ZÁPIS kroniky města Havířova za rok 1977

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS kroniky města Havířova za rok 1977"

Transkript

1 ZÁPIS kroniky města Havířova za rok 1977 Zápis schválen radou dne Kronikář : Erich Bohdal Havířov Město Česká 5.

2 Společensko politické události Na úseku organizací sdružených v Národní frontě Městská organizace Českého svazu protifašistických bojovníků v roce 1977 měla šest základních organizací s 280 členy, většinou osob mimo produktivní věk. Mnohé organizace i v roce 1977 pokračovaly v družebních stycích ku příkladu závodní organizace číslo jedna s Pionýrskou organizací Josefa Matušky na základní devítileté škole v Komsomolské ulici a se závodní organizací Socialistického svazu mládeže odborného učiliště Dolu Dukla v Havířově 3, závodní organizace číslo šest se středně odborným učilištěm Výstavby ostravsko karvinských dolů rovněž v Havířově tři a jejich činnost hlavně na úseku práce s mládeží byla velmi prospěšná a úspěšná. Členové městského výboru se i uvedeného roku aktivně zúčastnili příprav Branného dne kapitána Rudolfa Jasioka za což obdrželi od komise Jednotného systému branné výchovy obyvatelstva čestné uznání za vykonanou práci jednak ve štábu i v přípravách branného dne. Dne 27. dubna 1977 v rámci Mezinárodních pamětních dnů odboje bylo uskutečněno slavnostní zasedání, kterého se jako hosté zúčastnili také zástupci městských orgánů a některých složek Národní fronty i okresního výboru Českého svazu protifašistických bojovníků z Karviné. Opětovně i v tomto roce členové organizovali pod záštitou městského výboru Komunistické strany Československa, městského výboru Národní fronty a městského národního výboru Mírovou manifestaci, která se konala v Havířově Životicích. Z osmdesáti pěti besed a přednášek bylo uskutečněno celkem 78 pro dospělé při účasti posluchačů, ze 480 brigádnických hodin bylo odpracováno 100 brigádnických hodin na akcích investiční povahy akce Z a 709 brigádnických hodin na akcích rázu neinvestičního. Bylo odevzdáno 8 995kilogramů starého papíru, 237kilogramů textilu a kilogramů ocelového šrotu do sběru surovin potřebných našemu národnímu hospodářství. Svaz československo sovětského přátelství Městský výbor Svazu československo sovětského přátelství v roce 1977 řídil svou práci dle předem vypracovaného plánu práce a to dle vydaných směrnic zakotvených od XV. sjezdu Komunistické strany Československa do VIII. sjezdu Svazu československo sovětského přátelství po celou dobu roku pořádal školení nejen pro funkcionáře a hlavně také pro členy jednotlivých odboček. Ve všech registrovaných odbočkách probíhaly jednou za měsíc členské besedy s přednáškami doplněnými barevnými diapositivy. Těchto besed bylo celkem 270 za účasti členů. Městský výbor Svazu československo sovětského přátelství dva Kluby přátel filmů sovětské produkce, jejíž základna čítá 580 členů. Pro členy jmenovaných klubů byly po celou dobu celého běžného roku promítány filmy nejnovější sovětské tvorby na kterých činila průměrná účast 150 až 200 členů. U příležitosti

3 60. výročí Velkého října v rámci Měsíce československo sovětského přátelství se v našem městě uskutečnil Festival sovětských filmů na němž se nemalou mírou podíleli i členové jednotlivých odboček. V měsíci září 1977 byl ustanoven u městského výboru Svazu československo sovětského přátelství Klub mladých přátel sovětského filmu pro pionýry a žáky základních devítiletých škol. Tento klub čítá 650 členů. Jednou za měsíc byl pro ně promítán hodnotný film sovětské produkce a před každým zahájením filmu byly uskutečněné krátké soutěže na téma Co víš o Svazu sovětských socialistických republik při čemž deset nejlepších žáků bylo odměněno věcnými cenami. Mimo uvedený klub mnohé odbočky samy promítaly filmy pro mládež ve své vlastní režii a tím umožnily mládeži seznámiti se se životem mládeže v Sovětském svazu. Během roku byly uspořádány městským výborem Svazu československo sovětského přátelství a odbočkami různé soutěže jako Písně přátelství, Rosiany, Co víš o Sovětském svazu a jiné. V rámci oslav 60. výročí Velké říjnové socialistické revoluce mnoho různých soutěží z nich soutěž o Puškinův památník sklidila velký úspěch. Rovněž proběhlo v tomto roce městské kolo soutěže O zemi, kde zítra znamená již včera. Tyto poslední dvě soutěže byly začleněny do každoročních akcí Městského výboru Svazu československo sovětského přátelství. V těchto soutěžích je zapojeno mnoho žáků škol prvního a druhého cyklu. Rovněž nemalou péči městský výbor Svazu československo sovětského přátelství věnoval v tomto roce mládeži tím, že v rámci občanské výuky zúčastňovali se vyspělí členové besed se žáky prvního a druhého stupně. Takových besed jen v rámci oslav Velké říjnové socialistické revoluce bylo celkem dvacet pět za účasti žáků. Některé odbočky v roce 1977 zorganizovaly a uskutečnily zájezdy mládeže do sovětských posádek, kde mládež měla možnost se seznámiti s vojenskou technikou sovětské armády a navázala tak rovněž oboustranná přátelství. Obě gymnázia v našem městě jakož i mateřské školy navázaly v tomto roce družbu se žáky v Sovětském svazu, které se dobře po dobu běžného roku vyvíjely. U příležitosti celostátních oslav byly uskutečněny v odbočkách besedy u samovaru, soutěže, kvizy kterých v tomto roce bylo celkem 265 pro členů. Ve všech odbočkách byli členové seznámeni s novou Ústavou Svazu sovětských socialistických republik a se závěry XXV. sjezdu Komunistické strany Sovětského svazu. V tomto roce hostil Městský výbor Svazu československo sovětského přátelství jednu skupinu sovětských expertů, které se plně věnoval a uspořádal s ní přátelský rozhovor se členy Městského výboru Svazu československo sovětského přátelství. V našem městě vystupovaly dva sovětské soubory odbočky aktivně se podílely na zajišťování účasti na tyto vrcholné umělecké akce.

4 Závazek Městského výboru Svazu československo sovětského přátelství na odpracování 500 brigádnických hodin na investičních pracích byl nejen splněn, ale i překročen na celonárodní směně Národní fronty dne 15. října V rámci působení Městského výboru Svazu československo sovětského přátelství je u odboček celkem dvacet brigád socialistické práce Svazu československo sovětského přátelství. Socialistický svaz mládeže V roce 1977 Městský výbor socialistického svazu mládeže řídil práci 32 závodních organizací Socialistického svazu mládeže celkovým počtem 841 členů. Svou koordinační a zastupitelskou funkci, vyjádřenou Stanovami Socialistického svazu mládeže. Městský výbor pracoval jako 15 členný, jeho aktivem byly komise IVP, budovatelská, kulturní, tělovýchovná branná, vnitrosvazového života, tiskově propagační a sbor instruktorů, což tvořilo 46 aktivistů, mimo členy městského výboru Socialistického svazu mládeže. Tento aktiv se pravidelně scházel během celého roku dle předem stanoveného harmonogramu práce. V lednu 1977 byla ukončena výměna členských průkazů Socialistického svazu mládeže. Městský výbor úzce spolupracuje s ustanoveným aktivem mladých poslanců městského národního výboru do jehož čela byl postaven soudruh Jaromír Malíř, člen rady městského národního výboru a Socialistického svazu mládeže. V druhém měsíci tohoto roku byly zpracovány podkladové materiály z výročních členských schůzí, které pak byly prokonsultovány nejen na Městském výboru Komunistické strany Československa, ale rovněž na okresním výboru Socialistického svazu mládeže včetně požadovaných materiálů pro městskou konferenci Socialistického svazu mládeže. Městská konference Socialistického svazu mládeže se uskutečnila dne 5. března 1977 v kavárně Merkur v našem městě za účasti 148 delegátů a hostí. Na této konferenci bylo schváleno zaměření činnosti městské organizace na příští období, závazek, složení nového 15 členného výboru a řada jiných dokumentů. Předsedou městského výboru Svazu socialistické mládeže byl zvolen soudruh Jiří Ferdián. Zvolený městský výbor Socialistického svazu mládeže po dobu celého běžného roku se scházel jednou za čtrnáct dní zabýval se nejen usměrňováním činnosti v závodních organizacích Socialistického svazu mládeže, ale hlavně jeho činnost se zaměřovala na masový projev mládeže ve městě. Byly organizovány v rámci směn Národní fronty brigády pro úklid Areálu zdraví na ulici Karoliny Světlé a na mateřské škole na ulici Mánesově. Obě jmenované akce byly mládežnickou záležitostí. Areál zdraví byl v roce 1977 převzat do socialistické péče městskou organizací Socialistického svazu mládeže a mateřská škola na Mánesově ulici byla vyhlášena na Městské konferenci stavbou mládeže. Na počest 60. výročí Velké říjnové socialistické revoluce dne 28. října 1977 na popud kulturní komise galakoncert Píseň revoluce ve víceúčelové hale našeho města. Toto vystoupení, ve kterém vystoupili naši přední umělci Jiří Korn, Eva

