Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem Školní rok 2013/2014

2 Obsah: Základní údaje o škole 3 Přehled učebních plánů 4 Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 5 Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 6 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 12 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 17 Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 18 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 20 Základní údaje o hospodaření školy Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 21 Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 22 Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 23 Příloha 1 Základní údaje o hospodaření školy za rok 2013 Příloha 2 Činnost školní družiny ve školním roce 2013/2014 Příloha 3 Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014 2

3 a) Základní údaje o škole Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem je od roku 1995 integrovaným právním subjektem, který sdružuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu (dvě pracoviště, pro MŠ a pro ZŠ). Obec Řečany nad Labem je spádovou oblastí pro některé z okolních obcí, čemuž odpovídá i velikost a kapacita školy. V té je počítáno zhruba s počtem 250 žáků. Budovy ZŠ, MŠ a ŠJ jsou zateplené. Rekonstrukci zajistil zřizovatel školy s přispěním dotací EU. V areálu školy stojí samostatná budova tělocvičny, dostatečně prostorné školní hřiště (travnaté na kopanou, asfaltové pro vybíjenou, odbíjenou a samostatně později vybudované na basketbal, štěrkový běžecký ovál, pískové doskočiště, betonový pingpongový stůl, školní pozemek s bylinkovou a okrasnou zahradou a plochy osázené stromy. Základní škola je organizována jako úplná s druhým stupněm. Zřizovatelem školy je Obec Řečany nad Labem. zařízení ZŠ počet tříd (oddělení) kapacita počet žáků ZŠ MŠ ŠD ŠJ-ZŠ Identifikátor zařízení: Adresa školy: ZŠ a MŠ Řečany n. L., Školní 227, Právní forma: příspěvková organizace IČO: Zřizovatel: Obec Řečany nad Labem Ředitel školy: Zástupce ředitele: Mgr. Tomáš Zemánek Mgr. Naďa Doubravová Kontakty: telefon: www stránky: Školská rada: Školská rada byla zřizovací listinou ustavena k Skládá se ze 2 zástupců pedagogického sboru, 2 zástupců Obce Řečany n. L. a 2 zástupců rodičů. Členové se scházejí nejméně dvakrát za rok k projednání aktuálních problémů. Členy jsou za ZŠ N. Doubravová (předsedkyně školské rady) a J. Vohralíková, z řad rodičů K. Teplá a A. Navrátilová, zástupci obce pak I. Urválková a M. Švejk. 3

4 b) Přehled učebních plánů Všechny třídy se učily podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Žijeme a tvoříme spolu, který sestavil kolektiv našich pedagogů pro účely výuky v podmínkách odpovídajících škole dle Rámcového vzdělávacího programu, obor vzdělávání C01 Základní škola. předmět ročník Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Matematika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Informatika Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Výchova ke zdraví Hudební výchova Výtvarná výchova Pracovní činnosti Volitelné předměty Tělesná výchova Týdenní dotace Volitelné předměty: 7. ročník mediální výchova 8. ročník praktika z chemie, praktika z přírodopisu 9. ročník společenskovědní seminář 4

5 c) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Pedagogičtí pracovníci: Pracovník Prac. zařaz. Kvalifikace Aprobace Úvazek Tomáš Zemánek, Mgr. ředitel školy VŠ-ped. Čj-Vv 1 Naďa Doubravová, Mgr. zást. řed. VŠ-ped. I.stupeň 1 Andrea Pušová, Ing. tříd.uč. 1.tř. VŠ-ped. Ch 1 Kateřina Vohralíková tříd.uč.2.tř. VŠ-ped. I.stupeň 1 Marcela Banková, Mgr. tříd.uč.3.a VŠ ped. I.stupeň 1 Jana Vohralíková, Mgr. tříd.uč.3.b VŠ-ped. I.stupeň 1 Michaela Nováková, Mgr. tříd.uč.4.tř. VŠ-ped. I.stupeň 1 Veronika Danielová, Mgr. tříd.uč.5.tř. VŠ-ped I.stupeň 1 Hana Valentová, Mgr. tříd.uč.6.tř. VŠ-ped. M-Bi 1 Zdeněk Horálek, Bc. tř.uč.7.tř Eva Husáková, Mgr. tř.uč. 8. tř.. VŠ-ped. Rj-D 1 Hana Čeřovská, Mgr. tř.uč.9.tř. VP VŠ ped. Rj-D-Čj 1 Jana Záleská učitelka VŠ-ped. Bi-Ch 0,59 Luboš Bidlo, Mgr. učitel VŠ-ped. Z-D-Pg 0,59 Sonja Borovičková, Mgr. učitelka VŠ-ped. Čj-D 0,227 Blanka Nadrchalová učitelka - - 0,181 Jiřina Andrlová ved.vych.šd SŠ-ped. vychov. 1 Blanka Nadrchalová vych. ŠD SŠ-ped. vychov. 0,786 Nepedagogičtí pracovníci: Pracovník Prac. zařaz. Kvalifikace Úvazek Bc. Radomíra Kučerová hosp., pers. ekon. SŠ-ekon. 0,5 Lenka Krištofíková ekonomka SŠ-ekon. - Josef Smolík školník děl. 1 Olga Naňková uklízečka děl. 0,844 Marcela Zelenková uklízečka děl. 0,688 Gabriela Mazačová uklízečka, děl. 0,375 Vladimír Kalina vedoucí ŠJ SŠ-potr. 1 Květoslava Rajmanová kuchařka děl. 1 Eva Kubínová kuchařka děl. 1 Alena Rosenbergerová pomocná kuchařka děl. 0,375 Ve školním roce 2013/2014 zabezpečovalo chod základní školy 17 pedagogů, z toho 15 plně kvalifikovaných, 6 na 1. stupni ZŠ, 2 vychovatelky školní družiny. Nepedagogických pracovníků je 10. Úklid a správu budov zabezpečují 3 uklízečky na zkrácený úvazek a školník na plný úvazek. Na chodu školní jídelny se podílí 4 zaměstnanci vedoucí školní jídelny, 2 kuchařky a pomocná kuchařka na zkrácený pracovní úvazek. Funkce 5

