Ovládání hry NADĚJE, PŘEŽITÍ, BRATRSTVÍ ČEŠTINA. Úplný manuál je k dispozici na adrese: gearsofwar.xbox.com/gameguide

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ovládání hry NADĚJE, PŘEŽITÍ, BRATRSTVÍ ČEŠTINA. Úplný manuál je k dispozici na adrese: gearsofwar.xbox.com/gameguide"

Transkript

1

2 ČEŠTINA NADĚJE, PŘEŽITÍ, BRATRSTVÍ Poslední útočiště lidstva, Jacinto, bylo zničeno. Hordy Locustů přivedly poslední zbytky civilizace Ztroskotanců na pokraj vyhubení. A nyní se objevil nový děsivý nepřítel, který hrozí zničením obou stran Lambenti. Sága o Marcusovi Fenixovi a týmu Delta se blíží k vzrušujícímu vyvrcholení ve hře Gears of War 3. Úplný manuál je k dispozici na adrese: VAROVÁNÍ Než začnete s hraním hry, přečtěte si příručky ke konzoli Xbox 360 a příslušenství, kde naleznete informace o bezpečnosti a zdraví. Všechny příručky si uložte pro pozdější potřebu. Příručky ke konzoli a příslušenství jsou také k dispozici na stránkách Omezená záruka kopie herního softwaru Xbox ( Hra ) Záruka Společnost Microsoft Corporation ( Microsoft ) zaručuje, že provoz této hry bude plně odpovídat popisu v přiloženém návodu k použití po dobu 90 dnů od data prvního zakoupení. Tato omezená záruka je neplatná, pokud problémy související s provozem hry způsobila nehoda, zneužití, vir nebo nesprávné použití. Společnost Microsoft neposkytuje v souvislosti s hrou žádné další záruky ani sliby. Vaše právní prostředky Zjistíte-li do 90 dnů problém související s hrou, na který se vztahuje tato záruka, vraťte hru prodejci společně s kopií původního dokladu o zakoupení. Prodejce podle vlastního uvážení (a) hru bezplatně opraví nebo vymění nebo (b) vrátí zaplacenou částku. Vyměněná hra bude v záruce po zbytek původní záruční doby nebo 30 dnů od data uvedeného na stvrzence, podle toho, která doba bude delší. Společnost Microsoft nenese odpovědnost za poškození hry, kterému bylo možné předejít náležitou péči z vaší strany. Zákonná práva Vůči prodejci můžete mít zákonná práva, která nejsou ovlivněna omezenou zárukou společnosti Microsoft. POKUD JSTE HRU NEZAKOUPILI PRO OSOBNÍ UŽÍVÁNÍ (TEDY POKUD NEVYSTUPUJETE JAKO ZÁKAZNÍK) Následující podmínky platí v maximálním rozsahu povoleném platnými zákony. Žádné další záruky Společnost Microsoft a její dodavatelé odmítají jakékoliv další záruky nebo podmínky, vyjádřené i předpokládané, týkající se hry a přiloženého návodu k použití. Omezení odpovědnosti Společnost Microsoft ani její dodavatelé neponesou žádnou odpovědnost za jakékoli škody, které jakýmkoli způsobem vyplynou z použití hry nebo nemožností hru používat nebo které s jejím použitím či nemožností použití budou jakýmkoli způsobem souviset, a to i kdyby společnost Microsoft nebo její dodavatelé byli poučeni o možnosti takových škod. Celková odpovědnost společnosti Microsoft a jejich dodavatelů je za všech okolností ohraničena sumou, kterou jste zaplatili za hru. Zboží nezahrnující software Výše uvedená omezená záruka se nevztahuje na zboží (dále Zboží), které je součástí zvláštních edicí (např. omezené sběratelské edice) hry. SPOLEČNOST MICROSOFT NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU VÝSLOVNOU ZÁRUKU ANI PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE ZBOŽÍ. SPOLEČNOST MICROSOFT, JEJÍ PRODEJCI A DODAVATELÉ VYLUČUJÍ V PLNÉM ROZSAHU POVOLENÉM MÍSTNÍMI ZÁKONY JAKOUKOLIV NAZNAČENOU ZÁRUKU PRODEJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNÍ ÚČEL A ZACHOVÁNÍ AUTORSKÝCH PRÁV TÝKAJÍCÍ SE ZBOŽÍ. Máte-li dotazy ohledně této záruky, obraťte se na prodejce nebo společnost Microsoft na adrese: Ireland (Irsko) Podporu týkající se konzole Microsoft Xbox můžete získat na adrese Informace o službě Xbox LIVE naleznete na adrese ] Míření y Komunikátor/Cíle mise Úkrok/Pohyb ( Klepnutí: přikrčení v úkrytu/označení cíle při míření) Přepnout zbraně Přeskočit video/ Zobrazit výsledky Start/Pauza (nabídka Možnosti) Ovládání hry Tento dokument je poskytován tak, jak je. Informace a názory obsažené v tomto dokumentu, včetně adres URL a dalších odkazů na webové stránky na Internetu, se mohou bez upozornění změnit. Tento dokument vám nezakládá žádná zákonná práva na žádné duševní vlastnictví obsažené v jakémkoli produktu společnosti Microsoft ani společnosti Epic Games. Tento dokument si můžete zkopírovat a použít jej pouze pro vlastní potřeby Epic Games Inc. Všechna práva vyhrazena. Epic, Epic Games, logo Epic Games, Gears of War, Gears of War 3, Marcus Fenix, logo Crimson Omen a Unreal jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Epic Games Inc. v USA a dalších zemích. Microsoft, logo Microsoft Studios, Xbox, Xbox 360, Xbox LIVE, a loga Xbox jsou ochranné známky skupiny společností Microsoft. Používá technologii Bink 2 Video. Copyright RAD Game Tools Inc. PhysX by NVIDIA. NVIDIA a PhysX jsou ochranné známky společnosti NVIDIA Corporation a jsou použity na základě licence. Copyright 2011 NVIDIA Corporation. Všechna práva vyhrazena. Zpracování postav a další nástroje poskytla společnost ANIMATIONRIGS.COM. Používá technologii Convex Decomposition Library. Copyright John W. Ratcliff; vyžadováno potvrzení obsažené v licenci. Používá technologii Codesnippet ActorLineCheck. Algoritmus Efficient Parametric Algorithm pro technologii Octree Traversal od kolektivu J. Revelles/C. Ureña/M. Lastra (Universita v Granadě, Španělsko). Používá technologii CSH % bezplatná veřejná implementace algoritmu SHA-1 od Dominika Reichla. Web: Používá technologii průsečníku trojúhelníkového kuželu z knihovny nástrojů Foundation společnosti Geometric Tools. Copyright Geometric Tools, LLC. Skladbu Mad World napsal Roland Orzabal a vydala společnost Chryalis Songs (BMI). Instrumentální verzi skladby Mad World nahrál Michael Andrews. Použito se souhlasem společnosti Everloving Records. Využívá dohodu o licencování videoher se společností Warner Music Group Everloving Records. Používá technologii Scaleform GFx Scaleform Corporation. Všechna práva vyhrazena. Dolby a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories. Všechny další ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. Seznam autorů, kteří se podíleli na hře Gears of War 3 najdete na adrese Střelba/Vrh granátu Přebíjení/Aktivní nabíjení Y Bod zájmu (Klepnutí: poprava; přidržení: prodloužení popravy) B Útok zblízka/ Umístit granát (Přidržení: motorová pila/bajonet) A Krytí/Úhyby/ Zahalení (Přidržení: běh) X Použít/Oživit (Klepnutí: živý štít; přidržení: sebrat) Rozhlížení ( Stisknutí: přiblížit)