5 Pilarová, Waldemar Matuška, orchestr Václava Hybše tuto akci shlédlo diváků. V roce 1977 z celoměstských akcí sportovního charakteru nabývaly na autoritě autoturistické soutěže, které byly uskutečněny na jaře a na podzim. Rovněž turnaje v ledním hokeji, stolním tenise a v košíkové se těšily velkému zájmu. Z kulturních akcí, které městský výbor Socialistického svazu mládeže v roce 1977 řídil nutno vyjmenovat předmájové veselice a oslavy Dne tisku. Vyhlášený městský závazek byl splněn ke dni 7. listopadu 1977 na 120,3 procenta. Český svaz žen V českém svazu žen našeho města bylo v roce 1977 organizováno celkem 1 976žen. Brigádnických hodin investičního charakteru akce Z : Závazek 300 hodin, splněno 744 brigádnických hodin, Brigádnických hodin neinvestičního charakteru akce Z : Závazek hodin, splněno brigádnických hodin, z toho brigádnických hodin na Národních směnách Národní fronty. Sběr surovin : - kovy 15 kilogramů - papír kilogramů - textil kilogramů - železo ʺ - žíně 40 ʺ - kožky 12 ks. V roce 1977 bylo získáno devět nových dobrovolných dárců krve a čtyři vedoucí Pionýrské organizace Socialistického svazu mládeže. Počet akcí v uvedeném roce činil 232 s celkovou účastí osob. Péče o přestárlé občany navštíveno celkem 87 občanek. Zvaní ke slavnostnímu zápisu nových občánků navštíveno 498 rodin. Pro děti a s dětmi bylo uspořádáno celkem 119 akcí pro dětí. V tomto roce spolupráce Městského výboru Českého svazu žen s městským výborem Národní fronty a městským národním výborem byla velmi dobrá a to hlavně na úseku sboru pro občanské záležitosti, kde bylo zapojeno v přímém aktivu 15 členek Českého svazu žen z několika závodních organizací. Rovněž spolupráce s okresním výborem Českého svazu žen se v tomto roce jevila velmi kladně a to hlavně posílením městského výboru Českého svazu žen instruktorkou soudružkou Olgou Hronovou, členkou předsednictva okresního výboru. Okresní výbor Českého svazu žen po dobu celého roku pravidelně informoval členy městského výboru jednak informačními listy a zápisy z pléna. Československá strana lidová V roce 1977 na území našeho města pracovaly dvě místní skupiny organizace. Základním článkem činnosti Československé strany lidové byla politicko

6 výchovná činnost. Hlavní formou vnitrostranické výchovy byly členské schůze, na kterých přednášeli referenti okresního výboru Československé strany lidové témata, stanovena plánem politickovýchovné činnosti Ústředního výboru Československé strany lidové. V tomto roce bylo uskutečněno celkem 12 členských schůzí. Kromě stanovených témat bylo s členy prodiskutováno o volebních programech okresního výboru Národní fronty a o jiných aktuálních tématech. Dále byli členové podrobně seznámeni se změnami stanov, přijatých druhým sjezdem Československé strany lidové a zásadami jednacího řádu. Cílem politickovýchovné činnosti bylo dosáhnout u každého člena uvědomělého přístupu plnění pracovních povinností v zaměstnání a i k potřebám města formou brigádnické pomoci. Většina členů, kteří jsou v pracovním poměru, jsou členy brigád socialistické práce, nositelé bronzových odznaků a stříbrných odznaků. Jeden člen je nositelem státního vyznamenání Rudého praporu. Členové Československé strany lidové uzavřeli pro rok 1977 závazky na odpracování brigádnických ( 300 hodin na investiční akce a hodin na neinvestiční akce Z ). K 31. říjnu 1977 bylo odpracováno celkem hodin, z toho 285 hodin na investiční akce a hodin na neinvestiční akce. Vysoké překročení závazku ovlivnila předsjezdová aktivita členů. Nezanedbatelných výsledků bylo dosaženo rovněž ve sběru odpadových surovin mimo závazek. Celospolečenské náklady pomáhají šetřit také obětavé členky, které pečovaly o dlouhodobě nemocné nebo přestárlé spoluobčany. Také nelze opomenout ani ekonomický přínos členek, které se staraly o děti svých rodinných příslušníků a tak umožnily matkám aktivní účast v pracovním poměru. Několik členů bylo rovněž čestnými dárci krve. Politickovýchovná činnost v roce 1977 byla zpestřována tematickými zájezdy na památná místa ( muzeum partyzánských bojů Vsetín, Ploština, Terezín a zájezdem do Maďarské lidové republiky ), besedami a podobně. Při významných příležitostech ( Mezinárodní den žen, Únor, Velká říjnová socialistická revoluce a jiné ) byly schůze zpestřovány krátkou kulturní vložkou. Členové výboru se po dobu celého roku zúčastňovali školení pro členy výborů místních organizací, které organizoval okresní výbor Československé strany lidové. Dále jedenáct členů bylo posluchači okresních politických seminářů, šest členů se zúčastnilo internátních kurzů v Ústřední politické škole Československé strany lidové. Tři členové jsou členy pléna okresního výboru Československé strany lidové a dva jsou členy předsednictva okresního výboru Československé strany lidové. Ve veřejném životě se členové během celého běžného roku zúčastňovali všech akcí pořádaných Národní frontou. Členem předsednictva Městského výboru Národní fronty byl bratr E. Pěkník, který přenášel informace z jednání městského výboru Národní fronty a zajišťoval plnění úkolů. Členem předsednictva okresního výboru Národní fronty a Federálního ústředního výboru Národní fronty byl bratr E. Struminský. Mnoho členů je rovněž funkcionáři jiných organizací Národní fronty, nebo členy a aktivisty komisí

7 městského národního výboru a členy občanských výborů. Dva členové jsou poslanci okrasního národního výboru a dva poslanci městského národního výboru. Jejich práce byla v roce 1977 kladně hodnocena. Na slavnostním zasedání městského národního výboru bylo poslancům bratru M. Pastrňákovi a bratru Mikulovi předáno čestné uznání za dlouholetou veřejně prospěšnou činnost. Polský svaz kulturně osvětový Polský svaz kulturně osvětový vyvíjí svou činnost již od roku 1947 a rok 1977 byl jubilejním rokem 30. výročí vzniku. Jako členská organizace občanů polské národnosti, žijících na území našeho města jest pevnou součástí Národní fronty a úspěšně rozvíjí kulturní a osvětovou činnost. V městském výboru Národní fronty funkci místopředsedy zastává předseda městského výboru Polského svazu kulturně osvětového soudruh Nierostek Tadeáš. V roce 1977 veškerá činnost byla zaměřena na 60. výročí Velké říjnové socialistické revoluce, na 30. výročí podepsání smlouvy o přátelství a vzájemné pomoci mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou a na 30. výročí vzniku Polského svazu kulturně osvětového. Na počest těchto jubileí místní organizace Polského svazu kulturně osvětového organizovaly vlastní akce a celoměstské akce organizoval městský výbor Polského svazu kulturně osvětového. Městský výbor věnoval velkou pozornost oslavám Únorových událostí, Mezinárodního dne žen, akci Havířov v květech, manifestacím 1. a 9. května, vzpomínce Životické tragedie, Mezinárodnímu dni dětí a oslavám Velké říjnové socialistické revoluce. V rámci oslav 60. výročí Velké říjnové socialistické revoluce a ukončení Měsíce československého a sovětského přátelství zorganizoval večer písní a tanců v Kulturním domě Petra Bezruče, na kterém vystoupily s programem soubory místních skupin. V rámci 30. výročí podepsání smlouvy o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou městský výbor Polského svazu kulturně osvětového společně s hlavním výborem Polského svazu kulturně osvětového a Krajským kulturním střediskem v Ostravě uspořádal Večer družby rovněž v Kulturním domě Petra Bezruče za účasti 250 účinkujících a návštěvníků během dvojího vystoupení. Vystoupily tři české soubory ( Dacan, Ostravica a Hanačka ) a tři polské soubory ( Gornik, Olza a Sibica ). Krom toho na počest výročí kina v Havířově 6 Horní Suché promítalo po dobu třech dnů filmy polské produkce za mimořádné účasti občanů. V rámci jubilejního roku 30. výročí vzniku Polského svazu kulturně osvětového městský výbor zorganizoval v měsíci lednu 1977 celoměstský aktiv funkcionářů a slavnostní plenární zasedání Polského svazu kulturně osvětového za účasti čelných zástupců města, městského výboru Komunistické strany Československa, Národní fronty, hlavního výboru Polského svazu Kulturně osvětového, poslanců, na kterém podle usnesení rady Městského národního výboru byla udělena čestná uznání čtyřem místním skupinám a čtyřem souborům Polského svazu kulturně osvětového za dlouholetou činnost.

