Ovládání hry NADĚJE, PŘEŽITÍ, BRATRSTVÍ ČEŠTINA. Úplný manuál je k dispozici na adrese: gearsofwar.xbox.com/gameguide

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ovládání hry NADĚJE, PŘEŽITÍ, BRATRSTVÍ ČEŠTINA. Úplný manuál je k dispozici na adrese: gearsofwar.xbox.com/gameguide"

Transkript

1

2 ČEŠTINA NADĚJE, PŘEŽITÍ, BRATRSTVÍ Poslední útočiště lidstva, Jacinto, bylo zničeno. Hordy Locustů přivedly poslední zbytky civilizace Ztroskotanců na pokraj vyhubení. A nyní se objevil nový děsivý nepřítel, který hrozí zničením obou stran Lambenti. Sága o Marcusovi Fenixovi a týmu Delta se blíží k vzrušujícímu vyvrcholení ve hře Gears of War 3. Úplný manuál je k dispozici na adrese: VAROVÁNÍ Než začnete s hraním hry, přečtěte si příručky ke konzoli Xbox 360 a příslušenství, kde naleznete informace o bezpečnosti a zdraví. Všechny příručky si uložte pro pozdější potřebu. Příručky ke konzoli a příslušenství jsou také k dispozici na stránkách Omezená záruka kopie herního softwaru Xbox ( Hra ) Záruka Společnost Microsoft Corporation ( Microsoft ) zaručuje, že provoz této hry bude plně odpovídat popisu v přiloženém návodu k použití po dobu 90 dnů od data prvního zakoupení. Tato omezená záruka je neplatná, pokud problémy související s provozem hry způsobila nehoda, zneužití, vir nebo nesprávné použití. Společnost Microsoft neposkytuje v souvislosti s hrou žádné další záruky ani sliby. Vaše právní prostředky Zjistíte-li do 90 dnů problém související s hrou, na který se vztahuje tato záruka, vraťte hru prodejci společně s kopií původního dokladu o zakoupení. Prodejce podle vlastního uvážení (a) hru bezplatně opraví nebo vymění nebo (b) vrátí zaplacenou částku. Vyměněná hra bude v záruce po zbytek původní záruční doby nebo 30 dnů od data uvedeného na stvrzence, podle toho, která doba bude delší. Společnost Microsoft nenese odpovědnost za poškození hry, kterému bylo možné předejít náležitou péči z vaší strany. Zákonná práva Vůči prodejci můžete mít zákonná práva, která nejsou ovlivněna omezenou zárukou společnosti Microsoft. POKUD JSTE HRU NEZAKOUPILI PRO OSOBNÍ UŽÍVÁNÍ (TEDY POKUD NEVYSTUPUJETE JAKO ZÁKAZNÍK) Následující podmínky platí v maximálním rozsahu povoleném platnými zákony. Žádné další záruky Společnost Microsoft a její dodavatelé odmítají jakékoliv další záruky nebo podmínky, vyjádřené i předpokládané, týkající se hry a přiloženého návodu k použití. Omezení odpovědnosti Společnost Microsoft ani její dodavatelé neponesou žádnou odpovědnost za jakékoli škody, které jakýmkoli způsobem vyplynou z použití hry nebo nemožností hru používat nebo které s jejím použitím či nemožností použití budou jakýmkoli způsobem souviset, a to i kdyby společnost Microsoft nebo její dodavatelé byli poučeni o možnosti takových škod. Celková odpovědnost společnosti Microsoft a jejich dodavatelů je za všech okolností ohraničena sumou, kterou jste zaplatili za hru. Zboží nezahrnující software Výše uvedená omezená záruka se nevztahuje na zboží (dále Zboží), které je součástí zvláštních edicí (např. omezené sběratelské edice) hry. SPOLEČNOST MICROSOFT NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU VÝSLOVNOU ZÁRUKU ANI PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE ZBOŽÍ. SPOLEČNOST MICROSOFT, JEJÍ PRODEJCI A DODAVATELÉ VYLUČUJÍ V PLNÉM ROZSAHU POVOLENÉM MÍSTNÍMI ZÁKONY JAKOUKOLIV NAZNAČENOU ZÁRUKU PRODEJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNÍ ÚČEL A ZACHOVÁNÍ AUTORSKÝCH PRÁV TÝKAJÍCÍ SE ZBOŽÍ. Máte-li dotazy ohledně této záruky, obraťte se na prodejce nebo společnost Microsoft na adrese: Ireland (Irsko) Podporu týkající se konzole Microsoft Xbox můžete získat na adrese Informace o službě Xbox LIVE naleznete na adrese ] Míření y Komunikátor/Cíle mise Úkrok/Pohyb ( Klepnutí: přikrčení v úkrytu/označení cíle při míření) Přepnout zbraně Přeskočit video/ Zobrazit výsledky Start/Pauza (nabídka Možnosti) Ovládání hry Tento dokument je poskytován tak, jak je. Informace a názory obsažené v tomto dokumentu, včetně adres URL a dalších odkazů na webové stránky na Internetu, se mohou bez upozornění změnit. Tento dokument vám nezakládá žádná zákonná práva na žádné duševní vlastnictví obsažené v jakémkoli produktu společnosti Microsoft ani společnosti Epic Games. Tento dokument si můžete zkopírovat a použít jej pouze pro vlastní potřeby Epic Games Inc. Všechna práva vyhrazena. Epic, Epic Games, logo Epic Games, Gears of War, Gears of War 3, Marcus Fenix, logo Crimson Omen a Unreal jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Epic Games Inc. v USA a dalších zemích. Microsoft, logo Microsoft Studios, Xbox, Xbox 360, Xbox LIVE, a loga Xbox jsou ochranné známky skupiny společností Microsoft. Používá technologii Bink 2 Video. Copyright RAD Game Tools Inc. PhysX by NVIDIA. NVIDIA a PhysX jsou ochranné známky společnosti NVIDIA Corporation a jsou použity na základě licence. Copyright 2011 NVIDIA Corporation. Všechna práva vyhrazena. Zpracování postav a další nástroje poskytla společnost ANIMATIONRIGS.COM. Používá technologii Convex Decomposition Library. Copyright John W. Ratcliff; vyžadováno potvrzení obsažené v licenci. Používá technologii Codesnippet ActorLineCheck. Algoritmus Efficient Parametric Algorithm pro technologii Octree Traversal od kolektivu J. Revelles/C. Ureña/M. Lastra (Universita v Granadě, Španělsko). Používá technologii CSH % bezplatná veřejná implementace algoritmu SHA-1 od Dominika Reichla. Web: Používá technologii průsečníku trojúhelníkového kuželu z knihovny nástrojů Foundation společnosti Geometric Tools. Copyright Geometric Tools, LLC. Skladbu Mad World napsal Roland Orzabal a vydala společnost Chryalis Songs (BMI). Instrumentální verzi skladby Mad World nahrál Michael Andrews. Použito se souhlasem společnosti Everloving Records. Využívá dohodu o licencování videoher se společností Warner Music Group Everloving Records. Používá technologii Scaleform GFx Scaleform Corporation. Všechna práva vyhrazena. Dolby a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories. Všechny další ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. Seznam autorů, kteří se podíleli na hře Gears of War 3 najdete na adrese Střelba/Vrh granátu Přebíjení/Aktivní nabíjení Y Bod zájmu (Klepnutí: poprava; přidržení: prodloužení popravy) B Útok zblízka/ Umístit granát (Přidržení: motorová pila/bajonet) A Krytí/Úhyby/ Zahalení (Přidržení: běh) X Použít/Oživit (Klepnutí: živý štít; přidržení: sebrat) Rozhlížení ( Stisknutí: přiblížit)