3 SLOVENČINA NÁDEJ, PREŽITIE, BRATSTVO Posledná bašta ľudskosti, Jacinto, bola zničená. Hordy Locustov priviedli zvyšky civilizácie Stroskotancov na úplný pokraj vyhynutia. A Lambent obávaný nový nepriateľ sa teraz vyhráža, že zničí obidvoch. Sága Marcusa Fenixa a tímu Delta dospeje v hre Gears of War 3 k vzrušujúcemu rozuzleniu. Manuál v plnom rozsahu nájdete na adrese: UPOZORNENIE Skôr, ako začnete s hraním hry, prečítajte si príručky ku konzole Xbox 360 a príslušenstvo, kde nájdete informácie o bezpečnosti a zdraví. Všetky príručky si odložte na neskoršie použitie. Príručky ku konzole a príslušenstvu sú tiež k dispozícii na stránkach Obmedzená záruka na vašu kópiu softvéru Xbox Game Software ( hry ) Záruka Spoločnosť Microsoft Corporation ( Microsoft ) zaručuje, že táto hra bude fungovať podstatným spôsobom tak, ako je popísané v priloženej príručke počas 90 dní od dátumu zakúpenia. Táto obmedzená záruka vylučuje akékoľvek problémy s hrou vzniknuté v súvislosti s nehodou, zneužitím, vírusom alebo nesprávnym použitím. Spoločnosť Microsoft ohľadne hry vylučuje akékoľvek iné sľuby a záruky. Nápravné opatrenia Ak sa objaví problém s hrou, ktorý je pokrytý zárukou v rámci 90 dní, vráťte ju dodávateľovi s kópiou originálneho dokladu o kúpe. Váš dodávateľ v tomto prípade a) opraví alebo vymení hru bez poplatku, alebo b) vráti kúpnu cenu. Na akúkoľvek vymenenú hru sa bude vzťahovať pôvodná záručná lehota, alebo lehota 30 dní od jej príjmu, podľa toho, čo je dlhšie. Za mieru primeranej opatrnosti, ktorú vynaložíte, aby ste sa vyhli poškodeniu, nenesie spoločnosť Microsoft žiadnu zodpovednosť. Zákonné práva Môžete mať zákonné práva voči svojmu dodávateľovi, tieto sa ale nedotýkajú obmedzenej záruky, ktorú poskytuje spoločnosť Microsoft. AK STE SI NEZAKÚPILI HRU PRE VAŠE OSOBNÉ POUŽITIE (T. J. AK SA NESPRÁVATE AKO ZÁKAZNÍK) Nasledujúce podmienky platia v maximálnom rozsahu prípustnom príslušnými zákonmi. Žiadne iné záruky Spoločnosť a jej dodávatelia sa zriekajú akýchkoľvek iných záruk a podmienok, buď vyhlásených, alebo implikovaných, s ohľadom na hru a priloženú príručku. Obmedzenie zodpovednosti Ani spoločnosť Microsoft, ani jej dodávatelia nie sú zodpovední za akékoľvek poškodenia vzniknuté akýmkoľvek spôsobom v dôsledku použitia hry alebo nemožnosti použiť hru alebo v akejkoľvek súvislosti s použitím hry alebo nemožnosťou použiť hru, aj keby boli spoločnosť Microsoft alebo akýkoľvek dodávateľ upozornení na možnosť takých poškodení. V každom prípade spoločnosť Microsoft a jej dodávatelia zodpovedajú len do čiastky zaplatenej za hru. Obchodný tovar okrem softvéru Vyššie uvedená záruka sa nevzťahuje na obchodný tovar ( Obchodný tovar ) priložený k špeciálnym vydaniam (ako napr. Obmedzené zberateľské edície) tejto hry.. SPOLOČNOSŤ MICROSOFT NEPOSKYTUJE PRE OBCHODNÝ TOVAR ŽIADNE VÝSLOVNÉ ZÁRUKY, GARANCIE ANI PODMIENKY. SPOLOČNOSŤ MICROSOFT, JEJ PREDAJCOVIA A DODÁVATELIA V SÚVISLOSTI V OBCHODNÝM TOVAROM V PLNOM ROZSAHU POVOLENOM VAŠIMI MIESTNYMI ZÁKONMI VYLUČUJE ODVODENÉ ZÁRUKY OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A ICH NEPORUŠOVANIA. Ak máte otázky ohľadne tejto záruky, kontaktujte dodávateľa alebo spoločnosť Microsoft: Ireland (Írsko) Podporu Microsoft Xbox nájdete na stránkach Informácie o aplikácii Xbox LIVE nájdete na stránkach ] Mierenie y Komunikátor/Ciele misie Úkrok/Pohyb ( Kliknutím sa skrčíte do obrannej pozície/ Označiť cieľ počas mierenia) Prepnúť zbrane Preskočiť video/zobraziť výsledky Štart/Pauza (ponuka Možnosti) Ovládanie hry Streľba/Vrhnutie granátu Nabíjanie/ Aktívne nabíjanie Y Predmet záujmu (Poklepanie: poprava; podržanie: predĺženie popravy) B Boj zblízka/ umiestniť granát (Podržanie: reťazová píla/bodák) A Krytie/Úhyby/ Zahalenie (Podržanie: beh) X Použiť/Oživiť (Poklepanie: živý štít; podržanie: zobrať) Pohľad ( Stisnutie: priblížiť) Tento dokument poskytujeme za konkrétnych okolností. Informácie a názory vyjadrené v tomto dokumente vrátane URL a ostatných odkazov na internetové stránky sa môžu bez oznámenia meniť. Tento dokument vám neposkytuje žiadne oficiálne práva na akékoľvek duševné vlastníctvo ohľadne akéhokoľvek produktu firmy Microsoft alebo Epic Games. Tento dokument môžete kopírovať na vaše interné referenčné účely Epic Games Inc. Všetky práva vyhradené. Epic, Epic Games, logo Epic Games, Gears of War, Gears of War 3, Marcus Fenix, logo Crimson Omen a Unreal sú obchodnými značkami alebo registrovanými obchodnými značkami spoločnosti Epic Games Inc. na území Spojených Štátov ako aj všade inde vo svete. Microsoft, logo Microsoft Studios, Xbox, Xbox 360, Xbox LIVE a logá Xbox sú obchodnými značkami skupiny spoločností Microsoft. Využíva systém Bink 2 Video. Držiteľom autorských práv je spoločnosť RAD Game Tools Inc. PhysX od NVIDIA. NVIDIA a PhysX sú obchodnými značkami firmy NVIDIA a využívajú sa na základe licencie. Autorské práva 2011 NVIDIA Corporation. Všetky práva vyhradené. Vybavenie postáv a doplnkové nástroje poskytla firma ANIMATIONRIGS.COM. Využitá knižnica Convex Decomposition Library. Držiteľom autorských práv je John W. Ratcliff; vyžaduje sa jazyk povolenia vyplývajúci z licencie. Využitý systém Codesnippet - ActorLineCheck. Účinný parametrický algoritmus pre systém Octree Traversal od J. Revelles/C. Ureña/M. Lastra (Univerzita v Granade, Španielsko). Využitý systém CSH1. Algoritmus SHA-1 zavádzania úplne bezplatnej verejnej domény od Dominika Reichla. Web: Využitý priesečník trojuholník-kužeľ z knižnice Geometric Tools Foundation. Držiteľom autorských práv je spoločnosť Geometric Tools, LLC. Mad World, napísal Roland Orzabal, vydala spoločnosť Chryalis Songs (BMI). Mad World (inštr.), hrá a spieva Michael Andrews. Majetok spoločnosti Everloving Records. Aranžmány Warner Music Group Video Game Licensing Everloving Records. Využitý systém Scaleform GFx Scaleform Corporation. Všetky práva vyhradené. Znak Dolby a dvojité D sú obchodnými značkami spoločnosti Dolby Laboratories. Všetky ostatné obchodné značky sú majetkom príslušných vlastníkov. Informácie o ľuďoch, ktorí pracovali na Gears of War 3, nájdete na stránkach

