Hodnocení MPP ZŠ Bratrství Čechů a Slováků za školní rok 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hodnocení MPP ZŠ Bratrství Čechů a Slováků za školní rok 2012/2013"

Transkript

1 Hodnocení MPP ZŠ Bratrství Čechů a Slováků za školní rok 2012/2013 Preventivní aktivity ve škole probíhají ve dvou rovinách jako specifická primární prevence rizikového chování a jako nespecifická prevence. Na jejím uskutečňování se spolupodílejí třídní a netřídní učitelé, vedení školy a školní poradenské pracoviště i pracovníci jiných organizací. Ve školním roce byl minimální preventivní program naší školy poměrně rozsáhlý díky možnosti využít do konce kalendářního roku 2012 finančních prostředků z Evropské unie základním školám formou akreditovaných programů. Využili jsme dotovaných projektů prevence vedených lektory SVP Resorcia v Přerově : pro 6. ročník na téma Jak se bránit šikanování, pro 7. ročník a pro 8.ročník na téma Nenechte si ublížit a pro 9. ročník na téma Nenech sebou manipulovat. Na jaře 2013 pak proběhl preventivní program pro 9.ročník na téma Hrozby extremismu (rozsah 2 hodiny) a preventivní program na téma Jinakost, tolerance, respekt ve třídách VI.A,B, vedený lektory občanského sdružení Asi-milovaní.V těchto šestých třídách jsou romští žáci a integrovaní žáci s postižením. Lektorka PIS v Kroměříži vedla besedy o trestněprávní zodpovědnosti mladistvých pro žáky 8.ročníku, pro 2.ročník Policista, náš kamarád a besedu pro 5.ročník Bezpečné chování zaměřenou na nebezpečí internetu a mobilních telefonů. Školní metodička prevence provedla dotazníkové šetření mezi rodiči, žáky a pedagogy naší školy, jeho výsledky zveřejnila na webových stránkách školy a na jeho základě zpracovala novou školní preventivní strategii. 1. Specifická prevence Většinu aktivit a činností souvisejících s primární prevencí sociálně patologických jevů jsme sjednotili do projektu Zdravý životní styl. Probíhá dvakrát ročně ve všech třídách pod vedením třídních učitelů. Ve škole funguje školní poradenské pracoviště, ve kterém kromě výchovného poradce a metodika prevence pracuje i školní psycholog. U ŠPP je funkční schránku na dotazy, aby žáci mohli služby pracoviště využívat i v době mimo konzultační hodiny stanovené pro jeho pracovnice. Školní psycholožka si dokázala získat velkou důvěru žáků i rodičů a je velmi vytížená. V letošním školním roce jsme se při prevenci rizikového chování na 2.stupni zaměřili na peer program Velcí učí malé Bezpečná škola, rozvoj sociálního cítění při realizaci projektu Adopce na dálku a při sběru víček z plastových lahví na zakoupení speciálního kočárku pro postižené dítě. 1

2 Projekt České asociace školních metodiků prevence Drogy trochu jinak v průběhu školního roku v hodinách výchovy k občanství využívali žáci 8.ročníku. Žáky se snažíme o problematice primární prevence informovat především zařazováním příslušných témat do hodin výchovy k občanství, výchovy ke zdraví, dějepisu a přírodopisu, Pořádali jsme pro ně také besedy vedené pracovníky jiných organizací. S dobrou odezvou u žáků 8.ročníku se setkala beseda na téma gamblerství a beseda Co se to se mnou děje pro dívky ze třídy VI.A,B,C zaměřená na změny v pubertě. Naproti tomu beseda o trestněprávní zodpovědnosti mladistvých pro žáky 8.ročníku s pracovnicí PIS v KM nebyla žáky příliš dobře přijata. Projekt Adopce na dálku probíhal pod vedením výchovné poradkyně a žákovské rady. Adoptovali jsme Churchila Winstona z Keni. Cílem projektu je zprostředkovat přístup ke vzdělání nadaným dětem z Afriky, které žijí v podmínkách úplné chudoby a nemohou hradit školné, a přitom rozvíjet sociální a humanitární chování našich žáků. Problematice rostoucí agresivity mezi dětmi na obou stupních a řešení počátečních stadií šikany v některých třídách jsme věnovali mimořádnou pozornost. Přibývá dětí s výraznými problémy v rodinném zázemí, které se projevuje závažnými poruchami chování ve vztahu k učitelům i spolužáků. Školní psycholožka má lví podíl na práci s takovými dětmi, velká část řešení takových obtíží je ovšem každodenně na třídních učitelích. Primární prevence na 1. stupni byla tradičně zaměřena na zdraví, sportovní aktivity, pocit pohody ve všech oblastech školního života, zdravý životní styl, formování osobnosti, bezpečné chování ve škole i mimo ni a dodržování práv dítěte, posilování sebedůvěry, úcty a slušnosti k druhým. Vybočením z této praxe byla beseda druháků s lektorkou Policie ČR na téma Policista, náš kamarád, která se dětem velmi líbila. Akce Měsíc společné stanovení a zažití pravidel soužití mezi žáky a učiteli Září zaměření pozornosti na včasné odhalování specifických poruch učení nebo i jiných postižení široká nabídka volnočasových aktivit, zahájení práce v kroužcích nabídka konzultačních hodin třídních učitelů, výchovného poradce, školního metodika prevence nabídka propagačních materiálů o drogách a jak rozpoznat šikanování dítěte třídním učitelům pro třídní schůzky seznámení rodičů s postupem školy v případě problémů žáků s drogami, písemný souhlas rodičů s testováním v případě podezření na zneužití OPL Světluška organizace sbírky na nevidomé, dvojice žáků (získali jsme 4487 Kč) prevence školních úrazů poučení žáků od vyučujících 2

