# Pítomné paní a dívky pistoupily k volb výboru spolku. Novými lenkami výboru byly navrženy tyto dámy: $ % * +, -',. / +.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "# Pítomné paní a dívky pistoupily k volb výboru spolku. Novými lenkami výboru byly navrženy tyto dámy: $ % * +, -',. / +."

Transkript

1 1. Zahájení 2. Seznámení s programem a jeho schválení 3. Pedstavení pípravného výboru a informace o registraci spolku 4. Volba výboru spolku 5. Projednání stanov Prvního libereckého spolku paní a dívek 6. Rzné! Jednání ídila lenka pípravného výboru paní Irena Jirásková, která zahájila program pivítáním pítomných a host, pedevším paní Nau Jozífkovou, námstkyni primátora Statutárního msta Liberec pro sociální vci a paní Miloslavu Vrzalovou, módní návrháku. Byl zjištn poet pítomných v sále dle prezenní listiny, který ítal 42 paní a dívek, které paní Jirásková seznámila s programem valné hromady, jenž byl všemi pítomnými jednomysln schválen. Zapisovatelkou byla urena paní Alena Bartoníková, ovovatelkou Bc. Simona Oravcová. Tímto byla zahájena oficiální ást programu. " Paní Jirásková seznámila pítomné s prací pípravného výboru a pedstavila jeho lenky, tj. paní Irenu Jiráskovou, Libuši Frýdlovou, Kvtu Tomáškovou, Vlastu Rybenskou, Elišku Rokovou, Vru Veverkovou a MUDr. Jitku Klímovou. První liberecký spolek paní a dívek (dále spolek) byl zaregistrován na MV R dne pod.j. VS/1-1-/73 527/08. Spolku bylo pidleno I Následn byl založen bankovní úet u SOB a.s. # Pítomné paní a dívky pistoupily k volb výboru spolku. Novými lenkami výboru byly navrženy tyto dámy: $ % &'() * +, -',. / +. Sítáním hlas byla povená paní Vra Veverková. Z celkového potu 42 pítomných, hlasovalo pro návrh 42 paní a dívek, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování. Výbor byl jednomysln zvolen dle výše uvedeného návrhu. 0 Byly projednány Stanovy Prvního spolku paní a dívek, které tvoí pílohu tohoto zápisu. Byl schválen zpsob hospodaení s finanními prostedky a jejich útování. Podpisový vzor v bance bude mít pedsedkyn spolku a pokladní, které budou moci vybírat hotovost z útu, pitom bude stait jen jeden podpis. Byla navržena a schválena výše roního lenského píspvku ve výši K 240,--. Byla ustanovena revizní komise, jejímiž lenkami se staly: *1 * 2 34%+ 5 Zpsob scházení byl stanoven takto: *)se sejde jedenkrát v msíci a to každé první pondlí od do hodin v klubovn Centrálního klubu senior v Palachov ul. v Liberci. Pro lenky spolku je tento termín píležitostí pro pednesení nových návrh na innost, dotaz, mohou zde platit píspvky a zakládat nové lenství a projednávat další organizaní záležitosti.

2 6 se bude scházet jedenkrát za tvrt roku. Píští sešlost se uskutení od hodin v zasedací místnosti. 11 historické budovy radnice. Veškeré informace lze získat v recepci Centrálního klubu senior, nebo na ové adrese: Tam bude k dispozici i program akcí spolku. Do budoucna se poítá se zprovoznním webových stránek. Samotná innost bude probíhat v sekcích, které budou zamené na zájmy jednotlivých lenek, pilíem fungování spolku však bude jeho výbor a lenská základna. Paní Irena Jirásková vyhlásila soutž na návrh loga a motta spolku, které mohou lenky zasílat do jednoho msíce na výše uvedenou ovou adresu, pípadn odevzdat v recepci Centrálního klubu senior. Pitom je nutné respektovat autorská práva. Dále byly lenky vyzvány k pátrání v regionálních djinách, zda podobný spolek již existoval v Liberci i v minulosti.,7 Dne zahájí innost tanení sekce, první schzka se uskutení v prostorách Komunitního stediska KONTAKT Liberec v Palachov ul. v tlocvin v suterénu budovy. lenky byly seznámeny s plánem akcí na nejbližší období, tj. konání šibinek ( od v radniním sklípku), uspoádání módní pehlídky ve spolupráci s paní Vrzalovou. Na jae se uskutení klobouková párty v parku, který lenky spolku pedtím uklidí apod. Dále byly zodpovzeny dotazy, pipomínky a probhla diskuze mezi lenkami. V Liberci dne Zapsala: Alena Bartoníková Ovila: Bc. Simona Oravcová Píloha: 1. Stanovy Prvního libereckého spolku paní a dívek 2. Základní teze 3. Sekce spolku

