Vážení přátelé, prof. RNDr. Ivo Frébort, CSc., Ph.D., děkan.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení přátelé, prof. RNDr. Ivo Frébort, CSc., Ph.D., děkan. www.upol.cz/fakulty/prf"

Transkript

1

2

3 Vážení přátelé, opět si vám po roce dovolujeme na bídnout informační brožuru Přírodo vědecké fakulty UP v Olomouci, ve které vás chceme informovat o čin nosti a dění na fakultě. Stejně jako v letech předchozích v ní najdete malý kalendář akcí, které pořádá naše fa kulta i celá Univerzita Palackého, doplněný o další významné akce, jež se konají v Olomouci i širším regio nu. Brožura dále přináší základní in formace pro studenty o nabízených studijních oborech, o pracovištích naší fakulty i o životě v Olomouci. Některé akce, jako jsou Dětská univerzita, Veletrh vědy a výzkumu, Noc vědců nebo různé soutěže, mají svá data konání určena dlouho dopředu a jsou tradičně součástí tohoto kalendáře. Řada dalších, neméně významných aktivit, například semináře, vědecké konference a různá setkání, nemají stanovené termíny s tako vým předstihem; tyto akce sice nenaleznete v tištěné formě kalendáře, ale jsou součástí jeho elektronické podoby na webových stránkách naší fakulty, která obsa huje všechny důležité aktualizace. Byli bychom rádi, kdyby se tento kalendář stal pomocníkem při plánování vašich aktivit. prof. RNDr. Ivo Frébort, CSc., Ph.D., děkan

4 Univerzita Palackého v Olomouci Olomoucká univerzita získala v roce 1573 všechna práva jako jiné evropské univerzity, je tedy druhou nejstarší univerzitou v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. V současné době má Univerzita Palackého osm fakult: Cyrilometodějskou teologickou fakultu, Lékařskou fakultu, Filozofickou fakultu, Přírodovědeckou fakultu, Pedagogickou fakultu, Fakultu těles né kultury, Právnickou fakultu a Fakultu zdravotnických věd. Na nich studuje více než 23 tisíc studentů. Přírodovědecká fakulta UP Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci je výzkumně zaměřená fakulta poskytující bakalářské, magisterské i doktorské vzdělání v různých odvětvích matemati ky, fyziky, chemie, biologie a věd o Zemi. Od roku 2009 sídlí většina jejích pracovišť v nové budově na třídě 17. listopadu nedaleko městského centra, v bezprostřední blíz kosti vysokoškolských kolejí a menzy. Budova nabízí příjemné moderní prostředí a bě hem semestru její útroby tepou životem. Biologická pracoviště a některé laboratoře sídlí v ulici Šlechtitelů na jihovýchodním okraji města, kde také působí nová výzkumná centra. V současnosti má fakulta více než 4000 studentů. V roce 2013 oslavila již šedesát let své existence. Přírodovědecká fakulta má velký tvůrčí potenciál a může se pochlubit bohatým portfo liem původních vědeckých výsledků, posouvajících hranice našeho poznání, i mnoho strannou mezinárodní spoluprací. Některé z našich výzkumných týmů zaujímají vý znamné místo i v mezinárodním kontextu. Podle metodiky Rady pro výzkum, vývoj a inovace se PřF UP umístila v roce 2011 na pátém místě mezi všemi fakultami a vě deckými ústavy v ČR (v roce 2010 jsme byli šestí). V žebříčku Hospodářských novin z února 2012 se PřF UP dostala na první místo v oboru chemie. Fakulta je také úspěš ná v získávání tuzemských i zahraničních grantů. V rámci operačního programu Vý zkum a vývoj pro inovace získala dva významné projekty a vybudovala dvě nová vel ká výzkumná centra: Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský vý

5 zkum a Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů. Právě jeho pracovní ci získali několik ocenění v oblasti nanotechnologií a zapojují se do mnoha význam ných projektů. Na studenty jsou kladeny relativně vysoké nároky. Na oplátku jim fakulta nabízí dobré stu dijní zázemí, individuální přístup, kvalitně vybavené laboratoře, možnost aktivně se zapojit do řešení výzkumných projektů již od bakalářského stupně studia, možnost vycestovat do zahraničí na studijní pobyty a vědeckovýzkumné stáže a v neposlední řadě také přátelské prostředí umožňující všestranný rozvoj osobnosti. Mezi našimi studenty jsou nositelé pres tižních ocenění, jako je například Česká hlavička nebo Scopus young researcher award. Po absolventech PřF UP je poptávka jak u domácích firem a státních institucí, tak na zahra ničních pracovištích, kam mnoho našich absolventů odchází na zkušenou.