3 projektové dny Zdravý životní styl spolupráce s žákovskou radou Adopce na dálku schránka důvěry vysvětlit její funkci novým žákům informovat rodiče a občany prostřednictvím webových stránek školy o programu školy v oblasti prevence rizikového chování a zdravého životního stylu prevence úrazů před podzimními prázdninami poučení o BOZP společné školení učitelů projekt Bezpečná škola dotazníkové šetření pro účely zpracování nové školní preventivní strategie na rok na třídních schůzkách hovořit o nebezpečí drog zejména u starších žáků, kterým rodiče povolují účast na diskotékách schůzka metodiků prevence v PPP Kroměříž preventivní program pro 6. ročník na téma Jak se bránit šikanování preventivní program pro 7. ročník na téma Nenechte si ublížit (23.11.) preventivní program pro 8. ročník na téma Nenechte si ublížit preventivní program pro 9. ročník na téma Nenech sebou manipulovat (30.11.) prevence úrazů poučení o BOZP před zimními prázdninami projekt Jak jsme na tom s kouřením 8.ročník vánoční jarmark beseda na téma gamblerství pro 8.ročník projekt Bezpečná škola informace o výsledku dotazníkového šetření zveřejněna na webových stránkách školy zpracována nová školní preventivní strategie Ochrana člověka za mimořádných událostí 1.stupeň beseda Co se to se mnou děje pro dívky ze třídy VI.A,B,C zaměřená na změny v pubertě společný seminář učitelů na téma Práce s neukázněným a neprospívajícím žákem karneval peer program žákovské rady kurz společenské výchovy a tance pro žáky 9.tříd besedy o trestněprávní zodpovědnosti mladistvých pro žáky 8.ročníku s pracovníky PIS ČR19.3. beseda pro 2.ročník: Policista, náš kamarád 8.3. beseda pro 5.ročník: Bezpečné chování 8.3 preventivní program pro 9.ročník na téma Hrozby extremismu (rozsah 2 hodiny). projektové dny Zdravý životní styl profesní příprava žáků návštěva IPS ÚP Kroměříž preventivní program na téma Jinakost, tolerance, respekt ve třídách 6.A,B Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben 3

4 vyhodnocení programu Jak jsme na tom s kouřením provedli žáci 9.ročníku formou grafů nácvik školní akademie peer program Velcí učí malé 8. ročníku pro 2.ročník (Sportovní den) školní akademie peer program : Velcí učí malé 9.ročníku pro žáky 5.ročníku dotazník pro žáky hodnocení programů interaktivní seminář pro rodiče Květen Červen Metodička prevence prováděla: šetření žáků k problematice šikany a dalších projevů rizikového chování 56 žáků jednání s rodiči 26 případů shromažďovala dokumentaci a evidenci projevů rizikového chování žáků spolupracovala s OSPOD v Bystřici a Brně, pracovníky SVP Resorcia v Přerově, školní psycholožkou, výchovnou poradkyní a třídními učiteli žáků s rizikovým chováním. zúčastnila se krajské konference k prevenci rizikového chování ve Valašském Meziříčí zpracovala hodnocení MPP za školní rok 2011/12 zpracovala MPP na tento školní rok zpracovala a vyhodnotila dotazníky pro žáky, rodiče a učitele na základě dotazníkového šetření zpracovala školní preventivní strategii provádí dotazníkové šetření k projektům ve třídách zpracovala evidenci rizikového chování pro statistické účely KÚ Zlínského kraje Školní psycholožka Souhrn práce školního psychologa za školní rok V rámci povinného vzdělávání psychologů v projektu RAMPS VIP III, pod kterým pracuje, se zúčastnila těchto vzdělávacích seminářů. 1. Práce se třídou 2. Prevence užívání návykových látek a nelátkové závislosti 3. Problematika užívání PC a sociálních sítí orientovaná na téma kyberšikany a s tím souvisejících problémů. Přístupy k prevenci a práci s dětmi v této oblasti 4. Vzdělávání žáků s PAS, tvorba IVP, ŠPP při práci se žáky s PAS 5. Výcvik na SORAD 6. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s podporou asistenta pedagoga. 7. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v ZŠ podle individuálních vzdělávacích plánů Mimo projekt RAMPS VIP III. pak v rámci Testcentra Praha absolvovala: 8. Akreditovaný výcvik v diagnostické metodě Kresba postavy Nejvíce času věnovala individuálnímu kontaktu. V rámci poskytování služeb psychologického poradenství žákům s rizikovým chování, žákům s výchovnými a vzdělávacími obtížemi a žákům při rodinných potížích bylo a je v její trvalé péči 68 žáků. Konzultace s nimi byly prováděny jednou za měsíc či jednou za čtvrt roku, v pravidelných 4

