \SeIk\ (v) sight \sait\ (n) tablespoon \"teib lspu n\ (n) volunteer \ÆvÅl n"ti \ (n) wonderful \"wønd f l\ (adj) zip \"zip\ (v) med kečup salát limetka limetky majonéza hořčice podat mi, poslat mi oloupat koláč snést, vyrobit, produkovat přibrat kilo rekord sekunda plátek, kus plátky, kusy šnek šneci špagety biftek, řízek přijmout kalorie, jíst kalorie tuňák zelenina přidat bazar, dobročinná burza miska karamel kuchařka (kniha) rozbít talíř nakrmit, nasytit, dát najíst sáčky určené k zamražování potravin hrst dřívka od nanuků v nouzi přísada přísady pokyny mikrovlnná trouba promíchat příšera hřib hřiby omeleta talíř vydělat peníze recept recepty smočit, vyválet, rolovat, svinout omáčka, poleva zatřepat pohled polévková lžíce dobrovolník skvělý, báječný, nádherný zapnout zip

10 Enta the Dragon whistle \"wis l\ (n) Funtime make a fashion statement (phr) pillow \"pil U\ (n) sprinkle \"sprink l\ (v) sweet dreams (phr) store \sto \ (n) unique \ju "ni k\ (adj) MODULE 4 4a anyway \"eniwei\ (adv) be sick (phr) boring \"bo rin\ (adj) bungee jumping \"bøndzi ÆdZømpIN\ (n) celebrate \"sel breit\ (v) cricket \"krik t\ (n) dangerous \"deindz r s\ (adj) drop \dråp\ (v) equipment \I"kwIpm nt\ (n) exciting \Ik"saItIN\ (adj) experience \Ik"spI ri ns\ (n) extreme sport \IkÆstri m "spo t\ (n) fly high (phr) gymnastics \dzim"nœstiks\ (n) hang-gliding \"hœn ÆglaIdIN\ (n) I m a bit scared. (phr) ice hockey \"ais ÆhÅki\ (n) instructor \In"strøkt (r)\ (n) judo \"dzu d U\ (n) land \"lœnd\ (v) pay (for) \"pei f \ (v) relaxing \ri"lœksin\ (adj) scared \ske d\ (adj) scary \"ske ri\ (adj) See! I told you! (phr) starve \"sta v\ (v) win a prize (phr) Wish us luck! (phr) 4b arrange \ "reindz\ (v) bat \bœt\ (n) Count me in. (phr) Count me out. (phr) Do you fancy coming with me? (phr) find out \faind aut\ (phr v) football pitch \"futbo l pits\ (n) foundation \faun"deis n\ (n) goggles \"gåg lz\ (n) grant a wish (phr) helmet \"helm t\ (n) have got a wish (phr) hockey stick \"håki stik\ (n) hope \h Up\ (n) ice skate \"ais skeit\ (n) píš alka vyjádřit se prostřednictvím oblečení, upoutat pozornost prostřednictvím oblečení polštář posypat sladké sny obchod unikátní každopádně, vlastně, stejně zvracet, být špatně od žaludku nudný bungee jumping slavit kriket nebezpečný upustit vybavení, výstroj, výzbroj vzrušující, strhující zkušenost, zážitek extrémní sport letět vysoko gymnastika létání na rogalu Mám trochu strach. lední hokej instruktor judo přistát zaplatit za co odpočinkový, pohodový, relaxační vyděšený strašidelný Vidíš! Říkal jsem to! hladovět, trpět hladem vyhrát cenu Přej nám štěstí! Přejte nám štěstí! zařídit, domluvit pálka Počítej se mnou. Nepočítej se mnou. Máš chu jít se mnou? zjistit fotbalové hřiště nadace ochranné brýle (plavecké, lyžařské) splnit přání helma mít přání hokejka naděje brusle

11 importantly \im"po tntli\ (adv) mostly \"m Ustli\ (adv) nurse \n s\ (n) pitch \pits\ (n) pirate \"pai r t\ (n) plan \plœn\ (v) racket \"rœk t\ (n) sick \sik\ (adj) ski \"ski \ (n) strength \strent\ (n) 4c Are you kidding? (phr) break a leg (phr) bruise an eye (phr) burn a finger (phr) china teacups \"tsain ti køps\ (n) day off (phr) empty \"empti\ (adj) fall off \ÆfO l "Åf\ (phr v) hit my head (phr) hurt my back (phr) knock over \ÆnÅk " Uv \ (phr v) muscle \"møs l\ (n) My goodness! (phr) plant pot \pla nt påt\ (n) Poor thing! (phr) shave \SeIv\ (v) That s a shame! (phr) tongue \tøn\ (n) twist an ankle (phr) water \"wo t \ (v) What a pity! (phr) 4d autograph \"O t gra f\ (n) flat \flœt\ (n) in person (phr) record shop \"reko d SÅp\ (n) shoe department \Su di"pa tm nt\ (n) sign \sain\ (v) Take care. (phr) Myths & Legends against \ "genst\ (prep) axe \œks\ (n) blow \bl U\ (v) challenge \"tsœl ndz\ (n) cover \"køv \ (v) dig \ÆdIg\ (v) fight \fait\ (v) fill with \fil wi \ (v) giant \"dzai nt\ (n) grave \greiv\ (n) heartbeat \"ha tbi t\ (n) horn \ho n\ (n) huge \hju dz\ (adj) kill \kil\ (v) mark \ma k\ (v) významně, co je důležité převážně, hlavně zdravotní sestra, ošetřovatelka hřiště pirát naplánovat raketa nemocný lyže síla Děláš si legraci? zlomit si nohu udělat si modřinu pod okem spálit si prst porcelánové hrníčky na čaj den volna prázdný spadnout odkud bouchnout se do mé hlavy poranit si má záda shodit, převrhnout sval Můj bože! Pane bože! květináč Chudáček! Chudinka! oholit se To je škoda! jazyk vymknout si kotník zalít To je ale škoda! autogram byt osobně hudebniny oddělení obuvi podepsat Dávej na sebe pozor. Opatruj se. proti sekera fouknout výzva přikrýt vykopat bojovat naplnit čím obr hrob srdeční tep, puls roh obrovský zabít označit

