Městský úřad STRÁŽNICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městský úřad STRÁŽNICE"

Transkript

1 10/2011 1

2 2 10/2011

3 Městský úřad STRÁŽNICE Poděkování Na základě mnoha uznalých ohlasů veřejnosti i spokojených turistů, návštěvníků našeho města, vyjadřuje Rada města Strážnice poděkování pracovnímu kolektivu Kulturního domu Strážničan včele s jeho ředitelkou PhDr. Danuší Adamcovou za výbornou realizaci Strážnického kulturního léta. Uznání za profesionálně odvedenou práci během celého tohoto festivalu mnoha žánrů a zejména za náročnou organizaci velmi zdařilého Strážnického vinobraní a Strážnických rockových slavností zasluhují i Technické služby města a další pracovníci městského úřadu a městské policie. A velké poděkování patří nakonec Vám všem, účinkujícím i všem obyvatelům města i mikroregionu, kteří jste se dobrovolně a obětavě zapojili k obdarování nás všech. Jménem Rady města Strážnice Renata Smutná, starostka Informace z jednání městské rady Usnesení ze 21. zasedání Rady města Strážnice konané dne Rada města Strážnice: 1) bere na vědomí 51 - plnění rozpočtu města Strážnice za období 01-07/ informace správce městského lesa ing. P. Kvapila o stavu těžebních prací a úskalích při vybírání vhodného partnera pro těžbu v lese žádost p. Škodáka o směnu jeho pozemků za pozemky města Strážnice výhled zamýšlených investičních akcí města pro r ) schvaluje udělení souhlasu s umístěním 1 ks beton. sloupu a kabelového vedení VN do pozemků města Strážnice, tj. p.č. 2218/1, 2862/1, 2862/2, 2862/3, 2862/4, 2862/5, 2862/6, 2862/7, 2862/8, 2862/10, 2862/11, 2862/12, 2862/13, 2862/14, 2862/15, 2862/16, 2862/17, 2862/18, 2862/19, 2862/20, 2862/21, 2862/22, 2862/23, 2862/24, 2862/25, 2862/26, 2862/27, 2862/28, 2862/29, 2862/33, 2862/36, 2862/37, 7383/2, 7383/5 vše v k.ú. Strážnice na Moravě pro f. Žerotín, a.s., Strážnice smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni pro úpravu sítě NN na pozemku města Strážnice p.č. 789/1 v rámci akce Strážnice, rozšíření knn, Sasín smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni pro úpravu sítě NN na pozemku města Strážnice p.č. 2012/4 v rámci akce Strážnice, přípojka knn, Brožek pronájem nebytových prostor - bývalá jídelna - v budově zdravotního střediska paní Haně Marečkové, a to od poskytnutí fi nančního příspěvku ve výši Kč občanskému sdružení Fčeličky na úhradu cestovních výdajů - natá- 10/2011 3

4 čení v České televizi Praha poskytnutí fi nančního příspěvku ve výši Kč na vydávání časopisu Malovaný kraj provedení řádné inventarizace majetku a závazků k vedeného v účetnictví městem zřízených a založených organizací, v účetnictví města Strážnice, náměstí Svobody 503, Strážnice krátkodobý pronájem na jeden rok části poz. p.č. 2189/11 o vým. 8 m 2 v k.ú. Strážnice na Moravě, v ul. Polní s tím, že údržba přilehlé plochy o vým. 260 m 2 manž. Berčíkovými bude kompenzací za užívání pronajaté plochy (veřejného prostranství) a ze strany pronajímatele města Strážnice nebude od manž. Berčíkových požadována platba nájemného krátkodobý pronájem částí poz. p.č. 2189/11 o vým. 9,8 m 2 a p.č. 2189/12 o vým. 14 m 2, obojí v k.ú. Strážnice na Moravě na jeden rok s tím, že údržba přilehlé plochy o vým. 300 m 2 manž. Kosířovými bude kompenzací za užívání pronajaté plochy (veřejného prostranství) a ze strany pronajímatele města Strážnice nebude od manž. Kosířových požadována platba nájemného dodatek č. 4 ke smlouvě o poskytování služeb ze dne mezi městem Strážnice a Lesy Horňácko, s.r.o. 3) doporučuje zastupitelstvu ke schválení 55 - dodatek č. 1 Smlouvy o zajištění fi nancování systému IDS JMK prodej pozemků v k.ú. Strážnice na Moravě z majetku města Strážnice, které tvoří části stavebních parcel určených ke stavbě garáží v prostoru vedle areálu technických služeb v ul. Nádražní dle žádosti vlastníků stavebních parcel: díl č. 1 p.č. 1111/4 o vým. 1 m 2 - Stanislav Kalenda,, Strážnice; díl č. 2 p.č. 1111/5 o vým. 1 m 2 - Markéta Nováková,, Strážnice; díl č. 3 p.č. 1111/6 o vým. 1 m 2 - František Baňař,, Strážnice; díl č. 4 p.č. 1111/7 o vým. 2 m 2 - Jaroslav Stanislav,, Strážnice; díl č. 5 p.č. 1111/8 o vým. 2 m 2 - Luděk Mlýnek,, Strážnice; díl č. 6 p.č. 1111/9 o vým. 3 m 2 - Josef Tomšej,, Strážnice; díl č. 7 p.č. 1111/10 o vým. 3 m 2 - Manželé Luboš a Hana Zahradníkovi,, Strážnice za cenu 100 Kč/m 2. 4) pověřuje 21 - místostarostku zastupováním města vč. podpisového práva v záležitostech týkajících se lesního hospodářství města Strážnice s účinností od Pozvání na Zastupitelstvo města Strážnice v hod. v přísálí KD Strážničan. Informace z městského úřadu Stavební úřad Stavební úřad sděluje všem občanům města Strážnice i všem vlastníkům pozemků a staveb nacházejících se na k.ú. Strážnice na Moravě, že ve lhůtě od do , v souladu s ust. 47, odst.2 a ust. 20 odst. 1 a 2 stavebního zákona probíhá projednání Návrhu zadání územního plánu Strážnice. Do Návrhu zadání územního plánu Strážnice je možno nahlédnout na MěÚ Stráž- 4 10/2011