3 SLOVENČINA NÁDEJ, PREŽITIE, BRATSTVO Posledná bašta ľudskosti, Jacinto, bola zničená. Hordy Locustov priviedli zvyšky civilizácie Stroskotancov na úplný pokraj vyhynutia. A Lambent obávaný nový nepriateľ sa teraz vyhráža, že zničí obidvoch. Sága Marcusa Fenixa a tímu Delta dospeje v hre Gears of War 3 k vzrušujúcemu rozuzleniu. Manuál v plnom rozsahu nájdete na adrese: UPOZORNENIE Skôr, ako začnete s hraním hry, prečítajte si príručky ku konzole Xbox 360 a príslušenstvo, kde nájdete informácie o bezpečnosti a zdraví. Všetky príručky si odložte na neskoršie použitie. Príručky ku konzole a príslušenstvu sú tiež k dispozícii na stránkach Obmedzená záruka na vašu kópiu softvéru Xbox Game Software ( hry ) Záruka Spoločnosť Microsoft Corporation ( Microsoft ) zaručuje, že táto hra bude fungovať podstatným spôsobom tak, ako je popísané v priloženej príručke počas 90 dní od dátumu zakúpenia. Táto obmedzená záruka vylučuje akékoľvek problémy s hrou vzniknuté v súvislosti s nehodou, zneužitím, vírusom alebo nesprávnym použitím. Spoločnosť Microsoft ohľadne hry vylučuje akékoľvek iné sľuby a záruky. Nápravné opatrenia Ak sa objaví problém s hrou, ktorý je pokrytý zárukou v rámci 90 dní, vráťte ju dodávateľovi s kópiou originálneho dokladu o kúpe. Váš dodávateľ v tomto prípade a) opraví alebo vymení hru bez poplatku, alebo b) vráti kúpnu cenu. Na akúkoľvek vymenenú hru sa bude vzťahovať pôvodná záručná lehota, alebo lehota 30 dní od jej príjmu, podľa toho, čo je dlhšie. Za mieru primeranej opatrnosti, ktorú vynaložíte, aby ste sa vyhli poškodeniu, nenesie spoločnosť Microsoft žiadnu zodpovednosť. Zákonné práva Môžete mať zákonné práva voči svojmu dodávateľovi, tieto sa ale nedotýkajú obmedzenej záruky, ktorú poskytuje spoločnosť Microsoft. AK STE SI NEZAKÚPILI HRU PRE VAŠE OSOBNÉ POUŽITIE (T. J. AK SA NESPRÁVATE AKO ZÁKAZNÍK) Nasledujúce podmienky platia v maximálnom rozsahu prípustnom príslušnými zákonmi. Žiadne iné záruky Spoločnosť a jej dodávatelia sa zriekajú akýchkoľvek iných záruk a podmienok, buď vyhlásených, alebo implikovaných, s ohľadom na hru a priloženú príručku. Obmedzenie zodpovednosti Ani spoločnosť Microsoft, ani jej dodávatelia nie sú zodpovední za akékoľvek poškodenia vzniknuté akýmkoľvek spôsobom v dôsledku použitia hry alebo nemožnosti použiť hru alebo v akejkoľvek súvislosti s použitím hry alebo nemožnosťou použiť hru, aj keby boli spoločnosť Microsoft alebo akýkoľvek dodávateľ upozornení na možnosť takých poškodení. V každom prípade spoločnosť Microsoft a jej dodávatelia zodpovedajú len do čiastky zaplatenej za hru. Obchodný tovar okrem softvéru Vyššie uvedená záruka sa nevzťahuje na obchodný tovar ( Obchodný tovar ) priložený k špeciálnym vydaniam (ako napr. Obmedzené zberateľské edície) tejto hry.. SPOLOČNOSŤ MICROSOFT NEPOSKYTUJE PRE OBCHODNÝ TOVAR ŽIADNE VÝSLOVNÉ ZÁRUKY, GARANCIE ANI PODMIENKY. SPOLOČNOSŤ MICROSOFT, JEJ PREDAJCOVIA A DODÁVATELIA V SÚVISLOSTI V OBCHODNÝM TOVAROM V PLNOM ROZSAHU POVOLENOM VAŠIMI MIESTNYMI ZÁKONMI VYLUČUJE ODVODENÉ ZÁRUKY OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A ICH NEPORUŠOVANIA. Ak máte otázky ohľadne tejto záruky, kontaktujte dodávateľa alebo spoločnosť Microsoft: Ireland (Írsko) Podporu Microsoft Xbox nájdete na stránkach Informácie o aplikácii Xbox LIVE nájdete na stránkach ] Mierenie y Komunikátor/Ciele misie Úkrok/Pohyb ( Kliknutím sa skrčíte do obrannej pozície/ Označiť cieľ počas mierenia) Prepnúť zbrane Preskočiť video/zobraziť výsledky Štart/Pauza (ponuka Možnosti) Ovládanie hry Streľba/Vrhnutie granátu Nabíjanie/ Aktívne nabíjanie Y Predmet záujmu (Poklepanie: poprava; podržanie: predĺženie popravy) B Boj zblízka/ umiestniť granát (Podržanie: reťazová píla/bodák) A Krytie/Úhyby/ Zahalenie (Podržanie: beh) X Použiť/Oživiť (Poklepanie: živý štít; podržanie: zobrať) Pohľad ( Stisnutie: priblížiť) Tento dokument poskytujeme za konkrétnych okolností. Informácie a názory vyjadrené v tomto dokumente vrátane URL a ostatných odkazov na internetové stránky sa môžu bez oznámenia meniť. Tento dokument vám neposkytuje žiadne oficiálne práva na akékoľvek duševné vlastníctvo ohľadne akéhokoľvek produktu firmy Microsoft alebo Epic Games. Tento dokument môžete kopírovať na vaše interné referenčné účely Epic Games Inc. Všetky práva vyhradené. Epic, Epic Games, logo Epic Games, Gears of War, Gears of War 3, Marcus Fenix, logo Crimson Omen a Unreal sú obchodnými značkami alebo registrovanými obchodnými značkami spoločnosti Epic Games Inc. na území Spojených Štátov ako aj všade inde vo svete. Microsoft, logo Microsoft Studios, Xbox, Xbox 360, Xbox LIVE a logá Xbox sú obchodnými značkami skupiny spoločností Microsoft. Využíva systém Bink 2 Video. Držiteľom autorských práv je spoločnosť RAD Game Tools Inc. PhysX od NVIDIA. NVIDIA a PhysX sú obchodnými značkami firmy NVIDIA a využívajú sa na základe licencie. Autorské práva 2011 NVIDIA Corporation. Všetky práva vyhradené. Vybavenie postáv a doplnkové nástroje poskytla firma ANIMATIONRIGS.COM. Využitá knižnica Convex Decomposition Library. Držiteľom autorských práv je John W. Ratcliff; vyžaduje sa jazyk povolenia vyplývajúci z licencie. Využitý systém Codesnippet - ActorLineCheck. Účinný parametrický algoritmus pre systém Octree Traversal od J. Revelles/C. Ureña/M. Lastra (Univerzita v Granade, Španielsko). Využitý systém CSH1. Algoritmus SHA-1 zavádzania úplne bezplatnej verejnej domény od Dominika Reichla. Web: Využitý priesečník trojuholník-kužeľ z knižnice Geometric Tools Foundation. Držiteľom autorských práv je spoločnosť Geometric Tools, LLC. Mad World, napísal Roland Orzabal, vydala spoločnosť Chryalis Songs (BMI). Mad World (inštr.), hrá a spieva Michael Andrews. Majetok spoločnosti Everloving Records. Aranžmány Warner Music Group Video Game Licensing Everloving Records. Využitý systém Scaleform GFx Scaleform Corporation. Všetky práva vyhradené. Znak Dolby a dvojité D sú obchodnými značkami spoločnosti Dolby Laboratories. Všetky ostatné obchodné značky sú majetkom príslušných vlastníkov. Informácie o ľuďoch, ktorí pracovali na Gears of War 3, nájdete na stránkach