8 V měsíci dubnu 1977 městský výbor zorganizoval automobilovou rallye ve spolupráci s hlavním výborem Polského svazu kulturně osvětového a krajského výboru Obránců míru, jehož trasa vedla po stopách obětí fašismu v okresech Karviná a Frýdek Místek s ukončením u památníku obětí fašismu v Životicích. V květnu 1977 se podílel na organizační přípravě okresního Festivalu Polského svazu kulturně osvětového. Rovněž vyhlásil soutěž mezi 11 místními skupinami, zaměřenou k přednáškové činnosti, k realizaci budovatelských úkolů, k zapojení se do akce Z investičního a neinvestičního charakteru a na výzdobu vývěsných skřínek a kulturních místností s tématikou k 60. výročí Velké říjnové socialistické revoluce. Dalšími celoměstskými akcemi byly : aktiv žen u příležitosti Mezinárodního dne žen, aktiv učitelů u příležitosti Dne učitelů, Mezinárodního dne dětí ( branný závod pionýrů při základní devítileté škole v Havířově 6 Horní Suché, sportovní utkání při základní devítileté škole v Havířově 2 - Bludovicích, zájezdy pionýrů do Beskyd ), turnaj šachu o pohár městského výboru, turnaj v odbíjené, oslavy 125. výročí polské školy v Prostřední Suché a za účasti zástupců našeho města slavnostní koncert smíšeného pěveckého souboru z Havířova 2 - Bludovic u příležitosti 70. výročí založení souboru, tradiční Slezské dožínky za velké účasti s kulturním programem, ve kterém vystoupil rovněž vojenský soubor sovětských vojsk z Krnova. V budovatelské činnosti městské organizace vedla své místní skupiny k realizaci vyhlášeného socialistického závazku na počest 60. výročí Velké říjnové socialistické revoluce a to především v akci Z investiční povahy, kde na tréninkové hale pro vzpírání, na stavbě mateřské školy na ulici Mánesově a na sociálním zařízení v Havířově 5 - Datyních bylo odpracováno celkem 550 brigádnických hodin a závazek byl překročen již v měsíci listopadu Vedle této uvedené celoměstské budovatelské činnosti místní skupiny zajistily provoz a údržbu svých kulturních místností a to ve vlastních domech Polského svazu kulturně osvětového v Havířově 2 Bludovicích, v Havířově 4 Prostřední Suché a v Havířově 6 Horní Suché a pronajatých místnostech v Havířově 1 Centrum, v Havířově 3 Šumbarku a v Havířově 2 Životicích. Celkem odpracovaly brigádnických hodin na veřejných akcích a odevzdaly 3 500kilogramů šrotu. Městský výbor v roce 1977 řídil 11 místních skupin, které měly celkem členů. V uvedeném roce bylo realizováno 203 výborových schůzí, 35 členských schůzí, 57 kulturních večerů, 73 veřejných akcí, 29 zájezdů a 30 příjmových akcí plesů a zábav. Zajišťovaly tři abonentní skupiny polské scény Těšínského divadla, z nichž jedna byla v režii místní organizace v Dolních Bludovicích, která si vedla vlastní předplatné. U příležitosti 30. výročí založení Polského svazu kulturně osvětového uspořádala vlastní akce. Všechny místní organizace uskutečnily v roce 1977 četné zájezdy, plesy, oslavy Mezinárodního dne žen, výlety, oslavu u příležitosti 60. výročí Velké říjnové socialistické revoluce, oslavy 1. a 9. května a rovněž slavnostní členské schůze s programem, které byly vyvrcholením všech akcí a na kterých bylo mnoho členů vyznamenáno čestnými odznaky Za zásluhu prvního, druhého a třetího stupně a zakládající členové, kteří nepřetržitě

9 aktivně pracovali od roku 1947 byli vyznamenáni medailí Zasloužilý člen Polského svazu kulturně osvětového. Kromě akce automobilové rallye po cestách obětí fašizmu, ukončeného u památníku v obci Životicích, kterou připravily a organizovaly místní skupiny Polského svazu kulturně osvětového v Horní Suché, Prostřední Suché a v Bludovicích, plesy a zábavy rovněž uspořádali členové místních organizací v Bludovicích, Šumbarku a Prostřední Suché. Místní organizace Horní Suchá a Prostřední Suchá zajistily účast svých tanečních a krojovaných souborů. Velmi úspěšná akce bylo setkání s Richardem Konkolskim, účastníkem jachtařské plavby kolem světa kterou uskutečnila místní organizace Polského svazu kulturně osvětového v Horní Suché. Velmi spontánní byla účast na Festivalu Polského svazu kulturně osvětového v Karviné. Tato společná manifestace byla vyvrcholením všech akcí pořádaných u příležitosti 30. výročí vzniku Polského svazu kulturně osvětového. Z místních organizací našeho města se zúčastnilo uvedené manifestace celkem členů včetně pěveckých souborů z Horní Suché, Prostřední Suché a Šumbarku. Tyto pěvecké soubory se zúčastnily společného vystoupení všech souborů svazu. Ve vyhlášené soutěži na nejlepší skupinu festivalového průvodu obsadily tři organizace našeho města a to Horní Suchá, Dolní Datyně a Životice první místo a organizace Dolní Bludovice a Těrlicko druhé místo. V roce 1977 kulturně společenskou činnost zajišťovaly amatérské soubory, které pracovaly systematicky dle předem vypracovaného plánu a svou výkonností dosahovaly kvalit profesionálních souborů. Vystupovaly nejen ve svých základních organizacích, ale také na společných akcích pořádaných Národní frontou. V roce 1977 vyvíjely svou činnost tyto soubory : Soubor Vedoucí Počet Počet Souboru : členů : vystoupení : Smíšené pěvecké Ing. Josef Soubory Šumbark Przeczek 26 5 Pěvecký soubor Ing. Karel Dolní Bludovice Jaworek 56 9 Pěvecký soubor Adolf Dzik Mužský Prostřední Suchá Pěvecký soubor Otakar Ženský Matuszek Horní Suchá 30 5 Pěvecký soubor Helena Ženský Šumbark Tlolková 20 6 Pěvecký kvartet - Edvard Mužský Bilan Dolní Bludovice 4 15

10 Pěvecký kvartet - Zikmund Mužský Pietraszek Horní Suchá 4 10 Pěvecký kvartet - Danuta Ženský Bilanová Dolní Bludovice 4 15 Divadelní soubor Chlebíková Životice 11 2 Divadelní soubor Adolf Dolní Bludovice Chmiel 10 - Divadelní soubor Marie Horní Suchá Bajgerová 14 - Soubor rytmiky Alois a tělovýchovy Adamec Horní Suchá 20 5 Kromě uvedených souborů na různých místech vystupovaly rovněž soubory recitační. Soubor recitační v Dolních Bludovicích vede inspektor František Szopa, v Prostřední Suché Anna Tarabová, v Šumbarku Olga Drozdová a v Těrlicku soudružka Kuczeropová. Aktivita místních skupin se v roce 1977 rovněž projevila v činnosti klubu žen a klubu mládeže. Tyto kluby pracovaly po dobu celého běžného roku u všech místních skupin a zabezpečovaly především hospodářskou stránku u různých akcí a rovněž organizovaly přednášky, zájezdy, kurzy šití a střihů, kurzy vaření, které obvykle byly zakončeny výstavkou nebo akademií. Klub žen v Dolních Bludovicích vede Aurelie Pawlasová čítá dvacet členů a v roce 1977 vykazoval 25 úspěšných akcí. V Šumbarku tento klub úspěšně vede Pavla Ciompová počtem 32 členů a v roce 1977 byly uskutečněny klubem tři akce. V Prostřední Suché vede klub Emilie Ciencialová s počtem 23 členů v uvedeném roce uskutečnil klub 7 akcí. V Horní Suché vede klub Jana Czajová počet členů 30 a vykázaných akcí v roce 1977 osm. V Dolní Datyni vede klub Anděla Bystroňová s počtem členů 15 a vykázaných akcí v roce 1977 celkem pět. V roce 1977 Polský svaz kulturně osvětový svou kulturní a politickovýchovnou činností se významně podílel na formování charakteru socialistického člověka a ve svém okolí na vytvoření dobrých vztahů, založených na principech proletářského internacionalismu. Členská schůze v základních organizacích Komunistické strany Československa V měsíci lednu 1977 probíhaly v základních organizacích Komunistické strany Československa první hodnotící členské schůze strany, na nichž se komunisté zabývali nejen hodnocením uplynulého období, ale především orientovali maximální pozornost na zabezpečení náročných úkolů, vyplývajících ze závěrů

11 XV. sjezdu Komunistické strany Československa a ve všech významných usneseních Ústředního výboru Komunistické strany Československa, krajského a okresního výboru Komunistické strany Československa. Dne 4. ledna 1977 v budově základní devítileté školy 1. máje proběhla bilanční členská schůze základní organizace Komunistické strany Československa, Školská čísla 10. Členy a kandidáty základní organizace Komunistické strany Československa, mezi které zavítal člen pléna okresního výboru Komunistické strany Československa a vedoucí odboru kádrové a personální práce okresního národního výboru Bedřich Barteček a zástupce okresního výboru Komunistické strany Československa v Karviné soudruh Jan Wronka přišli pozdravit s krátkým programem pionýři uvedené školy. V hlavním vystoupení předsedkyně závodní organizace Komunistické strany Československa soudružka Libuše Víchová seznámila přítomné s plněním závěrů XV. sjezdu Komunistické strany Československa, programu školské politiky a koncepce ideologické práce, jakož i úkolů, vyplývajících z poslední výroční členské schůze. V závěru jménem okresního výboru Komunistické strany Československa poděkoval zúčastněným za dosavadní práci člen pléna okresního výboru Komunistické strany Československa soudruh Bedřich Barteček. Připomněl, že před námi jsou náročné, ale splnitelné úkoly a že v kvalitní výchově záleží celá naše budoucnost. V budově základní devítileté školy 1. máje je instalováno pět síní tradic Počátky dělnického hnutí, 20 let Havířova, Tradice Pionýrské organizace, Husitské revoluční hnutí a Dopravní výchova. Byl zde rovněž vytvořen klub mladých přátel Sovětského svazu. Celoměstský závazek Dne 5. ledna 1977 byl vyhlášen celoměstský závazek na počest 60. výročí Velké říjnové socialistické revoluce občanů našeho města. V rámci akce Z investiční povahy bude vytvořena v roce 1977 celková hodnota díla ve výši ,- korun, a to za finančního nákladu 5 miliónů 205 tisíc Kčs. Úspora bude dosažena odpracováním brigádnických hodin na pěti rozestavěných akcích zahajovaných. Na úseku neinvestiční povahy akce Z bude pracovní iniciativa občanů zaměřena ke zlepšení životního prostředí ve městě, jeho estetizací a zlepšení kulturního života. Při odpracování 2 miliónů 125 brigádnických hodin bude vytvořena hodnota díla za 27 miliónů 850 tisíc korun. Realizací jmenovitých neinvestičních akcí Z uzavře městský národní výbor do konce měsíce února 1977 sdružené závazky mezi městským národním výborem, Technickými službami města Havířova, Účelovým lesním závodem Šenov, občanskými výbory, ostatními podniky a závody města a organizacemi Národní fronty. Rovněž městský národní výbor našeho města uzavře do konce měsíce února 1977 sdružené úmluvy mezi městským národním výborem, Technickými službami města Havířova a organizacemi Národní fronty k převzetí do trvalé péče veřejné

