Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010."

Transkript

1 Zápis ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Ing. Miroslav Špička Lenka Stránská Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města - člen rady města - členka rady města - člen rady města - tajemník MěÚ O m l u v e n : Ing. Jiří Zelenka - člen rady města H o s t : Jitka Hančáková - referentka OI ( k bodu 6) O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze). Štefan Podhorec v.r... Zdeněk Šanda v.r.

2 2 Program: Zahájení 1. Cyklistický závod Karlovy Vary Unhošť 2. Stanovení počtu členů zastupitelstva města 3. Adopce zvířat 4. Záměr prodeje pozemku parc.č. 1753/1 Nové Strašecí 5. Inventarizace hospodářských prostředků 6. Převod pozemků do vlastnictví města parc.č. 875, 863/12 a 2145/5 7. Výroční zpráva Městské policie Nové Strašecí za rok 2009 Různé Závěr Zahájení Zasedání zahájil ve 14:00 hodin starosta města Ing. Pavel Vaic. Přivítal přítomné a konstatoval, že rada města je schopna se usnášet vzhledem k účasti 6 členů rady města. Omluven z jednání je Ing. Jiří Zelenka. Dále konstatoval, že zápis z 99. zasedání rady města byl ověřen pí Lenkou Stránskou a PhDr. Jaroslavem Hlínou, CSc. Starosta města jmenoval za ověřovatele dnešního zápisu p. Štefana Podhorce a p. Zdeňka Šandu. Starosta města seznámil přítomné s programem jednání rady města. Tento program byl schválen 6 přítomnými členy rady města. 1) Cyklistický závod Karlovy Vary Unhošť přišla na Městský úřad informace od organizačního výboru závodu, že se v letošním roce závod koná Start v Karlových Varech se uskuteční v 10:00 hod. a průjezd prvního závodníka Novým Strašecím se předpokládá v 11:20 hod. Organizační výbor žádá Město Nové Strašecí o schválení Novostrašecké Premie o cenu Keltská hlava pro vítěze této prémie. Ředitel závodu p.xxxxxxxxx projednal základní podmínky zajištění závodu ve městě, organizaci Novostrašecké prémie a předání této ceny v cíli závodu. U s n e s e n í č I. s o u h l a s í s vyhlášením Novostrašecké prémie v rámci amatérského cyklistického závodu Karlovy Vary Unhošť dne a s udělením ceny Keltská hlava vítězi této prémie a) starostovi města ve spolupráci s městskou policií zajistit bezpečnost při průjezdu závodu městem

3 3 b) místostarostovi města ve spolupráci s vedoucím MSZ organizačně zajistit Novostrašeckou prémii cyklistického závodu Karlovy Vary Unhošť 2) Stanovení počtu členů zastupitelstva V souladu s ust. 67 a 68 zákona o obcích stanoví nejpozději 85 dnů před konáním komunálních voleb zastupitelstvo města počet členů zastupitelstva pro nové volební období, přičemž vychází z počtu obyvatel k Nové Strašecí mělo evidováno obyvatel, tedy ve smyslu ust. 68 odst. 1 nad do obyvatel 11 až 25 členů zastupitelstva. Vzhledem k tomu, že komunální volby se musí konat v termínech od do , je vhodné, aby o počtu členů zastupitelstva rozhodlo zastupitelstvo města konané v červnu t.r.. Pokud by tak zastupitelstvo neučinilo, volil by se počet jejich členů stejný jako má zastupitelstvo v současné době. aby zastupitelstvo města přijalo toto U s n e s e n í č n a v r h u j e U s n e s e n í č. zastupitelstvo města I. s t a n o v u j e pro volební období počet členů zastupitelstvo města, a to 21 tajemníkovi MěÚ do dvou dnů oznámit na úřední desce MěÚ takto stanovený počet členů zastupitelstva 3) Adopce zvířat Město Nové Strašecí bylo v minulých letech adoptivním rodičem kaloňů ze ZOO Praha. Naposledy město poskytlo dar na podporu chovu kaloňů v roce Netopýr Kaloň egyptský se stal neformálním maskotem města, jehož vyobrazení město používá ke své propagaci. Radě města se předkládá ke schválení poskytnutí peněžitého daru ve výši 4.000,-Kč (dle pravidel ZOO Praha lze přispět 2.000,-Kč/rok na jedno zvíře) na podporu chovu dvou kaloňů egyptských v roce 2010.

