Obce Štítná nad Vláøí - Popov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obce Štítná nad Vláøí - Popov"

Transkript

1 è. 47 PROSINEC 2011 Obce Štítná nad Vláøí - Popov Roèník XII. Vánoèní píseò Už se zase tìšíme na Ježíška, copak nám asi nadìlí, copak asi dostanem od Ježíška, to bychom všichni rádi vìdìli Hlavnì a jsou š astné a veselé! Myšlenky moudrých pro tyto dny Být na obtíž je úlohou hlupáka. Jemný èlovìk vycítí, zda je vhod èi ne a umí zmizet v okamžiku, který pøedchází onomu, kdy se stane zbyteèným. Jedni vidí vìci tak, jak jsou a øíkají PROÈ? Já vidím vìci tak, jak by mohly být a øíkám proè NE? J. F. Kennedy Nìkterými vìcmi se èlovìk chlubí, aby se za nì nemusel stydìt. Jean Paul Nìkteré lidi nezajímá, zda máš pravdu, ale jestli máš právo ji øíkat. M. Rùžièka Èasto je tøeba vìtší odvahy k tomu, svùj názor zmìnit, než za ním pevnì stát. Ch. F. Hebbel Opìt pøicházíme k vám Vánoce to je pøedevším rodinná pohoda, láska a radost. Vánoce jsou svým posláním nejkrásnìjší svátky roku nebo by alespoò být mìly. Zákony pøírody velí pro toto období zklidnìní. Pøíroda usíná, její rytmus se s ubývajícím sluneèním svitem zpomaluje. Mìl by to být èas i pro lidi, èas zklidnìní, èas vzájemných návštìv, popovídání si a také splnìní snù nejen dìtem, ale i dospìlým. Nezachraòujme Vánoce jen hromadìním viditelných vìcí, spotøebou a množstvím jídla a stresujícím se èasem co rozptyluje a odvádí pozornost od smyslu Vánoc. O Vánocích po tisíciletí pøichází z Betléma pro všechny lidi dobré vùle nadìje, dùvìra, ale i síla bojovat proti zlu, které nás obklopuje. Naèerpejme do svých srdcí víru, že i sebevìtší tìžkosti mají øešení. Vìøíme, že o tìchto vánoèních svátcích se v našich pøíbytcích i srdcích usídlí klidná pohoda a prožijete je podle svých pøedstav v kruhu tìch, které milujete. A na sváteènì prostøeném stole podle starých zvykù nechybí jablka symbol zdraví, síly a dlouhovìkosti, oøechy symbol moudrosti a perníèky symbol radosti a mládí. A opìt tiše a ochotnì purpura na plotnì voní! Do nadcházejícího nového roku 2012 vám všem pøejeme stálé a pevné zdraví, osobní spokojenost, hodnì pracovních úspìchù, splnìní všech svých pøání a a vám rodina a vaši nejbližší jsou oporou po celý rok. Redakce zpravodaje VÁNOČ NÍPŘ ÁNÍ Vážení spoluobèané, blíží se kouzelný èas Vánoc, èas, kdy lidé usedají ke spoleènému stolu, aby si projevili vzájemnou úctu a lásku. Spoleènì prožité chvíle pohody, radosti a odpuštìní jsou tím nejkrásnìjším dárkem, který si mùžeme pøát. Pøeji vám, aby tomu tak bylo ve všech vašich domácnostech. Taktéž mi dovolte, abych vám nejen svým j m é n e m, a l e i j m é n e m o b e c n í h o zastupitelstva popøál úspìšný vstup do nového roku, všechno dobré, pevné zdraví a hodnì Božího požehnání. Ing. Václav Strnad starosta obce Vážení spoluobèané, neúprosnì plynoucí èas nás opìt posunul pøed práh nejkrásnìjšího období roku Vánoc a také pøed blížící se další nový rok. Než tento okamžik nastane, bývá pravidlem poohlédnout se zpìt po roce, který už je témìø za námi. Vždy na jeho zaèátku se plánuje, co by bylo nutné a potøebné pro obec vykonat a také vyhodnotit možnosti financování. Obec si vytyèila nìkolik vìtších investièních akcí, na které byla avizována možnost získání dotaèního pøíspìvku. Nechali jsme si zpracovat projekty nutné k pøedkládání žádostí na: dokonèení rekonstrukce základní školy, zateplení mateøské školy, zøízení kompostárny na likvidaci bioodpadu, zateplení bytovky 416, opravu sesuvu obecní cesty v Popovì. Z tìchto vyjmenovaných akcí se nám letos podaøilo realizovat jen poøízení kompostárny, která je už v provozu a opravu poškozené cesty v Popovì. Všechny termíny vyøizování ostatních dotaèních titulù se neustále posunovaly a v souèasné dobì je zøejmé, že se pøesunou do plánu pro pøíští rok, vèetnì urèité finanèní rezervy, kterou jsme na tyto akce mìli vyèlenìnou. Pøibudou k tomu ještì žádosti na opravu lesní cesty do Valentova, výstavbu høištì s umìlým povrchem a dokonèuje se projekt cyklostezky. V prùbìhu roku jsme se vìnovali vìtšinou jen údržbì a opravám obecního majetku. Ihned po skonèení zimy byly provedeny opravy výtlukù ve všech ulicích POZVÁNKA Obecní úøad Štítná nad Vláøí-Popov srdeènì zve všechny obèany na ROZSVÌCOVÁNÍ VÁNOÈNÍHO STROMU, které se bude konat v sobotu 10.prosince 2011 v hodin ve Štítné u kulturního domu. Kulturní program a obèerstvení je zajištìno. obce, na høišti TJ byla provedena vìtšina potøebných oprav v zázemí kolem šaten. Pøed 120. výroèím založení Sboru dobrovolných hasièù ve Štítné jsme podpoøili nìkteré vnitøní o p r a v y h a s i è s k é z b r o j n i c e ( n o v é podlahy,vymalování apod.), aby mohly probìhnout dùstojné oslavy, které se konaly 31.èervence a i pøes nepøízeò poèasí se staly pro všechny zúèastnìné pìkným zážitkem. Pomohli jsme s dokonèením úprav u tìlocvièny ZŠ nákupem ochranných sítí, vèetnì jejich instalování pøed okny. V Popovì byl opraven poškozený kanál pøes silnici v èásti Moèidla. Byla provedena oprava èásti høbitovní zdi u smuteèní sínì. V Popovì v budovì hasièské zbrojnice jsme provedli zdvojení okenních rámù a poøídili nové žaluzie, také byly opraveny poškozené schody do pivnice. Pøed uvedením kompostárny do provozu jsme zajistili vyèištìní hnojištì a úpravu okolního terénu. V èásti Podstrání byl opraven poškozený úsek cesty sesutý k potoku v délce asi 30 metrù a zároveò vyèištìn potok. Na lyžaøském vleku jsme provedli v horní èásti úpravy terénu pro bezpeènìjší lyžování. Byla provedena oprava nìkolika obecních a také lesních cest. Mimo uvedené práce jsme se prùbìžnì snažili o údržbu veškerého obecního majetku, o èistotu a poøádek v naší obci. Dovolte mi, abych vám všem, kteøí jste jakýmkoliv zpùsobem pøispìli ke zlepšení života v naší obci, podìkoval. Ing. Václav Strnad starosta obce A D V E N T N Í K O N C E R T dechové hudby BORŠIÈANKA Nedìle :00 hodin KULTURNÍ DÙM ve Štítné nad Vláøí VSTUPNÉ 50 Kè

