nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012 2013"

Transkript

1 nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok ZÁŘÍ

2 Podle 10 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění pozdějších předpisů, zprávu předkládá GYMNÁZIUM, FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace Obsah 1. Úvod Základní údaje o škole Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku Přehled pracovníků školy Údaje o přijímacím řízení Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků maturitních zkoušek Výsledky vzdělávání Statistika tříd Výsledky maturitních zkoušek Umístění absolventů Testování Další vzdělávání pedagogických pracovníků Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Úspěchy žáků ve školním roce Pořadatelství soutěží Činnost výchovného poradce Prevence sociálněpatologických jevů činnost metodika Výsledky inspekční a kontrolní činnosti Základní údaje o hospodaření školy za rok Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Projekty realizované školou a financované z cizích zdrojů Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Závěrečné zhodnocení činnosti školy Tato výroční zpráva byla zpracována v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Zaměstnanci a žáci školy v ní uvedení písemně souhlasili se zveřejněním svých osobních údajů nebo fotografií. 2

3 1. Úvod Pohled do historie školy Historie středoškolské výuky se ve Frýdlantě nad Ostravicí datuje od roku 1954 nejprve jako Jedenáctiletá střední škola, od níž se v roce 1960 oddělily nejvyšší tři ročníky a vznikla Střední všeobecně vzdělávací škola (SVVŠ). Ta zachovávala tradiční dělení výuky na větev humanitní a přírodovědnou. Malá šestitřídní škola sídlila ve značně stísněných prostorách bývalého kláštera s lokálním vytápěním, bez tělocvičny, bez školní jídelny, s jednou kanceláří, ředitelnou, sborovnou a jediným kabinetem. Od roku 1968 pokračovala škola už pod názvem gymnázium bylo čtyřleté, počet tříd se zvýšil na osm. Klášterní prostory již naprosto nedostačovaly, byl proto vytvořen projekt na nové osmitřídní gymnázium. Jeho stavba se v dobách komunistické totality protáhla na neuvěřitelných deset let! Vyučující i žáci se konečně dočkali důstojného prostředí kabinetů, učeben, laboratoří i sociálního zázemí, nicméně zvýšená porodnost 70. let způsobila, že se plánovaný počet tříd rozrostl na dvanáct. Je tedy patrné, že prostory školní budovy nepostačovaly už v době otevření. V prvním roce působení nebyla dokončena ani školní jídelna, ani tělocvičny. Ty po svém otevření obě připadly sousední základní škole. Přelom znamenal rok 1989 a léta následující. Naším zřizovatelem se stalo ministerstvo školství a získali jsme právní subjektivitu. Od roku 1993 se na škole vyučuje podle šestiletého i čtyřletého vzdělávacího cyklu, zaměření všeobecné. Současnost školní rok V současnosti každoročně opouští školu několik desítek absolventů. Jsem přesvědčena, že prošli studiem náročným, kvalitním. Svědčí o tom i mnohé jejich úspěchy, a to nejen celorepublikové, dokonce i mezinárodní. Pro ilustraci alespoň pár příkladů: Josef Svoboda, žák 6. ročníku, zvítězil v oboru matematika hned několikrát. V matematické olympiádě kategorie A vyhrál krajské kolo, na celostátní úrovni získal 3. místo a stal se reprezentantem České republiky na Mezinárodní matematické olympiádě (IMO) v Kolumbii v červenci Zvítězil i v okresním kole soutěže Matematický klokan. Zúčastnil se také mezinárodní matematické soutěže středoškolských týmů Náboj 2013 zde v týmu seniorů společně s Dagmar Bendovou, Lukášem Červenkou, Marií Hlavačkovou a Ivo Saniterem dosáhli obdivuhodného výsledku obsadili 10. místo z 81 týmů České republiky a 16. místo ze 148 týmů v mezinárodním žebříčku! Úspěšní jsme byli i v Středoškolské odborné činnosti (SOČ). Lukáš Červenka a Pavel Valach, taktéž letošní maturanti, obsadili 3. místo v krajském kole v oboru informatika. Ještě výše postoupil v soutěži SOČ Vojtěch Brlík, žák předposledního ročníku našeho gymnázia. Po úspěšném krajském kole obsadil 1. příčku v kole ústředním, a to v oboru biologie (ornitologie) Ochrana a tvorba životního prostředí. Vznikla velmi zajímavá práce na téma Semikvantitativní studie avifauny lokality Metylovičky možnost analýzy kompletních seznamů pozorovaných druhů. V práci popsal a na své oblíbené lokalitě ověřil málo používané metody analýzy dat, které by mohly v budoucnu velmi dobře posloužit při zpracování rozsáhlých ornitologických databází. Vojtěch za svou práci získal nejen první místo, ale obdržel ještě i řadu ocenění: Cenu MŠMT, Cenu Mendelovy univerzity v Brně, Cenu Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, Cenu JCMM, Cenu CZ.NIC, Cenu Národního centra pro mladé chemiky. 3

