Hodnocení MPP ZŠ Bratrství Čechů a Slováků za školní rok 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hodnocení MPP ZŠ Bratrství Čechů a Slováků za školní rok 2012/2013"

Transkript

1 Hodnocení MPP ZŠ Bratrství Čechů a Slováků za školní rok 2012/2013 Preventivní aktivity ve škole probíhají ve dvou rovinách jako specifická primární prevence rizikového chování a jako nespecifická prevence. Na jejím uskutečňování se spolupodílejí třídní a netřídní učitelé, vedení školy a školní poradenské pracoviště i pracovníci jiných organizací. Ve školním roce byl minimální preventivní program naší školy poměrně rozsáhlý díky možnosti využít do konce kalendářního roku 2012 finančních prostředků z Evropské unie základním školám formou akreditovaných programů. Využili jsme dotovaných projektů prevence vedených lektory SVP Resorcia v Přerově : pro 6. ročník na téma Jak se bránit šikanování, pro 7. ročník a pro 8.ročník na téma Nenechte si ublížit a pro 9. ročník na téma Nenech sebou manipulovat. Na jaře 2013 pak proběhl preventivní program pro 9.ročník na téma Hrozby extremismu (rozsah 2 hodiny) a preventivní program na téma Jinakost, tolerance, respekt ve třídách VI.A,B, vedený lektory občanského sdružení Asi-milovaní.V těchto šestých třídách jsou romští žáci a integrovaní žáci s postižením. Lektorka PIS v Kroměříži vedla besedy o trestněprávní zodpovědnosti mladistvých pro žáky 8.ročníku, pro 2.ročník Policista, náš kamarád a besedu pro 5.ročník Bezpečné chování zaměřenou na nebezpečí internetu a mobilních telefonů. Školní metodička prevence provedla dotazníkové šetření mezi rodiči, žáky a pedagogy naší školy, jeho výsledky zveřejnila na webových stránkách školy a na jeho základě zpracovala novou školní preventivní strategii. 1. Specifická prevence Většinu aktivit a činností souvisejících s primární prevencí sociálně patologických jevů jsme sjednotili do projektu Zdravý životní styl. Probíhá dvakrát ročně ve všech třídách pod vedením třídních učitelů. Ve škole funguje školní poradenské pracoviště, ve kterém kromě výchovného poradce a metodika prevence pracuje i školní psycholog. U ŠPP je funkční schránku na dotazy, aby žáci mohli služby pracoviště využívat i v době mimo konzultační hodiny stanovené pro jeho pracovnice. Školní psycholožka si dokázala získat velkou důvěru žáků i rodičů a je velmi vytížená. V letošním školním roce jsme se při prevenci rizikového chování na 2.stupni zaměřili na peer program Velcí učí malé Bezpečná škola, rozvoj sociálního cítění při realizaci projektu Adopce na dálku a při sběru víček z plastových lahví na zakoupení speciálního kočárku pro postižené dítě. 1

2 Projekt České asociace školních metodiků prevence Drogy trochu jinak v průběhu školního roku v hodinách výchovy k občanství využívali žáci 8.ročníku. Žáky se snažíme o problematice primární prevence informovat především zařazováním příslušných témat do hodin výchovy k občanství, výchovy ke zdraví, dějepisu a přírodopisu, Pořádali jsme pro ně také besedy vedené pracovníky jiných organizací. S dobrou odezvou u žáků 8.ročníku se setkala beseda na téma gamblerství a beseda Co se to se mnou děje pro dívky ze třídy VI.A,B,C zaměřená na změny v pubertě. Naproti tomu beseda o trestněprávní zodpovědnosti mladistvých pro žáky 8.ročníku s pracovnicí PIS v KM nebyla žáky příliš dobře přijata. Projekt Adopce na dálku probíhal pod vedením výchovné poradkyně a žákovské rady. Adoptovali jsme Churchila Winstona z Keni. Cílem projektu je zprostředkovat přístup ke vzdělání nadaným dětem z Afriky, které žijí v podmínkách úplné chudoby a nemohou hradit školné, a přitom rozvíjet sociální a humanitární chování našich žáků. Problematice rostoucí agresivity mezi dětmi na obou stupních a řešení počátečních stadií šikany v některých třídách jsme věnovali mimořádnou pozornost. Přibývá dětí s výraznými problémy v rodinném zázemí, které se projevuje závažnými poruchami chování ve vztahu k učitelům i spolužáků. Školní psycholožka má lví podíl na práci s takovými dětmi, velká část řešení takových obtíží je ovšem každodenně na třídních učitelích. Primární prevence na 1. stupni byla tradičně zaměřena na zdraví, sportovní aktivity, pocit pohody ve všech oblastech školního života, zdravý životní styl, formování osobnosti, bezpečné chování ve škole i mimo ni a dodržování práv dítěte, posilování sebedůvěry, úcty a slušnosti k druhým. Vybočením z této praxe byla beseda druháků s lektorkou Policie ČR na téma Policista, náš kamarád, která se dětem velmi líbila. Akce Měsíc společné stanovení a zažití pravidel soužití mezi žáky a učiteli Září zaměření pozornosti na včasné odhalování specifických poruch učení nebo i jiných postižení široká nabídka volnočasových aktivit, zahájení práce v kroužcích nabídka konzultačních hodin třídních učitelů, výchovného poradce, školního metodika prevence nabídka propagačních materiálů o drogách a jak rozpoznat šikanování dítěte třídním učitelům pro třídní schůzky seznámení rodičů s postupem školy v případě problémů žáků s drogami, písemný souhlas rodičů s testováním v případě podezření na zneužití OPL Světluška organizace sbírky na nevidomé, dvojice žáků (získali jsme 4487 Kč) prevence školních úrazů poučení žáků od vyučujících 2