5 intervalech, dle závažnosti potíží. S 8 žáky s rizikovým chováním byly vedeny konzultace každý týden, vždy před vyučováním. Jednorázový kontakt byl u 22 žáků. Pracovala se dvěma žáky se sociálními fobiemi, s pěti zvýšeně úzkostlivými žáky, s pěti žáky, u kterých se vyskytlo opakované sebepoškozování, s jedním žákem se sebevražednými myšlenkami a s jedním žákem majícím vážné duševní potíže, který je v péči psychiatra. Dále pak s jedním žákem majícím pervazivní vývojovou poruchu a s pěti žáky majícími vývojovou poruchu chování, s deseti žáky majícími pomalejší psychomotorické tempo, kde probíhá nácvik v rámci učení a pochopení látky. Pravidelně pracovala se žáky s potřebou vyrovnávacích a podpůrných opatření. Jedná se hlavně o žáky mající ve škole podporu asistenta pedagoga. S těmito pracovala vždy v pondělí první hodinu a v úterý po vyučování. V případě potřeby pak i jiné dny. V rámci individuálního kontaktu probíhal také autogenní trénink, tato relaxační technika byla opakovaně nacvičována a prováděna s pěti žáky. Krizové intervence a snaha o odstranění krizové situace byla provedena ve 22 případech. Jednalo se především o situace, kdy byl žák napaden jiným žákem, kdy mu někdo zemřel, dostal špatnou známku nebo se stal obětí kyberšikany či mu někdo vyhrožoval útokem. V pěti případech také poskytovala kariérové poradenství a to žákům osmé třídy. Dvakrát konzultovala problémové chování s pracovnicí SVP a to u společných klientů. Jednou řešila již příslušným úřadům nahlášený případ sexuálního zneužívání. Kombinovaný kontakt, došlo k velkému nárůstu tohoto typu kontaktu. Patří sem: Společná setkání žáka s rodičem či zákonným zástupcem v pracovně psychologa probíhala po vyučování, v odpoledních hodinách či v časných ranních hodinách. Psycholožka pracovala s 24 rodinami. Jednalo se o opakovaný kontakt s nastavováním pravidel a řešením patologického fungování příslušníků rodin. Se 4 rodinami pracovala pouze jednorázově. Do kombinovaného kontaktu dále patří společná setkání pracovnic OSPODu se zákonnými zástupci a žáky v pracovně psychologa. Ta probíhala v rámci šesti konzultací. Jedna konzultace proběhla přímo na OSPODu. Dále pak proběhla dvě společná setkání pedagoga s rodiči a žáky v pracovně psychologa. Vážnější případy, ale i práci se třídou pravidelně konzultovala se svou metodičkou Mgr. Šrahůlkovou na pravidelných setkáních. Jednou se účastnila skupinového setkání psychologů zapojených do projektu RAMPS VIP III, to v PPP v Kroměříži, kde se řešila práce se třídami a zkušenosti na dané škole. Práce se skupinou. Práce se skupinou probíhá v rámci: 1. Školní třídy, kde probíhají programy na zlepšení klimatu, na podporu člena třídy, sociometrické techniky na určení populárnosti ve třídě, krizové intervence ve třídě, třídnické intervenční hodiny za asistentce třídního učitele. Proběhly dvě třídnické intervenční hodiny, to ve třídě V. B a VIII. A. Dále psycholožka pracovala se třídami III. B, IV. B, V. A., B a VIII. A. Náslech byl proveden ve třídách I. A,B,C, III.B, V.A,B, VIII.A. Krizová intervence byla provedena ve třídě III. B, IV.B,V. B a VIII. A. 2. Práce se skupinou v pracovně psychologa probíhala tři pracovní dny a to v pondělí, úterý a ve středu. V pondělí probíhaly skupiny pro dívky s rizikovým chováním. 5