4 Nesmíme zapomínat ani na humanitní obory. Úspěšné bylo krajské kolo soutěže v anglickém jazyce a konverzaci pro žákyni 2. ročníku G6 Terezu Košařovou obsadila 4. místo. A zároveň přivezla 4. místo i z ústředního kola literární soutěže Škola základ života (tvorba epigramů a aforismů). A takto bychom mohli pokračovat. Veškeré výsledky našich žáků naleznete v kapitole 8.1 Úspěchy žáků ve školním roce O kvalitě studia na našem gymnáziu svědčí i výsledky státních maturitních zkoušek (viz též dále v samostatné kapitole 6.3). V jarním termínu MZ uspěli všichni žáci a rozhodně neudělali ostudu své škole. Svědčí o tom např. průměrné skóre v anglickém jazyce v G4 90,3%, v G6 95,9 %; v českém jazyce v G4 81 %, v G6 85,8 % atpod. V posledních letech se škola mění i materiálně, a to nejen budova, ale i vybavení kabinetů a učeben. Předchozí oprava střechy, výměna starých oken za nová plastová, generální oprava sociálních zařízení v celé budově byly ve druhém pololetí školního roku (za nového vedení) doplněny o nová okna ve sklepních prostorách a o nové protipožární dveře (= únikový východ) v přízemí budovy. Téměř havarijní vodovodní potrubí ve sklepě a v laboratoři chemie bylo nahrazeno novým, velká část budovy byla o prázdninách vymalována. V prvním podlaží probíhají už od jarních měsíců práce související se stavbou tělocvičny. Nataženo je vodovodní potrubí spojující školu s objektem budoucí tělocvičny, vně budovy dennodenně pracují bagry, které hloubí základy pro novou tělocvičnu. Měla by být uvedena do provozu nejpozději v říjnu

5 Příkladná je spolupráce se sousední základní školou i jejím zřizovatelem, městem Frýdlant nad Ostravicí. Od nich si pronajímáme část svých prostor včetně tělocvičen, využíváme i jejich jídelnu (Scolarest). Zřizovatel vyšel vstříc našemu požadavku na renovaci učebny výtvarné výchovy, která se nachází právě v pronajatých prostorách. Místnost se těmito úpravami značně prosvětlila, zvětšila, má nové podlahové krytiny, samostatnou místnost pro keramickou pec, nové osvětlení i umyvadla. Nové sociální zařízení zde nahradilo původní, jež bylo v havarijním stavu. V souvislosti s generální opravou oken na základní škole budou stará okna v blízké budoucnosti nahrazena i zde, jakož i v částech budov, které si pronajímáme. Zástupkyně ředitelky školy je členkou školské a kulturní komise při Odboru školství MěstÚ ve Frýdlantě nad Ostravicí a zajišťuje tak neustálý kontakt mezi gymnáziem a městem, jeho představiteli. Spolupráce se odehrává např. na poli kulturním nebo sportovním (např. účast gymnázia na výtvarných výstavách pořádaných městem, spolupráce při organizaci literárních soutěží, organizace sportovního turnaje pro frýdlantské školy v rámci Frýdlantských sportovních her apod.). Město nás podporuje i finančně: každoročně obdržíme některý z grantů kupříkladu na ocenění žáků při sportovních soutěžích nebo na pořádání celookresní matematické soutěže atpod. Spolupráce přesahuje i dosah města projevuje se hlavně v družební oblasti (letitá družba s gymnáziem v severoněmeckém Friedlandu). Budoucnost školy, stejně tak jako její minulost, se vždy posuzuje dvojím pohledem: jak vzkvétá po stránce materiální, ale hlavně jak se jí daří ve výchovně vzdělávacím procesu. V první oblasti máme nyní optimistické vyhlídky. Staví se nová tělocvična, nadějně vzhlížíme i k projektu týkajícímu se výstavby dvou laboratoří, biologicko-fyzikální a chemické. Projekt environmentální výchovy, který nám byl schválen, může zase přinést nejen materiální přilepšení odborné učebně biologie, ale i případný výjezd skupiny žáků do terénu. 5

