Obce Štítná nad Vláøí - Popov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obce Štítná nad Vláøí - Popov"

Transkript

1 è. 47 PROSINEC 2011 Obce Štítná nad Vláøí - Popov Roèník XII. Vánoèní píseò Už se zase tìšíme na Ježíška, copak nám asi nadìlí, copak asi dostanem od Ježíška, to bychom všichni rádi vìdìli Hlavnì a jsou š astné a veselé! Myšlenky moudrých pro tyto dny Být na obtíž je úlohou hlupáka. Jemný èlovìk vycítí, zda je vhod èi ne a umí zmizet v okamžiku, který pøedchází onomu, kdy se stane zbyteèným. Jedni vidí vìci tak, jak jsou a øíkají PROÈ? Já vidím vìci tak, jak by mohly být a øíkám proè NE? J. F. Kennedy Nìkterými vìcmi se èlovìk chlubí, aby se za nì nemusel stydìt. Jean Paul Nìkteré lidi nezajímá, zda máš pravdu, ale jestli máš právo ji øíkat. M. Rùžièka Èasto je tøeba vìtší odvahy k tomu, svùj názor zmìnit, než za ním pevnì stát. Ch. F. Hebbel Opìt pøicházíme k vám Vánoce to je pøedevším rodinná pohoda, láska a radost. Vánoce jsou svým posláním nejkrásnìjší svátky roku nebo by alespoò být mìly. Zákony pøírody velí pro toto období zklidnìní. Pøíroda usíná, její rytmus se s ubývajícím sluneèním svitem zpomaluje. Mìl by to být èas i pro lidi, èas zklidnìní, èas vzájemných návštìv, popovídání si a také splnìní snù nejen dìtem, ale i dospìlým. Nezachraòujme Vánoce jen hromadìním viditelných vìcí, spotøebou a množstvím jídla a stresujícím se èasem co rozptyluje a odvádí pozornost od smyslu Vánoc. O Vánocích po tisíciletí pøichází z Betléma pro všechny lidi dobré vùle nadìje, dùvìra, ale i síla bojovat proti zlu, které nás obklopuje. Naèerpejme do svých srdcí víru, že i sebevìtší tìžkosti mají øešení. Vìøíme, že o tìchto vánoèních svátcích se v našich pøíbytcích i srdcích usídlí klidná pohoda a prožijete je podle svých pøedstav v kruhu tìch, které milujete. A na sváteènì prostøeném stole podle starých zvykù nechybí jablka symbol zdraví, síly a dlouhovìkosti, oøechy symbol moudrosti a perníèky symbol radosti a mládí. A opìt tiše a ochotnì purpura na plotnì voní! Do nadcházejícího nového roku 2012 vám všem pøejeme stálé a pevné zdraví, osobní spokojenost, hodnì pracovních úspìchù, splnìní všech svých pøání a a vám rodina a vaši nejbližší jsou oporou po celý rok. Redakce zpravodaje VÁNOČ NÍPŘ ÁNÍ Vážení spoluobèané, blíží se kouzelný èas Vánoc, èas, kdy lidé usedají ke spoleènému stolu, aby si projevili vzájemnou úctu a lásku. Spoleènì prožité chvíle pohody, radosti a odpuštìní jsou tím nejkrásnìjším dárkem, který si mùžeme pøát. Pøeji vám, aby tomu tak bylo ve všech vašich domácnostech. Taktéž mi dovolte, abych vám nejen svým j m é n e m, a l e i j m é n e m o b e c n í h o zastupitelstva popøál úspìšný vstup do nového roku, všechno dobré, pevné zdraví a hodnì Božího požehnání. Ing. Václav Strnad starosta obce Vážení spoluobèané, neúprosnì plynoucí èas nás opìt posunul pøed práh nejkrásnìjšího období roku Vánoc a také pøed blížící se další nový rok. Než tento okamžik nastane, bývá pravidlem poohlédnout se zpìt po roce, který už je témìø za námi. Vždy na jeho zaèátku se plánuje, co by bylo nutné a potøebné pro obec vykonat a také vyhodnotit možnosti financování. Obec si vytyèila nìkolik vìtších investièních akcí, na které byla avizována možnost získání dotaèního pøíspìvku. Nechali jsme si zpracovat projekty nutné k pøedkládání žádostí na: dokonèení rekonstrukce základní školy, zateplení mateøské školy, zøízení kompostárny na likvidaci bioodpadu, zateplení bytovky 416, opravu sesuvu obecní cesty v Popovì. Z tìchto vyjmenovaných akcí se nám letos podaøilo realizovat jen poøízení kompostárny, která je už v provozu a opravu poškozené cesty v Popovì. Všechny termíny vyøizování ostatních dotaèních titulù se neustále posunovaly a v souèasné dobì je zøejmé, že se pøesunou do plánu pro pøíští rok, vèetnì urèité finanèní rezervy, kterou jsme na tyto akce mìli vyèlenìnou. Pøibudou k tomu ještì žádosti na opravu lesní cesty do Valentova, výstavbu høištì s umìlým povrchem a dokonèuje se projekt cyklostezky. V prùbìhu roku jsme se vìnovali vìtšinou jen údržbì a opravám obecního majetku. Ihned po skonèení zimy byly provedeny opravy výtlukù ve všech ulicích POZVÁNKA Obecní úøad Štítná nad Vláøí-Popov srdeènì zve všechny obèany na ROZSVÌCOVÁNÍ VÁNOÈNÍHO STROMU, které se bude konat v sobotu 10.prosince 2011 v hodin ve Štítné u kulturního domu. Kulturní program a obèerstvení je zajištìno. obce, na høišti TJ byla provedena vìtšina potøebných oprav v zázemí kolem šaten. Pøed 120. výroèím založení Sboru dobrovolných hasièù ve Štítné jsme podpoøili nìkteré vnitøní o p r a v y h a s i è s k é z b r o j n i c e ( n o v é podlahy,vymalování apod.), aby mohly probìhnout dùstojné oslavy, které se konaly 31.èervence a i pøes nepøízeò poèasí se staly pro všechny zúèastnìné pìkným zážitkem. Pomohli jsme s dokonèením úprav u tìlocvièny ZŠ nákupem ochranných sítí, vèetnì jejich instalování pøed okny. V Popovì byl opraven poškozený kanál pøes silnici v èásti Moèidla. Byla provedena oprava èásti høbitovní zdi u smuteèní sínì. V Popovì v budovì hasièské zbrojnice jsme provedli zdvojení okenních rámù a poøídili nové žaluzie, také byly opraveny poškozené schody do pivnice. Pøed uvedením kompostárny do provozu jsme zajistili vyèištìní hnojištì a úpravu okolního terénu. V èásti Podstrání byl opraven poškozený úsek cesty sesutý k potoku v délce asi 30 metrù a zároveò vyèištìn potok. Na lyžaøském vleku jsme provedli v horní èásti úpravy terénu pro bezpeènìjší lyžování. Byla provedena oprava nìkolika obecních a také lesních cest. Mimo uvedené práce jsme se prùbìžnì snažili o údržbu veškerého obecního majetku, o èistotu a poøádek v naší obci. Dovolte mi, abych vám všem, kteøí jste jakýmkoliv zpùsobem pøispìli ke zlepšení života v naší obci, podìkoval. Ing. Václav Strnad starosta obce A D V E N T N Í K O N C E R T dechové hudby BORŠIÈANKA Nedìle :00 hodin KULTURNÍ DÙM ve Štítné nad Vláøí VSTUPNÉ 50 Kè

