Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem Školní rok 2013/2014

2 Obsah: Základní údaje o škole 3 Přehled učebních plánů 4 Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 5 Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 6 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 12 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 17 Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 18 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 20 Základní údaje o hospodaření školy Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 21 Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 22 Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 23 Příloha 1 Základní údaje o hospodaření školy za rok 2013 Příloha 2 Činnost školní družiny ve školním roce 2013/2014 Příloha 3 Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014 2

3 a) Základní údaje o škole Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem je od roku 1995 integrovaným právním subjektem, který sdružuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu (dvě pracoviště, pro MŠ a pro ZŠ). Obec Řečany nad Labem je spádovou oblastí pro některé z okolních obcí, čemuž odpovídá i velikost a kapacita školy. V té je počítáno zhruba s počtem 250 žáků. Budovy ZŠ, MŠ a ŠJ jsou zateplené. Rekonstrukci zajistil zřizovatel školy s přispěním dotací EU. V areálu školy stojí samostatná budova tělocvičny, dostatečně prostorné školní hřiště (travnaté na kopanou, asfaltové pro vybíjenou, odbíjenou a samostatně později vybudované na basketbal, štěrkový běžecký ovál, pískové doskočiště, betonový pingpongový stůl, školní pozemek s bylinkovou a okrasnou zahradou a plochy osázené stromy. Základní škola je organizována jako úplná s druhým stupněm. Zřizovatelem školy je Obec Řečany nad Labem. zařízení ZŠ počet tříd (oddělení) kapacita počet žáků ZŠ MŠ ŠD ŠJ-ZŠ Identifikátor zařízení: Adresa školy: ZŠ a MŠ Řečany n. L., Školní 227, Právní forma: příspěvková organizace IČO: Zřizovatel: Obec Řečany nad Labem Ředitel školy: Zástupce ředitele: Mgr. Tomáš Zemánek Mgr. Naďa Doubravová Kontakty: telefon: www stránky: Školská rada: Školská rada byla zřizovací listinou ustavena k Skládá se ze 2 zástupců pedagogického sboru, 2 zástupců Obce Řečany n. L. a 2 zástupců rodičů. Členové se scházejí nejméně dvakrát za rok k projednání aktuálních problémů. Členy jsou za ZŠ N. Doubravová (předsedkyně školské rady) a J. Vohralíková, z řad rodičů K. Teplá a A. Navrátilová, zástupci obce pak I. Urválková a M. Švejk. 3

4 b) Přehled učebních plánů Všechny třídy se učily podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Žijeme a tvoříme spolu, který sestavil kolektiv našich pedagogů pro účely výuky v podmínkách odpovídajících škole dle Rámcového vzdělávacího programu, obor vzdělávání C01 Základní škola. předmět ročník Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Matematika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Informatika Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Výchova ke zdraví Hudební výchova Výtvarná výchova Pracovní činnosti Volitelné předměty Tělesná výchova Týdenní dotace Volitelné předměty: 7. ročník mediální výchova 8. ročník praktika z chemie, praktika z přírodopisu 9. ročník společenskovědní seminář 4

5 c) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Pedagogičtí pracovníci: Pracovník Prac. zařaz. Kvalifikace Aprobace Úvazek Tomáš Zemánek, Mgr. ředitel školy VŠ-ped. Čj-Vv 1 Naďa Doubravová, Mgr. zást. řed. VŠ-ped. I.stupeň 1 Andrea Pušová, Ing. tříd.uč. 1.tř. VŠ-ped. Ch 1 Kateřina Vohralíková tříd.uč.2.tř. VŠ-ped. I.stupeň 1 Marcela Banková, Mgr. tříd.uč.3.a VŠ ped. I.stupeň 1 Jana Vohralíková, Mgr. tříd.uč.3.b VŠ-ped. I.stupeň 1 Michaela Nováková, Mgr. tříd.uč.4.tř. VŠ-ped. I.stupeň 1 Veronika Danielová, Mgr. tříd.uč.5.tř. VŠ-ped I.stupeň 1 Hana Valentová, Mgr. tříd.uč.6.tř. VŠ-ped. M-Bi 1 Zdeněk Horálek, Bc. tř.uč.7.tř Eva Husáková, Mgr. tř.uč. 8. tř.. VŠ-ped. Rj-D 1 Hana Čeřovská, Mgr. tř.uč.9.tř. VP VŠ ped. Rj-D-Čj 1 Jana Záleská učitelka VŠ-ped. Bi-Ch 0,59 Luboš Bidlo, Mgr. učitel VŠ-ped. Z-D-Pg 0,59 Sonja Borovičková, Mgr. učitelka VŠ-ped. Čj-D 0,227 Blanka Nadrchalová učitelka - - 0,181 Jiřina Andrlová ved.vych.šd SŠ-ped. vychov. 1 Blanka Nadrchalová vych. ŠD SŠ-ped. vychov. 0,786 Nepedagogičtí pracovníci: Pracovník Prac. zařaz. Kvalifikace Úvazek Bc. Radomíra Kučerová hosp., pers. ekon. SŠ-ekon. 0,5 Lenka Krištofíková ekonomka SŠ-ekon. - Josef Smolík školník děl. 1 Olga Naňková uklízečka děl. 0,844 Marcela Zelenková uklízečka děl. 0,688 Gabriela Mazačová uklízečka, děl. 0,375 Vladimír Kalina vedoucí ŠJ SŠ-potr. 1 Květoslava Rajmanová kuchařka děl. 1 Eva Kubínová kuchařka děl. 1 Alena Rosenbergerová pomocná kuchařka děl. 0,375 Ve školním roce 2013/2014 zabezpečovalo chod základní školy 17 pedagogů, z toho 15 plně kvalifikovaných, 6 na 1. stupni ZŠ, 2 vychovatelky školní družiny. Nepedagogických pracovníků je 10. Úklid a správu budov zabezpečují 3 uklízečky na zkrácený úvazek a školník na plný úvazek. Na chodu školní jídelny se podílí 4 zaměstnanci vedoucí školní jídelny, 2 kuchařky a pomocná kuchařka na zkrácený pracovní úvazek. Funkce 5

