MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů"

Transkript

1 MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční podpory. Zprávu vyplňte podle Pokynů k vyplnění Monitorovací zprávy a příloh o realizaci projektu OP RLZ verze 2.1. Verze: 2.1 Platná od ÚDAJE O PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVĚ Číslo opatření 3.2. Registrační číslo projektu CZ / /0106 Název projektu Komple kurzů pro celoživotní vzdělávání v oblasti aplikované chemie, ochrany životního prostředí a krizového řízení Celková výše finanční podpory v Kč ,00 Kč Datum zahájení realizace Datum ukončení realizace Monitorovací zpráva Pořadové číslo zprávy 05/07 Monitorované období Začátek Konec Typ zprávy Průběžná X Závěrečná Žádost o platbu Ano X Ne Datum vypracování zprávy ÚDAJE O PŘÍJEMCI A ZHOTOVITELI ZPRÁVY Příjemce Vysoké učení technické v Brně IČ Statutární zástupce/jméno a prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA - rektor příjmení, funkce Zhotovitel zprávy Jméno a příjmení doc. RNDr. Ivana Márová, CSc. Telefonní číslo/fa / A. VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY 3. REALIZOVANÉ KLÍČOVÉ AKTIVITY Číslo klíčové aktivity 1 Průzkum zájmu o nabízené kurzy Období realizace klíčové aktivity 01/ /2006, 09/ /2007 Strana 1 z 16

2 Podrobný popis realizace klíčové aktivity Na základě předchozích zkušeností s dalším vzděláváním měli řešitelé k dispozici předběžné výsledky monitoringu klíčových zájmových oblastí pro další/celoživotní vzdělávání již na začátku řešení projektu. Předchozí průzkum zájmu byl podkladem pro realizaci Kurzu angličtiny pro chemiky II, kurzu zaměřeného na rozvoj informačních technologií při výuce chemických předmětů a kurzu vědecké komunikace. V průběhu prosince 2006 až února 2007 byl jednak na základě osobních kontaktů a dále pomocí elektronické komunikace proveden širší průzkum zájmu o jeden z nejkomplenějších kurzů projektu - Kurz aplikované chemie. V rámci akce Den chemie (cca 1300 účastníků, 8.březen 2007) byla provedena široká propagační akce projektu a současně průzkum celkového zájmu odborné veřejnosti o další vzdělávání; na základě zjištěných skutečností byla aktuálně modifikována i náplň některých kurzů např. zařazení druhého běhu kurzu Krizové řízení II, zařazení doškolovacího kurzu Angličtina pro chemiky 2 orientovaného na doplnění základů vědecké práce v angličtině, dodatečné zařazení kurzu Základy vědecké komunikace a příprava Kurzu metod anorganické analýzy v rámci kurzu Moderní instrumentální metody. Současně byl proveden předběžný průzkum vhodného termínu a náplně blokového kurzu legislativy. Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity Dosud byly již realizovány přibližně tři čtvrtiny plánovaných kurzů, naplněny některé monitorovací ukazatele a byly vyhodnoceny v rámci osobního styku i pomocí elektronických dotazníků odezvy na realizované kurzy. V průběhu února a března byla provedena široká propagační akce s komplení nabídkou dalších kurzů (již byly připraveny propagační materiály), odezva byla podrobně vyhodnocena a byly přijaty náměty do další práce uvedené v předchozím odstavci. V únoru (22.2.) byl zahájen první blok Kurzu aplikované chemie, kde byl proveden průzkum zájmu o další plánované kurzy a rovněž průzkum ohledně termínů a formy realizace. Tento průzkum byl doplněn v rámci masové propagační akce projektu ESF v rámci Dne chemie realizovaného na FCH dne Získané výsledky a odezvy byly a budou použity při konečné přípravě a realizaci dosud neuskutečněných kurzů. Číslo klíčové aktivity 2 Inovace náplně stávajících kurzů Období realizace klíčové aktivity 01/ /2006, 01/ /2007 Podrobný popis realizace klíčové aktivity Aktualizována a inovována byla průběžně náplň zejména u kurzů moderních instrumentálních metod, e-learningové metody výuky. Hlavním předmětem inovace byl kurz Krizové řízení, který byl v předchozí podobě přijat velmi kladně a v současné době se připravuje jeho druhý běh. Inovovaná verze kurzu Aplikovaná chemie byla obohacená o širší spektrum videoukázek vybraných aplikací moderních instrumentálních technik. Aktivita byla ukončena začátkem března Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity Dosavadní inovované kurzy byly přijímány kladně a lze předpokládat, že i další plánované inovované kurzy budou přínosné; zejména vysoce žádaná byla praktická část kurzu aplikované chemie a druhý běh kurzu Krizové řízení. Aktivita zaměřená na inovaci stávajících kurzů byla již ukončena a veškeré další inovace se týkají již nově plánovaných kurzů. Strana 2 z 16

