Bankovní institut vysoká škola Praha. zahraniční vysoká škola Banská Bystrica. Katedra ekonomie a financí. Osvojení. The Adoption.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bankovní institut vysoká škola Praha. zahraniční vysoká škola Banská Bystrica. Katedra ekonomie a financí. Osvojení. The Adoption."

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha zahraniční vysoká škola Banská Bystrica Katedra ekonomie a financí Osvojení The Adoption Bakalářská práce Autor: Petra Vašinová Bankovnictví, Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Zlatica Tureková... Banská Bystrica Duben, 2009

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a s použitím uvedené literatury. V Banské Bystrici dne Petra Vašinová

3 Poděkování: Mé upřímné poděkování patří JUDr. Turekové, mé vedoucí bakalářské práce, především za její cenné rady a připomínky, a za trpělivost při konzultacích problémových okruhů.

4 Anotace Osvojení je jednou z forem náhradní rodinné péče a je významným rozhodnutím o osobním stavu dítěte, a proto pro něj musí být splněny všechny zákonné podmínky. Účelem osvojení je vytvoření příznivého rodinného prostředí dětem, jimž se nedostává řádné výchovy ze strany rodičů. Osvojením je možné nejvěrněji napodobit poměr rodičů a dětí a vytvořit ve prospěch osvojeného dítěte rodinné výchovné prostředí. Zaujímá důležité místo a má podstatný význam v systému rodinného práva. The Annotation The adoption is one of the forms of the complemental family care. It s the important resolution about the personal status of the child and the due course of law must be executed there. The purpose of the adoption is the formation of the lucky family atmosphere for children, which have not a regular background from their parents. Thanks to the adoption we can copy the relationship of the parents and children and make the familiar and educational neighbourhood in aid of the adoptive child. It has the responsible position and substantial meaning in the system of the family law.

5 Obsah Anotace Obsah Úvod Formy náhradní péče Osvojení Pěstounská péče Náhradní osobní péče Ústavní péče Pojem a podstata osvojení Účel osvojení Předpoklady a podmínky osvojení Podmínky na straně osvojitele Podmínky na straně osvojence Souhlas k osvojení Předosvojitelská péče Druhy a způsoby osvojení Zrušitelné a nezrušitelné osvojení Společné a individuální osvojení Průběh konání o osvojení Účastníci konání Konání o osvojení Konání o osvojitelnosti Volba práva Příslušnost soudu Právní následky osvojení Vztahy před a po osvojení Práva a povinnosti vyplývající z osvojení Dědění Nabytí a ztráta státního občanství Další následky osvojení... 39

6 8 Mezistátní osvojení Základní pojmy v mezistátním osvojení Vnitrostátní normy Normy mezinárodního původu Podmínky mezistátních osvojení Proces zprostředkování mezistátního osvojení Centrum pro mezinárodně právní ochranu dětí a mládeže Závěr Seznam použité literatury Přílohy

7 Úvod Otázky související s osvojením dětí zajímají dnes nejen odborníky, kteří je řeší, ale i mnohé občany, kteří se rozhodli osvojením zabezpečit nezletilému dítěti výchovu ve své rodině. Moderní pedagogika a psychologie jednoznačně zdůrazňují přednosti výchovy dětí v rodinném prostředí. Rodinu pokládají za významnou společenskou instituci, která je v procesu výchovy dětí funkčně nezastupitelná. V souladu s těmito poznatky společenských věd i slovenský Zákon o rodině č. 36/2005 Z. z. svěřil rozhodující úlohu ve výchově dětí rodičům. Pro případy, kdy dítě z jakýchkoliv důvodů nemůžou vychovávat vlastní rodiče, bylo přijatých v rámci slovenského rodinného práva několik forem náhradní rodinné výchovy. Za nejdokonalejší z nich pokládáme osvojení, protože osvojené dítě zcela vstupuje do rodiny osvojitele a nabývá v ní postavení vlastního dítěte. Hlavním cílem této práce je rozpracování institutu osvojení, kdy mezi osvojitelem a osvojencem vzniká stejný vztah, jaký je mezi rodiči a dětmi. Neméně důležitým záměrem je také vysvětlení, že osvojením jako rodinně právním institutem se mění osobní stav osvojovaného dítěte, přičemž rodičovská zodpovědnost, jako i vzájemná práva a povinnosti mezi ním a jeho původní, respektive biologickou rodinou zanikají. Tato práce sleduje také objasnění problematiky osvojení s důrazem na její právní rozměr z hlediska současné legislativy, a to zkoumáním všeobecných podmínek a předpokladů, jejichž naplnění vyžaduje zákon pro vyslovení osvojení, a také přiblížit a podrobně vysvětlit konání na soudě týkající se osvojení. Touto prací přiblížíme též rodinně právní vztahy, přičemž za základní rodinně právní vztah je třeba pokládat vztah mezi přirozenými rodiči a dětmi, který bezprostředně odráží materiální biologický svazek vznikající mezi rodiči a dětmi v důsledku zplození a narození dítěte. Při zpracovávání této bakalářské práce je kladen důraz také na náhradní rodičovský a příbuzenský vztah, který tu vzniká bez materiálního vztahu pokrevního příbuzenstva na základě právní skutečnosti osvojení. 7

8 Jednotlivými cíli bakalářské práce je vysvětlit především účel, pojem a podstatu, předpoklady a podmínky, druhy a právní následky osvojení, a také průběh konání o osvojení a o osvojitelnosti. V samostatné kapitole se věnujeme všem existujícím formám náhradní péče, abychom dokázali, že osvojení je z hlediska právního postavení dítěte nejvýhodnějším typem náhradní rodinné péče. Poslední kapitola je věnována mezistátnímu osvojení, které má v době současné intenzivní globalizace neopomenutelný význam v oblasti náhradní rodinné péče s důrazem na mezinárodní úmluvy, kterými je Slovenská republika vázaná. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že hlavním cílem této práce je poskytnout ucelenou analýzu úpravy institutu osvojení ve slovenském právním pořádku s poukazem na neopomenutelný význam mezistátního osvojení. 8

