Zápis č z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis č. 10-03 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 7.6.2010 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích"

Transkript

1 Zápis č z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Jiří Kučera Ing. Magdalena Třebická Mgr. Jakub Žvejkal PhDr.Petr Dvořák Michal Jirásek Miroslava Vojtíšková - tajemnice V sále bylo přítomno 5 občanů. I. ZAHÁJENÍ Řádné zasedání Zastupitelstva města Mnichovice zahájil a řídil starosta Ing. Petr Schneider. Zasedání bylo zahájeno. PROGRAM: 1.) Závěrečný účet města za rok ) Úprava rozpočtu města v roce ) Rozdělení výtěžku z Mnichovického kramaření 4.) Přijetí a rozdělení výtěžku z výherních hracích přístrojů v Mnichovicích za rok ) Schválení realizace projektu MASKa teenagerům 6.) Schválení zadání změny č. 3 ÚP města Mnichovice 7.) Souhlas s předloženým návrhem zadání ÚP města Mnichovice 8.) Nabídka k přijetí daru pozemku, komunikace na Božkově 9.) Směna lesních pozemků 10.) Žádost obce Všestary o odpuštění poplatků za uložení kanalizace do pozemku v majetku města Mnichovice 11.) Schválení plánu obnovy vozového parku ve Veřejných službách obce Mnichovice 12.) Plán kontrol města Mnichovice na rok ) Zadání zpracování pasportu vodovodních a kanalizačních sítí na území města Mnichovice 14.) Projednání žádosti o pořízení změny č. 4 ÚP města Mnichovice 15.) Zveřejnění úmyslu prodeje části pozemku parc. č. 1667/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan, za účelem provozování veřejné dorpavy "Optimalizace trati Benešov u Prahy - Strančice" 16.) Různé I - žádost o užívání prostor Informačního centra města Mnichovice pro činnost Občanské poradny v Mnichovicích 17.) Různé II - Žádost o prodej části pozemku st. 385/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan 18.) Různé III - Žádost o bezúročnou půjčku ze sociálního fondu MěÚ Mnichovice 19.) Různé IV - Žádost o vyřešení pozemku parc. č. 1301/6 v k. ú. Božkov u Mnichovic Starosta Ing. Petr Schneider konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů ZM a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Poté seznámil členy Zastupitelstva města Mnichovice s programem tohoto zasedání. Do bodu různé navrhl zařadit 4 body: Různé I Žádost o užívání prostor Informačního centra MěÚ Mnichovice pro činnost Občanské poradny Různé II Žádost o prodej části pozemku st. 385/1 v k.ú. Mnichovice u Říčan Různé III Žádost o bezúročnou půjčku ze sociálního fondu MěÚ Mnichovice Různé IV Žádost o vyřešení pozemku parc.č. 1301/6 v k.ú. Božkov u Mnichovic Pozměňovací návrhy:

2 Starosta Ing. Schneider navrhl předřadit bod PM 588 jako první z důvodu účasti zástupců firmy Prisvich, s.r.o., předkladatelů zadání změny č.3 ÚPM Mnichovice. Dále navrhl vyřadit bod PM 590 s ohledem na momentální složení zastupitelstva. O programu bylo hlasováno: Hlasy: pro:4 proti:0 zdrželi se:0 vyloučeni:0 nepřítomno:2 Program byl schválen. NÁVRHOVÁ KOMISE: ve složení: Ing. Magdalena Třebická, Jiří Kučera Návrhová komise byla schválena. OVĚŘOVATELÉ ZÁPISU: Ing. Petr Schneider, Mgr. Jakub Žvejkal Ověřovatelé zápisu byli schváleni. SEZNÁMENÍ SE S ÚKOLY Schválení zadání změny č. 3 ÚP města Mnichovice Předkládá: Ing. Petr Schneider Pořizovatel změny č. 3 ÚPM Města Mnichovice firma PRISVICH, s. r. o., se sídlem Na Náměstí 63, Davle, předložil podklady pro schválení zadání změny č. 3 územního plánu města Mnichovice a to dokumentaci návrh zadání změny č. 3 Mnichovice, vyhodnocení projednávání zadání a návrh usnesení pro jednání Zastupitelstva města Mnichovice. Zastupitelé města vzali na vědomí informaci o Vyhodnocení projednávání návrhu zadání změny č. 3 územního plánu města Mnichovice, změny č. 3 územního plánu města Mnichovice uvedeném v příloze číslo 2. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice bere na vědomí informaci pořizovatele o Vyhodnocení projednávání návrhu zadání změny č. 3 územního plánu města Mnichovice, uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice schvaluje zadání změny č. 3 územního plánu města Mnichovice podle 6 odst. 5 písm. b) a 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších změn a předpisů, uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení s tím, že na celém pozemku parc. č. 334/31 v k. ú. Mnichovice u Říčan, dle geometrického plánu, bude funkce Bydlení městského typu. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá starostovi města : zabezpečit zpracování návrhu změny č. 3 územního plánu města Mnichovice v souladu se schváleným zadáním;

3 předat dokument Zadání změny č. 3 územního plánu města Mnichovice Doklady o pořizování a schválení po jednom vyhotovení ; město Mnichovice, výkonný pořizovatel a projektant návrhu změny č. 3 ÚPM Mnichovice; podat Krajskému úřadu Středočeského kraje návrh na vložení registračního listu za etapu Zadání do evidence územně plánovací činnosti Závěrečný účet města za rok 2009 Předkládá: Miroslava Vojtíšková V souladu s 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů a dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, je ve výlučné pravomoci zastupitelstva obce schvalovat závěrečný účet města. Závěrečný účet města obsahuje: rozvahu a výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření, přílohu k účetní závěrce a dodatek k příloze účetní závěrky, inventarizační zápis, výsledky hospodaření, finanční vypořádání účelových dotací, vyúčtování fondů. Město Mnichovice zadalo přezkoumání hospodaření za rok 2009 auditorské firmě Bohemia audit s. r. o., která provedla přezkoumání hospodaření v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Ve zprávě auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009 je uvedeno, že při přezkoumání hospodaření města Mnichovice podle 2 a 3 tohoto zákona, nebyly zjištěny nedostatky. Na základě těchto skutečností se doporučuje Zastupitelstvu města Mnichovice schválit Závěrečný účet města Mnichovice za rok 2009 bez výhrad. Závěrečný účet města za rok 2009 byl zveřejněn na úřední desce města v termínu od do dnešního dne konání zastupitelstva města , došlo tedy ke splnění zákonné povinnosti, kdy musí být návrh závěrečného účtu zveřejněn minimálně 15 dnů před projednáním v zastupitelstvu města. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice schvaluje dle 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších změn a předpisů Závěrečný účet města Mnichovice za rok 2009 dle přílohy k tomuto materiálu a v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů a na základě zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření se závěrem, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky dle zákona č. 420/2004 Sb. celoroční hospodaření města Mnichovice bez výhrad. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá starostovi zaslat schválený Závěrečný účet města za rok 2009 včetně zprávy auditora na Krajský úřad Středočeského kraje do Úprava rozpočtu města v roce 2010 Předkládá: Miroslava Vojtíšková Jedná se o úpravu rozpočtu, jak v příjmové, tak i výdajové části rozpočtu, rozpočet na rok 2010 zůstává vyrovnaný. Jedná se o následující změny: Příjmy: v příjmové části rozpočtu dochází oproti plánovaným příjmům roku 2010 a to k navýšení v celkové výši o Celkem příjmy ,-Kč