2 Zprávy z radnice Zastupitelstvo obce v roce 2011 na svých zasedáních projednalo a schválilo: Dne 17.bøezna 2011? Rozbor hospodaøení obce za rok 2010,který pøedložil starosta a úèetní obce? Zprávu o provedené inventarizaci majetku obce za rok 2010? Závìreèné úèty ZŠ Gabry a Málinky a MŠ Štítná nad Vláøí-Popov za rok 2010? Návrh rozpoètu na rok 2011? Smìnu pozemkù v k.ú. Popov mezi Obcí Štítná nad Vláøí-Popov a paní Marií Tomeèkovou, Popov èp.135 Neschválilo :? Odprodej èástí obecních pozemkù p.è.850/8,1437 a 883/3 v k.ú.popov manželùm Strnkovým, Popov èp. 94 a panu Vl.Martinátovi, Popov èp.77? Odprodej èásti pozemku p. è.850/1 v k.ú. Popov manželùm B a è o v ý m, Popov èp.96 Dne 14.èervna 2011? Zprávu z provedené kontroly hospodaøení obce za rok 2010 a zároveò schvaluje závìreèný úèet obce? Závìreènou zprávu z provedených kontrol hospodaøení miíkroregionu Vlára a Jižní Valašsko? Odprodej èásti obecního pozemku p.è.420/2 v k.ú. Štítná nad Vláøí paní Repaté, Štítná nad Vláøí èp.223? Výkup pozemkù p.è. 2085/9 o výmìøe 269 m2, p.è.2123/9 o výmìøe 206 m² a p.è.2090/4 o výmìøe 62 m² od Povodí Moravy za úèelem stavby Stavební úpravy a rozšíøení fotbalového høištì za cenu stanovenou znaleckým posudkem Dne 15.srpna 2011? Zaøazení obce Štítná nad Vláøí-Popov do územní pùsobnosti MAS Ploština a zastupování starostou Ing. Strnadem? Nájemní smlouvu na pronájem fotbalového høištì mezi obcí Štítná nad Vláøí-Popov a TJ Štítná nad Vláøí za cenu 1000,-Kè/za rok na pozemky p.è.2123/1, 2123/2, 2123/3, 2123/4,2123/5,2123/6, 2123/7, 2123/8, 2123/9,2123/10, 2123/11, 2123/12, 2123/13,2123/14, 2123/15,2123/16 a 2090(PK) v k.ú.štítná nad Vláøí? Finanèní úèast na financování akce Stavební úpravy a rozšíøení fotbalového høištì v obci Štítná nad Vláøí-Popov Dne 8.listopadu 2011? Výsledek výbìrového øízení na akci Stavební úpravy Základní školy Gabry a Málinky Štítná nad Vláøí pavilon B. Zhotovitelem bude Javorník CZ,.s.r.o. Štítná nad Vláøí.? Výsledek výbìrového øízení na akci Rekonstrukce fotbalového stadionu UT 3G. Zhotovitelem bude firma EKKL,a.s., Kromìøíž.? Zámìr obce odprodat obecní pozemky v areálu zemìdìlské farmy Popov zastavìné plochy p.è.146/2 a 164/2 o celkové výmìøe 1059 m² za cenu 75,-Kè za jeden m² a ostatní plochy pozemky p.è. 704/11, 704/12,704/13 a 704/14 o celkové výmìøe 3939 m² za cenu 26,26 za jeden m² do vlastnictví firmy JAVORNÍK CZ, s.r.o,, Štítná nad Vláøí s podmínkou, že firma obci Štítná nad Vláøí-Popov poskytne bezplatnì pronájem pozemku na provozování obecní kompostárny v areálu farmy.? Vykoupení pozemku p.è.328/3 v k.ú. Popov o výmìøe 1721 m2 od pana Jana Fojtíka,Popov a paní Marie Kaveèkové, Hranice na Moravì za cenu 23,- Kè za jeden m²? Požádat o bezúplatný pøevod pozemku p.è v k.ú.štítná nad Vláøí od Úøadu pro zastupování státu ve vìcech majetkových za pøedpokladu, že obec nebude limitována žádným omezením INFORMACE K PLÁNOVANÝM MÌØICKÝM PRACÍM V rámci obnovy katastrálního operátu digitalizací katastrální mapy v katastrálním území Štítná nad Vláøí je nutné v nadcházejícím období pøibližnì od 23.listopadu 2011 do 23.bøezna 2012 v závislosti na poèasí uskuteènit geodetická mìøení. V souvislosti s tìmito èinnostmi,které se provádìjí ve veøejném zájmu, bude potøeba,aby bylo zamìstnancùm Oddìlení obnovy katastrálního operátu Katastrálního úøadu pro Zlínský kraj umožnìno vstupovat nebo vjíždìt služebním vozidlem v nezbytnì nutném rozsahu na dotèené nemovitosti a také zabezpeèit psy, pøípadnì jiné chované zvíøe, aby nedošlo k nepøedvídatelnému napadení zamìstnancù.) Na požádání vlastníkù se zamìstnanci prokáží služebním prùkazem. Ing.Václav STRNAD starosta obce ODPADY Pro nadcházející rok 2012 zùstává stejný systém tøídìní a svozu odpadu jako v roce Z dùvodu vzrùstajících nákladù na svoz a likvidaci odpadu jsme nuceni pøistoupit k úpravì výše poplatku na 300,-- Kè/osobu/ rok. I pøes toto navýšení se jedná v porovnání s okolními obcemi (cca 490,--/osoba/rok ) o pomìrnì nižší výši poplatku, za což vdìèíme peèlivému tøídìní odpadu našimi obèany a používání žetonového systému, který obèany nutí v maximální míøe efektivnì využívat odpadní nádoby (popelnice). Výbìr poplatku za odpad bude probíhat od do a v následujícím roce od do Obèan obdrží pro rok 2012 dvì sady pytlù na tøídìný odpad. První sadu obdrží pøi zaplacení poplatku na rok 2012 a druhou sadu v èervnu roku Dùležité upozornìní: Z dùvodu pøísnìjšího sledování tøídìní odpadu ze strany smluvního partnera JOGY Luhaèovice, je nutné ze strany obèanù dodržovat pravidla tøídìní odpadu. Je nutné tøídit odpad do pøedem urèených pytlù tzn. podle barev: do žlutých pytlù plasty do modrých pytlù papír do bílých pytlù (transparentní) bílé sklo barevné sklo do zelených pytlù krabice od mléka, juice do oranžových pytlù zbytkový odpad do popelnic Zdùrazòujeme, aby pytle obsahovaly pouze odpad, které mají dle svého zbarvení obsahovat. Pokud toto nebude dodrženo, svozová firma pytle jiné barvy neodveze. Rovnìž popelnice nesmí obsahovat stavební su a horký popel. Pytle by mìly být pøipraveny ráno v den svozu, jelikož nelze stanovit hodinu, kdy bude svozové auto projíždìt obcí. UPOZORNÌNÍ Na jedné stranì chválíme obèany za to, že se snaží peèlivì tøídit odpad, ale na druhé stranì se najdou mezi námi i nìkteøí naši spoluobèané, kteøí si stále myslí, že pálení plastù je normální vìc. Domnívají se, že maximálnì tráví své sousedy. Ale opak je pravdou. Nejen, že si svévolnì poškozují zdraví sami tím, že vdechují karcinogenní látky (vznikající pøi spalování plastù), které zpùsobují závažné onemocnìní rakovinu, ale poškozují zdraví i svým dìtem a blízkým. Nìkdy se šíøí obcí velký zápach z tìchto zplodin. Spoluobèané si chodí stìžovat. Pokud tento nešvar bude i nadále pokraèovat, jednotliví neukáznìní obèané budou pøizváni k pøestupkové komisi. Domníváme se, že není takový problém dávat plasty do pøidìlených pytlù a pøipravit je v den svozu pøed dùm. Chráníte tím své zdraví, zdraví svých dìtí, pøíbuzných a v neposlední øadì i zdraví svých spoluobèanù. Anna Lorencová, referentka OÚ Obèanské sdružení dechové hudby Okolòané Štítná nad Vláøí Podìkování V závìru roku 2011 a hodnocení èinnosti dechové hudby jako službu obèanùm bych chtìl podìkovat všem, kteøí nás v našem úsilí jakkoli podporovali. Bez vaší vstøícnosti by nebylo možné dechovku ve Štítné zachovat. Dechová hudba patøila vždy ke koloritu obce a chceme, aby tomu bylo tak i do budoucna. Podìkování patøí pøedevším radì OÚ za poskytnutí grantu na èinnost, umožnìní užívat jejich prostor a další administrativní a jiné potøeby. Dále chceme podìkovat štítenskému rodákovi panu Mgr. Františku Sábovi z Valašských Klobouk è. 188 za sponzorský dar na vydání hudebního DVD natoèeného ze zahajovacího koncertu na letošní tradièní štítenské pouti. DVD s 15 skladbami vyjde ještì do Vánoc a bude sloužit pøedevším k reklamním úèelùm obce a tøeba i jako vhodný dárek k Vánocùm. Bìhem roku jsme zajiš ovali tyto hudební akce: - hudební doprovod všem spoluobèanùm farnosti, kteøí nás navždy opustili - církevní jako Boží tìlo, farní den, poutì v Popovì, Jestøabí a ve Štítné - nahrání a natoèení DVD se skuteènou pou ovou štítenskou atmosférou V pøíštím roce chceme naše aktivity podstatnì rozšíøit a zlepšit. Za dechovku všem dìkuje ing. Josef Èerníèek, pøedseda OS DH Okolòané Strana 2