6 Studentský život Vysokoškolský studijní život může pro čerstvého maturanta znamenat lec cos, především nové, často nejisté představy a pocity. Že se však není čeho bát, o tom by mohly budoucí vysokoškoláky přesvědčit následující řádky. Ubytování Nutný je také odpočinek a spánek. A proč ne v kolejním pokoji? Výběr kolejí v Olomouci je opravdu bohatý. Největší soustředění ubyto vacích kolejí se rozkládá v areálu na Envelo pě, kde je možno se ubytovat v pěti různých budovách, a v Neředíně se čtyřmi budovami. Zajistit si ubytování musí student přes Portál UP nebo přímo na adrese iskam.upol.cz. Stravování Během usilovného studia nelze zapomínat na potřeby tělesné. Jednu z nich hlad vyřeší menzy. Nejdůležitější výdejny jsou v Neředíně (tř. Míru 113), v Holici (Šlechtitelů 11) a hlavní výdejna na Envelopě (tř. 17. listopadu 54). Stu dent potřebuje svou ISIC kartu, na kterou si dobije stravovací kredit ve výdejně na Envelo pě. Po objednání jídla na terminálu přímo v ně které z výdejen nebo přes internet na men za.upol.cz může ihned zasednout ke stolu. Studijní zázemí Pro úspěšné absolvování studia je nutné občas zavítat do knihovny. Tou hlavní je Ústřední knihovna (Biskupské náměstí 1) v 1. patře bývalé Tereziánské zbrojnice. Duch této impozantní budovy přímo nabádá k zodpovědnému studiu. Navíc v přízemí je možné zdarma posedět u internetu či zakou pit odbornou literaturu z Vydavatelství UP. Každá fakulta také disponuje specializovanou knihovnou. Přírodovědci ji mohou navštívit v hlavní budově na tř. 17. listopadu 12 a do knih biologických oborů je možné nahlédnout i v Holici (Šlechtitelů 11). Všechny budovy jsou samozřejmě vybaveny bezdrátovou sítí, přístupnou všem studentům UP. 4

7 Studentský život Studium v zahraničí Kdo by se nechtěl podívat do zahraničí? A moci přitom ještě studovat! Ideální! Do pro gramu Erasmus je zapojeno 31 zemí světa a vycestovat je možné na 3 12 měsíců. Stu denti v zahraničí neplatí žádné poplatky za výuku, registraci, zkoušky, přístup do kniho ven, laboratoří atd. Získat jakékoliv informa ce o možnostech studia abroad může stu dent samozřejmě na webových stránkách, a to v sekci Zahraniční styky, anebo přímo u příslušné studijní referentky. Na přírodo vědě je to paní Dana Gronychová. Sport Ve zdravém těle zdravý duch! Sportovní vyžití zajišťuje studentům zařízení Akade mik sport centrum. Nabízí nepřeberné množství zájmových pohybově rekreačních a sportovních činností na UP. Z nejzají mavějších jmenujme kanoistiku, lukostřel bu, nordickou chůzi, či dokonce jezdectví. Samozřejmě v nabídce student najde i klasiku jako aerobic, spinning, tenis nebo jógu a mnoho dalších kursů. Kompletní nabídka je zpracována na internetových stránkách UP v sekci Akademik sport cen trum. Podmínkou k využívání nabídek Aka demiku je registrace v podobě zakoupení registrační kartičky v hodnotě pouhých 20 Kč a sportovního průkazu, a to v kanceláři Akademiku v budově Sportovní haly UP (U Sportovní haly 2). Kultura Příležitostí jak trávit čas s kulturou najdeme téměř nekonečně mnoho. Studenty hojně navštěvovaný je U klub neboli Účko. Pro bíhají zde koncerty, večírky, plesy, školní akademie, a dokonce charitativní a benefič ní akce. Navíc se nachází v areálu Envelo py, čili je velmi dobře dostupný. Neméně oblíbené je divadlo Tramtárie ve Slovanském domě nezávislé divadlo, které již pátým rokem vytváří komorní divadelní scénu s vlastním souborem. Univerzitu dobře re prezentuje Umělecké centrum, které vznik lo v bývalém jezuitském konviktu a v němž se konají divadelní a filmová představení, koncerty, výstavy, ale i různá odborná se tkání. Z kulturních akcí pořádaných univer zitou jmenujme alespoň tradiční studentský Majáles nebo mezinárodní filmový festival AFO (Akademia film Olomouc), který se v současné době řadí mezi nejvýznamnější festivaly v oblasti populárně vědeckého fil mu. Propojuje akademické prostředí se svě tem dokumentárního filmu a prezentuje nej novější poznatky z oblasti přírodních, huma nitních i sociálně vědních oborů. 5