2 Zprávy z radnice Zastupitelstvo obce v roce 2011 na svých zasedáních projednalo a schválilo: Dne 17.bøezna 2011? Rozbor hospodaøení obce za rok 2010,který pøedložil starosta a úèetní obce? Zprávu o provedené inventarizaci majetku obce za rok 2010? Závìreèné úèty ZŠ Gabry a Málinky a MŠ Štítná nad Vláøí-Popov za rok 2010? Návrh rozpoètu na rok 2011? Smìnu pozemkù v k.ú. Popov mezi Obcí Štítná nad Vláøí-Popov a paní Marií Tomeèkovou, Popov èp.135 Neschválilo :? Odprodej èástí obecních pozemkù p.è.850/8,1437 a 883/3 v k.ú.popov manželùm Strnkovým, Popov èp. 94 a panu Vl.Martinátovi, Popov èp.77? Odprodej èásti pozemku p. è.850/1 v k.ú. Popov manželùm B a è o v ý m, Popov èp.96 Dne 14.èervna 2011? Zprávu z provedené kontroly hospodaøení obce za rok 2010 a zároveò schvaluje závìreèný úèet obce? Závìreènou zprávu z provedených kontrol hospodaøení miíkroregionu Vlára a Jižní Valašsko? Odprodej èásti obecního pozemku p.è.420/2 v k.ú. Štítná nad Vláøí paní Repaté, Štítná nad Vláøí èp.223? Výkup pozemkù p.è. 2085/9 o výmìøe 269 m2, p.è.2123/9 o výmìøe 206 m² a p.è.2090/4 o výmìøe 62 m² od Povodí Moravy za úèelem stavby Stavební úpravy a rozšíøení fotbalového høištì za cenu stanovenou znaleckým posudkem Dne 15.srpna 2011? Zaøazení obce Štítná nad Vláøí-Popov do územní pùsobnosti MAS Ploština a zastupování starostou Ing. Strnadem? Nájemní smlouvu na pronájem fotbalového høištì mezi obcí Štítná nad Vláøí-Popov a TJ Štítná nad Vláøí za cenu 1000,-Kè/za rok na pozemky p.è.2123/1, 2123/2, 2123/3, 2123/4,2123/5,2123/6, 2123/7, 2123/8, 2123/9,2123/10, 2123/11, 2123/12, 2123/13,2123/14, 2123/15,2123/16 a 2090(PK) v k.ú.štítná nad Vláøí? Finanèní úèast na financování akce Stavební úpravy a rozšíøení fotbalového høištì v obci Štítná nad Vláøí-Popov Dne 8.listopadu 2011? Výsledek výbìrového øízení na akci Stavební úpravy Základní školy Gabry a Málinky Štítná nad Vláøí pavilon B. Zhotovitelem bude Javorník CZ,.s.r.o. Štítná nad Vláøí.? Výsledek výbìrového øízení na akci Rekonstrukce fotbalového stadionu UT 3G. Zhotovitelem bude firma EKKL,a.s., Kromìøíž.? Zámìr obce odprodat obecní pozemky v areálu zemìdìlské farmy Popov zastavìné plochy p.è.146/2 a 164/2 o celkové výmìøe 1059 m² za cenu 75,-Kè za jeden m² a ostatní plochy pozemky p.è. 704/11, 704/12,704/13 a 704/14 o celkové výmìøe 3939 m² za cenu 26,26 za jeden m² do vlastnictví firmy JAVORNÍK CZ, s.r.o,, Štítná nad Vláøí s podmínkou, že firma obci Štítná nad Vláøí-Popov poskytne bezplatnì pronájem pozemku na provozování obecní kompostárny v areálu farmy.? Vykoupení pozemku p.è.328/3 v k.ú. Popov o výmìøe 1721 m2 od pana Jana Fojtíka,Popov a paní Marie Kaveèkové, Hranice na Moravì za cenu 23,- Kè za jeden m²? Požádat o bezúplatný pøevod pozemku p.è v k.ú.štítná nad Vláøí od Úøadu pro zastupování státu ve vìcech majetkových za pøedpokladu, že obec nebude limitována žádným omezením INFORMACE K PLÁNOVANÝM MÌØICKÝM PRACÍM V rámci obnovy katastrálního operátu digitalizací katastrální mapy v katastrálním území Štítná nad Vláøí je nutné v nadcházejícím období pøibližnì od 23.listopadu 2011 do 23.bøezna 2012 v závislosti na poèasí uskuteènit geodetická mìøení. V souvislosti s tìmito èinnostmi,které se provádìjí ve veøejném zájmu, bude potøeba,aby bylo zamìstnancùm Oddìlení obnovy katastrálního operátu Katastrálního úøadu pro Zlínský kraj umožnìno vstupovat nebo vjíždìt služebním vozidlem v nezbytnì nutném rozsahu na dotèené nemovitosti a také zabezpeèit psy, pøípadnì jiné chované zvíøe, aby nedošlo k nepøedvídatelnému napadení zamìstnancù.) Na požádání vlastníkù se zamìstnanci prokáží služebním prùkazem. Ing.Václav STRNAD starosta obce ODPADY Pro nadcházející rok 2012 zùstává stejný systém tøídìní a svozu odpadu jako v roce Z dùvodu vzrùstajících nákladù na svoz a likvidaci odpadu jsme nuceni pøistoupit k úpravì výše poplatku na 300,-- Kè/osobu/ rok. I pøes toto navýšení se jedná v porovnání s okolními obcemi (cca 490,--/osoba/rok ) o pomìrnì nižší výši poplatku, za což vdìèíme peèlivému tøídìní odpadu našimi obèany a používání žetonového systému, který obèany nutí v maximální míøe efektivnì využívat odpadní nádoby (popelnice). Výbìr poplatku za odpad bude probíhat od do a v následujícím roce od do Obèan obdrží pro rok 2012 dvì sady pytlù na tøídìný odpad. První sadu obdrží pøi zaplacení poplatku na rok 2012 a druhou sadu v èervnu roku Dùležité upozornìní: Z dùvodu pøísnìjšího sledování tøídìní odpadu ze strany smluvního partnera JOGY Luhaèovice, je nutné ze strany obèanù dodržovat pravidla tøídìní odpadu. Je nutné tøídit odpad do pøedem urèených pytlù tzn. podle barev: do žlutých pytlù plasty do modrých pytlù papír do bílých pytlù (transparentní) bílé sklo barevné sklo do zelených pytlù krabice od mléka, juice do oranžových pytlù zbytkový odpad do popelnic Zdùrazòujeme, aby pytle obsahovaly pouze odpad, které mají dle svého zbarvení obsahovat. Pokud toto nebude dodrženo, svozová firma pytle jiné barvy neodveze. Rovnìž popelnice nesmí obsahovat stavební su a horký popel. Pytle by mìly být pøipraveny ráno v den svozu, jelikož nelze stanovit hodinu, kdy bude svozové auto projíždìt obcí. UPOZORNÌNÍ Na jedné stranì chválíme obèany za to, že se snaží peèlivì tøídit odpad, ale na druhé stranì se najdou mezi námi i nìkteøí naši spoluobèané, kteøí si stále myslí, že pálení plastù je normální vìc. Domnívají se, že maximálnì tráví své sousedy. Ale opak je pravdou. Nejen, že si svévolnì poškozují zdraví sami tím, že vdechují karcinogenní látky (vznikající pøi spalování plastù), které zpùsobují závažné onemocnìní rakovinu, ale poškozují zdraví i svým dìtem a blízkým. Nìkdy se šíøí obcí velký zápach z tìchto zplodin. Spoluobèané si chodí stìžovat. Pokud tento nešvar bude i nadále pokraèovat, jednotliví neukáznìní obèané budou pøizváni k pøestupkové komisi. Domníváme se, že není takový problém dávat plasty do pøidìlených pytlù a pøipravit je v den svozu pøed dùm. Chráníte tím své zdraví, zdraví svých dìtí, pøíbuzných a v neposlední øadì i zdraví svých spoluobèanù. Anna Lorencová, referentka OÚ Obèanské sdružení dechové hudby Okolòané Štítná nad Vláøí Podìkování V závìru roku 2011 a hodnocení èinnosti dechové hudby jako službu obèanùm bych chtìl podìkovat všem, kteøí nás v našem úsilí jakkoli podporovali. Bez vaší vstøícnosti by nebylo možné dechovku ve Štítné zachovat. Dechová hudba patøila vždy ke koloritu obce a chceme, aby tomu bylo tak i do budoucna. Podìkování patøí pøedevším radì OÚ za poskytnutí grantu na èinnost, umožnìní užívat jejich prostor a další administrativní a jiné potøeby. Dále chceme podìkovat štítenskému rodákovi panu Mgr. Františku Sábovi z Valašských Klobouk è. 188 za sponzorský dar na vydání hudebního DVD natoèeného ze zahajovacího koncertu na letošní tradièní štítenské pouti. DVD s 15 skladbami vyjde ještì do Vánoc a bude sloužit pøedevším k reklamním úèelùm obce a tøeba i jako vhodný dárek k Vánocùm. Bìhem roku jsme zajiš ovali tyto hudební akce: - hudební doprovod všem spoluobèanùm farnosti, kteøí nás navždy opustili - církevní jako Boží tìlo, farní den, poutì v Popovì, Jestøabí a ve Štítné - nahrání a natoèení DVD se skuteènou pou ovou štítenskou atmosférou V pøíštím roce chceme naše aktivity podstatnì rozšíøit a zlepšit. Za dechovku všem dìkuje ing. Josef Èerníèek, pøedseda OS DH Okolòané Strana 2