3 projektové dny Zdravý životní styl spolupráce s žákovskou radou Adopce na dálku schránka důvěry vysvětlit její funkci novým žákům informovat rodiče a občany prostřednictvím webových stránek školy o programu školy v oblasti prevence rizikového chování a zdravého životního stylu prevence úrazů před podzimními prázdninami poučení o BOZP společné školení učitelů projekt Bezpečná škola dotazníkové šetření pro účely zpracování nové školní preventivní strategie na rok na třídních schůzkách hovořit o nebezpečí drog zejména u starších žáků, kterým rodiče povolují účast na diskotékách schůzka metodiků prevence v PPP Kroměříž preventivní program pro 6. ročník na téma Jak se bránit šikanování preventivní program pro 7. ročník na téma Nenechte si ublížit (23.11.) preventivní program pro 8. ročník na téma Nenechte si ublížit preventivní program pro 9. ročník na téma Nenech sebou manipulovat (30.11.) prevence úrazů poučení o BOZP před zimními prázdninami projekt Jak jsme na tom s kouřením 8.ročník vánoční jarmark beseda na téma gamblerství pro 8.ročník projekt Bezpečná škola informace o výsledku dotazníkového šetření zveřejněna na webových stránkách školy zpracována nová školní preventivní strategie Ochrana člověka za mimořádných událostí 1.stupeň beseda Co se to se mnou děje pro dívky ze třídy VI.A,B,C zaměřená na změny v pubertě společný seminář učitelů na téma Práce s neukázněným a neprospívajícím žákem karneval peer program žákovské rady kurz společenské výchovy a tance pro žáky 9.tříd besedy o trestněprávní zodpovědnosti mladistvých pro žáky 8.ročníku s pracovníky PIS ČR19.3. beseda pro 2.ročník: Policista, náš kamarád 8.3. beseda pro 5.ročník: Bezpečné chování 8.3 preventivní program pro 9.ročník na téma Hrozby extremismu (rozsah 2 hodiny). projektové dny Zdravý životní styl profesní příprava žáků návštěva IPS ÚP Kroměříž preventivní program na téma Jinakost, tolerance, respekt ve třídách 6.A,B Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben 3

