nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012 2013"

Transkript

1 nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok ZÁŘÍ

2 Podle 10 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění pozdějších předpisů, zprávu předkládá GYMNÁZIUM, FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace Obsah 1. Úvod Základní údaje o škole Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku Přehled pracovníků školy Údaje o přijímacím řízení Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků maturitních zkoušek Výsledky vzdělávání Statistika tříd Výsledky maturitních zkoušek Umístění absolventů Testování Další vzdělávání pedagogických pracovníků Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Úspěchy žáků ve školním roce Pořadatelství soutěží Činnost výchovného poradce Prevence sociálněpatologických jevů činnost metodika Výsledky inspekční a kontrolní činnosti Základní údaje o hospodaření školy za rok Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Projekty realizované školou a financované z cizích zdrojů Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Závěrečné zhodnocení činnosti školy Tato výroční zpráva byla zpracována v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Zaměstnanci a žáci školy v ní uvedení písemně souhlasili se zveřejněním svých osobních údajů nebo fotografií. 2

3 1. Úvod Pohled do historie školy Historie středoškolské výuky se ve Frýdlantě nad Ostravicí datuje od roku 1954 nejprve jako Jedenáctiletá střední škola, od níž se v roce 1960 oddělily nejvyšší tři ročníky a vznikla Střední všeobecně vzdělávací škola (SVVŠ). Ta zachovávala tradiční dělení výuky na větev humanitní a přírodovědnou. Malá šestitřídní škola sídlila ve značně stísněných prostorách bývalého kláštera s lokálním vytápěním, bez tělocvičny, bez školní jídelny, s jednou kanceláří, ředitelnou, sborovnou a jediným kabinetem. Od roku 1968 pokračovala škola už pod názvem gymnázium bylo čtyřleté, počet tříd se zvýšil na osm. Klášterní prostory již naprosto nedostačovaly, byl proto vytvořen projekt na nové osmitřídní gymnázium. Jeho stavba se v dobách komunistické totality protáhla na neuvěřitelných deset let! Vyučující i žáci se konečně dočkali důstojného prostředí kabinetů, učeben, laboratoří i sociálního zázemí, nicméně zvýšená porodnost 70. let způsobila, že se plánovaný počet tříd rozrostl na dvanáct. Je tedy patrné, že prostory školní budovy nepostačovaly už v době otevření. V prvním roce působení nebyla dokončena ani školní jídelna, ani tělocvičny. Ty po svém otevření obě připadly sousední základní škole. Přelom znamenal rok 1989 a léta následující. Naším zřizovatelem se stalo ministerstvo školství a získali jsme právní subjektivitu. Od roku 1993 se na škole vyučuje podle šestiletého i čtyřletého vzdělávacího cyklu, zaměření všeobecné. Současnost školní rok V současnosti každoročně opouští školu několik desítek absolventů. Jsem přesvědčena, že prošli studiem náročným, kvalitním. Svědčí o tom i mnohé jejich úspěchy, a to nejen celorepublikové, dokonce i mezinárodní. Pro ilustraci alespoň pár příkladů: Josef Svoboda, žák 6. ročníku, zvítězil v oboru matematika hned několikrát. V matematické olympiádě kategorie A vyhrál krajské kolo, na celostátní úrovni získal 3. místo a stal se reprezentantem České republiky na Mezinárodní matematické olympiádě (IMO) v Kolumbii v červenci Zvítězil i v okresním kole soutěže Matematický klokan. Zúčastnil se také mezinárodní matematické soutěže středoškolských týmů Náboj 2013 zde v týmu seniorů společně s Dagmar Bendovou, Lukášem Červenkou, Marií Hlavačkovou a Ivo Saniterem dosáhli obdivuhodného výsledku obsadili 10. místo z 81 týmů České republiky a 16. místo ze 148 týmů v mezinárodním žebříčku! Úspěšní jsme byli i v Středoškolské odborné činnosti (SOČ). Lukáš Červenka a Pavel Valach, taktéž letošní maturanti, obsadili 3. místo v krajském kole v oboru informatika. Ještě výše postoupil v soutěži SOČ Vojtěch Brlík, žák předposledního ročníku našeho gymnázia. Po úspěšném krajském kole obsadil 1. příčku v kole ústředním, a to v oboru biologie (ornitologie) Ochrana a tvorba životního prostředí. Vznikla velmi zajímavá práce na téma Semikvantitativní studie avifauny lokality Metylovičky možnost analýzy kompletních seznamů pozorovaných druhů. V práci popsal a na své oblíbené lokalitě ověřil málo používané metody analýzy dat, které by mohly v budoucnu velmi dobře posloužit při zpracování rozsáhlých ornitologických databází. Vojtěch za svou práci získal nejen první místo, ale obdržel ještě i řadu ocenění: Cenu MŠMT, Cenu Mendelovy univerzity v Brně, Cenu Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, Cenu JCMM, Cenu CZ.NIC, Cenu Národního centra pro mladé chemiky. 3

