Základní škola, Šatov, okres Znojmo, příspěvková organizace Šatov č.p. 398

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola, Šatov, okres Znojmo, příspěvková organizace 671 22 Šatov č.p. 398"

Transkript

1 Zřizovatel: Městys Šatov Adresa: Základní škola, Šatov, okres Znojmo, příspěvková organizace Šatov č.p. 398

2 Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola, Šatov. okres Znojmo, příspěvková organizace Zřizovatel školy : Městys Šatov Ředitel školy: Mgr. Alena Stehlíková Zástupce ředitele školy: Mgr. Ivana Žlabová Součásti školy: Školní družina, Školní jídelna Telefon : , E- mail : Přehled o počtu žáků k Školní rok 2011/2012 celkem Počet tříd z toho spec. vyrovnávací ch Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu 1.stupeň ,6 2.stupeň ,5 Celkem Přehled o počtu žáků k Školní rok 2012/2013 celkem ,9 Počet tříd z toho spec. vyrovnávací ch Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu 1.stupeň ,6 2.stupeň ,5 Celkem ,6 Celkový počet žáků v 1.ročníku: k byl 15 žáků Celkový počet žáků v 1.ročníku: k byl 16žáků Rada školy: zřízena dne , pracuje od Sdružení rodičů při ZŠ Šatov : zřízeno dne Vzdělávací program : ŠVP Tvoříme svůj život RVP příloha pro žáky s LMP č.j. 222/2007 Výuka v rámci ind. vzděl. plánu 1., 2.,3. 4., 5.ročník 6.,7.,8.,9. ročník 2 žáci 3.ročníku 1 žákyně 4. Ročníku 1 žákyně 5.ročníku 2

3 Nepovinný předmět : nebyl ustanoven Kroužky : 1. Výtvarný kroužek 2. Tvořivé ruce 3. Kroužek českého jazyka 4. Hra na flétnu 1x 5. Sborový zpěv 6. Dyslektický 2x 7. Reedukace 1x 8. Logopedický nácvik 2x 9. Počítačový kroužek 1x 10. Přírodovědný kroužek 11. Všeználek 12. Žurnalistický kroužek 13. Šikulka / v rámci školní družiny / Kroužky byly organizovány pro žáky zdarma v rámci dobrovolné společenské činnosti. ŠJ, která je součástí školy Typ jídelny- dle výkazu V17-01 Počet Počet strávníků žáci a děti škol.prac. ostatní+ ŠJ s kuchyní ŠJ bez kuchyně K byla obnovena hostinská činnost pro cizí strávníky + dva strávníci / starobní důchodci, kteří byli v pracovně-právním vztahu k p.o. ZŠ Šatov/ Počet pracovníků školní jídelny k Fyzické osoby 2 Přepočtení na plně zaměstnané 1,6 + 0,2 /cizí strávníci / ŠD, která je součástí základní školy ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD celkem 1 30 fyz. 1 / přepoč. 0,71 Z činnosti školní družiny : Školní družina svou činností navazuje na výchovně vzdělávací proces I. stupně. Také je součástí Metodického sdružení pro I. stupeň. Školní družina plnila svoji funkci přesně dle ŠVP ŠD a Plánu školy. Kapacita školní družiny na počet 30 žáků byla během školního roku naplněna a rodiči využita. 3

4 Údaje o pracovnících školy k fyzický počet / přepočtený počet 1. Odborná a pedagogická způsobilost, dle školského zákona 563/2004 Sb. : Celkový počet pedagogických pracovníků 13/ 11,8 100% Z toho odborně a ped. způsobilých 13/ 11,8 100% 2. Počet absolventů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2013/2014( k ) nastoupili na školu: 0 3. Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2013/2014 nastoupili na školu: 1 4. Počet pedagogů, kteří v roce 2013/2014 odešli ze školy : 1 5. Věkové složení učitelů Učitelé Věk Muži Ženy do 35 let let 0 8 nad 50 let 1 4 Celkem 1 13 Rodičovská dovolená Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků Legislativa 3 AktiMat.gramotnost 1 AJ-celoroční kurz 1 Čtenářská gramotnost, 2 Školení stravování 1 BOZP, PO 1 Seminář pro dys.asistenty 3 +1 ASŠK 1 Účetní 1 MPP 1 VP 1 IT tablety,ict Vých. komise MKV 3 Agresivita 1 ADHD 1 Testování ČŠI 1 4

