Bankovní institut vysoká škola Praha. zahraniční vysoká škola Banská Bystrica. Katedra ekonomie a financí. Osvojení. The Adoption.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bankovní institut vysoká škola Praha. zahraniční vysoká škola Banská Bystrica. Katedra ekonomie a financí. Osvojení. The Adoption."

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha zahraniční vysoká škola Banská Bystrica Katedra ekonomie a financí Osvojení The Adoption Bakalářská práce Autor: Petra Vašinová Bankovnictví, Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Zlatica Tureková... Banská Bystrica Duben, 2009

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a s použitím uvedené literatury. V Banské Bystrici dne Petra Vašinová

3 Poděkování: Mé upřímné poděkování patří JUDr. Turekové, mé vedoucí bakalářské práce, především za její cenné rady a připomínky, a za trpělivost při konzultacích problémových okruhů.

4 Anotace Osvojení je jednou z forem náhradní rodinné péče a je významným rozhodnutím o osobním stavu dítěte, a proto pro něj musí být splněny všechny zákonné podmínky. Účelem osvojení je vytvoření příznivého rodinného prostředí dětem, jimž se nedostává řádné výchovy ze strany rodičů. Osvojením je možné nejvěrněji napodobit poměr rodičů a dětí a vytvořit ve prospěch osvojeného dítěte rodinné výchovné prostředí. Zaujímá důležité místo a má podstatný význam v systému rodinného práva. The Annotation The adoption is one of the forms of the complemental family care. It s the important resolution about the personal status of the child and the due course of law must be executed there. The purpose of the adoption is the formation of the lucky family atmosphere for children, which have not a regular background from their parents. Thanks to the adoption we can copy the relationship of the parents and children and make the familiar and educational neighbourhood in aid of the adoptive child. It has the responsible position and substantial meaning in the system of the family law.

5 Obsah Anotace Obsah Úvod Formy náhradní péče Osvojení Pěstounská péče Náhradní osobní péče Ústavní péče Pojem a podstata osvojení Účel osvojení Předpoklady a podmínky osvojení Podmínky na straně osvojitele Podmínky na straně osvojence Souhlas k osvojení Předosvojitelská péče Druhy a způsoby osvojení Zrušitelné a nezrušitelné osvojení Společné a individuální osvojení Průběh konání o osvojení Účastníci konání Konání o osvojení Konání o osvojitelnosti Volba práva Příslušnost soudu Právní následky osvojení Vztahy před a po osvojení Práva a povinnosti vyplývající z osvojení Dědění Nabytí a ztráta státního občanství Další následky osvojení... 39

6 8 Mezistátní osvojení Základní pojmy v mezistátním osvojení Vnitrostátní normy Normy mezinárodního původu Podmínky mezistátních osvojení Proces zprostředkování mezistátního osvojení Centrum pro mezinárodně právní ochranu dětí a mládeže Závěr Seznam použité literatury Přílohy

7 Úvod Otázky související s osvojením dětí zajímají dnes nejen odborníky, kteří je řeší, ale i mnohé občany, kteří se rozhodli osvojením zabezpečit nezletilému dítěti výchovu ve své rodině. Moderní pedagogika a psychologie jednoznačně zdůrazňují přednosti výchovy dětí v rodinném prostředí. Rodinu pokládají za významnou společenskou instituci, která je v procesu výchovy dětí funkčně nezastupitelná. V souladu s těmito poznatky společenských věd i slovenský Zákon o rodině č. 36/2005 Z. z. svěřil rozhodující úlohu ve výchově dětí rodičům. Pro případy, kdy dítě z jakýchkoliv důvodů nemůžou vychovávat vlastní rodiče, bylo přijatých v rámci slovenského rodinného práva několik forem náhradní rodinné výchovy. Za nejdokonalejší z nich pokládáme osvojení, protože osvojené dítě zcela vstupuje do rodiny osvojitele a nabývá v ní postavení vlastního dítěte. Hlavním cílem této práce je rozpracování institutu osvojení, kdy mezi osvojitelem a osvojencem vzniká stejný vztah, jaký je mezi rodiči a dětmi. Neméně důležitým záměrem je také vysvětlení, že osvojením jako rodinně právním institutem se mění osobní stav osvojovaného dítěte, přičemž rodičovská zodpovědnost, jako i vzájemná práva a povinnosti mezi ním a jeho původní, respektive biologickou rodinou zanikají. Tato práce sleduje také objasnění problematiky osvojení s důrazem na její právní rozměr z hlediska současné legislativy, a to zkoumáním všeobecných podmínek a předpokladů, jejichž naplnění vyžaduje zákon pro vyslovení osvojení, a také přiblížit a podrobně vysvětlit konání na soudě týkající se osvojení. Touto prací přiblížíme též rodinně právní vztahy, přičemž za základní rodinně právní vztah je třeba pokládat vztah mezi přirozenými rodiči a dětmi, který bezprostředně odráží materiální biologický svazek vznikající mezi rodiči a dětmi v důsledku zplození a narození dítěte. Při zpracovávání této bakalářské práce je kladen důraz také na náhradní rodičovský a příbuzenský vztah, který tu vzniká bez materiálního vztahu pokrevního příbuzenstva na základě právní skutečnosti osvojení. 7