3 Naše škola poøádá v nedìli 11. prosince 2011 už 5. roèník Vánoèního koledování pro Indii. Je to zároveò jeden z výstupù projektu S Gabrou a Málinkou do Èarovné zemì. Cílem vánoèního koledování je umožnìní finanèní podpory dvìma adoptovaným dìtem z Indie v rámci projektu Adopce na dálku. Velkým pøínosem je zapojení všech dìtí naší školy do pøípravy programu. Dìti se uèí vzájemné spolupráci, komunikaci a zodpovìdnosti. Mají možnost se zamyslet nad rozdílem života u nás a v rozvojových zemích. Program: Pochvala obecnímu úøadu Obyvatelé obce se velmi pochvalnì vyjadøují ke zøízení biokompostárny v prostorách popovského kravína. Odpadly jim totiž velké starosti, kam odvážet rostlinný odpad ze svých zahrad. Svoz odpadu probíhal každý týden bezproblémovì, obèané mìli odpad pøipraven pøed svými domy. Pracovníci, kteøí odpad odváželi, byli velmi vstøícní a ochotní obèanùm pomoci. Ještì jednou velké díky a vìøíme, že i v pøíštím roce bude tato služba obèanùm poskytována. Vánoèní koledování pro Indii hodin kulturní dùm:? vystoupení národopisného souboru Javorníèek pod vedením Mgr. Zdenky Vargové a paní Marie Macharové? divadelní pøedstavení Malý princ žákù dramatické výchovy pod vedením Mgr. Renaty Chromíkové hodin prostory ZŠ:? prodejní výstava vánoèních výrobkù? zpìv koled, živý betlém? výstava obrazù (Pavlína Miklasová)? obèerstvení Obì adoptované dìti pochází z jižní èásti Indie ze státu Karnatak z mìsteèka Mangalore. Studují s velmi dobrým prospìchem, o èemž svìdèí každoroènì zasílané kopie jejich vysvìdèení. Derick Pinto 17 let (narozen 8. dubna 1994) - rodina žije v malém domku a stará se o krávy - tvrdì pracující rodina - tatínek je øidiè, je tedy málokdy doma - matka se stará o malé dìti a roluje cigarety, které Derick odnáší do obchodu a pøináší za nì peníze - ve škole mu jde nejvíc matematika - zasílaná èástka: 6 000,- Kè za rok Bhagya B Lingayath 13 let (narozena 14. èervna 1998) - velmi chudá rodina - otec je nádeník, matka v domácnosti - má dva sourozence - oblíbený pøedmìt hindština - zasílaná èástka: 4 900,- Kè za rok Mgr. Josef Hnaníèek, øeditel školy Mgr. Jitka Tkadlecová, zástupce øeditele Øeditelství Základní školy Gabry a Málinky ve Štítné nad Vláøí oznamuje, že na ètvrtek udìluje øeditelské volno. V provozu nebude ani školní jídelna ani školní družina. Zákaznické centrum bude pøes svátky uzavøeno, ale provozy drží pohotovost Spoleènost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. si dovoluje oznámit svým zákazníkùm, že mezi svátky, ve dnech od do vèetnì, budou uzavøena všechna Zákaznická centra spoleènosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. v Olomouci, Prostìjovì, Unièovì, Konici, ve Zlínì i Valašských Kloboukách. Výjimku tvoøí støeda 28. prosince 2011, kdy budou všechna centra pro zákazníky otevøena od 8 do 17 hodin. Pøes svátky bude i nadále k dispozici zákaznická linka , kde mohou zákazníci hlásit pøípadné poruchy a havárie 24 hodin dennì. Provozy jako jsou úpravny vody a èistírny odpadních vod fungují v tøísmìnném provozu po celý rok. Pracovníci z rozvodu vody i kanalizací drží celé svátky pohotovost, a tak se odbìratelé nemusejí bát, že by v pøípadì havárie zùstali bez pomoci. V pohotovosti budou lidé, vozidla i tìžká technika. Vodohospodáøi drží pohotovost celé svátky, v pøípadì poruchy, naši pracovníci zastaví unikající vodu i bìhem svátkù v prùmìru do jedné hodiny po nahlášení havárie. Ve vìtšinì pøípadù pak poruchu odstraníme ještì téhož dne nebo následující pracovní den, potvrdila tisková mluvèí s tím, že pokud pøerušení dodávky vody potrvá déle, budou cisterny s pitnou vodou i bìhem svátkù samozøejmostí. Spoleènost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. pøeje všem svým zákazníkùm a partnerùm mnoho radosti a úspìchù v roce MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s hod dennì havárie i zákaznické záležitosti Upozornìní Upozoròuji obèany, že pouze do 12.prosince 2011 mají poslední možnost si dát vyøídit obèanský prùkaz na Obecním úøadì ve Štítné nad Vláøí Po tomto termínu se budou žádosti o OP podávat na povìøeném úøadì ve Valašských Kloboukách. N o v ý typ e - O P Nový typ obèanského prùkazu se bude vydávat od 1.ledna 2012 a obèan si bude moci zvolit, zda bude chtít základní typ OP se strojovì èitelnými údaji a nebo obèanský prùkaz s kontaktním elektronickým èipem, který bude zpoplatnìn èástkou 500,-Kè. U základního typu dokladu není poplatek stanoven. / Vyjímkou jsou uráty.odcizeni.poškozeni apod.! - zde je poplatek 100,-Kè. Zásadní zmìna bude v podání žádosti, kdy obèan již nebude vyplòovat žádost a pøedkládat fotografii, ale bude fotografován úøedníkem pøímo na místì (stejné jako u cestovních pasù) a místem podání budou pouze úøady s rozšíøenou pùsobností, nikoli matrika, jak tomu bylo doposud. V našem pøípadì je to ve Valašských Kloboukách. Stejnì tak pøevzít vyhotovený doklad si bude moci obèan pouze na úøadì s rozšíøenou pùsobností, který si urèí pøi poøízení žádosti. U obèanù imobilních bude žádost o OP zajištìno prostøednictvím mobilního pracovištì pøímo doma, popø. v sociálním zaøízení apod. OP pro dìti do 15 let. Novinkou od ledna 2012 bude možnost výdaje obèanských prùkazu i pro dìti do 15 let, s platností na 5 let. Za tento typ dokladu zaplatí obèan 50,-Kè. V tomto pøípadì se jedná pouze o možnost, oproti tomu i nadále bude platit povinnost vlastnit obèanský prùkaz od 15 let vìku. Pøi podání žádosti o první obèanský prùkaz, popø. cestovní doklad pro dìti do 15 let již nebude nutné pøedkládat Osvìdèení o státním obèanství Èeské republiky, jako tomu bylo doposud. Obèanský prùkaz pro dìti do 15 let, bude dìtem mimo jiné sloužit i jako doklad pro cestování po státech EU, protože od nebude možné, aby dítì cestovalo bez vlastního cestovního dokladu. Zápis dìtí v cestovním dokladu rodièù bude pro cesty do zahranièí nedostaèující. V novém typu obèanského prùkazu dochází k nìkolika zmìnám, nebude se již uvádìt údaj o rodném pøijmení,údaje o omezení zpùsobilosti k právním úkonùm, údaje o zbavení zpùsobilosti k právním úkonùm a o opatrovníkovi. Novì se nebudou uvádìt tzv. nepovinné údaje, jakými ve stávajících OP jsou jména a pøijmení, rodné èísla dìtí, manželky /manžela/ tituly a vìdecké hodnosti. Obèan si bude moci od ledna také zvolit, zda bude chtít mít v obèanském prùkazu uveden osobní stav, tento údaj bude možné na základì žádosti obèana vynechat. Obèanské prùkazy, které budou vydány do konce roku 2011, budou platit i nadále po dobu platnosti uvedenou v dokladu, jejich plošná výmìna probíhat nebude. Mezi èasté dotazy patøí, zda je možné cestovat s dìtmi, které mají rodièe zapsány ve svém obèanském prùkazu. Obèanský prùkaz slouží, jako doklad k cestování v rámci Evropské unie pouze svému držiteli. Dìti musí být vybaveny vlastním cestovním pasem nebo jak jsem výše uvedla tím obèanským prùkazem pro dìti do 15 let. Pokud budete mít nìjaké nejasnosti ohlednì výše uvedených informací, rádi vám na obecním úøadì s vašim problémem poradíme. Marie Bìlejová, referentka Strana 3

