Často jsme se domnívali a byli

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Často jsme se domnívali a byli"

Transkript

1

2 Úvodní slovo Vzdělanostní společnost O PROJEKTU Jak popularizovat výsledky vědy 4 pro studenty a žáky SŠ & ZŠ? Popularizační workshop Vysoké školy podnikání 5»Přírodní vědy a nové technologie v životním prostředí«letní škola 6 lektoři z»hello«provázeli žáky výzkumnými ústavy Badatelská soutěž v»zš HELLO«8 Mladí vědci bádali v Zoo Ostrava 9 ŽIVOTNÍ PŘÍBĚH VĚDCE Jak jsem se stal vědcem 10 Rozhovor s prof. Zamarským, CSc. 2. díl Cesta lékaře k vědě vede přes osudy lidí 12 Doc. MUDr. Pavel Zonča, Ph.D., FRCS CO SE DĚJE VE VĚDĚ Kdo spravuje informace o lesích v ČR a kde je naleznete? 14»Ústav pro hospodářskou úpravu lesů«co připravují v Akademii věd? Týden vědy a techniky 15 Víte, kolik je v Ostravě bezdomovců? 16»ACCENDO Centrum pro vědu a výzkum, o. p. s.«odpadářské řešení Nerudovské otázky Kam s ním? 17»Výzkumný ústav vodohospodářský, TGM, v. v. i.«zkušenosti vědců ze zahraničních stáží 18»Výzkumný ústav vodohospodářský, TGM, v. v. i.«geologem v neexistující zemi 19»Ústav geoniky Akademie věd ČR«Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) 20 O výzkumu zvěře v ostravské zoologické zahradě 21 PRO PEDAGOGY Hudební výchova jako předmět 22 nabízející více než jen 45 minut vyučovacího času Kreativní pedagogika cesta výuky ve 21. století 23 HRAVÁ STRÁNKA 24 Water is everywhere! Poznej tajemství vědy číslo 2/2014 ročník I. Vychází čtvrtletně Vydává Centrum regionálních věd a technologií, při vědecko-výzkumné organizaci ACCENDO-Centrum pro vědu a výzkum, o. p. s. Švabinského 1749/ Moravská Ostrava Tel.: Redakce Ing. David Kubáň (šéfredaktor) Bc. Andrea Hrušková (odpovědný redaktor) Mgr. Martina Baranová (redaktor) Redakční rada Prof. Ing. Vítězslav Zamarský, CSc. Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. Ing. Hana Doleželová, Ph.D. Ing. et Mgr. Tereza Pestečková Grafika a sazba Ing. David Kubáň Jan Drobisz Tisk REPRONIS, s. r. o. Teslova 873/ Ostrava, Přívoz Časopis najdete v elektronické podobě na portálu Projekt»Poznej tajemství vědy«s registračním číslem CZ.1.07/2.3.00/ je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státním rozpočtem ČR. Často jsme se domnívali a byli jsme zaníceně přesvědčeni, že všemožné problémy naší společnosti se vyřeší, jakmile se většímu počtu lidí uvolní cesta k co nejvyššímu vzdělání. S tímto tvrzením nepřicházeli pouze politici a novináři, ale také četní odborníci. Argumenty byly tak přesvědčivé, že nedávaly možnost se mýlit. Je žádoucí, aby co nejvíce lidí získalo vzdělání, po kterém touží a čím kvalitnější takové vzdělání bude, tím lépe. Právo každého na vzdělání by mělo být jednou z největších priorit, pokud vůbec chceme být a zůstat kulturní zemí nebo společností. Pokud však přihlédneme k tomu, že přesně totéž se tvrdí v zemích, které již dávno brány vysokých škol ve srovnání s námi doširoka otevřely, zůstáváme na rozpacích. Právě díky jejich zkušenosti víme, že ani zdvojnásobení podílu vysokoškoláků v populaci, oproti našemu dnešnímu stavu, existující problémy s nízkou konkurenceschopností či vysokou mírou nezaměstnanosti u nich a jak se ukázalo, ani nikde jinde, zatím nevyřešily. Pomůže nám tedy skutečně další rozšiřování vzdělanosti k většímu růstu a povznesení společnosti k vyšším principům? Měli bychom však racionálně zhodnotit představy těch, pro které je heslo vzdělanostní společnosti kouzelným zaklínadlem a návodem na řešení snad úplně všech problémů, které dnes společnost trápí. Naopak, spolu s dalším nárůstem vzdělanosti, tím není míněno jen zvyšování počtu osob s VŠ diplomy, ale i jednostrannému přepěstovávání mentálních schopností, se vynoří problémy nové, o nichž velice dobře vědí právě v těch zemích, jež pokročily v budování vzdělanostní společnosti dále než my. Zastírat si tyto problémy by bylo známkou absence schopnosti učit se. A na absenci takové schopnosti vzdělanostní společnost rozhodně žádná kultura nepostavila. Lidská společnost se nepochybně posunula do nové fáze svého vývoje, která na piedestal svých hodnot staví vědění a poznání. V této souvislosti se hovoří o společnosti vědění (tzv. knowledge society). Na hodnotě nabývají informace, neboť ten kdo je vlastní, má oproti ostatním převahu v poznání, z níž mu plynou jisté benefity (ať už finančního, či jiného charakteru). Toto má za následek doslovně honbu za informacemi. Jak to známe z ekonomiky, kde je poptávka, tam je i nabídka a v kombinaci s rozvojem počítačových technologií se dnes na celou společnost valí záplava informací větší, či menší kvality, kterou společnost směle přijímá s radostným očekáváním zvýšení úrovně vlastního poznání. Je v těchto informacích ale skryto skutečné poznání? Dnešní student se potýká nikoliv s problémem nedostatku studijních materiálů, jak tomu bývalo dříve, ale se schopností najít a odhalit správnou informaci, která mu pomůže dojít do nutné podstaty životního poznání. Stávající vzdělávací systémy za výše uvedeným vývojovým trendem značně pokulhávají. Namísto toho, aby svým svěřencům a potažmo celé společnosti poskytly cenné vodítko, jak zvýšit své poznání a vědění, mnohdy často představují široký informační kanál poznatků o daných tématech, jejichž důslednou znalost následně vyžadují - bez zkoumání toho, zda student pochopil meritum věci a je schopen sám svou poznatkovou základnu dále rozvíjet, příp. aplikovat do životní praxe. Není však tato jednostranná vzdělanost rozvíjející pouze rozumové schopnosti klouzáním po skleněné kouli? Vždyť přece s dosažením vyššího titulu se automaticky nestáváme lepším člověkem. Naše společnost se se zvyšujícím se počtem vysokoškolsky vzdělaných lidí nestává společností na vyšší úrovni - kulturnější, empatičtější, zralejší společností lidí toužících po vyšších cílech života samotného. Základ je zcela jiný. Klíčový pro výstavbu vzdělanostní společnosti je osobnostní rozvoj každého jedince založený na vlastním chtění, na touze po poznání. Ve vzdělávacím systému je pak stěžejní osoba vyučujícího/pedagoga, jehož úkolem není trestat za nevědomost, či chybnou znalost, ale být průvodcem celého děje. Přivádí studenty ke zdroji vědění a motivuje je k jeho čerpání. Náš projekt k tomuto představuje příležitost, neboť už samotný název Poznej tajemství vědy indikuje snahu všech zapojených partnerů rozvíjet touhu mladé generace po poznání. Bez změny myšlení tvůrců vzdělávací politiky ve státě a dalších stěžejních aktérů vzdělávacího systému však naše pohnutky zůstanou pouhou ideou. doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D.»Ředitel vědecko výzkumné organizace ACCENDO - Centrum pro vědu a výzkum, o. p. s.«plánované AKTIVITY 26 ISSN MK ČR E

3 Projekt»Poznej tajemství vědy«jak popularizovat výsledky vědy pro studenty a žáky SŠ & ZŠ? V rámci projektu vytváří experti předních českých výzkumných pracovišť ve spolupráci s pedagogy 30 tematických výukových modulů v oblasti přírodních a technických věd a technologií s cílem podpořit zájem žáků ZŠ a SŠ o vědu a výzkum v Moravskoslezském kraji. Ústředním tématem výukových modulů je udržitelné hospodaření se složkami v krajině, které vede ke snižování zranitelnosti území a optimálnímu využívání jeho potenciálu. Moduly budou připravovány v souladu s myšlenkou badatelsky orientovaného vyučování, budou testovány ve školní praxi a mohou tak být přímo využity ve výuce nebo dobrovolném kroužku. Moduly budou k dispozici v červnu 2015, včetně elektronické verze na: Náš každodenní život je značným způsobem ovlivněn vědeckými poznatky. V současné proměně společnosti v globální civilizaci většina klíčových prvků hluboce závisí na vědě a technice. Zároveň se ale zvyšuje náročnost a složitost vědeckých postupů, která má za následek, že světu vědy a techniky téměř nikdo nerozumí - s výjimkou vysoce specializované a od společnosti skoro izolované skupiny vědců/výzkumníků. Nástrojem pomáhajícím překlenout narůstající propast mezi společností obecně a světem vědy je její popularizace. Cílem popularizace vědy a vědeckých poznatků je poskytnutí informací široké veřejnosti za účelem rozšíření obecného povědomí o vědě a její užitečnosti a zároveň i snaha o podnícení zájmu společnosti o vědecké obory. Právě společnost zvyšuje legitimitu financování vědy z veřejných rozpočtů a pomáhá tak zajistit kvalitní lidské zdroje pro vědu a výzkum (pomoc mládeži při volbě povolání potenciální vědec) a všeobecně přispívá k růstu vzdělanostní úrovně ve společnosti. Popularizace výstupů základního výzkumu je pro veřejnost jeho jediným výstupem. Popularizátorem vědy nemusí být vždy jen vědecký pracovník, musí však dobře rozumět tomu, co propaguje. Proces prezentace a osvojování si vědeckých/technologických poznatků zaměřený na širokou škálu vrstev společnosti (širokou veřejnost, děti a mládež, podnikatele, politiky atd.) se dá přirovnat k pyramidě, jejíž základnou je zapojení vědy, vědeckých poznatků a přístupů do formálního vzdělávání. Úspěšným nástrojem je badatelsky orientované vyučování. Badatelsky orientované vyučování Badatelsky orientovaná výuka je činnost pedagoga a žáka zaměřená na rozvoj znalostí, dovedností a postojů na základě aktivního a relativně samostatného poznávání skutečnosti žákem, kterou se sám učí objevovat a objevuje. Tento způsob výuky vychází z principu zvyšující se schopnosti žáků osvojit si probírané téma při snižujícím se stupni abstrakce je dokázáno, že si žáci zapamatují pouze 10 % z toho, co čtou, 20 % z toho, co slyší, ale až 90 % z toho, co skutečně dělají, z reálného prožitku. Smyslem badatelsky orientované výuky není připravit žákům experimenty, či jiné výzkumné aktivity dle předem stanoveného postupu, ale ve vytváření vhodných situací, které žákovi umožní samostatně objevovat nové skutečnosti, vytvářet si vlastní postupy, volit vlastní metody a nástroje, které následně vedou k rozšíření jeho poznání. Jedná se o aktivní proces reflektující přístupy vědců ke zkoumání a bádání v přírodě. Žákům není servírováno, co si mají myslet, co mají dělat, ale je jim ukázána cesta jak dojít k vlastním poznatkům, jak si utvářet vlastní názor, tak aby získané znalosti a dovednosti mohli kdykoliv aplikovat i v jiných oblastech života. Příprava tohoto typu výuky je náročná, musí být pojímána komplexně jako projekt a zodpovědět následující otázky: Proč? (Cíl výuky) Kdo? (Kapacita pedagoga) Koho? (Kapacita žáků/studentů) Kde? (Výuka ve třídě, laboratoři, či v terénu) Jak? (Jaké využít metody, pomůcky, podklady) Kdy? (Správné načasování témat v kontextu ostatní probírané učební látky a duševní schopnosti žáků) Poznání & znalost Moduly musí být vnitřně konzistentní, od obecného cíle modulu až ke konkrétnímu cíli vzdělávací aktivity. Vzdělávací aktivity v návaznosti postupně rozvíjí schopnost žáků zapamatovat si pojmy a porozumět jim, aplikovat je do reálného světa, analyzovat a hodnotit jejich projevy v prostředí a následně vytvářet vlastní výzkumné otázky a hledat nová řešení. DATA INFORMACE ZNALOST AKCE Při současné záplavě informací a dat musíme chápat a třídit tyto informace dle významu a tím je přeměnit ve znalost, která je základem pro provedení úspěšné akce daného záměru s minimálním rizikem. U žáků musí být rozvíjena schopnost vidět vnitřní podstaty věcí, rozlišit vnitřní a vnější analogie, strukturovat děj a chápat kauzalitu vývoje objektů včetně extrémů. Ing. H. Doleželová, Ph.D.»ACCENDO«Popularizační workshop»vysoká škola podnikánípřírodní vědy a nové technologie v životním prostředí«ve dnech června se na Vysoké škole podnikání, a. s. uskutečnil v pořadí již druhý vzdělávací workshop. První den byl věnován významným setkáním odborníků z ČR i zahraničí, na kterém bylo předneseno mnoho zajímavých příspěvků k danému tématu. Úvodní zamyšlení o smyslu vědeckého bádání s ohledem na přírodní vědy a nové technologie přednesl prof. Ing. Vítězslav Zamarský, CSc., z Vysoké školy podnikání. Problematikou moderního zemědělství v současném světě se zabýval doc. Ing. Josef Hurta, CSc., z Univerzity T. Bati ve Zlíně. Velmi poutavě představil nové technologie pěstování plodin v zahraničí i v našich podmínkách (kapénkové zavlažování, hydroponní pěstování, nové generace skleníků,...). Zajímavé byly i informace o využití půdního fondu v ČR, nízké soběstačnosti naší země v produkci potravin, nevhodné struktuře našeho jídelníčku a v neposlední řadě i nejnovější údaje o tom, jak je česká populace obézní. O významu a nesmírné hodnotě půdy hovořil slovenský odborník prof. Ing. Juraj Hraško, DrSc. Prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc., z Univerzity Palackého v Olomouci seznámil účastníky workshopu s aktuálním pohledem na téma nanotechnologie. Zjistili jsme, že nás provázejí v našem životě na každém kroku, aniž si to uvědomujeme. Jsou využity v našich tenisových raketách, snowboardech, automobilech. Na toto téma plynule navázal prof. Ing. Petr Martinec, CSc., s příspěvkem, který si všímal světa na rozhraní nano- a mikro- světa. Mimořádně zajímavé bylo vystoupení Ing. Julény ze Slovenska, která nás přesvědčila o tom, že kybernetika a umělá inteligence mohou být vykládány zajímavě, srozumitelně, a dokonce hravě. Její učenlivé zvířátko zaujalo opravdu všechny. Projekt»Poznej tajemství vědy«první blok workshopu byl uzavřen některými konkrétními průměty rozvoje přírodních a technických věd do dalších oblastí, např. kultury a školství (Ing. Lukasz Wroblewski, Ph.D., a prof. Ing. Miroslav Kaloč, CSc.). Na příkladu prostorového plánování ukázala Ing. Hana Doleželová, Ph.D., možnosti tvůrčího a zároveň zábavného seznamování s výsledky vědeckého poznání. Druhý den workshopu byl věnován předávání uvedených témat učitelům základních a středních škol a především diskusi o tom, co z nich je pro studenty a žáky zajímavé, jakou formou jim poznatky předávat a jak u nich vzbudit zájem o přírodní a technické vědy. Všechna vystoupení byla hodnocena učiteli velmi pozitivně, zejména schopnost expertů vysvětlit na konkrétních příkladech velmi obtížné téma, aby bylo srozumitelné a přenositelné na cílovou skupinu žáků. Třetí den čtyři skupiny senior expertů se zahraničními účastníky navštívily 12 základních škol různého zaměření v Moravskoslezském kraji. Z toho se odvíjel i zájem o problematiku. Celkově lze konstatovat, že zájem žáků byl překvapivě vysoký, což dokládá i velké množství kvalitních otázek z jejich strany. Senior a junior experty naopak překvapila poměrně vysoká znalost faktografie probírané tematiky. Doufejme, že podobně zajímavé budou i další workshopy, které se v rámci projektu uskuteční. Mgr. J. Skipala PaedDr. J. Mezuláník, CSc.»VŠP«4 5

