2014 XV. roèník. mìsíèník sboru Èeskobratrské církve evangelické v Olomouci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2014 XV. roèník. mìsíèník sboru Èeskobratrské církve evangelické v Olomouci"

Transkript

1 mìsíèník sboru Èeskobratrské církve evangelické v Olomouci 5 letnièní 2014 XV. roèník Milý ètenáøi, milá ètenáøko, píšu tento úvodník a v hlavì ještì plno vzpomínek na Velikonoce. Plno dojmù, které mì stále ještì naplòují vdìkem a radostí. Vše je to jakoby v objetí evangeliem o vzkøíšení našeho Pána. Snažím se vžít do prvních pocitù Ježíšových následovníkù, když si jedna po druhé, jeden po druhém uvìdomovali svou velikonoèní zkušenost. Baví mì to, ale nejsem si jista, zda je cele chápu. Køes ané velice brzy zjistili, že slavit Vzkøíšení, to Kristovo, chce poøádnì dlouho, že jeden den nestaèí, protože jejich radost je velmi veliká. Tento fakt mì jistotou naplnil. Rozumím tomu dobøe. Díky nebiblickým záznamùm víme, že církev prožívala pøítomnost Vzkøíšeného opravdu intenzivnì a již velice brzy se ustálila doba padesáti dnù po Velikonocích jako jeden velký svátek. Dokonce ještì døíve než napø. postní doba. Co z toho plyne? Že køes ané prvních století kladli vìtší dùraz na Boží dílo než na to, jak se èlovìk bude snažit vzhledem k Božímu dílu obstát. Postupnì došlo k roz- lišení jednotlivých nedìlí a svátkù, ve 3. století vznikly svátky svatodušní a o nìco málo pozdìji se ještì od nich odpoutala památka nanebevstoupení a stala se samostatným svátkem. A už ten povelikonoèní èas byl brán jako jeden sváteèní den nebo je slaven jako více svátkù, nic to nezmìnilo na faktu, že povelikonoèní období vyjadøuje radost z Krista, který je pøítomen jako náš živý Pán a vítìz. Ta nádherná zkušenost nás posílá do všedního dne, kde žijeme a pracujeme, abychom na ta místa pøinášeli radost, která naplòuje mnohá srdce. Vím, že k radosti se nedá nikoho nutit, ale budeme-li o Velikonocích a Nanebevstoupení pøemýšlet, prožívat si je, tak ta velikonoèní radost promìní náš všední èas. A když jim žehnal, vzdálil se od nich a byl nesen do nebe. Oni pøed ním padli na kolena; potom se s velikou radostí navrátili do Jeruzaléma, byli stále v chrámì a chválili Boha. (L 24, 51 53). Pøeji nám všem radostné kroky smìrem k nebi, k našemu poslednímu domovu! Jana Rumlová

2 Slovo šéfredaktorky Nejvìtší køes anské svátky jsou za námi. Ještì jsme rozechvìlí z prožitkù velikonoèní zvìsti, ale èas neúprosnì bìží dál. Ještì svátek Nanebevstoupení a pøed námi je každoroèní kvìtnová Noc kostelù. Už se stala témìø tradicí. Tìšíme se a zároveò trochu chvìjeme obavou, jestli také letos lidé pøijdou, jestli se zastaví a poslechnou pøipravený program. Náš kostel nemá oslnivou výzdobu, ale snad tu lidé najdou svìtlo, které je pøivede na Boží cestu, nebo aspoò k smìrovce života. Náš kostel je strohý, tak, jak nám naše vìrouka doporuèuje. Neznamená to však, že je ménì krásný než barokní nádhera. Kostel je místo, kde se setkáváme s Bohem, kde mu dìkujeme za prožité dny života, za dary, za vedení i za napomenutí. Kostel je místem, odkud si každou nedìli snad odnášíme slova poslání a požehnání. Kostel je místem ztišení pøed Bohem. Není to místo k divokým dìtským hrám. Zase mùžeme jezdit výtahem. Pro nìkteré bratry a sestry výtah znamená možnost úèastnit se živých bohoslužeb, mohli si vyzkoušet, jaké to je bez výtahu, jen s náhradním pøíposlechem v kanceláøi. Oprava bude ovšem nìco stát, a nebude to málo: staršovstvo uvažuje o sbírce na zaplacení opravy. Jistì rádi pøispìjeme. V našem sboru se bude scházet vysokoškolská mládež. Je to radostná zvìst, Bùh Otec k nám posílá mladé lidi, kteøí se zajímají o Kristovo poselství. Nezapomínejme na nì ve svých modlitbách, je radost, že Bùh si povolává nové duše, je to nadìjné i pro nás. Ivana Jeništová Narozeniny v kvìtnu Mgr. Roman Solich Karel Kachtík Richard Matula PhDr. Jarmila Loudová Kateøina Vítková Vlasta Zelenková Marta Schulmeisterová Marie Jiøíèková Mgr. Jana Zajícová Alena Pirklová Radka Slavotínková Pavel Brtník Eliška Hartlová Ing. Libuše Janošíková Vìra Jašová Ing. Jaroslav Ryšavý Ing. Miriam Batlová Anna Chrastinová Anna Vaøeková Eva Blažková Martin Foukal Josef Tošenovský 2 Oddáni byli Eva Dostálová a Vladimír Pala v Herlíkovicích Ondøej Zuntych a Katarína Kohányiová v Olomouci

3 Program sboru v mìsíci kvìtnu pátek mládež nedìle bohoslužby Misericordias Domini pondìlí staršovstvo schùze úterý dìti biblická hodina konfirmaèní pøíprava biblická hodina pátek mládež nedìle bohoslužby Jubilate bohoslužby Chválkovice bohoslužby Hrubá Voda úterý dìti biblická hodina konfirmaèní pøíprava biblická hodina ètvrtek Seniorklub Sešlost u Zajícù pátek mládež nedìle bohoslužby Cantate úterý dìti biblická hodina konfirmaèní pøíprava biblická hodina ètvrtek Sešlost u Solichù pátek Noc kostelù nedìle bohoslužby Rogate úterý dìti biblická hodina konfirmaèní pøíprava biblická hodina ètvrtek bohoslužby Nanebevstoupení Pánì Sešlost u Markù pátek mládež èerven nedìle bohoslužby Exaudi pondìlí staršovstvo schùze Volejbalisté hrají vždy v nedìli od hodin 3

