Cestovní zpráva ze služební cesty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cestovní zpráva ze služební cesty"

Transkript

1 Cestovní zpráva ze služební cesty Technická část zprávy: V průběhu zasedání výboru Codexu Alimentarius pro Metody zkoušení a odběry vzorků probíhala zasedání pracovní skupiny pro Codex Alimentarius, na kterých se potvrzovaly schválené pozice k programu jednání a reagovalo se na vývoj situace. Pozice k jednání jsou uvedeny ve schválených instrukcích na jednání pracovní skupiny RE pro CAC. Adopce agendy CX/MAS 07/28/1 Delegace ES prezentovala CRD 3 o rozdělení kompetencí mezi ES a jeho členskými státy v souladu s čl. 5 dokumentu rules of procedure II CAC. Program jednání byl schválen s jednou změnou: na návrh ES se jednání k bodu 3 a) a 3 b) přesunulo přímo za bod 4, aby bylo pro ES a jeho členské státy k dispozici více času na zpracování těchto témat. Otázky CAC a jiných výborů CX/MAS 06/27/2, Add.1, Add.2, CRD 14 Komise (CAC) doporučila výboru dávat v co jak největší možné míře důraz na metody zkoušení, které mohou být využity v co jak nejširším světovém měřítku a to jak rozvinutými zeměmi, tak zeměmi rozvojovými. Nejistota měření Komise referovala výboru žádost některých delegací pro další směrnice pojednávající o nejistotě měření. Delegace UK představila dokument o směrnicích o nejistotě měření. Delegace UK uvedla, že hlavním cílem je poskytnout směrnice pro národní orgány, ale že je také důležité dát přídatné směrnice komoditním výborům o tom, jakým způsobem brát v úvahu nejistotu když se stanovují ustanovení v Kodexových standardech. Výbor odsouhlasil elektronickou pracovní skupinu koordinovanou UK a otevřenou všem členům a přihlížejícím, která vypracuje návrhy pro směrnici o nejistotě měření. Na příštím zasedání bude výbor tento bod uvažovat a rozhodne, jaký typ nové práce bude podniknut. Metody zkoušení pro dioxiny Některé delegace vyjádřily obavy týkající se používaných metod a navrhly referovat ustanovení o metodách zkoušení a odběru vzorků v Kódu (Code of practice for the prevention and reduction of dioxin and dioxin-like PCB contamination in food and feeds) výboru CCMAS. Několik delegací poukázalo na to, že metody, sofistikovaná technika a zařízení pro ně jsou příliš nákladné. Další uvažování metod pro dioxiny bude možné až ve světle odpovědi CCCF (Committee on containants in foods) na dotazy, které výbor poslal po svém minulém zasedání. 1