12 offer a reward (phr) once upon a time (adv phr) soil \soil\ (n) steal \sti l\ (v) stick \stik\ (n) sticks \stiks\ (pl n) stone \st Un\ (n) straw \stro \ (n) take up the challenge (phr) well \wel\ (n) voice \vois\ (n) voices \voisiz\ (n) Funtime adore \ "do \ (v) buzz \bøz\ (n) competitor \k m"petit \ (n) guest \gest\ (n) hit \hit\ (v) kick \kik\ (v) martial art \ÆmA S l "A t\ (n) net \net\ (n) referee \Æref "ri \ (n) score a goal (phr) spectator \spek"teit \ (n) swallow \"swål U\ (v) the latest news (phr) weird \wi d\ (adj) Across Cultures fan \fœn\ (n) fans \fœnz\ (pl n) fear \fi \ (n) ground \graund\ (n) nickname \"nikneim\ (n) opponent \ "p Un nt\ (n) opponents \ "p Un nts\ (pl n) passion \"pœs n\ (n) stadium \"steidi m\ (n) successful \s k"sesf l\ (adj) top scorer \tåp "sko r \ (n) Go Green breath freshener \"bret ÆfreS n \ (n) chewing gum \"tsu IN gøm\ (n) instead of \In"sted v\ (prep) nail \neil\ (n) nails \neilz\ (pl n) no wonder (phr) remove \ri"mu v\ (v) salt \so lt\ (n) shoe polish \"Su pålis\ (n) skin \skin\ (n) softer \"såft \ (adj) sore throat \ÆsO "Tr Ut\ (n) spoonful \"spu nf l\ (n) sprinkle \"sprinkl\ (v) valuable \"vœlju b l\ (adj) vinegar \"vinig \ (n) whiten \"wait n\ (v) nabídnout odměnu bylo nebylo hlína krást, ukrást klacek, větev klacky, větve kámen sláma přijmout výzvu, zhostit se úkolu studna zvuk, hlas zvuky, hlasy obdivovat žhavá novinka soutěžící host bouchnout, udeřit kopnout bojové umění sí rozhodčí dát gól divák spolknout čerstvé zprávy divný fanoušek fanoušci strach hřiště přezdívka soupeř soupeři vášeň stadión úspěšný nejlepší střelec gólů osvěžovač dechu žvýkačka místo čeho nehet nehty není divu odstranit sůl leštidlo na boty pokožka, kůže jemnější bolest v krku plná lžíce čeho pokropit, posypat cenný ocet vybělit

13 MODULE 5 5a Are you serious? (phr) armadillo \ÆA m "dil U\ (n) be proud of (phr) cage \keidz\ (n) cages \keidziz\ (pl n) cheeky \"tsi ki\ (adj) chimpanzee \ÆtSImpœn"zi \ (n) communicate \k "mju nikeit\ (v) compare \k m"pe \ (v) Don t be cheeky! (phr) feed \fi d\ (v) It s stuck! (phr) killer whale \ÆkIl "weil\ (n) lonely \"l Unli\ (adj) member \"memb \ (n) name \neim\ (v) orca \"O ræk \ (n) record \"reko d\ (v) seal \si l\ (n) tail \teil\ (n) That s amazing! (phr) tiger \"taig \ (n) We had a whale of a time! (phr) wolf \wulf\ (n) 5b alligator \"œligeit \ (n) blanket \"blœnk t\ (n) by mistake (phr) claw \klo \ (n) eagle \"i g l\ (n) fin \fin\ (n) fur \f \ (n) gentle \"dzentl\ (adj) on the left (phr) owner \" Un \ (n) pillow \"pil U\ (n) polar bear \Æp Ul "be \ (n) possible \"påsib l\ (adj) reminder \ri"maind \ (n) rest \rest\ (v) shark \SA k\ (n) sharp claws (phr) sharp teeth (phr) shell \Sel\ (n) star in \"sta In\ (v) step on \"step Ån\ (v) tonne \tøn\ (n) trainer \"trein \ (n) tortoise \"to t s\ (n) uniform \"ju nifo m\ (n) wild \waild\ (adj) weigh \wei\ (v) 5c annoyed \ "noid\ (adj) To myslíš vážně? pásovec být pyšný na koho/ co klec klece drzý, hubatý šimpanz dorozumět se, komunikovat porovnat Nebu drzý! Nebu hubatý! krmit Uvízla! Zasekla se! kosatka dravá osamělý člen pojmenovat kosatka dravá nahrát tuleň, lachtan ocas To je úžasné! tygr Výborně jsme se pobavili. vlk aligátor přikrývka omylem dráp orel ploutev srst jemný, něžný, mírný nalevo, na levé straně majitel polštář lední medvěd možný připomínka, připomenutí odpočívat žralok ostré drápy ostré zuby krunýř hrát hlavní roli v čem šlápnout na co, stoupnout na co tuna cvičitel, trenér želva uniforma, dres, stejnokroj divoký vážit naštvaný, rozčilený, rozzlobený