3 Číslo klíčové aktivity 3 Příprava nových teoretických kurzů Období realizace klíčové aktivity 05/ /2007 Podrobný popis realizace klíčové aktivity V uplynulém monitorovacím období byl realizován blokový kurz Aplikovaná chemie, kurz Angličtina pro chemiky 2, dále dva kurzy zaměřené na informační technologie (Kurz podpory e-learningu a Kurz zpracování videonahrávek laboratorních úloh) a žádaný kurz Vědecká komunikace. Všechny tyto kurzy mají teoretickou i praktickou část v různém poměru. V současné době jsou připravovány kurzy aktuální evropské legislativy v oblasti potravinářství a životního prostředí, jejichž realizace se předpokládá an podzim (listopad) Současně jsou plánovány a průběžně připravovány pro září a říjen 2007 další nové kurzy Moderní metody anorganické a organické analýzy, Základy vědecké komunikace 2, kuez Angličtina pro chemiky 3 a kurz Krizové řízení II. Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity Převážná většina kurzů pořádaných na FCH je zaměřena na kombinaci teoretické a praktické složky, případně na rozvoj spíše praktických dovedností. Teoretické části kurzů toikologie, stopové analýzy a kurzu Krizové řízení a kurzu Aplikovaná chemie jsou hodnoceny kladně. Velmi kladně byly přijaty rovněž kurzy aplikovaných informačních technologií a kurz Vědecká komunikace. Předpokládáme prodloužení aktivity do listopadu Číslo klíčové aktivity 4 Příprava a optimalizace nových praktických kurzů Období realizace klíčové aktivity 03/ /2006, 01/ /2007 Podrobný popis realizace klíčové aktivity V rámci praktických kurzů byly postupně vytvořeny a digitálně upraveny videonahrávky speciálních instrumentálních technik včetně přípravy vzorků z kompleních potravinářských a environmentálních matric. Tyto ukázky byly součástí třetího bloku kurzu Aplikovaná chemie. Dále byl realizován praktický interaktivní Kurz vědecké komunikace. Za spíše praktický kurz lze považovat rovněž kurz e- learningu a kurz zpracování videonahrávek. Za praktický kurz považujeme rovněž realizovaný semestrální kurz Angličtina pro chemiky 2. Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity Strana 3 z 16

4 Vzhledem k tomu, že praktická část kurzu aplikované chemie byla odbornou veřejností velmi žádaná, bylo rozšířeno původně plánovaného sopektrum praktických videoukázek na celkem 8 instrumentálních úloh zpracovaných ve formě cca 5-minutových sestříhaných a ozvučených videoprezentací. Kurz aplikované chemie byl rovněž modifikován v oblasti zaměření: aktuálně byly zařazeny i dvě přednášky zaměřené na využití moderních metod; u těchto aktivit lze na základě průzkumu očekávat kladné přijetí. Kurz aplikované chemie byl již zahájen blokem inovovaného přednáškového cyklu zaměřeného na řadu moderních oblastí chemie, které jsou zahrnuty v programu projektu jako samostatné kurzy. V rámci prvního bloku účastníci kurzu vyslechlo asi hodinová sdělní na následující témata: Potravinářská aditiva a evropská legislativa, Geneticky modifikované organismy, Monitoring životního prostředí a současná legislativa; ve druhém bloku budou diskutována témata zaměřená na digitální fotografii, moderní kompozitní materiály a biomateriály. Třetí metodický a praktický blok je již rovněž zcela připraven a videoukázky i praktické ukázky chemických a instrumentálních metod budou demonstrovány účastníkům přímo; některé úlohy si budou moci i vyzkoušet. Inovací prošel rovněž kurz Angličtina pro chemiky, byl zahájen kurz Angličtina pro chemiky 2 zaměřený na vědeckou komunikaci a prezentační dovednosti v angličtině. Dále byly realizovány dva kurzy zaměřené na rozvoj informačních technologií a celkové zvýšení počítačové gramotnosti a e-learningových metod. Vysoce žádaný kurz Vědecká komunikace byla zařazen na četné žádosti zejména studentů doktorských studijních programů a rovněž řady prezenčních studentů, kteří potřebují rozvíjet schopnosti sebeprezentace a obecné prezentační dovednosti. Interaktivní kurz byl realizován ve spolupráci se specializovanými pracovníky Centra pro vzdělávání a poradenství při VUT v Brně. Číslo klíčové aktivity 5 Příprava studijních materiálů Období realizace klíčové aktivity 01/ /2007 Podrobný popis realizace klíčové aktivity K dříve realizovaným kurzům byly účastníkům poskytnuty vhodné výukové materiály zejména v elektronické formě (interaktivní angličtina na FCH, učebnice a výukové materiály Angličtiny pro chemiky). V současné době jsou k dispozici studijní materiály pro další realizované kurzy (Krizové řízení, Aplikovaná chemie, e-learning, Legislativa). Výstupem kurzu aplikované chemie je i DVD s nahrávkami videoukázek praktických úloh a se všemi prezentacemi, které zazněly v průběhu celého kurzu a také s návody k demonstrovaným praktickým úlohám (přiloženo). Rovněž ukázkové prezentace z kurzu Vědecká komunikace jsou přiloženy a k dispozici široké akademické obci. Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity Dosavadní poskytované byly přijímány kladně a lze předpokládat, že i další studijní podpory budou považovány za instruktivní a přínosné. Číslo klíčové aktivity 6 Realizace kurzů Období realizace klíčové aktivity 01/ /2007 Podrobný popis realizace klíčové aktivity Strana 4 z 16

