2014 XV. roèník. mìsíèník sboru Èeskobratrské církve evangelické v Olomouci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2014 XV. roèník. mìsíèník sboru Èeskobratrské církve evangelické v Olomouci"

Transkript

1 mìsíèník sboru Èeskobratrské církve evangelické v Olomouci 5 letnièní 2014 XV. roèník Milý ètenáøi, milá ètenáøko, píšu tento úvodník a v hlavì ještì plno vzpomínek na Velikonoce. Plno dojmù, které mì stále ještì naplòují vdìkem a radostí. Vše je to jakoby v objetí evangeliem o vzkøíšení našeho Pána. Snažím se vžít do prvních pocitù Ježíšových následovníkù, když si jedna po druhé, jeden po druhém uvìdomovali svou velikonoèní zkušenost. Baví mì to, ale nejsem si jista, zda je cele chápu. Køes ané velice brzy zjistili, že slavit Vzkøíšení, to Kristovo, chce poøádnì dlouho, že jeden den nestaèí, protože jejich radost je velmi veliká. Tento fakt mì jistotou naplnil. Rozumím tomu dobøe. Díky nebiblickým záznamùm víme, že církev prožívala pøítomnost Vzkøíšeného opravdu intenzivnì a již velice brzy se ustálila doba padesáti dnù po Velikonocích jako jeden velký svátek. Dokonce ještì døíve než napø. postní doba. Co z toho plyne? Že køes ané prvních století kladli vìtší dùraz na Boží dílo než na to, jak se èlovìk bude snažit vzhledem k Božímu dílu obstát. Postupnì došlo k roz- lišení jednotlivých nedìlí a svátkù, ve 3. století vznikly svátky svatodušní a o nìco málo pozdìji se ještì od nich odpoutala památka nanebevstoupení a stala se samostatným svátkem. A už ten povelikonoèní èas byl brán jako jeden sváteèní den nebo je slaven jako více svátkù, nic to nezmìnilo na faktu, že povelikonoèní období vyjadøuje radost z Krista, který je pøítomen jako náš živý Pán a vítìz. Ta nádherná zkušenost nás posílá do všedního dne, kde žijeme a pracujeme, abychom na ta místa pøinášeli radost, která naplòuje mnohá srdce. Vím, že k radosti se nedá nikoho nutit, ale budeme-li o Velikonocích a Nanebevstoupení pøemýšlet, prožívat si je, tak ta velikonoèní radost promìní náš všední èas. A když jim žehnal, vzdálil se od nich a byl nesen do nebe. Oni pøed ním padli na kolena; potom se s velikou radostí navrátili do Jeruzaléma, byli stále v chrámì a chválili Boha. (L 24, 51 53). Pøeji nám všem radostné kroky smìrem k nebi, k našemu poslednímu domovu! Jana Rumlová

2 Slovo šéfredaktorky Nejvìtší køes anské svátky jsou za námi. Ještì jsme rozechvìlí z prožitkù velikonoèní zvìsti, ale èas neúprosnì bìží dál. Ještì svátek Nanebevstoupení a pøed námi je každoroèní kvìtnová Noc kostelù. Už se stala témìø tradicí. Tìšíme se a zároveò trochu chvìjeme obavou, jestli také letos lidé pøijdou, jestli se zastaví a poslechnou pøipravený program. Náš kostel nemá oslnivou výzdobu, ale snad tu lidé najdou svìtlo, které je pøivede na Boží cestu, nebo aspoò k smìrovce života. Náš kostel je strohý, tak, jak nám naše vìrouka doporuèuje. Neznamená to však, že je ménì krásný než barokní nádhera. Kostel je místo, kde se setkáváme s Bohem, kde mu dìkujeme za prožité dny života, za dary, za vedení i za napomenutí. Kostel je místem, odkud si každou nedìli snad odnášíme slova poslání a požehnání. Kostel je místem ztišení pøed Bohem. Není to místo k divokým dìtským hrám. Zase mùžeme jezdit výtahem. Pro nìkteré bratry a sestry výtah znamená možnost úèastnit se živých bohoslužeb, mohli si vyzkoušet, jaké to je bez výtahu, jen s náhradním pøíposlechem v kanceláøi. Oprava bude ovšem nìco stát, a nebude to málo: staršovstvo uvažuje o sbírce na zaplacení opravy. Jistì rádi pøispìjeme. V našem sboru se bude scházet vysokoškolská mládež. Je to radostná zvìst, Bùh Otec k nám posílá mladé lidi, kteøí se zajímají o Kristovo poselství. Nezapomínejme na nì ve svých modlitbách, je radost, že Bùh si povolává nové duše, je to nadìjné i pro nás. Ivana Jeništová Narozeniny v kvìtnu Mgr. Roman Solich Karel Kachtík Richard Matula PhDr. Jarmila Loudová Kateøina Vítková Vlasta Zelenková Marta Schulmeisterová Marie Jiøíèková Mgr. Jana Zajícová Alena Pirklová Radka Slavotínková Pavel Brtník Eliška Hartlová Ing. Libuše Janošíková Vìra Jašová Ing. Jaroslav Ryšavý Ing. Miriam Batlová Anna Chrastinová Anna Vaøeková Eva Blažková Martin Foukal Josef Tošenovský 2 Oddáni byli Eva Dostálová a Vladimír Pala v Herlíkovicích Ondøej Zuntych a Katarína Kohányiová v Olomouci

3 Program sboru v mìsíci kvìtnu pátek mládež nedìle bohoslužby Misericordias Domini pondìlí staršovstvo schùze úterý dìti biblická hodina konfirmaèní pøíprava biblická hodina pátek mládež nedìle bohoslužby Jubilate bohoslužby Chválkovice bohoslužby Hrubá Voda úterý dìti biblická hodina konfirmaèní pøíprava biblická hodina ètvrtek Seniorklub Sešlost u Zajícù pátek mládež nedìle bohoslužby Cantate úterý dìti biblická hodina konfirmaèní pøíprava biblická hodina ètvrtek Sešlost u Solichù pátek Noc kostelù nedìle bohoslužby Rogate úterý dìti biblická hodina konfirmaèní pøíprava biblická hodina ètvrtek bohoslužby Nanebevstoupení Pánì Sešlost u Markù pátek mládež èerven nedìle bohoslužby Exaudi pondìlí staršovstvo schùze Volejbalisté hrají vždy v nedìli od hodin 3

