Městský úřad STRÁŽNICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městský úřad STRÁŽNICE"

Transkript

1 10/2011 1

2 2 10/2011

3 Městský úřad STRÁŽNICE Poděkování Na základě mnoha uznalých ohlasů veřejnosti i spokojených turistů, návštěvníků našeho města, vyjadřuje Rada města Strážnice poděkování pracovnímu kolektivu Kulturního domu Strážničan včele s jeho ředitelkou PhDr. Danuší Adamcovou za výbornou realizaci Strážnického kulturního léta. Uznání za profesionálně odvedenou práci během celého tohoto festivalu mnoha žánrů a zejména za náročnou organizaci velmi zdařilého Strážnického vinobraní a Strážnických rockových slavností zasluhují i Technické služby města a další pracovníci městského úřadu a městské policie. A velké poděkování patří nakonec Vám všem, účinkujícím i všem obyvatelům města i mikroregionu, kteří jste se dobrovolně a obětavě zapojili k obdarování nás všech. Jménem Rady města Strážnice Renata Smutná, starostka Informace z jednání městské rady Usnesení ze 21. zasedání Rady města Strážnice konané dne Rada města Strážnice: 1) bere na vědomí 51 - plnění rozpočtu města Strážnice za období 01-07/ informace správce městského lesa ing. P. Kvapila o stavu těžebních prací a úskalích při vybírání vhodného partnera pro těžbu v lese žádost p. Škodáka o směnu jeho pozemků za pozemky města Strážnice výhled zamýšlených investičních akcí města pro r ) schvaluje udělení souhlasu s umístěním 1 ks beton. sloupu a kabelového vedení VN do pozemků města Strážnice, tj. p.č. 2218/1, 2862/1, 2862/2, 2862/3, 2862/4, 2862/5, 2862/6, 2862/7, 2862/8, 2862/10, 2862/11, 2862/12, 2862/13, 2862/14, 2862/15, 2862/16, 2862/17, 2862/18, 2862/19, 2862/20, 2862/21, 2862/22, 2862/23, 2862/24, 2862/25, 2862/26, 2862/27, 2862/28, 2862/29, 2862/33, 2862/36, 2862/37, 7383/2, 7383/5 vše v k.ú. Strážnice na Moravě pro f. Žerotín, a.s., Strážnice smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni pro úpravu sítě NN na pozemku města Strážnice p.č. 789/1 v rámci akce Strážnice, rozšíření knn, Sasín smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni pro úpravu sítě NN na pozemku města Strážnice p.č. 2012/4 v rámci akce Strážnice, přípojka knn, Brožek pronájem nebytových prostor - bývalá jídelna - v budově zdravotního střediska paní Haně Marečkové, a to od poskytnutí fi nančního příspěvku ve výši Kč občanskému sdružení Fčeličky na úhradu cestovních výdajů - natá- 10/2011 3

4 čení v České televizi Praha poskytnutí fi nančního příspěvku ve výši Kč na vydávání časopisu Malovaný kraj provedení řádné inventarizace majetku a závazků k vedeného v účetnictví městem zřízených a založených organizací, v účetnictví města Strážnice, náměstí Svobody 503, Strážnice krátkodobý pronájem na jeden rok části poz. p.č. 2189/11 o vým. 8 m 2 v k.ú. Strážnice na Moravě, v ul. Polní s tím, že údržba přilehlé plochy o vým. 260 m 2 manž. Berčíkovými bude kompenzací za užívání pronajaté plochy (veřejného prostranství) a ze strany pronajímatele města Strážnice nebude od manž. Berčíkových požadována platba nájemného krátkodobý pronájem částí poz. p.č. 2189/11 o vým. 9,8 m 2 a p.č. 2189/12 o vým. 14 m 2, obojí v k.ú. Strážnice na Moravě na jeden rok s tím, že údržba přilehlé plochy o vým. 300 m 2 manž. Kosířovými bude kompenzací za užívání pronajaté plochy (veřejného prostranství) a ze strany pronajímatele města Strážnice nebude od manž. Kosířových požadována platba nájemného dodatek č. 4 ke smlouvě o poskytování služeb ze dne mezi městem Strážnice a Lesy Horňácko, s.r.o. 3) doporučuje zastupitelstvu ke schválení 55 - dodatek č. 1 Smlouvy o zajištění fi nancování systému IDS JMK prodej pozemků v k.ú. Strážnice na Moravě z majetku města Strážnice, které tvoří části stavebních parcel určených ke stavbě garáží v prostoru vedle areálu technických služeb v ul. Nádražní dle žádosti vlastníků stavebních parcel: díl č. 1 p.č. 1111/4 o vým. 1 m 2 - Stanislav Kalenda,, Strážnice; díl č. 2 p.č. 1111/5 o vým. 1 m 2 - Markéta Nováková,, Strážnice; díl č. 3 p.č. 1111/6 o vým. 1 m 2 - František Baňař,, Strážnice; díl č. 4 p.č. 1111/7 o vým. 2 m 2 - Jaroslav Stanislav,, Strážnice; díl č. 5 p.č. 1111/8 o vým. 2 m 2 - Luděk Mlýnek,, Strážnice; díl č. 6 p.č. 1111/9 o vým. 3 m 2 - Josef Tomšej,, Strážnice; díl č. 7 p.č. 1111/10 o vým. 3 m 2 - Manželé Luboš a Hana Zahradníkovi,, Strážnice za cenu 100 Kč/m 2. 4) pověřuje 21 - místostarostku zastupováním města vč. podpisového práva v záležitostech týkajících se lesního hospodářství města Strážnice s účinností od Pozvání na Zastupitelstvo města Strážnice v hod. v přísálí KD Strážničan. Informace z městského úřadu Stavební úřad Stavební úřad sděluje všem občanům města Strážnice i všem vlastníkům pozemků a staveb nacházejících se na k.ú. Strážnice na Moravě, že ve lhůtě od do , v souladu s ust. 47, odst.2 a ust. 20 odst. 1 a 2 stavebního zákona probíhá projednání Návrhu zadání územního plánu Strážnice. Do Návrhu zadání územního plánu Strážnice je možno nahlédnout na MěÚ Stráž- 4 10/2011

