Zápis č z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis č. 10-03 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 7.6.2010 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích"

Transkript

1 Zápis č z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Jiří Kučera Ing. Magdalena Třebická Mgr. Jakub Žvejkal PhDr.Petr Dvořák Michal Jirásek Miroslava Vojtíšková - tajemnice V sále bylo přítomno 5 občanů. I. ZAHÁJENÍ Řádné zasedání Zastupitelstva města Mnichovice zahájil a řídil starosta Ing. Petr Schneider. Zasedání bylo zahájeno. PROGRAM: 1.) Závěrečný účet města za rok ) Úprava rozpočtu města v roce ) Rozdělení výtěžku z Mnichovického kramaření 4.) Přijetí a rozdělení výtěžku z výherních hracích přístrojů v Mnichovicích za rok ) Schválení realizace projektu MASKa teenagerům 6.) Schválení zadání změny č. 3 ÚP města Mnichovice 7.) Souhlas s předloženým návrhem zadání ÚP města Mnichovice 8.) Nabídka k přijetí daru pozemku, komunikace na Božkově 9.) Směna lesních pozemků 10.) Žádost obce Všestary o odpuštění poplatků za uložení kanalizace do pozemku v majetku města Mnichovice 11.) Schválení plánu obnovy vozového parku ve Veřejných službách obce Mnichovice 12.) Plán kontrol města Mnichovice na rok ) Zadání zpracování pasportu vodovodních a kanalizačních sítí na území města Mnichovice 14.) Projednání žádosti o pořízení změny č. 4 ÚP města Mnichovice 15.) Zveřejnění úmyslu prodeje části pozemku parc. č. 1667/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan, za účelem provozování veřejné dorpavy "Optimalizace trati Benešov u Prahy - Strančice" 16.) Různé I - žádost o užívání prostor Informačního centra města Mnichovice pro činnost Občanské poradny v Mnichovicích 17.) Různé II - Žádost o prodej části pozemku st. 385/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan 18.) Různé III - Žádost o bezúročnou půjčku ze sociálního fondu MěÚ Mnichovice 19.) Různé IV - Žádost o vyřešení pozemku parc. č. 1301/6 v k. ú. Božkov u Mnichovic Starosta Ing. Petr Schneider konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů ZM a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Poté seznámil členy Zastupitelstva města Mnichovice s programem tohoto zasedání. Do bodu různé navrhl zařadit 4 body: Různé I Žádost o užívání prostor Informačního centra MěÚ Mnichovice pro činnost Občanské poradny Různé II Žádost o prodej části pozemku st. 385/1 v k.ú. Mnichovice u Říčan Různé III Žádost o bezúročnou půjčku ze sociálního fondu MěÚ Mnichovice Různé IV Žádost o vyřešení pozemku parc.č. 1301/6 v k.ú. Božkov u Mnichovic Pozměňovací návrhy:

2 Starosta Ing. Schneider navrhl předřadit bod PM 588 jako první z důvodu účasti zástupců firmy Prisvich, s.r.o., předkladatelů zadání změny č.3 ÚPM Mnichovice. Dále navrhl vyřadit bod PM 590 s ohledem na momentální složení zastupitelstva. O programu bylo hlasováno: Hlasy: pro:4 proti:0 zdrželi se:0 vyloučeni:0 nepřítomno:2 Program byl schválen. NÁVRHOVÁ KOMISE: ve složení: Ing. Magdalena Třebická, Jiří Kučera Návrhová komise byla schválena. OVĚŘOVATELÉ ZÁPISU: Ing. Petr Schneider, Mgr. Jakub Žvejkal Ověřovatelé zápisu byli schváleni. SEZNÁMENÍ SE S ÚKOLY Schválení zadání změny č. 3 ÚP města Mnichovice Předkládá: Ing. Petr Schneider Pořizovatel změny č. 3 ÚPM Města Mnichovice firma PRISVICH, s. r. o., se sídlem Na Náměstí 63, Davle, předložil podklady pro schválení zadání změny č. 3 územního plánu města Mnichovice a to dokumentaci návrh zadání změny č. 3 Mnichovice, vyhodnocení projednávání zadání a návrh usnesení pro jednání Zastupitelstva města Mnichovice. Zastupitelé města vzali na vědomí informaci o Vyhodnocení projednávání návrhu zadání změny č. 3 územního plánu města Mnichovice, změny č. 3 územního plánu města Mnichovice uvedeném v příloze číslo 2. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice bere na vědomí informaci pořizovatele o Vyhodnocení projednávání návrhu zadání změny č. 3 územního plánu města Mnichovice, uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice schvaluje zadání změny č. 3 územního plánu města Mnichovice podle 6 odst. 5 písm. b) a 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších změn a předpisů, uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení s tím, že na celém pozemku parc. č. 334/31 v k. ú. Mnichovice u Říčan, dle geometrického plánu, bude funkce Bydlení městského typu. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá starostovi města : zabezpečit zpracování návrhu změny č. 3 územního plánu města Mnichovice v souladu se schváleným zadáním;

3 předat dokument Zadání změny č. 3 územního plánu města Mnichovice Doklady o pořizování a schválení po jednom vyhotovení ; město Mnichovice, výkonný pořizovatel a projektant návrhu změny č. 3 ÚPM Mnichovice; podat Krajskému úřadu Středočeského kraje návrh na vložení registračního listu za etapu Zadání do evidence územně plánovací činnosti Závěrečný účet města za rok 2009 Předkládá: Miroslava Vojtíšková V souladu s 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů a dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, je ve výlučné pravomoci zastupitelstva obce schvalovat závěrečný účet města. Závěrečný účet města obsahuje: rozvahu a výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření, přílohu k účetní závěrce a dodatek k příloze účetní závěrky, inventarizační zápis, výsledky hospodaření, finanční vypořádání účelových dotací, vyúčtování fondů. Město Mnichovice zadalo přezkoumání hospodaření za rok 2009 auditorské firmě Bohemia audit s. r. o., která provedla přezkoumání hospodaření v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Ve zprávě auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009 je uvedeno, že při přezkoumání hospodaření města Mnichovice podle 2 a 3 tohoto zákona, nebyly zjištěny nedostatky. Na základě těchto skutečností se doporučuje Zastupitelstvu města Mnichovice schválit Závěrečný účet města Mnichovice za rok 2009 bez výhrad. Závěrečný účet města za rok 2009 byl zveřejněn na úřední desce města v termínu od do dnešního dne konání zastupitelstva města , došlo tedy ke splnění zákonné povinnosti, kdy musí být návrh závěrečného účtu zveřejněn minimálně 15 dnů před projednáním v zastupitelstvu města. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice schvaluje dle 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších změn a předpisů Závěrečný účet města Mnichovice za rok 2009 dle přílohy k tomuto materiálu a v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů a na základě zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření se závěrem, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky dle zákona č. 420/2004 Sb. celoroční hospodaření města Mnichovice bez výhrad. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá starostovi zaslat schválený Závěrečný účet města za rok 2009 včetně zprávy auditora na Krajský úřad Středočeského kraje do Úprava rozpočtu města v roce 2010 Předkládá: Miroslava Vojtíšková Jedná se o úpravu rozpočtu, jak v příjmové, tak i výdajové části rozpočtu, rozpočet na rok 2010 zůstává vyrovnaný. Jedná se o následující změny: Příjmy: v příjmové části rozpočtu dochází oproti plánovaným příjmům roku 2010 a to k navýšení v celkové výši o Celkem příjmy ,-Kč