4 Projekt»Poznej tajemství vědy«projekt»poznej tajemství vědy«týden letní vědecké školy lektoři z»hello«provázeli žáky výzkumnými ústavy Výbuchy, testování v požární štole, chemickém pokusy, zkoumání toxicity vody takové - vskutku netradiční - prázdniny připravilo Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello dětem na příměstském táboře s badatelskou tematikou, a to v rámci projektu Poznej tajemství vědy. To zaujalo 30 zvídavých dětí z ostravských základních škol, jejichž rodiče nemuseli vynaložit za tábor žádné peníze, protože celý pobyt byl pro všechny zdarma. Děti navštívily různé vědecko-výzkumné ústavy a organizace a poznávaly práci odborníků. Ti se jim snažili přiblížit svou práci a vzbudit v nich zájem o studium technických oborů. Vedle vědeckého bádání měly děti také čas si odpočinout při tradičních táborových hrách, soutěžích, sportu, ale i u táboráku. Po celou dobu se o ně staralo šest vedoucích, takže dětem nikdy nic nechybělo. Snad jen čas na další a další pokusy! Jak šel týden? 1. den Pondělí Hned první táborový den se děti ponořily do světa vědy. Děti se rozdělily do tří soutěžních týmů, které se okamžitě vžily do práce forenzních expertů a zapojily se do celotáborové hry Vyšetřování vraždy prof. Bouchara. Všechny zajištěné stopy a sestavený portrét podezřelých si pečlivě zapsaly do svých badatelských deníků a průkazů malého vědce. A nejen to. Dále si připravily dlouhodobé pokusy, kterými si například ověřovaly naklíčení rychle rostoucích rostlin. Pokoušely se prokázat vznik CO2 při kombinaci různých potravin s vodou. Odpoledne pak děti navštívily vědecko-výzkumnou organizaci ACCENDO Centrum pro vědu a výzkum, kde upravovaly vlastní fotografie v grafickém programu Adobe Photoshop. 2. den Úterý V úterý a vlastně každý den ráno i odpoledne děti kontrolovaly dlouhodobé pokusy a vedly si o nich podrobné záznamy. Pak odjely ze základní školy Hello do Ústavu geoniky pracoviště Akademie věd ČR, kde se seznámily s geologickým oborem geonika (s vědou zkoumající procesy vyvolané lidskou činností). Děti přímo v laboratoři poznávají přístroje a učí se rozlišovat horniny (např. pomocí kyseliny chlorovodíkové, kterou kapaly na horniny a hned si ověřily reakci - vápenec bublal, ostatní horniny zůstaly beze změny). Mladí badatelé se učili poznávat horniny, vyzkoušeli si šupleru (posuvné měřítko) a měřili výšku, hmotnost, průměr, pórovitost, složení; dokonce počítali pomocí vzorečků i jejich hustotou. Odpoledne už strávili v základní škole Hello jednak vyšetřováním vraždy prof. Bouchara a pak pod dohledem lektora letní školy prováděli sami pokusy: například zjišťovali zbarvení kapalin dle závislosti na PH pomocí odvaru z fialového zelí nebo zkoumali vodivost vody na základě její slanosti. Tyto pokusy sklidily nemalé nadšení všech badatelů. Na závěr dne mohly děti zúročit své poznatky z geoniky v další soutěži, v níž zvítězil například ten, kdo správně odhadl váhu různých předmětů či látek: hřebíků, papíru, mouky, černého uhlí; dále kdo odhadl půl litru vody či dovedl určit půlmetrovou délku provázku. 3. den Středa Třetí den letní školy strávily děti ve Vědecko-výzkumném uhelném ústavu v Radvanicích a v doprovodu natáčecího štábu České televize v tamních zkušebních laboratořích viděly, jak se testuje hořlavost různých materiálů. Dozvěděly se také, že takové testování může například při práci v hlubinných dolech či při práci hasičů a záchranářů zachránit život. Hlasité projevy nadšení doprovázely testy výbušnosti některých látek, které v prašném skupenství samy děti odpalovaly pomocí speciálního přístroje. Zjistily tak, že lze v takovém skupenství odpálit i některé potraviny (rozemleté na prach), jako například polohrubou mouku či mletý cukr. Nejsilněji a nejbarevněji vybouchl prach hliníku. Odpoledne prováděly děti pokusy už zcela samy pod vedením lektora letní školy. Zkoumaly například povrchové napětí vody, barevné srážecí reakce, gyroskop a dělaly pokusy s těžištěm. Později pokračují mladí detektivové ve vyšetřování vraždy. To se však dostalo do slepé uličky; vyšetřovatelé museli navštívit i kartářku, jenže ta jim nepomohla. Policisté Rychlík a Myslík tedy hledali stopy ukryté v šifře a tajemných Mandalách. 4. den Čtvrtek Ve čtvrtek čekala děti objevná cesta do Výzkumného ústavu vodohospodářského do Dětmarovic, kde díky výkladu zjistily, co tento ústav vlastně zkoumá a proč. Největší zážitek byl pro všechny unikátní přístroj - toximetr - využívající živé perloočky k měření toxicity vody; v pravidelných intervalech nabírá z řeky vodu a ta prochází přes nádobu, kde jsou perloočky. Tito mikroživočichové jsou extrémně náchylní na jakoukoliv toxickou změnu. Jsou proto vhodným indikátorem pro toto měření. Do počítače se zadá počet perlooček (v našem případě to bylo 12). Počítač neustále sleduje a zapisuje jejich pohyb. Ve chvíli, kdy se přestane třeba jen jedna perloočka pohybovat, počítač toto zaznamená, oznámí poplach na ústřednu a automaticky uloží vzorek vody do připravené nádoby. Tyto vzorky ukládá v pravidelných intervalech vždy do jiné nádoby. Pracovníci na základě odeslaného poplachu pak přijedou a vzorky dále zkoumají v chemických a biologických laboratořích. Děti si prohlédly Perloočky i pod mikroskopem, prováděly odběry vzorků a měření obou povrchových vod. Vyplňovaly odběrový protokol (děti měřily teplotu, PH, tvrdost vody apod.) a v neposlední řadě zkoumaly průtok vody karvinského potoka pomocí polystyrenových lodiček. Odpoledne se děti opět věnovaly pokusům pod vedením lektora: pozorovaly barevné změny za pomocí fenolftaleinu, hoření jako důkaz objemu kyslíku ve vzduchu, sloní pasta-reakce jodidu draselného a peroxidu vodíku, horký led-příklad exotermické reakce s octanem sodným. A protože děti chtěly zažít pravou táborovou atmosféru, zůstaly na noc tentokrát ve škole Hello. Vedoucí pro ně přichystali táborák, na němž si všichni opekli špekáčky, a protože pokusů se nemohli nabažit, ještě jeden vyzkoušeli večer - a to faraonův had - tedy hoření směsi z jedlé sody a cukru, jímž vzniká karamel a oxid uhličitý a tato směs se pak roztahuje do tvaru hada. 5. den Pátek Poslední táborový den se všichni vypravili autobusem na Lysou horu, kde navštívili meteorologickou stanici. Tam se seznámili s různými měřicími přístroji, dozvěděli se o teplotních rekordech, kdy, kam a jak často se posílají naměřené výsledky. Také zjistili, že pracovat na meteorologické stanici je tak trochu dobrodružství, protože z důvodu špatné dostupnosti stanice se výzkumníci střídají po čtyřech dnech. Po obědě se nachýlil čas k vyhodnocování všech dlouhodobých pokusů, her, ale především k dopadení vraha profesora Bouchara. Shromáždění důkazů a stop dovedlo vyšetřovatele ke skupině podezřelých, což byli překvapivě všichni vedoucí letní školy Podporučík Rychlík a nadstrážmistr Myslík provedli syntézu všech faktů potřebných k určení vraha týmy vyslechly podezřelé a určily jednoznačně jednoho vraha vedoucí Markétu! Letní škola pro mladé badatele s tak neobvyklým programem měla mimořádný ohlas nejen u dětí, ale i u rodičů. Ze dvou turnusů, které se konaly od 7. do 11. července a od 11. do 15. srpna, si nadšené děti s sebou odnesly mnoho zážitků. V červenci se dokonce záznam z letní školy objevil i v regionálním vysílání České televize. Věříme, že díky poznatkům z rozličných vědních oborů již nyní nejeden z účastníků přemýšlí o své budoucnosti vědce. Mgr. M. Grossmannová Ing. K. Hlaváček, Ph.D. J. Slezák»HELLO«6 7

5 Projekt»Poznej tajemství vědy«projekt»poznej tajemství vědy«badatelská soutěž v»zš HELLO«8 Vkvětnu tohoto roku byla vyhlášena v rámci projektu Poznej tajemství vědy, Badatelská soutěž pro žáky 1. stupně ZŠ za účelem podpory zájmu dětí o vědu. Soutěž probíhala ve dvou kolech. V prvním, školním kole bylo úkolem soutěžících týmů navrhnout a postavit libovolnou výtvarnou technikou model města, přičemž mezi povinné objekty patřily radnice, náměstí, obchod, park, nemocnice, škola, obytné domy, továrna, ale i hřiště. Soutěžící týmy se měly vypořádat s jediným omezením, a to s velikostí základové plochy města, která měla město vymezovat: minimálně 1m x 1m, maximálně 2m x 2m a výška maximálně 0,5 m. Při stavbě mohl být použit libovolný materiál (papír, plast, dřevo, plech ). Bylo jen na dětech a jejich fantazii, jak budovy ve městě rozmístí i jak budou vypadat samotné budovy. Soutěžní týmy měly za úkol po celou dobu stavby svou práci dokumentovat a natočit krátké video. Prvního kola se zúčastnilo 10 základních škol, přičemž do finálového kola se kvalifikovaly týmy ze všech škol. Druhé a zároveň finálové kolo proběhlo 12. června v ZŠ Hello v Ostravě-Dubině. Finále bylo perným dnem jak pro soutěžící, tak pro organizátory. Děti soutěžily už od rána v několika disciplínách. Týmy byly smíšené, takže se Vítězný model města od žáků ZŠ Chrjukinova z Ostravy Zábřehu v soutěži každý zhostil jiného úkolu. Žáci 5. ročníku prohlédnout postup práce Zúčastněné školy: stavěli domy z karet, žáci 3. ostatních týmů a především a 4. ročníku řešili časově limitovaný test složený z ma- 2. ZŠ Volgogradská (Ostrava), 1. ZŠ Horymírova (Ostrava), jejich modely. tematických a logických 3. ZŠ Hello (Ostrava), úloh na pracovních listech. 4. ZŠ Orlová-Mládí, Následovala vědomostní soutěž podobná televizní 5. ZŠ Borovského (Karviná), soutěži Riskuj, v níž si nyní 6. ZŠ Chrjukinova (Ostrava), už kompletní týmy volily 7. ZŠ Hrabová (Ostrava), otázky z matematiky, vesmíru, přírodopisu, vlastivě- 8. ZŠ Kosmonautů (Ostrava), 9. ZŠ Npor. Loma (Příbor), dy a Evropské unie. Klíčem k úspěchu nebyly je znalosti, 10. ZŠ Waldorfská Na mlýnici (Ostrava), ale také volba strategie jaké otázky si volit neboť měly rozdílné bodové hodnocení, jež odráželo jejich obtížnost. V přestávkách mezi jednotlivými soutěžními etapami probíhala nepřetržitá prezentace všech soutěžních videí Jak jsme stavěli město. Členové poroty i všichni soutěžící si takto mohli 1. místo ZŠ Chrjukinova, Ostrava - Zábřeh Dostalíková Alice, Moch Vojtěch, Mielec Radomír, Tomaszewiczová Lucie 2. místo ZŠ Kosmonautů, Ostrava - Zábřeh Kremerová Eliška, Kurasová Tereza, Hotárek Tomáš, Olchawski Matěj 3. místo ZŠ Npor. Loma, Příbor Hambálková Amálka, Kuliha Matěj, Masopustová Tereza, Fiala Eduard Nápaditost a propracovanost modelů měst příjemně překvapila odborné členy poroty (architekty, ale i učitele), jxež soutěžící týmy vedly. Města byla postavena většinou z papíru a plastu, každé se lišilo jak rozestavením budov, tak důrazem na některé funkce města či detaily. Děti řešily netradičním způsobem např. sportovní areály, vytápění, dopravu, obchody a zásobování často do nejmenších detailů. Řada týmů při hodnocení uváděla, že stavba města byl dlouhodobý projekt, na kterém strávili řadu hodin v průběhu 2-3 týdnů. Vítězům byly předány věcné ceny na slavnostním vyhlášení, které se uskutečnilo odpoledne po ukončení finálového kola. Uznání patří všem zúčastněným žákům, kteří byli rovněž odměněni malým dárkem a účastnickým listem. Badatelská soutěž se dětem zalíbila a přály by si její konání i v budoucnu. Na podzim budou uspořádány v rámci projektu 2 podobné soutěže, zvlášť pro žáky 2. stupně základních škol a zvlášť pro žáky středních škol. Tuto soutěž připravil tým složený z popularizátorů vědy a pedagogů ze základní školy Hello, jimž patří dík za všechny účastníky. Mgr. M. Grossmannová Ing. K. Hlaváček, Ph.D. J. Slezák»HELLO«Mladí vědci bádali v Zoo Ostrava Na přelomu května a června proběhly v ostravské zoologické zahradě dvě exkurze pro žáky základních škol. Tématem exkurzí bylo poukázat na to, proč je důležité znát zvířata, resp. jak využít poznatky ze zoologie při chovech v zoo. Další dvě exkurze jsou plánovány na září. Jedním z nejdůležitějších poslání moderních zoologických zahrad je přispět k zachování biologické rozmanitosti chovem zvířat v lidské péči, z nichž mnohé patří k ohroženým druhům, u některých hrozí, že z volné přírody vymizí úplně. Úlohou zoologických zahrad je tyto druhy chovat a rozmnožovat, tak abychom měli v lidské péči vytvořenou záložní životaschopnou populaci daného druhu právě pro případ, že i tento druh bude v přírodě člověkem vyhuben, jak už se to v řadě případů stalo. Pokud chceme zvířata v lidské péči úspěšně chovat, to znamená i množit, je nezbytné jim připravit takové podmínky, aby zvířatům vyhovovaly a poskytly jim všechno, co je pro jejich život důležité. A podaří se nám to jen tehdy, když budeme o zvířatech vědět co nejvíce, tedy jaké je jejich chování a způsob života, jaké mají prostorové nároky, jakým způsobem se rozmnožují, jakou preferují potravu a mnoho dalších důležitých faktorů. Žáci tak během exkurze alespoň v krátkosti nahlédli pod pokličku všeho toho dění kolem chovu zvířat, seznámili se, jak jsou zoologické poznatky využívány v praxi a v neposlední řadě zjistili, že při chovu zvířat využíváme nejen biologické věd- ní disciplíny, jako je ekologie, etologie, genetika, fyziologie, ale i další, které jsou v tomto směru rovněž velmi důležité. Je to např. chemie a biochemie při nejrůznějších analýzách a stanovování všelikých parametrů, dále třeba fyzika, geografie, statistika ad. Při úvodní komentovaná prohlídce jsme žákům mimo jiné vysvětlili, že kromě intenzivního studia zvířat je na druhé straně nutné zvířata respektovat a co možná nejméně zasahovat do jejich života, resp. jejich život ovlivňovat, a to včetně odchovu mláďat. To, co bylo možné a běžné před 20, 30 lety, je při záchranných chovech doslova nepřípustné. Mláďata by měli odchovávat rodiče, a to i za cenu, že se někdy péče nezdaří a mládě nepřežije Prohlídka žáky zavedla např. k výběhu pand červených, kde již třetím rokem doufáme, že se z pandí samičky stane pečlivá máma, jen potřebuje čas, aby se to naučila stejně jako v přírodě sama. Kromě teoretických informací byla pro žáky připravena také praktická část, při níž si vyzkoušeli možný způsob získávání výzkumných dat o zvířatech chovaných v lidské péči. Konkrétně to bylo etologické pozorování sloního stáda, včetně vyhodnocení zjištěných dat. Žáci se velmi aktivně a odhodlaně do úkolu zapojili a při zjišťování potřebných informací velmi dobře ve skupině spolupracovali. Věřím, že si z exkurze odnesli trochu jiný zážitek, než je tomu při tradičních návštěvách zoologické zahrady. Mgr. Š. Kalousková»Zoo Ostrava«9