9 1 Formy náhradní péče Náhradní péče je výraz, který je úzce spjatý s problematikou dětí, které nemůžou vyrůstat ve vlastní rodině a s vlastními rodiči, a to z jakýchkoliv důvodů. Podle Zákona o rodině č. 36/2005 Z. z. ve znění pozdějších předpisů je náhradní péče vícero osobitně uspořádaných, na sebe navazujících a vzájemně se podmiňujících dočasných opatření, která nahrazují osobní péči rodičů o nezletilé dítě v případech, pokud ji rodiče nezabezpečují anebo nemůžou zabezpečit. Formy náhradní péče na Slovensku můžeme rozdělit na ústavní nebo institucionální a rodinné. Mezi rodinné formy náhradní péče patří svěření nezletilého dítěte do osobní péče jiné fyzické osoby než rodiče, tj. náhradní osobní péče a také pěstounská péče. Zákon o rodině č. 36/2005 Z. z. přesně vymezuje obsah jednotlivých forem, kde na první místo dává náhradní osobní péči, poté pěstounskou péči a nakonec ústavní péči. O umístění dítěte do všech forem náhradní péče rozhoduje soud, s výjimkou umístění dítěte do profesionální náhradní rodiny, která je v kompetenci subjektů ústavní péče. Mezi formy náhradní péče, které se maximálně přibližují náhradní rodinné péči, patří i péče v profesionální rodině, kterou může zřídit subjekt na vykonávání ústavní péče nařízené soudem. Přesný obsah této formy ústavní péče vymezuje Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálně právní ochraně dětí a o sociální kuratele a o změně a doplnění některých zákonů. Slovenská republika je v rámci Evropské unie z 27 členských států na 8. místě s nejvyšším počtem dětí umístěných v ústavech dětských domovů. Na posledních místech jsou krajiny Velká Británie, Norsko, Island a Slovinsko s rozvinutým sociálním systémem, které nemají téměř ani jedno dítě do tří let umístěné v ústavní péči. Ke zlepšení této situace může na Slovensku významně přispět i zřizování profesionálních rodin. 1 Odebrání dítěte z rodiny je radikálním zásahem do rodičovských práv, a proto zákon podrobně upravuje podmínky jednotlivých forem náhradní péče. Osobitné místo mezi nimi z důvodu nejdokonalejšího nahrazení biologické rodiny patří osvojení. Rozdíly oproti jiným formám náhradní péče spočívají především v jeho časové neomezenosti, nezachovává se rodičovský vztah a práva a povinnosti z něho plynoucí ani v minimálním rozsahu, vzniká příbuzenský vztah s příbuznými osvojitele. 1 Matějček Zdeněk, Náhradní rodinná péče - průvodce pro odborníky, osvojitele a pěstouny,

10 Adopce je forma náhradního rodičovství, která se nejvíce přibližuje biologickému vztahu mezi rodiči a dětmi Osvojení Osvojení je jednou z forem náhradní rodinné péče. Jde o rodinně - právní vztah, který vzniká mezi osvojitelem (žadatelem) a osvojencem (dítětem) rozhodnutím soudu. Zatímco přirozený rodičovský právní vztah má svůj základ v biologickém svazku rodiče a dítěte, při osvojení vzniká vztah rodiče a dítěte uměle na základě soudního rozhodnutí. 3 Holub vysvětluje, že osvojení je institut, který má v největší možné míře vytvořit vztahy, jaké jsou mezi rodiči a jejich dětmi tam, kde se přirozené podmínky pro rodičovský vztah nemohou v plné míře uplatnit. 4 Smyslem osvojení je především vytvoření vhodného prostředí (chybějícího nebo nefunkčního) pro příznivý vývoj dítěte, neboť rodinné prostředí se z tohoto hlediska považuje za nejideálnější prostředek. Účel osvojení se sleduje nejen na straně osvojence, ale také na straně osvojitelů, kterým tento institut umožní uspokojení potřeby realizace rodičovského instinktu. Zpravidla jde o manžele (stejně však i osamělé osoby), kteří z různých příčin nemůžou mít vlastní děti a pociťují potřebu této realizace, chtějí dítěti poskytnout náklonnost, ve výchově a v péči o dítě hledají naplnění osobního života a dosáhnutí osobního štěstí. Osvojení může současně vést ke stabilizaci vzájemných manželských vztahů a k naplnění smyslu jejich společného manželského života Pěstounská péče Ne všechny případy vytvoření náhradní rodiny pro dítě se dají řešit osvojením. V případech, kdy dítě vychovávají jeho rodiče, ale z různých příčin, kvůli kterým se nemůžou o dítě delší dobu starat, byl vytvořen institut náhradní rodiny, tj. pěstounské rodiny, kdy se o dítě stará pěstoun. 2 Schooler Jayne E., Adopcia vzťah založený na sľube, 1993, str Kubíčková Gabriela, Náhradná rodinná výchova detí, Bratislava 1990, str Holub Milan, Zákon o rodině a předpisy souvisící, 1977, str Horváth Edmund, Varga Erik, Komentár k zákonu o rodine Z. č. 36/2005,

11 Podle Matějčka je pěstounská péče zvláštní formou státem řízené a kontrolované náhradní rodinné výchovy, která zajišťuje dostatečné hmotné zabezpečení dítěte i přiměřenou odměnu těm, kteří se ho ujali. 6 Pěstounům náleží právo rozhodovat o běžných věcech nezletilého dítěte, k výkonu mimořádných záležitostí žádají souhlas rodičů, popřípadě za ně rozhodnutí vydává soud. O svěření dítěte do pěstounské péče rozhoduje soud. Pěstounská péče může být také zrušena a to v době jejího trvání také rozhodnutím soudu. Důležité je vzpomenout, že po svěření dítěte do této péče není styk původních rodičů s dítětem zásadně vyloučen. Rozhodování o nejdůležitějších otázkách týkajících se například cestování dítěte do zahraničí nebo o volbě povolání, zůstává vyhrazeno pokrevním rodičům, pokud nejsou rodičovských práv zbaveni. Z uvedeného vyplývá, že pěstoun není zákonným zástupcem dítěte. Pěstounskou péči jako jednu z forem náhradní péče upravuje Zákon č. 265/1998 Z. z. o pěstounské péči a o příspěvcích pěstounské péči ve znění pozdějších předpisů, přičemž 2-10 byly Zákonem o rodině č. 36/2005 Z. z. zrušené. 1.3 Náhradní osobní péče Svěření dítěte do osobní péče jiné fyzické osoby než rodiče upravuje 45 až 47 platného Zákona o rodině. Zákon umožňuje, aby bylo dítě svěřeno jinému občanovi než rodiči, který zabezpečí jeho řádnou výchovu, přičemž tento občan nemá nárok na odměnu za činnosti souvisící s výchovou svěřeného dítěte. O svěření dítěte do náhradní osobní péče rozhoduje soud. Jelikož jde o závažné rozhodnutí, je nezbytné, aby osoba, které má být dítě svěřeno, splňovala předpoklady zabezpečující řádnou výchovu dítěte v jeho nejlepším zájmu. Dítě je možné svěřit do náhradní osobní péče jen osobě s trvalým pobytem na území Slovenské republiky, musí mít způsobilost na právní úkony v plném rozsahu a také splňovat osobní předpoklady a to především zdravotní, osobnostní a morální. Je nutné podotknout, že svěřením nezletilého dítěte do náhradní osobní péče není dotknuta vyživovací povinnost rodiče vůči dítěti. 6 Matějček Zdeněk, Náhradní rodinná péče - průvodce pro odborníky, osvojitele a pěstouny, 1999, str

12 Tato možnost náhradní péče se využívá nejčastěji v případě svěření dítěte do péče prarodičů nebo blízkých členů rodiny Ústavní péče Profesionální rodina není formou náhradní rodinné péče, ale formou ústavní péče. Profesionální náhradní rodič poskytuje péči dětem s nařízenou ústavní výchovou ve svém vlastním rodinném prostředí a to dvacet čtyři hodin denně. V tomto je výkon profesionálního rodičovství svou formou podobný náhradní rodinné péči. Profesionální náhradní rodina je však organizační součástí dětského domova. Profesionální náhradní rodičovství není rodinně právním, ale pracovně právním vztahem. Profesionální rodič podepíše pracovní smlouvu s dětským domovem a stává se jeho zaměstnancem, přičemž jeho pracovní náplní je výchova dítěte. Jeden profesionální rodič může mít v osobní péči maximálně tři děti. Do profesionální náhradní rodiny je vhodné svěřit i starší dítě, či dítě s různými výchovnými problémy nebo dítě tělesně či duševně postižené. 8 Je nutné si uvědomit, že náhradní osobní péče i pěstounská péče mají přednost před ústavní péčí

