2014 XV. roèník. mìsíèník sboru Èeskobratrské církve evangelické v Olomouci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2014 XV. roèník. mìsíèník sboru Èeskobratrské církve evangelické v Olomouci"

Transkript

1 mìsíèník sboru Èeskobratrské církve evangelické v Olomouci 5 letnièní 2014 XV. roèník Milý ètenáøi, milá ètenáøko, píšu tento úvodník a v hlavì ještì plno vzpomínek na Velikonoce. Plno dojmù, které mì stále ještì naplòují vdìkem a radostí. Vše je to jakoby v objetí evangeliem o vzkøíšení našeho Pána. Snažím se vžít do prvních pocitù Ježíšových následovníkù, když si jedna po druhé, jeden po druhém uvìdomovali svou velikonoèní zkušenost. Baví mì to, ale nejsem si jista, zda je cele chápu. Køes ané velice brzy zjistili, že slavit Vzkøíšení, to Kristovo, chce poøádnì dlouho, že jeden den nestaèí, protože jejich radost je velmi veliká. Tento fakt mì jistotou naplnil. Rozumím tomu dobøe. Díky nebiblickým záznamùm víme, že církev prožívala pøítomnost Vzkøíšeného opravdu intenzivnì a již velice brzy se ustálila doba padesáti dnù po Velikonocích jako jeden velký svátek. Dokonce ještì døíve než napø. postní doba. Co z toho plyne? Že køes ané prvních století kladli vìtší dùraz na Boží dílo než na to, jak se èlovìk bude snažit vzhledem k Božímu dílu obstát. Postupnì došlo k roz- lišení jednotlivých nedìlí a svátkù, ve 3. století vznikly svátky svatodušní a o nìco málo pozdìji se ještì od nich odpoutala památka nanebevstoupení a stala se samostatným svátkem. A už ten povelikonoèní èas byl brán jako jeden sváteèní den nebo je slaven jako více svátkù, nic to nezmìnilo na faktu, že povelikonoèní období vyjadøuje radost z Krista, který je pøítomen jako náš živý Pán a vítìz. Ta nádherná zkušenost nás posílá do všedního dne, kde žijeme a pracujeme, abychom na ta místa pøinášeli radost, která naplòuje mnohá srdce. Vím, že k radosti se nedá nikoho nutit, ale budeme-li o Velikonocích a Nanebevstoupení pøemýšlet, prožívat si je, tak ta velikonoèní radost promìní náš všední èas. A když jim žehnal, vzdálil se od nich a byl nesen do nebe. Oni pøed ním padli na kolena; potom se s velikou radostí navrátili do Jeruzaléma, byli stále v chrámì a chválili Boha. (L 24, 51 53). Pøeji nám všem radostné kroky smìrem k nebi, k našemu poslednímu domovu! Jana Rumlová

2 Slovo šéfredaktorky Nejvìtší køes anské svátky jsou za námi. Ještì jsme rozechvìlí z prožitkù velikonoèní zvìsti, ale èas neúprosnì bìží dál. Ještì svátek Nanebevstoupení a pøed námi je každoroèní kvìtnová Noc kostelù. Už se stala témìø tradicí. Tìšíme se a zároveò trochu chvìjeme obavou, jestli také letos lidé pøijdou, jestli se zastaví a poslechnou pøipravený program. Náš kostel nemá oslnivou výzdobu, ale snad tu lidé najdou svìtlo, které je pøivede na Boží cestu, nebo aspoò k smìrovce života. Náš kostel je strohý, tak, jak nám naše vìrouka doporuèuje. Neznamená to však, že je ménì krásný než barokní nádhera. Kostel je místo, kde se setkáváme s Bohem, kde mu dìkujeme za prožité dny života, za dary, za vedení i za napomenutí. Kostel je místem, odkud si každou nedìli snad odnášíme slova poslání a požehnání. Kostel je místem ztišení pøed Bohem. Není to místo k divokým dìtským hrám. Zase mùžeme jezdit výtahem. Pro nìkteré bratry a sestry výtah znamená možnost úèastnit se živých bohoslužeb, mohli si vyzkoušet, jaké to je bez výtahu, jen s náhradním pøíposlechem v kanceláøi. Oprava bude ovšem nìco stát, a nebude to málo: staršovstvo uvažuje o sbírce na zaplacení opravy. Jistì rádi pøispìjeme. V našem sboru se bude scházet vysokoškolská mládež. Je to radostná zvìst, Bùh Otec k nám posílá mladé lidi, kteøí se zajímají o Kristovo poselství. Nezapomínejme na nì ve svých modlitbách, je radost, že Bùh si povolává nové duše, je to nadìjné i pro nás. Ivana Jeništová Narozeniny v kvìtnu Mgr. Roman Solich Karel Kachtík Richard Matula PhDr. Jarmila Loudová Kateøina Vítková Vlasta Zelenková Marta Schulmeisterová Marie Jiøíèková Mgr. Jana Zajícová Alena Pirklová Radka Slavotínková Pavel Brtník Eliška Hartlová Ing. Libuše Janošíková Vìra Jašová Ing. Jaroslav Ryšavý Ing. Miriam Batlová Anna Chrastinová Anna Vaøeková Eva Blažková Martin Foukal Josef Tošenovský 2 Oddáni byli Eva Dostálová a Vladimír Pala v Herlíkovicích Ondøej Zuntych a Katarína Kohányiová v Olomouci

3 Program sboru v mìsíci kvìtnu pátek mládež nedìle bohoslužby Misericordias Domini pondìlí staršovstvo schùze úterý dìti biblická hodina konfirmaèní pøíprava biblická hodina pátek mládež nedìle bohoslužby Jubilate bohoslužby Chválkovice bohoslužby Hrubá Voda úterý dìti biblická hodina konfirmaèní pøíprava biblická hodina ètvrtek Seniorklub Sešlost u Zajícù pátek mládež nedìle bohoslužby Cantate úterý dìti biblická hodina konfirmaèní pøíprava biblická hodina ètvrtek Sešlost u Solichù pátek Noc kostelù nedìle bohoslužby Rogate úterý dìti biblická hodina konfirmaèní pøíprava biblická hodina ètvrtek bohoslužby Nanebevstoupení Pánì Sešlost u Markù pátek mládež èerven nedìle bohoslužby Exaudi pondìlí staršovstvo schùze Volejbalisté hrají vždy v nedìli od hodin 3