4 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ελπίδα, Επιβίωση, Αλληλεγγύη Το Jacinto, το τελευταίο οχυρό της ανθρωπότητας, έχει καταστραφεί. Οι ορδές των Locust έχουν οδηγήσει τα απομεινάρια του πολιτισμού στο χείλος της εξάλειψης. Μέσα σε όλα αυτά, ένας παντοδύναμος νέος εχθρός οι Lambent απειλούν πλέον και τις δύο παρατάξεις. Η επική ιστορία του Marcus Fenix και της ομάδας Delta Squad φτάνει στο τέλος της με το Gears of War 3. Για να διαβάσετε το πλήρες εγχειρίδιο οδηγιών, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Πριν παίξετε το παιχνίδι, ανατρέξτε στα εγχειρίδια της κονσόλας Xbox 360 και των εξαρτημάτων για σημαντικές πληροφορίες για θέματα ασφάλειας και υγείας. Διατηρήστε όλα τα εγχειρίδια για μελλοντική αναφορά. Για αντικατάσταση των εγχειριδίων της κονσόλας και των εξαρτημάτων, μεταβείτε στην τοποθεσία Περιορισμένη Εγγύηση για το αντίγραφο του λογισμικού παιχνιδιών Xbox ( Παιχνίδι ) Εγγύηση. H Microsoft Corporation ( Microsoft ) εγγυάται ότι αυτό το Παιχνίδι θα λειτουργεί κατά τρόπο που ανταποκρίνεται στις ουσιώδεις προδιαγραφές, όπως αυτές ορίζονται στο συνοδευτικό εγχειρίδιο, για περίοδο 90 ημερών από την ημερομηνία αγοράς. Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση δυσλειτουργιών του παιχνιδιού που σχετίζονται με ατύχημα, εσφαλμένη χρήση, ιό ή κακή εφαρμογή. Η Microsoft δεν αναλαμβάνει καμία επιπλέον εγγύηση ή δέσμευση για το Παιχνίδι. Αποζημίωση. Εάν αντιμετωπίσετε πρόβλημα με το παιχνίδι που καλύπτεται από την τρέχουσα εγγύηση μέσα στην περίοδο αυτή των 90 ημερών, επιστρέψτε το στον προμηθευτή μαζί με ένα αντίγραφο της πρωτότυπης απόδειξης αγοράς. Ο προμηθευτής σας έχει το δικαίωμα να επιλέξει κατά την κρίση του είτε (α) να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει το παιχνίδι δωρεάν, είτε (β) να σας επιστρέψει το χρηματικό ποσό που πληρώσατε. Το παιχνίδι αντικατάστασης θα καλύπτεται από εγγύηση για το υπόλοιπο της αρχικής περιόδου εγγύησης ή για 30 ημέρες από την παραλαβή, όποιο προκύψει πρώτο. Σε περίπτωση που θα μπορούσατε να είχατε αποφύγει ζημιές καταβάλλοντας τη δέουσα επιμέλεια, η Microsoft δεν θα φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τέτοιες ζημιές. Νόμιμα Δικαιώματα. Είναι πιθανό να έχετε νόμιμα δικαιώματα έναντι του προμηθευτή σας, τα οποία δεν επηρεάζονται από την περιορισμένη εγγύηση της Microsoft. ΕΑΝ ΔΕΝ ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ ΤΟ ΠΡΟÏΟΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΧΡΗΣΗ (ΕΑΝ ΔΗΛΑΔΗ ΔΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΤΕ ΩΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ) Οι ακόλουθοι όροι εφαρμόζονται στη μέγιστη δυνατή έκταση που επιτρέπει το εφαρμοστέο δίκαιο. Δεν παρέχονται άλλες εγγυήσεις. H Microsoft και οι προμηθευτές της αποποιούνται όλων των άλλων όρων και εγγυήσεων, ρητών ή σιωπηρών, σε σχέση με το παιχνίδι και το συνοδευτικό εγχειρίδιο. Περιορισμός ευθύνης. Η Microsoft ή οι προμηθευτές της σε καμία περίπτωση δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκλήθηκε ως αποτέλεσμα της χρήσης ή συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του παιχνιδιού ακόμα και στην περίπτωση που η Microsoft ή οποιοσδήποτε προμηθευτής της ενημερώθηκαν για την πιθανότητα πρόκλησης τέτοιων ζημιών. Σε κάθε περίπτωση, η συνολική ευθύνη της Microsoft και οποιουδήποτε προμηθευτή της δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό που πραγματικά πληρώσατε για το Παιχνίδι. Εμπορεύματα εκτός λογισμικού Η παραπάνω περιορισμένη εγγύηση δεν καλύπτει το εμπόρευμα ( Εμπόρευμα ) που συμπεριλαμβάνονται στις ειδικές εκδόσεις του παιχνιδιού (όπως, για παράδειγμα, στις περιορισμένες συλλεκτικές εκδόσεις). Η MICROSOFT ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΡΗΤΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Η ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ. ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η MICROSOFT, ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΕΞΑΙΡΟΥΝ ΤΙΣ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ. Για ερωτήσεις σχετικά με αυτή την εγγύηση επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας ή τη Microsoft: Ireland Για υποστήριξη σχετικά με το Microsoft Xbox, επισκεφθείτε τη διεύθυνση Για πληροφορίες σχετικά με το Xbox LIVE, επισκεφθείτε τη διεύθυνση ] Στόχευση y Τακτικός χάρτης / Επικοινωνία / Στόχοι Πλάγια βήματα / κίνηση ( Κλικ για σκύψιμο σε κάλυψη / Επισήμανση στόχου κατά τη στόχευση) Εναλλαγή όπλων Παράλειψη σκηνής αφήγησης / Προβολή σκορ Έναρξη / Παύση (Μενού επιλογών) Χειρισμός παιχνιδιού Αυτό το έγγραφο παρέχεται ως έχει. Οι πληροφορίες και οι απόψεις που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο, συμπεριλαμβανομένων των διευθύνσεων URL και άλλων αναφορών σε τοποθεσίες του Internet, ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Αυτό το έγγραφο δεν σας μεταβιβάζει νομικά δικαιώματα όσον αφορά την πνευματική ιδιοκτησία οποιουδήποτε προϊόντος της Microsoft ή της Epic Games. Μπορείτε να αντιγράψετε και να χρησιμοποιήσετε αυτό το έγγραφο για δική σας αναφορά Epic Games Inc. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Οι επωνυμίες Epic, Epic Games, το λογότυπο Epic Games, οι επωνυμίες Gears of War, Gears of War 3, Marcus Fenix, το λογότυπο Crimson Omen και η επωνυμία Unreal είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Epic Games Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλα μέρη. Η επωνυμία Microsoft, το λογότυπο Microsoft Studios, οι επωνυμίες Xbox, Xbox 360, Xbox LIVE και τα λογότυπα Xbox είναι εμπορικά σήματα του ομίλου εταιρειών Microsoft. Χρησιμοποιεί βίντεο Bink 2. Copyright RAD Game Tools Inc. PhysX από την NVIDIA. Οι επωνυμίες NVIDIA και PhysX είναι εμπορικά σήματα της NVIDIA Corporation και χρησιμοποιούνται κατόπιν παραχώρησης αδείας. Copyright 2011 NVIDIA Corporation. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Εργαλεία κίνησης χαρακτήρων και επιπλέον εργαλεία παρέχονται από την ANIMATIONRIGS.COM. Χρησιμοποιείται βιβλιοθήκη Convex Decomposition Library. Copyright John W. Ratcliff. Απαιτείται άδεια για χρήση της γλώσσας. Γίνεται χρήση του Codesnippet - ActorLineCheck. An Efficient Parametric Algorithm for Octree Traversal των J. Revelles/C. Ureña/M. Lastra (Πανεπιστήμιο της Γρανάδα, Ισπανία). Γίνεται χρήση του CSH1. 100% δωρεάν και δημόσια υλοποίηση του αλγορίθμου SHA-1 του Dominik Reichl. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Τοποθεσία web: Γίνεται χρήση ένωσης τριγώνων-κώνων από τη βιβλιοθήκη Geometric Tools Foundation. Copyright Geometric Tools, LLC. Mad World, ένα τραγούδι του Roland Orzabal, κυκλοφορεί από την Chryalis Songs (BMI). Mad World (ορχηστρική έκδοση), σε εκτέλεση του Michael Andrews. Παραχωρείται από την Everloving Records. Σε συμφωνία με την Warner Music Group Video Game Licensing Everloving Records. Γίνεται χρήση του Scaleform GFx Scaleform Corporation. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Η επωνυμία Dolby και το σύμβολο διπλού D είναι εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα είναι ιδιοκτησία των κατόχων τους. Για να δείτε όλους τους συντελεστές που εργάστηκαν στο Gears of War 3, επισκεφθείτε τη διεύθυνση Πυροβολισμός / Ρίψη χειροβομβίδας Γέμισμα όπλου / Ενεργό γέμισμα (Active Reload) Y Σημείο ενδιαφέροντος (Πατήστε μια φορά για εντοπισμό του εχθρού. Πατήστε παρατεταμένα για εκτέλεση) B Μάχη σώμα με σώμα / Προσάρτηση χειροβομβίδας (Πατήστε παρατεταμένα για αλυσοπρίονο / ξιφολόγχη) A Κάλυψη / Ελιγμοί αποφυγής / Σκαρφάλωμα (Πατήστε παρατεταμένα για να κάνετε έφοδο (Roadie Run) X Χρήση αντικειμένου / Ανάνηψη (Πατήστε μια φορά για ζωντανή ασπίδα. Πατήστε παρατεταμένα για μάζεμα) Κάμερα ( Κλικ για μεγέθυνση)