13 2 Pojem a podstata osvojení Podle Plankové je osvojení právním prostředkem na založení umělého rodičovského vztahu, v důsledku kterého dítě nabývá vůči osvojiteli takové právní postavení, jako kdyby bylo jeho vlastním dítětem. 9 Vodák vnímá osvojení jako právní jednání, kterým někdo přijímá za vlastní osobu od něho nepocházející a poskytuje jí práva pokrevního potomka. 10 Osvojení je akt, kterým si osvojitel osvojuje cizí dítě, a kterým se dítě dostává do rodinně - právního vztahu s osvojitelem a s jeho příbuznými. Je to také poměr mezi osvojencem a osvojitelem a příbuznými osvojitele, který vzniká v důsledku osvojení. Zákonná úprava osvojení zahrnuje samotný akt osvojení, jako i jeho právní následky, tj. vznik nových rodinně - právních poměrů založených osvojením, respektive zánik rodinně - právních poměrů osvojence k jeho původní rodině. Je ale nutné podotknout, že mezi oběmi těmito skutečnostmi je rozdíl a to takový, jaký je mezi příčinou a následkem. Je potřebné přesně rozlišovat mezi právní skutečností, kterou se osvojení dítěte uskutečňuje, a mezi právními následky, které způsobuje skutečnost zakládající osvojení dítěte. 11 Pokud vycházíme z těchto úvah, je možné za osvojení dítěte považovat pouze akt, kterým osvojitel přijímá cizí dítě za svoje, a kterým vytváří pro osvojené dítě nové rodinné a výchovné prostředí. Právní vztahy, které v důsledku osvojení vznikají mezi osvojencem a osvojitelem a jeho příbuznými, respektive které mezi osvojencem a jeho původní rodinou zanikají, nemůžeme ztotožňovat s osvojením, jelikož jsou již jeho právními následky. Zákon klade důraz při právním postavení osvojence na náhradní rodičovský a příbuzenský vztah, který vzniká bez materiálního vztahu pokrevního příbuzenstva na základě právní skutečnosti osvojení. Ve slovenském právním pořádku se právní postavení dítěte narozeného mimo manželství neodlišuje od postavení dítěte narozeného v manželství, takže dítě osvojením nabývá postavení dítěte narozeného v manželství. 9 Planková Oľga, Osvojenie dieťaťa, 1979, str Vodák Pavel a kol., Problémy osvojení dětí, Státní zdravotnické nakladatelství, 1967, str Planková Oľga, Osvojenie dieťaťa, 1979, str

14 V komentáři Pavelkové, Kubíčkové a Čečotové k 97 odstavce 1 Zákona o rodině č. 36/2005 Z.z. je vícekrát vzpomenuto, že osvojení jako rodinně - právní institut spočívá v tom, že se jím mění osobní stav osvojovaného nezletilého dítěte. 12 Rodičovská zodpovědnost, jako i vzájemná práva a povinnosti mezi dítětem a jeho původní (biologickou) rodinou zanikají, osvojenec vstupuje do rodiny osvojitele, nabývá právní postavení jeho dítěte. Mezi osvojencem a příbuznými osvojitele vzniká příbuzenský poměr ve stejném poměru, jako když jde o vlastní osvojitelovo dítě. Horváth a Varga se zmiňují o tom, že institut osvojení byl známý už v římském právu. V historickém vývinu se měnily jen jeho podmínky a účel. Jde o právní konstrukci (znění "stejný vztah, jaký je mezi rodiči a dětmi", vyjadřuje, že pokrevní základ rodičovství není možné ani normativně nahradit) zasahující do osobního stavu, která uměle nahrazuje závažný společenský vztah a jeho biologický základ. Rodičovství tu vzniká na základě právní skutečnosti, kterou je rozhodnutí soudu, a ne zplozením dítěte Pavelková Bronislava, Kubíčková Gabriela, Čečotová Vlasta, Zákon o rodine Komentár s judikatúrou, Horváth Edmund, Varga Erik, Komentár k zákonu o rodine Z. č. 36/2005,

15 3 Účel osvojení Osvojení je velmi starý institut, kterého obsah se v průběhu dějin měnil podle toho, jakému účelu mělo osvojení v dané společnosti sloužit. Hlavním společenským účelem osvojení je zabezpečit osvojenci rodinné prostředí a rodinnou výchovu v rodině osvojitele. 14 Především tento společenský účel musí sledovat státní orgán, který rozhoduje o osvojení. Soud může o osvojení rozhodnout jedině tehdy, když je ku prospěchu dítěte i společnosti, tj. tehdy, kdy jsou splněny všechny předpoklady potřebné na vytvoření vhodného výchovného a rodinného prostředí u budoucího osvojitele, a když je v zájmu dítěte i společnosti nezbytné zabezpečit mu náhradní rodinné prostředí. K osvojení dítěte dochází zpravidla tehdy, když dítě nemá rodiče, anebo když se o něj jeho rodiče nechtějí anebo nemůžou starat. Předpokladem osvojení je však současně i to, že se najde vhodná osoba, která je ochotná dítě osvojit, vytvořit mu vhodné rodinné prostředí, vykonávat vůči němu rodičovská práva a plnit rodičovské povinnosti. O osvojení dítěte se nejčastěji uchází osoby (manželé), kteří z nejrůznějších příčin nemůžou mít vlastní dítě, a které v osvojení cizího dítěte vidí možnost naplnění svého osobního života novými úlohami a cíli.. Mnozí bezdětní manželé těžko snáší bezdětnost svého manželství a v úloze výchovy dítěte vidí další obohacení svého společného života, které přispívá k samotného rozvoji osobnosti manželů jako rodičů i ke stabilitě jejich vzájemných vztahů. Na základě toho můžeme konstatovat, že dalším důležitým společenským účelem osvojení je poskytnout možnost vychovávat dítě i těm osobám, které nemůžou mít vlastní dítě, přestože po něm touží, a které jsou ochotné svou lásku a náklonnost věnovat osvojenému dítěti. Tím, že se osvojitel chce věnovat osvojenému dítěti jako vlastnímu dítěti, se kterým je svázán biologickým svazkem, vytváří se současně i podmínky pro vhodné rodinné a výchovné prostředí. Další neméně důležitý společenský účel osvojení je tedy nahradit osvojenci chybějící, anebo nevhodné, respektive nedostatečné rodinné prostředí novým výchovným a rodinným prostředím. Společnost všestranně podporuje rodiče při řádném výkonu jejich práv a povinností, ale také prostřednictvím svých orgánů zasahuje do vztahu mezi rodiči a dětmi. 14 Planková Oľga, Osvojenie dieťaťa, 1979, str