4 Má cenu poøádat kulturní akce? V minulém èísle obecního zpravodaje, místním rozhlasem, ba i na internetu, jste byli pozváni na cestovatelskou besedu spoleènì s videoprojekcí o Japonsku. Tuto besedu zajiš ovala místní lidová knihovna spoleènì s Obecním úøadem ve Štítné nad Vláøí ve spoleèenské místnosti našeho penzionu. Vstup na besedu byl zdarma. Beseda byla velmi zajímavá, ale úèastníkù bylo velice málo. Mnohá místa zùstala prázdná. O tuto akci neprojevili zájem naši obèané, ale bohužel ani obyvatelé penzionu. Je pravdou, že se v obci ten den konal pohøeb, ale pøi dobré vùli se dalo stihnout obojí. Tak co, milí obèané, je oprávnìné si jenom stìžovat, že se v obci nic nedìje? Nedává øada z nás pøednost domácímu pohodlí? Z minulosti naší obce vybráno z obecní kroniky Rok let výstavby obce Kulturní dùm se zaèal stavìt v roce Slavnostní otevøení se uskuteènilo Kulturní dùm poskytoval veøejnosti velké možnosti kulturního vyžití. Kromì pøednášek, schùzí, hovorù poslancù MNV s mládeží, rùzných besed, sjezdù rodákù, oslav MDŽ, MDD, také taneèní zábavy, plesy a dìtské karnevaly. Sál sloužil nìkolikrát v týdnu pro filmová pøedstavení (roènì témìø 200 pøedstavení). Kulturní dùm byl postaven v akci Z. O jeho výstavbu se tedy zasloužili pøedevším místní funkcionáøi a obèané. Myslivecké sdružení Štítná nad Vláøí - Popov Dovolte mi, abych Vám a Vašim rodinám, všem pøátelùm myslivosti a našim dlouholetým sponzorùm popøála klidné prožití Vánoc a do nadcházejícího roku 2012 mnoho zdraví, štìstí, spokojenosti a myslivcùm spoustu krásných mysliveckých zážitkù. Pøeje Myslivecké sdružení Javorník Štítná nad Vláøí - Popov 35. Myslivecký ples MS Javorník Štítná nad Vláøí Popov Kdy: so v 19:30h Kde: KD Štítná nad Vláøí Popov Vstupné: 80,-Kè Hraje skupina TRIP (hrají všechno bigbít, dechovky ) Bohatá tombola, obèerstvení zajištìno Pøedprodej místenek: Veèerka pan Hnilo Zuzana Moravèíková Pozvánka na Myslivecký ples Termíny honù: So Druhý hon na drobnou zvìø + poslední leè. Pá Tøetí hon na drobnou zvìø + poslední leè. Srdeènì zveme honce. Zuzana Moravèíková OHLÉDNUTÍ ZA MEDOVÝM ODPOLEDNEM V sobotu 1. øíjna 2011 bylo odpoledne krásné sluneèné poèasí, pøesto se do štítenského kulturního domu sešlo neèekanì mnoho návštìvníkù. Dùvodem byla tradièní akce štítenských vèelaøù VII. Medové odpoledne. Kdo jste byli, mùžete posoudit sami, a kdo nebyl, tomu sdìluji, že to bylo úspìšné a pøíjemné odpoledne. Každý si mohl vybrat nìco, co by ho zaujalo. Nìkdo se pøišel podívat na vystoupení svého dítka z mateøské školy, nìkdo mìl vystavené výtvory v soutìži Svìtem vèel a další si tøeba pøišel koupit med, nebo ochutnat perníky. A dostáváme se k výsledkùm našich soutìží: Svìtem vèel - v kategorii pøedškolákù byly krásné práce dìtí a jejich uèitelek z Mateøské školy ze Štítné a Jestøabí. V kategorii školních dìtí, kde bylo prací více, byly hodnotiteli vybrány výtvory kolektivu 3. tøídy jako nejlepší, 2. místo obsadila 4.A. tøída a jako tøetí 2. tøída. Aktivnì pøistoupilo k našemu vèelaøskému tématu i vedení školy a uspoøádalo ve škole vìdomostní kvíz pro žáky 4.a 5. roèníku o znalostech ze života vèel a pøírody. Na medovém odpoledni jim byly pøedány jako odmìna perníkové dárky. Dìkuji touto cestou dìtem za jejich snahu a krásné a pouèné práce. Rovnìž dìkuji uèitelùm školy a školek za dobrou prezentaci na našem medovém odpoledni. V soutìži o nejlepší med Štítná 2011 jsme posuzovali oproti loòsku více vzorkù ve dvou kategoriích. Hodnotitelé posuzovali 24 vzorkù medu kvìtového a mohli jsme ve finále pøedat diplom za 1. místo Vojtìchovi Juøenèákovi, 2. místo Lukáš Baøinka a na tøetím místì se umístil Josef Malaník. V kategorii med lesní bylo posuzováno 33 vzorkù a jako nejlepší byl posouzen med Lukáše Baøinky, 2. místo obsadil Jaroslav Sába, a na tøetím místì byl Aleš Krùžela. Vzorky medu ze soutìže, jako obvykle pøedáme dìtem do mateøských škol. Štítenská trnka 2011 byla letos obzvláš peèlivì sledována. Celkem 34 pùllitrù ( z toho jedna hruškovice, ale dobrá) posuzovala naše komise velice dùslednì. A to jak ze strany komise tak i poskytovatelù vzorkù do soutìže. Všechny vzorky slivovice byly velmi dobré, komisi se nejvíce zamlouvaly slivovice s pøevahou durancií. Z výsledkù je patrná vyrovnanost všech slivovic, ale úèelem soutìže je stanovit vítìze a jejich poøadí. Nejlépe obstála slivovice Jaroslava Zvoníèka st. Štítná 481, jako 2. byla slivovice Františka Zvoníèka z Popova è. 131 a 3. místo obsadil Miroslav David, (vloni rovnìž 3. místo). Vlastní košt probíhal v pátek a na sobotu pøipadlo posuzování veøejnosti. V sobotu veèer v pùl deváté byla dopita poslední štamprla a musím øíct, že ke vší spokojenosti. Po té už se zbývající návštìvníci vìnovali tanci a poslechu vynikající cimbálové muziky Mladá Olšava z Uherského Brodu, která provázela svým vystoupením celé odpoledne. Vážené dámy, dívky, pøítelkynì, dovolte, abych Vám podìkoval za laskavost, obìtavost a èas, který jste musely vynaložit, když jste pro Medové odpoledne vyrábìly to chutné a pøekrásné medové peèivo, které se dobøe prodalo a pomohlo nám uhradit náklady na prùbìh akce. Vøelé díky! Podìkování patøí též našim kolegùm zahrádkáøùm jako spolupoøadatelùm akce a podìkování patøí všem nejmenovaným, kdo se ochotnì a obìtavì podíleli na zdárném prùbìhu této naší vèelaøské oslavy. Se zájmem se setkala i naše vèelí tombola a jistì potìšila všechny výherce svojí jednoduchostí a sladkou užitnou hodnotou. Za spolek vèelaøù ve Štítné nad Vláøí Lojza Tarabus. ZAHRÁDKÁØI INFORMUJÍ Rok uplynul, je èas se poohlédnout zpìt, co se nám podaøilo uskuteènit. Jaro zaèalo velmi slibnì, stromy krásnì kvetly, vše nasvìdèovalo tomu, že v tomto roce bude hodnì ovoce, avšak pøíroda byla proti. Pøišly dva silné mrazíky a bylo po nadìji. Ne všude však mráz pùsobil stejnì, takže nìkterým z nás se ovoce urodilo. Dovoluji se seznámit veøejnost s naší celoroèní èinností. V sadì jsme mìli starou, již takøka rozboøenou døevìnou budovu, kterou jsme rozebrali a potøebný materiál jsme ponechali. Na tomto místì jsme postavili vìtší altán, ve kterém se budeme po celý rok scházet. Dìkujeme tímto OÚ, který nám vypomohl materiálem (døevo) a také firmì Belit, která nám zapùjèila centrálu na vyvrtání otvorù pro držáky. Tyto držáky také pan Liška zhotovil. Zahrádky, které èlenové opustili, jsme osadili novými stromky pøedevším švestkami. Chtìl bych podìkovat panu Vilímkovi, který nám poskytl 25 kusù ovocných stromkù rezistenèních vùèi šárce. Sušení a moštování ovoce se tento rok pro nedostatek ovoce nekonalo. Na podzim jsme pro obèany uskuteènili v kulturním domì výstavu ovoce, zeleniny a kvìtin, kde byla poprvé nabídka ochutnání jableèného moštu. Ve spolupráci s ÈSV jsme se podíleli na koštu slivovice. Za zdaøilou výstavu dìkujeme nejen èlenùm ÈZS, ale i jejich manželkám, které ochotnì pomáhaly pøi aranžování výpìstkù. Dík patøí i obèanùm, kteøí pøispìli jakýmkoli ovocem. Na závìr bych chtìl podìkovat za dobøe odvedenou práci všem èlenùm zahrádkáøské rodiny a do nového roku popøát všem hodnì zdraví, štìstí, úspìchù a Božího požehnání. Zdenìk Fojtík, pøedseda ÈZS Strana 4