5 V monitorovacím období byl realizován blokový kurz Aplikovaná chemie, kterého se zúčastnilo 32 zájemců z řad pracovníků státní správy i učitelů středních škol. Podstatně byla rozšířena praktická část kurzu a inovována náplň teoretických prezentací. Třetí blok kurzu byl pořádán jako součást masové propagační akce Den chemie, během níž byl aktivně propagován projekt a vytvořeny kontakty mezi účastníky kurzu, firmami podnikajícími v oblasti chemie a širokou veřejností. Dne byl zahájen rovněž semestrální kurz Angličtina pro chemiky II, jehož realizace se předpokládá v letním semestru akademického roku 2006/2007 jsou připraveny podrobné studijní plány a připravují se studijní materiály. V současné době jsou průběžně připravovány kurzy aktuální evropské legislativy v oblasti potravinářství a životního prostředí, jejichž realizace bude přizpůsobena výsledkům širokého průzkumu realizovaného v průběhu listoúadu Dále probíhá intenzivní příprava studijních plánů a příprava materiálů, kurzu Moderní analytické metody Anorganická a organická analýza, kurzu Vědecká komunikace v chemii 2, kurzu Metrologie a kurzu Vzorkování. Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity Realizace kurzů probíhá v podstatě v souladu s plánem, v hodnoceném monitorovacím období bylo zcela realizováno pět kurzů blokový kurz Aplikovaná chemie, semestrální kurz Angličtina pro chemiky 2, a krátkodobější kurzy Podpora e-learningu, Zpracování videonahrávek a kurz Vědecká komunikace. Číslo klíčové aktivity 7 Propagace kurzů Období realizace klíčové aktivity 01/ /2006; 01/ /2007 Podrobný popis realizace klíčové aktivity Kurzy jsou propagovány převážně elektronickou formou a pomocí propagačních letáků. V hodnoceném období byla dále rozšířena webová stránka ESF projektu č.106, byly připraveny další informační letáky o celém projektu i o kurzu Aplikovaná chemie a poskytnuty dalším cca 500 zájemcům z řad odborné veřejnosti v rámci akce Den chemie FCH VUT v Brně. Informace o kurzu jsou připraveny k dalšímu zveřejnění i v odborném tisku. Projekt a jeho výsledky je prezentován rovněž formou posteru na veletrhu Vysoké školy a evropský sociální fond konané ve dnech v Olomouci. Projekt byl aktivně propagován rovněž v rámci rozsáhlé propagační akce pro Kurz aplikované chemie písemnou i elektronickou formou. Projekt byl propagován rovněž v rámci samotného kurzu Aplikovaná chemie. Prezentace o řešení projektu, poster a široká prezentace se předpokládá rovněž v rámci rozsáhlé popularizační akce Noc vědců plánované na na FCH VUT v Brně. V rámci FCH byly výsledky projektu zveřejněny rovněž na nástěnce zaměřené na celoživotní vzdělávání. Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity Propagaci projektu považujeme za velmi důležitou, v hodnoceném období jí byla věnována značná pozornost a předpokládáme další intenzivní propagaci v nejbližších měsících. Číslo klíčové aktivity 8 Průzkum využitelnosti kurzů a spokojenosti s úrovní Období realizace klíčové aktivity 02/2006, 11-12/2006, 05-12/2007 Podrobný popis realizace klíčové aktivity Strana 5 z 16

6 V rámci každého z realizovaných kurzů je proveden alespoň orientační průzkum se spokojeností a úrovní přednášek či praktických částí. První část průzkumu byla realizována po ukončení Kurzu toikologie v roce 2006 formou elektronického dotazníku. Další část průzkumu byla v širší míře realizována v období březen-duben 2007 v souvislosti s náplní a organizací kurzů Aplikovaná chemie a Angličtina pro chemiky 2. V obou případech bude provedena i finální dotazníková akce ohledně úrovně kurzů a kvality prezentací i studijních materiálů. Průzkum spokojenosti byl realizován rovněž u kurzu Krizové řízení; na základě reakcí účastníků bude organizován druhý běh kurzu na podzim Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity Domníváme se, že rozsah projektu i způsob realizace jednotlivých kurzů vhodně reflektuje aktuální požadavky odborné prae a že posluchači jsou s nabízenými kurzy spokojeni. 4. DALŠÍ INFORMACE O REALIZACI PROJEKTU 5. PLÁNOVANÉ KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU Číslo klíčové aktivity 1 Průzkum zájmu o nabízené kurzy Období realizace klíčové aktivity 01/ /2007 Popis a cíl klíčové aktivity Aktivita byla původně plánována pouze do 03/2007; vzhledem k tomu, že je třeba aktuálně přizpůsobovat termíny podzimních kurzů požadavkům veřejnosti a také vzhledem k plánované realizaci bloku legislativních kurzů v průběhu listopadu 2007 je vhodné rozšířit aktivitu až do září Ke každému z plánovaných kurz (moderní anorganické metody, Krizové řízení II, Legislativní blok, Angličtina 3) bude připraven propagační leták obsahující aktuální nabídku kurzů; leták byl a dále bude rozesílán na pracoviště, u nichž lze očekávat zájem o nabízenou tématiku. Navíc bude provedena dodatečná aktivní propagační akce ohledně projektu a zbývajících kurzů v rámci Noci vědců, veřejné akce konané v prostorách FCH VUT v Brně. Současně byly a nadále budou propagační materiály poskytnuty regionálnímu a vysokoškolskému tisku a průběžně budou informace zveřejňovány a doplňovány na www stránkách FCH VUT v Brně (www/fch.vutbr.cz/projekt ESF). Široká propagační akce proběhla rovněž v rámci Dne chemie konaného v březnu 2007 na FCH VUT v Brně. Číslo klíčové aktivity 2 Inovace náplně stávajících kurzů Období realizace klíčové aktivity 01/ /2007 Popis a cíl klíčové aktivity Aktivita není pro další období plánována. Strana 6 z 16