3 Píloha :;*< ) I. Programové cíle a zásady: Název spolku je - ) =>? Cílem spolku je poskytování nabídky volnoasových program, pispívajících ke zkvalitnní života od mládí až do seniorského vku. Poádáním kulturních a spoleenských akcí, propagací zdravého životního stylu, vzdlávací a osvtovou inností /zejména v oblasti mezilidských vztah/ napomáhat pi odbourávání generaních, názorových, národnostních a jiných bariér mezi lidmi. Vzájemnou výmnou zkušeností bourat mýty a zlozvyky. Podporovat tradice a pouit se z historie. Vytváet aktivity pro radost jiným, propojovat lidí s podobnými zájmy. innost spolku je zamena na uspokojování kulturních, sportovních, vzdlávacích a jiných zájm len, kteí se mohou na innosti spolku podílet ve všech oblastech. Motto innosti spolku je: Chcete-li pispt svým nápadem, tvorbou i jinou inností do program a aktivit spolku pijte mezi nás Spolek je otevený široké veejnosti, a to nejen ženám, jejich rodinným píslušníkm a pátelm, ale každému, komu jsou blízké jeho cíle a chce se také podílet na jeho innosti. Máme jedinenou možnost v naší souasné moderní dob, navázat na klady z doby minulé, kdy se pánové a dámy, chlapci a dívky, ddové i babiky, vzájemn respektovali, ctili zásady slušné morálky a dobrého chování. II. lenství ve spolku 1. lenství ve spolku je pouze individuální 2. lenem spolku se mže stát každý oban R starší 15 let, který souhlasí s programem spolku. U osob ve vku od 15 do 18 let je nutný souhlas zákonného zástupce. 3. lenství vzniká na základ rozhodnutí lenské schze a na základ podané pihlášky. Rozhoduje nadpoloviní vtšina pítomných len. lenství lze odmítnout, jestliže jde o žadatele, který svým dosavadním životem nedává záruku, že bude plnit povinnosti vyplývající ze stanov a úelu obanského sdružení. 4. lenství a innost v jiných sdruženích není na pekážku lenství ve spolku. III. Práva a povinnosti len