4 Informace / Aktuality Konzervatoø Evangelické akademie kvìten kvìtna hod. Klavírní recitál Koncertní sál KEA, Wurmova 13, Olomouc Úèinkuje: Viktor Vojnoviè 6. kvìtna hod. Absolventský koncert Koncertní sál KEA, Wurmova 13, Olomouc Úèinkují: Sylva Neškrábalová (ze tøídy MgA. Vítìzslava Šlahaøe), Martina Øezníèková (ze tøídy MgA. Libuše Bartoškové) 12. kvìtna hod. Naša Pastorkyòa Divadlo na cucky, Wurmova 7, Olomouc Komponované pøedstavení, založené na libretu opery L. Janáèka Její pastorkyòa, doplnìné písnìmi z Moravské lidové poesie v písních, s doprovodem smyècového kvarteta. Úèinkují: studenti KEA Režie: Anièka Duchaòová 14. kvìtna hod. Absolventský varhanní koncert katedrála sv. Václava, Olomouc Úèinkují: Ondøej Horòas (ze tøídy MgA. Petra Rajnohy PhD.) Studentský pìvecký sbor KEA, diriguje Pavel Koòárek 20. kvìtna hod. Interní koncert Koncertní sál KEA, Wurmova 13, Olomouc Úèinkují: studenti a pedagogové KEA 21. kvìtna hod. Abonmá A3 Èeši nejen sobì Koncertní sál KEA, Wurmova 13, Olomouc Úèinkují: studenti a pedagogové KEA 23. kvìtna hod. Noc kostelù Kostel ÈCE, Husùv sbor Úèinkují: studenti KEA Kontakty na zástupce sboru: Faráøka Jana Rumlová Kurátor Jan Matìjka Pastoraèní pracovnice Noemi Batlová Upozornìní pro pøípadné dárce: èíslo sborového úètu je /0800 4

5 Informace / Aktuality 27. kvìtna hod. Naša Pastorkyòa Divadlo Husa na provázku, Brno Komponované pøedstavení, založené na libretu opery L. Janáèka Její pastorkyòa, doplnìné písnìmi z Moravské lidové poesie v písních, s doprovodem smyècového kvarteta. Úèinkují: studenti KEA Režie: Anièka Duchaòová 28. kvìtna 2014 Varhanní koncert Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metodìje, Velehrad Úèinkují: studenti a pedagogové varhanního oddìlení KEA 30. kvìtna hod. Absolventský koncert ZUŠ IŠI KREJÈÍHO Koncertní sál KEA, Wurmova 13, Olomouc Úèinkují: Julie Orletová violoncello a další. Noc kostelù 2014 Program Evangelický kostel Olomouc Slovo na zaèátek Jan Matìjka KEA kytarový soubor studenti KEA Troubení z vìže kostela Standa Jílek Mim v kostele Václav Dostál Radosti v životì sboru Výbìr událostí z r Jana Rumlová Temnou nocí sk. Bohdana Gallata pøestávka rozhovory, obèerstvení Veèerní když zvony znìjí pìvecký sbor Eva Èejková Každý den Pán mi sílu dává varhany a trubka D. Marek a S. Jílek Buï Tobì sláva aneb Staøí mistøi v evangelickém zpìvníku Kateøina Janošíková Temnou nocí sk. Bohdana Gallata Varhanní miniatury Eva Èejková Prokøikni a zpívej CD (pøestávka) Modlitba a požehnání Jana Rumlová Prokøikni a zpívej CD (pøestávka) Varhanní improvizace na závìr Dan Marek V dolních sálech program pro dìti: Babylonská vìž a v malém sále prezentace ÈCE, Bible kralická DVD 5

6 Ze sborového života Pašije v Dolní Moravici Zaèal èas velikonoèní a osm èlenù našeho sboru se vydalo do Domova pro seniory v Dolní Moravici, aby s jeho obyvateli prožili Pašijový pøíbìh umuèení našeho Pána Ježíše Krista. Podle køes anských zvykù se tento pøíbìh ète na Zelený ètvrtek, ale v Dolní Moravici jsme ho prožívali už den pøed tím ve støedu 16. dubna. Gratulace Novomanželùm Elišce a Jonášovi Navrátilovým, jakož i Evì a Vladimírovi Palovým, pøejeme radost a Boží požehnání na spoleèné životní cestì. Redakce Posla Po skonèení pobožnosti se její úèastníci sešli ještì na posezení s pohoštìním, kde si mohli popovídat. iv t Ve støedu 23. dubna 2014 se v koncertním sále Konzervatoøe Evangelické akademie konaly bohoslužby, které pøipravila faráøka šternberského sboru Jana Hofmanová. Zpìv písní pøi bohoslužbách doprovodil církevní kantor Ladislav Moravetz. (nb) 6

7 t Ze sborového života Výtah v kostele je opraven! Výtaháøi se s opravou natrápili, ale vše dopadlo dobøe, a tak všichni, kteøí mají potíže s pøekonáváním schodù do kostela na nedìlní bohoslužby, mohou výtah opìt používat. Velikonoèní burza vynesla 2910 Kè. Dìkujeme všem, kteøí tvoøili, prodávali i kupovali! Výtìžek bude zaslán Diakonii Rýmaøov. Kvìtná nedìle hostem byl opavský faráø Jan Lukáš Bohoslužbami na letošní Kvìtnou nedìli, 13. dubna, nám posloužil opavský faráø Jan Lukáš. Je olomouckým rodákem a podle rozhodnutí staršovstva kandidátem na místo faráøe v Olomouci. Své kázání zaèal ètením Markovy 3. kapitoly, veršù Pùsobnost ducha Kristova se nikdy nedala potlaèit. Za Ježíšem pøicházely nové zástupy lidí, farizejové nic nezmohli. Ježíšovi uèedníci s tím mìli moc práce. Dokonce se nemìli èas ani najíst, a to hned v samotném úvodu jejich služby. Lidského utrpení, bolesti a dezorientace je mnoho. Panství ïáblovu je Ježíšovou službou a obìtí pøedznamenán definitivní konec a to je ta nejlepší zpráva. Ale souvisí to i s nasazením tìch, kteøí jdou za Ježíšem dnes. Existuje spousta zpùsobù, jak bránit Ježíšovu slovu. Jedním z nich je pokusit se ho utajit. V 60. letech pøijeli do Prahy afriètí studenti a ptali se, kde se v Praze konají evangelické bohoslužby. Tehdejší univerzitní funkcionáøi jim prý øekli, že nikde. Nìco takového prý už v naší zemi neexistuje. Naštìstí se nedali odradit, ptali se dál a jinde a za nìjakou dobu už sedìli v lavici salvátorského kostela. Jiná, mnohem zákeønìjší snaha zastavit Kristovo království je cesta diskreditace. Zákoníci pøišli s brutální diskreditaèní kampaní proti Ježíšovi. Prohlásili o nìm, že je posedlý Belzebulem, knížetem démonù. A že vyhání démony v jeho jménu, ne ve jménu Božím. Proti tomu se nelze bránit. Ježíš však na to pøece jen odpoví: Kdybych byl skuteènì sám ïábelníkem a vymítal ïábelství, byl bych pøece sám proti sobì. Pro Ježíše to bylo tìžké. Asi tomu uvìøila i jeho rodina, pøijeli za ním do 7