4 vyhodnocení programu Jak jsme na tom s kouřením provedli žáci 9.ročníku formou grafů nácvik školní akademie peer program Velcí učí malé 8. ročníku pro 2.ročník (Sportovní den) školní akademie peer program : Velcí učí malé 9.ročníku pro žáky 5.ročníku dotazník pro žáky hodnocení programů interaktivní seminář pro rodiče Květen Červen Metodička prevence prováděla: šetření žáků k problematice šikany a dalších projevů rizikového chování 56 žáků jednání s rodiči 26 případů shromažďovala dokumentaci a evidenci projevů rizikového chování žáků spolupracovala s OSPOD v Bystřici a Brně, pracovníky SVP Resorcia v Přerově, školní psycholožkou, výchovnou poradkyní a třídními učiteli žáků s rizikovým chováním. zúčastnila se krajské konference k prevenci rizikového chování ve Valašském Meziříčí zpracovala hodnocení MPP za školní rok 2011/12 zpracovala MPP na tento školní rok zpracovala a vyhodnotila dotazníky pro žáky, rodiče a učitele na základě dotazníkového šetření zpracovala školní preventivní strategii provádí dotazníkové šetření k projektům ve třídách zpracovala evidenci rizikového chování pro statistické účely KÚ Zlínského kraje Školní psycholožka Souhrn práce školního psychologa za školní rok V rámci povinného vzdělávání psychologů v projektu RAMPS VIP III, pod kterým pracuje, se zúčastnila těchto vzdělávacích seminářů. 1. Práce se třídou 2. Prevence užívání návykových látek a nelátkové závislosti 3. Problematika užívání PC a sociálních sítí orientovaná na téma kyberšikany a s tím souvisejících problémů. Přístupy k prevenci a práci s dětmi v této oblasti 4. Vzdělávání žáků s PAS, tvorba IVP, ŠPP při práci se žáky s PAS 5. Výcvik na SORAD 6. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s podporou asistenta pedagoga. 7. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v ZŠ podle individuálních vzdělávacích plánů Mimo projekt RAMPS VIP III. pak v rámci Testcentra Praha absolvovala: 8. Akreditovaný výcvik v diagnostické metodě Kresba postavy Nejvíce času věnovala individuálnímu kontaktu. V rámci poskytování služeb psychologického poradenství žákům s rizikovým chování, žákům s výchovnými a vzdělávacími obtížemi a žákům při rodinných potížích bylo a je v její trvalé péči 68 žáků. Konzultace s nimi byly prováděny jednou za měsíc či jednou za čtvrt roku, v pravidelných 4

5 intervalech, dle závažnosti potíží. S 8 žáky s rizikovým chováním byly vedeny konzultace každý týden, vždy před vyučováním. Jednorázový kontakt byl u 22 žáků. Pracovala se dvěma žáky se sociálními fobiemi, s pěti zvýšeně úzkostlivými žáky, s pěti žáky, u kterých se vyskytlo opakované sebepoškozování, s jedním žákem se sebevražednými myšlenkami a s jedním žákem majícím vážné duševní potíže, který je v péči psychiatra. Dále pak s jedním žákem majícím pervazivní vývojovou poruchu a s pěti žáky majícími vývojovou poruchu chování, s deseti žáky majícími pomalejší psychomotorické tempo, kde probíhá nácvik v rámci učení a pochopení látky. Pravidelně pracovala se žáky s potřebou vyrovnávacích a podpůrných opatření. Jedná se hlavně o žáky mající ve škole podporu asistenta pedagoga. S těmito pracovala vždy v pondělí první hodinu a v úterý po vyučování. V případě potřeby pak i jiné dny. V rámci individuálního kontaktu probíhal také autogenní trénink, tato relaxační technika byla opakovaně nacvičována a prováděna s pěti žáky. Krizové intervence a snaha o odstranění krizové situace byla provedena ve 22 případech. Jednalo se především o situace, kdy byl žák napaden jiným žákem, kdy mu někdo zemřel, dostal špatnou známku nebo se stal obětí kyberšikany či mu někdo vyhrožoval útokem. V pěti případech také poskytovala kariérové poradenství a to žákům osmé třídy. Dvakrát konzultovala problémové chování s pracovnicí SVP a to u společných klientů. Jednou řešila již příslušným úřadům nahlášený případ sexuálního zneužívání. Kombinovaný kontakt, došlo k velkému nárůstu tohoto typu kontaktu. Patří sem: Společná setkání žáka s rodičem či zákonným zástupcem v pracovně psychologa probíhala po vyučování, v odpoledních hodinách či v časných ranních hodinách. Psycholožka pracovala s 24 rodinami. Jednalo se o opakovaný kontakt s nastavováním pravidel a řešením patologického fungování příslušníků rodin. Se 4 rodinami pracovala pouze jednorázově. Do kombinovaného kontaktu dále patří společná setkání pracovnic OSPODu se zákonnými zástupci a žáky v pracovně psychologa. Ta probíhala v rámci šesti konzultací. Jedna konzultace proběhla přímo na OSPODu. Dále pak proběhla dvě společná setkání pedagoga s rodiči a žáky v pracovně psychologa. Vážnější případy, ale i práci se třídou pravidelně konzultovala se svou metodičkou Mgr. Šrahůlkovou na pravidelných setkáních. Jednou se účastnila skupinového setkání psychologů zapojených do projektu RAMPS VIP III, to v PPP v Kroměříži, kde se řešila práce se třídami a zkušenosti na dané škole. Práce se skupinou. Práce se skupinou probíhá v rámci: 1. Školní třídy, kde probíhají programy na zlepšení klimatu, na podporu člena třídy, sociometrické techniky na určení populárnosti ve třídě, krizové intervence ve třídě, třídnické intervenční hodiny za asistentce třídního učitele. Proběhly dvě třídnické intervenční hodiny, to ve třídě V. B a VIII. A. Dále psycholožka pracovala se třídami III. B, IV. B, V. A., B a VIII. A. Náslech byl proveden ve třídách I. A,B,C, III.B, V.A,B, VIII.A. Krizová intervence byla provedena ve třídě III. B, IV.B,V. B a VIII. A. 2. Práce se skupinou v pracovně psychologa probíhala tři pracovní dny a to v pondělí, úterý a ve středu. V pondělí probíhaly skupiny pro dívky s rizikovým chováním. 5