16 4 Předpoklady a podmínky osvojení Osvojením dítěte vznikají důležité rodinně právní poměry s dlouhodobými a rozsáhlými právními účinky. Dítě se dostává do nového rodinného prostředí osvojitele, čímž vznikají nové rodinně právní vztahy a zanikají rodinně právní vztahy osvojence k původní rodině. Osvojení je vždy citelným zásahem do právního postavení osvojence, do postavení rodiny osvojitele a také do postavení rodičů, proto musí být vázáno na určité zákonné předpoklady, za kterých přichází do úvahy. Při osvojení jde tedy o rozsáhlou změnu stavu osvojovaného dítěte, a proto zákon ustanovuje nejen celou řadu podmínek, které se musí splnit, aby mohlo k osvojení dojít, ale také způsob vzniku osvojení. 15 Základními předpoklady osvojení jsou nedostatečné nebo chybějící rodinné prostředí, zájem dítěte a společnosti na vytvoření nového rodinného prostředí a také vůle budoucího osvojitele osvojit dítě. Tyto předpoklady nepřímo vyplývají ze Zákona o rodině č. 36/2005 Z. z. 4.1 Podmínky na straně osvojitele Dle 98 Zákona o rodině se osvojitelem může stát jen fyzická osoba, která má způsobilost na právní úkony v plném rozsahu, osobní předpoklady, především zdravotní, osobnostní a morální, je zapsána do seznamu žadatelů o osvojení podle osobitného předpisu a způsobem svého života a života osob, které s ní žijí v domácnosti, zaručuje, že osvojení bude v zájmu nezletilého dítěte. Osvojením vzniká mezi osvojitelem a osvojencem takový poměr, jak je mezi rodiči a dětmi, a proto osvojitel vykonává všechna práva a povinnosti rodičů. Společnost má zájem, aby osvojitel vykonával tato práva a povinnosti v souladu s požadavky, které klade zákon na výkon rodičovských práv. Aby osvojitel mohl zodpovědně plnit všechny úlohy, které se od osoby nahrazující přirozeného rodiče očekává, musí splňovat určité zákonem ustanovené subjektivní podmínky, bez kterých nemůže dítě osvojit. 15 Češka Zdeněk a kol., Československé rodinné právo, 1986, str

17 Jak jsme již uvedli, osvojitelem nemůže být ten, kdo nemá způsobilost na právní úkony, protože podle 28 odstavce 3 platného Zákona o rodině rodičovská práva a povinnosti nemůže vykonávat rodič, který nemá způsobilost na právní úkony v plném rozsahu. Jelikož osvojitel vykonává rodičovská práva a povinnosti, může se stát osvojitelem jen tehdy, má li způsobilost na právní úkony v plném rozsahu. Podmínkou způsobilosti na osvojení je plnoletost osvojitele a to bez rozdílu, či ji nabyl dovršením osmnáctého roku věku nebo uzavřením manželství. Základní podmínkou každého osvojení je odůvodněný předpoklad, že se jím dosáhne zabezpečení správného vývoje osvojovaného dítěte. Proto zákonodárce klade na osvojitele určité osobní předpoklady, ze kterých uvádí především zdravotní, osobnostní a morální. Osvojitelem může být tedy jen ten, kdo má dobrý zdravotní stav, který mu umožňuje převzít funkci rodiče se všemi důsledky. Osvojením přebírá osvojitel rodičovská práva a povinnosti vůči dítěti, především dlouhodobou osobní a hmotnou péči zpravidla do věku, kdy bude schopné živit se samostatně. Proto osvojitelův zdravotní stav musí aspoň pravděpodobně zaručovat zabezpečení této dlouhodobé péče. Proti účelu osvojení by bylo například to, že by byl osvojitel nevyléčitelně nemocný a vzhledem na to není pravděpodobné, že se dožije delšího věku, nebo pokud osvojitel trpí nakažlivou chorobou, v důsledku které by mohl nákazou ohrozit i osvojence. V rámci zjišťování této podmínky je potřebné vzít do úvahy i choroby tělesného charakteru. Velmi důležité je zkoumat psychický stav osvojitele, protože duševní choroby přímo ovlivňují právní způsobilost stát se osvojitelem. Zájem na řádné výchově dítěte vedl zákonodárce k tomu, že explicitně mezi předpoklady, které musí osvojitel splňovat, uvádí i osobnostní a morální předpoklady, čímž sleduje zabezpečení všestranné výchovy osvojence v novém prostředí z rozumové i mravní stránky. Je proto důležité, aby se soud zabýval také charakterovými a morálními vlastnostmi osvojitele. Podmínkou je také, že fyzická osoba, která chce osvojit dítě, musí být zapsána do seznamu žadatelů o osvojení. Osvojitel a osoby, které s ním žijí ve společné domácnosti, mají být způsobem života osvojenci vzorem, a proto může být osvojitelem jen ten, kdo po mravní stránce zaručuje úspěch osvojení a poskytuje dostatečnou záruku řádné výchovy dítěte. Pokud osvojitel žije nebo žil v manželství, mělo by se zjišťovat, v jakém rodinném prostředí žije, 17

18 zájmu. 19 Pokud jde o věk dítěte, tak už z účelu osvojení vyplývá, že osvojit lze pouze především jak se stará o děti, jak je vychovává a jestli nezanedbává povinnosti vůči své rodině. Také je potřebné prozkoumat, jaké osoby žijí s osvojitelem ve společné domácnosti. Tato podmínka se nevztahuje na případ, pokud osvojitel je manželem rodiče nezletilého dítěte. 16 Tradiční podmínka přiměřeného věkového rozdílu je zakotvena v 99 platného Zákona o rodině v odstavci 1. V praxi soudy považují za přiměřený věkový rozdíl takový, jaký je běžný mezi rodiči a dětmi. Požadavek má směřovat spíše na případy, kdy by věkový rozdíl mezi osvojencem a osvojitelem byl příliš malý. Jelikož specifickým znakem rodinně právních vztahů je emocionální, respektive osobní prvek a v případě osvojení se emocionální spojení mezi subjekty tohoto vztahu vytváří až v průběhu existence tohoto vztahu (9-měsíční předosvojitelská péče), nejeví se jako vhodné zakotvit kogentně určité maximální věkové hranice pro osvojitele. 17 Požadavek zákona, aby byl mezi osvojitelem a osvojencem přiměřený věkový rozdíl, plyne z toho, že osvojenecký poměr má nastoupit místo přirozeného poměru mezi rodiči a dítětem Podmínky na straně osvojence V platném Zákonu o rodině v ustanovení 99 Zákona o rodině v odstavci 2 je zakotvena podmínka, že osvojit si je možné pouze nezletilé dítě, pokud je osvojení v jeho nezletilé dítě, protože pouze u nezletilého dítěte se může naplnit zákonem předpokládaný účel osvojení, tj. vytvořit dítěti, které nemá vhodné rodinné a výchovné prostředí, náhradní rodinné a výchovné prostředí v rodině osvojitele. Tato potřeba už u plnoleté osoby nepřichází v úvahu. Z toho vyplývá, že osvojit si je možné dítě od jeho narození až do dovršení osmnácti let věku. 16 Illášová Milada, Zákon o rodine s dôvodovou správou, komentárom a judikatúrou, Vzory právnych podaní podľa Zákona o rodine, Pavelková Bronislava, Kubíčková Gabriela, Čečotová Vlasta, Zákon o rodine Komentár s judikatúrou, Holub Milan, Zákon o rodině a předpisy souvisící, 1977, str Automatizovaný systém právních informací, Zákon o rodine č. 36/2005 Z. z. 18