8 Ze sborového života Kafarnaa, dokonce i jeho matka. A byl smysl jejich návštìvy jakýkoliv, stal se pro nì cizím èlovìkem. Je dost možné, že ten dùm, ve kterém je kolem nìho shromáždìno tolik lidí, je ve skuteènosti domem bolesti, pláèe, potu a krve. Dùm hnisajících ran a zápachu. Dùm velkého utrpení, ale taky tìžkého zápasu Kristova proti moci temnoty, který vyvrcholil na køíži. V tomto domì ale vzniká cosi zcela nového. Vzniká tam spoleèenství nového vìku s Ježíšem Kristem uprostøed. Vzniká zde zárodek jeho církve, spoleèenství jeho následovníkù. Ježíšovi nejbližší zùstávají stát venku a nerozumìjí mu. Dovnitø ale nevstoupí. Možná nejen zákoníci a farizeové, ale ani oni sami nechtìjí mít nic spoleèného s lidskou bídou a høíchem. Dostane se jim ovšem razantní odpovìdi, která nám snad mùže pøipadnout až pøíliš tvrdá a skoro bychom až byli v pokušení zeptat se: Jsi to opravdu ty, Pane? Kdo je má matka a moji bratøi? A ukázal na ty sedící v kruhu kolem nìho a øekl: Hle, moje matka a moji bratøi. Své nejbližší tedy Ježíš nevyslyšel. Nevyšel za nimi ani s nimi nikam neodešel. On totiž rozumí jinak tomu, co je to rodina. Jeho rodina jsou ti všichni, kteøí sedí v kruhu kolem nìho. A to je rodina, která neznamená pøíbuznost pokrevní, ale duchovní. Spøíznìnost Ducha je víc nežli spøíznìnost krve. Všichni, kteøí sedí v kruhu kolem Ježíše, jsou jeho rodinou. On jistì neodmítá svou rodinu pokrevní. Vždy i oni mohou vstoupit. I oni mohou jít pøece dál! Co je to duchovní rodina, to ví i dnes jen ti, kteøí se nechali Kristem pozvat do jeho blízkosti, jsou to ti, kteøí jeho pozvání pøijali. Anebo ho sami hledali, protože už nemohli dál. Dnes se mnoho mluví o rodinì, politici se pøedhánìjí v tom, jak chtìjí rodinám pomáhat, a pøitom se každé druhé manželství rozpadá. I èelní politici své vlastní rodiny bez problémù rozbíjejí. Tam, kde rodina funguje, je to vzácný dar. A pøece to není všechno. Køes an má totiž taky rodinu a domov duchovní. Køes an patøí do kruhu kolem Ježíše Krista. A ten kruh je zároveò otevøeným domem, ze kterého musí znít pozvání: Ty nemusíš zùstat venku, smíš vejít. Jsi vzácným hostem, mùžeš vejít a zùstat uvnitø. Ten kruh Ježíšových následovníkù se neskládá z lidí dokonalých. Právì naopak. Jsou všelijak poznamenaní, všelijak pokøivení a postižení. Tak jako i my. Kdo by do našeho støedu chtìl vejít a èekal lidi témìø bezchybné a pøiznejme si, že se to èasto dìje zklame se a asi znechucenì odejde. Anebo je zde možnost druhá: 8

9 Ze sborového života pozná, že na tom není ani lépe ani hùøe nežli ti ostatní. A pozná, že právì tohle je spoleèenství, kde Kristus udílí milost a nový život. A najde tady novou rodinu, kterou pojí Boží Duch a víra. Ježíš mluví o této své duchovní rodinì jako o spoleèenství tìch, kteøí èiní Boží vùli. Co je to èinit Boží vùli? Jistì to nebude nìjaká mravní dokonalost. Ale zároveò to jistì bude znamenat chtít žít pøed Bohem èestnì a pravdivì a taky tak jednat. Znamená to úmysl milovat Boha a bližního a taky tuto lásku èinem projevovat. Èinit milosrdenství a být lidem otevøen. To èinìní Boží vùle znamená prostì a jednoduše postavit se na Ježíšovu stranu. Jít za ním. Ale pro mnohé je to vìc zápasu, který není snadný. A tímto zápasem museli projít dokonce i jeho nejbližší. Vstupujeme do pašijního týdne, nadchází vrchol dramatu Ježíšova soudu i odsouzení na smrt. Už vlastnì od prvního konfliktu s jeho protivníky vznikají dvì fronty. Pro jedny je ïábelník a nebezpeèný extrémista. A pak se ovšem tvoøí kruh tìch, kteøí se setkali s jeho mocí a rozpoznali nebo zatím tøeba jen tuší že je to moc Boží. Jeho duchovní rodina. A nìkteøí z tìch, kteøí jsou na té jeho stranì, jsou pak dokonce pod køížem, i když tøeba jen z dálky to drama pozorují. Postavme se, milí bratøi a sestry, opìt a znovu na stranu umuèeného a ukøižovaného Krista, na kterého pøece i sami neèistí duchové volali: Ty jsi Syn Boží! Pøijel jsi s manželkou? Ano, jsem tu pøihlásila se sama manželka Dagmar Lukášová. Máš dìti? Syna Honzu, studuje na UP geografii, a dceru Magdalenu, studuje na gymnáziu v Opavì. Jak dlouho jsi faráøem v Opavì? Od roku 1997, pøed tím jsem byl 7 let ve Štramberku Jaký je opavský sbor? Je to typický mìstský sbor, jen poètem o tøetinu menší než olomoucký. V seniorátu máš na starosti vzdìlávání presbyterù. Co potøebují presbyteøi ÈCE? Je to správná otázka. Jsem pøedsedou, mìl jsem vizi, kterou se mi èásteènì podaøilo vyplnit a doufám, že i mùj nástupce v tom bude pokraèovat. Na setkáních se vìnujeme duchovní obnovì, nejen pøednáškám, ale i duchovnímu rùstu. Piješ kávu? Rád a zaèínám s ní každý den. Ivana Jeništová Na závìr bohoslužeb se konalo ještì malé interview. Sestra faráøka se Jana Lukáše zeptala: 9