6 sekretářky, hospodářky a personalistky je zabezpečena 1 osobou na zkrácený úvazek. Na dohodu o pracovním poměru škola zaměstnává 1 účetní, paní Lenku Krištofíkovou. d) Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Ve školním roce 2013/2014 bylo do prvního ročníku zařazeno 23 žáků. Všechny děti postoupily do druhého ročníku. K zápisu pro školní rok 2014/2015 se v lednu 2014 dostavilo 40 dětí. Odklad školní docházky byl na žádost rodičů a na základě předložené povinné dokumentace povolen 9 dětem. K nastoupilo do 1. třídy 30 žáků. e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků třída počet žáků vyznamenání prospěli neprospěli A B celkem

7 Vycházející žáci V letošním školním roce opustilo naší školu 11 žáků 9. ročníku. Všichni si podali přihlášky k dalšímu studiu na střední škole. Pouze jedna žákyně a jeden žák získali místo ve vybrané škole až ve druhém kole přijímacího řízení, ostatní byli přijati hned v prvním kole. Devět žáků bude studovat na střední škole a studium zakončí maturitní zkouškou. Dva žáci nastoupí na učební obor. ŠKOLA OBOR POČET ŽÁKŮ SŠ informatiky a spojů a SOU Informační technologie 1 Kolín Česká lesnická akademie Lesnictví 1 Trutnov Střední zdravotnická škola Zdravotnický asistent 1 Pardubice SPŠ elektrotechnická Pardubice Elektrotechnika 1 Střední průmyslová škola Bezpečnostně právní 4 chemická Pardubice činnost Gymnázium a SOŠ Přelouč Mechanik opravář 1 SŠ dostihového sportu a jezdectví Jezdec 1 Velká Chuchle SOU plynárenské Pardubice Mechanik instalatér. a elektrotech. zařízení 1 Výsledky soutěží Olympiáda v českém jazyce Školního kola Olympiády v českém jazyce se v letošním školním roce zúčastnilo 15 žáků z osmé a deváté třídy. Všichni se potýkali se záludnostmi mateřského jazyka, vymýšleli věty podle zadání, rozdělovali slova podle významu, opravovali nesprávné větné celky a nakonec napsali slohovou práci, příběh, který měl začínat slovy: Možná se vám už také stalo, že.. A jaké byly výsledky? 1. místo Eliška Majerčinová (8. roč.) 24 b. 2. místo Anežka Vančurová (9. roč.) 22 b. 3. místo Michaela Rozínková (8. roč.) 19 b. První dvě dívky nás měly reprezentovat v okresním kole soutěže, ale kvůli nemoci tomu tak nebylo. Dějepisná olympiáda Dějepisné olympiády s tématem Město v proměnách času se zúčastnilo sedm žáků osmé a deváté třídy. Odpovídali na otázky spojené se vznikem a historií měst. Zadaných úkolů se zhostili s následujícími výsledky: 1. místo Anežka Vančurová, 9. tř. 46 bodů 2. místo Erik Vitera, 8. tř. 36 bodů 3. místo Matěj Vondrák, 8. tř. 31 bodů Anežka a Erik splnili podmínky soutěže a získali více než 60% bodů, mohli naši školu reprezentovat v okresním kole olympiády. Tam ale okresní komise pozvala pouze Anežku. Ta ve velké konkurenci obsadila pěkné 13. místo. Hana Čeřovská 7

