Elektronická pošta (e mail)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Elektronická pošta (e mail)"

Transkript

1 Elektronická pošta e mail Cílem této kapitoly je seznámit čtenáře s jednou z nejpoužívanějších a nejoblíbenějších služeb počítačových sítí elektronickou poštou a technologiemi, na kterých je tato služba založena. Po prostudování kapitoly by měl čtenář rozumět mechanismu výměny dat mezi e mailovým serverem a e mailovým klientem a znát princip a použití protokolů pro odesílání a přijímání elektronické pošty. Klíčové pojmy: Smtp, pop3, imap, DNS, MX záznam, standard MIME Elektronická pošta (e mail) Elektronická pošta je způsob odesílání, doručování a přijímání zpráv přes elektronické komunikační systémy. [Wikipedie] Nejedná se pouze o službu Internetu, ale jde o obecný princip, fungující na mnoha různých architekturách počítačových sítí, a to jak v Internetu, tak v různých intranetových systémech. Jako příklad můžeme jmenovat X.400 referenčního modelu ISO/OSI (poštovní systém MS Exchange firmy Microsoft), či proprietární platformu Mail602 firmy Software602. Tyto intranetové systémy používají často vlastní nestandartní protokoly, nicméně bývají spojeny s Internetem e mailovou bránou pro odesílání a příjem pošty zvenčí. Internetový systém elektronické pošty je založen na několika standardizovaných protokolech, zejména na protokolu SMTP. Tento protokol a tím i elektronická pošta založená na tomto protokolu jsou dostupné ve všech sítích architektury TCP/IP. Mezi největší výhody elektronické pošty patří: odesilatel a příjemce nemusí být současně připojeni k počítačové síti, elektronická pošta umožňuje zprávu uschovat k pozdějšímu vyřízení, zpráva je elektronickým dokumentem a lze s ní takto pracovat, úkony spojené s odesíláním a příjmem pošty je možno automatizovat, je možné nastavit pravidla pro třídění přijaté pošty a práci s ní. Ve své původní podobě vznikla elektronická pošta pro výměnu jednoduchých a krátkých textových zpráv psaných v angličtině. Teprve s otevřením se Internetu veřejnosti vyvstala potřeba přenášet pomocí elektronické pošty i dokumenty jiného typu a pro psaní zpráv používat i znaky národních abeced. Tyto požadavky pak vedly k potřebě uzpůsobit přenosové mechanismy elektronické pošty a obohatit je zejména o podporu jiných jazyků a znakových sad, rozšíření přenášených formátů, 11/6/2010 www 1

2 sjednocení způsobu přibalování příloh. Tím se z elektronické pošty stala mnohem komplexnější a univerzálnější služba, která dnes patří k nejvyužívanějším službám jakékoliv počítačové sítě. Princip fungování elektronické pošty Mezi počítači připojenými v počítačové síti probíhá výměna zpráv. Tato výměna probíhá jednak mezi koncovými počítači uživatelů a jejich poštovními servery, jednak mezi poštovními servery navzájem. Uživatelé mají na svém počítači nainstalován program, nazývaný e mailový klient (MS Outlook, Outlook Express, Netscape Mail, Eudora, Pegasus, KMail, Appl ), případně přistupují ke svému poštovnímu serveru pomocí webového rozhraní. E mailový klient stahuje zprávy z poštovního serveru pomocí protokolů POP3 nebo IMAP, případně pomocí některého z komerčních protokolů (Microsoft Exchange Server, Lotus Note). Pro odesílání zpráv z klienta na server nebo mezi servery navzájem pak slouží protokol SMTP. Při odesílání zprávy přes internet je vyžadován spolehlivý přenos zprávy i při dočasném výpadku cílového serveru. Pro adresování pošty (nalezení cílového serveru) je použita část e mailové adresy, nacházející se za Tuto část adresy (doména) Mail Transfer Agent, tedy každý server, který posílá elektronickou poštu jinému poštovnímu serveru, vyhledá ve svém DNS a zjistí mail exchange server, přijímající poštu pro danou doménu (tzv. MX záznam). Domény mívají kromě hlavního mail exchange serveru ještě záložní server, který se stará o doručování pošty v případě výpadku hlavního serveru. Pokud přesto není možné zprávu doručit, musí Mail Transfer Agent informovat odesilatele. E mailová adresa Každý uživatel musí mít pro příjem zpráv svoji vlastní e mailovou adresu, která identifikuje jeho poštovní schránku (složku na poštovním serveru). Pro odesílání zprávy není e mailová schránka nutná. E mailová adresa se skládá ze tří částí: místní část adresy (příjemce, místo určení) znak internetová doména Pro vytváření e mailové adresy platí pravidla, definovaná normou RFC Samotná e mailová adresa může být složena pouze z vymezeného okruhu znaků, mezi něž patří písmena anglické abecedy a vybraná interpunkční znaménka, 11/6/2010 www 2

3 například tečka, spojovník nebo podtržítko. Písmena jiných abeced včetně písmen s diakritikou se nepoužívají, rovněž mezera nesmí být v adrese obsažena. E mailový klient si obvykle kromě e mailové adresy vede i záznam o uživatelském jménu, přidruženému k příslušné e mailové adrese. Uživatelské jméno může být libovolné (může tedy obsahovat i znaky národních abeced), nicméně se mohou v nekompatibilních poštovních klientech zobrazovat nestandartně. Jako ochranu před spamem a automatizovanými útoky je dobré v případě zveřejnění adresy na internetu tuto uvést v podobě srozumitelné člověku, ale nesrozumitelné robotu. Např. nahradit slovem zavináč a znak. slovem tečka, případně zveřejnit e mailovou adresu v grafické podobě (jako obrázek), jejíž čtení robotem je podstatně složitější. DNS a MX záznamy DNS DNS je zkratka z anglického Domain Name System, což znamená hierarchický systém doménových jmen, sloužící primárně k převodu adres síťových prvků v doménovém tvaru (snáze zapamatovatelný uživatelem) na číselný tvar (IP adresu používanou stroji). Tento systém je spravován doménovými servery, využívajícími ke komunikaci protokol DNS. Systém DNS umožňuje také překlad IP adres na doménový tvar (PTR záznam). DNS servery i systém doménových jmen jsou organizovány hierarchicky (tvoří strom), nejvýše (kořen stromu) stojí kořenová doména tečka, hned pod ní jsou tematické či státní domény nejvyšší úrovně TLD top level domain, např. cz, edu, com, sk atd. Každý uzel stromu obsahuje informace odkazy na podřízené domény a informace o jméně, které mu bylo přiděleno (o doméně). Každá doména se pak může dále rozštěpit na dceřinné domény, ty se mohou opět dále rozštěpit atd. Tímto způsobem je zajištěn dostatečný počet doménových jmen ve jmenném prostoru. Jednoznačná identifikace každého uzlu je pak zajištěna pomocí celé cesty k doméně od TLD, přitom platí, že jedno jméno může být v jedné doméně přiděleno pouze jednou, tím je zabráněno dublování jmen ve jmenném prostoru. Z hlediska organizace je celý systém doménových jmen rozdělen na zóny, které jsou spravovány správci (organizacemi či jednotlivci). Kořenovou doménu spravuje mezinárodní organizace ICANN, kromě správy domény má na starosti distribuci velkých bloků IP adres, správu čísel autonomních systémů, deleguje pravomoci na správu jednotlivých TLD dalším subjektům a zodpovídá za celý jmenný prostor DNS. TLD pro českou republiku, tedy doménu cz, má na starosti sdružení právnických osob CZ.NIC. Tato organizace má na starosti administrativní a technickou správu domény, stanovuje pravidla přidělování subdomén. 11/6/2010 www 3