5 nice, stavební úřad, dveře č. 11, dále na MěÚ Veselí nad Moravou, odbor životního prostředí a územního plánování, oddělení územního plánování. Dokumentace Návrhu zadání územního plánu Strážnice je rovněž zveřejněna na webových stránkách města Strážnice a část výkresové dokumentace je možno si prohlédnout ve vývěsních prostorách infocentra. Své podněty k výše uvedenému může každý uplatnit ve lhůtě od do viz přiložený formulář na webových stránkách města Strážnice. Městský úřad Strážnice, zemědělské oddělení stavebního úřadu, oznamuje, že na základě novelizace zákona č. 99/2004 Sb., zákon o rybářství, ve znění pozdějších předpisů, přechází s účinností od do působnosti obecních úřadů obcí s pověřeným obecním úřadem (mezi něž patří i Městský úřad Strážnice) vydávání rybářských lístků občanům České republiky, kteří mají trvalý pobyt v obvodu působnosti příslušného pověřeného obecního úřadu, popřípadě cizincům, kteří se zdržují v obvodu jeho působnosti. Jelikož tato skutečnost nebyla oznámena s předstihem, bylo nutno na zdejším městském úřadě provést v mezidobí technickou přípravu pro tuto činnost s tím, že vydávání rybářských lístků zajišťoval v tomto období Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor životního prostředí, jako dosud. S platností od je Městský úřad Strážnice technicky připraven vykonávat vydávání rybářských lístků. Touto činností byl pověřen referent zemědělského oddělení stavebního úřadu p. Josef Tomšej, MěÚ Strážnice, nám. Svobody 503, Strážnice, I. patro, kancelář č. 9, tel , Ing. Romana Okániková Odbor investic a správy budov Přístav na Baťově kanále stání plavidel Od do bude v prostoru přístaviště na Baťově kanále probíhat výstavba čekacích stání pro plavidla. Investorem této akce je Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC). Plánovaná stavba bude funkčně i dispozičně navazovat na stávající přístaviště. Cílem akce je vybudování veřejných a bezplatných stání pro rekreační plavidla (kajutové lodi, motorové čluny, veslice, kanoe) a plavidla koncesované plavby (výletní lodě). Touto investicí ŘVC ČR bude vyřešen nevhodný způsob uvazování plavidel a nedostatečná kapacita přístaviště. Dětské hřiště na ulici T. Zrníka V průběhu července došlo neznámými osobami k poškození kolotoče na nově vybudovaném dětském hřišti na ulici T. Zrníka. Oprava nemohla být provedena na místě, proto došlo k demontáži celého kolotoče odbornou fi rmou a následnému odvozu do servisu. V současné době je kolotoč již opravený a umístěný na původním místě. Oprava stála město ,- Kč. Informace o otevření dětského hřiště v areálu MŠ Smetanova Po dohodě s ředitelkou mateřské školy bude pro rodiče s dětmi otevřen areál s herními prvky v prostoru zahrady MŠ Smetanova, a to v pracovní dny od do hod. 10/2011 5

6 Kostelní ulice Vize brzké opravy neutěšeného stavu komunikace a chodníků v ulici Kostelní nabrala konkrétní podobu. Po předání žádosti o poskytnutí dotace z Programu přeshraniční spolupráce a po doložení všech nezbytných dokladů se v současnosti připravuje smlouva o poskytnutí dotace. Po jejím podepsání bude provedeno výběrové řízení na dodavatele. Provedení akce se plánuje na rok Terasa kulturního domu Terasa kulturního domu se nachází v nevyhovujícím stavu. Na její opravu byl fi rmou Arch.Design zpracován projekt rekonstrukce, na jehož základě bylo provedeno výběrové řízení na dodavatele. Z pěti oslovených fi rem nejvýhodnější cenu nabídla fi rma Petr Orel, Strážnice, a to ve výši ,- Kč. Město Strážnice zvažuje, zda tato akce proběhne ještě v letošním roce, či bude přesunuta do příštího roku. Ing. Petr Helísek Svoz tříděného odpadu v měsíci říjnu 2011 papír (modré pytle) plasty (žluté pytle) Technické služby Zabezpečení kulturních akcí V měsíci srpnu a září odbor technických služeb zabezpečoval po technické stránce dvě velké kulturní akce, a to Zarážání hory a Strážnické vinobraní. Zarážání hory je akce, kterou pořádá město Strážnice ve spolupráci s ZO ČSZ ve Strážnici. V letošním roce se akce konala v sobotu Odbor TS se podílel na přípravě veškerého technického zázemí této akce. Před vlastní akcí bylo nutno posekat travnaté plochy nejen v areálu konání akce u hotařské búdy, ale i krajnice přístupových cest. Taktéž proběhla očista komunikací v bezprostřední blízkosti konání akce. Protože v areálu není rozvod el. energie, bylo nutno zabezpečit osvětlení celého areálu včetně připojení stánků na občerstvení a aparatury pro ozvučení. Dodávku el. energie zabezpečil přenosný agregát s dozorem po celou dobu akce. Pro případnou nepřízeň počasí byl postaven stan. Celkové zázemí bylo doplněno instalací chemických záchodků a dovezením odpadkových košů a kontejneru pro ukládání odpadků. V neděli po ukončení celé akce provedli pracovníci OTS ve spolupráci s členy svazu zahrádkářů demontáž veškerého zařízení a zázemí, jako i následné dočištění areálu. Strážnické vinobraní je bezesporu největší akce strážnického kulturního léta. Letos se konalo v sobotu 10. září. Na technickém zabezpečení celé akce odbor TS spolupracoval s pracovníky Kulturního domu Strážničan a NÚLK Strážnice. NÚLK zapůjčil materiál pro pódium, stoly a lavice pro posezení i stánky pro občerstvení návštěvníků. Kulturní dům zabezpečil stánkový prodej, veškerou výzdobu na náměstí a kulturní program. V rámci příprav akce bylo nutné provést rozvody el. energie pro stánky s občerstvením i pro osvětlení jak hlavního 6 10/2011