5 Porozumění dítěti s SPU Úspěšný nástup dítěte do ZŠ Celkem Romský asistent: Ne Jiný asistent : Ano 3 asistenti pedagoga / 1x pro3. ročník + 1x pro 4. ročník, 1x pro 5. ročník/ Výsledky výchovy a vzdělávání 2013/ Celkové hodnocení a klasifikace žáků k Ročník Počet Prospělo s Prospělo Neprospěl Opakují žáků vyznamenání bez (*) o bez (*) Celkem za I. stupeň Celkem za II Celkem stupeň za školu Snížený stupeň z chování: Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 2 2 1, Celkový počet neomluvených hodin na škole: 0 * 4.Údaje o přijímacím řízení na školu Školní rok 2013/2014 Gymnázia SOŠ SOU 4 - leté studium 6 - leté studium 8 - leté studium Počty žáků přihlášených * % 4 20 % přijatých** % 4 20 % 5

6 5. Počet absolventů ZŠ Ročník Počet žáků % z celkového počtu všech žáků 9.ročník 10 7,87 % nižší ročník 0 0 Celkem 10 7,87 % Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2013/2014 neproběhl výkon České školní inspekce. Rozhodnutí ředitele Rozhodnutí ředitele dle školského zákona 561/2004 Sb.: Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání O odkladu povinné školní docházky 0 0 O dodatečném odložení povinné školní docházky 0 0 Změna vzdělávacího programu v předmětech Ma, ČJ, 4 0 AJ -formou zpracování IVP Výuka dle Individuálního vzdělávacího plánu 10 0 Zápis do I. třídy ve šk.roce 2012/ Prodloužení školní docházky 0 0 Další údaje o škole Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti, spolupráci s institucemi mimoškolní aktivity/ Advent Šatov, Hnanice/ účasti školy v olympiádách / matematika/ v soutěžích /výtvarné, sportovní, envorimentální soutěž Recyklohraní, soutěž PAN POPELA, sběr léčivých bylin/ spolupráce školy s dalšími subjekty, občanské a zájmové sdružení /dobrovolní hasiči, PČR, MŠ Hnanice a Šatov, DDM Znojmo, Úřad práce Znojmo, Speciální školy Znojmo, OSPOD Znojmo, Obecní úřady Hnanice a Havraníky účasti žáků a pedagogů školy na životě v obci / Advent, Den dětí pořádaný ZŠ Šatov, Sportovní den,květinový den, ADRA Adopce na dálku, veřejně prospěšné sbírky Tříkrálová sbírka, lampionový průvod spojený s opékáním špekáčků / sběr pomerančové kůry sběr starého papíru spolupráce školy s Pedagogickým centrem - PPP Znojmo, SPC Brno zapojení školy do projektů EU peníze / ukončení projektu/ péče a podpora o talentované žáky péče o zaostávající, problémové žáky, žáky s SPU, LMP, o zdravotně postižené žáky Projektové dny ve spolupráci SOU Znojmo, Přímětická Znojmo NP Podyjí přednáška 6