10 Ze sborového života Rozhovor s Janem Lukášem Po bohoslužbách jsme se všichni na pùl hodinky sešli k besedì pøi kávì/èaji. Zatímco po kávì v sále faráøe Prudkého zasedala Mexická skupina, my jsme se po pùlhodinì odebrali nahoru do kostela k neformálnímu rozhovoru s adeptem na našeho budoucího faráøe. Besedu moderovala Jana Vrajová. Jak se tu cítíš? Když jsem se blížil k Olomouci, trochu se mi svíral žaludek. Pocházím odsud, ale dnes byl ten pøíjezd jiný. Co je pro Tebe jako zkušeného faráøe podstatné v èem vidíš tìžištì své práce? V setkávání s lidmi s dùrazem na rozhovor. Faráø je kazatel, který vystupuje na kazatelnu. To tìžištì je v práci s Písmem, zvìstování slova Božího. Jak oslovit mládež jako evangelík? Máš zkušenosti z praxe? Zdá se mi dùležité, že mládež potøebuje partu, jako to bývalo tady ve sboru. Pøed èasem jsem se zúèastnil setkání mládeže v Opavì, na tento dotaz mohu odpovìdìt, že parta je naprostá priorita. Jsme evangelíci, tak nabízíme evangelické myšlenky. Byl jsem zvyklý hledat materiál, kde se dalo, i my jsme promítali Exit, bylo to zdaøilé. Jakou máš zkušenost se vzdorem mládeže, která v urèitém vìku odmítá chodit do kostela? Máš nìjaký recept, jak na to? Nevzdát to, dávat jen najevo, že s nimi poèítáme. Dát najevo, že tady je spoleèenství, kam se mohou vrátit. Možná se to zlomí. Kdybychom nabízeli jen to, co ostatní svìt, nemohli bychom mu konkurovat. Takže svolávat mládež na facebooku? Tøeba, i když to nedìlám. Jaká je vìková struktura opavského sboru? Jaká je èinnost? Hodnì dìtí, støední generace a všechny vìkové skupiny. Také skupina intelektuálù, kteøí jsou nároènìjšími posluchaèi. Mládež poøádáme hodnì akcí s dìtmi (napø. Velikonoèní dílna, výlety apod.). Biblické hodiny, pìvecký sbor s 18letou tradicí. 10

11 Ze sborového života Na biblické hodiny u nás chodí malá omezená skupina, vidíš budoucnost biblických hodin? Nechat jim tuto podobu? Dùležité je pracovat s Písmem. V poslední dobì probíráme Apokryfy, to je docela dobrodružství a lidi to baví. Je tøeba zkoušet rùzné zpùsoby, práce s Písmem se nesmíme vzdát. Jak pracujete se støední generací? Snažil jsem se, ze zaèátku chodili, ale postupnì odpadali, jsou pracovnì pøíliš vytíženi. Pro nì je dùležité spíš poøádat mimoøádné akce. Tøeba teï o Velikonocích meditaèní setkání pøi svíèkách. Máte v Opavì domov pro seniory? V Opavì ne, ale jezdím do domova ve Vítkovì, kde je pìkné spoleèenství. Také jsem obèas v Deštné, kde býval sbor. Snažil jsem se ho obnovit, ale lidé nevydrželi chodit. Teï je tam domov pro mentálnì postižené, kde bývají pravidelné bohoslužby. Jak funguje opavská ekumena? Scházíme se jednou za dva mìsíce. Bez katolíkù, dìkan tomu není naklonìn. Ve Vítkovì je naopak velký zájem mají tam také katolicko-evangelické partnerství s Badenbadenskem. Jak se vám daøí otevírat kostel i mimo Noc kostelù? Daøí. V dnešní dobì, kdy se na nás veøejnost dívá optikou restitucí, se mi zdá, že i pøesto to má dobrý ohlas. Úspìch mají také Alfa kurzy poøádáme 8 10 veèerù pro veøejnost. Dagmar Lukášová: Jsme také èleny Èeské køes anské akademie, o besedy je velký zájem; máme pøedjednané hosty, napø. Petra Slámu, Václava Vacka, Martina C. Putnu a další. A co seniorská generace? Zkoušel jsem Kavárnu pro seniory, ale moc velký ohlas nebyl. Ideální je, když si setkání pøipravují senioøi sami. Konfirmace: Jakým zpùsobem uchopit výuku konfirmandù, co je dobré sdìlit dìtem, které jdou ke konfirmaci? Pokusil jsem se s dìtmi pracovat individuálnì, mìl jsem i dìti, které nebyly v dìtství pokøtìny. Snažím se je integrovat do sboru, aby byly ve spoleèenství, kde se o víøe mluví, ale nechávám to na nich. V posledních letech se dvakrát stalo, že pøišly dìti a chtìly být pokøtìny. Zrání pro Krista není záležitostí vìku. Znamená to vést dìti k tomu, že vìk není dùležitý? Myslím, že ano. Ale na druhé stranì, tam, kde bych vidìl, že se mladý èlovìk víøe brání, tam bych se bál, že se pak ztratí. Konfirmandi u vás skládají zkoušku pøed sborem? Ne, to je pro nì trauma. Jen pøed staršovstvem a spíš jako rozhovor. Besedu ukonèila Jana Vrajová s tím, že další otázky necháme na pøíští setkání. Odpoledne bylo ještì povídání o Kurzech Alfa, o nichž hovoøil faráø Jiøí Gruber z Brna. Pøednášky se zúèastnili presbyteøi z celého seniorátu. Dozvìdìli se, jak pracovat s lidmi, kteøí se zajímají o køes anskou víru. iv 11