3 Naše škola poøádá v nedìli 11. prosince 2011 už 5. roèník Vánoèního koledování pro Indii. Je to zároveò jeden z výstupù projektu S Gabrou a Málinkou do Èarovné zemì. Cílem vánoèního koledování je umožnìní finanèní podpory dvìma adoptovaným dìtem z Indie v rámci projektu Adopce na dálku. Velkým pøínosem je zapojení všech dìtí naší školy do pøípravy programu. Dìti se uèí vzájemné spolupráci, komunikaci a zodpovìdnosti. Mají možnost se zamyslet nad rozdílem života u nás a v rozvojových zemích. Program: Pochvala obecnímu úøadu Obyvatelé obce se velmi pochvalnì vyjadøují ke zøízení biokompostárny v prostorách popovského kravína. Odpadly jim totiž velké starosti, kam odvážet rostlinný odpad ze svých zahrad. Svoz odpadu probíhal každý týden bezproblémovì, obèané mìli odpad pøipraven pøed svými domy. Pracovníci, kteøí odpad odváželi, byli velmi vstøícní a ochotní obèanùm pomoci. Ještì jednou velké díky a vìøíme, že i v pøíštím roce bude tato služba obèanùm poskytována. Vánoèní koledování pro Indii hodin kulturní dùm:? vystoupení národopisného souboru Javorníèek pod vedením Mgr. Zdenky Vargové a paní Marie Macharové? divadelní pøedstavení Malý princ žákù dramatické výchovy pod vedením Mgr. Renaty Chromíkové hodin prostory ZŠ:? prodejní výstava vánoèních výrobkù? zpìv koled, živý betlém? výstava obrazù (Pavlína Miklasová)? obèerstvení Obì adoptované dìti pochází z jižní èásti Indie ze státu Karnatak z mìsteèka Mangalore. Studují s velmi dobrým prospìchem, o èemž svìdèí každoroènì zasílané kopie jejich vysvìdèení. Derick Pinto 17 let (narozen 8. dubna 1994) - rodina žije v malém domku a stará se o krávy - tvrdì pracující rodina - tatínek je øidiè, je tedy málokdy doma - matka se stará o malé dìti a roluje cigarety, které Derick odnáší do obchodu a pøináší za nì peníze - ve škole mu jde nejvíc matematika - zasílaná èástka: 6 000,- Kè za rok Bhagya B Lingayath 13 let (narozena 14. èervna 1998) - velmi chudá rodina - otec je nádeník, matka v domácnosti - má dva sourozence - oblíbený pøedmìt hindština - zasílaná èástka: 4 900,- Kè za rok Mgr. Josef Hnaníèek, øeditel školy Mgr. Jitka Tkadlecová, zástupce øeditele Øeditelství Základní školy Gabry a Málinky ve Štítné nad Vláøí oznamuje, že na ètvrtek udìluje øeditelské volno. V provozu nebude ani školní jídelna ani školní družina. Zákaznické centrum bude pøes svátky uzavøeno, ale provozy drží pohotovost Spoleènost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. si dovoluje oznámit svým zákazníkùm, že mezi svátky, ve dnech od do vèetnì, budou uzavøena všechna Zákaznická centra spoleènosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. v Olomouci, Prostìjovì, Unièovì, Konici, ve Zlínì i Valašských Kloboukách. Výjimku tvoøí støeda 28. prosince 2011, kdy budou všechna centra pro zákazníky otevøena od 8 do 17 hodin. Pøes svátky bude i nadále k dispozici zákaznická linka , kde mohou zákazníci hlásit pøípadné poruchy a havárie 24 hodin dennì. Provozy jako jsou úpravny vody a èistírny odpadních vod fungují v tøísmìnném provozu po celý rok. Pracovníci z rozvodu vody i kanalizací drží celé svátky pohotovost, a tak se odbìratelé nemusejí bát, že by v pøípadì havárie zùstali bez pomoci. V pohotovosti budou lidé, vozidla i tìžká technika. Vodohospodáøi drží pohotovost celé svátky, v pøípadì poruchy, naši pracovníci zastaví unikající vodu i bìhem svátkù v prùmìru do jedné hodiny po nahlášení havárie. Ve vìtšinì pøípadù pak poruchu odstraníme ještì téhož dne nebo následující pracovní den, potvrdila tisková mluvèí s tím, že pokud pøerušení dodávky vody potrvá déle, budou cisterny s pitnou vodou i bìhem svátkù samozøejmostí. Spoleènost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. pøeje všem svým zákazníkùm a partnerùm mnoho radosti a úspìchù v roce MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s hod dennì havárie i zákaznické záležitosti Upozornìní Upozoròuji obèany, že pouze do 12.prosince 2011 mají poslední možnost si dát vyøídit obèanský prùkaz na Obecním úøadì ve Štítné nad Vláøí Po tomto termínu se budou žádosti o OP podávat na povìøeném úøadì ve Valašských Kloboukách. N o v ý typ e - O P Nový typ obèanského prùkazu se bude vydávat od 1.ledna 2012 a obèan si bude moci zvolit, zda bude chtít základní typ OP se strojovì èitelnými údaji a nebo obèanský prùkaz s kontaktním elektronickým èipem, který bude zpoplatnìn èástkou 500,-Kè. U základního typu dokladu není poplatek stanoven. / Vyjímkou jsou uráty.odcizeni.poškozeni apod.! - zde je poplatek 100,-Kè. Zásadní zmìna bude v podání žádosti, kdy obèan již nebude vyplòovat žádost a pøedkládat fotografii, ale bude fotografován úøedníkem pøímo na místì (stejné jako u cestovních pasù) a místem podání budou pouze úøady s rozšíøenou pùsobností, nikoli matrika, jak tomu bylo doposud. V našem pøípadì je to ve Valašských Kloboukách. Stejnì tak pøevzít vyhotovený doklad si bude moci obèan pouze na úøadì s rozšíøenou pùsobností, který si urèí pøi poøízení žádosti. U obèanù imobilních bude žádost o OP zajištìno prostøednictvím mobilního pracovištì pøímo doma, popø. v sociálním zaøízení apod. OP pro dìti do 15 let. Novinkou od ledna 2012 bude možnost výdaje obèanských prùkazu i pro dìti do 15 let, s platností na 5 let. Za tento typ dokladu zaplatí obèan 50,-Kè. V tomto pøípadì se jedná pouze o možnost, oproti tomu i nadále bude platit povinnost vlastnit obèanský prùkaz od 15 let vìku. Pøi podání žádosti o první obèanský prùkaz, popø. cestovní doklad pro dìti do 15 let již nebude nutné pøedkládat Osvìdèení o státním obèanství Èeské republiky, jako tomu bylo doposud. Obèanský prùkaz pro dìti do 15 let, bude dìtem mimo jiné sloužit i jako doklad pro cestování po státech EU, protože od nebude možné, aby dítì cestovalo bez vlastního cestovního dokladu. Zápis dìtí v cestovním dokladu rodièù bude pro cesty do zahranièí nedostaèující. V novém typu obèanského prùkazu dochází k nìkolika zmìnám, nebude se již uvádìt údaj o rodném pøijmení,údaje o omezení zpùsobilosti k právním úkonùm, údaje o zbavení zpùsobilosti k právním úkonùm a o opatrovníkovi. Novì se nebudou uvádìt tzv. nepovinné údaje, jakými ve stávajících OP jsou jména a pøijmení, rodné èísla dìtí, manželky /manžela/ tituly a vìdecké hodnosti. Obèan si bude moci od ledna také zvolit, zda bude chtít mít v obèanském prùkazu uveden osobní stav, tento údaj bude možné na základì žádosti obèana vynechat. Obèanské prùkazy, které budou vydány do konce roku 2011, budou platit i nadále po dobu platnosti uvedenou v dokladu, jejich plošná výmìna probíhat nebude. Mezi èasté dotazy patøí, zda je možné cestovat s dìtmi, které mají rodièe zapsány ve svém obèanském prùkazu. Obèanský prùkaz slouží, jako doklad k cestování v rámci Evropské unie pouze svému držiteli. Dìti musí být vybaveny vlastním cestovním pasem nebo jak jsem výše uvedla tím obèanským prùkazem pro dìti do 15 let. Pokud budete mít nìjaké nejasnosti ohlednì výše uvedených informací, rádi vám na obecním úøadì s vašim problémem poradíme. Marie Bìlejová, referentka Strana 3