4 z toho : přijetí investiční dotace z EU ,-Kč (na projekt Dejme nový kabát a novou tvář budově MěÚ v Mnichovicích ) přijetí výtěžků z výherních hracích přístrojů přijetí výtěžků z Mnichovického kramaření přijetí zálohy na volby ve výši ,-Kč ,-Kč ,-Kč Výdaje: ve výdajové části rozpočtu dochází k úpravám oproti plánovaným výdajům roku 2010 a to k navýšení o Celkem výdaje : z toho úpravy např ,-Kč výdaje na rozdělení výtěžků z výherních hracích přístrojů výdaje na rozdělení výtěžku z Mnichovického kramaření výdaje na projektovou dokumentaci nástavba MŠ Mnichovice oprava omítek v ZŠ Mnichovice pojistná událost výdaje na projektovou dokumentaci vodovod Myšlín, Fričova výdaje na položce kultura zároveň výdajová část zahrnuje povýšení nespecifické rezervy o ,-Kč dále se jedná o úpravu položek v rámci paragrafu zeleň, knihovna, pronájmy hrobových míst. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice schvaluje úpravu rozpočtu města Mnichovice na rok 2010 dle přiloženého rozpočtového opatření č. 101/ Rozdělení výtěžku z Mnichovického kramaření Předkládá: Ing. Magdalena Třebická V sobotu se konal tradičně letos již 10. ročník Mnichovického kramaření na Masarykově náměstí v Mnichovicích. Tato kulturní a dobročinná akce se každoročně koná za účelem podpory dětí z MŠ a ZŠ v Mnichovicích a poslední ročníky naše děti opětovně chtějí pomoci i jiným dětem a to Dětskému domovu Strančice a dětem v Africe. Letošní ročník byl opět úspěšný, celková částka k rozdělení činí , Kč. Dle doporučení finančního výboru města Mnichovice je navrženo rozdělení výtěžku MŠ, ZŠ, Dětskému domovu Strančice a dětem v Africe viz návrh usnesení. Mateřská škola přidělené finanční prostředky použije na dovybavení zahrady herními objekty a Základní škola T. G. Masaryka v Mnichovicích na zakoupení interaktivních tabulí pro zkvalitnění výuky žáků základní školy. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí s rozdělením finančního výtěžku ve výši ,-Kč z dobročinné a kulturní akce Mnichovické kramaření, která se uskutečnila dne na Masarykově náměstí v Mnichovicích.

5 č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice na základě návrhu finančního výboru města souhlasí s rozdělením výtěžku z Mnichovického kramaření a poskytnutím příspěvku takto: Mateřská škola v Mnichovicích ,-Kč Základní škola T.G.Masaryka v Mnichovicích ,- Kč Dětský domov ve Strančicích ,-Kč Adopce dítěte z Afriky 5.000,-Kč č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá starostovi zajistit vyplacení finančních příspěvků v termínu do dle schválených dispozic zastupitelstvem města. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá ředitelkám MŠ a ZŠ podat zprávu o využití finančních prostředků do Zprávy budou zveřejněny na mnichovickém webu Přijetí a rozdělení výtěžku z výherních hracích přístrojů v Mnichovicích za rok 2009 Předkládá: Jiří Kučera Město Mnichovice obdrželo v souladu se zákonem č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách výtěžek z výherních hracích přístrojů provozovaných v Mnichovicích v roce 2009 v celkové výši ,- Kč. Použití výtěžku musí být dle zákona směřováno veřejně prospěšné účely. Zastupitelstvu města Mnichovice je ke schválení předkládán návrh na použití výtěžku na konání sportovních a kulturních akcí městem Mnichovice v roce 2010 takto: část výtěžku ve výši ,-Kč bude poskytnuta na humanitární pomoc obci postižené povodněmi vybraná obec městem Mnichovice Rožnov pod Radhoštěm ,-Kč na věcné školní a sportovní pomůcky pro děti z Rumunska - Banát zbylá část výtěžku ve výši ,-Kč bude poskytnuta na konání kulturních, sportovních akcí pořádaných městem Mnichovice pro děti, mládež, důchodce a sociálně slabé občany v roce Zároveň je předkládán návrh úpravy rozpočtu a to č. rozpočtového opatření 102/2010. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice rozhodlo na svém zasedání pod č. usn ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách o použití výtěžku z výherních hracích přístrojů provozovaných v Mnichovicích v roce 2009 v celkové výši ,-Kč takto: část výtěžku ve výši ,-Kč bude poskytnuta na humanitární pomoc vybrané obci postižené povodněmi Rožnov pod Radhoštěm ,-Kč na věcné školní a sportovní pomůcky pro děti z Rumunska - Banát zbylá část výtěžku ve výši ,-Kč bude poskytnuta na konání kulturních, sportovních akcí pořádaných městem Mnichovice pro děti, mládež, důchodce a sociálně slabé občany v roce 2010.

6 č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice schvaluje úpravu rozpočtu města v roce 2010 dle přiloženého rozpočtového opatření č. 102/ Schválení realizace projektu MASka teenagerům Předkládá: Ing. Magdalena Třebická MAS Říčansko o.p.s. ve spolupráci s partnerskou MAS Přemyslovské Střední Čechy připravuje projekt Spolupráce v rámci programu LEADER. Podstata projektu spočívá v procesu spolupráce veřejného, neziskového a soukromého sektoru při realizaci dětských hřišť, komplexních sportovišť a výběru specifických sportovních aktivit pro mládež. Projekt Specifické sportovní aktivity pro děti a mládež, pracovně nazvaný MASka teenagerům se zaměřuje na výstavbu sportovišť i doplnění stávajících a herních ploch. Projekt spolupráce MASka teenagerům Mnichovice, kde záměrem je vybudovat hřiště s umělým povrchem na pozemku parc. č. 1053/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan, které bude zároveň využíváno i pro minikopanou, softtenis, badminton, vybíjenou a košíkovou a doplnění stávajícího hřiště hracími prvky pro teenagery ( jedná se o 5 prvků, které budou umístěny podél hřiště : hrazda, manévry, tramvaj, třmeny a stojan na lezení ), s dodáním a umístěním kabiny na převlékání, uložení nářadí a WC s napojením na inženýrské sítě a doplněním 3 kusů parkových laviček. K projektu byla provedena anketa zástupci ZŠ T. G. Masaryka v Mnichovicích, kde valná většina respondentů vnímá jako nutné rozšíření hřiště Podhorky a jeho přizpůsobení starší věkové kategorii dětí. Předpokládané celkové náklady projektu činí dle předběžného odhadu ,-Kč bez DPH bez finanční spoluúčasti na administraci projektu pro partnera MAS Říčansko. Spoluúčast města Mnichovice na projektu bude činit pro město min. 10% z celkové výše projektu. Po výběrovém řízení na dodavatele uskutečněném partnerem MAS Říčansko o. p. s. bude částka upřesněna a předložena na jednání zastupitelstva města. Zároveň výše spoluúčasti bude záležet na počtu projektů, které budou předloženy k financování na stanovenou částku k rozdělení. Diskuse: RNDr. Mareš objasněte nám význam Přemyslovské Střední Čechy. Ing. Třebická je to jedna z MASek, v celé republice jich je 35. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice na základě schváleného Plánu rozvoje města Mnichovice na období v oblasti kultury, sportovního vyžití, společenského života města, práce s veřejností a zjištěných potřeb a požadavků obyvatel vyslovuje souhlas s projektem MASka teenagerům Mnichovice na vybudování hřiště a s umístěním herních prvků na části pozemku parc. č. 1053/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan ve vlastnictví města Mnichovice. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice na základě zveřejněného úmyslu výpůjčky části pozemku parc. č. 1053/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan, který byl zveřejněn na úřední desce města v termínu od do , za účelem zřízení a udržitelnosti veřejně prospěšného projektu Vybudování hřiště teenagerům v Mnichovicích za podpory EU a to předem známému zájemci partneru MAS Říčansko o. p. s., Olivova 224, Říčany a projeveného zájmu partnera MAS Říčansko o. p. s. o výpůjčku předmětné části pozemku, souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce na dobu 5 let od ukončení realizační fáze projektu.