12 Pro dìti Milí kamarádi! Skuteèná láska se nevyèerpá, èím více dáváš, tím více ti zbývá a pùjdeš-li k pravému zdroji, èím více budeš èerpat, tím bude štìdøejší. Antoine de Saint-Exupéry Milí kamarádi, už jste jistì poznali, kterou skuteènou lásku myslím a máte ji doma. Nezapomeòte k svátku matek udìlat aspoò pøáníèko nebo donést kytièku, mùžete použít i nìkterou vìtu: Maminko, mámo, chci ti dnes pøáti, a ti sám Pán Bùh štìstím dny zlatí. Moje mámo, co to bylo, co nás k sobì zasnoubilo? Mámo moje, jak to pøijde, že máš vždy èas, když to bolí, na své srdce pøivineš mì zas. Mámo moje co to zpívá ve tvé náruèi? Když já breèím, spíš tì muèím, kdo ti poruèí abys vstala, najíst dala, a už nic nevyèítala, co se nesluší Moje mámo, je ti známo, kolik radosti když se bojím, jak se zhojím ve tvé blízkosti? Jak je možné, že neøíkáš nic, za svou lásku pohlazení, vždy i mé srdce se nemìní, nezasloužím víc! Dìkuji ti, maminko má, za každou tvou písnièku, kterou jsi mì uspávala, uèila modlitbièku. Nemám nic, co bych ti dal. Zazpívejme spolu píseò chval. To ON tì pozval k sobì drahá mámo a tys trpìlivì, vdìènì, navždy øekla ANO. Byl to Ježíš, s Ním jsi hovoøila, od nìj radost, lásku pro nás vyprosila. Vždy ten, kdo má Ježíše, nemusí se bát. ON pøišel za nás svùj život dát. To jsi nás nauèila! Ten, kdo zná Ježíše, s Ježíšem dlí Sejdou se v nebesích s Ním a také s ní. teta Eva Šiøte lásku všude, kudy jdete. Nejdøíve doma: Vìnujte lásku svým dìtem, své ženì, muži, sousedùm. Nikdy nedopus te, aby od vás nìkdo odešel, a nebyl spokojenìjší a š astnìjší. Buïte živým projevem Boží laskavosti laskavosti ve tváøi, v oèích, úsmìvu, srdeèném pozdravu. Matka Tereza 12

13 Život církve 4. zasedání 33. synodu bude probíhat ve Vsetínì od 29. kvìtna do 1. èervna 2014 Synod bude zahájen slavnostními bohoslužbami ve ètvrtek 29. kvìtna veèer na svátek Nanebevstoupení Pánì v kostele Dolního sboru a bude pokraèovat ustavením synodu v kostele Horního sboru. Páteèní a sobotní jednání probìhne v Kulturním domì na Vsetínì. Na sobotu veèer bude setkání synodálù a ekumenických hostù v kostele a na zahradì Dolního sboru za úèasti veøejnosti. Kostel Dolního sboru na Vsetínì Kostel Horního sboru na Vsetínì V nedìli 1. èervna se rozjedou synodálové do více jak dvaceti okolních sborù, aby zde vykonali bohoslužby a informovali o prùbìhu a závìrech jednání synodu. Každý sbor v okolí navštíví skupinka 3 4 poslancù z jednoho seniorátu. Oficiální ukonèení synodu bude pøi nedìlních bohoslužbách v kostele Horního sboru. Náš Moravskoslezský seniorát budou zastupovat tito delegáti: Lubomír Èervenka, Pavel Køivohlavý Marek Zikmund, Jiøí Tomášek, Antonín Plachý a Noemi Batlová. nb 13

14 Život církve Karen Moritz: Mezinárodní semináø Po stopách Jana Husa a Martina Luthera Kamkoli se podíváte, mùžete vidìt jeho obrazy, mùžete vidìt jeho jméno na nejrùznìjších místech a mùžete slyšet, jak o nìm lidi mluví. O koho jde? Je pravdìpodobnì jedním z nejznámìjších lidí v Èeské republice a v Praze. Jmenuje se Jan Hus. Pro vìtšinu z nás, ve Spojených státech, není pøíliš známý, snad kromì tìch, kteøí jsou nìjakým zpùsobem spjati s èeským dìdictvím nebo jsou nadšenými studenty reformace. Jan Hus byl jedním z prvních reformátorù, ještì pøed Martinem Lutherem a Janem Kalvínem. Pozdìji se stal jedním z otcù èeského národa. Komunistický režim ho vidìl jako pøíkladného obèana, muže, který bojoval proti zkorumpovaným institucím v zájmu prostých lidí. Stejnì jako u Martina Luthera si budeme brzy pøipomínat jeho výroèí a rok 2015 je rokem Jana Husa. Pøed 600 lety, dne , byl upálen na hranici. Jeho socha stojí ve støedu Staromìstského námìstí v centru Prahy, ulice, mosty a námìstí nesou jeho jméno. Já pracuji v domì nesoucím jeho jméno, v Husovì domì. Lidé v celé Èeské republice se chystají oslavit toto významné výroèí a naši partneøi v Èeskobratrské církvi evangelické (ÈCE) nejsou výjimkou. Církev spolupracuje na pøípravì rùzných akcí v rámci tohoto výroèí s dalšími denominacemi, zejména s Církví èeskoslovenskou husitskou. Také Presbyterní církev ve Spojených státech amerických (PC USA) spoleènì s ÈCE naplánovala a pøipravila k tomuto výroèí cestovnìstudijní semináø s názvem Po stopách Jana Husa a Martina Luthera. Šestnáct lidí z USA, Kanady, Anglie, Nìmecka, Norska a Švédska se v rámci semináøe od 28. dubna do 6. kvìtna 2015 dozví více o Janu Husovi a spojení mezi èeskou a nìmeckou reformací. Na pøípravì tohoto semináøe se podílí také øada lidí z Èeské republiky a Nìmecka. V rámci semináøe vystoupí pøednášející z Evangelické teologické fakulty a Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy. Uskuteèní se také výlety mimo Prahu, do dalších èástí Èeské republiky. Jednou ze zastávek budou Kralice nad Oslavou, kde je muzeum historie vzniku Bible kralické. Stejnì jako King James Bible utváøela nejen víru bezpoètu køes anù, ale také dala tvar anglickému jazyku, tak i Bible kralická formovala víru mnoha køes anù a pomáhala utváøet èeský jazyk. 14

15 Život církve Skupina seminaristù se také vydá do Telèe, jednoho z nejstarších a nejkrásnìjších mìst v Èeské republice, kde se dozví o trvalém dìdictví èeské reformace v souèasné církvi. V rámci semináøe se rovnìž uskuteèní výlet do historického mìsta Tábor. Táborité a husité byli Husovými následovníky, kteøí se snažili pokraèovat v jeho reformách. Kromì cest do dalších mìst a nejrùznìjších prezentací bude skupina objevovat také Prahu. Skupina navštíví památky reformace a rùzné další kulturní památky, napø. Pražský hrad a židovskou ètvr. Samozøejmì bude prostor i pro zábavu. Skupina bude mít možnost shlédnout èeskou operu v Národním divadle nebo koncert ve slavné koncertní síni Rudolfinum. A samozøejmì se úèastní i bohoslužeb. Semináø zahájí bohoslužby s Veèeøí Pánì v evangelickém kostele u Martina ve zdi a pobožnosti se konají i v prùbìhu celého semináøe. Semináø bude zakonèen výletem do nìmeckých Drážïan a návštìvou historického mìsta reformace Lutherstadt Wittenberg. Tam se dozvíme více o Martinu Lutherovi a jeho nadcházejícím jubileu v roce Snad budeme mít ke konci semináøe lepší pøehled o propojení nìmecké a èeské reformace. Po návštìvì historické èásti mìsta se budou konat závìreèné bohoslužby. Semináø bude zakonèen veèeøí, na kterou symbolicky pozveme dva slavné hosty: Katharinu von Bora, manželku Martina Luthera a Barbaru Cranach, manželku slavného malíøe Lucase Cranacha. Cranach a jeho manželka byli blízcí pøátelé s Lutherovými. Katharina a Barbara s námi budou sdílet nìkteré vìci ze života svých manželù a zkušenosti z jejich úèasti na reformaci. Jsem velmi vdìèná za veškerou podporu, která umožnila naši spoleènou službu. Dìkuji za modlitby, finanèní podporu a úèast v našem projektu. Vybízím k modlitbám za další partnerství mezi ÈCE a PC USA, prosím, modlete se za ty, kteøí semináø pøipravují, i ty, kteøí se ho zúèastní. Prosím modlete se za církve v celé Èeské republice i Evropì a jejich svìdectví. S radostným srdcem Karen Moritz, Presbyterian Church USA ECCB Central Church office, Ecumenical Department (Ekumenické oddìlení ÚCK ÈCE) 15