4 Má cenu poøádat kulturní akce? V minulém èísle obecního zpravodaje, místním rozhlasem, ba i na internetu, jste byli pozváni na cestovatelskou besedu spoleènì s videoprojekcí o Japonsku. Tuto besedu zajiš ovala místní lidová knihovna spoleènì s Obecním úøadem ve Štítné nad Vláøí ve spoleèenské místnosti našeho penzionu. Vstup na besedu byl zdarma. Beseda byla velmi zajímavá, ale úèastníkù bylo velice málo. Mnohá místa zùstala prázdná. O tuto akci neprojevili zájem naši obèané, ale bohužel ani obyvatelé penzionu. Je pravdou, že se v obci ten den konal pohøeb, ale pøi dobré vùli se dalo stihnout obojí. Tak co, milí obèané, je oprávnìné si jenom stìžovat, že se v obci nic nedìje? Nedává øada z nás pøednost domácímu pohodlí? Z minulosti naší obce vybráno z obecní kroniky Rok let výstavby obce Kulturní dùm se zaèal stavìt v roce Slavnostní otevøení se uskuteènilo Kulturní dùm poskytoval veøejnosti velké možnosti kulturního vyžití. Kromì pøednášek, schùzí, hovorù poslancù MNV s mládeží, rùzných besed, sjezdù rodákù, oslav MDŽ, MDD, také taneèní zábavy, plesy a dìtské karnevaly. Sál sloužil nìkolikrát v týdnu pro filmová pøedstavení (roènì témìø 200 pøedstavení). Kulturní dùm byl postaven v akci Z. O jeho výstavbu se tedy zasloužili pøedevším místní funkcionáøi a obèané. Myslivecké sdružení Štítná nad Vláøí - Popov Dovolte mi, abych Vám a Vašim rodinám, všem pøátelùm myslivosti a našim dlouholetým sponzorùm popøála klidné prožití Vánoc a do nadcházejícího roku 2012 mnoho zdraví, štìstí, spokojenosti a myslivcùm spoustu krásných mysliveckých zážitkù. Pøeje Myslivecké sdružení Javorník Štítná nad Vláøí - Popov 35. Myslivecký ples MS Javorník Štítná nad Vláøí Popov Kdy: so v 19:30h Kde: KD Štítná nad Vláøí Popov Vstupné: 80,-Kè Hraje skupina TRIP (hrají všechno bigbít, dechovky ) Bohatá tombola, obèerstvení zajištìno Pøedprodej místenek: Veèerka pan Hnilo Zuzana Moravèíková Pozvánka na Myslivecký ples Termíny honù: So Druhý hon na drobnou zvìø + poslední leè. Pá Tøetí hon na drobnou zvìø + poslední leè. Srdeènì zveme honce. Zuzana Moravèíková OHLÉDNUTÍ ZA MEDOVÝM ODPOLEDNEM V sobotu 1. øíjna 2011 bylo odpoledne krásné sluneèné poèasí, pøesto se do štítenského kulturního domu sešlo neèekanì mnoho návštìvníkù. Dùvodem byla tradièní akce štítenských vèelaøù VII. Medové odpoledne. Kdo jste byli, mùžete posoudit sami, a kdo nebyl, tomu sdìluji, že to bylo úspìšné a pøíjemné odpoledne. Každý si mohl vybrat nìco, co by ho zaujalo. Nìkdo se pøišel podívat na vystoupení svého dítka z mateøské školy, nìkdo mìl vystavené výtvory v soutìži Svìtem vèel a další si tøeba pøišel koupit med, nebo ochutnat perníky. A dostáváme se k výsledkùm našich soutìží: Svìtem vèel - v kategorii pøedškolákù byly krásné práce dìtí a jejich uèitelek z Mateøské školy ze Štítné a Jestøabí. V kategorii školních dìtí, kde bylo prací více, byly hodnotiteli vybrány výtvory kolektivu 3. tøídy jako nejlepší, 2. místo obsadila 4.A. tøída a jako tøetí 2. tøída. Aktivnì pøistoupilo k našemu vèelaøskému tématu i vedení školy a uspoøádalo ve škole vìdomostní kvíz pro žáky 4.a 5. roèníku o znalostech ze života vèel a pøírody. Na medovém odpoledni jim byly pøedány jako odmìna perníkové dárky. Dìkuji touto cestou dìtem za jejich snahu a krásné a pouèné práce. Rovnìž dìkuji uèitelùm školy a školek za dobrou prezentaci na našem medovém odpoledni. V soutìži o nejlepší med Štítná 2011 jsme posuzovali oproti loòsku více vzorkù ve dvou kategoriích. Hodnotitelé posuzovali 24 vzorkù medu kvìtového a mohli jsme ve finále pøedat diplom za 1. místo Vojtìchovi Juøenèákovi, 2. místo Lukáš Baøinka a na tøetím místì se umístil Josef Malaník. V kategorii med lesní bylo posuzováno 33 vzorkù a jako nejlepší byl posouzen med Lukáše Baøinky, 2. místo obsadil Jaroslav Sába, a na tøetím místì byl Aleš Krùžela. Vzorky medu ze soutìže, jako obvykle pøedáme dìtem do mateøských škol. Štítenská trnka 2011 byla letos obzvláš peèlivì sledována. Celkem 34 pùllitrù ( z toho jedna hruškovice, ale dobrá) posuzovala naše komise velice dùslednì. A to jak ze strany komise tak i poskytovatelù vzorkù do soutìže. Všechny vzorky slivovice byly velmi dobré, komisi se nejvíce zamlouvaly slivovice s pøevahou durancií. Z výsledkù je patrná vyrovnanost všech slivovic, ale úèelem soutìže je stanovit vítìze a jejich poøadí. Nejlépe obstála slivovice Jaroslava Zvoníèka st. Štítná 481, jako 2. byla slivovice Františka Zvoníèka z Popova è. 131 a 3. místo obsadil Miroslav David, (vloni rovnìž 3. místo). Vlastní košt probíhal v pátek a na sobotu pøipadlo posuzování veøejnosti. V sobotu veèer v pùl deváté byla dopita poslední štamprla a musím øíct, že ke vší spokojenosti. Po té už se zbývající návštìvníci vìnovali tanci a poslechu vynikající cimbálové muziky Mladá Olšava z Uherského Brodu, která provázela svým vystoupením celé odpoledne. Vážené dámy, dívky, pøítelkynì, dovolte, abych Vám podìkoval za laskavost, obìtavost a èas, který jste musely vynaložit, když jste pro Medové odpoledne vyrábìly to chutné a pøekrásné medové peèivo, které se dobøe prodalo a pomohlo nám uhradit náklady na prùbìh akce. Vøelé díky! Podìkování patøí též našim kolegùm zahrádkáøùm jako spolupoøadatelùm akce a podìkování patøí všem nejmenovaným, kdo se ochotnì a obìtavì podíleli na zdárném prùbìhu této naší vèelaøské oslavy. Se zájmem se setkala i naše vèelí tombola a jistì potìšila všechny výherce svojí jednoduchostí a sladkou užitnou hodnotou. Za spolek vèelaøù ve Štítné nad Vláøí Lojza Tarabus. ZAHRÁDKÁØI INFORMUJÍ Rok uplynul, je èas se poohlédnout zpìt, co se nám podaøilo uskuteènit. Jaro zaèalo velmi slibnì, stromy krásnì kvetly, vše nasvìdèovalo tomu, že v tomto roce bude hodnì ovoce, avšak pøíroda byla proti. Pøišly dva silné mrazíky a bylo po nadìji. Ne všude však mráz pùsobil stejnì, takže nìkterým z nás se ovoce urodilo. Dovoluji se seznámit veøejnost s naší celoroèní èinností. V sadì jsme mìli starou, již takøka rozboøenou døevìnou budovu, kterou jsme rozebrali a potøebný materiál jsme ponechali. Na tomto místì jsme postavili vìtší altán, ve kterém se budeme po celý rok scházet. Dìkujeme tímto OÚ, který nám vypomohl materiálem (døevo) a také firmì Belit, která nám zapùjèila centrálu na vyvrtání otvorù pro držáky. Tyto držáky také pan Liška zhotovil. Zahrádky, které èlenové opustili, jsme osadili novými stromky pøedevším švestkami. Chtìl bych podìkovat panu Vilímkovi, který nám poskytl 25 kusù ovocných stromkù rezistenèních vùèi šárce. Sušení a moštování ovoce se tento rok pro nedostatek ovoce nekonalo. Na podzim jsme pro obèany uskuteènili v kulturním domì výstavu ovoce, zeleniny a kvìtin, kde byla poprvé nabídka ochutnání jableèného moštu. Ve spolupráci s ÈSV jsme se podíleli na koštu slivovice. Za zdaøilou výstavu dìkujeme nejen èlenùm ÈZS, ale i jejich manželkám, které ochotnì pomáhaly pøi aranžování výpìstkù. Dík patøí i obèanùm, kteøí pøispìli jakýmkoli ovocem. Na závìr bych chtìl podìkovat za dobøe odvedenou práci všem èlenùm zahrádkáøské rodiny a do nového roku popøát všem hodnì zdraví, štìstí, úspìchù a Božího požehnání. Zdenìk Fojtík, pøedseda ÈZS Strana 4