8 Přírodovědné soutěže Ve školním roce 2013/2014 jsme uspořádali celkem 7 školních kol různých přírodovědných soutěží. V 5 z nich naši žáci reprezentovali školu v okresních kolech v Pardubicích. Je třeba zmínit, že v těchto soutěžích jsou jejich rivaly i žáci víceletých gymnázií z Pardubic a Přelouče, a proto dobré výsledky jsou o to cennější. Tradičně nejdříve začíná už v říjnu Přírodovědný klokan - Kadet pro žáky 8. a 9. ročníků. I když se ho účastní všichni přítomní žáci obou ročníků, zatím nikdo nedosáhl požadovaný počet bodů pro postup do okresního kola. Nejlepší byl Matěj Vondrák z 8. ročníku. V listopadu jsme se poprvé zúčastnili soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR a díky Anežce Vančurové z 9. ročníku jsme byli ze všech letošních akcí nejúspěšnější. Z celkových 8000 žáků 9. tříd celé ČR se probojovala až do celostátního finále mezi 40 nejlepších. Umístila se na pěkném 33. místě a získala i hodnotné ceny. V únoru začínají olympiády - biologická a chemická. Nejlepší reprezentanti: Bi O kategorie D (6. a 7. třída) - 9. místo Štěpánka Marešová - 7. třída a kategorie C (8. a 9. třída) - 5. místo Veronika Bulíčková - 8. třída, Ch O kategorie D (9. třída) - 5. místo Anežka Vančurová. V únoru ještě vypracovali 2 žáci 9. třídy úlohy pro okresní kolo soutěže Kdo by se bál chemie, ale pro nemoc organizátorky se okresní kolo nekonalo. V posledních měsících školního roku se tradičně koná přírodovědná poznávací soutěž pro žáky třídy. Nejúspěšnější letos byla na 5. místě Kateřina Sejčková z 5. třídy a na stejném místě i žákyně Veronika Bulíčková z 8. třídy Jana Záleská Matematické soutěže Ve školním roce 2013/14 jsme se zúčastnili těchto školních kol matematických soutěží: Matematický klokan, Pythagoriáda, Matematická olympiáda. Soutěže Matematický klokan se celkem zúčastnilo 141 žáků 2. až 9. třídy. Nejlepší řešitelé školního kola: Kategorie Jméno a příjmení Body Třída CVRČEK Alex Liška 62 3.A Jakub Růžek 54 3.B Adam Petráň 53 3.B KLOKÁNEK Tomáš Pazderka Helena Erbanová Matěj Kubín BENJAMÍN Tereza A. Kolmanová Nikola Havlíčková Markéta Boháčová Viktor Jilma David Vávra KADET Petr Lorenc David Spilka Michaela Rozínková

9 Soutěže Pythagoriáda se zúčastnilo celkem 71 žáků z 5. až 8. třídy. Nejlepší řešitelé jsou: Jméno Body Třída Viktor Jilma 6 6. David Hrobař 6 6. Tereza Anna Kolmanová 4 6. David Ostříž 4 6. Andrea Kadavá 4 6. Školního kola Matematické olympiády se zúčastnili dva žáci. Do okresního kola nepostoupili. Hana Valentová Soutěž Právo pro každý den V rámci spolupráce naší školy s Městskou policií v Přelouči se zapojili žáci 8. a 9. ročníku do soutěže Právo pro každý den. Školní kolo soutěže proběhlo 10. března. Proti sobě se postavila smíšená družstva obou tříd. Vítězná družstva z 9. třídy a 8. třídy potom reprezentovala školu na okrskovém kole v Přelouči 14. dubna. Tady se lépe umístilo družstvo žáků 9. třídy ve složení Anežka Vančurová, Aneta Jeřábková, Dorota Živná a Tomáš Ruml (Dominik Sotona). Deváťáci hájili barvy naší školy 21. května v okresním kole soutěže v Pardubicích. Vzhledem k tomu že někteří žáci byli v tomto termínu na zájezdu ve Francii a A. Vančurová byla nemocná, muselo dojít ke změnám ve složení družstva. Dorota Živná, Aneta Jeřábková, Veronika Bulíčková a Tomáš Musílek (Martin Pohl) obsadili v silné konkurenci pěkné 11. místo. Hana Čeřovská Výsledky testování žáků 2. stupně I v letošním školním roce jsme pokračovali v testování znalostí a dovedností našich žáků. Do srovnávacího celorepublikového testování, které připravuje a organizuje společnost SCIO, byly zapojeny dvě třídy, osmá a devátá. Žáci 9. třídy v rámci testování s názvem Stonožka, modulu KEA psali testy z českého jazyka, matematiky, studijních předpokladů a poprvé z anglického jazyka. Z češtiny žáci dosáhli průměrných výsledků, měli je ale lepší než polovina zúčastněných škol. Výsledky odpovídaly jejich studijnímu potenciálu. V matematice a angličtině byly výsledky žáků označeny jako špičkové a zařadily školu mezi 10% nejúspěšnějších škol. Studijní potenciál žáků byl využíván velice dobře a žáci pracovali nad svoje možnosti. Extrémních výsledků, tj. vysoce nadprůměrných až špičkových, dosáhli v matematice čtyři žáci, v anglickém jazyce také čtyři žáci a v testu studijních předpokladů jedna žákyně. Součástí hodnocení byly zprávy pro jednotlivé žáky, které jim ukázaly jejich posun ve studiu po dobu výuky na 2. stupni ZŠ. Osmáci plnili úkoly v rámci projektu Dovednosti pro život. Testování bylo zaměřeno na řešení problémů, sociálně-personální a komunikativní dovednosti a práce s informacemi. Podle dosažených výsledků v jednotlivých částech testu dosahovali potom žáci pěti úrovní: začátečník, průzkumník, objevitel, profík a specialista. Nejméně začátečníků a nejvíce specialistů máme v oblasti práce s informacemi. Tady byly výsledky žáků nejlepší. Přínosem pro každého žáka bylo určitě i hodnocení s radou, jak na sobě pracovat dál a vylepšit svoje výsledky. Hana Čeřovská 9