6 Životní příběh vědce Životní příběh vědce Kozy na stromě (Jemen 1967)»Jak jsem se stal vědcem«rozhovor s prof. Ing. Vítězslavem Zamarským, CSc. 2. část 10 Jak probíhaly Vaše profesní začátky na Kubě? Dostal jsem se na povrchový důl, asi o velikosti hnědouhelného dolu v severních Čechách, prostě obrovský areál. Představte si, že tam přijde člověk mladý, který neumí vůbec jazyk, tlumočník není a my jsme se museli naučit všechno sami. V letadle jsem se za 12 hodin letu naučit v takovém kapesním slovníčku asi 50 slov. Ale udělal jsem obrovskou botu, protože slovo ano je přece sí, to není žádná hrůza. Jenže já jsem zpočátku nepoužíval sí, ale české ano. Ano to je fajn, señor, bien ano. Ale slovo ano znamená ve španělštině prdel. Později mi říkali, že takového sprosťáka ještě neviděli a divili se, že z naší socialistické vlasti vyjíždějí tak mladí lidé a už tak sprostí. Kde Vás tehdy ubytovali? Večer mě dovezli před nějakou fabriku, kde byla všude špína. Koupelnu jsem sdílel s jednou mladou dvojicí a krocanem, ten tam byl taky ubytován. WC a sprcha byly společné, a tak jsme se museli s krocanem podělit. V čem přesně spočívala Vaše první práce? Šéf všech dolů, nějaký pan Květoň mi říkal: No ty máš problém, tam je obrovská šachta, budeš muset jedno ložisko připravit, garantovat zde těžbu a budeš muset skutečně vrtat na dvou dalších ložiscích, které jsou tak 50 kilometrů od sebe. To bude tvoje, prostě se s nimi musíš domluvit, holt nedá se nic dělat. V Čechách žádné ložisko obdobného rozsahu nebylo. Samozřejmě, že ne všude, byla ruda a já jako geolog musel určit, kde by měl bagr těžit. Věděl jste hned o počátku jak na to? Tehdy jsem prožíval stádia zoufalství. Nejdříve jsem bral vzorky, dával je do laboratoře, jak jsem se to naučil ve škole. Pak ovšem přišli na návštěvu sovětští geologové, byli to lidé, kteří prošli II. světovou válkou, čili zkušení. Když mě tam viděli, jak se spouštím po laně a odebírám vzorky, říkali mi: Víš, my tě to naučíme jinak. Abychom za války zahnali neustálý hlad, jedli jsme jíly, které nám žaludek naplnily. Dej si ten vzorek do pusy. Tam, kde se ti to bude lepit, absorbovaly prvky nikl a kobalt z roztoku, a tam, kde ne, tam nejsou. Nepotřebuješ dělat tolik zkoušek v laboratoři, ušetříš čas a pak se můžeš věnovat tomu, co tě zajímá. Fungovalo to? Napřed se mi tam hrozně Kubánci chechtali, jak tam pojídám tu jejich těžební hmotu, a pak jsem to naučil já je. Tam někde byl zlom, následně jsem musel sečíst zásoby rudy, určit počet těžebních strojů a jasně mluvit s lidmi, co mají těžit a jak mají těžit. Například jak oddělit vrstvu s rudou, když všechno je hnědé. Co jste vymyslel? Udělali jsme na hranici ložiska malý vrtík a tam dali vápno. Ten chlapík v bagru v noci uvidí něco bílého a přestane těžit. Předtím si s tím Kubánci nevěděli rady. A najednou přijde jeden takový hajzlík mladý, jako jsem byl já, hodí tam vápno a oni přesně vědí, že od vápna nahoru může jít všechno pryč, protože to je špatné, pod tím mohli těžit a pod druhým vápnem to bude zase špatné. A v tu ránu měla těžba kvalitu a ve fabrice všechno fungovalo. Mě tam začali chválit a já jsem nevěděl za co. Následně jsme dělali rozbory, zjišťovali jsme, že ruda nemusí být v ložisku všude stejná, že něco vůbec nebudeme těžit, a mě to začalo bavit. No a pak šlo vše víceméně tou badatelskou cestou. Jak dlouho jste neviděl svou ženu? Půl roku. Moje manželka je lékařka a v místním špitálu už nebyl žádný místní doktor, protože ten poslední utekl domů, do Spojených Států. Jednou ve 2 hodiny ráno přivedli dítko, které mohlo mít tak 4 až 5 let a mělo obrovskou bouli na hlavě, v místech kde se nachází fontanela, ale fontanela zduřená jak hrom. Žena se mě ptala, co na to říkám. Z pohledu geologa jsem případ zhodnotil jako nesmírně zajímavý, kdyby to byly skály, tak to můžeme brát jako sesuv a je možné to řízeným způsobem odstranit. Měli jsme rum a nástroje, při daných možnostech bylo tedy možné zákrok provést antisepticky. Já ti budu držet a ty to budeš řezat, ujal jsem se kormidla. Ne, ne, ne, bránila se manželka. Já na to: Tak já to budu řezat a ty to budeš držet. Řekla mi kde a já jsem řezal. Tolik hnisu, který následně vytekl, jsem ještě neviděl. Na Kubě nebyla doposud žádná antibiotika, takže naše okamžitě zareagovala a moje paní byla královna všech doktorů. Jak dlouho jste byl v zahraničí? Na Kubě dva a půl roku, pak přišlo vystřídání a rok ve válečném stavu v Jemenu. Skončil jsem v roce 79, kdy jsem se vrátil z Peru po delších pobytech. Jak Vás ovlivnila filozofie jednotlivých národů a kultur, které jste procházel? Dnes je pro nás normální, že se různé kultury spolu setkávají a vidíme tu odlišnost. Bohužel, když nás tehdy vysílali do světa, nebyli jsme dostatečně připraveni. My jsme tady neměli zkušenosti v tom, jak jednotlivé kultury, kromě sovětské, fungují a v čem se vzájemně liší. V Jemenu bojovaly i ženy (1967) Můžete uvést příklad? Severní Amerika, to je úplně jiný svět. Jedná se o umělou společnost založenou na bázi majetku a peněz. Tam se cení to, že si každý den člověk řekne, jsme fajn, nemůžete být nemocní, poplácáte se po rameně a hlavní večerní diskuze je na téma, jaké auto máš a jestli jsi postoupil ve funkci. Bohužel duševně naprosto chudý život. Jižní Amerika od Mexika počínaje, představuje obrovský kontrast. Na hranici Rio Grande, velké řeky je normální potok, stružka, která vysychá v létě a jedině po deštích je to vůbec řeka sedí celník americký a celník mexický. V době, kdy se začínají sklízet banány a ananasy, proudí přes hranici stovky lidí, žádný Američan, nebo černoch takovou práci nebude dělat, je to pod jeho úroveň. Takže americký celník spí, vůbec nevidí, že přes Rio Grande chodí stovky lidí, vždyť kdo by jim úrodu vlastně sklidil. Chybka ovšem je, že se jim pak nechce zpátky. V Mexiku je nepřípustné pracovat rychle, pokud po nich nic nechceš, pak si rozumíte velice dobře. Mexičan si své základní věci oddělá, ale nedej bože, když jim nutíte něco, ve smyslu dneska musíš udělat, musíš je v Mexiku sprosté slovo. Hojněji se zde používá slovo maňána, které podle slovníku znamená, že to je zítra, ale to je jen někdy a když se řekne pozítří, to pak znamená nikdy. A tak se tam žije, to znamená, že čas je u nich jinak, oni žijí pojmem Carpe diem (užívej dne), tam je to jednoznačné. Jak byste popsal svou badatelskou cestu? Já jsem se nikdy nestal žádným vysokým teoretikem. Napadlo mě, že celá řada geologů z malého vzorečku tvoří svoji představu o historii obrovského regionu, či dokonce celé republiky. To je nesmysl. Čím víc se člověk dívá do hloubky, tím se mu rozprostírá širší vějíř možností. Ono je to skoro jako ve vesmíru. Člověk si myslí, že má vyřešit 5 problémů. Když je konečně vyřeší, uvidí najednou 5 plus 25 dalších, které se vzápětí vynoří. To dělá z badatelské cesty nikdy nekončící proces. Jakmile člověk uvidí jednotlivé souvislosti v širším slova smyslu, dostává se úplně do jiného oboru a tím je filozofie. Když se člověku podaří ve svém oboru nakouknout tam, kam jak posléze zjistí už před ním celá řada lidí nahlédla, uvědomí si to spojení s ostatními úrovní myšlení a zároveň mu dojde, že ten jeho kousíček nemusí být až tak moc novátorský. Najednou se přestanete ztrácet a začnete poznávat sám sebe a to byl můj vrchol. Vždycky jsem si říkal: Chlapče, cos mohl ještě udělat víc. A ne že by mi to někdo přikazoval, byl to zcela automatický děj, který vycházel z potřeby seberealizace z toho pocitu hledání. Zájem byl ve mně odmalička, vštěpoval mi jej taťka, vše bylo jasné. Věděl jsem, že něco pěkného je i ve věcech, které mě štvaly. Co Vás štvalo? Zuřil jsem, že země, kterou jsem měl poznávat, je zakrytá rostlinstvem, jak by to bylo nádherné, kdyby nebyly rostliny. Když jsem se posléze dostal do pouště v Jemenu, říkal jsem si: Kamaráde, tak tady máš šanci se vyřádit. Pak jsem tam však odebral vzorky, které jsem nemohl vysvětlit. Prostě na šutru tmavé barvy byla žíla, která protnula sama sebe, a to několikrát. Teoreticky je to nemožné, ale bylo to tak. Teď jsem si pro změnu zoufal: Kéž by to bylo zarostlé, protože bych na takovou volovinu nemohl přijít. Možná, že je to nakonec dobře, protože kdybychom uměli všechno vysvětlit, nebyl by ten život tak pestrý. Jaké klíčové vlastnosti by měl mít každý výzkumník? Tak především musí mít enormní zájem o věc a chuť zkoumat. Pokud ji má, nebude mu tolik záležet na tom, kolik peněz za svou práci dostane. Dále je zapotřebí vytrvalost, rozhodně nedojdete k cíli hned. Musíte odvrhnout miliony věcí, které se vám postaví do cesty. Příroda je tak různorodá, že člověk se hned nechopí té správné nitky, která ho dovede k cíli. Čili zájem, vytrvalost, adaptibilita a v neposlední řadě skromnost a pokora. Pak už jenom hodně zdraví a nakonec ještě kapku štěstí, to ovšem přeje jen připraveným. Bc. A. Hrušková»ACCENDO«11