8 Jednotlivými cíli bakalářské práce je vysvětlit především účel, pojem a podstatu, předpoklady a podmínky, druhy a právní následky osvojení, a také průběh konání o osvojení a o osvojitelnosti. V samostatné kapitole se věnujeme všem existujícím formám náhradní péče, abychom dokázali, že osvojení je z hlediska právního postavení dítěte nejvýhodnějším typem náhradní rodinné péče. Poslední kapitola je věnována mezistátnímu osvojení, které má v době současné intenzivní globalizace neopomenutelný význam v oblasti náhradní rodinné péče s důrazem na mezinárodní úmluvy, kterými je Slovenská republika vázaná. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že hlavním cílem této práce je poskytnout ucelenou analýzu úpravy institutu osvojení ve slovenském právním pořádku s poukazem na neopomenutelný význam mezistátního osvojení. 8

9 1 Formy náhradní péče Náhradní péče je výraz, který je úzce spjatý s problematikou dětí, které nemůžou vyrůstat ve vlastní rodině a s vlastními rodiči, a to z jakýchkoliv důvodů. Podle Zákona o rodině č. 36/2005 Z. z. ve znění pozdějších předpisů je náhradní péče vícero osobitně uspořádaných, na sebe navazujících a vzájemně se podmiňujících dočasných opatření, která nahrazují osobní péči rodičů o nezletilé dítě v případech, pokud ji rodiče nezabezpečují anebo nemůžou zabezpečit. Formy náhradní péče na Slovensku můžeme rozdělit na ústavní nebo institucionální a rodinné. Mezi rodinné formy náhradní péče patří svěření nezletilého dítěte do osobní péče jiné fyzické osoby než rodiče, tj. náhradní osobní péče a také pěstounská péče. Zákon o rodině č. 36/2005 Z. z. přesně vymezuje obsah jednotlivých forem, kde na první místo dává náhradní osobní péči, poté pěstounskou péči a nakonec ústavní péči. O umístění dítěte do všech forem náhradní péče rozhoduje soud, s výjimkou umístění dítěte do profesionální náhradní rodiny, která je v kompetenci subjektů ústavní péče. Mezi formy náhradní péče, které se maximálně přibližují náhradní rodinné péči, patří i péče v profesionální rodině, kterou může zřídit subjekt na vykonávání ústavní péče nařízené soudem. Přesný obsah této formy ústavní péče vymezuje Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálně právní ochraně dětí a o sociální kuratele a o změně a doplnění některých zákonů. Slovenská republika je v rámci Evropské unie z 27 členských států na 8. místě s nejvyšším počtem dětí umístěných v ústavech dětských domovů. Na posledních místech jsou krajiny Velká Británie, Norsko, Island a Slovinsko s rozvinutým sociálním systémem, které nemají téměř ani jedno dítě do tří let umístěné v ústavní péči. Ke zlepšení této situace může na Slovensku významně přispět i zřizování profesionálních rodin. 1 Odebrání dítěte z rodiny je radikálním zásahem do rodičovských práv, a proto zákon podrobně upravuje podmínky jednotlivých forem náhradní péče. Osobitné místo mezi nimi z důvodu nejdokonalejšího nahrazení biologické rodiny patří osvojení. Rozdíly oproti jiným formám náhradní péče spočívají především v jeho časové neomezenosti, nezachovává se rodičovský vztah a práva a povinnosti z něho plynoucí ani v minimálním rozsahu, vzniká příbuzenský vztah s příbuznými osvojitele. 1 Matějček Zdeněk, Náhradní rodinná péče - průvodce pro odborníky, osvojitele a pěstouny,

10 Adopce je forma náhradního rodičovství, která se nejvíce přibližuje biologickému vztahu mezi rodiči a dětmi Osvojení Osvojení je jednou z forem náhradní rodinné péče. Jde o rodinně - právní vztah, který vzniká mezi osvojitelem (žadatelem) a osvojencem (dítětem) rozhodnutím soudu. Zatímco přirozený rodičovský právní vztah má svůj základ v biologickém svazku rodiče a dítěte, při osvojení vzniká vztah rodiče a dítěte uměle na základě soudního rozhodnutí. 3 Holub vysvětluje, že osvojení je institut, který má v největší možné míře vytvořit vztahy, jaké jsou mezi rodiči a jejich dětmi tam, kde se přirozené podmínky pro rodičovský vztah nemohou v plné míře uplatnit. 4 Smyslem osvojení je především vytvoření vhodného prostředí (chybějícího nebo nefunkčního) pro příznivý vývoj dítěte, neboť rodinné prostředí se z tohoto hlediska považuje za nejideálnější prostředek. Účel osvojení se sleduje nejen na straně osvojence, ale také na straně osvojitelů, kterým tento institut umožní uspokojení potřeby realizace rodičovského instinktu. Zpravidla jde o manžele (stejně však i osamělé osoby), kteří z různých příčin nemůžou mít vlastní děti a pociťují potřebu této realizace, chtějí dítěti poskytnout náklonnost, ve výchově a v péči o dítě hledají naplnění osobního života a dosáhnutí osobního štěstí. Osvojení může současně vést ke stabilizaci vzájemných manželských vztahů a k naplnění smyslu jejich společného manželského života Pěstounská péče Ne všechny případy vytvoření náhradní rodiny pro dítě se dají řešit osvojením. V případech, kdy dítě vychovávají jeho rodiče, ale z různých příčin, kvůli kterým se nemůžou o dítě delší dobu starat, byl vytvořen institut náhradní rodiny, tj. pěstounské rodiny, kdy se o dítě stará pěstoun. 2 Schooler Jayne E., Adopcia vzťah založený na sľube, 1993, str Kubíčková Gabriela, Náhradná rodinná výchova detí, Bratislava 1990, str Holub Milan, Zákon o rodině a předpisy souvisící, 1977, str Horváth Edmund, Varga Erik, Komentár k zákonu o rodine Z. č. 36/2005,