7 č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí s realizací projektu, kde záměrem je vybudovat hřiště s umělým povrchem na pozemku parc. č. 1053/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan, které bude zároveň využíváno i pro minikopanou, softtenis, badminton, vybíjenou a košíkovou a zároveň souhlasí s doplněním hřiště hracími prvky pro teenagery ( jedná se o 5 prvků, které budou umístěny podél hřiště : hrazda, manévry, tramvaj, třmeny a stojan na lezení ), s dodáním a umístěním kabiny na převlékání, uložení nářadí a WC s napojením na inženýrské sítě a doplněním 3 kusů parkových laviček. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí s předpokládanou spoluúčastí města Mnichovice na dofinancování projektu MASka teenagerům Mnichovice na základě nejvýhodnější nabídkové ceny ve výběrovém řízení ve výši minimálně 10% z celkové částky za projekt a zároveň s poměrnou finanční spoluúčastí na administraci projektu. Finanční částky budou upřesněny po vyhodnocení výběrového řízení partnerem na dodavatele projektu Souhlas s předloženým návrhem zadání ÚP města Mnichovice Předkládá: Ing. Petr Schneider Zpracovatel ÚP města Mnichovice Ing. Arch. Hnilička předložil městu Mnichovice návrh zadání územního plánu Města Mnichovice a s tímto návrhem byla seznámena komise pro pořízení ÚP, která doporučila návrh zadání územního plánu ke schválení Zastupitelstvu města Mnichovice. Diskuse: Ing. Tesaříková celkově hodnoceno návrh je kvalitní a z 99% se s ním ztotožňuji. Spor je o jednu věc, v návrhu je uvedeno, že je třeba vyřešit vedení technické infrastruktury přes soukromé pozemky formou VPS. Mám námitku, prostě se mi nezdá dát architektovi bianco směnku na toto řešení. Technické stavby a sítě by se přednostně měly umístit na pozemky v majetku Města, pak teprve hledat shodu se soukromými majiteli a krajním řešením by potom bylo vyvlastnění pozemku. Ing. Schneider byl jsem iniciátorem bodu g veřejně prospěšné stavby a sanace, jde o stoky a trasování. Ze zkušenosti vím, že spousta pozemků pod komunikacemi není v majetku Města. Shoda ne vždy dopadá ve prospěch Města. Vlastníci by si neměli brát jako zbraň finanční nároky vložené do těchto pozemků. Nemám představu, že bychom šli úmyslně přes zahrady. Chceme, aby tam nebyl všeobecný popis, ale aby trasování bylo zřejmé, tedy kterých pozemků se to má dotknout a kterých nikoli. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice bere na vědomí návrh zadání územního plánu Města Mnichovice, doporučený komisí pro pořízení ÚP ke schválení a souhlasí s jeho zasláním pořizovateli MěÚ Říčany ke kontrole a jeho rozeslání dotčeným orgánům státní správy Směna lesních pozemků Předkládá: Ing. Třebická Zastupitelstvo města Mnichovice na svém zasedání dne rozhodlo o zveřejnění úmyslu směny lesních pozemků parc. č. 1353/5 v k. ú. Mnichovice u Říčan ve vlastnictví pana Františka Vávry, Nová 415, Mnichovice o rozloze 531 m2 za stejně velkou část pozemku parc. č. 1349/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan

8 v majetku města Mnichovice na dobu 30 dní. Na základě rozhodnutí zastupitelstva města byl úmysl směny předmětných lesních pozemků zveřejněn v období do na úřední desce města Mnichovice. Na základě zveřejněného úmyslu projevil ve stanovené lhůtě žadatel pan František Vávra zájem o úmysl směny. Zastupitelé města Mnichovice doporučují směnu předmětných pozemků za podmínky, že žadatel zadá vyhotovení a uhradí geometrický oddělovací plán. Na lesním pozemku v majetku města je schválen lesní hospodářský plán a na pozemku ve vlastnictví pana Vávry jsou lesní hospodářské osnovy. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice konstatuje splnění úkolu z jednání Zastupitelstva města Mnichovice ze dne , zveřejnění úmyslu směny lesních pozemků parc. č. 1353/5 v k. ú. Mnichovice u Říčan ve vlastnictví pana Františka Vávry, Nová 415, Mnichovice o rozloze 531 m2 za stejně velkou část pozemku parc. č. 1349/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan v majetku města Mnichovice, v období do na úřední desce města Mnichovice. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice bere na vědomí, že na základě zveřejněného úmyslu směny pozemků ve stanovené lhůtě požádal o směnu lesních pozemků pan František Vávra, Nová 415, Mnichovice. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí se směnou lesních pozemků parc. č. 1353/5 v k. ú. Mnichovice u Říčan ve vlastnictví pana Františka Vávry, Nová 415, Mnichovice o rozloze 531 m2 za stejně velkou část pozemku parc. č. 1349/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan v majetku města Mnichovice za podmínky zadání vyhotovení a úhrady oddělovacího geometrického plánu žadatelem panem Františkem Vávrou. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá starostovi města uzavřít směnnou smlouvu dle schválených dispozic Zastupitelstvem města Mnichovice Žádost obce Všestary o odpuštění poplatků za uložení kanalizace do pozemku v majetku města Mnichovice Předkládá: Mgr. Jakub Žvejkal Obec Všestary podala žádost městu Mnichovice o odpuštění poplatků za dočasný zábor a schválením bezúplatného věcného břemene uložení potrubí na stavbu Kanalizace Všestary Menčice do pozemků parc. č. 415 a parc. č. 419 v k. ú. Mnichovice u Říčan, které jsou v majetku města a to v délce cca 100 bm, z důvodu realizace veřejně prospěšné stavby, kde gravitační přivaděč ze Všestar bude napojen na veřejnou kanalizaci města Mnichovice. Diskuse: RNDr. Mareš kdy se počítá s připojením Všestar? Ing. Schneider až bude provedena intenzifikace čističky. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice na základě žádosti obce Všestary souhlasí s odpuštěním poplatků za dočasný zábor a schválením bezúplatného věcného břemene uložení potrubí na stavbu Kanalizace Všestary Menčice do pozemků parc. č. 415 a parc. č. 419 v k. ú. Mnichovice u Říčan, které jsou v majetku města a to v délce cca