5 Blahopøání do nového roku Nastal ten toužebný moment, kdy pøišel oèekávaný advent. Nastal èas celoroèního zúroèení a pro mnohé z nás trpkého èi š astného pouèení. Advent je èas pokory sebe sama, advent je èas nadìje, že dotkneme se všichni duší rukama. Spojíme ruce k dílu a navzájem si dodáme sílu. Vždy každý z nás v sobì chová víru, že lásce, štìstí, zdraví, dobru, bude uèinìno zadost a my všichni budeme mít celé Vánoce a celý pøíští rok jen samou radost. To všem našim pacientùm i všem lidem dobré vùle pøejí MUDr. Jarmila Šálová, MDDr. Ondøej Šála, sestra Zdena Pastorková MUDr. Roman Straòák, sestra Jarmila Straòáková A) Uskuteènìné akce: Leden: - myslivecký ples - ples KPDŠ - farní ples Únor: - sportovní ples - valentýnský ples - karneval MŠ Štítná Bøezen: - maškarní ples SDH - filmy Tron Legacy Obèanský prùkaz Duben: - filmy Megamysl Kouzelná chùva a Velký tøesk - svatební hostina Kvìten: - nácvik a vystoupení ZŠ G a M ke Dni matek - film Na vlásku Èerven: - film pro ZŠ Kuky se vrací - slavnostní ukonèení školního roku ZŠ Èervenec: - filmy Máma mezi Mar any Piráti z Karibiku - oslava 120. výroèí SDH Štítná Srpen : - filmy Medvídek PÚ Rango Øíjen : - medové odpoledne - výstava zahrádkáøù Štítná - filmy Èertova nevìsta Harry Potter a Relikvie smrti - 2 Listopad : - hodová zábava TJ Štítná - film Tintinova dobrodružství B) Plánované akce na prosinec : - svatební hostina - film Kovbojové a vetøelci - využití pøi akci rozsvicování vánoèního stromu - vystoupení žákù ZŠ - adventní koncert d. h. Boršièanka C) V souvislosti s tímto upozoròujeme obèany na možnost využívání prostor a zaøízení kulturního domu na akce rùzného charakteru i v roce Ing. Vladimír Èerníèek, správce KD ADVOKÁTNÍ KANCELÁØ OZNAMUJE ZMÌNU ADRESY VE VALAŠSKÝCH KLOBOUKÁCH od ve Valašskoklobouckém podnikatelském centru na Masarykovì námìstí (nová budova u kostela, I. patro) darovací smlouvy vymáhání pohledávek založení s.r.o. kupní aj. smlouvy platební rozkazy právní servis pro firmy advokátní úschovy soudní øízení, exekuce rozvody, SJM Mgr. Zdenìk Rumplík, JUDr. Petr Hradil Strana 5

