Zápis č z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis č. 10-03 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 7.6.2010 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích"

Transkript

1 Zápis č z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Jiří Kučera Ing. Magdalena Třebická Mgr. Jakub Žvejkal PhDr.Petr Dvořák Michal Jirásek Miroslava Vojtíšková - tajemnice V sále bylo přítomno 5 občanů. I. ZAHÁJENÍ Řádné zasedání Zastupitelstva města Mnichovice zahájil a řídil starosta Ing. Petr Schneider. Zasedání bylo zahájeno. PROGRAM: 1.) Závěrečný účet města za rok ) Úprava rozpočtu města v roce ) Rozdělení výtěžku z Mnichovického kramaření 4.) Přijetí a rozdělení výtěžku z výherních hracích přístrojů v Mnichovicích za rok ) Schválení realizace projektu MASKa teenagerům 6.) Schválení zadání změny č. 3 ÚP města Mnichovice 7.) Souhlas s předloženým návrhem zadání ÚP města Mnichovice 8.) Nabídka k přijetí daru pozemku, komunikace na Božkově 9.) Směna lesních pozemků 10.) Žádost obce Všestary o odpuštění poplatků za uložení kanalizace do pozemku v majetku města Mnichovice 11.) Schválení plánu obnovy vozového parku ve Veřejných službách obce Mnichovice 12.) Plán kontrol města Mnichovice na rok ) Zadání zpracování pasportu vodovodních a kanalizačních sítí na území města Mnichovice 14.) Projednání žádosti o pořízení změny č. 4 ÚP města Mnichovice 15.) Zveřejnění úmyslu prodeje části pozemku parc. č. 1667/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan, za účelem provozování veřejné dorpavy "Optimalizace trati Benešov u Prahy - Strančice" 16.) Různé I - žádost o užívání prostor Informačního centra města Mnichovice pro činnost Občanské poradny v Mnichovicích 17.) Různé II - Žádost o prodej části pozemku st. 385/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan 18.) Různé III - Žádost o bezúročnou půjčku ze sociálního fondu MěÚ Mnichovice 19.) Různé IV - Žádost o vyřešení pozemku parc. č. 1301/6 v k. ú. Božkov u Mnichovic Starosta Ing. Petr Schneider konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů ZM a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Poté seznámil členy Zastupitelstva města Mnichovice s programem tohoto zasedání. Do bodu různé navrhl zařadit 4 body: Různé I Žádost o užívání prostor Informačního centra MěÚ Mnichovice pro činnost Občanské poradny Různé II Žádost o prodej části pozemku st. 385/1 v k.ú. Mnichovice u Říčan Různé III Žádost o bezúročnou půjčku ze sociálního fondu MěÚ Mnichovice Různé IV Žádost o vyřešení pozemku parc.č. 1301/6 v k.ú. Božkov u Mnichovic Pozměňovací návrhy:

2 Starosta Ing. Schneider navrhl předřadit bod PM 588 jako první z důvodu účasti zástupců firmy Prisvich, s.r.o., předkladatelů zadání změny č.3 ÚPM Mnichovice. Dále navrhl vyřadit bod PM 590 s ohledem na momentální složení zastupitelstva. O programu bylo hlasováno: Hlasy: pro:4 proti:0 zdrželi se:0 vyloučeni:0 nepřítomno:2 Program byl schválen. NÁVRHOVÁ KOMISE: ve složení: Ing. Magdalena Třebická, Jiří Kučera Návrhová komise byla schválena. OVĚŘOVATELÉ ZÁPISU: Ing. Petr Schneider, Mgr. Jakub Žvejkal Ověřovatelé zápisu byli schváleni. SEZNÁMENÍ SE S ÚKOLY Schválení zadání změny č. 3 ÚP města Mnichovice Předkládá: Ing. Petr Schneider Pořizovatel změny č. 3 ÚPM Města Mnichovice firma PRISVICH, s. r. o., se sídlem Na Náměstí 63, Davle, předložil podklady pro schválení zadání změny č. 3 územního plánu města Mnichovice a to dokumentaci návrh zadání změny č. 3 Mnichovice, vyhodnocení projednávání zadání a návrh usnesení pro jednání Zastupitelstva města Mnichovice. Zastupitelé města vzali na vědomí informaci o Vyhodnocení projednávání návrhu zadání změny č. 3 územního plánu města Mnichovice, změny č. 3 územního plánu města Mnichovice uvedeném v příloze číslo 2. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice bere na vědomí informaci pořizovatele o Vyhodnocení projednávání návrhu zadání změny č. 3 územního plánu města Mnichovice, uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice schvaluje zadání změny č. 3 územního plánu města Mnichovice podle 6 odst. 5 písm. b) a 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších změn a předpisů, uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení s tím, že na celém pozemku parc. č. 334/31 v k. ú. Mnichovice u Říčan, dle geometrického plánu, bude funkce Bydlení městského typu. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá starostovi města : zabezpečit zpracování návrhu změny č. 3 územního plánu města Mnichovice v souladu se schváleným zadáním;

3 předat dokument Zadání změny č. 3 územního plánu města Mnichovice Doklady o pořizování a schválení po jednom vyhotovení ; město Mnichovice, výkonný pořizovatel a projektant návrhu změny č. 3 ÚPM Mnichovice; podat Krajskému úřadu Středočeského kraje návrh na vložení registračního listu za etapu Zadání do evidence územně plánovací činnosti Závěrečný účet města za rok 2009 Předkládá: Miroslava Vojtíšková V souladu s 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů a dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, je ve výlučné pravomoci zastupitelstva obce schvalovat závěrečný účet města. Závěrečný účet města obsahuje: rozvahu a výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření, přílohu k účetní závěrce a dodatek k příloze účetní závěrky, inventarizační zápis, výsledky hospodaření, finanční vypořádání účelových dotací, vyúčtování fondů. Město Mnichovice zadalo přezkoumání hospodaření za rok 2009 auditorské firmě Bohemia audit s. r. o., která provedla přezkoumání hospodaření v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Ve zprávě auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009 je uvedeno, že při přezkoumání hospodaření města Mnichovice podle 2 a 3 tohoto zákona, nebyly zjištěny nedostatky. Na základě těchto skutečností se doporučuje Zastupitelstvu města Mnichovice schválit Závěrečný účet města Mnichovice za rok 2009 bez výhrad. Závěrečný účet města za rok 2009 byl zveřejněn na úřední desce města v termínu od do dnešního dne konání zastupitelstva města , došlo tedy ke splnění zákonné povinnosti, kdy musí být návrh závěrečného účtu zveřejněn minimálně 15 dnů před projednáním v zastupitelstvu města. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice schvaluje dle 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších změn a předpisů Závěrečný účet města Mnichovice za rok 2009 dle přílohy k tomuto materiálu a v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů a na základě zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření se závěrem, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky dle zákona č. 420/2004 Sb. celoroční hospodaření města Mnichovice bez výhrad. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá starostovi zaslat schválený Závěrečný účet města za rok 2009 včetně zprávy auditora na Krajský úřad Středočeského kraje do Úprava rozpočtu města v roce 2010 Předkládá: Miroslava Vojtíšková Jedná se o úpravu rozpočtu, jak v příjmové, tak i výdajové části rozpočtu, rozpočet na rok 2010 zůstává vyrovnaný. Jedná se o následující změny: Příjmy: v příjmové části rozpočtu dochází oproti plánovaným příjmům roku 2010 a to k navýšení v celkové výši o Celkem příjmy ,-Kč