6 sekretářky, hospodářky a personalistky je zabezpečena 1 osobou na zkrácený úvazek. Na dohodu o pracovním poměru škola zaměstnává 1 účetní, paní Lenku Krištofíkovou. d) Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Ve školním roce 2013/2014 bylo do prvního ročníku zařazeno 23 žáků. Všechny děti postoupily do druhého ročníku. K zápisu pro školní rok 2014/2015 se v lednu 2014 dostavilo 40 dětí. Odklad školní docházky byl na žádost rodičů a na základě předložené povinné dokumentace povolen 9 dětem. K nastoupilo do 1. třídy 30 žáků. e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků třída počet žáků vyznamenání prospěli neprospěli A B celkem

7 Vycházející žáci V letošním školním roce opustilo naší školu 11 žáků 9. ročníku. Všichni si podali přihlášky k dalšímu studiu na střední škole. Pouze jedna žákyně a jeden žák získali místo ve vybrané škole až ve druhém kole přijímacího řízení, ostatní byli přijati hned v prvním kole. Devět žáků bude studovat na střední škole a studium zakončí maturitní zkouškou. Dva žáci nastoupí na učební obor. ŠKOLA OBOR POČET ŽÁKŮ SŠ informatiky a spojů a SOU Informační technologie 1 Kolín Česká lesnická akademie Lesnictví 1 Trutnov Střední zdravotnická škola Zdravotnický asistent 1 Pardubice SPŠ elektrotechnická Pardubice Elektrotechnika 1 Střední průmyslová škola Bezpečnostně právní 4 chemická Pardubice činnost Gymnázium a SOŠ Přelouč Mechanik opravář 1 SŠ dostihového sportu a jezdectví Jezdec 1 Velká Chuchle SOU plynárenské Pardubice Mechanik instalatér. a elektrotech. zařízení 1 Výsledky soutěží Olympiáda v českém jazyce Školního kola Olympiády v českém jazyce se v letošním školním roce zúčastnilo 15 žáků z osmé a deváté třídy. Všichni se potýkali se záludnostmi mateřského jazyka, vymýšleli věty podle zadání, rozdělovali slova podle významu, opravovali nesprávné větné celky a nakonec napsali slohovou práci, příběh, který měl začínat slovy: Možná se vám už také stalo, že.. A jaké byly výsledky? 1. místo Eliška Majerčinová (8. roč.) 24 b. 2. místo Anežka Vančurová (9. roč.) 22 b. 3. místo Michaela Rozínková (8. roč.) 19 b. První dvě dívky nás měly reprezentovat v okresním kole soutěže, ale kvůli nemoci tomu tak nebylo. Dějepisná olympiáda Dějepisné olympiády s tématem Město v proměnách času se zúčastnilo sedm žáků osmé a deváté třídy. Odpovídali na otázky spojené se vznikem a historií měst. Zadaných úkolů se zhostili s následujícími výsledky: 1. místo Anežka Vančurová, 9. tř. 46 bodů 2. místo Erik Vitera, 8. tř. 36 bodů 3. místo Matěj Vondrák, 8. tř. 31 bodů Anežka a Erik splnili podmínky soutěže a získali více než 60% bodů, mohli naši školu reprezentovat v okresním kole olympiády. Tam ale okresní komise pozvala pouze Anežku. Ta ve velké konkurenci obsadila pěkné 13. místo. Hana Čeřovská 7

8 Přírodovědné soutěže Ve školním roce 2013/2014 jsme uspořádali celkem 7 školních kol různých přírodovědných soutěží. V 5 z nich naši žáci reprezentovali školu v okresních kolech v Pardubicích. Je třeba zmínit, že v těchto soutěžích jsou jejich rivaly i žáci víceletých gymnázií z Pardubic a Přelouče, a proto dobré výsledky jsou o to cennější. Tradičně nejdříve začíná už v říjnu Přírodovědný klokan - Kadet pro žáky 8. a 9. ročníků. I když se ho účastní všichni přítomní žáci obou ročníků, zatím nikdo nedosáhl požadovaný počet bodů pro postup do okresního kola. Nejlepší byl Matěj Vondrák z 8. ročníku. V listopadu jsme se poprvé zúčastnili soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR a díky Anežce Vančurové z 9. ročníku jsme byli ze všech letošních akcí nejúspěšnější. Z celkových 8000 žáků 9. tříd celé ČR se probojovala až do celostátního finále mezi 40 nejlepších. Umístila se na pěkném 33. místě a získala i hodnotné ceny. V únoru začínají olympiády - biologická a chemická. Nejlepší reprezentanti: Bi O kategorie D (6. a 7. třída) - 9. místo Štěpánka Marešová - 7. třída a kategorie C (8. a 9. třída) - 5. místo Veronika Bulíčková - 8. třída, Ch O kategorie D (9. třída) - 5. místo Anežka Vančurová. V únoru ještě vypracovali 2 žáci 9. třídy úlohy pro okresní kolo soutěže Kdo by se bál chemie, ale pro nemoc organizátorky se okresní kolo nekonalo. V posledních měsících školního roku se tradičně koná přírodovědná poznávací soutěž pro žáky třídy. Nejúspěšnější letos byla na 5. místě Kateřina Sejčková z 5. třídy a na stejném místě i žákyně Veronika Bulíčková z 8. třídy Jana Záleská Matematické soutěže Ve školním roce 2013/14 jsme se zúčastnili těchto školních kol matematických soutěží: Matematický klokan, Pythagoriáda, Matematická olympiáda. Soutěže Matematický klokan se celkem zúčastnilo 141 žáků 2. až 9. třídy. Nejlepší řešitelé školního kola: Kategorie Jméno a příjmení Body Třída CVRČEK Alex Liška 62 3.A Jakub Růžek 54 3.B Adam Petráň 53 3.B KLOKÁNEK Tomáš Pazderka Helena Erbanová Matěj Kubín BENJAMÍN Tereza A. Kolmanová Nikola Havlíčková Markéta Boháčová Viktor Jilma David Vávra KADET Petr Lorenc David Spilka Michaela Rozínková