4 Nesmíme zapomínat ani na humanitní obory. Úspěšné bylo krajské kolo soutěže v anglickém jazyce a konverzaci pro žákyni 2. ročníku G6 Terezu Košařovou obsadila 4. místo. A zároveň přivezla 4. místo i z ústředního kola literární soutěže Škola základ života (tvorba epigramů a aforismů). A takto bychom mohli pokračovat. Veškeré výsledky našich žáků naleznete v kapitole 8.1 Úspěchy žáků ve školním roce O kvalitě studia na našem gymnáziu svědčí i výsledky státních maturitních zkoušek (viz též dále v samostatné kapitole 6.3). V jarním termínu MZ uspěli všichni žáci a rozhodně neudělali ostudu své škole. Svědčí o tom např. průměrné skóre v anglickém jazyce v G4 90,3%, v G6 95,9 %; v českém jazyce v G4 81 %, v G6 85,8 % atpod. V posledních letech se škola mění i materiálně, a to nejen budova, ale i vybavení kabinetů a učeben. Předchozí oprava střechy, výměna starých oken za nová plastová, generální oprava sociálních zařízení v celé budově byly ve druhém pololetí školního roku (za nového vedení) doplněny o nová okna ve sklepních prostorách a o nové protipožární dveře (= únikový východ) v přízemí budovy. Téměř havarijní vodovodní potrubí ve sklepě a v laboratoři chemie bylo nahrazeno novým, velká část budovy byla o prázdninách vymalována. V prvním podlaží probíhají už od jarních měsíců práce související se stavbou tělocvičny. Nataženo je vodovodní potrubí spojující školu s objektem budoucí tělocvičny, vně budovy dennodenně pracují bagry, které hloubí základy pro novou tělocvičnu. Měla by být uvedena do provozu nejpozději v říjnu

5 Příkladná je spolupráce se sousední základní školou i jejím zřizovatelem, městem Frýdlant nad Ostravicí. Od nich si pronajímáme část svých prostor včetně tělocvičen, využíváme i jejich jídelnu (Scolarest). Zřizovatel vyšel vstříc našemu požadavku na renovaci učebny výtvarné výchovy, která se nachází právě v pronajatých prostorách. Místnost se těmito úpravami značně prosvětlila, zvětšila, má nové podlahové krytiny, samostatnou místnost pro keramickou pec, nové osvětlení i umyvadla. Nové sociální zařízení zde nahradilo původní, jež bylo v havarijním stavu. V souvislosti s generální opravou oken na základní škole budou stará okna v blízké budoucnosti nahrazena i zde, jakož i v částech budov, které si pronajímáme. Zástupkyně ředitelky školy je členkou školské a kulturní komise při Odboru školství MěstÚ ve Frýdlantě nad Ostravicí a zajišťuje tak neustálý kontakt mezi gymnáziem a městem, jeho představiteli. Spolupráce se odehrává např. na poli kulturním nebo sportovním (např. účast gymnázia na výtvarných výstavách pořádaných městem, spolupráce při organizaci literárních soutěží, organizace sportovního turnaje pro frýdlantské školy v rámci Frýdlantských sportovních her apod.). Město nás podporuje i finančně: každoročně obdržíme některý z grantů kupříkladu na ocenění žáků při sportovních soutěžích nebo na pořádání celookresní matematické soutěže atpod. Spolupráce přesahuje i dosah města projevuje se hlavně v družební oblasti (letitá družba s gymnáziem v severoněmeckém Friedlandu). Budoucnost školy, stejně tak jako její minulost, se vždy posuzuje dvojím pohledem: jak vzkvétá po stránce materiální, ale hlavně jak se jí daří ve výchovně vzdělávacím procesu. V první oblasti máme nyní optimistické vyhlídky. Staví se nová tělocvična, nadějně vzhlížíme i k projektu týkajícímu se výstavby dvou laboratoří, biologicko-fyzikální a chemické. Projekt environmentální výchovy, který nám byl schválen, může zase přinést nejen materiální přilepšení odborné učebně biologie, ale i případný výjezd skupiny žáků do terénu. 5