4 DNS servery Každá zóna (doména) má přidělený primární DNS server, který nese převodní informace mezi doménovým jménem a IP adresou a také informace o svých subdoménách. Tento server bývá právě jeden (z důvodů odstranění redundance údajů a jejich nekompatibility při změnách). Dále mívá každá zóna alespoň jeden či více sekundárních serverů, které bývají umístěny v jiné lokalitě a zrcadlí obsah primárního serveru. V případě nedostupnosti primárního serveru nebo v případě velkého objemu požadavků mohou funkci primárního serveru zastoupit. Dotazy na DNS server Dotazování na doménové jméno probíhá následovně: uživatel vznese dotaz, jaká IP adresa odpovídá zadanému doménovému jménu na jemu nejbližší DNS server. Adresu lokálního serveru, na který se má obracet s dotazy má každý koncový počítač uloženu ve své konfiguraci síťových parametrů. Ve většině případů tento server odpověď nezná, protože adresa neleží v jeho doméně, ale dotaz předá kořenovému serveru. Ten se obrátí na doménu nejvyšší úrovně, která je uvedena v doménovém jméně dotazu. Name server této domény dotaz přepošle na name server domény první úrovně v doménovém jméně dotazu a tak dále, až se dotaz dostane k serveru domény, která požadovanou adresu obhospodařuje. Tento name server poskytne tzv. autorizovanou (směrodatnou, ověřenou) odpověď tazateli. Odpověď k tazateli doputuje prostřednictvím původně dotázaného lokálního DNS serveru. Lokální server si ji pak ještě nějakou dobu pamatuje ve své cache paměti a je schopen ji poskytnout případnému dalšímu tazateli. V tom případě se ale bude jednat o neautorizovanou odpověď, tazatel může žádat o autorizovanou odpověď, pak se opět bude kontaktovat server domény, která požadovanou adresu obhospodařuje. Reverzní dotazy V případě reverzních dotazů je třeba vyřešit problém s opačným uspořádáním IP adresy a doménového jména. Při reverzním dotazování je pořadí bajtů v IP adrese otočeno a dotazování opět probíhá od vyhledání nejobecnější domény a poté dalších příslušných podsítí. Na odpověď reverzního dotazu se nelze zcela spoléhat, je třeba si odpověď ještě ověřit zpětným dotazováním (zadat dotaz na doménové jméno z odpovědi autorizovanému serveru a porovnat poskytnutou IP adresu). Formát DNS záznamů Záznamy autoritativního DNS serveru obsahují informace o konkrétní doméně a názvy domén nižších řádů či jejich autoritativních serverů. Záznamy bývají nejčastěji ve formě textových sobourů, kde každý řádek odpovídá jednomu DNS záznamu. Editace takového souboru pak probíhá libovolným textovým editorem a provádí ji správce (administrátor) domény. Nejobvyklejším záznamem je IP adresa, odpovídající doménovému jménu. 11/6/2010 www 4

5 Každý záznam souboru obsahuje následující položky: název domény TTL záznamu (Time To Live) délka platnosti záznamu v cache (sekundy) třída rodina protokolů, k níž se záznam vztahuje, IN znamená Internet typ záznamu (A, MX, SOA, NS, CNAME,...) hodnota Názvy domén mohou být v DNS uvedeny s tečkou na konci, pak se jedná o plně kvalifikovaný název, obsahující celou cestu od kořenové domény. Tečka na konci reprezentuje tuto kořenovou doménu. Pokud tečka na konci záznamu chybí, jedná se o relativní název a za tento název se doplní jméno aktuální domény. Typy DNS záznamů A záznam: obsahuje IPv4 adresu přiřazenou danému doménovému jménu AAA záznam: obsahuje IPv6 adresu přiřazenou danému doménovému jménu MX záznam: obsahuje informaci o poštovních serverech, obsluhujících danou doménu SOA záznam: zahajující záznam zónového souboru, vyskytuje se právě jednou. Obsahuje jméno primárního serveru, adresu elektronické pošty jejího správce a další položky. NS záznam: jméno autoritativního serveru pro danou doménu CNAME: alias, jiné jméno, používané pro stejnou doménu MX záznamy Pro doručování elektronické pošty jsou z DNS záznamů nejdůležitější záznamy typu MX. V počátcích internetu bylo při doručování elektronické pošty počítáno přímo s doručením na adresu V případě nedostupnosti adresáta poštovní klient několikrát opakoval pokus o doručení a pokud se zprávu doručit nezdařilo, ohlásil chybu a odeslal zprávu zpět odesilateli. Se vznikem dočasných (např. vytáčených) připojení ale tato možnost přestala postačovat a bylo zapotřebí vyvinout mechanismus, umožňující doručení pošty i při dočasné nedostupnosti konkrétního adresáta. Řešením je povolení používat kromě adres typu i adresy které při nedostupnosti konkrétního počítače umožní zprávu zaslat na některý z poštovních serverů pro danou doménu. Tyto servery jsou specifikovány právě v MX záznamech DNS serverů. Pro podrobnější informace o DNS doporučuji přečíst např. webové stránky info.cz. 11/6/2010 www 5