4 Informace / Aktuality Konzervatoø Evangelické akademie kvìten kvìtna hod. Klavírní recitál Koncertní sál KEA, Wurmova 13, Olomouc Úèinkuje: Viktor Vojnoviè 6. kvìtna hod. Absolventský koncert Koncertní sál KEA, Wurmova 13, Olomouc Úèinkují: Sylva Neškrábalová (ze tøídy MgA. Vítìzslava Šlahaøe), Martina Øezníèková (ze tøídy MgA. Libuše Bartoškové) 12. kvìtna hod. Naša Pastorkyòa Divadlo na cucky, Wurmova 7, Olomouc Komponované pøedstavení, založené na libretu opery L. Janáèka Její pastorkyòa, doplnìné písnìmi z Moravské lidové poesie v písních, s doprovodem smyècového kvarteta. Úèinkují: studenti KEA Režie: Anièka Duchaòová 14. kvìtna hod. Absolventský varhanní koncert katedrála sv. Václava, Olomouc Úèinkují: Ondøej Horòas (ze tøídy MgA. Petra Rajnohy PhD.) Studentský pìvecký sbor KEA, diriguje Pavel Koòárek 20. kvìtna hod. Interní koncert Koncertní sál KEA, Wurmova 13, Olomouc Úèinkují: studenti a pedagogové KEA 21. kvìtna hod. Abonmá A3 Èeši nejen sobì Koncertní sál KEA, Wurmova 13, Olomouc Úèinkují: studenti a pedagogové KEA 23. kvìtna hod. Noc kostelù Kostel ÈCE, Husùv sbor Úèinkují: studenti KEA Kontakty na zástupce sboru: Faráøka Jana Rumlová Kurátor Jan Matìjka Pastoraèní pracovnice Noemi Batlová Upozornìní pro pøípadné dárce: èíslo sborového úètu je /0800 4

5 Informace / Aktuality 27. kvìtna hod. Naša Pastorkyòa Divadlo Husa na provázku, Brno Komponované pøedstavení, založené na libretu opery L. Janáèka Její pastorkyòa, doplnìné písnìmi z Moravské lidové poesie v písních, s doprovodem smyècového kvarteta. Úèinkují: studenti KEA Režie: Anièka Duchaòová 28. kvìtna 2014 Varhanní koncert Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metodìje, Velehrad Úèinkují: studenti a pedagogové varhanního oddìlení KEA 30. kvìtna hod. Absolventský koncert ZUŠ IŠI KREJÈÍHO Koncertní sál KEA, Wurmova 13, Olomouc Úèinkují: Julie Orletová violoncello a další. Noc kostelù 2014 Program Evangelický kostel Olomouc Slovo na zaèátek Jan Matìjka KEA kytarový soubor studenti KEA Troubení z vìže kostela Standa Jílek Mim v kostele Václav Dostál Radosti v životì sboru Výbìr událostí z r Jana Rumlová Temnou nocí sk. Bohdana Gallata pøestávka rozhovory, obèerstvení Veèerní když zvony znìjí pìvecký sbor Eva Èejková Každý den Pán mi sílu dává varhany a trubka D. Marek a S. Jílek Buï Tobì sláva aneb Staøí mistøi v evangelickém zpìvníku Kateøina Janošíková Temnou nocí sk. Bohdana Gallata Varhanní miniatury Eva Èejková Prokøikni a zpívej CD (pøestávka) Modlitba a požehnání Jana Rumlová Prokøikni a zpívej CD (pøestávka) Varhanní improvizace na závìr Dan Marek V dolních sálech program pro dìti: Babylonská vìž a v malém sále prezentace ÈCE, Bible kralická DVD 5

6 Ze sborového života Pašije v Dolní Moravici Zaèal èas velikonoèní a osm èlenù našeho sboru se vydalo do Domova pro seniory v Dolní Moravici, aby s jeho obyvateli prožili Pašijový pøíbìh umuèení našeho Pána Ježíše Krista. Podle køes anských zvykù se tento pøíbìh ète na Zelený ètvrtek, ale v Dolní Moravici jsme ho prožívali už den pøed tím ve støedu 16. dubna. Gratulace Novomanželùm Elišce a Jonášovi Navrátilovým, jakož i Evì a Vladimírovi Palovým, pøejeme radost a Boží požehnání na spoleèné životní cestì. Redakce Posla Po skonèení pobožnosti se její úèastníci sešli ještì na posezení s pohoštìním, kde si mohli popovídat. iv t Ve støedu 23. dubna 2014 se v koncertním sále Konzervatoøe Evangelické akademie konaly bohoslužby, které pøipravila faráøka šternberského sboru Jana Hofmanová. Zpìv písní pøi bohoslužbách doprovodil církevní kantor Ladislav Moravetz. (nb) 6

7 t Ze sborového života Výtah v kostele je opraven! Výtaháøi se s opravou natrápili, ale vše dopadlo dobøe, a tak všichni, kteøí mají potíže s pøekonáváním schodù do kostela na nedìlní bohoslužby, mohou výtah opìt používat. Velikonoèní burza vynesla 2910 Kè. Dìkujeme všem, kteøí tvoøili, prodávali i kupovali! Výtìžek bude zaslán Diakonii Rýmaøov. Kvìtná nedìle hostem byl opavský faráø Jan Lukáš Bohoslužbami na letošní Kvìtnou nedìli, 13. dubna, nám posloužil opavský faráø Jan Lukáš. Je olomouckým rodákem a podle rozhodnutí staršovstva kandidátem na místo faráøe v Olomouci. Své kázání zaèal ètením Markovy 3. kapitoly, veršù Pùsobnost ducha Kristova se nikdy nedala potlaèit. Za Ježíšem pøicházely nové zástupy lidí, farizejové nic nezmohli. Ježíšovi uèedníci s tím mìli moc práce. Dokonce se nemìli èas ani najíst, a to hned v samotném úvodu jejich služby. Lidského utrpení, bolesti a dezorientace je mnoho. Panství ïáblovu je Ježíšovou službou a obìtí pøedznamenán definitivní konec a to je ta nejlepší zpráva. Ale souvisí to i s nasazením tìch, kteøí jdou za Ježíšem dnes. Existuje spousta zpùsobù, jak bránit Ježíšovu slovu. Jedním z nich je pokusit se ho utajit. V 60. letech pøijeli do Prahy afriètí studenti a ptali se, kde se v Praze konají evangelické bohoslužby. Tehdejší univerzitní funkcionáøi jim prý øekli, že nikde. Nìco takového prý už v naší zemi neexistuje. Naštìstí se nedali odradit, ptali se dál a jinde a za nìjakou dobu už sedìli v lavici salvátorského kostela. Jiná, mnohem zákeønìjší snaha zastavit Kristovo království je cesta diskreditace. Zákoníci pøišli s brutální diskreditaèní kampaní proti Ježíšovi. Prohlásili o nìm, že je posedlý Belzebulem, knížetem démonù. A že vyhání démony v jeho jménu, ne ve jménu Božím. Proti tomu se nelze bránit. Ježíš však na to pøece jen odpoví: Kdybych byl skuteènì sám ïábelníkem a vymítal ïábelství, byl bych pøece sám proti sobì. Pro Ježíše to bylo tìžké. Asi tomu uvìøila i jeho rodina, pøijeli za ním do 7