5 nice, stavební úřad, dveře č. 11, dále na MěÚ Veselí nad Moravou, odbor životního prostředí a územního plánování, oddělení územního plánování. Dokumentace Návrhu zadání územního plánu Strážnice je rovněž zveřejněna na webových stránkách města Strážnice a část výkresové dokumentace je možno si prohlédnout ve vývěsních prostorách infocentra. Své podněty k výše uvedenému může každý uplatnit ve lhůtě od do viz přiložený formulář na webových stránkách města Strážnice. Městský úřad Strážnice, zemědělské oddělení stavebního úřadu, oznamuje, že na základě novelizace zákona č. 99/2004 Sb., zákon o rybářství, ve znění pozdějších předpisů, přechází s účinností od do působnosti obecních úřadů obcí s pověřeným obecním úřadem (mezi něž patří i Městský úřad Strážnice) vydávání rybářských lístků občanům České republiky, kteří mají trvalý pobyt v obvodu působnosti příslušného pověřeného obecního úřadu, popřípadě cizincům, kteří se zdržují v obvodu jeho působnosti. Jelikož tato skutečnost nebyla oznámena s předstihem, bylo nutno na zdejším městském úřadě provést v mezidobí technickou přípravu pro tuto činnost s tím, že vydávání rybářských lístků zajišťoval v tomto období Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor životního prostředí, jako dosud. S platností od je Městský úřad Strážnice technicky připraven vykonávat vydávání rybářských lístků. Touto činností byl pověřen referent zemědělského oddělení stavebního úřadu p. Josef Tomšej, MěÚ Strážnice, nám. Svobody 503, Strážnice, I. patro, kancelář č. 9, tel , Ing. Romana Okániková Odbor investic a správy budov Přístav na Baťově kanále stání plavidel Od do bude v prostoru přístaviště na Baťově kanále probíhat výstavba čekacích stání pro plavidla. Investorem této akce je Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC). Plánovaná stavba bude funkčně i dispozičně navazovat na stávající přístaviště. Cílem akce je vybudování veřejných a bezplatných stání pro rekreační plavidla (kajutové lodi, motorové čluny, veslice, kanoe) a plavidla koncesované plavby (výletní lodě). Touto investicí ŘVC ČR bude vyřešen nevhodný způsob uvazování plavidel a nedostatečná kapacita přístaviště. Dětské hřiště na ulici T. Zrníka V průběhu července došlo neznámými osobami k poškození kolotoče na nově vybudovaném dětském hřišti na ulici T. Zrníka. Oprava nemohla být provedena na místě, proto došlo k demontáži celého kolotoče odbornou fi rmou a následnému odvozu do servisu. V současné době je kolotoč již opravený a umístěný na původním místě. Oprava stála město ,- Kč. Informace o otevření dětského hřiště v areálu MŠ Smetanova Po dohodě s ředitelkou mateřské školy bude pro rodiče s dětmi otevřen areál s herními prvky v prostoru zahrady MŠ Smetanova, a to v pracovní dny od do hod. 10/2011 5

6 Kostelní ulice Vize brzké opravy neutěšeného stavu komunikace a chodníků v ulici Kostelní nabrala konkrétní podobu. Po předání žádosti o poskytnutí dotace z Programu přeshraniční spolupráce a po doložení všech nezbytných dokladů se v současnosti připravuje smlouva o poskytnutí dotace. Po jejím podepsání bude provedeno výběrové řízení na dodavatele. Provedení akce se plánuje na rok Terasa kulturního domu Terasa kulturního domu se nachází v nevyhovujícím stavu. Na její opravu byl fi rmou Arch.Design zpracován projekt rekonstrukce, na jehož základě bylo provedeno výběrové řízení na dodavatele. Z pěti oslovených fi rem nejvýhodnější cenu nabídla fi rma Petr Orel, Strážnice, a to ve výši ,- Kč. Město Strážnice zvažuje, zda tato akce proběhne ještě v letošním roce, či bude přesunuta do příštího roku. Ing. Petr Helísek Svoz tříděného odpadu v měsíci říjnu 2011 papír (modré pytle) plasty (žluté pytle) Technické služby Zabezpečení kulturních akcí V měsíci srpnu a září odbor technických služeb zabezpečoval po technické stránce dvě velké kulturní akce, a to Zarážání hory a Strážnické vinobraní. Zarážání hory je akce, kterou pořádá město Strážnice ve spolupráci s ZO ČSZ ve Strážnici. V letošním roce se akce konala v sobotu Odbor TS se podílel na přípravě veškerého technického zázemí této akce. Před vlastní akcí bylo nutno posekat travnaté plochy nejen v areálu konání akce u hotařské búdy, ale i krajnice přístupových cest. Taktéž proběhla očista komunikací v bezprostřední blízkosti konání akce. Protože v areálu není rozvod el. energie, bylo nutno zabezpečit osvětlení celého areálu včetně připojení stánků na občerstvení a aparatury pro ozvučení. Dodávku el. energie zabezpečil přenosný agregát s dozorem po celou dobu akce. Pro případnou nepřízeň počasí byl postaven stan. Celkové zázemí bylo doplněno instalací chemických záchodků a dovezením odpadkových košů a kontejneru pro ukládání odpadků. V neděli po ukončení celé akce provedli pracovníci OTS ve spolupráci s členy svazu zahrádkářů demontáž veškerého zařízení a zázemí, jako i následné dočištění areálu. Strážnické vinobraní je bezesporu největší akce strážnického kulturního léta. Letos se konalo v sobotu 10. září. Na technickém zabezpečení celé akce odbor TS spolupracoval s pracovníky Kulturního domu Strážničan a NÚLK Strážnice. NÚLK zapůjčil materiál pro pódium, stoly a lavice pro posezení i stánky pro občerstvení návštěvníků. Kulturní dům zabezpečil stánkový prodej, veškerou výzdobu na náměstí a kulturní program. V rámci příprav akce bylo nutné provést rozvody el. energie pro stánky s občerstvením i pro osvětlení jak hlavního 6 10/2011