6 V úterý skupiny pro rozvoj kognitivních dovedností určené pro žáky ze třídy V. B. Dále pak skupiny pro změnu maladaptivního chování, určené pro chlapce. Ve středu pak skupiny pro žáky dané třídy, kteří mají možnost řešit vztahové problémy za daný týden. Skupiny pro žáky s maladaptivním chováním byly vždy tématicky zaměřeny. Probírala se témata a sebezkušenost s danou problematikou. 3. Od počátku února do konce dubna probíhaly Semináře pro žáky devátých tříd. Byly tématicky zaměřeny a končily vždy nácvikem Autogenního tréninku. Byly zaměřeny na rozvoj paměti, kdy jsem žáky seznamovala s technikami na zlepšení paměti. Dále pak na pozornost, dělali diagnostický test D2 na zjištění úrovně pozornosti, řešili reakci na stres a zátěž. Dále se věnovali hodnocení Self, copingovým strategiím, modelovým situacím. Psychodiagnostická činnost. 1. Nejvíce se diagnostikovala agresivita a osobnost žáka, asertivita, schopnost se prosadit v rámci třídy a třídního kolektivu dle psychologických testů, explorace, pozorování. Hand testem bylo diagnostikováno 65 žáků. Testem Kresba postavy poté 15 žáků. 2. Diagnostika rodiny či třídy pomocí testů Začarovaná rodina, Začarovaná třída, Koláč strachu, Čára života, Test stylů výchovy v rodině. Celkem bylo diagnostikováno 35 žáků. 3. Diagnostika dovedností - pozornost, paměť byla prováděna pouze na žádost rodičů, dále pak u žáků devátých tříd. Bylo diagnostikováno 8 žáků. Po diagnostické činnosti vždy následovalo vyhodnocení a interpretace výsledků, zpracování a návrh opatření. V rámci poskytování metodické podpory zákonným zástupcům a pedagogům byla poskytnuta metodická podpora 6 zákonným zástupcům a 2 pedagogům. Dále byla pravidelně poskytována metodická podpora asistentům pedagoga, byly vedeny pravidelné konzultace. 2. Nespecifická prevence a volnočasové aktivity Škola uskutečňuje vlastní dlouhodobé i krátkodobé ekologické projekty a projektové dny. Pracovali jsme v oblastech Voda, Energie, Odpady, Prostředí školy, Doprava. Některé úkoly byly součástí vyučování, jiné prováděli žáci v době mimoškolní a byli do nich zapojeni také rodiče (spotřeba vody v domácnostech, šetření pitnou vodou, třídění odpadu, množství produkovaného odpadu). Vytvořili jsme si Ekokodex. Každoročně organizujeme školní akademii, kde žáci prezentují výsledky své práce. Akademie se zúčastnil rekordní počet žáků a setkala se s velkým ohlasem u rodičů i bystřické veřejnosti. Další aktivity: pestrá paleta mimoškolních činností kroužky a nepovinné předměty prevence školních úrazů poučení žáků od vyučujících o BOZP spolupráce s žákovskou radou 6

7 Dopravní hřiště 4.ročník prevence úrazů před prázdninami a exkurzemi poučení o BOZP Kurz společenské výchovy a tance pro žáky 9.tříd v březnu Profesní příprava žáků návštěva 8.ročníku v IPS ÚP Kroměříž Školní akademie, do které se zapojilo více jak 260 dětí z 1. i 2. stupně školy V rámci programu environmentální výchovy proběhly tyto programy: Plníme mezinárodní projekt Ekoškola Jak jsme na tom s kouřením Hmotnost a životní styl míry a váhy žáků školy zjišťované v hodinách Tv Projektový den ke Dni Země, Den stromů, Den vody Aktivity v rámci Evropského týdne mobility Ve škole pracuje 9 nepovinných předmětů a 18 kroužků. Žáci mají možnost navštěvovat počítačovou pracovnu přístup k internetu, vyhledávání informací. Ve škole velmi dobře pracuje žákovská rada hlášení školního rádia, pravidelné schůzky s výchovnou poradkyní, školní časopis Click, soutěž TOP-třída. Škola spolupracuje se Soukromou hudební školičkou Keyboard Music výuka hry na keyboard a s keramikem. Je plněn projekt Slunce do škol, což je celoroční vyhodnocování a měření výroby elektrické energie fotovoltaickým panelem. Realizovali jsme exkurze s ekologickou náplní. Ve škole je zavedeno třídění odpadu a je zajištěna jeho recyklace, celoročně organizujeme sběr starého papíru je pro něj vyhrazeno úterý. Jako součást výchovy k udržitelnému rozvoji naše koordinátorka EVVO se žáky pravidelně připravovala hlášení do školního rozhlasu k významným ekologickým dnům. Naši žáci se aktivně zapojili do sbírky Světluška 2011 na pomoc nevidomým. 3. Vzdělávání pedagogů Rok 2010/2011 Název akce VI. krajská konference prevence rizikového chování Workshop pro sborovnu Komunikace v krizových situacích Dvoudenní seminář: Stres a zátěž v učitelské profesi První pomoc ve školství Ontogenetický vývoj žáka Osobnost učitele a žáka Jméno metodička prevence všichni pedagogičtí pracovníci vedení školy, výchovná poradkyně a metodička prevence 7

