nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012 2013"

Transkript

1 nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok ZÁŘÍ

2 Podle 10 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění pozdějších předpisů, zprávu předkládá GYMNÁZIUM, FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace Obsah 1. Úvod Základní údaje o škole Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku Přehled pracovníků školy Údaje o přijímacím řízení Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků maturitních zkoušek Výsledky vzdělávání Statistika tříd Výsledky maturitních zkoušek Umístění absolventů Testování Další vzdělávání pedagogických pracovníků Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Úspěchy žáků ve školním roce Pořadatelství soutěží Činnost výchovného poradce Prevence sociálněpatologických jevů činnost metodika Výsledky inspekční a kontrolní činnosti Základní údaje o hospodaření školy za rok Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Projekty realizované školou a financované z cizích zdrojů Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Závěrečné zhodnocení činnosti školy Tato výroční zpráva byla zpracována v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Zaměstnanci a žáci školy v ní uvedení písemně souhlasili se zveřejněním svých osobních údajů nebo fotografií. 2

3 1. Úvod Pohled do historie školy Historie středoškolské výuky se ve Frýdlantě nad Ostravicí datuje od roku 1954 nejprve jako Jedenáctiletá střední škola, od níž se v roce 1960 oddělily nejvyšší tři ročníky a vznikla Střední všeobecně vzdělávací škola (SVVŠ). Ta zachovávala tradiční dělení výuky na větev humanitní a přírodovědnou. Malá šestitřídní škola sídlila ve značně stísněných prostorách bývalého kláštera s lokálním vytápěním, bez tělocvičny, bez školní jídelny, s jednou kanceláří, ředitelnou, sborovnou a jediným kabinetem. Od roku 1968 pokračovala škola už pod názvem gymnázium bylo čtyřleté, počet tříd se zvýšil na osm. Klášterní prostory již naprosto nedostačovaly, byl proto vytvořen projekt na nové osmitřídní gymnázium. Jeho stavba se v dobách komunistické totality protáhla na neuvěřitelných deset let! Vyučující i žáci se konečně dočkali důstojného prostředí kabinetů, učeben, laboratoří i sociálního zázemí, nicméně zvýšená porodnost 70. let způsobila, že se plánovaný počet tříd rozrostl na dvanáct. Je tedy patrné, že prostory školní budovy nepostačovaly už v době otevření. V prvním roce působení nebyla dokončena ani školní jídelna, ani tělocvičny. Ty po svém otevření obě připadly sousední základní škole. Přelom znamenal rok 1989 a léta následující. Naším zřizovatelem se stalo ministerstvo školství a získali jsme právní subjektivitu. Od roku 1993 se na škole vyučuje podle šestiletého i čtyřletého vzdělávacího cyklu, zaměření všeobecné. Současnost školní rok V současnosti každoročně opouští školu několik desítek absolventů. Jsem přesvědčena, že prošli studiem náročným, kvalitním. Svědčí o tom i mnohé jejich úspěchy, a to nejen celorepublikové, dokonce i mezinárodní. Pro ilustraci alespoň pár příkladů: Josef Svoboda, žák 6. ročníku, zvítězil v oboru matematika hned několikrát. V matematické olympiádě kategorie A vyhrál krajské kolo, na celostátní úrovni získal 3. místo a stal se reprezentantem České republiky na Mezinárodní matematické olympiádě (IMO) v Kolumbii v červenci Zvítězil i v okresním kole soutěže Matematický klokan. Zúčastnil se také mezinárodní matematické soutěže středoškolských týmů Náboj 2013 zde v týmu seniorů společně s Dagmar Bendovou, Lukášem Červenkou, Marií Hlavačkovou a Ivo Saniterem dosáhli obdivuhodného výsledku obsadili 10. místo z 81 týmů České republiky a 16. místo ze 148 týmů v mezinárodním žebříčku! Úspěšní jsme byli i v Středoškolské odborné činnosti (SOČ). Lukáš Červenka a Pavel Valach, taktéž letošní maturanti, obsadili 3. místo v krajském kole v oboru informatika. Ještě výše postoupil v soutěži SOČ Vojtěch Brlík, žák předposledního ročníku našeho gymnázia. Po úspěšném krajském kole obsadil 1. příčku v kole ústředním, a to v oboru biologie (ornitologie) Ochrana a tvorba životního prostředí. Vznikla velmi zajímavá práce na téma Semikvantitativní studie avifauny lokality Metylovičky možnost analýzy kompletních seznamů pozorovaných druhů. V práci popsal a na své oblíbené lokalitě ověřil málo používané metody analýzy dat, které by mohly v budoucnu velmi dobře posloužit při zpracování rozsáhlých ornitologických databází. Vojtěch za svou práci získal nejen první místo, ale obdržel ještě i řadu ocenění: Cenu MŠMT, Cenu Mendelovy univerzity v Brně, Cenu Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, Cenu JCMM, Cenu CZ.NIC, Cenu Národního centra pro mladé chemiky. 3