7 pódia, tak i dalších center, zábavy včetně dvora na MěÚ. S touto akcí vypomohly i obce Petrov, Sudoměřice, Tvarožná Lhota a Hroznová Lhota. Obec Petrov zapůjčila stan pro zázemí účinkujících, obec Sudoměřice poskytla stánky pro prodej a sety pro posezení ve dvoře muzea. Obce Tvarožná Lhota a Hroznová Lhota poskytly stánky pro drobná řemesla. Veškerou přepravu materiálu zabezpečoval odbor technických služeb, jakož i postavení stanu pro diváky před hlavním pódiem. Po celou dobu akce byl zabezpečen odvoz odpadků a další technická výpomoc při realizaci programu a průvodu. Tak jako po jiné roky bylo nutno vyřídit uzavírku silnice II/426 přes náměstí Svobody s odkloněním dopravy silnice I/55 pro uskutečnění průvodu. Po skončení akce pracovníci odboru technických služeb vyčistili náměstí i přilehlé ulice od odpadků. Celé náměstí Svobody se očistilo vodou, aby další program kulturního léta v neděli 11. září proběhl důstojně v prostředí připraveném pro další návštěvníky. V týdnu po vinobraní odbor technických služeb odvezl veškeré zařízení a materiál zapůjčený od výše uvedených obcí, NÚLK a KD Strážničan, včetně demontáže pódia pro Strážnické kulturní léto Ladislav Sovič Podzimní výzdoba na městském úřadě Lidé v Anglii, Americe či na Novém Zélandě pěstují dýně k tomu, aby si z nich vyřezali strašidelné obličeje a v předvečer Všech svatých je umístili před domy a nachystali se tak na svůj svátek Halloween. Na Městském úřadě ve Strážnici nám dýně krášlí chodby a vchod do dvora. Ale ne vyřezané, aby naháněly hrůzu, nýbrž nazdobené, aby potěšily oko každého občana či příchozího návštěvníka, aby dokreslily barevnou pestrost podzimu či rozjasnily sychravý a deštivý den. Nahlédněte na fotky a přijďte se sami přesvědčit, že je to lepší než strašidla! Eva Šafaříková Vyhodnotenie súťaže Za Strážnici krásnější Hoci naše Strážnické ulice pôsobia smutným dojmom a kvetín je v oknách poriedko, nájdu sa ľudia, ktorých teší pekný balkón či upravená záhradka a poriadok pred domom. Naša súťaž má cieľ vyburcovať obyvateľov nášho mesta k radosti niečo pekné urobiť pre svôj dom, balkónik, predzáhradku, seba i susedov. Viem, že to ide, len pár kilometrov smer Viedeň tak radi obdivujeme bohaté muškáty či inú kvetenu v oknách či pred domami. Nie sme iní, krása je i u nás chytľavá a nákazlivá. Touto cestou chceme poďakovať všetkým, čo sa nejako podielali na zušľachtení a kultivácii svojich príbytkov zvonku, prípadne verejného priestranstva. A povzbud- 10/2011 7

8 zujeme tých, čo sa na okrášlenie svojich domovov chystajú. Tohtoročné hodnotenie detí za prínos krásy pre Strážnicu prinieslo tieto výsledky: Prvú cenu získava občianske združenie Centrum pro rodinu, ktoré sa stará o záhradu sv. Martina. Je to tím nadšených rodičov i sponzorov, ktorý dokázal za krátku dobu zbudovať krásne zelené plochy detského ihriska, vysadiť stromky, kríky, inštalovať atrakcie a hracie prvky a robievať i programy pre deti, všetko s obmedzenými fi nančnými prostriedkami. Hľa, ide to lebo sa chce! Dobre sa tam sedí, debatuje, medituje i dospelým. Nedá sa menovať všetkých, čo tento rok zadarmo odpracovali stovky hodín na záhrade, motorom tohto tímu za chlapov sú Vít Buček a Peter Múčka, za mamky Vítkova manželka Blažka Bučková a p. Mária Jurasová. Sám som z tohto diela nadšený a nedivím sa hodnoteniu detí, veď toto miesto často navštevujú. Zároveň by som chcel lídrov združenia požiadať, aby svoje nápady, vízie, projekty, fi nancovanie záhrady predstavili aj širšej verejnosti, hoci v tomto časopise. Druhá cena patrí majiteľom balkóna 1. poschodie na Obchodní 1403 v centre mesta. Naozaj krásne pestré balkóny, záplava kvetov. Tretiu cenu pridelili vkusnej úprave kvetín v oknách a predzáhradke majiteľom domu na ul. Za Valy č Tento rok budú ceny sponzorov súťaže i cena mesta po dohode s p. starostkou odovzdávané slávnostne na mestskom úrade. Majitelia víťazných objektov včas dostanú pozvánky a verím, že si hodnotné ceny prevezmú. Mená preberajúcich ceny budú následne zverejnené. Nakoniec ďakujeme sponzorom tejto akcie: Kolektívu Optiky Effatha, f. Květiny Sochor, F. Elektra Ivo Lžičař, f. potraviny Nováková. a mestu Strážnice. Ďalších sponzorov radi uvítame. Prihlásiť a informovať sa môžu v optike Effatha o ich zverejnenie bude postarané. Je radosť žiť v peknom prostredí, veď i sám Ján Amos Komenský, ktorý sa tu v Strážnici nejaký ten čas zdržoval, vravel: Prostredie, v ktorom žijeme, vychováva. Verím, že je tomu naozaj tak a že spoločne dokážeme pre naše mesto urobiť veľa dobrého. Stačí málo, ale keď tak urobí každý z nás, čo i len papierik zo zeme dvihne, prinesie to profit celej našej komunite i spoločnosti. Zaslúžime si žiť v peknom, no nie? Marián Kuruc Sociální instituce informují DOMOV PRO SENIORY STRÁŽNICE srdečně děkuje všem dárcům, kteří přispěli fi nančními dary na vybavení specializovaného oddělení v domově a na pohoštění při jeho slavnostním otevření: Alnus spol. s r.o., Bauer AUTOTRANSPORT, s.r.o., Cukrárna, café U Anděla, FLAG- TOURS František Kotek, Petr Hobža, město Strážnice, Karel Kaňák, s.r.o, cestovní kancelář Ludor, spol. s r.o., MUDr. Blanka Jugasová, Němeček Elektomontáž, a.s., Petr Orel, Pavel Sochor, Šroubárna Kyjov, spol. s r.o., VÍNO-VÍN Morava, s.r.o. Poděkování patří i CM Pavla Múčky, Petra Galečky a folklornímu souboru Demižón za jejich vystoupení na koncertě v domově Domov pro seniory Strážnice, příspěvková organizace 8 10/2011