8 Kalendář akcí září září června 2015 (každé úterý) Klub nadaných dětí Náplň činnosti klubu je velmi pestrá a různoro dá, aby uspokojila všechny děti. Jedná se o ná vštěvy vědeckých pracovišť, muzeí, exkurse, přednášky z oblasti přírodních věd, historie, ak tivity rozvíjející intelektové schopnosti, odborné projekty či logické a deskové hry. Klub je určen pro žáky 1. a 2. stupně základních škol. Hranice pro členství je IQ 120 (testování Mensy, PPP či soukromých psychologů). Přihlášku do klubu a aktuální informace naleznete na září 2014 (pondělí neděle) Kontakt: Mgr. Jiří Hátle Soustředění nejlepších řešitelů MO Janské Lázně Soustředění nejlepších řešitelů 63. ročníku Matematické olympiády v kategorii A a přípra va českých reprezentačních družstev na 56. IMO a 8. MEMO. Kontakt: RNDr. Jaroslav Švrček, CSc září 2014 (čtvrtek neděle) Doktorandská konference z didaktiky matematiky Pastviny Mezinárodní konference určená k prezentování prací studentů DSP nebo DSO, zaměřených na didaktiku matematiky, teorii vyučování matematice, teorii vzdělávání v matematice nebo obecné otázky matematiky, a k výměně zkušeností s tvorbou disertačních pracích uvedených oborů. Kontakt: prof. RNDr. Josef Molnár, CSc. 6

9 17. září 10. prosince 2014 (každou středu) Kalendář akcí Dětská univerzita Olomouc zimní běh Moravské divadlo Olomouci, PřF UP Dětská univerzita má podobu jednoho ročníku skutečné vysoké školy, tedy zahrnuje dva se mestry. Začíná imatrikulací, pokračuje přednáškami a diskusemi na daná témata a končí pro mocí. Přednášky zahrnují všechny obory na UP, jsou v co nejvyšší míře interaktivní a snaží se zapojit všechny zúčastněné děti. Kontakt: Mgr. Michaela Kratochvílová září 2014 (úterý sobota) Festival VZÁŘÍ Centrum města Olomouce Během pětidenního Festivalu světla a videomappingu VZÁŘÍ budou diváci moci sledovat originální videomappingové projekce na historické budovy v centru Olomouce, připravené jsou i koncerty, workshopy a výstavy. Kontakt: Kamil Zajíček září září 2014 (pátek) Seminář pro řešitele Matematické olympiády (kategorie A) PřF UP, 17. listopadu 12 Seminář pro zájemce o řešení úloh Matematické olympiády (z regionu Olomouckého kraje). Kontakt: RNDr. Pavel Calábek, Ph.D. RNDr. Jaroslav Švrček, CSc. 7

10 Kalendář akcí 26. září 2014 (pátek) Noc vědců PřF UP, Botanická zahrada Ojedinělá celoevropská akce, v jejímž rámci účastníci budou moci například pozorovat noční oblohu, hledat noční kešku, seznámit se s prací termokamery a mno ho dalšího. Kontakt: Bc. Martina Vysloužilová, DiS září září 2014 (sobota) Běh s Klokanem Olomouc, Restaurace U Travise (u Mlýnského potoka) Propagace přírodních věd formou sportovních aktivit. Akce je pořádána ve spolupráci s olomouckou pobočkou Jednoty českých matematiků a fyziků a Centrem grafických papí rů v Olomouci. Přespolní běh, skákání v pytlích, skládání hlavolamů. Hudební doprovod: Kapela 3+1. Kontakt: prof. RNDr. Josef Molnár, CSc. září 2014 Zahradní klubík Botanická zahrada PřF UP Pravidelný program v univerzitní botanické zahradě pro předškolní děti a jejich rodiče bude tentokrát zahrnovat poznávání bylin zrakem, čichem i chutí, přípravu bylinného čaje a vaře ní vypěstované zeleniny. Zkusíme si také, jak se za dávných časů mlelo obilí a pekly obilné placky. Pořádáme ve spolupráci s Viadua, o. s. Kontakt: Mgr. David Cigánek 8

11 září 2014 Kalendář akcí Analytická chemie a její uplatnění PřF UP, tř. 17. listopadu 12 Přednáškové odpoledne pro studenty středních škol a ostatní zájemce o uplatnění analytic ké chemie v oblasti kontroly potravin, diagnostiky chorob a ve forenzních vědách. Součástí bude i návštěva výzkumných a výukových laboratoří. Kontakt: RNDr. Pavlína Baizová, Ph.D. září 2014 červen 2015 Exkurse na Katedře analytické chemie PřF UP, 17. listopadu 12 Studentům středních škol nabízí Katedra analytické chemie možnost exkurse ve svých výukových a vědeckých laboratořích. V rámci exkurse se studenti seznámí s moderní pří strojovou technikou a jejím využitím v oblasti forenzní analýzy, analýzy životního prostředí, potravin, farmaceutik atd. Kontakt: RNDr. Pavlína Baizová, Ph.D. září 2014 září 2014 červen 2015 (každé úterý) Univerzitní klub go PřF UP, 17. listopadu 12, Botanická zahrada PřF UP Olomoučtí hráči nejstarší deskové hry světa se scházejí cca od 16 hodin ve vstupní hale budovy PřF UP a v teplé části roku pak v Botanické zahradě PřF UP. Vítáni jsou hráči a hráčky různé pokročilosti i úplní začátečníci, které go rádi naučíme! Kontakt: Mgr. David Cigánek 9