16 Výroèí Povstání v Pøerovì 1. kvìtna 1945 Pøerovské povstání zaèalo 1. kvìtna 1945 v ranních hodinách, kdy se v Pøerovì rozšíøila mylná zpráva o kapitulaci nìmeckých vojsk. Tuto zprávu vyhlásil mìstský rozhlas a pravdìpodobnì vznikla mylnou interpretací hlášení o smrti A. Hitlera ( Vùdce padl! ). Obèané Pøerova zaèali vyvìšovat èeskoslovenské vlajky a pokoušeli se odzbrojovat pøíslušníky nìmecké armády a policie. Došlo k vyjednáváním mezi delegacemi pøerovských obèanù a nìmeckým okresním hejtmanem Krautem. Bylo postaveno nìkolik barikád. K nejsilnìjším bojùm došlo na pøerovském nádraží, kde se pøedstavitelé železnièního národního výboru zmocnili nìkolika nìmeckých vojenských vlakù. Do povstání se zapojili partyzáni z okolních lesù a skupiny uprchlých sovìtských váleèných zajatcù. Povstalci nedokázali vytvoøit jednotné velení. Jednání mezi pøedstaviteli pøedváleèných stran shromáždìnými na radnici a ilegálním okresním národním výborem byla vleklá. V prùbìhu dne byla zpráva o kapitulaci vyvrácena. Pøerov jako významný železnièní uzel se ètyømi mosty pøes øeku Beèvu mìl pro ustupující nìmeckou ar- mìsíèník sboru Èeskobratrské církve evangelické v Olomouci letnièní 2014 XV. roèník 5 Vydává sbor Èeskobratrské církve evangelické v Olomouci vlastním nákladem jako svùj vnitrosborový bulletin. Pøíspìvky, ohlasy, pøipomínky posílejte na adresu redakce: Blahoslavova 1, Olomouc nebo mádu strategický význam. Po poèáteèním zaváhání se proto Nìmci rozhodli vyøešit situaci silou a v odpoledních hodinách získali kontrolu nad mìstem. Bylo vyhlášeno stanné právo. Povstalcùm, kteøí se zapojili do ozbrojených støetù, se vìtšinou podaøilo uprchnout nebo ukrýt. Jednadvacet z nich však bylo zatèeno a popraveno 2. kvìtna 1945 v Olomouci-Lazcích. Podle nìkterých pramenù odbojáøi na radnici peèlivì vyplnili prezenèní listinu, kterou na útìku zapomnìli znièit. Nìmci po obsazení radnice listinu našli ležet na stole a povstalce snadno zatkli. Dalších 32 povstalcù zahynulo pøi bojích v ulicích. Bylo to první povstání proti okupantùm v Èeskoslovensku. Redakèní kruh: Jana Rumlová, Ivana Jeništová, Jana Vrajová, Dagmar Pojslová, Noemi Batlová, Petr Marek Grafická úprava a zlom: Laco Švec Tisk: Miroslav Ryšavý Za všechny chyby v tomto èísle se omlouváme. Uzávìrka tohoto èísla: 20. dubna 2014 Vyšlo: 4. kvìtna 2014 Uzávìrka pøíštího èísla: 20. kvìtna 2014

www.faslavicin.cz Život a všechno, co je v nìm poctivé a vzácné, stojí za trochu námahy. EUCHARISTIE A EUCHARISTICKÝ KONGRES

www.faslavicin.cz Život a všechno, co je v nìm poctivé a vzácné, stojí za trochu námahy. EUCHARISTIE A EUCHARISTICKÝ KONGRES Roèník 20 Èíslo 3 22. 2. 2015 Život a všechno, co je v nìm poctivé a vzácné, stojí za trochu námahy. EUCHARISTIE A EUCHARISTICKÝ KONGRES Bùh ve své dobrotì posílá od zaèátku svého putování s vyvoleným

Více

www.faslavicin.cz R O K V ÍRY 2013

www.faslavicin.cz R O K V ÍRY 2013 Roèník 17 Èíslo 7 1. 11. 2012 Pane, nevím den ani hodinu, kdy mne zavoláš, ale dopøej mi, abych dobrým životem, milující Tebe, sebe a druhé, byl v té chvíli pøipraven vstoupit do Tvé náruèe. ROK VÍRY Milí

Více

www.faslavicin.cz Vždy Bùh nám nedal ducha bojácnosti, ale ducha síly, lásky a rozvážnosti. (2 Tim 1, 7)

www.faslavicin.cz Vždy Bùh nám nedal ducha bojácnosti, ale ducha síly, lásky a rozvážnosti. (2 Tim 1, 7) Roèník 19 Èíslo 5 8. 6. 2014 Vždy Bùh nám nedal ducha bojácnosti, ale ducha síly, lásky a rozvážnosti. (2 Tim 1, 7) MEDIÁLNÍ SVÌT Ve chvíli, kdy ètete tento úvodník, máme za sebou 7. nedìli velikonoèní,

Více

www.faslavicin.cz Roèník 19 Èíslo 6 28. 9. 2014

www.faslavicin.cz Roèník 19 Èíslo 6 28. 9. 2014 Roèník 19 Èíslo 6 28. 9. 2014 Já, pražský nevìøící Žid, stal jsem se vìøícím a zmìnil jsem svùj svìtový názor. Svatý Václav, plod ducha doby a výraz nadìje 10. století v Èechách, je také mùj svatý Václav

Více

Roèník II èíslo 1 leden 2000

Roèník II èíslo 1 leden 2000 Roèník II èíslo 1 leden 2000 DUCHOVNÍ SLOVO Øada lidí se ptá, co jim tento rok pøinese: Je jisté, že pøinese vìci pøíjemné a nepøíjemné a nic nám celkem nepomùže, když budeme dopøedu vìdìt, kolik bude

Více

Slovo P. Jaroslava. Zlatá stezka

Slovo P. Jaroslava. Zlatá stezka Køes anský obèasník FARNOST DAÈICE III ØÍJEN / 2002 náklad 150 ks Vybíráme Slovo P. Jaroslava... str. 1 Ohlédntí za prázdninami... str. 2, 4, 5 Daèické baroknìní... str. 2 Bosé karmelitky... str. 3 Víra

Více

Zpravodaj BENEDIKT XVI. V CESKU 2/2009. Ad sum - zde jsem - pøipraven sloužit!