4 Nesmíme zapomínat ani na humanitní obory. Úspěšné bylo krajské kolo soutěže v anglickém jazyce a konverzaci pro žákyni 2. ročníku G6 Terezu Košařovou obsadila 4. místo. A zároveň přivezla 4. místo i z ústředního kola literární soutěže Škola základ života (tvorba epigramů a aforismů). A takto bychom mohli pokračovat. Veškeré výsledky našich žáků naleznete v kapitole 8.1 Úspěchy žáků ve školním roce O kvalitě studia na našem gymnáziu svědčí i výsledky státních maturitních zkoušek (viz též dále v samostatné kapitole 6.3). V jarním termínu MZ uspěli všichni žáci a rozhodně neudělali ostudu své škole. Svědčí o tom např. průměrné skóre v anglickém jazyce v G4 90,3%, v G6 95,9 %; v českém jazyce v G4 81 %, v G6 85,8 % atpod. V posledních letech se škola mění i materiálně, a to nejen budova, ale i vybavení kabinetů a učeben. Předchozí oprava střechy, výměna starých oken za nová plastová, generální oprava sociálních zařízení v celé budově byly ve druhém pololetí školního roku (za nového vedení) doplněny o nová okna ve sklepních prostorách a o nové protipožární dveře (= únikový východ) v přízemí budovy. Téměř havarijní vodovodní potrubí ve sklepě a v laboratoři chemie bylo nahrazeno novým, velká část budovy byla o prázdninách vymalována. V prvním podlaží probíhají už od jarních měsíců práce související se stavbou tělocvičny. Nataženo je vodovodní potrubí spojující školu s objektem budoucí tělocvičny, vně budovy dennodenně pracují bagry, které hloubí základy pro novou tělocvičnu. Měla by být uvedena do provozu nejpozději v říjnu

5 Příkladná je spolupráce se sousední základní školou i jejím zřizovatelem, městem Frýdlant nad Ostravicí. Od nich si pronajímáme část svých prostor včetně tělocvičen, využíváme i jejich jídelnu (Scolarest). Zřizovatel vyšel vstříc našemu požadavku na renovaci učebny výtvarné výchovy, která se nachází právě v pronajatých prostorách. Místnost se těmito úpravami značně prosvětlila, zvětšila, má nové podlahové krytiny, samostatnou místnost pro keramickou pec, nové osvětlení i umyvadla. Nové sociální zařízení zde nahradilo původní, jež bylo v havarijním stavu. V souvislosti s generální opravou oken na základní škole budou stará okna v blízké budoucnosti nahrazena i zde, jakož i v částech budov, které si pronajímáme. Zástupkyně ředitelky školy je členkou školské a kulturní komise při Odboru školství MěstÚ ve Frýdlantě nad Ostravicí a zajišťuje tak neustálý kontakt mezi gymnáziem a městem, jeho představiteli. Spolupráce se odehrává např. na poli kulturním nebo sportovním (např. účast gymnázia na výtvarných výstavách pořádaných městem, spolupráce při organizaci literárních soutěží, organizace sportovního turnaje pro frýdlantské školy v rámci Frýdlantských sportovních her apod.). Město nás podporuje i finančně: každoročně obdržíme některý z grantů kupříkladu na ocenění žáků při sportovních soutěžích nebo na pořádání celookresní matematické soutěže atpod. Spolupráce přesahuje i dosah města projevuje se hlavně v družební oblasti (letitá družba s gymnáziem v severoněmeckém Friedlandu). Budoucnost školy, stejně tak jako její minulost, se vždy posuzuje dvojím pohledem: jak vzkvétá po stránce materiální, ale hlavně jak se jí daří ve výchovně vzdělávacím procesu. V první oblasti máme nyní optimistické vyhlídky. Staví se nová tělocvična, nadějně vzhlížíme i k projektu týkajícímu se výstavby dvou laboratoří, biologicko-fyzikální a chemické. Projekt environmentální výchovy, který nám byl schválen, může zase přinést nejen materiální přilepšení odborné učebně biologie, ale i případný výjezd skupiny žáků do terénu. 5

6 Značná angažovanost nového vedení školy v projektové oblasti slibuje např. budoucí expanzi žáků do Anglie, a to s využitím grantu v rámci projektu Comenius. Příkladná je i dlouholetá spolupráce se severoněmeckým Friedlandem, který je zároveň i družebním městem Frýdlantu nad Ostravicí. Při loňské výměně žáků obou gymnázií jsme byli pozváni na oslavu dvousetletého založení prvního německého sportovního spolku (TSV Friedland 1814). Tuto návštěvu bychom chtěli financovat částečně ze zdrojů Českoněmeckého fondu budoucnosti. Jednání s německou stranou intenzivně probíhají, termín je plánován na Prvotním posláním našeho gymnázia je ovšem výchovně vzdělávací činnost. Škola je po celá léta proslulá svou náročností, ze které nechceme slevit ani v letech, kdy žáků v důsledku demografického vývoje bude ubývat. Věříme, že do budoucna si Frýdlant nad Ostravicí udrží desetitřídní všeobecné státní gymnázium s dobrou pověstí. Tu pomáhají utvářet společnými silami všichni zaměstnanci školy, především pedagogičtí pracovníci. Jim patří můj dík za vykonanou práci. Ing. Petra Schwarzová ředitelka školy 6