5 Blahopøání do nového roku Nastal ten toužebný moment, kdy pøišel oèekávaný advent. Nastal èas celoroèního zúroèení a pro mnohé z nás trpkého èi š astného pouèení. Advent je èas pokory sebe sama, advent je èas nadìje, že dotkneme se všichni duší rukama. Spojíme ruce k dílu a navzájem si dodáme sílu. Vždy každý z nás v sobì chová víru, že lásce, štìstí, zdraví, dobru, bude uèinìno zadost a my všichni budeme mít celé Vánoce a celý pøíští rok jen samou radost. To všem našim pacientùm i všem lidem dobré vùle pøejí MUDr. Jarmila Šálová, MDDr. Ondøej Šála, sestra Zdena Pastorková MUDr. Roman Straòák, sestra Jarmila Straòáková A) Uskuteènìné akce: Leden: - myslivecký ples - ples KPDŠ - farní ples Únor: - sportovní ples - valentýnský ples - karneval MŠ Štítná Bøezen: - maškarní ples SDH - filmy Tron Legacy Obèanský prùkaz Duben: - filmy Megamysl Kouzelná chùva a Velký tøesk - svatební hostina Kvìten: - nácvik a vystoupení ZŠ G a M ke Dni matek - film Na vlásku Èerven: - film pro ZŠ Kuky se vrací - slavnostní ukonèení školního roku ZŠ Èervenec: - filmy Máma mezi Mar any Piráti z Karibiku - oslava 120. výroèí SDH Štítná Srpen : - filmy Medvídek PÚ Rango Øíjen : - medové odpoledne - výstava zahrádkáøù Štítná - filmy Èertova nevìsta Harry Potter a Relikvie smrti - 2 Listopad : - hodová zábava TJ Štítná - film Tintinova dobrodružství B) Plánované akce na prosinec : - svatební hostina - film Kovbojové a vetøelci - využití pøi akci rozsvicování vánoèního stromu - vystoupení žákù ZŠ - adventní koncert d. h. Boršièanka C) V souvislosti s tímto upozoròujeme obèany na možnost využívání prostor a zaøízení kulturního domu na akce rùzného charakteru i v roce Ing. Vladimír Èerníèek, správce KD ADVOKÁTNÍ KANCELÁØ OZNAMUJE ZMÌNU ADRESY VE VALAŠSKÝCH KLOBOUKÁCH od ve Valašskoklobouckém podnikatelském centru na Masarykovì námìstí (nová budova u kostela, I. patro) darovací smlouvy vymáhání pohledávek založení s.r.o. kupní aj. smlouvy platební rozkazy právní servis pro firmy advokátní úschovy soudní øízení, exekuce rozvody, SJM Mgr. Zdenìk Rumplík, JUDr. Petr Hradil Strana 5