6 Značná angažovanost nového vedení školy v projektové oblasti slibuje např. budoucí expanzi žáků do Anglie, a to s využitím grantu v rámci projektu Comenius. Příkladná je i dlouholetá spolupráce se severoněmeckým Friedlandem, který je zároveň i družebním městem Frýdlantu nad Ostravicí. Při loňské výměně žáků obou gymnázií jsme byli pozváni na oslavu dvousetletého založení prvního německého sportovního spolku (TSV Friedland 1814). Tuto návštěvu bychom chtěli financovat částečně ze zdrojů Českoněmeckého fondu budoucnosti. Jednání s německou stranou intenzivně probíhají, termín je plánován na Prvotním posláním našeho gymnázia je ovšem výchovně vzdělávací činnost. Škola je po celá léta proslulá svou náročností, ze které nechceme slevit ani v letech, kdy žáků v důsledku demografického vývoje bude ubývat. Věříme, že do budoucna si Frýdlant nad Ostravicí udrží desetitřídní všeobecné státní gymnázium s dobrou pověstí. Tu pomáhají utvářet společnými silami všichni zaměstnanci školy, především pedagogičtí pracovníci. Jim patří můj dík za vykonanou práci. Ing. Petra Schwarzová ředitelka školy 6

7 2. Základní údaje o škole Úřední název a adresa školy: Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace IČO: IZO: Identifikátor zařízení: Zřizovatel školy: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ, RADA KRAJE 28. října 117, Ostrava, IČ V souladu s ustanovením 2 zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků majetku České republiky do majetku krajů, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., přešla funkce zřizovatele na kraj ke dni 1. dubna 2001, tj. ke dni účinnosti rozhodnutí MŠMT č. j /2001 ze dne 30. března Organizace byla zřízena ke dni 1. října Zřizovací listinu vydala 20. prosince 2001 Rada kraje, Moravskoslezský kraj, na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 7/77/1 ze dne 13. prosince 2001 (ZL/264/2001). Dodatek č. 1: D1/ZL/264/2001 ze dne 11. dubna 2002; Dodatek č. 2: D2/ZL/264/2001 ze dne 29. září 2005; Dodatek č. 3: D3/ZL/264/2001 ze dne 14. října 2009; Dodatek č. 4: D4/ZL/264/2001 ze dne 5. září Právní forma: příspěvková organizace Organizace je právnickou osobou a právním nástupcem příspěvkové organizace Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, zřízené Ministerstvem školství, mládeže tělovýchovy dne Cílová kapacita školy: 360 (180 G G6) Kontakty telefon: sekretářka + vedení matriky , ekonomka ředitelka zást. ředitele vých. poradkyně metodička prevence Adresy pro dálkový přístup: www stránky: Vedení školy: zástupkyně statutárního orgánu: Mgr. Marie Čupová (do ) zástupce zástupkyně stat. orgánu: Mgr. Aleš Nezhoda (do ) ředitelka školy: Ing. Petra Schwarzová (od ) zást. ředitelky: Mgr. Marie Čupová (od ) výchovná poradkyně: PaedDr. Šárka Magnusková metodička prevence: Mgr. Dagmar Pavlisková 7

8 Charakteristika školy: Gymnázium ve Frýdlantě nad Ostravicí je od právním subjektem. Statutárním orgánem organizace je ředitel, jmenovaný radou kraje. Jedná jménem organizace navenek samostatně a je za svou činnost odpovědný radě kraje. Organizace hospodaří s movitým i nemovitým majetkem předaným zřizovatelem (viz dále), nevlastní ubytovací zařízení ani jídelnu. Žáci se stravují v jídelně sousední ZŠ, kterou provozuje společnost Scolarest. Stravné pro nižší stupeň víceletého gymnázia (do 14 let věku) činí 24,50 Kč, pro žáky čtyřletého cyklu a vyššího stupně šestiletého cyklu (od 15 let) 26,50 Kč. Hlavním cílem organizace je uskutečňovat vzdělávání a výchovu žáků podle vzdělávacích programů, poskytujeme střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Škola má všeobecné zaměření pouze s denní formou studia a nabízí svým uchazečům studijní cyklus čtyřletý (G4) i šestiletý (G6). Obory studia: K/41 Gymnázium K/61 Gymnázium Počet tříd a žáků ve školním roce : Denní studium: 11 tříd, 313 žáků Večerní studium: 0 Jiné formy studia: 0 Průměrný počet žáků ve třídě: Počet žáků ve školním roce Šestileté studium nižší stupeň 49 Šestileté studium vyšší stupeň 120 Čtyřleté studium 144 Celkem žáků 313 Pedagogický sbor ve školním roce : Počet učitelů: 27 Průměrný věk učitelů: 44,11 let Počet žáků na 1 učitele: 11,59 Vybavenost školy a její modernizace: Výuka na našem gymnáziu probíhá jednak v objektu vlastním (= budova čp. 1498), která je majetkem MSK, jednak v prostorách pronajatých od sousední základní školy (jejím zřizovatelem je město Frýdlant nad Ostravicí). V budově č jsou umístěny všechny velké poloodborné učebny; každá je zaměřena na výuku konkrétního předmětu (1 Ch, 2 Čj, 1 D, 1 Bi, 1 Z, 1 Sv, 1 ZSV, 1 F, 2 M) a zároveň slouží (kromě 4 malých jazykových tříd v 1. podlaží) jako kmenové učebny jednotlivých tříd. V témže objektu se v jednotlivých podlažích nacházejí 4 odborné laboratoře (Bi, Ch, F, jazyků). Jazyková laboratoř v přízemí není již dlouhá léta vybavena moderními 8