10 Ekologická výchova ve školním roce 2013/ 2014 Druhý rok jsme pokračovali v ekologické výchově podle připraveného dlouhodobého plánu. Zaměřili jsme se tentokrát na živou přírodu. Na nástěnce se vystřídalo mnoho zajímavých výtvarných prací, které zobrazovaly proměny přírody v různých ročních obdobích, živočichy žijící u nás i v jiných zemích. Příroda se promítla také do slohových prací. Žáci prvního stupně navštívili farmu Apolenka v Pardubicích, kde se zúčastnili několika programů zaměřených na domácí zvířata. Navštívili jsme také záchrannou stanici Pasíčka v Proseči, prohlédli jsme si expozici živočichů a zúčastnili se programu o sovách. V únoru nás navštívili lektoři z Palety s pěti zajímavými programy, které se dětem velmi líbily. Nezapomněli jsme ani na další oblasti ekologie. S programem Tonda Obal na cestách jsme si připomněli správné třídění odpadů, v rámci Recyklohraní jsme sbírali baterie, elektrozařízení a mobilní telefony. Za nasbírané body jsme koupili badmintonové pálky do hodin TV. Proběhly také dva sběry starého papíru a sběr plastových víček. V okrasné zahradě jsme rozmístili informační tabulky k rostlinám a žáci se zapojili do pravidelné údržby pozemku pletí, hrabání listí, stříhání dřevin. Ve své práci pokračoval také Ekotým, jeho členové samostatně hodnotili třídy pro soutěž Nejlepší tříditelé, připravili spolu se školní družinou oslavy Dne Země a uspořádali finanční sbírku na nákup školních pomůcek pro partnerskou školu v Keni. Zapojili jsme se do soutěže Zelený Pardoubek, která hodnotí práci škol v oblasti ekologie. Výsledky budou vyhlášeny v říjnu Andrea Pušová Den Země výtvarná dílna 10

11 Zhodnocení projektu zdravé výživy za školní rok 2013/2014 Ve školním roce 2013/14 pokračovala naše škola v projektech pro podporu zdravého životního stylu s názvem Ovoce do škol a Školní mléko. Oba projekty jsou schváleny vládou a na naší škole fungují již několik let. Na projektu Školní mléko dlouhodobě spolupracujeme s firmou Laktea, o.p.s., jejíž prostřednictvím se k žákům I. i II. stupně dostává dotované školní mléko v různých příchutích a také výběr nedotovaných výrobků, např. müsli tyčinek, trubiček, bezlepkových sušenek apod. V projektu Ovoce do škol proběhla v září 2013 zásadní změna, kdy jsme se rozhodli oslovit jiného dodavatele ( BOVYS, s.r.o.). S touto firmou budeme spolupracovat i nadále. Žáci I. stupně tak dostávají každý týden ve stanovený den čerstvé ovoce, zeleninu, ovocné či zeleninové šťávy (samozřejmě bez konzervantů, přidaných cukrů a soli) a jejich dodání je bezplatné. V průběhu celého školního roku se pak snažíme o podporu efektivnosti projektů zdravé výživy. Připravujeme se žáky zdravé svačinky, pěstujeme bylinky, učíme se poznávat jednotlivé odrůdy apod. Všechny tyto činnosti pronikají do různých vyučovacích předmětů (M, Čj, Vv, Pč, Prv, Př) a děti se učí, jak zdravě jíst, co je pro naše tělo prospěšné, jak si uspořádat svůj denní režim. V neposlední řadě nezapomínáme zdůraznit význam pohybových činností v životě našich žáků. V lednu 2014 jsme oslovili společnost ADRA, která pro žáky celé školy uspořádala výukové programy, které se mimo jiné také týkaly potravin a způsobu života lidí v cizích zemích. Uvedené projekty jsou na naší škole již pevně zavedené a fungují dobře, chceme se jim tedy věnovat i v příštích letech. Veronika Danielová 11

12 Logopedické chvilky Na naší základní škole pracují s dětmi, které mají problémy s výslovností, dvě logopedické asistentky. Pravidelně se s přihlášenými dětmi scházejí v kroužku LOGOPEDICKÉ CHVILKY. Zde společně trénují artikulační cviky, obratnost mluvidel, rozvoj slovní zásoby, učí se jednoduché říkanky a básničky, pracují s dechem, sluchem i motorikou. Velmi přínosná je spolupráce s logopedkou Mgr. Bažantovou, která přímo za námi do školy jezdí, provádí nejenom prvopočáteční logopedické vyšetření dětí, ale nadále sleduje jejich pokroky v řeči a doporučuje další postupy, které vedou k potřebnému zlepšení. Veronika Danielová, Jana Vohralíková f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Minimální preventivní program -hodnocení školního roku 2013/2014 Minimální preventivní program je součástí Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělání Tvoříme a žijeme spolu, platnost od Je součástí výchovy a vzdělávání žáků po celou dobu povinné školní docházky. Účastní se ho učitelé, žáci, rodiče i odborníci. Naší snahou a přáním je vybavit žáky schopností, vůlí a rozumovými předpoklady, aby se ubránili negativním psychickým vlivům a nátlakům nejrůznějších part, sekt i jednotlivců, všem návykovým látkám a rizikovému chování v celé šíři. Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 byl zaměřen na organizování volného času žáků prostřednictvím zájmových kroužků, sportovních soutěží, kulturních a poznávacích akcí, besed, přednášek a dalších aktivit pro rozvoj povědomí sociálního cítění a omezení rizikových forem jednání. Program: Normální je nekouřit Tento program, který v průběhu roku plnili žáci I. stupně, je zaměřen na komplexní podporu zdravého životního stylu a prevenci kouření u dětí mladšího školního věku (7 11 let). třída téma metody, formy 1. Lidské tělo Pohyb a trávení volného času omalovánky, čtení příběhů, DVD, beseda 2. Chci být zdravý I já mohu pomoci beseda, výtvarná činnost vyprávění, sloh 3. A, B Sebepoznání - můj erb Správná výživa beseda, výtvarné zpracování příběh veverky Věrky o Tondovi, pracovní list, interaktivní tabule 4. Sebepojetí Pasivní, agresivní, asertivní chování diskuze, hra: Co se mi na mně líbí a jak mně vidí ostatní, pracovní list, informační leták proti kouření 5. Historie kouření, alkoholu doplňovačky, křížovky, klady a Školní družina zápory hra, dotazník Prevence kouření a návykových látek beseda, výtvarné zpracování- plakát 12