4 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ελπίδα, Επιβίωση, Αλληλεγγύη Το Jacinto, το τελευταίο οχυρό της ανθρωπότητας, έχει καταστραφεί. Οι ορδές των Locust έχουν οδηγήσει τα απομεινάρια του πολιτισμού στο χείλος της εξάλειψης. Μέσα σε όλα αυτά, ένας παντοδύναμος νέος εχθρός οι Lambent απειλούν πλέον και τις δύο παρατάξεις. Η επική ιστορία του Marcus Fenix και της ομάδας Delta Squad φτάνει στο τέλος της με το Gears of War 3. Για να διαβάσετε το πλήρες εγχειρίδιο οδηγιών, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Πριν παίξετε το παιχνίδι, ανατρέξτε στα εγχειρίδια της κονσόλας Xbox 360 και των εξαρτημάτων για σημαντικές πληροφορίες για θέματα ασφάλειας και υγείας. Διατηρήστε όλα τα εγχειρίδια για μελλοντική αναφορά. Για αντικατάσταση των εγχειριδίων της κονσόλας και των εξαρτημάτων, μεταβείτε στην τοποθεσία Περιορισμένη Εγγύηση για το αντίγραφο του λογισμικού παιχνιδιών Xbox ( Παιχνίδι ) Εγγύηση. H Microsoft Corporation ( Microsoft ) εγγυάται ότι αυτό το Παιχνίδι θα λειτουργεί κατά τρόπο που ανταποκρίνεται στις ουσιώδεις προδιαγραφές, όπως αυτές ορίζονται στο συνοδευτικό εγχειρίδιο, για περίοδο 90 ημερών από την ημερομηνία αγοράς. Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση δυσλειτουργιών του παιχνιδιού που σχετίζονται με ατύχημα, εσφαλμένη χρήση, ιό ή κακή εφαρμογή. Η Microsoft δεν αναλαμβάνει καμία επιπλέον εγγύηση ή δέσμευση για το Παιχνίδι. Αποζημίωση. Εάν αντιμετωπίσετε πρόβλημα με το παιχνίδι που καλύπτεται από την τρέχουσα εγγύηση μέσα στην περίοδο αυτή των 90 ημερών, επιστρέψτε το στον προμηθευτή μαζί με ένα αντίγραφο της πρωτότυπης απόδειξης αγοράς. Ο προμηθευτής σας έχει το δικαίωμα να επιλέξει κατά την κρίση του είτε (α) να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει το παιχνίδι δωρεάν, είτε (β) να σας επιστρέψει το χρηματικό ποσό που πληρώσατε. Το παιχνίδι αντικατάστασης θα καλύπτεται από εγγύηση για το υπόλοιπο της αρχικής περιόδου εγγύησης ή για 30 ημέρες από την παραλαβή, όποιο προκύψει πρώτο. Σε περίπτωση που θα μπορούσατε να είχατε αποφύγει ζημιές καταβάλλοντας τη δέουσα επιμέλεια, η Microsoft δεν θα φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τέτοιες ζημιές. Νόμιμα Δικαιώματα. Είναι πιθανό να έχετε νόμιμα δικαιώματα έναντι του προμηθευτή σας, τα οποία δεν επηρεάζονται από την περιορισμένη εγγύηση της Microsoft. ΕΑΝ ΔΕΝ ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ ΤΟ ΠΡΟÏΟΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΧΡΗΣΗ (ΕΑΝ ΔΗΛΑΔΗ ΔΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΤΕ ΩΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ) Οι ακόλουθοι όροι εφαρμόζονται στη μέγιστη δυνατή έκταση που επιτρέπει το εφαρμοστέο δίκαιο. Δεν παρέχονται άλλες εγγυήσεις. H Microsoft και οι προμηθευτές της αποποιούνται όλων των άλλων όρων και εγγυήσεων, ρητών ή σιωπηρών, σε σχέση με το παιχνίδι και το συνοδευτικό εγχειρίδιο. Περιορισμός ευθύνης. Η Microsoft ή οι προμηθευτές της σε καμία περίπτωση δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκλήθηκε ως αποτέλεσμα της χρήσης ή συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του παιχνιδιού ακόμα και στην περίπτωση που η Microsoft ή οποιοσδήποτε προμηθευτής της ενημερώθηκαν για την πιθανότητα πρόκλησης τέτοιων ζημιών. Σε κάθε περίπτωση, η συνολική ευθύνη της Microsoft και οποιουδήποτε προμηθευτή της δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό που πραγματικά πληρώσατε για το Παιχνίδι. Εμπορεύματα εκτός λογισμικού Η παραπάνω περιορισμένη εγγύηση δεν καλύπτει το εμπόρευμα ( Εμπόρευμα ) που συμπεριλαμβάνονται στις ειδικές εκδόσεις του παιχνιδιού (όπως, για παράδειγμα, στις περιορισμένες συλλεκτικές εκδόσεις). Η MICROSOFT ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΡΗΤΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Η ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ. ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η MICROSOFT, ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΕΞΑΙΡΟΥΝ ΤΙΣ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ. Για ερωτήσεις σχετικά με αυτή την εγγύηση επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας ή τη Microsoft: Ireland Για υποστήριξη σχετικά με το Microsoft Xbox, επισκεφθείτε τη διεύθυνση Για πληροφορίες σχετικά με το Xbox LIVE, επισκεφθείτε τη διεύθυνση ] Στόχευση y Τακτικός χάρτης / Επικοινωνία / Στόχοι Πλάγια βήματα / κίνηση ( Κλικ για σκύψιμο σε κάλυψη / Επισήμανση στόχου κατά τη στόχευση) Εναλλαγή όπλων Παράλειψη σκηνής αφήγησης / Προβολή σκορ Έναρξη / Παύση (Μενού επιλογών) Χειρισμός παιχνιδιού Αυτό το έγγραφο παρέχεται ως έχει. Οι πληροφορίες και οι απόψεις που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο, συμπεριλαμβανομένων των διευθύνσεων URL και άλλων αναφορών σε τοποθεσίες του Internet, ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Αυτό το έγγραφο δεν σας μεταβιβάζει νομικά δικαιώματα όσον αφορά την πνευματική ιδιοκτησία οποιουδήποτε προϊόντος της Microsoft ή της Epic Games. Μπορείτε να αντιγράψετε και να χρησιμοποιήσετε αυτό το έγγραφο για δική σας αναφορά Epic Games Inc. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Οι επωνυμίες Epic, Epic Games, το λογότυπο Epic Games, οι επωνυμίες Gears of War, Gears of War 3, Marcus Fenix, το λογότυπο Crimson Omen και η επωνυμία Unreal είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Epic Games Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλα μέρη. Η επωνυμία Microsoft, το λογότυπο Microsoft Studios, οι επωνυμίες Xbox, Xbox 360, Xbox LIVE και τα λογότυπα Xbox είναι εμπορικά σήματα του ομίλου εταιρειών Microsoft. Χρησιμοποιεί βίντεο Bink 2. Copyright RAD Game Tools Inc. PhysX από την NVIDIA. Οι επωνυμίες NVIDIA και PhysX είναι εμπορικά σήματα της NVIDIA Corporation και χρησιμοποιούνται κατόπιν παραχώρησης αδείας. Copyright 2011 NVIDIA Corporation. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Εργαλεία κίνησης χαρακτήρων και επιπλέον εργαλεία παρέχονται από την ANIMATIONRIGS.COM. Χρησιμοποιείται βιβλιοθήκη Convex Decomposition Library. Copyright John W. Ratcliff. Απαιτείται άδεια για χρήση της γλώσσας. Γίνεται χρήση του Codesnippet - ActorLineCheck. An Efficient Parametric Algorithm for Octree Traversal των J. Revelles/C. Ureña/M. Lastra (Πανεπιστήμιο της Γρανάδα, Ισπανία). Γίνεται χρήση του CSH1. 100% δωρεάν και δημόσια υλοποίηση του αλγορίθμου SHA-1 του Dominik Reichl. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Τοποθεσία web: Γίνεται χρήση ένωσης τριγώνων-κώνων από τη βιβλιοθήκη Geometric Tools Foundation. Copyright Geometric Tools, LLC. Mad World, ένα τραγούδι του Roland Orzabal, κυκλοφορεί από την Chryalis Songs (BMI). Mad World (ορχηστρική έκδοση), σε εκτέλεση του Michael Andrews. Παραχωρείται από την Everloving Records. Σε συμφωνία με την Warner Music Group Video Game Licensing Everloving Records. Γίνεται χρήση του Scaleform GFx Scaleform Corporation. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Η επωνυμία Dolby και το σύμβολο διπλού D είναι εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα είναι ιδιοκτησία των κατόχων τους. Για να δείτε όλους τους συντελεστές που εργάστηκαν στο Gears of War 3, επισκεφθείτε τη διεύθυνση Πυροβολισμός / Ρίψη χειροβομβίδας Γέμισμα όπλου / Ενεργό γέμισμα (Active Reload) Y Σημείο ενδιαφέροντος (Πατήστε μια φορά για εντοπισμό του εχθρού. Πατήστε παρατεταμένα για εκτέλεση) B Μάχη σώμα με σώμα / Προσάρτηση χειροβομβίδας (Πατήστε παρατεταμένα για αλυσοπρίονο / ξιφολόγχη) A Κάλυψη / Ελιγμοί αποφυγής / Σκαρφάλωμα (Πατήστε παρατεταμένα για να κάνετε έφοδο (Roadie Run) X Χρήση αντικειμένου / Ανάνηψη (Πατήστε μια φορά για ζωντανή ασπίδα. Πατήστε παρατεταμένα για μάζεμα) Κάμερα ( Κλικ για μεγέθυνση)