7 2. Základní údaje o škole Úřední název a adresa školy: Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace IČO: IZO: Identifikátor zařízení: Zřizovatel školy: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ, RADA KRAJE 28. října 117, Ostrava, IČ V souladu s ustanovením 2 zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků majetku České republiky do majetku krajů, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., přešla funkce zřizovatele na kraj ke dni 1. dubna 2001, tj. ke dni účinnosti rozhodnutí MŠMT č. j /2001 ze dne 30. března Organizace byla zřízena ke dni 1. října Zřizovací listinu vydala 20. prosince 2001 Rada kraje, Moravskoslezský kraj, na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 7/77/1 ze dne 13. prosince 2001 (ZL/264/2001). Dodatek č. 1: D1/ZL/264/2001 ze dne 11. dubna 2002; Dodatek č. 2: D2/ZL/264/2001 ze dne 29. září 2005; Dodatek č. 3: D3/ZL/264/2001 ze dne 14. října 2009; Dodatek č. 4: D4/ZL/264/2001 ze dne 5. září Právní forma: příspěvková organizace Organizace je právnickou osobou a právním nástupcem příspěvkové organizace Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, zřízené Ministerstvem školství, mládeže tělovýchovy dne Cílová kapacita školy: 360 (180 G G6) Kontakty telefon: sekretářka + vedení matriky , ekonomka ředitelka zást. ředitele vých. poradkyně metodička prevence Adresy pro dálkový přístup: www stránky: Vedení školy: zástupkyně statutárního orgánu: Mgr. Marie Čupová (do ) zástupce zástupkyně stat. orgánu: Mgr. Aleš Nezhoda (do ) ředitelka školy: Ing. Petra Schwarzová (od ) zást. ředitelky: Mgr. Marie Čupová (od ) výchovná poradkyně: PaedDr. Šárka Magnusková metodička prevence: Mgr. Dagmar Pavlisková 7

8 Charakteristika školy: Gymnázium ve Frýdlantě nad Ostravicí je od právním subjektem. Statutárním orgánem organizace je ředitel, jmenovaný radou kraje. Jedná jménem organizace navenek samostatně a je za svou činnost odpovědný radě kraje. Organizace hospodaří s movitým i nemovitým majetkem předaným zřizovatelem (viz dále), nevlastní ubytovací zařízení ani jídelnu. Žáci se stravují v jídelně sousední ZŠ, kterou provozuje společnost Scolarest. Stravné pro nižší stupeň víceletého gymnázia (do 14 let věku) činí 24,50 Kč, pro žáky čtyřletého cyklu a vyššího stupně šestiletého cyklu (od 15 let) 26,50 Kč. Hlavním cílem organizace je uskutečňovat vzdělávání a výchovu žáků podle vzdělávacích programů, poskytujeme střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Škola má všeobecné zaměření pouze s denní formou studia a nabízí svým uchazečům studijní cyklus čtyřletý (G4) i šestiletý (G6). Obory studia: K/41 Gymnázium K/61 Gymnázium Počet tříd a žáků ve školním roce : Denní studium: 11 tříd, 313 žáků Večerní studium: 0 Jiné formy studia: 0 Průměrný počet žáků ve třídě: Počet žáků ve školním roce Šestileté studium nižší stupeň 49 Šestileté studium vyšší stupeň 120 Čtyřleté studium 144 Celkem žáků 313 Pedagogický sbor ve školním roce : Počet učitelů: 27 Průměrný věk učitelů: 44,11 let Počet žáků na 1 učitele: 11,59 Vybavenost školy a její modernizace: Výuka na našem gymnáziu probíhá jednak v objektu vlastním (= budova čp. 1498), která je majetkem MSK, jednak v prostorách pronajatých od sousední základní školy (jejím zřizovatelem je město Frýdlant nad Ostravicí). V budově č jsou umístěny všechny velké poloodborné učebny; každá je zaměřena na výuku konkrétního předmětu (1 Ch, 2 Čj, 1 D, 1 Bi, 1 Z, 1 Sv, 1 ZSV, 1 F, 2 M) a zároveň slouží (kromě 4 malých jazykových tříd v 1. podlaží) jako kmenové učebny jednotlivých tříd. V témže objektu se v jednotlivých podlažích nacházejí 4 odborné laboratoře (Bi, Ch, F, jazyků). Jazyková laboratoř v přízemí není již dlouhá léta vybavena moderními 8