2 Zmínka o protokolech IUPAC/ISO/AOAC Food Control Laboratory Management Recommendations (CAC/GL ) zmiňuje protokol (International harmonized protocol for the proficiency testing of chemical analytical laboratories) dohromady s dvěma dalšími texty přijaté referencí v roce Výbor navrhl Komisi identifikovat tři texty jako oddělené směrnice: 1. International harmonised protocol fro the proficiency testing of chemical analytical laboratories (1995, revidovaná 2006) 2. Protocol for the design, conduct and interpretation of method performance studies (1997) 3. Harmonized guidelines for internal quality control in analytical chemistry laboratories (1997) Návrh směrnic pro hodnocení akceptovatelných metod analýz CX/MAS 07/28/3, CRD 4 (připomínky Japonska) Nový Zéland uvedl, že nový návrh dokumentu je přepracován s důrazem na jednoduchost a byly odstraněny vědecké a technické detaily, ale že vzhledem k pozdní revizi dokumentu nebyl cirkulován pro připomínky před tímto zasedáním výboru a navrhl, aby směrnice byly cirkulovány na kroku 6 pro další připomínky. Některé delegace uvedly, že není zřejmé komu je dokument určen. Některé delegace rovněž uvedly, že směrnice by mohla sloužit jako nástroj pro příslušné orgány o tom, jak vybírat metody, které jsou fit-for-purpose. Jiné delegace uvedly, že jestliže jsou směrnice určeny k účelu schvalování, tak že by měl být použit přístup podobný tomu, který je navrhován pro nejistotu v CX/MAS 07/28/2-Add.2. Některé delegace uvedly, že by bylo vhodné objasnit, jak směrnice mohou ovlivnit kriteriální přístup a tedy konverzi metod pro stopové prvky do kritérií a nepodpořily v tomto stádiu další rozvoj směrnic. Výbor se dohodl pozastavit další vývoj směrnic a zdržet je na kroku 7až do doby publikace tří dokumentů o charakteristikách metod zkoušení ve vědecké literatuře. Návrh směrnic pro řešení sporných situací ve výsledcích analýz CL 2006/47-MAS, CX/MAS 07/28/4 (připomínky různých států), CX/MAS 07/28/4 Add.1 (připomínky Japonska), CRD 7 (připomínky Indonézie), CRD 8 (připomínky USA), CRD 13 (připomínky Thaiska), CRD 17 (připomínky Keňi), CRD 19 (připomínky ES) Zástupce předsedající země EU uvedl, že ES navrhla revidovaný a zjednodušený dokument, který je prezentován v dokumentu CRD 19. Tento nový dokument je postaven na nejistotě měření a ne na charakteristikách metod spojených s jejich přesností. Jelikož laboratoře mají být akreditovány podle ISO/IEC 17025:2005. Bylo dohodnuto, že z působnosti tohoto dokumentu budou vyjmuty mikrobiologické metody a že v této souvislosti by mohly být v budoucnosti vyvinuty přílohy, které budou pokrývat mikrobiologickou kontaminaci. Delegace Nového Zélandu zdůraznila potřebu usnadnit rychlé řešení sporu a navrhla dělení vzorků na tři části aby byla umožněna potvrzující analýza a přidat nový krok 3 o analýze rezervních vzorků. Některé delegace navrhly tento dokument předat CCFICS, jelikož je spojen s importem a exportem. Výbor připomněl, že se tak již stalo na počátku existence tohoto dokumentu a že je vyvíjen na základě doporučení CCFICS a to takového, aby nebyl příliš normativní. 2

3 Podrobně byly diskutovány první oddíly dokumentu (název, oblast působnosti a předběžné požadavky), ostatní oddíly z časových důvodů diskutovány nebyly. Pokud jde o oblast působnosti bylo na návrh maďarské delegace opraveno, že testy jsou prováděny na šarži a ne na zásilce. Některé delegace podpořily přístup založený na nejistotě měření a proto navrhli vzít revidovanou verzi v CRD 19 jako základ pro další rozvoj směrnice. Některé delegace se naproti tomu vyjádřily tak, že je potřeba více času pro posouzení revidované verze. Bylo odsouhlaseno cirkulovat část 3 dokumentu ve dvou verzích (originální CL 2006/47-MAS a CRD 19). Výbor odsouhlasil vrátit návrh směrnic ve stavu upraveném na tomto zasedání do kroku 6 pro další zvážení na jeho příštím zasedání. Výbor dále odsouhlasil, že cílem je finalizovat návrh směrnic za příštím zasedání pro přijetí Komisí v roce Revize analytické terminologie pro použití Kodexu CX/MAS 07/28/5, CRD 5 (připomínky USA) Na posledním zasedání bylo odsouhlaseno, že delegace USA za asistence elektronické pracovní skupiny připraví první návrh směrnic pro připomínky v kroku 3 transferovat terminologické části proceduálního manuálu do oddělených směrnic a pokračovat v jejich revizi. Dokument nebyl cirkulován k připomínkách před zasedáním a delegace tedy navrhla, aby byl připojen ke zprávě z tohoto zasedání spolu s circular letter k připomínkám zainteresovaným stranám. Delegací bylo navrženo, aby definice linearity tak, jak je uvedena v proceduálním manuálu byla korigována. Bylo odsouhlaseno, že toto bude provedeno v dalším vydání proceduálního manuálu. Bylo navrženo zástupcem AOCS (pozorovatel, IAM), že bude vypracováno praktické vodítko jako doplněk k této směrnici aby poskytlo zemím praktický přístup pro použití definic. Vývoj tohoto vodítka byl výborem odsouhlasen. Několik delegací navrhlo zahrnout některé další rovnice vyskytující se ve schválených textech Kodexu, jako jsou fitness-for-purpose, mezilaboratorní standardní odchylka, alfa chyba, beta chyba a další. Výbor odsouhlasil vrátit dokument do kroku 3 k připomínkám, jeho přepracování ve světle připomínek a jeho zahrnutí do diskuse na příštím zasedání. Schválení ustanovení o metodách zkoušení v Kodexových standardech CX/MAS 07/28/6, CX/MAS 07/28/6-Add.1, CRD 1 (zpráva ad-hoc WG o schválení metod zkoušení prezentována předsenou Dr. Regerem Woodem), CRD 11 (připomínky Korejské Republiky), CRD 12 (připomínky AOCS), CRD 16 (metody předložené pro schválení výborem FAO/WTO pro Blízký Východ) V tomto bodě byly projednávány, v návaznosti na zprávu ad-hoc WG o schválení metod zkoušení prezentovanou její předsedou, Dr. Regerem Woodem, ustanovení o metodách zkoušení z : 1. Výboru pro zpracované ovoce a zeleninu a) navržený standard pro nakládané ovoce a zeleninu - určení arsenu, určení kysedliny benzoové a sorbátů, určení olova, určení ph 3