11 Podle Matějčka je pěstounská péče zvláštní formou státem řízené a kontrolované náhradní rodinné výchovy, která zajišťuje dostatečné hmotné zabezpečení dítěte i přiměřenou odměnu těm, kteří se ho ujali. 6 Pěstounům náleží právo rozhodovat o běžných věcech nezletilého dítěte, k výkonu mimořádných záležitostí žádají souhlas rodičů, popřípadě za ně rozhodnutí vydává soud. O svěření dítěte do pěstounské péče rozhoduje soud. Pěstounská péče může být také zrušena a to v době jejího trvání také rozhodnutím soudu. Důležité je vzpomenout, že po svěření dítěte do této péče není styk původních rodičů s dítětem zásadně vyloučen. Rozhodování o nejdůležitějších otázkách týkajících se například cestování dítěte do zahraničí nebo o volbě povolání, zůstává vyhrazeno pokrevním rodičům, pokud nejsou rodičovských práv zbaveni. Z uvedeného vyplývá, že pěstoun není zákonným zástupcem dítěte. Pěstounskou péči jako jednu z forem náhradní péče upravuje Zákon č. 265/1998 Z. z. o pěstounské péči a o příspěvcích pěstounské péči ve znění pozdějších předpisů, přičemž 2-10 byly Zákonem o rodině č. 36/2005 Z. z. zrušené. 1.3 Náhradní osobní péče Svěření dítěte do osobní péče jiné fyzické osoby než rodiče upravuje 45 až 47 platného Zákona o rodině. Zákon umožňuje, aby bylo dítě svěřeno jinému občanovi než rodiči, který zabezpečí jeho řádnou výchovu, přičemž tento občan nemá nárok na odměnu za činnosti souvisící s výchovou svěřeného dítěte. O svěření dítěte do náhradní osobní péče rozhoduje soud. Jelikož jde o závažné rozhodnutí, je nezbytné, aby osoba, které má být dítě svěřeno, splňovala předpoklady zabezpečující řádnou výchovu dítěte v jeho nejlepším zájmu. Dítě je možné svěřit do náhradní osobní péče jen osobě s trvalým pobytem na území Slovenské republiky, musí mít způsobilost na právní úkony v plném rozsahu a také splňovat osobní předpoklady a to především zdravotní, osobnostní a morální. Je nutné podotknout, že svěřením nezletilého dítěte do náhradní osobní péče není dotknuta vyživovací povinnost rodiče vůči dítěti. 6 Matějček Zdeněk, Náhradní rodinná péče - průvodce pro odborníky, osvojitele a pěstouny, 1999, str

12 Tato možnost náhradní péče se využívá nejčastěji v případě svěření dítěte do péče prarodičů nebo blízkých členů rodiny Ústavní péče Profesionální rodina není formou náhradní rodinné péče, ale formou ústavní péče. Profesionální náhradní rodič poskytuje péči dětem s nařízenou ústavní výchovou ve svém vlastním rodinném prostředí a to dvacet čtyři hodin denně. V tomto je výkon profesionálního rodičovství svou formou podobný náhradní rodinné péči. Profesionální náhradní rodina je však organizační součástí dětského domova. Profesionální náhradní rodičovství není rodinně právním, ale pracovně právním vztahem. Profesionální rodič podepíše pracovní smlouvu s dětským domovem a stává se jeho zaměstnancem, přičemž jeho pracovní náplní je výchova dítěte. Jeden profesionální rodič může mít v osobní péči maximálně tři děti. Do profesionální náhradní rodiny je vhodné svěřit i starší dítě, či dítě s různými výchovnými problémy nebo dítě tělesně či duševně postižené. 8 Je nutné si uvědomit, že náhradní osobní péče i pěstounská péče mají přednost před ústavní péčí

13 2 Pojem a podstata osvojení Podle Plankové je osvojení právním prostředkem na založení umělého rodičovského vztahu, v důsledku kterého dítě nabývá vůči osvojiteli takové právní postavení, jako kdyby bylo jeho vlastním dítětem. 9 Vodák vnímá osvojení jako právní jednání, kterým někdo přijímá za vlastní osobu od něho nepocházející a poskytuje jí práva pokrevního potomka. 10 Osvojení je akt, kterým si osvojitel osvojuje cizí dítě, a kterým se dítě dostává do rodinně - právního vztahu s osvojitelem a s jeho příbuznými. Je to také poměr mezi osvojencem a osvojitelem a příbuznými osvojitele, který vzniká v důsledku osvojení. Zákonná úprava osvojení zahrnuje samotný akt osvojení, jako i jeho právní následky, tj. vznik nových rodinně - právních poměrů založených osvojením, respektive zánik rodinně - právních poměrů osvojence k jeho původní rodině. Je ale nutné podotknout, že mezi oběmi těmito skutečnostmi je rozdíl a to takový, jaký je mezi příčinou a následkem. Je potřebné přesně rozlišovat mezi právní skutečností, kterou se osvojení dítěte uskutečňuje, a mezi právními následky, které způsobuje skutečnost zakládající osvojení dítěte. 11 Pokud vycházíme z těchto úvah, je možné za osvojení dítěte považovat pouze akt, kterým osvojitel přijímá cizí dítě za svoje, a kterým vytváří pro osvojené dítě nové rodinné a výchovné prostředí. Právní vztahy, které v důsledku osvojení vznikají mezi osvojencem a osvojitelem a jeho příbuznými, respektive které mezi osvojencem a jeho původní rodinou zanikají, nemůžeme ztotožňovat s osvojením, jelikož jsou již jeho právními následky. Zákon klade důraz při právním postavení osvojence na náhradní rodičovský a příbuzenský vztah, který vzniká bez materiálního vztahu pokrevního příbuzenstva na základě právní skutečnosti osvojení. Ve slovenském právním pořádku se právní postavení dítěte narozeného mimo manželství neodlišuje od postavení dítěte narozeného v manželství, takže dítě osvojením nabývá postavení dítěte narozeného v manželství. 9 Planková Oľga, Osvojenie dieťaťa, 1979, str Vodák Pavel a kol., Problémy osvojení dětí, Státní zdravotnické nakladatelství, 1967, str Planková Oľga, Osvojenie dieťaťa, 1979, str