9 technologiemi pro výuku jazyků záměrem nového vedení školy je využít v budoucnu některého z grantových projektů na rekonstrukci a modernizaci. Zastaralé a nemoderní jsou i další tři odborné laboratoře (chemická, fyzikální i biologická). Škola se však již aktivně zapojila do projektu na modernizaci dvou laboratoří. Původní laboratoř biologie bude v roce 2014 celkově adaptována na laboratoř biologie a fyziky. Chemická laboratoř bude také rekonstruována. Dovybavení pomůckami se podaří prostřednictvím již schváleného projektu environmentální výchovy, z něhož bude část finančních prostředků použita i na výjezdy žáků (odbornou práci v terénu). Fyzikální laboratoř je menších rozměrů a slouží zatím kromě konání praktických cvičení z fyziky i jako učebna pro výuku dělených hodin (např. jazyků). Pronajaté prostory zabírají 2 trakty školského komplexu: jednak budovu vedení školy, jednak část nazvanou Kluby gymnázia jde o prosklenou chodbu, v níž je umístěna školní galerie. Z ní se vchází do 2 odborných učeben počítačové a do hudební síně, vybavené nejen veškerou audiovizuální technikou, ale i množstvím hudebních nástrojů. Jednopodlažní budovu vedení školy zabírá v přízemí kolovna pro vyučující, šatna pro žáky (se zánovními šatními skříňkami) a odborná učebna Vv, která byla v průběhu července srpna 2013 zvětšena a modernizována zřizovatelem (městem Frýdlant nad Ostravicí). Učebna má nyní např. vlastní nové sociální zařízení, samostatnou místnost pro keramickou pec. Nové jsou i podlahy, obklady, osvětlení. První podlaží traktu vedení školy obsahuje 1 malou odbornou učebnu (pro výuku IVT). Zbytek tvoří ředitelna, kanceláře zást. ředitelky, sekretářky a ekonomky školy. Jídelnu nemáme, žáci se stravují v prostorách ZŠ, stravování zde provozuje fa Scolarest. Zatím nevlastníme ani tělocvičnu, využíváme opět pronájem ZŠ, část nejstarších žáků dochází do relaxačního centra Giff ARÉNA, v němž využívají squashových kurtů, posilovny, bazénu i nafukovací haly. Docházka do zmiňovaného centra a s tím spojené rozvrhové problémy by měly skončit v září říjnu 2014, kdy se má otvírat nová tělocvična přímo spojená s budovou gymnázia. Její stavba započala na jaře Zprovoznění bude pro školu finančně náročné, ale zároveň přinese škole doplňkovou činnost a žákům konečně důstojné prostory pro výuku Tv. Tělocvična bude také využívána pro různé školní akce (kulturní, odborné), pro něž dosud nebylo ve stísněných prostorách gymnázia místo. I budova 1498 se částečně modernizuje, opravuje a zvelebuje. O hlavních prázdninách došlo např. k vymalování značné části objektu. Ve sklepě byla vyměněna stará okna za plastová 9

10 (jako náprava nedostatku z předchozích let ), nové jsou i bezpečnostní protipožární dveře v přízemí, sloužící jako únikový východ. Sociální zařízení jsou v celé škole zánovní. Na chodbě v 1. podlaží je umístěna kopírka k využití jak žáků, tak i vyučujících. Nedaleko od ní vznikla na místě bývalého skladu učebnic žákovská knihovna, obsahující více než 4 tisíce svazků. Knihovna je nyní částečně zmodernizována vybavena sedacím nábytkem, takže často slouží žákům i jako studovna, např. ve volných hodinách. Žákům slouží i automat na cukrovinky. Teplé i studené svačiny si mohou o velké přestávce zakoupit ve školní restauraci Scolarest. Ve většině učeben školy byl vyměněn nábytek staré nevyhovující židle a lavice nahradily moderní nastavitelné. V každé třídě je stolní počítač nebo notebook, sloužící dosud především v souvislosti s dataprojektorem. Od září 2013 zavádíme elektronické třídní knihy a zároveň i elektronické žákovské knížky on-line klasifikace určitě napomůže užšímu styku školy s rodiči. Většina moderní audiovizuální techniky (dataprojektory, magnetické tabule, notebooky, PC, videorekordéry apod.) byla zakoupena z projektu EU peníze školám ; práce na digitálních učebních materiálech bude ve školním roce ještě pokračovat. Na jaře 2013 došlo taktéž ke stabilizaci sítě a počítačové techniky vůbec. Byl zakoupen nový server, který nahradil původní nevyhovující. Část vybavení učeben či kabinetů pomůckami získáváme díky finanční pomoci občanského sdružení GM klub, část také díky přispění sponzorů (např. vybavení učebny výtvarné výchovy). Věříme, že se nám bude dařit školu dále modernizovat, aby se stala důstojným stánkem pro výchovu dalších generací žáků. Přestože demografický vývoj následujících let není příznivý, vyhlídky na budoucnost frýdlantského gymnázia s plánovanými deseti třídami jsou z našeho pohledu optimistické. Školská rada Od školního roku došlo ke změně zřizovací listiny školské rady (na základě usnesení Rady MSK č. 89 z 20. července 2011). Školská rada (ŠR) má nyní šest členů třetinu jmenovanou zřizovatelem (Mgr. Eva Eschingerová, prof. Ing. Petr Noskievič, CSc.), další třetinu tvoří zvolení pedagogové školy (PhDr. Jana Sanitrová, Mgr. Martin Pánek) 10