4 b) navržený standard pro zpracované rajčatové koncentráty c) navržený standard pro zavařená rajčata 2. FAO/WHO koordinujícího výboru pro Asii a) navržený standard pro Gochujand - určení Capsaicinu a jiná ustanovení 3. Výboru pro ryby a rybářské produkty a) navržený standard pro živé měkkýšů a mlžů -určení biotoxinů 4. Codexového výboru pro tuky a oleje a) navržený standard pro tučné pomazánky a míchané pomazánky b) navržená změna standardu pro uvedené rostlinné oleje: olej z rýžových otrub 5. Aktualizování již existujících metod pro tuky a oleje 6. Kodexového výboru pro živiny a potraviny pro zvláštní výživové účely a) navržený standard pro dětskou výživu a výživu pro zvláštní medicínské použití určené pro kojence 7. Aktualizace dalších metod 8. FAO/WHO koordinujícího výboru pro Blízký Východ. Konverze metod pro stopové prvky do podoby kritérií CX/MAS 07/28/7, CRD 4 (připomínky Japonska), CRD 9 (připomínky USA) Tento dokument je připravován pod vedením Švédské delegace a NMKL. Švédská delegace souhlasila, že na příštím zasedání opět předloží dále rozvíjený dokument. Několik delegací prohlásilo, že dokument je dobrým základem pro rozvoj doporučení týkající se konverze metod do podoby kritérií. Delegace USA navrhla, aby dokument byl přepsán více deskriptivně a ve formátu, který by poskytl krokové instrukce pro rozvoj kritérií u existujících metod a dále aby poskytl vysvětlení toho, jak jsou kritéria zřízeny. Pozorovatel NMKL uvedl, že kritéria jsou zamýšlena pro hodnocení charakteristik metod a proto nejistota měření spojená s měřením samotným nebyla vzata v úvahu. Delegace UK uvedla, že v určitých odvětvích je limit pro nejistotu na úrovni UK a také EU určen. Pozorovatel z IDF varoval, že kriteriální přístup by mohl znamenat zvětšení pracovního zatížení laboratoří a že výbor potřebuje řádně zvážit důsledky konverze metod do podoby kritérií. Několik delegací podpořilo rozvoj směrnic určených vládám na téma konverze metod do podoby kritérií za účelem usnadnění srovnání metod mezi laboratořemi a za účelem určení ekvivalence, zejména pro účely dovozních a vývozních kontrol. Bylo odsouhlaseno, že Švédská delegace za asistence Norska a NMKL a zainteresovaní členové a pozorovatelé revidují dokument za účelem rozvoje směrnic o konverzi metod do podoby kritérií pro kodexové výbory a pro vlády. Výbor na svém příštím zasedání rozhodne, zda podnikne novou práci na doporučeních pro kodexové účely a na 4