7 Životní příběh vědce Životní příběh vědce Doc. MUDr. Pavel Zonča, Ph.D., FRCS Cesta lékaře k vědě vede přes osudy lidí Medicína 21.století je úzce spojena s rozvojem nových technologií nejen v přírodních a technických vědách Cesta každého lékaře je cestou neustálého vzdělávání Ke standardnímu postgraduálnímu vzdělávání lékaře patří sledování nejnovějších poznatků biotechnologicí, nových trendů ve vědě a výzkumu v medicíně. Medicína se rozvíjí velice překotně a nové poznatky přicházejí každý den. Následná orientace v této záplavě informací není jednoduchá a nebyla by ani možná bez pravidelného vzdělávání se, získáváním nových informací studiem z vědeckých časopisů, z kongresů a výměnou názorů mezi jednotlivými odborníky. Názory na standardizovanou klinickou praxi se vyvíjejí. Optimální je situace, kdy se v určité superspecilizované oblasti lékař věnuje vědě a výzkumu a stává se zde tak i leaderem, nositelem nejnovějšího poznání posunující hranice lidského vědění, které tak formuje a spoluutváří. Poznání ve mě zažehlo plamen Tomu všemu než se z obyčejného kluka stane taková osobnost, předchází dlouhodobá systematická příprava. Začátek jsem podchytil na kvalitní střední škole s entusiastickými pedagogy. Nadšený učitel dokáže předat nejenom odborné znalosti, ale především chuť se dále vzdělávat a to se u mne rozhodně podařilo. Na to navázalo univerzitní vzdělání se stejnými atributy. Rád vzpomínám na dobu, kdy jsme se přes teoretické obory konečně přenesli ke klinické části studia, kde jsme se setkali poprvé s pacienty. V tomto čase se ve mě vše spojilo. Najednou jsem si dokázal poskládat informace získané v anatomii, histologii, fyziologii, biochemii, patologii, patofyziologii a dalších oborech do jednoho celku jako velké puzzle. Propojením znalostí jsem získal obrovskou přidanou hodnotu. Vytvořily se synapse, o kterých jsem dříve neuvažoval. Změnil se můj pohled na některé dříve tak nezáživné předměty. A přišel nový impuls ke studiu, dá se říci, že poznání ve mně zažehlo plamen. Po večerech jsme jako studenti chodili ke starším lékařům na služby, abychom se mohli setkat s akutními pacienty a rozšířit si své znalosti a dovednosti. Medicína je pro mě volba životní cesty Některé vědní obory umožňují kontinuální vzdělávání systémem learning by doing (učení se za pochodu), ale medicína vyžaduje pečlivou přípravu a neustálou systematickou práci. Někdy stojí lékař před pacientem sám a někdy se na léčbě podílí celé týmy lékařů. Vždy však za tím stojí obrovský kus práce. Medicína je dnes tak široká, že týmová práce je nezbytná. Vytvořit pracovní specializovaný tým nebo vědecký tým a hlavně zajistit kvalitní podmínky pro práci není v České republice a obzváště na Ostravsku jednoduché. To jsem si uvědomil již během studia, kdy jsem absolvoval krátkou stáž v Rakousku a v Brazílii. Všimnul jsem si, že studenti jsou zde jinak vedeni a mají také i jiné možnosti. Zároveň jsem si uvědomil, že jsou daleko aktivnější a zvídavější než jsme byli my. Přinášela to doba, ve které jsem vyrůstal. Dnešní studenti jsou již otevřenější a zvídavější. Na druhé straně pozoruji, že přichází do určité míry hedonistický styl života a řada lidí, nejen studentů nechce investovat příliš hodně času a energie do studia nebo do zaměstnání, to samozřejmě nese své důsledky. Někdy jsou jejich koníčky zcela nadřazeny studiu či práci. Zůstává tak otázkou co takový člověk společnosti přinese a jaká teprve bude společnost složena z takovýchto lidí. Největší sílu pro život má, pokud je práce nebo obor, ve kterém člověk pracuje zároveň jeho hobby. Jako student jsem tehdy hodně četl, pozoroval jsem dění v medicíně a velmi mě tehdy inspirovala postava Alberta Schweitzera, dá se říci, že jeho osobnost na mne působila jako životní vzor. Po absolvování lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně jsem se rozhodl pro cestu chirurga. Toto přesvědčení se utvářelo postupně a rostlo ve mně již na lékařské fakultě. Začínal jsem v malé nemocnici, kde jsem prováděl široké základní spektrum operací a to mi umožnilo později vybrat si pro mě zajímavou subspecializaci. Měl jsem běžně až 12 služeb měsíčně, což je dnes díky evropským směrnicím nemožné. Intenzívní práce mi však zároveň umožnila extrémně rychlé získání praktických znalostí. Současně s tím jsem udržoval kontakt se zahraničím, kam jsem se cítil být v potřebě poznat přitahován. Zkušenosti ze zahraničí Absolvoval jsem několik stáží v USA. Tehdy jsem si poprvé uvědomil jak velké možnosti může mít lékař. Nepovažuji za moudré a přínosné, pokud člověk nastoupí po práci do jedné instituce a zůstává zde celý život. Přináší to získávání dobrých, ale i špatných stereotypů jak v pracovních postupech tak i v chování a organizování práce. Komparací různých systémů, různých nemocnic, různých kolegů si můžeme vzít dobré věci a pochopit ty věci, které jsou špatně. To mě přivedlo k rozhodnutí strávit v zahraničí delší čas. Nejprve jsem odešel do Severního Irska, kde jsem měl možnost seznámit se s britským zdravotním systémem NHS. V tom čase jsem také poznal profesora Jacobiho z Humboldtovy univerzity v Berlíně, který patří mezi světové leadery v miniinvazívní a onkologické chirurgii. Získal si můj obdiv svým entusiastickým přístupem k lidem a výjmečnou schopností vytvářet elitní lékařské pracovní týmy. Dostal jsem od něho nabídku práce v jeho týmu. Rozhodnul jsem se tedy pro další cestu a přesídlil jsem s rodinou ze Severního Irska do Německa. Za krátký čas jsem z pozice běžného lékaře postoupil na pozici vedoucího lékaře pro onkologickou a miniinvazívní chirurgii. Otevřela se mi tak cesta a možnosti získat další praktické zkušenosti, osvojit si standardizované postupy v oboru, podílet se na výzkumu organizovaném přímo naším pracovištěm a rovněž na velkých mezinárodních studiích. Jako lékař pedagog jsem byl zapojen i do výuky mediků. Působení v Ostravě Léta prožitá s rodinou v Německu a nabyté zkušenosti dnes uplatňuji na pozici přednosty chirurgické kliniky ve Fakultní nemocnici Ostrava (dále jen FN Ostrava) a taktéž jako vedoucí katedry chirurgických oborů Lékařské fakulty Ostravské Univerzity. Usiluji o to, aby zde byly inkorporovány standardizované evropské postupy, aby nejen medicína v Ostravě, ale i její výuka dostala evropský rozměr. Podařilo se mi a mému týmu podstatně zvýšit celkový počet operací na chirurgické klinice FN Ostrava a rozšířit jejich spektrum na superspecializované operace, které zde dříve nebyly prováděny. Na našem pracovišti dnes operujeme náročné operace jícnu, plic, jater, slinivky břišní, operace pro nádory tlustého střeva a konečníku. Provádíme speciální endokrinochirugické operace jako např. odnětí nadledvin retroperitoneoskopickým přístupem jako jediní v České republice (miniinvazívní chirurgický přístup mimo dutinu břišní). Společně s kolegy z chirurgické kliniky v Olomouci jsme provedli minulý měsíc FN Ostrava je nejen zdravotnickým zařízením, ale také i přední vědeckou institucí v regionu. Společně s Lékařskou fakultou Ostravské univerzity provádíme řadu výzkumných projektů. Rovněž rozvíjíme společné projekty s Technickou univerzitou VŠB Ostrava. (tj. červenec 2014) v jedné době miniinvazívní odstranění jednoho laloku plic pro nádor se současným retroperitoneoskopickým odtraněním nadledvinky. Jde o raritní operaci, možná jedna z prvních ne-li zcela první na světě. Provádíme také řadu onkologickým operací. Rovněž se věnujeme cévní chirurgii. Toto široké spektrum skýtá řadu výzkumných možností. V oblasti jater participujeme aktuálně na celosvětové studii dvoudobé resekce jater pro metastázy organizované univerzitou v Curychu. Nyní nově rozvíjíme chirurgii malé pánve, kde se věnujeme např. inkontinenci stolice, kterou trpí řada pacientů ve vyšším věku, ale i mladších pacientů. Participujeme na velké evropské studii s implantací kmenových buněk do svalového svěrače u pacientů s inkontinencí stolice. Řada dalších studií probíhá nebo je připravována. Lékařská fakulta Ostravské univerzity je mladá a dynamicky rozvijící se instituce. Je nutné zachytit správné trendy rozvoje medicínských oboru a co nejvíce podpořit rozvoj schopných vědeckých týmů. Naším úkolem je nadchnout studenty naší fakulty nejenom pro jejich zvolené povolání lékařů, ale rovněž je nadchnout pro výzkumné projekty. Studenti se nesmí stát pasivními účastníky, ale aktivními partnery. Dále je třeba zaujmout a nadchnout pro pedagogiku a výzkum lékaře, kteří jsou hodně časově vytížení zdravotnickou praxi. Ke špičkovému výkonu je třeba týmové práce V Ostravském regionu bývají lidé hodně skeptičtí a jako první se většinou setkávám s vysvětlením proč něco nejde a nikoliv nabídkou řešení. V kontextu České republiky je to však obtížné nejen po lidské stránce a to s negativním postojem lidí, ale také se zajištěním potřebných financí. Ve srovnání se zahraničními zkušenostmi mám pocit, že lidé nejsou využiti k tomu co umí. Společnost se musí učit, jak správě využít a nasadit lidi tam, co umí a k čemu mají časové možnosti. Není možné očekávat, že lékaři zvládnou zdravotní péči, pedagogickou činnost, vědu a výzkum, sledování nových právních norem, sledování vývoje cen techniky na aktuálním trhu a řadu dalších činností. Provádění celé řady drobných úkonů pak může vést k tomu, že se odborník odchýlí od svých základních úkolů. Činnosti, které jsou nezbytné pro dobré fungování nemocnice, musí dělat k tomu určený specializovaný tým lidí. Jako chirurg nemohu dát pacientovi učebnici chirurgie, ať si ji prostuduje a zvolí si nejlepší postup. Mým úkolem je dát fundované doporučení k léčbě a provést chirurgickou intervenci. Toto očekávám od nelékařských členů týmu. V okamžiku, kdy každý vykoná svůj díl práce, bude možné podat špičkový výkon jako celek, tak jak jsem to poznal v zahraničí. Nedávno jsem měl možnost se setkat s českou olympioničkou Kateřinou Neumannovou. Prošla dlouhodobým systematickým trénikem a tvrdou přípravou, aby podala špičkový výkon na závodě. Nemůžeme však od ní očekávat, že bude připravovat trať, šít oblečení nebo vyrábět běžky. Její doporučení pro tým lidi, kteří vyrábí sportovní oblečení nebo nářadí, je velmi cenné, ale sama je nebude vyrábět. Často si stěžujeme v českém kontextu na přebujelou administrativu, která příchází z Evropské Unie. Je zvláštní, že byrokratická zátěž např. tak jak se s ní aktuálně setkávám v nemocnici v Německu je menší než v České republice. Je třeba racionalizovat postupy. Úkoly pro další období Každopádně přede mnou stojí jak v rámci chirurgické kliniky tak i fakulty další úkoly. Další rozvoj miniinvazívních technik, další radikální postupy u onkologicky nemocných, centrum pro léčbu obezity a další. Vybudovat tým lidí s entusiasmem, zápalem pro společnou věc. Překonávat nechuť k práci u některých kolegů sledujících pouze čas na svých hodinkách, kdy skončí pracovní doba, budovat loajalitu k nemocnici a lékařské fakultě, chuť pouštět se do nových projektů a hlavně povzbuzovat studenty a mladé lékaře prosazovat nové postupy, provádět nové studie a podporovat další projekty. Budovat nové zahraniční kontakty pro studenty, rozšiřovat počet partnerů pro výzkum, produkovat další vědecké publikace a vytvářet tak další možnosti pro rozvoj medicíny nejen v Moravskoslezském kraji. Doc. MUDr. P. Zonča, Ph.D., FRCS 12 13

8 Co se děje ve vědě Není ostrých hranic mezi rostlinstvem a prostředím, obojí tvoří jednotnou soustavu, neboť prostředí přechází v rostlinstvo a rostlinstvo v prostředí. Nemůžeme říci, od kterého okamžiku světlo nebo kysličník uhličitý, vstřebaný listy, nebo půdní voda, nasátá kořeny rostlin, přestávají být prostředím a stávají se částí organismu. Nelze si představit rostlinstvo ani na minutu odloučené od prostředí, tj. bez vzduchu, tepla, živin, stejně jako žádný jiný organismus, který je také vždy v nepřetržitém spojení s prostředím. Svoboda P Co se děje ve vědě Kdo spravuje informace o lesích v ČR a kde je naleznete?»ústav pro hospodářskou úpravu lesů«vposledních desetiletích se stupňuje zájem o lesy jako nenahraditelné složky životního prostředí. Lesy produkují dřevo, které jako obnovitelný zdroj energie přispívá k vyšší kvalitě života lidí, poskytují příležitosti k rekreaci; jsou prospěšné pro zdraví obyvatel a zároveň zlepšují kvalitu životního prostředí. Je důležité, aby se ekonomické, ekologické, sociální a kulturní dědictví lesů zachovalo i pro budoucí generace. Odborníci, kteří připravovali národní lesnický program, se shodli na tom, že je nutné usilovat o trvale udržitelné obhospodařování lesů. Tento cíl není jednoduchý, protože les se pěstuje řádově sto roků, oproti tomu např. zemědělské plodiny jen jeden rok. Nejen z těchto důvodů je důležitá instituce, která eviduje údaje o lesích. Tuto roli plní Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem (ÚHÚL) a jeho založení se datuje do roku Odborné činnosti ÚHÚL spočívají především v monitoringu lesů. Za tím účelem specialisté vyjíždí do terénu, kde měří stromy a popisují lesní stanoviště. Tato činnost, která zabezpečuje sběr dat, se nazývá Národní inventarizace lesů. Kromě ní existují i další odborná šetření např. oblastní plány rozvoje lesů, které zjišťují přínos lesů z pohledu ekonomického, ekologického a sociálního. Při hodnocení stavu lesů klíčovou roli sehrává lesnická typologie a v průběhu venkovních prací specialisté zařazují lesní stanoviště do jednotlivých produkčních skupin, tzv. lesních typů. Výsledky typologických průzkumů lesních stanovišť jsou důležité nejen pro volbu správného pěstebního postupu při obhospodařování lesů, ale i pro oceňování lesních majetků. Výstupy a poznatky z terénního šetření navíc využívají vědci, kteří řeší aktuální problémy životního prostředí. Další významnou odbornou činností je evidence a podpora zachování genetických zdrojů semen lesních dřevin. Úplný výčet činností, které ÚHÚL zajišťuje, naleznete na jeho webových stránkách: hhtp://uhul.cz Naměřené a sesbírané údaje o lesích, pokud nejsou uspořádány do srozumitelných informací, jsou pro běžného uživatele nečitelné. Proto je nutné data upravit do výstupů, které budou zřejmé i laické veřejnosti. Dlouhodobě jsou kladně hodnoceny mapové kompozice, které jsou přístupné na mapovém portálu organizace ÚHÚL (http://geoportal1.uhul.cz/ OprlMap/). Informace o lesích lze čerpat z různých výstupů a jedním z nejznámějších je každoročně Ministerstvem zemědělství publikovaná Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky (http://www.uhul.cz/ke-stazeni/informace-o-lese/zelene-zpravy-mze). Lesnictví je specializovaný obor, který používá nezvyklé termíny. Odborníkům z ÚHÚL záleží na tom, aby informace o lesích byly správně chápány. Z tohoto důvodu se věnuje lesní pedagogice, která je velmi poptávaná, což svědčí o její oblibě a popularitě. Kromě cílených setkání s dětmi jsou v rámci lesní pedagogiky pořádány osvětové akce při výstavách (Natura viva, Silva Regina, Země živitelka, Den Země apod.). Lesní pedagogové organizují přednášky o aktuálním dění v lesnictví atd. a jak bylo řečeno nezapomínají ani na nejmenší. Děti mateřských i základních škol se hravou formou učí lásce k přírodě. Pro starší, např. studenty středních škol, organizují tematické vycházky zaměřené na konkrétní, ve škole probíranou, látku. Tyto návštěvy lesa jsou spojeny s praktickými ukázkami (lesnická typologie, fytocenologie, ochrana lesa apod.). ÚHÚL není jediný, kdo pořádá různé akce z lesní pedagogi- ky a spolupracuje s ostatními, podobně zaměřenými organizacemi. Za všechny jmenujme alespoň Lesy Hlavního města Prahy, Střední lesnická škola v Hranicích na Moravě, Lesy České republiky s.p., Nadace Dřevo pro život atd. Podrobné informace o lesní pedagogice můžete získat na nebo na facebooku (lesní Co připravují v Akademii věd? Týden vědy a techniky První polovina měsíce listopadu je již čtrnáctým rokem vyhrazena největšímu vědeckému festivalu, pořádanému Akademií věd Týdnu vědy a techniky AV ČR. Široká veřejnost, především děti, žáci a studenti se zájmem o vědu se mohou na přednáškách, výstavách, vědeckých kavárnách a dalších akcích seznámit s nejnovějšími poznatky české vědy. V letošním roce je v Ostravě již tradičně festival s podtitulem DOTKI SE VĚDY spolupořádán Ústavem geoniky Akademie věd ČR a s přispěním dalších spolupracujících organizací. Podařilo se tak připravit zajímavý a naučný program. A na co se letos budete moci na festivalu těšit? Týden vědy a techniky AV ČR odstartuje v Ostravě v sobotu 1. listopadu 2014 v obchodním centru Forum Nová Karolina. Akademie věd ve spolupráci s Ostravskou univerzitou v Ostravě, s VŠB Technickou univerzitou Ostrava a s Dolní oblastí Vítkovice připravili pedagogika). Najdete zde nejen aktuální informace o lesní pedagogice, ale můžete si sami vyzkoušet různé internetové kvízy, které prověří vaše základní znalosti o lese a lesním prostředí. den plný přednášek, filmů a interaktivních pokusů. Návštěvníci se budou doslova dotýkat vědy v nafukovacím planetáriu, při pohledu do hvězdářských dalekohledů nebo si budou moci vyzkoušet vědu na vlastní kůži prostřednictvím pokusů a interaktivních exponátů. V dalších dnech bude festival pokračovat například vědeckými kavárnami v knihkupectví Academia, přednáškami odborníků ze ZOO Ostrava, z Českého hydrometeorologického ústavu a z Policie České republiky nebo výstavou Věda užitečná ve vestibulu vlakového nádraží Ostrava-Svinov. Také Velký svět techniky v Dolní oblasti Vítkovice otevře své brány návštěvníkům festivalu. Ve čtvrtek 6. listopadu 2014 ukáže divákům pan dr. Michael Londesborough společně s panem prof. Martinem Hilským, že láska je vlastně také velký vědecký problém. Nevěříte? Tak se přijďte podívat a dotkněte se vědy! Ing. P. Konečný, Dr.»ÚGN«Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem příští rok oslaví 80 roků své existence. Pokud vám např. návštěva mapové portálu anebo toto krátké představení jeho činnosti přišlo užitečné, můžete ÚHÚL popřát pevné zdraví a dlouhá léta, po která bude dál podporovat všechny ty, kteří mají přírodu rádi a chtějí, aby lesy byly zdravé. Ing. V. Mansfeld, Ph.D.»accendo«14 15