5 MAGYAR REMÉNY, TÚLÉLÉS, TESTVÉRISÉG Az emberiség utolsó erődje, Jacinto megsemmisült. A Sáska Horda a megmaradt Kirekesztetteket a kihalás szélére sodorta. Egy félelmetes új ellenség a Fénylők megjelenése mindkét faj végét eredményezheti. Marcus Fenix és a Delta osztag története elképesztő véget ér a Gears of War 3-ban. A teljes kézikönyvet a következő címen találod: ] Célzás y Tac / Com / Feladatok Oldalazás / Mozgás ( Kattints a fedezékben guggoláshoz / Célpont megjelölése célzás közben) Vezérlés Lövés / Gránát dobása Újratöltés / Aktív újratöltés Y Kiemelt helyszín (Megnyomás az Agyontaposáshoz; Nyomva tartás a hosszú kivégzéshez) B Közelharc / Gránát tapasztás (Tartsd nyomva a láncfűrészhez / bajonetthez) Figyelmeztetés A játék megkezdése előtt olvassa el az Xbox 360 konzolhoz és kiegészítőihez tartozó kézikönyvekben a fontos biztonsági és egészségügyi információkat. Őrizze meg a kézikönyveket. Ha új kézikönyvekre van szüksége a konzolhoz és kiegészítőihez, látogasson el a webhelyre. Jótállás az Xbox játékszoftverre ( Játék ) Jótállás A Microsoft Corporation ( Microsoft ) első fizetési dátumtól számított 90 napos időtartamon belül garantálja, hogy a játék alapvetően a mellékelt kézikönyvben leírtaknak megfelelően működik. Ez a jótállás megszűnik minden olyan, a játékkal kapcsolatos probléma esetén, amely balesettel, helytelen használattal, vírussal vagy helytelen alkalmazással függ össze. A Microsoft nem ad más jótállást vagy ígéretet a játékkal kapcsolatban. Jogorvoslás Ha 90 napon belül problémát észlel a jelen jótállás hatálya alá tartozó játékkal kapcsolatban, vigye vissza a kereskedőhöz az eredeti vásárlást igazoló bizonylattal együtt. A kereskedő a feltételek szerint (a) díjmentesen megjavíttatja vagy kicseréli a játékot, vagy (b) visszaadja a vételárat. A kicserélt játékra az eredeti jótállási időből fennmaradó ideig, illetve az átadástól számított 30 napig vonatkozik a jótállás, attól függően, hogy melyik a hosszabb. Amennyiben bizonyos mértékig elkerülhető lett volna a károsodás, a Microsoft nem köteles felelni a teljes kárért. Törvényes jogok A kereskedővel szemben esetlegesen fennálló törvényes jogait a Microsoft korlátozott jótállása nem befolyásolja. Ha Ön nem saját használatra vásárolta meg a játékot (vagyis ha nem Ön a végfelhasználó). A következő feltételek az alkalmazható törvények által megengedett legnagyobb mértékben érvényesek. Egyéb garanciák A Microsoft és szállítói semmilyen más akár kifejezett, akár beleértett jótállást és feltételt nem fogadnak el a játékra és a mellékelt kézikönyvre vonatkozóan. Felelőség korlátozása Sem a Microsoft, sem a szállítói nem felelősek a Játék nem rendeltetésszerű használatából adódó károkért, még akkor sem, ha a Microsoftot vagy bármelyik szállítóját tájékoztatták az ilyen károkkal kapcsolatos lehetőségekről. Ilyen esetekben a Microsoft és szállítóinak teljes felelőssége a játékért ténylegesen kifizetett összeg nagyságára korlátozódik. Nem szoftver áru A fenti korlátozott jótállás nem érvényes a játék speciális változataihoz (például a Korlátozott Gyűjtői Kiadásokhoz) járó egyéb árukra ( Merchandise ). A MICROSOFT NEM NYÚJT EXPRESSZ JÓTÁLLÁST, GARANCIÁT VAGY EGYÉB FELTÉTELEKET EZEKHEZ AZ ÁRUKHOZ. A HELYI JOGSZABÁLYOKON TÚL A MICROSOFT, ANNAK VISZONTELADÓI ÉS SZÁLLÍTÓI KIZÁRNAK MINDEN VÉLELMEZETT GARANCIÁT A MERCHANDISE TERMÉKEK ELADHATÓSÁGÁRA, BIZONYOS CÉLRA VALÓ FELHASZNÁLÁSÁRA ILLETVE JOGSÉRTÉSRE VONATKOZÓLAG. Ezen jótállásra vonatkozó kérdésekkel kapcsolatosan vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel vagy a Microsofttal: Ireland (Írország) A Microsoft Xbox támogatást a következő címen találod: Az Xbox LIVE szolgáltatásról bővebb információt a címen találsz. Fegyver váltása Átvezető átugrása / Eredménytábla megtekintése Kezdés / Szünet (Beállítások menü) Ezt a dokumentumot a jelenlegi ismeretek szerint adjuk át. A dokumentumban található információk, nézetek, ide értve az URL és egyéb Internetes honlapreferenciákat, előzetes jelzés nélkül megváltozhatnak. Ez a dokumentum semmilyen jogot nem biztosít egyetlen Microsoft vagy Epic Games termékben található szerzői joghoz sem. Erről a dokumentumról kizárólag saját célra lehet másolatot készíteni, referencia célzattal Epic Games Inc. Minden jog fenntartva. Az Epic, az Epic Games, az Epic Games logo, a Gears of War, a Gears of War 3, Marcus Fenix, a Crimson Omen logo, az Unreal az Epic Games Inc. kereskedelmi védjegyei vagy bejegyzett kereskedelmi védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban. A Microsoft, a Microsoft Studios embléma, az Xbox, az Xbox 360, az Xbox LIVE, és az Xbox emblémák a Microsoft cégcsoport védjegyei. Bink 2 Video technológiát használ. Copyright by RAD Game Tools Inc. PhysX by NVIDIA. Az NVIDIA és a PhysX az NVIDIA Corporation kereskedelmi védjegyei, és licencia engedély alapján kerültek felhasználásra. Copyright 2011 NVIDIA Corporation. Minden jog fenntartva. A karaktercsontozást és további eszközöket az ANIMATIONRIGS.COM szolgáltatta. Convex Decomposition Library-t használ. Copyright John W. Ratcliff; engedély szükséges a licencből. Codesnippet - ActorLineCheck technológiát használ. Efficient Parametric Algorithm for Octree Traversal a következők által: J. Revelles/C. Ureña/M. Lastra (Granadai Egyetem, Spanyolország). CSH1 felhasználásával. 100%-ban ingyenes publikus domain beillesztése a Dominik Reichl által készített SHA-1 algoritmusnak. Web: A Geometric Tools Foundation könyvtárból a Triangle-cone intersection technológiát használja. Copyright Geometric Tools, LLC. Mad World, írta: Roland Orzabal, kiadja a Chryalis Songs (BMI). A Mad World (instrumentális változat) előadója Michael Andrews. Az Everloving Records tulajdona. A Warner Music Group Video Game Licensing-gel egyeztetve Everloving Records. Scaleform Gfx technológiát használ Scaleform Corporation. Minden jog fenntartva. A Dolby és a double-d szimbólum a Dolby Laboratories védjegyei. Minden egyéb kereskedelmi védjegy vonatkozó tulajdonosaik birtokában van. Ha meg akarod nézni, hogy kik dolgoztak a Gears of War 3-on, látogasd meg a címet. A Fedezékbe bújás / Kitérés / Átugrás (Tartsd nyomva a futáshoz) X Használat / Újraélesztés (Nyomd meg az Élőpajzshoz; Nyomd meg a Felvételhez) Nézelődés ( Kattints a közelítéshez)