14 beach \bi ts\ (n) biologist \b I"Ål dzist\ (n) campaign \kœm"pein\ (n) canary \k "ne ri\ (n) clean up \Ækli n "øp\ (phr v) cliff \klif\ (n) contact \"kåntœkt\ (v) detail \"di teil\ (n) discover \dis"køv \ (v) embarrassed \Im"bœr st\ (adj) excited \Ik"saIt d\ (adj) feature \"fi ts \ (n) frightened \"fraitnd\ (adj) hill \hil\ (n) interested \"Intr st d\ (adj) island \"ail nd\ (n) local \"l Uk l\ (adj) million \"milj n\ (n) race \reis\ (n) square \skwe \ (n) surprised \s "praizd\ (adj) take part \ÆteIk pa t\ (phr) valley \"vœli\ (n) Viking \"vaikin\ (n) volcano \vål"kein U\ (n) waterfall \"wo t fo l\ (n) 5d accidentally \ÆœksI"dentli\ (adv) among \ "møn\ (prep) area \"e ri \ (n) be connected with (sth) \bi k "nektid wid\ (v) cave \keiv\ (n) cavern \"kœv n\ (n) desert \"dez t\ (n) entrance \"entrœns\ (n) frozen \"fr Uz n\ (adj) get the chance (phr) incredible \In"kredIb l\ (adj) search for \"s ts f \ (v) spread out \Æspred "aut\ (phr v) storey \"sto ri\ (n) take a lift down (phr) Enta the Dragon broaden \ÆbrO d n\ (v) catch a bus (phr) packed lunch \Æpœkt "lønts\ (n) Funtime Arctic \ÆA ktik\ (n) cut down \Ækøt "daun\ (phr v) exist \Ig"zIst\ (v) hunt \hønt\ (v) rhino \"rain U\ (n) secure \si"kju \ (adj) surround \s "raund\ (v) pláž biolog kampaň kanárek uklidit útes, sráz kontaktovat detail, podrobnost objevit v rozpacích, rozpačitý, cítící se trapně nadšený, vzrušený rys, znak vyděšený, vylekaný kopec zaujatý, mající zájem ostrov místní milión závod náměstí překvapený zúčastnit se údolí Viking sopka vodopád náhodně, náhodou mezi kým/ čím plocha být propojen s čím jeskyně jeskyně, kaverna pouš vchod zmrzlý mít příležitost úžasný, skvělý, fantastický hledat co rozptýlit se poschodí sjet výtahem dolů rozšířit chytit autobus oběd s sebou Arktida pokácet existovat, žít, být lovit nosorožec bezpečný obklopovat

15 MODULE 6 6a amusement arcade \ "mju zm nt A ÆkeId\ (n) aquarium \ "kwe ri m\ (n) art gallery \"A t Ægœl ri\ (n) castle \"ka s l\ (n) credit \"kredit\ (n) decide \di"said\ (v) electronic game \ÆelIktrÅnIk "geim\ (n) Excuse me? (phr) future \"fju ts \ (n) gallery \Ægœl ri\ (n) historical \hi"stårik l\ (adj) lose \lu z\ (v) microchip \"maikr UÆtSIp\ (n) mobile phone \Æm UbaIl "f Un\ (n) museum \mju "zi m\ (n) roller coaster \"r Ul Æk Ust \ (n) spaceship \"speisæsip\ (n) take sb around (phr) thumb \Tøm\ (n) underwater city \Æønd "wo t "siti\ (n) What do you mean? (phr) whole \h ul\ (adj) Would you like to join me? (phr) 6b air pollution \e p "lu S n\ (n) bottled water \ÆbÅtld "wo t \ (n) care for \"ke fo \ (v) cycle \"saik l\ (v) destroy \di"stroi\ (v) disappear \ÆdIs "pi \ (v) energy \"en dzi\ (n) environment \In"vaIr nm nt\ (n) fresh idea (phr) heat \hi t\ (v) keep clean (phr) melt \melt\ (v) pollute \p "lu t\ (v) rainforest \"reinfårist\ (n) take action (phr) throw away \ÆTr U "wei\ (phr v) treat \tri t\ (v) turn off \Æt n "Åf\ (phr v) waste \weist\ (v) water filter \"wo t ÆfIlt \ (n) 6c action film \"œks n film\ (n) adult \"œdølt\ (n) beach holiday \"bi ts "hål dei\ (n) camping \"kœmpin\ (n) canoeing \k "nu IN\ (n) cruise \kru z\ (n) Disney holiday \"dizni "hål dei\ (n) hiking \"haikin\ (n) platform \"plœtfo m\ (n) herna s hracími automaty akvárium galerie umění hrad kredit rozhodnout se elektronická hra Promiňte? budoucnost galerie historický ztratit mikročip mobilní telefon muzeum kolotoč vesmírná lo, raketa provést někoho (po městě atd.) palec podmořské město, město pod vodou Co tím myslíš? celý Chcete/ Chceš se ke mně přidat? znečištění vzduchu balená voda starat se o koho/ co jet na kole zničit zmizet energie životní prostředí svěží nápad ohřát udržovat v čistotě rozpustit se znečistit deštný prales podniknout kroky vyhodit zacházet, nakládat s kým/ čím, chovat se ke komu/ k čemu vypnout plýtvat filtr na vodu dobrodružný film dospělý člověk dovolená na pláži kempování jízda na kánoi vyhlídková plavba, výletní plavba Disney dovolená pěší turistika nástupiště