9 technologiemi pro výuku jazyků záměrem nového vedení školy je využít v budoucnu některého z grantových projektů na rekonstrukci a modernizaci. Zastaralé a nemoderní jsou i další tři odborné laboratoře (chemická, fyzikální i biologická). Škola se však již aktivně zapojila do projektu na modernizaci dvou laboratoří. Původní laboratoř biologie bude v roce 2014 celkově adaptována na laboratoř biologie a fyziky. Chemická laboratoř bude také rekonstruována. Dovybavení pomůckami se podaří prostřednictvím již schváleného projektu environmentální výchovy, z něhož bude část finančních prostředků použita i na výjezdy žáků (odbornou práci v terénu). Fyzikální laboratoř je menších rozměrů a slouží zatím kromě konání praktických cvičení z fyziky i jako učebna pro výuku dělených hodin (např. jazyků). Pronajaté prostory zabírají 2 trakty školského komplexu: jednak budovu vedení školy, jednak část nazvanou Kluby gymnázia jde o prosklenou chodbu, v níž je umístěna školní galerie. Z ní se vchází do 2 odborných učeben počítačové a do hudební síně, vybavené nejen veškerou audiovizuální technikou, ale i množstvím hudebních nástrojů. Jednopodlažní budovu vedení školy zabírá v přízemí kolovna pro vyučující, šatna pro žáky (se zánovními šatními skříňkami) a odborná učebna Vv, která byla v průběhu července srpna 2013 zvětšena a modernizována zřizovatelem (městem Frýdlant nad Ostravicí). Učebna má nyní např. vlastní nové sociální zařízení, samostatnou místnost pro keramickou pec. Nové jsou i podlahy, obklady, osvětlení. První podlaží traktu vedení školy obsahuje 1 malou odbornou učebnu (pro výuku IVT). Zbytek tvoří ředitelna, kanceláře zást. ředitelky, sekretářky a ekonomky školy. Jídelnu nemáme, žáci se stravují v prostorách ZŠ, stravování zde provozuje fa Scolarest. Zatím nevlastníme ani tělocvičnu, využíváme opět pronájem ZŠ, část nejstarších žáků dochází do relaxačního centra Giff ARÉNA, v němž využívají squashových kurtů, posilovny, bazénu i nafukovací haly. Docházka do zmiňovaného centra a s tím spojené rozvrhové problémy by měly skončit v září říjnu 2014, kdy se má otvírat nová tělocvična přímo spojená s budovou gymnázia. Její stavba započala na jaře Zprovoznění bude pro školu finančně náročné, ale zároveň přinese škole doplňkovou činnost a žákům konečně důstojné prostory pro výuku Tv. Tělocvična bude také využívána pro různé školní akce (kulturní, odborné), pro něž dosud nebylo ve stísněných prostorách gymnázia místo. I budova 1498 se částečně modernizuje, opravuje a zvelebuje. O hlavních prázdninách došlo např. k vymalování značné části objektu. Ve sklepě byla vyměněna stará okna za plastová 9

10 (jako náprava nedostatku z předchozích let ), nové jsou i bezpečnostní protipožární dveře v přízemí, sloužící jako únikový východ. Sociální zařízení jsou v celé škole zánovní. Na chodbě v 1. podlaží je umístěna kopírka k využití jak žáků, tak i vyučujících. Nedaleko od ní vznikla na místě bývalého skladu učebnic žákovská knihovna, obsahující více než 4 tisíce svazků. Knihovna je nyní částečně zmodernizována vybavena sedacím nábytkem, takže často slouží žákům i jako studovna, např. ve volných hodinách. Žákům slouží i automat na cukrovinky. Teplé i studené svačiny si mohou o velké přestávce zakoupit ve školní restauraci Scolarest. Ve většině učeben školy byl vyměněn nábytek staré nevyhovující židle a lavice nahradily moderní nastavitelné. V každé třídě je stolní počítač nebo notebook, sloužící dosud především v souvislosti s dataprojektorem. Od září 2013 zavádíme elektronické třídní knihy a zároveň i elektronické žákovské knížky on-line klasifikace určitě napomůže užšímu styku školy s rodiči. Většina moderní audiovizuální techniky (dataprojektory, magnetické tabule, notebooky, PC, videorekordéry apod.) byla zakoupena z projektu EU peníze školám ; práce na digitálních učebních materiálech bude ve školním roce ještě pokračovat. Na jaře 2013 došlo taktéž ke stabilizaci sítě a počítačové techniky vůbec. Byl zakoupen nový server, který nahradil původní nevyhovující. Část vybavení učeben či kabinetů pomůckami získáváme díky finanční pomoci občanského sdružení GM klub, část také díky přispění sponzorů (např. vybavení učebny výtvarné výchovy). Věříme, že se nám bude dařit školu dále modernizovat, aby se stala důstojným stánkem pro výchovu dalších generací žáků. Přestože demografický vývoj následujících let není příznivý, vyhlídky na budoucnost frýdlantského gymnázia s plánovanými deseti třídami jsou z našeho pohledu optimistické. Školská rada Od školního roku došlo ke změně zřizovací listiny školské rady (na základě usnesení Rady MSK č. 89 z 20. července 2011). Školská rada (ŠR) má nyní šest členů třetinu jmenovanou zřizovatelem (Mgr. Eva Eschingerová, prof. Ing. Petr Noskievič, CSc.), další třetinu tvoří zvolení pedagogové školy (PhDr. Jana Sanitrová, Mgr. Martin Pánek) 10