12 Kalendář akcí října 2014 (středa sobota) MAKOS Dolní Morava 22. ročník mezinárodní podzimní školy péče o talenty v rámci projektu ESF Matematika pro všechny, hlavní řešitel RNDr. Jaroslav Švrček, CSc. Kontakt: RNDr. Jaroslav Švrček, CSc. říjen října 2014 (úterý čtvrtek) Akadémia Bratislava, AEGON aréna NTC Prezentace PřF UP na veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání října 2014 (středa pátek) Imatrikulace PřF UP, 17. listopadu 12 Slavnostní přijetí studentů prvních ročníků bakalářských studijních programů do akademic ké obce. Kontakt: Dana Gronychová 11. října 2014 (sobota) Stříbrná promoce absolventů PřF UP, aula, 17. listopadu 12 Slavnostní setkání absolventů PřF UP po 25 letech od jejich absolutoria. Kontakt: Ing. Dagmar Zlámalová Mgr. Dagmar Petrželová 10

13 října 2014 (pondělí čtvrtek) Kalendář akcí InDOG2014 PřF UP, 17. listopadu 12, Katedra geoinformatiky PřF UP, 17. listopadu 50 Třetí mezinárodní doktorandská konference z geoinformatiky a kartografie. Kontakt: prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc října 2014 (středa) Přírodovědný klokan Základní a střední školy ČR Propagace přírodních věd formou multiple choi ce soutěže, která je zařazena do soutěží vyhla šovaných MŠMT a garantována Katedrou algeb ry a geometrie PřF UP v Olomouci. Soutěžní otáz ky jsou vybírány nejen z oblasti matematiky, fyzi ky, biologie, vědy a techniky, ale též z chemie, historie, geografie a lingvistiky. Kontakt: Mgr. Jiří Hátle říjen října 2014 (čtvrtek sobota) EDUCA MYJOB Liberec, Tipsport arena 8. ročník veletrhu vzdělávání a pracovních příležitostí. 11

14 Kalendář akcí 17. října 2014 (pátek) Seminář pro řešitele Matematické olympiády (kategorie A, B, C) PřF UP, 17. listopadu 12 Seminář pro zájemce o řešení úloh Matematické olympiády (z regionu Olomouckého kraje). Kontakt: RNDr. Pavel Calábek, Ph.D. RNDr. Jaroslav Švrček, CSc. říjen 2014 říjen 2014 Svátek stánků Botanická zahrada PřF UP Centrum judaistických studií FF UP zve do univerzitní botanické zahrady všechny, kteří chtějí pomoci se stavbou stánku (suky) z palmového listí a seznámit se s biblickým příbě hem putování pouští. Kontakt: Mgr. David Cigánek říjen 2014 Zahradní klubík Botanická zahrada PřF UP Pravidelný program v univerzitní botanické zahra dě pro předškolní děti a jejich rodiče bude zamě řený na pozorování změn v podzimní přírodě, tvo ření z přírodnin a vaření kdoulového kompotu. Pořádáme ve spolupráci s Viadua, o. s. Kontakt: Mgr. David Cigánek 12

15 Kalendář akcí říjen 2014 Podzimní veselí Botanická zahrada PřF UP a Katedra biologie PdF UP pořádají tuto akci, určenou pro děti mladšího školního věku a předškoláky, společně s Výstavištěm Flora Olomouc, a. s. Ve Sbírkových sklenících Flory, areálu univerzitní botanické zahrady a přilehlých částech Sme tanových sadů připravují budoucí učitelé pestrý program zahrnující především herní aktivity a seznamování s živou přírodou. Kontakt: Mgr. David Cigánek říjen listopadu 2014 (úterý pátek) Gaudeamus Brno Brno, výstaviště Prezentace PřF UP na veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání. 7. listopadu 2014 (pátek) Seminář pro řešitele Fyzikální olympiády (kategorie A) PřF UP, 17. listopadu 12 Seminář pro zájemce o řešení úloh Fyzikální olympiády. Kontakt: Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D. listopad listopadu 2014 (pondělí pátek) Konference STATGISteam PřF UP, 17. listopadu 12, Katedra geoinformatiky PřF UP, 17. listopadu 50 Mezinárodní vědecká konference z geoinformatiky. Kontakt: RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D. 13

16 Kalendář akcí 14. listopadu 2014 (pátek) Seminář pro řešitele Matematické olympiády (kategorie A, B, C) PřF UP, 17. listopadu 12 Seminář pro zájemce o řešení úloh Matematické olympiády. Kontakt: RNDr. Pavel Calábek, Ph.D. RNDr. Jaroslav Švrček, CSc. listopad listopadu 2014 (středa) GIS Day Olomouc Celosvětová aktivita k popularizaci geoinformačních technologií. V ČR pořádána na něko lika místech současně. Kontakt: RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D listopadu 2014 (pátek) Zlatá promoce absolventů PřF UP, aula, 17. listopadu 12 Slavnostní setkání absolventů PřF UP po 50 letech od absolutoria. Kontakt: Mgr. Dagmar Petrželová Ing. Dagmar Zlámalová 14