8 Práce s neukázněným a neprospívajícím žákem Den otevřených dveří SPC pro děti a žáky s vadami řeči Seminář o záškoláctví všichni pedagogičtí pracovníci ředitelka školy, speciální pedagog ředitelka školy, metodička prevence 4. Spolupráce pedagogických a nepedagogických pracovníků Ve Školním poradenském pracovišti si metodička prevence, výchovná poradkyně, školní psycholožka rozdělily kompetence, ale úzce spolupracovaly nejen navzájem, ale především s třídními učiteli, vedením školy a ostatními pedagogy. Při programech na zlepšení vztahů ve třídách spolupracovaly metodička prevence a školní psycholožka s třídními učiteli, případně s jednotlivými vyučujícími. Při realizaci projektu Zdravý životní styl, který je zaměřený na osobnostně sociální výcvik, spolupracovaly v jednotlivých třídách dvojice pedagogů třídní učitel byl jedním z nich. Mohl tak poznat své žáky mnohem blíž, než v třídnických hodinách nebo ve výuce. Také pro žáky je zajímavé vidět své učitele jinak, než v běžném vyučování. Podzimní projektový den v 8. ročníku neprobíhal po třídách, ale v dílnách, kdy v jedné pracovní dílně byla vždy skupina vytvořená losováním z žáků ze všech osmých tříd. Každou dílnu vedl jeden pedagog, takže v průběhu dne pracovaly jednotlivé skupiny celkem pod vedením pěti různých učitelů, mohly porovnávat a hodnotit. Peer program Velcí učí malé jsme v letošním školním roce zaměřili na bezpečnost. Žáci 6., 7., 8. a 9.ročníku spolu se svými třídními učiteli vypracovali program prevence bezpečného chování v různých situacích pro ročník. 5. Způsoby spolupráce s rodiči Pro rodiče s dětmi organizuje naše škola kromě třídních schůzek ještě dvakrát ročně konzultace rodičů a dětí s učiteli ( leden, červen) a dny otevřených dveří v říjnu a dubnu. Rodiče jsou informováni tiskem a písemně zápisy v žákovských knížkách, formou letáků na nástěnkách v přízemí školy a ve třídách, na třídních schůzkách ( třikrát ročně) a na webových stránkách školy a v místním tisku. Také je organizována osvěta směřující k jejich orientaci v této problematice. Rodiče byli na první třídní schůzce seznámeni s plánem činnosti Školního poradenského pracoviště a svým podpisem udělili škole souhlas k provádění šetření ve třídách a u jednotlivých žáků. Současně byli třídními učiteli seznámeni se školním řádem, jehož součástí je také postup školy při zjištění návykové psychotropní látky, preventivní program proti šikaně a sankční řád školy. 8