7 Číslo klíčové aktivity 3 Příprava a optimalizace nových teoretických kurzů Období realizace klíčové aktivity 01/ /2007 Popis a cíl klíčové aktivity Z teoretických kurzů je pro mimořádný zájem na nejbližší období plánován kurz Krizové řízení II (září-říjen 2007). Z dalších teoretických kurzů je plánována část ke kurzu moderních instrumentálních metod anorganické analýzy. Rovněž bude pořádán blokový kurz Legislativa v potravinářství a životním prostředí, jehož zařazení se předpokládá koncem roku Součástí tohoto blokového kurzu bude i kurz managementu potravinářské laboratoře a vzorkování. Vzhledem k výsledkům průzkumu a zjištěnému zájmu o konání legislativních kurzů v průběhu zimního semestru je vhodné posunout řešení aktivity do listopadu Číslo klíčové aktivity 4 Příprava a optimalizace nových praktických kurzů Období realizace klíčové aktivity 01/ /2007 Popis a cíl klíčové aktivity Z praktických kurzů plánujeme na nejbližší období zejména rozsáhlou praktickou část kurzu Moderní anorganické metody, praktický nácvik vybraných aktivit v rámci kurzu Krizové řízení II, praktickou výuku kurzů Angličtina pro chemiky III a praktické nácviky s videonahrávkami v rámci kurzu Vědecká komunikace II. Číslo klíčové aktivity 5 Příprava studijních materiálů Období realizace klíčové aktivity 01/ /2007 Popis a cíl klíčové aktivity Ke každému z dalších kurzů budou připraveny adekvátní studijní materiály, především v elektronické formě. Materiály/odkazy budou postupně umísťovány i na webovou stránku FCH/projekt ESF. Aktivita byla průběžně plánována pouze do 06/2007, avšak vzhledem k plánovaným termínům podzimních kurzů je potřeba aktualizovat studijní materiály a pokračovat v aktivitě až do listopadu, tedy 11/2007. Číslo klíčové aktivity 6 Realizace jednotlivých kurzů Období realizace klíčové aktivity 01/ /2007 Popis a cíl klíčové aktivity Nejbližší období bude věnováno především realizaci kurzu Moderní anorganické metody (září-říjen 2007), který bude realizován v blokové formě a bude mít kratší teoretickou a rozsáhlejší praktickou část. V průběhu září a října 2007 se předpokládá realizace blokového kurzu Krizové řízení II. V listopadu proběhne jednodenní praktický kurz Vědecká komunikace II. V současné době intenzivně probíhá příprava teoretických kurzů z oblasti aktuální legislativy, metrologie, vybraných technik vzorkování a managementu laboratoře. Od října 2007 bude zahájena praktická výuka v rámci kurzu Angličtina pro chemiky III. Strana 7 z 16

8 Číslo klíčové aktivity 7 Propagace kurzů Období realizace klíčové aktivity 01/ /2007 Popis a cíl klíčové aktivity Propagace kurzů byla původně plánována pouze do dubna 2007; aktuálně je vhodné rozšířit aktivitu až do 10/2007, zejména s ohledem na rozsáhlý blokový teoretický kurz legislativy, který bude široce propagován zejména na pracovištích státní správy a dále s ohledem na aktualizaci termínu kurzu Vědecká komunikace II. Projekt i předběžné výsledky řešení budou prezentovány mimo jiné na celostátním veletrhu Aeduca 2007 v listopadu 2007 v Olomouci a dále na vhodných akcích (př. Noc vědců, , FCH VUT Brno). Číslo klíčové aktivity 8 Průzkum spokojenosti a využitelnosti kurzů Období realizace klíčové aktivity 04/ /2007 Popis a cíl klíčové aktivity Každý další realizovaný kurz bude doprovázen průzkumem spokojenosti s jeho náplní a veřejnou diskusí o obsahu, modifikacích a případném dalším rozšíření náplně dalších plánovaných kurzů tak, aby co nejlépe reflektovaly dynamiku potřeb prae. Aktivitu původně plánovanou na období 04/ /2007 jsme rozšířili o aktuální průzkum zájmu o realizované kurzy Aplikovaná chemie (některé elektronicky vyplněné dotazníky přiloženy) v průběhu března a dubna PUBLICITA Popis zajištění publicity a informování o projektu Popis aktivit: Průběžná aktualizace webové stránky obsahující základní informace o cílech projektu; postupné doplňování informací o průběhu řešení projektu (byly doplněny propagační materiály, čtvrtá monitorovací zpráva, informace o konaných kurzech včetně fotodokumentace; kopie posterů; aktuální informace a termíny přiložena informace o kurzech Aplikovaná chemie, Vědecká komunikace a Podpora e-learningu) propagace projektu i kurzů na akci pro širokou veřejnost Den chemie informace pomocí propagačního letáku, pomocí posteru a stánku s projektem a pomocí odkazu na webové stránky FCH informace o projektu i kurzech na blokovém kurzu Aplikovaná chemie, jehož 3.blok se konal v rámci Dne chemie prezentace výsledků projektu na celostátní konferenci Vysoké školy a evropský sociální fond konané ve dnech v Olomouci (letáky, poster viz přiložené materiály) příprava článku o řešení projektu do časopisu Události vydávaného na VUT a do periodika Učitelské noviny ; aktualita o kurzu Krizové řízení v časopise 112 příprava a průběžné doplňování ilustrovaného portfolia obsahujícího přehled výsledků projektu a příslušnou dokumentaci; předloženo v rámci kontroly věcného plnění projektu v dubnu 2007 příprava posteru s informacemi o projektu na širokou propagační akci Strana 8 z 16