9 Soutěže Pythagoriáda se zúčastnilo celkem 71 žáků z 5. až 8. třídy. Nejlepší řešitelé jsou: Jméno Body Třída Viktor Jilma 6 6. David Hrobař 6 6. Tereza Anna Kolmanová 4 6. David Ostříž 4 6. Andrea Kadavá 4 6. Školního kola Matematické olympiády se zúčastnili dva žáci. Do okresního kola nepostoupili. Hana Valentová Soutěž Právo pro každý den V rámci spolupráce naší školy s Městskou policií v Přelouči se zapojili žáci 8. a 9. ročníku do soutěže Právo pro každý den. Školní kolo soutěže proběhlo 10. března. Proti sobě se postavila smíšená družstva obou tříd. Vítězná družstva z 9. třídy a 8. třídy potom reprezentovala školu na okrskovém kole v Přelouči 14. dubna. Tady se lépe umístilo družstvo žáků 9. třídy ve složení Anežka Vančurová, Aneta Jeřábková, Dorota Živná a Tomáš Ruml (Dominik Sotona). Deváťáci hájili barvy naší školy 21. května v okresním kole soutěže v Pardubicích. Vzhledem k tomu že někteří žáci byli v tomto termínu na zájezdu ve Francii a A. Vančurová byla nemocná, muselo dojít ke změnám ve složení družstva. Dorota Živná, Aneta Jeřábková, Veronika Bulíčková a Tomáš Musílek (Martin Pohl) obsadili v silné konkurenci pěkné 11. místo. Hana Čeřovská Výsledky testování žáků 2. stupně I v letošním školním roce jsme pokračovali v testování znalostí a dovedností našich žáků. Do srovnávacího celorepublikového testování, které připravuje a organizuje společnost SCIO, byly zapojeny dvě třídy, osmá a devátá. Žáci 9. třídy v rámci testování s názvem Stonožka, modulu KEA psali testy z českého jazyka, matematiky, studijních předpokladů a poprvé z anglického jazyka. Z češtiny žáci dosáhli průměrných výsledků, měli je ale lepší než polovina zúčastněných škol. Výsledky odpovídaly jejich studijnímu potenciálu. V matematice a angličtině byly výsledky žáků označeny jako špičkové a zařadily školu mezi 10% nejúspěšnějších škol. Studijní potenciál žáků byl využíván velice dobře a žáci pracovali nad svoje možnosti. Extrémních výsledků, tj. vysoce nadprůměrných až špičkových, dosáhli v matematice čtyři žáci, v anglickém jazyce také čtyři žáci a v testu studijních předpokladů jedna žákyně. Součástí hodnocení byly zprávy pro jednotlivé žáky, které jim ukázaly jejich posun ve studiu po dobu výuky na 2. stupni ZŠ. Osmáci plnili úkoly v rámci projektu Dovednosti pro život. Testování bylo zaměřeno na řešení problémů, sociálně-personální a komunikativní dovednosti a práce s informacemi. Podle dosažených výsledků v jednotlivých částech testu dosahovali potom žáci pěti úrovní: začátečník, průzkumník, objevitel, profík a specialista. Nejméně začátečníků a nejvíce specialistů máme v oblasti práce s informacemi. Tady byly výsledky žáků nejlepší. Přínosem pro každého žáka bylo určitě i hodnocení s radou, jak na sobě pracovat dál a vylepšit svoje výsledky. Hana Čeřovská 9

10 Ekologická výchova ve školním roce 2013/ 2014 Druhý rok jsme pokračovali v ekologické výchově podle připraveného dlouhodobého plánu. Zaměřili jsme se tentokrát na živou přírodu. Na nástěnce se vystřídalo mnoho zajímavých výtvarných prací, které zobrazovaly proměny přírody v různých ročních obdobích, živočichy žijící u nás i v jiných zemích. Příroda se promítla také do slohových prací. Žáci prvního stupně navštívili farmu Apolenka v Pardubicích, kde se zúčastnili několika programů zaměřených na domácí zvířata. Navštívili jsme také záchrannou stanici Pasíčka v Proseči, prohlédli jsme si expozici živočichů a zúčastnili se programu o sovách. V únoru nás navštívili lektoři z Palety s pěti zajímavými programy, které se dětem velmi líbily. Nezapomněli jsme ani na další oblasti ekologie. S programem Tonda Obal na cestách jsme si připomněli správné třídění odpadů, v rámci Recyklohraní jsme sbírali baterie, elektrozařízení a mobilní telefony. Za nasbírané body jsme koupili badmintonové pálky do hodin TV. Proběhly také dva sběry starého papíru a sběr plastových víček. V okrasné zahradě jsme rozmístili informační tabulky k rostlinám a žáci se zapojili do pravidelné údržby pozemku pletí, hrabání listí, stříhání dřevin. Ve své práci pokračoval také Ekotým, jeho členové samostatně hodnotili třídy pro soutěž Nejlepší tříditelé, připravili spolu se školní družinou oslavy Dne Země a uspořádali finanční sbírku na nákup školních pomůcek pro partnerskou školu v Keni. Zapojili jsme se do soutěže Zelený Pardoubek, která hodnotí práci škol v oblasti ekologie. Výsledky budou vyhlášeny v říjnu Andrea Pušová Den Země výtvarná dílna 10