4 z toho : přijetí investiční dotace z EU ,-Kč (na projekt Dejme nový kabát a novou tvář budově MěÚ v Mnichovicích ) přijetí výtěžků z výherních hracích přístrojů přijetí výtěžků z Mnichovického kramaření přijetí zálohy na volby ve výši ,-Kč ,-Kč ,-Kč Výdaje: ve výdajové části rozpočtu dochází k úpravám oproti plánovaným výdajům roku 2010 a to k navýšení o Celkem výdaje : z toho úpravy např ,-Kč výdaje na rozdělení výtěžků z výherních hracích přístrojů výdaje na rozdělení výtěžku z Mnichovického kramaření výdaje na projektovou dokumentaci nástavba MŠ Mnichovice oprava omítek v ZŠ Mnichovice pojistná událost výdaje na projektovou dokumentaci vodovod Myšlín, Fričova výdaje na položce kultura zároveň výdajová část zahrnuje povýšení nespecifické rezervy o ,-Kč dále se jedná o úpravu položek v rámci paragrafu zeleň, knihovna, pronájmy hrobových míst. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice schvaluje úpravu rozpočtu města Mnichovice na rok 2010 dle přiloženého rozpočtového opatření č. 101/ Rozdělení výtěžku z Mnichovického kramaření Předkládá: Ing. Magdalena Třebická V sobotu se konal tradičně letos již 10. ročník Mnichovického kramaření na Masarykově náměstí v Mnichovicích. Tato kulturní a dobročinná akce se každoročně koná za účelem podpory dětí z MŠ a ZŠ v Mnichovicích a poslední ročníky naše děti opětovně chtějí pomoci i jiným dětem a to Dětskému domovu Strančice a dětem v Africe. Letošní ročník byl opět úspěšný, celková částka k rozdělení činí , Kč. Dle doporučení finančního výboru města Mnichovice je navrženo rozdělení výtěžku MŠ, ZŠ, Dětskému domovu Strančice a dětem v Africe viz návrh usnesení. Mateřská škola přidělené finanční prostředky použije na dovybavení zahrady herními objekty a Základní škola T. G. Masaryka v Mnichovicích na zakoupení interaktivních tabulí pro zkvalitnění výuky žáků základní školy. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí s rozdělením finančního výtěžku ve výši ,-Kč z dobročinné a kulturní akce Mnichovické kramaření, která se uskutečnila dne na Masarykově náměstí v Mnichovicích.

5 č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice na základě návrhu finančního výboru města souhlasí s rozdělením výtěžku z Mnichovického kramaření a poskytnutím příspěvku takto: Mateřská škola v Mnichovicích ,-Kč Základní škola T.G.Masaryka v Mnichovicích ,- Kč Dětský domov ve Strančicích ,-Kč Adopce dítěte z Afriky 5.000,-Kč č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá starostovi zajistit vyplacení finančních příspěvků v termínu do dle schválených dispozic zastupitelstvem města. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá ředitelkám MŠ a ZŠ podat zprávu o využití finančních prostředků do Zprávy budou zveřejněny na mnichovickém webu Přijetí a rozdělení výtěžku z výherních hracích přístrojů v Mnichovicích za rok 2009 Předkládá: Jiří Kučera Město Mnichovice obdrželo v souladu se zákonem č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách výtěžek z výherních hracích přístrojů provozovaných v Mnichovicích v roce 2009 v celkové výši ,- Kč. Použití výtěžku musí být dle zákona směřováno veřejně prospěšné účely. Zastupitelstvu města Mnichovice je ke schválení předkládán návrh na použití výtěžku na konání sportovních a kulturních akcí městem Mnichovice v roce 2010 takto: část výtěžku ve výši ,-Kč bude poskytnuta na humanitární pomoc obci postižené povodněmi vybraná obec městem Mnichovice Rožnov pod Radhoštěm ,-Kč na věcné školní a sportovní pomůcky pro děti z Rumunska - Banát zbylá část výtěžku ve výši ,-Kč bude poskytnuta na konání kulturních, sportovních akcí pořádaných městem Mnichovice pro děti, mládež, důchodce a sociálně slabé občany v roce Zároveň je předkládán návrh úpravy rozpočtu a to č. rozpočtového opatření 102/2010. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice rozhodlo na svém zasedání pod č. usn ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách o použití výtěžku z výherních hracích přístrojů provozovaných v Mnichovicích v roce 2009 v celkové výši ,-Kč takto: část výtěžku ve výši ,-Kč bude poskytnuta na humanitární pomoc vybrané obci postižené povodněmi Rožnov pod Radhoštěm ,-Kč na věcné školní a sportovní pomůcky pro děti z Rumunska - Banát zbylá část výtěžku ve výši ,-Kč bude poskytnuta na konání kulturních, sportovních akcí pořádaných městem Mnichovice pro děti, mládež, důchodce a sociálně slabé občany v roce 2010.

6 č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice schvaluje úpravu rozpočtu města v roce 2010 dle přiloženého rozpočtového opatření č. 102/ Schválení realizace projektu MASka teenagerům Předkládá: Ing. Magdalena Třebická MAS Říčansko o.p.s. ve spolupráci s partnerskou MAS Přemyslovské Střední Čechy připravuje projekt Spolupráce v rámci programu LEADER. Podstata projektu spočívá v procesu spolupráce veřejného, neziskového a soukromého sektoru při realizaci dětských hřišť, komplexních sportovišť a výběru specifických sportovních aktivit pro mládež. Projekt Specifické sportovní aktivity pro děti a mládež, pracovně nazvaný MASka teenagerům se zaměřuje na výstavbu sportovišť i doplnění stávajících a herních ploch. Projekt spolupráce MASka teenagerům Mnichovice, kde záměrem je vybudovat hřiště s umělým povrchem na pozemku parc. č. 1053/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan, které bude zároveň využíváno i pro minikopanou, softtenis, badminton, vybíjenou a košíkovou a doplnění stávajícího hřiště hracími prvky pro teenagery ( jedná se o 5 prvků, které budou umístěny podél hřiště : hrazda, manévry, tramvaj, třmeny a stojan na lezení ), s dodáním a umístěním kabiny na převlékání, uložení nářadí a WC s napojením na inženýrské sítě a doplněním 3 kusů parkových laviček. K projektu byla provedena anketa zástupci ZŠ T. G. Masaryka v Mnichovicích, kde valná většina respondentů vnímá jako nutné rozšíření hřiště Podhorky a jeho přizpůsobení starší věkové kategorii dětí. Předpokládané celkové náklady projektu činí dle předběžného odhadu ,-Kč bez DPH bez finanční spoluúčasti na administraci projektu pro partnera MAS Říčansko. Spoluúčast města Mnichovice na projektu bude činit pro město min. 10% z celkové výše projektu. Po výběrovém řízení na dodavatele uskutečněném partnerem MAS Říčansko o. p. s. bude částka upřesněna a předložena na jednání zastupitelstva města. Zároveň výše spoluúčasti bude záležet na počtu projektů, které budou předloženy k financování na stanovenou částku k rozdělení. Diskuse: RNDr. Mareš objasněte nám význam Přemyslovské Střední Čechy. Ing. Třebická je to jedna z MASek, v celé republice jich je 35. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice na základě schváleného Plánu rozvoje města Mnichovice na období v oblasti kultury, sportovního vyžití, společenského života města, práce s veřejností a zjištěných potřeb a požadavků obyvatel vyslovuje souhlas s projektem MASka teenagerům Mnichovice na vybudování hřiště a s umístěním herních prvků na části pozemku parc. č. 1053/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan ve vlastnictví města Mnichovice. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice na základě zveřejněného úmyslu výpůjčky části pozemku parc. č. 1053/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan, který byl zveřejněn na úřední desce města v termínu od do , za účelem zřízení a udržitelnosti veřejně prospěšného projektu Vybudování hřiště teenagerům v Mnichovicích za podpory EU a to předem známému zájemci partneru MAS Říčansko o. p. s., Olivova 224, Říčany a projeveného zájmu partnera MAS Říčansko o. p. s. o výpůjčku předmětné části pozemku, souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce na dobu 5 let od ukončení realizační fáze projektu.