9 DENNÍ STACIONÁŘ ZDISLAVA VESELÍ N. MOR. CO TO JE? Denní pobyt pro seniory, osamělé lidi nebo dospělé s tělesným postižením, kteří potřebují zvýšenou péči v době, kdy se o ně nemohou postarat nejbližší osoby. Nabízí také řešení v situacích, kdy si potřebujete cokoli zařídit (na úřadech, u lékaře ) a nemá Vás v péči kdo zastoupit. CO NABÍZÍME? výukový program - procvičování jemné motoriky, trénování paměti a orientace; ergoterapie - nácvik sebeobsluhy, léčba prací; nepravidelné akce - návštěvy výstav, kulturních a společenských akcí, knihovny; klubová činnost - společenské hry, četba, diskuze, sledování TV, poslech hudby; ošetřovatelská rehabilitace; jiné služby je možno dohodnout individuálně. Součástí pobytu ve stacionáři je i možnost zajištění a podání oběda a dohled nad správným a včasným užitím léků. V případě potřeby zajistíme také dopravu do stacionáře z místa bydliště a zpět. KDE NÁS NAJDETE? Ve Veselí nad Moravou, Za poštou 110 (budova Domu s pečovatelskou službou, přízemí) telefon: , mobil: (volejte v době od 8:00 do 15:00 hod.) Dti ekají na adopci! Ke dni vyhlášení Misijní nedle, poádá Charita Strážnice dne informaní odpoledne o adopci na dálku. Bude možné zhlédnout videozáznam z míst, kde se nabízená adopce uskuteuje. Zájemcm budou dále poskytnuty jak informace, tak i pomoc pi pípadném zprostedkování adopce. Toto odpoledne bude probíhat od do hodin v Sociáln terapeutické díln Kotva, Kováská 396, Strážnice. Všichni jsou srden zváni! Kontakt: Bc. Adamcová Jarmila, sociální pracovnice, Charita Strážnice Tel.: , /2011 9

10 Ze školství Základní škola M. Kudeříkové Strážnice Informace o třídních schůzkách a valné hromadě OSMY Ředitelství základní školy společně s občanským sdružením rodičů OSMA srdečně zve všechny zákonné zástupce rodičů na třídní schůzky, které se budou konat v úterý 4. října 2011 od 15:30 hod. ve třídách 1. stupně a od 16:00 hod. ve všech třídách 2. stupně školy. Po skončení třídních schůzek proběhne řádná valná hromada občanského sdružení OSMA. Den otevřených dveří Základní škola M. Kudeříkové ve Strážnici zve všechny rodiče i veřejnost na Den otevřených dveří školy, který proběhne dne 4. října 2011 od 8 do 18. hodin. Během návštěvy si budou moci všichni návštěvníci prohlédnout mimo jiné nově zrekonstruované interiéry i exteriéry školy včetně nově vybavených odborných učeben /2011

11 Učili se ve škole vyhledávat Strážnicko virtuálně Ve dnech 29. až 31. srpna 2011 proběhl v aule školy vzdělávací kurs Strážnicko virtuálně, ve kterém se zájemci z řad veřejnosti učili obsluhovat notebook, pracovat s internetem a vyhledávat virtuální informace o Strážnici a okolí. Lektorkou třídenního kurzu byla mgr. Milena Bačíková. Kurs vznikl na základě spolupráce mezi Základní školou M. Kudeříkové a občanským sdružením OSMA v rámci projektu Strážnicko netradičně. Podobný kurs bude pro zájemce pořádán i v příštím roce. Mgr. Petr Tomeček, ředitel Základní škola Školní Strážnice Co je u nás nového Vážení žáci, rodiče, učitelé, zaměstnanci školy, dovolte mi, abych Vás pozdravil touto cestou při příležitosti začátku nového školního roku 2011/2012 a popřál hodně studijních úspěchů. Slavnostní zahájení proběhlo na naší škole 1. září na školním dvoře. Za účasti místostarostky města paní Hany Kosířové a předsedkyně Občanského sdružení ing. Boženy Pokorné jsme přivítali společně žáky prvních tříd a ostatní nové spolužáky z Petrova a Sudoměřic. Na co se chceme v průběhu tohoto školního roku hlavně zaměřit? Čeká nás dopracování Školního vzdělávacího programu v pátých třídách, jeho aktualizace a doladění. Zaměříme se hlavně na přípravu žáků na testování v 5. a 9. třídách, jejich přípravu na přijímací řízení na střední školy. Přehodnotili jsme také využití disponibilních hodin a dáváme prioritu jejich využití k zavedení druhého cizího jazyka už od 6. třídy. V nabitém celoročním plánu je zařazena také spousta standardních akcí. Pokračujeme v našich evropských projektech, organizujeme výuku plavání, lyžování, zůstává široká nabídka kroužků, připravujeme školní ples. To je jen krátký výčet našich aktivit pro tento školní rok, podrobnosti najdete na našich stránkách Ještě jednou přeji příjemný školní rok se spoustou zážitků a těším se na spolupráci. S pozdravem Mgr. Risto Ljasovský, ředitel školy 10/