8 Ze sborového života Kafarnaa, dokonce i jeho matka. A byl smysl jejich návštìvy jakýkoliv, stal se pro nì cizím èlovìkem. Je dost možné, že ten dùm, ve kterém je kolem nìho shromáždìno tolik lidí, je ve skuteènosti domem bolesti, pláèe, potu a krve. Dùm hnisajících ran a zápachu. Dùm velkého utrpení, ale taky tìžkého zápasu Kristova proti moci temnoty, který vyvrcholil na køíži. V tomto domì ale vzniká cosi zcela nového. Vzniká tam spoleèenství nového vìku s Ježíšem Kristem uprostøed. Vzniká zde zárodek jeho církve, spoleèenství jeho následovníkù. Ježíšovi nejbližší zùstávají stát venku a nerozumìjí mu. Dovnitø ale nevstoupí. Možná nejen zákoníci a farizeové, ale ani oni sami nechtìjí mít nic spoleèného s lidskou bídou a høíchem. Dostane se jim ovšem razantní odpovìdi, která nám snad mùže pøipadnout až pøíliš tvrdá a skoro bychom až byli v pokušení zeptat se: Jsi to opravdu ty, Pane? Kdo je má matka a moji bratøi? A ukázal na ty sedící v kruhu kolem nìho a øekl: Hle, moje matka a moji bratøi. Své nejbližší tedy Ježíš nevyslyšel. Nevyšel za nimi ani s nimi nikam neodešel. On totiž rozumí jinak tomu, co je to rodina. Jeho rodina jsou ti všichni, kteøí sedí v kruhu kolem nìho. A to je rodina, která neznamená pøíbuznost pokrevní, ale duchovní. Spøíznìnost Ducha je víc nežli spøíznìnost krve. Všichni, kteøí sedí v kruhu kolem Ježíše, jsou jeho rodinou. On jistì neodmítá svou rodinu pokrevní. Vždy i oni mohou vstoupit. I oni mohou jít pøece dál! Co je to duchovní rodina, to ví i dnes jen ti, kteøí se nechali Kristem pozvat do jeho blízkosti, jsou to ti, kteøí jeho pozvání pøijali. Anebo ho sami hledali, protože už nemohli dál. Dnes se mnoho mluví o rodinì, politici se pøedhánìjí v tom, jak chtìjí rodinám pomáhat, a pøitom se každé druhé manželství rozpadá. I èelní politici své vlastní rodiny bez problémù rozbíjejí. Tam, kde rodina funguje, je to vzácný dar. A pøece to není všechno. Køes an má totiž taky rodinu a domov duchovní. Køes an patøí do kruhu kolem Ježíše Krista. A ten kruh je zároveò otevøeným domem, ze kterého musí znít pozvání: Ty nemusíš zùstat venku, smíš vejít. Jsi vzácným hostem, mùžeš vejít a zùstat uvnitø. Ten kruh Ježíšových následovníkù se neskládá z lidí dokonalých. Právì naopak. Jsou všelijak poznamenaní, všelijak pokøivení a postižení. Tak jako i my. Kdo by do našeho støedu chtìl vejít a èekal lidi témìø bezchybné a pøiznejme si, že se to èasto dìje zklame se a asi znechucenì odejde. Anebo je zde možnost druhá: 8

9 Ze sborového života pozná, že na tom není ani lépe ani hùøe nežli ti ostatní. A pozná, že právì tohle je spoleèenství, kde Kristus udílí milost a nový život. A najde tady novou rodinu, kterou pojí Boží Duch a víra. Ježíš mluví o této své duchovní rodinì jako o spoleèenství tìch, kteøí èiní Boží vùli. Co je to èinit Boží vùli? Jistì to nebude nìjaká mravní dokonalost. Ale zároveò to jistì bude znamenat chtít žít pøed Bohem èestnì a pravdivì a taky tak jednat. Znamená to úmysl milovat Boha a bližního a taky tuto lásku èinem projevovat. Èinit milosrdenství a být lidem otevøen. To èinìní Boží vùle znamená prostì a jednoduše postavit se na Ježíšovu stranu. Jít za ním. Ale pro mnohé je to vìc zápasu, který není snadný. A tímto zápasem museli projít dokonce i jeho nejbližší. Vstupujeme do pašijního týdne, nadchází vrchol dramatu Ježíšova soudu i odsouzení na smrt. Už vlastnì od prvního konfliktu s jeho protivníky vznikají dvì fronty. Pro jedny je ïábelník a nebezpeèný extrémista. A pak se ovšem tvoøí kruh tìch, kteøí se setkali s jeho mocí a rozpoznali nebo zatím tøeba jen tuší že je to moc Boží. Jeho duchovní rodina. A nìkteøí z tìch, kteøí jsou na té jeho stranì, jsou pak dokonce pod køížem, i když tøeba jen z dálky to drama pozorují. Postavme se, milí bratøi a sestry, opìt a znovu na stranu umuèeného a ukøižovaného Krista, na kterého pøece i sami neèistí duchové volali: Ty jsi Syn Boží! Pøijel jsi s manželkou? Ano, jsem tu pøihlásila se sama manželka Dagmar Lukášová. Máš dìti? Syna Honzu, studuje na UP geografii, a dceru Magdalenu, studuje na gymnáziu v Opavì. Jak dlouho jsi faráøem v Opavì? Od roku 1997, pøed tím jsem byl 7 let ve Štramberku Jaký je opavský sbor? Je to typický mìstský sbor, jen poètem o tøetinu menší než olomoucký. V seniorátu máš na starosti vzdìlávání presbyterù. Co potøebují presbyteøi ÈCE? Je to správná otázka. Jsem pøedsedou, mìl jsem vizi, kterou se mi èásteènì podaøilo vyplnit a doufám, že i mùj nástupce v tom bude pokraèovat. Na setkáních se vìnujeme duchovní obnovì, nejen pøednáškám, ale i duchovnímu rùstu. Piješ kávu? Rád a zaèínám s ní každý den. Ivana Jeništová Na závìr bohoslužeb se konalo ještì malé interview. Sestra faráøka se Jana Lukáše zeptala: 9