11 Zhodnocení projektu zdravé výživy za školní rok 2013/2014 Ve školním roce 2013/14 pokračovala naše škola v projektech pro podporu zdravého životního stylu s názvem Ovoce do škol a Školní mléko. Oba projekty jsou schváleny vládou a na naší škole fungují již několik let. Na projektu Školní mléko dlouhodobě spolupracujeme s firmou Laktea, o.p.s., jejíž prostřednictvím se k žákům I. i II. stupně dostává dotované školní mléko v různých příchutích a také výběr nedotovaných výrobků, např. müsli tyčinek, trubiček, bezlepkových sušenek apod. V projektu Ovoce do škol proběhla v září 2013 zásadní změna, kdy jsme se rozhodli oslovit jiného dodavatele ( BOVYS, s.r.o.). S touto firmou budeme spolupracovat i nadále. Žáci I. stupně tak dostávají každý týden ve stanovený den čerstvé ovoce, zeleninu, ovocné či zeleninové šťávy (samozřejmě bez konzervantů, přidaných cukrů a soli) a jejich dodání je bezplatné. V průběhu celého školního roku se pak snažíme o podporu efektivnosti projektů zdravé výživy. Připravujeme se žáky zdravé svačinky, pěstujeme bylinky, učíme se poznávat jednotlivé odrůdy apod. Všechny tyto činnosti pronikají do různých vyučovacích předmětů (M, Čj, Vv, Pč, Prv, Př) a děti se učí, jak zdravě jíst, co je pro naše tělo prospěšné, jak si uspořádat svůj denní režim. V neposlední řadě nezapomínáme zdůraznit význam pohybových činností v životě našich žáků. V lednu 2014 jsme oslovili společnost ADRA, která pro žáky celé školy uspořádala výukové programy, které se mimo jiné také týkaly potravin a způsobu života lidí v cizích zemích. Uvedené projekty jsou na naší škole již pevně zavedené a fungují dobře, chceme se jim tedy věnovat i v příštích letech. Veronika Danielová 11

12 Logopedické chvilky Na naší základní škole pracují s dětmi, které mají problémy s výslovností, dvě logopedické asistentky. Pravidelně se s přihlášenými dětmi scházejí v kroužku LOGOPEDICKÉ CHVILKY. Zde společně trénují artikulační cviky, obratnost mluvidel, rozvoj slovní zásoby, učí se jednoduché říkanky a básničky, pracují s dechem, sluchem i motorikou. Velmi přínosná je spolupráce s logopedkou Mgr. Bažantovou, která přímo za námi do školy jezdí, provádí nejenom prvopočáteční logopedické vyšetření dětí, ale nadále sleduje jejich pokroky v řeči a doporučuje další postupy, které vedou k potřebnému zlepšení. Veronika Danielová, Jana Vohralíková f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Minimální preventivní program -hodnocení školního roku 2013/2014 Minimální preventivní program je součástí Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělání Tvoříme a žijeme spolu, platnost od Je součástí výchovy a vzdělávání žáků po celou dobu povinné školní docházky. Účastní se ho učitelé, žáci, rodiče i odborníci. Naší snahou a přáním je vybavit žáky schopností, vůlí a rozumovými předpoklady, aby se ubránili negativním psychickým vlivům a nátlakům nejrůznějších part, sekt i jednotlivců, všem návykovým látkám a rizikovému chování v celé šíři. Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 byl zaměřen na organizování volného času žáků prostřednictvím zájmových kroužků, sportovních soutěží, kulturních a poznávacích akcí, besed, přednášek a dalších aktivit pro rozvoj povědomí sociálního cítění a omezení rizikových forem jednání. Program: Normální je nekouřit Tento program, který v průběhu roku plnili žáci I. stupně, je zaměřen na komplexní podporu zdravého životního stylu a prevenci kouření u dětí mladšího školního věku (7 11 let). třída téma metody, formy 1. Lidské tělo Pohyb a trávení volného času omalovánky, čtení příběhů, DVD, beseda 2. Chci být zdravý I já mohu pomoci beseda, výtvarná činnost vyprávění, sloh 3. A, B Sebepoznání - můj erb Správná výživa beseda, výtvarné zpracování příběh veverky Věrky o Tondovi, pracovní list, interaktivní tabule 4. Sebepojetí Pasivní, agresivní, asertivní chování diskuze, hra: Co se mi na mně líbí a jak mně vidí ostatní, pracovní list, informační leták proti kouření 5. Historie kouření, alkoholu doplňovačky, křížovky, klady a Školní družina zápory hra, dotazník Prevence kouření a návykových látek beseda, výtvarné zpracování- plakát 12