11 a poslední dva členy volí zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků (Ing. Radomíra Vargová, současná předsedkyně rady, a Adam Folvarčný, žák 4. ročníku). Ve školním roce 2012/13 se ŠR sešla celkem třikrát: První schůzka se uskutečnila 15. října 2012 a jejím hlavním cílem bylo projednání a schválení výroční zprávy. Kromě jedné drobné formální připomínky (doplnění nového vedení od ) pak byla Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok jednomyslně schválena. Kromě toho si dala rada za úkol vypracovat nový jednací řád, který bude do příští schůzky připomínkován a na dalším jednání schválen. Kvůli dlouhodobé nemoci předsedkyně ŠR bude tento úkol splněn na první schůzce ve školním roce Podruhé se ŠR sešla 22. února Členové se seznámili s novým vedením školy a s rozpočtem na rok Zároveň jim p. ředitelka předložila k seznámení Výroční zprávu o činnosti školy na rok Žák Adam Folvarčný předal ŠR informaci od žáků nespokojených s kvalitou jídla ve Scolarestu. Po konzultaci s přítomnými byly požadavky sepsány a tlumočeny vedoucí kuchyně. O řešení informovala členy rady zástupkyně řed. školy. Paní ředitelka pak seznámila přítomné s výsledky školy v mezinárodním testování PISA a informovala je o svých nejbližších záměrech týkajících se výuky a provozu gymnázia (inovace VT, zavedení komplexního informačního systému Bakalář, mimořádná inventarizace, opravy vody, elektřiny apod.). Třetí akcí ŠR bylo výjezdní zasedání na VŠB do Ostravy na pozvání člena rady prof. Ing. Petra Noskieviče, CSc. Jako hosté se zúčastnily i ředitelka školy a její zástupkyně. Byli jsme seznámeni se současným obsahem studia na VŠB-TU i s budoucími plány, prohlédli jsme si mnohé (hlavně nové) prostory vysokoškolského komplexu. Zajímavá byla i přednáška o nanotechnologiích a prohlídka odborné nanotechnologické laboratoře. Tato spolupráce by měla být v dalších letech přínosná i pro naše žáky budoucí adepty studia na VŠB-TU Ostrava. Jeden z členů ŠR letošní absolvent Adam Folvarčný přestal být žákem školy a musí být v radě nahrazen. Na základě příslušného ustanovení zákona č. 561 Sb. z roku 2004 a na základě volebního řádu ŠR se proto budou konat doplňující volby, a to z řad zletilých žáků nebo zákonných zástupců nezletilých žáků. Kandidáti budou zveřejněni do , volby se uskuteční 30. září t. r. Věřím, že i v nastávajícím funkčním období bude školská rada plnit důležitou roli v systému samosprávy a že stávající i noví členové budou s námi sdílet problémy i radosti školského života. 11

12 3. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku Gymnázium Frýdlant nad Ostravicí nabízí již od roku 1993 uchazečům dvě formy studia: pro žáky ze sedmých tříd ZŠ studium šestileté, pro uchazeče končící povinnou školní docházku studium čtyřleté. Obory: K/61 Gymnázium (studium šestileté, s kapacitou 180 žáků) K/41 Gymnázium (studium čtyřleté, s kapacitou rovněž 180 žáků) Na škole se od 1. září 2009 vyučuje podle školního vzdělávacího programu 1/2009, vypracovaného v souladu s rámcovými vzdělávacími programy pro gymnaziální a základní vzdělávání, ve verzi 2/2012 (platnost od 1. února 2012) byly provedeny pouze aktualizace formálních údajů. V září 2013 vstupuje v platnost ŠVP s číslem jednacím 3/2013. Učební plány podle ŠVP 1/2009 pro studium čtyřleté i šestileté K/41 (resp. 61) a a a a 4. 4 Poznámka: Dolní indexy u ročníků označují studijní program: šestiletý (dále G6), čtyřletý (dále G4). POVINNÉ Český jazyk a literatura cizí jazyk 3 3 4/ cizí jazyk 3 3 4/ Občanská výchova Základy spol. věd Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Chemie Biologie Informatika a výp. technika 2 1 0/ Estetická výchova Tělesná výchova Povinně volitelné Součty / Stručný přehled posílení základní časové dotace, stanovené rámcovými vzdělávacími programy, z disponibilních hodin dává určitý obraz o vzdělávacích prioritách naší školy. Na nižším stupni šestiletého gymnázia se všichni žáci povinně učí druhý cizí jazyk (volí mezi němčinou, francouzštinou, ruštinou, loni poprvé také španělštinou a italštinou). Celá časová dotace tohoto předmětu je čerpána z disponibilních hodin (3 + 3). Rovněž jsou posíleny vzdělávací oblasti Člověk a společnost (D, OV) a Člověk a příroda (F, Ch, Bi, Z). Časová dotace předmětu informatika a výpočetní technika je navýšena o 2 hodiny a vzhledem k tomu se IVT už v dalších ročnících G6 nevyučuje. 12