7 ZŠ Šatov vyhlásila 2. ročník fotografické soutěže : NP PODYJÍ Spolupráce a Autoškolou Chládek v rámci BESIPU Centrum služeb pro silniční dopravu. Ve školním roce 2013/2014 neproběhl plavecký výcvik žáků. Škola spolupracuje s SPC Brno, Ibsenova č.1 a SPC Brno Novoměstská č. 21, za účelem vzdělávání žáků dle IVP v jiném vzdělávacím programu matematika, český jazyk, anglický jazyk.. Stalo se tak na žádost rodičů. Vzdělávací programy : 2. Školní vzdělávací program Tvoříme svůj život, Č.j. 222/2007 Podle tohoto programu se učili žáci : 1., 2.,3.,4., 5.. ročníku a 6.,7., 8., 9. ročníku 4. Rámcově vzdělávací program pro ZV příloha upravující vzdělávání žáků s LMP Podle tohoto programu se v rámci IVP učili žáci : 3. ročníku / 2 žáci / 4..ročníku / 1 žákyně / 5. ročníku / 1 žákyně / Základní údaje o hospodaření školy - viz samostatná příloha Údaje o prevenci sociálně - patologických jevů škola organizuje akce, které smysluplně vyplňují mimoškolní aktivity žáků / zájmové kroužky, akce školy pro veřejnost +nácvik, preventivní besedy právní vědomí, dopravní výchova, zdravý životní styl. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Probíhá již šestým rokem Adopce na dálku. Zapojení do čerpání EU peněz od , ukončení k Viz. příloha Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Dvě učitelky studovaly speciální pedagogiku - učitelství Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Škola vstoupila do projektu EU PENÍZE ŠKOLÁM oblast inovace, ukončení Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi - na pracovišti funguje ZOOS, která má možnost zasahovat a spoluutvářet běh a činnosti školy. Zhodnocení Podařilo se mnoho dalšího: Přehled nového materiálního vybavení ve školním roce 2013/ viz samostatná příloha Ve výchovně vzdělávacím procesu nadále pokračujeme: - kredity / stanovení pravidel pro jejich užívání / 6. až 9. ročník / - projektové dny / Vědecké dny / - pokračující spolupráce s SPC v Brně - vydávání školního časopisu Projekt Zdravé pískání Opětovné uzavření smlouvy pro výukový projekt Hudební školy YAMAHA pro I. stupeň - flétny - Projekt Overbaly - Projekt Zdravé zuby 7

8 - projekt Ovoce do škol - nábory středních škol Znojmo Dále pak: - kontrola a realizace ŠVP ZV a ŠVP pro ŠD - zpracování dokumentace pro PO a BOZP osobami, které mají odbornou způsobilost k plnění úkolů ve vyhledávání v prevenci rizik a zpracování příslušné dokumentace požadované v dokumentech školy - pojištění školy na pojistné události vzniklé výkonem činnosti školy Průběžné úkoly Spolupráci s mateřskými školami je zapotřebí i nadále prohlubovat.. Nepodařilo se stále dobudovat společenské prostory v blízkosti školní knihovny ekonomické důvody. Podařilo se zrealizovat výměnu oken staré budovy školy za nová, plastová, a zároveň bylo provedeno zateplení staré budovy. Kompletní oprava stropu tělovýchovného sálu, Výměn oken za nová plastová v prostoru před šatnami / spojovací krček /. Zpřístupnění internetu v celém reálu školních budov _ zakoupení WIFI. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Naše základní škola spolu s vedením a pedagogy usiluje o to, aby zde panovala příjemná atmosféra, aby škola jako komplex působila na děti nenásilně, příjemně, výchovně, a proto se snažíme spolupracovat s organizacemi a subjekty, které jsou nám při těchto aktivitách nápomocny. Škola spolupracuje s Obecními úřady Šatov, Hnanice a Havraníky. Žáci se aktivně zúčastňují vystoupení při různých slavnostních příležitostech, prezentují se na veřejnosti i v tisku. Nedílnou součástí pro naše žáky jsou akce Městské policie - město Znojmo, která probíhá v rámci minimálního preventivního programu. V budově školy existuje Schránka důvěry. Žáci se mohou anonymně svěřit se svými problémy. Nemalá i důležitá je spolupráce s místními spolky / hasiči, myslivecký svaz/. SEBEHODNOCENÍ ŠKOLY Prováděno průběžně formou v oblasti vzdělávání testy školní. Dále byly využity materiály zaslané ČŠI s náměty na testování žáků dle ročníků a vzdělávacích oblastí. / matematika, český jazyk, anglický jazyk /. V oblasti minimální prevence a v oblasti řízení školy. Pravidelné testy z hlavních předmětů čtvrtletně/, vstupní testy a závěrečné testy a testy na konci období výstupů dle RVP ZV. Dotazníky pro žáky zaměřené na to, co je zapotřebí vylepšit- změnit, v delších časových cyklech dotazníky pro rodiče. Na úrovni třídních učitelů debatní kroužky / I. stupeň/ ; třídnické hodiny + spolupráce výchovného poradce se zvolenými starosty tříd. 8