7 č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí s realizací projektu, kde záměrem je vybudovat hřiště s umělým povrchem na pozemku parc. č. 1053/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan, které bude zároveň využíváno i pro minikopanou, softtenis, badminton, vybíjenou a košíkovou a zároveň souhlasí s doplněním hřiště hracími prvky pro teenagery ( jedná se o 5 prvků, které budou umístěny podél hřiště : hrazda, manévry, tramvaj, třmeny a stojan na lezení ), s dodáním a umístěním kabiny na převlékání, uložení nářadí a WC s napojením na inženýrské sítě a doplněním 3 kusů parkových laviček. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí s předpokládanou spoluúčastí města Mnichovice na dofinancování projektu MASka teenagerům Mnichovice na základě nejvýhodnější nabídkové ceny ve výběrovém řízení ve výši minimálně 10% z celkové částky za projekt a zároveň s poměrnou finanční spoluúčastí na administraci projektu. Finanční částky budou upřesněny po vyhodnocení výběrového řízení partnerem na dodavatele projektu Souhlas s předloženým návrhem zadání ÚP města Mnichovice Předkládá: Ing. Petr Schneider Zpracovatel ÚP města Mnichovice Ing. Arch. Hnilička předložil městu Mnichovice návrh zadání územního plánu Města Mnichovice a s tímto návrhem byla seznámena komise pro pořízení ÚP, která doporučila návrh zadání územního plánu ke schválení Zastupitelstvu města Mnichovice. Diskuse: Ing. Tesaříková celkově hodnoceno návrh je kvalitní a z 99% se s ním ztotožňuji. Spor je o jednu věc, v návrhu je uvedeno, že je třeba vyřešit vedení technické infrastruktury přes soukromé pozemky formou VPS. Mám námitku, prostě se mi nezdá dát architektovi bianco směnku na toto řešení. Technické stavby a sítě by se přednostně měly umístit na pozemky v majetku Města, pak teprve hledat shodu se soukromými majiteli a krajním řešením by potom bylo vyvlastnění pozemku. Ing. Schneider byl jsem iniciátorem bodu g veřejně prospěšné stavby a sanace, jde o stoky a trasování. Ze zkušenosti vím, že spousta pozemků pod komunikacemi není v majetku Města. Shoda ne vždy dopadá ve prospěch Města. Vlastníci by si neměli brát jako zbraň finanční nároky vložené do těchto pozemků. Nemám představu, že bychom šli úmyslně přes zahrady. Chceme, aby tam nebyl všeobecný popis, ale aby trasování bylo zřejmé, tedy kterých pozemků se to má dotknout a kterých nikoli. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice bere na vědomí návrh zadání územního plánu Města Mnichovice, doporučený komisí pro pořízení ÚP ke schválení a souhlasí s jeho zasláním pořizovateli MěÚ Říčany ke kontrole a jeho rozeslání dotčeným orgánům státní správy Směna lesních pozemků Předkládá: Ing. Třebická Zastupitelstvo města Mnichovice na svém zasedání dne rozhodlo o zveřejnění úmyslu směny lesních pozemků parc. č. 1353/5 v k. ú. Mnichovice u Říčan ve vlastnictví pana Františka Vávry, Nová 415, Mnichovice o rozloze 531 m2 za stejně velkou část pozemku parc. č. 1349/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan

8 v majetku města Mnichovice na dobu 30 dní. Na základě rozhodnutí zastupitelstva města byl úmysl směny předmětných lesních pozemků zveřejněn v období do na úřední desce města Mnichovice. Na základě zveřejněného úmyslu projevil ve stanovené lhůtě žadatel pan František Vávra zájem o úmysl směny. Zastupitelé města Mnichovice doporučují směnu předmětných pozemků za podmínky, že žadatel zadá vyhotovení a uhradí geometrický oddělovací plán. Na lesním pozemku v majetku města je schválen lesní hospodářský plán a na pozemku ve vlastnictví pana Vávry jsou lesní hospodářské osnovy. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice konstatuje splnění úkolu z jednání Zastupitelstva města Mnichovice ze dne , zveřejnění úmyslu směny lesních pozemků parc. č. 1353/5 v k. ú. Mnichovice u Říčan ve vlastnictví pana Františka Vávry, Nová 415, Mnichovice o rozloze 531 m2 za stejně velkou část pozemku parc. č. 1349/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan v majetku města Mnichovice, v období do na úřední desce města Mnichovice. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice bere na vědomí, že na základě zveřejněného úmyslu směny pozemků ve stanovené lhůtě požádal o směnu lesních pozemků pan František Vávra, Nová 415, Mnichovice. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí se směnou lesních pozemků parc. č. 1353/5 v k. ú. Mnichovice u Říčan ve vlastnictví pana Františka Vávry, Nová 415, Mnichovice o rozloze 531 m2 za stejně velkou část pozemku parc. č. 1349/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan v majetku města Mnichovice za podmínky zadání vyhotovení a úhrady oddělovacího geometrického plánu žadatelem panem Františkem Vávrou. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá starostovi města uzavřít směnnou smlouvu dle schválených dispozic Zastupitelstvem města Mnichovice Žádost obce Všestary o odpuštění poplatků za uložení kanalizace do pozemku v majetku města Mnichovice Předkládá: Mgr. Jakub Žvejkal Obec Všestary podala žádost městu Mnichovice o odpuštění poplatků za dočasný zábor a schválením bezúplatného věcného břemene uložení potrubí na stavbu Kanalizace Všestary Menčice do pozemků parc. č. 415 a parc. č. 419 v k. ú. Mnichovice u Říčan, které jsou v majetku města a to v délce cca 100 bm, z důvodu realizace veřejně prospěšné stavby, kde gravitační přivaděč ze Všestar bude napojen na veřejnou kanalizaci města Mnichovice. Diskuse: RNDr. Mareš kdy se počítá s připojením Všestar? Ing. Schneider až bude provedena intenzifikace čističky. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice na základě žádosti obce Všestary souhlasí s odpuštěním poplatků za dočasný zábor a schválením bezúplatného věcného břemene uložení potrubí na stavbu Kanalizace Všestary Menčice do pozemků parc. č. 415 a parc. č. 419 v k. ú. Mnichovice u Říčan, které jsou v majetku města a to v délce cca