6 Spoleèenská kronika Blahopř ejemenaš imspoluobč anů m, kteř íoslavilineboslavísvávýznamnáž ivotníjubilea 80let Josef Hnaníèek Emílie Pind'áková Bohumil Tomeèek Otílie Štìpanèíková 90letavíce Marie Kubernátová Zlatásvatba-50letmanž elství František a Jiøina Davidovi Jan a Františka Èerníèkovi František a Marie Hnilovi Blahopř ejemerodič ů mknarozenídě tí Jan Kapler Michal Maryáš Tomáš Mana Rozlouč ilijsmese Miroslav Kolínek Eva Krejèíková Marie Šebáková Marie Hošíková Bohumil Urban Anežka Fojtíková Jan Strnad Obecní úøad pøipomíná obèanùm zajiš ující pohøeb zesnulých, že mohou využívat místní smuteèní síò (chladící zaøízení). Pokud je zaøízení volné, nemusí zajíždìt do jiných. Blahopř ání Vzpomínáme. Marie Bìlejová, Anna Davidová Dne 26. listopadu 2011 oslavila 87. narozeniny naše maminka, babièka a prababièka paní Kristýna Urbanová ze Štítné nad Vláøí Do dalších let hlavnì hodnì zdraví pøejí syn Václav s manželkou, vnuci a pravnuci s rodinami. Dne 18. srpna 2011 jsme si pøipomnìli 21. výroèí úmrtí našeho tatínka, dìdeèka, pradìdeèka pana Josefa Urbana ze Štítné nad Vláøí. 22. øíjna 2011 jsme si pøipomnìli 2. výroèí úmrtí naší maminky, babièky a prababièky paní Marie Urbanové ze Štítné nad Vláøí. 25. prosince 2011 si pøipomeneme jejích nedožitých 80 let. Za tichou vzpomínku dìkují dcera Marie a syn Josef s rodinami. Dne je tomu 20-let, co nás navždy opustil manžel, tatínek a dìdeèek pan Stanislav V a c u l í k ze Štítné n.vláøí èp S láskou na nìj vzpomíná manželka a dìti s rodinami. KosmetickýsalonBeauty nabízí: - kosmetické služby - pedikúru, manikúru - modeláž gelových nehtù - novì rekondièní masáže celého tìla Provozovna se nachází ve Štítné nad Vláøí vedle vchodu na poštu. Kontakt: telefon: Dne jsme si pøipomnìli 5. výroèí úmrtí pana Františka Strnada ze Štítné nad Vláøí a jeho nedožitých 85 let. Stále vzpomínají manželka a dìti s rodinami. Oznamujemeobèanùm, ekominickýmistrmiklasjan, Bylniceèp.132 dáleprovozujesvojièinost -èištìníkomínù. TELEFON: Štítenský zpravodaj vydává Rada Obecního úøadu Štítná nad Vláøí Popov v nákladu 700 ks pro obèany zdarma. Odpovìdný redaktor: Marie Pavlùsková. Grafická úprava a tisk: BOSTER TRADE, s.r.o., Hrádecká 111, Slavièín, Tel./fax: , tel.: Neprošlo jazykovou úpravou. Vychází ètvrtletnì. Pøipomínky a námìty zasílejte na OÚ Štítná nad Vláøí - Popov. Redakce si vyhrazuje právo na úpravu podaných písemných zpráv. Uvedené pøíspìvky nemusí vyjadøovat stanoviska vydavatele.