4 Informace / Aktuality Konzervatoø Evangelické akademie kvìten kvìtna hod. Klavírní recitál Koncertní sál KEA, Wurmova 13, Olomouc Úèinkuje: Viktor Vojnoviè 6. kvìtna hod. Absolventský koncert Koncertní sál KEA, Wurmova 13, Olomouc Úèinkují: Sylva Neškrábalová (ze tøídy MgA. Vítìzslava Šlahaøe), Martina Øezníèková (ze tøídy MgA. Libuše Bartoškové) 12. kvìtna hod. Naša Pastorkyòa Divadlo na cucky, Wurmova 7, Olomouc Komponované pøedstavení, založené na libretu opery L. Janáèka Její pastorkyòa, doplnìné písnìmi z Moravské lidové poesie v písních, s doprovodem smyècového kvarteta. Úèinkují: studenti KEA Režie: Anièka Duchaòová 14. kvìtna hod. Absolventský varhanní koncert katedrála sv. Václava, Olomouc Úèinkují: Ondøej Horòas (ze tøídy MgA. Petra Rajnohy PhD.) Studentský pìvecký sbor KEA, diriguje Pavel Koòárek 20. kvìtna hod. Interní koncert Koncertní sál KEA, Wurmova 13, Olomouc Úèinkují: studenti a pedagogové KEA 21. kvìtna hod. Abonmá A3 Èeši nejen sobì Koncertní sál KEA, Wurmova 13, Olomouc Úèinkují: studenti a pedagogové KEA 23. kvìtna hod. Noc kostelù Kostel ÈCE, Husùv sbor Úèinkují: studenti KEA Kontakty na zástupce sboru: Faráøka Jana Rumlová Kurátor Jan Matìjka Pastoraèní pracovnice Noemi Batlová Upozornìní pro pøípadné dárce: èíslo sborového úètu je /0800 4

5 Informace / Aktuality 27. kvìtna hod. Naša Pastorkyòa Divadlo Husa na provázku, Brno Komponované pøedstavení, založené na libretu opery L. Janáèka Její pastorkyòa, doplnìné písnìmi z Moravské lidové poesie v písních, s doprovodem smyècového kvarteta. Úèinkují: studenti KEA Režie: Anièka Duchaòová 28. kvìtna 2014 Varhanní koncert Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metodìje, Velehrad Úèinkují: studenti a pedagogové varhanního oddìlení KEA 30. kvìtna hod. Absolventský koncert ZUŠ IŠI KREJÈÍHO Koncertní sál KEA, Wurmova 13, Olomouc Úèinkují: Julie Orletová violoncello a další. Noc kostelù 2014 Program Evangelický kostel Olomouc Slovo na zaèátek Jan Matìjka KEA kytarový soubor studenti KEA Troubení z vìže kostela Standa Jílek Mim v kostele Václav Dostál Radosti v životì sboru Výbìr událostí z r Jana Rumlová Temnou nocí sk. Bohdana Gallata pøestávka rozhovory, obèerstvení Veèerní když zvony znìjí pìvecký sbor Eva Èejková Každý den Pán mi sílu dává varhany a trubka D. Marek a S. Jílek Buï Tobì sláva aneb Staøí mistøi v evangelickém zpìvníku Kateøina Janošíková Temnou nocí sk. Bohdana Gallata Varhanní miniatury Eva Èejková Prokøikni a zpívej CD (pøestávka) Modlitba a požehnání Jana Rumlová Prokøikni a zpívej CD (pøestávka) Varhanní improvizace na závìr Dan Marek V dolních sálech program pro dìti: Babylonská vìž a v malém sále prezentace ÈCE, Bible kralická DVD 5

6 Ze sborového života Pašije v Dolní Moravici Zaèal èas velikonoèní a osm èlenù našeho sboru se vydalo do Domova pro seniory v Dolní Moravici, aby s jeho obyvateli prožili Pašijový pøíbìh umuèení našeho Pána Ježíše Krista. Podle køes anských zvykù se tento pøíbìh ète na Zelený ètvrtek, ale v Dolní Moravici jsme ho prožívali už den pøed tím ve støedu 16. dubna. Gratulace Novomanželùm Elišce a Jonášovi Navrátilovým, jakož i Evì a Vladimírovi Palovým, pøejeme radost a Boží požehnání na spoleèné životní cestì. Redakce Posla Po skonèení pobožnosti se její úèastníci sešli ještì na posezení s pohoštìním, kde si mohli popovídat. iv t Ve støedu 23. dubna 2014 se v koncertním sále Konzervatoøe Evangelické akademie konaly bohoslužby, které pøipravila faráøka šternberského sboru Jana Hofmanová. Zpìv písní pøi bohoslužbách doprovodil církevní kantor Ladislav Moravetz. (nb) 6

7 t Ze sborového života Výtah v kostele je opraven! Výtaháøi se s opravou natrápili, ale vše dopadlo dobøe, a tak všichni, kteøí mají potíže s pøekonáváním schodù do kostela na nedìlní bohoslužby, mohou výtah opìt používat. Velikonoèní burza vynesla 2910 Kè. Dìkujeme všem, kteøí tvoøili, prodávali i kupovali! Výtìžek bude zaslán Diakonii Rýmaøov. Kvìtná nedìle hostem byl opavský faráø Jan Lukáš Bohoslužbami na letošní Kvìtnou nedìli, 13. dubna, nám posloužil opavský faráø Jan Lukáš. Je olomouckým rodákem a podle rozhodnutí staršovstva kandidátem na místo faráøe v Olomouci. Své kázání zaèal ètením Markovy 3. kapitoly, veršù Pùsobnost ducha Kristova se nikdy nedala potlaèit. Za Ježíšem pøicházely nové zástupy lidí, farizejové nic nezmohli. Ježíšovi uèedníci s tím mìli moc práce. Dokonce se nemìli èas ani najíst, a to hned v samotném úvodu jejich služby. Lidského utrpení, bolesti a dezorientace je mnoho. Panství ïáblovu je Ježíšovou službou a obìtí pøedznamenán definitivní konec a to je ta nejlepší zpráva. Ale souvisí to i s nasazením tìch, kteøí jdou za Ježíšem dnes. Existuje spousta zpùsobù, jak bránit Ježíšovu slovu. Jedním z nich je pokusit se ho utajit. V 60. letech pøijeli do Prahy afriètí studenti a ptali se, kde se v Praze konají evangelické bohoslužby. Tehdejší univerzitní funkcionáøi jim prý øekli, že nikde. Nìco takového prý už v naší zemi neexistuje. Naštìstí se nedali odradit, ptali se dál a jinde a za nìjakou dobu už sedìli v lavici salvátorského kostela. Jiná, mnohem zákeønìjší snaha zastavit Kristovo království je cesta diskreditace. Zákoníci pøišli s brutální diskreditaèní kampaní proti Ježíšovi. Prohlásili o nìm, že je posedlý Belzebulem, knížetem démonù. A že vyhání démony v jeho jménu, ne ve jménu Božím. Proti tomu se nelze bránit. Ježíš však na to pøece jen odpoví: Kdybych byl skuteènì sám ïábelníkem a vymítal ïábelství, byl bych pøece sám proti sobì. Pro Ježíše to bylo tìžké. Asi tomu uvìøila i jeho rodina, pøijeli za ním do 7