16 pony trekking holiday \"p Uni trekin "hål dei\ (n) return \ri"t n\ (adj) safari holiday \s "fa ri "hål dei\ (n) single \ÆsINg l\ (adj) ski holiday \"ski "hål dei\ (n) ski jumping \"ski ÆdZømpIN\ (n) snowboarding \"sn UbO din\ (n) sunbathing \"sønbeidin\ (n) 6d cab \kœb\ (n) capital \"kœpitl\ (n) check out \ÆtSek "aut\ (phr v) expect \Ik"spekt\ (v) give a call (phr) public transport \"pøblik "trœnspo t\ (n) real treat (phr) Myths and Legends beauty \"bju ti\ (n) fascinate \"fœsineit\ (v) half \"ha f\ (n) living being \ÆlIvIN "bi IN\ (n) lower \Æl U \ (adj) mermaid \"m meid\ (n) mythology \mi"tål dzi\ (n) recorded \ri"ko did\ (adj) sailor \"seil \ (n) sighting \"saitin\ (n) statue \"stœtsu \ (n) upper \Æøp \ (adj) Funtime promise \"pråmis\ (v) respect \ri"spekt\ (v) Across Cultures cathedral \k "Ti dr l\ (n) celebrity \s "lebr ti\ (n) chamber \"tseimb \ (n) chandelier \ÆSœnd "li \ (n) crystal \"krist l\ (n) hug \høg\ (v) located \l U"keItId\ (v) rock salt \råk sålt\ (n) salt mine \"so lt main\ (n) sculpture \"skølpts \ (n) wax figure \wœks "fig \ (n) worth \Æw T\ (n) Worth a visit. (phr) MODULE 7 7a a couple of (phr) All thanks to... (phr) barbecue \"ba bikju \ (n) berries \"beriz\ (pl n) bite \bait\ (n) dovolená s putováním na ponících zpáteční (jízdenka) dovolená na safari jednosměrný, pouze tam (jízdenka) lyžařská dovolená skoky na lyžích jízda na snowboardu opalování na slunci taxi hlavní město zkontrolovat očekávat zavolat, zatelefonovat veřejná doprava opravdová odměna krása fascinovat, uchvátit polovina živá bytost dolní mořská panna mytologie zaznamenaný, zapsaný námořník pozorování, spatření socha horní slíbit vážit si, respektovat katedrála celebrita síň, sál lustr krystal obejmout umístěný, situovaný kamenná sůl solný důl socha vosková figurína hodnota, cena Stojící za návštěvu. pár Všechno díky komu/ čemu. opékání masa na ohni plody, bobule sousto

17 branch \bra nts\ (n) compass \"kømp s\ (n) countryside \"køntrisaid\ (n) delicious \di"lis s\ (adj) get away \get "wei\ (phr v) mosquitoe \m "ski t U\ (n) rope \r Up\ (n) rucksack \"røksœk\ (n) sleeping bag \"sli pin bœg\ (n) splendid \"splendid\ (adj) tent \tent\ (n) tie \tai\ (v) torch \to ts\ (n) watch out \ÆwÅtS "aut\ (phr v) 7b adventure \ad"vents r \ (n) camp stove \Ækœmp "st Uv\ (n) desert island \Ædez t "ail nd\ (n) diary \"dai ri\ (n) first-aid kit \Æf st "eid kit\ (n) fishing rod \"fisin råd\ (n) goat \gaut\ (n) gun \gøn\ (n) hut \høt\ (n) inspiration \ÆInspI"reIS n\ (n) move away \Æmu v "wei\ (phr v) novel \"nåv l\ (n) peaceful \"pi sf l\ (adj) rat \rœt\ (n) shelter \"Selt \ (n) shore \SO \ (n) sink \sink\ (v) survive \s "vaiv\ (v) tame \teim\ (v) tools \tu lz\ (pl n) whistle \wis l\ (n) batoh kompas venkov, příroda, krajina chu ově výborný, vynikající dostat se pryč odkud, odejít odkud komár lano batoh spacák skvělý, nádherný, ohromný stan uvázat, zavázat baterka dávat pozor dobrodružství kempingový vařič opuštěný ostrov diář lékárnička rybářský prut, udice koza zbraň bouda, chýše inspirace odstěhovat se jinam/ pryč román, novela pokojný krysa přístřešek, úkryt pobřeží potopit se přežít ochočit nářadí píš alka 7c dishonest \dis"ån st\ (adj) generous \"dzen r s\ (adj) impatient \Im"peIS nt\ (adj) lazy \"leizi\ (adj) North Pole \ÆnO T "p Ul\ (n) paperwork \"peip w k\ (n) polite \p "lait\ (adj) president \"prezid nt\ (n) rude \ru d\ (adj) shy \SaI\ (adj) war \wo \ (n) 7d afford \ "fo d\ (v) apologise \ "pål dzaiz\ (v) argument \"A gj m nt\ (n) attention \ "tens n\ (n) babysitter \"beibiæsit \ (n) chores \tso rs\ (n) nepoctivý, nečestný štědrý, velkorysý netrpělivý, nedočkavý líný severní pól papírování, administrativa zdvořilý prezident drzý stydlivý válka dovolit si omluvit se hádka pozornost hlídač dětí domácí práce