9 100 bm, z důvodu realizace veřejně prospěšné stavby, kde gravitační přivaděč ze Všestar bude napojen na veřejnou kanalizaci města Mnichovice Schválení plánu obnovy vozového parku ve Veřejných službách obce Mnichovice Předkládá: Miroslava Vojtíšková Vedoucí veřejných služeb obce Mnichovice p. Jiří Čánský předložil na jednání zastupitelstva města Plán oprav a obnovy vozového parku ve Veřejných službách obce Mnichovice ve kterém uvádí, že průměrné stáří vozidel ve veřejných službách je 21 let a nejstarší vozidlo 32 let V3S fekál. Veřejné služby potřebují zakoupit vozidlo Multicar M26 4 x 4 a je na zvážení, zda starší repasované vozidlo či nové na leasing. Zastupitelé se na své poradě zabývali touto otázkou a doporučují zjistit finanční možnosti při zakoupení nového vozidla Muticar M26 4 x 4 na leasing a předložit návrh na úpravu rozpočtu města v roce č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice bere na vědomí Plán oprav a obnovy vozového parku ve Veřejných službách obce Mnichovice vypracovaný vedoucím veřejných služeb, kde průměrné stáří vozidel 21 let a nejstarší vozidlo 32 let V3S fekál. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice se na příštím zasedání zastupitelstva bude zabývat zakoupením vozu Multicar M26 4 x 4, s tím že ukládá vedoucímu veřejných služeb předložit návrh a cenové nabídky na zakoupení nového vozidla Muticar M26 4 x 4 na leasing a návrh na úpravu rozpočtu města v roce Plán kontrol města Mnichovice na rok 2010 Předkládá: Jiří Kučera Kontrolní orgán města členové kontrolního a finančního výboru jsou pověřeni k provádění kontrol na základě usnesení Zastupitelstva města Mnichovice v souladu se zákonem 320/2001 Sb.o finanční kontrole a vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole, v platném znění a schváleným Kontrolním řádem města Mnichovice. Tyto kontroly jsou prováděny u všech organizací řízených městem a dále jsou prováděny kontroly využití účelu příspěvku organizacím, spolkům a sdružením v Mnichovicích. Výsledky kontrol jsou zasílány v souladu se zákonem, Ministerstvu financí ČR v lednu následujícího roku ve kterém byly kontroly provedeny. Dle plánu kontrol na rok 2010, budou provedeny kontroly u organizačních složek města, MěÚ Mnichovice a spolků a sdružení, protože u příspěvkových organizací bude dle rozhodnutí zastupitelstva města proveden audit. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice schvaluje v souladu s Kontrolním řádem města Mnichovice a zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole a vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole ve znění pozdějších změn a doplňků Plán kontrol na rok 2010 viz příloha.

10 č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá kontrolnímu orgánu města členům kontrolního a finančního výboru provedení kontrol za rok 2010 u subjektů dle schváleného plánu Zadání zpracování pasportu vodovodních a kanalizačních sítí na území města Mnichovice Předkládá: Ing. Petr Schneider Město Mnichovice nemá vypracovaný pasport stokové a vodovodní sítě, což je vyžadováno legislativními předpisy zejména dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a dle vyhlášky 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech plánovací dokumentace. Město má vypracované Požadavky na zpracování pasportu stokové sítě města Mnichovice a Požadavky na zpracování pasportu vodovodní sítě města Mnichovice. Je nutno dle těchto požadavků a vypsání výběrového řízení na zpracovatele pasportu vodovodních a stokových sítí Města Mnichovice zjistit finanční náklady za zpracování pasportů. Město Mnichovice doporučuje pověřit vedoucího Veřejných služeb obce Mnichovice vypsáním výběrového řízení na vypracování pasportu vodovodních a stokových sítí na území města Mnichovice a předložit výsledek výběrového řízení na příštím zasedání zastupitelstva města. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice v souladu s legislativními předpisy dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a dle vyhlášky 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech plánovací dokumentace a Požadavků na zpracování pasportu stokové sítě města Mnichovice a Požadavků na zpracování pasportu vodovodní sítě města Mnichovice pověřuje vedoucího Veřejných služeb obce Mnichovice vypsáním výběrového řízení na vypracování pasportu vodovodních a stokových sítí na území města Mnichovice a předložit výsledek výběrového řízení na příštím zasedání zastupitelstva města Projednání žádosti o pořízení změny č. 4 ÚP města Mnichovice Předkládá: Ing. Petr Schneider Město Mnichovice obdrželo žádost: Občanského sdružení pro ochranu životního prostředí Mnichovic, která se týká současného Územního plánu a to vyřešení využití pozemku parc. č. 919/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan a 50ti občanů Mnichovic o projednání změny stavebního režimu na pozemku parc. č. 919/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan a to změny z městského typu zástavby na venkovský při zachování stavebního režimu parcely. Město Mnichovice nesouhlasí se změnou č. 4 ÚP města Mnichovice a to z časových, finančních a nekoncepčních důvodů. Způsob využití této plochy bude řešen v novém ÚP města Mnichovice. Diskuse: Ing. Schneider jedná se o tzv. Rakovo pole, toto území svírají výpadovka na Struhařov a státní silnice na Myšlín. Určitý investor má nějaký stavební záměr a v současné době řeší co s tím. Zadání ÚP bude dříve než schválení takovéto změny č.4. Potom lze činit určité obranné kroky. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice bere na vědomí žádost: Občanského sdružení pro ochranu životního prostředí Mnichovic, která se týká současného Územního plánu a to vyřešení využití pozemku parc. č. 919/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan a 50ti občanů Mnichovic o projednání změny stavebního režimu pozemku parc. č. 919/1