17 Kalendář akcí 21. listopadu 2014 (pátek) Den otevřených dveří PřF UP, 17. listopadu 12 Pravidelná akce umožňující nahlédnout na pracoviště PřF UP nejen zájemcům o studium. Kontakt: Dana Gronychová listopad 2014 Promoce absolventů PřF UP, 17. listopadu 12 Promoce absolventů bakalářských a navazujících magisterských studijních programů a ri gorózních řízení. Kontakt: Dana Gronychová listopad prosince 2014 (pátek) Seminář pro řešitele Matematické olympiády (kategorie A, B, C) PřF UP, 17. listopadu 12 Seminář pro zájemce o řešení úloh Matematické olympiády (z regionu Olomouckého kra je). Kontakt: RNDr. Pavel Calábek, Ph.D. RNDr. Jaroslav Švrček, CSc. 8. prosince 2014 (pondělí) Setkání ředitelů fakultních škol PřF UP, 17. listopadu 12 Akce se uskuteční ve 13 hodin ve velké zasedací místnosti Kontakt: Ing. Dagmar Zlámalová prosinec

18 Kalendář akcí 12. prosince 2014 (pátek) Obhajoby projektů Hýčkejte svou Alma mater PřF UP, velká zasedací místnost, 17. listopadu 12 Veřejné obhajoby studentských projektů na propagaci přírodních věd a zlepšení prostředí na fakultě. Kontakt: Ing. Dagmar Zlámalová prosinec prosince 2014 (pátek) Seminář pro řešitele Fyzikální olympiády (kategorie A) PřF UP, 17. listopadu 12 Seminář pro zájemce o řešení úloh Fyzikální olympiády. Kontakt: Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D prosince 2014 (sobota) Oblastní kolo soutěže First Lego League PřF UP, 17. listopadu 12 Jedno ze dvou finále ČR (Praha a Olomouc) tý mové soutěže žáků ZŠ a nižších gymnázií s robo ty Lego. Na odborné garanci se podílejí PřF a PdF UP. Kontakt: Bc. Zuzana Trizmova 16

19 Kalendář akcí 17. prosince 2014 (středa) Jeden den s fyzikou PřF UP, 17. listopadu 12 Fyzikální dílna pro školy (třídy a semináře) zahrnující práci s jednoduchými pomůckami a netra diční školní pokusy. Z důvodů omezené kapacity našich laboratoří je nutné se předem domluvit! Kontakt: RNDr. Renata Holubová, CSc. prosinec ledna 2015 (čtvrtek) Novoroční vycházka Na již tradiční akci doprovodí zájemce po památkách Olomouce PhDr. Milan Tichák. Kontakt: Ján Kadlec 9. ledna 2015 (pátek) Seminář pro řešitele Matematické olympiády (kategorie A, B, C) PřF UP, 17. listopadu 12 Seminář pro zájemce o řešení úloh Matematické olympiády (z regionu Olomouckého kraje). Kontakt: RNDr. Pavel Calábek, Ph.D. RNDr. Jaroslav Švrček, CSc. leden ledna 2015 (pátek) Olomoucký fyzikální kaleidoskop PřF UP, 17. listopadu 12 Jedenáctý ročník popularizační akce (nejen) pro studenty středních škol. Zahrnuje před nášky na zajímavá témata z oblasti fyziky a exkurse do fyzikálních laboratoří. Vstup volný. Kontakt: Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D. 17

20 Kalendář akcí 13. ledna 2015 (úterý) Krajské kolo Matematické olympiády kategorie A PřF UP, 17. listopadu 12 Krajské kolo 63. ročníku Matematické olympiády. Kontakt: RNDr. Pavel Calábek, Ph.D. RNDr. Jaroslav Švrček, CSc. leden ledna 2015 (sobota) Den otevřených dveří PřF UP, 17. listopadu 12 Pravidelná akce umožňující nahlédnout na pracoviště PřF UP nejen zájemcům o studium. Kontakt: Dana Gronychová 20. ledna 2015 (úterý) Krajské kolo Matematické olympiády kategorie P (programování) PřF UP, 17. listopadu 12 Krajské kolo 63. ročníku Matematické olympiády. Kontakt: RNDr. Pavel Calábek, Ph.D. RNDr. Jaroslav Švrček, CSc ledna 2015 (pátek) Krajské kolo Fyzikální olympiády kategorie A PřF UP, 17. listopadu 12 Kontakt: Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D. 18

21 Kalendář akcí ledna 2015 (úterý středa) Gaudeamus Praha Praha, výstaviště Prezentace PřF UP na veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání. leden 2015 Klokani v Jeseníkách Akci pořádají Jednota českých matematiků a fyziků a Katedra algebry a geometrie PřF UP. Kontakt: Mgr. Vladimír Vaněk, Ph.D. leden února 2015 (úterý středa) Okno do praxe PřF UP, aula, 17. listopadu 12 Setkání zaměstnavatelů přírodovědných oborů se stu denty, budoucím absolventy, s cílem seznámit je s mož nostmi uplatnění během studia a po jeho ukončení. Kontakt: Ing. Dagmar Zlámalová Mgr. Dagmar Petrželová 20. února 2015 (pátek) Seminář pro řešitele Fyzikální olympiády (kategorie B, C, D) PřF UP, 17. listopadu 12 Seminář pro zájemce o řešení úloh Fyzikální olympiády. Kontakt: Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D. únor