18 drive someone mad (phr) earn \ n\ (v) fed up \fed øp\ (adj) neighbour \"neib \ (n) outdoors \aut"do z\ (n) put on weight (phr) share a room (phr) spot \spåt\ (n) suffer from \"søf fr m\ (v) upset \Æøp"set\ (adj) Enta the Dragon genius \"dzi ni s\ (n) heat \hi t\ (v) porridge \"påridz\ (n) pot \påt\ (n) Funtime buttercup \"bøt køp\ (n) graceful \"greisf l\ (adj) serenade \Æser "neid\ (n) MODULE 8 8a a pair of scissors (phr) be held (phr) be served (phr) celebration \ÆselI"breIS n\ (n) glass \gla s\ (n) grow \gr U\ (v) god \gåd\ (n) hold \h Uld\ (v) I see. (phr) Leave it to me. (phr) leaf \li f\ (n) metal \"metl\ (n) mirror \"mir \ (n) plastic \ÆplœstIk\ (n) serve \s v\ (v) smoke \sm Uk\ (n) wood \wud\ (n) wool \wul\ (n) You did it! (phr) 8b be transformed into \bi trœns"fo md Intu \ (phr v) blocks of ice (phr) book \buk\ (v) competition \ÆkÅmp "tis n\ (n) confirmation number \ÆkÅnf "meis n Ænømb \ (n) display \di"splei\ (v) double room \Ædøb l "ru m\ (n) eat a traditional meal (phr) festival \"fest v l\ (n) food colouring \"fu d Ækøl rin\ (n) head \hed\ (v) ice block \"ais blåk\ (n) přivádět někoho k šílenství vydělat (peníze) otrávený, znechucený soused venku přibrat, ztloustnout sdílet pokoj, mít pokoj dohromady pupínek trpět čím nervózní, neklidný, vyvedený z míry génius ohřát ovesná kaše hrnec pryskyřník půvabný serenáda nůžky být uspořádaný být servírovaný oslava, slavnost sklo pěstovat bůh uspořádat Aha. Nech to na mě. list kov zrcadlo umělá hmota servírovat kouř dřevo vlna Zvládl jsi to! být proměněn na kostka ledu zamluvit, rezervovat soutěž rezervační číslo, číslo potvrzení ukázat, zobrazit dvoulůžkový pokoj jíst tradiční pokrm festival, svátek potravinářské barvivo zamířit kostka ledu

19 igloo \"Iglu \ (n) include \In"klu d\ (v) Northern lights (phr) pack \pœk\ (v) paint faces (phr) reindeer racing \"reindi "reisin\ (n) sculpt \Æskølpt\ (v) set off fireworks (phr) snow sculpting \"sn U ÆskølptIN\ (n) take place (phr) watch a street parade (phr) wear traditional costumes (phr) work of art \Æw k v"a t\ (n) 8c aspirin \"œsprin\ (n) battery \"bœt ri\ (n) can \kœn\ (n) calculator \"kœlkj leit \ (n) coat hanger \"k Ut ÆhœN \ (n) credit card \"kredit ka d\ (n) drinking straw \"drinkin stro \ (n) headache \"hedeik\ (n) important \Im"pO t nt\ (adj) invent \In"vent\ (v) tin opener \"tin Æ Up n \ (n) werewolf \"we wulf\ (n) X-ray \"eks rei\ (n) 8d accurate \"œkj r t\ (adj) achievement \ "tsi vm nt\ (n) be born (phr) birthplace \"b TpleIs\ (n) bone \baun\ (n) colourful character \"køl f l ÆkœrIkt \ (n) dinosaur \"dain so \ (n) discovery \dis"køv ri\ (n) engineering \ÆendZ "ni rin\ (n) expedition \Æeksp "dis n\ (n) explorer \Ik"splO r \ (n) fossils \"fås lz\ (pl n) hunter \"hønt \ (n) navy \"neivi\ (n) paleontologist \ÆpœliÅn"tÅl dzist\ (n) paleontology \ÆpœliÅn"tÅl dzi\ (n) skeleton \"skel t n\ (n) Myths and Legends according to \ "ko din t \ (prep) attack \ tœk\ (v) bell \bel\ (n) breathe \bri D\ (v) dragon \"drœg n\ (n) East \i st\ (n) horn \ho n\ (pl n) jingling \"dzinglin\ (v) lizard-like \"liz d laik\ (n) roar \ro \ (v) iglú zahrnovat, obsahovat polární záře zabalit, nabalit, sbalit pomalovat obličeje závody sobů vytesat (sochu) odpálit ohňostroje tesání soch ze sněhu konat se sledovat slavnostní průvod ulicemi obléknout tradiční kostýmy umělecké dílo aspirin baterie plechovka kalkulačka ramínko (na oblečení) kreditní karta brčko bolest hlavy důležitý vynalézt, objevit otvírák na konzervy vlkodlak rentgen přesný úspěch, dosažení narodit se rodiště kost svérázná osobnost, osobitý charakter dinosaurus objev strojírenství, inženýrství, technické obory expedice průzkumník, badatel fosílie lovec námořnictvo paleontolog paleontologie kostra podle zaútočit zvonek dýchat, vydechnout drak východ (světová strana) roh, paroh zvonit, cinkat podobný ještěrovi, jako ještěr řvát