5 MAGYAR REMÉNY, TÚLÉLÉS, TESTVÉRISÉG Az emberiség utolsó erődje, Jacinto megsemmisült. A Sáska Horda a megmaradt Kirekesztetteket a kihalás szélére sodorta. Egy félelmetes új ellenség a Fénylők megjelenése mindkét faj végét eredményezheti. Marcus Fenix és a Delta osztag története elképesztő véget ér a Gears of War 3-ban. A teljes kézikönyvet a következő címen találod: ] Célzás y Tac / Com / Feladatok Oldalazás / Mozgás ( Kattints a fedezékben guggoláshoz / Célpont megjelölése célzás közben) Vezérlés Lövés / Gránát dobása Újratöltés / Aktív újratöltés Y Kiemelt helyszín (Megnyomás az Agyontaposáshoz; Nyomva tartás a hosszú kivégzéshez) B Közelharc / Gránát tapasztás (Tartsd nyomva a láncfűrészhez / bajonetthez) Figyelmeztetés A játék megkezdése előtt olvassa el az Xbox 360 konzolhoz és kiegészítőihez tartozó kézikönyvekben a fontos biztonsági és egészségügyi információkat. Őrizze meg a kézikönyveket. Ha új kézikönyvekre van szüksége a konzolhoz és kiegészítőihez, látogasson el a webhelyre. Jótállás az Xbox játékszoftverre ( Játék ) Jótállás A Microsoft Corporation ( Microsoft ) első fizetési dátumtól számított 90 napos időtartamon belül garantálja, hogy a játék alapvetően a mellékelt kézikönyvben leírtaknak megfelelően működik. Ez a jótállás megszűnik minden olyan, a játékkal kapcsolatos probléma esetén, amely balesettel, helytelen használattal, vírussal vagy helytelen alkalmazással függ össze. A Microsoft nem ad más jótállást vagy ígéretet a játékkal kapcsolatban. Jogorvoslás Ha 90 napon belül problémát észlel a jelen jótállás hatálya alá tartozó játékkal kapcsolatban, vigye vissza a kereskedőhöz az eredeti vásárlást igazoló bizonylattal együtt. A kereskedő a feltételek szerint (a) díjmentesen megjavíttatja vagy kicseréli a játékot, vagy (b) visszaadja a vételárat. A kicserélt játékra az eredeti jótállási időből fennmaradó ideig, illetve az átadástól számított 30 napig vonatkozik a jótállás, attól függően, hogy melyik a hosszabb. Amennyiben bizonyos mértékig elkerülhető lett volna a károsodás, a Microsoft nem köteles felelni a teljes kárért. Törvényes jogok A kereskedővel szemben esetlegesen fennálló törvényes jogait a Microsoft korlátozott jótállása nem befolyásolja. Ha Ön nem saját használatra vásárolta meg a játékot (vagyis ha nem Ön a végfelhasználó). A következő feltételek az alkalmazható törvények által megengedett legnagyobb mértékben érvényesek. Egyéb garanciák A Microsoft és szállítói semmilyen más akár kifejezett, akár beleértett jótállást és feltételt nem fogadnak el a játékra és a mellékelt kézikönyvre vonatkozóan. Felelőség korlátozása Sem a Microsoft, sem a szállítói nem felelősek a Játék nem rendeltetésszerű használatából adódó károkért, még akkor sem, ha a Microsoftot vagy bármelyik szállítóját tájékoztatták az ilyen károkkal kapcsolatos lehetőségekről. Ilyen esetekben a Microsoft és szállítóinak teljes felelőssége a játékért ténylegesen kifizetett összeg nagyságára korlátozódik. Nem szoftver áru A fenti korlátozott jótállás nem érvényes a játék speciális változataihoz (például a Korlátozott Gyűjtői Kiadásokhoz) járó egyéb árukra ( Merchandise ). A MICROSOFT NEM NYÚJT EXPRESSZ JÓTÁLLÁST, GARANCIÁT VAGY EGYÉB FELTÉTELEKET EZEKHEZ AZ ÁRUKHOZ. A HELYI JOGSZABÁLYOKON TÚL A MICROSOFT, ANNAK VISZONTELADÓI ÉS SZÁLLÍTÓI KIZÁRNAK MINDEN VÉLELMEZETT GARANCIÁT A MERCHANDISE TERMÉKEK ELADHATÓSÁGÁRA, BIZONYOS CÉLRA VALÓ FELHASZNÁLÁSÁRA ILLETVE JOGSÉRTÉSRE VONATKOZÓLAG. Ezen jótállásra vonatkozó kérdésekkel kapcsolatosan vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel vagy a Microsofttal: Ireland (Írország) A Microsoft Xbox támogatást a következő címen találod: Az Xbox LIVE szolgáltatásról bővebb információt a címen találsz. Fegyver váltása Átvezető átugrása / Eredménytábla megtekintése Kezdés / Szünet (Beállítások menü) Ezt a dokumentumot a jelenlegi ismeretek szerint adjuk át. A dokumentumban található információk, nézetek, ide értve az URL és egyéb Internetes honlapreferenciákat, előzetes jelzés nélkül megváltozhatnak. Ez a dokumentum semmilyen jogot nem biztosít egyetlen Microsoft vagy Epic Games termékben található szerzői joghoz sem. Erről a dokumentumról kizárólag saját célra lehet másolatot készíteni, referencia célzattal Epic Games Inc. Minden jog fenntartva. Az Epic, az Epic Games, az Epic Games logo, a Gears of War, a Gears of War 3, Marcus Fenix, a Crimson Omen logo, az Unreal az Epic Games Inc. kereskedelmi védjegyei vagy bejegyzett kereskedelmi védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban. A Microsoft, a Microsoft Studios embléma, az Xbox, az Xbox 360, az Xbox LIVE, és az Xbox emblémák a Microsoft cégcsoport védjegyei. Bink 2 Video technológiát használ. Copyright by RAD Game Tools Inc. PhysX by NVIDIA. Az NVIDIA és a PhysX az NVIDIA Corporation kereskedelmi védjegyei, és licencia engedély alapján kerültek felhasználásra. Copyright 2011 NVIDIA Corporation. Minden jog fenntartva. A karaktercsontozást és további eszközöket az ANIMATIONRIGS.COM szolgáltatta. Convex Decomposition Library-t használ. Copyright John W. Ratcliff; engedély szükséges a licencből. Codesnippet - ActorLineCheck technológiát használ. Efficient Parametric Algorithm for Octree Traversal a következők által: J. Revelles/C. Ureña/M. Lastra (Granadai Egyetem, Spanyolország). CSH1 felhasználásával. 100%-ban ingyenes publikus domain beillesztése a Dominik Reichl által készített SHA-1 algoritmusnak. Web: A Geometric Tools Foundation könyvtárból a Triangle-cone intersection technológiát használja. Copyright Geometric Tools, LLC. Mad World, írta: Roland Orzabal, kiadja a Chryalis Songs (BMI). A Mad World (instrumentális változat) előadója Michael Andrews. Az Everloving Records tulajdona. A Warner Music Group Video Game Licensing-gel egyeztetve Everloving Records. Scaleform Gfx technológiát használ Scaleform Corporation. Minden jog fenntartva. A Dolby és a double-d szimbólum a Dolby Laboratories védjegyei. Minden egyéb kereskedelmi védjegy vonatkozó tulajdonosaik birtokában van. Ha meg akarod nézni, hogy kik dolgoztak a Gears of War 3-on, látogasd meg a címet. A Fedezékbe bújás / Kitérés / Átugrás (Tartsd nyomva a futáshoz) X Használat / Újraélesztés (Nyomd meg az Élőpajzshoz; Nyomd meg a Felvételhez) Nézelődés ( Kattints a közelítéshez)

6 X

Vítejte UŽIJTE SI JEŠTĚ LEPŠÍ ZÁVODĚNÍ ČEŠTINA FORZAMOTORSPORT.NET HERNÍ TRH FORZA MOTORSPORT 4 SÍLA JMÉNEM KINECT

Vítejte UŽIJTE SI JEŠTĚ LEPŠÍ ZÁVODĚNÍ ČEŠTINA FORZAMOTORSPORT.NET HERNÍ TRH FORZA MOTORSPORT 4 SÍLA JMÉNEM KINECT Vítejte FORZAMOTORSPORT.NET Navštivte server Forzamotorsport.net a staňte se součástí rostoucí a různorodé online komunity fanoušků série Forza Motorsport z celého světa. Ať už se zajímáte o cokoliv lakování,

Více

Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti felhasználói kézikönyv fordítása

Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti felhasználói kézikönyv fordítása 910184 Momentový klíč / CZ Momentový kľúč / SK Nyomatékkulcs / HU Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti felhasználói kézikönyv fordítása 1 extol prem i u m Návod pro nastavení

Více

Nokia Nseries PC Suite Vydanie

Nokia Nseries PC Suite Vydanie Nokia Nseries PC Suite 2.1 1. Vydanie 2008 Nokia. Všetky práva vyhradené. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries sú ochrannými značkami alebo registrovanými ochrannými značkami spoločnosti Nokia Corporation.

Více

ČEŠTINA AGENTI PROJEKT SLUNEČNÍ BOUŘE: ZPŮSOB REALIZACE

ČEŠTINA AGENTI PROJEKT SLUNEČNÍ BOUŘE: ZPŮSOB REALIZACE Mapa Unity Heights, Green Bay, Hope Springs Χάρτης των Unity Heights, Green Bay, Hope Springs Az Egység foka kerület, a Zöld-öböl és a Remény földje kerület térképe Map of Unity Heights, Green Bay, Hope

Více

Czech Greek Hungarian Slovak

Czech Greek Hungarian Slovak Czech Greek Hungarian Slovak VAROVÁNÍ Než začnete hrát tuto hru, přečtěte si pokyny ke konzoli Xbox 360, příručku k senzoru KINECT a další příručky k jakýmkoli dalším periferiím, abyste získali důležité

Více

ČESKY. Další informace získáte na adrese http://www.pegi.info a pegionline.eu

ČESKY. Další informace získáte na adrese http://www.pegi.info a pegionline.eu ČESKY VAROVÁNÍ Než začnete s hraním hry, přečtěte si příručky ke konzoli Xbox 360 a příslušenství, kde naleznete informace o bezpečnosti a zdraví. Všechny příručky si uložte pro pozdější potřebu. Příručky

Více

ZAČÍNÁME ČEŠTINA. Omezená záruka kopie herního softwaru Xbox ( Hra )

ZAČÍNÁME ČEŠTINA. Omezená záruka kopie herního softwaru Xbox ( Hra ) ČEŠTINA Vítejte u hry Dance Central 2! ZAČÍNÁME Zkontrolujte, zda je v pomocném rámečku v horní části obrazovky vidět celé vaše tělo. Hrajete-li ještě s další osobou, zobrazíte se každý ve vlastním pomocném