12 okrasné plochy. V oblasti služeb a obchodu budou rozšířeny a zavedeny nové služby, například budou otevřeny nové provozovny v oborovém centru Havířov 2 Podlesí, zavedeny opravy barevných televizorů v bytech zákazníků a tak dále. Ke zlepšení estetického vzhledu prodejen, úpravy okolí a pro vyšší kulturnost prodeje odpracují celkem zaměstnanci brigádnických hodin. Za pomoci mládeže a občanů bude vykoupeno 1 milión 500 tisíc kilogramů barevného šrotu, 1 milión kilogramů starého papíru a kilogramů barevných kovů. Dále jsou pak v celoměstském závazku zakotveny úkoly v oblasti údržby bytového fondu, péče o zdraví lidí a úkoly na úseku masově politické práce. V úzké spolupráci se socialistickými závody ( Státním statkem, národním podnikem OKR Rekultivace a Technickými službami města Havířova ) bude zajištěno vysekávání ploch veřejné zeleně ve městě i v okrajových čtvrtích a takto získaná zelená hmota bude využita ke krmným účelům. Prostřednictvím občanských výborů a Technických služeb města Havířova bude dodáno výkupnímu podniku centů sena. Komise jednotného systému branné výchovy obyvatelstva Dne 7. ledna 1977 vyhodnotila činnost za rok 1976 komise Jednotného systému branné výchovy obyvatelstva při městském národním výboru našeho města. Byla projednána a schválena zpráva o činnosti komise za rok V uvedené zprávě byly podrobně vyhodnoceny všechny oblasti činnosti komise. Bylo konstatováno, že v roce 1977 bude nutno zvýšit důraz na kontrolní činnost komise vůči řízeným organizacím při plnění zákona 73/73 Sbírky, dále bude nutno zvýšit náročnost na členy komise i pracovních aktivů a vytvářet nadále podmínky, aby bylo dosaženo co nejvíce nejširšího zapojení občanů do branné výchovy. Na tomto zasedání rovněž byl schválen kalendářní plán práce komise Jednotného systému branné výchovy obyvatelstva na první pololetí V závěru jednání předal místopředseda okresního výboru Svazarmu v Karviné soudruh M. Martyčák pamětní plaketu 25 let Svazarmu předsedovi komise Jednotného systému branné výchovy obyvatelstva J. Urbanovi, čestné uznání okresního výboru Svazarmu obdržel soudruh A. Botur. Před volbami občanských výborů Téhož dne se uskutečnila v kulturní místnosti občanského výboru čísla šest, kde je předsedou soudruh Ladislav Vala před nastávajícími volbami občanských výborů schůzka s kandidáty pro nový občanský výbor číslo 7. Dosavadní občanský výbor číslo 6 bude rozdělen na dva. Mezi přítomné zavítali rovněž soudruzi z uliční organizace Komunistické strany Československa a poslanci městského národního výboru soudružka Zdeňka Šestáková a soudruh Vladimír Středňavý. Navrhovaní kandidáti byli seznámeni s posláním jednotlivých komisí, novými kritérii soutěže mezi občanskými výbory a také dvěma významnými lednovými akcemi.

13 Závazek polských občanů Dne 16. ledna 1977 městská organizace Polského svazu kulturně osvětového vyhlásila na počest 30. výročí založení Polského svazu kulturně osvětového a 60. výročí Velké říjnové socialistické revoluce tento socialistický závazek : Na úseku veřejně prospěšné práce bude v roce 1977 odpracováno brigádnických hodin a tím bude vytvořena hodnota díla ve výši ,- Kčs. Z toho bude v akci Z odpracováno brigádnických hodin, v zemědělství hodin, v pomoci škole hodin, při údržbě domu a místností Polského svazu kulturně osvětového hodin a na zvelebení životního prostředí hodin. Na úseku práce s mládeží bude věnována veškerá péče výchově mládeže a to formou pomoci Pionýrské organizaci Socialistického svazu mládeže, organizováním programů pro mládež. Bude věnována zvýšená pozornost mládeži organizováním mimoškolního volna, zařazováním do souborů a podobně. Na úseku ideově výchovném bude zaměřena kulturně výchovná činnost na propagaci socialistické soutěže, předních pracovníků a členů brigád socialistické práce z řad členů Polského svazu kulturně osvětového. Budou organizovány vlastní programy, které budou věnovány těmto pracovníkům. To znamená zvýšit ideovou a uměleckou úroveň vlastních souborů zájmově umělecké činnosti a vytvářet jim tak vhodné podmínky pro vlastní činnost. V rámci jubilejního roku 30. výročí založení Polského svazu kulturně osvětového a 60. výročí Velké říjnové socialistické revoluce bude organizováno celkem 140 akcí v místních organizacích a 10 akcí městského charakteru. Zástupci městské organizace Polského svazu kulturně osvětového předali tento socialistický závazek představitelům stranických a státních orgánů našeho města. Náročnost požadavek doby Dne 16. ledna 1977 se v budově městského národního výboru uskutečnila bilanční členská schůze Komunistické strany Československa zaměstnanců městského národního výboru, městského osvětového domu a městské správy kin. Přítomni byli na uvedené hodnotící schůzi předseda městského výboru Komunistické strany Československa soudruh Jiří Mikšan a zástupkyně městského výboru Komunistické strany Československa Růžena Bendová. Předseda organizace soudruh Jiří Linet ve svém vystoupení seznámil přítomné se stavem plnění závěrů XV. sjezdu Komunistické strany Československa a městské stranické organizace. Vyzvedl vysokou aktivitu všech komunistů působících v městském orgánu lidosprávy v roce Hlavně v oblasti politického působení byl vykonán obrovský kus práce, rovněž spolupráci s jednotlivými složkami Národní fronty lze označit jako vzornou. V oblasti odběru stranického tisku byl kladen větší důraz na paralelní odběr stranických teoretických časopisů jako Život strany, Tribuna, Otázky míru a socialismu a jiné. V závěru svého vystoupení seznámil soudruh Jiří Linet hlavní záměry činnosti závodní organizace Komunistické strany Československa v letošním roce : usměrňování činnosti komise masově politické práce na včasné zabezpečení úkolů

14 městského národního výboru v roce 1977 a pravidelné plnění nového volebního programu, obnovení družby s Pionýrskou organizací základní devítileté školy Komsomolská, propagaci úspěchů budovatelské části volebního programu, zlepšení spolupráce se stranickým tiskem a tak dále. Soudružka Růžena Bendová ve svém příspěvku zhodnotila činnost stranických organizací působících na území města, s důrazem na činnost závodních organizací městského národního výboru, městského osvětového domu a městské správy kin. Zdůraznila úlohu komunistů v prosazování vedoucí úlohy strany na tak důležitém úseku společenského života. Jméno okresního a městského stranického orgánu popřál všem přítomným hodně úspěchů do další práce předseda Městského výboru Komunistické strany Československa soudruh Jiří Mikšan. Rada Městského národního výboru Ve středu dne 19. ledna 1977 se poprvé konala schůze rady Městského národního výboru. Za přítomnosti vedoucích odborů městského národního výboru byla provedena kontrola plnění usnesení rady městského národního výboru a rozpracovaných usnesení okresního národního výboru ze dne 10. prosince Odbory plánovací a finanční předložily plán a rozpočet na rok 1977 a k tomuto bodu jednání předložily rovněž svá stanoviska finanční a plánovací komise městského národního výboru. Dále bylo provedeno vyhodnocení revizí činnosti za rok 1976 a plán revizí a na první pololetí 1977, činnost sboru pro občanské záležitosti za rok 1976 a plán jeho činnosti na rok Rada městského národního výboru rovněž projednala zprávu o plnění celoměstského závazku za rok Dále byla projednána zpráva o vyřizování stížností a připomínek za rok 1976 a zpráva o činnosti výboru lidové kontroly městského národního výboru za rok 1976, návrh na usnesení pro zasedání pléna městského národního výboru. Odbor výstavby předložil ke schválení projektový úkol technické vybavenosti pro rodinné domky v Havířově 3 Šenov Zadky. Rovněž byl projednán návrh na vyhodnocení soutěže občanských výborů, jednotlivců a organizací za rok Taktéž byly projednány kritéria soutěže občanských výborů a organizací Národní fronty pro rok 1977, složení a plány práce komise estetizace a výzdoby města a komise rady pro národní otázky. Celoměstský závazek splnění Celoměstský závazek našeho města pro rok 1976 byl vyhlášen na počest XV. sjezdu Komunistické strany Československa, 55. výročí založení Komunistické strany Československa a na počest voleb tento závazek byl nejen splněn, ale i překročen. Počítalo se s vytvořením hodnoty díla za 37, ,- korun, z toho v investiční části za 10, Kčs za finančního nákladu 6, Kčs.