10 Ze sborového života Rozhovor s Janem Lukášem Po bohoslužbách jsme se všichni na pùl hodinky sešli k besedì pøi kávì/èaji. Zatímco po kávì v sále faráøe Prudkého zasedala Mexická skupina, my jsme se po pùlhodinì odebrali nahoru do kostela k neformálnímu rozhovoru s adeptem na našeho budoucího faráøe. Besedu moderovala Jana Vrajová. Jak se tu cítíš? Když jsem se blížil k Olomouci, trochu se mi svíral žaludek. Pocházím odsud, ale dnes byl ten pøíjezd jiný. Co je pro Tebe jako zkušeného faráøe podstatné v èem vidíš tìžištì své práce? V setkávání s lidmi s dùrazem na rozhovor. Faráø je kazatel, který vystupuje na kazatelnu. To tìžištì je v práci s Písmem, zvìstování slova Božího. Jak oslovit mládež jako evangelík? Máš zkušenosti z praxe? Zdá se mi dùležité, že mládež potøebuje partu, jako to bývalo tady ve sboru. Pøed èasem jsem se zúèastnil setkání mládeže v Opavì, na tento dotaz mohu odpovìdìt, že parta je naprostá priorita. Jsme evangelíci, tak nabízíme evangelické myšlenky. Byl jsem zvyklý hledat materiál, kde se dalo, i my jsme promítali Exit, bylo to zdaøilé. Jakou máš zkušenost se vzdorem mládeže, která v urèitém vìku odmítá chodit do kostela? Máš nìjaký recept, jak na to? Nevzdát to, dávat jen najevo, že s nimi poèítáme. Dát najevo, že tady je spoleèenství, kam se mohou vrátit. Možná se to zlomí. Kdybychom nabízeli jen to, co ostatní svìt, nemohli bychom mu konkurovat. Takže svolávat mládež na facebooku? Tøeba, i když to nedìlám. Jaká je vìková struktura opavského sboru? Jaká je èinnost? Hodnì dìtí, støední generace a všechny vìkové skupiny. Také skupina intelektuálù, kteøí jsou nároènìjšími posluchaèi. Mládež poøádáme hodnì akcí s dìtmi (napø. Velikonoèní dílna, výlety apod.). Biblické hodiny, pìvecký sbor s 18letou tradicí. 10

11 Ze sborového života Na biblické hodiny u nás chodí malá omezená skupina, vidíš budoucnost biblických hodin? Nechat jim tuto podobu? Dùležité je pracovat s Písmem. V poslední dobì probíráme Apokryfy, to je docela dobrodružství a lidi to baví. Je tøeba zkoušet rùzné zpùsoby, práce s Písmem se nesmíme vzdát. Jak pracujete se støední generací? Snažil jsem se, ze zaèátku chodili, ale postupnì odpadali, jsou pracovnì pøíliš vytíženi. Pro nì je dùležité spíš poøádat mimoøádné akce. Tøeba teï o Velikonocích meditaèní setkání pøi svíèkách. Máte v Opavì domov pro seniory? V Opavì ne, ale jezdím do domova ve Vítkovì, kde je pìkné spoleèenství. Také jsem obèas v Deštné, kde býval sbor. Snažil jsem se ho obnovit, ale lidé nevydrželi chodit. Teï je tam domov pro mentálnì postižené, kde bývají pravidelné bohoslužby. Jak funguje opavská ekumena? Scházíme se jednou za dva mìsíce. Bez katolíkù, dìkan tomu není naklonìn. Ve Vítkovì je naopak velký zájem mají tam také katolicko-evangelické partnerství s Badenbadenskem. Jak se vám daøí otevírat kostel i mimo Noc kostelù? Daøí. V dnešní dobì, kdy se na nás veøejnost dívá optikou restitucí, se mi zdá, že i pøesto to má dobrý ohlas. Úspìch mají také Alfa kurzy poøádáme 8 10 veèerù pro veøejnost. Dagmar Lukášová: Jsme také èleny Èeské køes anské akademie, o besedy je velký zájem; máme pøedjednané hosty, napø. Petra Slámu, Václava Vacka, Martina C. Putnu a další. A co seniorská generace? Zkoušel jsem Kavárnu pro seniory, ale moc velký ohlas nebyl. Ideální je, když si setkání pøipravují senioøi sami. Konfirmace: Jakým zpùsobem uchopit výuku konfirmandù, co je dobré sdìlit dìtem, které jdou ke konfirmaci? Pokusil jsem se s dìtmi pracovat individuálnì, mìl jsem i dìti, které nebyly v dìtství pokøtìny. Snažím se je integrovat do sboru, aby byly ve spoleèenství, kde se o víøe mluví, ale nechávám to na nich. V posledních letech se dvakrát stalo, že pøišly dìti a chtìly být pokøtìny. Zrání pro Krista není záležitostí vìku. Znamená to vést dìti k tomu, že vìk není dùležitý? Myslím, že ano. Ale na druhé stranì, tam, kde bych vidìl, že se mladý èlovìk víøe brání, tam bych se bál, že se pak ztratí. Konfirmandi u vás skládají zkoušku pøed sborem? Ne, to je pro nì trauma. Jen pøed staršovstvem a spíš jako rozhovor. Besedu ukonèila Jana Vrajová s tím, že další otázky necháme na pøíští setkání. Odpoledne bylo ještì povídání o Kurzech Alfa, o nichž hovoøil faráø Jiøí Gruber z Brna. Pøednášky se zúèastnili presbyteøi z celého seniorátu. Dozvìdìli se, jak pracovat s lidmi, kteøí se zajímají o køes anskou víru. iv 11

12 Pro dìti Milí kamarádi! Skuteèná láska se nevyèerpá, èím více dáváš, tím více ti zbývá a pùjdeš-li k pravému zdroji, èím více budeš èerpat, tím bude štìdøejší. Antoine de Saint-Exupéry Milí kamarádi, už jste jistì poznali, kterou skuteènou lásku myslím a máte ji doma. Nezapomeòte k svátku matek udìlat aspoò pøáníèko nebo donést kytièku, mùžete použít i nìkterou vìtu: Maminko, mámo, chci ti dnes pøáti, a ti sám Pán Bùh štìstím dny zlatí. Moje mámo, co to bylo, co nás k sobì zasnoubilo? Mámo moje, jak to pøijde, že máš vždy èas, když to bolí, na své srdce pøivineš mì zas. Mámo moje co to zpívá ve tvé náruèi? Když já breèím, spíš tì muèím, kdo ti poruèí abys vstala, najíst dala, a už nic nevyèítala, co se nesluší Moje mámo, je ti známo, kolik radosti když se bojím, jak se zhojím ve tvé blízkosti? Jak je možné, že neøíkáš nic, za svou lásku pohlazení, vždy i mé srdce se nemìní, nezasloužím víc! Dìkuji ti, maminko má, za každou tvou písnièku, kterou jsi mì uspávala, uèila modlitbièku. Nemám nic, co bych ti dal. Zazpívejme spolu píseò chval. To ON tì pozval k sobì drahá mámo a tys trpìlivì, vdìènì, navždy øekla ANO. Byl to Ježíš, s Ním jsi hovoøila, od nìj radost, lásku pro nás vyprosila. Vždy ten, kdo má Ježíše, nemusí se bát. ON pøišel za nás svùj život dát. To jsi nás nauèila! Ten, kdo zná Ježíše, s Ježíšem dlí Sejdou se v nebesích s Ním a také s ní. teta Eva Šiøte lásku všude, kudy jdete. Nejdøíve doma: Vìnujte lásku svým dìtem, své ženì, muži, sousedùm. Nikdy nedopus te, aby od vás nìkdo odešel, a nebyl spokojenìjší a š astnìjší. Buïte živým projevem Boží laskavosti laskavosti ve tváøi, v oèích, úsmìvu, srdeèném pozdravu. Matka Tereza 12