Více

SuperCross-Laser SCL 2

SuperCross-Laser SCL 2 UA CZ EE LV LT RO BG GR нструкція з експлуатації Návod k použití Kasutusjuhend Lietošanas instrukcija Eksploatacijos instrukcija Instrucțiuni de utilizare Инструкция за работа Οδηγίες χρήσης 3-6 7-10 11-14

Více

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU EGM 48 LPG-NG-3F (8896312) Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU Záruka a servis Záruka a servis Garancia és szervíz CZ Záruční lhůta

Více

WELL Crystal Gears, nahrávání hovorů k telefonům Yealink SIP-T19, SIP-T2x a SIP-T4x

WELL Crystal Gears, nahrávání hovorů k telefonům Yealink SIP-T19, SIP-T2x a SIP-T4x WELL Crystal Gears, nahrávání hovorů k telefonům Yealink SIP-T19, SIP-T2x a SIP-T4x Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Nákup WELL Crystal Gears byl

Více

Επιλογές παιχνιδιού. Játéklehetőségek. Τα εικονίδια αυτά στις σελίδες αθλημάτων υποδεικνύουν τον τρόπο που μπορεί να παιχθεί το κάθε άθλημα

Επιλογές παιχνιδιού. Játéklehetőségek. Τα εικονίδια αυτά στις σελίδες αθλημάτων υποδεικνύουν τον τρόπο που μπορεί να παιχθεί το κάθε άθλημα Επιλογές παιχνιδιού Τα εικονίδια αυτά στις σελίδες αθλημάτων υποδεικνύουν τον τρόπο που μπορεί να παιχθεί το κάθε άθλημα Παίκτης εναντίον παίκτη Παίκτης εναντίον αντιπάλου υπολογιστή Παίκτης εναντίον αντιπάλου

Více

Příručka začínáme. Príručka začíname

Příručka začínáme. Príručka začíname CZ: Příručka začínáme SK: Príručka začíname Stáhněte si aplikaci Bamboo Spark Stiahnite si aplikáciu Bamboo Spark Bamboo Spark -Abyste - mohli používat vaše zařízení, budete si muset stáhnout aplikaci

Více

ČESKY. Další informace získáte na adrese http://www.pegi.info a pegionline.eu

ČESKY. Další informace získáte na adrese http://www.pegi.info a pegionline.eu ČESKY VAROVÁNÍ Než začnete s hraním hry, přečtěte si příručky ke konzoli Xbox 360 a příslušenství, kde naleznete informace o bezpečnosti a zdraví. Všechny příručky si uložte pro pozdější potřebu. Příručky

Více

ESF4500LOW. CS Myčka nádobí Návod k použití 2 EL Πλυντήριο πιάτων Οδηγίες Χρήσης 23 SK Umývačka Návod na používanie 46

ESF4500LOW. CS Myčka nádobí Návod k použití 2 EL Πλυντήριο πιάτων Οδηγίες Χρήσης 23 SK Umývačka Návod na používanie 46 ESF4500LOW CS Myčka nádobí Návod k použití 2 EL Πλυντήριο πιάτων Οδηγίες Χρήσης 23 SK Umývačka Návod na používanie 46 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4

Více

2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti

2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Stáhnout! 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková

Více

Externé zariadenia Používateľská príručka

Externé zariadenia Používateľská príručka Externé zariadenia Používateľská príručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediné záruky

Více

ČEŠTINA. Tipy pro hraní Kinect. Postavte se čelem k senzoru.

ČEŠTINA. Tipy pro hraní Kinect. Postavte se čelem k senzoru. X16-99048-01 ČEŠTINA VAROVÁNÍ Než začnete hrát tuto hru, přečtěte si pokyny ke konzole Xbox 360, příručku ke snímači Kinect a další příručky k jakýmkoli dalším periferiím, abyste získali důležité informace

Více

1.5 03080 MS Color Bar v

1.5 03080 MS Color Bar v Č E S K Y VAROVÁNÍ Než začnete hrát tuto hru, přečtěte si pokyny ke konzoli Xbox 360, příručku senzoru KINECT TM a další příručky k jakýmkoli dalším periferiím, abyste získali důležité informace týkající

Více

0909 Part No. X16-00690-01

0909 Part No. X16-00690-01 0909 Part No. X16-00690-01 TM Česká Republika VAROVÁNÍ Než začnete s hraním hry, přečtěte si příručky ke konzoli Xbox 360 a příslušenství, kde naleznete informace o bezpečnosti a zdraví. Všechny příručky

Více

ČESKY. Další informace získáte na adrese http://www.pegi.info a pegionline.eu

ČESKY. Další informace získáte na adrese http://www.pegi.info a pegionline.eu ČESKY VAROVÁNÍ Než začnete s hraním hry, přečtěte si příručky ke konzoli Xbox 360 a příslušenství, kde naleznete informace o bezpečnosti a zdraví. Všechny příručky si uložte pro pozdější potřebu. Příručky

Více

Futterautomat Automatic feeder Distributeur automatique de nourriture Voederautomaat Foderautomat Fôringsautomat Ruokinta-automaatti

Futterautomat Automatic feeder Distributeur automatique de nourriture Voederautomaat Foderautomat Fôringsautomat Ruokinta-automaatti 3581 Futterautomat Automatic feeder Distributeur automatique de nourriture Voederautomaat Foderautomat Fôringsautomat Ruokinta-automaatti Foderautomat Mangiatoia automatica Comedero automático Alimentador

Více

Podlimitná zákazka Verejný obstarávateľ

Podlimitná zákazka Verejný obstarávateľ Finančné limity platné a účinné po 1. marci 2015 Podlimitná zákazka Verejný obstarávateľ BEŽNE DOSTUPNÉ NA TRHU 1 000 eur < 134 000 eur b) bod 3. alebo c)] Stavebné práce 1 000 eur < 5 186 000 eur b) bod.

Více

4770600 Nýtovací kleště / CZ Nitovacie kliešte / SK Szegecselőfogó / HU

4770600 Nýtovací kleště / CZ Nitovacie kliešte / SK Szegecselőfogó / HU 4770600 Nýtovací kleště / Nitovacie kliešte / Szegecselőfogó / HU Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti használati utasítás fordítása Úvod Vážený zákazníku, děkujeme za

Více

Hang on to this code to keep on dancin'...

Hang on to this code to keep on dancin'... Hang on to this code to keep on dancin'... Online play, functionality, features and support for Dance Central and any and all other products and services of Harmonix Music Systems, Inc., MTV Networks,

Více

ČESKY. Další informace získáte na adrese http://www.pegi.info a pegionline.eu

ČESKY. Další informace získáte na adrese http://www.pegi.info a pegionline.eu ČESKY VAROVÁNÍ Než začnete s hraním hry, přečtěte si příručky ke konzoli Xbox 360 a příslušenství, kde naleznete informace o bezpečnosti a zdraví. Všechny příručky si uložte pro pozdější potřebu. Příručky

Více

Autorské práva na softvér a licencie

Autorské práva na softvér a licencie Autorské práva na softvér a licencie Všeobecná definícia autorského práva Všeobecne môžeme autorské právo definovať ako súhrn právnych noriem, ktoré sa viažu k vytvoreniu istého diela, a práv, ktoré z

Více

SZERZŐDÉS értékpapírok vételével és eladásával kapcsolatban. KOMISIONÁŘSKÁ SMLOUVA o obstarání koupě a prodeje cenných papírů

SZERZŐDÉS értékpapírok vételével és eladásával kapcsolatban. KOMISIONÁŘSKÁ SMLOUVA o obstarání koupě a prodeje cenných papírů SZERZŐDÉS értékpapírok vételével és eladásával kapcsolatban KOMISIONÁŘSKÁ SMLOUVA o obstarání koupě a prodeje cenných papírů megkötve a mai napon összhangban az Üzleti törvényköny 513/1991 Sb. törvényének

Více

M R2454 SK

M R2454 SK M32 1993R2454 SK 01.01.2013 017.001 959 M32 1993R2454 SK 01.01.2013 017.001 960 M32 1993R2454 SK 01.01.2013 017.001 961 1993R2454 SK 01.01.2013 017.001 965 M32 VYSVETLIVKY K TLAČIVÁM ŽIADOSTÍ O ZJEDNODUŠENÉ

Více

bab.la Fráze: Cestování Stravování řecky-česky

bab.la Fráze: Cestování Stravování řecky-česky Stravování : U vchodu Θα ήθελα να κρατήσω ένα τραπέζι για _[αριθμός ατόμων]_ στις _[ώρα]_. (Tha íthela na kratíso éna trapézi ya _[arithmós atómon]_ στις _[óra]_.) Chtěl(a) bych si rezervovat stůl pro

Více

Precision Spinal Cord Stimulator System Clinician Manual

Precision Spinal Cord Stimulator System Clinician Manual Precision Spinal Cord Stimulator System Clinician Manual SC-1110 Precision Implantable Pulse Generator SC-2016-xx Infinion 16 Lead and Splitter 2x8 Kit SC-2016-xxE Infinion 16 Lead and Splitter 2x8 Trial

Více

SPRIEVODCA PRE POUŽÍVANIE EPAYMENTS

SPRIEVODCA PRE POUŽÍVANIE EPAYMENTS SPRIEVODCA PRE POUŽÍVANIE EPAYMENTS Najdôležitejšie funkcie Čo je epayments ewallet? Ako používať zostatok na vašej karte? 1 SPRIEVODCA PRE POUŽÍVANIE EPAYMENTS Po úspešnej registrácii na epayments vám

Více

Online tisk 4.0. 1. vydání

Online tisk 4.0. 1. vydání Online tisk 4.0 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Prevádzkový poriadok fitnes klubu/ obecnej posilňovne v Pucove.