13 Společnost ADRA připravila pro děti I. stupně vzdělávací programy o získávání a dovozu potravin: 1., 3., 5. tř. Daleká cesta čokolády 2., 4. tř. Daleká cesta banánů Zásady zdravého životního stylu si žáci osvojovali i v průběhu výuky: 1., 2., 3. tř. Zásady správného stravování, Vitamíny, Příprava zdravé svačinky 4. tř. Potravinová pyramida, Ovlivnění reklamou 5. tř. Poruchy příjmu potravy (anorexie, bulimie) Program: Zdravé zuby Tento celoplošný výukový program péče o chrup je primárně určený pro děti I. stupně ZŠ. Naše škola je do programu zapojena již několik let. Umožňuje tak dlouhodobě působit na postoje dětí k péči o své zuby. Program: Protidrogové aktivity a sociálně patologické jevy Žáci tř. Spolupráce s Městskou policií Přelouč 1tř. 2tř. 3tř. 4.tř. 5.tř. 6.tř. 7.tř. 8.tř. 9.tř. Ochrana zdraví Dopravní výchova Šikana, Dopravní výchova Internetová komunikace, Šikana, DV na dopravním hřišti v Přelouči Rodinné právo, DV na dopravním hřišti v Přelouči Právo a morálka Přestupky Trestné činy, příprava na soutěž Právo na každý den Příprava na soutěž Právo na každý den Své znalosti v oblasti dopravních předpisů a značek si děti ověřovaly také na škole v přírodě a při sportovním dnu, kterého se zúčastnili žáci všech ročníků. Školní družina Témata: Jak předcházet úrazům. Co nás může ohrozit (modelové situace- kontakt s cizí osobou). Koloběžkové závody. Činnost školního parlamentu Jsme rádi, že činnost školního parlamentu úspěšně pokračuje. V průběhu školního roku zástupci tříd zorganizovali tyto akce: 13

14 1. Vánoční desetiboj: pro žáky II. stupně 2. Sbírka: adopce klokana (zapojili se žáci všech ročníků), výlet do ZOO Praha 3. Sbírka víček pro Lucinku: tato sbírka trvá již druhým rokem 4. Středeční obědy: školní kuchyně vaří každou středu na přání dětí Při svých schůzkách také projednávali chování žáků, vztahy mezi spolužáky a celkové klima třídy. Z pohledu dětí nebyly shledány žádné důvody k šetření šikany, kyberšikany či jiného patologického chování spolužáků. Třídní projekty v oblasti prevence V tomto školním roce se učitelé více zaměřili na práci se třídou, na budování pozitivních vztahů. Žáci pracovali ve skupinách, učili se vést diskuzi, vyjadřovat své názory, reagovat na kritiku, přijímat odpovědnost za svá rozhodnutí, naslouchat druhým. Téma: 1. Jsme kamarádi: 1. tř. (řešení vztahů ve třídě a školní družině, kreslení obrázku kamaráda, čtení příběhu z knihy Honzíkova cesta Ve škole). 2. Dobrý anděl: 1. tř. (vztahy v rodině, jak pomáhat rodičům a prarodičům, kreslení obrázku anděla). 3. Vztahy mezi lidmi: 2. tř. (scénky, kolektivní práce, hry na stmelení kolektivu) 4. Zvládání vlastní emocionality: 2. tř. (vyprávění, hry, výtvarná činnost) 5. Tváří v tvář: 3. tř. (preventivní hra na budování pozitivních vztahů v třídním kolektivu) 6. Kdybych měl čarovnou hůlku: 3. tř. (vyjádření svého přání) 7. Přátelství: 5. tř.(z. Svěrák Neopouštěj staré známé četba, diskuze o vlastnostech lidí) 8. Rodina: 6. tř. (komunikace v různých situacích, řešení konfliktů nenásilným způsobem) Prevence v oblasti šikany, kyberšikany a nevhodného seznamování na internetu Nevhodné chování žáků se nejčastěji řešilo v 6. třídě. Do kolektivu přibyli 2 noví žáci, kteří na sebe poutali pozornost i hrubým chováním ke spolužákům. Všechny přestupky byly řešeny domluvou, zápisem do žákovské knížky a oběma žákům byla snížena známka z chování. Opakované nevhodné chování se žáky řešila třídní učitelka, výchovná poradkyně, pozváni byli i zákonní zástupci žáků. Situace ve třídě se zklidnila, v oblasti prevence se s touto třídou bude pracovat i nadále. 7. tř. hry na zjišťování klimatu ve třídě, diagnostika třídy 3. B Strom přátelství (postavení jedinců ve třídě) 4. tř. řešení problémů se žáky v důsledku ubližování a posmívání 5. tř. Keltský stromový kalendář (posouzení vlastního já), prevence šikany pracovní list, slohová práce žáků na téma Moje třída 1. tř. Počítač a já bezpečný internet (beseda, interaktivní tabule, krátký film) ŠD Mediální výchova (vhodné a nevhodné pořady pro děti), Poraď si v každé situaci (první pomoc, linka důvěry) Ukaž, jak vidíš internet komiks, výtvarná soutěž (Sdružená linka bezpečí) Absence žáků V letošním školním roce byla zjištěna neomluvená absence u dvou žáků. Oběma byla snížena známka z chování. Schránka důvěry Ve schránce důvěry, kterou mají žáci k dispozici ve škole, ale i v obou odděleních ŠD, se během roku objevily pouze dva podněty, které jsme řešili domluvou. 14