9 Co se děje ve vědě Víte, kolik je v Ostravě bezdomovců?»accendo Centrum pro vědu a výzkum, o. p. s.«ve spolupráci s Policií ČR a Městskou policií Ostrava Dalo by se jednoduše odpovědět mnoho. Mnoho ovšem není odpověď, která by nám dala obraz, jak to ve skutečnosti je. Největší výskyt bezdomovců je ve větších městech České republiky. Evropská typologie bezdomovectví a vyloučení z prostředí ČR dělí bezdomovectví do tří skupin: bezdomovectví zjevné, skryté a potenciální. Jako všude i v Ostravě je nejvíce viditelné zjevné bezdomovectví. Lidé bez přístřeší se pohybují prakticky po celém území města. Samozřejmě jsou místa, kde se tito lidé zdržují častěji a také se zde jejich komunita schází. Hloučky bezdomovců lze také často potkat v okolí supermarketů. Některé supermarkety s prodlouženou otevírací dobou pak tito lidé využívají k přečkání noci v jejich vestibulu, podobně jako se o to snaží v halách vlakových nádraží. Na okrajích města se nacházejí kolonie lidí bez domova, jakási stanová městečka, ale i osamocené improvizované příbytky. Z těchto okrajových částí pak jejich obyvatelé vycházejí do rušnějších částí Ostravy. Lidmi bez přístřeší jsou také obydlené některé opuštěné garáže. Bezdomovci jsou velice různorodá skupina, do situace, kdy ztrácí přístřeší, se dostávají z nejrůznějších příčin. Důvodem ztráty bydlení může být rozpad rodiny, ztráta zaměstnání, onemocnění nebo úraz, duševní porucha nebo různé závislosti. Tyto situace samy o sobě ještě nevedou ke ztrátě přístřeší, ale mohou spustit sled událostí, na jejichž konci zůstává člověk na ulici. Bez střechy nad hlavou se také často ocitají lidé propuštění z výkonu trestu odnětí svobody nebo mladí Intenzita výskytu bezdomovců Ostrava 2012 lidé, kteří vycházejí z dětských domovů. Mezi bezdomovci se lze setkat jak s lidmi velmi mladými, na hranici plnoletosti, tak i s lidmi v důchodovém věku. U nich je pobyt na ulici velmi rizikový, protože již trpí řadou chorob. Mezi osobami bez přístřeší jsou lidé, kteří prožili složité dětství, jsou bez zázemí blízkých osob, či nebyli do života vybaveni potřebnými dovednostmi a návyky. Na ulici se také ocitají osoby v příbuzenském vztahu. U partner- ských dvojic často dochází k si- tuaci, že raději přebývají na ulici nebo v provizorním obydlí, protože se nechtějí rozdělit a absence azylového zařízení pro smíšené dvojice je k tomu nutí. V roce 2012 společnost ACCENDO Centrum pro vědu a výzkum, o. p. s., na základě objednávky z Magistrátu města Ostravy, zpracovala Studii o stavu bezdomovectví v Ostravě. Tato studie byla zpracována ve spolupráci s Městskou policií a Policií ČR, bez kterých by se prů- zkum v terénu nemohl uskutečnit. V den, kdy se uskutečnilo sčítání bezdomovců, bylo vytvořeno 10 zásahových hlídek, vedoucím zásahu byl pátrač ze služby kriminální policie v civilu. Hlídky byly dále tvořeny dvěma uniformovanými policisty (Policie ČR), dvoučlennou hlídkou Městské policie Ostrava (s psovodem), a to z důvodu velmi dobrých místních znalostí. Ke každé zásahové hlídce byli přiděleni 2 sčítací komisaři - pracovníci společnosti ACCENDO. V Ostravě v tento den bylo nalezeno celkem 442 osob bez přístřeší, nacházejících se mimo sociální a pobytová zařízení, tedy přímo na ulici. Byli to lidé, kteří přespávali ve sklepích, v domech určených k demolici, ve starých automobilech, kontejnerech, výměnících, ve stanech, v kanálech, v lesích, v garážích atd. Osob bez přístřeší přebývajících v noclehárnách a azylových domech bylo sečteno 448. Celkově hlídky napočítaly 890 osob bez přístřeší. Zůstává tedy otázka k zamyšlení nad hospodářskou a sociální politikou země, ve které žijeme, neboť se ukazuje, že myšlenku soužití jako společností vzdělaných individualit a elit je vzhledem k potenciálu jednotlivců nemožné naplnit. Ekonomizace společnosti přinesla ledový efekt nárůstu sociopatologických jevů na jedné straně a maximum zisků malé části společnosti na druhé straně. Současná podoba demokracie se ocitá v tvrdé realitě rozpadu sociálních sítí, nejasném veřejném zájmu a nejasné vizi, kam by se společnost za těchto okolností a s tímto potenciálem chtěla dále ubírat. M. Hrušková»accendo«autor foto: Tomáš Sezima Odpadářské řešení Nerudovské otázky Kam s ním?»výzkumný ústav vodohospodářský, TGM, v. v. i.«značná část lidského konání je zatížená produkcí látek, které nemají okamžité přímé navazující použití. V mnohých případech tyto substance vykazují i značné negativní vlastnosti a je na ně pohlíženo jako na odpad /popř. nebezpečný odpad/. Odpad je pro jednoho aktuálně tíživý, složitě řešitelný problém, pro jiné možný alternativní materiálový nebo energetický zdroj okamžitý nebo orientovaný do budoucna. Mnohdy se tedy prvotně jedná o úhel pohledu na danou oblast řešení, vnitřní překlasifikování odpadu na surovinu pro další zpracování, a to nejvyšší možné znovuvyužití. Problematika nakládání s odpady byla řešena již od počátku existence člověka. Dlouhou dobu byly odpady řešeny zejména v rámci úseku vodního hospodářství. V současnosti je odpadové hospodářství nový, dynamicky se rozvíjející vědní obor, postavený na kombinaci vzájemně doplňujících se různých vědních oborů a disciplín. Strategie nakládání s odpady má svoji hierarchii od předcházení vzniku odpadů přes materiálové využití, energetické využití až po nezávadné zneškodnění. Pro energetické využití odpadů je především limitující obsah spalitelných složek a dále také podstatný obsah nebezpečných látek, které by mohly přejít do vzdušných spalin anebo které by popř. mohly zůstat v různých formách v nespalitelném zbytku. Granulované tuhé alternativní palivo Projekt Výzkum v oblasti odpadů jako náhrady primárních surovinových zdrojů" Tento projekt byl koncipován jako odezva na potřeby společnosti zejména oblasti energetického využití odpadů náhrady primárních klasických surovinových zdrojů. Řešení projektu bylo započato v roce 2007 a ukončeno v roce Projekt by postaven na významných osobnostech vědeckých kapacitách z různých oborů v rámci ČR, za kterými stála silná, vysoce kvalitní a dobře vybavená pracoviště. Projekt byl členěn do pěti oblastí: 1. Výzkum možností využití odpadů jako surovinových a energetických zdrojů, 2. Výzkum snižování nebezpečných vlastností odpadů, 3. Výzkum odpadů vhodných k výrobě alternativních paliv, se zaměřením na ČOV kaly 4. Výzkum a aplikace kombinovaných analytických metod (chemicko-toxikologických) pro sledování nebezpečných vlastností odpadů v procesu úpravy odpadů a materiálového či energetického využití, 5. Koordinace a řízení prací, syntéza získaných výsledků a jejich prezentace. Hlavním nositelem projektu byl Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce, dalšími spolunositeli Vysoká škola báňská Technická univerzita v Ostravě Hornickogeologická fakulta Institut environmentálního inženýrství, Výzkumný ústav pro hnědé uhlí, a. s., Most, dále externě na řešení participovala i Ostravská univerzita v Ostravě - PřF- Katedra biologie a ekologie. Projekt vygeneroval v průběhu řešení celou šíří hodnotných výstupů a výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací užitný vzor a europatent zařízení pro fyzikální předúpravu odpadů, Co se děje ve vědě kombinované fyzikální, chemické, biochemické postupy vedoucí ke snížení nebezpečných vlastností odpadů pro další využití, tvorba biodegradačních přípravků na bázi směsných bakteriálních kultur, funkční vzorky pevných vícesložkových paliv, nové přístupy posuzování nebezpečných vlastností odpadů, certifikované metodiky Hodnocení genotoxických účinků kalů a Skupinové stanovení fenolů v kalech, odpřednášené příspěvky na domácích i mezinárodních konferencích a sympoziích, články ve sbornících. Velkým příslibem do budoucna je zejména potvrzení správnosti filozofického přístupu řešení a koncepce projektu, šíře záběhu a velký aplikační potenciál a fakt, že v oblasti fyzikální předúpravy projekt úspěšně překročil i pomyslné hranice nanotechnologie. S ohledem na výše uvedené nositel projektu prostřednictvím hlavního řešitele a koordinátora projektu velmi rád přivítá jakékoliv zajímavé nabídky, které by řešení projektu posunuly k co nejširším realizacím v praxi. Ing. T. Sezima, Ph.D.»vúv tgm, v. v. i.«16 Schéma briketovacího lisu Nás chrání teplo domova, tyhle lidi nic! 17

10 Co se děje ve vědě Zkušenosti vědců ze zahraničních stáží»výzkumný ústav vodohospodářský, TGM, v. v. i.«geologem v neexistující zemi»ústav geoniky Akademie věd ČR«Co se děje ve vědě V rámci první zahraniční stáže navštívili vědečtí pracovníci Výzkumného ústavu vodohospodářského své kolegy ve Švýcarsku a Německu. Cílem stáže bylo seznámit se s nejlepšími postupy popularizace současných vědeckých poznatků, které v konečném důsledku vedou k jejich efektivnímu přenosu do praxe. Studovaná oblast našich zástupců se týkala ochrany životního prostředí, zejména povrchových vod. Záměrem návštěvy bylo sledovat proces vědeckého výzkumu, popularizace jeho výsledků u široké odborné i laické veřejnosti, převodu poznatků aplikovaného vědeckého výzkumu jak do praxe rutinní expertní činnosti, tak do vývoje nové přístrojové techniky jako potřebného nástroje pro tuto expertní činnost. Oekotoxzentrum První zastávkou bylo švýcarské Oekotoxzentrum/Swiss Centre for Applied Ecotoxicology - Eawag-EPFL v Dubendorfu, kde se vědci mj. setkali s paní ředitelkou centra Dr. Inge Wernerovou. V instituci byli vědci seznámeni s ověřenými postupy popularizace vědy. Tyto aktivity je možno rozdělit do následujících oblastí: Výuka a další vzdělávání Vzdělávácí programy centra jsou zaměřeny na učně, studenty, Ph.D. studenty a ekologické specialisty z praxe a učňů. Výuka je organizována v úzké spolupráci s ETH Zurich (jedna z vedoucích mezinárodních univerzit v oblasti technologií a přírodních věd), EPF Lausanne (Technická universita Lausanne) a s dalšími univerzitami. Vědci z EA- WAG přednášejí v různých předmětech a dohlížejí na diplomové a disertační práce studentů. Konzultační činnost a transfer vědomostí Pro tyto potřeby fungují v centru nástroje jako Portál expertů (podle zájmové problematiky jsou nabídnuty kontakty daných expertů z EAWAG pro případnou konzultaci) a Sítě expertů (EAWAG je členem národních a mezinárodních sítí expertů). Kontakt s médii a veřejností EAWAG zpřístupňuje výsledky výzkumu veřejnosti pomocí účelových publikací. Jestliže dojde k mimořádné události v oblasti vodního hospodářství, jsou experti EAWAG k dispozici pro zodpovězení dotazů veřejnosti a aktivně poskytují novinky a aktuální informace mediím. Institut für Hygiene und Umwelt Ze Švýcarska se vědečtí pracovníci přesunuli do německého Hamburgu, kde navštívili Institut für Hygiene und Umwelt. Naše vědce provázel Ing. Werner Blohm, který je vedoucím výzkumného týmu a zároveň má na starosti propagaci výzkumu a komunikaci s veřejností. V rámci této návštěvy proběhlo podrobné seznámení se s projektem EASE, který se zabývá detekcí havarijních úniků znečištění do povrchových vod. Jelikož se podobnou problematikou zabýváme i v našem výzkumném ústavu, následovala po představení projektu diskuse o možnostech efektivnějšího zpřístupnění dosažených výstupů a výsledků zejména laické veřejnosti. Firma bbe Moldaenke V návaznosti na předchozí návštěvu byla poslední zastávkou v rámci zahraniční stáže německá firma bbe Moldaenke ze Schwentinentalu. Majitel firmy, Dr. Christian Moldaenke, představil našim vědcům svůj výrobní program, který se orientuje na vývoj přístrojů pro monitoring jakosti vod. Nabyté zkušenosti První zahraniční stáž lze jednoznačně považovat za vysoce přínosnou. Získané poznatky z popularizace vědeckých poznatků a jejich přechodu do praxe na základě zahraničních zkušeností hodláme následně využívat při tvorbě odborných modulů a také při přípravě tematického workshopu, který se bude konat v listopadu 2014 na VÚV TGM, v. v. i. Kromě nově nabytých zkušeností na teoretické úrovni byly dohodnuty a konzultovány konkrétní kroky ve směru společného výzkumu a popularizace jeho výsledků v evropském prostoru (např. výzva ke spolupráci na mezinárodním projektu SPI effect-based tools oestrogen screening project; pozvání na konferenci o environmentálním informačním portálu - SIPE Conference 17 Jun 2014, Brussels "Environmental Standards Information Portal for Europe"). Ing. R. Kořínek, Ph.D.»VÚV, TGM, v. v. i.«geologie je pozoruhodný vědní obor. Nejen, že propojuje znalosti přírodních věd se znalostmi technickými, ale čeští geologové také často pracují jako odborníci v zahraničí. Zpravidla také platí, že čím exotičtější země, tím je větší pravděpodobnost objevit něco novéh o a neprobádaného. Jednou z takových exotických zemí je Republika Somaliland. Tento mezinárodně neuznaný, a tedy formálně neexistující stát, je na mapách stále součástí Somálské demokratické republiky, a to i přes skutečnost, že zde byla v roce 1991 vyhlášena nezávislost. Rozmanitost přírody do značné míry kopíruje geologickou pestrost této země afrického rohu, která je svou rozlohou jen o málo větší než bývalé Československo. Pás hor, místy vysokých přes 2000 m táhnoucí se od západu na východ, je tvořen vyvřelými a přeměněnými horninami. Hory, místy porostlé bujnou vegetací, zachycují vláhu, které je na mnoha místech v zemi značný nedostatek. Poblíž hlavního města Hargeisa jsou v horách jeskyně s nástěnnými malbami starými až let. Mezi nejběžnější druhohorní usazené horniny patří vápence, které se místy těžily pro výrobu cementu. V těchto horninách jsou hojné nálezy zkamenělin, bohužel, dinosaury zde zatím nikdo nenašel. Největší část Somalilandu je tvořena horninami nejmladšími třetihorními. Jedná se zejména o vápence, sádrovce a pískovce, které lze najít v jihovýchodní části země. Toto území je velice chudé na vodu, a proto zde vznikla poušť. Ani ta však není bez života. Nástěnné malby staré několik tisíc let jsou stále zřetelné Na poušti se život soustředí do míst, kde je voda Práce geologa v oblasti afrického rohu je často ztížena vysokými denními teplotami přesahujícími 40 C, bujnou trnitou vegetací a někdy i nepříznivou politickou situací v zemi. Přesto je tato práce zajímavá, krásná a někdy i trochu dobrodružná. Ing. P. Konečný, Dr.»ÚGN«18 19