Prevádzkový poriadok fitnes klubu/ obecnej posilňovne v Pucove. Obec Pucov č. 214 026 01 Dolný Kubín Prevádzkový poriadok fitnes klubu/ obecnej posilňovne v Pucove. Prevádzkový poriadok stanovuje pravidlá využívania fitnes - klubu /obecnej posilňovne (ďalej len fitnes

Více

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od A. Právny rámec Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od 18. 4. 2016 Podľa 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

MULTICAN PRE PARROT CK 3000 EVOLUTION

MULTICAN PRE PARROT CK 3000 EVOLUTION MULTICAN PRE PARROT CK 3000 EVOLUTION Ovládanie hands-free sady PARROT EVOLUTION prostredníctvom OEM ovládacích tlačidiel na volante vo vozidlách so zbernicou CAN-Bus Inštalační manuál MULTICAN EVOLUTION

Více

Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti használati utasítás fordítása

Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti használati utasítás fordítása 8862236 Halogenová LED diodová svítilna 30 W / CZ Halogénové LED diódové svietidlo 30 W / SK Halogén LED diódás világítótest 30 W / HU Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

TomTom Referenčná príručka

TomTom Referenčná príručka TomTom Referenčná príručka Obsah Rizikové zóny 3 Rizikové zóny vo Francúzsku... 3 Upozornenia na rizikové zóny... 3 Zmena spôsobu upozornenia... 4 tlačidlo Ohlásiť... 4 Nahlásenie novej rizikovej zóny

Více

CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou EL Οδηγίες Χρήσης 12 Ψυγειοκαταψύκτης SK Návod na používanie 23 Chladnička s mrazničkou S53620CTX2

CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou EL Οδηγίες Χρήσης 12 Ψυγειοκαταψύκτης SK Návod na používanie 23 Chladnička s mrazničkou S53620CTX2 CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou EL Οδηγίες Χρήσης 12 Ψυγειοκαταψύκτης SK Návod na používanie 23 Chladnička s mrazničkou S53620CTX2 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4

Více

Optima. Basic. Cast. Arena. Collosea. Major. www.barbecook.com. handleiding Quickstart.indd 1 14/08/09 09:04

Optima. Basic. Cast. Arena. Collosea. Major. www.barbecook.com. handleiding Quickstart.indd 1 14/08/09 09:04 Basic Optima Cast Major Arena Collosea www.barbecook.com handleiding Quickstart.indd 1 14/08/09 09:04 Basic 1 2 4 5 6 7 9 BASIC 22.4002.000 22.4004.000 INOX CERAM 1 227.1220.040 227.1240.040 2 227.1400.040

Více

MANUÁL SADA ZÁKLADNÝCH MECHANIZMOV, POHONOV A PREVODOV

MANUÁL SADA ZÁKLADNÝCH MECHANIZMOV, POHONOV A PREVODOV MANUÁL 2.2.58.SADA ZÁKLADNÝCH MECHANIZMOV, POHONOV A PREVODOV SADA OBSAHUJE Modely prierezov motorov: o Model v reze - dvojtaktný motor o Model v reze - štvortaktný motor o Model v reze - dieselový štvortaktný

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Οδηγίες για τη χρήση ΨΥΓΕΊΟ-ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ. Használati útmutató KOMBINÁLT HŰTŐ/FAGYASZTÓSZEKRÉNY. Návod na použitie KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA

Οδηγίες για τη χρήση ΨΥΓΕΊΟ-ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ. Használati útmutató KOMBINÁLT HŰTŐ/FAGYASZTÓSZEKRÉNY. Návod na použitie KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA EBQ xxxxx F EBQH xxxxx F EBD xxxxx F EBDH xxxxx F EBFH xxxxx x F EBFH xxxxx F EBF xxxxx x F EBGH xxxxx F NEBGH xxxxx F Ελληνικά Οδηγίες για τη χρήση ΨΥΓΕΊΟ-ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ Περιεχόμενα Οδηγίες για τη χρήση,

Více

Dizajn manuál. Logotyp. Logo UCM

Dizajn manuál. Logotyp. Logo UCM Dizajn manuál Logo UCM Logo univerzity UCM je navrhnuté jednotne pre všetky súčasti UCM. Jeho používanie je záväzné pre všetkých (fakulty, inštitúty, katedry, ako aj iné súčasti univerzity). Iné varianty

Více

Kezelési útmutató Návod pro obsluhu

Kezelési útmutató Návod pro obsluhu Kezelési útmutató Návod pro obsluhu A készülék üzembehelyezése előtt olvassa el ezt az útmutatót és a biztonsági előírásokat! ečtěte si tento návod a bezpečnostní pokyny před uvedením přístroje do provozu!

Více

Elektronické odosielanie výplatných pások

Elektronické odosielanie výplatných pások Elektronické odosielanie výplatných pások Od verzie 11.50 pribudla v programe Olymp možnosť hromadného odosielania zaheslovaných výplatných pások na e-maily jednotlivých pracovníkov. V evidencii Personalistika

Více

III. Technické údaje. Úvod. www.extol.cz Fax: +420 225 277 400 Tel.: +420 222 745 130. I. Objednávací čísla brýlí a barvy zorníků. V.

III. Technické údaje. Úvod. www.extol.cz Fax: +420 225 277 400 Tel.: +420 222 745 130. I. Objednávací čísla brýlí a barvy zorníků. V. Úvod Výrobce: Madal Bal a. s., Průmyslová zóna Příluky 244, 76001 Zlín, Česká republika Datum vydání: 7. 4. 2013 www.extol.cz Fax: +420 225 277 400 Tel.: +420 222 745 130 I. Objednávací čísla brýlí a barvy

Více

Certifikát. Prvé kroky s certifikátom na čipovej karte

Certifikát. Prvé kroky s certifikátom na čipovej karte Certifikát Prvé kroky s certifikátom na čipovej karte Vážená klientka, vážený klient, ďakujeme Vám za prejavenie dôvery a blahoprajeme k získaniu certifikátu. Čo je to osobný certifikát Certifikát uložený

Více

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e:

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e: č. 6226/2013 V Bratislave dňa 7. augusta 2013 Metodické usmernenie k zmenám v povinnosti platiť školné v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

Kajot Casino Ltd. Popis hry Classic 7

Kajot Casino Ltd. Popis hry Classic 7 Classic 7 CLASSIC 7 Popis a pravidlá Classic 7 je hra s troma kotúčmi. Výsledky hry tvoria 3 3 výsledky, pričom každý kotúč zobrazuje časť s troma symbolmi. Snímky obrazovky Nasledujúci obrázok zobrazuje

Více

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. vydání

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. vydání Nokia Nseries PC Suite 2.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation.

Více

Gebrauchsanweisung Instructions for Use. nebuliser system

Gebrauchsanweisung Instructions for Use. nebuliser system Gebrauchsanweisung Instructions for Use nebuliser system Kurzanleitung / Short guide Details bitte in der Gebrauchsanleitung nachlesen und beachten! For full details, please read and take note of the instructions

Více

Osobní Dopis. Dopis - Adresa

Osobní Dopis. Dopis - Adresa - Adresa Κυρ. Ιωάννου Οδ. Δωριέων 34 Τ.Κ 8068, Λάρνακα Standardní anglický formát adresy: název příjemce název společnosti, číslo název ulice, název města + regionu/státu + PSČ Mr. N. Summerbee 335 Main

Více

Porszívó. Használati útmutató

Porszívó. Használati útmutató SC61** Sorozat Porszívó Használati útmutató A készülék használatba vétele előtt gondosan olvassa el ezt a használati útmutatót. A készülék csak beltérben használható. MAGYAR imagine the possibilities Köszönjük,

Více

Zverejnené informácie k nevyčerpaným prostriedkom z plateného portálu.