6 Protokol SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) Protokol SMTP se používá pro přenos e mailových zpráv od klienta na server a pro výměnu e mailů mezi servery. Standardy protokolu jsou popsány v RFC 821 a RFC 2821, protokol byl definován v roce Protokol je založen na architektuře klient server, komunikace mezi nimi probíhá standartně na TCP portu 25. Jako klient v komunikaci vystupuje Mail User Agent (MUA), který předává zprávu prvnímu Mail Transfer Agentovi (MTA) nebo MTA, který předává zprávu dál. Zpráva je tvořena obálkou a vlastním tělem zprávy, součástí obálky je minimálně adresa uživatele, na jehož popud byla obálka se zprávou sestavena (tzv. originator), a údaj o tom, komu je zasílána (tzv. recipient). Je přitom možné i to, aby jedna a tatáž zpráva měla více příjemců. Další informace, předmět zprávy, datum a čas jejího odeslání, přenášený obsah zprávy jsou součástí těla zprávy. Vlastní komunikace je tvořena sekvencí příkazů a odpovědí, kdy příkazy mají formu klíčových slov, následovaných parametry. Odpovědi jsou číselné, tvořené trojmístnými desítkovými čísly se specifikovaným významem. První číslo z trojice znamená celkový charakter odpovědi, druhá a třetí číslice pak dále odpověď specifikují. Případné textové řetězce odpovědí nejsou standartizovány a slouží pouze jako doplňující informace pro uživatele. Komunikace mezi klientem a serverem má několik fází: 1. Fáze navázání spojení spojení navazuje klient na portu 25, je li vše v pořádku a server je schopen žádost akceptovat, odpoví na navázání spojení číselnou odpovědí Klient dále odešle serveru příkaz HELO se svojí identifikací. Pokud je server ochoten přijímat poštu od tohoto klienta, odpoví číselnou odpovědí Následuje odeslání obálky zprávy. Většinou po příkazu HELO následuje příkaz MAIL FROM se specifikací odesilatele a dále RCPT TO se specifikací příjemce(ů) pošty. 4. Vlastní tělo zprávy je přenášeno příkazem DATA, zpráva je přenášena po řádcích a ukončena řádkou obsahující pouze tečku. 5. Po úspěšném přenosu zprávy následuje potvrzení a ukončení spojení ze strany klienta příkazem QUIT. Na příklad takovéhoto dialogu se můžete podívat např. zde: 11/6/2010 www 6

7 Hlavičky SMTP, MIME Původní podoba protokolu SMTP předpokládala pouze přenos jednoduchých textových řetězců. Protokol SMTP tedy přenáší data v textové podobě a člení je pomocí znaků CR a LF na jednotlivé řádky. Pracuje se 7 bitovou znakovou sadou, tedy dokáže pracovat pouze se znaky z původní 128 prvkové abecedy ASCII. Tento způsob je zcela nevyhovující pro přenos národních znaků a zpráv, obsahujících jiné formáty souborů než textové. Z toho důvodu byl protokol SMTP rozšířen o standard MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions), který umožňuje přenášet binární soubory a podporuje národní znaky. Dále tento standart dovoluje přiložit k e mailu přílohy různých formátů, např. obrázky, videa, programy atd., připojit k u svůj digitální podpis a posílat vícedílné zprávy. Kromě u našel tento standart uplatnění např. i v protokolu HTTP. Informace o použitém MIME se k přenášené zprávě přidávají formou hlaviček ve tvaru klíč: parametry. Klíč musí začínat na novém řádku, pokud má parametr více řádků, musí každý z řádků parametru začínat bílým znakem. Mezi standardní hlavičky protokolu SMTP patří například To:, From:, Cc:, Bcc, Subject:, atd. Mezi MIME hlavičky patří například Mime Version:, Content type:, atd. Hlavičky jsou od vlastní zprávy odděleny jedním prázdným řádkem. Přestože rozšíření MIME využívá 8 bitů, při přenosu zprávy dochází ke kódování znaků na 7 bitů. K tomuto kódování se používají různé algoritmy, nejčastěji Base64 nebo Quoted printable. Typ použitého kódování najdeme v MIME hlavičce Content- Transfer-Encoding. Protokol POP3 (Post Office Protocol) Protokol POP3 je protokolem, používaným v architektuře klient/server pro jednoduché a rychlé stahování pošty ze vzdáleného úložiště. Výhodou tohoto protokolu je, že může fugovat i v offline módu, kdy klient není trvale připojen k internetu a připojuje se pouze ve chvíli, kdy chce poštu stáhnou. V případě trvalé konektivity je výhodnější pro příjem elektronické pošty používat protokol SMTP. Standard a použití protokolu POP3 jsou definovány v normě RFC 1939, protokol byl standardizován v roce Pro komunikaci má protokol POP3 vyhrazen port 110. Komunikace mezi klientem a serverem probíhá pomocí výměny příkazů a odpovědí ve formě textových řetězců. Příkazy protokolu POP3 nerozlišují malá a velká písmena, norma RFC 1939 uvádí seznam 6 povinných a 2 nepovinných, nicméně široce implementovaných příkazů. Za příkazem mohou následovat parametry příkazu, oddělené mezerou. Každý příkaz je ukončen sekvencí CRLF. 11/6/2010 www 7

8 Odpovědi serveru jsou uvozeny sekvencí +OK nebo ERR, která indikuje stav operace. Následovat pak může textový řetězec s vysvětlením stavu. Víceřádková odpověď končí řádkem, který obsahuje pouze znak tečky a znaky <CRLF>. Stavy protokolu POP3 Protokol POP3 funguje jako stavový automat, přičemž může nabývat následujících stavů: navázání spojení Autorizace Transakce Aktualizace ukončení spojení Autorizace Po otevření TCP spojení zahajuje komunikaci server odesláním stavového řádku +OK. Pak spojení přechází do fáze autorizace, kdy klient musí prokázat oprávnění přistupovat k požadovaným informacím. Pro autorizaci jsou protokolem POP3 definované dvě volitelné metody USER/PASS a APOP. První metoda implementuje autorizaci dvojicí příkazů USER ve tvaru USER jmeno. Pokud server odpoví pozitivně +OK, následuje příkaz PASS heslo. Server porovná zadané jméno a heslo se svými údaji a pokud si odpovídají, přechází komunikace do transakční fáze. Uživatelské jméno i heslo jsou protokolem POP3 přenášeny bez jakékoliv ochrany a dají se tedy odposlechnout. Autorizace pomocí APOP obsahuje jako součást textu za stavem i unikátní časové razítko ve formátu msg id. Klient odešle příkaz APOP jméno hash, kde hash je tvořen výsledkem md5(<razítko serveru>heslo). Server provede stejný hash a výsledky porovná, pokud se shodují, je spojení autorizováno. Transakce V tomto stavu probíhá práce se schránkou uživatele, veškeré příkazy jsou zaznamenány, ale nejsou ještě realizovány. K realizaci všech požadovaných příkazů dochází až ve fázi aktualizace. Každý POP3 server musí povinně implementovat následující příkazy: 11/6/2010 www 8