11 Co se děje ve vědě Český hydrometeorologický ústav Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) vykonává funkci ústředního státního ústavu České republiky pro obory čistota ovzduší, hydrologie, jakost vody, klimatologie a meteorologie jako odborné služby poskytované přednostně pro státní správu. Jeho novodobá historie se začala psát 19. listopadu 1953, kdy byl usnesením vlády zřízen Hydrometeorologický ústav. Rokem 1954 tak začíná současná společná cesta hydrologie a meteorologie. Dlouholetá praxe Hydrometeorologického a později Českého hydrometeorologického ústavu prokázala prospěšnost tohoto spojení, které bylo v roce 1968 posíleno o obor čistoty ovzduší, zaměřený na sledování a hodnocení vývoje znečištění ovzduší ve vazbě na meteorologické podmínky šíření znečišťujících látek v ovzduší. Historie meteorologické i hydrologické služby sahá však mnohem hlouběji do historie. Na našem území jsou počátky meteorologické služby spojeny s pozorováním v pražském Klementinu zahájené již roku 1752 a hydrologická služba má svůj počátek v zahájení vodoměrných pozorování na Vltavě v Praze v roce Měření v atmosféře 20 profesionálních meteorologických stanic 6 observatoří 4 letecké meteorologické stanice 2 meteorologické radary 1 radiosondážní stanici 180 klimatologických stanic 502 srážkoměrných stanic 25 fenologických stanic (ČHMÚ) ČHMÚ zkoumá minulost, sleduje přítomnost a předpovídá budoucnost jevů a dějů probíhajících v atmosféře a hydrosféře. Výsledky měření a pozorování základních i speciálních meteorologických prvků a jevů svými dlouhými časovými řadami vytváří klimatický záznam České republiky. Operativní zpracování všech kvalitních a téměř on-line dostupných informací je vstupem pro vytváření obecných i specializovaných předpovědí počasí, pro sledování jeho okamžitých změn a pro rozhodování o možném výskytu extrémních nebo nebezpečných projevů počasí na našem území. Meteorologové ČHMÚ spolupracují s jednotlivými složkami krizového řízení státu, kterým předávají všechny důležité informace potřebné pro krizové rozhodování a pro reakce na možná nebezpečí, spojená např. s vichřicemi, horkými vlnami, extrémními mrazy, slunečním zářením, změnami ozonové vrstvy, povodňovými stavy nebo smogovými situacemi. V hydrologii se zaměřujeme na měření množství povrchových a podzemních vod a rovněž sledujeme vybrané parametry jakosti vod. Pro veřejnost je asi nejviditelnější součástí hydrologické služby předpovědní povodňová služba, která využívá operativně přenášená data z měřicích stanic pro okamžité vyhodnocování hydrometeorologické situace, zejména s ohledem na nebezpečí vzniku povodně. Jsme schopni poskytovat celé spektrum výstupů zahrnující krátkodobé předpovědi (na dva dny), pravděpodobnostní predikce, střednědobé výhledy (30 dní) i systém typu flash flood guidance (indikátor přívalových povodní). Víme, že lidské zdraví, růst a zdravotní stav vegetace a ekosystémů, stav materiálů a staveb ovlivňuje kvalita ovzduší. Sledujeme proto široké spektrum znečišťujících látek v ovzduší. Dnes nejproblematičtější jsou však suspendované částice, polycyklické aromatické uhlovodíky, přízemní ozon a oxid dusičitý. Proto poskytujeme veřejnosti aktuální data týkající se kvality ovzduší prioritně v hodinovém rozlišení. Snahou je, aby tato data byla dostupná každému a ve srozumitelné formě. Veřejnost tyto informace vyhledává zejména ve dnech se zhoršenými rozptylovými podmínkami, ve dnech s výskytem nadlimitních koncentrací látek znečišťujících ovzduší, nebo dokonce s výskytem koncentrací znečišťujících látek Měření vody 501 vodoměrných stanic (vyhodnocování průtoků) 318 pramenů a vrtů pro sledování režimu podzemních vod 650 objektů podzemních vod pro sledování jakosti vody 42 lokalit kde je sledována jakost v plaveninách a sedimentech povrchových vod 21 stanic pro nanlýzu biologických vzorků vyžadujících vyhlášení smogové situace či regulace zdrojů. Naměřené hodnoty teploty, srážkových úhrnů, radarových odrazivostí, vodních stavů, koncentrací znečišťujících látek v ovzduší aj. jsou jen prvním krokem na cestě k pozdějším výsledkům, mapám a grafům. Naměřené údaje procházejí různě složitým procesem zpracování. Data se kontrolují s ohledem na zjevné chyby měření v podobě nereálných či nesmyslných hodnot, kontroluje se však i jejich prostorová smysluplnost srovnáním údajů ze sousedních stanic apod. Teprve poté lze data poskytnou veřejnosti ve formě tabulek, grafů a map a dále je využít jako vstup do našich databází, modelů a různých aplikací. V posledních desetiletích nám častější výskyt meteorologických a hydrologických extrémů ukazuje, že je nutno se systémově zabývat sledováním a předpovídáním souvisejících jevů. Ve spolupráci s Armádou ČR připravuje ČHMÚ výstražné informace na nebezpečné meteorologické a hydrologické prvky a jevy, včetně přepokládané intenzity a popisu nebezpečí, škod, rozsahu postiženého území a možného ohrožení životů. Šedesát let společného působení meteorologie, klimatologie a hydrologie v ČHMÚ ukazuje, že veřejnost v České republice potřebuje moderní hydrometeorologickou službu. ČHMÚ není izolovanou, ale otevřenou službou s širokými mezinárodními kontakty, pracující v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky v oborech, kterým se věnuje. RNDr. R. Tolasz, Ph.D.»ČHMÚ«MĚŘÍCÍ IMISNÍ SÍŤ Vznikala nejdříve v oblastech s největším znečištěním, tj. v Moravskoslezském, Ústeckém a Libereckém kraji. V 70. a 80. letech dvacátého století byly měřeny zejména koncentrace oxidu siřičitého. Dnes jsou měřicí stanice rozmístěny rovnoměrněji a měří široké spektrum látek. O výzkumu zvěře v ostravské zoologické zahradě Moderní zoologické zahrady by měly splňovat 4 hlavní cíle: rekreační, výchovný, ochranářský a výzkumný. Již z tohoto výčtu je zřejmé, že umístění výzkumného cíle na konci není zcela náhodné. Zatímco o rekreačním či výchovném účelu každé zoo nemůže být pochyb a všechny seriózní zahrady se aktivně účastní mnoha záchranných chovných programů či přímo vracejí zvířata zpět do přírody, výzkumná role zoologických zahrad bývá často poměrně omezená. A to přesto, že pro někoho možná překvapivě, byl zrod moderních zoologických zahrad spojen právě s vědou. Slavná londýnská zoo vznikla roku 1828 výhradně jako studijní záležitost členů britské Královské zoologické společnosti. Veřejnosti byla otevřena až téměř o 20 let později (1847). Podobně i starší pařížská zahrada (Ménagerie des Jardins des Plantes) vznikla v rámci rozsáhlé botanické zahrady, budované za podpory tehdejších světových vědeckých špiček. Dodnes patří pod francouzské národní přírodovědecké muzeum. Je tedy bezpochyby na co navazovat. Výzkum lze jednoduše rozdělit na základní přinášející informace o stavu, který vidíme, a aplikovaný, tedy ukazující jak cíleně tento stav změnit v lidský, potažmo ekonomický prospěch. A právě zoologické zahrady jsou jedinečným příkladem instituce, kde mohou probíhat a rovněž úspěšně probíhají oba typy výzkumu. V rámci základního výzkumu tak lze zkoumat např. geneticky podmíněné chování zvířat či zjišťovat základní fyziologické hodnoty u jednotlivých druhů. V rámci výzkumu aplikovaného se pak lze vyhnout nežádoucím projevům, vylepšit podmínky zvířat tak, aby se zvětšila jejich pohoda (welfare) či zlepšit veterinární a výživové možnosti chovaných zvířat. Drtivá většina evropských zoo nemá vlastní výzkumné pracoviště a je-li u nich realizován výzkum, pak se tak děje dodavatelsky prostřednictvím univerzit, výzkumných center či jiných zoo. Ostravská zoo je v tomto průkopnická, neboť zde od roku 2006 realizujeme etologický (věda o chování zvířat) výzkum sami. Ze všech 24 licencovaných zoologických zahrad v České republice mají takovéto pracoviště pouze 4 zoo (vedle Ostravy jsou to zoo v Liberci, Praze a Ústí nad Labem). V rámci vlastními silami vedeného výzkumu jsme se zabývali zejména kojením zeber a hrochů, přičemž získané výsledky jsme publikovali v mezinárodních vědeckých časopisech. Takže např. alokojení (kojení jinou samicí, než je matka) u hrocha obojživelného bylo poprvé na světě popsáno právě v naší zoo. Naše výsledky zaujaly i zoologické zahrady v zahraničí, takže jsme např. nedávno byli požádáni o spolupráci při analýze chovu indických nosorožců prestižní zoo ve švýcarské Basileji. Mimoto samozřejmě rádi umožňujeme bádání na našich zvířatech i vědcům z jiných pracovišť. Tato spolupráce přinesla za poslední roky zajímavé výsledky, které byly rovněž publikovány v mezinárodních časopisech. Mezi velmi studovaná zvířata v naší zoo patří zejména primáti (zejména šimpanzi), dále pak sudokopytníci (např. velbloudi či antilopy losí). Mezi klíčové instituce, s nimiž již několik let úspěšně spolupracujeme, patří např. Výzkumný ústav živočišné výroby v Praze, Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně, Ústav biologie obratlovců v Brně či Česká zemědělská univerzita v Praze. Ze zahraničních pracovišť je to například Universita v Albacete (Španělsko) či Ústav pro výzkum Co se děje ve vědě zvířat žijících v zoo i ve volnosti v Berlíně (Německo). Je jistě vhodné dodat, že drtivá většina výzkumných aktivit, které v naší zoo probíhaly či probíhají, používá tzv. metody neinvazivní, tzn., že nezasahují do života chovaných zvířat. RNDr. J. Pluháček, Ph.D.»Zoo Ostrava«20 21

12 Pro pedagogy Pro pedagogy Hudební aktivity žáků a studentů gymnázia by měly nejen rozvíjet jejich muzikální dovednosti, ale jejich cílem je především zprostředkovat zážitek a také socializovat je, prostřednictvím umění rozvíjet jejich komunikační a sociální kompetence. Za vrchol prezentace studentů Matičního gymnázia v uplynulých měsících lze tedy považovat účast na festivalu Fete de la Musique v jihofrancouzském městečku La Valette-du-Var. Jedná se o festival v ulicích, tradiční francouzskou událost, která se odehrává po celém jejím území a je každoročně spojená s letním slunovratem. Náplní festivalu je množství koncertů a performancí amatérských i profesionálních uskupení na improvizovaných pódiích v ulicích měst a na náměstích. A právě neformálnost této události, nutnost spolupracovat a improvizovat se stala pro studenty velkou výzvou. Během svého koncertu se vyburcovali k výkonům, jež upoutaly pozornost obecenstva, které přihlíželo a postupně se nechávalo strhnout atmosférou i skvělými výkony těchto mladých hudebníků. Svým výkonem si studenti získali vstup na festival i v příštím roce a pro jejich přístup k hudbě se stala tato zkušenost neopakovatelným zážitkem, ze kterého mohou dále čerpat. Hudba jako taková je schopna mladé lidi citově obohatit a rozvíjet u nich tvořivost, dovednosti a schopnosti, ale ve svém přesahu nabízí také sociologický aspekt, tedy možnost sdílet emocionální zkušenost, umění spolupracovat, komunikovat a také naslouchat (v tomto případě doslovně) svému okolí. To jsou nejdůležitější faktory, proč má smysl s mladými lidmi umění pěstovat a věnovat se mu. Mgr. M. Šňupárková»Matiční gymnázium«hudební výchova jako předmět nabízející více než jen 45 minut vyučovacího času»kapela Údy z půdy z Matičního gymnázia«koncepce výuky předmětu hudební výchova na víceletém gymnáziu s přesahy do mimoškolních programů pro studenty, které by byly navazujícími aktivitami výuky. Vychází z osobních zkušeností autorky jako pedagožky Matičního gymnázia Ostrava. Estetické výchovy, ať už hudební či výtvarná, jsou na půdě dnešních všeobecně vzdělávacích škol předměty, které jsou často opomíjeny jak ze strany žáků a veřejnosti, tak bohužel také ze strany učitelů. K tomuto faktu přispívají mnohé skutečnosti. V oblasti výuky hudební výchovy jde na jedné straně především o nedostatečné materiální zázemí (chybějící odborné učebny, jejich nemoderní a nedostatečné vybavení) či výuku nekvalifikovaných pedagogů, jimiž se tento marginální vyučovací předmět takzvaně zalepí, nedostatečné a zastaralé učebnice, zpěvníky a další metodické materiály, ale jde také o fakt, že hudba se stala záležitostí všední, dokonce lze říci všudypřítomnou. Dnešní mladí lidé jsou hudbou doslova pronásledováni na každém kroku a mají k ní neustálý přístup. Všechny tyto skutečnosti staví nesporně každého učitele hudební výchovy před velmi náročnou úlohu a otázky jak zprostředkovat žákům a studentům hudební zážitek, jak nalézt efektivní metody práce a motivovat své žáky k tvořivosti a zájmu. Jednou z možností jak vytvořit moderní koncepci výuky hudební výchovy se v současnosti jeví její integrativní pojetí, tedy na jedné straně spojení jednotlivých uměleckých složek a jejich následná aplikace do výuky (jedná se především o propojení dramatických, výtvarných, jazykových a dalších aktivit s hudbou a vytvoření vazeb mezi jednotlivými vyučovacími předměty) s cílem zvýšit tak u dětí schopnost hudbu prožít, aktivně ji vnímat a přemýšlet o ní. Na straně druhé se jedná o propojení samotné výuky s dalšími mimoškolními činnostmi žáků, které by dále významně a kreativním způsobem rozvíjely umělecké aktivity, podněcovaly a inspirovaly žáky k další práci a v neposlední řadě smysluplně naplňovaly také volný čas dětí a mládeže. Je nasnadě, že takovýto způsob práce vyžaduje pedagoga, který je ochoten tyto aktivity řídit a korigovat, to znamená je připraven věnovat svůj volný čas svým žákům. V takovémto případě je možno vytvořit na škole prostředí, které děti podněcuje k dalším uměleckým činnostem přesahujícím výuku hudební výchovy. V prostředí osmiletého gymnázia (jedná se o Matiční gymnázium Ostrava, kde autorka působí jako pedagog) se podařilo tyto aktivity během několika let iniciovat, ale také dále vést a rozvíjet v různých směrech. Na škole působí několik uměleckých uskupení a těles, která spolupracují a svou činností se vzájemně doplňují a podporují. Jedná se o školní pěvecký sbor, dále divadelní společnost Tajfun, která se soustředí ve většině na autorské hry z dílny studentů a absolventů, taneční skupinu, jejíž zájem je soustředěn v současné době zejména na muzikálovou tvorbu, a v neposlední řadě instrumentální skupinu, která dostala netradiční jméno Údy z půdy a na Matičním gymnáziu působí již 5 let (instrumentální skupina sdružuje studenty se základy hry na hudební nástroje). Cílem těchto aktivit je poskytnout žákům s nejrůznějšími druhy dovedností, zájmů a potřeb na poli uměleckém využití jejich potenciálu i entuziasmu pro umění a nabídnout jim možnost realizovat se. Činnost všech zmíněných uskupení je vzájemně provázána, v hudebně uměleckých aktivitách školy účelně spolupracují. V posledních letech tak vytvořili několik studentských projektů nejrůznějšího zaměření a žánrových podob. Za všechny je možno zmínit například muzikálová představení Jesus Christ Superstar, Zpívání v dešti či projekt s názvem Muzikálové melodie složený z písní ze slavných muzikálových her propojených krátkými dramatickými scénkami. Ve fázi přípravy je nyní muzikál Chicago, jehož premiéra je naplánována na leden V uplynulých měsících bylo dále realizováno také množství koncertů v různém nástrojovém obsazení. Smyčcová sekce nastudovala v úpravě pro smyčcový orchestr výběr z filmových melodií, na skladby jazzového a soulového charakteru se soustředí dechová sekce školního orchestru, jehož základ tvoří klasické kytarové obsazení, klávesy a bicí souprava, a nelze nezmínit také hudbu (povětšinou autorské písně) doplňující divadelní představení souboru Tajfun. Kreativní pedagogika cesta výuky ve 21. století jinou nekonvenční formou, vždy je zásadní u žáka podnítit právě představivost a vcítění do probírané problematiky tak, aby pochopení nebylo realizováno pomocí nucených mechanismů, ale vlastní tvořivostí jedince. Zásadní roli hraje samozřejmě také pedagog, jehož úkolem je stát se jakýmsi průvodcem na cestě mezi probíranou látkou a poznáním, přičemž udržení soustředěnosti a zaujetí zajišťuje samotná metoda, která pro svůj populárně naučný charakter a zábavnost žáka vtáhne do problematiky a dostane se mu tak pocitu, že se stává součástí děje. Úkolem pedagoga už je pak pouze jedince nenásilně usměrňovat a vytvářet podněty k bádání. Učitel se při výuce stává dítěti vzorem, proto je důležité, aby k vyučování přistupoval se stejnou dávkou tvořivosti, jaká se předpokládá u žáka. Komunikace mezi učitelem a žákem je tedy jedním ze zásadních aspektů rozhodujících o tom, zda přinese zvolená výuková metoda kýžený výsledek. Ve vzdělávání dětí a mladých lidí pedagogika obecně aplikuje řadu přístupů využívajících výukové metody, které lze rozlišovat v mnoha horizontech a úhlech pohledu. Pedagogika v různých kulturách vždy byla, je a bude ovlivňována společenským klimatem, které předurčuje její základní formy. Ať už budeme chápat ovlivnění forem učení historicky, geograficky, z politického nebo náboženského pohledu, můžeme říci, že jejich vývoj bývá značně ovlivněn konvencemi a zvyklostmi, jež se často stávají základem k vytvoření jakési šablony. Ta je sice použitelná univerzálně, ale nesplňuje zásadu, která je pro jedince ať už z pohledu vědomostního či mentálního vývoje zásadní, tedy faktu, že člověk je tvorem obdařeným schopností invence a každý jedinec má různé předpoklady a rozsah rozvoje vlastní osobnosti. Kreativní pedagogika aplikuje přístupy, které podněcují jedince v učení zapojit vlastní představivost. Jeho poznání, tak není omezováno pravidly a očekáváním konkrétního výsledku práce, jenž se může stát nepřirozeným vyústěním snahy žáka i učitele. Ať už budeme kreativní pedagogiku chápat jako učení hrou, pokusem, diskusí, pozorováním, za pomoci změny prostředí, v němž se vyučuje, či jakoukoli Stále populárnější kreativní formy v pedagogice a jejich boom se neprojevuje jen ve výuce na základních a středních školách, ale také v akademickém prostředí. Kreativní pedagogice se věnují v rámci akreditovaných kurzů a studijních programů české i zahraniční univerzity (například dvouletý akreditovaný kurz Kreativní pedagogika pedagogická kondice na Katedře autorské tvorby a pedagogiky Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze). Klasické metody vyučování jsou čím dál častěji doplňovány o kreativní prvky, které v přístupu k vyučování na některých školách bývají dokonce upřednostňovány. Tento směr však může být zrádný, nelze totiž opomíjet význam konvenčních metod, jež prošly svým přirozeným historickým vývojem a ze kterých do jisté míry nová pojetí vyučování vychází. Klasické i inovativní přístupy je tedy nutno vhodně kombinovat a předcházet tak situacím, kdy bývá slepě dodržována forma výuky a neméně důležitá obsahová náplň je opomíjena a naopak. Jednou z podmínek vývoje lidské mysli a osobnosti je neustálá tvorba. Do té však nesmí zasahovat paskvilní formy, které omezují přirozenost lidské mysli. Je žádoucí, a dokonce nutné uvědomovat si původ vědomostí a neztratit tak ucelený náhled na smysl a podstatu, proč se vlastně učit novým věcem. Otázku, zda využíváme správných forem učení, by si neměli klást zdaleka jen pedagogové, ale každý, kdo se podílí nebo nějakým způsobem ovlivňuje výchovu příštích generací. Jediným uvědomělým tvorem na Zemi jsme totiž my lidé a budoucnost dalších generací nespočívá nikde jinde než v našich vlastních rukách. Ing. J. Ševčík»ACCENDO«22 23