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu Rezidence Na hradì, Tøebíè Pojïte s námi oživit Borovinu LOKACE SOHO Tøebíè Zámìrem projektu SOHO Tøebíè je pøebudování celého území bývalé továrny BOPO na bydlení s obèanskou vybaveností. Borovina tím

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 71209921 Název: Domov seniorù Nové Strašecí, poskytovatel sociálních služeb Sestavená k rozvahovému

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto Licence: DJP XCRGURXA / RYC (0700 / 700) ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - formát CSÚIS) : / 0 IÈO: 777 Název: Domov penzion pro dùchodce v Lázních Knžvart Sestavená k rozvahovému dni prosinci

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ PRO OBÈANY LIBOŠE A KRNOVA Èíslo 43 Kvìten 2011 Vá ení spoluobèané, dovolte mi abych vás informoval o dìní a èinnostech uplynulých dní. Po pøerušení slu eb stávajícího poskytovatele

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR Kynologické výcvikové centrum ZLÍN MLADCOVÁ poøádá KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR 2011 KVC Zlín Mladcová 26.3.2011 ORGANIZAÈNÍ VÝBOR Poøadatel akce - KVC Zlín Mladcová (www.kvczlin.wz.cz) Vedoucí závodu - Pavla

Více

Obce Štítná nad Vláøí - Popov

Obce Štítná nad Vláøí - Popov Obce Štítná nad Vláøí - Popov JARNÍ VYDÁNÍ è. 48 BØEZEN 2012 Roèník XIII. Jarní Josef Václav Sládek Skøivánek vylít do mraku a jásá a s lemu šedých oblakù, na svìt, jenž plný zázrakù, déš zpìvných perel

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Obec Peøimov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00275999 název Obec Peøimov ulice, è.p. è.p. 107 obec Peøimov PSÈ, pošta 51204 Kontaktní

Více

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014. Èíslo Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014. Èíslo Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: 13.03.2015 11h11m26s Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014 I È O :00083143 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Divadlo F.X.Šaldy Liberec,pøíspìvková organizace

Více

Licence: DLGE XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Hodov. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013

Licence: DLGE XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Hodov. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Obec Hodov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00376850 název Obec Hodov ulice, è.p. è. 54 obec Hodov PSÈ, pošta 675 04 Kontaktní údaje

Více

SÝPKA CUP BLANSKO 2013

SÝPKA CUP BLANSKO 2013 SÝPKA CUP BLANSKO 2013 HALOVÝ TURNAJ STARŠÍ PØÍPRAVKY hráèi roèník narození 2004 a mladší který se uskuteèní v sobotu 7.12.2013 ve sportovní hale Údolní FC NORDIC BRNO SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO OBSAZENÍ

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IÈO: 70983071 Název: ZS Podhorni Ujezd AKTIVA CELKEM 520 603,52 193 573,80 327 029,72 463 000,00 A. Stálá

Více

Pozvánka na prázdninovou akci

Pozvánka na prázdninovou akci Èíslo 7 30. 7. 2015 Pozvánka na prázdninovou akci V minulém roce jsme oslavili 70. výroèí založení našeho fotbalového klubu, a protože akce uspoøádaná u této pøíležitosti pøinesla jen pozitivní ohlasy,

Více

Obec Ruda nad Moravou

Obec Ruda nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 00303313 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ruda nad Moravou

Více

Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová

Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová PIRÁTSKÁ STRANA LOGO CZECH PIRATES PIRÁTSKÁ STRANA Logo, které jsem navrhla je zjednodušený clipart laptopu, na jehož displeji je zobrazena

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2011 IÈO: 70698198 Název: Základní škola Varnsdorf, ul. Bratislavská 994, Varnsdorf, okres Dìèín, pøíspìvková

Více

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti Sbírka zákonù è. 371 / 2004Strana 7589 Pøíloha k naøízení vlády è. 371/2004 Sb. Vzorové stanovy spoleèenství vlastníkù jednotek ÈÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Èl. I Základní ustanovení (1) Spoleèenství

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Èíslo 2-2010 VÝTISK ZDARMA

Èíslo 2-2010 VÝTISK ZDARMA Èíslo 2-2010 VÝTISK ZDARMA Dne 8. února se uskuteèní jednání zastupitelstva, které bude volit nového èlena rady za zemøelého Mgr. Rudolfa Ondøicha a projednávat definitivní verzi rozpoètu mìsta na letošní

Více

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Obec Nimpšov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378232 název Obec Nimpšov ulice, è.p. obec Nimpšov PSÈ, pošta 67541 Kontaktní údaje telefon

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK,

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, dáno ve Vídni dne 12. èervna 1973 a doplnìno dne 1. øíjna 1985 Smluvní strany, majíce na zøeteli èlánek 19 Paøížské úmluvy

Více

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Junák-svaz skautù a skautek ÈR, støedisko Kopøivnice, ev.è. 814.04 Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Pár slov úvodem Další z významných oddílových rokù je za námi a to nejdùležitìjší a nejvýznamnìjší

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací

Více

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Obec Neurazy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, è.p. èp. 61 obec Neurazy PSÈ, pošta 33501 Kontaktní

Více

SMLOUVA. o provádìní servisní èinnosti na biologické èistírnì odpadních vod è. sml. /08

SMLOUVA. o provádìní servisní èinnosti na biologické èistírnì odpadních vod è. sml. /08 . ~~~~-,cc,~ - ~ ~ " Jj: SMLOUVA o provádìní servisní èinnosti na biologické èistírnì odpadních vod è. sml. /08 Tato smlouva se uzavírá za úèelem provádìní servisní èinnosti na biologické èistírnì odpadních

Více

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Obec Stropešín ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 44065507 název Obec Stropešín ulice, è.p. Stropešín 3 obec Stropešín PSÈ, pošta 675 55