6 V úterý skupiny pro rozvoj kognitivních dovedností určené pro žáky ze třídy V. B. Dále pak skupiny pro změnu maladaptivního chování, určené pro chlapce. Ve středu pak skupiny pro žáky dané třídy, kteří mají možnost řešit vztahové problémy za daný týden. Skupiny pro žáky s maladaptivním chováním byly vždy tématicky zaměřeny. Probírala se témata a sebezkušenost s danou problematikou. 3. Od počátku února do konce dubna probíhaly Semináře pro žáky devátých tříd. Byly tématicky zaměřeny a končily vždy nácvikem Autogenního tréninku. Byly zaměřeny na rozvoj paměti, kdy jsem žáky seznamovala s technikami na zlepšení paměti. Dále pak na pozornost, dělali diagnostický test D2 na zjištění úrovně pozornosti, řešili reakci na stres a zátěž. Dále se věnovali hodnocení Self, copingovým strategiím, modelovým situacím. Psychodiagnostická činnost. 1. Nejvíce se diagnostikovala agresivita a osobnost žáka, asertivita, schopnost se prosadit v rámci třídy a třídního kolektivu dle psychologických testů, explorace, pozorování. Hand testem bylo diagnostikováno 65 žáků. Testem Kresba postavy poté 15 žáků. 2. Diagnostika rodiny či třídy pomocí testů Začarovaná rodina, Začarovaná třída, Koláč strachu, Čára života, Test stylů výchovy v rodině. Celkem bylo diagnostikováno 35 žáků. 3. Diagnostika dovedností - pozornost, paměť byla prováděna pouze na žádost rodičů, dále pak u žáků devátých tříd. Bylo diagnostikováno 8 žáků. Po diagnostické činnosti vždy následovalo vyhodnocení a interpretace výsledků, zpracování a návrh opatření. V rámci poskytování metodické podpory zákonným zástupcům a pedagogům byla poskytnuta metodická podpora 6 zákonným zástupcům a 2 pedagogům. Dále byla pravidelně poskytována metodická podpora asistentům pedagoga, byly vedeny pravidelné konzultace. 2. Nespecifická prevence a volnočasové aktivity Škola uskutečňuje vlastní dlouhodobé i krátkodobé ekologické projekty a projektové dny. Pracovali jsme v oblastech Voda, Energie, Odpady, Prostředí školy, Doprava. Některé úkoly byly součástí vyučování, jiné prováděli žáci v době mimoškolní a byli do nich zapojeni také rodiče (spotřeba vody v domácnostech, šetření pitnou vodou, třídění odpadu, množství produkovaného odpadu). Vytvořili jsme si Ekokodex. Každoročně organizujeme školní akademii, kde žáci prezentují výsledky své práce. Akademie se zúčastnil rekordní počet žáků a setkala se s velkým ohlasem u rodičů i bystřické veřejnosti. Další aktivity: pestrá paleta mimoškolních činností kroužky a nepovinné předměty prevence školních úrazů poučení žáků od vyučujících o BOZP spolupráce s žákovskou radou 6