11 a poslední dva členy volí zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků (Ing. Radomíra Vargová, současná předsedkyně rady, a Adam Folvarčný, žák 4. ročníku). Ve školním roce 2012/13 se ŠR sešla celkem třikrát: První schůzka se uskutečnila 15. října 2012 a jejím hlavním cílem bylo projednání a schválení výroční zprávy. Kromě jedné drobné formální připomínky (doplnění nového vedení od ) pak byla Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok jednomyslně schválena. Kromě toho si dala rada za úkol vypracovat nový jednací řád, který bude do příští schůzky připomínkován a na dalším jednání schválen. Kvůli dlouhodobé nemoci předsedkyně ŠR bude tento úkol splněn na první schůzce ve školním roce Podruhé se ŠR sešla 22. února Členové se seznámili s novým vedením školy a s rozpočtem na rok Zároveň jim p. ředitelka předložila k seznámení Výroční zprávu o činnosti školy na rok Žák Adam Folvarčný předal ŠR informaci od žáků nespokojených s kvalitou jídla ve Scolarestu. Po konzultaci s přítomnými byly požadavky sepsány a tlumočeny vedoucí kuchyně. O řešení informovala členy rady zástupkyně řed. školy. Paní ředitelka pak seznámila přítomné s výsledky školy v mezinárodním testování PISA a informovala je o svých nejbližších záměrech týkajících se výuky a provozu gymnázia (inovace VT, zavedení komplexního informačního systému Bakalář, mimořádná inventarizace, opravy vody, elektřiny apod.). Třetí akcí ŠR bylo výjezdní zasedání na VŠB do Ostravy na pozvání člena rady prof. Ing. Petra Noskieviče, CSc. Jako hosté se zúčastnily i ředitelka školy a její zástupkyně. Byli jsme seznámeni se současným obsahem studia na VŠB-TU i s budoucími plány, prohlédli jsme si mnohé (hlavně nové) prostory vysokoškolského komplexu. Zajímavá byla i přednáška o nanotechnologiích a prohlídka odborné nanotechnologické laboratoře. Tato spolupráce by měla být v dalších letech přínosná i pro naše žáky budoucí adepty studia na VŠB-TU Ostrava. Jeden z členů ŠR letošní absolvent Adam Folvarčný přestal být žákem školy a musí být v radě nahrazen. Na základě příslušného ustanovení zákona č. 561 Sb. z roku 2004 a na základě volebního řádu ŠR se proto budou konat doplňující volby, a to z řad zletilých žáků nebo zákonných zástupců nezletilých žáků. Kandidáti budou zveřejněni do , volby se uskuteční 30. září t. r. Věřím, že i v nastávajícím funkčním období bude školská rada plnit důležitou roli v systému samosprávy a že stávající i noví členové budou s námi sdílet problémy i radosti školského života. 11