19 Nesmíme též zapomenout, že ve slovenském právním pořádku dítě dovrší plnoletosti také uzavřením manželství v šestnácti letech věku se souhlasem soudu, kdy ale nepřichází v úvahu osvojení takového dítěte, které manželství uzavřelo před dosáhnutím osmnácti let věku. Také nepřichází v úvahu osvojení tzv. nascitura, tj. ještě nenarozeného, ale již počatého dítěte, jelikož dítě před narozením ještě nemá právní subjektivitu a právním subjektem se stává až po narození. Překážkou osvojení není, pokud už má nezletilý osvojenec sám dítě, které se narodilo mimo manželství. Tím, že se nezletilé osobě narodilo dítě, nestává se plnoletou, a podle 28 odstavce 3 platného Zákona o rodině nenabude ani rodičovská práva ke svému dítěti, protože nemá způsobilost na právní úkony v plném rozsahu. Porovnáme li Zákon o rodině č. 94/1963 Zb., který je dodnes platný na území České republiky, zjistíme z 75, že osvojit si lze jen nezletilé dítě starší jednoho roku, což na území Slovenska již neplatí. Když zákonodárce uvádí, že osvojit je možné pouze nezletilé dítě, pokud je osvojení v jeho zájmu, myslí tím, že zájem nezletilého si nezbytně vyžaduje, aby mezi osvojencem a osvojitelem byl citový vztah, popřípade aby se zavčasu vytvářely podmínky na to, aby se citový vztah, jaký je obvyklý mezi rodiči a dětmi mohl vytvořit. Právě proto je potřebné zkoumat, jestli osvojení bude v zájmu nezletilého dítěte. Především je potřebné zkoumat, jestli rodinné prostředí, do kterého se má dítě osvojením dostat, bude pro něj příznivé nejen z hlediska hmotného zabezpečení, ale také z výchovného hlediska. Základní podmínkou osvojení je prospěch nezletilého a společnosti. Tato podmínka osvojení nesmí být nikdy opomenuta a musíme ji chápat tak, že konání a rozhodnutí soudu sleduje ten cíl, aby nezletilému dítěti bylo zajištěno chybějící rodinné a výchovné prostředí, které by zaručovalo jeho řádnou výchovu, která je v souladu s výchovnými cíli společnosti Souhlas k osvojení Zákonodárce v Zákoně o rodině č. 36/2005 Z. z. v 100 uvádí, že pokud je osvojitel manželem rodiče nezletilého dítěte, může osvojit nezletilé dítě jen se souhlasem druhého manžela; souhlas není potřebný, pokud druhý manžel ztratil způsobilost na právní 20 Pavelková Bronislava, Kubíčková Gabriela, Čečotová Vlasta, Zákon o rodine Komentár s judikatúrou,

20 úkony nebo pokud je obstarání souhlasu spojené s těžko překonatelnou překážkou. Co je v daném případě těžko překonatelnou překážkou, záleží na posouzení okolností konkrétního případu. Taková situace může nastat v případě, pokud je rodič dítěte nezvěstný, když se zdržuje v zahraničí a místo jeho pobytu není známo. Skutečnost, že manželé nežijí spolu nebo přerušili manželské soužití, sama o sobě nestačí na to, aby manžel rodiče nezletilého dítěte mohl osvojit dítě bez souhlasu druhého manžela, ale musí být splněna podmínka, že obstarání toho souhlasu je spojeno s výše uvedenou těžko překonatelnou překážkou. V 101 platného Zákona o rodině je uvedena další hmotně právní podmínka a tou je souhlas zákonného zástupce osvojovaného dítěte a při splnění zákonných podmínek i souhlas dítěte. Narozdíl od 29 odstavce 1 není určena věková hranice. V právní teorii i aplikační praxi byly v tomto směru pochybnosti, jestli je nutné žádat souhlas k osvojení rodiče, který je v době rozhodování o osvojení sám nezletilý. K nejednoznačnému výkladu přispívala také původní právní úprava 34 odstavce 2, kdy soudní praxe vycházela z toho, že nezletilý rodič nemá v tomto případě rodičovská práva, a tedy ani právo zákonného zastoupení svého dítěte. Tento závěr byl zmírněn výkladem 181 odstavcem 2 Občanského soudního pořádku, který mluví jen o způsobilosti na právní úkony, takže v porovnání s původním 34 odstavcem 2 platného Zákona o rodině se nezmiňuje o způsobilosti na právní úkony v plném rozsahu. Z čehož vyplývá, že také nezletilý rodič je soudní praxí považován za účastníka konání o osvojení. Soud ho tedy vyslechne a při celkovém posouzení věci musí na jeho názor přihlížet. 21 Souhlas rodičů s osvojením je projevem výkonu rodičovských práv, a proto mají oba rodiče stejné právo vyjádřit se, ať už kladně nebo záporně k osvojení svého dítěte. Pokud jeden z rodičů odmítne souhlas, soud nemůže rozhodnout o osvojení. Z osobní povahy rodičovských práv a povinností vyplývá, že rodič musí osobně projevit svůj souhlas, nesmí se přitom dát zastoupit. Není přípustné ani vzájemné zastupování rodičů, ani pokud jsou manželi. Souhlas rodičů s osvojením dítěte nebo jeho odmítnutí se nemusí odůvodnit, a proto soud rozhodující o osvojení nehodnotí správnost postoje zákonného zástupce. Odmítnutí souhlasu rodiče soud nemůže nahradit svým rozhodnutím ani pokud by zjistil, že je bezdůvodné, a že je v rozporu se zájmem nezletilého dítěte. 21 Pavelková Bronislava, Kubíčková Gabriela, Čečotová Vlasta, Zákon o rodine Komentár s judikatúrou,

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_16_PRÁVO_2.04_Náhradní rodinná výchova. Výkladová prezentace k tématu Náhradní rodinná výchova

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_16_PRÁVO_2.04_Náhradní rodinná výchova. Výkladová prezentace k tématu Náhradní rodinná výchova Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_13_RODINNÉ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. Ročník: 1.-4. ročník studijních oborů, 1.-3. ročník učebních oborů

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. Ročník: 1.-4. ročník studijních oborů, 1.-3. ročník učebních oborů Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.07 Téma sady: Rodinné právo rodiče a děti Ročník: 1.-4. ročník

Více

Průvodce pro náhradní rodinnou péči

Průvodce pro náhradní rodinnou péči Průvodce pro náhradní rodinnou péči Jak na náhradní rodinnou péči V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném a harmonickém prostředí své rodiny, právem a povinností rodičů je výchova a péče o děti. Bohužel

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Rodinné právo III/2 VY_32_INOVACE_197 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu

Více

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. cílová skupina: žáci sekundy cílem

Více

Průvodce osvojením. Jak na osvojení

Průvodce osvojením. Jak na osvojení Průvodce osvojením Jak na osvojení Opuštěné dítě je dítě, které se ne vlastní vinou ocitlo bez vlastní rodiny a není naděje na změnu poměrů v biologické rodině. Je proto žádoucí, aby společnost nalezla

Více

P r ů v o d c e p r o z á j e m c e o n á h r a d n í r o d i n n o u p é č i

P r ů v o d c e p r o z á j e m c e o n á h r a d n í r o d i n n o u p é č i P r ů v o d c e p r o z á j e m c e o n á h r a d n í r o d i n n o u p é č i Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném a harmonickém prostředí své rodiny,

Více

Náhradní rodinná péče. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje.