9 STAT Zobrazí řádku typu +OK cislo velikost. Udává počet mailů uchovávaných ve schránce a součet jejich velikostí. Do součtů se nepočítají v relaci dříve smazané maily. LIST [n] Zobrazí seznam mailů, na každém řádku jeden. Řádek má tvar cislo velikost. Pokud je uveden nepoviný argument n, zobrazí se jenom jedna řádka s údaji o tomto mailu. RETR n Zobrazí celou zprávu s číslem n, ukončenou tečkou na samostatném řádku. DELE n Označí zprávu s číslem n jako smazanou. NOOP Neprovede nic, vrátí zpět pouze +OK. RSET Zprávy, které byly označené jako smazané, se opět obnoví. Většina POP3 serverů dále implementuje ještě další (nepovinné) příkazy: TOP n l Zobrazí kompletní hlavičky zprávy n, prázdnou řádku a prvních l řádků zprávy. UIDL [n] Zobrazí seznam mailů, na každém řádku jeden. Řádek má tvar cislo uidl, kde uidl je libovolné unikátní identifikační číslo, které server zprávě přiřadí. Toto číslo musí být pro danou zprávu neměnné nejen po čas trvání spojení, ale po čas existence zprávy vůbec. Pokud je uveden nepoviný argument n, zobrazí se jenom jedna řádka s údaji o zprávě s tímto číslem. Po odeslání příkazu QUIT přechází spojení do stavu akutalizace. Aktualizace V této fázi spojení jsou realizovány veškeré příkazy zaznamenané v transakční fázi, poté dojde k uzavření spojení. Dojde li k ukončení spojení dříve, než v transakční fázi (např. vlivem chyby či timeoutu), pak se zaznamenané změny neprovedou. Cvičení k textu: 11/6/2010 www 9

10 Napište sekvenci příkazů, kterou přečtete zprávu z poštovní schránky, následně ji vymažete ze serveru a korektně ukončíte TCP spojení. Zvolený postup ověřte pomocí klienta služby Telnet. Protokol IMAP (Internet Message Access Protocol) Protokol IMAP, podobně jako protokol POP3, slouží k načítání zpráv z poštovního serveru na klientskou aplikaci. Na rozdíl od protokolu POP3 odkáže ale navíc pracovat i se zprávami ponechanými na poštovním serveru a je optimalizován pro práci s mobilními zařízeními. Umožňuje selektivní načítání zpráv nebo načítání po částech. Podrobnosti a použití protokolu IMAP jsou popsány v dokumentu RFC 2060, případně RFC 3501 (IMAP4). Protokol IMAP pro komunikaci používá TCP port 143. Komunikace probíhá jako výměna příkazů uvozených libovolným identifikátorem a odpovědí na tyto příkazy, přičemž odpověď serveru je vždy uvozena stejným identifikátorem. Tím je zajištěna lepší orientace v odpovědích, zejména při zpracování více příkazů najednou. Server může vygenerovat odpověď, která není spojena s žádným předchozím příkazem, tyto odpovědi se nazývají neoznačené odpovědi a používá se pro ně speciální znak hvězdička *. Příkazy jsou zadávány formou textových řetězců, sada použitelných příkazů a jejich parametrů je podstatně rozsáhlejší, než u protokolu POP3. Některé příkazy protokolu IMAP: LOGIN, AUTHENTICATE CAPABILITIES CREATE, DELETE, RENAME, LIST COPY,FETCH,STORE,CLOSE SEARCH LOGOUT přihlášení uživatele zjištění možností serveru příkazy pro práci se složkami příkazy pro práci se zprávami vyhledávání ve zprávách ukončení spojení Možné odpovědi protokolu IMAP: OK znamená úspěšné dokončení dříve odeslaného příkazu, nebo doplňující údaje k neoznačené odpovědi. NO pokud je odpověď označená, znamená neúspěšné dokončení předchozího příkazu. Jako neoznačená slouží k vyjádření varovných hlášení BAD znamená, je li odpověď označena, nesprávný příkaz, nebo argument, bez označení znamená závažný problém v protokolu 11/6/2010 www 10

11 PREAUTH vystupuje vždy jako součást neoznačené odpovědi, znamená, že není potřeba zadávat příkaz LOGIN BYE vystupuje vždy jako součást neoznačené odpovědi, znamená, že server ukončil relaci Protokol IMAP funguje jako stavový automat a může nabývat následujících stavů: Vytvoření spojení Neautentizovaný stav Autentizovaný stav Práce se schránkou Ukončení spojení Zdroje: info.cz/ 11/6/2010 www 11

3.8 Elektronická pošta

3.8 Elektronická pošta Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

Elektronická pošta. elementární služba, výchozí pro některé další jedna z prvních síťových služeb vůbec. základní principy popisují

Elektronická pošta. elementární služba, výchozí pro některé další jedna z prvních síťových služeb vůbec. základní principy popisují Elektronická pošta elementární služba, výchozí pro některé další jedna z prvních síťových služeb vůbec v Internetu: protokol SMTP existují i další poštovní systémy, zpravidla propojeny s internetovou poštou

Více

Elektronická pošta... 3 Historie... 3 Technické principy... 3 Komunikační protokoly... 3 MBOX... 4 Maildir... 4 Jak funguje e-mail... 5 POP3...

Elektronická pošta... 3 Historie... 3 Technické principy... 3 Komunikační protokoly... 3 MBOX... 4 Maildir... 4 Jak funguje e-mail... 5 POP3... Elektronická pošta Elektronická pošta... 3 Historie... 3 Technické principy... 3 Komunikační protokoly... 3 MBOX... 4 Maildir... 4 Jak funguje e-mail... 5 POP3... 5 IMAP... 6 Výhody a nevýhody IMAP...

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Počítačové sítě

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Počítačové sítě Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Počítačové sítě Email Ing. Zelinka

Více

Počítačové sítě Internetový systém elektronické pošty

Počítačové sítě Internetový systém elektronické pošty Výměna elektronických zpráv mezi uživateli ukládání do schránek (mailboxes) Princip store and forward, využití MX záznamů v DNS Zpráva v původní verzi pouze text, v rozšířené verzi (specifikace MIME Multipurpose

Více

Podstata elektronické pošty

Podstata elektronické pošty Podstata elektronické pošty Elektronická pošta Komunikace v systému elektronické pošty Protokoly elektronické pošty v prostředí TCP/IP sítí Klientská prostředí elektronické pošty Tento materiál si neklade

Více

Úvod do informatiky 5)

Úvod do informatiky 5) PŘEHLED PŘEDNÁŠKY Internet Protokol a služba Jmenná služba (DNS) URL adresa Elektronická pošta Přenos souborů (FTP) World Wide Web (WWW) Téměř zapomenuté služby 1 INTERNET 2 PROTOKOL A SLUŽBA Protokol

Více

Email. email. Email spolupráce více systémů. email. Pro zajištění služby je používáno více aplikačních protokolů, např.: DNS SMTP.