15 V roce 1976 byla vytvořena celková hodnota díla v investiční a neinvestiční části akce Z za 40, ,- korun, při finančním nákladu 6, ,- korun po odpracování 2, brigádnických hodin. Plán byl splněn na 109 procent a v průměru na jednoho občana bylo odpracováno 28 brigádnických hodin. Průměrná hodnota díla na jednoho občana činila 460,-korun. V investiční části akce Z byla dosažena hodnota díla za 10, ,- korun při finančním nákladu 6, ,- korun a odpracování brigádnických hodin. Plán byl splněn na 101 procento. Z plánovaných 23 akcí bylo 18 akcí dokončeno a pět akcí přechází jako rozestavěné do roku Jsou to tyto akce : Sociální zařízení a šatny hřišť, mateřská škola v Životicích, mateřská škola ulice Mánesova, požární zbrojnice a sociální zařízení a provozní budova Technických služeb města Havířova. Na dobrém plnění investic ní akce Z měli podíl všichni občané našeho města, zejména však tyto občanské výbory a organizace : občanské výbory čísel 28, 37, 56, 82, 15, 32, 54, a 42. Technické služby města Havířova a všechna odborná učiliště na území našeho města. V neinvestiční části akce Z bylo zaměřeno úsilí hlavně na zlepšení životního prostředí ve městě, čistotu a estetizaci, výpomoc při údržbě bytového fondu, modernizaci provozoven a služeb, pomoc školám, školním družinám, opravy a údržby dětských koutů a pískovišť, údržbě komunikací a péči o vodní toky. V roce 1976 byla vytvořena hodnota díla v neinvestiční části akce Z za 30, ,- Kčs při finančním nákladu ,- korun, celkem bylo odpracováno brigádnických hodin, z toho počtu odpracovala mládež brigádnických hodin. Zvláštní pozornost zasluhuje akce Havířov v květech, která díky příkladné pomoci sdružených zahradnických podniků z celé republiky a dalších podniků a občanů ukázala, jak lze zlepšit a vytvořit životní prostředí ve městě. Tato akce dosáhla hodnotu díla za ,- korun. Obchodní dům Budoucnost, závazek Havířovský obchodní dům Budoucnost týž den vyhlásil na počest 60. výročí Velké říjnové socialistické revoluce a třetího sjezdu Československých spotřebních družstev socialistický závazek pro úspěšné plnění náročných úkolů jak na úseku obchodní, tak i politickovýchovné činnosti. Zavázala se, že v roce 1977 překročí plán maloobchodního obratu o ,- korun. Tohoto cíle chtějí zaměstnanci dosáhnout rozšířením a zkvalitněním služeb. Uskuteční dvě výměnné prodejní akce s družstevními obchodními domy v Německé demokratické republice a Polské lidové republice, dále čtyři výstavky a předvádění výrobků za součinnosti výrobních podniků a osm přehlídek odívání. U příležitosti oslav Mezinárodního dne žen, Dne horníků a energetiků, Havířova v květech a dalších zajistí doplňkový prodej v indexu 105 procent proti minulému roku. Stejného růstu indexu docílí v plánovaných službách, jako dárková síň, rozvoz nábytku, úprava konfekce, zásilková služba, banketní služba a ve sběru fotoprací amatérů. V roce 1977 hodlají dosáhnout relativní úspory nákladů ve výši ,- Kčs zaměřením socialistické soutěže pracovníků orientovaných na úsporu provozních

16 nákladů, zlepšením organizace práce v autodopravě, zhotovování prototypů zlepšovacích návrhů ve vlastní dílně a znovu použitím materiálu v propagaci. Plánovaný hospodářský výsledek zlepší o ,- korun. Ke zvýšení úrovně poskytovaných služeb a zajištění plynulého zásobování bude využito výkladních skříní k soustavné nabídce zboží formou nabídka týdne a k seznamování spotřebitelů s novými výrobky. Ke zvýšení maloobchodního obratu zajistí od netradičních dodavatelů zboží za 15 miliónů korun. K dalšímu růstu kvalifikace pracovníků bude v roce 1977 pro dvacet předních prodavaček uspořádán kurz vedoucích prodejen, patnáct prodavaček bude proškoleno na pokladní, patnáct zařazeno do školy na výuční list a dvacet prodavaček zařazeno na rozdílové zkoušky. Dále proběhnou dva semináře k prohloubení znalostí s Československými státními normami zboží a jejich dodržování. K získání politických, kulturních a společenských vědomostí bude realizováno pět přednášek. Rozvoj pracovní iniciativy hodlají zajišťovat vnitropodnikovou soutěží, do níž bude zapojeno 95 procent zaměstnanců. Na akcích Z našeho města odpracují brigádnických hodin a zavazují se k odvedení 200 centů odpadových surovin. V roce 1977 podají pracovníci 10 zlepšovacích návrhů. Tento socialistický závazek obchodního domu Budoucnost je podložen osobními závazky brigád socialistické práce, osmnácti kolektivy soutěžícími o titul brigáda socialistické práce, šestnácti kolektivy soutěžícími o Štít vzorné provozovny a kolektivními a individuálními závazky ostatních pracovníků. Dopis Morozovových předsedovi Městského národního výboru Dne 20. ledna 1977 obdržel od svých přátel z Moskvy, manželů Morozovových předseda městského národního výboru soudruh František Vystavěl srdečný dopis tohoto znění : S radostí vzpomínáme na prosinec 1975 ve Vašem mladém socialistickém městě. Během 25 dnů jsme měli 30 různých setkání s různými osobami, v různých organizacích. Všude jsme se setkali s projevy bratrství a družby, s projevy lásky k nám a k naší straně. Jsem rád, že jsem mohl opět navštívit zem, kde jsme spolu s Čechy a Slováky bojovali proti společnému fašistickému nepříteli. Naše přání a plány se uskutečnily. Vaše úspěchy jsou velkolepé ve všech oblastech socialistické výstavby. Máte krásné město, město nového pokolení a mladé generace. Rovněž soudruhu Bartošovi patří naše pozdravy. Přejeme Vám hodně zdaru a zdraví, hodně sil v práci pro blaho všech. Ještě jednou hodně úspěchů v práci Městského výboru Komunistické strany Československa, městského národního výboru, organizací Národní fronty, všech Vašich spoluobčanů. Dne 25. ledna 1977 Městský výbor Komunistické strany Československa našeho města projednal na svém posledním zasedání koncepci rozvoje ideologické práce městského výboru Komunistické strany Československa na období 1976 až 1981,

17 kterou vypracovala ideologická komise při městském výboru Komunistické strany Československa pod vedením soudruha Františka Fice. V této koncepci jsou zakotveny hlavní úkoly a cíle ideologické práce, postup zabezpečování hlavních úkolů a cílů, postup působnosti závodních organizací Komunistické strany Československa. Konkrétně jsou zde stanoveny úkoly na úseku politické agitace, názorné agitace, ekonomické propagandy, sdělovacích prostředků a využívání stranického tisku, kulturní politiky, práce s filmem a knihou a upevňování národnostních vztahů. Druhé plenární zasedání Městského národního výboru Dne 26. ledna 1977 v Závodním klubu národního podniku Bytostav se sešli poslanci všech stupňů, zástupci podniků, organizací a složek Národní fronty, působící na území našeho města, na druhé zasedání pléna Městského národního výboru. Jednání se zúčastnili místopředseda Městského výboru Komunistické strany Československa soudruh František Fic, zástupkyně Okresního národního výboru v Karviné soudružka Božena Tvardková a další hosté. Po slibu nových poslanců a organizačních záležitostech s prováděcím plánem a rozpočtem městského národního výboru na rok 1977 přítomné seznámil místopředseda městského národního výboru soudruh ing. Miroslav Canibal. Plán činnosti městského národního výboru v roce 1977 vychází ze základních cílů politiky Komunistické strany Československa, jejichž smyslem je uspokojování potřeb obyvatelstva. V předneseném referátu byl kladen důraz na zkvalitnění racionalizačních metod práce a rozvoj pracovní iniciativy, kterou je třeba hlavně zaměřit k 60. výročí Velké říjnové socialistické revoluci. Ve svém diskusním příspěvku předseda finanční komise městského národního výboru Antonín Kubina informoval přítomné o prověrkové činnosti komise v podnicích a organizacích, řízených národním výborem. Jménem komise doporučil schválení rozpočtu městského národního výboru na rok Ing. Karel Vymětal z národního podniku TRIAS ujistil přítomné o odhodlání zaměstnanců TRIAS splnit všechny plánované úkoly na tento rok. Soudruh František Fic za stranickou organizaci vyzval všechny poslance, členy komisí a zaměstnance městského národního výboru ke zvýšení náročnosti činnosti městského orgánu lidové správy v našem městě. Základní motivace jejich práce musí být další soustavné zlepšování životní úrovně obyvatelstva města Havířova. Zástupci Technických služeb města Havířova Ladislav Hajzler a Bytového podniku Ivan Kožušník hovořili o hnutí socialistického soutěžení v reprezentovaných podnicích a zároveň předali do rukou předsedy městského národního výboru Františka Vystavěla celopodnikové závazky na počest IX. všeodborového sjezdu a 60. výročí Velké říjnové socialistické revoluce. Na závěr zasedání plénum Městského národního výboru schválilo prováděcí plán a rozpočet městského národního výboru na rok Ve dnech 27. a 28. ledna 1977 se v hotelu Merkur konala porada tajemníků okresních a městských výborů Socialistických akademií České socialistické