22 Kalendář akcí 27. února 2015 (pátek) 9. kartografický den Kartografie a statistika PřF UP, 17. listopadu 12, Katedra geoinformatiky PřF UP, 17. listopadu 50 Každoroční tradiční seminář o moderním pojetí tematického mapování v geovědních obo rech, určený jak pro odborníky ze středních a vysokých škol, tak pro studenty a odbornou veřejnost. Kontakt: prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc. únor února 2015 (sobota) Přihlášky ke studiu Poslední termín pro podávání přihlášek ke studiu na PřF UP v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech. Kontakt: Dana Gronychová únor květen 2015 Dětská univerzita Olomouc letní běh Moravské divadlo v Olomouci, PřF UP Dětská univerzita má podobu jednoho ročníku sku tečné vysoké školy, tedy zahrnuje dva semestry. Začíná imatrikulací, pokračuje přednáškami a dis kusemi na daná témata a končí promocí. Přednáš ky zahrnují všechny obory na UP, jsou v co nej vyšší míře interaktivní a snaží se zapojit všechny zúčastněné děti. Kontakt: Mgr. Michaela Kratochvílová 20

23 března 2015 (středa sobota) Kalendář akcí Matematický Duel Chorzów (Polsko) 23. ročník mezinárodní matematické soutěže středoškoláků. Kontakt: RNDr. Jaroslav Švrček, CSc března 2015 (pátek) Seminář pro řešitele Fyzikální olympiády (kategorie B, C, D) PřF UP, 17. listopadu 12 Seminář pro zájemce o řešení úloh Fyzikální olympiády. Kontakt: Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D března 2015 (pátek) Matematický klokan Základní a střední školy ČR Popularizace matematiky formou mezinárodně koordinované multiple choice soutěže, která je zařazena do soutěží vyhlašovaných MŠMT a garantována olomouckou pobočkou JČMF ve spolupráci s Katedrou algebry a geometrie PřF UP a Katedrou matematiky PdF UP. Kontakt: prof. RNDr. Josef Molnár, CSc. březen března 2015 (pátek) Seminář pro řešitele Matematické olympiády (kategorie B, C) PřF UP, 17. listopadu 12 Seminář pro zájemce o řešení úloh Matematické olympiády (z regionu Olomouckého kraje). Kontakt: RNDr. Pavel Calábek, Ph.D. 21

24 Kalendář akcí březen března 2015 (úterý) Krajské kolo Matematické olympiády (kategorie B, C) PřF UP, 17. listopadu 12 Krajské kolo 63. ročníku Matematické olympiády. Kontakt: RNDr. Pavel Calábek, Ph.D. RNDr. Jaroslav Švrček, CSc. březen červen 2015 GeoKačer Moderní geografická soutěž pro mládež (středoškoláky i vysokoškoláky), jejíž většinovou náplní jsou geohry, jako například geocaching, shutterspot, GPS drawing aj. Kontakt: Mgr. Lukáš Marek duben dubna 2015 (úterý neděle) Academia film Olomouc 50. ročník mezinárodního festivalu populárně vědeckých filmů dubna 2015 (středa) Přihlášky ke studiu Poslední termín pro podávání přihlášek ke studiu na PřF UP v doktorských studijních pro gramech. Kontakt: Dana Gronychová 22

25 15. dubna 2015 (středa) Kalendář Ostatní akce akcí Krajské kolo Fyzikální olympiády (kategorie E) PřF UP, 17. listopadu 12 Kontakt: Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D dubna 2015 (pátek) Krajské kolo Fyzikální olympiády (kategorie B, C, D) PřF UP, 17. listopadu 12 Kontakt: Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D dubna 2015 (pátek) Konzultační den na katedře geoinformatiky KGI PřF UP, 17. listopadu 50 Konzultační den je akce pro uchazeče o studium. Zájemci získají bližší informace o kated ře, o výuce, o možnostech uplatnění v praxi a o průběhu a obsahu přijímacích zkoušek. Ty si mohou také nanečisto vyzkoušet. Kontakt: Ing. Zdena Dobešová, Ph.D. duben 2015 duben 2015 Botanická exkurse do Litovelského Pomoraví Se studenty Univerzity třetího věku i dalšími zájemci navštívíme lužní les v jeho nejkrásněj ším jarním aspektu a přejdeme přes vápencové bradlo Třesína až do arboreta v Bílé Lhotě. Kontakt: Mgr. David Cigánek