9 Školní akce 2013/2014 Září 2.9. Slavnostní zahájení Výtvarná soutěž- výhra Poppová Tereza Drakiada Říjen Dopravní výchova Přírodovědný klokan Dýňový podvečer Listopad Burza škol Vánoční dílny Advent Šatov Vánoční trhy Advent Hnanice Prosinec Divadelní představení Den otevřených dveří Vánoční pošta Dopravní výchova Divadlo Slunečnice Filmové představení Beseda o Bibli Vánoční beseda pošta Leden Poppová výhra Voda nad zlato Školní družina - divadlo předškoláci v 1. tř Zápis Školní družina beseda Školní družina čtenářská noc Výtvarná soutěž výhra Jelínek, Soška Sova Únor 5.2. Svět kolem nás Mexiko Dopravní výchova Školní karneval Březen 3.3. Divadlo ŠD 4.3. Pythagoriáda Kouzelník ŠD Ma Klokan 9

10 Duben 2.4. Volba povolání 7.4. Divadlo ŠD 8.4. Velikonoční zajíček 9.4. Dopravní výchova Velikonoční tradice Fotbalový turnaj Květen Den matek Květinový den Volba povolání DDM Znojmo 27.,29.5. Volba povolání Ikaros Červen 6.6. Výlet Kinderwelt Hatě Dopravní výchva Výlet Mikulov Táborová noc Probíhající projekty : EU PENÍZE ŠKOLÁM 1. etapa do etapa od Ukončení OVOCE DO ŠKOL určeno žákům 1. až 5. třídy A.S.A. Recyklohraní Středisko volného času Lužánky, Brno Pan Popela doplňování výuky dle nabídek doplňování výuky dle nabídek Každoroční akce, pravidelné akce : Adopce na dálku Pořádání veřejné sbírky Den proti rakovině Spolupráce s OS Život dětem Sběr papíru Sběr pomerančové kůry Možnost sběru elektroodpadu Třídění odpadu /plast,papír, sklo/ Spolupráce s NP Podyjí Spolupráce se školským zařízením pro environmentální vzdělávání Setkávání s řediteli škol se zaměřením ADRA PRAHA, všichni Tříkrálová sbírka, D.Doláková Arcadia Praha, metodik prevence Praha, všichni A.S.A. Znojmo, všichni LÉČIVA, všichni, metodik prevence JMK Brno, všichni, environmentální metodici JMK Brno, všichni, environmentální metodici NP Podyjí, všichni, environmentální metodici LIPKA, Brno; všichni, environmentální metodici 10