14 V komentáři Pavelkové, Kubíčkové a Čečotové k 97 odstavce 1 Zákona o rodině č. 36/2005 Z.z. je vícekrát vzpomenuto, že osvojení jako rodinně - právní institut spočívá v tom, že se jím mění osobní stav osvojovaného nezletilého dítěte. 12 Rodičovská zodpovědnost, jako i vzájemná práva a povinnosti mezi dítětem a jeho původní (biologickou) rodinou zanikají, osvojenec vstupuje do rodiny osvojitele, nabývá právní postavení jeho dítěte. Mezi osvojencem a příbuznými osvojitele vzniká příbuzenský poměr ve stejném poměru, jako když jde o vlastní osvojitelovo dítě. Horváth a Varga se zmiňují o tom, že institut osvojení byl známý už v římském právu. V historickém vývinu se měnily jen jeho podmínky a účel. Jde o právní konstrukci (znění "stejný vztah, jaký je mezi rodiči a dětmi", vyjadřuje, že pokrevní základ rodičovství není možné ani normativně nahradit) zasahující do osobního stavu, která uměle nahrazuje závažný společenský vztah a jeho biologický základ. Rodičovství tu vzniká na základě právní skutečnosti, kterou je rozhodnutí soudu, a ne zplozením dítěte Pavelková Bronislava, Kubíčková Gabriela, Čečotová Vlasta, Zákon o rodine Komentár s judikatúrou, Horváth Edmund, Varga Erik, Komentár k zákonu o rodine Z. č. 36/2005,

15 3 Účel osvojení Osvojení je velmi starý institut, kterého obsah se v průběhu dějin měnil podle toho, jakému účelu mělo osvojení v dané společnosti sloužit. Hlavním společenským účelem osvojení je zabezpečit osvojenci rodinné prostředí a rodinnou výchovu v rodině osvojitele. 14 Především tento společenský účel musí sledovat státní orgán, který rozhoduje o osvojení. Soud může o osvojení rozhodnout jedině tehdy, když je ku prospěchu dítěte i společnosti, tj. tehdy, kdy jsou splněny všechny předpoklady potřebné na vytvoření vhodného výchovného a rodinného prostředí u budoucího osvojitele, a když je v zájmu dítěte i společnosti nezbytné zabezpečit mu náhradní rodinné prostředí. K osvojení dítěte dochází zpravidla tehdy, když dítě nemá rodiče, anebo když se o něj jeho rodiče nechtějí anebo nemůžou starat. Předpokladem osvojení je však současně i to, že se najde vhodná osoba, která je ochotná dítě osvojit, vytvořit mu vhodné rodinné prostředí, vykonávat vůči němu rodičovská práva a plnit rodičovské povinnosti. O osvojení dítěte se nejčastěji uchází osoby (manželé), kteří z nejrůznějších příčin nemůžou mít vlastní dítě, a které v osvojení cizího dítěte vidí možnost naplnění svého osobního života novými úlohami a cíli.. Mnozí bezdětní manželé těžko snáší bezdětnost svého manželství a v úloze výchovy dítěte vidí další obohacení svého společného života, které přispívá k samotného rozvoji osobnosti manželů jako rodičů i ke stabilitě jejich vzájemných vztahů. Na základě toho můžeme konstatovat, že dalším důležitým společenským účelem osvojení je poskytnout možnost vychovávat dítě i těm osobám, které nemůžou mít vlastní dítě, přestože po něm touží, a které jsou ochotné svou lásku a náklonnost věnovat osvojenému dítěti. Tím, že se osvojitel chce věnovat osvojenému dítěti jako vlastnímu dítěti, se kterým je svázán biologickým svazkem, vytváří se současně i podmínky pro vhodné rodinné a výchovné prostředí. Další neméně důležitý společenský účel osvojení je tedy nahradit osvojenci chybějící, anebo nevhodné, respektive nedostatečné rodinné prostředí novým výchovným a rodinným prostředím. Společnost všestranně podporuje rodiče při řádném výkonu jejich práv a povinností, ale také prostřednictvím svých orgánů zasahuje do vztahu mezi rodiči a dětmi. 14 Planková Oľga, Osvojenie dieťaťa, 1979, str