13 Život církve 4. zasedání 33. synodu bude probíhat ve Vsetínì od 29. kvìtna do 1. èervna 2014 Synod bude zahájen slavnostními bohoslužbami ve ètvrtek 29. kvìtna veèer na svátek Nanebevstoupení Pánì v kostele Dolního sboru a bude pokraèovat ustavením synodu v kostele Horního sboru. Páteèní a sobotní jednání probìhne v Kulturním domì na Vsetínì. Na sobotu veèer bude setkání synodálù a ekumenických hostù v kostele a na zahradì Dolního sboru za úèasti veøejnosti. Kostel Dolního sboru na Vsetínì Kostel Horního sboru na Vsetínì V nedìli 1. èervna se rozjedou synodálové do více jak dvaceti okolních sborù, aby zde vykonali bohoslužby a informovali o prùbìhu a závìrech jednání synodu. Každý sbor v okolí navštíví skupinka 3 4 poslancù z jednoho seniorátu. Oficiální ukonèení synodu bude pøi nedìlních bohoslužbách v kostele Horního sboru. Náš Moravskoslezský seniorát budou zastupovat tito delegáti: Lubomír Èervenka, Pavel Køivohlavý Marek Zikmund, Jiøí Tomášek, Antonín Plachý a Noemi Batlová. nb 13

14 Život církve Karen Moritz: Mezinárodní semináø Po stopách Jana Husa a Martina Luthera Kamkoli se podíváte, mùžete vidìt jeho obrazy, mùžete vidìt jeho jméno na nejrùznìjších místech a mùžete slyšet, jak o nìm lidi mluví. O koho jde? Je pravdìpodobnì jedním z nejznámìjších lidí v Èeské republice a v Praze. Jmenuje se Jan Hus. Pro vìtšinu z nás, ve Spojených státech, není pøíliš známý, snad kromì tìch, kteøí jsou nìjakým zpùsobem spjati s èeským dìdictvím nebo jsou nadšenými studenty reformace. Jan Hus byl jedním z prvních reformátorù, ještì pøed Martinem Lutherem a Janem Kalvínem. Pozdìji se stal jedním z otcù èeského národa. Komunistický režim ho vidìl jako pøíkladného obèana, muže, který bojoval proti zkorumpovaným institucím v zájmu prostých lidí. Stejnì jako u Martina Luthera si budeme brzy pøipomínat jeho výroèí a rok 2015 je rokem Jana Husa. Pøed 600 lety, dne , byl upálen na hranici. Jeho socha stojí ve støedu Staromìstského námìstí v centru Prahy, ulice, mosty a námìstí nesou jeho jméno. Já pracuji v domì nesoucím jeho jméno, v Husovì domì. Lidé v celé Èeské republice se chystají oslavit toto významné výroèí a naši partneøi v Èeskobratrské církvi evangelické (ÈCE) nejsou výjimkou. Církev spolupracuje na pøípravì rùzných akcí v rámci tohoto výroèí s dalšími denominacemi, zejména s Církví èeskoslovenskou husitskou. Také Presbyterní církev ve Spojených státech amerických (PC USA) spoleènì s ÈCE naplánovala a pøipravila k tomuto výroèí cestovnìstudijní semináø s názvem Po stopách Jana Husa a Martina Luthera. Šestnáct lidí z USA, Kanady, Anglie, Nìmecka, Norska a Švédska se v rámci semináøe od 28. dubna do 6. kvìtna 2015 dozví více o Janu Husovi a spojení mezi èeskou a nìmeckou reformací. Na pøípravì tohoto semináøe se podílí také øada lidí z Èeské republiky a Nìmecka. V rámci semináøe vystoupí pøednášející z Evangelické teologické fakulty a Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy. Uskuteèní se také výlety mimo Prahu, do dalších èástí Èeské republiky. Jednou ze zastávek budou Kralice nad Oslavou, kde je muzeum historie vzniku Bible kralické. Stejnì jako King James Bible utváøela nejen víru bezpoètu køes anù, ale také dala tvar anglickému jazyku, tak i Bible kralická formovala víru mnoha køes anù a pomáhala utváøet èeský jazyk. 14

15 Život církve Skupina seminaristù se také vydá do Telèe, jednoho z nejstarších a nejkrásnìjších mìst v Èeské republice, kde se dozví o trvalém dìdictví èeské reformace v souèasné církvi. V rámci semináøe se rovnìž uskuteèní výlet do historického mìsta Tábor. Táborité a husité byli Husovými následovníky, kteøí se snažili pokraèovat v jeho reformách. Kromì cest do dalších mìst a nejrùznìjších prezentací bude skupina objevovat také Prahu. Skupina navštíví památky reformace a rùzné další kulturní památky, napø. Pražský hrad a židovskou ètvr. Samozøejmì bude prostor i pro zábavu. Skupina bude mít možnost shlédnout èeskou operu v Národním divadle nebo koncert ve slavné koncertní síni Rudolfinum. A samozøejmì se úèastní i bohoslužeb. Semináø zahájí bohoslužby s Veèeøí Pánì v evangelickém kostele u Martina ve zdi a pobožnosti se konají i v prùbìhu celého semináøe. Semináø bude zakonèen výletem do nìmeckých Drážïan a návštìvou historického mìsta reformace Lutherstadt Wittenberg. Tam se dozvíme více o Martinu Lutherovi a jeho nadcházejícím jubileu v roce Snad budeme mít ke konci semináøe lepší pøehled o propojení nìmecké a èeské reformace. Po návštìvì historické èásti mìsta se budou konat závìreèné bohoslužby. Semináø bude zakonèen veèeøí, na kterou symbolicky pozveme dva slavné hosty: Katharinu von Bora, manželku Martina Luthera a Barbaru Cranach, manželku slavného malíøe Lucase Cranacha. Cranach a jeho manželka byli blízcí pøátelé s Lutherovými. Katharina a Barbara s námi budou sdílet nìkteré vìci ze života svých manželù a zkušenosti z jejich úèasti na reformaci. Jsem velmi vdìèná za veškerou podporu, která umožnila naši spoleènou službu. Dìkuji za modlitby, finanèní podporu a úèast v našem projektu. Vybízím k modlitbám za další partnerství mezi ÈCE a PC USA, prosím, modlete se za ty, kteøí semináø pøipravují, i ty, kteøí se ho zúèastní. Prosím modlete se za církve v celé Èeské republice i Evropì a jejich svìdectví. S radostným srdcem Karen Moritz, Presbyterian Church USA ECCB Central Church office, Ecumenical Department (Ekumenické oddìlení ÚCK ÈCE) 15