12 Dům dětí a mládeže ve Strážnici ZPRÁVY Z DOMEČKU tel.: , mobil: , , SO VELKÁ DRAKIÁDA - odpoledne v 15 hodin, letiště Za Drahami Co nás čeká: soutěže v létání draků, ukázka akrobatického letadla a leteckých modelů. Startovné: 20 Kč. Doprovodný program: E.ON Rodinný fotbálek, turnaj rodinných týmů v E.ON aréně s doprovodným programem. Užijte si čtyřkolku, segway, RC modely nebo skákací hrad. Vyzkoušejte doprovodné fotbalové soutěže. Vyhrajte míč a rodinnou sadu dresů značky PUMA. Vstupné zdarma! Více informací na Možnost zakoupit si občerstvení. Vedoucí akce: Marie Knitlová NE SLAVNOST PADAJÍCÍHO LISTÍ ve spolupráci s NÚLK Začátek: ve hod. v zámeckém parku. Pro rodiny s dětmi, všechny milovníky přírody, babího léta, indiánských dovedností, lanových aktivit, tvořivosti a dobrých bylinných čajů Vstupné: 20 Kč, rodinné vstupné 50 Kč. DĚTI OBLEČENÉ V INDIÁNSKÉM KOSTÝMU VSTUP ZDARMA!! Vedoucí akce: Marie Knitlová NE OBLASTNÍ TURNAJ MINIHÁZENÉ Začátek v 9.00 hod. v tělocvičně ZŠ Školní, kde se děvčata a chlapci utkají se soupeři z SHK Velká n. V., TJ Jiskra Otrokovice B a Zlín Junior D. Vstup zdarma. Možnost zakoupit si na místě občerstvení. Přijďte povzbudit naše děvčata a chlapce!!! Srdečně Vás zvou trenérky miniházené a pracovníci Domečku. Vedoucí akce: Marie Knitlová SO TANEČNÍ ORIENTÁLNÍ ODPOLEDNE - seminář pro pokročilé Kde: v tělocvičně DDM Strážnice od do hod. Seminář bude probíhat 1 x za měsíc (8 návštěv po 3hod. - cena 800 Kč) Zájemci si musí předem přihlásit, vyplnit přihlášku a zaplatit zápisné. Vedoucí semináře: Jana Budařová, vedoucí akce: Marie Knitlová 12 10/2011

13 PODZIMNÍ PRÁZDNINY S DOMEČKEM Zájezd do aqauparku Delfín Uherský Brod - pro všechny zájemce. Děti od 9 let bez doprovodu rodičů musí umět plavat a mít písemné svolení, děti do 9 let pouze v doprovodu rodičů. Kdy: středa 26. října, odjezd: v 7.20 hod. od Domečku. Pravděpodobný návrat kolem hod. k Domečku. Cena: 150 Kč, děti do 3 let zdarma. (Cena zahrnuje pojištění, dopravu, pobyt 1,5 hod. v aqauparku.) Přihlášky si můžete vyzvednout na Domečku odevzdat a zaplatit musíte nejpozději do pátku 21. října. Vedoucí akce: Marie Knitlová ČT MALOVÁNÍ VOSKEM ENKAUSTICKÁ MALBA Kdy: od 9.00 do hod., kde: keramická dílna DDM Strážnice Vstupné: 20 Kč + spotřebov. materiál (pomůcky budou připraveny na Domečku) Nezapomenout přezůvky a spoustu dobrých nápadů! Vedoucí akce: Marie Flašarová PŘIPRAVUJEME NA LISTOPAD X. ROČNÍK - KATEŘINSKÝ BĚH STARÝM MĚSTEM ADVENTNÍ VĚNCE JARNÍ PRÁZDNINY S DOMEČKEM Chata Soláň se nachází na Soláni v malebném prostředí Beskyd. Lyžařské vyžití v areálu Soláň, TJ Rožnov p. R. na Soláni a lyžařský areál Karolinka. Výhodné zakoupení permanentky na všechny lyžařské areály. Na jednu permanentku si můžete vybrat kteroukoliv sjezdovku z výše uvedených sjezdovek. Neváhejte přihlaste se, určitě budete spokojeni jak s lyžováním, ubytováním, tak i s jídlem!!! MÍSTO: BESKYDY - HORSKÁ CHATA SOLÁŇ TERMÍN: CENA ZÁJEZDU: Kč (záloha 2000 Kč do , doplatek do ) Cena zahrnuje: ubytování, doprava autobus, pojištění, 3krát denně strava, devitímístný skibus. Zájezd je určen pro rodiny s dětmi a další zájemce, ale i pro děti od 13 let bez doprovodu rodičů, které umí dobře lyžovat - pedagogický dozor zajištěn! Vedoucí zájezdu: Marie Knitlová, tel /

14 Ze sportu Tenisový turnaj ve čtyřhrách STRÁŽNICE OPEN 2011 má své vítěze Letošní tenisový turnaj probíhal za pěkného počasí v sobotu 17. září pod záštitou poslance Parlamentu ČR PhDr. Waltra Bartoše, Ph.D. Tuto společenskou a sportovní údálost slavnostně zahájila starostka města Strážnice mgr. Renata Smutná. Turnaje se zúčastnilo celkem 14 dvojic z Jihomoravského kraje děkani vysokých škol v Brně, podnikatelé, politici, studenti. Vedle radosti ze hry prožili soutěžící i pořadatelé příjemný den v krásném prostředí strážnického tenisového areálu. Výsledkem celodenního zápolení bylo následující pořadí: 1. místo: Michal Baránek - Jiří Nykodým 2. místo: Petr Adamec - Martin Gerstberger 3. místo: Jan Hrbáč - Tomáš Němčický Vítězům patří gratulace, ostatním velký dík za účast a za rok zase na shledanou na dalším ročníku již tradičního turnaje STRÁŽNICE OPEN. Za pořadatele PhDr. Eva Svobodová Reportáž z 1. ročníku turnaje ve vybíjené V sobotu proběhl 1. ročník turnaje ve vybíjené, který se konal na kurtu Baru Archa. Klání se zúčastnilo 40 hráčů (4 družstva) pod vedením kapitánů těchto zvučných jmen: Josef Helísek, Zdeněk Podolan, Pavel Ryba a Stanislav Strbačka. Věkové spektrum účastníků turnaje bylo opravdu široké - od 10 let (Evča, sportsmanka ze Strážnice) do 56 let (Honza, laboratorní potkan z Prahy) /2011