7 Dopravní hřiště 4.ročník prevence úrazů před prázdninami a exkurzemi poučení o BOZP Kurz společenské výchovy a tance pro žáky 9.tříd v březnu Profesní příprava žáků návštěva 8.ročníku v IPS ÚP Kroměříž Školní akademie, do které se zapojilo více jak 260 dětí z 1. i 2. stupně školy V rámci programu environmentální výchovy proběhly tyto programy: Plníme mezinárodní projekt Ekoškola Jak jsme na tom s kouřením Hmotnost a životní styl míry a váhy žáků školy zjišťované v hodinách Tv Projektový den ke Dni Země, Den stromů, Den vody Aktivity v rámci Evropského týdne mobility Ve škole pracuje 9 nepovinných předmětů a 18 kroužků. Žáci mají možnost navštěvovat počítačovou pracovnu přístup k internetu, vyhledávání informací. Ve škole velmi dobře pracuje žákovská rada hlášení školního rádia, pravidelné schůzky s výchovnou poradkyní, školní časopis Click, soutěž TOP-třída. Škola spolupracuje se Soukromou hudební školičkou Keyboard Music výuka hry na keyboard a s keramikem. Je plněn projekt Slunce do škol, což je celoroční vyhodnocování a měření výroby elektrické energie fotovoltaickým panelem. Realizovali jsme exkurze s ekologickou náplní. Ve škole je zavedeno třídění odpadu a je zajištěna jeho recyklace, celoročně organizujeme sběr starého papíru je pro něj vyhrazeno úterý. Jako součást výchovy k udržitelnému rozvoji naše koordinátorka EVVO se žáky pravidelně připravovala hlášení do školního rozhlasu k významným ekologickým dnům. Naši žáci se aktivně zapojili do sbírky Světluška 2011 na pomoc nevidomým. 3. Vzdělávání pedagogů Rok 2010/2011 Název akce VI. krajská konference prevence rizikového chování Workshop pro sborovnu Komunikace v krizových situacích Dvoudenní seminář: Stres a zátěž v učitelské profesi První pomoc ve školství Ontogenetický vývoj žáka Osobnost učitele a žáka Jméno metodička prevence všichni pedagogičtí pracovníci vedení školy, výchovná poradkyně a metodička prevence 7

8 Práce s neukázněným a neprospívajícím žákem Den otevřených dveří SPC pro děti a žáky s vadami řeči Seminář o záškoláctví všichni pedagogičtí pracovníci ředitelka školy, speciální pedagog ředitelka školy, metodička prevence 4. Spolupráce pedagogických a nepedagogických pracovníků Ve Školním poradenském pracovišti si metodička prevence, výchovná poradkyně, školní psycholožka rozdělily kompetence, ale úzce spolupracovaly nejen navzájem, ale především s třídními učiteli, vedením školy a ostatními pedagogy. Při programech na zlepšení vztahů ve třídách spolupracovaly metodička prevence a školní psycholožka s třídními učiteli, případně s jednotlivými vyučujícími. Při realizaci projektu Zdravý životní styl, který je zaměřený na osobnostně sociální výcvik, spolupracovaly v jednotlivých třídách dvojice pedagogů třídní učitel byl jedním z nich. Mohl tak poznat své žáky mnohem blíž, než v třídnických hodinách nebo ve výuce. Také pro žáky je zajímavé vidět své učitele jinak, než v běžném vyučování. Podzimní projektový den v 8. ročníku neprobíhal po třídách, ale v dílnách, kdy v jedné pracovní dílně byla vždy skupina vytvořená losováním z žáků ze všech osmých tříd. Každou dílnu vedl jeden pedagog, takže v průběhu dne pracovaly jednotlivé skupiny celkem pod vedením pěti různých učitelů, mohly porovnávat a hodnotit. Peer program Velcí učí malé jsme v letošním školním roce zaměřili na bezpečnost. Žáci 6., 7., 8. a 9.ročníku spolu se svými třídními učiteli vypracovali program prevence bezpečného chování v různých situacích pro ročník. 5. Způsoby spolupráce s rodiči Pro rodiče s dětmi organizuje naše škola kromě třídních schůzek ještě dvakrát ročně konzultace rodičů a dětí s učiteli ( leden, červen) a dny otevřených dveří v říjnu a dubnu. Rodiče jsou informováni tiskem a písemně zápisy v žákovských knížkách, formou letáků na nástěnkách v přízemí školy a ve třídách, na třídních schůzkách ( třikrát ročně) a na webových stránkách školy a v místním tisku. Také je organizována osvěta směřující k jejich orientaci v této problematice. Rodiče byli na první třídní schůzce seznámeni s plánem činnosti Školního poradenského pracoviště a svým podpisem udělili škole souhlas k provádění šetření ve třídách a u jednotlivých žáků. Současně byli třídními učiteli seznámeni se školním řádem, jehož součástí je také postup školy při zjištění návykové psychotropní látky, preventivní program proti šikaně a sankční řád školy. 8