16 Výroèí Povstání v Pøerovì 1. kvìtna 1945 Pøerovské povstání zaèalo 1. kvìtna 1945 v ranních hodinách, kdy se v Pøerovì rozšíøila mylná zpráva o kapitulaci nìmeckých vojsk. Tuto zprávu vyhlásil mìstský rozhlas a pravdìpodobnì vznikla mylnou interpretací hlášení o smrti A. Hitlera ( Vùdce padl! ). Obèané Pøerova zaèali vyvìšovat èeskoslovenské vlajky a pokoušeli se odzbrojovat pøíslušníky nìmecké armády a policie. Došlo k vyjednáváním mezi delegacemi pøerovských obèanù a nìmeckým okresním hejtmanem Krautem. Bylo postaveno nìkolik barikád. K nejsilnìjším bojùm došlo na pøerovském nádraží, kde se pøedstavitelé železnièního národního výboru zmocnili nìkolika nìmeckých vojenských vlakù. Do povstání se zapojili partyzáni z okolních lesù a skupiny uprchlých sovìtských váleèných zajatcù. Povstalci nedokázali vytvoøit jednotné velení. Jednání mezi pøedstaviteli pøedváleèných stran shromáždìnými na radnici a ilegálním okresním národním výborem byla vleklá. V prùbìhu dne byla zpráva o kapitulaci vyvrácena. Pøerov jako významný železnièní uzel se ètyømi mosty pøes øeku Beèvu mìl pro ustupující nìmeckou ar- mìsíèník sboru Èeskobratrské církve evangelické v Olomouci letnièní 2014 XV. roèník 5 Vydává sbor Èeskobratrské církve evangelické v Olomouci vlastním nákladem jako svùj vnitrosborový bulletin. Pøíspìvky, ohlasy, pøipomínky posílejte na adresu redakce: Blahoslavova 1, Olomouc nebo mádu strategický význam. Po poèáteèním zaváhání se proto Nìmci rozhodli vyøešit situaci silou a v odpoledních hodinách získali kontrolu nad mìstem. Bylo vyhlášeno stanné právo. Povstalcùm, kteøí se zapojili do ozbrojených støetù, se vìtšinou podaøilo uprchnout nebo ukrýt. Jednadvacet z nich však bylo zatèeno a popraveno 2. kvìtna 1945 v Olomouci-Lazcích. Podle nìkterých pramenù odbojáøi na radnici peèlivì vyplnili prezenèní listinu, kterou na útìku zapomnìli znièit. Nìmci po obsazení radnice listinu našli ležet na stole a povstalce snadno zatkli. Dalších 32 povstalcù zahynulo pøi bojích v ulicích. Bylo to první povstání proti okupantùm v Èeskoslovensku. Redakèní kruh: Jana Rumlová, Ivana Jeništová, Jana Vrajová, Dagmar Pojslová, Noemi Batlová, Petr Marek Grafická úprava a zlom: Laco Švec Tisk: Miroslav Ryšavý Za všechny chyby v tomto èísle se omlouváme. Uzávìrka tohoto èísla: 20. dubna 2014 Vyšlo: 4. kvìtna 2014 Uzávìrka pøíštího èísla: 20. kvìtna 2014

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

2013 XIV. roèník. mìsíèník sboru Èeskobratrské církve evangelické v Olomouci. skoroletní

2013 XIV. roèník. mìsíèník sboru Èeskobratrské církve evangelické v Olomouci. skoroletní mìsíèník sboru Èeskobratrské církve evangelické v Olomouci 6 skoroletní 2013 XIV. roèník Milý ètenáøi, milá ètenáøko, pøíroda startuje jako každého roku znovu a znovu. Že nìco nového zaèíná mi ovšem nepøipomíná

Více

2013 XIV. roèník. mìsíèník sboru Èeskobratrské církve evangelické v Olomouci. rozkvetlý. Moudrý muž se cizince zeptal na to,

2013 XIV. roèník. mìsíèník sboru Èeskobratrské církve evangelické v Olomouci. rozkvetlý. Moudrý muž se cizince zeptal na to, mìsíèník sboru Èeskobratrské církve evangelické v Olomouci 5 rozkvetlý 2013 XIV. roèník Milý ètenáøi, milá ètenáøko, k jednomu moudrému muži prý pøišel cizinec, který se chtìl usadit právì v jeho mìstì.

Více

2014 XV. roèník. postní. mìsíèník sboru Èeskobratrské církve evangelické v Olomouci

2014 XV. roèník. postní. mìsíèník sboru Èeskobratrské církve evangelické v Olomouci mìsíèník sboru Èeskobratrské církve evangelické v Olomouci 4 postní 2014 XV. roèník Milý ètenáøi, milá ètenáøko, pøed chvílí jsem se vrátila k poèítaèi, abych už koneènì napsala tento úvodník. Vrátila

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

7-8. 2013 XIV. roèník. mìsíèník sboru Èeskobratrské církve evangelické v Olomouci. s každým svým podobenstvím chce

7-8. 2013 XIV. roèník. mìsíèník sboru Èeskobratrské církve evangelické v Olomouci. s každým svým podobenstvím chce mìsíèník sboru Èeskobratrské církve evangelické v Olomouci 7-8 prázdninový 2013 XIV. roèník Milý ètenáøi, milá ètenáøko, s každým svým podobenstvím chce Ježíš zmìnit náš úhel pohledu nebo náš pohled zaostøit

Více

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM JAK SE STÁT ZDROJEM A AKTIVNÍM TVÙRCEM SVÉHO ŽIVOTA DRAGAN VUJOVIÈ NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM je skryté v klíèovém životním rozhodnutí OBSAH O autorovi... 4

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

mìsíèník sboru Èeskobratrské církve evangelické v Olomouci Životní jistoty dnešního svìta?

mìsíèník sboru Èeskobratrské církve evangelické v Olomouci Životní jistoty dnešního svìta? mìsíèník sboru Èeskobratrské církve evangelické v Olomouci svobodný 2014 XV. roèník 9 Životní jistoty dnešního svìta? Izaiáš 54, 10: I kdyby hory nìkam odešly, i kdyby se chvìly pahorky, má láska od tebe

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

jarní 2013 XIV. roèník mìsíèník sboru Èeskobratrské církve evangelické v Olomouci

jarní 2013 XIV. roèník mìsíèník sboru Èeskobratrské církve evangelické v Olomouci mìsíèník sboru Èeskobratrské církve evangelické v Olomouci 4 jarní 2013 XIV. roèník Milý ètenáøi, milá ètenáøko, zaènu jedním starým pøíbìhem. Rybáøi vyjeli na lov ryb. Mìli pìknou loï a bylo jim na ní