9 100 bm, z důvodu realizace veřejně prospěšné stavby, kde gravitační přivaděč ze Všestar bude napojen na veřejnou kanalizaci města Mnichovice Schválení plánu obnovy vozového parku ve Veřejných službách obce Mnichovice Předkládá: Miroslava Vojtíšková Vedoucí veřejných služeb obce Mnichovice p. Jiří Čánský předložil na jednání zastupitelstva města Plán oprav a obnovy vozového parku ve Veřejných službách obce Mnichovice ve kterém uvádí, že průměrné stáří vozidel ve veřejných službách je 21 let a nejstarší vozidlo 32 let V3S fekál. Veřejné služby potřebují zakoupit vozidlo Multicar M26 4 x 4 a je na zvážení, zda starší repasované vozidlo či nové na leasing. Zastupitelé se na své poradě zabývali touto otázkou a doporučují zjistit finanční možnosti při zakoupení nového vozidla Muticar M26 4 x 4 na leasing a předložit návrh na úpravu rozpočtu města v roce č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice bere na vědomí Plán oprav a obnovy vozového parku ve Veřejných službách obce Mnichovice vypracovaný vedoucím veřejných služeb, kde průměrné stáří vozidel 21 let a nejstarší vozidlo 32 let V3S fekál. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice se na příštím zasedání zastupitelstva bude zabývat zakoupením vozu Multicar M26 4 x 4, s tím že ukládá vedoucímu veřejných služeb předložit návrh a cenové nabídky na zakoupení nového vozidla Muticar M26 4 x 4 na leasing a návrh na úpravu rozpočtu města v roce Plán kontrol města Mnichovice na rok 2010 Předkládá: Jiří Kučera Kontrolní orgán města členové kontrolního a finančního výboru jsou pověřeni k provádění kontrol na základě usnesení Zastupitelstva města Mnichovice v souladu se zákonem 320/2001 Sb.o finanční kontrole a vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole, v platném znění a schváleným Kontrolním řádem města Mnichovice. Tyto kontroly jsou prováděny u všech organizací řízených městem a dále jsou prováděny kontroly využití účelu příspěvku organizacím, spolkům a sdružením v Mnichovicích. Výsledky kontrol jsou zasílány v souladu se zákonem, Ministerstvu financí ČR v lednu následujícího roku ve kterém byly kontroly provedeny. Dle plánu kontrol na rok 2010, budou provedeny kontroly u organizačních složek města, MěÚ Mnichovice a spolků a sdružení, protože u příspěvkových organizací bude dle rozhodnutí zastupitelstva města proveden audit. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice schvaluje v souladu s Kontrolním řádem města Mnichovice a zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole a vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole ve znění pozdějších změn a doplňků Plán kontrol na rok 2010 viz příloha.

10 č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá kontrolnímu orgánu města členům kontrolního a finančního výboru provedení kontrol za rok 2010 u subjektů dle schváleného plánu Zadání zpracování pasportu vodovodních a kanalizačních sítí na území města Mnichovice Předkládá: Ing. Petr Schneider Město Mnichovice nemá vypracovaný pasport stokové a vodovodní sítě, což je vyžadováno legislativními předpisy zejména dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a dle vyhlášky 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech plánovací dokumentace. Město má vypracované Požadavky na zpracování pasportu stokové sítě města Mnichovice a Požadavky na zpracování pasportu vodovodní sítě města Mnichovice. Je nutno dle těchto požadavků a vypsání výběrového řízení na zpracovatele pasportu vodovodních a stokových sítí Města Mnichovice zjistit finanční náklady za zpracování pasportů. Město Mnichovice doporučuje pověřit vedoucího Veřejných služeb obce Mnichovice vypsáním výběrového řízení na vypracování pasportu vodovodních a stokových sítí na území města Mnichovice a předložit výsledek výběrového řízení na příštím zasedání zastupitelstva města. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice v souladu s legislativními předpisy dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a dle vyhlášky 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech plánovací dokumentace a Požadavků na zpracování pasportu stokové sítě města Mnichovice a Požadavků na zpracování pasportu vodovodní sítě města Mnichovice pověřuje vedoucího Veřejných služeb obce Mnichovice vypsáním výběrového řízení na vypracování pasportu vodovodních a stokových sítí na území města Mnichovice a předložit výsledek výběrového řízení na příštím zasedání zastupitelstva města Projednání žádosti o pořízení změny č. 4 ÚP města Mnichovice Předkládá: Ing. Petr Schneider Město Mnichovice obdrželo žádost: Občanského sdružení pro ochranu životního prostředí Mnichovic, která se týká současného Územního plánu a to vyřešení využití pozemku parc. č. 919/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan a 50ti občanů Mnichovic o projednání změny stavebního režimu na pozemku parc. č. 919/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan a to změny z městského typu zástavby na venkovský při zachování stavebního režimu parcely. Město Mnichovice nesouhlasí se změnou č. 4 ÚP města Mnichovice a to z časových, finančních a nekoncepčních důvodů. Způsob využití této plochy bude řešen v novém ÚP města Mnichovice. Diskuse: Ing. Schneider jedná se o tzv. Rakovo pole, toto území svírají výpadovka na Struhařov a státní silnice na Myšlín. Určitý investor má nějaký stavební záměr a v současné době řeší co s tím. Zadání ÚP bude dříve než schválení takovéto změny č.4. Potom lze činit určité obranné kroky. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice bere na vědomí žádost: Občanského sdružení pro ochranu životního prostředí Mnichovic, která se týká současného Územního plánu a to vyřešení využití pozemku parc. č. 919/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan a 50ti občanů Mnichovic o projednání změny stavebního režimu pozemku parc. č. 919/1

11 v k. ú. Mnichovice u Říčan a to změny z městského typu zástavby na venkovský při zachování stavebního režimu parcely č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice nesouhlasí se změnou č. 4 ÚP města Mnichovice a to z časových, finančních a nekoncepčních důvodů. Způsob využití této plochy bude řešen v novém ÚP města Mnichovice Zveřejnění úmyslu prodeje části pozemku parc. č. 1667/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan, za účelem provozování veřejné dopravy "Optimalizace trati Benešov u Prahy - Strančice" Předkládá: Ing. Petr Schneider Správa železniční a dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa Praha, Sokolovská 278/1955, Praha 9 zaslala kupní smlouvu na koupi části pozemku parc. č. 1667/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan, oddělené části nově označené parc. č. 1667/ 5 v k. ú. Mnichovice u Říčan o výměře 19 m2 ostatní plocha, který byl zastavěn za účelem provozování veřejné dopravy v rámci realizace stavby Optimalizace trati Benešov u Prahy Strančice za cenu znaleckého posudku. V souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších změn a předpisů bez zveřejnění úmyslu prodeje pozemku minimálně na dobu 15 dnů je úkon v případě prodeje neplatný, je nutno zveřejnit úmysl prodeje části pozemku parc. č. 1667/5 o výměře 19 m2. Město navrhuje zveřejnění na dobu 30 dní a to vlastníku stavby Správě železniční a dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa Praha, Sokolovská 278/1955, Praha 9. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice na základě žádosti Správy železniční a dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa Praha, Sokolovská 278/1955, Praha 9 o koupi části pozemku parc. č. 1667/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan, oddělené části nově označené parc. č. 1667/ 5 v k. ú. Mnichovice u Říčan o výměře 19 m2 ostatní plocha, který byl zastavěn za účelem provozování veřejné dopravy v rámci realizace stavby Optimalizace trati Benešov u Prahy Strančice souhlasí se zveřejněním úmyslu prodeje části pozemku parc. č. 1667/5 o výměře 19 m2 na dobu 30 dní a to vlastníku stavby Správě železniční a dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa Praha, Sokolovská 278/1955, Praha 9. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá starostovi města zveřejnit úmysl prodeje pozemku dle schválených dispozic zastupitelstvem města Různé I - žádost o užívání prostor Informačního centra města Mnichovice pro činnost Občanské poradny v Mnichovicích Předkládá: Miroslava Vojtíšková Občanské sdružení Cesta integrace se sídlem Masarykovo nám. 6, Říčany požádalo město Mnichovice v roce 2009 o stanovisko k činnosti Občanské poradny v Mnichovicích. Město Mnichovice projevilo zájem o bezplatnou činnost sociální služby Občanské poradny jejímž provozovatelem a odpovědným realizátorem je Občanské sdružení Cesta integrace a to pro své občany města Mnichovice, kteří se nacházejí v krizových