Email. email. Email spolupráce více systémů. email. Pro zajištění služby je používáno více aplikačních protokolů, např.: DNS SMTP. email Email email Email spolupráce více systémů Pro zajištění služby je používáno více aplikačních protokolů, např.: DNS SMTP POP or IMAP MSGFMT (RFC822,...) a MIME Email splitting & relaying 1 relaying

Více

Schéma e-pošty. UA (User Agent) rozhraní pro uživatele MTA (Message Transfer Agent) zajišťuje dopravu dopisů. disk. odesilatel. fronta dopisů SMTP

Schéma e-pošty. UA (User Agent) rozhraní pro uživatele MTA (Message Transfer Agent) zajišťuje dopravu dopisů. disk. odesilatel. fronta dopisů SMTP Elektronická pošta Schéma e-pošty odesilatel UA disk SMTP fronta dopisů disk MTA SMTP MTA adresát UA disk POP IMAP poštovní schránka disk MTA SMTP UA (User Agent) rozhraní pro uživatele MTA (Message Transfer

Více

Identifikátor materiálu: ICT-3-03

Identifikátor materiálu: ICT-3-03 Identifikátor materiálu: ICT-3-03 Předmět Téma sady Informační a komunikační technologie Téma materiálu TCP/IP Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí architekturu TCP/IP. Druh

Více

Identifikátor materiálu: ICT-3-10

Identifikátor materiálu: ICT-3-10 Identifikátor materiálu: ICT-3-10 Předmět Téma sady Informační a komunikační technologie Téma materiálu Doména a služby Internetu Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí služby

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Cílová skupina Anotace Inovace výuky prostřednictvím šablon

Více

Přístup k transportní vrstvě z vrstvy aplikační rozhraní služeb služby pro systémové aplikace, služby pro uživatelské aplikace DNS

Přístup k transportní vrstvě z vrstvy aplikační rozhraní služeb služby pro systémové aplikace, služby pro uživatelské aplikace DNS Aplikační vrstva Přístup k transportní vrstvě z vrstvy aplikační rozhraní služeb služby pro systémové aplikace, služby pro uživatelské aplikace RIP DNS TELNET HTTP SNMP RTP SMTP FTP port UDP TCP IP 1 Aplikační

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

metodický list č. 1 Internet protokol, návaznost na nižší vrstvy, směrování

metodický list č. 1 Internet protokol, návaznost na nižší vrstvy, směrování metodický list č. 1 Internet protokol, návaznost na nižší vrstvy, směrování Cílem tohoto tematického celku je poznat formát internet protokolu (IP) a pochopit základní principy jeho fungování včetně návazných

Více

9. Systém DNS. Počítačové sítě I. 1 (6) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si problematiku struktury a tvorby doménových jmen.

9. Systém DNS. Počítačové sítě I. 1 (6) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si problematiku struktury a tvorby doménových jmen. 9. Systém DNS Studijní cíl Představíme si problematiku struktury a tvorby doménových jmen. Doba nutná k nastudování 1,5 hodiny Uvedená kapitola vychází ze zdroje [1]. Celý Internet je z hlediska pojmenovávání

Více

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Informatika pro devátý ročník

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Informatika pro devátý ročník Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Informatika pro devátý ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_5A_5_Protokoly_a_porty Vyučovací předmět: Informatika

Více

Datum vytvoření. Vytvořeno 18. října 2012. Očekávaný výstup. Žák chápe pojmy URL, IP, umí vyjmenovat běžné protokoly a ví, k čemu slouží

Datum vytvoření. Vytvořeno 18. října 2012. Očekávaný výstup. Žák chápe pojmy URL, IP, umí vyjmenovat běžné protokoly a ví, k čemu slouží Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Škola SOŠ a SOU Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Ing. Miriam Sedláčková Číslo VY_32_INOVACE_ICT.3.01 Název Teorie internetu- úvod Téma hodiny Teorie internetu Předmět

Více

Ing. Jitka Dařbujanová. E-mail, SSL, News, elektronické konference

Ing. Jitka Dařbujanová. E-mail, SSL, News, elektronické konference Ing. Jitka Dařbujanová E-mail, SSL, News, elektronické konference Elementární služba s dlouhou historií Původně určena pro přenášení pouze textových ASCII zpráv poté rozšíření MIME Pro příjem pošty potřebujete

Více

Počítačové sítě Aplikační vrstva Domain Name System (DNS)

Počítačové sítě Aplikační vrstva Domain Name System (DNS) Aplikační vrstva Domain Name System (DNS) DNS je distribuovaná databáze, kterou používají TCP/IP aplikace k mapování doménových jmen do IP adres (a naopak) DNS informace jsou rozprostřeny po množině DNS

Více

Domain Name System (DNS)

Domain Name System (DNS) Domain Name System (DNS) Co je DNS RFC 1034, 1035 řeší vzájemné převody mezi jmény a IP adresami rozšířeno na distribuovanou databází informací jména nemají žádnou vazbu s topologií sítě hierarchická struktura

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_02_18 IKT DNS domény. Radomír Soural. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_02_18 IKT DNS domény. Radomír Soural. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SOU Valašské Klobouky Radomír Soural Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název a číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy SOU Valašské Klobouky, Brumovská 456 Název klíčové aktivity III/2 Inovace

Více

Uživatel počítačové sítě

Uživatel počítačové sítě Uživatel počítačové sítě Intenzivní kurz CBA Daniel Klimeš, Ivo Šnábl Program kurzu Úterý 8.3.2005 15.00 18.00 Teoretická část Středa 9.3.2005 15.00 19.00 Praktická práce s počítačem Úterý 15.3.2005 15.00

Více

Příručka nastavení funkcí snímání

Příručka nastavení funkcí snímání Příručka nastavení funkcí snímání WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti

Více

Celosvětová síť Internet. IKT pro PD1

Celosvětová síť Internet. IKT pro PD1 Celosvětová síť Internet IKT pro PD1 Síť Internet Internet - celosvětová síť navzájem propojených počítačů, nebo specializovaných zařízení. Propojuje instituce nejrůznější povahy i soukromé osoby. Umožňuje

Více

EU-OPVK:VY_32_INOVACE_FIL9 Vojtěch Filip, 2013

EU-OPVK:VY_32_INOVACE_FIL9 Vojtěch Filip, 2013 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Tématický celek Inovace výuky ICT na BPA Název projektu Inovace a individualizace výuky Název materiálu Komunikační protokoly v počítačových sítích Číslo materiálu

Více

CAD pro. techniku prostředí (TZB) Počítačové sítě

CAD pro. techniku prostředí (TZB) Počítačové sítě VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ - ENERGETICKÝ ÚSTAV ODBOR TERMOMECHANIKY A TECHNIKY PROSTŘEDÍ CAD pro techniku prostředí (TZB) Počítačové sítě http://ottp.fme.vutbr.cz/cad/

Více

VY_32_INOVACE_IKTO2_0960 PCH

VY_32_INOVACE_IKTO2_0960 PCH VY_32_INOVACE_IKTO2_0960 PCH VÝUKOVÝ MATERIÁL V RÁMCI PROJEKTU OPVK 1.5 PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 NÁZEV PROJEKTU: ROZVOJ VZDĚLANOSTI ČÍSLO ŠABLONY: III/2 DATUM VYTVOŘENÍ:

Více

DNS, DHCP DNS, Richard Biječek

DNS, DHCP DNS, Richard Biječek DNS, DHCP Richard Biječek DNS (Domain Name System) Překlady názvů hostname Informace o službách (např. mail servery) Další služby (zpětné překlady, rozložení zátěže) Hlavní prvky DNS: DNS server(y) DNS

Více

PRAVIDLA PROVOZU ELEKTRONICKÉ POŠTY V BIOFYZIKÁLNÍM ÚSTAVU AV ČR

PRAVIDLA PROVOZU ELEKTRONICKÉ POŠTY V BIOFYZIKÁLNÍM ÚSTAVU AV ČR PRAVIDLA PROVOZU ELEKTRONICKÉ POŠTY V BIOFYZIKÁLNÍM ÚSTAVU AV ČR Článek 1 Obecná ustanovení 1. Elektronická pošta slouží pro výměnu krátkých sdělení a dokumentů formou elektronických dopisů. 2. Přístup

Více

Analýza síťového provozu. Ing. Dominik Breitenbacher Mgr. Radim Janča

Analýza síťového provozu. Ing. Dominik Breitenbacher Mgr. Radim Janča Analýza síťového provozu Ing. Dominik Breitenbacher ibreiten@fit.vutbr.cz Mgr. Radim Janča ijanca@fit.vutbr.cz Obsah cvičení Komunikace na síti a internetu Ukázka nejčastějších protokolů na internetu Zachytávání

Více

DNS server (nameserver, jmenný server) Server, který obsahuje všechny veřejné IP adresy a jejich přiřazené doménové jména a překládá je mezi sebou. Po

DNS server (nameserver, jmenný server) Server, který obsahuje všechny veřejné IP adresy a jejich přiřazené doménové jména a překládá je mezi sebou. Po Slovník pojmů AUTH ID, AUTH INFO, heslo pro transfer domény Jedinečné heslo potřebné pro převod domény k jinému registrátorovi. Heslo zasílá aktuální registrátor na e-mail držitele domény. Administrativní

Více

Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet

Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet Obsah návodu Základní informace k nastavení schránky selfnet.cz...2 Doporučené parametry nastavení e-mailového klienta...2 Základní informace k nastavení e-mailové

Více

DNS. Počítačové sítě. 11. cvičení

DNS. Počítačové sítě. 11. cvičení DNS Počítačové sítě 11. cvičení Úvod k DNS (Domain Name System) Jmenná služba používaná v Internetu Mapuje doménová jména na IP adresy a naopak Komunikace probíhá nad UDP (port 53), pro velké požadavky/odpovědi

Více

Domain Name System (DNS)

Domain Name System (DNS) Domain Name System (DNS) Petr Grygárek rek 1 Domain Name System jmenná služba používaná v Internetu mapování logických ("doménových") jmen na IP adresy (a další mapování) RFC 1034, 1035 definují koncepci,

Více

Úvod do informačních služeb Internetu

Úvod do informačních služeb Internetu Úvod do informačních služeb Internetu Rozdělení počítačových sítí Počítačové sítě se obecně rozdělují do základních typů podle toho, na jak velkém území spojují počítače a jaké spojovací prostředky k tomu

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě Počítačové sítě Počítačová síť Je soubor technických prostředků, které umožňují spojení mezi počítači a výměnu informací prostřednictvím tohoto spojení. Postupný rozvoj během druhé poloviny 20. století.

Více

Platební systém XPAY [www.xpay.cz]

Platební systém XPAY [www.xpay.cz] Platební systém XPAY [www.xpay.cz] implementace přenosu informace o doručení SMS verze 166 / 1.3.2012 1 Obsah 1 Implementace platebního systému 3 1.1 Nároky platebního systému na klienta 3 1.2 Komunikace

Více

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.)

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Předmět: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (1 v.h.) 1. VYUČOVACÍ HODINA BOZP Předmět: Základní pojmy a principy sítí (6 v.h.) 2. VYUČOVACÍ HODINA

Více

Poslední aktualizace: 1. srpna 2011

Poslední aktualizace: 1. srpna 2011 Jmenné a adresářové služby Šárka Vavrečková Ústav informatiky, FPF SU Opava http://fpf.slu.cz/~vav10ui Poslední aktualizace: 1. srpna 2011 Jmenné a adresářové služby Jmenné (názvové) služby překlad jmenných

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Správa linuxového serveru: Úvod do poštovního serveru

Správa linuxového serveru: Úvod do poštovního serveru Home» Články» Praxe» Správa linuxového serveru» Správa linuxového serveru: Úvod do... Předchozí kapitola Zpět na obsah Následující kapitola Správa linuxového serveru: Úvod do poštovního serveru Tímto dílem

Více

Téma 2 - DNS a DHCP-řešení

Téma 2 - DNS a DHCP-řešení Téma 2 - DNS a DHCP-řešení Všechny virtuální servery jsou částečně předkonfigurovány. V provozu je služba Active Directory Domain Controller, díky které jsou vytvořena doména ITAcademy a subdomény SW.ITAcademy

Více

Elektronická komunikace

Elektronická komunikace Úvod Internet jsou vlastně propojené počítače, jeho využití k přenosu zpráv se tedy okamžitě nabízí. E-mail vznikl dávno před webem, zasílání zpráv bylo možné téměř od počátku existence počítačových sítí.

Více

Další nástroje pro testování

Další nástroje pro testování Další nástroje pro testování PingPlotter grafická varianta programu ping umožňuje soustavné monitorování, archivování apod. www.pingplotter.com VisualRoute grafický traceroute visualroute.visualware.com

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

DNSSEC 22. 4. 2010. Pavel Tuček xtucek1@fi.muni.cz

DNSSEC 22. 4. 2010. Pavel Tuček xtucek1@fi.muni.cz DNSSEC 22. 4. 2010 Pavel Tuček xtucek1@fi.muni.cz Obsah 1. Co je DNS a co zajišťuje? 2. Problémy DNS. 3. Co je DNSSEC a co přináší nového? 4. Principy, technologie a algoritmy použité v DNSSEC 5. Jak DNSSEC

Více

(5) Klientské aplikace pro a web, (6) Elektronický podpis

(5) Klientské aplikace pro  a web, (6) Elektronický podpis (5) Klientské aplikace pro email a web, (6) Elektronický podpis Osnova 1. Emailový klient 1. Funkce emailového klienat 2. Internetový protokol 1. Příchozí zprávy 1. POP3 2. IMAP 3. Výhody IMAPu v porovnání

Více

Překlad jmen, instalace AD. Šimon Suchomel

Překlad jmen, instalace AD. Šimon Suchomel Překlad jmen, instalace AD Šimon Suchomel Překladové služby DNS LLMNR (Link Local Multicast Name Resolution) NetBIOS LLMNR Převzato z MCTS Self Paced Training Kit Exam 70-642.Configuring Windows Server