8 Ze sborového života Kafarnaa, dokonce i jeho matka. A byl smysl jejich návštìvy jakýkoliv, stal se pro nì cizím èlovìkem. Je dost možné, že ten dùm, ve kterém je kolem nìho shromáždìno tolik lidí, je ve skuteènosti domem bolesti, pláèe, potu a krve. Dùm hnisajících ran a zápachu. Dùm velkého utrpení, ale taky tìžkého zápasu Kristova proti moci temnoty, který vyvrcholil na køíži. V tomto domì ale vzniká cosi zcela nového. Vzniká tam spoleèenství nového vìku s Ježíšem Kristem uprostøed. Vzniká zde zárodek jeho církve, spoleèenství jeho následovníkù. Ježíšovi nejbližší zùstávají stát venku a nerozumìjí mu. Dovnitø ale nevstoupí. Možná nejen zákoníci a farizeové, ale ani oni sami nechtìjí mít nic spoleèného s lidskou bídou a høíchem. Dostane se jim ovšem razantní odpovìdi, která nám snad mùže pøipadnout až pøíliš tvrdá a skoro bychom až byli v pokušení zeptat se: Jsi to opravdu ty, Pane? Kdo je má matka a moji bratøi? A ukázal na ty sedící v kruhu kolem nìho a øekl: Hle, moje matka a moji bratøi. Své nejbližší tedy Ježíš nevyslyšel. Nevyšel za nimi ani s nimi nikam neodešel. On totiž rozumí jinak tomu, co je to rodina. Jeho rodina jsou ti všichni, kteøí sedí v kruhu kolem nìho. A to je rodina, která neznamená pøíbuznost pokrevní, ale duchovní. Spøíznìnost Ducha je víc nežli spøíznìnost krve. Všichni, kteøí sedí v kruhu kolem Ježíše, jsou jeho rodinou. On jistì neodmítá svou rodinu pokrevní. Vždy i oni mohou vstoupit. I oni mohou jít pøece dál! Co je to duchovní rodina, to ví i dnes jen ti, kteøí se nechali Kristem pozvat do jeho blízkosti, jsou to ti, kteøí jeho pozvání pøijali. Anebo ho sami hledali, protože už nemohli dál. Dnes se mnoho mluví o rodinì, politici se pøedhánìjí v tom, jak chtìjí rodinám pomáhat, a pøitom se každé druhé manželství rozpadá. I èelní politici své vlastní rodiny bez problémù rozbíjejí. Tam, kde rodina funguje, je to vzácný dar. A pøece to není všechno. Køes an má totiž taky rodinu a domov duchovní. Køes an patøí do kruhu kolem Ježíše Krista. A ten kruh je zároveò otevøeným domem, ze kterého musí znít pozvání: Ty nemusíš zùstat venku, smíš vejít. Jsi vzácným hostem, mùžeš vejít a zùstat uvnitø. Ten kruh Ježíšových následovníkù se neskládá z lidí dokonalých. Právì naopak. Jsou všelijak poznamenaní, všelijak pokøivení a postižení. Tak jako i my. Kdo by do našeho støedu chtìl vejít a èekal lidi témìø bezchybné a pøiznejme si, že se to èasto dìje zklame se a asi znechucenì odejde. Anebo je zde možnost druhá: 8

9 Ze sborového života pozná, že na tom není ani lépe ani hùøe nežli ti ostatní. A pozná, že právì tohle je spoleèenství, kde Kristus udílí milost a nový život. A najde tady novou rodinu, kterou pojí Boží Duch a víra. Ježíš mluví o této své duchovní rodinì jako o spoleèenství tìch, kteøí èiní Boží vùli. Co je to èinit Boží vùli? Jistì to nebude nìjaká mravní dokonalost. Ale zároveò to jistì bude znamenat chtít žít pøed Bohem èestnì a pravdivì a taky tak jednat. Znamená to úmysl milovat Boha a bližního a taky tuto lásku èinem projevovat. Èinit milosrdenství a být lidem otevøen. To èinìní Boží vùle znamená prostì a jednoduše postavit se na Ježíšovu stranu. Jít za ním. Ale pro mnohé je to vìc zápasu, který není snadný. A tímto zápasem museli projít dokonce i jeho nejbližší. Vstupujeme do pašijního týdne, nadchází vrchol dramatu Ježíšova soudu i odsouzení na smrt. Už vlastnì od prvního konfliktu s jeho protivníky vznikají dvì fronty. Pro jedny je ïábelník a nebezpeèný extrémista. A pak se ovšem tvoøí kruh tìch, kteøí se setkali s jeho mocí a rozpoznali nebo zatím tøeba jen tuší že je to moc Boží. Jeho duchovní rodina. A nìkteøí z tìch, kteøí jsou na té jeho stranì, jsou pak dokonce pod køížem, i když tøeba jen z dálky to drama pozorují. Postavme se, milí bratøi a sestry, opìt a znovu na stranu umuèeného a ukøižovaného Krista, na kterého pøece i sami neèistí duchové volali: Ty jsi Syn Boží! Pøijel jsi s manželkou? Ano, jsem tu pøihlásila se sama manželka Dagmar Lukášová. Máš dìti? Syna Honzu, studuje na UP geografii, a dceru Magdalenu, studuje na gymnáziu v Opavì. Jak dlouho jsi faráøem v Opavì? Od roku 1997, pøed tím jsem byl 7 let ve Štramberku Jaký je opavský sbor? Je to typický mìstský sbor, jen poètem o tøetinu menší než olomoucký. V seniorátu máš na starosti vzdìlávání presbyterù. Co potøebují presbyteøi ÈCE? Je to správná otázka. Jsem pøedsedou, mìl jsem vizi, kterou se mi èásteènì podaøilo vyplnit a doufám, že i mùj nástupce v tom bude pokraèovat. Na setkáních se vìnujeme duchovní obnovì, nejen pøednáškám, ale i duchovnímu rùstu. Piješ kávu? Rád a zaèínám s ní každý den. Ivana Jeništová Na závìr bohoslužeb se konalo ještì malé interview. Sestra faráøka se Jana Lukáše zeptala: 9