12 3. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku Gymnázium Frýdlant nad Ostravicí nabízí již od roku 1993 uchazečům dvě formy studia: pro žáky ze sedmých tříd ZŠ studium šestileté, pro uchazeče končící povinnou školní docházku studium čtyřleté. Obory: K/61 Gymnázium (studium šestileté, s kapacitou 180 žáků) K/41 Gymnázium (studium čtyřleté, s kapacitou rovněž 180 žáků) Na škole se od 1. září 2009 vyučuje podle školního vzdělávacího programu 1/2009, vypracovaného v souladu s rámcovými vzdělávacími programy pro gymnaziální a základní vzdělávání, ve verzi 2/2012 (platnost od 1. února 2012) byly provedeny pouze aktualizace formálních údajů. V září 2013 vstupuje v platnost ŠVP s číslem jednacím 3/2013. Učební plány podle ŠVP 1/2009 pro studium čtyřleté i šestileté K/41 (resp. 61) a a a a 4. 4 Poznámka: Dolní indexy u ročníků označují studijní program: šestiletý (dále G6), čtyřletý (dále G4). POVINNÉ Český jazyk a literatura cizí jazyk 3 3 4/ cizí jazyk 3 3 4/ Občanská výchova Základy spol. věd Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Chemie Biologie Informatika a výp. technika 2 1 0/ Estetická výchova Tělesná výchova Povinně volitelné Součty / Stručný přehled posílení základní časové dotace, stanovené rámcovými vzdělávacími programy, z disponibilních hodin dává určitý obraz o vzdělávacích prioritách naší školy. Na nižším stupni šestiletého gymnázia se všichni žáci povinně učí druhý cizí jazyk (volí mezi němčinou, francouzštinou, ruštinou, loni poprvé také španělštinou a italštinou). Celá časová dotace tohoto předmětu je čerpána z disponibilních hodin (3 + 3). Rovněž jsou posíleny vzdělávací oblasti Člověk a společnost (D, OV) a Člověk a příroda (F, Ch, Bi, Z). Časová dotace předmětu informatika a výpočetní technika je navýšena o 2 hodiny a vzhledem k tomu se IVT už v dalších ročnících G6 nevyučuje. 12

13 Disponibilní hodiny na vyšším stupni šestiletého gymnázia a na gymnáziu čtyřletém jsou rozděleny takto: český jazyk a literatura 4, 1. cizí jazyk 4 (G6), resp. 3 (G4), 2. cizí jazyk 2 (G6), resp. 1 (G4), matematika 6, vzdělávací oblasti Člověk a příroda (F, Ch, Bi, Z) a Člověk a společnost (ZSV, D) celkem 10, volitelné předměty 4. Všechny volitelné předměty čerpají časovou dotaci 2 hodiny týdně a jsou nabízeny jako jednoleté nebo dvouleté. Žáci si vybírají v předposledním ročníku studia dva a v posledním další dva. Konečná sestava těchto předmětů záleží na zájmu žáků a možnostech školy. Počty žáků v jednotlivých skupinách musí být natolik dostatečné, aby přílišné dělení na malé skupinky negativně neovlivňovalo příděl finančních prostředků na NIV (přímé náklady). V loňském školním roce byly realizovány tyto volitelné předměty: Konverzace a četba v anglickém jazyce Konverzace a četba ve francouzském jazyce Literární seminář Seminář z českého jazyka Seminář a cvičení z matematiky Seminář a cvičení z fyziky Seminář a cvičení z chemie Seminář a cvičení z biologie Seminář ze zeměpisu Seminář z dějepisu Společenskovědní seminář Estetická výchova Informatika a výpočetní technika Díky aprobovanosti našich vyučujících bylo možno zařadit mezi povinně volitelné předměty i španělštinu a italštinu. I když si tyto jazyky dosud nevybral dostatečný počet žáků, v budoucnu to nelze vyloučit. Pak by mohla být mezi volitelné předměty zařazena i konverzace a četba z těchto jazyků (s návazností na úpravy v ŠVP). Jako nepovinné předměty byly realizovány následující obory: Pěvecký sbor Zájmová tělesná výchova Stálou součástí výuky jsou týdenní kurzy organizované vyučujícími tělesné výchovy. Jedná se o 1 týden lyžařského výcvikového kurzu (v 1. 6, 3. 6 a 1. 4 ) a 1 týden sportovně-turistického kurzu (v 5. 6 a 3. 4 ). Výjimečně talentovaným žákům, popř. vážně nemocným umožňuje vedení školy studium v režimu částečné změny organizace výuky. Ve školním roce o tuto výhodu požádalo celkem 10 žáků. 13

14 4. Přehled pracovníků školy Od vyučovalo na škole 28 plně aprobovaných pedagogů, 5 z nich na částečný úvazek. V průběhu školního roku (září, říjen 2012) odešly dvě pedagogické pracovnice na mateřskou dovolenou. Byly nahrazeny jednak zastupujícím učitelem, jednak externími silami. Od byla vypracována nová organizace školního roku 1 z externích pracovnic rozvázala pracovní poměr dohodou, u druhé došlo k snížení úvazku. Celkový přepočtený počet pedagogických pracovníků činil Pravidelných přespočetných hodin bylo celkem 7, tj. nárůst o 2 nadúvazkové hodiny oproti předešlému školnímu roku. Tento stav byl zapříčiněn otevřením příliš velkého množství málopočetných skupin volitelných předmětů (v zájmu udržení zaměstnanosti). Po nástupu nového vedení (od ) byla situace řešena spojením některých skupin (např. IVT), takže v úvazcích zůstala už jen 1 pravidelná přespočetná hodina. Malé skupiny volitelných předmětů nebyly v průběhu roku rušeny, protože by tato změna měla vliv na původní výběr oborů maturantů nejen vzhledem k blížící se maturitní zkoušce, ale i k budoucí profesní orientaci. Situace bude řešena při tvorbě organizace školního roku (od ) například zrušením dělených hodin českého jazyka, spojením malých skupin Tv a důsledným dodržováním povoleného počtu žáků při otevírání nových skupin volitelných (popř. nepovinných) předmětů. Přehled předmětů a počtu vyučovacích hodin týdně: Povinné předměty: Předmět Počet vyučujících Počet vyučovaných hodin týdně Počet hodin vyučovaných aprobovaně Český jazyk Anglický jazyk Francouzský jazyk Německý jazyk Ruský jazyk Základy společenských věd Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Chemie Biologie Tělesná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Informatika a výpočetní technika Celkem