Náhradní rodinná péče. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Náhradní rodinná péče Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová Náhradní rodinná péče Náhradní rodinná péče Rodiči

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

RODINNÉ PRÁVO DEFINICE, PRAMENY

RODINNÉ PRÁVO DEFINICE, PRAMENY RODINNÉ PRÁVO OSNOVA: Definice, prameny Manželství vznik, důvody neplatného manželství, zánik Přímá a pobočná linie Vztahy mezi manželi Vztahy mezi rodiči a dětmi Náhradní výchova Vyživovací povinnosti

Více

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník kód předmětu: B_CPr_3 Civilní právo 3 Nový občanský zákoník RODINNÉ PRÁVO David Hozman (2013) hozmand@seznam.cz nebo 21078@mail.vsfs.cz Legislativa ústavní základ v článku 32 Listiny základních práv a

Více

Je poskytována dětem bez rodiny nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině.

Je poskytována dětem bez rodiny nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině. Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada PRÁVO, DUM

Více

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_42 Datum: 6.1.

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_42 Datum: 6.1. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Občanská nauka Ročník:

Více

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Novela zákona o OSPOD vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 401/2012 Sb. S účinností od 1.1.2013. Zasazení novely v,,legislativním rámci do

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO RODIČE A DĚTI, NÁHRADNÍ RODINNÁ VÝCHOVA

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO RODIČE A DĚTI, NÁHRADNÍ RODINNÁ VÝCHOVA KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO RODIČE A DĚTI, NÁHRADNÍ RODINNÁ VÝCHOVA VZTAH RODIČŮ A DĚTÍ Jak už bylo řečeno v předešlé prezentaci, každý rodič má vůči svým nezletilým potomkům rodičovskou

Více

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Opatrovnické řízení 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná

Více

Kapitoly z rodinného a trestního práva. přednáška 2. 4. 2009

Kapitoly z rodinného a trestního práva. přednáška 2. 4. 2009 Kapitoly z rodinného a trestního práva přednáška 2. 4. 2009 Vztahy dítěte k nevlastnímu rodiči Na výchově dítěte se podílí i manžel, který není rodičem dítěte (tzv. nevlastní rodič ), za předpokladu, že

Více

Pěstounská péče je institut natolik rozmanitý, jak rozmanité jsou samotné životní příběhy dětí. Někde jsou kontakty s rodiči časté, v jiných případech třeba žádné. Někdy žije dítě v pěstounské rodině až

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Člověk a právo Cílová skupina 3. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Materiál je zaměřen na právní vztahy mezi rodiči a dětmi, na právní ochranu dítěte. Má

Více

JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D. Právnická fakulta Masarykovy Univerzity v Brně

JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D. Právnická fakulta Masarykovy Univerzity v Brně PRÁVNÍ ASPEKTY PŘÍMÉHO OSVOJENÍ JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D. Právnická fakulta Masarykovy Univerzity v Brně I. Úvodem Institut osvojení patří mezi tradiční instituty rodinného práva. Ve většině právních

Více

Předmět: upravuje vztahy majetko-právní a osobní, rodinné a pracovní vztahy Prameny: Občanský zákoník, Občanský soudní řád

Předmět: upravuje vztahy majetko-právní a osobní, rodinné a pracovní vztahy Prameny: Občanský zákoník, Občanský soudní řád Otázka: Odvětví práva soukromého Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Mel Předmět: upravuje vztahy majetko-právní a osobní, rodinné a pracovní vztahy Prameny: Občanský zákoník, Občanský soudní

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.05 Téma sady: Občanské právo dědické právo Ročník: Nástavbové

Více

Domácnost a formy soužití

Domácnost a formy soužití Domácnost a formy soužití Společně posuzované osoby Posuzují se společně s žadatelem Nejčastěji rodina, vždy se společně posuzují rodiče a nezaopatřené děti, manželé a registrovaní partneři Popř. patří

Více

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Uzavření manželství Náležitosti sňatku Narození dítěte cizinci Rozvod, výživa a výchova nezletilých dětí v době po rozvodu manželství Rozvod manželství

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Soukromé právo právo rodinné VY_32_INOVACE_10_11. Mgr. Jan Hrazdira hrazdira@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Soukromé právo právo rodinné VY_32_INOVACE_10_11. Mgr. Jan Hrazdira hrazdira@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

PĚSTOUNSKÁ PÉČE. Zdeňka Králíčková, 2008

PĚSTOUNSKÁ PÉČE. Zdeňka Králíčková, 2008 PĚSTOUNSKÁ PÉČE Zdeňka Králíčková, 2008 ÚČEL výkon osobní péče o nezletilé dítě po dobu, po kterou nemohou rodiče o dítě osobně pečovat dočasnost pravidelné osobní kontakty rodiče s dítětem není-li to

Více

Zdeňka Králíčková, 2007

Zdeňka Králíčková, 2007 PĚSTOUNSKÁ PÉČE Zdeňka Králíčková, 2007 ÚČEL výkon osobní péče o nezletilé dítě po dobu, po kterou nemohou rodiče o dítě osobně pečovat dočasnost pravidelné osobní kontakty rodiče s dítětem není-li to

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 115/2006 Sb. ze dne 26. ledna 2006. o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 115/2006 Sb. ze dne 26. ledna 2006. o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 115/2006 Sb. ze dne 26. ledna 2006 o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů Změna: 261/2007 Sb., 362/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 41/2009

Více

SSOS_ON_1.08 Rodinné právo

SSOS_ON_1.08 Rodinné právo Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ON_1.08

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

272/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 10. července 2001, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb.

272/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 10. července 2001, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb. 272/2001 Sb. ZÁKON ze dne 10. července 2001, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I

Více

7. POJMOVÉ ZNAKY PRÁVNÍHO

7. POJMOVÉ ZNAKY PRÁVNÍHO TEORIE PRÁVA 7. POJMOVÉ ZNAKY PRÁVNÍHO VZTAHU Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz PRÁVNÍ VZTAH Právní vztah je společenský vztah mezi nejméně dvěma konkrétně určenými právními subjekty, upravený právními

Více

Oddíl 5 Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí

Oddíl 5 Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí Oddíl 5 Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí Až doposud jsme se zabývali problematikou úpravy poměrů nezletilých dětí, jejíž vyřešení je podmínkou rozvodu rodičů. Nutno však konstatovat, že zákonná

Více

Informační systém evidence obyvatel

Informační systém evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel, upravený zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),

Více

Pracovní profily jednotlivých pozic

Pracovní profily jednotlivých pozic Pracovní profily jednotlivých pozic Péče o dítě opatrovník Splňuje vyšší odborné či vysokoškolské vzdělání v oboru se zaměřením na sociální práci, sociální pedagogiku, sociálně-právní činnost, sociální