18 republiky. Za účasti RSDr. Z. Dvořáka, zástupce oddělení agitace a propagandy Ústředního výboru Komunistické strany Československa, RSDr. J. Morise, vedoucího ideologického oddělení krajského výboru Komunistické strany Československa, J. Popelky, vedoucího tajemníka Ústředního výboru Socialistické akademie Československé socialistické republiky a dalších hostů, zhodnotili přítomní tajemníci činnost české organizace Socialistické akademie za uplynulý rok, zejména v účasti lektorů v propagandistické činnosti závěrů XV. sjezdu Komunistické strany Československa, při oslavách 55. výročí vzniku Komunistické strany Československa a v předvolební kampani. Na závěr porady přijali tajemníci prohlášení k chartě Městský aktiv občanských výborů V sobotu dne 29. ledna 1977 se konal v hotelu Merkur městský aktiv občanských výborů. Na tomto shromáždění po zhodnocení činnosti občanských výborů za minulý rok bylo provedeno vyhodnocení celoměstské socialistické soutěže občanských výborů a společenských organizací Národní fronty. Tato socialistická soutěž výrazným způsobem přispěla k tomu, že byl celoměstský závazek města pro rok 1976, vyhlášený na počest XV. sjezdu Komunistické strany Československa, 55. výročí vzniku Komunistické strany Československa a na počest všeobecných voleb, splněn a překročen. Čestné uznání rady Městského národního výboru a finanční odměnu obdržely za dosažené výsledky v této socialistické soutěži tyto občanské výbory : 6, 7, 8, 9, 12, 16, 18, 23, 25, 26, 28, 31, 30, 37, 41, 42, 39, 43, 50, 51, 108, 59, 56, 72, 109, 74, 75, 78, 85, 82, 86, 89, 87, 106, 105, 96, 97, 117, 111, 112, 54, 67, a 63. Čestné uznání rady Městského národního výboru obdržely tyto občanské výbory : 3, 10, 14, 15, 33, 34, 40, 47, 53, 57, 60, 69, 73, 81, 84, 88, 91, 93, 94, 96, 101 a 114. Ze společenských organizací Národní fronty se nejlépe umístily : městský výbor Socialistického svazu mládeže, závodní organizace Sboru požární ochrany Havířov 1 Město, Autosportklub Svazarmu Dolu Dukla, Český svaz žen Havířov 1 Nábřeží a závodní organizace Svazu požární ochrany Havířov Životice. Doklad věčného přátelství Dne 31. ledna 1977 se konala výroční členská schůze Svazu československo sovětského přátelství odbočky gymnázia J. G. Tasovského, na níž členové zhodnotili činnost za uplynulé období. Bylo konstatováno, že mezi nejúspěšnější akce patřily besedy s účastníky zájezdů do Sovětského svazu, přednášky v Klubu obránců míru, na níž byli členové seznamováni se životem v Sovětském svazu, jeho ekonomice a mírové politice, účast na divadelních a filmových představeních a další. Osmým sjezdem Svazu československo sovětského přátelství a 60. výročí Velkého října byly motivovány čestné závazky členů této organizace, které v závěru své výroční schůze přijali.

19 Aktiv Pomocné stráže veřejné bezpečnosti Dne 6. února 1977 v sále Závodního klubu Bytostavu se uskutečnil první okresní aktiv Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti. Tohoto pracovního aktivu, na kterém byly hodnoceny nejen výsledky činnosti za uplynulý rok, ale zároveň vytýčeny na příští období, se zúčastnili představitelé stranických a státních orgánů z našeho města a funkcionáři Sboru národní bezpečnosti v čele s náčelníkem okresního oddělení Veřejné bezpečnosti Karviná soudruhem podplukovníkem Miroslavem Skupníkem. O společensky prospěšné činnosti členů Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti svědčí tato čísla, která byla podložena závazky na počest 60. výročí Velké říjnové socialistické revoluce. Členové Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti v našem městě odslouží v roce 1977 celkem hodin, na brigádách v akci Z odpracují brigádnických hodin, nasbírají kilogramů sběrných surovin, získají 18 bezúhonných občanů k Pomocné stráži Veřejné bezpečnosti, dvacetkráte věnují dobrovolně svou krev a provedou třicet čtyři přednášek na základních devítiletých školách. O velmi dobré činnosti členů Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti svědčí skutečnost, že většina jednotek se umístila na předních místech v soutěži o Rudý prapor rady Severomoravského krajského národního výboru v Ostravě, kterou okresní kolektiv Karviná vyhrál. Bilanční schůze uliční organizace Komunistické strany Československa číslo jedna V úterý dne 8. února 1977 uskutečnila svou bilanční schůzi uliční organizace Komunistické strany Československa číslo jedna Nábřeží. Po úvodní zdravici pionýrů ze základní devítileté školy Komsomolská předseda organizace soudruh Petr Buchníček v hodnotící zprávě s kritickou náročností vyhodnotil práci za uplynulé období, poukázal na klady i nedostatky. Kromě jiných úkolů věnoval výbor uliční organizace Komunistické strany Československa velkou pozornost přípravě členských schůzí a hlavně plnění postupového plánu, ve kterém jsou rozpracovány závěry XV. sjezdu Komunistické strany Československa a přípravám voleb do zastupitelských orgánů všech stupňů. Začátkem letošního roku bude největší pozornost věnována přípravě a průběhu voleb do občanských výborů. Po zhodnocení práce složek Národní fronty v působnosti této organizace, vnitrostranické výchovy a odběru stranického tisku, následovala diskuze. Ve svých vystoupeních diskutující ocenili dobrou práci výboru a celé organizace i aktivitu občanů našeho města. Všichni společně odsoudili pamflet charty 1977, proti kterému v závěru schůze odeslali rezoluci. Jak místopředseda městského výboru Komunistické strany Československa soudruh František Fic, tak i zástupce krajského výboru Komunistické strany Československa v Ostravě soudruh František Meduna, kteří vystoupili v závěru bilanční schůze, ocenili přínos uliční organizace číslo jedna, jak na plnění celoměstského závazku a programu Národní fronty, tak i přínos na poli ideologické a výchovné práce.

20 Rada městského národního výboru Ve středu dne 9. února 1977 se konala čtvrtá schůze rady Městského národního výboru. Za přítomnosti vedoucích odborů byla provedena kontrola usnesení. Odbor bytového hospodářství předložil zprávu o hospodaření bytovým a nebytovým fondem v roce Celkem bylo v roce 1976 přiděleno 108 bytů a v evidenci je k 31. prosinci uchazečů o byty. V loňském roce se uskutečnilo 247 výměn bytů mezi občany. Rada městského národního výboru rovně6 projednala plnění plánu asanačních a rekultivačních akcí na pod dolovaném území města za rok 1976 a plán na letošní rok. Plán na rok 1976 byl ve výši Kčs ,- korun a splněn byl ve výši Kč ,-. Dále byly projednány výsledky inventarizace v roce 1976 a vyhodnocení jednotného plánu kulturně výchovné činnosti za uplynulý rok a plán této činnosti na letošní rok. Informativní zpráva hovořila o činnosti Městského domu pionýrů a mládeže za rok 1976 a výhled této činnosti na rok V organizační části jednání rady městského národního výboru byly projednány politickoorganizační opatření ke Dni učitelů a plenární zasedání, které se uskuteční v dubnu 1977, plán akcí na rok 1977 a vyhodnocení celoměstského aktivu občanských výborů. Rovněž byla projednána opatření k volbám do občanských výborů a zabezpečení provedení Branného dne kapitána Rudolfa Jasioka. K 31. prosinci 1976 měl Havířov celkem obyvatel, celkový přírůstek obyvatel za rok 1976 činil osob. Nejvíce obyvatel má městská čtvrť Havířov 2 Podlesí., kde žije obyvatel a nejméně v počtu obyvatel 238 osob má městská čtvrť Havířov jedna Dulňák. V závěru jednání rada Městského národního výboru projednala některé organizační a kádrové záležitosti. Milicionáři mezi pionýry Dne 12. února 1977 strávili příjemné a užitečné odpoledne pionýři základní devítileté školy na ulici Palackého v našem městě. Ve svém středu přivítali zástupce Závodní jednotky Lidových milicí z Dolu Dukla. Soudruzi z této jednotky si nejprve s nimi pobesedovali a to nejen o samotných únorových událostech v roce 1948, ale i co jim předcházelo. Po besedě se uskutečnil závod branné všestrannosti, který organizovalo vedení základní devítileté školy se Závodní jednotkou Lidových milicí Dolu Dukla. Soutěžilo se v hodu granátem, střelbě ze vzduchovek, odhadu vzdálenosti, ve znalostech ze zdravovědy, překonávání překážek a z politických znalostí. Celý program se pionýrům líbil a těší se již dnes na další setkání s milicionáři.

PŘÍLOHA C PROGRAMY JEDNÁNÍ SCHŮZÍ OKRESNÍ KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE OKRESNÍHO VÝBORU KSČ ÚSTÍ NAD LABEM 1979 1983 [1]

PŘÍLOHA C PROGRAMY JEDNÁNÍ SCHŮZÍ OKRESNÍ KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE OKRESNÍHO VÝBORU KSČ ÚSTÍ NAD LABEM 1979 1983 [1] PŘÍLOHA C PROGRAMY JEDNÁNÍ SCHŮZÍ OKRESNÍ KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE OKRESNÍHO VÝBORU KSČ ÚSTÍ NAD LABEM 1979 1983 [1] [2] Zápis z plenárního zasedání 30. 1. 1979 1979 A 273 1. Plán práce na rok 1979 2.

Více

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU 2877 1 Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové 1964-1990 OBSAH ÚVOD 3 I 4 4 4 4 5 Seznam zkratek 5 6 INVENTÁRNÍ SEZNAM 7 8 8 II.

Více

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH - tento vzor není závazný a slouží pouze pro upřesnění jednotlivých kroků konání VVH SDH a to SDH, kteří nemají tolik zkušeností z konáním VVH -

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo náměstka pro státní službu. Posuzovány

Více

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 Sbor dobrovolných hasičů v Únanově 671 31 Únanov IČ: 45657343 hasiciunanov@seznam.cz Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 V Únanově dne 23.1.2009 vypracovali Ing. Lukáš

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013

Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Společnost GAUDEAMUS o.p.s byla založena dle zakládací smlouvy ze dne 5. 11. 1998 těmito

Více

Zpráva o činnosti úseku mládeže SH ČMS za rok 2012

Zpráva o činnosti úseku mládeže SH ČMS za rok 2012 Zpráva o činnosti úseku mládeže SH ČMS za rok 2012 V roce 2012, v roce ve kterém jsme oslavili 40. výročí od založení hry Plamen, bylo ve Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska organizováno 49 254 dětí

Více

Shromáždění se zúčastnilo z pozvaných 90 ZO OS DLV Morava II. 40 zástupců ZO z celkem 37 ZO, t.j. 41,11%.