20 scaly \"skeili\ (adj) West \west\ (n) Across Cultures atmosphere \"œtm sfi \ (n) attend \ "tend\ (v) corner \"ko n \ (n) course \ko s\ (n) focus \"f Uk s\ (n) harbour \"ha b \ (n) horse-drawn carriage \ÆhO s dro n "kœridz\ (n) in particular \In p "tikjul \ (adv) narrow \"nœr U\ (adj) thrill \TrIl\ (n) track \trœk\ (n) Go Green biodegradable \ÆbaI UdI"greId b l\ (adj) biodegrade \ÆbaI UdI"greId\ (v) chemical \"kemik l\ (n) decompose \Ædi k m"p Uz\ (v) harmful \"ha mf l\ (adj) leave behind (phr) orange peel \"År ndz pi l\ (n) MODULE 9 9a And that s not all! (phr) be considered (phr) darkness \"da kn s\ (n) footprint \"futprints\ (n) full moon \ÆfUl "mu n\ (n) get a shock (phr) ghost \g Ust\ (n) haunted \"ho nt d\ (adj) knee \ni \ (n) lake \leik\ (n) nightmare \"naitme \ (n) offer somebody a lift (phr) Ooh, spooky! (phr) run into \"røn Int \ (phr v) shocked \SÅkt\ (adj) spooky \"spu ki\ (adj) stare \"ste \ (v) That s strange! (phr) turn around \Æt n "raund\ (phr v) turn on \Æt n "Ån\ (phr v) Why are your knees knocking? (phr) 9b a living nightmare (phr) accident \"œks d nt\ (n) archaeologist \ÆA ki"ål dzist\ (n) be placed \bi pleisd\ (v) crew \kru \ (n) curse \k s\ (n) Egyptologist \Æi dzip"tål dzist\ (n) hanging over \hœnin Uv \ (phr v) strašidelný západ atmosféra zúčastnit se čeho, navštívit co roh (ulice) cesta, dráha pozornost přístav kočár tažený koňmi konkrétně úzký vzrušení závodní dráha biologicky odbouratelný, podléhající přirozenému rozkladu biologicky odbourat, přirozeně rozložit chemická látka rozložit se, hnít, tlít škodlivý, zhoubný, závadný zanechat za sebou slupka z pomeranče A to není všechno! být považován za co tma stopa (otisk nohy) úplněk utrpět šok duch strašidelný koleno jezero noční můra nabídnout někomu svezení autem Ó, děsné! běžet dovnitř šokovaný, vyděšený děsivý, strašidelný zírat, dívat se upřeně na koho To je divné. otočit se rozsvítit Proč se ti třesou kolena? živá noční můra, živý zlý sen nehoda archeolog být umístěn posádka prokletí egyptolog viset nad čím

Přehled výslovnosti. Samohlásky

Přehled výslovnosti. Samohlásky Anglicko-český slovník k učebnici Incredible 5, level 3 Přehled výslovnosti Samohlásky A calm, ah A heart, far œ act, mass ai drive, cry ai fire, tyre au out, down au flour, sour e met, lend, pen ei say,

Více

UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 2/ 3 2./ 3. LEKCE

UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 2/ 3 2./ 3. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 2/ 3 2./ 3. LEKCE UNIT 1 advise [ d vaiz] bald [bo:ld] be located [bi: l u keitid] beard [bi d] betray [bi trei] bouquet [bu kei] brave [breiv] broad shoulders [bro:d š uld

Více

UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE

UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 1 actor [ækt ] actress [æktris] age [eidž] Ankara [ ænk r ] Argentina [a:dž n tain] artist [a:tist] astronaut [æstr no:t] be from [bi: from] Beijing [beižiη]

Více

Access 3. Anglicko-český slovníček

Access 3. Anglicko-český slovníček Access 3 Anglicko-český slovníček a Day in, day out ambitious (adj) basketball practice (n) court (n) do homework (phr) do my best (phr) fall behind (with) (phr v) get up (phr v) grades (n) have a bath

Více

PŘEHLED FONETICKÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK

PŘEHLED FONETICKÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK PŘEHLED FONETICKÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK Výslovnost souhlásek Výslovnost samohlásek i: jako v bee /bi:/ p jako v pat /p±t/ æ jako v kit /kæt/ b jako v bat /b±t/ e jako v men /men/ t jako v time /t m/ ± jako

Více

1. lekce. Důležité vazby a fráze - 1. lekce. True to Life Elementary Strana 1. restaurant [rest ro:n] restaurace. classroom [kla:sru:m]

1. lekce. Důležité vazby a fráze - 1. lekce. True to Life Elementary Strana 1. restaurant [rest ro:n] restaurace. classroom [kla:sru:m] True to Life Elementary Strana 1 1. lekce do [du:] dělat restaurant [rest ro:n] restaurace office [ofis] kancelář, úřad van [væn] dodávkový vůz school [sku:l] škola surgery [s :dž ri] chirurgie, ordinace

Více

1. lekce. True to Life Pre-Intermediate Strana 1. personal [ p :s n l] osobní. nepotřebný, nepodstatný. [an nes s ri] studovna 2.