15 Volitelné předměty: Předmět Počet vyučujících Počet vyučovaných hodin týdně Počet hodin vyučovaných aprobovaně Seminář a cvičení z matematiky Seminář a cvičení z fyziky Seminář a cvičení z chemie Seminář a cvičení z biologie Seminář ze zeměpisu Společenskovědní seminář Seminář z dějepisu Seminář z českého jazyka Literární seminář Informatika a výpočetní technika Konverzace a četba v anglickém jazyce Konverzace a četba ve francouzském jazyce Estetická výchova dějiny umění Celkem Nepovinné předměty: Předmět Počet vyučujících Počet vyučovaných hodin týdně Počet hodin vyučovaných aprobovaně Zájmová tělesná výchova Pěvecký sbor Celkem Úvazky celkem Ve škole bylo zaměstnáno 6 nepedagogických pracovníků (3 technicko-hospodářští, 3 provozní), z toho 4 s částečným úvazkem (viz tabulka níže). Od pouze 5 nepedagogických pracovníků, všichni na plný úvazek (viz tabulka níže). Nepedagogičtí pracovníci: Zařazení Počet osob Úvazek Počet osob Úvazek Ekonomka, mzdová účetní, personalistka 1 1,00 1 1,00 Asistentka, vedení matriky 1 1,00 1 1,00 Školnice + uklízečka 1 0,92 1 1,00 Uklízečka 3 2,43 2 2,00 Celkem do , Celkem od ,00 15

16 5. Údaje o přijímacím řízení Gymnázium Frýdlant nad Ostravicí při přijímacích zkouškách pro oba typy studia využilo testů SCIO, které organizoval (z pověření MSK) KVIC Nový Jičín. Uchazeči konali testy z českého jazyka a matematiky. Kapacita čtyřletého i šestiletého studia byla naplněna. Přijímací řízení do prvního ročníku šestiletého a čtyřletého studia: Studium Přihlášení uchazeči U zkoušek Omluveni Náhr. termín Přijato Na odvolání 2. kolo Přijato celkem šestileté ne 30 čtyřleté ne 30 Podle předem zveřejněných kritérií přijetí bylo počítačovým programem stanoveno pořadí uchazečů. Byly brány v úvahu výsledky testů u přijímacích zkoušek (90 %) a výsledky uchazeče na ZŠ (10 %). Do 1. ročníku šestiletého studia bylo přijato celkem 30 uchazečů 10 chlapců a 20 dívek. K 1. září 2013 přestoupil na jinou školu jeden žák (chlapec). Počet žáků ve třídě tak klesl na 29. Do 1. ročníku čtyřletého studia bylo přijato 30 uchazečů 11 chlapců a 19 dívek. 16

17 6. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků maturitních zkoušek 6.1 Výsledky vzdělávání Ve srovnání s předešlým školním rokem se průměrný prospěch zlepšil. Na konci 2. pololetí roku dosáhla škola průměrného prospěchu v šestiletém studiu 1,750, ve čtyřletém studiu 1,974, celkový průměrný prospěch obou typů studia byl 1,862. Naše škola je pověstná svou náročností, a tak lze dosažený průměr i přes mírně klesající úroveň znalostí přijímaných žáků hodnotit velmi kladně. Z 313 žáků školy 95 prospělo s vyznamenáním, 210 prospělo, 8 žáků neprospělo nebo nebylo klasifikováno. Po dodatečných a opravných zkouškách neprospěli 2 žáci šestiletého studia. Ředitelka školy jim povolila opakování ročníku. Tito žáci ve školním roce navštěvují 5. A 6. Celkově lze hodnotit studijní výsledky vzdělávání příznivě. Důkazem toho jsou jak úspěchy žáků školy v olympiádách a soutěžích, tak i úspěšnost v přijímacím řízení na vysoké školy (viz dále). 6.2 Statistika tříd Ve školním roce měla škola 11 tříd, a to 6 tříd šestiletého studia a 5 tříd studia čtyřletého. Na škole studovalo na počátku školního roku celkem 313 žáků 169 (65 chlapců a 104 dívek) ve studiu šestiletém a 144 (52 chlapců a 92 dívek) ve studiu čtyřletém. Přehled výsledků jednotlivých tříd v obou pololetích školního roku ukazují následující tabulky: 1. pololetí: Třída Počet Absence Průměr Neoml. Průměrný Prospěli Prospěli Neklasif./ žáků na žáka hodiny prospěch s vyznam. neprospěli 1. A ,68 0 1, A ,12 0 1, A ,79 0 1, A ,56 0 2, A ,85 6 2, A ,26 0 1, B , , B ,93 0 1, B , , C ,27 6 2, B ,97 0 1,

nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011 2012

nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011 2012 nám. T. G. Masaryka 6, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok ZÁŘÍ Podle zákona č. 56/ Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

OBSAH. 4.1 Přijímací řízení pro osmileté studium (79-41-K/81)...11

OBSAH. 4.1 Přijímací řízení pro osmileté studium (79-41-K/81)...11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2008/2009 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled oborů vzdělání, učební plány... 6 3. Personální zabezpečení činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Bílovci 8. října 2014 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 září 2010 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole.. 3 2. Přehled oborů vzdělávání 6 3. Přehled pracovníků školy 6 4. Přijímací řízení 6 5. Výsledky vzdělávání žáků.. 7 6. Prevence sociálně patologických jevů 10 7. Další

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Zprávu předkládá RNDr. Olga Onderková, ředitelka školy. Zpráva byla projednána a

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 V Bílovci 1. října 2012 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2012-2013 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. a z 7 vyhl. č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace. 5. května 620, 432 01 Kadaň

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace. 5. května 620, 432 01 Kadaň VÝROČNÍ ZPRÁVA Consultum bene iuventae est Mládí v dobrých rukou Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace 5. května 620, 432 01 Kadaň Předkládá: Mgr. Tomáš Oršulák, Ph.D., ředitel školy

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

Úvodní slovo ředitelky školy

Úvodní slovo ředitelky školy , Obsah Obsah... 2 Úvodní slovo ředitelky školy... 3 Základní údaje o škole... 5 Charakteristika školy... 6 Školská rada... 7 Školní vzdělávací plány a školní učební plány... 7 Volitelné předměty... 7

Více

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů vzdělávání... 5 3. Přehled pracovníků školy... 10 4. Údaje o

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Schváleno pedagogickou radou dne: 1. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne: 11. 10. 2013.

Více

Úvodní slovo ředitelky školy

Úvodní slovo ředitelky školy Obsah Obsah... 1 Úvodní slovo ředitelky školy... 4 Základní údaje o škole... 7 Charakteristika školy... 8 Školská rada... 9 Školní vzdělávací plány a školní učební plány... 9 Volitelné předměty... 10 Pracovníci

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 září 2012 OBSAH SLOVO ŘEDITELKY

Více

Úvodní slovo ředitele školy

Úvodní slovo ředitele školy , Obsah Obsah...2 Úvodní slovo ředitele školy...3 Základní údaje o škole...5 Charakteristika školy...6 Školská rada...6 Učební plány...7 Volitelné předměty...7 Školní vzdělávací program...8 Pracovníci

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 Zprávu předkládá RNDr. Olga Onderková, ředitelka školy. Zpráva byla projednána a

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Výroční zpráva o činnosti školy IČ: 62444646 Č. obj: 10808 Školní rok - 2007/2008 Obchodní akademie Lysá n. L. příspěvková organizace Středočeského kraje

Více

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013-2014 OBSAH A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 1 B. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy za školní rok 2012/2013 Gymnázium Ostrava-Zábřeh Volgogradská 6a příspěvková organizace RNDr. Jiří Chmela ředitel školy V Ostravě-Zábřehu 8. 10. 2013 č. j. GZAB/0709/2013 Obsah 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy GYMNÁZIUM OLGY HAVLOVÉ, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, M. Majerové 1691/4, 708 00 Ostrava-Poruba PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO FAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Úvod Ve školním roce 2013/2014 si naše škola připomněla dvě významná výročí,

Více

školní rok 2011/2012

školní rok 2011/2012 , Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012 podle 10 zákona č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2008-2009

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2008-2009 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008-2009 23. října 2009 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 (zřizovací listina

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Výroční zprávu předkládá Mgr. Jana Jandáčková, ředitelka školy Výroční zpráva 2012/2013, strana 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání

Více

školní rok 2009/2010 Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice

školní rok 2009/2010 Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice Základní charakteristika školy VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2009/2010 Název zřizovatele: Pardubický kraj Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice Zřizovací listina ze dne 17. 4. 2003. Č.j.

Více