Shromáždění se zúčastnilo z pozvaných 90 ZO OS DLV Morava II. 40 zástupců ZO z celkem 37 ZO, t.j. 41,11%. Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice Oblastní pracoviště - Oblast III. Zastoupení pro kraje Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký a Moravskoslezský

Více

PŘÍLOHA B 3 PROGRAMY JEDNÁNÍ SCHŮZÍ PŘEDSEDNICTVA OKRESNÍHO VÝBORU KSČ ÚSTÍ NAD LABEM 1976 1989 [1]

PŘÍLOHA B 3 PROGRAMY JEDNÁNÍ SCHŮZÍ PŘEDSEDNICTVA OKRESNÍHO VÝBORU KSČ ÚSTÍ NAD LABEM 1976 1989 [1] PŘÍLOHA B 3 PROGRAMY JEDNÁNÍ SCHŮZÍ PŘEDSEDNICTVA OKRESNÍHO VÝBORU KSČ ÚSTÍ NAD LABEM 1976 1989 [1] [2] Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 3. 11. 1976 1976 A 166 1. Bilance pracovních sil v okrese a

Více

Výroční hodnotící celoroční zpráva. ve školním roce 2010-2011

Výroční hodnotící celoroční zpráva. ve školním roce 2010-2011 Dům dětí a mládeže Rokycany, Čechova 1155 Rokycany 337 01 Výroční hodnotící celoroční zpráva ve školním roce 2010-2011 Dům dětí a mládeže Rokycany,Čechova 1155 Rokycany 337 01 Tel., fax.: 371 722 618 e.mail:

Více

451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991,

451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991, Systém ASPI - stav k 17.5.2007 do částky 42/2007 Sb. a 20/2007 Sb.m.s. Obsah a text 451/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2009 451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991, kterým se

Více

KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012

KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012 KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012 ZPRACOVALI: PŘEMYSL VOTAVA KATEŘINA PRŮDKOVÁ V PRAZE DNE 10. LEDNA 2013 Úvod

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI KRS Jč KRAJE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI KRS Jč KRAJE ZA ROK 2013 ZPRÁVA O ČINNOSTI KRS Jč KRAJE ZA ROK 2013 Pro zpracování zprávy o činnosti krajské rady byla využita metodika zvolená při rozpracování závěrů 2. Sjezdu Rady a naší krajské konference, kterou tvoří 7 oblastí.

Více

ZÁKLADNÍ LISTINY SVMS

ZÁKLADNÍ LISTINY SVMS ZÁKLADNÍ LISTINY SVMS STANOVY SVAZU VODÁKŮ MORAVY A SLEZSKA HLAVA 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Svaz vodáků Moravy a Slezska (dále jen SVMS) je dobrovolným sdružením samostatných klubů. Vzniká ve smyslu zákona o

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Č.K.V. Král. Vinohrady

Č.K.V. Král. Vinohrady Archiv sportu a tv inventář č. 97 NAD č. 242 Č.K.V. Král. Vinohrady (Cyklistický oddíl: TJ Sokol Vinohrady, TJ Spartak Praha Stalingrad, TJ Bohemians ČKD) 1882 1972 V Praze 2011 Lucie Swierczeková Ú v

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Zpráva o činnosti pobočky JČMF Jihlava za rok 2014

Zpráva o činnosti pobočky JČMF Jihlava za rok 2014 Zpráva o činnosti pobočky JČMF Jihlava za rok 2014 Členská základna Jihlavské pobočky působí v okresech Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou a počtem členů patří mezi menší pobočky.

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Zápis z valné hromady TJ Spartak Pelhřimov

Zápis z valné hromady TJ Spartak Pelhřimov Zápis z valné hromady TJ Spartak Pelhřimov Zúčastnění: příloha č. 1 prezenční listina příloha č. 2 prezenční listina volební valné hromady Datum konání: 10.června 2015 Místo konání: sportovní hala Pelhřimov

Více

Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012. Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva

Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012. Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012 Téma: Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Mgr.Bohumír Martínek, Ph.D. Vedoucí Ústřední odborné

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4.

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4. Školská rada Předseda Zřizovatelská sekce: Rodičovská sekce: Pedagogická sekce: Hana Zahradníčková Jana Vaňková Alena Sobíšková Hana Zahradníčková Hana Beranová Dana Dostálová Pravidelně zvaní hosté Věra

Více

Zápis č. 4/2010. z veřejného závěrečného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 6. 10. 2010 v zasedací místnosti obce

Zápis č. 4/2010. z veřejného závěrečného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 6. 10. 2010 v zasedací místnosti obce Zápis č. 4/2010 z veřejného závěrečného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 6. 10. 2010 v zasedací místnosti obce Přítomni: - zastupitelé 14 viz pres. listina příloha č. 1 - omluven

Více

Nárůst počtu vyšetření klientů s mentálním postižením v SPC

Nárůst počtu vyšetření klientů s mentálním postižením v SPC Speciálně pedagogické centrum Školské poradenské zařízení fungující jako součást školy je svou činností zaměřeno na dva druhy postižení. Věnuje se dětem, žákům a studentům s vadami řeči a dětem, žákům

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Opava, Šrámkova 4 Šrámkova 4, 747 05 Opava Identifikátor školy:

Více

Kandidátka pro volbu předsedy OFS Klatovy

Kandidátka pro volbu předsedy OFS Klatovy Kandidátka pro volbu předsedy OFS Klatovy Volební období 2013-2017 Jméno a příjmení Naroz./ ID Zaměstnání Bydliště Člen klubu Do VV navrhuje ČERVENÝ Jan 9.6.1951 51060042 státní zaměstnanec Klatovy, Měchurova

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1988. Uverejnené: 28.06.1988 Účinnosť od: 01.07.1988

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1988. Uverejnené: 28.06.1988 Účinnosť od: 01.07.1988 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1988 Uverejnené: 28.06.1988 Účinnosť od: 01.07.1988 116 Z Á K O N České národní rady ze dne 28. června 1988, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady

Více

Zápis z jednání VV KSH Pardubického kraje ze dne 29.3.2011 ve Svojanově

Zápis z jednání VV KSH Pardubického kraje ze dne 29.3.2011 ve Svojanově Zápis z jednání VV KSH Pardubického kraje ze dne 29.3.2011 ve Svojanově Přítomni : - dle prezenční listiny ( příloha zápisu) Program jednání : 1) Zahájení, 2) Zpráva starosty KSH 3) Informace z ústředních

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 5 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4.

Více

Zahájení provedl Dr. Černý, který uvítal všechny účastníky zasedání.

Zahájení provedl Dr. Černý, který uvítal všechny účastníky zasedání. Zápis z jednání Rady Asociace středních školy oborů kadeřník a kosmetička ČR ze dne 11. 10. 2007 Jednání bylo přítomno 9 z 13 členů Asociace. Omluveni : SŠ Liberec, SŠ Žďár nad Sázavou Neomluveni : SŠ

Více

Statut odborných rad

Statut odborných rad Soubor předpisů SH ČMS I / 7 2010 Statut odborných rad Statut odborných rad Sdružení hasičů Čech,Moravy a Slezska (dále jen SH ČMS) vychází ze Stanov přijatých III. řádným sjezdem SH ČMS v Klatovech konaným

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 PO 1. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Telefon: +420 595 620 045 E-mail: info@nadace-landek.cz +420 604 168 008 Internet: www.nadace-landek.cz

Více

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE Zápis č. 7/2015 z jednání VV dne 6. 5. 2015 Místo jednání: Praha, Kancelář JIMI CZ a.s., Účastníci: Výkonný výbor - David Frydrych (DF), Jiří Vinter (JV), Jaroslav Borovský

Více

Činnost KORM za rok 2014

Činnost KORM za rok 2014 Činnost KORM za rok 2014 Vážené hasičky, hasiči, vážení hosté, dovolte mi, abych Vás v krátkosti seznámil s činností KORM PK za rok 2014. Zasedání KORM se doposud uskutečnilo celkem třikrát, čtvrtá rada

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4. 2011

Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4. 2011 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -12- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4.

Více

Název - sídlo - obvody činnosti. Svaz učitelů tance Praha, občanské sdružení. Novozámecká 715, Hostavice Praha 9, 198 00

Název - sídlo - obvody činnosti. Svaz učitelů tance Praha, občanské sdružení. Novozámecká 715, Hostavice Praha 9, 198 00 STANOVY SVAZU UČITELU TANCE PRAHA, občanské sdružení 1 Název - sídlo - obvody činnosti Název organizace : Právní forma: Používaná zkratka: Sídlo organizace: Svaz učitelů tance Praha, občanské sdružení

Více

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. března 2013

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. března 2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. března 2013 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE)

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) 1960 schválen zákon o III. pětiletém plánu Nesplnitelné úkoly Vypínání elektrické energie Selhání zásobování uhlím Ochromení železniční dopravy uhelné prázdniny Pomoc jiným

Více

Ocenění a vyznamenání členů a Sborů dobrovolných hasičů. zpracoval Michal Bílek

Ocenění a vyznamenání členů a Sborů dobrovolných hasičů. zpracoval Michal Bílek Ocenění a vyznamenání členů a Sborů dobrovolných hasičů zpracoval Michal Bílek Jak můžete ocenit své členy - Řídíme se Statutem čestných vyznamenání a titulů SH ČMS, který byl schválen shromážděním starostů

Více

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006 Výroční zpráva Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru za rok 2006 Obsah: I. Informace o sdružení 1. Cíle a poslání sdružení 2. Registrace a orgány sdružení 3. Činnost v roce 2006 II.