11 v k. ú. Mnichovice u Říčan a to změny z městského typu zástavby na venkovský při zachování stavebního režimu parcely č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice nesouhlasí se změnou č. 4 ÚP města Mnichovice a to z časových, finančních a nekoncepčních důvodů. Způsob využití této plochy bude řešen v novém ÚP města Mnichovice Zveřejnění úmyslu prodeje části pozemku parc. č. 1667/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan, za účelem provozování veřejné dopravy "Optimalizace trati Benešov u Prahy - Strančice" Předkládá: Ing. Petr Schneider Správa železniční a dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa Praha, Sokolovská 278/1955, Praha 9 zaslala kupní smlouvu na koupi části pozemku parc. č. 1667/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan, oddělené části nově označené parc. č. 1667/ 5 v k. ú. Mnichovice u Říčan o výměře 19 m2 ostatní plocha, který byl zastavěn za účelem provozování veřejné dopravy v rámci realizace stavby Optimalizace trati Benešov u Prahy Strančice za cenu znaleckého posudku. V souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších změn a předpisů bez zveřejnění úmyslu prodeje pozemku minimálně na dobu 15 dnů je úkon v případě prodeje neplatný, je nutno zveřejnit úmysl prodeje části pozemku parc. č. 1667/5 o výměře 19 m2. Město navrhuje zveřejnění na dobu 30 dní a to vlastníku stavby Správě železniční a dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa Praha, Sokolovská 278/1955, Praha 9. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice na základě žádosti Správy železniční a dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa Praha, Sokolovská 278/1955, Praha 9 o koupi části pozemku parc. č. 1667/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan, oddělené části nově označené parc. č. 1667/ 5 v k. ú. Mnichovice u Říčan o výměře 19 m2 ostatní plocha, který byl zastavěn za účelem provozování veřejné dopravy v rámci realizace stavby Optimalizace trati Benešov u Prahy Strančice souhlasí se zveřejněním úmyslu prodeje části pozemku parc. č. 1667/5 o výměře 19 m2 na dobu 30 dní a to vlastníku stavby Správě železniční a dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa Praha, Sokolovská 278/1955, Praha 9. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá starostovi města zveřejnit úmysl prodeje pozemku dle schválených dispozic zastupitelstvem města Různé I - žádost o užívání prostor Informačního centra města Mnichovice pro činnost Občanské poradny v Mnichovicích Předkládá: Miroslava Vojtíšková Občanské sdružení Cesta integrace se sídlem Masarykovo nám. 6, Říčany požádalo město Mnichovice v roce 2009 o stanovisko k činnosti Občanské poradny v Mnichovicích. Město Mnichovice projevilo zájem o bezplatnou činnost sociální služby Občanské poradny jejímž provozovatelem a odpovědným realizátorem je Občanské sdružení Cesta integrace a to pro své občany města Mnichovice, kteří se nacházejí v krizových

12 situacích a občany okolních obcí a nabídlo možnost využití sálu informačního centra a zajištění prezentace v místním tisku Život Mnichovic, na úřední desce města a webových stránkách města. Občanské sdružení Cesta integrace, Masarykovo nám. 6, Říčany, požádalo o zahájení své činnosti od a uzavření smlouvy o spolupráci, kde předmětem smlouvy je bezplatné poskytování sociálních služeb v oblasti právního, sociálního a psychologického poradenství pro občany města Mnichovice a okolních obcí a to s účinností od na dobu neurčitou, každý čtvrtek od do hod. Zároveň požádalo o snížení ceny za hodinovou sazbu pronájmu, která v současné době činí 250,-Kč/hod. využití sálu informačního centra a to o sníženou částku na 2000,-Kč/měsíčně. Tato sazba zahrnuje užívání techniky a internetu vyjma kopírování a tisku. Město doporučuje schválení této snížené sazby za pronájem sálu IC a to z důvodu zajištění bezplatných služeb pro občany města v oblasti právního, sociálního a psychologického poradenství. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí s uzavřením smlouvy o spolupráci na užívání prostor sálu Informačního centra v Mnichovicích pro činnost Občanské poradny mezi Městem Mnichovice a Občanským sdružením Cesta integrace, Masarykovo nám. 6, Říčany, předmětem smlouvy o spolupráci je bezplatné poskytování sociálních služeb v oblasti právního, sociálního a psychologického poradenství, pro občany města Mnichovice a okolních obcí, s účinností od na dobu neurčitou, každý čtvrtek od do hod, za sníženou hodinovou sazbu tj. 2000,-Kč/měsíčně, tato sazba zahrnuje užívání techniky a internetu vyjma kopírování a tisku, z důvodu zajištění bezplatných služeb pro občany města Mnichovice. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá starostovi uzavřít smlouvu o spolupráci dle schválených dispozic zastupitelstvem města Různé II - Žádost o prodej části pozemku st. 385/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan Předkládá: Ing. Petr Schneider Paní Klára Kiliánová, trvale bytem Jánská 91, Mnichovice podala žádost o prodej části pozemku st. 385/1 v k.ú. Mnichovice u Říčan o výměře 68 m2, který je v majetku města a je oplocen. Paní Kiliánová odkoupila pozemek od bývalého majitele již zaplocen a tuto skutečnost nyní zjistila při vyjadřování k projektu přístavby školní jídelny. Zaplocený pozemek je pro město nevyužitelný, část je ve svahu. Diskuse: Ing. Schneider je to část pozemku za stávající jídelnou, oplocení bylo již dříve. p.kučera o ceně se bude jednat později? Ing. Schneider je to teprve zveřejnění úmyslu prodeje. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí se zveřejněním úmyslu prodeje části pozemku st. 385/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan o výměře 68 m2 na dobu 30 dní na úřední desce města. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá starostovi zveřejnit úmysl prodeje dle schválených dispozic zastupitelstvem města.

13 Různé III - Žádost o bezúročnou půjčku ze sociálního fondu MěÚ Mnichovice Předkládá: Miroslava Vojtíšková Paní Hana Šmejkalová, pracovnice města Mnichovice podala žádost o poskytnutí bezúročné půjčky ve výši ,-Kč ze sociálního fondu MěÚ Mnichovice, z důvodu nedostatku finančních prostředků na realizaci rozvodů vody v jejím bytě, kterou by uhradila do konce roku v pravidelných pěti měsíčních splátkách 2.000,- Kč/měsíčně. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí s poskytnutím bezúročné půjčky ze sociálního fondu MěÚ Mnichovice ve výši ,-Kč pracovnici města Mnichovice pí Haně Šmejkalové, trvale bytem Pražská 621, Mnichovice, splatné v pěti pravidelných splátkách 2.000,-Kč/měsíčně do konce roku 2010( července listopadu 2010) z důvodu nedostatku finančních prostředků na realizaci rozvodů vody v jejím bytě Různé IV - Žádost o vyřešení pozemku parc. č. 1301/6 v k. ú. Božkov u Mnichovic Předkládá: Ing. Petr Schneider Manželé Páchovi, trvale bytem Lomená 64, Mnichovice požádali zastupitelstvo města o řešení jejich dlouholeté situace, kdy jsou majiteli nemovitosti čp. 64 Lomená, která se nachází na pozemku v majetku města parc. č. 1301/6 v k. ú. Božkov u Mnichovic, který je veden jako lesní pozemek. Zastupitelé města doporučují zveřejnit úmysl prodeje pozemku na dobu 60 dní a zadat vypracování znaleckého posudku na pozemek a následně jednat o kupní ceně. Diskuse: Ing. Schneider bude vypracován znalecký posudek a na jeho základě se bude jednat o ceně. Mgr. Žvejkal před 6 lety jsme se nedohodli na ceně, nyní to bude vycházet ze znaleckého posudku. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí se zveřejněním úmyslu prodeje pozemku parc. č. 1301/6 v k. ú. Božkov u Mnichovic o celkové rozloze 1093 m2 na dobu 60 dní na úřední desce města. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá starostovi zadat vypracování znaleckého posudku na předmětný pozemek a zveřejnit úmysl prodeje pozemku dle schválených dispozic zastupitelstvem města. Závěrečná diskuse: RNDr. Mareš chce upozornit na uzávěrku Života Mnichovic, která je v neděli , a žádá o dodání příspěvků. občanka je z Jidašek a upozorňuje na situaci s cestou. Můstek je v dezolátním stavu. Ing. Schneider minulý pátek jsme projeli část Božkova a Mnichovic. Chybí Myšlín, Šibenička, Jidaška. Lokalita Jidaška je rekreační a zátěž pro trvalé bydlení je tudíž neúměrná. V lokalitách, kde není městský vodovod, a je tam 40 chat a 8 rodinných domků ve chvíli, kdy vlastníci chat začnou objekty užívat trvale, má to vliv na hladiny spodních vod. Stavební práce na opravách komunikací budou probíhat v červnu, červenci, srpnu a září. Neslibujte si generální opravu trasy. občanka upozorňuje, že v Jidaškách v úvozu je taková díra, že se jí nelze vyhnout.