Zpravodaj BENEDIKT XVI. V CESKU 2/2009. Ad sum - zde jsem - pøipraven sloužit! Zpravodaj Ad sum - zde jsem - pøipraven sloužit! 2/2009 Vydává Centrální svaz Kolpingova díla Èeské republiky, nám. Republiky 22, 591 01 Žïár nad Sáz., telefon: ++420-566 620 207, 566 585 010, fax: ++420-566

Více

www.faslavicin.cz V modlitbì není podstatné mnoho pøemýšlet, ale mnoho milovat. (svatá Terezie z Avily) P U T O V Á N Í

www.faslavicin.cz V modlitbì není podstatné mnoho pøemýšlet, ale mnoho milovat. (svatá Terezie z Avily) P U T O V Á N Í Roèník 20 Èíslo 5 24. 5. 2015 V modlitbì není podstatné mnoho pøemýšlet, ale mnoho milovat. (svatá Terezie z Avily) P U T O V Á N Í Jedním z èastých projevù køes anského (a jistì nejen køes anského) života

Více

Co se v denním tisku nedoètete LIST HORNÍHO SBORU ÈCE VSETÍN ÈERVEN 2012

Co se v denním tisku nedoètete LIST HORNÍHO SBORU ÈCE VSETÍN ÈERVEN 2012 LIST HORNÍHO SBORU ÈCE VSETÍN ÈERVEN 2012 V listu Židùm pisatel nabádá své ètenáøe a posluchaèe: Nezapomínejte také na dobroèinnost a štìdrost, takové obìti se Bohu líbí. (Žd 13,16) Ha, zpozorní ètenáø,

Více

ŠEDESÁT PĚT LET MANŽELSTVÍ

ŠEDESÁT PĚT LET MANŽELSTVÍ číslo 11 - listopad 2011 - cena 11 Kč H L U B O C K Ý Z P R A V O D A J Novomanželská fotografie z archivu manželů Hoďánkových. Reprodukce: Jan Pirgl, www. janpirgl. net. rozhovor ŠEDESÁT PĚT LET MANŽELSTVÍ

Více

Ba³wochwalstwo Salomona

Ba³wochwalstwo Salomona Èíslo 218/roèník XIX. únor 2012 Proti dobrovolnému daru Ba³wochwalstwo Salomona Pan rozgniewa³ siê wiêc na Salomona za to, e jego serce odwróci³o siê od Pana, Boga izraelskiego. Dwukrotnie mu siê ukaza³

Více

w.farnostbrumov.ic.cz ZpravodajOímskokatolickéfarnostisv.Václava Brumov-Bylnice Sv.?tipánSidonie

w.farnostbrumov.ic.cz ZpravodajOímskokatolickéfarnostisv.Václava Brumov-Bylnice Sv.?tipánSidonie Kalendáø 1.4.2010 2.nedìlevelikonoèní nedìlebo ího milosrdenství Eíslo:5 Roeník:15 Nedìle Pondìlí Úterý Støeda Ètvrtek Pátek Sobota 19. sv. Ema 20. sv. Hugo FARNÍ MISÍENÍK w.farnostbrumov.ic.cz ZpravodajOímskokatolickéfarnostisv.Václava

Více

Z obsahu. elektroodpadu. Seniorské Vánoce s pøedstihem. chotovinských motokrosaøù. Otázky pro trenéry. Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA

Z obsahu. elektroodpadu. Seniorské Vánoce s pøedstihem. chotovinských motokrosaøù. Otázky pro trenéry. Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA 12/2012 LISTY CHOTOVINSKA 1 Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA Vánoèní dílna Ve ètvrtek 29. listopadu 2012 probìhla v našem kulturním domì již tradièní Vánoèní dílna poøádaná Základní školou Chotoviny

Více

Ostrovský mìsíèník. Jáchymovské peklo. Z obsahu: City lze vyznat kvìtinami. Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce

Ostrovský mìsíèník. Jáchymovské peklo. Z obsahu: City lze vyznat kvìtinami. Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce Jáchymovské peklo Jáchymovské peklo? To asi øíkali o svém zamìstnání horníci, kteøí mìli pøíliš tìžkou práci, odhaduje dvacetiletý technik z Ostrova. Nìkdy lidé uvádìjí, že se jednalo o trpící vìznì, ale

Více

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXX Èíslo 2 rok 2009 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù!

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXX Èíslo 2 rok 2009 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXX Èíslo 2 rok 2009 cena: zdarma Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! Pavel Mimochodek starosta Antonín Zámeèník místostarosta Na apríla, ve støedu

Více

Hlubocký baseballový tým mladších kadetů po vítězném utkání na českém poháru. Foto Jan Pirgl, www.janpirgl.net. WWW.HLUBOKA.CZ

Hlubocký baseballový tým mladších kadetů po vítězném utkání na českém poháru. Foto Jan Pirgl, www.janpirgl.net. WWW.HLUBOKA.CZ číslo 7-8 - červenec-srpen 2010 - cena 10 Kč H L U B O C K Ý Z P RA VO D A J L é t o p l n é B A S E B A L L U Hlubocký baseballový tým mladších kadetů po vítězném utkání na českém poháru. Foto Jan Pirgl,

Více

Mìsto vyhlásilo veøejnou sbírku na Sochorovu hrobku

Mìsto vyhlásilo veøejnou sbírku na Sochorovu hrobku KVÌTEN 2007 ZPRAVODAJ 5 MÌSTA ØEVNIC 18. ROÈNÍK CENA 5 KÈ Ochotníci uvedli v øevnickém kinì Pygmalion V Zámeèku znìla pastýøská troubení Mìsto vyhlásilo veøejnou sbírku na Sochorovu hrobku 2 Ruch 5/2007