6 Značná angažovanost nového vedení školy v projektové oblasti slibuje např. budoucí expanzi žáků do Anglie, a to s využitím grantu v rámci projektu Comenius. Příkladná je i dlouholetá spolupráce se severoněmeckým Friedlandem, který je zároveň i družebním městem Frýdlantu nad Ostravicí. Při loňské výměně žáků obou gymnázií jsme byli pozváni na oslavu dvousetletého založení prvního německého sportovního spolku (TSV Friedland 1814). Tuto návštěvu bychom chtěli financovat částečně ze zdrojů Českoněmeckého fondu budoucnosti. Jednání s německou stranou intenzivně probíhají, termín je plánován na Prvotním posláním našeho gymnázia je ovšem výchovně vzdělávací činnost. Škola je po celá léta proslulá svou náročností, ze které nechceme slevit ani v letech, kdy žáků v důsledku demografického vývoje bude ubývat. Věříme, že do budoucna si Frýdlant nad Ostravicí udrží desetitřídní všeobecné státní gymnázium s dobrou pověstí. Tu pomáhají utvářet společnými silami všichni zaměstnanci školy, především pedagogičtí pracovníci. Jim patří můj dík za vykonanou práci. Ing. Petra Schwarzová ředitelka školy 6

7 2. Základní údaje o škole Úřední název a adresa školy: Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace IČO: IZO: Identifikátor zařízení: Zřizovatel školy: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ, RADA KRAJE 28. října 117, Ostrava, IČ V souladu s ustanovením 2 zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků majetku České republiky do majetku krajů, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., přešla funkce zřizovatele na kraj ke dni 1. dubna 2001, tj. ke dni účinnosti rozhodnutí MŠMT č. j /2001 ze dne 30. března Organizace byla zřízena ke dni 1. října Zřizovací listinu vydala 20. prosince 2001 Rada kraje, Moravskoslezský kraj, na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 7/77/1 ze dne 13. prosince 2001 (ZL/264/2001). Dodatek č. 1: D1/ZL/264/2001 ze dne 11. dubna 2002; Dodatek č. 2: D2/ZL/264/2001 ze dne 29. září 2005; Dodatek č. 3: D3/ZL/264/2001 ze dne 14. října 2009; Dodatek č. 4: D4/ZL/264/2001 ze dne 5. září Právní forma: příspěvková organizace Organizace je právnickou osobou a právním nástupcem příspěvkové organizace Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, zřízené Ministerstvem školství, mládeže tělovýchovy dne Cílová kapacita školy: 360 (180 G G6) Kontakty telefon: sekretářka + vedení matriky , ekonomka ředitelka zást. ředitele vých. poradkyně metodička prevence Adresy pro dálkový přístup: www stránky: Vedení školy: zástupkyně statutárního orgánu: Mgr. Marie Čupová (do ) zástupce zástupkyně stat. orgánu: Mgr. Aleš Nezhoda (do ) ředitelka školy: Ing. Petra Schwarzová (od ) zást. ředitelky: Mgr. Marie Čupová (od ) výchovná poradkyně: PaedDr. Šárka Magnusková metodička prevence: Mgr. Dagmar Pavlisková 7

8 Charakteristika školy: Gymnázium ve Frýdlantě nad Ostravicí je od právním subjektem. Statutárním orgánem organizace je ředitel, jmenovaný radou kraje. Jedná jménem organizace navenek samostatně a je za svou činnost odpovědný radě kraje. Organizace hospodaří s movitým i nemovitým majetkem předaným zřizovatelem (viz dále), nevlastní ubytovací zařízení ani jídelnu. Žáci se stravují v jídelně sousední ZŠ, kterou provozuje společnost Scolarest. Stravné pro nižší stupeň víceletého gymnázia (do 14 let věku) činí 24,50 Kč, pro žáky čtyřletého cyklu a vyššího stupně šestiletého cyklu (od 15 let) 26,50 Kč. Hlavním cílem organizace je uskutečňovat vzdělávání a výchovu žáků podle vzdělávacích programů, poskytujeme střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Škola má všeobecné zaměření pouze s denní formou studia a nabízí svým uchazečům studijní cyklus čtyřletý (G4) i šestiletý (G6). Obory studia: K/41 Gymnázium K/61 Gymnázium Počet tříd a žáků ve školním roce : Denní studium: 11 tříd, 313 žáků Večerní studium: 0 Jiné formy studia: 0 Průměrný počet žáků ve třídě: Počet žáků ve školním roce Šestileté studium nižší stupeň 49 Šestileté studium vyšší stupeň 120 Čtyřleté studium 144 Celkem žáků 313 Pedagogický sbor ve školním roce : Počet učitelů: 27 Průměrný věk učitelů: 44,11 let Počet žáků na 1 učitele: 11,59 Vybavenost školy a její modernizace: Výuka na našem gymnáziu probíhá jednak v objektu vlastním (= budova čp. 1498), která je majetkem MSK, jednak v prostorách pronajatých od sousední základní školy (jejím zřizovatelem je město Frýdlant nad Ostravicí). V budově č jsou umístěny všechny velké poloodborné učebny; každá je zaměřena na výuku konkrétního předmětu (1 Ch, 2 Čj, 1 D, 1 Bi, 1 Z, 1 Sv, 1 ZSV, 1 F, 2 M) a zároveň slouží (kromě 4 malých jazykových tříd v 1. podlaží) jako kmenové učebny jednotlivých tříd. V témže objektu se v jednotlivých podlažích nacházejí 4 odborné laboratoře (Bi, Ch, F, jazyků). Jazyková laboratoř v přízemí není již dlouhá léta vybavena moderními 8