10 Ze sborového života Rozhovor s Janem Lukášem Po bohoslužbách jsme se všichni na pùl hodinky sešli k besedì pøi kávì/èaji. Zatímco po kávì v sále faráøe Prudkého zasedala Mexická skupina, my jsme se po pùlhodinì odebrali nahoru do kostela k neformálnímu rozhovoru s adeptem na našeho budoucího faráøe. Besedu moderovala Jana Vrajová. Jak se tu cítíš? Když jsem se blížil k Olomouci, trochu se mi svíral žaludek. Pocházím odsud, ale dnes byl ten pøíjezd jiný. Co je pro Tebe jako zkušeného faráøe podstatné v èem vidíš tìžištì své práce? V setkávání s lidmi s dùrazem na rozhovor. Faráø je kazatel, který vystupuje na kazatelnu. To tìžištì je v práci s Písmem, zvìstování slova Božího. Jak oslovit mládež jako evangelík? Máš zkušenosti z praxe? Zdá se mi dùležité, že mládež potøebuje partu, jako to bývalo tady ve sboru. Pøed èasem jsem se zúèastnil setkání mládeže v Opavì, na tento dotaz mohu odpovìdìt, že parta je naprostá priorita. Jsme evangelíci, tak nabízíme evangelické myšlenky. Byl jsem zvyklý hledat materiál, kde se dalo, i my jsme promítali Exit, bylo to zdaøilé. Jakou máš zkušenost se vzdorem mládeže, která v urèitém vìku odmítá chodit do kostela? Máš nìjaký recept, jak na to? Nevzdát to, dávat jen najevo, že s nimi poèítáme. Dát najevo, že tady je spoleèenství, kam se mohou vrátit. Možná se to zlomí. Kdybychom nabízeli jen to, co ostatní svìt, nemohli bychom mu konkurovat. Takže svolávat mládež na facebooku? Tøeba, i když to nedìlám. Jaká je vìková struktura opavského sboru? Jaká je èinnost? Hodnì dìtí, støední generace a všechny vìkové skupiny. Také skupina intelektuálù, kteøí jsou nároènìjšími posluchaèi. Mládež poøádáme hodnì akcí s dìtmi (napø. Velikonoèní dílna, výlety apod.). Biblické hodiny, pìvecký sbor s 18letou tradicí. 10

11 Ze sborového života Na biblické hodiny u nás chodí malá omezená skupina, vidíš budoucnost biblických hodin? Nechat jim tuto podobu? Dùležité je pracovat s Písmem. V poslední dobì probíráme Apokryfy, to je docela dobrodružství a lidi to baví. Je tøeba zkoušet rùzné zpùsoby, práce s Písmem se nesmíme vzdát. Jak pracujete se støední generací? Snažil jsem se, ze zaèátku chodili, ale postupnì odpadali, jsou pracovnì pøíliš vytíženi. Pro nì je dùležité spíš poøádat mimoøádné akce. Tøeba teï o Velikonocích meditaèní setkání pøi svíèkách. Máte v Opavì domov pro seniory? V Opavì ne, ale jezdím do domova ve Vítkovì, kde je pìkné spoleèenství. Také jsem obèas v Deštné, kde býval sbor. Snažil jsem se ho obnovit, ale lidé nevydrželi chodit. Teï je tam domov pro mentálnì postižené, kde bývají pravidelné bohoslužby. Jak funguje opavská ekumena? Scházíme se jednou za dva mìsíce. Bez katolíkù, dìkan tomu není naklonìn. Ve Vítkovì je naopak velký zájem mají tam také katolicko-evangelické partnerství s Badenbadenskem. Jak se vám daøí otevírat kostel i mimo Noc kostelù? Daøí. V dnešní dobì, kdy se na nás veøejnost dívá optikou restitucí, se mi zdá, že i pøesto to má dobrý ohlas. Úspìch mají také Alfa kurzy poøádáme 8 10 veèerù pro veøejnost. Dagmar Lukášová: Jsme také èleny Èeské køes anské akademie, o besedy je velký zájem; máme pøedjednané hosty, napø. Petra Slámu, Václava Vacka, Martina C. Putnu a další. A co seniorská generace? Zkoušel jsem Kavárnu pro seniory, ale moc velký ohlas nebyl. Ideální je, když si setkání pøipravují senioøi sami. Konfirmace: Jakým zpùsobem uchopit výuku konfirmandù, co je dobré sdìlit dìtem, které jdou ke konfirmaci? Pokusil jsem se s dìtmi pracovat individuálnì, mìl jsem i dìti, které nebyly v dìtství pokøtìny. Snažím se je integrovat do sboru, aby byly ve spoleèenství, kde se o víøe mluví, ale nechávám to na nich. V posledních letech se dvakrát stalo, že pøišly dìti a chtìly být pokøtìny. Zrání pro Krista není záležitostí vìku. Znamená to vést dìti k tomu, že vìk není dùležitý? Myslím, že ano. Ale na druhé stranì, tam, kde bych vidìl, že se mladý èlovìk víøe brání, tam bych se bál, že se pak ztratí. Konfirmandi u vás skládají zkoušku pøed sborem? Ne, to je pro nì trauma. Jen pøed staršovstvem a spíš jako rozhovor. Besedu ukonèila Jana Vrajová s tím, že další otázky necháme na pøíští setkání. Odpoledne bylo ještì povídání o Kurzech Alfa, o nichž hovoøil faráø Jiøí Gruber z Brna. Pøednášky se zúèastnili presbyteøi z celého seniorátu. Dozvìdìli se, jak pracovat s lidmi, kteøí se zajímají o køes anskou víru. iv 11

12 Pro dìti Milí kamarádi! Skuteèná láska se nevyèerpá, èím více dáváš, tím více ti zbývá a pùjdeš-li k pravému zdroji, èím více budeš èerpat, tím bude štìdøejší. Antoine de Saint-Exupéry Milí kamarádi, už jste jistì poznali, kterou skuteènou lásku myslím a máte ji doma. Nezapomeòte k svátku matek udìlat aspoò pøáníèko nebo donést kytièku, mùžete použít i nìkterou vìtu: Maminko, mámo, chci ti dnes pøáti, a ti sám Pán Bùh štìstím dny zlatí. Moje mámo, co to bylo, co nás k sobì zasnoubilo? Mámo moje, jak to pøijde, že máš vždy èas, když to bolí, na své srdce pøivineš mì zas. Mámo moje co to zpívá ve tvé náruèi? Když já breèím, spíš tì muèím, kdo ti poruèí abys vstala, najíst dala, a už nic nevyèítala, co se nesluší Moje mámo, je ti známo, kolik radosti když se bojím, jak se zhojím ve tvé blízkosti? Jak je možné, že neøíkáš nic, za svou lásku pohlazení, vždy i mé srdce se nemìní, nezasloužím víc! Dìkuji ti, maminko má, za každou tvou písnièku, kterou jsi mì uspávala, uèila modlitbièku. Nemám nic, co bych ti dal. Zazpívejme spolu píseò chval. To ON tì pozval k sobì drahá mámo a tys trpìlivì, vdìènì, navždy øekla ANO. Byl to Ježíš, s Ním jsi hovoøila, od nìj radost, lásku pro nás vyprosila. Vždy ten, kdo má Ježíše, nemusí se bát. ON pøišel za nás svùj život dát. To jsi nás nauèila! Ten, kdo zná Ježíše, s Ježíšem dlí Sejdou se v nebesích s Ním a také s ní. teta Eva Šiøte lásku všude, kudy jdete. Nejdøíve doma: Vìnujte lásku svým dìtem, své ženì, muži, sousedùm. Nikdy nedopus te, aby od vás nìkdo odešel, a nebyl spokojenìjší a š astnìjší. Buïte živým projevem Boží laskavosti laskavosti ve tváøi, v oèích, úsmìvu, srdeèném pozdravu. Matka Tereza 12