Více

Vyjádøení starosty mìsta k chystané zmìnì na ZŠ Klínovecká

Vyjádøení starosty mìsta k chystané zmìnì na ZŠ Klínovecká 4 IX. roèník Vyjádøení starosty mìsta k chystané zmìnì na ZŠ Klínovecká Vážení spoluobèané, rád bych vás informoval o jednom zámìru, který zøejmì nebude pøíliš populárním, ale pøedpokládám, že jsme od

Více

Lidovci v zastupitelstvu rozehráli hru, která se jim nemusí vyplatit

Lidovci v zastupitelstvu rozehráli hru, která se jim nemusí vyplatit è.13vprosinec è.14vvroè. 20/11vwww.obeliskval.czvtel./fax: 571 621 248, 606 377 400, mail: obeliskvm@gmail.com Poslední letošní výstava v Kapli v netradièním duchu 29. listopadu se ve výstavní síni - Kapli

Více

Vùnì perníku v muzeu. Rosa opìt na schodech Cesta do Burgund Hvìzda betlémská Nové jízdní øády vlakù

Vùnì perníku v muzeu. Rosa opìt na schodech Cesta do Burgund Hvìzda betlémská Nové jízdní øády vlakù 12 2006 Vùnì perníku v muzeu Rosa opìt na schodech Cesta do Burgund Hvìzda betlémská Nové jízdní øády vlakù ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Vážení obèané... (O. Vavøínová) ZPRÁVY Z RADNICE...4 Informace o dnu

Více

Roèník XXVII Èíslo 7 rok 2006 cena: zdarma. XV. Èesko - Slovenský silvestr na pomezí

Roèník XXVII Èíslo 7 rok 2006 cena: zdarma. XV. Èesko - Slovenský silvestr na pomezí ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXVII Èíslo 7 rok 2006 cena: zdarma Silvestr u Zámeèku 23.30 - k poslechu hraje DH Javorinka 23.55 - novoroèní pøání - starosta obce 24.00 - Vítání Nového roku 2007 Státní

Více

Povodeň 2002 - koupaliště 201 2. Kompozitní fotografie. Foto: www. janpirgl. net 10 LET OD POVODNÍ WWW.HLUBOKA.CZ 1

Povodeň 2002 - koupaliště 201 2. Kompozitní fotografie. Foto: www. janpirgl. net 10 LET OD POVODNÍ WWW.HLUBOKA.CZ 1 číslo 7-8 - červenec-srpen 2012 - cena 15 Kč H LU BOCKÝ ZPRAVODAJ 10 LET OD POVODNÍ Povodeň 2002 - koupaliště 201 2. Kompozitní fotografie. Foto: www. janpirgl. net WWW.HLUBOKA.CZ 1 Mùj muž je Vodnáø,

Více

ŠLUKNOVSKÉ NOVINY. Je tu jaro, èas mláïat... Veselé Velikonoce a bohatou pomlázku všem ètenáøùm pøeje redakce

ŠLUKNOVSKÉ NOVINY. Je tu jaro, èas mláïat... Veselé Velikonoce a bohatou pomlázku všem ètenáøùm pøeje redakce ŠLUKNOVSKÉ NOVINY Redakce: : MěÚ Šluknov, telefon: 412 386 968, 412 386 219, e.mail: sluknovak@seznam vak@seznam.cz.cz DUBEN 2004 ÈÍSLO 4 CENA 5.- Kè Mùže mìsto zamìstnat více lidí bez práce? Proè mìstský

Více

Autobusy. Rozšíøení autobusové dopravy o spoje uvedené v únorovém vydání Napajedelských novin platí od 15. bøezna 2002.

Autobusy. Rozšíøení autobusové dopravy o spoje uvedené v únorovém vydání Napajedelských novin platí od 15. bøezna 2002. NAPAJEDELSKE VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA ROČNÍK VII. BŘEZEN 2002 CENA 5 KČ Velikonoční vajíčko Tìlocvièná jednota Sokol poøádá v sobotu 23. bøezna pro dìti z našeho mìsta tradièní zábavné sportovní odpoledne

Více

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Cestujeme k moøi i do vesmíru S narùstajícím datem v kalendáøi vzrùstá také dobrá nálada všech pracujících. Nastává èas dovolených, plánování cílových míst, balení zavazadel a relaxování! Jedni dávají

Více

LISTOPAD 1997 DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ. Èasné mrazíky sežehly poslední kvìty, jen brunátné plody hlohu pøipomínají na keøích

LISTOPAD 1997 DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ. Èasné mrazíky sežehly poslední kvìty, jen brunátné plody hlohu pøipomínají na keøích DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ 65 LISTOPAD 1997 Èasné mrazíky sežehly poslední kvìty, jen brunátné plody hlohu pøipomínají na keøích citlivé skautské duši závazek služby nejvyšší Pravdì a Lásce. Nejsou

Více

Chýnov, Za Oborou. Nová výstavba v Záhosticích. èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva

Chýnov, Za Oborou. Nová výstavba v Záhosticích. èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva Zmìnou v obsazení místa èlena zastupitelstva zaèalo jeho další zasedání. Z dùvodu špatného zdravotního stavu se p. Tomáš Hes st. rozhodl rezignovat na svùj

Více

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce 6 IX. roèník Mezinárodní taneèní soutìž v Ostrovì Pro obyvatele mìsta Ostrova se již pomalu stává všední záležitostí, že se v místním Domì kultury konají nejrùznìjší mezinárodní setkání. Nedávno to byl

Více

ZPRAVODAJ BENÁTECKA. Letní prázdniny skonèily, ve školách je opìt rušno. Partnerská smlouva s Roßdorfem podepsána. 8. záøí 2004 strana 1

ZPRAVODAJ BENÁTECKA. Letní prázdniny skonèily, ve školách je opìt rušno. Partnerská smlouva s Roßdorfem podepsána. 8. záøí 2004 strana 1 ZPRAVODAJ BENÁTECKA 8. záøí 2004 strana 1 èíslo: 9 roèník: 28 cena: 7 Kè 8. záøí 2004 Partnerská smlouva s Roßdorfem podepsána V pionýrských dobách roku 1992 byly na podnìt nìmecké strany nastoleny pøátelské

Více

Obèasník Diecézní charity ostravsko-opavské

Obèasník Diecézní charity ostravsko-opavské Obèasník Diecézní charity ostravsko-opavské Nejnovìjší informace ze života Diecézní charity Javorník Krnov Opava Hluèín Hrabynì sv. Alexandr Bohumín Ostrava Pomáhejte s námi... Studénka Odry Kopøivnice

Více