4 4 U s n e s e n í č I. s c h v a l u j e Poskytnutí peněžitého daru ve výši 4.000,-Kč ZOO Praha na podporu chovu dvou kaloňů egyptských, kterým je město adoptivním rodičem a) starostovi města podepsat příslušnou darovací smlouvu b) tajemníkovi MěÚ zajistit náležitou propagaci této adopce a propagaci maskota města Pro toto usnesení hlasovalo 5 členů rady města, 1 člen se zdržel hlasování 4) Záměr prodeje pozemku parc. č. 1753/1 v kat. území Nové Strašecí Ve smyslu usnesení rady města č z byl na úřední desce a internetových stránkách MěÚ vyvěšen dne záměr prodeje pozemku parc. č. 1753/1 v kat. území Nové Strašecí o výměře m 2. Na základě vyvěšeného záměru prodeje pozemku byly na MěÚ doručeny 4 žádosti o předmětný prodej: 1) Dne žádost xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx., xxxxxxxxx žádají o odprodej pouze části pozemku parc. č. 1753/1 v kat. území Nové Strašecí o ploše m 2 za cenu Kč (tj. 652,17 Kč/m 2 ). 2) Dne žádost xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx žádá o odprodej celého pozemku parc. č. 1753/1 v kat. území Nové Strašecí o ploše m 2 za cenu 600 Kč/m 2 (tj. celkem Kč). 3) Dne žádost xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx žádá o odprodej celého pozemku parc. č. 1753/1 v kat. území Nové Strašecí o ploše m 2 za cenu 500 Kč/m 2 (tj. celkem Kč). 4) Dne žádost xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx žádá o odprodej celého pozemku parc. č. 1753/1 v kat. území Nové Strašecí o ploše m 2 za cenu 700 Kč/m 2 (tj. celkem Kč). Jiné nabídky na odprodej předmětného pozemku do doby konání rady města dne na MěÚ doručeny nebyly. U s n e s e n í č d o p o r u č u j e předložit zastupitelstvu města návrh tohoto usnesení U s n e s e n í č.... Zastupitelstvo města I. n e s c h v a l u j e prodej pozemku parc. č. 1753/1 v kat. území Nové Strašecí o výměře m 2 zájemcům za jejich nabídnuté ceny:

5 5 1) xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx., xxxxxxxxxxx žádají o odprodej pouze části pozemku parc. č. 1753/1 v kat. území Nové Strašecí o ploše m 2 za cenu 652,17 Kč/m 2 (tj. celkem ,-Kč) 2) xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx žádá o odprodej celého pozemku parc. č. 1753/1 v kat. území Nové Strašecí o ploše m 2 za cenu 600 Kč/m 2 (tj. celkem Kč). 3) xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx žádá o odprodej celého pozemku parc. č. 1753/1 v kat. území Nové Strašecí o ploše m 2 za cenu 500 Kč/m 2 (tj. celkem Kč). 4) xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx žádá o odprodej celého pozemku parc. č. 1753/1 v kat. území Nové Strašecí o ploše m 2 za cenu 700 Kč/m 2 (tj. celkem Kč). 5) Inventarizace hospodářských prostředků Dne schválila rada města svým usnesením č. 968 plán časového postupu prací při provádění řádné inventarizace hospodářských prostředků. Dále pak schválila hlavní inventarizační komisi, která pracovala ve složení: JUDr. Jiří Tláskal předseda komise, Václav Horáček tajemník komise, Olga Šlégrová, Jitka Hančáková a Daniela Kučerová jako členky inventarizační komise. Řádná inventarizace hospodářských prostředků probíhala dle schváleného časového postupu. Výsledkem činnosti výše uvedené komise je zápis o provedené inventarizaci. U s n e s e n í č I. b e r e n a v ě d o m í zápis o provedené řádné inventarizaci hospodářských prostředků města a návrh na vyřazení inventáře z majetku města. - tajemníkovi MěÚ, dle finančních možností, realizovat postupné zaměření hrází rybníků a zajistit tak podklad pro jejich ocenění. Tímto způsobem bude možno zavést do účetní evidence hodnoty hrází u rybníků, které jsou historickým majetkem města (Podhorní I, Fortna, Konopas, Hospodní). Termín: úkol trvalý, kontrola při periodických inventarizacích. - tajemníkovi MěÚ, aby nadále věnoval pozornost vymáhání pohledávek a jejich případných odpisů podle platné vnitřní směrnice. Termín: úkol trvalý, kontrola při periodických inventarizacích. - tajemníkovi MěÚ, aby prostřednictvím likvidační komise (Podhorec, Kratinová, Horáček) zajistil likvidaci vyřazeného inventáře v areálu sběrného dvora TS s.r.o.. Termín: do

6 6 6) Převod pozemků do vlastnictví města Ve vlastnictví ČR, správě PF ČR ( stav dle zápisu na LV č pro obec a k.ú. Nové Strašecí k 05/2010) jsou zapsány některé pozemky, které může město získat do svého vlastnictví podle 5 zák. č. 95/1999 Sb. Jedná se o pozemky ležící v lokalitách, které jsou podle platného územního plánu součástí lokalit pro bytovou zástavbu. PF ČR takové pozemky převede do vlastnictví města bezúplatně. Převod části těchto pozemků je blokován do doby vyřešení restitucí církevního majetku, neboť se jedná o historický majetek církve, který přešel do vlastnictví státu zákonem č. 46/1948 Sb. Usnesení ZM o schválení nabytí pozemků do vlastnictví města je podmínkou pro podání žádosti na PF ČR o převod pozemků. U s n e s e n í č d o p o r u č u j e předložit zastupitelstvu města návrh tohoto usnesení U s n e s e n í č.... Zastupitelstvo města I. s c h v a l u j e bezúplatný převod pozemků parc.č.875, 863/12, 2145/5, parcel ve zjednodušené evidenci (PK) 315/1, 315/2, 354,390, 1068 a 1764, v k.ú. Nové Strašecí, které jsou podle platného územního plánu součástí zastavitelného území, lokalit pro bytovou výstavbu, podle 5 zákona č. 95/1999 Sb. z majetku ČR PF ČR do vlastnictví města. (Parcely jsou uvedeny ve stavu platném v KN k 05/2010, označení parcel PK bude po vyhlášení platnosti digitalizace dat KN změněno ). starostovi města příslušnou smlouvu podepsat 7) Výroční zpráva o činnosti Městské policie za rok 2009 Na základě usnesení rady města č. 377 ze dne 4. dubna 2008 se radě města předkládá výroční zpráva za rok Zpráva obsahuje informace o struktuře a charakteristice organizační složky, dále materiálně technické podmínky městské policie a dále pak údaje o hospodaření, o stavební údržbě a investicích. Závěr tvoří návrhy na opatření v roce 2010.