7 pódia, tak i dalších center, zábavy včetně dvora na MěÚ. S touto akcí vypomohly i obce Petrov, Sudoměřice, Tvarožná Lhota a Hroznová Lhota. Obec Petrov zapůjčila stan pro zázemí účinkujících, obec Sudoměřice poskytla stánky pro prodej a sety pro posezení ve dvoře muzea. Obce Tvarožná Lhota a Hroznová Lhota poskytly stánky pro drobná řemesla. Veškerou přepravu materiálu zabezpečoval odbor technických služeb, jakož i postavení stanu pro diváky před hlavním pódiem. Po celou dobu akce byl zabezpečen odvoz odpadků a další technická výpomoc při realizaci programu a průvodu. Tak jako po jiné roky bylo nutno vyřídit uzavírku silnice II/426 přes náměstí Svobody s odkloněním dopravy silnice I/55 pro uskutečnění průvodu. Po skončení akce pracovníci odboru technických služeb vyčistili náměstí i přilehlé ulice od odpadků. Celé náměstí Svobody se očistilo vodou, aby další program kulturního léta v neděli 11. září proběhl důstojně v prostředí připraveném pro další návštěvníky. V týdnu po vinobraní odbor technických služeb odvezl veškeré zařízení a materiál zapůjčený od výše uvedených obcí, NÚLK a KD Strážničan, včetně demontáže pódia pro Strážnické kulturní léto Ladislav Sovič Podzimní výzdoba na městském úřadě Lidé v Anglii, Americe či na Novém Zélandě pěstují dýně k tomu, aby si z nich vyřezali strašidelné obličeje a v předvečer Všech svatých je umístili před domy a nachystali se tak na svůj svátek Halloween. Na Městském úřadě ve Strážnici nám dýně krášlí chodby a vchod do dvora. Ale ne vyřezané, aby naháněly hrůzu, nýbrž nazdobené, aby potěšily oko každého občana či příchozího návštěvníka, aby dokreslily barevnou pestrost podzimu či rozjasnily sychravý a deštivý den. Nahlédněte na fotky a přijďte se sami přesvědčit, že je to lepší než strašidla! Eva Šafaříková Vyhodnotenie súťaže Za Strážnici krásnější Hoci naše Strážnické ulice pôsobia smutným dojmom a kvetín je v oknách poriedko, nájdu sa ľudia, ktorých teší pekný balkón či upravená záhradka a poriadok pred domom. Naša súťaž má cieľ vyburcovať obyvateľov nášho mesta k radosti niečo pekné urobiť pre svôj dom, balkónik, predzáhradku, seba i susedov. Viem, že to ide, len pár kilometrov smer Viedeň tak radi obdivujeme bohaté muškáty či inú kvetenu v oknách či pred domami. Nie sme iní, krása je i u nás chytľavá a nákazlivá. Touto cestou chceme poďakovať všetkým, čo sa nejako podielali na zušľachtení a kultivácii svojich príbytkov zvonku, prípadne verejného priestranstva. A povzbud- 10/2011 7

8 zujeme tých, čo sa na okrášlenie svojich domovov chystajú. Tohtoročné hodnotenie detí za prínos krásy pre Strážnicu prinieslo tieto výsledky: Prvú cenu získava občianske združenie Centrum pro rodinu, ktoré sa stará o záhradu sv. Martina. Je to tím nadšených rodičov i sponzorov, ktorý dokázal za krátku dobu zbudovať krásne zelené plochy detského ihriska, vysadiť stromky, kríky, inštalovať atrakcie a hracie prvky a robievať i programy pre deti, všetko s obmedzenými fi nančnými prostriedkami. Hľa, ide to lebo sa chce! Dobre sa tam sedí, debatuje, medituje i dospelým. Nedá sa menovať všetkých, čo tento rok zadarmo odpracovali stovky hodín na záhrade, motorom tohto tímu za chlapov sú Vít Buček a Peter Múčka, za mamky Vítkova manželka Blažka Bučková a p. Mária Jurasová. Sám som z tohto diela nadšený a nedivím sa hodnoteniu detí, veď toto miesto často navštevujú. Zároveň by som chcel lídrov združenia požiadať, aby svoje nápady, vízie, projekty, fi nancovanie záhrady predstavili aj širšej verejnosti, hoci v tomto časopise. Druhá cena patrí majiteľom balkóna 1. poschodie na Obchodní 1403 v centre mesta. Naozaj krásne pestré balkóny, záplava kvetov. Tretiu cenu pridelili vkusnej úprave kvetín v oknách a predzáhradke majiteľom domu na ul. Za Valy č Tento rok budú ceny sponzorov súťaže i cena mesta po dohode s p. starostkou odovzdávané slávnostne na mestskom úrade. Majitelia víťazných objektov včas dostanú pozvánky a verím, že si hodnotné ceny prevezmú. Mená preberajúcich ceny budú následne zverejnené. Nakoniec ďakujeme sponzorom tejto akcie: Kolektívu Optiky Effatha, f. Květiny Sochor, F. Elektra Ivo Lžičař, f. potraviny Nováková. a mestu Strážnice. Ďalších sponzorov radi uvítame. Prihlásiť a informovať sa môžu v optike Effatha o ich zverejnenie bude postarané. Je radosť žiť v peknom prostredí, veď i sám Ján Amos Komenský, ktorý sa tu v Strážnici nejaký ten čas zdržoval, vravel: Prostredie, v ktorom žijeme, vychováva. Verím, že je tomu naozaj tak a že spoločne dokážeme pre naše mesto urobiť veľa dobrého. Stačí málo, ale keď tak urobí každý z nás, čo i len papierik zo zeme dvihne, prinesie to profit celej našej komunite i spoločnosti. Zaslúžime si žiť v peknom, no nie? Marián Kuruc Sociální instituce informují DOMOV PRO SENIORY STRÁŽNICE srdečně děkuje všem dárcům, kteří přispěli fi nančními dary na vybavení specializovaného oddělení v domově a na pohoštění při jeho slavnostním otevření: Alnus spol. s r.o., Bauer AUTOTRANSPORT, s.r.o., Cukrárna, café U Anděla, FLAG- TOURS František Kotek, Petr Hobža, město Strážnice, Karel Kaňák, s.r.o, cestovní kancelář Ludor, spol. s r.o., MUDr. Blanka Jugasová, Němeček Elektomontáž, a.s., Petr Orel, Pavel Sochor, Šroubárna Kyjov, spol. s r.o., VÍNO-VÍN Morava, s.r.o. Poděkování patří i CM Pavla Múčky, Petra Galečky a folklornímu souboru Demižón za jejich vystoupení na koncertě v domově Domov pro seniory Strážnice, příspěvková organizace 8 10/2011