16 4 Předpoklady a podmínky osvojení Osvojením dítěte vznikají důležité rodinně právní poměry s dlouhodobými a rozsáhlými právními účinky. Dítě se dostává do nového rodinného prostředí osvojitele, čímž vznikají nové rodinně právní vztahy a zanikají rodinně právní vztahy osvojence k původní rodině. Osvojení je vždy citelným zásahem do právního postavení osvojence, do postavení rodiny osvojitele a také do postavení rodičů, proto musí být vázáno na určité zákonné předpoklady, za kterých přichází do úvahy. Při osvojení jde tedy o rozsáhlou změnu stavu osvojovaného dítěte, a proto zákon ustanovuje nejen celou řadu podmínek, které se musí splnit, aby mohlo k osvojení dojít, ale také způsob vzniku osvojení. 15 Základními předpoklady osvojení jsou nedostatečné nebo chybějící rodinné prostředí, zájem dítěte a společnosti na vytvoření nového rodinného prostředí a také vůle budoucího osvojitele osvojit dítě. Tyto předpoklady nepřímo vyplývají ze Zákona o rodině č. 36/2005 Z. z. 4.1 Podmínky na straně osvojitele Dle 98 Zákona o rodině se osvojitelem může stát jen fyzická osoba, která má způsobilost na právní úkony v plném rozsahu, osobní předpoklady, především zdravotní, osobnostní a morální, je zapsána do seznamu žadatelů o osvojení podle osobitného předpisu a způsobem svého života a života osob, které s ní žijí v domácnosti, zaručuje, že osvojení bude v zájmu nezletilého dítěte. Osvojením vzniká mezi osvojitelem a osvojencem takový poměr, jak je mezi rodiči a dětmi, a proto osvojitel vykonává všechna práva a povinnosti rodičů. Společnost má zájem, aby osvojitel vykonával tato práva a povinnosti v souladu s požadavky, které klade zákon na výkon rodičovských práv. Aby osvojitel mohl zodpovědně plnit všechny úlohy, které se od osoby nahrazující přirozeného rodiče očekává, musí splňovat určité zákonem ustanovené subjektivní podmínky, bez kterých nemůže dítě osvojit. 15 Češka Zdeněk a kol., Československé rodinné právo, 1986, str

17 Jak jsme již uvedli, osvojitelem nemůže být ten, kdo nemá způsobilost na právní úkony, protože podle 28 odstavce 3 platného Zákona o rodině rodičovská práva a povinnosti nemůže vykonávat rodič, který nemá způsobilost na právní úkony v plném rozsahu. Jelikož osvojitel vykonává rodičovská práva a povinnosti, může se stát osvojitelem jen tehdy, má li způsobilost na právní úkony v plném rozsahu. Podmínkou způsobilosti na osvojení je plnoletost osvojitele a to bez rozdílu, či ji nabyl dovršením osmnáctého roku věku nebo uzavřením manželství. Základní podmínkou každého osvojení je odůvodněný předpoklad, že se jím dosáhne zabezpečení správného vývoje osvojovaného dítěte. Proto zákonodárce klade na osvojitele určité osobní předpoklady, ze kterých uvádí především zdravotní, osobnostní a morální. Osvojitelem může být tedy jen ten, kdo má dobrý zdravotní stav, který mu umožňuje převzít funkci rodiče se všemi důsledky. Osvojením přebírá osvojitel rodičovská práva a povinnosti vůči dítěti, především dlouhodobou osobní a hmotnou péči zpravidla do věku, kdy bude schopné živit se samostatně. Proto osvojitelův zdravotní stav musí aspoň pravděpodobně zaručovat zabezpečení této dlouhodobé péče. Proti účelu osvojení by bylo například to, že by byl osvojitel nevyléčitelně nemocný a vzhledem na to není pravděpodobné, že se dožije delšího věku, nebo pokud osvojitel trpí nakažlivou chorobou, v důsledku které by mohl nákazou ohrozit i osvojence. V rámci zjišťování této podmínky je potřebné vzít do úvahy i choroby tělesného charakteru. Velmi důležité je zkoumat psychický stav osvojitele, protože duševní choroby přímo ovlivňují právní způsobilost stát se osvojitelem. Zájem na řádné výchově dítěte vedl zákonodárce k tomu, že explicitně mezi předpoklady, které musí osvojitel splňovat, uvádí i osobnostní a morální předpoklady, čímž sleduje zabezpečení všestranné výchovy osvojence v novém prostředí z rozumové i mravní stránky. Je proto důležité, aby se soud zabýval také charakterovými a morálními vlastnostmi osvojitele. Podmínkou je také, že fyzická osoba, která chce osvojit dítě, musí být zapsána do seznamu žadatelů o osvojení. Osvojitel a osoby, které s ním žijí ve společné domácnosti, mají být způsobem života osvojenci vzorem, a proto může být osvojitelem jen ten, kdo po mravní stránce zaručuje úspěch osvojení a poskytuje dostatečnou záruku řádné výchovy dítěte. Pokud osvojitel žije nebo žil v manželství, mělo by se zjišťovat, v jakém rodinném prostředí žije, 17

18 zájmu. 19 Pokud jde o věk dítěte, tak už z účelu osvojení vyplývá, že osvojit lze pouze především jak se stará o děti, jak je vychovává a jestli nezanedbává povinnosti vůči své rodině. Také je potřebné prozkoumat, jaké osoby žijí s osvojitelem ve společné domácnosti. Tato podmínka se nevztahuje na případ, pokud osvojitel je manželem rodiče nezletilého dítěte. 16 Tradiční podmínka přiměřeného věkového rozdílu je zakotvena v 99 platného Zákona o rodině v odstavci 1. V praxi soudy považují za přiměřený věkový rozdíl takový, jaký je běžný mezi rodiči a dětmi. Požadavek má směřovat spíše na případy, kdy by věkový rozdíl mezi osvojencem a osvojitelem byl příliš malý. Jelikož specifickým znakem rodinně právních vztahů je emocionální, respektive osobní prvek a v případě osvojení se emocionální spojení mezi subjekty tohoto vztahu vytváří až v průběhu existence tohoto vztahu (9-měsíční předosvojitelská péče), nejeví se jako vhodné zakotvit kogentně určité maximální věkové hranice pro osvojitele. 17 Požadavek zákona, aby byl mezi osvojitelem a osvojencem přiměřený věkový rozdíl, plyne z toho, že osvojenecký poměr má nastoupit místo přirozeného poměru mezi rodiči a dítětem Podmínky na straně osvojence V platném Zákonu o rodině v ustanovení 99 Zákona o rodině v odstavci 2 je zakotvena podmínka, že osvojit si je možné pouze nezletilé dítě, pokud je osvojení v jeho nezletilé dítě, protože pouze u nezletilého dítěte se může naplnit zákonem předpokládaný účel osvojení, tj. vytvořit dítěti, které nemá vhodné rodinné a výchovné prostředí, náhradní rodinné a výchovné prostředí v rodině osvojitele. Tato potřeba už u plnoleté osoby nepřichází v úvahu. Z toho vyplývá, že osvojit si je možné dítě od jeho narození až do dovršení osmnácti let věku. 16 Illášová Milada, Zákon o rodine s dôvodovou správou, komentárom a judikatúrou, Vzory právnych podaní podľa Zákona o rodine, Pavelková Bronislava, Kubíčková Gabriela, Čečotová Vlasta, Zákon o rodine Komentár s judikatúrou, Holub Milan, Zákon o rodině a předpisy souvisící, 1977, str Automatizovaný systém právních informací, Zákon o rodine č. 36/2005 Z. z. 18