6 Spoleèenská kronika Blahopř ejemenaš imspoluobč anů m, kteř íoslavilineboslavísvávýznamnáž ivotníjubilea 80let Josef Hnaníèek Emílie Pind'áková Bohumil Tomeèek Otílie Štìpanèíková 90letavíce Marie Kubernátová Zlatásvatba-50letmanž elství František a Jiøina Davidovi Jan a Františka Èerníèkovi František a Marie Hnilovi Blahopř ejemerodič ů mknarozenídě tí Jan Kapler Michal Maryáš Tomáš Mana Rozlouč ilijsmese Miroslav Kolínek Eva Krejèíková Marie Šebáková Marie Hošíková Bohumil Urban Anežka Fojtíková Jan Strnad Obecní úøad pøipomíná obèanùm zajiš ující pohøeb zesnulých, že mohou využívat místní smuteèní síò (chladící zaøízení). Pokud je zaøízení volné, nemusí zajíždìt do jiných. Blahopř ání Vzpomínáme. Marie Bìlejová, Anna Davidová Dne 26. listopadu 2011 oslavila 87. narozeniny naše maminka, babièka a prababièka paní Kristýna Urbanová ze Štítné nad Vláøí Do dalších let hlavnì hodnì zdraví pøejí syn Václav s manželkou, vnuci a pravnuci s rodinami. Dne 18. srpna 2011 jsme si pøipomnìli 21. výroèí úmrtí našeho tatínka, dìdeèka, pradìdeèka pana Josefa Urbana ze Štítné nad Vláøí. 22. øíjna 2011 jsme si pøipomnìli 2. výroèí úmrtí naší maminky, babièky a prababièky paní Marie Urbanové ze Štítné nad Vláøí. 25. prosince 2011 si pøipomeneme jejích nedožitých 80 let. Za tichou vzpomínku dìkují dcera Marie a syn Josef s rodinami. Dne je tomu 20-let, co nás navždy opustil manžel, tatínek a dìdeèek pan Stanislav V a c u l í k ze Štítné n.vláøí èp S láskou na nìj vzpomíná manželka a dìti s rodinami. KosmetickýsalonBeauty nabízí: - kosmetické služby - pedikúru, manikúru - modeláž gelových nehtù - novì rekondièní masáže celého tìla Provozovna se nachází ve Štítné nad Vláøí vedle vchodu na poštu. Kontakt: telefon: Dne jsme si pøipomnìli 5. výroèí úmrtí pana Františka Strnada ze Štítné nad Vláøí a jeho nedožitých 85 let. Stále vzpomínají manželka a dìti s rodinami. Oznamujemeobèanùm, ekominickýmistrmiklasjan, Bylniceèp.132 dáleprovozujesvojièinost -èištìníkomínù. TELEFON: Štítenský zpravodaj vydává Rada Obecního úøadu Štítná nad Vláøí Popov v nákladu 700 ks pro obèany zdarma. Odpovìdný redaktor: Marie Pavlùsková. Grafická úprava a tisk: BOSTER TRADE, s.r.o., Hrádecká 111, Slavièín, Tel./fax: , tel.: Neprošlo jazykovou úpravou. Vychází ètvrtletnì. Pøipomínky a námìty zasílejte na OÚ Štítná nad Vláøí - Popov. Redakce si vyhrazuje právo na úpravu podaných písemných zpráv. Uvedené pøíspìvky nemusí vyjadøovat stanoviska vydavatele.