13 Společnost ADRA připravila pro děti I. stupně vzdělávací programy o získávání a dovozu potravin: 1., 3., 5. tř. Daleká cesta čokolády 2., 4. tř. Daleká cesta banánů Zásady zdravého životního stylu si žáci osvojovali i v průběhu výuky: 1., 2., 3. tř. Zásady správného stravování, Vitamíny, Příprava zdravé svačinky 4. tř. Potravinová pyramida, Ovlivnění reklamou 5. tř. Poruchy příjmu potravy (anorexie, bulimie) Program: Zdravé zuby Tento celoplošný výukový program péče o chrup je primárně určený pro děti I. stupně ZŠ. Naše škola je do programu zapojena již několik let. Umožňuje tak dlouhodobě působit na postoje dětí k péči o své zuby. Program: Protidrogové aktivity a sociálně patologické jevy Žáci tř. Spolupráce s Městskou policií Přelouč 1tř. 2tř. 3tř. 4.tř. 5.tř. 6.tř. 7.tř. 8.tř. 9.tř. Ochrana zdraví Dopravní výchova Šikana, Dopravní výchova Internetová komunikace, Šikana, DV na dopravním hřišti v Přelouči Rodinné právo, DV na dopravním hřišti v Přelouči Právo a morálka Přestupky Trestné činy, příprava na soutěž Právo na každý den Příprava na soutěž Právo na každý den Své znalosti v oblasti dopravních předpisů a značek si děti ověřovaly také na škole v přírodě a při sportovním dnu, kterého se zúčastnili žáci všech ročníků. Školní družina Témata: Jak předcházet úrazům. Co nás může ohrozit (modelové situace- kontakt s cizí osobou). Koloběžkové závody. Činnost školního parlamentu Jsme rádi, že činnost školního parlamentu úspěšně pokračuje. V průběhu školního roku zástupci tříd zorganizovali tyto akce: 13

14 1. Vánoční desetiboj: pro žáky II. stupně 2. Sbírka: adopce klokana (zapojili se žáci všech ročníků), výlet do ZOO Praha 3. Sbírka víček pro Lucinku: tato sbírka trvá již druhým rokem 4. Středeční obědy: školní kuchyně vaří každou středu na přání dětí Při svých schůzkách také projednávali chování žáků, vztahy mezi spolužáky a celkové klima třídy. Z pohledu dětí nebyly shledány žádné důvody k šetření šikany, kyberšikany či jiného patologického chování spolužáků. Třídní projekty v oblasti prevence V tomto školním roce se učitelé více zaměřili na práci se třídou, na budování pozitivních vztahů. Žáci pracovali ve skupinách, učili se vést diskuzi, vyjadřovat své názory, reagovat na kritiku, přijímat odpovědnost za svá rozhodnutí, naslouchat druhým. Téma: 1. Jsme kamarádi: 1. tř. (řešení vztahů ve třídě a školní družině, kreslení obrázku kamaráda, čtení příběhu z knihy Honzíkova cesta Ve škole). 2. Dobrý anděl: 1. tř. (vztahy v rodině, jak pomáhat rodičům a prarodičům, kreslení obrázku anděla). 3. Vztahy mezi lidmi: 2. tř. (scénky, kolektivní práce, hry na stmelení kolektivu) 4. Zvládání vlastní emocionality: 2. tř. (vyprávění, hry, výtvarná činnost) 5. Tváří v tvář: 3. tř. (preventivní hra na budování pozitivních vztahů v třídním kolektivu) 6. Kdybych měl čarovnou hůlku: 3. tř. (vyjádření svého přání) 7. Přátelství: 5. tř.(z. Svěrák Neopouštěj staré známé četba, diskuze o vlastnostech lidí) 8. Rodina: 6. tř. (komunikace v různých situacích, řešení konfliktů nenásilným způsobem) Prevence v oblasti šikany, kyberšikany a nevhodného seznamování na internetu Nevhodné chování žáků se nejčastěji řešilo v 6. třídě. Do kolektivu přibyli 2 noví žáci, kteří na sebe poutali pozornost i hrubým chováním ke spolužákům. Všechny přestupky byly řešeny domluvou, zápisem do žákovské knížky a oběma žákům byla snížena známka z chování. Opakované nevhodné chování se žáky řešila třídní učitelka, výchovná poradkyně, pozváni byli i zákonní zástupci žáků. Situace ve třídě se zklidnila, v oblasti prevence se s touto třídou bude pracovat i nadále. 7. tř. hry na zjišťování klimatu ve třídě, diagnostika třídy 3. B Strom přátelství (postavení jedinců ve třídě) 4. tř. řešení problémů se žáky v důsledku ubližování a posmívání 5. tř. Keltský stromový kalendář (posouzení vlastního já), prevence šikany pracovní list, slohová práce žáků na téma Moje třída 1. tř. Počítač a já bezpečný internet (beseda, interaktivní tabule, krátký film) ŠD Mediální výchova (vhodné a nevhodné pořady pro děti), Poraď si v každé situaci (první pomoc, linka důvěry) Ukaž, jak vidíš internet komiks, výtvarná soutěž (Sdružená linka bezpečí) Absence žáků V letošním školním roce byla zjištěna neomluvená absence u dvou žáků. Oběma byla snížena známka z chování. Schránka důvěry Ve schránce důvěry, kterou mají žáci k dispozici ve škole, ale i v obou odděleních ŠD, se během roku objevily pouze dva podněty, které jsme řešili domluvou. 14