15 Zájmové aktivity žáků Během školního roku 2013/2014 pracovalo na naší škole 17 zájmových kroužků keramický, dovedné ruce, němčina pro malíčky, NJ hrou, AJ hrou, AJ hrou pro pokročilé, taneční a tanečně pohybový, pěvecký sbor Myšáci, sportík, sportovní hry, dramatický, logopedické chvilky, a při ŠD kroužek keramický, flétnička, orientální tance a florbal. Do naší školy také pravidelně jezdila paní učitelka ze ZUŠ Přelouč, která vyučovala hru na keyboard, na klavír a hudební nauku. Děti také navštěvovaly kroužky pořádané jinými organizacemi v naší obci (např. kroužek fotbalový, rybářský, hasičský, aikido nebo oddíl všestrannosti). Jsme rádi, že se opět podařilo zajistit širokou nabídku volnočasových aktivit, které děti se zájmem navštěvovaly. Do budoucna bychom se chtěli zaměřit více na nabídku sportovních aktivit, které by mohly využívat i starší děti. Program Normální je nekouřit Marcela Banková Ve školním roce se naše ZŠ Řečany nad Labem opět zapojila do projektu Normální je nekouřit. Tento program byl realizován v 1., 2., 3., 4. a 5. ročníku (120 žáků). Děti z 1.stupně ZŠ se během školního roku zábavnou formou seznamují s následky kouření a o účinné prevenci tak, aby byly schopny uchovat si své zdraví i v dospělém věku. Program je zaměřený na komplexní podporu zdravého životního stylu a prevenci kouření u dětí mladšího školního věku. Jana Vohralíková Hodnocení aktivit v poskytování poradenských služeb Naše škola velice dobře spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Pardubicích při včasném diagnostikování vývojových poruch učení nebo poruch chování u žáků i při následných kontrolních šetřeních. Ve školním roce 2012/2013 bylo ve škole evidováno 23 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Všechny děti s vývojovou poruchou učení byly v péči pěti vyškolených dyslektických asistentek. Velmi dobrá spolupráce se rozvíjela s OSPOD v Přelouči i s Městskou policií Přelouč, která připravila pro všechny třídy besedy na daná témata a děti s ní mohly vyzkoušet i nové přeloučské dopravní hřiště. Výchovná poradkyně získávala nové poznatky na různých akcích pořádaných vzdělávacími agenturami (CCVJ, NIDV), účastnila se seminářů organizovaných PPP Pardubice. Škola se zapojila do projektu Pardubického kraje TECHNOhrátky. Hlavním cílem projektu je podpora technických profesí a řemesel a zvýšení zájmu o technická povolání u žáků základních škol. V rámci projektu se mohou žáci seznámit s některými školami a učilišti v kraji. Z jarní nabídky jsme si nevybrali, ale projekt pokračuje i v příštím roce, kdy budou uskutečněny exkurze do bližších škol. V rámci výchovného a karierového poradenství bylo uskutečněno několik akcí pro žáky školy. Například žáci 8. a 9. ročníku navštívili výstavu škol Schola Bohemia v pardubickém Ideonu, kde se seznámili s širokou nabídkou oborů na školách převážně v Pardubickém kraji. Deváťáci potom získávali nové informace o uplatnění jednotlivých profesí na trhu práce na Úřadu práce v Pardubicích. Chlapci deváté třídy se účastnili technické soutěže na SOUT v 15