9 technologiemi pro výuku jazyků záměrem nového vedení školy je využít v budoucnu některého z grantových projektů na rekonstrukci a modernizaci. Zastaralé a nemoderní jsou i další tři odborné laboratoře (chemická, fyzikální i biologická). Škola se však již aktivně zapojila do projektu na modernizaci dvou laboratoří. Původní laboratoř biologie bude v roce 2014 celkově adaptována na laboratoř biologie a fyziky. Chemická laboratoř bude také rekonstruována. Dovybavení pomůckami se podaří prostřednictvím již schváleného projektu environmentální výchovy, z něhož bude část finančních prostředků použita i na výjezdy žáků (odbornou práci v terénu). Fyzikální laboratoř je menších rozměrů a slouží zatím kromě konání praktických cvičení z fyziky i jako učebna pro výuku dělených hodin (např. jazyků). Pronajaté prostory zabírají 2 trakty školského komplexu: jednak budovu vedení školy, jednak část nazvanou Kluby gymnázia jde o prosklenou chodbu, v níž je umístěna školní galerie. Z ní se vchází do 2 odborných učeben počítačové a do hudební síně, vybavené nejen veškerou audiovizuální technikou, ale i množstvím hudebních nástrojů. Jednopodlažní budovu vedení školy zabírá v přízemí kolovna pro vyučující, šatna pro žáky (se zánovními šatními skříňkami) a odborná učebna Vv, která byla v průběhu července srpna 2013 zvětšena a modernizována zřizovatelem (městem Frýdlant nad Ostravicí). Učebna má nyní např. vlastní nové sociální zařízení, samostatnou místnost pro keramickou pec. Nové jsou i podlahy, obklady, osvětlení. První podlaží traktu vedení školy obsahuje 1 malou odbornou učebnu (pro výuku IVT). Zbytek tvoří ředitelna, kanceláře zást. ředitelky, sekretářky a ekonomky školy. Jídelnu nemáme, žáci se stravují v prostorách ZŠ, stravování zde provozuje fa Scolarest. Zatím nevlastníme ani tělocvičnu, využíváme opět pronájem ZŠ, část nejstarších žáků dochází do relaxačního centra Giff ARÉNA, v němž využívají squashových kurtů, posilovny, bazénu i nafukovací haly. Docházka do zmiňovaného centra a s tím spojené rozvrhové problémy by měly skončit v září říjnu 2014, kdy se má otvírat nová tělocvična přímo spojená s budovou gymnázia. Její stavba započala na jaře Zprovoznění bude pro školu finančně náročné, ale zároveň přinese škole doplňkovou činnost a žákům konečně důstojné prostory pro výuku Tv. Tělocvična bude také využívána pro různé školní akce (kulturní, odborné), pro něž dosud nebylo ve stísněných prostorách gymnázia místo. I budova 1498 se částečně modernizuje, opravuje a zvelebuje. O hlavních prázdninách došlo např. k vymalování značné části objektu. Ve sklepě byla vyměněna stará okna za plastová 9

10 (jako náprava nedostatku z předchozích let ), nové jsou i bezpečnostní protipožární dveře v přízemí, sloužící jako únikový východ. Sociální zařízení jsou v celé škole zánovní. Na chodbě v 1. podlaží je umístěna kopírka k využití jak žáků, tak i vyučujících. Nedaleko od ní vznikla na místě bývalého skladu učebnic žákovská knihovna, obsahující více než 4 tisíce svazků. Knihovna je nyní částečně zmodernizována vybavena sedacím nábytkem, takže často slouží žákům i jako studovna, např. ve volných hodinách. Žákům slouží i automat na cukrovinky. Teplé i studené svačiny si mohou o velké přestávce zakoupit ve školní restauraci Scolarest. Ve většině učeben školy byl vyměněn nábytek staré nevyhovující židle a lavice nahradily moderní nastavitelné. V každé třídě je stolní počítač nebo notebook, sloužící dosud především v souvislosti s dataprojektorem. Od září 2013 zavádíme elektronické třídní knihy a zároveň i elektronické žákovské knížky on-line klasifikace určitě napomůže užšímu styku školy s rodiči. Většina moderní audiovizuální techniky (dataprojektory, magnetické tabule, notebooky, PC, videorekordéry apod.) byla zakoupena z projektu EU peníze školám ; práce na digitálních učebních materiálech bude ve školním roce ještě pokračovat. Na jaře 2013 došlo taktéž ke stabilizaci sítě a počítačové techniky vůbec. Byl zakoupen nový server, který nahradil původní nevyhovující. Část vybavení učeben či kabinetů pomůckami získáváme díky finanční pomoci občanského sdružení GM klub, část také díky přispění sponzorů (např. vybavení učebny výtvarné výchovy). Věříme, že se nám bude dařit školu dále modernizovat, aby se stala důstojným stánkem pro výchovu dalších generací žáků. Přestože demografický vývoj následujících let není příznivý, vyhlídky na budoucnost frýdlantského gymnázia s plánovanými deseti třídami jsou z našeho pohledu optimistické. Školská rada Od školního roku došlo ke změně zřizovací listiny školské rady (na základě usnesení Rady MSK č. 89 z 20. července 2011). Školská rada (ŠR) má nyní šest členů třetinu jmenovanou zřizovatelem (Mgr. Eva Eschingerová, prof. Ing. Petr Noskievič, CSc.), další třetinu tvoří zvolení pedagogové školy (PhDr. Jana Sanitrová, Mgr. Martin Pánek) 10