13 Hravá stránka PRACTICE YOUR ENGLISH: Water is everywhere! Water around us- circle the correct words Most of Earth s water is in glaciers / oceans. Most of the water we use comes from rivers / seas and shops / reservoirs. Water is important / not important for life. There is liquid water in glaciers / rivers. We use water for eating / drinking and cooking / washing / running. The water cycle number the sentences in order 1. It rains from clouds. Stream water gets to rivers. It rains again. The water goes up (evaporates) into the sky and make clouds. The river water goes into the seas and oceans. The rainwater goes into streams. The sun warms up the ocean. Compare different kinds of water: FRESH WATER Only 3% of the water on Earth is fresh water SALT WATER Almost all water of Earth is salt water Answer the questions or discuss them with your teacher: 1. How cold did it get? 2. Did the temperature change? Compare the temperature of the original ice when it had no salt and the temperature of the ice with added salt. 3. What kind of effect do you think the salt had on this experiment? Why? 4. What applications in the real world do you think the results of this experiment could lead to? How it works: Does adding salt to ice and water cause a temperature drop? Yes. This is how old-fashioned ice cream makers lowered the temperature of the ice cream below water's ordinary freezing point. A mixture of rock salt, ice, and water packed in the bucket around the ice cream mix can bring the temperature down as low as -21 C. A drink for young astronauts: Space Monkey What do astronauts drink at space? The answer is the drinks they take from the Earth and then recycled wastewater (e.g. urine) Yuck! But this recycled water is often flavoured with Tang. Space monkey is an ice cream cocktail which tastes much better than recycled water so it is a dream for all future astronauts! You can prepare it with your friends. Hravá stránka Why does the temperature drop? Energy is required to break the hydrogen bonds that hold the ice together. The melting ice draws that energy from the surrounding solution as heat. Do you want to continue with the experiment? Try to answer these questions: 1. Try adding different amounts of salt. What does a plot of temperature vs. salt concentration look like? Can you keep lowering the temperature this way indefinitely, or is there a point where adding salt produces no additional cooling? What happens when you add salt beyond that point? 2. Suppose you forced the saline ice water and the pure ice water to have exactly the same temperature. Would ice in the saline solution melt faster than ice in the pure water, then? 3. Does adding salt to water without any ice result in a temperature change? HOME LAB Make a lava lamp! Have you ever watched a lava lamp with its colourful bubbles and drops? Follow this experiment and see how it happens. What you need: water vegetable oil a clear plastic bottle food colouring fizzing tablets (or just baking soda) What to Do: 1. Fill 1/4th of a clear plastic bottle with water. 2. Add a few drops of food colouring. 3. Slowly pour in vegetable oil to the bottle until it s almost full. 4. Let the oil and water settle for few minutes. 5. Add fizzing tablets and watch the bubbling theatre. 6. For a true lava lamp effect, shine a flashlight through the bottom of the bottle. How it works: The water has a higher density than the oil; the oil stays above the water because the oil is lighter than the water or, in other words, the mass of a certain volume of water is greater than oil of the same volume. As a consequence, the water sinks to the bottom of the bottle and the oil sits on top of it without mixing. Food colouring allows you to view this separation more easily. When you drop the fizzing tablets in the bottle, they ll sink to the bottom and begin to dissolve in the water and create a gas. This reaction generates carbon dioxide CO2 bubbles that float to the top and escape through the open lid. The gas bubbles that rise to the top take some of the coloured water along for the ride to the top of the bottle. At the top, the carbon dioxide gas will escape and the water will sink back down toward the bottom. Do you want to continue with the experiment? Try to answer these questions: 1. Does the temperature of the water affect the reaction? 2. Does the size of the bottle affect how many oil bubbles are produced? 3. Does the effect still work if the cap is put on the bottle? 4. Does the size of the tablet pieces affect the number of blobs created? What you need: 2 scoops of orange and vanilla ice cream/sherbet (or other flavours you like) 2 scoops of prepared cherry flavoured gelatine, divided 2 dcl of lemon-lime soda 1 pack of Tang (or another ) Word finder find the given words and pictures hidden among the letters. How to mix it: Add one scoop of orange ice cream to a glass, then a layer of gelatine. Put another layer of ice cream and gelatine on the first one and then slowly pour in soda to fill. The soda hitting the ice cream will produce a thick foam. Finish off the cocktail with a light dusting of Tang for decoration. A geography quiz answer the questions. 1. What rivers / streams are there in your city/town/village? 2. What lake or water reservoir is near your place? COOL SCHOOL Let s experiment with an ice! 24 What kind of impact does salt have on the ice temperature? Follow this cool lesson plan and enjoy the results. What you need: crushed ice or ice cubes salt a stopwatch a thermometer (digital if possible) a spoon a stick for stirring cups What to do: 1. Fill a cup nearly to the top with crushed ice. 2. Use the thermometer to measure the temperature of the crushed ice. 3. Record the current temperature for comparison later. 4. Add 5 spoons of salt and mix well. 5. Check and record the temperature of the ice mixture once every minute over the next five minutes. Use your stopwatch to follow the time accurately. Chart the results into a graph and have a look at what happened. DRINK DROUGHT FLOOD FRESH FROZEN GLACIER ICICLE LAKE LIQUID RAIN RESERVOIR RIVER SEA SPRING WASTEWATER WATERFALL WAVE 3. What is the nearest sea and ocean to your place? 4. Where does your fresh water at home come from? Ing. K. Hlaváček, Ph.D.»hello«25

14 Plánované aktivity Plánované aktivity září 2014 Nový školní rok přivítají také nové aktivity projektu Poznej tajemství vědy. V týdnu od do proběhne první ze dvou připravovaných týdenních pobytů v Envicentru Pro krajinu ve Vysokém Poli. Tento týdenní pobyt je určen pro žáky ZŠ a studeny SŠ, kteří se během něj seznámí s životem na vesnici a s propojením člověka s přírodou tak, jak tomu bylo ještě v nedávné minulosti. Vyzkouší si starost o domácí drůbež, plstění výrobků z ovčí vlny, či pozorování krajiny z koňského hřbetu. První exkurze, která je Českým hydrometeorologickým ústavem plánována na , zavede žáky a studenty na Lysou horu do nadmořské výšky 1323 m n. m. Na vrcholu Lysé hory budou účastníci exkurze seznámeni s moderními měřicími přístroji, kterými je vybavena meteorologická zahrádka profesionální stanice ČHMÚ, a rovněž s prvotním zpracováním naměřených údajů. Během této exkurze budou účastníci seznámeni také se zázemím profesionálního pozorovatele, jenž zajištuje na vrcholku hory nepřetržitý provoz. Druhá exkurze, která pod záštitou Vysoké školy podnikání, a. s., proběhne dne , zavede zájemce o vědu do Opavy, kde si prohlédnou "Malé autobusy autobusy pro každou příležitost". Během této exkurze budou seznámeni nejen s výrobou a využitím minibusu, ale svůj vlastní autobus si mohou sami navrhnout a vyprojektovat. Neméně lákavá je také možnost vyzkoušet si funkci bezpečnostního kladívka pro rozbíjení autoskla a nebo si vyzkoušet jízdu v originálním minibusu na vlastní kůži. Třetí exkurze, která zájemce o vědu čeká v měsíci září, bude probíhat v Zoo Ostrava rovnou ve dvou termínech, a to a Návštěvy zoo proběhly s velkým úspěchem již v měsících květnu a červnu a zvířátka v zoo přivítají žáky a studenty i v novém školním roce. Během exkurze účastníci získají poznatky na téma "Proč je důležité znát zvířata aneb využití poznatků ze zoologie při chovech v zoo". V termínech a jsou připraveny odborné stáže ve Výzkumném ústavu vodohospodářském T. G. Masaryka, v. v. i. Během této osmihodinové stáže se pedagogové dozví, jak funguje nejen výzkumný ústav, ale také věda a realita dnešní doby. Prohlédnou si pracoviště, laboratoře, seznámí se s ukázkami vědecké práce a jejím praktickým využitím. Ve dnech pořádá společnost ACCENDO Centrum pro vědu a výzkum, o. p. s., popularizační workshop "Les a lesní hospodářství". Během něj budou diskutována témata vlivu klimatických změn na lesní ekosystém, moderní trendy v pěstování lesů, jejich ochrany před kůrovcem, významu lesního stanoviště a také možnosti využití lesní pedagogiky. První den workshopu je již tradičně určen pro setkání vědců, výzkumníků a zahraničních expertů. Během druhého dne budou cenné zkušenosti vědců předány pedagogům a třetí den popularizačního workshopu je určen návštěvám výzkumníků na ZŠ/SŠ. říjen 2014 V měsíci říjnu bude pod Vysokou školou podnikání, a. s., pořádána pro studeny SŠ exkurze s tajuplným názvem "Lidský život začíná a končí". Zavede studenty do krematoria a klade si za cíl odpovědět na otázky, které se běžně nekladou. Budou seznámeni s historií hřbitovů, pohřebišť a pohřbívání, dozví se mimo jiné, co se děje s lidským tělem po smrti, jak pobíhá kremace, a budou moci nahlédnout za oponu smuteční síně. Také v říjnu bude pořádán popularizační workshop, jehož ústředním tématem je Technologie - znovu objevená perspektiva. Tento workshop bude Vysokou školou podnikání, a. s., pořádán ve dnech Přední čeští i zahraniční výzkumníci si nejen navzájem mezi sebou, ale také pedagogům a zájemcům o vědu, předají informace a zkušenosti týkající se umístění technologií v komunikačních prostředcích, kritérií, podle kterých je možné technologie dělit, a položena bude také otázka, zda je možné zabývat se technologií bez znalostí vysoké matematiky. Dne proběhne exkurze na téma "Malé autobusy autobusy pro každou příležitost. V termínech a se mohou pedagogové opět účastnit stáží ve Výzkumném ústavu vodohospodářském, T. G. Masaryka, v. v. i. listopad 2014 Na podzim se Ostrava pravidelně potýká se špatnými rozptylovými podmínkami. A právě této problematice se budou věnovat žáci a studenti na exkurzích pořádaných dne Českým hydrometeorologickým ústavem. Jakým způsobem se provádí měření škodlivin v ovzduší, vyhodnocování výsledků a jejich předávání veřejnosti v reálném čase se účastníci dozví na exkurzi s názvem Monitorovací stanice kvality ovzduší v Ostravě Porubě. Že ovzduší v Ostravě monitorují nejen profesionální stanice, ale také ty dobrovolnické, se dozví zájemci o vědu během exkurze Dobrovolnická meteorologická stanice v Ostravě Porubě. V listopadu proběhnou také dva popularizační workshopy. První z nich, s názvem Voda a vodní hospodářství pořádá v termínu Výzkumný ústavu vodohospodářský, T. G. Masaryka, v. v. i. Během tohoto workshopu budou představeny nové metody v oblasti stanovení látek a sloučenin ve vodách a také aktuální výzkumy výskytu nebezpečných látek, farmak a drog ve vodách. Součástí workshopu budou také praktické ukázky moderních technik včetně základních pokusů. Druhý listopadový popularizační workshop proběhne ve dnech v Ústavu geoniky AV ČR, v. v. i. Téma Geologie, geografie a biologie si klade za cíl seznámit účastníky workshopu se všemi třemi zmíněnými oblastmi s důrazem na využití předaných informací a zkušeností pro práci se zájemci o vědu v terénu nebo ve třídách. Ing. et. Mgr. T. Pestečková»accendo«26

15 KDY: září 2014 KDE: 1. den výzkumníci si předají vzájemné zkušenosti 2. den výzkumníci se budou věnovat pedagogům 3. den výzkumníci přijedou za vámi a vašimi dětmi do škol Těšíme se na Vás a Váš zájem o lesy a lesní hospodářství Jaroslav Slezák

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Od dubna až do ledna roku 2015 se na vybraných základních školách v Plzeňském kraji začne realizovat vzdělávací projekt s environmentální

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů Zavádění vybraných průřezových témat do ŠVP základních škol prostřednictvím projektového vyučování v Moravskoslezském kraji aneb Lesníci pomáhají vzdělávat žáky základních škol v úctě k přírodě Prezentace

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 Odborná konference SENIOR LIVING se jako jediná v České republice věnovala problematice bydlení seniorů. Stěžejními tématy konference je bydlení a kvalita života seniorů

Více

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ŠKOLA, KDE SI SVŮJ POCIT ÚSPĚCHU ZAŽIJE KAŽDÉ DÍTĚ ŠKOLA,KDE UČITELÉ I ŽÁCI PŘEMÝŠLEJÍ NAD TÍM, CO, JAK A PROČ DĚLAJÍ CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE Zdroj:

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Obsah. Co to je MojeMedicína. Nabídka pacientům a jejich blízkým. Nabídka odborníkům. Budoucnost

Obsah. Co to je MojeMedicína. Nabídka pacientům a jejich blízkým. Nabídka odborníkům. Budoucnost Multimediální průvodce světem medicíny pro lékaře, nelékařský zdravotnický personál, studenty, pacienty a jejich blízké a pro každého, kdo se zajímá o zdraví a medicínu Spuštěno v létě 2010 Obsah Co to

Více

VY_32_INOVACE_008. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

VY_32_INOVACE_008. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám VY_32_INOVACE_008 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07. /1. 5. 00 / 34. 0696 Šablona: III/2 Název: Vztahy mezi organismem a prostředím Vyučovací

Více

Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků

Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků Ing. Jitka Gajdoštinová + Ing. Lenka Křesadlova Ph.D. - NPÚ ÚOP v Kroměříži

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Matematika s chutí Proč? S kým? A jak?

Matematika s chutí Proč? S kým? A jak? Matematika s chutí Proč? S kým? A jak? První otázka Proč jsme se rozhodli realizovat projekt Matematika s chutí? Důvod první: Motivace a vztah k matematice Od roku 2003 (PISA věnovaná především matematice)

Více

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém)

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém) 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

423/2004 Sb. VYHLÁŠKA

423/2004 Sb. VYHLÁŠKA 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

Den Země s Akademií věd ČR 2015

Den Země s Akademií věd ČR 2015 Den Země s Akademií věd ČR 2015 Čeká na vás program určený studentům, pedagogům, školním skupinám a veřejnosti sestavený u příležitosti Dne Země 2015, jenž se každoročně po celém světě připomíná 22. dubna

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení

Více

Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.

Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14. Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu Zelený most mezi školou a praxí environmentální

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ

Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ Grantový projekt CZ..07/..8/0.0050 Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ SOUBOR METODICKY A DIDAKTICKY ZPRACOVANÝCH VÝUKOVÝCH JEDNOTEK

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

TEMATICKÉ SOUSTŘEDĚNÍ II.