26 Kalendář akcí duben 2015 duben 2015 Přebor UP v atletice Olomouc Pořádá Fakulta tělesné kultury UP. Kontakt: Mgr. Vítězslav Prukner, Ph.D. 5. května 2015 (úterý) Majáles Tradiční studentská akce Univerzity Palackého. Kontakt: Bc. Ondřej Martínek květen května 2015 (středa) Sportovní den Univerzity Palackého Olomouc květen Lag ba omer 5775 Botanická zahrada PřF UP Závěr akademického roku spojený s oslavou tradičního židovského svátku. Pořádá Bota nická zahrada PřF UP a Centrum judaistických studií FF UP. Kontakt: Mgr. David Cigánek květen 2015 Muzejní noc Kontakt: Bc. Martina Vysloužilová, DiS 24

27 Kalendář akcí květen studentská konference mladých přírodovědců PřF UP, 17. listopadu 12 Vyvrcholení soutěží Věda je zábava, Labyrint a Badatel Kontakt: doc. RNDr. Ludmila Zajoncová, Ph.D. květen června 2015 Jarmark vědy a umění Uherské Hradiště Propagace přírodních věd formou jarmarku interaktivních činností. Akci pořádají ZŠ Čtyřlís tek a Městský úřad Uherské Hradiště, Jednota českých matematiků a fyziků a PřF UP. Kontakt: PhDr. Věra Olšáková červen června 2015 Víkend otevřených zahrad Botanická zahrada PřF UP Dva dny, ve kterých se otevírají brány i jinak nepřístupných zahrad a parků v celé Evropě. Své návštěvníky tedy samozřej mě přivítá také univerzitní botanická zahrada. Kontakt: Mgr. David Cigánek 25

28 Kalendář akcí června 2015 (úterý čtvrtek) Konference popularizace vědy PřF UP, 17. listopadu 12 Dvoudenní populárně vědecká konference. Kontakt: Mgr. Blanka Krausová červen června 2015 (pátek sobota) Veletrh vědy a výzkumu PřF UP, 17. listopadu 12 Popularizační akce pro žáky a studenty základních a středních škol, která ukáže to nejlepší ze všech vědních oborů na UP. Účastníci mají možnost se seznámit s jednotlivými obory pří rodních věd. Prezentace jsou co nejvíce interaktivní. V průbě hu akce proběhne i soutěž o drobné ceny. Kontakt: Mgr. Blanka Krausová červen červenec 2015 Klokani v Pomoraví Akci pořádají Jednota českých matematiků a fyziků a PřF UP za podpory projektu ESF. Kontakt: prof. RNDr. Josef Molnár, CSc. Mgr. Michaela Kratochvílová 26

Vydala Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci v září 2013 Redakce: PhDr. Zita Chalupová Počítačová sazba a grafické zpracování: Jiří

Vydala Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci v září 2013 Redakce: PhDr. Zita Chalupová Počítačová sazba a grafické zpracování: Jiří Vydala Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci v září 2013 Redakce: PhDr. Zita Chalupová Počítačová sazba a grafické zpracování: Jiří Kraus Fotografie: archiv PřF UP Tisk: Vydavatelství

Více

Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta. Přijímací řízení pro akademický rok 2010/2011

Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta. Přijímací řízení pro akademický rok 2010/2011 Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta Přijímací řízení pro akademický rok 2010/2011 Praha 2009 Vydal MATFYZPRESS vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Více

OBSAH. s.15 Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára Praha 4, Družstevní ochoz 3/1659 26-27. Úvodní slovo 5. Informace k přijímacímu řízení 6

OBSAH. s.15 Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára Praha 4, Družstevní ochoz 3/1659 26-27. Úvodní slovo 5. Informace k přijímacímu řízení 6 OBSAH Úvodní slovo 5 Informace k přijímacímu řízení 6 Klíč pro snadné hledání v brožuře 7-8 Školy zřizované hl. m. Prahou vyučující technické a jiné nehumanitní obory s.01 Střední průmyslová škola sdělovací

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JERONÝMOVA 10, 371 15 ČESKÉ BUDĚJOVICE, telefon: jednotlivé katedry podle WWW stránek, vedoucí studijního oddělení: 387 773 042 e mail: studijni@pf.jcu.cz,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ Univerzita Palackého v Olomouci PROJEKTY ESF NA UNIVERZITĚ PALACKÉHO V OLOMOUCI V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2004 2006 VYDÁNÍ TOHOTO SBORNÍKU JE SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 Olomouc červen 2012 1 1. Úvod V únoru roku 2011 uplynulo 65 let od znovuobnovení univerzitního učení v Olomouci. Druhá nejstarší univerzita

Více

vysoké učení technické v Brně Studijní programy 2015/2016

vysoké učení technické v Brně Studijní programy 2015/2016 vysoké učení technické v Brně Studijní programy 2015/2016 Fakulta architektury FA adresa Poříčí 5, 639 00 Brno telefon 541 146 620 e-mail letalova@fa.vutbr.cz web www.fa.vutbr.cz PS prezenční studium KS