13 Život církve 4. zasedání 33. synodu bude probíhat ve Vsetínì od 29. kvìtna do 1. èervna 2014 Synod bude zahájen slavnostními bohoslužbami ve ètvrtek 29. kvìtna veèer na svátek Nanebevstoupení Pánì v kostele Dolního sboru a bude pokraèovat ustavením synodu v kostele Horního sboru. Páteèní a sobotní jednání probìhne v Kulturním domì na Vsetínì. Na sobotu veèer bude setkání synodálù a ekumenických hostù v kostele a na zahradì Dolního sboru za úèasti veøejnosti. Kostel Dolního sboru na Vsetínì Kostel Horního sboru na Vsetínì V nedìli 1. èervna se rozjedou synodálové do více jak dvaceti okolních sborù, aby zde vykonali bohoslužby a informovali o prùbìhu a závìrech jednání synodu. Každý sbor v okolí navštíví skupinka 3 4 poslancù z jednoho seniorátu. Oficiální ukonèení synodu bude pøi nedìlních bohoslužbách v kostele Horního sboru. Náš Moravskoslezský seniorát budou zastupovat tito delegáti: Lubomír Èervenka, Pavel Køivohlavý Marek Zikmund, Jiøí Tomášek, Antonín Plachý a Noemi Batlová. nb 13

14 Život církve Karen Moritz: Mezinárodní semináø Po stopách Jana Husa a Martina Luthera Kamkoli se podíváte, mùžete vidìt jeho obrazy, mùžete vidìt jeho jméno na nejrùznìjších místech a mùžete slyšet, jak o nìm lidi mluví. O koho jde? Je pravdìpodobnì jedním z nejznámìjších lidí v Èeské republice a v Praze. Jmenuje se Jan Hus. Pro vìtšinu z nás, ve Spojených státech, není pøíliš známý, snad kromì tìch, kteøí jsou nìjakým zpùsobem spjati s èeským dìdictvím nebo jsou nadšenými studenty reformace. Jan Hus byl jedním z prvních reformátorù, ještì pøed Martinem Lutherem a Janem Kalvínem. Pozdìji se stal jedním z otcù èeského národa. Komunistický režim ho vidìl jako pøíkladného obèana, muže, který bojoval proti zkorumpovaným institucím v zájmu prostých lidí. Stejnì jako u Martina Luthera si budeme brzy pøipomínat jeho výroèí a rok 2015 je rokem Jana Husa. Pøed 600 lety, dne , byl upálen na hranici. Jeho socha stojí ve støedu Staromìstského námìstí v centru Prahy, ulice, mosty a námìstí nesou jeho jméno. Já pracuji v domì nesoucím jeho jméno, v Husovì domì. Lidé v celé Èeské republice se chystají oslavit toto významné výroèí a naši partneøi v Èeskobratrské církvi evangelické (ÈCE) nejsou výjimkou. Církev spolupracuje na pøípravì rùzných akcí v rámci tohoto výroèí s dalšími denominacemi, zejména s Církví èeskoslovenskou husitskou. Také Presbyterní církev ve Spojených státech amerických (PC USA) spoleènì s ÈCE naplánovala a pøipravila k tomuto výroèí cestovnìstudijní semináø s názvem Po stopách Jana Husa a Martina Luthera. Šestnáct lidí z USA, Kanady, Anglie, Nìmecka, Norska a Švédska se v rámci semináøe od 28. dubna do 6. kvìtna 2015 dozví více o Janu Husovi a spojení mezi èeskou a nìmeckou reformací. Na pøípravì tohoto semináøe se podílí také øada lidí z Èeské republiky a Nìmecka. V rámci semináøe vystoupí pøednášející z Evangelické teologické fakulty a Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy. Uskuteèní se také výlety mimo Prahu, do dalších èástí Èeské republiky. Jednou ze zastávek budou Kralice nad Oslavou, kde je muzeum historie vzniku Bible kralické. Stejnì jako King James Bible utváøela nejen víru bezpoètu køes anù, ale také dala tvar anglickému jazyku, tak i Bible kralická formovala víru mnoha køes anù a pomáhala utváøet èeský jazyk. 14

15 Život církve Skupina seminaristù se také vydá do Telèe, jednoho z nejstarších a nejkrásnìjších mìst v Èeské republice, kde se dozví o trvalém dìdictví èeské reformace v souèasné církvi. V rámci semináøe se rovnìž uskuteèní výlet do historického mìsta Tábor. Táborité a husité byli Husovými následovníky, kteøí se snažili pokraèovat v jeho reformách. Kromì cest do dalších mìst a nejrùznìjších prezentací bude skupina objevovat také Prahu. Skupina navštíví památky reformace a rùzné další kulturní památky, napø. Pražský hrad a židovskou ètvr. Samozøejmì bude prostor i pro zábavu. Skupina bude mít možnost shlédnout èeskou operu v Národním divadle nebo koncert ve slavné koncertní síni Rudolfinum. A samozøejmì se úèastní i bohoslužeb. Semináø zahájí bohoslužby s Veèeøí Pánì v evangelickém kostele u Martina ve zdi a pobožnosti se konají i v prùbìhu celého semináøe. Semináø bude zakonèen výletem do nìmeckých Drážïan a návštìvou historického mìsta reformace Lutherstadt Wittenberg. Tam se dozvíme více o Martinu Lutherovi a jeho nadcházejícím jubileu v roce Snad budeme mít ke konci semináøe lepší pøehled o propojení nìmecké a èeské reformace. Po návštìvì historické èásti mìsta se budou konat závìreèné bohoslužby. Semináø bude zakonèen veèeøí, na kterou symbolicky pozveme dva slavné hosty: Katharinu von Bora, manželku Martina Luthera a Barbaru Cranach, manželku slavného malíøe Lucase Cranacha. Cranach a jeho manželka byli blízcí pøátelé s Lutherovými. Katharina a Barbara s námi budou sdílet nìkteré vìci ze života svých manželù a zkušenosti z jejich úèasti na reformaci. Jsem velmi vdìèná za veškerou podporu, která umožnila naši spoleènou službu. Dìkuji za modlitby, finanèní podporu a úèast v našem projektu. Vybízím k modlitbám za další partnerství mezi ÈCE a PC USA, prosím, modlete se za ty, kteøí semináø pøipravují, i ty, kteøí se ho zúèastní. Prosím modlete se za církve v celé Èeské republice i Evropì a jejich svìdectví. S radostným srdcem Karen Moritz, Presbyterian Church USA ECCB Central Church office, Ecumenical Department (Ekumenické oddìlení ÚCK ÈCE) 15