14 Ing. Schneider na základě vašeho upozornění provedu kontrolu lze tam poslat sypač. IV. ZÁVĚR Starosta Ing. Petr Schneider poděkoval členům ZM, poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání Zastupitelstva města Mnichovice dne v hodin. Ověřovatelé: Ing. Petr Schneider Mgr. Jakub Žvejkal Ing. Petr Schneider - starosta města Zapsala: Mgr. Dagmar Šrámková

15 Souhrnné usnesení č ze zasedání Zastupitelstva města Mnichovice ze dne Schválení zadání změny č. 3 ÚP města Mnichovice č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice bere na vědomí informaci pořizovatele o Vyhodnocení projednávání návrhu zadání změny č. 3 územního plánu města Mnichovice, uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení Schválení zadání změny č. 3 ÚP města Mnichovice č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice schvaluje zadání změny č. 3 územního plánu města Mnichovice podle 6 odst. 5 písm. b) a 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších změn a předpisů, uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení s tím, že na celém pozemku parc. č. 334/31 v k. ú. Mnichovice u Říčan, dle geometrického plánu, bude funkce Bydlení městského typu Schválení zadání změny č. 3 ÚP města Mnichovice č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá starostovi města : zabezpečit zpracování návrhu změny č. 3 územního plánu města Mnichovice v souladu se schváleným zadáním; předat dokument Zadání změny č. 3 územního plánu města Mnichovice Doklady o pořizování a schválení po jednom vyhotovení ; město Mnichovice, výkonný pořizovatel a projektant návrhu změny č. 3 ÚPM Mnichovice; podat Krajskému úřadu Středočeského kraje návrh na vložení registračního listu za etapu Zadání do evidence územně plánovací činnosti Závěrečný účet města za rok 2009 č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice schvaluje dle 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších změn a předpisů Závěrečný účet města Mnichovice za rok 2009 dle přílohy k tomuto materiálu a v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů a na základě zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření se závěrem, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky dle zákona č. 420/2004 Sb. celoroční hospodaření města Mnichovice bez výhrad Závěrečný účet města za rok 2009 č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá starostovi zaslat schválený Závěrečný účet města za rok 2009 včetně zprávy auditora na Krajský úřad Středočeského kraje do Úprava rozpočtu města v roce 2010 č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice schvaluje úpravu rozpočtu města Mnichovice na rok 2010 dle přiloženého rozpočtového opatření č. 101/ Rozdělení výtěžku z Mnichovického kramaření č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí s rozdělením finančního výtěžku ve výši ,-Kč z dobročinné a kulturní akce Mnichovické kramaření, která se uskutečnila dne na Masarykově náměstí v Mnichovicích Rozdělení výtěžku z Mnichovického kramaření č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice na základě návrhu finančního výboru města souhlasí s rozdělením výtěžku z Mnichovického kramaření a poskytnutím příspěvku takto: Mateřská škola v Mnichovicích Základní škola T.G.Masaryka v Mnichovicích Dětský domov ve Strančicích Adopce dítěte z Afriky ,-Kč ,- Kč ,-Kč 5.000,-Kč

16 Rozdělení výtěžku z Mnichovického kramaření č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá starostovi zajistit vyplacení finančních příspěvků v termínu do dle schválených dispozic zastupitelstvem města Rozdělení výtěžku z Mnichovického kramaření č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá ředitelkám MŠ a ZŠ podat zprávu o využití finančních prostředků do Zprávy budou zveřejněny na mnichovickém webu Přijetí a rozdělení výtěžku z výherních hracích přístrojů v Mnichovicích za rok 2009 č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice rozhodlo na svém zasedání pod č. usn ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách o použití výtěžku z výherních hracích přístrojů provozovaných v Mnichovicích v roce 2009 v celkové výši ,-Kč takto: část výtěžku ve výši ,-Kč bude poskytnuta na humanitární pomoc vybrané obci postižené povodněmi Rožnov pod Radhoštěm ,-Kč na věcné školní a sportovní pomůcky pro děti z Rumunska - Banát zbylá část výtěžku ve výši ,-Kč bude poskytnuta na konání kulturních, sportovních akcí pořádaných městem Mnichovice pro děti, mládež, důchodce a sociálně slabé občany v roce Přijetí a rozdělení výtěžku z výherních hracích přístrojů v Mnichovicích za rok 2009 č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice schvaluje úpravu rozpočtu města v roce 2010 dle přiloženého rozpočtového opatření č. 102/ Schválení realizace projektu MASka teenagerům č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice na základě schváleného Plánu rozvoje města Mnichovice na období v oblasti kultury, sportovního vyžití, společenského života města, práce s veřejností a zjištěných potřeb a požadavků obyvatel vyslovuje souhlas s projektem MASKa teenagerům Mnichovice na vybudování hřiště a s umístěním herních prvků na části pozemku parc. č. 1053/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan ve vlastnictví města Mnichovice Schválení realizace projektu MASka teenagerům č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice na základě zveřejněného úmyslu výpůjčky části pozemku parc. č. 1053/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan, který byl zveřejněn na úřední desce města v termínu od do , za účelem zřízení a udržitelnosti veřejně prospěšného projektu Vybudování hřiště teenagerům v Mnichovicích za podpory EU a to předem známému zájemci partneru MAS Říčansko o. p. s., Olivova 224, Říčany a projeveného zájmu partnera MAS Říčansko o. p. s. o výpůjčku předmětné části pozemku, souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce na dobu 5 let od ukončení realizační fáze projektu Schválení realizace projektu MASka teenagerům č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí s realizací projektu, kde záměrem je vybudovat hřiště s umělým povrchem na pozemku parc. č. 1053/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan, které bude zároveň využíváno i pro minikopanou, softtenic, badminton, vybíjenou a košíkovou a zároveň souhlasí s doplněním hřiště hracími prvky pro teenagery ( jedná se o 5 prvků, které budou umístěny podél hřiště : hrazda, manévry, tramvaj, třmeny a stojan na lezení ), s dodáním a umístěním kabiny na převlékání, uložení nářadí a WC s napojením na inženýrské sítě a doplněním 3 kusů parkových laviček Schválení realizace projektu MASka teenagerům č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí s předpokládanou spoluúčastí města Mnichovice na dofinancování projektu MASka teenagerům Mnichovice na základě nejvýhodnější nabídkové ceny ve výběrovém řízení ve výši minimálně 10% z celkové částky za projekt a zároveň s poměrnou finanční spoluúčastí na administraci projektu. Finanční částky budou upřesněny po vyhodnocení výběrového řízení partnerem na dodavatele projektu.