13 Disponibilní hodiny na vyšším stupni šestiletého gymnázia a na gymnáziu čtyřletém jsou rozděleny takto: český jazyk a literatura 4, 1. cizí jazyk 4 (G6), resp. 3 (G4), 2. cizí jazyk 2 (G6), resp. 1 (G4), matematika 6, vzdělávací oblasti Člověk a příroda (F, Ch, Bi, Z) a Člověk a společnost (ZSV, D) celkem 10, volitelné předměty 4. Všechny volitelné předměty čerpají časovou dotaci 2 hodiny týdně a jsou nabízeny jako jednoleté nebo dvouleté. Žáci si vybírají v předposledním ročníku studia dva a v posledním další dva. Konečná sestava těchto předmětů záleží na zájmu žáků a možnostech školy. Počty žáků v jednotlivých skupinách musí být natolik dostatečné, aby přílišné dělení na malé skupinky negativně neovlivňovalo příděl finančních prostředků na NIV (přímé náklady). V loňském školním roce byly realizovány tyto volitelné předměty: Konverzace a četba v anglickém jazyce Konverzace a četba ve francouzském jazyce Literární seminář Seminář z českého jazyka Seminář a cvičení z matematiky Seminář a cvičení z fyziky Seminář a cvičení z chemie Seminář a cvičení z biologie Seminář ze zeměpisu Seminář z dějepisu Společenskovědní seminář Estetická výchova Informatika a výpočetní technika Díky aprobovanosti našich vyučujících bylo možno zařadit mezi povinně volitelné předměty i španělštinu a italštinu. I když si tyto jazyky dosud nevybral dostatečný počet žáků, v budoucnu to nelze vyloučit. Pak by mohla být mezi volitelné předměty zařazena i konverzace a četba z těchto jazyků (s návazností na úpravy v ŠVP). Jako nepovinné předměty byly realizovány následující obory: Pěvecký sbor Zájmová tělesná výchova Stálou součástí výuky jsou týdenní kurzy organizované vyučujícími tělesné výchovy. Jedná se o 1 týden lyžařského výcvikového kurzu (v 1. 6, 3. 6 a 1. 4 ) a 1 týden sportovně-turistického kurzu (v 5. 6 a 3. 4 ). Výjimečně talentovaným žákům, popř. vážně nemocným umožňuje vedení školy studium v režimu částečné změny organizace výuky. Ve školním roce o tuto výhodu požádalo celkem 10 žáků. 13

14 4. Přehled pracovníků školy Od vyučovalo na škole 28 plně aprobovaných pedagogů, 5 z nich na částečný úvazek. V průběhu školního roku (září, říjen 2012) odešly dvě pedagogické pracovnice na mateřskou dovolenou. Byly nahrazeny jednak zastupujícím učitelem, jednak externími silami. Od byla vypracována nová organizace školního roku 1 z externích pracovnic rozvázala pracovní poměr dohodou, u druhé došlo k snížení úvazku. Celkový přepočtený počet pedagogických pracovníků činil Pravidelných přespočetných hodin bylo celkem 7, tj. nárůst o 2 nadúvazkové hodiny oproti předešlému školnímu roku. Tento stav byl zapříčiněn otevřením příliš velkého množství málopočetných skupin volitelných předmětů (v zájmu udržení zaměstnanosti). Po nástupu nového vedení (od ) byla situace řešena spojením některých skupin (např. IVT), takže v úvazcích zůstala už jen 1 pravidelná přespočetná hodina. Malé skupiny volitelných předmětů nebyly v průběhu roku rušeny, protože by tato změna měla vliv na původní výběr oborů maturantů nejen vzhledem k blížící se maturitní zkoušce, ale i k budoucí profesní orientaci. Situace bude řešena při tvorbě organizace školního roku (od ) například zrušením dělených hodin českého jazyka, spojením malých skupin Tv a důsledným dodržováním povoleného počtu žáků při otevírání nových skupin volitelných (popř. nepovinných) předmětů. Přehled předmětů a počtu vyučovacích hodin týdně: Povinné předměty: Předmět Počet vyučujících Počet vyučovaných hodin týdně Počet hodin vyučovaných aprobovaně Český jazyk Anglický jazyk Francouzský jazyk Německý jazyk Ruský jazyk Základy společenských věd Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Chemie Biologie Tělesná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Informatika a výpočetní technika Celkem