12 situacích a občany okolních obcí a nabídlo možnost využití sálu informačního centra a zajištění prezentace v místním tisku Život Mnichovic, na úřední desce města a webových stránkách města. Občanské sdružení Cesta integrace, Masarykovo nám. 6, Říčany, požádalo o zahájení své činnosti od a uzavření smlouvy o spolupráci, kde předmětem smlouvy je bezplatné poskytování sociálních služeb v oblasti právního, sociálního a psychologického poradenství pro občany města Mnichovice a okolních obcí a to s účinností od na dobu neurčitou, každý čtvrtek od do hod. Zároveň požádalo o snížení ceny za hodinovou sazbu pronájmu, která v současné době činí 250,-Kč/hod. využití sálu informačního centra a to o sníženou částku na 2000,-Kč/měsíčně. Tato sazba zahrnuje užívání techniky a internetu vyjma kopírování a tisku. Město doporučuje schválení této snížené sazby za pronájem sálu IC a to z důvodu zajištění bezplatných služeb pro občany města v oblasti právního, sociálního a psychologického poradenství. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí s uzavřením smlouvy o spolupráci na užívání prostor sálu Informačního centra v Mnichovicích pro činnost Občanské poradny mezi Městem Mnichovice a Občanským sdružením Cesta integrace, Masarykovo nám. 6, Říčany, předmětem smlouvy o spolupráci je bezplatné poskytování sociálních služeb v oblasti právního, sociálního a psychologického poradenství, pro občany města Mnichovice a okolních obcí, s účinností od na dobu neurčitou, každý čtvrtek od do hod, za sníženou hodinovou sazbu tj. 2000,-Kč/měsíčně, tato sazba zahrnuje užívání techniky a internetu vyjma kopírování a tisku, z důvodu zajištění bezplatných služeb pro občany města Mnichovice. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá starostovi uzavřít smlouvu o spolupráci dle schválených dispozic zastupitelstvem města Různé II - Žádost o prodej části pozemku st. 385/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan Předkládá: Ing. Petr Schneider Paní Klára Kiliánová, trvale bytem Jánská 91, Mnichovice podala žádost o prodej části pozemku st. 385/1 v k.ú. Mnichovice u Říčan o výměře 68 m2, který je v majetku města a je oplocen. Paní Kiliánová odkoupila pozemek od bývalého majitele již zaplocen a tuto skutečnost nyní zjistila při vyjadřování k projektu přístavby školní jídelny. Zaplocený pozemek je pro město nevyužitelný, část je ve svahu. Diskuse: Ing. Schneider je to část pozemku za stávající jídelnou, oplocení bylo již dříve. p.kučera o ceně se bude jednat později? Ing. Schneider je to teprve zveřejnění úmyslu prodeje. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí se zveřejněním úmyslu prodeje části pozemku st. 385/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan o výměře 68 m2 na dobu 30 dní na úřední desce města. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá starostovi zveřejnit úmysl prodeje dle schválených dispozic zastupitelstvem města.

13 Různé III - Žádost o bezúročnou půjčku ze sociálního fondu MěÚ Mnichovice Předkládá: Miroslava Vojtíšková Paní Hana Šmejkalová, pracovnice města Mnichovice podala žádost o poskytnutí bezúročné půjčky ve výši ,-Kč ze sociálního fondu MěÚ Mnichovice, z důvodu nedostatku finančních prostředků na realizaci rozvodů vody v jejím bytě, kterou by uhradila do konce roku v pravidelných pěti měsíčních splátkách 2.000,- Kč/měsíčně. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí s poskytnutím bezúročné půjčky ze sociálního fondu MěÚ Mnichovice ve výši ,-Kč pracovnici města Mnichovice pí Haně Šmejkalové, trvale bytem Pražská 621, Mnichovice, splatné v pěti pravidelných splátkách 2.000,-Kč/měsíčně do konce roku 2010( července listopadu 2010) z důvodu nedostatku finančních prostředků na realizaci rozvodů vody v jejím bytě Různé IV - Žádost o vyřešení pozemku parc. č. 1301/6 v k. ú. Božkov u Mnichovic Předkládá: Ing. Petr Schneider Manželé Páchovi, trvale bytem Lomená 64, Mnichovice požádali zastupitelstvo města o řešení jejich dlouholeté situace, kdy jsou majiteli nemovitosti čp. 64 Lomená, která se nachází na pozemku v majetku města parc. č. 1301/6 v k. ú. Božkov u Mnichovic, který je veden jako lesní pozemek. Zastupitelé města doporučují zveřejnit úmysl prodeje pozemku na dobu 60 dní a zadat vypracování znaleckého posudku na pozemek a následně jednat o kupní ceně. Diskuse: Ing. Schneider bude vypracován znalecký posudek a na jeho základě se bude jednat o ceně. Mgr. Žvejkal před 6 lety jsme se nedohodli na ceně, nyní to bude vycházet ze znaleckého posudku. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí se zveřejněním úmyslu prodeje pozemku parc. č. 1301/6 v k. ú. Božkov u Mnichovic o celkové rozloze 1093 m2 na dobu 60 dní na úřední desce města. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá starostovi zadat vypracování znaleckého posudku na předmětný pozemek a zveřejnit úmysl prodeje pozemku dle schválených dispozic zastupitelstvem města. Závěrečná diskuse: RNDr. Mareš chce upozornit na uzávěrku Života Mnichovic, která je v neděli , a žádá o dodání příspěvků. občanka je z Jidašek a upozorňuje na situaci s cestou. Můstek je v dezolátním stavu. Ing. Schneider minulý pátek jsme projeli část Božkova a Mnichovic. Chybí Myšlín, Šibenička, Jidaška. Lokalita Jidaška je rekreační a zátěž pro trvalé bydlení je tudíž neúměrná. V lokalitách, kde není městský vodovod, a je tam 40 chat a 8 rodinných domků ve chvíli, kdy vlastníci chat začnou objekty užívat trvale, má to vliv na hladiny spodních vod. Stavební práce na opravách komunikací budou probíhat v červnu, červenci, srpnu a září. Neslibujte si generální opravu trasy. občanka upozorňuje, že v Jidaškách v úvozu je taková díra, že se jí nelze vyhnout.

14 Ing. Schneider na základě vašeho upozornění provedu kontrolu lze tam poslat sypač. IV. ZÁVĚR Starosta Ing. Petr Schneider poděkoval členům ZM, poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání Zastupitelstva města Mnichovice dne v hodin. Ověřovatelé: Ing. Petr Schneider Mgr. Jakub Žvejkal Ing. Petr Schneider - starosta města Zapsala: Mgr. Dagmar Šrámková

15 Souhrnné usnesení č ze zasedání Zastupitelstva města Mnichovice ze dne Schválení zadání změny č. 3 ÚP města Mnichovice č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice bere na vědomí informaci pořizovatele o Vyhodnocení projednávání návrhu zadání změny č. 3 územního plánu města Mnichovice, uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení Schválení zadání změny č. 3 ÚP města Mnichovice č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice schvaluje zadání změny č. 3 územního plánu města Mnichovice podle 6 odst. 5 písm. b) a 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších změn a předpisů, uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení s tím, že na celém pozemku parc. č. 334/31 v k. ú. Mnichovice u Říčan, dle geometrického plánu, bude funkce Bydlení městského typu Schválení zadání změny č. 3 ÚP města Mnichovice č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá starostovi města : zabezpečit zpracování návrhu změny č. 3 územního plánu města Mnichovice v souladu se schváleným zadáním; předat dokument Zadání změny č. 3 územního plánu města Mnichovice Doklady o pořizování a schválení po jednom vyhotovení ; město Mnichovice, výkonný pořizovatel a projektant návrhu změny č. 3 ÚPM Mnichovice; podat Krajskému úřadu Středočeského kraje návrh na vložení registračního listu za etapu Zadání do evidence územně plánovací činnosti Závěrečný účet města za rok 2009 č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice schvaluje dle 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších změn a předpisů Závěrečný účet města Mnichovice za rok 2009 dle přílohy k tomuto materiálu a v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů a na základě zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření se závěrem, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky dle zákona č. 420/2004 Sb. celoroční hospodaření města Mnichovice bez výhrad Závěrečný účet města za rok 2009 č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá starostovi zaslat schválený Závěrečný účet města za rok 2009 včetně zprávy auditora na Krajský úřad Středočeského kraje do Úprava rozpočtu města v roce 2010 č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice schvaluje úpravu rozpočtu města Mnichovice na rok 2010 dle přiloženého rozpočtového opatření č. 101/ Rozdělení výtěžku z Mnichovického kramaření č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí s rozdělením finančního výtěžku ve výši ,-Kč z dobročinné a kulturní akce Mnichovické kramaření, která se uskutečnila dne na Masarykově náměstí v Mnichovicích Rozdělení výtěžku z Mnichovického kramaření č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice na základě návrhu finančního výboru města souhlasí s rozdělením výtěžku z Mnichovického kramaření a poskytnutím příspěvku takto: Mateřská škola v Mnichovicích Základní škola T.G.Masaryka v Mnichovicích Dětský domov ve Strančicích Adopce dítěte z Afriky ,-Kč ,- Kč ,-Kč 5.000,-Kč