17 Souhlas s předloženým návrhem zadání ÚP města Mnichovice č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice bere na vědomí návrh zadání územního plánu Města Mnichovice, doporučený komisí pro pořízení ÚP ke schválení a souhlasí s jeho zasláním pořizovateli MěÚ Říčany ke kontrole a jeho rozeslání dotčeným orgánům státní správy Směna lesních pozemků č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice konstatuje splnění úkolu z jednání Zastupitelstva města Mnichovice ze dne , zveřejnění úmyslu směny lesních pozemků parc. č. 1353/5 v k. ú. Mnichovice u Říčan ve vlastnictví pana Františka Vávry, Nová 415, Mnichovice o rozloze 531 m2 za stejně velkou část pozemku parc. č. 1349/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan v majetku města Mnichovice, v období do na úřední desce města Mnichovice Směna lesních pozemků č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice bere na vědomí, že na základě zveřejněného úmyslu směny pozemků ve stanovené lhůtě požádal o směnu lesních pozemků pan František Vávra, Nová 415, Mnichovice Směna lesních pozemků č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí se směnou lesních pozemků parc. č. 1353/5 v k. ú. Mnichovice u Říčan ve vlastnictví pana Františka Vávry, Nová 415, Mnichovice o rozloze 531 m2 za stejně velkou část pozemku parc. č. 1349/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan v majetku města Mnichovice za podmínky zadání vyhotovení a úhrady oddělovacího geometrického plánu žadatelem panem Františkem Vávrou Směna lesních pozemků č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá starostovi města uzavřít směnnou smlouvu dle schválených dispozic Zastupitelstvem města Mnichovice Žádost obce Všestary o odpuštění poplatků za uložení kanalizace do pozemku v majetku města Mnichovice č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice na základě žádosti obce Všestary souhlasí s odpuštěním poplatků za dočasný zábor a schválením bezúplatného věcného břemene uložení potrubí na stavbu Kanalizace Všestary Menčice do pozemků parc. č. 415 a parc. č. 419 v k. ú. Mnichovice u Říčan, které jsou v majetku města a to v délce cca 100 bm, z důvodu realizace veřejně prospěšné stavby, kde gravitační přivaděč ze Všestar bude napojen na veřejnou kanalizaci města Mnichovice Schválení plánu obnovy vozového parku ve Veřejných službách obce Mnichovice č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice bere na vědomí Plán oprav a obnovy vozového parku ve Veřejných službách obce Mnichovice vypracovaný vedoucím veřejných služeb, kde průměrné stáří vozidel 21 let a nejstarší vozidlo 32 let V3S fekál Schválení plánu obnovy vozového parku ve Veřejných službách obce Mnichovice č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice se na příštím zasedání zastupitelstva bude zabývat zakoupením vozu Multicar M26 4 x 4, s tím že ukládá vedoucímu veřejných služeb předložit návrh a cenové nabídky na zakoupení nového vozidla Multicar M26 4 x 4 na leasing a návrh na úpravu rozpočtu města v roce Plán kontrol města Mnichovice na rok 2010 č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice schvaluje v souladu s Kontrolním řádem města Mnichovice a zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole a vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole ve znění pozdějších změn a doplňků Plán kontrol na rok 2010 viz příloha.

18 Plán kontrol města Mnichovice na rok 2010 č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá kontrolnímu orgánu města členům kontrolního a finančního výboru provedení kontrol za rok 2010 u subjektů dle schváleného plánu Zadání zpracování pasportu vodovodních a kanalizačních sítí na území města Mnichovice č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice v souladu s legislativními předpisy dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a dle vyhlášky 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech plánovací dokumentace a Požadavků na zpracování pasportu stokové sítě města Mnichovice a Požadavků na zpracování pasportu vodovodní sítě města Mnichovice pověřuje vedoucího Veřejných služeb obce Mnichovice vypsáním výběrového řízení na vypracování pasportu vodovodních a stokových sítí na území města Mnichovice a předložit výsledek výběrového řízení na příštím zasedání zastupitelstva města Projednání žádosti o pořízení změny č. 4 ÚP města Mnichovice č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice bere na vědomí žádost: Občanského sdružení pro ochranu životního prostředí Mnichovic, která se týká současného Územního plánu a to vyřešení využití pozemku parc. č. 919/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan a 50ti občanů Mnichovic o projednání změny stavebního režimu pozemku parc. č. 919/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan a to změny z městského typu zástavby na venkovský při zachování stavebního režimu parcely Projednání žádosti o pořízení změny č. 4 ÚP města Mnichovice č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice nesouhlasí se změnou č. 4 ÚP města Mnichovice a to z časových, finančních a nekoncepčních důvodů. Způsob využití této plochy bude řešen v novém ÚP města Mnichovice Zveřejnění úmyslu prodeje části pozemku parc. č. 1667/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan, za účelem provozování veřejné dopravy "Optimalizace trati Benešov u Prahy - Strančice" č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice na základě žádosti Správy železniční a dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa Praha, Sokolovská 278/1955, Praha 9 o koupi části pozemku parc. č. 1667/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan, oddělené části nově označené parc. č. 1667/ 5 v k. ú. Mnichovice u Říčan o výměře 19 m2 ostatní plocha, který byl zastavěn za účelem provozování veřejné dopravy v rámci realizace stavby Optimalizace trati Benešov u Prahy Strančice souhlasí se zveřejněním úmyslu prodeje části pozemku parc. č. 1667/5 o výměře 19 m2 na dobu 30 dní a to vlastníku stavby Správě železniční a dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa Praha, Sokolovská 278/1955, Praha Zveřejnění úmyslu prodeje části pozemku parc. č. 1667/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan, za účelem provozování veřejné dopravy "Optimalizace trati Benešov u Prahy - Strančice" č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá starostovi města zveřejnit úmysl prodeje pozemku dle schválených dispozic zastupitelstvem města Různé I - žádost o užívání prostor Informačního centra města Mnichovice pro činnost Občanské poradny v Mnichovicích č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí s uzavřením smlouvy o spolupráci na užívání prostor sálu Informačního centra v Mnichovicích pro činnost Občanské poradny mezi Městem Mnichovice a Občanským sdružením Cesta integrace, Masarykovo nám. 6, Říčany, předmětem smlouvy o spolupráci je bezplatné poskytování sociálních služeb v oblasti právního, sociálního a psychologického poradenství, pro občany města Mnichovice a okolních obcí, s účinností od na dobu neurčitou, každý čtvrtek od do hod, za sníženou hodinovou sazbu tj. 2000,-Kč/měsíčně, tato sazba zahrnuje užívání techniky a internetu vyjma kopírování a tisku, z důvodu zajištění bezplatných služeb pro občany města Mnichovice.