9 projektu v rámci aktivity Den chemie pořádané na FCH VUT v Brně; příprava aktualizovaného posteru o celoživotním vzdělávání na FCH VUT v Brně příprava prezentace o průběhu řešení projektu pro firmy a účastníky Dne chemie příprava materiálů a stánku k propagaci projektu v rámci populární akce Noc vědců, která proběhne pod záštitou EU pro širokou veřejnost dne na FCH VUT Brno zhotovení informačního a propagačního letáku a doplňkových propagačních materiálů a k oslovení pracovišť pro kurz Legislativa, Krizové řízení II a Moderní anorganické metody průzkum zájmu a termínů pro kurzy Angličtina pro chemiky III, blokový kurz legislativy a kurz Vědecká komunikace II jednání se zástupci Magistrátu města Brna ohledně vzájemné informovanosti o řešených projektech spolufinancovaných z ESF 7. PROBLÉMY PŘI REALIZACI PROJEKTU Popis problémů spojených s realizací projektu, které mají vliv na plnění jeho cílů Prozatím nenastaly problémy, které by významně ovlivnily průběh realizace projektu. Popis opatření na odstranění těchto problémů 8. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ Zadávací řízení vyhlášená v monitorovaném období Popis vyhlášených zadávacích řízení Zadávací řízení uzavřená v monitorovaném období Popis uzavřených zadávacích řízení Ano Ne Ano Ne Poznámky Podrobnosti o uzavřených zadávacích řízeních uveďte v příloze č. 2 Monitorovací zprávy v Přehledu uzavřených zadávacích řízení. 9. VEŘEJNÁ PODPORA Strana 9 z 16

10 Veřejná podpora poskytnutá přímo příjemci Ano Ne Typ veřejné podpory Výše veřejné podpory poskytnuté příjemci v Kč v EUR Poskytování veřejné podpory dalším subjektům Ano Ne Počet čerpaných veřejných podpor Postup při poskytování veřejné podpory dalším subjektům Podrobnosti o poskytnutí a čerpání jednotlivých veřejných podpor uveďte v příloze č. 3A Monitorovací zprávy v Přehledu poskytnutých veřejných podpor podle blokových výjimek a/nebo v příloze 3B Monitorovací zprávy v Přehledu poskytnutých veřejných podpor podle de minimis. 10. KONTROLY Kontrola provedená v monitorovaném období Ano X Ne Název subjektu, který provádí/provedl kontrolu MŠMT Datum kontroly 18: Číslo kontroly Č.j / Závěry kontroly V pořádku, bez závad Nápravná opatření splněna Ano Ne Částečně Nebyla uložena Poznámky 11. NEPODSTATNÉ ZMĚNY PROJEKTU Formální změny v monitorovaném období V monitorovaném období bylo třeba poněkud prodloužit některé aktivity z aktualizovaného harmonogramu a rovněž se předpokládá další rozšíření vybraných aktivit do podzimního období Tyto změny vyplývají z požadavků účastníků kurzů a z kapacity učeben a laboratoří pracoviště řešitele projektu. Prodloužením aktivit není nijak narušeno plynulé plnění úkolů projektu. V průběhu července došlo na FCH VUT v Brně ke změně vedoucího Ekonomického oddělení; nadále bude tedy za finanční agendu projektu zodpovědný ing. Poláček. Věcné změny v monitorovaném období Nenastaly. Ve dnech proběhla kontrola věcného plnění projektu ze strany MŠMT, nebyly shledány žádné nedostatky a projekt je plněn v souladu s harmonogramem. Změny rozpočtu v monitorovaném období 1) Na základě předcházejících problémů s vyúčtováním režijních nákladů byly celé režijní náklady za rok 2007 převedeny v rámci upraveného rozpočtu projektu do položky na přímé náklady kurzů. 2) Změny a přesuny rozpočtu projektu mezi jednotlivými položkami nejsou požadovány. V zájmu úspěšného řešení projektu a plynulého čerpání přidělených prostředků navrhujeme jisté přesuny v rámci jednotlivých položek v původním plánu nebylo místy možné náklady spojené s projektem dobře odhadnout, případně bylo nutné podle postupně se měnících pravidel vykázat uznatelné náklady v jiných položkách, Strana 10 z 16