16 Rozdělení výtěžku z Mnichovického kramaření č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá starostovi zajistit vyplacení finančních příspěvků v termínu do dle schválených dispozic zastupitelstvem města Rozdělení výtěžku z Mnichovického kramaření č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá ředitelkám MŠ a ZŠ podat zprávu o využití finančních prostředků do Zprávy budou zveřejněny na mnichovickém webu Přijetí a rozdělení výtěžku z výherních hracích přístrojů v Mnichovicích za rok 2009 č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice rozhodlo na svém zasedání pod č. usn ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách o použití výtěžku z výherních hracích přístrojů provozovaných v Mnichovicích v roce 2009 v celkové výši ,-Kč takto: část výtěžku ve výši ,-Kč bude poskytnuta na humanitární pomoc vybrané obci postižené povodněmi Rožnov pod Radhoštěm ,-Kč na věcné školní a sportovní pomůcky pro děti z Rumunska - Banát zbylá část výtěžku ve výši ,-Kč bude poskytnuta na konání kulturních, sportovních akcí pořádaných městem Mnichovice pro děti, mládež, důchodce a sociálně slabé občany v roce Přijetí a rozdělení výtěžku z výherních hracích přístrojů v Mnichovicích za rok 2009 č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice schvaluje úpravu rozpočtu města v roce 2010 dle přiloženého rozpočtového opatření č. 102/ Schválení realizace projektu MASka teenagerům č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice na základě schváleného Plánu rozvoje města Mnichovice na období v oblasti kultury, sportovního vyžití, společenského života města, práce s veřejností a zjištěných potřeb a požadavků obyvatel vyslovuje souhlas s projektem MASKa teenagerům Mnichovice na vybudování hřiště a s umístěním herních prvků na části pozemku parc. č. 1053/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan ve vlastnictví města Mnichovice Schválení realizace projektu MASka teenagerům č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice na základě zveřejněného úmyslu výpůjčky části pozemku parc. č. 1053/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan, který byl zveřejněn na úřední desce města v termínu od do , za účelem zřízení a udržitelnosti veřejně prospěšného projektu Vybudování hřiště teenagerům v Mnichovicích za podpory EU a to předem známému zájemci partneru MAS Říčansko o. p. s., Olivova 224, Říčany a projeveného zájmu partnera MAS Říčansko o. p. s. o výpůjčku předmětné části pozemku, souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce na dobu 5 let od ukončení realizační fáze projektu Schválení realizace projektu MASka teenagerům č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí s realizací projektu, kde záměrem je vybudovat hřiště s umělým povrchem na pozemku parc. č. 1053/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan, které bude zároveň využíváno i pro minikopanou, softtenic, badminton, vybíjenou a košíkovou a zároveň souhlasí s doplněním hřiště hracími prvky pro teenagery ( jedná se o 5 prvků, které budou umístěny podél hřiště : hrazda, manévry, tramvaj, třmeny a stojan na lezení ), s dodáním a umístěním kabiny na převlékání, uložení nářadí a WC s napojením na inženýrské sítě a doplněním 3 kusů parkových laviček Schválení realizace projektu MASka teenagerům č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí s předpokládanou spoluúčastí města Mnichovice na dofinancování projektu MASka teenagerům Mnichovice na základě nejvýhodnější nabídkové ceny ve výběrovém řízení ve výši minimálně 10% z celkové částky za projekt a zároveň s poměrnou finanční spoluúčastí na administraci projektu. Finanční částky budou upřesněny po vyhodnocení výběrového řízení partnerem na dodavatele projektu.

17 Souhlas s předloženým návrhem zadání ÚP města Mnichovice č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice bere na vědomí návrh zadání územního plánu Města Mnichovice, doporučený komisí pro pořízení ÚP ke schválení a souhlasí s jeho zasláním pořizovateli MěÚ Říčany ke kontrole a jeho rozeslání dotčeným orgánům státní správy Směna lesních pozemků č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice konstatuje splnění úkolu z jednání Zastupitelstva města Mnichovice ze dne , zveřejnění úmyslu směny lesních pozemků parc. č. 1353/5 v k. ú. Mnichovice u Říčan ve vlastnictví pana Františka Vávry, Nová 415, Mnichovice o rozloze 531 m2 za stejně velkou část pozemku parc. č. 1349/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan v majetku města Mnichovice, v období do na úřední desce města Mnichovice Směna lesních pozemků č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice bere na vědomí, že na základě zveřejněného úmyslu směny pozemků ve stanovené lhůtě požádal o směnu lesních pozemků pan František Vávra, Nová 415, Mnichovice Směna lesních pozemků č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí se směnou lesních pozemků parc. č. 1353/5 v k. ú. Mnichovice u Říčan ve vlastnictví pana Františka Vávry, Nová 415, Mnichovice o rozloze 531 m2 za stejně velkou část pozemku parc. č. 1349/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan v majetku města Mnichovice za podmínky zadání vyhotovení a úhrady oddělovacího geometrického plánu žadatelem panem Františkem Vávrou Směna lesních pozemků č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá starostovi města uzavřít směnnou smlouvu dle schválených dispozic Zastupitelstvem města Mnichovice Žádost obce Všestary o odpuštění poplatků za uložení kanalizace do pozemku v majetku města Mnichovice č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice na základě žádosti obce Všestary souhlasí s odpuštěním poplatků za dočasný zábor a schválením bezúplatného věcného břemene uložení potrubí na stavbu Kanalizace Všestary Menčice do pozemků parc. č. 415 a parc. č. 419 v k. ú. Mnichovice u Říčan, které jsou v majetku města a to v délce cca 100 bm, z důvodu realizace veřejně prospěšné stavby, kde gravitační přivaděč ze Všestar bude napojen na veřejnou kanalizaci města Mnichovice Schválení plánu obnovy vozového parku ve Veřejných službách obce Mnichovice č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice bere na vědomí Plán oprav a obnovy vozového parku ve Veřejných službách obce Mnichovice vypracovaný vedoucím veřejných služeb, kde průměrné stáří vozidel 21 let a nejstarší vozidlo 32 let V3S fekál Schválení plánu obnovy vozového parku ve Veřejných službách obce Mnichovice č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice se na příštím zasedání zastupitelstva bude zabývat zakoupením vozu Multicar M26 4 x 4, s tím že ukládá vedoucímu veřejných služeb předložit návrh a cenové nabídky na zakoupení nového vozidla Multicar M26 4 x 4 na leasing a návrh na úpravu rozpočtu města v roce Plán kontrol města Mnichovice na rok 2010 č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice schvaluje v souladu s Kontrolním řádem města Mnichovice a zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole a vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole ve znění pozdějších změn a doplňků Plán kontrol na rok 2010 viz příloha.