15 Po téměř čtyřech hodinách vyčerpávajících bojů jsme znali vítěze. Stalo se jím družstvo kapitána P. Ryby, které získalo putovní trofej vítězů a bečku dvanáctky. O tu se sportovně se všemi hráči na místě rozdělili. Členkou tohoto družstva byla také Markéta Chludová, která dala hlavní impuls ke vzniku turnaje (a asi věděla proč, když to vyhráli). Kromě ní patří velké poděkování majitelům Baru Archa a všem dalším, kteří se na přípravě akce podíleli, a v neposlední řadě divákům, kteří turnaj navštívili v nebývale velkém počtu a při zápasech tvořili tolik potřebnou zvukovou kulisu. P. S. Pro všechny ty, kteří tam nebyli a třeba by to chtěli zkusit: Trénovat, trénovat, trénovat a za rok na shledanou! Miroslav Tlach Kultura ve městě Městská knihovna při KD Strážničan ve Strážnici Zveme Vás na Týden knihoven, který bude probíhat ve dnech až Knihovna pro Vás připravila prezentaci své činnosti, při které se můžete seznámit s různými formami knihovnické práce v praxi. Využijte i různé výhodné aktivity, které jsou pro Vás připraveny. 1. Nové čtenáře zapíšeme zdarma, bude jim prominut poplatek na rok Amnestie upomínek prominutí upomínacích výloh. 3. Burza vyřazených knih přijďte si vybrat z odepsaných knih. 4. Návštěvníkům budou k dispozici dvě internetové stanice. 5. Anketa: Kde čtete nejraději knihy? 6. Ze všech návštěvníků knihovny v tomto týdnu budou vylosováni dva, kteří obdrží průkaz čtenáře na rok 2012 zdarma. Bude to jeden čtenář z dětského oddělení a jeden z oddělení pro dospělé. 7. V oddělení pro dospělé čtenáře se můžete zúčastnit soutěže Kvíz zajímavostí. 8. Pro dětské čtenáře je připravena literární soutěž Čaruji si v pohádkách. Akce v knihovně dopoledne odpoledne Pondělí: Vítejte u nás Den otevřených dveří Soutěže pro děti Úterý: Knihy zdroje informací a zábavy ZŠ Odhalujeme tajemství světa knih Středa: Klíčování pro žáky 2. tříd ZŠ Hrajeme si Čtvrtek: Knihy zdroje informací a zábavy ZŠ Malujeme pohádku Pátek: Klíčování pro žáky 2. tříd ZŠ Soutěž Hledej V měsíci říjnu nabízíme: 1. Internet si můžete zamluvit předem na určitý čas. 2. Ve spolupráci se školami proběhne soutěž: Všichni budeme ilustrátory. 3. V úterý 4. října je pro děti připravena akce s názvem Když se zavře knihovna, která začíná v 17 hodin. Na setkání s Vámi se těší pracovnice Městské knihovny při KD Strážničan 10/

16 Městské muzeum ve Strážnici Pozvání na fotovýstavu Namibie - Jana Filová Namibie - výstava fotografií Jany Filové je doplněná rukodělnými výrobky a preparáty zvířat - a potrvá do Zcela netradiční výstavu máte možnost navštívit v těchto dnech v prostorách městského muzea. Ke zhlédnutí jsou fotografi e z Namibie doplněné celou řadou atraktivních předmětů z Afriky, jako jsou vyřezávané sošky zvířat, svícny, šperky, panenky, původní lovecké zbraně domorodců či masky. Nepřehlédnutelné jsou zejména preparáty zvířat, máte tak možnost vidět antilopu, pštrosa, přímorožce a řadu dalších v těch končinách žijících zvířat. Výstavu do Strážnice přivezla místní rodačka Jana Martinková-Filová. Vzhledem k velkému zájmu veřejnosti je výstava prodloužena do 10. listopadu. Muzeum je otevřeno od úterý do pátku 8-11 a a v neděli hodin. Ivo Vratislavský Národní ústav lidové kultury ve Strážnici Národní ústav lidové kultury ve Strážnici ve spolupráci se Základní uměleckou školou ve Veselí nad Moravou pořádá 7. října 2011 od v sále ZUŠ ve Veselí nad Moravou společný koncert účastníků mezinárodní dětské hudební dílny Muzičky 2011 V pořadí již šestý ročník hudební dílny se koná v rámci projektu Dny tradiční kultury za podpory Ministerstva kultury ČR. V programu vystoupí cimbálová muzika Základní umělecké školy z Rožnova pod Radhoštěm, Detská ľudová hudba Kornička z Trenčína a jedna z dětských lidových muzik z Čech. Soubory představí nejen vlastní hudební repertoár, ale také společně nacvičené skladby, které zahrají jako orchestr. Zdeněk Bobčík 16 10/2011