4 1. len spolku je povinen dodržovat stanovy, podílet se podle svých možností na innosti spolku a platit lenské píspvky. Výši lenských píspvk urí výroní lenská schze. Spolurozhodovat o záležitostech projednávaných lenskou schzí. 2. len spolku je povinen se bhem innost spolku i mimo ni chovat tak, aby nepoškozoval dobré jméno spolku. 3. len spolku je povinen dle svých možností úastnit se lenské schze, opakovaná neúast na lenské schzi mže být dvodem k ukonení lenství ve spolku. IV. Organizaní zásady spolku orgány spolku 1. Sídlem spolku je Liberec I, Palachova 504/7, PS Nejvyšším orgánem spolku je výroní lenská schze, která musí být konána nejmén 1 x ron. 3. Výroní lenská schze volí a odvolává vedení spolku, / zpravidla ptilenné/ a dále: schvaluje programy a cíle spolku na píští období, schvaluje výroní zprávu o innosti a hospodaení spolku v návaznosti na poet len spolku rozhoduje o potu len vedení spolku rozhoduje o výši lenského píspvku. 4. K pijetí platných usnesení je teba souhlasu nadpoloviní vtšiny pítomných len. Vyžadují-li to okolnosti je možno svolat i mimoádnou lenskou schzi a to jednak na základ rozhodnutí vedení spolku, nebo na žádost nadpoloviní vtšiny len. O datu, ase a míst konání lenské schze budou lenové vyrozumni nejmén 14. kal. dní ped dnem jejího konání, pozvánkou vyvšenou v sídle spolku. lenskou schzi svolává pedseda vedení spolku. 5. Vedení spolku je výkonným orgánem spolku mezi jeho výroními lenskými schzemi. innost vedení spolku ídí jeho pedseda, volený z ad len vedení. Vedení spolku jako kolektivní orgán, odpovídá za innost spolku. Jménem spolku navenek je oprávnn jednat pouze pedseda vedení spolku, nebo len spolku mající pedsedovo písemné povení. O konání lenské schze musí být sepsán zápis, který je souástí doklad o hospodaení spolku. V. Zásady hospodaení 1. Za hospodaení spolku je odpovdné zvolené vedení spolku. Za evidenci doklad o hospodaení, podle zákonných pedpis, je odpovdný pokladník. Pokladníkem je povený len vedení spolku, který pedkládá lenské schzi informaci o stavu hospodaení, píjmech a výdajích spolku. 2. Zdroje píjm spolku jsou: a. pravidelné každoroní lenské píspvky b. sponzorské dary, granty c. dary jednotlivc a organizací. 3. Píjmy spolku jsou ureny na úhradu náklad spojených s provozem a inností spolku, hrazení cestovních náklad a dalších výdaj spojených VI. Zánik 1. Spolek mže zaniknout nebo se slouit s jiným spolkem i obanským sdružením na základ rozhodnutí lenské schze, jestliže se pro nj rozhodne nejmén

5 dvoutetinová vtšina pítomných len. 2. V pípad zániku spolku nebo jeho slouení, rozhodne lenská schze o zpsobu naložení s likvidaním zstatkem majetku spolku. VII. Ustanovení pechodná a závrená 1. spolek zaíná svou innost vyvíjet dnem registrace provedené orgánem MV R 2. pípravný výbor na základ zápisu z ustavující výroní schze ze dne se stává dnem registrace vedením spolku na dobu do konání první ádné lenské schze spolku 3. pípravný výbor se povuje provedením pípadných zmn, pokud by tyto stanovy nebyly v souladu se zákonem. 80/1990 Sb. 4. v dalším prbhu musí být zmna stanov schválena výroní lenskou schzí V Liberci, dne Schváleno ustavující schzí zakládajících len spolku, ze dne Píloha: Presenní listina pítomných

6 Píloha. 2 PRVNÍ LIBERECKÝ SPOLEK PANÍ A DÍVEK JE OTEVENÝ KOMUKOLI. Prostednictvím vlastních aktivit chceme pispívat:!! "!" #! " To vše formou debatních veer se zajímavými osobnostmi, vzdlávacích kurz, tématických sešlostí (kultura, sport/turistika, rehabilitaní cviení, zahrádkaení, móda, sbratelství, cestování, domácnost, výstavy apod.), realizací humanitárních projekt (adopce na dálku, dobrovolnická innost apod.) Proto, máte-li: $ " " #%!& '!( ) " myslíte-li si také, že: "# "!!!"!!!%& " PIDEJTE SE K NÁM A PINESTE DALŠÍ KONKRÉTNÍ NÁPADY, JAK FILOSOFII SPOLKU NAPLOVAT, Protože: Te, když jsme se nauili létat vzduchem jako ptáci a plavat pod vodou jako ryby, zbývá jen jedno: nauit se žít na zemi jako lidi! jak kdysi výstižn poznamenal anglický spisovatel Bernard Shaw.