19 Různé I - žádost o užívání prostor Informačního centra města Mnichovice pro činnost Občanské poradny v Mnichovicích č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá starostovi uzavřít smlouvu o spolupráci dle schválených dispozic zastupitelstvem města Různé II - Žádost o prodej části pozemku st. 385/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí se zveřejněním úmyslu prodeje části pozemku st. 385/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan o výměře 68 m2 na dobu 30 dní na úřední desce města Různé II - Žádost o prodej části pozemku st. 385/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá starostovi zveřejnit úmysl prodeje dle schválených dispozic zastupitelstvem města Různé III - Žádost o bezúročnou půjčku ze sociálního fondu MěÚ Mnichovice č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí s poskytnutím bezúročné půjčky ze sociálního fondu MěÚ Mnichovice ve výši ,-Kč pracovnici města Mnichovice pí Haně Šmejkalové, trvale bytem Pražská 621, Mnichovice, splatné v pěti pravidelných splátkách 2.000,-Kč/měsíčně do konce roku 2010( července listopadu 2010) z důvodu nedostatku finančních prostředků na realizaci rozvodů vody v jejím bytě Různé IV - Žádost o vyřešení pozemku parc. č. 1301/6 v k. ú. Božkov u Mnichovic č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí se zveřejněním úmyslu prodeje pozemku parc. č. 1301/6 v k. ú. Božkov u Mnichovic o celkové rozloze 1093 m2 na dobu 60 dní na úřední desce města Různé IV - Žádost o vyřešení pozemku parc. č. 1301/6 v k. ú. Božkov u Mnichovic č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá starostovi zadat vypracování znaleckého posudku na předmětný pozemek a zveřejnit úmysl prodeje pozemku dle schválených dispozic zastupitelstvem města. Ing. Petr Schneider starosta města Mnichovice Ing. Magdalena Třebická místostarostka města Mnichovice

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více

Zápis č. 14-09 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 29. 9. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 14-09 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 29. 9. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 14-09 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 29. 9. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více

Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Mgr.

Více

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 285 leden 2014 Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice Miluaše a Josef Sládkovi přebírají v sídle středočeského krajského úřadu

Více

ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010

ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010 ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010 Místo konání: Přítomno : Omluven: Nepřítomen: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 18 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. D.

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 které se konalo ve středu 19. 10. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014 Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014 Přítomni: při zahájení celkem 10 členů Omluveni: J. Fára, P. Král, Mgr. T. Míka, MUDr. V. Podzimková,

Více

Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ

Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ Č. j. 2/12/2014 - ZO - Z Zápis Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ Program: 1. Rozpočtové opatření č. 7 2. Rozpočet obce na rok 2015 3. Smlouvy -

Více

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-7/2008

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-7/2008 Zápis z jednání rady města Úvaly č. R-7/2008 které se konalo v pondělí 16.6..2008 od 18:30 hod v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni : Členové rady města : 4 MUDr. Jan Šťastný, Ing. Helena Váňová, Jaromír

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání: Řádné zasedání rady města RM 121 (ve volebním období 21. zasedání), ze dne: 20.8.2007 - kancelář starosty od 15:00:00 Účast na jednání RM 121 : 1 Mgr. Bronislava Malijovská

Více

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 Z Á P I S z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 12. zasedání ZMČ se zúčastnilo : 28 členů Zastupitelstva

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Ing. Radek Březina, Jaroslav

Více

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS (anonymizovaná verze) 18. řádné jednání rady města, konané dne. 29.07.2015 v 18:00. v počítačové učebně č.p.

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS (anonymizovaná verze) 18. řádné jednání rady města, konané dne. 29.07.2015 v 18:00. v počítačové učebně č.p. MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS (anonymizovaná verze) 18. řádné jednání rady města, konané dne 29.07.2015 v 18:00 v počítačové učebně č.p. 56 Přítomni Bc. Nekolný, Mgr. Janík, Mgr. Klinecký, MVDr. Talacko, MUDr.

Více

ZÁPIS z 18. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.6.2009

ZÁPIS z 18. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.6.2009 ZÁPIS z 18. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.6.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 20 zastupitelů dle prezenční listiny Mgr. Kořínek Zasedání

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

ZÁPIS. z 137. jednání Rady města Černošice ze dne 20.10.2014

ZÁPIS. z 137. jednání Rady města Černošice ze dne 20.10.2014 ZÁPIS z 137. jednání Rady města Černošice ze dne 20.10.2014 Přítomni: Mgr. Filip Kořínek, Ing. Tomáš Hlaváček, Mgr. Šimon Hradilek, PhDr. Lenka Kalousková, PhD. (nepřítomna na 10.4), Ing. Milena Paříková

Více

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zahájení 15.01 Přítomni: MUDr. Hellerová, p. Tvrdý, JUDr. Široký, Ing. Dubský, p. Jandovská, p. Jurkeník,

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 23. června 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 23. června 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 23. června 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman,

Více

MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 23/2004 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 13. 12. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ

MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 23/2004 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 13. 12. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 23/2004 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 13. 12. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů ZM Omluveni: dr. Kotilová, dr. Bouchal. 23.

Více

Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. 3. 2010

Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. 3. 2010 Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. 3. 2010 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:00 h zahájil starosta města 1. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011 které se konalo ve středu 23. 11. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-3/2009

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-3/2009 Zápis z jednání rady města Úvaly č. R-3/2009 které se konalo v pondělí 23.3.2009 od 18:30 hod v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni : Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný, Ing. Helena Váňová, Helena

Více

Zápis. Z 9. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 14. prosince v malém sále Záložny v Rousínově

Zápis. Z 9. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 14. prosince v malém sále Záložny v Rousínově Zápis Z 9. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 14. prosince v malém sále Záložny v Rousínově Přítomno: 14 zastupitelů Omluveni: David Kříž K zápisu je přiložena presenční listina. Ověřovatelé:

Více

Krajský úřad výstavbu větrníků nad Mezným nepovolil

Krajský úřad výstavbu větrníků nad Mezným nepovolil MĚSÍČNÍK MĚSTA SEDLEC PRČICE 9 Kč číslo 300 duben 2015 Krajský úřad výstavbu větrníků nad Mezným nepovolil Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, vydal podle 7 zákona

Více

Z á p i s č. 32/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 30. 1. 2014

Z á p i s č. 32/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 30. 1. 2014 Z á p i s č. 32/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 30. 1. 2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 21:30 František Bouček,

Více

Hvězdou 46. ročníku pochodu Praha-Prčice byl kamenný škrpálek před infocentrem

Hvězdou 46. ročníku pochodu Praha-Prčice byl kamenný škrpálek před infocentrem M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9,- Kč číslo 254 červen 2011 Hvězdou 46. ročníku pochodu Praha-Prčice byl kamenný škrpálek před infocentrem Je za námi další ročník dálkového pochodu

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání Řádné zasedání rady města RM 111 (ve volebním období 11. zasedání), ze dne 19.3.2007 - kancelář starosty od 150000 Účast na jednání RM 111 1 Mgr. Bronislava Malijovská

Více

Z á p i s č. 5 o veřejném zasedání Zastupitelstva města Kralup nad Vltavou, konaném dne 21. června 2006 ve velké zasedací místnosti MěÚ v Kralupech

Z á p i s č. 5 o veřejném zasedání Zastupitelstva města Kralup nad Vltavou, konaném dne 21. června 2006 ve velké zasedací místnosti MěÚ v Kralupech Z á p i s č. 5 o veřejném zasedání Zastupitelstva města Kralup nad Vltavou, konaném dne 21. června 2006 ve velké zasedací místnosti MěÚ v Kralupech nad Vltavou. Přítomni: 17 členů zastupitelstva města

Více

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 283 listopad 2013 Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny Vedení Města Sedlec-Prčice děkuje touto cestou rodičům a pedagogickým

Více

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM,

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM, POZVÁNKA na 5. veřejné jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 1. 8. 2013 od 16:00 hod.v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 Program: I. Zahájení, jmenování

Více