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Internet protokol, IP adresy, návaznost IP na nižší vrstvy

Internet protokol, IP adresy, návaznost IP na nižší vrstvy Metodický list č. 1 Internet protokol, IP adresy, návaznost IP na nižší vrstvy Cílem tohoto tematického celku je poznat formát datagramů internet protokolu (IP) a pochopit základní principy jeho fungování

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Internet a zdroje Elektronická pošta a její správa, bezpečnost

Více

1 Protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) a OSI model

1 Protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) a OSI model 1 Protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) a OSI model Protokoly určují pravidla, podle kterých se musí daná komunikační část chovat. Když budou dva počítače používat stejné komunikační

Více

Internet. Počítačová síť, adresy, domény a připojení. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Internet. Počítačová síť, adresy, domény a připojení. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Internet Počítačová síť, adresy, domény a připojení Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Počítačová síť počítačová síť = označení pro několik navzájem propojených počítačů,

Více

Internet. Jak funguje internet. Internetový prohlížeč

Internet. Jak funguje internet. Internetový prohlížeč Internet Jak funguje internet Internet celosvětové spojení mnoha miliónů počítačů serverů Server výkonný počítač připojený obvykle 24 hodin denně Funkce serveru internetu informační a prezentační médium

Více

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly.

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. 7. Aplikační vrstva Studijní cíl Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. Doba nutná k nastudování 2 hodiny Aplikační vrstva Účelem aplikační vrstvy je poskytnout aplikačním procesům

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 21 Název materiálu: Možnosti komunikace a synchronizace Ročník: Identifikace materiálu:

Více

Internet. Jak funguje internet. Připojení do internetu

Internet. Jak funguje internet. Připojení do internetu Internet Jak funguje internet Internet celosvětové spojení mnoha miliónů počítačů serverů Server výkonný počítač připojený obvykle 24 hodin denně Funkce serveru internetu informační a prezentační médium

Více

Nastavení telefonu T-Mobile MDA II

Nastavení telefonu T-Mobile MDA II Nastavení telefonu T-Mobile MDA II Telefon s integrovaným kapesním počítačem T-Mobile MDA II, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile

Více

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Datové schránky

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Datové schránky Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Nastavení datové schránky Datová schránka je elektronické úložiště, které je určené k doručování písemností státních institucí (orgánů veřejné moci)

Více

TRANSPORTY výbušnin (TranV)

TRANSPORTY výbušnin (TranV) TRANSPORTY výbušnin (TranV) Ze zákona vyplývá povinnost sledování přeprav výbušnin. Předpokladem zajištění provázanosti polohy vozidel v čase a PČR je poskytování polohy vozidla předepsaným způsobem. Komunikace

Více

Internet - základní pojmy

Internet - základní pojmy Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_07_INTERNET_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Metodický list č. 1

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Cílem tohoto předmětu je posluchačům zevrubně představit dnešní počítačové sítě, jejich technické a programové řešení. Po absolvování kurzu by posluchač měl zvládnout návrh a správu

Více

3.17 Využívané síťové protokoly

3.17 Využívané síťové protokoly Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

Analýza aplikačních protokolů

Analýza aplikačních protokolů ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická PROJEKT Č. 4 Analýza aplikačních protokolů Vypracoval: V rámci předmětu: Jan HLÍDEK Komunikace v datových sítích (X32KDS) Měřeno: 28. 4. 2008

Více

Nastavení telefonu T-Mobile MDA II

Nastavení telefonu T-Mobile MDA II Nastavení telefonu T-Mobile MDA II Telefon s integrovaným kapesním počítačem T-Mobile MDA II, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile

Více

Jan Forman Manuál 30.5.2013. CLASSIFICATIO N: public / veřejný dokument IDE NTIFICATIO N N U MBER: 0000000000001 AUTH OR:

Jan Forman Manuál 30.5.2013. CLASSIFICATIO N: public / veřejný dokument IDE NTIFICATIO N N U MBER: 0000000000001 AUTH OR: CLASSIFICATIO N: public / veřejný dokument TITLE: Manuál k webovému rozhraní hostingu P ub l i c URL: http://janforman.org/files/webhosting.pdf OFFICE NAME AND ADDRESS: --- IDE NTIFICATIO N N U MBER: 0000000000001

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Internet a zdroje Elektronická pošta a její správa, bezpečnost

Více

Zásobník protokolů TCP/IP

Zásobník protokolů TCP/IP Zásobník protokolů TCP/IP Základy počítačových sítí Lekce 3 Ing. Jiří ledvina, CSc Úvod Vysvětlení základních pojmů a principů v protokolovém zásobníku TCP/IP Porovnání s modelem ISO/OSI Adresování v Internetu

Více

Použití programu WinProxy

Použití programu WinProxy JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA INFORMATIKY Použití programu WinProxy pro připojení domácí sítě k internetu Semestrální práce z předmětu Lokální počítačové sítě

Více

X36PKO Jmenné služby Jan Kubr - X36PKO 1 4/2007

X36PKO Jmenné služby Jan Kubr - X36PKO 1 4/2007 X36PKO Jmenné služby Jan Kubr - X36PKO 1 4/2007 Program úloha jmenných služeb informace ve jmenných službách jmenné služby X.500 DNS ostatní Jan Kubr - X36PKO 2 4/2007 Úloha jmenných služeb specializovaná

Více

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/korna35h2wci)

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/korna35h2wci) III. Platné znění dotčené části vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 357/2012 Sb., o uchovávání, předávání a likvidaci provozních a lokalizačních údajů, s vyznačením změn 2 Rozsah uchovávání provozních

Více

Jak nastavit Email2SMS a SMS2Email na bráně 2N VoiceBlue Next

Jak nastavit Email2SMS a SMS2Email na bráně 2N VoiceBlue Next Jak nastavit Email2SMS a SMS2Email na bráně 2NVoiceBlue Next V tomto FAQ naleznete veškeré potřebné kroky ke správnému nastavení Email2SMS a SMS2Email funkcí v bráně 2N VoiceBlue Next. V první části tohoto

Více

Úvod do tvorby internetových aplikací

Úvod do tvorby internetových aplikací CVT6 01a Úvod do tvorby internetových aplikací Osnova předmětu (X)HTML a tvorba webu pomocí přímého zápisu kódu Tvorba web designu a skládání stránek z kousků Skriptovací jazyky na webu Návrh software

Více

JAK ČÍST TUTO PREZENTACI

JAK ČÍST TUTO PREZENTACI PŘENOSOVÉ METODY V IP SÍTÍCH, S DŮRAZEM NA BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE David Prachař, ABBAS a.s. JAK ČÍST TUTO PREZENTACI UŽIVATEL TECHNIK SPECIALISTA VÝZNAM POUŽÍVANÝCH TERMÍNŮ TERMÍN SWITCH ROUTER OSI

Více

Rodina protokolů TCP/IP, verze 2.6. Část 9: Elektronická pošta

Rodina protokolů TCP/IP, verze 2.6. Část 9: Elektronická pošta v. 2.6 Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha Rodina protokolů, verze 2.6 Část 9: Elektronická pošta Jiří Peterka, 2010 v. 2.6 co je elektronická pošta?