9 DENNÍ STACIONÁŘ ZDISLAVA VESELÍ N. MOR. CO TO JE? Denní pobyt pro seniory, osamělé lidi nebo dospělé s tělesným postižením, kteří potřebují zvýšenou péči v době, kdy se o ně nemohou postarat nejbližší osoby. Nabízí také řešení v situacích, kdy si potřebujete cokoli zařídit (na úřadech, u lékaře ) a nemá Vás v péči kdo zastoupit. CO NABÍZÍME? výukový program - procvičování jemné motoriky, trénování paměti a orientace; ergoterapie - nácvik sebeobsluhy, léčba prací; nepravidelné akce - návštěvy výstav, kulturních a společenských akcí, knihovny; klubová činnost - společenské hry, četba, diskuze, sledování TV, poslech hudby; ošetřovatelská rehabilitace; jiné služby je možno dohodnout individuálně. Součástí pobytu ve stacionáři je i možnost zajištění a podání oběda a dohled nad správným a včasným užitím léků. V případě potřeby zajistíme také dopravu do stacionáře z místa bydliště a zpět. KDE NÁS NAJDETE? Ve Veselí nad Moravou, Za poštou 110 (budova Domu s pečovatelskou službou, přízemí) telefon: , mobil: (volejte v době od 8:00 do 15:00 hod.) Dti ekají na adopci! Ke dni vyhlášení Misijní nedle, poádá Charita Strážnice dne informaní odpoledne o adopci na dálku. Bude možné zhlédnout videozáznam z míst, kde se nabízená adopce uskuteuje. Zájemcm budou dále poskytnuty jak informace, tak i pomoc pi pípadném zprostedkování adopce. Toto odpoledne bude probíhat od do hodin v Sociáln terapeutické díln Kotva, Kováská 396, Strážnice. Všichni jsou srden zváni! Kontakt: Bc. Adamcová Jarmila, sociální pracovnice, Charita Strážnice Tel.: , /2011 9

10 Ze školství Základní škola M. Kudeříkové Strážnice Informace o třídních schůzkách a valné hromadě OSMY Ředitelství základní školy společně s občanským sdružením rodičů OSMA srdečně zve všechny zákonné zástupce rodičů na třídní schůzky, které se budou konat v úterý 4. října 2011 od 15:30 hod. ve třídách 1. stupně a od 16:00 hod. ve všech třídách 2. stupně školy. Po skončení třídních schůzek proběhne řádná valná hromada občanského sdružení OSMA. Den otevřených dveří Základní škola M. Kudeříkové ve Strážnici zve všechny rodiče i veřejnost na Den otevřených dveří školy, který proběhne dne 4. října 2011 od 8 do 18. hodin. Během návštěvy si budou moci všichni návštěvníci prohlédnout mimo jiné nově zrekonstruované interiéry i exteriéry školy včetně nově vybavených odborných učeben /2011

11 Učili se ve škole vyhledávat Strážnicko virtuálně Ve dnech 29. až 31. srpna 2011 proběhl v aule školy vzdělávací kurs Strážnicko virtuálně, ve kterém se zájemci z řad veřejnosti učili obsluhovat notebook, pracovat s internetem a vyhledávat virtuální informace o Strážnici a okolí. Lektorkou třídenního kurzu byla mgr. Milena Bačíková. Kurs vznikl na základě spolupráce mezi Základní školou M. Kudeříkové a občanským sdružením OSMA v rámci projektu Strážnicko netradičně. Podobný kurs bude pro zájemce pořádán i v příštím roce. Mgr. Petr Tomeček, ředitel Základní škola Školní Strážnice Co je u nás nového Vážení žáci, rodiče, učitelé, zaměstnanci školy, dovolte mi, abych Vás pozdravil touto cestou při příležitosti začátku nového školního roku 2011/2012 a popřál hodně studijních úspěchů. Slavnostní zahájení proběhlo na naší škole 1. září na školním dvoře. Za účasti místostarostky města paní Hany Kosířové a předsedkyně Občanského sdružení ing. Boženy Pokorné jsme přivítali společně žáky prvních tříd a ostatní nové spolužáky z Petrova a Sudoměřic. Na co se chceme v průběhu tohoto školního roku hlavně zaměřit? Čeká nás dopracování Školního vzdělávacího programu v pátých třídách, jeho aktualizace a doladění. Zaměříme se hlavně na přípravu žáků na testování v 5. a 9. třídách, jejich přípravu na přijímací řízení na střední školy. Přehodnotili jsme také využití disponibilních hodin a dáváme prioritu jejich využití k zavedení druhého cizího jazyka už od 6. třídy. V nabitém celoročním plánu je zařazena také spousta standardních akcí. Pokračujeme v našich evropských projektech, organizujeme výuku plavání, lyžování, zůstává široká nabídka kroužků, připravujeme školní ples. To je jen krátký výčet našich aktivit pro tento školní rok, podrobnosti najdete na našich stránkách Ještě jednou přeji příjemný školní rok se spoustou zážitků a těším se na spolupráci. S pozdravem Mgr. Risto Ljasovský, ředitel školy 10/