18 Plán kontrol města Mnichovice na rok 2010 č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá kontrolnímu orgánu města členům kontrolního a finančního výboru provedení kontrol za rok 2010 u subjektů dle schváleného plánu Zadání zpracování pasportu vodovodních a kanalizačních sítí na území města Mnichovice č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice v souladu s legislativními předpisy dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a dle vyhlášky 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech plánovací dokumentace a Požadavků na zpracování pasportu stokové sítě města Mnichovice a Požadavků na zpracování pasportu vodovodní sítě města Mnichovice pověřuje vedoucího Veřejných služeb obce Mnichovice vypsáním výběrového řízení na vypracování pasportu vodovodních a stokových sítí na území města Mnichovice a předložit výsledek výběrového řízení na příštím zasedání zastupitelstva města Projednání žádosti o pořízení změny č. 4 ÚP města Mnichovice č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice bere na vědomí žádost: Občanského sdružení pro ochranu životního prostředí Mnichovic, která se týká současného Územního plánu a to vyřešení využití pozemku parc. č. 919/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan a 50ti občanů Mnichovic o projednání změny stavebního režimu pozemku parc. č. 919/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan a to změny z městského typu zástavby na venkovský při zachování stavebního režimu parcely Projednání žádosti o pořízení změny č. 4 ÚP města Mnichovice č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice nesouhlasí se změnou č. 4 ÚP města Mnichovice a to z časových, finančních a nekoncepčních důvodů. Způsob využití této plochy bude řešen v novém ÚP města Mnichovice Zveřejnění úmyslu prodeje části pozemku parc. č. 1667/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan, za účelem provozování veřejné dopravy "Optimalizace trati Benešov u Prahy - Strančice" č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice na základě žádosti Správy železniční a dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa Praha, Sokolovská 278/1955, Praha 9 o koupi části pozemku parc. č. 1667/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan, oddělené části nově označené parc. č. 1667/ 5 v k. ú. Mnichovice u Říčan o výměře 19 m2 ostatní plocha, který byl zastavěn za účelem provozování veřejné dopravy v rámci realizace stavby Optimalizace trati Benešov u Prahy Strančice souhlasí se zveřejněním úmyslu prodeje části pozemku parc. č. 1667/5 o výměře 19 m2 na dobu 30 dní a to vlastníku stavby Správě železniční a dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa Praha, Sokolovská 278/1955, Praha Zveřejnění úmyslu prodeje části pozemku parc. č. 1667/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan, za účelem provozování veřejné dopravy "Optimalizace trati Benešov u Prahy - Strančice" č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá starostovi města zveřejnit úmysl prodeje pozemku dle schválených dispozic zastupitelstvem města Různé I - žádost o užívání prostor Informačního centra města Mnichovice pro činnost Občanské poradny v Mnichovicích č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí s uzavřením smlouvy o spolupráci na užívání prostor sálu Informačního centra v Mnichovicích pro činnost Občanské poradny mezi Městem Mnichovice a Občanským sdružením Cesta integrace, Masarykovo nám. 6, Říčany, předmětem smlouvy o spolupráci je bezplatné poskytování sociálních služeb v oblasti právního, sociálního a psychologického poradenství, pro občany města Mnichovice a okolních obcí, s účinností od na dobu neurčitou, každý čtvrtek od do hod, za sníženou hodinovou sazbu tj. 2000,-Kč/měsíčně, tato sazba zahrnuje užívání techniky a internetu vyjma kopírování a tisku, z důvodu zajištění bezplatných služeb pro občany města Mnichovice.

19 Různé I - žádost o užívání prostor Informačního centra města Mnichovice pro činnost Občanské poradny v Mnichovicích č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá starostovi uzavřít smlouvu o spolupráci dle schválených dispozic zastupitelstvem města Různé II - Žádost o prodej části pozemku st. 385/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí se zveřejněním úmyslu prodeje části pozemku st. 385/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan o výměře 68 m2 na dobu 30 dní na úřední desce města Různé II - Žádost o prodej části pozemku st. 385/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá starostovi zveřejnit úmysl prodeje dle schválených dispozic zastupitelstvem města Různé III - Žádost o bezúročnou půjčku ze sociálního fondu MěÚ Mnichovice č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí s poskytnutím bezúročné půjčky ze sociálního fondu MěÚ Mnichovice ve výši ,-Kč pracovnici města Mnichovice pí Haně Šmejkalové, trvale bytem Pražská 621, Mnichovice, splatné v pěti pravidelných splátkách 2.000,-Kč/měsíčně do konce roku 2010( července listopadu 2010) z důvodu nedostatku finančních prostředků na realizaci rozvodů vody v jejím bytě Různé IV - Žádost o vyřešení pozemku parc. č. 1301/6 v k. ú. Božkov u Mnichovic č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí se zveřejněním úmyslu prodeje pozemku parc. č. 1301/6 v k. ú. Božkov u Mnichovic o celkové rozloze 1093 m2 na dobu 60 dní na úřední desce města Různé IV - Žádost o vyřešení pozemku parc. č. 1301/6 v k. ú. Božkov u Mnichovic č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá starostovi zadat vypracování znaleckého posudku na předmětný pozemek a zveřejnit úmysl prodeje pozemku dle schválených dispozic zastupitelstvem města. Ing. Petr Schneider starosta města Mnichovice Ing. Magdalena Třebická místostarostka města Mnichovice

Bod Různé v rámci ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Mnichovice přednesl starosta Ing. Petr Schneider. Seznámil zastupitele s programem.

Bod Různé v rámci ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Mnichovice přednesl starosta Ing. Petr Schneider. Seznámil zastupitele s programem. Zápis č. 10-06 jako součást ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 10.11.2010 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Mgr.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, ověřovatelů zápisu

Více

Obec Sibřina. zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina

Obec Sibřina. zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina Přítomní: Omluveni: Hosté: Ing. Petr Vítek, Jiří Marčan, Ing. Lenka Stemberková,,

Více

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky.

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Bohumil Novák,

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Pavel Šrámek Zbyněk Parma Eva Gréeová Hosté

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 Přítomni: Martin Roman, Jaromír Honsa, ing. Martin Kubíček, Ladislava Šonková, Karel Tomandl, ing. Pavla Zahrádková, Jiří Hruška

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 10.6.2015 v Osvětovém domě v Řepištích 171. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 25. června 2012

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 25. června 2012 ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 25. června 2012 Přítomni: Ing. Maksa M., Mašek Vl., Lívanec J., Mgr. Kašpar V., Mgr. Vachta J., Kudrna J., Jindra J., Ing. Koranda Vl., Calta

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zasedání zahájeno v 18:16 hod. Místostarosta města Ladislav Němeček přivítal přítomné na zasedání,

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů (Roman Svoboda omluven), 6 občanů, 2 hosté.

Více

Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod.

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Přítomni: K. Baka, Ing. F. Homola, Ing. E. Klašková, J. Lipták, V.

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. března 2013

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. března 2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. března 2013 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak OBEC OKROUHLÁ RADOUŇ ZÁPIS Č. 3.2015 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň, dne 22. 5. 2015 Zasedání zastupitelstva obce se konalo na obecním úřadu od 19:00 hod. Zasedání vedl starosta obce p.