1. lekce. True to Life Pre-Intermediate Strana 1. personal [ p :s n l] osobní. nepotřebný, nepodstatný. [an nes s ri] studovna 2. True to Life Pre-Intermediate Strana 1 1. lekce personal [ p :s n l] osobní habit [hæbit] zvyk, obyčej study [stady] 1.pracovna, studovna 2.učit se,studovat study habits studijní zvyky lounge [laundž]

Více

Clive Oxenden Christina Latham-Koenig. Překlad: Vladimír Kuzba. New ENGLISH FILE. Intermediate. www.oup.com/elt/englishfile/intermediate

Clive Oxenden Christina Latham-Koenig. Překlad: Vladimír Kuzba. New ENGLISH FILE. Intermediate. www.oup.com/elt/englishfile/intermediate Clive Oxenden Christina Latham-Koenig Překlad: Vladimír Kuzba New ENGLISH FILE Intermediate Slovníček www.oup.com/elt/englishfile/intermediate 2 New ENGLISH FILE Intermediate slovníček FILE 1 1A Food and

Více

Level 1. Anglicko-český slovníček. Bohemian Ventures. výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou a Slovenskou republiku

Level 1. Anglicko-český slovníček. Bohemian Ventures. výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou a Slovenskou republiku Level 1 Anglicko-český slovníček Bohemian Ventures výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou a Slovenskou republiku OBSAH Module 1 THE CHALLENGE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

Gateway A2. Unit 1 School Activities ask/answer a /ˌɑːsk/ˌɑnsə ə

Gateway A2. Unit 1 School Activities ask/answer a /ˌɑːsk/ˌɑnsə ə Gateway A2 Unit 1 Back to school Unit 1 School subjects art /ɑːt/ výtvarná výchova biology /baɪˈɒlədʒi/ biologie chemistry /ˈkemɪstri/ chemie English /ˈɪŋɡlɪʃ/ angličtina; anglicky French /frentʃ/ francouzština;

Více

Wordlist. Starter unit

Wordlist. Starter unit Starter unit actor (n) herec actress (n) herečka address (n) adresa after all nakonec, přece jen age (n) věk all right tak dobře alphabet (n) abeceda American (adj) americký; Američan angry (adj) rozzlobený

Více

Unit 1. True to Life Intermediate Strana 1. upset [ap set] rozčílený worried [warid] ustaraný relaxed [ri lćkst] uvolněný nervous [n :v s] nervózní

Unit 1. True to Life Intermediate Strana 1. upset [ap set] rozčílený worried [warid] ustaraný relaxed [ri lćkst] uvolněný nervous [n :v s] nervózní True to Life Intermediate Strana 1 Unit 1 vaguely [veigli] matně, nejasně, vágně, nezřetelně clearly [kli li] jasně, zřetelně traffic lights semafor [trćfik laits] zebra crossing přechod pro [zi:br krosiη]

Více

Pre-Intermediate slovníček 2 TECH TALK. Vicki Hollet. Překlad: Mgr. Gabriela Jašková, PhDr. Ivana Dokoupilová, Mgr. Hana Hrabalová

Pre-Intermediate slovníček 2 TECH TALK. Vicki Hollet. Překlad: Mgr. Gabriela Jašková, PhDr. Ivana Dokoupilová, Mgr. Hana Hrabalová Pre-Intermediate slovníček 2 TECH TALK Vicki Hollet Překlad: Mgr. Gabriela Jašková, PhDr. Ivana Dokoupilová, Mgr. Hana Hrabalová Tech Talk Pre-Intermediate slovníček UNIT 1 analyse (v) analyzovat, zkoumat

Více

Straightforward Intermediate

Straightforward Intermediate Straightforward Intermediate strana 1 z 13 Straightforward Intermediate Lesson 1 Self-image K této učebnici je k dispozici procvičování na internetu. Více informací na www.macmillan.cz/e-learning consider

Více

International Express Pre-Intermediate slovníček

International Express Pre-Intermediate slovníček International Express Pre-Intermediate slovníček UNIT 1 a lot (adv) velmi, hodnû, mnoho about (adv) [approximately] kolem, okolo [pfiibliïnû] about (prep) [on the subject of] o [o kom, ãem] activity (n)

Více

Intermediate. Anglicko český slovníček. Bohemian Ventures. výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou a Slovenskou republiku

Intermediate. Anglicko český slovníček. Bohemian Ventures. výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou a Slovenskou republiku Intermediate Anglicko český slovníček Bohemian Ventures výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou a Slovenskou republiku OBSAH Module 1 ADVENTURE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

Slovníček a přehled české mluvnice

Slovníček a přehled české mluvnice English for Life Beginner Czech Companion Slovníček a přehled české mluvnice Gramatika v češtině Nová cvičení Slovníček v češtině MP verze slovníčku Tom Hutchinson Grammar reference Lekce 4 Zkrácené tvary

Více

Elementary slovníček 4 TECH TALK. Vicki Hollet. Překlad: Mgr. Gabriela Jašková, PhDr. Ivana Dokoupilová, Mgr. Hana Hrabalová

Elementary slovníček 4 TECH TALK. Vicki Hollet. Překlad: Mgr. Gabriela Jašková, PhDr. Ivana Dokoupilová, Mgr. Hana Hrabalová Elementary slovníček 4 TECH TALK Vicki Hollet Překlad: Mgr. Gabriela Jašková, PhDr. Ivana Dokoupilová, Mgr. Hana Hrabalová Tech Talk Elementary slovníček UNIT 1 alarm clock (n) budík apple (n) jablko area