4 z toho : přijetí investiční dotace z EU ,-Kč (na projekt Dejme nový kabát a novou tvář budově MěÚ v Mnichovicích ) přijetí výtěžků z výherních hracích přístrojů přijetí výtěžků z Mnichovického kramaření přijetí zálohy na volby ve výši ,-Kč ,-Kč ,-Kč Výdaje: ve výdajové části rozpočtu dochází k úpravám oproti plánovaným výdajům roku 2010 a to k navýšení o Celkem výdaje : z toho úpravy např ,-Kč výdaje na rozdělení výtěžků z výherních hracích přístrojů výdaje na rozdělení výtěžku z Mnichovického kramaření výdaje na projektovou dokumentaci nástavba MŠ Mnichovice oprava omítek v ZŠ Mnichovice pojistná událost výdaje na projektovou dokumentaci vodovod Myšlín, Fričova výdaje na položce kultura zároveň výdajová část zahrnuje povýšení nespecifické rezervy o ,-Kč dále se jedná o úpravu položek v rámci paragrafu zeleň, knihovna, pronájmy hrobových míst. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice schvaluje úpravu rozpočtu města Mnichovice na rok 2010 dle přiloženého rozpočtového opatření č. 101/ Rozdělení výtěžku z Mnichovického kramaření Předkládá: Ing. Magdalena Třebická V sobotu se konal tradičně letos již 10. ročník Mnichovického kramaření na Masarykově náměstí v Mnichovicích. Tato kulturní a dobročinná akce se každoročně koná za účelem podpory dětí z MŠ a ZŠ v Mnichovicích a poslední ročníky naše děti opětovně chtějí pomoci i jiným dětem a to Dětskému domovu Strančice a dětem v Africe. Letošní ročník byl opět úspěšný, celková částka k rozdělení činí , Kč. Dle doporučení finančního výboru města Mnichovice je navrženo rozdělení výtěžku MŠ, ZŠ, Dětskému domovu Strančice a dětem v Africe viz návrh usnesení. Mateřská škola přidělené finanční prostředky použije na dovybavení zahrady herními objekty a Základní škola T. G. Masaryka v Mnichovicích na zakoupení interaktivních tabulí pro zkvalitnění výuky žáků základní školy. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí s rozdělením finančního výtěžku ve výši ,-Kč z dobročinné a kulturní akce Mnichovické kramaření, která se uskutečnila dne na Masarykově náměstí v Mnichovicích.

5 č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice na základě návrhu finančního výboru města souhlasí s rozdělením výtěžku z Mnichovického kramaření a poskytnutím příspěvku takto: Mateřská škola v Mnichovicích ,-Kč Základní škola T.G.Masaryka v Mnichovicích ,- Kč Dětský domov ve Strančicích ,-Kč Adopce dítěte z Afriky 5.000,-Kč č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá starostovi zajistit vyplacení finančních příspěvků v termínu do dle schválených dispozic zastupitelstvem města. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá ředitelkám MŠ a ZŠ podat zprávu o využití finančních prostředků do Zprávy budou zveřejněny na mnichovickém webu Přijetí a rozdělení výtěžku z výherních hracích přístrojů v Mnichovicích za rok 2009 Předkládá: Jiří Kučera Město Mnichovice obdrželo v souladu se zákonem č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách výtěžek z výherních hracích přístrojů provozovaných v Mnichovicích v roce 2009 v celkové výši ,- Kč. Použití výtěžku musí být dle zákona směřováno veřejně prospěšné účely. Zastupitelstvu města Mnichovice je ke schválení předkládán návrh na použití výtěžku na konání sportovních a kulturních akcí městem Mnichovice v roce 2010 takto: část výtěžku ve výši ,-Kč bude poskytnuta na humanitární pomoc obci postižené povodněmi vybraná obec městem Mnichovice Rožnov pod Radhoštěm ,-Kč na věcné školní a sportovní pomůcky pro děti z Rumunska - Banát zbylá část výtěžku ve výši ,-Kč bude poskytnuta na konání kulturních, sportovních akcí pořádaných městem Mnichovice pro děti, mládež, důchodce a sociálně slabé občany v roce Zároveň je předkládán návrh úpravy rozpočtu a to č. rozpočtového opatření 102/2010. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice rozhodlo na svém zasedání pod č. usn ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách o použití výtěžku z výherních hracích přístrojů provozovaných v Mnichovicích v roce 2009 v celkové výši ,-Kč takto: část výtěžku ve výši ,-Kč bude poskytnuta na humanitární pomoc vybrané obci postižené povodněmi Rožnov pod Radhoštěm ,-Kč na věcné školní a sportovní pomůcky pro děti z Rumunska - Banát zbylá část výtěžku ve výši ,-Kč bude poskytnuta na konání kulturních, sportovních akcí pořádaných městem Mnichovice pro děti, mládež, důchodce a sociálně slabé občany v roce 2010.

6 č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice schvaluje úpravu rozpočtu města v roce 2010 dle přiloženého rozpočtového opatření č. 102/ Schválení realizace projektu MASka teenagerům Předkládá: Ing. Magdalena Třebická MAS Říčansko o.p.s. ve spolupráci s partnerskou MAS Přemyslovské Střední Čechy připravuje projekt Spolupráce v rámci programu LEADER. Podstata projektu spočívá v procesu spolupráce veřejného, neziskového a soukromého sektoru při realizaci dětských hřišť, komplexních sportovišť a výběru specifických sportovních aktivit pro mládež. Projekt Specifické sportovní aktivity pro děti a mládež, pracovně nazvaný MASka teenagerům se zaměřuje na výstavbu sportovišť i doplnění stávajících a herních ploch. Projekt spolupráce MASka teenagerům Mnichovice, kde záměrem je vybudovat hřiště s umělým povrchem na pozemku parc. č. 1053/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan, které bude zároveň využíváno i pro minikopanou, softtenis, badminton, vybíjenou a košíkovou a doplnění stávajícího hřiště hracími prvky pro teenagery ( jedná se o 5 prvků, které budou umístěny podél hřiště : hrazda, manévry, tramvaj, třmeny a stojan na lezení ), s dodáním a umístěním kabiny na převlékání, uložení nářadí a WC s napojením na inženýrské sítě a doplněním 3 kusů parkových laviček. K projektu byla provedena anketa zástupci ZŠ T. G. Masaryka v Mnichovicích, kde valná většina respondentů vnímá jako nutné rozšíření hřiště Podhorky a jeho přizpůsobení starší věkové kategorii dětí. Předpokládané celkové náklady projektu činí dle předběžného odhadu ,-Kč bez DPH bez finanční spoluúčasti na administraci projektu pro partnera MAS Říčansko. Spoluúčast města Mnichovice na projektu bude činit pro město min. 10% z celkové výše projektu. Po výběrovém řízení na dodavatele uskutečněném partnerem MAS Říčansko o. p. s. bude částka upřesněna a předložena na jednání zastupitelstva města. Zároveň výše spoluúčasti bude záležet na počtu projektů, které budou předloženy k financování na stanovenou částku k rozdělení. Diskuse: RNDr. Mareš objasněte nám význam Přemyslovské Střední Čechy. Ing. Třebická je to jedna z MASek, v celé republice jich je 35. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice na základě schváleného Plánu rozvoje města Mnichovice na období v oblasti kultury, sportovního vyžití, společenského života města, práce s veřejností a zjištěných potřeb a požadavků obyvatel vyslovuje souhlas s projektem MASka teenagerům Mnichovice na vybudování hřiště a s umístěním herních prvků na části pozemku parc. č. 1053/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan ve vlastnictví města Mnichovice. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice na základě zveřejněného úmyslu výpůjčky části pozemku parc. č. 1053/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan, který byl zveřejněn na úřední desce města v termínu od do , za účelem zřízení a udržitelnosti veřejně prospěšného projektu Vybudování hřiště teenagerům v Mnichovicích za podpory EU a to předem známému zájemci partneru MAS Říčansko o. p. s., Olivova 224, Říčany a projeveného zájmu partnera MAS Říčansko o. p. s. o výpůjčku předmětné části pozemku, souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce na dobu 5 let od ukončení realizační fáze projektu.