Více

Střídavá péče v judikatuře Ústavního soudu. Kateřina Šimáčková

Střídavá péče v judikatuře Ústavního soudu. Kateřina Šimáčková Střídavá péče v judikatuře Ústavního soudu Kateřina Šimáčková Úvod Škodí střídavá péče dětem? Motivy pro střídavou péči (její zneužívání) Argument zdravého rozumu a předsudky Mainstreaming střídavé péče

Více

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY. březen 2014. (zpracováno v souladu s platnou legislativou)

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY. březen 2014. (zpracováno v souladu s platnou legislativou) NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY březen 2014 (zpracováno v souladu s platnou legislativou) 1. Kde a jakým způsobem lze požádat o svěření dítěte do náhradní rodinné péče? Žádosti o zařazení do evidence žadatelů o přijetí

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : 227. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech

Více

Způsobilost k právním úkonům. Právní ochrana lidí s postižením

Způsobilost k právním úkonům. Právní ochrana lidí s postižením Způsobilost k právním úkonům Právní ochrana lidí s postižením 1 Rozhodování lidí s postižením Autonomní - Člověk rozhoduje samostatně, nese důsledky svých rozhodnutí sám a je za ně odpovědný. Náhradní

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) Sociálně právní ochrana dětí VK Mezioborová spolupráce v rámci

Více

Výběr pěstounských rodin v ČR a ve Švýcarsku

Výběr pěstounských rodin v ČR a ve Švýcarsku Výběr pěstounských rodin v ČR a ve Švýcarsku Dnes již není pochyb o tom, že pro zdravý a šťastný vývoj a život dítěte je nejlepší, vyrůstá-li ve své biologické rodině. Pokud však tato rodina není funkční,

Více

Perspektivy péče o ohrožné děti

Perspektivy péče o ohrožné děti Perspektivy péče o ohrožné děti Bc. Radek Šoustal referent SPOD, KÚ MSK Ostrava-Poruba, 22. 11. 2011 Základní dokumenty Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti na období

Více

Rozlišujeme zastoupení:

Rozlišujeme zastoupení: Zastoupení Rozlišujeme zastoupení: smluvní, zákonné a opatrovnictví Zastoupení v NOZ je rozděleno dle právního důvodu jeho vzniku. Všeobecná ustanovení NOZ vymezují rámec zastoupení a základní pravidla

Více

Zákon č. 110/2006 Sb.

Zákon č. 110/2006 Sb. Zákon č. 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ (PŘEKLAD) Preambule Členské státy Rady Evropy a další státy, podepsané níže, majíce za to, že cílem Rady Evropy je dosáhnout větší jednoty jejích členů; majíce na zřeteli

Více

Mgr. Filip Vyskočil PRÁVNÍ ÚPRAVA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE

Mgr. Filip Vyskočil PRÁVNÍ ÚPRAVA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE Mgr. Filip Vyskočil PRÁVNÍ ÚPRAVA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE Středisko náhradní rodinné péče, spolek Praha 2014 PRÁVNÍ ÚPRAVA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE I. LEGISLATIVNÍ RÁMEC

Více

MANŽELSTVÍ VZNIK MANŽELSTVÍ

MANŽELSTVÍ VZNIK MANŽELSTVÍ MANŽELSTVÍ Manželství je trvalé společenství muže a ženy založené zákonem stanoveným způsobem. Hlavním účelem manželství je založení rodiny a řádná výchova dětí. VZNIK MANŽELSTVÍ Muž a žena, kteří chtějí

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_12_RODINNÉ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Právní způsobilost a opatrovnictví

Právní způsobilost a opatrovnictví Právní způsobilost a opatrovnictví JUDr. Dana Kořínková Potřeby člověka se sníženou schopností správně se rozhodovat Právní úprava sleduje ochranu v různých situacích pomoc/zastoupení při realizaci právních

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Smetanovo nábřeží 27, Vyškov, tel.: 517 333 909, mobil: 733 525 998 poradna@psychologie.vys.cz www.psychologie.vys.cz

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_02_ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY II_P1-2 Číslo projektu:

Více

"Smluvní rodiny" ohrožují práva dětí

Smluvní rodiny ohrožují práva dětí "Smluvní rodiny" ohrožují práva dětí Úprava smluvních rodin v novém zákonu o ústavní péči je hrubě nedostatečná, nesystematická a v této podobě a za současné situace může vážně ohrozit práva dětí. Výzva

Více

3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí

3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí 3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí Obsah kritéria standardu 3a Orgán sociálně-právní ochrany zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup či jiným vhodným způsobem vnitřní pravidla

Více

Životní situace. Důležité informace k některým činnostem projednávaným na OSPOD

Životní situace. Důležité informace k některým činnostem projednávaným na OSPOD Životní situace Důležité informace k některým činnostem projednávaným na OSPOD Úprava poměrů k nezletilým dětem (úprava výchovy a výživy pro dobu před a po rozvodu) Určení, zvýšení / snížení / výživného

Více

Odbor správních a vnitřních věcí

Odbor správních a vnitřních věcí Odbor správních a vnitřních věcí Matrika vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech vyživovací povinnosti rodičů

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech vyživovací povinnosti rodičů PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech vyživovací povinnosti rodičů Úvodem............................ 11 Seznam zkratek...................... 13 A. CIVILNÍ ČÁST................. 15 I. Obecně........................

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část), 129/2008 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Parlament

Více

193/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 29. července 1999. o státním občanství některých bývalých československých státních občanů

193/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 29. července 1999. o státním občanství některých bývalých československých státních občanů 193/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. července 1999 o státním občanství některých bývalých československých státních občanů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 46/2006 Sb. Změna: 142/2012 Sb. Parlament ve snaze zmírnit

Více

Zveřejnění zpracovávaných osobních údajů nepodléhajících oznamovací povinnosti

Zveřejnění zpracovávaných osobních údajů nepodléhajících oznamovací povinnosti Zveřejnění zpracovávaných osobních údajů nepodléhajících oznamovací povinnosti Osobní údaje zpracovávané Městským úřadem Nový Jičín nepodléhající oznamovací povinnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů

Více

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Radovan Dávid, 2012 Obsah Obecný úvod Vztah soukromého a veřejného práva Blaho dítěte Sociálně-právní ochrana dětí Vymezení pojmu Projevy v právním řádu ČR Zákon o rodině Občanský

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Slovenská Členy

Více

VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248

VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248 VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248 Dřevohostice,Novosady 248, PSČ: 751 14, Tel: 581 711022,581 711 307 INFORMAČNÍ TABULE podle zákona č.106/1999 Sb. VÝCHOVNÉHO ÚSTAVU A STŘEDNÍ ŠKOLY

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.06 Téma sady: Rodinné právo - manželství Ročník: 1.-4. ročník

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_DĚDICKÉ PRÁVO_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí

Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí Datum účinnosti: 1. dubna 2000 Poslední zapracovaná změna: zákon č. 124/2008 Sb. s účinností dnem 1.7.2008 Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných

Více

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2012 vyjádřeno v absolutních hodnotách finanční zabezpečení dětí v NRP

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2012 vyjádřeno v absolutních hodnotách finanční zabezpečení dětí v NRP Analýza dotazů na poradně Adopce.com (celkem: dotazů, odpovědí) Tato analýza rozkrývá strukturu dotazů na poradně Adopce.com v sekci Rady odborníků za rok. Poradna funguje na principu volné diskuse mezi