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE Obec Dětmarovice ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice na svém jednání dne 12.12.2007 usnesením číslo 154/7 schválilo Zásady

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Druh služby: Odborné sociální poradenství, id.č. 3721364 Kapacita služby: Okamžitá

Více

Práci hodnotíme takto: 1. Myslivecké hospodaření

Práci hodnotíme takto: 1. Myslivecké hospodaření ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE na VČS MS Hrabišín, o.s. konané 30. března 2013 Revizní komise, ve složení: Aleš Hás a Jakub Drimaj, předkládá výroční členské schůzi následující zprávu o hodnocení činnosti MS Hrabišín,

Více

Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2013, 2014

Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2013, 2014 Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2013, 2014 Veškerá plnění jsou nenároková a vztahují se pouze na členy ZO OSŽ Ostrava a v některých případech i na rodinné příslušníky

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 13. 6. 2008. Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín)

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 13. 6. 2008. Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) 4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 13. 6. 2008 Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka Pořadí Název Adresa Průměr na

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 Signatura: an4as103 Okresní pracoviště Nový Jičín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Mateřská škola Bartošovice,

Více

GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA, LITOMĚŘICE, Svojsíkova 1, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.1082

GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA, LITOMĚŘICE, Svojsíkova 1, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.1082 NÁZEV ŠKOLY GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA, LITOMĚŘICE, Svojsíkova 1, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.1082 ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV MATERIÁLU TÉMA SADY Dokumenty k českým dějinám po roce 1989 ROČNÍK 4.

Více

MEZINÁRODNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ A BENCHMARKING. 17.9.2009 Martin Mgr.Stanislav Loskot

MEZINÁRODNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ A BENCHMARKING. 17.9.2009 Martin Mgr.Stanislav Loskot MEZINÁRODNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ A BENCHMARKING 17.9.2009 Martin Mgr.Stanislav Loskot MEZINÁRODNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ A BENCHMARKING Rozvoj přeshraniční spolupráce, vzájemné porovnávání mezi partnerskými městy

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Základní organizace OS KOVO Třinecké železárny VOLEBNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ORGANIZACE OS KOVO TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY

Základní organizace OS KOVO Třinecké železárny VOLEBNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ORGANIZACE OS KOVO TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY Základní organizace OS KOVO Třinecké železárny VOLEBNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ORGANIZACE OS KOVO TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY Schválený konferencí ZO OS KOVO TŽ 24.4.2012 Seznam použitých zkratek: ZO TŽ OS KOVO VZO P-VZO

Více

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 14/1.1 Program 14. zasedání

Více

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení 1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET Článek I. Základní ustanovení Založení a vznik a) Občanské sdružení POP BALET (dále v textu jen sdružení, nebo PB). b) Sdružení bylo založeno ustavující valnou hromadou,

Více

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 16. 6. 2006. Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín)

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 16. 6. 2006. Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) 4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 16. 6. 2006 Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka Pořadí Název Adresa Průměr na

Více

Zpráva o činnosti za rok 2010

Zpráva o činnosti za rok 2010 Sdružení zastánců dětských práv česká sekce Defence for Children International 116 47 Praha 1, Senovážné nám. 24 Tel: 603 438 822, e-mail: dci.praha@seznam.cz Zpráva o činnosti za rok 2010 Česká sekce

Více

Hospodářská komora okresu Karviná SEKCE VZDĚLÁVÁNÍ. Karviná

Hospodářská komora okresu Karviná SEKCE VZDĚLÁVÁNÍ. Karviná Hospodářská komora okresu Karviná SEKCE VZDĚLÁVÁNÍ Karviná 2004 1 Hospodářská komora okresu Karviná sekce vzdělávání ORGANIZAČNÍ STRUKTURA: Představenstvo Hospodářské komory okresu Karviná Sekce vzdělávání

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Praha 26. srpna 2015 č. j.: 619/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Ředitel Státní plavební správy, jako

Více

NZ 80/2005 N 84/2005 strana první. N o t á ř s k ý z á p i s

NZ 80/2005 N 84/2005 strana první. N o t á ř s k ý z á p i s NZ 80/2005 N 84/2005 strana první N o t á ř s k ý z á p i s sepsaný dne devatenáctého září roku dva tisíce pět (19.9.2005) mnou JUDr. Lenkou Leszay, Ph.D., LL.M., notářkou v Praze, se sídlem notářské kanceláře

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Č.j.: 51785/8/2015-MZE-11130 Datum: 25. září 2015 Státní tajemník v Ministerstvu zemědělství jako

Více

Organizační a jednací řád poboček JČMF

Organizační a jednací řád poboček JČMF Organizační a jednací řád poboček JČMF Výbor Jednoty českých matematiků a fyziků (dále Výbor JČMF) vydává podle článku 25 bodu n) Stanov JČMF, schválených dne 4.7.2014 v Brně, tento řád, jímž se stanoví

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Metodický pokyn starosty SH ČMS

Metodický pokyn starosty SH ČMS Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Kancelář sdružení, Římská 45, Praha 2 Metodický pokyn starosty SH ČMS Ročník : 2008 V Praze dne: 27. listopadu 2008 Číslo: 2 Metodický pokyn Sdružení hasičů Čech,

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2010 Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně čl. I Úvod 1. Tyto zásady stanovují jednotný postup při poskytování finančních prostředků z rozpočtu Města Kadaně za účelem podpory rozvoje činností

Více

Z Á P I S z jednání Valné hromady OS ADMIN ČR ze dne 9. 10.10.2014

Z Á P I S z jednání Valné hromady OS ADMIN ČR ze dne 9. 10.10.2014 Z Á P I S z jednání Valné hromady OS ADMIN ČR ze dne 9. 10.10.2014 Místo konání: Zahájení a ukončení jednání: Předsedající: Přítomni: Omluveni: Nepřítomni: DM a ŠJ Písek 9.10.2014-15,30 hod. 10.10.2014

Více

Stanovy Spolku přátel Třeboně

Stanovy Spolku přátel Třeboně Stanovy Spolku přátel Třeboně strana 1 Stanovy Spolku přátel Třeboně Článek 1. Název a sídlo 1. Název občanského sdružení je: Spolek přátel Třeboně ( dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku přátel Třeboně je:

Více

Zápis z Valné hromady 2012

Zápis z Valné hromady 2012 Zápis z Valné hromady 2012 SOKOL / 2012 / Valná hromada HISTORIE Datum Verze Popis Autor 12. 2. 2013 1 Vytvoření dokumentu David Hlaváč OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO 2012... 2 1.1 Zpráva

Více

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Článek 1 Název a sídlo 1. Název zapsaného spolku je: Hortensia, z. s. (dále jen spolek) 2. Sídlem spolku Hortensia je: Panská 174/7, 370 01 České Budějovice

Více

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně.

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. OPIS SOKOL - 1945 Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. Tak zahájena znovu činnost naší jednoty po čtyřleté nucené přestávce za doby německé okupace, strašného utrpení

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Zápis. Podrobný program jednání ustavující členské schůze MAS Jablunkovsko

Zápis. Podrobný program jednání ustavující členské schůze MAS Jablunkovsko Zápis o ustavující členské schůzi zájmového sdružení právnických osob podle ustanovení 20 f a následujících ustanovení zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších platných předpisů,

Více

Zápis z jednání Valné hromady

Zápis z jednání Valné hromady Zápis z jednání Valné hromady Místo konání: Dne: Městský úřad v Žamberku, zasedací místnost 14.04.2010, od 15.00 hodin Účastníci: Ing. Oldřich Žďárský, Ing. Josef Paďour, Ing. Dana Hubálková, Jan Vychplná

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od: 25.04.2011 Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/11 OBSAH : Název str.: 1. Článek 1 Volební

Více

S T A N O V Y. Obecná ustanovení. 2 Poslání a cíle

S T A N O V Y. Obecná ustanovení. 2 Poslání a cíle Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny S T A N O V Y 1 Obecná ustanovení 1. Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny ( dále jen ČSHLM

Více

Zápis. Program: K bodu 2. Schválení programu jednání, účasti hostů a ověřovatele zápisu.

Zápis. Program: K bodu 2. Schválení programu jednání, účasti hostů a ověřovatele zápisu. Zápis z 20. jednání výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 16. 12. 2014 od 12:30 hodin v restauraci Hotelu Vacek Pod věží Hradec Králové

Více

SMĚRNICE ČINNOSTI S KOLEKTIVY MLADÝCH HASIČŮ. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

SMĚRNICE ČINNOSTI S KOLEKTIVY MLADÝCH HASIČŮ. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska SMĚRNICE ČINNOSTI S KOLEKTIVY MLADÝCH HASIČŮ Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ------------------------------------------------------------------------------------------------- H L A V A I Článek

Více

STATUT ČESTNÝCH VYZNAMENÁNÍ A TITULŮ SH ČMS

STATUT ČESTNÝCH VYZNAMENÁNÍ A TITULŮ SH ČMS Soubor předpisů SH ČMS I/3-2006 STATUT ČESTNÝCH VYZNAMENÁNÍ A TITULŮ SH ČMS I. Řádní členové Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v souladu se Stanovami sdružení, zákonnými předpisy a potřebami občanů,

Více

Obecná ustanovení. Priority v dotační oblasti: Kultura

Obecná ustanovení. Priority v dotační oblasti: Kultura Dotační priority pro rok 2015 Obecná ustanovení Tyto Dotační priority stanoví podmínky pro poskytování programových dotací v jednotlivých oblastech pro rok 2015 v souladu se Zásadami pro poskytování programových

Více

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -17- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín. Zápis č.

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -17- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín. Zápis č. Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -17- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín Zápis č. 5/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 25. 5.

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 15/2012

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 15/2012 Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434 IČ: 00 29 66 86 739 37 Horní Bludovice Usnesení č. 15/2012 z 15. schůze Rady obce Horní Bludovice konané dne 1. srpna 2012 V Horních Bludovicích dne 1.

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Plánování v oblasti vod

Plánování v oblasti vod Plánování v oblasti vod Mgr. Michaela Vojtěchovská Šrámková Odbor ochrany vod michaela.vojtechovska@mzp.cz Vodoprávní úřady Nové Město, 29. 30. 4. 2015 Obsah prezentace Legislativa Co je plánování? Jaké

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb. o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen zákon

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně

Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně Jednání zahájeno v 15:15 hod. Přítomni: viz prezenční listina, která tvoří nedílnou přílohu tohoto zápisu

Více