15 Zájmové aktivity žáků Během školního roku 2013/2014 pracovalo na naší škole 17 zájmových kroužků keramický, dovedné ruce, němčina pro malíčky, NJ hrou, AJ hrou, AJ hrou pro pokročilé, taneční a tanečně pohybový, pěvecký sbor Myšáci, sportík, sportovní hry, dramatický, logopedické chvilky, a při ŠD kroužek keramický, flétnička, orientální tance a florbal. Do naší školy také pravidelně jezdila paní učitelka ze ZUŠ Přelouč, která vyučovala hru na keyboard, na klavír a hudební nauku. Děti také navštěvovaly kroužky pořádané jinými organizacemi v naší obci (např. kroužek fotbalový, rybářský, hasičský, aikido nebo oddíl všestrannosti). Jsme rádi, že se opět podařilo zajistit širokou nabídku volnočasových aktivit, které děti se zájmem navštěvovaly. Do budoucna bychom se chtěli zaměřit více na nabídku sportovních aktivit, které by mohly využívat i starší děti. Program Normální je nekouřit Marcela Banková Ve školním roce se naše ZŠ Řečany nad Labem opět zapojila do projektu Normální je nekouřit. Tento program byl realizován v 1., 2., 3., 4. a 5. ročníku (120 žáků). Děti z 1.stupně ZŠ se během školního roku zábavnou formou seznamují s následky kouření a o účinné prevenci tak, aby byly schopny uchovat si své zdraví i v dospělém věku. Program je zaměřený na komplexní podporu zdravého životního stylu a prevenci kouření u dětí mladšího školního věku. Jana Vohralíková Hodnocení aktivit v poskytování poradenských služeb Naše škola velice dobře spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Pardubicích při včasném diagnostikování vývojových poruch učení nebo poruch chování u žáků i při následných kontrolních šetřeních. Ve školním roce 2012/2013 bylo ve škole evidováno 23 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Všechny děti s vývojovou poruchou učení byly v péči pěti vyškolených dyslektických asistentek. Velmi dobrá spolupráce se rozvíjela s OSPOD v Přelouči i s Městskou policií Přelouč, která připravila pro všechny třídy besedy na daná témata a děti s ní mohly vyzkoušet i nové přeloučské dopravní hřiště. Výchovná poradkyně získávala nové poznatky na různých akcích pořádaných vzdělávacími agenturami (CCVJ, NIDV), účastnila se seminářů organizovaných PPP Pardubice. Škola se zapojila do projektu Pardubického kraje TECHNOhrátky. Hlavním cílem projektu je podpora technických profesí a řemesel a zvýšení zájmu o technická povolání u žáků základních škol. V rámci projektu se mohou žáci seznámit s některými školami a učilišti v kraji. Z jarní nabídky jsme si nevybrali, ale projekt pokračuje i v příštím roce, kdy budou uskutečněny exkurze do bližších škol. V rámci výchovného a karierového poradenství bylo uskutečněno několik akcí pro žáky školy. Například žáci 8. a 9. ročníku navštívili výstavu škol Schola Bohemia v pardubickém Ideonu, kde se seznámili s širokou nabídkou oborů na školách převážně v Pardubickém kraji. Deváťáci potom získávali nové informace o uplatnění jednotlivých profesí na trhu práce na Úřadu práce v Pardubicích. Chlapci deváté třídy se účastnili technické soutěže na SOUT v 15

16 Přelouči. Na návštěvě Hotelové školy Bohemia v Chrudimi si žáci 8. a 9. třídy nejen prohlédli celou školu, ale seznámili se zásadami stolování, chování v restauraci a vše si vyzkoušeli v praxi při konzumaci oběda připraveného studenty školy. Žáci 9. ročníku navštívili v Pardubicích velice zajímavou přednášku MUDr. Koláře s názvem Láska ano, děti ještě ne. Žáci 8. a 7. ročníku si mohli na vlastní kůži vyzkoušet, jak se žije lidem s hendikepem s poškozením zraku nebo pohybového aparátu. Zážitkový seminář pro ně připravili členové Abilympijské asociace v Pardubicích, kteří přivezli s sebou k vyzkoušení různé pomůcky, které slouží hendikepovaným. Výchovná poradkyně také organizovala testování žáků třídy. Žáci se zapojili do testování od firmy SCIO. Naše škola velice dobře spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Pardubicích při včasném diagnostikování vývojových poruch učení nebo poruch chování u žáků i při následných kontrolních šetřeních. Ve školním roce 2013/2014 bylo ve škole evidováno až 26 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Všechny děti s vývojovou poruchou učení byly v péči pěti vyškolených dyslektických asistentek. Velmi dobrá spolupráce se rozvíjela s OSPOD v Přelouči i s Městskou policií Přelouč. Policisté připravili pro všechny třídy besedy na zadaná témata a děti mohly vyzkoušet i nové přeloučské dopravní hřiště. Výchovná poradkyně získávala nové poznatky na různých akcích pořádaných vzdělávacími agenturami (CCV, NIDV), účastnila se seminářů organizovaných PPP Pardubice. Škola se zapojila do projektu Pardubického kraje TECHNOhrátky. Hlavním cílem projektu je podpora technických profesí a řemesel a zvýšení zájmu o technická povolání u žáků základních škol. V rámci projektu se mohou žáci seznámit s některými školami a učilišti v kraji. Z jarní nabídky jsme si nevybrali (nejdříve kvůli pro nás nevýhodným podmínkám, později pro rychlou obsazenost), ale projekt pokračuje i v příštím roce, kdy budou uskutečněny exkurze i do bližších škol. V rámci výchovného a karierového poradenství bylo uskutečněno několik akcí pro žáky školy. Například žáci 8. a 9. ročníku navštívili výstavu škol Schola Bohemia v pardubickém Ideonu, kde se seznámili s širokou nabídkou oborů na školách převážně v Pardubickém kraji. Žáci deváté třídyi potom získávali nové informace o uplatnění jednotlivých profesí na trhu práce na Úřadu práce v Pardubicích. Chlapci deváté třídy se účastnili technické soutěže na SOUT v Přelouči. Výchovná poradkyně také organizovala testování žáků 8 a 9. třídy. Žáci se zapojili do testování od firmy SCIO. Hana Čeřovská 16