Více

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY Ahoj mladý odvážlivèe. Já jsem divoké prasátko Karel a tohle je mùj kamarád lev Pepa. Místní lidé nás oba zvolili do znaku mìsta. Jsme moc

Více

2013 XIV. roèník. Nenechte se zastrašit! Buïte trpìliví! zaèíná nový rok, rok 2013. Nikdo z nás. Všecko mohu v Kristu, který mi dává

2013 XIV. roèník. Nenechte se zastrašit! Buïte trpìliví! zaèíná nový rok, rok 2013. Nikdo z nás. Všecko mohu v Kristu, který mi dává 1 vyhlížející 2013 XIV. roèník Milý ètenáøi, milá ètenáøko, zaèíná nový rok, rok 2013. Nikdo z nás neví, co pøinese. Zdraví nebo tìžké onemocnìní, práci nebo nezamìstnanost, radostné pøekvapení nebo hoøkou

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Prof. PhDr. Jaro Køivohlavý, CSc. Jaroslava Peèenková DUŠEVNÍ HYGIENA ZDRAVOTNÍ SESTRY Knihu odbornì posoudila a pøipomínkovala PhDr. Alena Mellanová,

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

UNITÁØSKÉ LISTY!!!!!

UNITÁØSKÉ LISTY!!!!! UNITÁØSKÉ LISTY!!!!!!! PERSPEKTIVY PROGRAM Z NEDÌLNÍCH PROMLUV POZVÁNKA NAD DOPISY ÈTENÁØÙ POZNÁMKA K VÝTAHOVÉ DEFINICI UNITÁØSTVÍ Jirka Šulc si zaslouží za svou výtahovou definici ocenìní (sama bych

Více

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Zaèínáme hrát Souèástí hry je herní deska (japonsky goban) se ètvercovou sítí 19 19. Pro zaèáteèníky

Zaèínáme hrát Souèástí hry je herní deska (japonsky goban) se ètvercovou sítí 19 19. Pro zaèáteèníky PRAVIDLA GO Japonské slovo go znamená sílu, tvrdost, protiúder. GO je 4000 let stará, pùvodnì èínská, stolní hra pro dva hráèe. Pøed více než 1300 lety se rozšíøila do Japonska, kde byla její pravidla

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov "Řeknitobezváhání." 2.unijnísetkáníSI 23.-25. listopadu 2006 sbor CSD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov inspirující øeèníci zkušenosti a svìdectví chvály a hudba duchovní obnova obchodní a neziskové prezentace

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení DUBEN 2013 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY B R NO 5. 2. - 6. 2. 2 010 ECPA-CZ,o.p.s. poøádá PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno Kurz se koná pod záštitou: Èeské spoleènosti chirurgie nohy Místo

Více

VELIKONOCE ZVÌSTUJEME PLNÉ EVANGELIUM P Ø E Z D Í V K Y

VELIKONOCE ZVÌSTUJEME PLNÉ EVANGELIUM P Ø E Z D Í V K Y SBOROVÝ LIST CÍRKVE BRATRSKÉ V BRNÌ, KOUNICOVA 15 KOMPAS duben/2010 VELIKONOCE ZVÌSTUJEME PLNÉ EVANGELIUM P Ø E Z D Í V K Y PROGRAM NA DUBEN 2010 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 16 16 17 18 19 22 23 24 Obsah / duben

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 5 5 PhDr. Michaela Daòková

Více

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II.

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. Edukaèní centrum praktické anatomie ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU v Brnì a pod záštitou Central European Neurosurgical Society poøádá KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. BRNO 22.10. - 23.10.2012

Více

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

Informátor. sboru Vojkovice

Informátor. sboru Vojkovice Informátor sboru Vojkovice zima 2015 1 Slovo kazatele Kamil Majer Milá vojkovická rodinko. Stojíme na prahu nového roku. A toto období, bývá obdobím, kdy rekapitulujeme a hodnotíme rok přechozí a dáváme

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 8, èíslo 1 vyšlo: záøí 2013 V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H Vítejte v novém školním roce 2013/2014, vítejte

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice CO JE U NÁS NOVÉHO. Altánek, høištì a veranda

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice CO JE U NÁS NOVÉHO. Altánek, høištì a veranda R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: kvìten 2010 roèník 4, èíslo 12 CO JE U NÁS NOVÉHO Altánek, høištì a veranda Na zahradì v Pøemyšlenské ulici mohou dìti využívat

Více

Dne26.prosince2009si. úmrtí paní Libuše Luxové. Bohumila Janischová. námi tichou vzpomínku.

Dne26.prosince2009si. úmrtí paní Libuše Luxové. Bohumila Janischová. námi tichou vzpomínku. Dne26.prosince2009si Dne 27.12. tomu budou pøipomeneme sedm let od dvaroky, conásnavždy úmrtí paní Libuše Luxové. opustila naše drahá maminka, Všichni, kdo jste jí znali, babièka a prababièka, paní vìnujte

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Klasické námìty ve výtvarném umìní

Klasické námìty ve výtvarném umìní Narození Ježíše Krista VV-1 Námìty DUM è. 4 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvoøen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdìlávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice 1- Kde a kdy se

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 4, èíslo 13 vyšlo: èerven 2010 C O J E U N Á S N O V É H O Z Krynické do Dolákovy Dùm dìtí a mládeže v Praze 8 se kvùli rozšiøování

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2 Úvod Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 100 + 1 Sudoku pro každého 2 200 + 1 Sudoku pro každého 3 100 + 1 Sudoku junior 200 + 1 Sudoku pro každého Uvedené soubory hádanek si mùžete objednat i v našem

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY Každé mìsto má svou historii a své zajímavosti. Vydej se s námi nyní na procházku po Blatné. Na trase budeš plnit úkoly v pracovních listech

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a, Praha 1 Nové Mìsto

Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a, Praha 1 Nové Mìsto Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a, Praha 1 Nové Mìsto Výroèní zpráva za rok 2013 Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a Praha 1 Nové Mìsto 110 00 Èeská Republika www.bijaky.cz https://www.facebook.com/bijaky

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR Kynologické výcvikové centrum ZLÍN MLADCOVÁ poøádá KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR 2011 KVC Zlín Mladcová 26.3.2011 ORGANIZAÈNÍ VÝBOR Poøadatel akce - KVC Zlín Mladcová (www.kvczlin.wz.cz) Vedoucí závodu - Pavla

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 Po literární soutìži pro mládež, která úspìšnì probìhla v roce 1996 pod názvem Z babièèiny truhly, uspoøádal Klub pøátel Boskovic za finanèní podpory

Více

Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998. Fotka z Vernéøovické Studánky, z víkendu netradièních sportù

Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998. Fotka z Vernéøovické Studánky, z víkendu netradièních sportù Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998 Pozvánka na Koulovaèku Krátké povídání

Více

Školní rok 1911. - 1912.