Více

Počítačové sítě ve vrstvách model ISO/OSI

Počítačové sítě ve vrstvách model ISO/OSI Počítačové sítě ve vrstvách model ISO/OSI Vzhledem ke komplikovanosti celého systému přenosu dat po sítích bylo vhodné nahlížet na přenosové sítě v určitých úrovních. Pro představu: Jak a čím budeme přenášet

Více

Aplikační vrstva. Přístup k transportní vrstvě z vrstvy aplikační rozhraní služeb služby pro systémové aplikace, služby pro uživatelské aplikace HTTP

Aplikační vrstva. Přístup k transportní vrstvě z vrstvy aplikační rozhraní služeb služby pro systémové aplikace, služby pro uživatelské aplikace HTTP Aplikační vrstva Přístup k transportní vrstvě z vrstvy aplikační rozhraní služeb služby pro systémové aplikace, služby pro uživatelské aplikace RIP DHCP DNS TELNET HTTP SNMP RTP SMTP FTP port UDP TCP IP

Více

File Transfer Protocol (FTP)

File Transfer Protocol (FTP) File Transfer Protocol (FTP) protokol pro přenos souborů, jeden z klasických RFC 959 přehled specifikací na http://www.wu-ftpd.org/rfc/ opět architektura klient-server navržen s ohledem na efektivní využívání

Více

Dokumentace ke službě SMS Connect. www.smsbrana.cz

Dokumentace ke službě SMS Connect. www.smsbrana.cz Dokumentace ke službě SMS Connect www.smsbrana.cz Obsah 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 1.1 Aktivace služby SMS Connect... 3 1.2 Přístupové údaje... 3 1.3 Přístupový bod služby URL adresa pro SMS Connect...

Více

Úvod do analýzy. Ústav informatiky, FPF SU Opava sarka.vavreckova@fpf.slu.cz. Poslední aktualizace: 8. prosince 2013

Úvod do analýzy. Ústav informatiky, FPF SU Opava sarka.vavreckova@fpf.slu.cz. Poslední aktualizace: 8. prosince 2013 počítačových sítí Šárka Vavrečková Ústav informatiky, FPF SU Opava sarka.vavreckova@fpf.slu.cz Poslední aktualizace: 8. prosince 2013 Základní pojmy z počítačových sítí Základní pojmy Protokol popisuje

Více

Postup nastavení bezpečné E-mailové schránky pro zákazníky Logicentra

Postup nastavení bezpečné E-mailové schránky pro zákazníky Logicentra Postup nastavení bezpečné E-mailové schránky pro zákazníky Logicentra Důvod přidělování speciálních schránek. Podle posledních statistik kolem 90 % všech E-mailů na Internetu tvoří nevyžádaná pošta. Patří

Více

Úvod do aplikací internetu a přehled možností při tvorbě webu

Úvod do aplikací internetu a přehled možností při tvorbě webu CVT6 01a Úvod do aplikací internetu a přehled možností při tvorbě webu Internet a www Internet? Služby www ftp e-mail telnet NetNews konference IM komunikace Chaty Remote Access P2P aplikace Online games

Více

Ing. Jitka Dařbujanová. TCP/IP, telnet, SSH, FTP

Ing. Jitka Dařbujanová. TCP/IP, telnet, SSH, FTP Ing. Jitka Dařbujanová TCP/IP, telnet, SSH, FTP Globální systém pro propojení počítačových sítí, který k tomuto využívá sadu protokolů TCP/IP Síť mnoha různých sítí propojených metalickými, optickými kabely,

Více

Technologie počítačových sítí 10. přednáška

Technologie počítačových sítí 10. přednáška Technologie počítačových sítí 10. přednáška Obsah desáté přednášky DNS DNS (Domain Name System) Domény a subdomény Syntaxe jména Reverzní domény Doména 0.0.127.in-addr.arpa Zóna Doména a autonomní systém

Více

L i n u x j a k o r o u t e r, f i r e w a l l, D H C P s e r v e r, p r o x y a D N S c a c h e, 2. č á s t

L i n u x j a k o r o u t e r, f i r e w a l l, D H C P s e r v e r, p r o x y a D N S c a c h e, 2. č á s t L i n u x j a k o r o u t e r, f i r e w a l l, D H C P s e r v e r, p r o x y a D N S c a c h e, 2. č á s t Lukáš Zapletal lukas.zapletal@liberix.cz P o s k y t o v a n é s l u ž b y DHCP, DNS HTTP e-mail

Více

Jak nastavit Email2SMS a SMS2Email na 2N StarGate - nové CPU 2013

Jak nastavit Email2SMS a SMS2Email na 2N StarGate - nové CPU 2013 Jak nastavit Email2SMS a SMS2Email na 2NStarGate - nové CPU 2013 V tomto FAQ naleznete veškeré potřebné kroky ke správnému nastavení Email2SMS a SMS2Email funkcí v bráně 2N StarGate. V první části tohoto

Více

Katedra softwarového inženýrství Matematicko-fyzikální fakulta UK

Katedra softwarového inženýrství Matematicko-fyzikální fakulta UK v. 2.3 Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha, verze 2.3 Jiří Peterka, 2006 v. 2.3 co je elektronická pošta? je to služba! může být realizována různými

Více

ZÁKLADNÍ ANALÝZA SÍTÍ TCP/IP

ZÁKLADNÍ ANALÝZA SÍTÍ TCP/IP ZÁKLADNÍ ANALÝZA SÍTÍ TCP/IP ÚVOD Analýza sítě je jedním z prostředků potřebných ke sledování výkonu, údržbě a odstraňování závad v počítačových sítích. Většina dnešních sítí je založena na rodině protokolů

Více

Návod k nastavení účtu v emclient (IceWarp Desktop) pro práci s IceWarp Mail serverem.

Návod k nastavení účtu v emclient (IceWarp Desktop) pro práci s IceWarp Mail serverem. Návod k nastavení účtu v emclient (IceWarp Desktop) pro práci s IceWarp Mail serverem. SmartDiscover a automatická konfigurace Umožňuje zkonfigurovat veškerá potřebná nastavení na straně serveru a poskytnout

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

Příručka rychlého nastavení snímání do e-mailu

Příručka rychlého nastavení snímání do e-mailu Xerox WorkCentre M118i Příručka rychlého nastavení snímání do e-mailu 701P42710 Tato příručka představuje pohotovou referenci k nastavení funkce snímání do e-mailu na přístroji. Naleznete v ní tyto postupy:

Více

Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí

Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1138_Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí_pwp Název školy: Číslo a název projektu:

Více