11 než bylo odhadováno při vypracování návrhu projektu. Lze předpokládat, že před dokončením projektu bude podána ještě dodatečná žádost o změny, poněvadž ani v současné době nelze ještě přesně odhadnout náklady v jednotlivých položkách zcela přesně. 3) V rámci 5.monitorovací zprávy jsou požadovány platby za mzdy za všechny kurzy realizované v dosavadní části roku 2007; ke zpoždění při zaúčtování mezd došlo díky pozdržení plateb. Rovněž připsání a následné odepsání částky 100 tis. Kč v průběhu července 2007 bylo provedeno z důvodu pozdržení platby prostředků za 4.MZ a nutnosti dodržet termíny splatnosti faktur. 4) V současné době se podařilo zcela zrealizovat vyplacení odměny pracovníkům ze dvou spoluřešitelských pracovišť Magistrátu Města Brna a Policie ČR. Ostatní spoluřešitelská pracoviště se budou účastnit především na legislativních kurzech na podzim 2007 a jejich administrativní zpracování je v jednání.. 5) V rámci současné monitorovací zprávy jsou zaúčtovány veškeré vynaložené prostředky do konce července 2007 s výjimkou některých plateb za vyúčtování zahraničních cest. Ke zpoždění došlo díky komplikovanému zpracování dokladů a likvidaci faktur. 6) Formou elektronicky odeslané žádosti bylo požádáno o posun termínu odevzdání 5.monitorovací zprávy, a to zejména z důvodu pozdní úhrady prostředků uznaných nákladů ze 4.monitorovací zprávy ze strany MŠMT a s tím spojených komplikací při úhradě faktur a jejich následném zaúčtování. 7) Formou konkurzu byla 6 měsíců před ukončením projektu vybrána v rámci konkurzního řízení na rektorátu VUT auditorská firma k provedení auditu předloženého projektu. Jde o firmu, která provede audit všech projektů ESF řešených v současné době v rámci OP RLZ na VUT v Brně. Firma si bude účtovat za provedení auditu poplatek ,- Kč. 12. PODSTATNÉ ZMĚNY PROJEKTU V případě podstatných změn projektu se postupuje podle platné verze Příručky pro příjemce, pokud není v Rozhodnutí o poskytnutí dotace/dohodě o poskytnutí příspěvku/jiném smluvním vztahu o poskytnutí finanční podpory stanoveno jinak. 13. MONITOROVACÍ UKAZATELE Zdroje dat pro monitorovací ukazatele Jako zdroje dat sloužily především operativní evidence účastníků jednotlivých kurzů a rovněž seznamy pracovníků podílejících se na řešení projektu. Komentář k monitorovacím ukazatelům Plánované monitorovací ukazatele byly již z větší části splněny v případě počtu podpořených pracovníků a počtu podpořených klientů služeb i překročeny. Počet pracovníků podílejících se na řešení projektu vyplývá z povahy samotného zaměření projektu, kdy bylo v rámci zachování vysoké kvality využít pomoci většího počtu specializovaných lektorů a rozdělit tak úvazky lektorů na více částí. Počet podpořených klientů služeb bude překročen odhadem asi o 50%, což lze přičíst mimo jiné i vysokému zájmu a kvalitě realizovaných kurzů. Zbývá naplnit ukazatele týkající se a) počtu podpořených organizací, což je v jednání a je komplikováno zejména zdlouhavým procesem převodu prostředků z vykonanou práci na pracoviště některých spoluředitelů a b) celkového počtu realizovaných kurzů, což bude doplněno realizací nejméně 5 podzimních kurzů (Moderní metody anorganické analýzy, Strana 11 z 16

12 Krizové řízení 2, Prezentační dovednosti v angličtině 3, Metrologie, Aktuální evropská legislativa, Vědecká komunikace 2). Dosažené hodnoty monitorovacích ukazatelů se vykazují pomocí Monitorovacího Benefitu, podrobnosti jsou obsaženy v příloze č. 1 Monitorovací zprávy. B. FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY Vyplňuje se pouze v případě, že je s Monitorovací zprávou zároveň předkládána Žádost o platbu. 14. VÝŠE ŽÁDOSTI O PLATBU A ČERPÁNÍ UZNATELNÝCH VÝDAJŮ Pořadové číslo Žádosti o platbu 5 a. Schválené celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) b. Uznatelné výdaje prokazované v monitorovaném období (v Kč) c. Uznatelné výdaje prokázané od zahájení realizace projektu (v Kč) d. Součet prokazovaných a prokázaných uznatelných výdajů (v Kč) (řádek b. + řádek c.) e. Výše zůstatkové části uznatelných výdajů k čerpání (v Kč) (řádek a. řádek d.) f. Požadováno v přiložené Žádosti o platbu (v Kč) (řádek b řádek b. tabulky č. 15 řádek c. tabulky č. 16) Poznámky Řádek c. tabulky č. 16 bude odečten souhrnně v poslední MZ 15. SPOLUFINANCOVÁNÍ UZNATELNÝCH VÝDAJŮ Z VLASTNÍCH ZDROJŮ a. Schválené spolufinancování uznatelných nákladů z vlastních 0 zdrojů (v Kč) b. Prokazované spolufinancování uznatelných výdajů z vlastních 0 zdrojů v monitorovaném období (v Kč) c. Prokázané spolufinancování uznatelných výdajů z vlastních 0 zdrojů od zahájení realizace projektu (v Kč) d. Součet prokazovaného a prokázaného financování z vlastních 0 zdrojů (v Kč) (ř. b + řádek c.) e. Výše zůstatkové části spolufinancování uznatelných nákladů z 0 vlastních zdrojů (v Kč) (řádek a. řádek d.) Poznámky 16. PŘÍJMY PROJEKTU a. Příjmy projektu v monitorovaném období (v Kč) 168 b. Kumulované příjmy od zahájení realizace projektu (v Kč) c. Snížení Žádosti o platbu v monitorovaném období (v Kč) d. Kumulované snížení Žádosti o platbu od zahájení realizace projektu (v Kč) Strana 12 z 16

13 Specifikujte zdroj příjmů projektu Jde pouze o úroky z bankovního účtu Poznámky 17. ODHAD NÁSLEDUJÍCÍ ŽÁDOSTI O PLATBU Termín Začátek ledna 2008 Částka (v Kč) Poznámky C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE Jako příjemce finanční podpory z OP RLZ prohlašuji, že: 1. všechny informace v předložené Monitorovací zprávě a přílohách jsou pravdivé a úplné, jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů; 2. projekt je realizován v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace/dohodou o poskytnutí příspěvku/jiným smluvním vztahem o poskytnutí finanční podpory; 3. při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek, včetně zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů; 4. projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži; 5. na aktivity projektu nečerpám a nenárokuji prostředky z jiného finančního nástroje EU ani z jiných národních veřejných zdrojů než je uvedeno v Rozhodnutí o poskytnutí dotace/dohodě o poskytnutí příspěvku/jiném smluvním vztahu; 6. k dnešnímu dni nemám žádné závazky vůči orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovnám po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně, atd.), či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují; (Za splněné podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátci) daně povoleno posečkání daně nebo placení daně ve splátkách dle 60 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle 20a zákona č. Strana 13 z 16