TEMATICKÉ SOUSTŘEDĚNÍ II. Pozvánka TEMATICKÉ SOUSTŘEDĚNÍ II. Milí studenti, pedagogové, přátelé a zájemci o přírodní vědy, srdečně Vás zveme na mimořádně zajímavé víkendové soustředění tentokrát zaměřené na geologii, paleontologii

Více

PRACOVNÍ PORADENSTVÍ PROFESNÍ VÝBĚR

PRACOVNÍ PORADENSTVÍ PROFESNÍ VÝBĚR PRACOVNÍ PORADENSTVÍ PROFESNÍ VÝBĚR Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007

Více

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě V Moravskoslezském kraji se rodí unikátní projekt operačního a krizového řízení

Více

Místo pro život. Nejsou dvě historie lidská a přírodní, ale jen jedna, která je posledních pár miliónů let společná. Václav Cílek

Místo pro život. Nejsou dvě historie lidská a přírodní, ale jen jedna, která je posledních pár miliónů let společná. Václav Cílek Místo pro život Nejsou dvě historie lidská a přírodní, ale jen jedna, která je posledních pár miliónů let společná. Václav Cílek Místo pro život Člověk se chová k prostředí, ve kterém žije, podle toho,

Více

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova

Více

Svařovací den 2013 6. - 7. 6. 2013. doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. děkan Fakulty strojní

Svařovací den 2013 6. - 7. 6. 2013. doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. děkan Fakulty strojní Svařovací den 2013 6. - 7. 6. 2013 doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. děkan Fakulty strojní Průměrný počet osob v ročníku Thousands 1000 Vývoj populačních ročníků Česká republika 2000-2020 900 800 700 600 15

Více

Benefiční výstava pro Nadaci Rakovina věc veřejná Pavel Grégr, Martin Paladino, Ondřej Růžička

Benefiční výstava pro Nadaci Rakovina věc veřejná Pavel Grégr, Martin Paladino, Ondřej Růžička Benefiční výstava pro Nadaci Rakovina věc veřejná Pavel Grégr, Martin Paladino, Ondřej Růžička 4. 11. 2009 23. 12. 2009 Restaurace Fluidum Lucemburská 6, Praha 3-Vinohrady Pavel Grégr, Léto 100x120 cm

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření zaměřeného na výuku ekologie na GVN

Vyhodnocení dotazníkového šetření zaměřeného na výuku ekologie na GVN Vyhodnocení dotazníkového šetření zaměřeného na výuku ekologie na GVN Zúčastněné třídy: 4.B, 4.C, 8.A Celkový počet zpracovaných dotazníků: 74 Graf 1 Jste příznivci umírněného ekologického hnutí? Jsem

Více

Váš partner pro mezioborovou spolupráci. Mgr. Ivana Češková

Váš partner pro mezioborovou spolupráci. Mgr. Ivana Češková Váš partner pro mezioborovou spolupráci Mgr. Ivana Češková v rámci podzimního cyklu přednášek České meteorologické společnosti pobočky Ostrava a Českého hydrometeorologického ústavu pobočky Ostrava pondělí

Více

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Měření efektivity informačního vzdělávání Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Evaluace jako výzkumný proces Formy informačního vzdělávání CEINVE Kontaktní (face to

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků.

Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků. PROJEKT 2 příloha Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků. Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání Předpokládaný termín

Více

Malá farma/ CZ.1.07/1.1.18/02.0021 Malá farma

Malá farma/ CZ.1.07/1.1.18/02.0021 Malá farma Název projektu Stručný popis projektu Malá farma/ CZ.1.07/1.1.18/02.0021 Malá farma Záměrem projektu je zkvalitnit a zatraktivnit výuku přírodovědných a technických oborů a zároveň posílit kompetence žáků

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

PD 02/01. Volba povolání/ Terénní geografická výuka, praxe a aplikace

PD 02/01. Volba povolání/ Terénní geografická výuka, praxe a aplikace Pracovní list k projektovému dni - Střední zemědělská škola v Brandýse nad Labem + příloha (fotodokumentace) PD 02/01 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova:

Více

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola.

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola. 1. Představení programu Zdravá škola 2. Podpora zdraví v kurikulu mateřské školy 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu Lesní školky 1 Zdraví člověka neznamená jen nepřítomnost nemoci,

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

Cíle projektu Žák vyjmenuje nejméně 6 živočichů žijících v lese a okolí, jejichž počet se mění se změnou klimatu.

Cíle projektu Žák vyjmenuje nejméně 6 živočichů žijících v lese a okolí, jejichž počet se mění se změnou klimatu. Název projektu: Les a klimatické změny Název školy: ZŠ Horymírova, Ostrava Jméno autora příkladu: Martina Doubravová, Jana Kindlmannová Anotace Projekt na téma Les a jeho mikroklima probíhal po dobu sedmi

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011

Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011 Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011 Dne 31. 5. 2011 proběhla na Náměstí OSN tradiční akce s názvem Mikroklima 2011. Protože OSN vyhlásilo rok 2011 "Mezinárodním rokem lesů", zvolili jsme za hlavní

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VÝZKUM V EU A ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Výzkum v EU a ČR V této

Více

ELEKTRONICKÝ MĚSÍČNÍK OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ ROČNÍK 5 ČÍSLO 6 ČERVEN 2011

ELEKTRONICKÝ MĚSÍČNÍK OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ ROČNÍK 5 ČÍSLO 6 ČERVEN 2011 ROČNÍK 5 ČÍSLO 6 ČERVEN 2011 POODHALUJTE TAJEMSTVÍ PŘÍRODY Červen a počátek července probíhá na většině fakult Ostravské univerzity v Ostravě (OU) ve znamení promocí. Jinak tomu nebylo ani na Přírodovědecké

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

a) kreditem bodové ohodnocení jednotlivých forem celoživotního vzdělávání 3),

a) kreditem bodové ohodnocení jednotlivých forem celoživotního vzdělávání 3), 321/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. srpna 2008, kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného

Více

Pasteur. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Pasteur. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Pasteur MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_04_19 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor:

Více

Den bez ú razú 12. 6. 2015

Den bez ú razú 12. 6. 2015 Den bez ú razú 12. 6. 2015 V pátek 12. 6. se konal již 6. ročník akce Den bez úrazů na dětském dopravním hřišti v Říčanech. Akce je pořádána pod záštitou Zdravého města Říčany, hlavním realizátorem akce

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

SCIAP 2014 SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA POPULARIZACE VĚDY

SCIAP 2014 SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA POPULARIZACE VĚDY SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA POPULARIZACE VĚDY SCIence APproach Soutěžní přehlídka pro ty, kteří přibližují vědu široké veřejnosti Soutěžní přehlídka OCENĚNÉ PŘÍSPĚVKY Soutěžní přehlídka KATEGORIE: EXPOZICE 2. místo

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

EXPERIMENTEM K POZNÁNÍ A SPOLUPRÁCI - II

EXPERIMENTEM K POZNÁNÍ A SPOLUPRÁCI - II Pozvánka na netradiční vzdělávací akci EXPERIMENTEM K POZNÁNÍ A SPOLUPRÁCI - II Milí přátelé, srdečně Vás zveme na netradiční víkendovou prakticky orientovanou vzdělávací akci, kterou pořádají a Krajská

Více

Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací

Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací Historické kořeny vzdělávání dětí s mentální retardací Vzdělávání lidí s mentální retardací má v naších zemích poměrně dlouhou tradici. První ústav pro slabomyslné

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně pořádá pod záštitou České společnosti pro ortopedii a traumatologii Profesní odborové unie zdravotních

Více

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ Mgr. Kamila Balcarová PODSTATA A CHARAKTERISTIKA MONTESSORI PEDAGOGIKY 3 pilíře Montessori výchovně vzdělávací systému Připravený (vědomý) dospělý Připravené prostředí

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Co se děje v projektu. Drazí přátelé, máme tu závěr. Rok a půl utekl neskutečně rychle a

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

Dítě v krizi Šance pro děti? XI. celorepublikový seminář s mezinárodní účastí akreditace MŠMT ČR Č.j.: 15 853 / 2006-25 293 3. 4.

Dítě v krizi Šance pro děti? XI. celorepublikový seminář s mezinárodní účastí akreditace MŠMT ČR Č.j.: 15 853 / 2006-25 293 3. 4. Dítě v krizi Šance pro děti? XI. celorepublikový seminář s mezinárodní účastí akreditace MŠMT ČR Č.j.: 15 853 / 2006-25 293 3. 4. června 2009, Zlín Vzdělání je pro všechny děti pokračování dlouhodobého

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

PROHLOUBENÍ ODBORNÉ SPOLUPRÁCE A PROPOJENÍ ÚSTAVŮ LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY NA LÉKAŘSKÝCH FAKULTÁCH V ČESKÉ REPUBLICE CZ.1.07/2.4.00/17.

PROHLOUBENÍ ODBORNÉ SPOLUPRÁCE A PROPOJENÍ ÚSTAVŮ LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY NA LÉKAŘSKÝCH FAKULTÁCH V ČESKÉ REPUBLICE CZ.1.07/2.4.00/17. PROHLOUBENÍ ODBORNÉ SPOLUPRÁCE A PROPOJENÍ ÚSTAVŮ LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY NA LÉKAŘSKÝCH FAKULTÁCH V ČESKÉ REPUBLICE CZ.1.07/2.4.00/17.0058 Zpráva z odborné stáže na pracovišti Protonového centra v Praze na

Více

Vyučovací předmět:: Fyzikální praktika. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Fyzikální praktika. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Fyzikální praktika A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu fyzikální praktika je časové vymezení dáno učebním

Více

Časové a organizační vymezení

Časové a organizační vymezení Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Týdenní hodinové dotace Časové a organizační vymezení Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika 1. stupeň 2. stupeň 1. ročník

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD Zpracovala : Mgr. Hana Sladovníková, koordinátor EVVO ZŠ Milín, Školní 247, Milín,

Více

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu)

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Regional Sustainable Energy Policy based on the Interactive Map of Sources (ReStEP) (LIFE10 ENV/CZ/000649) Praha, červen 2013

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC

PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC 31. 3. 2015 1 PRACOVNÍ SKUPINA PRO ZMĚNU KLUBU NKC vznik leden 2015 68 členek a členů pro koho lidé, kteří chtějí změnu a chtějí

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodověda Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda je tvořen z tematických okruhů Rozmanitost

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Výukový modul SOLÁRNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.

Výukový modul SOLÁRNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14. Výukový modul SOLÁRNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu Zelený most mezi školou a praxí environmentální

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin Svět práce - 6. a 7. ročník Volí vhodné pracovní postupy při - základní podmínky pro pěstování rostlin Př - celá oblast pěstitelství a pěstování vybraných rostlin - zelenina chovatelství je propojena -

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

Studijní text. - Vzdělávání v ČR (vzdělávací systém v ČR, alternativní systémy vzdělávání),

Studijní text. - Vzdělávání v ČR (vzdělávací systém v ČR, alternativní systémy vzdělávání), Studijní text Název předmětu: Lidské zdroje na trhu práce Garant předmětu: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Zpracoval: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Téma: Vzdělávání a trh práce v ČR Vzdělávací cíl: Seznámit

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Dejme dětem prostor utvářet město!

Dejme dětem prostor utvářet město! Dejme dětem prostor utvářet město! první město dětí v ČR ožije na 3 týdny o letních prázdninách postaveno v zastřešené hale s přilehlým venkovním areálem veřejně přístupné 5 dní v týdnu od 10-17 hod. Do

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč Žižkova 0, 67 Třebíč nabízí vyšší odborné studium pro absolventy středních škol obor --N/. Diplomovaná všeobecná sestra

Více

Tisková zpráva k projektu ArtCrossing - multimediální vzdělávací projekt pro žáky, studenty a učitele V Praze, dne 27. 8. 2008

Tisková zpráva k projektu ArtCrossing - multimediální vzdělávací projekt pro žáky, studenty a učitele V Praze, dne 27. 8. 2008 Tisková zpráva k projektu ArtCrossing - multimediální vzdělávací projekt pro žáky, studenty a učitele V Praze, dne 27. 8. 2008 Národní galerie prezentuje netradiční model spolupráce se současnými umělci

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: GRAFIKA NA PC (GRA Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 154 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Projekt ŽIJME ZDRAVĚ

Projekt ŽIJME ZDRAVĚ Základní škola Benešov, telefon/fax: 317721961 Realizace schváleného projektu EVVO Název poskytovatele dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Název dotačního programu: Rozvojový program Podpora

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se

Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se Monika Suchá Univerzita Pardubice PARDUBICE - Pardubická univerzita se letos poprvé zapojí do Týdne vědy a techniky,

Více

VÝZKUM A VÝUKA V GEOGRAFICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ

VÝZKUM A VÝUKA V GEOGRAFICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ - 1-11. 12. září 2013 VÝZKUM A VÝUKA V GEOGRAFICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ http://geokonference.ped.muni.cz Katedra geografie PdF MU Brno Katedra geografie a regionálního rozvoja, Univerzita Konštantina Filozofa Katedra

Více

VÝZVY VE VZDĚLÁVÁNÍ. Zdeněk Slejška, EDUin 25. 3. 2014

VÝZVY VE VZDĚLÁVÁNÍ. Zdeněk Slejška, EDUin 25. 3. 2014 VÝZVY VE VZDĚLÁVÁNÍ Zdeněk Slejška, EDUin 25. 3. 2014 O ČEM BUDU HOVOŘIT O PROMĚNĚ SPOLEČNOSTI A BUDOUCNOSTI O ČEM MÁ BÝT ŠKOLA A VÝSLEDCÍCH KAMPANĚ O TRENDECH A BUDOUCNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ KDE JSME A KAM MÍŘÍME?

Více

prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc. prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc. DOBA

prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc. prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc. DOBA prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc. prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc. DOBA jedová To nejdůležitější z Doby jedové 2 Když jsme psali Dobu jedovou, chtěli jsme čtenářům ukázat, že mnohé z věcí, o kterých si

Více

Popularizace vědy na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Popularizace vědy Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci

Popularizace vědy na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Popularizace vědy Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci Popularizace vědy na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Popularizace vědy Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci Přírodovědecká fakulta slaví 60. let v současnosti je akreditováno 114

Více

BUDEME HLEDAT BUDOUCÍ VĚDCE UŢ V MATEŘSKÉ ŠKOLCE?

BUDEME HLEDAT BUDOUCÍ VĚDCE UŢ V MATEŘSKÉ ŠKOLCE? BUDEME HLEDAT BUDOUCÍ VĚDCE UŢ V MATEŘSKÉ ŠKOLCE? Miloš Hernych Technická univerzita v Liberci Studentská 2 461 17 Liberec milos.hernych@tul.cz www.starttech.cz INFORMACE O PROJEKTU Prioritní osa: Oblast

Více

Projekt Šance pro ES, a.s.

Projekt Šance pro ES, a.s. Tisková zpráva za období květen září 2011 (závěrečná) Projekt Šance pro ES, a.s. Společnost Employment Service, a.s. v září 2011 úspěšně ukončila projekt Šance pro ES, a.s., který byl financován z prostředků

Více

Organizace a poskytování paliativní hospicové péče ve Švýcarsku a systém vzdělávání v této oblasti

Organizace a poskytování paliativní hospicové péče ve Švýcarsku a systém vzdělávání v této oblasti Organizace a poskytování paliativní hospicové péče ve Švýcarsku a systém vzdělávání v této oblasti Mezinárodní konference paliativní a hospicové péče 2015 Ostrava, 17.03.2015 Dr. C. Camartin, MSc Palliative

Více

Studijní ná vš tě vá 2013 2014

Studijní ná vš tě vá 2013 2014 Studijní ná vš tě vá 2013 2014 Jméno účastníka Název instituce Funkce RNDr. Olga Mokrejsova, Ph.D Conatex-Didactic Metodik pro vzdělávání Adresa instituce Velvarská 31, Praha 6, 160 00 Telefon +420 224

Více

,,Dnes jím jako Konžan

,,Dnes jím jako Konžan ,,Dnes jím jako Konžan Během celého března probíhala akce s názvem,,dnes jím jako Konžan. Smyslem bylo přiblížit žákům zábavnou formou, jak vypadá život jejich vrstevníků v Kongu, co dělají, jak tráví

Více

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a svět práce je realizován ve vyučovacím předmětu Pracovní činnosti. Předmět je vyučován

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! To není JDI A ČTI SI, ale POJĎ, BUDU TI ČÍST

ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! To není JDI A ČTI SI, ale POJĎ, BUDU TI ČÍST ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! Naším cílem je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině a podporovat širší přístup dětí a mládeže ke kulturním statkům. Předčítání rozvíjí paměť

Více

Studentské filmové kluby Jeden svět na školách. projekt společnosti Člověk v tísni www.jsns.cz

Studentské filmové kluby Jeden svět na školách. projekt společnosti Člověk v tísni www.jsns.cz Studentské filmové kluby Jeden svět na školách projekt společnosti Člověk v tísni www.jsns.cz O projektu ÈÈstudentské filmové kluby jsou součástí rozsáhlého vzdělávacího programu Jeden svět na školách,

Více