6 X

Czech Greek Hungarian Slovak

Czech Greek Hungarian Slovak Czech Greek Hungarian Slovak VAROVÁNÍ Než začnete hrát tuto hru, přečtěte si pokyny ke konzoli Xbox 360, příručku k senzoru KINECT a další příručky k jakýmkoli dalším periferiím, abyste získali důležité

Více

ZAČÍNÁME ČEŠTINA. Omezená záruka kopie herního softwaru Xbox ( Hra )

ZAČÍNÁME ČEŠTINA. Omezená záruka kopie herního softwaru Xbox ( Hra ) ČEŠTINA Vítejte u hry Dance Central 2! ZAČÍNÁME Zkontrolujte, zda je v pomocném rámečku v horní části obrazovky vidět celé vaše tělo. Hrajete-li ještě s další osobou, zobrazíte se každý ve vlastním pomocném

Více

Επιλογές παιχνιδιού. Játéklehetőségek. Τα εικονίδια αυτά στις σελίδες αθλημάτων υποδεικνύουν τον τρόπο που μπορεί να παιχθεί το κάθε άθλημα

Επιλογές παιχνιδιού. Játéklehetőségek. Τα εικονίδια αυτά στις σελίδες αθλημάτων υποδεικνύουν τον τρόπο που μπορεί να παιχθεί το κάθε άθλημα Επιλογές παιχνιδιού Τα εικονίδια αυτά στις σελίδες αθλημάτων υποδεικνύουν τον τρόπο που μπορεί να παιχθεί το κάθε άθλημα Παίκτης εναντίον παίκτη Παίκτης εναντίον αντιπάλου υπολογιστή Παίκτης εναντίον αντιπάλου