12 Dům dětí a mládeže ve Strážnici ZPRÁVY Z DOMEČKU tel.: , mobil: , , SO VELKÁ DRAKIÁDA - odpoledne v 15 hodin, letiště Za Drahami Co nás čeká: soutěže v létání draků, ukázka akrobatického letadla a leteckých modelů. Startovné: 20 Kč. Doprovodný program: E.ON Rodinný fotbálek, turnaj rodinných týmů v E.ON aréně s doprovodným programem. Užijte si čtyřkolku, segway, RC modely nebo skákací hrad. Vyzkoušejte doprovodné fotbalové soutěže. Vyhrajte míč a rodinnou sadu dresů značky PUMA. Vstupné zdarma! Více informací na Možnost zakoupit si občerstvení. Vedoucí akce: Marie Knitlová NE SLAVNOST PADAJÍCÍHO LISTÍ ve spolupráci s NÚLK Začátek: ve hod. v zámeckém parku. Pro rodiny s dětmi, všechny milovníky přírody, babího léta, indiánských dovedností, lanových aktivit, tvořivosti a dobrých bylinných čajů Vstupné: 20 Kč, rodinné vstupné 50 Kč. DĚTI OBLEČENÉ V INDIÁNSKÉM KOSTÝMU VSTUP ZDARMA!! Vedoucí akce: Marie Knitlová NE OBLASTNÍ TURNAJ MINIHÁZENÉ Začátek v 9.00 hod. v tělocvičně ZŠ Školní, kde se děvčata a chlapci utkají se soupeři z SHK Velká n. V., TJ Jiskra Otrokovice B a Zlín Junior D. Vstup zdarma. Možnost zakoupit si na místě občerstvení. Přijďte povzbudit naše děvčata a chlapce!!! Srdečně Vás zvou trenérky miniházené a pracovníci Domečku. Vedoucí akce: Marie Knitlová SO TANEČNÍ ORIENTÁLNÍ ODPOLEDNE - seminář pro pokročilé Kde: v tělocvičně DDM Strážnice od do hod. Seminář bude probíhat 1 x za měsíc (8 návštěv po 3hod. - cena 800 Kč) Zájemci si musí předem přihlásit, vyplnit přihlášku a zaplatit zápisné. Vedoucí semináře: Jana Budařová, vedoucí akce: Marie Knitlová 12 10/2011

13 PODZIMNÍ PRÁZDNINY S DOMEČKEM Zájezd do aqauparku Delfín Uherský Brod - pro všechny zájemce. Děti od 9 let bez doprovodu rodičů musí umět plavat a mít písemné svolení, děti do 9 let pouze v doprovodu rodičů. Kdy: středa 26. října, odjezd: v 7.20 hod. od Domečku. Pravděpodobný návrat kolem hod. k Domečku. Cena: 150 Kč, děti do 3 let zdarma. (Cena zahrnuje pojištění, dopravu, pobyt 1,5 hod. v aqauparku.) Přihlášky si můžete vyzvednout na Domečku odevzdat a zaplatit musíte nejpozději do pátku 21. října. Vedoucí akce: Marie Knitlová ČT MALOVÁNÍ VOSKEM ENKAUSTICKÁ MALBA Kdy: od 9.00 do hod., kde: keramická dílna DDM Strážnice Vstupné: 20 Kč + spotřebov. materiál (pomůcky budou připraveny na Domečku) Nezapomenout přezůvky a spoustu dobrých nápadů! Vedoucí akce: Marie Flašarová PŘIPRAVUJEME NA LISTOPAD X. ROČNÍK - KATEŘINSKÝ BĚH STARÝM MĚSTEM ADVENTNÍ VĚNCE JARNÍ PRÁZDNINY S DOMEČKEM Chata Soláň se nachází na Soláni v malebném prostředí Beskyd. Lyžařské vyžití v areálu Soláň, TJ Rožnov p. R. na Soláni a lyžařský areál Karolinka. Výhodné zakoupení permanentky na všechny lyžařské areály. Na jednu permanentku si můžete vybrat kteroukoliv sjezdovku z výše uvedených sjezdovek. Neváhejte přihlaste se, určitě budete spokojeni jak s lyžováním, ubytováním, tak i s jídlem!!! MÍSTO: BESKYDY - HORSKÁ CHATA SOLÁŇ TERMÍN: CENA ZÁJEZDU: Kč (záloha 2000 Kč do , doplatek do ) Cena zahrnuje: ubytování, doprava autobus, pojištění, 3krát denně strava, devitímístný skibus. Zájezd je určen pro rodiny s dětmi a další zájemce, ale i pro děti od 13 let bez doprovodu rodičů, které umí dobře lyžovat - pedagogický dozor zajištěn! Vedoucí zájezdu: Marie Knitlová, tel /