19 Nesmíme též zapomenout, že ve slovenském právním pořádku dítě dovrší plnoletosti také uzavřením manželství v šestnácti letech věku se souhlasem soudu, kdy ale nepřichází v úvahu osvojení takového dítěte, které manželství uzavřelo před dosáhnutím osmnácti let věku. Také nepřichází v úvahu osvojení tzv. nascitura, tj. ještě nenarozeného, ale již počatého dítěte, jelikož dítě před narozením ještě nemá právní subjektivitu a právním subjektem se stává až po narození. Překážkou osvojení není, pokud už má nezletilý osvojenec sám dítě, které se narodilo mimo manželství. Tím, že se nezletilé osobě narodilo dítě, nestává se plnoletou, a podle 28 odstavce 3 platného Zákona o rodině nenabude ani rodičovská práva ke svému dítěti, protože nemá způsobilost na právní úkony v plném rozsahu. Porovnáme li Zákon o rodině č. 94/1963 Zb., který je dodnes platný na území České republiky, zjistíme z 75, že osvojit si lze jen nezletilé dítě starší jednoho roku, což na území Slovenska již neplatí. Když zákonodárce uvádí, že osvojit je možné pouze nezletilé dítě, pokud je osvojení v jeho zájmu, myslí tím, že zájem nezletilého si nezbytně vyžaduje, aby mezi osvojencem a osvojitelem byl citový vztah, popřípade aby se zavčasu vytvářely podmínky na to, aby se citový vztah, jaký je obvyklý mezi rodiči a dětmi mohl vytvořit. Právě proto je potřebné zkoumat, jestli osvojení bude v zájmu nezletilého dítěte. Především je potřebné zkoumat, jestli rodinné prostředí, do kterého se má dítě osvojením dostat, bude pro něj příznivé nejen z hlediska hmotného zabezpečení, ale také z výchovného hlediska. Základní podmínkou osvojení je prospěch nezletilého a společnosti. Tato podmínka osvojení nesmí být nikdy opomenuta a musíme ji chápat tak, že konání a rozhodnutí soudu sleduje ten cíl, aby nezletilému dítěti bylo zajištěno chybějící rodinné a výchovné prostředí, které by zaručovalo jeho řádnou výchovu, která je v souladu s výchovnými cíli společnosti Souhlas k osvojení Zákonodárce v Zákoně o rodině č. 36/2005 Z. z. v 100 uvádí, že pokud je osvojitel manželem rodiče nezletilého dítěte, může osvojit nezletilé dítě jen se souhlasem druhého manžela; souhlas není potřebný, pokud druhý manžel ztratil způsobilost na právní 20 Pavelková Bronislava, Kubíčková Gabriela, Čečotová Vlasta, Zákon o rodine Komentár s judikatúrou,

20 úkony nebo pokud je obstarání souhlasu spojené s těžko překonatelnou překážkou. Co je v daném případě těžko překonatelnou překážkou, záleží na posouzení okolností konkrétního případu. Taková situace může nastat v případě, pokud je rodič dítěte nezvěstný, když se zdržuje v zahraničí a místo jeho pobytu není známo. Skutečnost, že manželé nežijí spolu nebo přerušili manželské soužití, sama o sobě nestačí na to, aby manžel rodiče nezletilého dítěte mohl osvojit dítě bez souhlasu druhého manžela, ale musí být splněna podmínka, že obstarání toho souhlasu je spojeno s výše uvedenou těžko překonatelnou překážkou. V 101 platného Zákona o rodině je uvedena další hmotně právní podmínka a tou je souhlas zákonného zástupce osvojovaného dítěte a při splnění zákonných podmínek i souhlas dítěte. Narozdíl od 29 odstavce 1 není určena věková hranice. V právní teorii i aplikační praxi byly v tomto směru pochybnosti, jestli je nutné žádat souhlas k osvojení rodiče, který je v době rozhodování o osvojení sám nezletilý. K nejednoznačnému výkladu přispívala také původní právní úprava 34 odstavce 2, kdy soudní praxe vycházela z toho, že nezletilý rodič nemá v tomto případě rodičovská práva, a tedy ani právo zákonného zastoupení svého dítěte. Tento závěr byl zmírněn výkladem 181 odstavcem 2 Občanského soudního pořádku, který mluví jen o způsobilosti na právní úkony, takže v porovnání s původním 34 odstavcem 2 platného Zákona o rodině se nezmiňuje o způsobilosti na právní úkony v plném rozsahu. Z čehož vyplývá, že také nezletilý rodič je soudní praxí považován za účastníka konání o osvojení. Soud ho tedy vyslechne a při celkovém posouzení věci musí na jeho názor přihlížet. 21 Souhlas rodičů s osvojením je projevem výkonu rodičovských práv, a proto mají oba rodiče stejné právo vyjádřit se, ať už kladně nebo záporně k osvojení svého dítěte. Pokud jeden z rodičů odmítne souhlas, soud nemůže rozhodnout o osvojení. Z osobní povahy rodičovských práv a povinností vyplývá, že rodič musí osobně projevit svůj souhlas, nesmí se přitom dát zastoupit. Není přípustné ani vzájemné zastupování rodičů, ani pokud jsou manželi. Souhlas rodičů s osvojením dítěte nebo jeho odmítnutí se nemusí odůvodnit, a proto soud rozhodující o osvojení nehodnotí správnost postoje zákonného zástupce. Odmítnutí souhlasu rodiče soud nemůže nahradit svým rozhodnutím ani pokud by zjistil, že je bezdůvodné, a že je v rozporu se zájmem nezletilého dítěte. 21 Pavelková Bronislava, Kubíčková Gabriela, Čečotová Vlasta, Zákon o rodine Komentár s judikatúrou,