5 směrnicích pro vlády. Bylo dále dohodnuto, že charakteristiky současných metod pro těžké kovy ve vztahu ke kritériím budou v dokumentu ponechány jako příklad a jako základ pro další revizi současných metod. Výbor odsouhlasil, že tato revize bude provedena jako součást schvalování metod analýz. Výbor dále rozhlodl že revize dokumentu bude reflektovat návrh Thajské delegace zahrnout kritéria pro metody pro dioxiny a dioxinům podobné PCB. Kritéria pro metody pro detekci a identifikaci potravin odvozených z biotechnologie CX/MAS 07/28/8, CRD 10 (připomínky USA), CRD 15 (připomínky AOCS), CRD 18 (připomínky ES) Delegace Německa mluvící za ES uvedla, že CRD 18 představuje nový revidovaný dokument, který byl připraven během tohoto zasedání za asistence ES, Francie, EK a UK. Delegace navrhla, aby výbor dokument uvažoval dále a aby byl postoupen jako nová pracovní položka. Delegace US a některé další delegace uvedly, že dokument byl dán k dispozici pouze na tomto zasedání a že je třeba více času. Bylo navrženo aby byl dokument cirkulován členům elektronické WG a revidován pro další použití na příštím zasedání. Bylo odsouhlaseno, že elektronické WG vedená Německem a UK reviduje současný dokument a navíc vezme v úvahu rozvoj směrnic pro vlády a připraví projektový dokument jako návrh pro novou práci. Bylo také odsouhlaseno zřízení fyzické WG, která bude v případě potřeby zasedat v Německu dříve než až bezprostředně před dalším zasedáním. Revize principů pro zřízení kodexových postupů odběru vzorů CX/MAS 07/28/9 Na předešlém zasedání upozornila delegace Japonska výbor na fakt, že Principles for the establishment or selection of Codex sampling procedures v proceduálním manuálu obsahuje referenci na Sampling plans for prepackaged Foods, které byly nahrazeny dokumentem General guidelines on sampling. Japonsko navrhlo aktualizaci odpovídajícího oddílu proceduálního manuálu. Byly připraveny 2 návrhy z nichž byl jednomyslně vybrán druhý z nich, který obsahoval obsáhlejší změny. Tento návrh bude postoupen výboru pro obecné principy pro schválení jako změna Principles for the establishment or selection of Codex sampling procedures. Zpráva IAM (inter-agency meeting na metody zkoušení a odběry vzorků CRD 2 (zpráva z 19. zasedání mezinárodních organizací působících v oblasti metod zkoušení a odběru vzorků (IAM)) Výbor byl informován, že IAM webové stránky budou i nadále obsahovat informace o pracovních programech členů IAM, odkazy na informační časopisy, články apod. (Pozn. Bylo uvedeno, že i před příštím zasedáním se bude konat IAM. Úloha CCMAS s ohledem na metody, které nemají detailní ustanovení v kodexových standardech CX/MAS 07/28/10 Delegace Holandska připravila dokument pojednávající o potížích při rozvoji nebo schvalování metod analýz pokud v kodexových dokumentech nejsou ustanovení. Diskusní 5

6 materiál zdůrazňuje několik konkrétních příkladů jako je schvalování metod analýz pro standard pro ovocné džusy a nektary, jelikož pro tyto metody neexistují číselné hodnoty. Některé delegace podpořily návrh pro novou práci, některé naopak ne. Výbor nakonec odsouhlasil požádat delegaci Holandska dále diskusní dokument upravovat a najít více důkazů o omezeních s ohledem na působnost výboru. Nejistota odběru vzorků CX/MAS 07/28/11, CRD 6- Delegace UK informovala výbor, že EURACHEM/EUROLAB/CITAC/Nordtest směrnice na odhad nejistoty měření vzešlé ze vzorkování bude brzy publikována a že připomínky na tuto směrnicí jsou vítány do konce tohoto měsíce. (Březen 2007). Delegace UK v reakci na přání několika dalších delegací uvedla, že vloží jako přílohu směrnici na interpretaci nejistoty vzorkování do právě vyvíjených směrnic o nejistotě měření (viz CX/MAS 07/28/2 Add.2). Úloha CCMAS ve vztahu ke spolehlivosti publikovaných analytických dat - Delegace Švédska navrhla, aby Kodex uvažovat rozvoj směrnic k zajištění analytické kvality dat a informovala výbor o své připravenosti rozvinout diskusní materiál na téma kde by takováto směrnice do systému Kodexu zapadla. Výbor návrh Śvédské delegace přijal. 27. zasedání výboru CCMAS se zúčastnilo 155 delegátů a pozorovatelů z celkem 54 členských států, jedna pozorovací země, jedna členská organizace (ES) a 9 mezinárodních organizací. Evropská společenství byla zastoupena 19 delegacemi (Belgie, Rakouskem, Českou Republikou, Estonskem, Finsko, Francií, Německem, Řeckem, Maďarskem, Irskem, Litvou, Holandskem, Norskem, Polskem, Slovenskem, Slovinsko, Španělskem, Švédskem a Velkou Británií) a delegací Evropské komise. 6