9 Při řešení šikany a dalších projevů rizikového chování a kázeňských přestupků se schůzek s rodiči účastní metodička prevence, třídní učitel, případně výchovná komise, ve výjimečných případech pracovníci Policie ČR a kurátorky z OSPODu v Bystřici pod Host. Škola úzce spolupracuje s Klubem rodičů. 7. Dotazníková šetření Metodička formou dotazníků prováděla zpětnou vazbu po besedách a projektech, které se týkaly primární prevence a v žákovské radě dotazníkové hodnocení práce školy, výzdoby a projektových dnů. Dále zpracovala a vyhodnotila dotazníky pro žáky, rodiče a učitele a na základě tohoto dotazníkového šetření zpracovala školní preventivní strategii Projekty primární prevence hodnotili žáci vcelku kladně, několikrát se však objevila kritika studeného chování lektorky. Beseda o gamblerství s mužem, který popisoval osobní zkušenost s tímto typem závislosti a úspěšnou cestu zpět k obyčejnému životu bez dluhů a osamělosti, vzbudila nadšený ohlas a vysoké hodnocení. Projekt Drogy trochu jinak hodnotili žáci jako náročný na udržení pozornosti, především část zaměřenou na chování, zdravotní stav, duševní zdraví, sociální zdatnost a rodinný systém. Více je zaujala část, která se týkala volného času a rekreace, školy, pracovní adaptace, vztahů k vrstevníkům a návykových látek. Nadšeného přijetí se dostalo lektorce PIS od žáků 2.ročníku při besedě Policista, můj kamarád a lektorům preventivního programu pro 9.ročník na téma Hrozby extremismu. 8. Evaluace MPP v návaznosti na nový MPP návaznost a provázanost Nově budeme spolupracovat se školní psycholožkou při realizaci preventivních projektů pro žáky 2.stupně školy na téma šikana a kyberšikana pro žáky 6. a 7. ročníku. Opakovaně budeme realizovat projekt Zdravý životní styl. Práce Školního poradenského pracoviště naší školy se velmi osvědčila. Školní psycholožka bude pokračovat v práce na plný úvazek zatím do konce kalendářního roku 2013, výborně je hodnocena rodiči, žáky i pedagogy školy. I letos budeme používat námi vytvořenou žákovskou knížku pro potřeby naší školy, jejíž součástí je i školní řád. Usnadníme tím rodičům možnost se s ním seznámit. Budeme pokračovat ve vedení výchovných deníků žáků ve třídách, ve kterých budeme průběžně sledovat jejich kázeňské a výukové problémy. Budeme pokračovat v projektu Velcí učí malé pro žáky 2. stupně a 1. stupeň v průběhu roku zaměřené na projekt Bezpečná škola koncipovaný jako peer program. V letošním školním roce obsáhne žáky od ročníku. Opět budeme spolupracovat s lektorkou MP-promotion, slíbila nám zajištění besedy na téma Co se to se mnou děje pro dívky 6.ročníku. Preventivní informační skupina Kroměříž přislíbila, že v letošní školním roce opět uskuteční besedu Trestná činnost páchaná dětmi a na dětech pro 8.ročník, Policista, náš 9

10 kamarád pro 2. ročník a Bezpečné chování pro 5.ročník, zaměřenou na nebezpečí internetu, mobilního telefonu a jak se nestát obětí protiprávního jednání. Beseda o netolismu a gamblingu přes velký úspěch nebude letos zopakována pro 8. ročník, protože lektor z pracovních důvodů nemůže. Zapojíme do projektu České asociace školních metodiků prevence s interaktivním výukovým programem Drogy trochu jinak v rámci výuky výchovy k občanství. Ukončili jsme projekt Adopce na dálku. V září zopakujeme víkendový adaptační pobyt pro nové žáky 6. ročníku, kteří přišli z okolních vesnic 9. Žádosti o dotace formou projektů na preventivní aktivity školy V letošním školním roce jsme nepodali žádost o dotaci na preventivní aktivity školy, protože školní psycholožka absolvovala tři školení na téma Prevence užívání návykových látek a nelátkové závislosti, Problematika užívání PC a sociálních sítí orientovaná na téma kyberšikany a s tím souvisejících problémů a Přístupy k prevenci a práci s dětmi v této oblasti. Projekty ve třídách povede sama. 10. Prezentace školy na veřejnosti Škola se veřejnosti prezentuje na svých webových stránkách s adresou Soutěž kolo kategorie umístění Časopis roku celostátní šk. časopisy 1. místo ve Zlínském kraji Přespolní běh okresní mladší žáci mladší žákyně starší žákyně 2. místo 4. místo 3. místo Kostelecký slavíček regionální třídy 3. místo Stolní tenis krajské starší žáci 2. místo Zeměpisná olympiáda okresní A a 6.místo Matematická olympiáda okresní B C 6. r 5. třídy 6. třídy 8. třídy 6. místo 4. místo místo místo místo Hostýnská píšťalička regionální I. kategorie místo II. kategorie místo Poznej a chraň oblastní ročník 3. místo Pythagoriáda okresní 6. ročník 2. místo Svátek poezie okresní krajské III.kategorie III.kategorie 1. místo 1. místo 10