Zverejnené informácie k nevyčerpaným prostriedkom z plateného portálu. Zverejnené informácie k nevyčerpaným prostriedkom z plateného portálu. 1. Stav počas prevádzky len plateného portálu do 31.8.2007 Na platenom portáli bolo v lete 2007 oznámené, že prechádzame na bezplatný

Více

Postup pri deaktivácii elektronickej schránky na doručovanie pre fyzické osoby

Postup pri deaktivácii elektronickej schránky na doručovanie pre fyzické osoby Postup pri deaktivácii elektronickej schránky na doručovanie pre fyzické osoby Dátum zverejnenia: 1. 2. 2014 Verzia dokumentu: 4 Dátum aktualizácie: 23. 8. 2017 Popis: Tento dokument je určený pre občanov

Více

Novell(r) Portal Services v. 1.0 Licenční smlouva k softwaru Novell

Novell(r) Portal Services v. 1.0 Licenční smlouva k softwaru Novell Novell(r) Portal Services v. 1.0 Licenční smlouva k softwaru Novell PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TUTO SMLOUVU. INSTALACÍ NEBO JINÝM POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU VYJADŘUJETE SOUHLAS S TOUTO SMLOUVOU. POKUD S TĚMITO PODMÍNKAMI

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 211 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586881

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 211 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586881 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB 211. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KONICA MINOLTA

Více

Forerunner 310XT - vytvorenie konta na Garmin Connect Forerunner 310XT - nahratie slovenčiny do prístroja

Forerunner 310XT - vytvorenie konta na Garmin Connect Forerunner 310XT - nahratie slovenčiny do prístroja Forerunner 310XT - vytvorenie konta na Garmin Connect Forerunner 310XT - nahratie slovenčiny do prístroja Aby ste mohli nahrať slovenčinu do prístroja Forerunner 310XT, je potrebné si vytvoriť konto na

Více

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice Dôvodová správa S účinnosťou k 2.12.2015 došlo k zmene zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý

Více

Cenník pre použitie bodov z T-Mobile Clubu na čiastočnú úhradu poplatkov za vybrané služby spoločnosti Slovak Telekom, a. s.,

Cenník pre použitie bodov z T-Mobile Clubu na čiastočnú úhradu poplatkov za vybrané služby spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Použitie klubových bodov na mesačné poplatky za služby Internet v mobile 100 100 % 1 330 0 95 % 1 263 0,20 50 % 665 1,99 Internet v mobile 500 100 % 1 997 0 95 % 1 897 0,30 50 % 998 3,00 25 % 499 4,49

Více

Kajot Casino Ltd. Popis hry Turbo 27

Kajot Casino Ltd. Popis hry Turbo 27 Turbo 27 TURBO 27 Popis a pravidlá Turbo 27 je hra s troma kotúčmi. Výsledky hry tvoria 3 3 výsledky, pričom každý kotúč zobrazuje časť s troma symbolmi. Snímky obrazovky Nasledujúci obrázok zobrazuje

Více

Dodanie tovaru a reťazové obchody Miesto dodania tovaru - 13/1

Dodanie tovaru a reťazové obchody Miesto dodania tovaru - 13/1 Dodanie u a reťazové obchody Miesto dodania u - 13/1 ak je dodanie u spojené s odoslaním alebo prepravou u - kde sa nachádza v čase, keď sa odoslanie alebo preprava u osobe, ktorej má byť dodaný, začína

Více

Návod na postúpenie podania orgánom verejnej moci

Návod na postúpenie podania orgánom verejnej moci Návod na postúpenie podania orgánom verejnej moci Dátum zverejnenia: 1. 6. 2015 Verzia dokumentu: 3 Dátum aktualizácie: 22. 8. 2017 Popis: Tento dokument je určený pre vedúcich orgánov verejnej moci (štatutárnych

Více

ThinkPad Wireless WAN Card. Stručná príručka

ThinkPad Wireless WAN Card. Stručná príručka ThinkPad Wireless WAN Card Stručná príručka 1. Kapitola Opis produktu Ak používate počítač ThinkPad s podporou karty bezdrôtovej siete WAN (Wide Area Network), kartu bezdrôtovej siete WAN môžete nainštalovať

Více

Multihosting Užívateľská príručka

Multihosting Užívateľská príručka Multihosting Užívateľská príručka EXO TECHNOLOGIES spol. s.r.o. Garbiarska 3 Stará Ľubovňa 064 01 IČO: 36 485 161 IČ DPH: SK2020004503 support@exohosting.sk www.exohosting.sk 1 Obsah Úvod...3 1 Objednávka...4

Více

Bezpečnostný kábel pre počítač

Bezpečnostný kábel pre počítač CZ Zámek ComboSaver Bezpečnostní kabel pro počítač NÁVOD K OBSLUZE SK Zámka ComboSaver Bezpečnostný kábel pre počítač NÁVOD NA OBSLUHU Jednoduchá kombinace pro uzamknutí. Žádné klíče, které můžete ztratit.

Více

POWLI Fig. A Copyright 2014 VARO

POWLI Fig. A Copyright 2014 VARO POWLI421 1 7 6 2 3 4 5 Fig. A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWLI421 Fig 1 Copyright 2014 VARO www.varo.com LED BATERKA 1,5 W POWLI421 POWLI421 SK 1 POPIS (OBR. A) 1. Otočná hlava 2. Hlavný vypínač

Více

návod aktualizovaný 16. februára 2014 KONTROLNÝ VÝKAZ DPH PRÍKLADY PRE JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO

návod aktualizovaný 16. februára 2014 KONTROLNÝ VÝKAZ DPH PRÍKLADY PRE JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO návod aktualizovaný 16. februára 2014 KONTROLNÝ VÝKAZ DPH PRÍKLADY PRE JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO Modul PROLJU príklady zaradenia dokladov do KV DPH.... 2 A.1. (fakt. odberateľské, daň. doklady odberateľské

Více

Počet hráčů: 3 6 Věk: 8+ Hrací doba: cca 15 minut

Počet hráčů: 3 6 Věk: 8+ Hrací doba: cca 15 minut Počet hráčů: 3 6 Věk: 8+ Hrací doba: cca 15 minut V této hře se to hemží kozami a ty jich musíš získat co nejvíce. Ale najednou je jejich počet limitován a ty už žádné kozy nechceš! Nebohá zvířata tedy

Více

kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které

kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které DIANA skříň celošatní 1900x90421 č. 511 1 x1 x28 3,5x16mm 60 Rastex + krytka pant naložený 90 x2 H-lišta plastová 3 x1 6 x24 21 x12 imbus.klička kolík 8x35 3x20mm 28 x4 33 x1 40 x12 4,5x40mm + knopka 3x25mm

Více

Užívateľský manuál Technický server SKGA ročná kontrola HCP

Užívateľský manuál Technický server SKGA ročná kontrola HCP Užívateľský manuál Technický server SKGA ročná kontrola HCP Obsah: Ročná kontrola HCP 3 Ročná kontrola HCP 3 Práca s výpisom 3 Detail hráča 4 Kluby podľa RK 5 2 Ročná kontrola HCP V tejto časti sa budeme

Více

Hromadná korešpondencia v programe Word Lektor: Ing. Jaroslav Mišovych

Hromadná korešpondencia v programe Word Lektor: Ing. Jaroslav Mišovych Hromadná korešpondencia v programe Word 2010 Lektor: Ing. Jaroslav Mišovych Obsah Čo je hromadná korešpondencia Spustenie hromadnej korešpondencie Nastavenie menoviek Pripojenie menoviek k zoznamu adries

Více

Cestování Obecné. Obecné - Základy. Obecné - Konverzace. Μπορείτε να με βοηθήσετε; (Borίte na me voithίsete?) Pro zeptání se na pomoc

Cestování Obecné. Obecné - Základy. Obecné - Konverzace. Μπορείτε να με βοηθήσετε; (Borίte na me voithίsete?) Pro zeptání se na pomoc - Základy Μπορείτε να με βοηθήσετε; (Borίte na me voithίsete?) Pro zeptání se na pomoc Μιλάτε αγγλικά; (Miláte agliká?) Pro zeptání se, zda člověk mluví anglicky Μιλάς _[γλώσσα]_; (Milás _[glóssa]_?) Pro

Více

Easy, Reliable & Secure. Powerline 200 Sieťový adaptér pre domácnosti (PL200)

Easy, Reliable & Secure. Powerline 200 Sieťový adaptér pre domácnosti (PL200) Easy, Reliable & Secure Powerline 200 Sieťový adaptér pre domácnosti (PL200) Ochranné známky Značky a názvy produktov sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky príslušných držiteľov. Informácie

Více

Nájomné mestské byty na ulici Športová č. 37,39,41 a Športová č. 45,47 - informácia

Nájomné mestské byty na ulici Športová č. 37,39,41 a Športová č. 45,47 - informácia Nájomné mestské byty na ulici Športová č. 37,39,41 a Športová č. 45,47 - informácia Mesto Gelnica má vo vlastníctve obytné domy na ulici Športovej č. 37,39,41 a Športovej č. 45,47. Výstavba týchto objektov

Více

Online Video Brief Zadanie pre tvorbu video kampaní

Online Video Brief Zadanie pre tvorbu video kampaní Online Video Brief Zadanie pre tvorbu video kampaní Video / Video kampaň Klient Vypracoval (za klienta) Kontaktné údaje (za klienta) Dátum prvej verzie Verzia BRIEF Základné informácie 1. Zadanie NA ČO