Péče soudu o nezletilé

Péče soudu o nezletilé Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Péče soudu o nezletilé Bakalářská práce Autor: Olga Šikula Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Mgr. Tomáš Hájek Praha Duben, 2014

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI DIPLOMOVÁ PRÁCE

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav pedagogiky a sociálních studií DIPLOMOVÁ PRÁCE Lenka Ziembinská, DiS. Kompetence orgánů sociálně-právní ochrany dětí v systému náhradní rodinné

Více

Sociální a právní aspekty postavení rodiny v ČR

Sociální a právní aspekty postavení rodiny v ČR Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra veřejné správy BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Sociální a právní aspekty postavení rodiny v ČR Pěstounská péče Předkládá: Jana Lískovcová Vedoucí bakalářské práce:

Více

Systém náhradní rodinné péče

Systém náhradní rodinné péče Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém náhradní rodinné péče Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Alena Bicanová

Více

Mgr. Filip Vyskočil PRÁVNÍ ÚPRAVA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE

Mgr. Filip Vyskočil PRÁVNÍ ÚPRAVA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE Mgr. Filip Vyskočil PRÁVNÍ ÚPRAVA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE Středisko náhradní rodinné péče, spolek Praha 2014 PRÁVNÍ ÚPRAVA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE I. LEGISLATIVNÍ RÁMEC

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Problémy a rozpory pěstounské péče

MASARYKOVA UNIVERZITA. Problémy a rozpory pěstounské péče MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy Problémy a rozpory pěstounské péče Bakalářská práce Brno 2014 Vypracovala: Zuzana Kuchynková Vedoucí práce: Mgr. Slavomír Lesňák, PhD.

Více

Pohled pedagogických pracovníků na problematiku pěstounské péče. Bc. Jaroslava Polášková

Pohled pedagogických pracovníků na problematiku pěstounské péče. Bc. Jaroslava Polášková Pohled pedagogických pracovníků na problematiku pěstounské péče Bc. Jaroslava Polášková Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá problematikou pěstounské péče, současným stavem péče

Více

Dítě v systému náhradní rodinné péče

Dítě v systému náhradní rodinné péče Konference Dítě v systému náhradní rodinné péče Sborník příspěvků 20. 11. 2008 Ernův sál, Stará radnice, Radnická 10, Brno Konference se konala pod záštitou PhDr. Petra Fialy, rektora Masarykovy university

Více

94/1963 Sb. ZÁKON. ze dne 4. prosince 1963. o rodině. Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně o rodině

94/1963 Sb. ZÁKON. ze dne 4. prosince 1963. o rodině. Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně o rodině 94/1963 Sb. ZÁKON ze dne 4. prosince 1963 o rodině Změna: 132/1982 Sb. Změna: 234/1992 Sb. Změna: 72/1995 Sb. Změna: 91/1998 Sb. Změna: 360/1999 Sb. Změna: 301/2000 Sb. Změna: 109/2002 Sb. Změna: 320/2002

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FILOZOFICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Kateřina TOMANOVÁ

UNIVERZITA PARDUBICE FILOZOFICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Kateřina TOMANOVÁ UNIVERZITA PARDUBICE FILOZOFICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Kateřina TOMANOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Názor na profesionalizaci pěstounské péče v okrese Mělník Kateřina Tomanová Bakalářská

Více

Západočeská univerzita v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra soukromého práva a civilního procesu Diplomová práce MEZINÁRODNÍ OSVOJENÍ V ČESKÉ REPUBLICE Zpracovala: Adéla Jílková Konzultant diplomové práce:

Více

Pěstounská péče a její finanční zajištění dávkami státní sociální podpory

Pěstounská péče a její finanční zajištění dávkami státní sociální podpory UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Pěstounská péče a její finanční zajištění dávkami státní sociální podpory BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské

Více

Osvojení dítěte. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra práva. Bakalářská práce. Olha Krátká. Autor:

Osvojení dítěte. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra práva. Bakalářská práce. Olha Krátká. Autor: Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Osvojení dítěte Bakalářská práce Autor: Olha Krátká Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Eva Karhanová-Horynová Praha Duben,

Více

MANUÁL SLUŽBY ASISTOVANÝ KONTAKT

MANUÁL SLUŽBY ASISTOVANÝ KONTAKT MANUÁL SLUŽBY ASISTOVANÝ KONTAKT Autorka: Mgr. Bronislava Butulová, sociální pracovnice Sdružení pěstounských rodin Spoluautoři: Tým pracovníků Sdružení pěstounských rodin Odborný garant: Mgr. Ing. Pavel