11 a poslední dva členy volí zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků (Ing. Radomíra Vargová, současná předsedkyně rady, a Adam Folvarčný, žák 4. ročníku). Ve školním roce 2012/13 se ŠR sešla celkem třikrát: První schůzka se uskutečnila 15. října 2012 a jejím hlavním cílem bylo projednání a schválení výroční zprávy. Kromě jedné drobné formální připomínky (doplnění nového vedení od ) pak byla Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok jednomyslně schválena. Kromě toho si dala rada za úkol vypracovat nový jednací řád, který bude do příští schůzky připomínkován a na dalším jednání schválen. Kvůli dlouhodobé nemoci předsedkyně ŠR bude tento úkol splněn na první schůzce ve školním roce Podruhé se ŠR sešla 22. února Členové se seznámili s novým vedením školy a s rozpočtem na rok Zároveň jim p. ředitelka předložila k seznámení Výroční zprávu o činnosti školy na rok Žák Adam Folvarčný předal ŠR informaci od žáků nespokojených s kvalitou jídla ve Scolarestu. Po konzultaci s přítomnými byly požadavky sepsány a tlumočeny vedoucí kuchyně. O řešení informovala členy rady zástupkyně řed. školy. Paní ředitelka pak seznámila přítomné s výsledky školy v mezinárodním testování PISA a informovala je o svých nejbližších záměrech týkajících se výuky a provozu gymnázia (inovace VT, zavedení komplexního informačního systému Bakalář, mimořádná inventarizace, opravy vody, elektřiny apod.). Třetí akcí ŠR bylo výjezdní zasedání na VŠB do Ostravy na pozvání člena rady prof. Ing. Petra Noskieviče, CSc. Jako hosté se zúčastnily i ředitelka školy a její zástupkyně. Byli jsme seznámeni se současným obsahem studia na VŠB-TU i s budoucími plány, prohlédli jsme si mnohé (hlavně nové) prostory vysokoškolského komplexu. Zajímavá byla i přednáška o nanotechnologiích a prohlídka odborné nanotechnologické laboratoře. Tato spolupráce by měla být v dalších letech přínosná i pro naše žáky budoucí adepty studia na VŠB-TU Ostrava. Jeden z členů ŠR letošní absolvent Adam Folvarčný přestal být žákem školy a musí být v radě nahrazen. Na základě příslušného ustanovení zákona č. 561 Sb. z roku 2004 a na základě volebního řádu ŠR se proto budou konat doplňující volby, a to z řad zletilých žáků nebo zákonných zástupců nezletilých žáků. Kandidáti budou zveřejněni do , volby se uskuteční 30. září t. r. Věřím, že i v nastávajícím funkčním období bude školská rada plnit důležitou roli v systému samosprávy a že stávající i noví členové budou s námi sdílet problémy i radosti školského života. 11