16 Výroèí Povstání v Pøerovì 1. kvìtna 1945 Pøerovské povstání zaèalo 1. kvìtna 1945 v ranních hodinách, kdy se v Pøerovì rozšíøila mylná zpráva o kapitulaci nìmeckých vojsk. Tuto zprávu vyhlásil mìstský rozhlas a pravdìpodobnì vznikla mylnou interpretací hlášení o smrti A. Hitlera ( Vùdce padl! ). Obèané Pøerova zaèali vyvìšovat èeskoslovenské vlajky a pokoušeli se odzbrojovat pøíslušníky nìmecké armády a policie. Došlo k vyjednáváním mezi delegacemi pøerovských obèanù a nìmeckým okresním hejtmanem Krautem. Bylo postaveno nìkolik barikád. K nejsilnìjším bojùm došlo na pøerovském nádraží, kde se pøedstavitelé železnièního národního výboru zmocnili nìkolika nìmeckých vojenských vlakù. Do povstání se zapojili partyzáni z okolních lesù a skupiny uprchlých sovìtských váleèných zajatcù. Povstalci nedokázali vytvoøit jednotné velení. Jednání mezi pøedstaviteli pøedváleèných stran shromáždìnými na radnici a ilegálním okresním národním výborem byla vleklá. V prùbìhu dne byla zpráva o kapitulaci vyvrácena. Pøerov jako významný železnièní uzel se ètyømi mosty pøes øeku Beèvu mìl pro ustupující nìmeckou ar- mìsíèník sboru Èeskobratrské církve evangelické v Olomouci letnièní 2014 XV. roèník 5 Vydává sbor Èeskobratrské církve evangelické v Olomouci vlastním nákladem jako svùj vnitrosborový bulletin. Pøíspìvky, ohlasy, pøipomínky posílejte na adresu redakce: Blahoslavova 1, Olomouc nebo mádu strategický význam. Po poèáteèním zaváhání se proto Nìmci rozhodli vyøešit situaci silou a v odpoledních hodinách získali kontrolu nad mìstem. Bylo vyhlášeno stanné právo. Povstalcùm, kteøí se zapojili do ozbrojených støetù, se vìtšinou podaøilo uprchnout nebo ukrýt. Jednadvacet z nich však bylo zatèeno a popraveno 2. kvìtna 1945 v Olomouci-Lazcích. Podle nìkterých pramenù odbojáøi na radnici peèlivì vyplnili prezenèní listinu, kterou na útìku zapomnìli znièit. Nìmci po obsazení radnice listinu našli ležet na stole a povstalce snadno zatkli. Dalších 32 povstalcù zahynulo pøi bojích v ulicích. Bylo to první povstání proti okupantùm v Èeskoslovensku. Redakèní kruh: Jana Rumlová, Ivana Jeništová, Jana Vrajová, Dagmar Pojslová, Noemi Batlová, Petr Marek Grafická úprava a zlom: Laco Švec Tisk: Miroslav Ryšavý Za všechny chyby v tomto èísle se omlouváme. Uzávìrka tohoto èísla: 20. dubna 2014 Vyšlo: 4. kvìtna 2014 Uzávìrka pøíštího èísla: 20. kvìtna 2014

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

2014 XV. roèník. postní. mìsíèník sboru Èeskobratrské církve evangelické v Olomouci

2014 XV. roèník. postní. mìsíèník sboru Èeskobratrské církve evangelické v Olomouci mìsíèník sboru Èeskobratrské církve evangelické v Olomouci 4 postní 2014 XV. roèník Milý ètenáøi, milá ètenáøko, pøed chvílí jsem se vrátila k poèítaèi, abych už koneènì napsala tento úvodník. Vrátila

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov "Řeknitobezváhání." 2.unijnísetkáníSI 23.-25. listopadu 2006 sbor CSD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov inspirující øeèníci zkušenosti a svìdectví chvály a hudba duchovní obnova obchodní a neziskové prezentace

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

2013 XIV. roèník. Nenechte se zastrašit! Buïte trpìliví! zaèíná nový rok, rok 2013. Nikdo z nás. Všecko mohu v Kristu, který mi dává

2013 XIV. roèník. Nenechte se zastrašit! Buïte trpìliví! zaèíná nový rok, rok 2013. Nikdo z nás. Všecko mohu v Kristu, který mi dává 1 vyhlížející 2013 XIV. roèník Milý ètenáøi, milá ètenáøko, zaèíná nový rok, rok 2013. Nikdo z nás neví, co pøinese. Zdraví nebo tìžké onemocnìní, práci nebo nezamìstnanost, radostné pøekvapení nebo hoøkou

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 5 5 PhDr. Michaela Daòková

Více

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu

Více

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY B R NO 5. 2. - 6. 2. 2 010 ECPA-CZ,o.p.s. poøádá PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno Kurz se koná pod záštitou: Èeské spoleènosti chirurgie nohy Místo

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 4, èíslo 13 vyšlo: èerven 2010 C O J E U N Á S N O V É H O Z Krynické do Dolákovy Dùm dìtí a mládeže v Praze 8 se kvùli rozšiøování

Více

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY Každé mìsto má svou historii a své zajímavosti. Vydej se s námi nyní na procházku po Blatné. Na trase budeš plnit úkoly v pracovních listech

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA. Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3

PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA. Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 BR NO 301. 1.- 21. 2.2 00 9 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 poøádá ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 Po literární soutìži pro mládež, která úspìšnì probìhla v roce 1996 pod názvem Z babièèiny truhly, uspoøádal Klub pøátel Boskovic za finanèní podpory

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Poezie života je láska. Svatopluk Èech. Hledali jsme štìstí a našli jsme sebe. J. Lennon

Poezie života je láska. Svatopluk Èech. Hledali jsme štìstí a našli jsme sebe. J. Lennon MOTTA Hledali jsme štìstí a našli jsme sebe. J. Lennon Poezie života je láska. Svatopluk Èech 1 2 Kdo miluje, má stále plné ruce práce. Aischylos Láskou èlovìka k èlovìku se otvírá brána nebeská dokoøán.

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Pro obec Suché Lazce zpracovalo webdesign studio

Pro obec Suché Lazce zpracovalo webdesign studio davedesign - SL zpravodaj str.,. duben 04 Mohlo by Vás zajímat - Moravské enklávy ve Slezsku Vite o tom, že patøily do roku 98 mezi tzv. Moravské enklávy ve Slezsku? (bez osady Pøerovce, ale s malou èástí

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin.

Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin. VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2009 POSLÁNÍ Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin. ÚVODNÍ SLOVO Vážení pøátelé, rodièe, pøíznivci našeho obèanského

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Edgar Cayce. Eko konzult

Edgar Cayce. Eko konzult Edgar Cayce JÍDLO A ZDRAVÍ Eko konzult Co jsou to vitaminy? Co jsou to aminokyseliny? Jakýsi hudební vìdec jednou poznamenal, že vitamin je jednotou ignorance nikdo neví, co to je. Pouze se ví k èemu slouží.

Více

PRAKTICKÝ KADAVERÓZNÍ KURZ

PRAKTICKÝ KADAVERÓZNÍ KURZ Edukaèní centrum praktické anatomie a Anatomický ústav LF MU v Brnì poøádá PRAKTICKÝ KADAVERÓZNÍ KURZ KOLENO, HLEZNO, ZADONOŽÍ REKONSTRUKCE a MINIINVAZIVITA BRNO 16.10. - 17.10.2013 Místo konání: Anatomický

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: bøezen 2011 roèník 5, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Èáry máry ententýky, letìli jsme do Afriky! Po celý týden letošních

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková PRVNÍ TØÍDOU BEZ PLÁÈE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386

Více

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy!

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy! Vážení ètenáøi, v textu publikace Projektový management podle IPMA (ISBN 978-80-247-2848-3) jsme po jejím vytištìní zjistili, že na stranì 80 je chyba v tabulce 1.04.6, na stranì 168 je chyba v obrázku

Více

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net MOZEK STEJNÌ JAKO MÍCHA TVOØÍ CENTRÁLNÍ NERVOVÝ SYSTÉM. JEDNÁ SE O VELMI SLOŽITÉ ORGÁNY, KTERÉ VYTVÁØEJÍ NERVOVÉ BUÒKY, JENŽ MAJÍ VELMI MALOU SCHOPNOST SE OBNOVOVAT. POŠKOZENOU NERVOVOU BUÒKU SE JEN MÁLOKDY

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení DUBEN 2013 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

MBA. ve zdravotnictví

MBA. ve zdravotnictví MBA ve zdravotnictví CO JE TO MBA? MBA je titul Master of Business Administration udìlovaný po studiu, které poskytuje teoretickou a praktickou výuku podnikatelského managementu, øízení institucí. MBA

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Èíslo 2 25. 12. 2011. Vánoce nejsou pohádka pro dìti, ale odpovìï Boha na drama lidstva, které hledá pravý pokoj.

Èíslo 2 25. 12. 2011. Vánoce nejsou pohádka pro dìti, ale odpovìï Boha na drama lidstva, které hledá pravý pokoj. Roèník 17 Èíslo 2 25. 12. 2011 Vánoce nejsou pohádka pro dìti, ale odpovìï Boha na drama lidstva, které hledá pravý pokoj. Pøišel jako malé dítì, aby se pøiblížil našemu utrpení. Narodil se chudý, abychom

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Co se v denním tisku nedoètete LIST HORNÍHO SBORU ÈCE VSETÍN ÈERVEN 2012

Co se v denním tisku nedoètete LIST HORNÍHO SBORU ÈCE VSETÍN ÈERVEN 2012 LIST HORNÍHO SBORU ÈCE VSETÍN ÈERVEN 2012 V listu Židùm pisatel nabádá své ètenáøe a posluchaèe: Nezapomínejte také na dobroèinnost a štìdrost, takové obìti se Bohu líbí. (Žd 13,16) Ha, zpozorní ètenáø,

Více

LIST HORNÍHO SBORU ÈCE VSETÍN LISTOPAD 2014

LIST HORNÍHO SBORU ÈCE VSETÍN LISTOPAD 2014 LIST HORNÍHO SBORU ÈCE VSETÍN LISTOPAD 2014 Obèas slyším, jak si nìkdo stìžuje, že mu dìlá zle zmìna èasu. Ta podzimní je možná pøíjemnìjší, protože máme noc o jednu hodinu delší. Dùvodem zmìny je délka

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ. aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE. www.icm-kladno.cz

CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ. aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE. www.icm-kladno.cz www.icm-kladno.cz CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE Projekt "Právo na informace právì teï! Co ti brání v podnikání? je financován MŠMT v rámci mimoøádného

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

Roèník II èíslo 1 leden 2000

Roèník II èíslo 1 leden 2000 Roèník II èíslo 1 leden 2000 DUCHOVNÍ SLOVO Øada lidí se ptá, co jim tento rok pøinese: Je jisté, že pøinese vìci pøíjemné a nepøíjemné a nic nám celkem nepomùže, když budeme dopøedu vìdìt, kolik bude

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Pøipravujeme. Opìt se vrátíme do prostor Stadionu na Kounicovì ulici. Zaèátek ve 13 hod. Podrobnìjší informace na jiném místì Zpravodaje.

Pøipravujeme. Opìt se vrátíme do prostor Stadionu na Kounicovì ulici. Zaèátek ve 13 hod. Podrobnìjší informace na jiném místì Zpravodaje. SPOLEÈNOST PRO PODPORU LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V ÈESKÉ REPUBLICE, O.S. BRNO MÌSTSKÁ ORGANIZACE SPMP BRNO HELFERTOVA 7c, 613 00 BRNO tel. +420 545 581 458, ièo: 64326837 1 /2012 Vážení rodièe, mládeži,

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

poøádá pod záštitou Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie

poøádá pod záštitou Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie BR NO 301. 1.- 21. 2.2 00 9 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 poøádá pod záštitou Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie PREPARAÈNÍ KURZ ORL

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999. Obsah

Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999. Obsah Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999 Obsah Tam, kde nejsou vidìt hvìzdy I. 2

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 6 vyšlo: únor 2011 C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O Vypravili jsme se na ruzyòské letištì V prùbìhu ledna

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Svám jistì neušlo, že jsme si v roce 2010 pøipomínali

Svám jistì neušlo, že jsme si v roce 2010 pøipomínali KOMPAS SBOROVÝ LIST CÍRKVE BRATRSKÉ V BRNÌ, KOUNICOVA 15 LEDEN/2011 DÌTSKÁ SLAVNOST DO NOVÉHO ROKU PROGRAMY NA LEDEN 2011 Obsah / leden 2 Lenka Broklová 3 Úvodník Marta Dyntarová 4 Jan Asszonyi 5 Výhledy

Více

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 Obsah Úvodní slovo Poslání a cíle Struktura ÈAS a její orgány Èinnost ÈAS v roce 2002 Cyklus jednodenních semináøù Výroèní cena Hospodaøení Podìkování Kontakt 3