14 Ze sportu Tenisový turnaj ve čtyřhrách STRÁŽNICE OPEN 2011 má své vítěze Letošní tenisový turnaj probíhal za pěkného počasí v sobotu 17. září pod záštitou poslance Parlamentu ČR PhDr. Waltra Bartoše, Ph.D. Tuto společenskou a sportovní údálost slavnostně zahájila starostka města Strážnice mgr. Renata Smutná. Turnaje se zúčastnilo celkem 14 dvojic z Jihomoravského kraje děkani vysokých škol v Brně, podnikatelé, politici, studenti. Vedle radosti ze hry prožili soutěžící i pořadatelé příjemný den v krásném prostředí strážnického tenisového areálu. Výsledkem celodenního zápolení bylo následující pořadí: 1. místo: Michal Baránek - Jiří Nykodým 2. místo: Petr Adamec - Martin Gerstberger 3. místo: Jan Hrbáč - Tomáš Němčický Vítězům patří gratulace, ostatním velký dík za účast a za rok zase na shledanou na dalším ročníku již tradičního turnaje STRÁŽNICE OPEN. Za pořadatele PhDr. Eva Svobodová Reportáž z 1. ročníku turnaje ve vybíjené V sobotu proběhl 1. ročník turnaje ve vybíjené, který se konal na kurtu Baru Archa. Klání se zúčastnilo 40 hráčů (4 družstva) pod vedením kapitánů těchto zvučných jmen: Josef Helísek, Zdeněk Podolan, Pavel Ryba a Stanislav Strbačka. Věkové spektrum účastníků turnaje bylo opravdu široké - od 10 let (Evča, sportsmanka ze Strážnice) do 56 let (Honza, laboratorní potkan z Prahy) /2011

15 Po téměř čtyřech hodinách vyčerpávajících bojů jsme znali vítěze. Stalo se jím družstvo kapitána P. Ryby, které získalo putovní trofej vítězů a bečku dvanáctky. O tu se sportovně se všemi hráči na místě rozdělili. Členkou tohoto družstva byla také Markéta Chludová, která dala hlavní impuls ke vzniku turnaje (a asi věděla proč, když to vyhráli). Kromě ní patří velké poděkování majitelům Baru Archa a všem dalším, kteří se na přípravě akce podíleli, a v neposlední řadě divákům, kteří turnaj navštívili v nebývale velkém počtu a při zápasech tvořili tolik potřebnou zvukovou kulisu. P. S. Pro všechny ty, kteří tam nebyli a třeba by to chtěli zkusit: Trénovat, trénovat, trénovat a za rok na shledanou! Miroslav Tlach Kultura ve městě Městská knihovna při KD Strážničan ve Strážnici Zveme Vás na Týden knihoven, který bude probíhat ve dnech až Knihovna pro Vás připravila prezentaci své činnosti, při které se můžete seznámit s různými formami knihovnické práce v praxi. Využijte i různé výhodné aktivity, které jsou pro Vás připraveny. 1. Nové čtenáře zapíšeme zdarma, bude jim prominut poplatek na rok Amnestie upomínek prominutí upomínacích výloh. 3. Burza vyřazených knih přijďte si vybrat z odepsaných knih. 4. Návštěvníkům budou k dispozici dvě internetové stanice. 5. Anketa: Kde čtete nejraději knihy? 6. Ze všech návštěvníků knihovny v tomto týdnu budou vylosováni dva, kteří obdrží průkaz čtenáře na rok 2012 zdarma. Bude to jeden čtenář z dětského oddělení a jeden z oddělení pro dospělé. 7. V oddělení pro dospělé čtenáře se můžete zúčastnit soutěže Kvíz zajímavostí. 8. Pro dětské čtenáře je připravena literární soutěž Čaruji si v pohádkách. Akce v knihovně dopoledne odpoledne Pondělí: Vítejte u nás Den otevřených dveří Soutěže pro děti Úterý: Knihy zdroje informací a zábavy ZŠ Odhalujeme tajemství světa knih Středa: Klíčování pro žáky 2. tříd ZŠ Hrajeme si Čtvrtek: Knihy zdroje informací a zábavy ZŠ Malujeme pohádku Pátek: Klíčování pro žáky 2. tříd ZŠ Soutěž Hledej V měsíci říjnu nabízíme: 1. Internet si můžete zamluvit předem na určitý čas. 2. Ve spolupráci se školami proběhne soutěž: Všichni budeme ilustrátory. 3. V úterý 4. října je pro děti připravena akce s názvem Když se zavře knihovna, která začíná v 17 hodin. Na setkání s Vámi se těší pracovnice Městské knihovny při KD Strážničan 10/

16 Městské muzeum ve Strážnici Pozvání na fotovýstavu Namibie - Jana Filová Namibie - výstava fotografií Jany Filové je doplněná rukodělnými výrobky a preparáty zvířat - a potrvá do Zcela netradiční výstavu máte možnost navštívit v těchto dnech v prostorách městského muzea. Ke zhlédnutí jsou fotografi e z Namibie doplněné celou řadou atraktivních předmětů z Afriky, jako jsou vyřezávané sošky zvířat, svícny, šperky, panenky, původní lovecké zbraně domorodců či masky. Nepřehlédnutelné jsou zejména preparáty zvířat, máte tak možnost vidět antilopu, pštrosa, přímorožce a řadu dalších v těch končinách žijících zvířat. Výstavu do Strážnice přivezla místní rodačka Jana Martinková-Filová. Vzhledem k velkému zájmu veřejnosti je výstava prodloužena do 10. listopadu. Muzeum je otevřeno od úterý do pátku 8-11 a a v neděli hodin. Ivo Vratislavský Národní ústav lidové kultury ve Strážnici Národní ústav lidové kultury ve Strážnici ve spolupráci se Základní uměleckou školou ve Veselí nad Moravou pořádá 7. října 2011 od v sále ZUŠ ve Veselí nad Moravou společný koncert účastníků mezinárodní dětské hudební dílny Muzičky 2011 V pořadí již šestý ročník hudební dílny se koná v rámci projektu Dny tradiční kultury za podpory Ministerstva kultury ČR. V programu vystoupí cimbálová muzika Základní umělecké školy z Rožnova pod Radhoštěm, Detská ľudová hudba Kornička z Trenčína a jedna z dětských lidových muzik z Čech. Soubory představí nejen vlastní hudební repertoár, ale také společně nacvičené skladby, které zahrají jako orchestr. Zdeněk Bobčík 16 10/2011