Více

INŽENÝRSTVÍ VÝTVARNÝCH SOUDNÍHO UMĚNÍ ÚSTAV

INŽENÝRSTVÍ VÝTVARNÝCH SOUDNÍHO UMĚNÍ ÚSTAV INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH 2013/2014 ARCHITEKTURY ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ CHEMICKÁ INFORMAČNÍCH TECHNOLIGIÍ STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ STAVEBNÍ PODNIKATELSKÁ VÝTVARNÝCH UMĚNÍ ÚSTAV

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2010

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2010 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2010 Olomouc duben 2011 1 ÚVOD 1.1 Úplný název veřejné vysoké školy, používaná zkratka názvu, adresa, názvy a adresy všech jejích fakult

Více

Zkrácený název: OA a VOŠE MB

Zkrácený název: OA a VOŠE MB Název školy: Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Státní jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 Zkrácený název: OA a VOŠE MB Adresa předkladatele:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Technické lyceum Schválila ředitelka školy dne 29. srpna 2014 s platností od 1. září

Více

Pestrobarevné AFO 2010

Pestrobarevné AFO 2010 Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc U n i v e r z i t y P a l a c k é h o v o l o m o U c i Placeno převodem 706008 21 ročník 19 2. dubna 2010 V čísle: Okno do praxe na PřF

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. rektor Schváleno Akademickým senátem VŠCHT

Více

NÁVŠTEVNÍK ˇ Časopis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích únor 2014

NÁVŠTEVNÍK ˇ Časopis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích únor 2014 NÁVŠTEVNÍK ˇ Časopis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích únor 2014 Řeč těla a kouzlo hlasu konference s Arno Fischbacherem Centrum technických studií v Táboře Úvodní slovo rektora

Více

INFORMACE O STUDIU. Česká zemědělská univerzita v Praze

INFORMACE O STUDIU. Česká zemědělská univerzita v Praze Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol www.af.czu.cz INFORMACE O STUDIU 2012/2013 Česká zemědělská univerzita

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Kam po škole.cz. Bonusy. Velký přehled pomaturitního vzdělání. Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě

Kam po škole.cz. Bonusy. Velký přehled pomaturitního vzdělání. Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě Kam po škole.cz Vše o vzdělávání a praxi absolventů středních škol Číslo 1 / 2009 Cena 29 Kč Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě Přihlašte se na vysokou školu na poslední chvíli Jak si najít

Více

Škola s dobrým výhledem

Škola s dobrým výhledem Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Škola s dobrým výhledem Školní vzdělávací program pro čtyřleté gymnázium Dokument vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia

Více

Zavádění inovací do výuky specializačního vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj registrační číslo: CZ.1.07/3.2.11/03.

Zavádění inovací do výuky specializačního vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj registrační číslo: CZ.1.07/3.2.11/03. Zavádění inovací do výuky specializačního vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj registrační číslo: CZ.1.07/3.2.11/03.0066 STUDIE Klíčová aktivita 07: Poradenské centrum forem vzdělávání v zahradnictví

Více

Škola s dobrým startem

Škola s dobrým startem Školní vzdělávací program Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín pro gymnázium se sportovní přípravou Škola s dobrým startem Dokument vychází z Rámcového vzdělávacího programu

Více

Školní vzdělávací program Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia.

Školní vzdělávací program Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia. Školní vzdělávací program Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia Otevřená škola II Dokument vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Bílovci 8. října 2014 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

17. září 2010 SLOVO MÁ

17. září 2010 SLOVO MÁ Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc U N I V E R Z I T Y P A L A C K É H O V O L O M O U C I 1Placeno převodem 706008 ROČNÍK 20 17. září 2010 V čísle: Šance studenta UP v soutěži

Více

Informace o studiu. Zahradnická fakulta MENDELU. Zajímá tě kvalita potravin? Prožívají rostliny stres? A jak se rozmnožují?

Informace o studiu. Zahradnická fakulta MENDELU. Zajímá tě kvalita potravin? Prožívají rostliny stres? A jak se rozmnožují? Zahradnická fakulta MENDELU Zajímá tě kvalita potravin? Chceš využívat léčivou sílu rostlin? Informace o studiu na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně akademický rok 2015 / 2016 Prožívají rostliny

Více

2014 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

2014 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE ČTVRTLETNÍK VYSOKÉ ŠKOLY 1 2014 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE PROMOCE A IMATRIKULACE Promoce v Českých Budějovicích Z projevu rektora Vysoké školy evropských

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Právo v podnikání Právo ve veřejné správě. Informace pro uchazeče o studium

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Právo v podnikání Právo ve veřejné správě. Informace pro uchazeče o studium Právo v podnikání Právo ve veřejné správě Naši partneři HP Invent nabízí IT infrastrukturu, osobní počítače a přístupová zařízení, globální služby, výrobky pro tisk a zobrazování. CASABLANCA INT, internet

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší stupeň gymnázia Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Ve škole ať cokoli se dělá, ať slouží a napomáhá budoucímu životu. Jan Amos Komenský ŠVP BYL ZPRACOVÁN S PODPOROU

Více

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 září 2010 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled

Více