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Klasické námìty ve výtvarném umìní

Klasické námìty ve výtvarném umìní Narození Ježíše Krista VV-1 Námìty DUM è. 4 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvoøen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdìlávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice 1- Kde a kdy se

Více

www.faslavicin.cz Vždy Bùh nám nedal ducha bojácnosti, ale ducha síly, lásky a rozvážnosti. (2 Tim 1, 7)

www.faslavicin.cz Vždy Bùh nám nedal ducha bojácnosti, ale ducha síly, lásky a rozvážnosti. (2 Tim 1, 7) Roèník 19 Èíslo 5 8. 6. 2014 Vždy Bùh nám nedal ducha bojácnosti, ale ducha síly, lásky a rozvážnosti. (2 Tim 1, 7) MEDIÁLNÍ SVÌT Ve chvíli, kdy ètete tento úvodník, máme za sebou 7. nedìli velikonoèní,

Více

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012 Øešitel Body celkem Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha. prosinec 0 BLK Køížky a koleèka Zrcadla Padouši a poctivci Tykadla Bludištì / Mrakodrapy Hvìzdy a mìsíce Lev a Jednorožec Nejbližší úseèka

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 138 1/2013 www.michalkovice.cz Š astný nový rok Pøežili jsme ve zdraví hektický konec 9 roku 2012, pøežili jsme konec svìta pøedpovídaný starým mayským kalendáøem,

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 4 6 PhDr. František David

Více

Zpravodaj BENEDIKT XVI. V CESKU 2/2009. Ad sum - zde jsem - pøipraven sloužit!

Zpravodaj BENEDIKT XVI. V CESKU 2/2009. Ad sum - zde jsem - pøipraven sloužit! Zpravodaj Ad sum - zde jsem - pøipraven sloužit! 2/2009 Vydává Centrální svaz Kolpingova díla Èeské republiky, nám. Republiky 22, 591 01 Žïár nad Sáz., telefon: ++420-566 620 207, 566 585 010, fax: ++420-566

Více

2 /2012 BRNO. Pøipravujeme. Co jsme pøipravili na duben - záøí 2012

2 /2012 BRNO. Pøipravujeme. Co jsme pøipravili na duben - záøí 2012 SPOLEÈNOST PRO PODPORU LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V ÈESKÉ REPUBLICE, O.S. BRNO MÌSTSKÁ ORGANIZACE SPMP BRNO HELFERTOVA 7c, 613 00 BRNO tel. +420 545 581 458, ièo: 64326837 2 /2012 Vážení pøátelé. Dostáváte

Více

Obsah. Naposledy jsme se vidìli na táboøe. Prázdniny jsou fuè, takže se pokusíme pøipomenout atmosféru tábora nìkolika obrázky a krátkým povídáním

Obsah. Naposledy jsme se vidìli na táboøe. Prázdniny jsou fuè, takže se pokusíme pøipomenout atmosféru tábora nìkolika obrázky a krátkým povídáním Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 32 ze dne 1. 10. 1998 Pozvánka na podzimní akci Informace pro

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Za o.s. I MY Kateøina Rùžièková

ÚVODNÍ SLOVO. Za o.s. I MY Kateøina Rùžièková VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2010 ÚVODNÍ SLOVO Milí ètenáøi, na jaøe uplynulého roku ubìhlo právì 10 let od založení I MY. Výroèí jsme oslavili na Podzimní tancovaèce ve Skalici, nechybìl dort, pøípitek a pøítomní mohli

Více

Zpravodaj farnosti sv. Václava na Smíchovì

Zpravodaj farnosti sv. Václava na Smíchovì POØAD BOHOSLUŽEB VE SMÍCHOVSKÉ FARNOSTI Nedìle: 8:00 9:30 18:00 11:15 sv. Gabriel Po-Pá: 6:3017:30 pátek 15:00 Palata Sobota: 7:30 17:30 (nedìlní) KONTAKT S KNÌZEM úterý: 7:00-11:00 (kromì 3. úterý v mìsíci)

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

nejen pro prvòáèky je variabilní pomùckou. Je urèena k výuce a procvièování ètení a psaní v 1. roèníku.

nejen pro prvòáèky je variabilní pomùckou. Je urèena k výuce a procvièování ètení a psaní v 1. roèníku. A B E C E D A nejen pro prvòáèky je variabilní pomùckou. Je urèena k výuce a procvièování ètení a psaní v 1. roèníku. ilesia rading s.r.o. ÈESKÝ VÝROBCE UÈEBNÍCH POMÙCEK Polní 287, 747 19 Bohuslavice,

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

MÌSTA TÝNIŠTÌ NAD ORLICÍ

MÌSTA TÝNIŠTÌ NAD ORLICÍ Z P R AVO DA J MÌSTA TÝNIŠTÌ NAD ORLICÍ ÈERVENEC 010 Zábìr týniš ského kostela sv. Mikuláše z titulní strany, který Vás bude provázet po celý rok, je z luk mezi albrechtickou hrázkou a øekou Orlicí. Hrázka,

Více

Velkévarování Boha dnešnímu svìtu

Velkévarování Boha dnešnímu svìtu Velkévarování Boha dnešnímu svìtu Bùh nám pomáhá vidìt souèasnost i budoucnost uèí a vysvìtluje pravdu Tematicky tøídìné výòatky z prorockých textù s názvem "Velkévarování" (Doporuèené prameny: http://jezis-kristus-varovanie.webnode.sk

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

www.faslavicin.cz Život a všechno, co je v nìm poctivé a vzácné, stojí za trochu námahy. EUCHARISTIE A EUCHARISTICKÝ KONGRES

www.faslavicin.cz Život a všechno, co je v nìm poctivé a vzácné, stojí za trochu námahy. EUCHARISTIE A EUCHARISTICKÝ KONGRES Roèník 20 Èíslo 3 22. 2. 2015 Život a všechno, co je v nìm poctivé a vzácné, stojí za trochu námahy. EUCHARISTIE A EUCHARISTICKÝ KONGRES Bùh ve své dobrotì posílá od zaèátku svého putování s vyvoleným

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Evangelický kostel se mìl stát dominantou projektovaného, ale nikdy nedokonèeného, trnovanského námìstí. Okolní domy na rohu Scheinerovy a Nedbalovy

Evangelický kostel se mìl stát dominantou projektovaného, ale nikdy nedokonèeného, trnovanského námìstí. Okolní domy na rohu Scheinerovy a Nedbalovy èást tøetí èást/str. obsah 1/2 Fy. Schilling& Graebner 1/3 radnice Dresden Pieschen 1/4 nìkdejí kostel Chabaøovice 1/5 nìkdejí kostel Teplice Trnovany 1/6-7 kostel Hrob u Duchcova 1/8-10 kostel Duchcov

Více