7 č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí s realizací projektu, kde záměrem je vybudovat hřiště s umělým povrchem na pozemku parc. č. 1053/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan, které bude zároveň využíváno i pro minikopanou, softtenis, badminton, vybíjenou a košíkovou a zároveň souhlasí s doplněním hřiště hracími prvky pro teenagery ( jedná se o 5 prvků, které budou umístěny podél hřiště : hrazda, manévry, tramvaj, třmeny a stojan na lezení ), s dodáním a umístěním kabiny na převlékání, uložení nářadí a WC s napojením na inženýrské sítě a doplněním 3 kusů parkových laviček. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí s předpokládanou spoluúčastí města Mnichovice na dofinancování projektu MASka teenagerům Mnichovice na základě nejvýhodnější nabídkové ceny ve výběrovém řízení ve výši minimálně 10% z celkové částky za projekt a zároveň s poměrnou finanční spoluúčastí na administraci projektu. Finanční částky budou upřesněny po vyhodnocení výběrového řízení partnerem na dodavatele projektu Souhlas s předloženým návrhem zadání ÚP města Mnichovice Předkládá: Ing. Petr Schneider Zpracovatel ÚP města Mnichovice Ing. Arch. Hnilička předložil městu Mnichovice návrh zadání územního plánu Města Mnichovice a s tímto návrhem byla seznámena komise pro pořízení ÚP, která doporučila návrh zadání územního plánu ke schválení Zastupitelstvu města Mnichovice. Diskuse: Ing. Tesaříková celkově hodnoceno návrh je kvalitní a z 99% se s ním ztotožňuji. Spor je o jednu věc, v návrhu je uvedeno, že je třeba vyřešit vedení technické infrastruktury přes soukromé pozemky formou VPS. Mám námitku, prostě se mi nezdá dát architektovi bianco směnku na toto řešení. Technické stavby a sítě by se přednostně měly umístit na pozemky v majetku Města, pak teprve hledat shodu se soukromými majiteli a krajním řešením by potom bylo vyvlastnění pozemku. Ing. Schneider byl jsem iniciátorem bodu g veřejně prospěšné stavby a sanace, jde o stoky a trasování. Ze zkušenosti vím, že spousta pozemků pod komunikacemi není v majetku Města. Shoda ne vždy dopadá ve prospěch Města. Vlastníci by si neměli brát jako zbraň finanční nároky vložené do těchto pozemků. Nemám představu, že bychom šli úmyslně přes zahrady. Chceme, aby tam nebyl všeobecný popis, ale aby trasování bylo zřejmé, tedy kterých pozemků se to má dotknout a kterých nikoli. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice bere na vědomí návrh zadání územního plánu Města Mnichovice, doporučený komisí pro pořízení ÚP ke schválení a souhlasí s jeho zasláním pořizovateli MěÚ Říčany ke kontrole a jeho rozeslání dotčeným orgánům státní správy Směna lesních pozemků Předkládá: Ing. Třebická Zastupitelstvo města Mnichovice na svém zasedání dne rozhodlo o zveřejnění úmyslu směny lesních pozemků parc. č. 1353/5 v k. ú. Mnichovice u Říčan ve vlastnictví pana Františka Vávry, Nová 415, Mnichovice o rozloze 531 m2 za stejně velkou část pozemku parc. č. 1349/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan

8 v majetku města Mnichovice na dobu 30 dní. Na základě rozhodnutí zastupitelstva města byl úmysl směny předmětných lesních pozemků zveřejněn v období do na úřední desce města Mnichovice. Na základě zveřejněného úmyslu projevil ve stanovené lhůtě žadatel pan František Vávra zájem o úmysl směny. Zastupitelé města Mnichovice doporučují směnu předmětných pozemků za podmínky, že žadatel zadá vyhotovení a uhradí geometrický oddělovací plán. Na lesním pozemku v majetku města je schválen lesní hospodářský plán a na pozemku ve vlastnictví pana Vávry jsou lesní hospodářské osnovy. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice konstatuje splnění úkolu z jednání Zastupitelstva města Mnichovice ze dne , zveřejnění úmyslu směny lesních pozemků parc. č. 1353/5 v k. ú. Mnichovice u Říčan ve vlastnictví pana Františka Vávry, Nová 415, Mnichovice o rozloze 531 m2 za stejně velkou část pozemku parc. č. 1349/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan v majetku města Mnichovice, v období do na úřední desce města Mnichovice. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice bere na vědomí, že na základě zveřejněného úmyslu směny pozemků ve stanovené lhůtě požádal o směnu lesních pozemků pan František Vávra, Nová 415, Mnichovice. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí se směnou lesních pozemků parc. č. 1353/5 v k. ú. Mnichovice u Říčan ve vlastnictví pana Františka Vávry, Nová 415, Mnichovice o rozloze 531 m2 za stejně velkou část pozemku parc. č. 1349/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan v majetku města Mnichovice za podmínky zadání vyhotovení a úhrady oddělovacího geometrického plánu žadatelem panem Františkem Vávrou. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá starostovi města uzavřít směnnou smlouvu dle schválených dispozic Zastupitelstvem města Mnichovice Žádost obce Všestary o odpuštění poplatků za uložení kanalizace do pozemku v majetku města Mnichovice Předkládá: Mgr. Jakub Žvejkal Obec Všestary podala žádost městu Mnichovice o odpuštění poplatků za dočasný zábor a schválením bezúplatného věcného břemene uložení potrubí na stavbu Kanalizace Všestary Menčice do pozemků parc. č. 415 a parc. č. 419 v k. ú. Mnichovice u Říčan, které jsou v majetku města a to v délce cca 100 bm, z důvodu realizace veřejně prospěšné stavby, kde gravitační přivaděč ze Všestar bude napojen na veřejnou kanalizaci města Mnichovice. Diskuse: RNDr. Mareš kdy se počítá s připojením Všestar? Ing. Schneider až bude provedena intenzifikace čističky. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice na základě žádosti obce Všestary souhlasí s odpuštěním poplatků za dočasný zábor a schválením bezúplatného věcného břemene uložení potrubí na stavbu Kanalizace Všestary Menčice do pozemků parc. č. 415 a parc. č. 419 v k. ú. Mnichovice u Říčan, které jsou v majetku města a to v délce cca