17 Rodinné centrum Strážnice Mateřský klub SEDMIHLÁSEK - pro rodiče i prarodiče s jejich ratolestmi (do 4 let) otvíráme od října v nově vybavené klubovně ZŠ M. Kudeříkové. Středa pro starší děti Čtvrtek po mladší děti v obvyklém čase hod. Podle zájmu otevřeme i v pátek. PŘIPRAVUJEME: 15. října od 15 hod. DÝŇOVÉ ODPOLEDNE (zakončení sezony na Zahradě u sv. Martina) vyrábíme z dýní (kdo můžete, přineste z vlastních zdrojů dýně, kukuřice, jeřabiny ) LISTOPAD: PŘEDADVENTNÍ KARNEVAL pro děti PŘEDADVENTNÍ NEALKODISKOTÉKA BEZPEČNÝ INTERNET přednáška ing. Tomáše PŘIBYLA, publicisty a komentátora (pro rodiče, pedagogy a starší děti) Každé pondělí hod. ANGLIČTINA HROU (pro předškolní děti) V zimních měsících nabídneme odpolední otevření klubovny Rodinného centra pro školní děti s možností zahrát si stolní a jiné hry a smysluplně využít volný čas. DĚKUJEME VÁM ZA PŘÍZEŇ A PODPORU! B. Bučková RC Strážnice o. s. Kulturní dům Strážničan ve Strážnici láká... PODZIM BUDIŽ POCHVÁLEN! Tradičně sice nepatří mezi nejoblíbenější roční období, ale proč ne? Sklízí se úroda celoroční práce. Potěší jablka i hrušky, favoritem však v našich končinách bývají v zaběhnutém pořadí hrozny-burčák-víno. Do toho mohou přijít podzimní plískanice, a to je čas nabídnout Vám odpočinkovou alternativu. Proč tedy nejít na koncert slovenského Andrea Bocelliho, neboli Mariana BANGA, který se koná 13. října v hod., se setkává se zájmem veřejnosti. Tento mimořádně talentovaný slepý zpěvák, fi nalista Eurosongu, ve svém pořadu Blúdenie vo tme nabídne víc než jen velmi pestrý repertoár od operetních písní po světové evergreeny. Jste srdečně zváni, cena 150,-Kč. Říjnová divadelní nabídka kopíruje v Praze stále vyprodané představení jednoho herce pod názvem CAVEMAN neboli Jeskynní muž. Jeho síla je v jednoduché humorné nadsázce, že se toho od pravěku dodnes mezi mužem a ženou až tak moc nezměnilo. Hraje se sice až 23. října v hod., ale zájem je tak veliký, že neváhejte se zakoupením lístků za 250,-Kč. Ve vlastním zájmu Nepřehlédněte informaci o změně provozu Kina Svět při KD Strážničan. Pod hlavičkou mimořádné představení můžete sice nepravidelně, ale vždy ve středu, zhlédnout v kině Svět při KD filmová představení, která vybočují z řady, mají dobrý ohlas u filmové kritiky i veřejnosti. Jste na ně srdečně zváni, jednotné vstupné 80,-. Ještě připomínám, že začátkem listopadu budeme mít v kulturním domě vzácného hosta pro umělecký svět skutečnou veličinu - světoznámého fotografa ROBERTA VANA, a to 2. listopadu v Vstupenky v ceně 100,- Kč jsou již v předprodeji. Za všechny z kulturního domu Strážničan se na Vás těší PhDr. Danuše Adamcová, ředitelka 10/

18 Kulturní dům Strážničan ve Strážnici láká /2011

19 10/

20 Kino Svět při KD Strážničan ve Strážnici Kulturní dům Strážničan připravuje na listopad Kulturní dùm Strážnièan ve Strážnici v 17:00 h /2011

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 9/2012 1 2 9/2012 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Vážení a mílí spoluobčané! Asi nejenom děti školou povinné a jejich pedagogové, ale i my všichni tak trochu pociťujeme nostalgii v

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 9/2013 1 2 9/2013 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Vážení a milí Strážničané, všichni milí přátelé! Tak už jsme zase po roce znovu všichni zváni k účasti na jedinečné městské slavnosti,

Více

Milé město Strážnice,

Milé město Strážnice, 1/2014 1 2 1/2014 Milé město Strážnice, p rávě začal další rok a v pomyslné kronice Tvé historie se tak děje již nejméně po sedmisetčtrnácté. Copak Ti asi přinese? Jakých bude těch 365 dnů všedních i svátečních?

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 4/2013 1 2 4/2013 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ z 54. zasedání Rady města Strážnice konané dne 21. 1. 2013 Osobní údaje byly dle zákona č. 101/2000

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 1 1 2 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 6. zasedání Rady města Strážnice konaného dne 12. 1. Rada města Strážnice 1) bere na vědomí 14 informaci finančního odboru o vyřízení

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 6/2012 1 2 6/2012 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Informace z jednání městské rady ze 38. zasedání Rady města Strážnice konané dne 2. 4. 2012. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/2000

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 6/2011 1 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Informace z jednání rady města USNESENÍ ze 14. zasedání Rady města Strážnice konané dne 18. 4. 2011 Osobní údaje byly dle zákona č. 101/2000

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 5/2012 1 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Informace z jednání městské rady ze 37. zasedání Rady města Strážnice konané dne 26. 3. 2012. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/2000 Sb.