14 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti). 7. na majetek subjektu nebyl prohlášen konkurs, nebylo potvrzeno nucené vyrovnání, ani nebyl zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, není proti němu veden výkon rozhodnutí, není v úpadku nebo v likvidaci dle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání v platném znění; 8. cílová skupina podpořená v rámci projektu splňuje podmínky územní uznatelnosti pro program OP RLZ; 9. požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s ustanoveními Rozhodnutí o poskytnutí dotace/dohody o poskytnutí příspěvku /jiného smluvního vztahu; 10. žádost o platbu finanční podpory na uznatelné náklady je založena na výdajích skutečně provedených a průkazně doložených a tyto výdaje byly uskutečněny v souladu s ustanoveními Rozhodnutí o poskytnutí dotace/dohody o poskytnutí příspěvku /jiného smluvního vztahu; 11. všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví, doložené doklady jsou transparentní a výdaje na nich jsou rozepsány na jednotlivé položky; 12. kopie účetních dokladů, které jsou uvedeny na soupisce a přiložené k soupisce odpovídají originálům účetních dokladů, které jsou k dispozici a přístupné pro účely kontroly u příjemce; 13. jsem si vědom/a skutečnosti, že v případě nesplnění podmínek smlouvy nebo v případě nesprávně nárokovaných finančních prostředků v této žádosti je možné, že finanční podpora mi nebude vyplacena nebo bude upravena nebo budu požádán/a o navrácení neoprávněně vyplacených prostředků; 14. (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni není plátcem DPH) prohlašuji, že v případě, že se v budoucnu stanu plátcem DPH a uplatním nárok na odpočet DPH na vstupu, která byla v přiložené žádosti o platbu zahrnuta do uznatelných nákladů, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši uznatelných nákladů ve výši vrácené DPH na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání prvního přiznání k dani z přidané hodnoty); 15. (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni je plátcem DPH) prohlašuji, že do uznatelných nákladů byla zahrnuta pouze ta část DPH, u níž nelze uplatnit nárok na odpočet. Dále prohlašuji, že v případě, že v budoucnu u této části DPH získám nárok na odpočet, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši uznatelných nákladů ve výši DPH, u níž byl nárok na odpočet dodatečně zjištěn, na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání přiznání k dani z přidané hodnoty). 16. Strana 14 z 16

15 Jméno a příjmení statutárního doc. Ing. Jaromír Havlica, CSc. zástupce/oprávněné osoby* Funkce v organizaci děkan Fakulty chemické Místo a datum V Brně Podpis a razítko Poznámky. *) Pokud Monitorovací zprávu podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha Monitorovací zprávy přiloženo pověření od statutárního zástupce uvedeného v Rozhodnutí o poskytnutí dotace/dohodě o poskytnutí příspěvku/jiném smluvním vztahu. V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace projektu, stačí ho doložit pouze v 1. Monitorovací zprávě. Pokud bylo pověření pro oprávněnou osobu vydáno pro celý projekt a předloženo již společně se Žádostí o finanční podporu z OP RLZ, není nutné jej k Monitorovací zprávě opětovně dokládat. Tuto skutečnost stačí uvést do Poznámky. Pověření od statutárního zástupce není požadováno u projektů předkládaných MPSV, MŠMT, MPO, MMR, MŽP a kraji. Strana 15 z 16

16 D. PŘÍLOHY MONITOROVACÍ ZPRÁVY Ve sloupci Přiloženo uveďte X u Ano u příloh, které jsou k Monitorovací zprávě přiloženy a u Ne u příloh, které nejsou k Monitorovací zprávě přiloženy. Příloha Přiloženo Ano Ne Vzor č. 6 Podpisové vzory (pokud nedojde ke změně osob předkládají se pouze jednou) č. 1 Monitorovací ukazatele výstupy a výsledky (sestava vygenerovaná z Monitorovacího Benefitu) č. 2 Přehled uzavřených zadávacích řízení soubor v ecelu č. 3A Přehled čerpaných veřejných podpor podle blokových výjimek soubor v ecelu č. 3B Přehled čerpaných veřejných podpor podle de minimis soubor v ecelu č. 4 Žádost o platbu (vygenerovaná z Benefitu) Vzor č.5 Soupiska účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána Žádost o platbu) č. 6 Kopie účetních dokladů (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu) Vzor č. 1 Pracovní výkaz Vzor č. 2 Rozpis mzdových nákladů realizačního týmu projektu Vzor č. 3 Rozpis cestovních náhrad Vzor č. 4 Odpisy č. 7 Výpis z účtu projektu (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu) č. 8 Přehled čerpání uznatelných výdajů (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu a příloha je vyžadována poskytovatelem) č. 9 Přepracovaný rozpočet projektu (pouze pokud je příloha vyžadována poskytovatelem) č. 10 Přepracovaný harmonogram projektu (pouze pokud je příloha vyžadována poskytovatelem) č. 11 Auditorská zpráva (pouze se závěrečnou zprávou pro projekty s celkovými uznatelnými náklady ve výši 3 mil. Kč včetně DPH a více) Strana 16 z 16

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu Název projektu Číslo prioritní osy 1.1

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu CZ.1.07/3.2.12/01.0029 Název projektu

Více

o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.2.02/01.0011 Název projektu

Více

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.2.02/01.0011 Název projektu

Více

Finální verze (VK-GP) Průběžná monitorovací zpráva PROJEKTU Z OP VK

Finální verze (VK-GP) Průběžná monitorovací zpráva PROJEKTU Z OP VK Průběžná monitorovací zpráva PROJEKTU Z OP VK Strana 1 z 18 1. Identifikační údaje Finální verze (VK-GP) Název projektu: Číslo projektu: Název příjemce: IČ příjemce: Plátce DPH: Číslo smlouvy: Datum zahájení