9 100 bm, z důvodu realizace veřejně prospěšné stavby, kde gravitační přivaděč ze Všestar bude napojen na veřejnou kanalizaci města Mnichovice Schválení plánu obnovy vozového parku ve Veřejných službách obce Mnichovice Předkládá: Miroslava Vojtíšková Vedoucí veřejných služeb obce Mnichovice p. Jiří Čánský předložil na jednání zastupitelstva města Plán oprav a obnovy vozového parku ve Veřejných službách obce Mnichovice ve kterém uvádí, že průměrné stáří vozidel ve veřejných službách je 21 let a nejstarší vozidlo 32 let V3S fekál. Veřejné služby potřebují zakoupit vozidlo Multicar M26 4 x 4 a je na zvážení, zda starší repasované vozidlo či nové na leasing. Zastupitelé se na své poradě zabývali touto otázkou a doporučují zjistit finanční možnosti při zakoupení nového vozidla Muticar M26 4 x 4 na leasing a předložit návrh na úpravu rozpočtu města v roce č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice bere na vědomí Plán oprav a obnovy vozového parku ve Veřejných službách obce Mnichovice vypracovaný vedoucím veřejných služeb, kde průměrné stáří vozidel 21 let a nejstarší vozidlo 32 let V3S fekál. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice se na příštím zasedání zastupitelstva bude zabývat zakoupením vozu Multicar M26 4 x 4, s tím že ukládá vedoucímu veřejných služeb předložit návrh a cenové nabídky na zakoupení nového vozidla Muticar M26 4 x 4 na leasing a návrh na úpravu rozpočtu města v roce Plán kontrol města Mnichovice na rok 2010 Předkládá: Jiří Kučera Kontrolní orgán města členové kontrolního a finančního výboru jsou pověřeni k provádění kontrol na základě usnesení Zastupitelstva města Mnichovice v souladu se zákonem 320/2001 Sb.o finanční kontrole a vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole, v platném znění a schváleným Kontrolním řádem města Mnichovice. Tyto kontroly jsou prováděny u všech organizací řízených městem a dále jsou prováděny kontroly využití účelu příspěvku organizacím, spolkům a sdružením v Mnichovicích. Výsledky kontrol jsou zasílány v souladu se zákonem, Ministerstvu financí ČR v lednu následujícího roku ve kterém byly kontroly provedeny. Dle plánu kontrol na rok 2010, budou provedeny kontroly u organizačních složek města, MěÚ Mnichovice a spolků a sdružení, protože u příspěvkových organizací bude dle rozhodnutí zastupitelstva města proveden audit. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice schvaluje v souladu s Kontrolním řádem města Mnichovice a zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole a vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole ve znění pozdějších změn a doplňků Plán kontrol na rok 2010 viz příloha.

10 č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá kontrolnímu orgánu města členům kontrolního a finančního výboru provedení kontrol za rok 2010 u subjektů dle schváleného plánu Zadání zpracování pasportu vodovodních a kanalizačních sítí na území města Mnichovice Předkládá: Ing. Petr Schneider Město Mnichovice nemá vypracovaný pasport stokové a vodovodní sítě, což je vyžadováno legislativními předpisy zejména dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a dle vyhlášky 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech plánovací dokumentace. Město má vypracované Požadavky na zpracování pasportu stokové sítě města Mnichovice a Požadavky na zpracování pasportu vodovodní sítě města Mnichovice. Je nutno dle těchto požadavků a vypsání výběrového řízení na zpracovatele pasportu vodovodních a stokových sítí Města Mnichovice zjistit finanční náklady za zpracování pasportů. Město Mnichovice doporučuje pověřit vedoucího Veřejných služeb obce Mnichovice vypsáním výběrového řízení na vypracování pasportu vodovodních a stokových sítí na území města Mnichovice a předložit výsledek výběrového řízení na příštím zasedání zastupitelstva města. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice v souladu s legislativními předpisy dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a dle vyhlášky 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech plánovací dokumentace a Požadavků na zpracování pasportu stokové sítě města Mnichovice a Požadavků na zpracování pasportu vodovodní sítě města Mnichovice pověřuje vedoucího Veřejných služeb obce Mnichovice vypsáním výběrového řízení na vypracování pasportu vodovodních a stokových sítí na území města Mnichovice a předložit výsledek výběrového řízení na příštím zasedání zastupitelstva města Projednání žádosti o pořízení změny č. 4 ÚP města Mnichovice Předkládá: Ing. Petr Schneider Město Mnichovice obdrželo žádost: Občanského sdružení pro ochranu životního prostředí Mnichovic, která se týká současného Územního plánu a to vyřešení využití pozemku parc. č. 919/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan a 50ti občanů Mnichovic o projednání změny stavebního režimu na pozemku parc. č. 919/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan a to změny z městského typu zástavby na venkovský při zachování stavebního režimu parcely. Město Mnichovice nesouhlasí se změnou č. 4 ÚP města Mnichovice a to z časových, finančních a nekoncepčních důvodů. Způsob využití této plochy bude řešen v novém ÚP města Mnichovice. Diskuse: Ing. Schneider jedná se o tzv. Rakovo pole, toto území svírají výpadovka na Struhařov a státní silnice na Myšlín. Určitý investor má nějaký stavební záměr a v současné době řeší co s tím. Zadání ÚP bude dříve než schválení takovéto změny č.4. Potom lze činit určité obranné kroky. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice bere na vědomí žádost: Občanského sdružení pro ochranu životního prostředí Mnichovic, která se týká současného Územního plánu a to vyřešení využití pozemku parc. č. 919/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan a 50ti občanů Mnichovic o projednání změny stavebního režimu pozemku parc. č. 919/1

11 v k. ú. Mnichovice u Říčan a to změny z městského typu zástavby na venkovský při zachování stavebního režimu parcely č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice nesouhlasí se změnou č. 4 ÚP města Mnichovice a to z časových, finančních a nekoncepčních důvodů. Způsob využití této plochy bude řešen v novém ÚP města Mnichovice Zveřejnění úmyslu prodeje části pozemku parc. č. 1667/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan, za účelem provozování veřejné dopravy "Optimalizace trati Benešov u Prahy - Strančice" Předkládá: Ing. Petr Schneider Správa železniční a dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa Praha, Sokolovská 278/1955, Praha 9 zaslala kupní smlouvu na koupi části pozemku parc. č. 1667/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan, oddělené části nově označené parc. č. 1667/ 5 v k. ú. Mnichovice u Říčan o výměře 19 m2 ostatní plocha, který byl zastavěn za účelem provozování veřejné dopravy v rámci realizace stavby Optimalizace trati Benešov u Prahy Strančice za cenu znaleckého posudku. V souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších změn a předpisů bez zveřejnění úmyslu prodeje pozemku minimálně na dobu 15 dnů je úkon v případě prodeje neplatný, je nutno zveřejnit úmysl prodeje části pozemku parc. č. 1667/5 o výměře 19 m2. Město navrhuje zveřejnění na dobu 30 dní a to vlastníku stavby Správě železniční a dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa Praha, Sokolovská 278/1955, Praha 9. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice na základě žádosti Správy železniční a dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa Praha, Sokolovská 278/1955, Praha 9 o koupi části pozemku parc. č. 1667/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan, oddělené části nově označené parc. č. 1667/ 5 v k. ú. Mnichovice u Říčan o výměře 19 m2 ostatní plocha, který byl zastavěn za účelem provozování veřejné dopravy v rámci realizace stavby Optimalizace trati Benešov u Prahy Strančice souhlasí se zveřejněním úmyslu prodeje části pozemku parc. č. 1667/5 o výměře 19 m2 na dobu 30 dní a to vlastníku stavby Správě železniční a dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa Praha, Sokolovská 278/1955, Praha 9. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá starostovi města zveřejnit úmysl prodeje pozemku dle schválených dispozic zastupitelstvem města Různé I - žádost o užívání prostor Informačního centra města Mnichovice pro činnost Občanské poradny v Mnichovicích Předkládá: Miroslava Vojtíšková Občanské sdružení Cesta integrace se sídlem Masarykovo nám. 6, Říčany požádalo město Mnichovice v roce 2009 o stanovisko k činnosti Občanské poradny v Mnichovicích. Město Mnichovice projevilo zájem o bezplatnou činnost sociální služby Občanské poradny jejímž provozovatelem a odpovědným realizátorem je Občanské sdružení Cesta integrace a to pro své občany města Mnichovice, kteří se nacházejí v krizových