16 Přelouči. Na návštěvě Hotelové školy Bohemia v Chrudimi si žáci 8. a 9. třídy nejen prohlédli celou školu, ale seznámili se zásadami stolování, chování v restauraci a vše si vyzkoušeli v praxi při konzumaci oběda připraveného studenty školy. Žáci 9. ročníku navštívili v Pardubicích velice zajímavou přednášku MUDr. Koláře s názvem Láska ano, děti ještě ne. Žáci 8. a 7. ročníku si mohli na vlastní kůži vyzkoušet, jak se žije lidem s hendikepem s poškozením zraku nebo pohybového aparátu. Zážitkový seminář pro ně připravili členové Abilympijské asociace v Pardubicích, kteří přivezli s sebou k vyzkoušení různé pomůcky, které slouží hendikepovaným. Výchovná poradkyně také organizovala testování žáků třídy. Žáci se zapojili do testování od firmy SCIO. Naše škola velice dobře spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Pardubicích při včasném diagnostikování vývojových poruch učení nebo poruch chování u žáků i při následných kontrolních šetřeních. Ve školním roce 2013/2014 bylo ve škole evidováno až 26 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Všechny děti s vývojovou poruchou učení byly v péči pěti vyškolených dyslektických asistentek. Velmi dobrá spolupráce se rozvíjela s OSPOD v Přelouči i s Městskou policií Přelouč. Policisté připravili pro všechny třídy besedy na zadaná témata a děti mohly vyzkoušet i nové přeloučské dopravní hřiště. Výchovná poradkyně získávala nové poznatky na různých akcích pořádaných vzdělávacími agenturami (CCV, NIDV), účastnila se seminářů organizovaných PPP Pardubice. Škola se zapojila do projektu Pardubického kraje TECHNOhrátky. Hlavním cílem projektu je podpora technických profesí a řemesel a zvýšení zájmu o technická povolání u žáků základních škol. V rámci projektu se mohou žáci seznámit s některými školami a učilišti v kraji. Z jarní nabídky jsme si nevybrali (nejdříve kvůli pro nás nevýhodným podmínkám, později pro rychlou obsazenost), ale projekt pokračuje i v příštím roce, kdy budou uskutečněny exkurze i do bližších škol. V rámci výchovného a karierového poradenství bylo uskutečněno několik akcí pro žáky školy. Například žáci 8. a 9. ročníku navštívili výstavu škol Schola Bohemia v pardubickém Ideonu, kde se seznámili s širokou nabídkou oborů na školách převážně v Pardubickém kraji. Žáci deváté třídyi potom získávali nové informace o uplatnění jednotlivých profesí na trhu práce na Úřadu práce v Pardubicích. Chlapci deváté třídy se účastnili technické soutěže na SOUT v Přelouči. Výchovná poradkyně také organizovala testování žáků 8 a 9. třídy. Žáci se zapojili do testování od firmy SCIO. Hana Čeřovská 16

17 g) Další vzdělávání pedagogických pracovníků Do DVPP se zapojila většina pedagogů školy. Pedagogové se řídí Směrnicí ředitele školy k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků. Plánování akcí probíhá v pololetních cyklech dle nabídkových katalogů vzdělávacích institucí. Pedagogům je ze strany vedení dána volnost v plánování školení dle jejich aprobace a zaměření. Všechny účasti na seminářích a školeních se příznivě odrážejí ve výchovně vzdělávacím procesu. Studium Účastník Název akce Studium pro výchovné poradce Specializovaná činnost prevence sociálně patologických jevů Specializovaná činnost specializovaná činnost v oblasti environmentální výchovy Studium k prohlubování odborné kvalifikace Čeřovská Banková Pušová Vohralíková K. Banková M. Vohralíková J. Danielová V. Nováková M. Záleská J. Čeřovská H. Valentová H. Pušová A. Andrlová J. Nadrchalová B. Hozáková H. Šupová P. Semináře pro výchovné poradce Praktické řešení šikany ve škole Seminář pro koordinátory EVVO Komunikativní výuka angličtiny Zdravotník zotavovacích akcí dle akreditace MŠMT Hrajeme si v matematice Vánoční čarování, opět něco nového Logopedická prevence v předškolním věku Motivační hry pro podporu a rozvoj čtenářství Logopedická prevence v předškolním věku S hudbou? S hudbou! Co děti potřebují, aby byly šťastné Proč jsou děti stále více agresivní - a co s tím? Management školní třídy Počítač jako pomocník (nejen) při výuce matematiky Hrajeme si v matematice Proč jsou děti agresivní Přírodovědné hry, soutěže a náměty Pohybové a psychosomatické hry v ŠD Moderní metody výuky hry na zobcovou flétnu Výuka TV a školní legislativa Od hlavy až k patě v pohybu, jak naučit vnímat a ovládat své tělo Řízení MŠ v kostce Jak si inovovat či vylepšit svůj školní vzdělávací program Vzdor a tvrdohlavost u 17

18 Knížková H. předškolních dětí Předčtenářská gramotnost v MŠ h) Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Naďa Doubravová Škola stále spolupracuje s různými zájmovými organizacemi, které pracují s mládeží, a umožňuje jim provozování činnosti přímo v objektech či areálu školy (např. sportovní činnost TJ Sokol, fotbalové tréninky žáků, aikido apod.). Samotní učitelé věnují vedení zájmových aktivit také velmi mnoho času. Přehled zájmových kroužků: Keramický kroužek, Taneční kroužek, Tanečněpohybový kroužek, Němčina pro malíčky, Německý jazyk hrou, Dramatický kroužek, Logopedické chvilky, Dovedné ruce, Sportík, anglický jazyk hrou, anglický jazyk hrou pro 1. třídu, Pěvecký sbor pro 2. stupeň, Sportovní hry Všichni žáci 1. stupně (kromě 4. třídy) se měli možnost zúčastnit týdenního tuzemského ozdravného pobytu. Pro žáky 3. tříd se uskutečnil v Hořelci (penzion U Čtyřlístku), 4. třída byla v Dolní Malé Úpě a 1. třída v Proseči u Skutče. Proškolené logopedické asistentky se věnovaly nápravě řeči dětí. Uskutečnil se již 14. ročník tradičního Vánočního turnaje ve šplhu, který organizují pedagogové 1. stupně se zástupkyní ředitele školy a na nějž se sjíždějí také žáci z okolních škol. Velmi úspěšnou akcí je již 10. rokem pořádaný Řečanský slavík, pěvecká soutěž, které se mohou zúčastnit žáci v kategoriích 1. i 2. stupně, a to jednotlivci i skupiny. Na účastníky vždy čekají nejen příjemné zážitky, ale i milé a hodnotné ceny. Během roku se konalo nespočet dalších akcí, jako jsou exkurze, výlety, návštěvy divadla, besídky, společná vystoupení k různým výročím apod. Jednu z nejvýraznějších kulturních aktivit vyvíjejí žáci pěvecko-dramatického kroužku, kteří pod vedením paní učitelky S. Borovičkové nastudují každým rokem novou divadelní hru se zpěvy, s níž se pak prezentují v rámci školy i na jiných veřejných vystoupeních. Ve škole je velmi aktivní pěvecký sbor Myšáci pod vedením paní učitelky M. Novákové a paní učitelky K. Vohralíkové. Účastní se nejen všech kulturních akcí na půdě školy, ale zpívá i pro veřejnost na obecních akcích a úspěšně si vede i na sborových soutěžích. Ve školním roce 2013/2014 se také uskutečnil čtyřdenní poznávací zájezd do Paříže, kterého se pod vedením zástupkyně ředitele N. Doubravové a pana učitele Z. Horálka mohli zúčastnit dobrovolníci z 2. stupně. 18