Více

Program semináře. Způsobilé výdaje Ing. Ondřej Nedvěd. Publicita projektů OPPK Ing. Jiří Netík

Program semináře. Způsobilé výdaje Ing. Ondřej Nedvěd. Publicita projektů OPPK Ing. Jiří Netík Program semináře Způsobilé výdaje Ing. Ondřej Nedvěd Publicita projektů OPPK Ing. Jiří Netík Výběr dodavatele v projektech OPPK Ing. Linda Sadílková Coffee break Kontroly projektu, změny v projektu, monitorovací

Více

VZOR FORMULÁŘE DRUHÉ ČÁSTI MONITOROVACÍ ZPRÁVY (PRŮBĚŽNÉ I ZÁVĚREČNÉ)

VZOR FORMULÁŘE DRUHÉ ČÁSTI MONITOROVACÍ ZPRÁVY (PRŮBĚŽNÉ I ZÁVĚREČNÉ) VZOR FORMULÁŘE DRUHÉ ČÁSTI MONITOROVACÍ ZPRÁVY (PRŮBĚŽNÉ I ZÁVĚREČNÉ) Druhou část monitorovací zprávy o realizaci projektu je třeba vyplnit ve formátu.doc (MS Word), vytisknout a odeslat společně s první

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory projektů OP RLZ. Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Příručka pro příjemce finanční podpory projektů OP RLZ. Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Příručka pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Identifikační číslo: MAD 31 Příloha Operačního manuálu N Neřízená kopie 1.5.2005 Číslo vydání: 1 Číslo revize:

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 Vyplňování monitorovací zprávy OP VK monitorovací zprávy OP VK Seminář pro příjemce podpory v rámci PO1 a v oblasti podpory 3.2 9.února 2011

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK Vydal: ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL:

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVY projektu financovaného v rámci Operačního programu Praha - Adaptabilita verze 1.3B platnost od 15.

POKYNY K VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVY projektu financovaného v rámci Operačního programu Praha - Adaptabilita verze 1.3B platnost od 15. POKYNY K VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVY projektu financovaného v rámci Operačního programu Praha - Adaptabilita verze 1.3B platnost od 15. září 2011 OBSAH Způsob předkládání Monitorovací zprávy... 1 Vyplnění

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK Vydal: ŘO OP VK I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 8 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 1. 1. 2014 DATUM ÚČINNOSTI: 29. 1. 2014 Obsah: ÚVOD 7

Více

Příloha P7. Příručka pro příjemce finanční podpory projektů. Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha

Příloha P7. Příručka pro příjemce finanční podpory projektů. Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha Příloha P7 Příručka pro příjemce finanční podpory projektů Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha IDENTIFIKAČNÍ KÓD: MAD 75 revize: 4 Strana 1 z 131 Vážení přátelé,

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Prioritní oblast 3 : Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb Oblast intervence : 3.3 c) vybudování a podpora informačně-vzdělávacích středisek Řízená kopie (elektronická)

Více

1.2.1 Rozvoj integrovaného dopravního systému, přestupní terminály a zastávky

1.2.1 Rozvoj integrovaného dopravního systému, přestupní terminály a zastávky Smlouva o poskytnutí dotace na individuální projekt z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava číslo ÚRR D-2011/0143/OKP (dále jen Smlouva ) uzavřená na základě ustanovení 269

Více

Moravskoslezský kraj 1. KOLO VÝZVY

Moravskoslezský kraj 1. KOLO VÝZVY VYHLAŠOVATEL Moravskoslezský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

GRANTOVÝ PROGRAM JIHOČESKÉHO KRAJE

GRANTOVÝ PROGRAM JIHOČESKÉHO KRAJE PŘÍLOHA MATERIÁLU 407/ZK/12 Schváleno usnesením zastupitelstva Jihočeského kraje č. XXX/2012/ZK-XX ze dne 20. 12. 2012 GRANTOVÝ PROGRAM JIHOČESKÉHO KRAJE PODPORA MINIMÁLNÍ SÍTĚ PROTIDROGOVÝCH SLUŽEB NA

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

ZPRÁVA O ZAHÁJENÍ REALIZACE PROJEKTU (dále jako ZZRP ) OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

ZPRÁVA O ZAHÁJENÍ REALIZACE PROJEKTU (dále jako ZZRP ) OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST ZPRÁVA O ZAHÁJENÍ REALIZACE PROJEKTU (dále jako ZZRP ) OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST 1. ÚDAJE O PROJEKTU 1.1. Číslo oblasti podpory 4.4a.1 1.2. Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.01/89.00116

Více

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Příloha č. 1 k příkazu ministryně č. 16/2014 Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 10511/2012-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 10511/2012-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 10511/2012-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Číslo vydání/ aktualizace: 8/5

Číslo vydání/ aktualizace: 8/5 PODMÍNKY poskytnutí dotace v rámci prioritní osy 2. Rozvoj firem, oblasti podpory 2.2 Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb, programu ICT v Číslo projektu

Více

Zastupitelstvo kraje Vysočina

Zastupitelstvo kraje Vysočina Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina ze dne 10. 3. 2009 č.

Více

Příručka pro příjemce pro Akci 3

Příručka pro příjemce pro Akci 3 ) Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Program Iniciativy Společenství EQUAL Příručka pro příjemce pro Akci 3 Verze 1.0 červenec 2007 Tato příručka je určena pro příjemce Programu Iniciativy Společenství

Více