Aktuální stav mykotoxinové kontaminace potravin a produktů rostlinného původu v Evropě v letech 2003-2004 a komparace hygienckých limitů

Aktuální stav mykotoxinové kontaminace potravin a produktů rostlinného původu v Evropě v letech 2003-2004 a komparace hygienckých limitů Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVF Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVF Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument Pro veřejné použití Název dokumentu: Aktuální stav mykotoxinové

Více

ČSN EN ISO 14001. Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 14001:2004. Evropská norma EN ISO 14001:2004 má status české technické normy.

ČSN EN ISO 14001. Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 14001:2004. Evropská norma EN ISO 14001:2004 má status české technické normy. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.020.10 Červen 2005 Systémy environmentálního managementu Požadavky s návodem pro použití ČSN EN ISO 14001 01 0901 idt ISO 14001:2004 Tato norma je českou verzí evropské normy

Více

SBORNÍKY TECHNICKÉ HARMONIZACE 2005

SBORNÍKY TECHNICKÉ HARMONIZACE 2005 SBORNÍKY TECHNICKÉ HARMONIZACE 2005 NEJISTOTY MĚŘENÍ, PŘESNOST MĚŘENÍ, SPRÁVNOST MĚŘENÍ A OTÁZKY SPOJENÉ SE VZÁJEMNOU POROVNATELNOSTÍ VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ A S PROHLÁŠENÍM O SHODĚ S TECHNICKÝMI SPECIFIKACEMI

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ A ÚČETNÍMU DVORU. Shrnutí výsledků práce v oblasti řízení Komise za rok 2011

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ A ÚČETNÍMU DVORU. Shrnutí výsledků práce v oblasti řízení Komise za rok 2011 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.6.2012 COM(2012) 281 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ A ÚČETNÍMU DVORU Shrnutí výsledků práce v oblasti řízení Komise za rok 2011 CS CS SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU

Více

Výroční zpráva o kontrole exportu vojenského materiálu a ručních zbraní pro civilní použití v České republice za rok 2007

Výroční zpráva o kontrole exportu vojenského materiálu a ručních zbraní pro civilní použití v České republice za rok 2007 Výroční zpráva o kontrole exportu vojenského materiálu a ručních zbraní pro civilní použití v České republice za rok 2007 ministr průmyslu a obchodu Martin Říman Vážené dámy, vážení pánové, předkládám

Více

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Z PRACOVNÍHO JEDNÁNÍ K PROBLEMATICE PODNIKOVÉHO ENVIRONMENTÁLNÍHO ÚČETNICTVÍ

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Z PRACOVNÍHO JEDNÁNÍ K PROBLEMATICE PODNIKOVÉHO ENVIRONMENTÁLNÍHO ÚČETNICTVÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR UNIVERZITA PARDUBICE SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Z PRACOVNÍHO JEDNÁNÍ K PROBLEMATICE PODNIKOVÉHO ENVIRONMENTÁLNÍHO ÚČETNICTVÍ Pardubice 15. 11. 2002 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

MĚŘENÍ VĚDOMOSTÍ A DOVEDNOSTÍ

MĚŘENÍ VĚDOMOSTÍ A DOVEDNOSTÍ MĚŘENÍ VĚDOMOSTÍ A DOVEDNOSTÍ Nová koncepce hodnocení žáků ÚSTAV PRO INFORMACE VE VZDĚLÁVÁNÍ ORGANIZACE PRO HOSPODÁŘSKOU SPOLUPRÁCI A ROZVOJ Podle článku 1 dohody podepsané v Paříži 14. prosince 1960,

Více

Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství. Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty

Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství. Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství Příručka pro tvůrce