9 Při řešení šikany a dalších projevů rizikového chování a kázeňských přestupků se schůzek s rodiči účastní metodička prevence, třídní učitel, případně výchovná komise, ve výjimečných případech pracovníci Policie ČR a kurátorky z OSPODu v Bystřici pod Host. Škola úzce spolupracuje s Klubem rodičů. 7. Dotazníková šetření Metodička formou dotazníků prováděla zpětnou vazbu po besedách a projektech, které se týkaly primární prevence a v žákovské radě dotazníkové hodnocení práce školy, výzdoby a projektových dnů. Dále zpracovala a vyhodnotila dotazníky pro žáky, rodiče a učitele a na základě tohoto dotazníkového šetření zpracovala školní preventivní strategii Projekty primární prevence hodnotili žáci vcelku kladně, několikrát se však objevila kritika studeného chování lektorky. Beseda o gamblerství s mužem, který popisoval osobní zkušenost s tímto typem závislosti a úspěšnou cestu zpět k obyčejnému životu bez dluhů a osamělosti, vzbudila nadšený ohlas a vysoké hodnocení. Projekt Drogy trochu jinak hodnotili žáci jako náročný na udržení pozornosti, především část zaměřenou na chování, zdravotní stav, duševní zdraví, sociální zdatnost a rodinný systém. Více je zaujala část, která se týkala volného času a rekreace, školy, pracovní adaptace, vztahů k vrstevníkům a návykových látek. Nadšeného přijetí se dostalo lektorce PIS od žáků 2.ročníku při besedě Policista, můj kamarád a lektorům preventivního programu pro 9.ročník na téma Hrozby extremismu. 8. Evaluace MPP v návaznosti na nový MPP návaznost a provázanost Nově budeme spolupracovat se školní psycholožkou při realizaci preventivních projektů pro žáky 2.stupně školy na téma šikana a kyberšikana pro žáky 6. a 7. ročníku. Opakovaně budeme realizovat projekt Zdravý životní styl. Práce Školního poradenského pracoviště naší školy se velmi osvědčila. Školní psycholožka bude pokračovat v práce na plný úvazek zatím do konce kalendářního roku 2013, výborně je hodnocena rodiči, žáky i pedagogy školy. I letos budeme používat námi vytvořenou žákovskou knížku pro potřeby naší školy, jejíž součástí je i školní řád. Usnadníme tím rodičům možnost se s ním seznámit. Budeme pokračovat ve vedení výchovných deníků žáků ve třídách, ve kterých budeme průběžně sledovat jejich kázeňské a výukové problémy. Budeme pokračovat v projektu Velcí učí malé pro žáky 2. stupně a 1. stupeň v průběhu roku zaměřené na projekt Bezpečná škola koncipovaný jako peer program. V letošním školním roce obsáhne žáky od ročníku. Opět budeme spolupracovat s lektorkou MP-promotion, slíbila nám zajištění besedy na téma Co se to se mnou děje pro dívky 6.ročníku. Preventivní informační skupina Kroměříž přislíbila, že v letošní školním roce opět uskuteční besedu Trestná činnost páchaná dětmi a na dětech pro 8.ročník, Policista, náš 9

10 kamarád pro 2. ročník a Bezpečné chování pro 5.ročník, zaměřenou na nebezpečí internetu, mobilního telefonu a jak se nestát obětí protiprávního jednání. Beseda o netolismu a gamblingu přes velký úspěch nebude letos zopakována pro 8. ročník, protože lektor z pracovních důvodů nemůže. Zapojíme do projektu České asociace školních metodiků prevence s interaktivním výukovým programem Drogy trochu jinak v rámci výuky výchovy k občanství. Ukončili jsme projekt Adopce na dálku. V září zopakujeme víkendový adaptační pobyt pro nové žáky 6. ročníku, kteří přišli z okolních vesnic 9. Žádosti o dotace formou projektů na preventivní aktivity školy V letošním školním roce jsme nepodali žádost o dotaci na preventivní aktivity školy, protože školní psycholožka absolvovala tři školení na téma Prevence užívání návykových látek a nelátkové závislosti, Problematika užívání PC a sociálních sítí orientovaná na téma kyberšikany a s tím souvisejících problémů a Přístupy k prevenci a práci s dětmi v této oblasti. Projekty ve třídách povede sama. 10. Prezentace školy na veřejnosti Škola se veřejnosti prezentuje na svých webových stránkách s adresou Soutěž kolo kategorie umístění Časopis roku celostátní šk. časopisy 1. místo ve Zlínském kraji Přespolní běh okresní mladší žáci mladší žákyně starší žákyně 2. místo 4. místo 3. místo Kostelecký slavíček regionální třídy 3. místo Stolní tenis krajské starší žáci 2. místo Zeměpisná olympiáda okresní A a 6.místo Matematická olympiáda okresní B C 6. r 5. třídy 6. třídy 8. třídy 6. místo 4. místo místo místo místo Hostýnská píšťalička regionální I. kategorie místo II. kategorie místo Poznej a chraň oblastní ročník 3. místo Pythagoriáda okresní 6. ročník 2. místo Svátek poezie okresní krajské III.kategorie III.kategorie 1. místo 1. místo 10