Školní rok 1911. - 1912. Školní rok 1911. - 1912. Zaèátek škol. roku. Sbor uèitelský: Úmrtí èlena sboru pí. Hermíny Metlické, ind. uèitelky a choti øíd. uèitele. Školní rok 1911.-1912. zahájen dne 16.záøí. Jaroslav Metlický definitivní

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 6 5 U k á z k a k n i h

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2012

Střešovický. evangelík. na říjen 2012 Střešovický evangelík na říjen 2012 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Pro obec Suché Lazce zpracovalo webdesign studio

Pro obec Suché Lazce zpracovalo webdesign studio davedesign - SL zpravodaj str.,. duben 04 Mohlo by Vás zajímat - Moravské enklávy ve Slezsku Vite o tom, že patøily do roku 98 mezi tzv. Moravské enklávy ve Slezsku? (bez osady Pøerovce, ale s malou èástí

Více

LIST HORNÍHO SBORU ÈCE VSETÍN BØEZEN 2015

LIST HORNÍHO SBORU ÈCE VSETÍN BØEZEN 2015 LIST HORNÍHO SBORU ÈCE VSETÍN BØEZEN 2015 Toto letošní bøeznové èíslo sborového listu je vìnované zprávám pro výroèní sborové shromáždìní, které se bude konat v rámci bohoslužeb v nedìli 22.3. List vychází

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Školní rok 1905. - 1906. Sbor uèitelský: Zmìny ve sboru:

Školní rok 1905. - 1906. Sbor uèitelský: Zmìny ve sboru: Školní rok Sbor uèitelský: 1905. - 1906. Poèátkem školního roku ustanoven sbor takto: Emanuel Rosol, uèitel 1. tøídy Rudolf Pech, uèitel 1. tøídy František Hájek, uèitel 2. tøídy Karel John, uèitel 2.

Více

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016 SBOROVÝ DOPIS Červen 2016 Milí v Kristu, letošní Noc kostelů jsem společně s Danielem Červeňákem strávil v Sedlčanech. Takže to, jak probíhal večer otevřených dveří v naší modlitebně v Ječné, vím pouze

Více

JANÁÈKOVA KOMORNÍHO ORCHESTRU

JANÁÈKOVA KOMORNÍHO ORCHESTRU Èíslo 5 26. 8. 2011 V rámci oslav 10. výroèí posvìcení kostela sv. Václava zve Obec Václavovice a ØK Šenov na koncert JANÁÈKOVA KOMORNÍHO ORCHESTRU konaný dne 25. záøí 2011 v 17.00 hod. v kostele sv. Václava

Více

TOM A JEHO VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ

TOM A JEHO VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ TOM A JEHO VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ Ètrnáct pøíbìhù pro malé a velké Vypráví: Ursula Marcová Ilustroval: German Frank Pøíbìh první Když se Tom probudil, nevìøil svým oèím. Bylo to jako ve snu. Ležel na mìkké

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Střešovický. evangelík. na duben 2012. Bohosluţby a setkání. Sborový program

Střešovický. evangelík. na duben 2012. Bohosluţby a setkání. Sborový program Střešovický evangelík na duben 2012 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA. Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3

PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA. Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 BR NO 301. 1.- 21. 2.2 00 9 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 poøádá ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY za rok 2012 Kdo jsme Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc (VKH) je občanské sdružení věřících studentů Univerzity Palackého v Olomouci

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 1. ÚVOD Staršovstvo sboru předkládá tuto zprávu společenství sboru. Činí tak v důvěře, že se může stát

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

LIST HORNÍHO SBORU ÈCE VSETÍN KVÌTEN 2013

LIST HORNÍHO SBORU ÈCE VSETÍN KVÌTEN 2013 LIST HORNÍHO SBORU ÈCE VSETÍN KVÌTEN 2013 nevím, co právì prožíváš, ale mohu tì ujistit, že Bùh to ví. Nevím, jaké máš právì starosti nebo radosti, ale mohu tì ujistit, že Bohu to není lhostejné. Bohu

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Poezie života je láska. Svatopluk Èech. Hledali jsme štìstí a našli jsme sebe. J. Lennon

Poezie života je láska. Svatopluk Èech. Hledali jsme štìstí a našli jsme sebe. J. Lennon MOTTA Hledali jsme štìstí a našli jsme sebe. J. Lennon Poezie života je láska. Svatopluk Èech 1 2 Kdo miluje, má stále plné ruce práce. Aischylos Láskou èlovìka k èlovìku se otvírá brána nebeská dokoøán.

Více

VŠE O PALCI A MALÝCH KLOUBECH RUKY

VŠE O PALCI A MALÝCH KLOUBECH RUKY Edukaèní centrum praktické anatomie a Anatomický ústav LF MU v Brnì poøádá PREPARAÈNÍ KURZ VŠE O PALCI A MALÝCH KLOUBECH RUKY 5. - 6. 6. 2015 ve spolupráci s ÚVOD Vážené kolegynì a kolegové, tématicky

Více

Integrované projekty - význam spolupráce. Konstantinovy Láznì I 5.

Integrované projekty - význam spolupráce. Konstantinovy Láznì I 5. Integrované projekty - význam spolupráce Konstantinovy Láznì I 5. 11. 2009 Mikroregion Konstantinolázeòsko BEZDRUŽICE - dobrovolný svazek obcí - vznikl v roce 2000 - nyní jej tvoøí 9 obcí (z toho 2 mìsta)

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 2012 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech

Více

LIST HORNÍHO SBORU ÈCE VSETÍN ÈERVENEC 2014

LIST HORNÍHO SBORU ÈCE VSETÍN ÈERVENEC 2014 LIST HORNÍHO SBORU ÈCE VSETÍN ÈERVENEC 2014 V jedné písni se zpívá ať jsi kdekoliv, já jsem s tebou, ať jdeš kamkoliv, já jdu s tebou. Tak nás ubezpeèuje o stálé Boží pøítomnosti prorok Izajáš. Zaèíná

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 SEZNAM KONCERTŮ 22. ledna 2015, Slavnostní aula Gymnázia Dr. Pekaře od 19.15 hodin abonentní LOBKOWICZ TRIO Lukáš Klánský klavír Jan Mráček housle Ivan Vokáč violoncello

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

Èíslo 2-2010 VÝTISK ZDARMA

Èíslo 2-2010 VÝTISK ZDARMA Èíslo 2-2010 VÝTISK ZDARMA Dne 8. února se uskuteèní jednání zastupitelstva, které bude volit nového èlena rady za zemøelého Mgr. Rudolfa Ondøicha a projednávat definitivní verzi rozpoètu mìsta na letošní

Více

Èíslo 39 ze dne 21. 11. 1999. Obsah

Èíslo 39 ze dne 21. 11. 1999. Obsah Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 39 ze dne 21. 11. 1999 Obsah Pozvánka na Koulovaèku 1999 Jaké

Více