12 3. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku Gymnázium Frýdlant nad Ostravicí nabízí již od roku 1993 uchazečům dvě formy studia: pro žáky ze sedmých tříd ZŠ studium šestileté, pro uchazeče končící povinnou školní docházku studium čtyřleté. Obory: K/61 Gymnázium (studium šestileté, s kapacitou 180 žáků) K/41 Gymnázium (studium čtyřleté, s kapacitou rovněž 180 žáků) Na škole se od 1. září 2009 vyučuje podle školního vzdělávacího programu 1/2009, vypracovaného v souladu s rámcovými vzdělávacími programy pro gymnaziální a základní vzdělávání, ve verzi 2/2012 (platnost od 1. února 2012) byly provedeny pouze aktualizace formálních údajů. V září 2013 vstupuje v platnost ŠVP s číslem jednacím 3/2013. Učební plány podle ŠVP 1/2009 pro studium čtyřleté i šestileté K/41 (resp. 61) a a a a 4. 4 Poznámka: Dolní indexy u ročníků označují studijní program: šestiletý (dále G6), čtyřletý (dále G4). POVINNÉ Český jazyk a literatura cizí jazyk 3 3 4/ cizí jazyk 3 3 4/ Občanská výchova Základy spol. věd Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Chemie Biologie Informatika a výp. technika 2 1 0/ Estetická výchova Tělesná výchova Povinně volitelné Součty / Stručný přehled posílení základní časové dotace, stanovené rámcovými vzdělávacími programy, z disponibilních hodin dává určitý obraz o vzdělávacích prioritách naší školy. Na nižším stupni šestiletého gymnázia se všichni žáci povinně učí druhý cizí jazyk (volí mezi němčinou, francouzštinou, ruštinou, loni poprvé také španělštinou a italštinou). Celá časová dotace tohoto předmětu je čerpána z disponibilních hodin (3 + 3). Rovněž jsou posíleny vzdělávací oblasti Člověk a společnost (D, OV) a Člověk a příroda (F, Ch, Bi, Z). Časová dotace předmětu informatika a výpočetní technika je navýšena o 2 hodiny a vzhledem k tomu se IVT už v dalších ročnících G6 nevyučuje. 12

13 Disponibilní hodiny na vyšším stupni šestiletého gymnázia a na gymnáziu čtyřletém jsou rozděleny takto: český jazyk a literatura 4, 1. cizí jazyk 4 (G6), resp. 3 (G4), 2. cizí jazyk 2 (G6), resp. 1 (G4), matematika 6, vzdělávací oblasti Člověk a příroda (F, Ch, Bi, Z) a Člověk a společnost (ZSV, D) celkem 10, volitelné předměty 4. Všechny volitelné předměty čerpají časovou dotaci 2 hodiny týdně a jsou nabízeny jako jednoleté nebo dvouleté. Žáci si vybírají v předposledním ročníku studia dva a v posledním další dva. Konečná sestava těchto předmětů záleží na zájmu žáků a možnostech školy. Počty žáků v jednotlivých skupinách musí být natolik dostatečné, aby přílišné dělení na malé skupinky negativně neovlivňovalo příděl finančních prostředků na NIV (přímé náklady). V loňském školním roce byly realizovány tyto volitelné předměty: Konverzace a četba v anglickém jazyce Konverzace a četba ve francouzském jazyce Literární seminář Seminář z českého jazyka Seminář a cvičení z matematiky Seminář a cvičení z fyziky Seminář a cvičení z chemie Seminář a cvičení z biologie Seminář ze zeměpisu Seminář z dějepisu Společenskovědní seminář Estetická výchova Informatika a výpočetní technika Díky aprobovanosti našich vyučujících bylo možno zařadit mezi povinně volitelné předměty i španělštinu a italštinu. I když si tyto jazyky dosud nevybral dostatečný počet žáků, v budoucnu to nelze vyloučit. Pak by mohla být mezi volitelné předměty zařazena i konverzace a četba z těchto jazyků (s návazností na úpravy v ŠVP). Jako nepovinné předměty byly realizovány následující obory: Pěvecký sbor Zájmová tělesná výchova Stálou součástí výuky jsou týdenní kurzy organizované vyučujícími tělesné výchovy. Jedná se o 1 týden lyžařského výcvikového kurzu (v 1. 6, 3. 6 a 1. 4 ) a 1 týden sportovně-turistického kurzu (v 5. 6 a 3. 4 ). Výjimečně talentovaným žákům, popř. vážně nemocným umožňuje vedení školy studium v režimu částečné změny organizace výuky. Ve školním roce o tuto výhodu požádalo celkem 10 žáků. 13

14 4. Přehled pracovníků školy Od vyučovalo na škole 28 plně aprobovaných pedagogů, 5 z nich na částečný úvazek. V průběhu školního roku (září, říjen 2012) odešly dvě pedagogické pracovnice na mateřskou dovolenou. Byly nahrazeny jednak zastupujícím učitelem, jednak externími silami. Od byla vypracována nová organizace školního roku 1 z externích pracovnic rozvázala pracovní poměr dohodou, u druhé došlo k snížení úvazku. Celkový přepočtený počet pedagogických pracovníků činil Pravidelných přespočetných hodin bylo celkem 7, tj. nárůst o 2 nadúvazkové hodiny oproti předešlému školnímu roku. Tento stav byl zapříčiněn otevřením příliš velkého množství málopočetných skupin volitelných předmětů (v zájmu udržení zaměstnanosti). Po nástupu nového vedení (od ) byla situace řešena spojením některých skupin (např. IVT), takže v úvazcích zůstala už jen 1 pravidelná přespočetná hodina. Malé skupiny volitelných předmětů nebyly v průběhu roku rušeny, protože by tato změna měla vliv na původní výběr oborů maturantů nejen vzhledem k blížící se maturitní zkoušce, ale i k budoucí profesní orientaci. Situace bude řešena při tvorbě organizace školního roku (od ) například zrušením dělených hodin českého jazyka, spojením malých skupin Tv a důsledným dodržováním povoleného počtu žáků při otevírání nových skupin volitelných (popř. nepovinných) předmětů. Přehled předmětů a počtu vyučovacích hodin týdně: Povinné předměty: Předmět Počet vyučujících Počet vyučovaných hodin týdně Počet hodin vyučovaných aprobovaně Český jazyk Anglický jazyk Francouzský jazyk Německý jazyk Ruský jazyk Základy společenských věd Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Chemie Biologie Tělesná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Informatika a výpočetní technika Celkem