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Licence: DS2M XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Radovesnice II. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013

Licence: DS2M XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Radovesnice II. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Obec Radovesnice II ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00235687 název Obec Radovesnice II ulice, è.p. Radovesnice II 83 obec Radovesnice

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 71002651 Název: Základní škola Dolní Cerekev AKTIVA CELKEM 1 978 056,07 1 124 937,31 853 118,76 192

Více

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celkù sestavena k : 31.12.2009 v Kè Název, sídlo a právní forma rok mìsíc IÈO úèetní jednotky Blanský les - podhùøí 2009 13 70819963 Husova 212 37382

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70809721 Název: Mikroregion Podralsko Sestavená

Více

493 0300 Hlavní èinnost

493 0300 Hlavní èinnost IÈO: 00576913 - Obec Støítež 102 List: 1 Èas: 15:21:05 Datum: 17.03.2014 013 0000 Software 82.723,25 82.723,25 013 Software 82.723,25 82.723,25 018 0000 70.683,50 70.683,50 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

Dne26.prosince2009si. úmrtí paní Libuše Luxové. Bohumila Janischová. námi tichou vzpomínku.

Dne26.prosince2009si. úmrtí paní Libuše Luxové. Bohumila Janischová. námi tichou vzpomínku. Dne26.prosince2009si Dne 27.12. tomu budou pøipomeneme sedm let od dvaroky, conásnavždy úmrtí paní Libuše Luxové. opustila naše drahá maminka, Všichni, kdo jste jí znali, babièka a prababièka, paní vìnujte

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 8, èíslo 1 vyšlo: záøí 2013 V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H Vítejte v novém školním roce 2013/2014, vítejte

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00576905 Název: Obec Smilovice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 Sídlo

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Obec Drhovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00512605 název Obec Drhovice ulice, è.p. Drhovice obec Drhovice PSÈ, pošta 391 31 Kontaktní

Více

Spoleèenství obcí Podkrkonoší

Spoleèenství obcí Podkrkonoší Spoleèenství obcí Podkrkonoší ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 03.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 70958441 název Spoleèenství obcí Podkrkonoší ulice, è.p. Námìstí è.p.

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a, Praha 1 Nové Mìsto

Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a, Praha 1 Nové Mìsto Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a, Praha 1 Nové Mìsto Výroèní zpráva za rok 2013 Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a Praha 1 Nové Mìsto 110 00 Èeská Republika www.bijaky.cz https://www.facebook.com/bijaky

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00600598 Název: Obec Holštejn Sestavená k

Více

o b o D Volby 2006 Ètvrtletník roèník I. èíslo 1 leden - bøezen 2007

o b o D Volby 2006 Ètvrtletník roèník I. èíslo 1 leden - bøezen 2007 Z pravo d a leden - bøezen 2007 j o b lo plazy Vážení spoluobèané, dostáváte do rukou první èíslo místního zpravodaje, prozatím zamýšleného jako ètvrtletník. Dovoluji si Vás oslovit touto, pro Doloplazy

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Obec Dolní Branná ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 277738 název Obec Dolní Branná ulice, è.p. 256 obec Dolní Branná PSÈ, pošta 54362

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M H M P-553908/2009/00PNI/E 1A/64 7-2/Be Vyøizuje/ linka Ing. Beranová / 4443 Datum 18.9.2009 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

Licence: D0NG XCRGUA60 / A60 (01012007 / 16032007)

Licence: D0NG XCRGUA60 / A60 (01012007 / 16032007) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2007 IÈO: 00302970 Název: Obec Mala Morava A. Stálá aktiva 01

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Vyhláška obce R o z s o c h a t e c o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Vyhláška obce R o z s o c h a t e c o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Vyhláška obce R o z s o c h a t e c o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecní zastupitelstvo v Rozsochatci se usneslo podle 84 odst. 2 písm. i) zákona è. 128/2000 Sb., o obcích dne 2001 vydat

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

Svetozar Majce, Libor Kubica a kol. HOLICE MEKKA RADIOAMATÉRÙ Vychází jako vzpomínka na 20 let radioamatérských setkání v Holicích srpen 2010 Autoøi dìkují tímto svým spolupracovníkùm: Radku Zouharovi

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: 00576905 Název: Obec Smilovice Sestavená k

Více

ROZVAHA - BILANCE. (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455. Sestavená k rozvahovému dni 31.

ROZVAHA - BILANCE. (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455. Sestavená k rozvahovému dni 31. ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455 Název: Dobrovolný svazek obcí Èistší

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Licence: D0BQ XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Licence: D0BQ XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00292702 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dyjákovice Úèetní

Více

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Èinnost nadace Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Spolupráce s èeskými a zahranièními onkologickými centry vèetnì studijních pobytù Zabezpeèení

Více

Licence: D1VC XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Obec Závada. (v Kè) sestavený ke dni 28.02.2011

Licence: D1VC XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Obec Závada. (v Kè) sestavený ke dni 28.02.2011 Obec Závada ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 28.02.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00635553 název Obec Závada ulice, è.p. 106 obec Závada PSÈ, pošta 747 19 Kontaktní údaje

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00292907 Název: Obec Jamolice Sestavená k

Více

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925)

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00283924 Název: Statutární mìsto Zlín A. STÁLÁ 01 9

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

Licence: DF3R XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Volárna. (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012

Licence: DF3R XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Volárna. (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012 Obec Volárna ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00235911 název Obec Volárna ulice, è.p. Volárna 137 obec Kolín PSÈ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

DLOUHOÒOVICKÝ obèasník

DLOUHOÒOVICKÝ obèasník DLOUHOÒOVICKÝ obèasník cena 6 Kè leden - únor - bøezen 007 è. 3 ètvrtletník obce Dlouhoòovice Podìkování a k tomu pár slov nového starosty obce Vážení spoluobèané, chvíli jsem pøemýšlel, jakými slovy zaèít

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 4, èíslo 13 vyšlo: èerven 2010 C O J E U N Á S N O V É H O Z Krynické do Dolákovy Dùm dìtí a mládeže v Praze 8 se kvùli rozšiøování

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBESTVOLÍNKY Vypracoval: Michal Šustek Datum: Øíjen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Stvolínky 1.

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: 13.03.2015 11h16m 0s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :00083143 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Divadlo F.X.Šaldy Liberec,pøíspìvková organizace (v Kè, s

Více

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Obec Petrovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378470 název Obec Petrovice ulice, è.p. Petrovice 68 obec Petrovice PSÈ, pošta 67521

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Obec Vlastiboøice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00671878 název Obec Vlastiboøice ulice, è.p. è.p. 26 obec Vlastiboøice PSÈ, pošta

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00252671 Název: Obec Pohnání Sestavená k rozvahovému

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více