17 Rodinné centrum Strážnice Mateřský klub SEDMIHLÁSEK - pro rodiče i prarodiče s jejich ratolestmi (do 4 let) otvíráme od října v nově vybavené klubovně ZŠ M. Kudeříkové. Středa pro starší děti Čtvrtek po mladší děti v obvyklém čase hod. Podle zájmu otevřeme i v pátek. PŘIPRAVUJEME: 15. října od 15 hod. DÝŇOVÉ ODPOLEDNE (zakončení sezony na Zahradě u sv. Martina) vyrábíme z dýní (kdo můžete, přineste z vlastních zdrojů dýně, kukuřice, jeřabiny ) LISTOPAD: PŘEDADVENTNÍ KARNEVAL pro děti PŘEDADVENTNÍ NEALKODISKOTÉKA BEZPEČNÝ INTERNET přednáška ing. Tomáše PŘIBYLA, publicisty a komentátora (pro rodiče, pedagogy a starší děti) Každé pondělí hod. ANGLIČTINA HROU (pro předškolní děti) V zimních měsících nabídneme odpolední otevření klubovny Rodinného centra pro školní děti s možností zahrát si stolní a jiné hry a smysluplně využít volný čas. DĚKUJEME VÁM ZA PŘÍZEŇ A PODPORU! B. Bučková RC Strážnice o. s. Kulturní dům Strážničan ve Strážnici láká... PODZIM BUDIŽ POCHVÁLEN! Tradičně sice nepatří mezi nejoblíbenější roční období, ale proč ne? Sklízí se úroda celoroční práce. Potěší jablka i hrušky, favoritem však v našich končinách bývají v zaběhnutém pořadí hrozny-burčák-víno. Do toho mohou přijít podzimní plískanice, a to je čas nabídnout Vám odpočinkovou alternativu. Proč tedy nejít na koncert slovenského Andrea Bocelliho, neboli Mariana BANGA, který se koná 13. října v hod., se setkává se zájmem veřejnosti. Tento mimořádně talentovaný slepý zpěvák, fi nalista Eurosongu, ve svém pořadu Blúdenie vo tme nabídne víc než jen velmi pestrý repertoár od operetních písní po světové evergreeny. Jste srdečně zváni, cena 150,-Kč. Říjnová divadelní nabídka kopíruje v Praze stále vyprodané představení jednoho herce pod názvem CAVEMAN neboli Jeskynní muž. Jeho síla je v jednoduché humorné nadsázce, že se toho od pravěku dodnes mezi mužem a ženou až tak moc nezměnilo. Hraje se sice až 23. října v hod., ale zájem je tak veliký, že neváhejte se zakoupením lístků za 250,-Kč. Ve vlastním zájmu Nepřehlédněte informaci o změně provozu Kina Svět při KD Strážničan. Pod hlavičkou mimořádné představení můžete sice nepravidelně, ale vždy ve středu, zhlédnout v kině Svět při KD filmová představení, která vybočují z řady, mají dobrý ohlas u filmové kritiky i veřejnosti. Jste na ně srdečně zváni, jednotné vstupné 80,-. Ještě připomínám, že začátkem listopadu budeme mít v kulturním domě vzácného hosta pro umělecký svět skutečnou veličinu - světoznámého fotografa ROBERTA VANA, a to 2. listopadu v Vstupenky v ceně 100,- Kč jsou již v předprodeji. Za všechny z kulturního domu Strážničan se na Vás těší PhDr. Danuše Adamcová, ředitelka 10/

18 Kulturní dům Strážničan ve Strážnici láká /2011

19 10/

20 Kino Svět při KD Strážničan ve Strážnici Kulturní dům Strážničan připravuje na listopad Kulturní dùm Strážnièan ve Strážnici v 17:00 h /2011

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

L U Ž E B S Z M P Ř Í B R A M

L U Ž E B S Z M P Ř Í B R A M Sportovní zařízení města Příbram příspěvková organizace Legionářů 378, 261 01 Příbram VII IČO: 71217975, DIČ: CZ71217975 Tel.: 318 626 649, fax: 318 623 815, e-mail: szm@pb.cz C E N Í K S L U Ž E B S Z

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ŘÍJEN 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz DÍLNA INSPIRACE

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce.

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce. 24. 27. 3. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna Mezinárodní hokejový turnaj žáků Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků. Dlouholetá

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje. Mezinárodní hokejový turnaj žáků Bantam 2000 Peewee 2002 30. 8. 2. 9. 2012 30. 8. 2. 9. 2012 KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

Více

KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK.

KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK. Mezinárodní hokejový turnaj žáků Bantam 2000 Peewee 2002 29. 8. 1. 9. 2013 29. 8. 1. 9. 2013 KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK. Vážení sportovní

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť:

nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť: NABÍDKA PRONÁJMŮ nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť: DIVADLO POLÁRKA CENTRUM VOLNÉHO ČASU BOTANKA KLUB LEITNEROVA které jsou vhodné především

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015

U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015 U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín P R A C O V N Í Ř Á D č.j.: 15/2007 pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem,

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: bod programu: 10. 6. 2015 věc: Městská akce Malý Hamburk dopad na rozpočet: Bez dopadu zpracoval: Bc. Klára Bayerová, referentka OŠKSS předkládá: PhDr. Jana Műllerová,

Více

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání PROGRAMY rok 2010 45. zasedání dne 25.1.2010 v 17 00 hod. 3. Podněty č. 1-3 na změnu ÚP 4. OZV č.1/2010 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Smilovice 5. Prodej nemovitosti

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Zápis a usnesení 27. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 21.1. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 27. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 21.1. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 27. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 21.1. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu (605/11, 614/13) o Výměna van v BD čp. 261-265

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ve spolupráci se ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ pořádá 31. května - 1. června 2007 7. ročník REPUBLIKOVÉHO FINÁLE srovnávací soutěže základních škol se zaměřením

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

RO č. 13 2011 06-20 strana č.1

RO č. 13 2011 06-20 strana č.1 Přehled přijatých usnesení z 13. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 20. 06. 2011 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín Kontrola usnesení: ZO 3/71 Úkoly uložené 3. zasedáním Zastupitelstva

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Zápis z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Program jednání: 1. Žádost o zajištění zdravotní péče v odbornosti

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 4 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Mišta, p.novák,.p.

Více

Usnesení. z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno!

Usnesení. z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno! Usnesení z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 335/15: Rada města schválila program jednání

Více

Místní poplatky v obci Věcov

Místní poplatky v obci Věcov Rok 2010 Číslo 1 Občasník Obecního úřadu Věcov (Jimramovské Pavlovice, Koníkov, Míchov, Odranec, Roženecké Paseky, Věcov) Místní poplatky v obci Věcov Poplatek za psa Poplatek za psa je třeba uhradit na

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

Výuka angličtiny pro děti z Česka a Rakouska. English Camp. Místo: Základní škola Osová Bítýška. www.multikultikreaktiv.com

Výuka angličtiny pro děti z Česka a Rakouska. English Camp. Místo: Základní škola Osová Bítýška. www.multikultikreaktiv.com Výuka angličtiny pro děti z Česka a Rakouska English Camp Místo: Základní škola Osová Bítýška www.multikultikreaktiv.com ENGLISH CAMP Výuka angličtiny pro děti z Česka a Rakouska je koncipována hravou

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

Bulletin číslo 07/2014

Bulletin číslo 07/2014 Bulletin číslo 07/2014 Nejen prací živ je člověk Chvalský zámek, zadní pohled sídlo - Náchodská čp. 2421/234, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Open Society of Artists - Madame Humanité 2014 > VÝZVA PRO

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 17. zasedání zastupitelstva

Více

Usnesení č. 62/14: RaM schválila přesunutí bodu Závěrečný účet města za rok 2013 + účetní závěrka 2013 na jednání dne 26. 3. 2014.