17 g) Další vzdělávání pedagogických pracovníků Do DVPP se zapojila většina pedagogů školy. Pedagogové se řídí Směrnicí ředitele školy k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků. Plánování akcí probíhá v pololetních cyklech dle nabídkových katalogů vzdělávacích institucí. Pedagogům je ze strany vedení dána volnost v plánování školení dle jejich aprobace a zaměření. Všechny účasti na seminářích a školeních se příznivě odrážejí ve výchovně vzdělávacím procesu. Studium Účastník Název akce Studium pro výchovné poradce Specializovaná činnost prevence sociálně patologických jevů Specializovaná činnost specializovaná činnost v oblasti environmentální výchovy Studium k prohlubování odborné kvalifikace Čeřovská Banková Pušová Vohralíková K. Banková M. Vohralíková J. Danielová V. Nováková M. Záleská J. Čeřovská H. Valentová H. Pušová A. Andrlová J. Nadrchalová B. Hozáková H. Šupová P. Semináře pro výchovné poradce Praktické řešení šikany ve škole Seminář pro koordinátory EVVO Komunikativní výuka angličtiny Zdravotník zotavovacích akcí dle akreditace MŠMT Hrajeme si v matematice Vánoční čarování, opět něco nového Logopedická prevence v předškolním věku Motivační hry pro podporu a rozvoj čtenářství Logopedická prevence v předškolním věku S hudbou? S hudbou! Co děti potřebují, aby byly šťastné Proč jsou děti stále více agresivní - a co s tím? Management školní třídy Počítač jako pomocník (nejen) při výuce matematiky Hrajeme si v matematice Proč jsou děti agresivní Přírodovědné hry, soutěže a náměty Pohybové a psychosomatické hry v ŠD Moderní metody výuky hry na zobcovou flétnu Výuka TV a školní legislativa Od hlavy až k patě v pohybu, jak naučit vnímat a ovládat své tělo Řízení MŠ v kostce Jak si inovovat či vylepšit svůj školní vzdělávací program Vzdor a tvrdohlavost u 17

18 Knížková H. předškolních dětí Předčtenářská gramotnost v MŠ h) Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Naďa Doubravová Škola stále spolupracuje s různými zájmovými organizacemi, které pracují s mládeží, a umožňuje jim provozování činnosti přímo v objektech či areálu školy (např. sportovní činnost TJ Sokol, fotbalové tréninky žáků, aikido apod.). Samotní učitelé věnují vedení zájmových aktivit také velmi mnoho času. Přehled zájmových kroužků: Keramický kroužek, Taneční kroužek, Tanečněpohybový kroužek, Němčina pro malíčky, Německý jazyk hrou, Dramatický kroužek, Logopedické chvilky, Dovedné ruce, Sportík, anglický jazyk hrou, anglický jazyk hrou pro 1. třídu, Pěvecký sbor pro 2. stupeň, Sportovní hry Všichni žáci 1. stupně (kromě 4. třídy) se měli možnost zúčastnit týdenního tuzemského ozdravného pobytu. Pro žáky 3. tříd se uskutečnil v Hořelci (penzion U Čtyřlístku), 4. třída byla v Dolní Malé Úpě a 1. třída v Proseči u Skutče. Proškolené logopedické asistentky se věnovaly nápravě řeči dětí. Uskutečnil se již 14. ročník tradičního Vánočního turnaje ve šplhu, který organizují pedagogové 1. stupně se zástupkyní ředitele školy a na nějž se sjíždějí také žáci z okolních škol. Velmi úspěšnou akcí je již 10. rokem pořádaný Řečanský slavík, pěvecká soutěž, které se mohou zúčastnit žáci v kategoriích 1. i 2. stupně, a to jednotlivci i skupiny. Na účastníky vždy čekají nejen příjemné zážitky, ale i milé a hodnotné ceny. Během roku se konalo nespočet dalších akcí, jako jsou exkurze, výlety, návštěvy divadla, besídky, společná vystoupení k různým výročím apod. Jednu z nejvýraznějších kulturních aktivit vyvíjejí žáci pěvecko-dramatického kroužku, kteří pod vedením paní učitelky S. Borovičkové nastudují každým rokem novou divadelní hru se zpěvy, s níž se pak prezentují v rámci školy i na jiných veřejných vystoupeních. Ve škole je velmi aktivní pěvecký sbor Myšáci pod vedením paní učitelky M. Novákové a paní učitelky K. Vohralíkové. Účastní se nejen všech kulturních akcí na půdě školy, ale zpívá i pro veřejnost na obecních akcích a úspěšně si vede i na sborových soutěžích. Ve školním roce 2013/2014 se také uskutečnil čtyřdenní poznávací zájezd do Paříže, kterého se pod vedením zástupkyně ředitele N. Doubravové a pana učitele Z. Horálka mohli zúčastnit dobrovolníci z 2. stupně. 18