Více

International Express Elementary slovníček

International Express Elementary slovníček International Express Elementary slovníček UNIT 1 agenda (n) [things to be covered in the lesson] program [co bude probíráno v kaïdé lekci] a lot (adv) [do something a lot] hodnû, ãasto [dûlat nûco ãasto]

Více

Exam Excellence. Slovníček. Překlad: Vladimír Kuzba

Exam Excellence. Slovníček. Překlad: Vladimír Kuzba O X F O R D Exam Excellence Slovníček Překlad: Vladimír Kuzba Oxford Exam Excellence slovníček Šedě označené výrazy jsou doporučeny pro vyšší úroveň. 1 Family life Rodinný život Stages in life Fáze života

Více

Unit 1. Unit 2. Skills and culture

Unit 1. Unit 2. Skills and culture Unit 1 ahead of (prep) /@"hed @v/ před alternative energy (n) /O:l%t3:n@tIv "en@ùi/ energie z alternativních zdrojů bad news (n) /%b&d "nju:z/ špatné zprávy by then (adv) /%bai "Den/ tou dobou certain

Více

WORDLIST SLOVNÍCEK INTRODUCTION 2 LIFESTYLES 1 PEOPLE IN OUR LIVES WORKING WITH WORDS REMEMBER! A WEEKENDS SONG C GETTING TO KNOW YOU

WORDLIST SLOVNÍCEK INTRODUCTION 2 LIFESTYLES 1 PEOPLE IN OUR LIVES WORKING WITH WORDS REMEMBER! A WEEKENDS SONG C GETTING TO KNOW YOU 10567-Wordlist-GECKOLTD 11/7/05 11:31 AM Page 84 WORDLIST SLOVNÍCEK 84 REMEMBER! (adj) = adjective přídavné jméno (n) = noun podstatné jméno (pl) = plural množné císlo (sing) = singular jednotné císlo

Více

Week 1 Revision. Put the noun in the plural. 1. a secretary 2. a bus

Week 1 Revision. Put the noun in the plural. 1. a secretary 2. a bus Week 1 Revision Fill in the article A/AN/THE. if necessary. 1. How are.children? 2. I live in.. small house in country. 3. front door of our house is small. 4. girl with.. blue eyes is my sister? 5. Can

Více

New Inside Out Intermediate

New Inside Out Intermediate New Inside Out Intermediate strana 1 z 31 New Inside Out Intermediate Unit 1 admire L]ÇDã~f]L= obdivovat Which famous person do you admire most? anonymously L]Dåflåfã]ëäáL= anonymně If you give something

Více

Objednat můžete na www.fragment.cz

Objednat můžete na www.fragment.cz Angličtina Last minute také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Doporučujeme další e-knihy v edici: Italština Last minute Španělština Last minute Markéta Galatová, Anna Kronusová Angličtina

Více

TEMATICKÁ FRAZEOLOGIE

TEMATICKÁ FRAZEOLOGIE TEMATICKÁ FRAZEOLOGIE K UČEBNICI TRUE TO LIFE INTERMEDIATE RNDr. Eva Staňková Obsah PŘEDMLUVA 1 LEKCE 1.. 2 LEKCE 2.. 4 LEKCE 3.. 6 LEKCE 4.. 8 LEKCE 5.. 10 LEKCE 6.. 12 LEKCE 7.. 14 LEKCE 8.. 16 LEKCE

Více

SAMPLE PAGES kompletní lekce Unit 2. Odborná spolupráce Eva Paulerová, Danica Gondová, Hana Musílková a Jana Pernicová

SAMPLE PAGES kompletní lekce Unit 2. Odborná spolupráce Eva Paulerová, Danica Gondová, Hana Musílková a Jana Pernicová SAMPLE PAGES kompletní lekce Unit Zcela nový doplněk k přípravě nejen na maturitní zkoušku Skvělý pomocník pro rozvoj všech komunikativních dovedností Svěží materiál pro konverzační hodiny i domácí samostudium

Více

OPPORTUNITIES INTERMEDIATE slovník uspořádaný podle lekcí

OPPORTUNITIES INTERMEDIATE slovník uspořádaný podle lekcí OPPORTUNITIES INTERMEDIATE slovník uspořádaný podle lekcí 1 Adventure Dobrodružství Explore: Prozkoumat, probádat: a rainforest deštný prales a desert poušť another planet jinou planetu a desert island

Více

1. lekce. True to Life Upper-Intermediate Strana 1. společný. common [kom n]

1. lekce. True to Life Upper-Intermediate Strana 1. společný. common [kom n] True to Life Upper-Intermediate Strana 1 1. lekce common [kom n] keen [ki:n] on společný nadšený čím, horlivý nezákonný, ilegální kolo illegal [i li:gl] wheel [wi:l] astronomy [ s tron mi] astronomie,

Více

Pre-intermediate. Czech Companion Slovníček a přehled české mluvnice. Gramatika v češtině Nová cvičení Slovníček v češtině MP3 verze slovníčku

Pre-intermediate. Czech Companion Slovníček a přehled české mluvnice. Gramatika v češtině Nová cvičení Slovníček v češtině MP3 verze slovníčku English for Life Pre-intermediate Czech Companion Slovníček a přehled české mluvnice Gramatika v češtině Nová cvičení Slovníček v češtině MP3 verze slovníčku Tom Hutchinson 2 Grammar reference Lekce 4

Více