15 Volitelné předměty: Předmět Počet vyučujících Počet vyučovaných hodin týdně Počet hodin vyučovaných aprobovaně Seminář a cvičení z matematiky Seminář a cvičení z fyziky Seminář a cvičení z chemie Seminář a cvičení z biologie Seminář ze zeměpisu Společenskovědní seminář Seminář z dějepisu Seminář z českého jazyka Literární seminář Informatika a výpočetní technika Konverzace a četba v anglickém jazyce Konverzace a četba ve francouzském jazyce Estetická výchova dějiny umění Celkem Nepovinné předměty: Předmět Počet vyučujících Počet vyučovaných hodin týdně Počet hodin vyučovaných aprobovaně Zájmová tělesná výchova Pěvecký sbor Celkem Úvazky celkem Ve škole bylo zaměstnáno 6 nepedagogických pracovníků (3 technicko-hospodářští, 3 provozní), z toho 4 s částečným úvazkem (viz tabulka níže). Od pouze 5 nepedagogických pracovníků, všichni na plný úvazek (viz tabulka níže). Nepedagogičtí pracovníci: Zařazení Počet osob Úvazek Počet osob Úvazek Ekonomka, mzdová účetní, personalistka 1 1,00 1 1,00 Asistentka, vedení matriky 1 1,00 1 1,00 Školnice + uklízečka 1 0,92 1 1,00 Uklízečka 3 2,43 2 2,00 Celkem do , Celkem od ,00 15

16 5. Údaje o přijímacím řízení Gymnázium Frýdlant nad Ostravicí při přijímacích zkouškách pro oba typy studia využilo testů SCIO, které organizoval (z pověření MSK) KVIC Nový Jičín. Uchazeči konali testy z českého jazyka a matematiky. Kapacita čtyřletého i šestiletého studia byla naplněna. Přijímací řízení do prvního ročníku šestiletého a čtyřletého studia: Studium Přihlášení uchazeči U zkoušek Omluveni Náhr. termín Přijato Na odvolání 2. kolo Přijato celkem šestileté ne 30 čtyřleté ne 30 Podle předem zveřejněných kritérií přijetí bylo počítačovým programem stanoveno pořadí uchazečů. Byly brány v úvahu výsledky testů u přijímacích zkoušek (90 %) a výsledky uchazeče na ZŠ (10 %). Do 1. ročníku šestiletého studia bylo přijato celkem 30 uchazečů 10 chlapců a 20 dívek. K 1. září 2013 přestoupil na jinou školu jeden žák (chlapec). Počet žáků ve třídě tak klesl na 29. Do 1. ročníku čtyřletého studia bylo přijato 30 uchazečů 11 chlapců a 19 dívek. 16

17 6. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků maturitních zkoušek 6.1 Výsledky vzdělávání Ve srovnání s předešlým školním rokem se průměrný prospěch zlepšil. Na konci 2. pololetí roku dosáhla škola průměrného prospěchu v šestiletém studiu 1,750, ve čtyřletém studiu 1,974, celkový průměrný prospěch obou typů studia byl 1,862. Naše škola je pověstná svou náročností, a tak lze dosažený průměr i přes mírně klesající úroveň znalostí přijímaných žáků hodnotit velmi kladně. Z 313 žáků školy 95 prospělo s vyznamenáním, 210 prospělo, 8 žáků neprospělo nebo nebylo klasifikováno. Po dodatečných a opravných zkouškách neprospěli 2 žáci šestiletého studia. Ředitelka školy jim povolila opakování ročníku. Tito žáci ve školním roce navštěvují 5. A 6. Celkově lze hodnotit studijní výsledky vzdělávání příznivě. Důkazem toho jsou jak úspěchy žáků školy v olympiádách a soutěžích, tak i úspěšnost v přijímacím řízení na vysoké školy (viz dále). 6.2 Statistika tříd Ve školním roce měla škola 11 tříd, a to 6 tříd šestiletého studia a 5 tříd studia čtyřletého. Na škole studovalo na počátku školního roku celkem 313 žáků 169 (65 chlapců a 104 dívek) ve studiu šestiletém a 144 (52 chlapců a 92 dívek) ve studiu čtyřletém. Přehled výsledků jednotlivých tříd v obou pololetích školního roku ukazují následující tabulky: 1. pololetí: Třída Počet Absence Průměr Neoml. Průměrný Prospěli Prospěli Neklasif./ žáků na žáka hodiny prospěch s vyznam. neprospěli 1. A ,68 0 1, A ,12 0 1, A ,79 0 1, A ,56 0 2, A ,85 6 2, A ,26 0 1, B , , B ,93 0 1, B , , C ,27 6 2, B ,97 0 1,