19 Velmi bohatý, pestrý a různorodý je program školní družiny (viz příloha). Vždy v době konání rodičovských schůzek škola vydává Školní zpravodaj. Dále je činnost školy prezentována i v rámci Řečanského zpravodaje, který vydává Obec Řečany n. L. Aktuálně jsou občané informováni o dění ve škole i formou zpráv ve 2 školních vitrínách v obci a na webových stránkách školy. Informace o některých školních aktivitách jsou publikovány také v krajském a celostátním tisku. Velmi úzce spolupracujeme s rodičovskou organizací (Společnost přátel ZŠ a MŠ Řečany nad Labem). Při příležitosti konání tradičního školního plesu vystupují žákyně tanečního kroužku. Tradičně úspěšnými akcemi jsou každoroční sběry odpadového papíru. Občané Řečan n. L. již předem s touto činností školy počítají a děti se velmi aktivně účastní jak svozu papíru, tak pomoci při organizaci sběru. Nejlepší z nich se pak za odměnu účastní jednodenního výletu. Již několik let naše škola organizuje sbírku na podporu a pomoc Projektu CHRPA, která se zabývá výcvikem koní pro hiporehabilitaci. Přehled činnosti Školního parlamentu ve školním roce 2013/2014 Jako každý rok školní parlament zahájil činnost doplňkovými volbami, při kterých byli nahrazeni bývalí žáci 9. ročníku novými členy. Na první schůzce byly rozděleny jednotlivé funkce a doplněn a schválen nový řád ŠP. Schůzky probíhaly pravidelně dvakrát měsíčně a při přípravě jednotlivých akcí i častěji. Od října jsme navázali spolupráci se školní jídelnou, při které žáci spolu s vedením jídelny navrhovali středeční jídelníčky. V průběhu této akce se členové parlamentu velmi zdokonalili v její organizaci. V prosinci jsme uspořádali třetí ročník Vánočního turnaje o putovní pohár pro žáky tříd. Akce se zdařila, všichni si zasoutěžili, zafandili a pobavili se. Protože bylo před Vánocemi, každý si odnesl i malý dárek z tomboly. 19

20 Zúčastnili jsme se i Vánočních dílen s rodiči. Členové parlamentu se nejen podíleli na přípravách, ale i aktivně pomáhali během jejich konání. V druhém pololetí jsme uspořádali dobrovolnou sbírku k adopci zvířátka ze ZOO v Praze. Do této sbírky přispěli žáci i zaměstnanci. Celkem bylo vybráno Kč. Při hlasování se žáci rozhodli pro adopci klokana Bennettova. Jako poděkování jsme od ZOO obdrželi volné vstupenky a další materiály (časopis, CD). V červnu jsme uspořádali výlet do ZOO, kterého se zúčastnili nejenom členové parlamentu, ale i další žáci, kteří přispěli. Výlet se vydařil, vyhledali jsme naše adoptivní zvířátko a našli naši školu na děkovné tabuli. Celý školní rok jsme dále pokračovali v podpoře malé Lucinky. Na konci prvního pololetí jsme odevzdali další pytle s víčky. Při předání nás maminka Lucinky informovala o pokrocích, které Lucinka udělala díky rehabilitačnímu cvičení, na které naší sbírkou přispíváme. Opět jsme měli krásný pocit, že můžeme pomoci. Tato spolupráce pokračuje i nadále. Eva Husáková, Hana Valentová i) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2013/2014 na naší škole kontrola ČŠI neproběhla. Viz příloha j) Základní údaje o hospodaření školy 20

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem. Rámcový plán práce. školní rok 2016/2017

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem. Rámcový plán práce. školní rok 2016/2017 Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem Rámcový plán práce školní rok 2016/2017 Organizace školního roku Zahájení školního roku čtvrtek 1. září 2016 Podzimní prázdniny středa 26. října a čtvrtek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2015/2016 Zpracovala Mgr. Sylva Bártová. OBSAH 1 ÚVOD A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 3 3 RÁMCOVÝ

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2016/2017 Škola: ZÁKLADNÍ

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Borkovany, okres Břeclav, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 Zpracovala: RNDr. Michaela Bubíková V Borkovanech 29. 9. 2015

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín. Adresa: Vilémov 140. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín. Adresa: Vilémov 140. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín Adresa: 407 80 Vilémov 140 Identifikátor školy: 600 076 202 Termín konání inspekce: 25. -

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Koordinace preventivních

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

Výroční zpráva ZŠ Řevnice

Výroční zpráva ZŠ Řevnice Výroční zpráva ZŠ Řevnice školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1. Název, sídlo, zřizovatel, školská rada 1.2. Charakteristika školy 2. Přehled oborů vzdělání 2.1. učební plan pro 1.stupeň

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2014 2015 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2014 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Název školy: Základní škola Hnátnice,okres Ústí nad Orlicí Adresa: Hnátnice 253 IČO : 70984913 Telefon: 465 548112 E-mail : zs.hnatni@worldonline.cz Škola sdružuje:

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní oblasti: 1. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY - stát se místem, kde žáci naleznou možnost

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ZÁSTUPCE ŘEDITELE: VÝCHOVNÝ PORADCE: ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE: KOORDINÁTOR ICT: KOORDINÁTOR ŠVP: KOORDINÁTOR EVVO: ZO ČMOS: POVĚŘENÁ

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek pro školy a školská zařízení OKRESU ZLÍN ZŠ Vlachovice, okres Zlín, příspěvková organizace 763 24 Vlachovice

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Hartvíkovice, příspěvková organizace Hartvíkovice 90,

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Hartvíkovice, příspěvková organizace Hartvíkovice 90, Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Hartvíkovice, příspěvková organizace Hartvíkovice 90, 675 76 Motto: V každém člověku je skryta rolnička, která zazní třeba nesměle,

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu vzdělávání na naší škole, a to prostřednictvím zkvalitnění a zefektivnění

Více