7 7 U s n e s e n í č I. b e r e n a v ě d o m í výroční zprávu o činnosti Městské policie Nové Strašecí za rok 2009 tajemníkovi MěÚ rozeslat Výroční zprávu o činnosti městské policie za rok 2009 členům zastupitelstva města Různé a) Termín jednání zastupitelstva města Starosta města informoval o tom, že 22. zasedání zastupitelstva města Nové Strašecí svolá na den 30. června 2010 od 17:00 hod. do Přednáškového sálu MěÚ. U s n e s e n í č b e r e n a v ě d o m í termín 22. zasedání zastupitelstva města, které starosta města svolává na 30. června 2010 od 17:00 hod. do Přednáškového sálu MěÚ. b) Smlouvy se společností Rakovnicko o.p.s. Dne byly na MěÚ doručeny návrhy dvou smluv společností Rakovnicko o.p.s. a to nový text již uzavřené smlouvy o partnerství k projektu Rakovnicko v Posázaví, Posázaví na Rakovnicku a rámcová partnerská smlouva. U s n e s e n í č I. n e s o u h l a s í a) s uzavřením nové smlouvy o partnerství k projektu Rakovnicko v Posázaví, Posázaví na Rakovnicku se společností Rakovnicko o.p.s., jejímž předmětem je pořízení vybavení na realizaci kulturních, sportovních a volnočasových akcí b) s uzavřením rámcové partnerské smlouvy se společností Rakovnicko o.p.s., jejímž předmětem by měl být informační servis a poradenská činnost za roční poplatek pro rok 2010 ve výši ,- Kč

8 8 II. k o n s t a t u j e, že trvá na platnosti smlouvy o partnerství k projektu Rakovnicko v Posázaví, Posázaví na Rakovnicku uzavřené se společností Rakovnicko o.p.s. dne a schválené usnesením rady města č ze dne c) Poděkovanání za poskytnutí finančního příspěvku O nejkrásnější novostrašeckou kraslici U s n e s e n í č b e r e n a v ě d o m í poděkování muzea Nové Strašecí za poskytnutí finančního příspěvku na velikonoční soutěž O nejkrásnější novostrašeckou kraslici. d) Poděkování za grantový příspěvek U s n e s e n í č b e r e n a v ě d o m í poděkování Domova seniorů Nové Strašecí za poskytnutí grantového příspěvku na 1. ročník kulturně zábavné soutěže Senior Superstar Závěr Starosta města Ing. Pavel Vaic ukončil jednání rady města v 16:20 hod zasedání rady města se uskuteční v pondělí dne od 14:00 hod. PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. v.r. místostarosta města Ing. Pavel Vaic v.r. starosta města Zapsala: Eva Malá,

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 103. zasedání rady města, konaného dne 12. července 2010.

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 103. zasedání rady města, konaného dne 12. července 2010. Zápis ze 103. zasedání rady města, konaného dne 12. července 2010 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Ing. Miroslav Špička Zdeněk Šanda Ing. Jiří Zelenka JUDr. Jiří

Více

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 14. zasedání rady města, konaného dne 8. června 2007.

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 14. zasedání rady města, konaného dne 8. června 2007. Zápis z 14. zasedání rady města, konaného dne 8. června 2007 P ř í t o m n i: Jakub Kleindienst PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. MVDr. Zdeněk Beneš Zdeněk Šanda PhDr. Miroslav Roček - starosta města - místostarosta

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

Starostka města paní Zdeňka Marková zahájila v 15.30 hod. Hovory s občany. V rámci Hovorů s občany bylo projednáno následující:

Starostka města paní Zdeňka Marková zahájila v 15.30 hod. Hovory s občany. V rámci Hovorů s občany bylo projednáno následující: Z á p i s z XXVII. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 4. 5. 2010 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starostka města paní Zdeňka Marková

Více

Předsedající: Zdeňka Marková, starostka města. Přítomno 6 členů rady města:

Předsedající: Zdeňka Marková, starostka města. Přítomno 6 členů rady města: Zápis z 84. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 26. 7. 2010 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starostka města zahájila ve 14,40 hod. dnešní řádnou

Více

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluvena Přítomni zastupitelé: Jan Doktor (18.55 hod.),

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Zápis č. 6/2006 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 26. června 2006 v sále SK Rabštejn v Kostelci nad Orlicí.