11 O hanáckyho kohóta regionální I. kategorie II. kategorie III. kategorie 3. místo čestné uznání 3. místo Volejbal okresní st. žákyně 3. místo Coca cola cup okresní IV.kategorie 2. místo 2. kolo dívky 2. místo Pythagoriáda okresní 6. třídy místo Biologická olympiáda okresní C D Minivolejbal okresní krajské III.kategorie a 6. místo 3. místo 1. místo 4. místo PhotoCONCEST celostátní finalistka (20 nejlepších ze 1100) Pohár rozhlasu okresní mladší žáci 2. místo Živá zahrada výtvarná soutěž celostátní let let 1.a 3. místo 2. místo Ekoolympiáda okresní starší žáci 3. a 8.místo Atletický čtyřboj okresní mladší žáci starší žáci 2. místo 3. místo Zlatá srnčí trofej okresní třída 1., 2. a 3. místo Při vyhodnocení nejlepších preventivních programů Zlínského kraje za rok 2011/12 byla naší ZŠ udělena pamětní medaile za přínos k prevenci rizikového chování. Škola se jako jediná z ČR stala Evropským finalistou 2012 v soutěži U 4 energy za zopakování vítězství v soutěži Zlínská CO 2 liga, kterou pořádá Evropská komise. Škola obhájila mezinárodní titul Ekoškola na období jde o mezinárodní projekt ekologického sdružení TEREZA, který koordinuje organizace FEE (Nadace pro environmentální výchovu) a je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Pouze 5 škol z celé ČR bylo již potřetí oceněno na půdě Parlamentu ČR a my patříme mezi ně. Škole byl Klubem ekologické výchovy opětovně udělen titul na léta titul Škola udržitelného rozvoje 1. stupně. Škola je držitelkou certifikátu č. 7/2011 Mezinárodní bezpečná škola. Naplňuje tak podmínky pro zařazení do sítě Mezinárodních bezpečných škol, součásti programu Světové zdravotnické organizace Bezpečná komunita. Škola je zařazena do sítě aktivních škol Rodiče vítáni. 11

12 11. Publikační činnost Herman, O., Mgr. Začátek školního roku na ZŠ Bratrství Čechů a Slováků. Zpravodaj města Bystřice pod Hostýnem, roč. XXXIX, 2012, č.10 Vodáková, M.,Mgr. Logopedická třída. Zpravodaj města Bystřice pod Hostýnem, roč. XXXIX, 2012, č.11 Moráčková, B., Mgr. Bystřická škola Bratrství v Bruselu. Týdeník Kroměřížska Duchoňová, L., Mgr. Předvánoční luštění. Týdeník Kroměřížska Vašinová, J., Ing. Pro cenu až do Bruselu. Zpravodaj města Bystřice pod Hostýnem, roč. XL, 2013, č.1-2 Duchoňová, L., Mgr. Velké školní luštění. Zpravodaj města Bystřice pod Hostýnem, roč. XL, 2013, č.1-2 Vašinová, J., Ing. Světový den ekoškol. Bedrník, roč.11, 2013, č. 1 RNDr. Goczolová J., Mgr. Horyanská Z., Pod modrou oblohou malování na počítači. Zpravodaj města Bystřice pod Hostýnem, roč. XL, 2013, č.6 Hrdličková I. Školní zahrada jako nová. Zpravodaj města Bystřice pod Hostýnem, roč. XL, 2013, č.6 Duchoňová, L., Mgr. Detektivové v Horní Bečvě. Týdeník Kroměřížska, roč.12, č. 25, Napsali o nás: Procházková, P., Unie ocenila školáky za ekoligu. Mladá fronta Dnes Musichina, I., Mgr. Click novináři, jimž se daří. Zpravodaj města Bystřice pod Hostýnem, roč. XL, 2013, č.3 Vypracovala: RNDr. Dana Trefílková metodička prevence Mgr. Blanka Moráčková ředitelka školy 12

Základní škola Bratrství Čechů a Slováků, Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100, okres Kroměříž, příspěvková organizace

Základní škola Bratrství Čechů a Slováků, Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100, okres Kroměříž, příspěvková organizace Základní škola Bratrství Čechů a Slováků, Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100, okres Kroměříž, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 srpen 2014 Obsah: 1 Základní