15 Volitelné předměty: Předmět Počet vyučujících Počet vyučovaných hodin týdně Počet hodin vyučovaných aprobovaně Seminář a cvičení z matematiky Seminář a cvičení z fyziky Seminář a cvičení z chemie Seminář a cvičení z biologie Seminář ze zeměpisu Společenskovědní seminář Seminář z dějepisu Seminář z českého jazyka Literární seminář Informatika a výpočetní technika Konverzace a četba v anglickém jazyce Konverzace a četba ve francouzském jazyce Estetická výchova dějiny umění Celkem Nepovinné předměty: Předmět Počet vyučujících Počet vyučovaných hodin týdně Počet hodin vyučovaných aprobovaně Zájmová tělesná výchova Pěvecký sbor Celkem Úvazky celkem Ve škole bylo zaměstnáno 6 nepedagogických pracovníků (3 technicko-hospodářští, 3 provozní), z toho 4 s částečným úvazkem (viz tabulka níže). Od pouze 5 nepedagogických pracovníků, všichni na plný úvazek (viz tabulka níže). Nepedagogičtí pracovníci: Zařazení Počet osob Úvazek Počet osob Úvazek Ekonomka, mzdová účetní, personalistka 1 1,00 1 1,00 Asistentka, vedení matriky 1 1,00 1 1,00 Školnice + uklízečka 1 0,92 1 1,00 Uklízečka 3 2,43 2 2,00 Celkem do , Celkem od ,00 15

16 5. Údaje o přijímacím řízení Gymnázium Frýdlant nad Ostravicí při přijímacích zkouškách pro oba typy studia využilo testů SCIO, které organizoval (z pověření MSK) KVIC Nový Jičín. Uchazeči konali testy z českého jazyka a matematiky. Kapacita čtyřletého i šestiletého studia byla naplněna. Přijímací řízení do prvního ročníku šestiletého a čtyřletého studia: Studium Přihlášení uchazeči U zkoušek Omluveni Náhr. termín Přijato Na odvolání 2. kolo Přijato celkem šestileté ne 30 čtyřleté ne 30 Podle předem zveřejněných kritérií přijetí bylo počítačovým programem stanoveno pořadí uchazečů. Byly brány v úvahu výsledky testů u přijímacích zkoušek (90 %) a výsledky uchazeče na ZŠ (10 %). Do 1. ročníku šestiletého studia bylo přijato celkem 30 uchazečů 10 chlapců a 20 dívek. K 1. září 2013 přestoupil na jinou školu jeden žák (chlapec). Počet žáků ve třídě tak klesl na 29. Do 1. ročníku čtyřletého studia bylo přijato 30 uchazečů 11 chlapců a 19 dívek. 16

17 6. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků maturitních zkoušek 6.1 Výsledky vzdělávání Ve srovnání s předešlým školním rokem se průměrný prospěch zlepšil. Na konci 2. pololetí roku dosáhla škola průměrného prospěchu v šestiletém studiu 1,750, ve čtyřletém studiu 1,974, celkový průměrný prospěch obou typů studia byl 1,862. Naše škola je pověstná svou náročností, a tak lze dosažený průměr i přes mírně klesající úroveň znalostí přijímaných žáků hodnotit velmi kladně. Z 313 žáků školy 95 prospělo s vyznamenáním, 210 prospělo, 8 žáků neprospělo nebo nebylo klasifikováno. Po dodatečných a opravných zkouškách neprospěli 2 žáci šestiletého studia. Ředitelka školy jim povolila opakování ročníku. Tito žáci ve školním roce navštěvují 5. A 6. Celkově lze hodnotit studijní výsledky vzdělávání příznivě. Důkazem toho jsou jak úspěchy žáků školy v olympiádách a soutěžích, tak i úspěšnost v přijímacím řízení na vysoké školy (viz dále). 6.2 Statistika tříd Ve školním roce měla škola 11 tříd, a to 6 tříd šestiletého studia a 5 tříd studia čtyřletého. Na škole studovalo na počátku školního roku celkem 313 žáků 169 (65 chlapců a 104 dívek) ve studiu šestiletém a 144 (52 chlapců a 92 dívek) ve studiu čtyřletém. Přehled výsledků jednotlivých tříd v obou pololetích školního roku ukazují následující tabulky: 1. pololetí: Třída Počet Absence Průměr Neoml. Průměrný Prospěli Prospěli Neklasif./ žáků na žáka hodiny prospěch s vyznam. neprospěli 1. A ,68 0 1, A ,12 0 1, A ,79 0 1, A ,56 0 2, A ,85 6 2, A ,26 0 1, B , , B ,93 0 1, B , , C ,27 6 2, B ,97 0 1,