12 situacích a občany okolních obcí a nabídlo možnost využití sálu informačního centra a zajištění prezentace v místním tisku Život Mnichovic, na úřední desce města a webových stránkách města. Občanské sdružení Cesta integrace, Masarykovo nám. 6, Říčany, požádalo o zahájení své činnosti od a uzavření smlouvy o spolupráci, kde předmětem smlouvy je bezplatné poskytování sociálních služeb v oblasti právního, sociálního a psychologického poradenství pro občany města Mnichovice a okolních obcí a to s účinností od na dobu neurčitou, každý čtvrtek od do hod. Zároveň požádalo o snížení ceny za hodinovou sazbu pronájmu, která v současné době činí 250,-Kč/hod. využití sálu informačního centra a to o sníženou částku na 2000,-Kč/měsíčně. Tato sazba zahrnuje užívání techniky a internetu vyjma kopírování a tisku. Město doporučuje schválení této snížené sazby za pronájem sálu IC a to z důvodu zajištění bezplatných služeb pro občany města v oblasti právního, sociálního a psychologického poradenství. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí s uzavřením smlouvy o spolupráci na užívání prostor sálu Informačního centra v Mnichovicích pro činnost Občanské poradny mezi Městem Mnichovice a Občanským sdružením Cesta integrace, Masarykovo nám. 6, Říčany, předmětem smlouvy o spolupráci je bezplatné poskytování sociálních služeb v oblasti právního, sociálního a psychologického poradenství, pro občany města Mnichovice a okolních obcí, s účinností od na dobu neurčitou, každý čtvrtek od do hod, za sníženou hodinovou sazbu tj. 2000,-Kč/měsíčně, tato sazba zahrnuje užívání techniky a internetu vyjma kopírování a tisku, z důvodu zajištění bezplatných služeb pro občany města Mnichovice. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá starostovi uzavřít smlouvu o spolupráci dle schválených dispozic zastupitelstvem města Různé II - Žádost o prodej části pozemku st. 385/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan Předkládá: Ing. Petr Schneider Paní Klára Kiliánová, trvale bytem Jánská 91, Mnichovice podala žádost o prodej části pozemku st. 385/1 v k.ú. Mnichovice u Říčan o výměře 68 m2, který je v majetku města a je oplocen. Paní Kiliánová odkoupila pozemek od bývalého majitele již zaplocen a tuto skutečnost nyní zjistila při vyjadřování k projektu přístavby školní jídelny. Zaplocený pozemek je pro město nevyužitelný, část je ve svahu. Diskuse: Ing. Schneider je to část pozemku za stávající jídelnou, oplocení bylo již dříve. p.kučera o ceně se bude jednat později? Ing. Schneider je to teprve zveřejnění úmyslu prodeje. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí se zveřejněním úmyslu prodeje části pozemku st. 385/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan o výměře 68 m2 na dobu 30 dní na úřední desce města. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá starostovi zveřejnit úmysl prodeje dle schválených dispozic zastupitelstvem města.

13 Různé III - Žádost o bezúročnou půjčku ze sociálního fondu MěÚ Mnichovice Předkládá: Miroslava Vojtíšková Paní Hana Šmejkalová, pracovnice města Mnichovice podala žádost o poskytnutí bezúročné půjčky ve výši ,-Kč ze sociálního fondu MěÚ Mnichovice, z důvodu nedostatku finančních prostředků na realizaci rozvodů vody v jejím bytě, kterou by uhradila do konce roku v pravidelných pěti měsíčních splátkách 2.000,- Kč/měsíčně. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí s poskytnutím bezúročné půjčky ze sociálního fondu MěÚ Mnichovice ve výši ,-Kč pracovnici města Mnichovice pí Haně Šmejkalové, trvale bytem Pražská 621, Mnichovice, splatné v pěti pravidelných splátkách 2.000,-Kč/měsíčně do konce roku 2010( července listopadu 2010) z důvodu nedostatku finančních prostředků na realizaci rozvodů vody v jejím bytě Různé IV - Žádost o vyřešení pozemku parc. č. 1301/6 v k. ú. Božkov u Mnichovic Předkládá: Ing. Petr Schneider Manželé Páchovi, trvale bytem Lomená 64, Mnichovice požádali zastupitelstvo města o řešení jejich dlouholeté situace, kdy jsou majiteli nemovitosti čp. 64 Lomená, která se nachází na pozemku v majetku města parc. č. 1301/6 v k. ú. Božkov u Mnichovic, který je veden jako lesní pozemek. Zastupitelé města doporučují zveřejnit úmysl prodeje pozemku na dobu 60 dní a zadat vypracování znaleckého posudku na pozemek a následně jednat o kupní ceně. Diskuse: Ing. Schneider bude vypracován znalecký posudek a na jeho základě se bude jednat o ceně. Mgr. Žvejkal před 6 lety jsme se nedohodli na ceně, nyní to bude vycházet ze znaleckého posudku. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí se zveřejněním úmyslu prodeje pozemku parc. č. 1301/6 v k. ú. Božkov u Mnichovic o celkové rozloze 1093 m2 na dobu 60 dní na úřední desce města. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá starostovi zadat vypracování znaleckého posudku na předmětný pozemek a zveřejnit úmysl prodeje pozemku dle schválených dispozic zastupitelstvem města. Závěrečná diskuse: RNDr. Mareš chce upozornit na uzávěrku Života Mnichovic, která je v neděli , a žádá o dodání příspěvků. občanka je z Jidašek a upozorňuje na situaci s cestou. Můstek je v dezolátním stavu. Ing. Schneider minulý pátek jsme projeli část Božkova a Mnichovic. Chybí Myšlín, Šibenička, Jidaška. Lokalita Jidaška je rekreační a zátěž pro trvalé bydlení je tudíž neúměrná. V lokalitách, kde není městský vodovod, a je tam 40 chat a 8 rodinných domků ve chvíli, kdy vlastníci chat začnou objekty užívat trvale, má to vliv na hladiny spodních vod. Stavební práce na opravách komunikací budou probíhat v červnu, červenci, srpnu a září. Neslibujte si generální opravu trasy. občanka upozorňuje, že v Jidaškách v úvozu je taková díra, že se jí nelze vyhnout.

14 Ing. Schneider na základě vašeho upozornění provedu kontrolu lze tam poslat sypač. IV. ZÁVĚR Starosta Ing. Petr Schneider poděkoval členům ZM, poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání Zastupitelstva města Mnichovice dne v hodin. Ověřovatelé: Ing. Petr Schneider Mgr. Jakub Žvejkal Ing. Petr Schneider - starosta města Zapsala: Mgr. Dagmar Šrámková