Více

ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Lenka Brettlová, Ing. Petr Kollert,

Více

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 332/ 2014 Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009 Zápisy a usnesení ze schůzí obecního zastupitelstva V sekci " Usnesení " budou uveřejňovány zápisy a usnesení ze schůzí zastupitelstva obce. Připojený soubor ke stažení č. 1: Zápis č. 1.doc (velikost:

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné. ZÁPIS č.312014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 13.5 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní kg. Soňa Štossová, Ph.D., Silvie

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014 O b e c L á z Láz čp. 7, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014 Přítomni: Mgr. Vlasta Čechová, Petr Štika,

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů ( Roma Svoboda omluven), 2 občané, 1 host

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 9. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 18. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb Zápis ze 49. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 14. srpna 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Stanislav Šmejkal, Josef Mareš, Marcel Fiala, Pavel

Více

Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010

Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010 Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010 Přítomni: Bursa Radek Dudková Eva Durda Jiří Bc. Choutka Václav Mališová Jana Ing. Veverková Jitka Omluveni: Novák Vilém Zapisovatelkou

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů Obec Slapy Zastupitelstvo obce Slapy Zahájení v 18,10 hod Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů Přítomni: Ing. František Neužil, František

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Láz (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

Zápis č. 5-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Strana 1 Zápis č. 5-2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Dubská Ivana Mádlíková Helena, Ing.

Více

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Přítomni: Ing. T. Smrčka, Mgr. O. Skripnik PhD. (odešel po projednání bodu č. 16), I. Kovářová, Ing. P. Kozák Omluven: Hosté: MgA. M. Reslová, M.

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech Obec Slapy Zastupitelstvo obce Slapy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech Zahájení v 19, 30 hod Přítomni: Ing. František Neužil,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008 Zastupitelstvo obce Těchobuz se konalo 28.2.2008 v 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Těchobuz. Mimo jiné byly projednávány projekty vodovod, kanalizace

Více

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Datum: 26.6.2014 Přítomní členové zastupitelstva: Ondřej Lejdar, Květa Štilcová, Ing. Lucie Bartošová, Martin Vočka, Martin Kühnel, Pavel Votoček Ing.

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec I. Machovcová, P. Šeda Přítomní občané:

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Obec Horní Maršov. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014, konaného dne 2. 9. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Horní Maršov

Obec Horní Maršov. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014, konaného dne 2. 9. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Horní Maršov Obec Horní Maršov Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014, konaného dne 2. 9. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Horní Maršov Jednání zahájil: Ing. Pavel Mrázek Přítomno: 10 členů

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 13-2009 z 13. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 3. 12. 2009 od 18. 00 hodin

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března 2015 v zasedací místnosti OÚ

Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března 2015 v zasedací místnosti OÚ O b e c N í t k o v i c e Nítkovice 89, 768 13 Litenčice, tel/fax 573 374 057, email obec@nitkovice.cz, IČO 00544591 Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března

Více

Z Á P I S Z J E D N Á N Í

Z Á P I S Z J E D N Á N Í O B E C B Ř E Z I N A Jednání Zastupitelstva obce Březina č. 4 / 2015 ze dne 30.3.2015 09.04.2003 Z Á P I S Z J E D N Á N Í Přítomni: Metoděj Pánek, Eva Opltová, Martin Burda, Vít Šnévajs Omluven: Lucie

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 22. 8. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 22. 8. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 22. 8. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

-1- Z Á P I S. Nepřítomno: 4 členi zastupitelstva města (Vlastimil Polcar, Petr Borik, Dr. Josef Pešek, Jan Čermák - omluveni)

-1- Z Á P I S. Nepřítomno: 4 členi zastupitelstva města (Vlastimil Polcar, Petr Borik, Dr. Josef Pešek, Jan Čermák - omluveni) -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 26. 2. 2014 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 7 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 4 členi

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 5-2008 z 5. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 6.5. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 21. 2. 2011, od 17:00 hodin.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 21. 2. 2011, od 17:00 hodin. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 21. 2. 2011, od 17:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Mgr. Josef Šťourač, ing. Zdeňka Daňková, Milan Mazel, ing. Radek Kašík, Bedřich Zeman

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 28. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 19.6.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 28. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 19.6.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 19.6.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Havířová

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 30.8.2013 od 18.00 hod. v místnosti knihovny v Syřenově.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 30.8.2013 od 18.00 hod. v místnosti knihovny v Syřenově. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 30.8.2013 od 18.00 hod. v místnosti knihovny v Syřenově. Přítomno: 6 zastupitelů (Roman Svoboda omluven), 2 občané. Veřejné zasedání

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 41. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

2. ZO seznámili MVDr. Karešová starostka obce Máslojedy a ing.hanuš tvůrce územního plánu obce Máslojedy s vizí odkanalizování obce

2. ZO seznámili MVDr. Karešová starostka obce Máslojedy a ing.hanuš tvůrce územního plánu obce Máslojedy s vizí odkanalizování obce 1 21. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 22.2.2010. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Černý Petr, Hátle Vítězslav, Rejfek Otakar, Milan Novák Omluveni: Němeček René, Festová Renata Hosté:

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

ZÁPIS č. 04/2014 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 26. 5. 2014 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 04/2014 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 26. 5. 2014 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 04/2014 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 26. 5. 2014 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Hana Braunová, Ing. Miroslav Hrubý, Ivan Ouřadník, Mgr. Jan Škeřík, Hana

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 6. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.01. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 3/2012 v 18.00 hod.

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, Havelka Pavel, Illek František, Vališ Vladimír (příchod v 17.10 hod.), David

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

Zápis z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 16.10.2013

Zápis z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 16.10.2013 Zápis z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 16.10.2013 Program: 1. Volba předsedajícího 2. Schválení programu 3. Volba ověřovatelů zápisu 4. Kontrola úkolů z minulého zasedání 5. Prodej pozemku

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

Zastupitelstvo obce Úbislavice Zápis z 27. veřejného zasedání dne 10.2.2014

Zastupitelstvo obce Úbislavice Zápis z 27. veřejného zasedání dne 10.2.2014 Zastupitelstvo obce Úbislavice Zápis z 27. veřejného zasedání dne 10.2.2014 Program: 1. Volba předsedajícího 2. Schválení programu 3. Volba ověřovatelů zápisu 4. Kontrola úkolů z minulého zasedání 5. Prodej

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 28. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.3.2013 od 19.00 hodin do 19.43 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. 3/2012 Přítomni: Jitka Leflerová, Miroslav Oplt, Petr Sejkora, Miroslava

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků pod částí dvou garáží v lokalitě Chmelnice 2. Informace o plnění

Více

Zápis č. 11-02 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 30.3.2011 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 11-02 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 30.3.2011 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 11-02 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 30.3.2011 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více

Zápis č. 2/2015. ze zasedání zastupitelstva obce Frahelž konané dne 26. 4. 2015

Zápis č. 2/2015. ze zasedání zastupitelstva obce Frahelž konané dne 26. 4. 2015 Zápis č. 2/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Frahelž konané dne 26. 4. 2015 Přítomni: Petr Malecha, Jan Hešík, Pavla Malecová, Jaroslav Malec, Josef Špírek, Jiří Košina, Ladislav Kopačka, viz prezenční

Více

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně.

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Přítomni: Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Michal Šidák, Karel Turek, Jaromír

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. 1/2015 Č.j. 16/2015/1 Přítomni: Daniela Javorčeková, Magda

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se pět členů

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

1. Starosta přednesl zprávu o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání obecního zastupitelstva

1. Starosta přednesl zprávu o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání obecního zastupitelstva Z á p i s ze zasedání zastupitelstva Obce Tišnovská Nová Ves konaného dne : 7.2.2013 v 19,00 hod. v budově obecního úřadu č.p. 29 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze 75. zasedání zastupitelů obce Bratčice, konaného dne 6. 10. 2014 od 19 hod v budově Obecního úřadu Bratčice 49. Přítomni: Havránek V., Kotrba Vl.,

Více