Více

Školní preventivní strategie pro školní rok 2011/2012

Školní preventivní strategie pro školní rok 2011/2012 Základní škola Bratrství Čechů s Slováků Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100 PSČ 768 61, tel. 573 380 781, e-mail: info@zsbrat.cz Školní preventivní strategie pro školní rok 2011/2012 Zpracovala:

Více

Školní preventivní strategie pro školní rok 2010/2011

Školní preventivní strategie pro školní rok 2010/2011 Základní škola Bratrství Čechů s Slováků Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100 PSČ 768 61, tel. 573 380 781, e-mail: info@zsbrat.cz Školní preventivní strategie pro školní rok 2010/2011 Zpracovala:

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2014 Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006 Generála Janouška 1006 Praha 9 - Černý Most II 198 00 IČO: 613 86 898 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2014 2013-2014 V Praze dne 30.8.2014 Mgr. Ilona Šťastná

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 Komenského 1720, 686 03 Staré Město telefon: 702 278 873 zsstmesto@zsstmesto.cz www.zsstmesto.cz bankovní spojení: KB Uherské Hradiště, č.ú. 11631721/0100, IČ: 75022567

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZBOROVICE, okres Kroměříž, příspěvková organizace Sokolská 211, 768 32 Zborovice, tel. 573 369 102, mobil 606 624 119, IČO 70 839 425, www.zszborovice.cz, reditel@zszborovice.cz Minimální

Více

Výroční zpráva o činnosti. školní rok 2013-2014. Mgr. Jan Pavelka ředitel školy

Výroční zpráva o činnosti. školní rok 2013-2014. Mgr. Jan Pavelka ředitel školy Výroční zpráva o činnosti školní rok 2013-2014 Mgr. Jan Pavelka ředitel školy OBSAH Charakteristika školy... 2 Vzdělávací program... 2 Informace o vzdělávání... 2 Identifikace školy... 2 Vedení školy...

Více

ZŠ praktická a ZŠ speciální Kroměříž

ZŠ praktická a ZŠ speciální Kroměříž Základní škola praktická a Základní škola speciální Kroměříž 1.máje 29, 767 1 Kroměříž IČO: 47 93 45 81 Tel./fax 573 331 961, tel. 573 338 882, 573 338 68, 573 358 21 E-mail: zvs.km@volny.cz Bankovní spojení:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040 za školní rok 2013/2014 V Šenově 30. září 2014 Mgr. Naděžda Pavlisková ředitelka ZŠ 1 Osnova 1 Charakteristika školy... 4 1.1

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2009 2010

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2009 2010 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2009 2010 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Obsah 1 Základní údaje o škole 3 2 Charakteristika

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ROKY 2010-2013

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ROKY 2010-2013 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ROKY 2010-2013 účinnost od 1.9.2009 Zpracovala : Mgr. Martina Janoušková výchovný poradce, školní metodik prevence Schválil: Ing. Radovan MARESZ ředitel školy OBSAH OBSAH...

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1 OBSAH strana I. Základní údaje o škole 3 (název,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006 Výroční zpráva 2008/2009 Praha září 2009 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2008/2009 a o hospodaření školy za rok 2008 K tisku výroční zprávy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 V Kadani 30. 8. 2013 Mgr. Zdeněk Hosman ředitel školy Projednáno v pedagogické radě dne:

Více

za školní rok 2005-2006

za školní rok 2005-2006 Základní škola Rosice, okres Brno-venkov Pod Zahrádkami 120, 665 01 Rosice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005-2006 Ředitel školy: RNDr. Petr Lukáš -2- Část I. Základní údaje o škole a)

Více

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY. za školní rok 2013/2014

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY. za školní rok 2013/2014 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY za školní rok 2013/2014 Zpráva obsahuje část: Základní škola V Praze dne 17. 9. 2014

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013 / 2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, KARLA IV. 1024/19 příspěvková organizace tel: 475 531 139 www.zskarlaiv.cz E-mail : zsul.karlaiv@seznam.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013 / 2014 Vypracovala:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 Podle ustanovení 10 odst.3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006. Výroční zpráva 2010/2011. Praha září 2011

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006. Výroční zpráva 2010/2011. Praha září 2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006 Výroční zpráva 2010/2011 Praha září 2011 K tisku výroční zprávy byl použit recyklovaný papír. 1 V Praze dne 30.9.2011 Mgr. Ilona Šťastná ředitelka

Více

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany Výroční zpráva Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany za školní rok 2009/2010 1. Správní obvod Městská část Praha 12, Písková 830/25, 143 12 Praha 4 Modřany 2. Přesný

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více