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVY KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVY KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 27.6.2008 KOM(2008) 393 v konečném znění ZPRÁVY KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O UPLATŇOVÁNÍ ČLÁNKU 9 SMĚRNICE RADY 89/398/EHS O SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH

Více

2005R0396 CS 10.04.2008 002.001 1

2005R0396 CS 10.04.2008 002.001 1 2005R0396 CS 10.04.2008 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) C. 396/2005

Více

Evropská rada pro platební styk (EPC) Verze 2.0 září 2009. Proč nečekat se zaváděním systému. Informace pro VEŘEJNÝ SEKTOR

Evropská rada pro platební styk (EPC) Verze 2.0 září 2009. Proč nečekat se zaváděním systému. Informace pro VEŘEJNÝ SEKTOR Evropská rada pro platební styk (EPC) Verze 2.0 září 2009 Proč nečekat se zaváděním systému Informace pro VEŘEJNÝ SEKTOR Důležité informace o systému SEPA Informační materiály EPC* Zavedení systému SEPA

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Uplatňování nařízení Rady č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE)

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Uplatňování nařízení Rady č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE) CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.11.2010 KOM(2010) 676 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Uplatňování nařízení Rady č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské

Více

A. BANKOVNÍ DOHLED V ROCE

A. BANKOVNÍ DOHLED V ROCE OBSAH P ř e d m l u v a 1 A. BANKOVNÍ DOHLED V ROCE 2 1. ZMĚNY V PRÁVNÍCH PŘEDPISECH OVLIVŇUJÍCÍCH BANKOVNÍ PODNIKÁNÍ 2 2. SOUČASNÝ STAV REGULACE BANKOVNÍHO PODNIKÁNÍ 5 3. HODNOCENÍ SOULADU BANKOVNÍ REGULACE

Více

PŘÍRUČKA PRO TRANZIT TAXUD/801/2004

PŘÍRUČKA PRO TRANZIT TAXUD/801/2004 PŘÍRUČKA PRO TRANZIT TAXUD/801/2004 Předmluva Akční plán pro tranzit v Evropě 1 vyzval k vypracování příručky obsahující podrobný popis společného tranzitního režimu a tranzitního režimu Společenství a

Více

Předmluva. V Praze, dne 1. října 2010. Vážená čtenářko, vážený čtenáři,

Předmluva. V Praze, dne 1. října 2010. Vážená čtenářko, vážený čtenáři, IFRS do kapsy 2010 2 Předmluva V Praze, dne 1. října 2010 Vážená čtenářko, vážený čtenáři, předkládáme Vám aktualizované vydání publikace, která přináší klíčové informace z oblasti Mezinárodních standardů

Více

Celostátní testování žáků v Evropě: Cíle, organizace a využití výsledků

Celostátní testování žáků v Evropě: Cíle, organizace a využití výsledků Celostátní testování žáků v Evropě: Cíle, organizace a využití výsledků Tento dokument vydala Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA P9 Eurydice). Publikace vyšla tiskem

Více

Program ESPON 2013. Programový manuál

Program ESPON 2013. Programový manuál Program ESPON 2013 Verze, na níž se usnesl Monitorovací výbor dne 17. dubna 2009 (Pozměněná usnesením Monitorovacího výboru ze dne 15. května 2009) EVROPSKÁ UNIE Částečné financování Evropským fondem pro

Více

VÝBĚR Z PŘEHLEDU vnitřních kontrolních systémů ve veřejném sektoru členských států EU Evropská komise ČIIA SEKCE VEŘEJNÉ SPRÁVY European Union, 2011

VÝBĚR Z PŘEHLEDU vnitřních kontrolních systémů ve veřejném sektoru členských států EU Evropská komise ČIIA SEKCE VEŘEJNÉ SPRÁVY European Union, 2011 VÝBĚR Z PŘEHLEDU vnitřních kontrolních systémů ve veřejném sektoru členských států EU Evropská komise 2012 ČIIA SEKCE VEŘEJNÉ SPRÁVY European Union, 2011 1 Tento výběr obsahuje pouze vybrané části přehledu:

Více

SITA CZ a.s. jako řešitel ECO Management, s.r.o. jako spoluřešitel Závěrečná zpráva o řešení projektu v roce 2008