Více

INTEGROVANÝ SYSTÉM RIADENIA RIZÍK

INTEGROVANÝ SYSTÉM RIADENIA RIZÍK INTEGROVANÝ SYSTÉM RIADENIA RIZÍK PODĽA NORMY ISO 31000 SO ZAMERANÍM NA POŽIADAVKY NORIEM ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:201 [OHSAS 18001] 1. MARCA 2017 HOTEL ELIZABETH TRENČÍN TERMÍNY A DEFINÍCIE

Více

U3000/U3100 Mini. (Pro počítač Eee PC s operačním systémem Linux) Stručná příručka

U3000/U3100 Mini. (Pro počítač Eee PC s operačním systémem Linux) Stručná příručka U3000/U3100 Mini (Pro počítač Eee PC s operačním systémem Linux) Stručná příručka E3656 První vydání Leden 2008 Copyright. 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky,

Více

Kalia Beach *** GRÉCKO. Kréta / All Inclusive / Dieťa zadarmo

Kalia Beach *** GRÉCKO. Kréta / All Inclusive / Dieťa zadarmo Termíny odletov z Bratislavy na 11/12 dní - I.séria 04.06 15.06 25.06 06.07 16.07 27.07 06.08 17.08 27.08 07.09 17.09 počet dní 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 Sezóna A B E E F E F D D B C Dospelá osoba

Více

Almyra Hotel & Village ****

Almyra Hotel & Village **** Termíny odletov z Bratislavy na 11/12 dní - I.séria 04.06 15.06 25.06 06.07 16.07 27.07 06.08 17.08 27.08 07.09 17.09 počet dní 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 Sezóna B A E D F D F D E A C Dospelá osoba

Více

H CZ SL PL RU GR. Art.nr. MSM1017 FKZ-305R. www.ferm.com. Ferm BV P.O. Box 30159 8003 CD Zwolle NL www.ferm.com 0507-01.2

H CZ SL PL RU GR. Art.nr. MSM1017 FKZ-305R. www.ferm.com. Ferm BV P.O. Box 30159 8003 CD Zwolle NL www.ferm.com 0507-01.2 H CZ SL PL RU GR Változtatás jogát fenntartjuk Změny vyhrazeny Predmet sprememb temat do zmiany äóïî ÌËfl Ferm ÔÓÒÚÓflÌÌÓ ÒÓ Âapple ÂÌÒÚ Û ÂÚ ÔÛÒÍ ÂÏÛ Â ÔappleÓ Û͈Ë. èóáúóïû ÚÂıÌË ÂÒË ı apple ÍÚÂappleËÒÚËÍË

Více

Postup pri aktivácii elektronickej schránky na doručovanie pre právnické osoby, ktoré nie sú zapísané do obchodného registra

Postup pri aktivácii elektronickej schránky na doručovanie pre právnické osoby, ktoré nie sú zapísané do obchodného registra Postup pri aktivácii elektronickej schránky na doručovanie pre právnické osoby, ktoré nie sú zapísané do obchodného registra Dátum platnosti: 1. 2. 2014 Verzia dokumentu: 9 Dátum zverejnenia: 19. 1. 2017

Více

SPOTREBNÉ ÚVERY ÚVER NA ČOKOĽVEK. Výhody spotrebných úverov od ČSOB: O úver môžete požiadať:

SPOTREBNÉ ÚVERY ÚVER NA ČOKOĽVEK. Výhody spotrebných úverov od ČSOB: O úver môžete požiadať: SPOTREBNÉ ÚVERY Spotrebný úver od ČSOB vás neobmedzuje. Finančné prostriedky môžete použiť na čokoľvek, čo práve potrebujete, a mimoriadnu alebo predčasnú splátku úveru až do výšky 10 000 ročne máte zdarma.

Více

POS Terminál. Rýchla inštalačná príručka. verzia 1.0 ZPKMU-00125

POS Terminál. Rýchla inštalačná príručka. verzia 1.0 ZPKMU-00125 POS Terminál Rýchla inštalačná príručka verzia 1.0 ZPKMU-00125 Varovania a upozornenia 1. Pred tým než začnete, prečítajte si tento návod a uschovajte ho pre neskoršie použitie. 2. Pred čistením vypnite

Více

Základné prvky loga OPCHS

Základné prvky loga OPCHS Logo manuál Základné prvky loga OPCHS 1 Základné prvky 1. 1. Logotyp OPCHS 1. 1. 1. Základné prevedenie loga Základný tvar značky je tvorený trojfarebným obdĺžnikom so zaoblenými rohmi, do ktorého je

Více

Apollo Beach **** GRÉCKO. Rhodos / Polpenzia / All Inclusive

Apollo Beach **** GRÉCKO. Rhodos / Polpenzia / All Inclusive Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 11/12 dní I.séria 03.06 14.06 24.06 05.07 15.07 26.07 05.08 16.08 26.08 06.09 16.09 počet dní 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 Sezóna C A E D I H J G F A B Dospelá

Více

MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE Organizáciu MS upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška

Více

Postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Autor: Jacques Zeimet

Postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Autor: Jacques Zeimet Postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Autor: Jacques Zeimet Pribeh a cil hry Balduin je veselé hradní strašidlo. V tajemném sklepení hradu jednou našel stařičký kouzelný fotoaparát.

Více

Club Calimera Sunshine Rhodos ****

Club Calimera Sunshine Rhodos **** Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 11/12 dní I.séria 03.06 14.06 24.06 05.07 15.07 26.07 05.08 16.08 26.08 06.09 16.09 počet dní 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 Sezóna B A C D I H J G F E C Dospelá

Více

Solárna nabíjačka na dobíjanie automobilových akumulátorov Battery SAVER SE. Obj.č.:

Solárna nabíjačka na dobíjanie automobilových akumulátorov Battery SAVER SE. Obj.č.: N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj. č.: 857030 www.conrad.sk Solárna nabíjačka na dobíjanie automobilových akumulátorov Battery SAVER SE Obj.č.: 85 70 30 Toto zariadenie Vám uľahčí štartovanie

Více

Ministerstvo financií Slovenskej republiky Vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ

Ministerstvo financií Slovenskej republiky  Vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ www.finance.gov.sk Vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ upravuje 20

Více

Mitsis Rhodos Village ****9

Mitsis Rhodos Village ****9 Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 11/12 dní - I.séria 03.06 14.06 24.06 05.07 15.07 26.07 05.08 16.08 26.08 06.09 16.09 počet dní 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 Sezóna C B C E F E F E E D A Dospelá

Více

Párování zařízení Bluetooth. Uživatelská příručka

Párování zařízení Bluetooth. Uživatelská příručka Párování zařízení Bluetooth Uživatelská příručka Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou ochranné známky společnosti Microsoft Corporation registrované

Více

AUDIO SYSTEM OWNER S MANUAL

AUDIO SYSTEM OWNER S MANUAL AUDIO SYSTEM OWNER S MANUAL ÚVOD Náš zvukový systém TuneUps firmy Skullcandy nabízí skvělý stereo zvuk s paralelním tlačítkem ztišení pro rychlé, jednoduché ovládání zvuku, když to potřebujete. Systém

Více

Uživatelská příručka služby IM and Presence v aplikaci Cisco Unified Communications Manager verze 9.0(1)

Uživatelská příručka služby IM and Presence v aplikaci Cisco Unified Communications Manager verze 9.0(1) Uživatelská příručka služby IM and Presence v aplikaci Cisco Unified Communications Manager verze 9.0(1) První vydání: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose,

Více

o aplikácii zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v podmienkach ZŠ Janigova 2, Košice

o aplikácii zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v podmienkach ZŠ Janigova 2, Košice Názov Základná,, 040 23 Smernica č. o aplikácii zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám Účinnosť od : 1. februára 2016 Záväznosť pre: Riaditeľka školy, hospodárka školy, vedúca školskej

Více

Logotyp. Je ZAKÁZANé vytvárať logo zo skenovaných, fotografických alebo iných predlôh.

Logotyp. Je ZAKÁZANé vytvárať logo zo skenovaných, fotografických alebo iných predlôh. Logotyp A LOGOTYP Slovenská Pošta A1.1 Logotyp Vyobrazený vzor logotypu je ZÁKLADNÝM VARIANTOM. Treba prednostne používať tento variant pred alternatívnymi verziami uvedenými ďalej v dizajn manuáli. Logotyp

Více

Přehled tlačítek / A gombok jelentése

Přehled tlačítek / A gombok jelentése Přehled tlačítek / A gombok jelentése Přístroj zapnut A készülék be van kapcsolva Přístroj vypnut A készülék ki van kapcsolva Trvale svítí Folyamatos jelzés Bliká Villogó jelzés Tlačítko pro kávu (velký

Více

Baterie. Nastavení data/ãasu

Baterie. Nastavení data/ãasu Baterie Ub vání energie baterií je zobrazeno na kontrolním displeji následujícím zpûsobem:. KdyÏ se objeví, záznamník se vypne. Pfied v mûnou baterií posuàte spínaã do polohy HOLD, v opaãném pfiípadû by

Více