11 na inkluzívní vzdělávání. Spolupráce s DDM Spolupráce s PČR Spolupráce s MP Divadelní představení OŠ JMK Brno, řed.školy DDM Znojmo všichni, metodik prevence, vých.poradce všichni, metodik prevence, vých.poradce žáci I. a II. stupně, ŠD Sběr papíru : 6,1 tuny, částka7 930,- Kč Sběr pomerančové kůry : 136 kg, částka 2 874,- Kč Sběr hliníku: 17 kg, částka 204,- Kč Peníze byly převedeny na účet Občanského sdružení rodičů při ZŠ Šatov. Sběr platových víček pro Speciální školy Znojmo : kusů Poradenské služby v základní škole 1. Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy) fyzický kvalifikace, dosažené vzdělání počet specializace výchovný poradce 1 Učitelka II.stupně VŠ, magisterské / Tv, Bi / Učitelství II.stupně školní metodik prevence 1 Vychovatelka ŠD Sp Š - vychovatelství úvazek kvalifikace, dosažené vzdělání specializace školní psycholog školní speciální pedagog (netřídní* Členy pedagogického sboru jsou 3 speciální pedagogové. Poradenské služby mají stanovenou dobu ke konzultacím, ale vzhledem k tomu, že se snažíme být školou rodinného typu, mají rodiče možnost přijít do školy kdykoliv, popřípadě po vzájemné dohodě s dotyčným učitelem. Jinak poradenské služby probíhají dle plánu třídních schůzek, plánu výchovného poradce. Žákům 8. a 9. ročníku je každoročně umožněna v rámci výuky návštěva Úřadu práce ve Znojmě a je s nimi prováděna soustavná příprava na budoucí povolání. Pravidelně se zúčastňují Burzy škol na Odborném učilišti - Dvořákova ul. ve Znojmě. Hodnocení plánu výchovného poradenství je samostatnou přílohou této zprávy. 11

12 Věková struktura do 35let let 50 let důch. věk výchovný poradce 0 1 školní metodik prevence Individuální integrace Typ postižení Ročník Počet žáků SPU III., IV., VII. 1, 2, 3 LMP III., IV., V. 2,1,1 celkem 10 žáků Z toho kombinovaná vada V. 1 Hodnocení Minimálního preventivního programu ano ne věk celkem případů návykové látky: alkohol, marihuana, pervitin, heroin, kouření záškoláctví šikana gambling kriminalita rasismus jiné Hodnocení Minimálního preventivního programu je samostatnou přílohou této zprávy. Počet příloh : 9 V Šatově Vypracovala Mgr. Alena Stehlíková, ředitelka školy 12

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2006/2007 Moravské Knínice 2007 1 Zpracovala: Mgr. Hana

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2007/2008

Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2007/2008 Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2007/2008 1 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby: Základní škola Sokolnice,

Více

Základní škola Mikulov, Valtická 3

Základní škola Mikulov, Valtická 3 Základní škola Mikulov, Valtická 3 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve škol. roce 2004/2005 a) Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Mikulov, Valtická 3 Sídlo: Valtická 3, Mikulov

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno, Novoměstská 21

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno, Novoměstská 21 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno, Novoměstská 21 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Brno, Novoměstská 21 IČ

Více

Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Moravské Knínice Září 2010 Zpracovala: Mgr.

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. V ý r o č n í. z p r á v a. Školní rok 2012-2013

Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. V ý r o č n í. z p r á v a. Školní rok 2012-2013 Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a Školní rok 2012-2013 Výroční zpráva byla schválena Školskou radou dne 28. 8. 2013

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2008 / 2009. Brno, 10. 9. 2009. Zpracovala: Mgr. Eva Baráková

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2008 / 2009. Brno, 10. 9. 2009. Zpracovala: Mgr. Eva Baráková Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008 / 2009 Brno, 10. 9. 2009 Zpracovala: Mgr. Eva Baráková 1 Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009 Základní škola Brno, Novoměstská 21 1.0 Základní charakteristika

Více

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl ředitel školy

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl ředitel školy Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 srpen 2014 Mgr. Bc. Dušan Krumnikl ředitel školy Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2009 / 2010

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2009 / 2010 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009 / 2010 Brno, 17. 9. 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Baráková 1 Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní škola Brno, Novoměstská 21 1.0 Základní charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Moravské Knínice Září 2011 Zpracovala: Mgr.