15 Souhrnné usnesení č ze zasedání Zastupitelstva města Mnichovice ze dne Schválení zadání změny č. 3 ÚP města Mnichovice č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice bere na vědomí informaci pořizovatele o Vyhodnocení projednávání návrhu zadání změny č. 3 územního plánu města Mnichovice, uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení Schválení zadání změny č. 3 ÚP města Mnichovice č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice schvaluje zadání změny č. 3 územního plánu města Mnichovice podle 6 odst. 5 písm. b) a 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších změn a předpisů, uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení s tím, že na celém pozemku parc. č. 334/31 v k. ú. Mnichovice u Říčan, dle geometrického plánu, bude funkce Bydlení městského typu Schválení zadání změny č. 3 ÚP města Mnichovice č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá starostovi města : zabezpečit zpracování návrhu změny č. 3 územního plánu města Mnichovice v souladu se schváleným zadáním; předat dokument Zadání změny č. 3 územního plánu města Mnichovice Doklady o pořizování a schválení po jednom vyhotovení ; město Mnichovice, výkonný pořizovatel a projektant návrhu změny č. 3 ÚPM Mnichovice; podat Krajskému úřadu Středočeského kraje návrh na vložení registračního listu za etapu Zadání do evidence územně plánovací činnosti Závěrečný účet města za rok 2009 č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice schvaluje dle 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších změn a předpisů Závěrečný účet města Mnichovice za rok 2009 dle přílohy k tomuto materiálu a v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů a na základě zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření se závěrem, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky dle zákona č. 420/2004 Sb. celoroční hospodaření města Mnichovice bez výhrad Závěrečný účet města za rok 2009 č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá starostovi zaslat schválený Závěrečný účet města za rok 2009 včetně zprávy auditora na Krajský úřad Středočeského kraje do Úprava rozpočtu města v roce 2010 č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice schvaluje úpravu rozpočtu města Mnichovice na rok 2010 dle přiloženého rozpočtového opatření č. 101/ Rozdělení výtěžku z Mnichovického kramaření č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí s rozdělením finančního výtěžku ve výši ,-Kč z dobročinné a kulturní akce Mnichovické kramaření, která se uskutečnila dne na Masarykově náměstí v Mnichovicích Rozdělení výtěžku z Mnichovického kramaření č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice na základě návrhu finančního výboru města souhlasí s rozdělením výtěžku z Mnichovického kramaření a poskytnutím příspěvku takto: Mateřská škola v Mnichovicích Základní škola T.G.Masaryka v Mnichovicích Dětský domov ve Strančicích Adopce dítěte z Afriky ,-Kč ,- Kč ,-Kč 5.000,-Kč

16 Rozdělení výtěžku z Mnichovického kramaření č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá starostovi zajistit vyplacení finančních příspěvků v termínu do dle schválených dispozic zastupitelstvem města Rozdělení výtěžku z Mnichovického kramaření č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá ředitelkám MŠ a ZŠ podat zprávu o využití finančních prostředků do Zprávy budou zveřejněny na mnichovickém webu Přijetí a rozdělení výtěžku z výherních hracích přístrojů v Mnichovicích za rok 2009 č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice rozhodlo na svém zasedání pod č. usn ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách o použití výtěžku z výherních hracích přístrojů provozovaných v Mnichovicích v roce 2009 v celkové výši ,-Kč takto: část výtěžku ve výši ,-Kč bude poskytnuta na humanitární pomoc vybrané obci postižené povodněmi Rožnov pod Radhoštěm ,-Kč na věcné školní a sportovní pomůcky pro děti z Rumunska - Banát zbylá část výtěžku ve výši ,-Kč bude poskytnuta na konání kulturních, sportovních akcí pořádaných městem Mnichovice pro děti, mládež, důchodce a sociálně slabé občany v roce Přijetí a rozdělení výtěžku z výherních hracích přístrojů v Mnichovicích za rok 2009 č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice schvaluje úpravu rozpočtu města v roce 2010 dle přiloženého rozpočtového opatření č. 102/ Schválení realizace projektu MASka teenagerům č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice na základě schváleného Plánu rozvoje města Mnichovice na období v oblasti kultury, sportovního vyžití, společenského života města, práce s veřejností a zjištěných potřeb a požadavků obyvatel vyslovuje souhlas s projektem MASKa teenagerům Mnichovice na vybudování hřiště a s umístěním herních prvků na části pozemku parc. č. 1053/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan ve vlastnictví města Mnichovice Schválení realizace projektu MASka teenagerům č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice na základě zveřejněného úmyslu výpůjčky části pozemku parc. č. 1053/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan, který byl zveřejněn na úřední desce města v termínu od do , za účelem zřízení a udržitelnosti veřejně prospěšného projektu Vybudování hřiště teenagerům v Mnichovicích za podpory EU a to předem známému zájemci partneru MAS Říčansko o. p. s., Olivova 224, Říčany a projeveného zájmu partnera MAS Říčansko o. p. s. o výpůjčku předmětné části pozemku, souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce na dobu 5 let od ukončení realizační fáze projektu Schválení realizace projektu MASka teenagerům č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí s realizací projektu, kde záměrem je vybudovat hřiště s umělým povrchem na pozemku parc. č. 1053/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan, které bude zároveň využíváno i pro minikopanou, softtenic, badminton, vybíjenou a košíkovou a zároveň souhlasí s doplněním hřiště hracími prvky pro teenagery ( jedná se o 5 prvků, které budou umístěny podél hřiště : hrazda, manévry, tramvaj, třmeny a stojan na lezení ), s dodáním a umístěním kabiny na převlékání, uložení nářadí a WC s napojením na inženýrské sítě a doplněním 3 kusů parkových laviček Schválení realizace projektu MASka teenagerům č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí s předpokládanou spoluúčastí města Mnichovice na dofinancování projektu MASka teenagerům Mnichovice na základě nejvýhodnější nabídkové ceny ve výběrovém řízení ve výši minimálně 10% z celkové částky za projekt a zároveň s poměrnou finanční spoluúčastí na administraci projektu. Finanční částky budou upřesněny po vyhodnocení výběrového řízení partnerem na dodavatele projektu.

17 Souhlas s předloženým návrhem zadání ÚP města Mnichovice č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice bere na vědomí návrh zadání územního plánu Města Mnichovice, doporučený komisí pro pořízení ÚP ke schválení a souhlasí s jeho zasláním pořizovateli MěÚ Říčany ke kontrole a jeho rozeslání dotčeným orgánům státní správy Směna lesních pozemků č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice konstatuje splnění úkolu z jednání Zastupitelstva města Mnichovice ze dne , zveřejnění úmyslu směny lesních pozemků parc. č. 1353/5 v k. ú. Mnichovice u Říčan ve vlastnictví pana Františka Vávry, Nová 415, Mnichovice o rozloze 531 m2 za stejně velkou část pozemku parc. č. 1349/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan v majetku města Mnichovice, v období do na úřední desce města Mnichovice Směna lesních pozemků č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice bere na vědomí, že na základě zveřejněného úmyslu směny pozemků ve stanovené lhůtě požádal o směnu lesních pozemků pan František Vávra, Nová 415, Mnichovice Směna lesních pozemků č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí se směnou lesních pozemků parc. č. 1353/5 v k. ú. Mnichovice u Říčan ve vlastnictví pana Františka Vávry, Nová 415, Mnichovice o rozloze 531 m2 za stejně velkou část pozemku parc. č. 1349/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan v majetku města Mnichovice za podmínky zadání vyhotovení a úhrady oddělovacího geometrického plánu žadatelem panem Františkem Vávrou Směna lesních pozemků č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá starostovi města uzavřít směnnou smlouvu dle schválených dispozic Zastupitelstvem města Mnichovice Žádost obce Všestary o odpuštění poplatků za uložení kanalizace do pozemku v majetku města Mnichovice č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice na základě žádosti obce Všestary souhlasí s odpuštěním poplatků za dočasný zábor a schválením bezúplatného věcného břemene uložení potrubí na stavbu Kanalizace Všestary Menčice do pozemků parc. č. 415 a parc. č. 419 v k. ú. Mnichovice u Říčan, které jsou v majetku města a to v délce cca 100 bm, z důvodu realizace veřejně prospěšné stavby, kde gravitační přivaděč ze Všestar bude napojen na veřejnou kanalizaci města Mnichovice Schválení plánu obnovy vozového parku ve Veřejných službách obce Mnichovice č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice bere na vědomí Plán oprav a obnovy vozového parku ve Veřejných službách obce Mnichovice vypracovaný vedoucím veřejných služeb, kde průměrné stáří vozidel 21 let a nejstarší vozidlo 32 let V3S fekál Schválení plánu obnovy vozového parku ve Veřejných službách obce Mnichovice č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice se na příštím zasedání zastupitelstva bude zabývat zakoupením vozu Multicar M26 4 x 4, s tím že ukládá vedoucímu veřejných služeb předložit návrh a cenové nabídky na zakoupení nového vozidla Multicar M26 4 x 4 na leasing a návrh na úpravu rozpočtu města v roce Plán kontrol města Mnichovice na rok 2010 č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice schvaluje v souladu s Kontrolním řádem města Mnichovice a zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole a vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole ve znění pozdějších změn a doplňků Plán kontrol na rok 2010 viz příloha.