7 Píloha. 3 První liberecký spolek paní a dívek je otevený komukoli. Ten, komu jsou blízké naše cíle, respektuje naše stanovy a chce se podílet na innosti spolku je vítán. Filosofie spolku - nabídnout své zkušenosti, vytváet aktivity pro radost jiným, bourat mýty a zlozvyky, podporovat tradice a uit se z historie. Máme jedinené možnost vrátit se do dob, kdy pánové a dámy dbali na dobré chování a slušivé obleení. Vzdlávací akce pekonat nedvru k technice- internet, mobilní telefony, platební karty atd., výuka a zdokonalování se v jazycích,osvta - orientace v moderním svt, uplatování práv pi obstarávání osobních záležitostí. Humanitní innost adopce na dálku-dti z tetího svta, charitativní innost pro dti z dtských domov. Objevujeme uplatnní v dobrovolnické innosti. Soustedíme se na získávání dobrovolnic pro tuto innost. Tanení spolek Debatní veery zajímavé osobnosti, otázky každodenního života ve spolupráci s odborníky. Sešlosti pedávat zkušenosti a praktické rady, navazovat kontakty dle zálib - kultura, domácnost, zahrádkaení, móda, sport, výstavy, sbratelská innost, cestovatelský klub, literární klub, rzné zajímavosti) zdravý životní styl, rehabilitaní tlocvik, procházky,turistika - Nordic Walking. Mžeme spolen odstraovat mýty - pepadla nás nuda nebo jsme ukonili aktivní zamstnání - smujme k získávání ztracené prestiže - podceujeme se - naše zkušenosti jsou neocenitelné, dsledné postoje proti diskriminaci kvli vku nám pomohou - máme strach z moderní technologie, zmn a novot? Nejsou složité, jsou jen neznámé. - podceování starších konzument. Jsme velice vlivná skupina, 50%zákazník jsme my starší - debatní téma: mžeme rozebírat problémy svta '

STANOVY eského svazu ochránc pírody

STANOVY eského svazu ochránc pírody STANOVY eského svazu ochránc pírody 1. Poslání a cíle Svazu 1 1. eský svaz ochránc pírody (dále jen Svaz) je dobrovolné sdružení fyzických a právnických osob, které spojuje aktivní zájem o ochranu pírody

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux ÍSLO 1/2007 V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU 1. ROK 2007 PADESÁTÉ VÝROÍ ZALOŽENÍ ZS Vstupujeme do roku, ve kterém oslavíme 50. výroí založení našeho Svazu. Je to jist! d"vod k oslavám, ale i k zamyšlení

Více

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7 Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811 Telefon: ZŠ 465 549 534 MŠ 465 549 655 Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, e-mail: škola@ceskehermanice.cz, www.skola.ceskehermanice.cz.j. 125/2009

Více

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y Úplné znní stanov spolenosti ve znní zmn schválených mimoádnou valnou hromadou dne 13.4.2006 STANOVY U N I P E T R O L, a.s. I. V š e o b e c n á u s t a n o v e n í l.1 Založení

Více

S t a n o v y. Stavebního bytového družstva Bižuterie. Jablonec nad Nisou. Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170

S t a n o v y. Stavebního bytového družstva Bižuterie. Jablonec nad Nisou. Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170 S t a n o v y Stavebního bytového družstva Bižuterie Jablonec nad Nisou Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170 ÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ l. 1 (l) Družstvo pijalo firmu: Stavební

Více

Mezinárodní úmluvy závazné pro R:

Mezinárodní úmluvy závazné pro R: Pokud se zamstnanec cítí poškozen v dsledku nedodržování zásady stejného zacházení, mže se domáhat ochrany formou stížnosti u úadu práce nebo ped soudem. Diskriminace však sama o sob není žalovatelná,

Více

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a postavení Kmene dosplých (dále jen KD) v Junáku. (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka b) Organizaní ád a systemizace

Více

Školní vzd lávací program DDM Luha ovice

Školní vzd lávací program DDM Luha ovice m dtí a mládeže Luhaovice, íspvková organizace Masarykova 76, 763 26 Luhaovice Školní vzdlávací program DDM Luhaovice Ve znaku máme klí, klí k zájmovému vzdlávání, alternativu nud. Zpracovala Bc. Eva Tomalová,

Více

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008 Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice na podporu kultury v roce 20 Schváleno Radou msta eské Budjovice dne 26.9. 2007 na základ usnesení. 852/2007 1 Obsah: ÚVOD... 3 I. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTANÍHO

Více

Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s.

Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s. Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s. Hlava I. Základní ustanovení 1. Založení a vznik spolenosti Akciová spolenost Stavoprojekt Olomouc a. s. (dále jen spolenost) byla založena jako akciová

Více

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem)

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem) Jáchymov Property Management, a.s. T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov, IO: 453 59 229 registrace v obchodním rejstíku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 207 S T A N O V Y obchodní spolenosti Jáchymov

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

Výroní zpráva za rok 2003

Výroní zpráva za rok 2003 Výroní zpráva za rok 2003 Základní údaje: Název organizace: Lorm Spolenost pro hluchoslepé Právní forma: obanské sdružení Sídlo: Zborovská 62, 150 00 Praha 5 IO: 45246068 DI: 005-45246068/ CZ45246068 Bankovní

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veejné správy a sociálních služeb VZDLÁVÁNÍ ÚEDNÍK VE VEEJNÉ SPRÁV BAKALÁSKÁ

Více

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV...

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... OSNOVA 1. ÚVOD... 4 2. PROJEKT VÝMNA ZKUŠENOSTÍ A KNOW-HOW V OBLASTI VOLNOASOVÝCH AKTIVIT DTÍ A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... 8 4.1 POSLÁNÍ, OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Minimální preventivní program (vize 2007-2011)

Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Základní škola: ZŠ a MŠ Kollárova škola s rozšíenou výukou informatiky Motto: Cílem primární prevence je zvyšování odolnosti dtí a mládeže vi sociáln patologickým

Více

FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE. Alena Unzeitigová

FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE. Alena Unzeitigová FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE Alena Unzeitigová Bakaláská práce 2006 ABSTRAKT Obsahem této bakaláské práce je zmapování neziskového sektoru v eské republice, oblastí jeho psobení, mechanism

Více

PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO

PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO Leden 2005 PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMON ÚVOD.3 PROGRAM ROZVOJE MÉSTA MIMON...6 I. SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY MSTA...7 II. VIZE ROZVOJE...9 III. STRATEGICKÉ CÍLE ROZVOJE...12 IV. KATALOG

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA ob anského sdružení ESET HELP ZA ROK 2009. P íznivci, podporovatelé, klienti a kolegové,

VÝRO NÍ ZPRÁVA ob anského sdružení ESET HELP ZA ROK 2009. P íznivci, podporovatelé, klienti a kolegové, VÝRONÍ ZPRÁVA obanského sdružení ESET HELP ZA ROK 2009 Vážení tenái, Píznivci, podporovatelé, klienti a kolegové, obanské sdružení ESET-HELP slaví 15. výroí svého vzniku. Rádi bychom ekli, že je v plném

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

DM SLUŽEB NEVIDOMÝM JOSEFA CHALOUPKY Integrované centrum sociálních služeb tžce zrakov a kombinovan postiženým osobám

DM SLUŽEB NEVIDOMÝM JOSEFA CHALOUPKY Integrované centrum sociálních služeb tžce zrakov a kombinovan postiženým osobám Konkrétní realizace a hodnocení innosti spolenosti v roce 2005 Konkrétní prbh jednotlivých aktivit DM SLUŽEB NEVIDOMÝM JOSEFA CHALOUPKY Integrované centrum sociálních služeb tžce zrakov a kombinovan postiženým

Více

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 Obsah strana: 1. Název školy 4 2. Zizovatel 4 3. Charakteristika školy 4 4. Údaje o vedení školy 4 5.

Více

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 2/2005

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 2/2005 ÍSLO / V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU. USNESENÍ Z. ZASEDÁNÍ RR ZS konané dne. dubna v Lázních Bohdane# Za úasti, tj., % len Republikové rady!zs a n#kterých vedoucích pracovník úst(edí!zs se uskutenilo

Více

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Ureno pro projekt: uební text doc. Ing. Josef Novák, CSc. Ing. Petra Koišáková, Ph.D. Ing. Leo Novotný Název: Inovace studijních

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Základní škola D dina

Základní škola D dina Základní škola Ddina 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2004/2005 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb.,

Více