Více

Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov

Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 9/ Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby: Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Brno. Košinova 22. školní rok 2014/2015

Výroční zpráva. Základní škola, Brno. Košinova 22. školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 Základní škola, Brno Košinova 22 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Brno, Košinova 22 1.2 Zřizovatel

Více

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy Výroční zpráva Obsah: - Výroční zpráva ZŠ školní rok 2013/2014 - Výroční zpráva MŠ školní rok 2013/2014 - Zpráva o hospodaření školy za rok 2013 - Přílohy, fotogalerie Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková

Více

Výroční zpráva. Základní škola a Mateřská škola, Pustiměř, okres Vyškov, PSČ 683 21

Výroční zpráva. Základní škola a Mateřská škola, Pustiměř, okres Vyškov, PSČ 683 21 Základní škola a Mateřská škola, Pustiměř, okres Vyškov, PSČ 683 21 Výroční zpráva Obsah: - Výroční zpráva ZŠ školní rok 2012/2013 - Výroční zpráva MŠ školní rok 2012/2013 - Zpráva o hospodaření školy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATE ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOLERADICE, OKRES BŘECLAV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 691 12 BOLERADICE 57 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Zprávu zpracovala: Mgr. Milena Plocková, ředitelka školy.

Více

Výroční zpráva 2011/2012. Datum projednání ve školské radě 22. 10. 2012 Datum projednání v pedagogické radě 12. 11. 2012 Podpis

Výroční zpráva 2011/2012. Datum projednání ve školské radě 22. 10. 2012 Datum projednání v pedagogické radě 12. 11. 2012 Podpis Základní škola a Mateřská škola, Šanov, okres Znojmo, příspěvková organizace Komenského 241, psč.: 671 68, pošta Hrabětice, tel.: 515 229 410, e-mail zs.sanov@zn.orgman.cz Výroční zpráva 2011/2012 Zpracovala

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Část I. Základní charakteristika školy

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009

Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009 Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009 Základní škola Brno, Milénova 14............................................. 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy:

Více

Základní škola Kobylí. Školní 661, PSČ 691 10, tel. 519 431 147. Výroční zpráva. o činnostech školy ve školním roce 2011/12

Základní škola Kobylí. Školní 661, PSČ 691 10, tel. 519 431 147. Výroční zpráva. o činnostech školy ve školním roce 2011/12 Základní škola Kobylí Školní 661, PSČ 691 10, tel. 519 431 147 Výroční zpráva o činnostech školy ve školním roce 2011/12 Zprávu zpracoval : Mgr. Vlastimil Janda, ředitel školy Základní škola Kobylí, okres

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Základní škola Kobylí. Školní 661, PSČ 691 10, tel. 519 431 147. Výroční zpráva. o činnostech školy ve školním roce 2010/11

Základní škola Kobylí. Školní 661, PSČ 691 10, tel. 519 431 147. Výroční zpráva. o činnostech školy ve školním roce 2010/11 Základní škola Kobylí Školní 661, PSČ 691 10, tel. 519 431 147 Výroční zpráva o činnostech školy ve školním roce 2010/11 Zprávu zpracoval : Mgr. Vlastimil Janda, ředitel školy Základní škola Kobylí, okres

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola Blansko, Dvorská 26. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 2008

Základní škola Blansko, Dvorská 26. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 2008 Základní škola Blansko, Dvorská 26 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 2008 srpen 2008 Mgr. Bc. Dušan Krumnikl ředitel školy 1 Základní škola Blansko, Dvorská 26 Část I. Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní a Mateřské školy Třebívlice

Výroční zpráva o činnosti Základní a Mateřské školy Třebívlice Výroční zpráva o činnosti Základní a Mateřské školy Třebívlice za období školního roku 2012 2013 Zpracoval: Mgr. Tomáš Rulf Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání a vzdělávací programy

Více