18 Plán kontrol města Mnichovice na rok 2010 č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá kontrolnímu orgánu města členům kontrolního a finančního výboru provedení kontrol za rok 2010 u subjektů dle schváleného plánu Zadání zpracování pasportu vodovodních a kanalizačních sítí na území města Mnichovice č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice v souladu s legislativními předpisy dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a dle vyhlášky 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech plánovací dokumentace a Požadavků na zpracování pasportu stokové sítě města Mnichovice a Požadavků na zpracování pasportu vodovodní sítě města Mnichovice pověřuje vedoucího Veřejných služeb obce Mnichovice vypsáním výběrového řízení na vypracování pasportu vodovodních a stokových sítí na území města Mnichovice a předložit výsledek výběrového řízení na příštím zasedání zastupitelstva města Projednání žádosti o pořízení změny č. 4 ÚP města Mnichovice č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice bere na vědomí žádost: Občanského sdružení pro ochranu životního prostředí Mnichovic, která se týká současného Územního plánu a to vyřešení využití pozemku parc. č. 919/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan a 50ti občanů Mnichovic o projednání změny stavebního režimu pozemku parc. č. 919/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan a to změny z městského typu zástavby na venkovský při zachování stavebního režimu parcely Projednání žádosti o pořízení změny č. 4 ÚP města Mnichovice č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice nesouhlasí se změnou č. 4 ÚP města Mnichovice a to z časových, finančních a nekoncepčních důvodů. Způsob využití této plochy bude řešen v novém ÚP města Mnichovice Zveřejnění úmyslu prodeje části pozemku parc. č. 1667/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan, za účelem provozování veřejné dopravy "Optimalizace trati Benešov u Prahy - Strančice" č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice na základě žádosti Správy železniční a dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa Praha, Sokolovská 278/1955, Praha 9 o koupi části pozemku parc. č. 1667/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan, oddělené části nově označené parc. č. 1667/ 5 v k. ú. Mnichovice u Říčan o výměře 19 m2 ostatní plocha, který byl zastavěn za účelem provozování veřejné dopravy v rámci realizace stavby Optimalizace trati Benešov u Prahy Strančice souhlasí se zveřejněním úmyslu prodeje části pozemku parc. č. 1667/5 o výměře 19 m2 na dobu 30 dní a to vlastníku stavby Správě železniční a dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa Praha, Sokolovská 278/1955, Praha Zveřejnění úmyslu prodeje části pozemku parc. č. 1667/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan, za účelem provozování veřejné dopravy "Optimalizace trati Benešov u Prahy - Strančice" č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá starostovi města zveřejnit úmysl prodeje pozemku dle schválených dispozic zastupitelstvem města Různé I - žádost o užívání prostor Informačního centra města Mnichovice pro činnost Občanské poradny v Mnichovicích č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí s uzavřením smlouvy o spolupráci na užívání prostor sálu Informačního centra v Mnichovicích pro činnost Občanské poradny mezi Městem Mnichovice a Občanským sdružením Cesta integrace, Masarykovo nám. 6, Říčany, předmětem smlouvy o spolupráci je bezplatné poskytování sociálních služeb v oblasti právního, sociálního a psychologického poradenství, pro občany města Mnichovice a okolních obcí, s účinností od na dobu neurčitou, každý čtvrtek od do hod, za sníženou hodinovou sazbu tj. 2000,-Kč/měsíčně, tato sazba zahrnuje užívání techniky a internetu vyjma kopírování a tisku, z důvodu zajištění bezplatných služeb pro občany města Mnichovice.

19 Různé I - žádost o užívání prostor Informačního centra města Mnichovice pro činnost Občanské poradny v Mnichovicích č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá starostovi uzavřít smlouvu o spolupráci dle schválených dispozic zastupitelstvem města Různé II - Žádost o prodej části pozemku st. 385/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí se zveřejněním úmyslu prodeje části pozemku st. 385/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan o výměře 68 m2 na dobu 30 dní na úřední desce města Různé II - Žádost o prodej části pozemku st. 385/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá starostovi zveřejnit úmysl prodeje dle schválených dispozic zastupitelstvem města Různé III - Žádost o bezúročnou půjčku ze sociálního fondu MěÚ Mnichovice č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí s poskytnutím bezúročné půjčky ze sociálního fondu MěÚ Mnichovice ve výši ,-Kč pracovnici města Mnichovice pí Haně Šmejkalové, trvale bytem Pražská 621, Mnichovice, splatné v pěti pravidelných splátkách 2.000,-Kč/měsíčně do konce roku 2010( července listopadu 2010) z důvodu nedostatku finančních prostředků na realizaci rozvodů vody v jejím bytě Různé IV - Žádost o vyřešení pozemku parc. č. 1301/6 v k. ú. Božkov u Mnichovic č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí se zveřejněním úmyslu prodeje pozemku parc. č. 1301/6 v k. ú. Božkov u Mnichovic o celkové rozloze 1093 m2 na dobu 60 dní na úřední desce města Různé IV - Žádost o vyřešení pozemku parc. č. 1301/6 v k. ú. Božkov u Mnichovic č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá starostovi zadat vypracování znaleckého posudku na předmětný pozemek a zveřejnit úmysl prodeje pozemku dle schválených dispozic zastupitelstvem města. Ing. Petr Schneider starosta města Mnichovice Ing. Magdalena Třebická místostarostka města Mnichovice

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

Bod Různé v rámci ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Mnichovice přednesl starosta Ing. Petr Schneider. Seznámil zastupitele s programem.

Bod Různé v rámci ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Mnichovice přednesl starosta Ing. Petr Schneider. Seznámil zastupitele s programem. Zápis č. 10-06 jako součást ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 10.11.2010 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 7 členů zastupitelstva

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, ověřovatelů zápisu

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Zápis č. 3-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 03. 04. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 3-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 03. 04. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 3-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 03. 04. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 19 zastupitelů dle prezenční listiny J. Prskavec, Ing.

Více

Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan

Více

ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Lenka Brettlová, Ing. Petr Kollert,

Více

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 17 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní úřad

Více

Zápis č. 9-2012 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 03. 10. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 9-2012 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 03. 10. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 9-2012 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 03. 10. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 09. 03. 2011 od 17.15 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 09. 03. 2011 od 17.15 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 09. 03. 2011 od 17.15 hod. v Kulturním středisku č. 5/2011 Přítomni: Omluveni: Za MěÚ: Hosté: Jitka Leflerová, Petr Sejkora,

Více

Zápis z 37. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 02. 2014

Zápis z 37. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 02. 2014 Zápis z 37. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 02. 2014 Místo konání: Obecní úřad Strážkovice Začátek: 17.05 hod. Zasedání řídil: Hana Halamová Přítomni: Jan Dvořák, Hana Halamová,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

MĚSTYS NAČERADEC. Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015

MĚSTYS NAČERADEC. Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015 MĚSTYS NAČERADEC Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015 1. Zahájení Přítomno 13 ZM. Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje veřejné hlasování. Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Usnesení

Více

OBEC VLČEVES. Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251. Z á p i s č. 2/2014

OBEC VLČEVES. Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251. Z á p i s č. 2/2014 OBEC VLČEVES Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251 www.vlceves.cz, e-mail: Obec.Vlceves@seznam.cz, IDDS: qsjb7i3 Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Vlčeves konaného

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00297/06 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4/2006 konaného

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012.

ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012. ZÁPIS ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012. Místo konání: Branice č.p. 77, zasedací místnost OÚ Branice Začátek: 18,00 hodin Zasedání řídil: starosta obce p. Stanislav Češka Přítomno:

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 20. 07. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Duchajová, Červenka, Gutová, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. Omluveni: Barbier, Hlava, Chvoj po bodu

Více

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak OBEC OKROUHLÁ RADOUŇ ZÁPIS Č. 3.2015 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň, dne 22. 5. 2015 Zasedání zastupitelstva obce se konalo na obecním úřadu od 19:00 hod. Zasedání vedl starosta obce p.

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 29.1.2015

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 29.1.2015 Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 29.1.2015 Místo konání: zasedací místnost obecního úřadu Doudleby Začátek: 18:00 hodin Zasedání řídil: starosta obce Zdeněk Šmíd Přítomno:

Více

Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014

Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014 Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

U S N E S E N Í č. 2. /2014

U S N E S E N Í č. 2. /2014 U S N E S E N Í č. 2. /2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Sobětuchy, konaného dne 25. 3. 2014. A. Zastupitelstvo obce projednalo: 1. Kontrola usnesení a činnost rady a zastupitelstva. 2. Rozpočtová změna

Více

Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014

Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014 Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014 Místo a čas: budova obecního úřadu 18,00 hodin Přítomni: 6 Omluveni: 1 Zastupitelstvo obce Přední Výtoň je usnášeníschopné Ověřovatelé

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze 75. zasedání zastupitelů obce Bratčice, konaného dne 6. 10. 2014 od 19 hod v budově Obecního úřadu Bratčice 49. Přítomni: Havránek V., Kotrba Vl.,

Více

Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků pod částí dvou garáží v lokalitě Chmelnice 2. Informace o plnění

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN Z Á P I S č. 4 / 2 0 0 9 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda Přítomni: p. Ohrazda, Trapl,

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech Obec Slapy Zastupitelstvo obce Slapy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech Zahájení v 19, 30 hod Přítomni: Ing. František Neužil,

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 24 z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 Přítomni: Martin Roman, Jaromír Honsa, ing. Martin Kubíček, Ladislava Šonková, Karel Tomandl, ing. Pavla Zahrádková, Jiří Hruška

Více

Zápis z 33. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 18. 6. 2014

Zápis z 33. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 18. 6. 2014 Zápis z 33. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 18. 6. 2014 Místo a čas: budova obecního úřadu 18,00 hodin Přítomni: Houšková, Klobusovský, Zdechovan Jan st., Hůrka, Zvonař, Stoiber Omluveni:

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008 OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS č. 6/2008 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 18.12.2008 v sále Hasičské zbrojnici v Teplicích nad Bečvou Přítomni: Ladislav Táborský Zdeněk

Více

ZÁPIS č. 3/2012. Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany

ZÁPIS č. 3/2012. Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany ZÁPIS č. 3/2012 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany konaného dne 19.6.2012 v 19,00 hodin MíSTO KONÁNí v sídle Obecního úřad-chlumčany sp. 154 PSČ439 03 PŘíTOMNI Jarmila Nechanická starostka

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Zápis č. 5-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Strana 1 Zápis č. 5-2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Dubská Ivana Mádlíková Helena, Ing.

Více

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 28. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 9.5.2013 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil: Zdenek

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů (Roman Svoboda omluven), 6 občanů, 2 hosté.

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Ad1) Starosta přivítal přítomné členy zastupitelstva obce Nemojany (dále jen ZO) a přítomné občany.

Ad1) Starosta přivítal přítomné členy zastupitelstva obce Nemojany (dále jen ZO) a přítomné občany. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nemojany (dále jen ZO), které se konalo dne 17.06.2013 v 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Nemojany. Přítomni: Zdeněk Chromý, Karel Šmerda, Emil Pěček,

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 3/2012 v 18.00 hod.

Více

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. června 2012

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. června 2012 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. června 2012 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 5 členů zastupitelstva

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 9. dubna 2014 od 18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 9. dubna 2014 od 18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 9. dubna 2014 od 18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Svoboda

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie, Svoboda Miroslav,

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Zdeněk

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 21.4.2015 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 21.4.2015 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 4/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 21.4.2015 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se sedm členů

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 29.9.2008 236/14z předložený program 14. zasedání Zastupitelstva

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010

Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010 Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010 Přítomni: Bursa Radek Dudková Eva Durda Jiří Bc. Choutka Václav Mališová Jana Ing. Veverková Jitka Omluveni: Novák Vilém Zapisovatelkou

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 4 / 2015, které se konalo dne 29. 4. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 4 / 2015, které se konalo dne 29. 4. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 4 / 2015, které se konalo dne 29. 4. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se pět členů

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad, které se konalo dne 20. 6. 2007 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad, které se konalo dne 20. 6. 2007 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad, které se konalo dne 20. 6. 2007 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. 4/2007 Přítomni: Václav Nový, Antonín Kadlec, Magda Kindlová, Miroslav Oplt,

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/66/15/KY Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013 Přítomni : Leo Kordas, Martin

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

OBEC ČÍHAŇ, Číhaň 26, 341 42 Kolinec, tel.376594225, e-mail: urad@cihan.cz. Z Á P I S č. 2/15

OBEC ČÍHAŇ, Číhaň 26, 341 42 Kolinec, tel.376594225, e-mail: urad@cihan.cz. Z Á P I S č. 2/15 OBEC ČÍHAŇ, Číhaň 26, 341 42 Kolinec, tel.376594225, e-mail: urad@cihan.cz Z Á P I S č. 2/15 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Číhaň konaného dne 29.6.2015 v 18.00 hod. Místo a čas: kancelář

Více

Starosta seznámil zastupitele s navrženým rozpočtovým opatřením číslo 2/2005 podle přiložené tabulky.

Starosta seznámil zastupitele s navrženým rozpočtovým opatřením číslo 2/2005 podle přiložené tabulky. O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: 0000271/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2005

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Láz (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Místo konání: Obec Hroubovice místnost obecního úřadu, Hroubovice č.p. 51 Doba konání: Přítomní zastupitelé: 23.1.2015 od 18:00 hodin Miroslava Štveráková,

Více

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.05 hod. Zasedání řídil : Hana Halamová Přítomni : Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Z á p i s ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Přítomni: p. Fischer, MUDr. Forstová, pí. Houžvičková, MUDr. Chaloupka, Mgr.

Více

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 22.6.2009 se konalo 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 9. 3. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 4 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Mišta, p.novák,.p.

Více

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Radovan Pukl zahájil IV. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Z á p i s č. 3 /2014

Z á p i s č. 3 /2014 Strana č. 1/6 Obecní úřad Jezdovice Z á p i s č. 3 /2014 z jednání zastupitelstva obce Jezdovice konaného dne 11. 6. 2014 v 19.00 hod. na Obecním úřadu v Jezdovicích Přítomni členové zastupitelstva: Luboš

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis z 53. zasedání zastupitelů obce, konaného dne 3. 6. 2013 od 19 hod v budově obecního úřadu v Bratčicích 49. Přítomni: Ing. Jiří Uhlíř., Havránek V.,

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.11/11 ve Vysokém konaného dne 21.10.2011

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 13. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 08. 06. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů ( Roma Svoboda omluven), 2 občané, 1 host

Více