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 1. C (20 studentů) 1. D (21 studentů) třídní učitel: Mgr. Marek Simandl, D-OSZ zastupující: Mgr. Eva Makovská, Čj-Vv třídní učitel: Ing. Radka Pešíková, Bi-Ch zastupující:

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy:

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy: Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy Ředitelka školy: PaedDr. Anna Martinková, Ph.D. Zástupkyně ředitelky: RNDr. Marcela Beránková Výchovný poradce: Mgr. Petra Janovská Organizační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Gymnázium Hády Horníkova 1 628 00 Brno a) Charakteristika školy Gymnázium Hády, s.r.o. Horníkova 1 628 00 Brno Zřizovatel: Mgr. Petr Holeček, Ctibor Nezdařil Datum

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

v Hradci Králové, schváleno radou Vč. KNV ze dne 8. listopadu 1965, a po projednání v příslušných orgánech zrušil Odbor školství a kultury Vč.

v Hradci Králové, schváleno radou Vč. KNV ze dne 8. listopadu 1965, a po projednání v příslušných orgánech zrušil Odbor školství a kultury Vč. Historie Kouknutí do minulosti na začátku jistě neuškodí. A tak se podívejme, jak se naše škola zrodila a jakými proměnami prošla. Gymnázium v Hostinném povolil svým rozhodnutím císař František Josef I.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Gymnázium Základní škola Mateřská škola Počet žáků souškolí v roce 2014/15 Gymnázium 610 Základní škola 229 Mateřská škola 54 CELKEM 893 Základní údaje o gymnáziu

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice

Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice Autor: Mgr. Alena Svanovská 1. Údaje o škole stávající situace Gymnázium Boskovice je školou, jež v regionu působí více než sto let a vždy byla symbolem vzdělanosti.

Více

nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011 2012

nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011 2012 nám. T. G. Masaryka 6, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok ZÁŘÍ Podle zákona č. 56/ Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov - Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově Komenského 17, 786 01 Prostějov Identifikátor školy: 600 015 211 Termín konání inspekce: 9. - 11.

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Maturitní model Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Zavedení společné

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411. Na Polabí 411, 276 01 Mělník

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411. Na Polabí 411, 276 01 Mělník Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411 Na Polabí 411, 276 01 Mělník Identifikátor: 600 007 383

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. 4. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 PROGRAM DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Informace o gymnáziu a přijímacích zkouškách Informace od zástupců společnosti SCIO (čítárna v půdní vestavbě č. dveří 325) Bohatý program

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: gym-cl@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Již od počátku se vzdělávací nabídka školy

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 K 25. lednu 2013 vyhlašuje ředitelka Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2013-2014, 2 termíny přijímacích zkoušek a kritéria

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Historie a současnost školy

Historie a současnost školy Historie a současnost školy Škola přivítala první žáky 4. září 1965. V roce 1984 byly otevřeny třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů, které navštěvují všestranně nadaní žáci z

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-487/07-R14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-487/07-R14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-487/07-R14 Základní škola a Mateřská škola, Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 7, příspěvková organizace Adresa: Náměstí

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce: 5. 6. duben 2006 Čj: ČŠI

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Od 1.9.2012 se škola přestěhovala na nábřeží

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, Koncepce rozvoje školy 2013-2019

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, Koncepce rozvoje školy 2013-2019 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Koncepce rozvoje školy 2013-2019 Autor: PaedDr. Antonín Balnar, PhD. Obsah: Anotace 1) Analýza personálního stavu 2) Pedagogická situace školy

Více

ICT plán školy pro období 2012-2014

ICT plán školy pro období 2012-2014 ICT plán školy pro období 2012-2014 Škola: Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace IČO: 70933901 tel/fax: 596 134 328 E-mail: zsgebauerova@seznam.cz www: http://www.zsgebauerova.cz/

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu V letech 2009 2011 realizujeme projekt S e-learningem k rozvoji klíčových kompetencí, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. 29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace. Poděbradova 661, 440 62 Louny

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace. Poděbradova 661, 440 62 Louny Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace Poděbradova 661, 440 62 Louny Identifikátor: 600 010 929 Termín konání

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více