1. ledna 2014 v 19:15 ohòostroj Vizovice - 1. místo Mìsto pro byznys Úspìchy žákù ZŠ Wallachy žádný císaø nepøemùže 2 Vizovské noviny Vážení a milí spoluobèané. Je mi ctí, že vás úvodem mohu oslovit nìkolika

Více

Zpráva o èinnosti finanèního výboru v roce 2008

Zpráva o èinnosti finanèního výboru v roce 2008 bečkodromu za humny, kde probíhají letní táboráky. Určitě podpoříte nejen můj názor, že dědina v poslední době velmi ožila. Některé věci se ale nedaří uskutečnit, a jak to bývá, většinou z nedostatku finan

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

Aktuálnì z bloku starosty

Aktuálnì z bloku starosty 134 ZPRAVODAJ OBCE DÌTMAROVICE Prosinec 2013 Aktuálnì z bloku starosty Vážení spoluobèané, blíží se konec roku a s ním atmosféra Vánoc, ale i novoroèních pøedsevzetí. V obci je už sice i cítit pøedvolební

Více

Doèištìní toku Lutoninky Nové vybavení pro Technické služby 20 let Nemocnice Milosrdných bratøí Vizovjánek v celostátním kole 2 Vizovské noviny Známková tvorba strýca Jurèáka z Lutoniny. Vážení spoluobèané,

Více

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù!

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! Pavel Mimochodek starosta Antonín Zámeèník místostarosta Foto: Barbora

Více

7. ledna 2005 strana 1. èíslo: 1 roèník: 29 cena: 7 Kè 7. ledna 2005. Zpráva o plnìní volebního programu Zastupitelstva mìsta Benátky nad Jizerou

7. ledna 2005 strana 1. èíslo: 1 roèník: 29 cena: 7 Kè 7. ledna 2005. Zpráva o plnìní volebního programu Zastupitelstva mìsta Benátky nad Jizerou ZPRAVODAJ BENÁTECKA 7. ledna 2005 strana 1 èíslo: 1 roèník: 29 cena: 7 Kè 7. ledna 2005 V tomto èísle najdete: Vojenské velitelství sdìluje str. 2 Zápisy do škol str. 8 Ve zvláštní škole str. 10 O potìšení

Více

Aktuálnì z bloku starosty

Aktuálnì z bloku starosty 130 ZPRAVODAJ OBCE DÌTMAROVICE Kvìten 2013 Aktuálnì z bloku starosty Obec zrealizuje investièní zámìry všech stran v obci Dle našich pøedpokladù k navýšení pøíjmù obce se již v 1. ètvrtletí t.r. ukazuje

Více

Volby 2014 Nová elektroinstalace ve škole Tøi poháry v pétanque pro seniory Vizovice v Orelské florbalové lize 2 Vizovské noviny Vážení a milí spoluobèané, když píši tyto øádky, je za oknem krásný, teplý

Více

Moravská Tøebová získala ocenìní za inovaci ve veøejné správì

Moravská Tøebová získala ocenìní za inovaci ve veøejné správì LEDEN 2006 èíslo 1 Moravská Tøebová získala ocenìní za inovaci ve veøejné správì Mìstský úøad v Moravské Tøebové obdržel ve støedu 7.12. od Ministerstva vnitra významné ocenìní za inovaci v územní veøejné

Více

Roèník XXVII Èíslo 7 rok 2006 cena: zdarma. XV. Èesko - Slovenský silvestr na pomezí

Roèník XXVII Èíslo 7 rok 2006 cena: zdarma. XV. Èesko - Slovenský silvestr na pomezí ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXVII Èíslo 7 rok 2006 cena: zdarma Silvestr u Zámeèku 23.30 - k poslechu hraje DH Javorinka 23.55 - novoroèní pøání - starosta obce 24.00 - Vítání Nového roku 2007 Státní

Více

PØEDÍNSKÝ ZPRAV A ODAJ

PØEDÍNSKÝ ZPRAV A ODAJ PØEDÍNSKÝ ZPRAVODAJ è.14 Pøedín - jaro na zahrádce - bøezen 2005 Vážení spoluobèané, Dovolte abych Vás v tomto prvním letošním vydání Pøedínského zpravodaje informoval o investièních akcích, které se intenzívnì

Více

Aktuálnì z bloku starosty

Aktuálnì z bloku starosty 128 ZPRAVODAJ OBCE DÌTMAROVICE Prosinec 2012 Aktuálnì z bloku starosty Vážení spoluobèané, stroj èasu nám vymìøuje poslední mìsíc v roce 2012 a brzy budou vánoce. Jak už to bývá, nìkomu se tento rok vyvedl

Více

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXX Èíslo 2 rok 2009 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù!