Usnesení č. 62/14: RaM schválila přesunutí bodu Závěrečný účet města za rok 2013 + účetní závěrka 2013 na jednání dne 26. 3. 2014. Usnesení z 6. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 05.03.2014 od 13.30 hodin v malé zasedací místnosti!!! Upraveno!!! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 59/14: RaM schválila program jednání

Více

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny.

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny. Usnesení z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Nabídka úrazového pojištění starosta 2. Nabídka úrazového pojištění

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Rozpočet Městské části Brno-Bosonohy na rok 2015

Rozpočet Městské části Brno-Bosonohy na rok 2015 Příjmy Rozpočet položka 1122 DPPO za obce 62 1341 poplatky ze psů 82 000,00 Kč 1342 poplatek rekreační 1 000,00 Kč 1343 užívání veřejného prostranství 1345 poplatek z ubytovací kapacity 1 000,00 Kč 1361

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 13.5 2013 nejpozději do 11:00 hod., hřiště TJ Spartak Hluk. V kabině bude připraveno,

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Ostravské výstaviště 1. OSTRAVSKÉ DESKOHRANÍ. www.hracky-ostrava.cz. za podpory Moravskoslezského kraje. facebook.com/ostravskyveletrhhracek

Ostravské výstaviště 1. OSTRAVSKÉ DESKOHRANÍ. www.hracky-ostrava.cz. za podpory Moravskoslezského kraje. facebook.com/ostravskyveletrhhracek Ostravské výstaviště 1. OSTRAVSKÉ DESKOHRANÍ za podpory Moravskoslezského kraje DÁDA PATRASOVÁ HOST VELETRHU 2012 Hlavní partneři veletrhu 2012: Partneři veletrhu 2012: AUTOCENTRÁLA PF Mediální partneři

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Zápis č.1 ze schůzky výboru KRPŠ Pro školní rok 2009-2010

Zápis č.1 ze schůzky výboru KRPŠ Pro školní rok 2009-2010 Zápis č.1 ze schůzky výboru KRPŠ Pro školní rok 2009-2010 Dne: 1.10.2009 Přítomni: Výbor KRPŠ (p.holzmannová, p.koudelková, p.valčuhová, p.nitschová, p. Zlámalová) p.kanisová, p.langrová, p.vojáček Omluveni:

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013. U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. března 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Ve státním zájmu. Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod. v žatčanské orlovně.

Ve státním zájmu. Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod. v žatčanské orlovně. Obecní vysílání Tylovo divadlo Újezd u Brna Vás srdečně zve na svou nejnovější inscenaci ze současnosti od Antonína Procházky Ve státním zájmu Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod.

Více

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2.

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. 13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Hušek Josef, Hátle Vítězslav, Hojda Jan Omluveni: Renata Festová, Otakar Rejfek, Černý Milan, Novák

Více

Zpravodaj 4. velikonoční výstavka. Městyse Knínice u Boskovic 2008

Zpravodaj 4. velikonoční výstavka. Městyse Knínice u Boskovic 2008 Zpravodaj 4 Městyse Knínice u Boskovic 2008 velikonoční výstavka V neděli 23. března 2008 mohli naši spoluobčané shlédnout velikonoční výstavku, na které se podílelo 12 vystavovatelů. K vidění byly perníkové

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 4/2012 P Ř Í J M Y 9 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství z toho:

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 16. Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 1. 8. 2011, od 19. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc únor 2015 číslo 2

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc únor 2015 číslo 2 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc únor 2015 číslo 2 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy do

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

M Ě S T O I V A N Č I C E. Z á p i s 28. schůze rady města, konané dne 28.12.2006

M Ě S T O I V A N Č I C E. Z á p i s 28. schůze rady města, konané dne 28.12.2006 M Ě S T O I V A N Č I C E Z á p i s 28. schůze rady města, konané dne 28.12.2006 P ř í t o m n i : starosta MUDr. Vojtěch Adam místostarostové Jaroslav Pospíchal, Mgr. Pavel Dočkal ostatní členové rady

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

Kalendárium Strážnicka pro rok 2008 18. 1. 18. 1. 19. 1. 20. 1. 20. 1. 25. 1. 25. 1. 26. 1. 26. 1. 26. 1. Leden Hasičská zábava Hroznová Lhota, pořadatel SDH, 518 327 120, hroznova.lhota@cmail.cz, www.hroznovalhota.cz

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Dne: 21.1.2014 Přítomni: Dita Dvořáková, Petr Novák, Radek Číž, Petr Videcký Omluveni: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 19. řádné jednání Rady města, konané dne 1.9.2014 kancelář starosty 1. (27) Červený Kostelec - Bohdašín, splašková kanalizace Jiří Prouza 2. (28)

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

U S N E S E N Í Usn. č. 175/03 Záměr převodu nájmu zahrádek s c h v a l u j e Usn. č. 176/03 Převod nájmu - zahrádek s c h v a l u j e

U S N E S E N Í Usn. č. 175/03 Záměr převodu nájmu zahrádek s c h v a l u j e Usn. č. 176/03 Převod nájmu - zahrádek s c h v a l u j e U S N E S E N Í z 14. schůze Rady městského obvodu Ústí n. L. Severní Terasa, která se konala dne 3.12.2003 od 9.00 do 13.30 hodin v kanceláři tajemníka ÚMO ÚL ST, Stavbařů 2. Usn. č. 175/03 Záměr převodu

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více