Zápis č. 6/2006 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 26. června 2006 v sále SK Rabštejn v Kostelci nad Orlicí. Zápis č. 6/2006 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 26. června 2006 v sále SK Rabštejn v Kostelci nad Orlicí. Přítomno: Omluveni: 15 členů (2 členové zastupitelstva

Více

2. veřejné zasedání Zastupitelstva města 14.06.2012

2. veřejné zasedání Zastupitelstva města 14.06.2012 Z á p i s 2. veřejné zasedání Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou konané dne 14.06.2012 od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: dle prezenční

Více

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. 3/2012 Přítomni: Jitka Leflerová, Miroslav Oplt, Petr Sejkora, Miroslava

Více

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015.

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. Usnesení č. 67/2015 90/2015 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí Město Suchdol nad Lužnicí USNESENÍ 22. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 16. 6. 2014 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pomezí nad Ohří IČ: 00572730

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem. č. 8 / 2013

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem. č. 8 / 2013 M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m Přítomni ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 8 / 2013 konané dne 11.6.2013 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. v 15:00 hodin

Více

ZÁPIS z 23. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.3.2010

ZÁPIS z 23. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.3.2010 Místo konání: Přítomno : ZÁPIS z 23. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.3.2010 Zasedání zahájeno v 20:03 hod. zasedání ukončeno ve 22:41 hod. restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 21

Více

Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Mgr.

Více

Zápis z 26. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 24. února 2005 od 18:00 do 20:20 hodin v zasedací místnosti MěÚ Poběžovice.

Zápis z 26. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 24. února 2005 od 18:00 do 20:20 hodin v zasedací místnosti MěÚ Poběžovice. Zápis z 26. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 24. února 2005 od 18:00 do 20:20 hodin v zasedací místnosti MěÚ Poběžovice. Přítomni zastupitelé:mgr. Hynek Říha (starosta), Ing. Jindřich

Více

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 31. 3. 2010

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 31. 3. 2010 Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 31. 3. 2010 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:00 h zahájil starosta města 2. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2014, konaného dne 10.12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2014, konaného dne 10.12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2014, konaného dne 10.12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 8/2014 v 17.30 hod.

Více

ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010

ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010 ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010 Místo konání: Přítomno : Omluven: Nepřítomen: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 18 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. D.

Více

ZÁPIS č. 10/2003. Do pracovního předsednictva byli navrženi: Do návrhové komise byli jmenováni:

ZÁPIS č. 10/2003. Do pracovního předsednictva byli navrženi: Do návrhové komise byli jmenováni: - 1 - ZÁPIS č. 10/2003 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 15. 12. 2003 v sále SK Rabštejn. Přítomno: Omluveni: 20 členů zastupitelstva města, listina přítomných je

Více

ZÁPIS č. 1/2004. Do pracovního předsednictva byli navrženi a jednomyslně schváleni: Do návrhové komise byli jmenováni:

ZÁPIS č. 1/2004. Do pracovního předsednictva byli navrženi a jednomyslně schváleni: Do návrhové komise byli jmenováni: - 1 - ZÁPIS č. 1/2004 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 2. 2. 2004 v sále SK Rabštejn. Přítomno: Omluveni: 19 členů zastupitelstva města, listina přítomných je založena

Více

Zápis z 33. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 14.05.2013 v 19. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 33. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 14.05.2013 v 19. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 33. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 14.05.2013 v 19. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni: Bejčková Š., Pittr V., Melicharová J., Hanzlíková D., Kukeňová E. Omluveni: V. Pechát

Více

ZÁPIS z 18. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.6.2009

ZÁPIS z 18. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.6.2009 ZÁPIS z 18. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.6.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 20 zastupitelů dle prezenční listiny Mgr. Kořínek Zasedání

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011 které se konalo ve středu 23. 11. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 02.03.2015 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku.

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 02.03.2015 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 02.03.2015 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. Přítomni: členové ZM dle presenční listiny Omluveni: Ing.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Martina Chvostová, referentka

Více

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Přítomno dle presenční listiny 6 zastupitelů, zastupitelé pan ing. Gebauer, pan Kováč

Více