SITA CZ a.s. jako řešitel ECO Management, s.r.o. jako spoluřešitel Závěrečná zpráva o řešení projektu v roce 2008 SITA CZ a.s. jako řešitel ECO Management, s.r.o. jako spoluřešitel Závěrečná zpráva o řešení projektu v roce 2008 Ing. Bedřich Friedmann Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc. Listopad 2008 RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU

Více

Zpráva o plnění Národního plánu zavedení eura v České republice

Zpráva o plnění Národního plánu zavedení eura v České republice Zpráva o plnění Národního plánu zavedení eura v České republice Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice Březen 2008 Obsah: stránka I. Výchozí podmínky aktualizace Národního plánu

Více

KOMISE. (Text s významem pro EHP) (2004/905/ES) PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

KOMISE. (Text s významem pro EHP) (2004/905/ES) PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ: 28.12.2004 Úřední věstník Evropské unie L 381/63 KOMISE ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 14. prosince 2004, kterým se stanoví pokyny pro oznamování nebezpečných spotřebitelských výrobků jejich výrobci a distributory

Více

Informace o neformálním zasedání Rady ministrů hospodářství a financí (ECOFIN) ve dnech 13.-14. května 2005 v Lucemburku

Informace o neformálním zasedání Rady ministrů hospodářství a financí (ECOFIN) ve dnech 13.-14. května 2005 v Lucemburku Informace o neformálním zasedání Rady ministrů hospodářství a financí (ECOFIN) ve dnech 13.-14. května 2005 v Lucemburku Ve dnech 13.-14. května 2005 proběhlo v Lucemburku neformální jednání Rady EU ve

Více

STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2014 2020

STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2014 2020 STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2014 2020 Srpen 2014 ve znění usnesení č. 21 ze dne 14. ledna 2015 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 2. KONTEXT VZNIKU STRATEGICKÉHO RÁMCE...

Více

STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ

STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ František Hronek 1. ÚVOD Cílem této studie je podat informace o aktuálním stavu a trendech hodnocení (evaluace) v zahraničí. Podrobněji je uvedena problematika

Více

Slovo úvodem... 7 1 Přehled... 8 Práce na případech... 8

Slovo úvodem... 7 1 Přehled... 8 Práce na případech... 8 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 2 Obsah Slovo úvodem... 7 1 Přehled... 8 Práce na případech... 8 Vztahy s partnery v EU... 8 Vztahy se státy a organizacemi mimo Evropskou unii... 9 Administrativní záležitosti... 9

Více

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení bezpečnostní návod JB-1.10 SÚJB prosinec 2010 vydání 1 Jaderná bezpečnost

Více

Hodnocení. Akreditační komisí. Václav Vinš. Zpracováno v rámci řešení výzkumného projektu Hodnocení kvality vysokých škol identifikační kód LS 0316

Hodnocení. Akreditační komisí. Václav Vinš. Zpracováno v rámci řešení výzkumného projektu Hodnocení kvality vysokých škol identifikační kód LS 0316 Hodnocení Akreditační komisí Zpracováno v rámci řešení výzkumného projektu Hodnocení kvality vysokých škol identifikační kód LS 0316 Václav Vinš Praha, 2004 Obsah 1. Úvodem, z historie 2. Statut Akreditační

Více

CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY

CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY MONITORING EVROPSKÉ LEGISLATIVY 2004 2005 PETRA KUCHYŇKOVÁ, ONDŘEJ KRUTÍLEK CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY BRNO 2006 CDK 2006 ISBN 80-7325-073-X STRUČNÝ

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o mezibankovních poplatcích za platební transakce založené na kartách. (Text s významem pro EHP)

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o mezibankovních poplatcích za platební transakce založené na kartách. (Text s významem pro EHP) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.7.2013 COM(2013) 550 final 2013/0265 (COD) C7-0241/03 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o mezibankovních poplatcích za platební transakce založené na kartách

Více

Národní systém uznávání výsledků neformálního a informálního učení. Situace v České republice a doporučení ze strany romských žen a neziskových

Národní systém uznávání výsledků neformálního a informálního učení. Situace v České republice a doporučení ze strany romských žen a neziskových Národní systém uznávání výsledků neformálního a informálního učení. Situace v České republice a doporučení ze strany romských žen a neziskových organizací OS Slovo 21 Romská ženská skupina Manushe říjen

Více