11 O hanáckyho kohóta regionální I. kategorie II. kategorie III. kategorie 3. místo čestné uznání 3. místo Volejbal okresní st. žákyně 3. místo Coca cola cup okresní IV.kategorie 2. místo 2. kolo dívky 2. místo Pythagoriáda okresní 6. třídy místo Biologická olympiáda okresní C D Minivolejbal okresní krajské III.kategorie a 6. místo 3. místo 1. místo 4. místo PhotoCONCEST celostátní finalistka (20 nejlepších ze 1100) Pohár rozhlasu okresní mladší žáci 2. místo Živá zahrada výtvarná soutěž celostátní let let 1.a 3. místo 2. místo Ekoolympiáda okresní starší žáci 3. a 8.místo Atletický čtyřboj okresní mladší žáci starší žáci 2. místo 3. místo Zlatá srnčí trofej okresní třída 1., 2. a 3. místo Při vyhodnocení nejlepších preventivních programů Zlínského kraje za rok 2011/12 byla naší ZŠ udělena pamětní medaile za přínos k prevenci rizikového chování. Škola se jako jediná z ČR stala Evropským finalistou 2012 v soutěži U 4 energy za zopakování vítězství v soutěži Zlínská CO 2 liga, kterou pořádá Evropská komise. Škola obhájila mezinárodní titul Ekoškola na období jde o mezinárodní projekt ekologického sdružení TEREZA, který koordinuje organizace FEE (Nadace pro environmentální výchovu) a je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Pouze 5 škol z celé ČR bylo již potřetí oceněno na půdě Parlamentu ČR a my patříme mezi ně. Škole byl Klubem ekologické výchovy opětovně udělen titul na léta titul Škola udržitelného rozvoje 1. stupně. Škola je držitelkou certifikátu č. 7/2011 Mezinárodní bezpečná škola. Naplňuje tak podmínky pro zařazení do sítě Mezinárodních bezpečných škol, součásti programu Světové zdravotnické organizace Bezpečná komunita. Škola je zařazena do sítě aktivních škol Rodiče vítáni. 11

12 11. Publikační činnost Herman, O., Mgr. Začátek školního roku na ZŠ Bratrství Čechů a Slováků. Zpravodaj města Bystřice pod Hostýnem, roč. XXXIX, 2012, č.10 Vodáková, M.,Mgr. Logopedická třída. Zpravodaj města Bystřice pod Hostýnem, roč. XXXIX, 2012, č.11 Moráčková, B., Mgr. Bystřická škola Bratrství v Bruselu. Týdeník Kroměřížska Duchoňová, L., Mgr. Předvánoční luštění. Týdeník Kroměřížska Vašinová, J., Ing. Pro cenu až do Bruselu. Zpravodaj města Bystřice pod Hostýnem, roč. XL, 2013, č.1-2 Duchoňová, L., Mgr. Velké školní luštění. Zpravodaj města Bystřice pod Hostýnem, roč. XL, 2013, č.1-2 Vašinová, J., Ing. Světový den ekoškol. Bedrník, roč.11, 2013, č. 1 RNDr. Goczolová J., Mgr. Horyanská Z., Pod modrou oblohou malování na počítači. Zpravodaj města Bystřice pod Hostýnem, roč. XL, 2013, č.6 Hrdličková I. Školní zahrada jako nová. Zpravodaj města Bystřice pod Hostýnem, roč. XL, 2013, č.6 Duchoňová, L., Mgr. Detektivové v Horní Bečvě. Týdeník Kroměřížska, roč.12, č. 25, Napsali o nás: Procházková, P., Unie ocenila školáky za ekoligu. Mladá fronta Dnes Musichina, I., Mgr. Click novináři, jimž se daří. Zpravodaj města Bystřice pod Hostýnem, roč. XL, 2013, č.3 Vypracovala: RNDr. Dana Trefílková metodička prevence Mgr. Blanka Moráčková ředitelka školy 12

Hodnocení MPP ZŠ Bratrství Čechů a Slováků za školní rok 2014/2015

Hodnocení MPP ZŠ Bratrství Čechů a Slováků za školní rok 2014/2015 Hodnocení MPP ZŠ Bratrství Čechů a Slováků za školní rok 2014/2015 Preventivní aktivity v naší úplné základní škole probíhají ve dvou rovinách jako specifická primární prevence rizikového chování a jako

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ ÚDOLÍ DESNÉ šk. rok: 2010/2011

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ ÚDOLÍ DESNÉ šk. rok: 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ ÚDOLÍ DESNÉ šk. rok: 2010/2011 I. Metodik prevence: - Mgr. Jana Učňová - kancelář výchovného poradce, 3. patro ZŠ a MŠ pracoviště Petrov nad Desnou - tel.: 583 550

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

Školní preventivní strategie 2013 2018

Školní preventivní strategie 2013 2018 Základní údaje Školní preventivní strategie 2013 2018 Adresa ředitelství školy ZŠ Bratrství Čechů a Slováků v Bystřici pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Blanka Moráčková Telefon

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012 Řemeslo má zlaté dno školní projekt 2011-2012 Základní škola Votice ul. Pražská 235 srdečně zve rodiče žáků a veřejnost na den otevřených dveří v rámci celoškolního projektu Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Více