Více

ze dne 4. prosince 1963 o rodině

ze dne 4. prosince 1963 o rodině Změna: 132/1982 Sb. Změna: 234/1992 Sb. Změna: 72/1995 Sb. Změna: 91/1998 Sb. Změna: 360/1999 Sb. Změna: 301/2000 Sb. Změna: 109/2002 Sb. Změna: 320/2002 Sb., 321/2002 Sb. Změna: 315/2004 Sb. Změna: 383/2005

Více

Domácnost, která hospodaří s penězi. Manželství

Domácnost, která hospodaří s penězi. Manželství Domácnost, která hospodaří s penězi Manželství KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

Příprava k přijetí dítěte do rodiny

Příprava k přijetí dítěte do rodiny Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy zařízení CIPS Libereckého kraje, p.o. Dvorská 445/10, Liberec 5-Králův Háj tel.: 485 108 866, 485 103 190, e-mail: rodpor.liberec@volny.cz fax: 485 105

Více

Vdovský a vdovecký důchod

Vdovský a vdovecký důchod Vdovský a vdovecký důchod Důchody pozůstalých, tj. nejen vdovské důchody, ale i důchody vdovecké a sirotčí, patří historicky mezi nejstarší dávky, a to i v zahraničních důchodových systémech. V ČR jsou

Více

Sociálně-právní ochrana dětí. Radovan Dávid, 2008

Sociálně-právní ochrana dětí. Radovan Dávid, 2008 Sociálně-právní ochrana dětí Radovan Dávid, 2008 ÚVOD 2 Program přednášky Obecný úvod Vztah soukromého a veřejného práva Blaho dítěte Sociálně-právní ochrana dětí Vymezení pojmu Projevy v právním řádu

Více

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto Zákon o rodině 1963/94 Sb. Zákon o rodině 94/1963 ve znění 315/2004 Zákon o rodině Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně o rodině Článek I až VII zrušeny

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012. PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012. PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012 PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně právní ochraně dětí schvalovací proces Prošla dvakrát mezirezortním

Více

STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí

STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí Agenda sociálně-právní ochrany dětí (dále jen SPOD) je svěřena dle vnitřní směrnice Organizačního řádu Městského úřadu v Českém

Více

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_20_PRÁVO_3.02_Dědické právo. Výkladová prezentace k tématu Dědické právo

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_20_PRÁVO_3.02_Dědické právo. Výkladová prezentace k tématu Dědické právo Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Právo Ročník/y/ 1. Ročník Datum vytvoření Anotace Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_20_PRÁVO_3.02_Dědické

Více

40/1993 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 29. prosince 1992. o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky

40/1993 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 29. prosince 1992. o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky 40/1993 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 29. prosince 1992 o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky Změna: 272/1993 Sb. Změna: 337/1993 Sb. Změna: 140/1995 Sb. Změna: 139/1996 Sb. Změna:

Více

duben 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012

duben 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 duben 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 TÉMA MĚSÍCE Definice pojmu nezřízený život Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24.11.2011, sp. zn. 21 Cdo 190/2011 Občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího

Více

Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR. 17. září 2014. Odbor ochrany práv dětí

Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR. 17. září 2014. Odbor ochrany práv dětí Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR 17. září 2014 Odbor ochrany práv dětí Národní strategie ochrany práv dětí a související AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ 2012

Více

Pěstounská péče a novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Jihlava 31. 10. 2011

Pěstounská péče a novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Jihlava 31. 10. 2011 Pěstounská péče a novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí Jihlava 31. 10. 2011 Základní východiska Mezinárodní závazky České republiky, judikatura Evropského soudu pro lidská práva

Více

04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace SVĚŘENÍ DÍTĚTE DO PŘEDADOPČNÍ PÉČE 01. Pojmenování (název) životní situace Svěření dítěte do předadopční péče 02. Základní informace k životní situaci Řízení o svěření dítěte do předadopční péče je upraveno

Více

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2013 - vyjádřeno procentuélně

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2013 - vyjádřeno procentuélně Analýza dotazů na poradně Adopce.com (celkem 88 dotazů, 91 odpovědí) Tato analýza rozkrývá strukturu dotazů na poradně Adopce.com v sekci Rady odborníků za rok 1. Poradna funguje na principu volné diskuse

Více

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření"). (2) Pověřené osoby

Více

JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.

JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. Osoby v NOZ - přehled spolek korporace 214-302 osoby fyzické 23-117 210-302 další PO tohoto druhu, např. obch. společnosti 15-435 právnické 118 418/* fundace 303-401 nadace 306-393

Více

94/1963 Sb. ZÁKON. ze dne 4. prosince 1963. o rodině. Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně o rodině

94/1963 Sb. ZÁKON. ze dne 4. prosince 1963. o rodině. Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně o rodině 94/1963 Sb. ZÁKON ze dne 4. prosince 1963 o rodině Změna: 132/1982 Sb. Změna: 234/1992 Sb. Změna: 72/1995 Sb. Změna: 91/1998 Sb. Změna: 360/1999 Sb. Změna: 301/2000 Sb. Změna: 109/2002 Sb. Změna: 320/2002

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.14 Integrovaná střední škola

Více

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2014

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2014 Analýza dotazů na poradně Adopce.com (celkem 1 dotazů, odpovědí) Tato analýza rozkrývá strukturu dotazů na poradně Adopce.com v sekci Rady odborníků za rok 1. Poradna funguje na principu volné diskuse

Více

Spory rodičů o volbu základní školy dítěte

Spory rodičů o volbu základní školy dítěte Spory rodičů o volbu základní školy dítěte Mgr. Veronika Kaiserová Vzdělání je zejména v dnešní době záležitostí, která je velmi podstatná pro budoucí směřování člověka. S rozšiřováním nabídky speciálních

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Normativní instrukce č. 11/2013

Normativní instrukce č. 11/2013 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Normativní instrukce č. 11/2013 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších

Více

Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz?

Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz? Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz? Cestovní doklady Konec platnosti zápisu dětí do CD. Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009, které je závazné pro všechny státy

Více

Znění 460 až 487 ObčZ (zákon číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník):

Znění 460 až 487 ObčZ (zákon číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník): Znění 460 až 487 ObčZ (zákon číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník): ČÁST SEDMÁ Dědění HLAVA PRVNÍ Nabývání dědictví 460 Dědictví se nabývá smrtí zůstavitele. 461 (1) Dědí se ze zákona, ze závěti nebo z

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ OBSAH Seznam autorů............................................ XIII Autoři a recenzenti jednotlivých ustanovení...................... XV Seznam zkratek......................................... XXXII Cizojazyčný

Více

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole 552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 6. prosince 1991 o státní kontrole Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 392/2005 Sb. Změna: 501/2004 Sb.,

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 52 Sbírka zákonů č. 142 / 2012 Strana 2251 142 ZÁKON ze dne 11. dubna 2012 o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Systém ASPI - stav k 26.11.2012 do částky 145/2012 Sb. a 49/2012 Sb.m.s. Obsah a text 552/1991 Sb. - poslední stav textu Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb.

Více

Systém náhradní rodinné péče

Systém náhradní rodinné péče Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém náhradní rodinné péče Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Alena Bicanová

Více