Více

1.5 03080 MS Color Bar v

1.5 03080 MS Color Bar v Č E S K Y VAROVÁNÍ Než začnete hrát tuto hru, přečtěte si pokyny ke konzoli Xbox 360, příručku senzoru KINECT TM a další příručky k jakýmkoli dalším periferiím, abyste získali důležité informace týkající

Více

Hlavní nabídka. Činnost/vybrat

Hlavní nabídka. Činnost/vybrat Oddálit Návrat do zahrady Uložit hru/nastavit ovládání Přiblížit Přesunout kurzor (klepnutí = rychlý kurzor) Informace (zvýrazněte zvířátko Piñata) Zahodit/zrušit Hlavní nabídka Zástupci nástrojů Zvýraznit

Více

Licenční smlouva k softwaru Novell(r) SUSE(r) Moblin

Licenční smlouva k softwaru Novell(r) SUSE(r) Moblin Licenční smlouva k softwaru Novell(r) SUSE(r) Moblin PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TUTO SMLOUVU. INSTALACÍ NEBO JINÝM POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU (VČETNĚ JEHO ČÁSTÍ) VYJADŘUJETE SOUHLAS S TOUTO SMLOUVOU. POKUD S TĚMITO

Více

STEROWANIE CZUJNIK RUCHU: PANEL DOTYKOWY: PASEK ŚWIETLNY:

STEROWANIE CZUJNIK RUCHU: PANEL DOTYKOWY: PASEK ŚWIETLNY: POLSKI - PRZED UŻYCIEM TEGO PRODUKTU NALEŻY PRZEJŚĆ DO MENU USTAWIEŃ W SYSTEMIE PLAYSTATION 4 W CELU ZAPOZNANIA SIĘ Z WAŻNYMI INFORMACJAMI DOTYCZĄCYMI ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA STEROWANIE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Více

PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL 1.8 LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM (dále smlouva )

PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL 1.8 LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM (dále smlouva ) PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL 1.8 LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM (dále smlouva ) Tato licenční smlouva s koncovým uživatelem je uzavírána na software ActivInspire Promethean Professional

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ve smyslu ust. 1751 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Společnost HDT impex s.r.o. (dále jen prodávající ), se sídlem Botanická 238/3, 362 63 Dalovice, zapsaná u Krajského

Více

Baterie. Nastavení data/ãasu

Baterie. Nastavení data/ãasu Baterie Ub vání energie baterií je zobrazeno na kontrolním displeji následujícím zpûsobem:. KdyÏ se objeví, záznamník se vypne. Pfied v mûnou baterií posuàte spínaã do polohy HOLD, v opaãném pfiípadû by

Více

4770613 Nýtovací kleště / CZ Nitovacie kliešte / SK Szegecselő fogó / HU Nietzange / DE Hand Riveter / EN

4770613 Nýtovací kleště / CZ Nitovacie kliešte / SK Szegecselő fogó / HU Nietzange / DE Hand Riveter / EN 4770613 Nýtovací kleště / CZ Nitovacie kliešte / SK Szegecselő fogó / HU Nietzange / DE Hand Riveter / EN Původní návod k použití / CZ Preklad pôvodného návodu na použitie / SK Az eredeti használati utasítás

Více

LICENČNÍ SMLOUVA SPOLEČNOSTI EFI S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU

LICENČNÍ SMLOUVA SPOLEČNOSTI EFI S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU LICENČNÍ SMLOUVA SPOLEČNOSTI EFI S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU TUTO LICENČNÍ SMLOUVU K SOFTWARU ( LICENČNÍ SMLOUVA ) SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE. TATO LICENČNÍ SMLOUVA PŘEDSTAVUJE PRÁVNĚ ZÁVAZNOU DOHODU MEZI

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ

PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ PÔVODNÝ NÁVOD NA POUŽITIE - Az eredeti használati utasítások - Originalna navodila za uporabo - Oryginalne instrukcje użytkowania CZ Aku šroubovák 3,6V - Návod k obsluze 4-8 SK

Více

Váš telefon HTC HD7 Manuál

Váš telefon HTC HD7 Manuál HTC HD7 Manuál Bezpečnostní a regulační příručka Manuál Bezpečnostná a regulačná príručka Felhasználói kézikönyv Biztonsági és szabályozási útmutató CZ SK HU Váš telefon HTC HD7 Manuál Získání více informací

Více

a. Software. Software může zahrnovat:

a. Software. Software může zahrnovat: LICENČNÍ PODMÍNKY PRO POUŽÍTÍ SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT PRO PRODUKT MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013, NAV 2015 a vyšší Tyto licenční podmínky představují smlouvu mezi společností Microsoft Corporation

Více

H CZ SLO RUS. GR www.ferm.com. Art.No. CDM1005 FDC-1440K2. www.ferm.com 0612-18.2

H CZ SLO RUS. GR www.ferm.com. Art.No. CDM1005 FDC-1440K2. www.ferm.com 0612-18.2 H CZ SL PL RU GR Változtatás jogát fenntartjuk Změny vyhrazeny Predmet sprememb temat do zmiany äóïî ÌËfl Ferm ÔÓÒÚÓflÌÌÓ ÒÓ Âapple ÂÌÒÚ Û ÂÚ ÔÛÒÍ ÂÏÛ Â ÔappleÓ Û͈Ë. èóáúóïû ÚÂıÌË ÂÒË ı apple ÍÚÂappleËÒÚËÍË

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Všeobecné obchodní podmínky ) jsou uzavřeny mezi společností Oracle Czech s.r.o. (dále jen Oracle ) a osobou či společností, uvedenou

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI F-SECURE

LICENČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI F-SECURE LICENČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI F-SECURE DŮLEŽITÉ PŘED INSTALACÍ ČI POUŽÍVÁNÍM TOHOTO SOFTWARU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ PRÁVNÍ PODMÍNKY ( PODMÍNKY ) TÝKAJÍCÍ SE LICENCE PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI F-SECURE.