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 2/2012 1 2 2/2012 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Informace z jednání městské rady USNESENÍ ze 29. zasedání Rady města Strážnice konané dne 28. 11. 2011 Osobní údaje byly dle zákona

Více

70 mírových let ve Strážnici

70 mírových let ve Strážnici 1 1 Foto: V. Koupil Pozvání patří všem, dětem však vzkazujeme něco navíc: Přijďte jako malí vodníčci, víly či rusalky, ale i kapříci a jiné rybky, prostě říční živočichové. Rozhodně budete SLADCE odměněni

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 2/2013 1 2 2/2013 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Informace z městské rady a zastupitelstva USNESENÍ z 51. zasedání Rady města Strážnice konané dne 3. 12. 2012 Osobní údaje byly dle

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 14 1 2 14 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ z 80. zasedání Rady města Strážnice konané dne 7. 4. 14 Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 USNESENÍ ze 76. zasedání Rady města Strážnice konané dne 3. 2. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu odstraněny. 1) Rada města Strážnice bere na vědomí 184 zápis z jednání sportovní

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 1 4 Foto: V. Koupil Pozvání patří všem, dětem však vzkazujeme něco navíc: Přijďte jako malí vodníčci, víly či rusalky, ale i kapříci a jiné rybky, prostě říční živočichové. Rozhodně budete SLADCE odměněni

Více

Nové zastupitelstvo města strážnice

Nové zastupitelstvo města strážnice 1 4 1 4 2 4 2 / 0 4 3 4 3 0 4 Nové zastupitelstvo města strážnice 4 4 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mes.cz Vážení občané, dovolte, abychom Vám poděkova za důvěru, kterou jste do nás vloži,

Více

Číslo 5/2013. Vychází 31. května 2013

Číslo 5/2013. Vychází 31. května 2013 NOVINY ZDARMA KR ÁLOVÉDVORSKÉ R ADNICE Vydává město Dvůr Králové nad Labem Číslo 5/2013 Vychází 31. května 2013 Kvalitnější MHD zcela bezbariérová a ekologická Na konci března podepsala firma OSNADO, spol.

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 7 / 8 3 3 7 4 4 7 8 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ z 84. zasedání Rady města Strážnice konaného dne 19. 5.. Osobní údaje byly dle zákona č.

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

BYSTRCKÉ NOVINY. V současnosti poskytujeme dva druhy sociálních služeb: pečovatelskou službu a odlehčo-

BYSTRCKÉ NOVINY. V současnosti poskytujeme dva druhy sociálních služeb: pečovatelskou službu a odlehčo- BYSTRCKÉ NOVINY ZÁŘÍ ročník XXIV/2014 číslo 9 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Podzimní čištění komunikací a parkovišť v Bystrci Rozšíření pečovatelské služby Čištění místních komunikací a parkovišť

Více

ROČNÍK IX. ČÍSLO 3 ČTVRTLETNÍK ZÁŘÍ 2007. Vinohrady, vinohrady dobré vínko dáváte SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2007 1

ROČNÍK IX. ČÍSLO 3 ČTVRTLETNÍK ZÁŘÍ 2007. Vinohrady, vinohrady dobré vínko dáváte SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2007 1 ROČNÍK IX. ČÍSLO 3 ČTVRTLETNÍK ZÁŘÍ 2007 Vinohrady, vinohrady dobré vínko dáváte SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2007 1 Vážení občané, v září ubývá den o celou hodinu, 52 minut a je stejně dlouhý jako noc. Slunce

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci:

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1 V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1. foto - manželé Schulzovi s dcerou Nelou prvním občánkem našeho města

Více

LUHAČOVICKÉ NOVINY. O z n á m e n í. Podívejte se na náš web. Vážení spoluobčané, Říjen 2014 ročník XXI. www.luhacovice.cz

LUHAČOVICKÉ NOVINY. O z n á m e n í. Podívejte se na náš web. Vážení spoluobčané, Říjen 2014 ročník XXI. www.luhacovice.cz LUHAČOVICKÉ NOVINY Říjen 2014 ročník XXI. Prezident ochutnal luhačovickou gastronomii Programové prohlášení zastupitelstva Kandidáti do komunálních voleb www.luhacovice.cz Podívejte se na náš web O z n

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 2 ÚNOR 2014 ZDARMA

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 2 ÚNOR 2014 ZDARMA ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 2 ÚNOR 2014 ZDARMA Vážení občané! V letošním roce budeme slavit 50. výročí ustanovení Adamova městem. Představujeme vám logo, které bylo k této příležitosti vytvořeno

Více

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA. Mnoho štěstí, lásky a vzájemného porozumění na společné cestě životem přejeme novomanželům, kteří v měsíci srpnu uzavřeli sňatek:

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA. Mnoho štěstí, lásky a vzájemného porozumění na společné cestě životem přejeme novomanželům, kteří v měsíci srpnu uzavřeli sňatek: říjen 4 SPOLEČENSKÁ RUBRIKA Mnoho štěstí, lásky a vzájemného porozumění na společné cestě životem přejeme novomanželům, kteří v měsíci srpnu uzavřeli sňatek: Jan Zapletal, Jaroměřice Jitka Vašková, Jaroměřice

Více

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str.

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str. noviny města kravaře BESEDNÍK duben 2011 číslo 183 Změny v zámeckém parku str. 4 Máme nejoblíbenější miss str. 7 100 let ZŠ Kouty str. 9 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás v úvodu dubnového vydání

Více

S námi ušetříte, tel. 800 201 203. společnosti v existujícím průmyslovém areálu v Otrokovicích

S námi ušetříte, tel. 800 201 203. společnosti v existujícím průmyslovém areálu v Otrokovicích Měsíčník obyvatel města Otrokovice 21. září 2012 číslo 9 - ročník 22 zdarma - neprodejné Volební obvody pro krajské a senátní volby strana 8 a 9 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Ve městě roste nová tovární

Více

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních Měsíčník obyvatel města Otrokovice 24. srpna 2012 číslo 8 - ročník 22 zdarma - neprodejné Rekordní sumec strana 3 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí

Více

ČESKOSKALICKÝ ZPRAVODAJ květen 2011

ČESKOSKALICKÝ ZPRAVODAJ květen 2011 Fenomenální úspěch Babiččiných trhů Foto Jan Holý a Jindřich Polák, text Jasenka Kohoutová V sobotu 16. dubna se na Husově náměstí v České Skalici uskutečnilo slavnostní zahájení Babiččiných trhů. Farmářské

Více