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013 Plán práce Výchovné poradenství 2012/2013 1 I. Oblast volby povolání termín II. Metodická a informační činnost v devátých třídách určit žáka odpovědného za převzetí, předání a prezentaci materiálů k volbě

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 26/7 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: PPP Opava 1. Úvod

Více

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu)

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno 616 00 Metodik prevence : Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Cíl: 1. vytvoření krizového plánu pro řešení

Více

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost x odlišnost v poradenství Poradenská služba vytváří koncept rovných příležitostí, vychází ze snahy vyrovnávat podmínky pro vzdělání, s respektem

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 S účinností od 1.9.2014 Základní údaje Název a adresa školy : Základní škola pro zrakově postižené Nám. Míru 19, 120 00 Praha 2 Ředitelka školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2014 červen 2015 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice

Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice Minimální preventivní program 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice I.Východiska MPP navazuje na předcházející MPP a respektuje dokumenty

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Celoroční úkoly. Metody práce

Celoroční úkoly. Metody práce ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Minimální preventivní program je hlavním nástrojem

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 září 2015 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Škola: ZŠ Brno, Sirotkova 36 Metodik prevence: Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Minimální preventivní program (dále jen MPP) je konkrétní dokument školy zaměřený na výchovu

Více

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 A. Kvalitativní hodnocení Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo školu 104 žáci na prvním a 84 žáků na druhém stupni. Vzhledem k charakteru a umístění

Více

Škola včera, dnes a zítra.. Celoroční projekt Základní školy Votice, okres Benešov

Škola včera, dnes a zítra.. Celoroční projekt Základní školy Votice, okres Benešov Škola včera, dnes a zítra.. Celoroční projekt Základní školy Votice, okres Benešov Školní rok 2008-2009 Škola včera, dnes a zítra.. Systém kurikulárních dokumentů: Program proti šikanování a násilí ve

Více

Problémové situace ve školství

Problémové situace ve školství EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Problémové situace ve školství Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích Řízení lidských zdrojů ve školství Ve škole můžeme

Více

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Tento pokyn upravuje postup vyučujících při řešení výchovných, kázeňský

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Jih Mariánské Lázně Minimální preventivní program 1.stupeň pro školní rok 2015/2016 1 Charakteristika školy První stupeň navštěvuje 363 žáků, z toho 175 dívek a 188 chlapců, v 15 třídách.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2009/2010

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2009/2010 Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do nového šk. roku, příprava úvodních besed Spolupráce s PPP Plzeň, pracoviště Domažlice aktualizace zpráv žáků se SVP Příprava materiálů

Více

Koncepce školního poradenského pracoviště

Koncepce školního poradenského pracoviště Gymnázium Dr. J. Pekaře Palackého 211 Mladá Boleslav Koncepce školního poradenského pracoviště Zpracovala: PhDr.Zuzana Knesplová, Mgr. Jana Maršounová, Mgr. Dana Patočková 1. Charakteristika školy Gymnázium

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Základní škola Boskovice, okres Blansko /nám. 9. května 8/ Školní rok 2012/2013

Základní škola Boskovice, okres Blansko /nám. 9. května 8/ Školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program Základní škola Boskovice, okres Blansko /nám. 9. května 8/ Školní rok 2012/2013 Garant programu: RNDr. Vladimír Ochmanský Vypracovala: Mgr. Anna Součková Hlavním cílem programu

Více

Minimální preventivní program školy 2013-2014

Minimální preventivní program školy 2013-2014 Minimální preventivní program školy 2013-2014 Školní metodik prevence: Mgr. Jana Tesařová Úvod Minimální preventivní program je určen pro žáky, jejich rodiče, pedagogické i nepedagogické pracovníky školy,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Obchodní akademie, Husova 1, 370 21 České Budějovice Jméno a příjmení ředitele RNDr. Zdeňka

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012

Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012 Integrovaná střední škola, Cheb Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012 Výchovní poradci působící na ISŠ, Cheb: Mgr. Oldřiška Kábová vedoucí VP a MP na škole, výchovná poradkyně

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

ZAJIŠŤOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ) A ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA OBDOBÍ 2010-2015

ZAJIŠŤOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ) A ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA OBDOBÍ 2010-2015 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná ZAJIŠŤOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ) A ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA OBDOBÍ 2010-2015 Obsah:

Více

VYHODNOCENÍ REALIZACE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU A DALŠÍCH PREVENTIVNÍCH AKTIVIT VE ŠKOLE VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013

VYHODNOCENÍ REALIZACE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU A DALŠÍCH PREVENTIVNÍCH AKTIVIT VE ŠKOLE VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace VYHODNOCENÍ REALIZACE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU A DALŠÍCH PREVENTIVNÍCH AKTIVIT VE ŠKOLE VE ŠKOLNÍM

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím

Více