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů Počet přijímaných uchazečů pro rok 2017/2018:

Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů Počet přijímaných uchazečů pro rok 2017/2018: prezentace den otevřených dveří 2017 www.gymck.cz Charakteristika gymnázia: Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů 8 20 Počet přijímaných uchazečů pro

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno Identifikátor: 600 108 023 Termín konání

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

MATURITNÍ ROČNÍK 2016

MATURITNÍ ROČNÍK 2016 GYMNÁZIUM, Lipník nad Bečvou Komenského sady 62 příspěvková organizace MATURITNÍ ROČNÍK 2016 Mgr. Martina Žižlavská Lipník nad Bečvou 2016 MATURITNÍ ROČNÍK 2016 K maturitní zkoušce v roce 2016 přistoupilo

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2014/2015

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2014/2015 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 O B R A Z O V Á P Ř Í L O H A školní rok 2014/2015 Publicita školy Nové Přerovsko, 7. 11. 2014 Zpravodaj školství, prosinec 2014

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno.

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň Sportovní gymnázium je státní škola. Nabízí sportovně talentovaným žákům studium podle učebních plánů gymnázia a současně

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANY MLÁDEŽNÍKŮ 1115, 337 01 ROKYCANY telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: www.gasos-ro.cz rancova@gasos-ro.cz Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE:

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Adresa: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace. Gebauerova 8/819, Ostrava. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace. Gebauerova 8/819, Ostrava. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace Gebauerova 8/819, 702 00 Ostrava Identifikátor školy: 600 145 140 Termín

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

Co nabízíme? Kdo jsme? Přijímací řízení na VŠ. Státní maturity

Co nabízíme? Kdo jsme? Přijímací řízení na VŠ. Státní maturity 11. 1. 2017 PEKAŘE FA SE ÁZIUM DR. MN JO GY Co nabízíme? AR PEK G MB.C. Z AR PEK G MB.C. Z Kdo jsme? ÁZIUM DR. MN JO GY PEKAŘE FA SE Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

Přijímací řízení Gymnázium Český Krumlov

Přijímací řízení Gymnázium Český Krumlov Přijímací řízení Gymnázium Český Krumlov Školní rok 2017/2018 Počty přijímaných uchazečů školní rok 2017/2018 maximálně Obor 79-41-K/41 Gymnázium čtyřleté 30 žáků Obor 79-41-K/61 Gymnázium šestileté 30

Více

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 1. C (20 studentů) 1. D (21 studentů) třídní učitel: Mgr. Marek Simandl, D-OSZ zastupující: Mgr. Eva Makovská, Čj-Vv třídní učitel: Ing. Radka Pešíková, Bi-Ch zastupující:

Více

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK Čtyřleté denní studium INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2009-2010 010 www.zas-me.cz Informace o studiu Střední zahradnická škola v Mělníku (SZaŠ) je největší a nejstarší

Více

Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20

Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20 Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20 Vážení uchazeči, vážení rodiče, pro Vás je připravena tato prezentace, která obsahuje důležité informace o studiu na naší škole... Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20 Adresa:

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč Identifikátor školy: 600 096 521 Termín konání

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-927/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2001/2002

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2001/2002 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2001/2002 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1030/10-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1030/10-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1030/10-S Gymnázium Františka Palackého, Neratovice, Masarykova 450 Adresa: Masarykova 450, 277 11 Neratovice Identifikátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín. Butovická 346, 742 13 Studénka. Identifikátor školy: 600 138 275

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín. Butovická 346, 742 13 Studénka. Identifikátor školy: 600 138 275 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín Butovická 346, 742 13 Studénka Identifikátor školy: 600 138 275 Termín konání

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 PROGRAM DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Informace o gymnáziu a přijímacích zkouškách Informace od zástupců společnosti SCIO (čítárna v půdní vestavbě č. dveří 325) Bohatý program

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvková organizace. Čsl. mládeže 5/9, Děčín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvková organizace. Čsl. mládeže 5/9, Děčín Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvková organizace Čsl. mládeže 5/9, 405 02 Děčín Identifikátor: 600 019 683 Termín konání

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 DUBEN 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1081/12-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1081/12-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1081/12-B Název právnické osoby Střední škola strojírenská a elektrotechnická vykonávající činnost školy: Sídlo: Trnkova 113, 628

Více

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 261 01 Příbram II Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 Moje škola Třídy nebo třídy se skupinami

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a mateřské školy Vysoká,okres Mělník příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a mateřské školy Vysoká,okres Mělník příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a mateřské školy Vysoká,okres Mělník příspěvková organizace za školní rok 2015/2016 Zákon 561/2004 Sb.,o předškolním,základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více