Více

LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM

LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM STAŽENÍM, INSTALACÍ, ZKOPÍROVÁNÍM, SPUŠTĚNÍM NEBO POUŽITÍM TOHOTO SOFTWARU VYJADŘUJETE SVŮJ SOUHLAS S PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY. POKUD SOUHLAS S TĚMITO PODMÍNKAMI VYJADŘUJETE

Více

ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY NETMAIL S.R.O. PRO ZAŘÍZENÍ CHROME

ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY NETMAIL S.R.O. PRO ZAŘÍZENÍ CHROME ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY NETMAIL S.R.O. PRO ZAŘÍZENÍ CHROME I. Úvodní ustanovení a. Tyto smluvní Zvláštní smluvní podmínky netmail s.r.o. pro zařízení Chrome (dále jen ZSP Chrome ) platí pouze pro nákup

Více

POWERSHRED. 60Cs. Quality Office Products Since 1917

POWERSHRED. 60Cs. Quality Office Products Since 1917 POWERSHRED 60Cs 3 * % - % - 2 % %% % % % 33 % % % % 2 ( 5 % % 4 % % 8 ) 7 % % * %% 6 ) ) - 9 9 2 % )! " # Przed użyciem proszę zapoznać się z tą instrukcją. Nie wyrzucać - zachować jako źródło informacji

Více

* Ma machine. 6477_UM_BASIC-C_Z2_MASTER_2012_NESP_KRUPS_v3.indd 1 22.08.13 16:24

* Ma machine. 6477_UM_BASIC-C_Z2_MASTER_2012_NESP_KRUPS_v3.indd 1 22.08.13 16:24 * Ma machine * 6477_UM_BASIC-C_Z2_MASTER_2012_NESP_KRUPS_v3.indd 1 22.08.13 16:24 HU 18 BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK Figyelem: a biztonsági előírások a készülék részét képezik. Az új készülék első használata előtt

Více

Podmínky pro produkt Norton Virus Protection Promise

Podmínky pro produkt Norton Virus Protection Promise Podmínky pro produkt Norton Virus Protection Promise NÁSLEDUJÍCÍ PODMÍNKY ( PODMÍNKY ) PŘEDSTAVUJÍ PRÁVOPLATNOU A VYMAHATELNOU SMLOUVU MEZI SPOLEČNOSTÍ SYMANTEC CORPORATION A/NEBO DCEŘINÝMI SPOLEČNOSTMI

Více

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro poskytování služeb (včetně údržby strojů)

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro poskytování služeb (včetně údržby strojů) Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro poskytování služeb (včetně údržby strojů) Touto dohodou o obchodních podmínkách IBM ( Dohoda ) se řídí poskytování Služeb (zahrnující poskytování pozáručního servisu)

Více

Uživatelský manuál (2-15) Uživatelský manuál (16-29) Instrukcja obsługi (30-43) Használati útmutató (44-57) User guide (58-71)

Uživatelský manuál (2-15) Uživatelský manuál (16-29) Instrukcja obsługi (30-43) Használati útmutató (44-57) User guide (58-71) Uživatelský manuál (2-15) Uživatelský manuál (16-29) Instrukcja obsługi (30-43) Használati útmutató (44-57) User guide (58-71) Инструкция по обслуживанию (72-88) Procesor: 1 GHz Operační systém: Android

Více

Stručná příručka. Nokia Lumia 930. 9263285 1.2. vydání CS RM-1045

Stručná příručka. Nokia Lumia 930. 9263285 1.2. vydání CS RM-1045 Stručná příručka Nokia Lumia 930 9263285 1.2. vydání CS RM-1045 Tlačítka a části 1 Držák SIM karty 2 Sluchátko 3 Zvukový konektor (3,5mm) 4 Přední fotoaparát 5 Světelné čidlo 6 Tlačítka hlasitosti 7 Vypínač/Tlačítko

Více

Děkujeme vám, že jste se rozhodli používat produkty společnosti Microsoft!

Děkujeme vám, že jste se rozhodli používat produkty společnosti Microsoft! LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT OPERAČNÍ SYSTÉM WINDOWS Poslední aktualizace: červenec 2015 POKUD MÁTE BYDLIŠTĚ V USA (NEBO SE ZDE NACHÁZÍ HLAVNÍ SÍDLO PODNIKÁNÍ VAŠÍ FIRMY), ODDÍL

Více

Stručná příručka. Nokia Lumia 735. 9263770 1.0. vydání CS RM-1038

Stručná příručka. Nokia Lumia 735. 9263770 1.0. vydání CS RM-1038 Stručná příručka Nokia Lumia 735 9263770 1.0. vydání CS RM-1038 Tlačítka a části Důležité: Než začnete zařízení používat, přečtěte si na webu www.nokia.com/support důležité informace o bezpečném využívání

Více

LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE BLACKBERRY PŘED INSTALACÍ NEBO POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU SI, PROSÍME, DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE TENTO DOKUMENT.

LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE BLACKBERRY PŘED INSTALACÍ NEBO POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU SI, PROSÍME, DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE TENTO DOKUMENT. LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE BLACKBERRY PŘED INSTALACÍ NEBO POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU SI, PROSÍME, DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE TENTO DOKUMENT. Tato Smlouva uděluje Vám, zákazníkovi, licenci k užití Software a obsahuje

Více

Zreknutí ˇ se odpovednosti ˇ

Zreknutí ˇ se odpovednosti ˇ Obsah Zřeknutí se odpovědnosti........................................... 3 Systémová konfigurace............................................. 3 Instalace hry a spuštění hry.........................................

Více