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXX Èíslo 2 rok 2009 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXX Èíslo 2 rok 2009 cena: zdarma Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! Pavel Mimochodek starosta Antonín Zámeèník místostarosta Na apríla, ve støedu

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXIII l ZDARMA l ÈÍSLO 154 AKTUALITY z mìstského obvodu Sportovní høištì v provozu Mìstský obvod Michálkovice vybudoval v loòském roce høištì pro veøejnost v areálu hasièské zbrojnice.

Více

Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny

Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny mìsíèník Starého Mìsta a okolních obcí ROÈNÍK XIV ² È. 2 ² ÚNOR 2004 ² VYDÁVÁ MÌSTSKÝ ÚØAD STARÉ MÌSTO ² CENA 7 Kè Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny Babièce Viktorii Mazurkové

Více

Chýnov, Za Oborou. Nová výstavba v Záhosticích. èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva

Chýnov, Za Oborou. Nová výstavba v Záhosticích. èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva Zmìnou v obsazení místa èlena zastupitelstva zaèalo jeho další zasedání. Z dùvodu špatného zdravotního stavu se p. Tomáš Hes st. rozhodl rezignovat na svùj

Více

/ Èerven DESET LET MÌSTA ŠENOV. Pozvání

/ Èerven DESET LET MÌSTA ŠENOV. Pozvání / Èerven 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 4 Život ve mìstì 5 Školství 9 Sport 10 DESET LET MÌSTA ŠENOV Ahoj léto, ahoj prázdniny, ahoj plavky... zrovna tato slova známé písnièky mì napadají

Více

V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03

V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03 V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03 Slovo starosty èerné skládky rekonstrukce a modernizace teplárny Kovosvit MAS informuje spoleèenská kronika úspìch sezimoústeckých modeláøù zprávy ze školství a kultury Slovo

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 141 Jaro je tady! Svátky jara, Velikonoce, na pøelomu mìsíce bøezna a dubna, nám dávají zapomenout na všechny nepøíjemnosti uplynulého zimního období. Pøíroda

Více

Plánské ozveny ZDARMA

Plánské ozveny ZDARMA Informace pro obèany mìsta Planá nad Lužnicí Plánské ozveny ZDARMA èíslo /008 LEDEN 008 roèník V V DNEŠNÍM ÈÍSLE NAJDETE: policie kvalitní ulice odpady módní pøehlídka (str. ) (str. 3) (str. 4) (str. 7)

Více

Vážení spoluobèané. roèník XXlll. prosinec 2014. èíslo 5. krásné prožití vánoèních svátkù. a mnoho osobních i pracovních úspìchù

Vážení spoluobèané. roèník XXlll. prosinec 2014. èíslo 5. krásné prožití vánoèních svátkù. a mnoho osobních i pracovních úspìchù Vánoèní vydání roèník XXlll. prosinec 2014 èíslo 5...bylo nás 10 dìtí a mládí mé nebylo právì skvìlé, ještìže jsme nemìly hladu. Mìli jsme chaloupku a k ní kousek pole. Když nebyly peníze, chodilo se vyvìøovat,

Více

enovem, aneb kudy na procházku

enovem, aneb kudy na procházku Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport enovem, aneb kudy na procházku Rok nám pomalu utekl, jak voda v øece a v ichni se pomalu chystáme na pøíchod roku nového a pøemý líme,

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6 Mìsto zdobí novì opravený ocelový pøíhradový most pøes Otavu pocházející z r. 1909. Promìny Horaāïovic Dne

Více

Rob An th on y. a u stra l ský tren ér h l u bockých ba seba l l i stů

Rob An th on y. a u stra l ský tren ér h l u bockých ba seba l l i stů číslo 5 - květen 2011 - cena 11 Kč H L U B O C K Ý Z P R A V O D A J Rob An th on y a u stra l ský tren ér h l u bockých ba seba l l i stů Rob Anthony před prvním domácím zápasem hlubockého baseballového

Více

Náchodský zpravodaj 1. Poctivým dìkuji

Náchodský zpravodaj 1. Poctivým dìkuji Náchodský zpravodaj 1 Poctivým dìkuji Náchodský zpravodaj únor 2003 Obsah Zprávy z radnice... str. 2 Vánoce v MŠ Plhov... str. 4 Kronika... str. 4 Poplatky za komunální odpad... str. 5 Informace technických

Více

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. 3 XII. roèník Domov v Mariánské nabízí hodnotný život Základním posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, pøíspìvkové organizace, která je zaøízením sociálních služeb Karlovarského

Více

Náchodský zpravodaj 1. Mìsíc poté

Náchodský zpravodaj 1. Mìsíc poté ský zpravodaj 1 Mìsíc poté ský zpravodaj Obsah Zprávy z radnice...str. 2, 3 Kronika... str. 4 Ohlédnutí za Ferdou Mravencem.. str. 4 ZŠ Komenského... str. 5 100 let kaple na Lipí... str. 6 Èervnová výroèí...

Více

Vánoèní pøání. Vánoèní koncert

Vánoèní pøání. Vánoèní koncert Uvnitø najdete u MìÚ informuje Vánoce jsou jedny z nejkrásnìj ích svátkù v roce. Nejdùle itìj ím dnem vánoèní doby je Bo í hod vánoèní 25. prosince. Oslava narození bo ského dítìte jako pøíchodu Vykupitele

Více

VARTA. V á ž e n í s p o l u o b è a n é, Køováèkova rubrika STRATEGIE ROZVOJE MÌSTA - ÈÁST 1 - PROFIL MÌSTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 2006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK

VARTA. V á ž e n í s p o l u o b è a n é, Køováèkova rubrika STRATEGIE ROZVOJE MÌSTA - ÈÁST 1 - PROFIL MÌSTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 2006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK VARTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MÌSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IÈO 60 967 Uzávìrka. 10. 006 Tisk: 16. 11. 006 Redakèní rada: K. Huml, J. Vanìk, B. Rychtaøík, E.

Více