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Možnosti sociálně-právní ochrany dětí v praxi DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. et Mgr. Zdeňka

Více

Struktura a transformace dětských domovů v Olomouckém a Zlínském kraji

Struktura a transformace dětských domovů v Olomouckém a Zlínském kraji MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Struktura a transformace dětských domovů v Olomouckém a Zlínském kraji Bakalářská práce Brno 2006 Vedoucí práce: doc. PhDr. Pavel

Více

Role orgánu sociálně-právní ochrany dětí v příbuzenské pěstounské péči

Role orgánu sociálně-právní ochrany dětí v příbuzenské pěstounské péči UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Bakalářská práce Role orgánu sociálně-právní ochrany dětí v příbuzenské pěstounské péči Petra Heinzová, DiS. Katedra: Sociální práce Vedoucí práce:

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY OSVOJENÍ

PRÁVNÍ ASPEKTY OSVOJENÍ PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY Katedra občanského práva Rigorózní práce PRÁVNÍ ASPEKTY OSVOJENÍ Mgr. Milan Pečenka 2007 Tímto prohlašuji, že jsem rigorózní práci na téma Právní aspekty osvojení

Více

Poděkování Děkuji vedoucí práce Mgr. Janě Pittnerové za odborné vedení a za poskytnutí cenných informací a připomínek při zpracování bakalářské práce.

Poděkování Děkuji vedoucí práce Mgr. Janě Pittnerové za odborné vedení a za poskytnutí cenných informací a připomínek při zpracování bakalářské práce. Poděkování Děkuji vedoucí práce Mgr. Janě Pittnerové za odborné vedení a za poskytnutí cenných informací a připomínek při zpracování bakalářské práce. Název bakalářské práce: PROBLEMATIKA ÚSTAVNÍ VÝCHOVY

Více

Dětské centrum Zlín: Problematika náhradní rodinné péče a dobrovolnická činnost. Bc. Jana Ševčíková

Dětské centrum Zlín: Problematika náhradní rodinné péče a dobrovolnická činnost. Bc. Jana Ševčíková Dětské centrum Zlín: Problematika náhradní rodinné péče a dobrovolnická činnost Bc. Jana Ševčíková Diplomová práce 2009 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá především problematikou náhradní rodinné péče

Více

Ráda bych na tomto místě vyjádřila poděkování všem, kteří mi s přípravou mé bakalářské práce pomáhali.

Ráda bych na tomto místě vyjádřila poděkování všem, kteří mi s přípravou mé bakalářské práce pomáhali. Ráda bych na tomto místě vyjádřila poděkování všem, kteří mi s přípravou mé bakalářské práce pomáhali. Děkuji zejména vedoucí práce Mgr. Andree Brožové Doubkové za trpělivost, poskytnuté konzultace, vysvětlování

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií VERONIKA PŘIDALOVÁ III. ročník kombinované studium Obor: Pedagogické asistentství NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE A JEJÍ ÚSKALÍ

Více

Pěstounská péče na přechodnou dobu příklady dobré praxe

Pěstounská péče na přechodnou dobu příklady dobré praxe MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Pěstounská péče na přechodnou dobu příklady dobré praxe Diplomová práce Brno 2014 Vedoucí práce: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D. Autor

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce. Charitativní a sociální práce

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce. Charitativní a sociální práce Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Charitativní a sociální práce Bc. Helena Polanská Práva a povinnosti pěstounských rodin na Chrudimsku

Více

PRŮVODCE NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČÍ

PRŮVODCE NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČÍ PRŮVODCE NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČÍ OBSAH 1. Děti potřebují žít v rodině 2. Odkud přicházejí děti do náhradní rodinné péče 3. Které děti jsou osvojovány a které svěřovány do pěstounské péče 4. Typy (instituty)

Více

Otázka: Rodinné právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Verca OBSAH. Úvod. Co je to rodinné právo? Dělení rodinného práva.

Otázka: Rodinné právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Verca OBSAH. Úvod. Co je to rodinné právo? Dělení rodinného práva. Otázka: Rodinné právo Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Verca OBSAH Úvod Co je to rodinné právo? Dělení rodinného práva Manželství Registrované partnerství Příbuzenství 1. Vznik manželství

Více

ÚVAHY NOTÁŘSTVÍ NAD RODINNÝM A DĚDICKÝM PRÁVEM VZHLEDEM K NOVÝM SOCIÁLNÍM VZTAHŮM

ÚVAHY NOTÁŘSTVÍ NAD RODINNÝM A DĚDICKÝM PRÁVEM VZHLEDEM K NOVÝM SOCIÁLNÍM VZTAHŮM Česká republika ÚVAHY NOTÁŘSTVÍ NAD RODINNÝM A DĚDICKÝM PRÁVEM VZHLEDEM K NOVÝM SOCIÁLNÍM VZTAHŮM JUDr. Olga Čepelová, Ph.D. JUDr. Jana Seemanová Notářská komora České republiky Zpracováno pro XXVII. mezinárodní

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Sociálně-právní ochrana dětí a mládeže BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Marcela Zvonařová Vypracovala:

Více

Pěstounská péče u dětí z dětských domovů Foster Care for Children From Children s Homes

Pěstounská péče u dětí z dětských domovů Foster Care for Children From Children s Homes Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Studijní program: Speciální pedagogika Studijní obor: Speciální pedagogika

Více

Causa tzv. právně volné dítě 1

Causa tzv. právně volné dítě 1 Causa tzv. právně volné dítě 1 JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D. 2 I. Úvodem Ačkoli náš právní řád nezná termín tzv. právně volné dítě, v laických i odborných kruzích se skloňuje se ve všech pádech. Veřejnosti

Více