19 Velmi bohatý, pestrý a různorodý je program školní družiny (viz příloha). Vždy v době konání rodičovských schůzek škola vydává Školní zpravodaj. Dále je činnost školy prezentována i v rámci Řečanského zpravodaje, který vydává Obec Řečany n. L. Aktuálně jsou občané informováni o dění ve škole i formou zpráv ve 2 školních vitrínách v obci a na webových stránkách školy. Informace o některých školních aktivitách jsou publikovány také v krajském a celostátním tisku. Velmi úzce spolupracujeme s rodičovskou organizací (Společnost přátel ZŠ a MŠ Řečany nad Labem). Při příležitosti konání tradičního školního plesu vystupují žákyně tanečního kroužku. Tradičně úspěšnými akcemi jsou každoroční sběry odpadového papíru. Občané Řečan n. L. již předem s touto činností školy počítají a děti se velmi aktivně účastní jak svozu papíru, tak pomoci při organizaci sběru. Nejlepší z nich se pak za odměnu účastní jednodenního výletu. Již několik let naše škola organizuje sbírku na podporu a pomoc Projektu CHRPA, která se zabývá výcvikem koní pro hiporehabilitaci. Přehled činnosti Školního parlamentu ve školním roce 2013/2014 Jako každý rok školní parlament zahájil činnost doplňkovými volbami, při kterých byli nahrazeni bývalí žáci 9. ročníku novými členy. Na první schůzce byly rozděleny jednotlivé funkce a doplněn a schválen nový řád ŠP. Schůzky probíhaly pravidelně dvakrát měsíčně a při přípravě jednotlivých akcí i častěji. Od října jsme navázali spolupráci se školní jídelnou, při které žáci spolu s vedením jídelny navrhovali středeční jídelníčky. V průběhu této akce se členové parlamentu velmi zdokonalili v její organizaci. V prosinci jsme uspořádali třetí ročník Vánočního turnaje o putovní pohár pro žáky tříd. Akce se zdařila, všichni si zasoutěžili, zafandili a pobavili se. Protože bylo před Vánocemi, každý si odnesl i malý dárek z tomboly. 19

20 Zúčastnili jsme se i Vánočních dílen s rodiči. Členové parlamentu se nejen podíleli na přípravách, ale i aktivně pomáhali během jejich konání. V druhém pololetí jsme uspořádali dobrovolnou sbírku k adopci zvířátka ze ZOO v Praze. Do této sbírky přispěli žáci i zaměstnanci. Celkem bylo vybráno Kč. Při hlasování se žáci rozhodli pro adopci klokana Bennettova. Jako poděkování jsme od ZOO obdrželi volné vstupenky a další materiály (časopis, CD). V červnu jsme uspořádali výlet do ZOO, kterého se zúčastnili nejenom členové parlamentu, ale i další žáci, kteří přispěli. Výlet se vydařil, vyhledali jsme naše adoptivní zvířátko a našli naši školu na děkovné tabuli. Celý školní rok jsme dále pokračovali v podpoře malé Lucinky. Na konci prvního pololetí jsme odevzdali další pytle s víčky. Při předání nás maminka Lucinky informovala o pokrocích, které Lucinka udělala díky rehabilitačnímu cvičení, na které naší sbírkou přispíváme. Opět jsme měli krásný pocit, že můžeme pomoci. Tato spolupráce pokračuje i nadále. Eva Husáková, Hana Valentová i) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2013/2014 na naší škole kontrola ČŠI neproběhla. Viz příloha j) Základní údaje o hospodaření školy 20

Základní škola Starý Jičín

Základní škola Starý Jičín Základní škola Starý Jičín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Starý Jičín, příspěvková organizace Sídlo školy: Starý Jičín 126

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY, MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY, VZDĚLÁVACÍ PROGRAM.. 4 SPORT, ZDRAVÝ

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A VELTRUSY,

Z Á K L A D N Í Š K O L A VELTRUSY, VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012 2013 Z Á K L A D N Í Š K O L A VELTRUSY, OKRES MĚLNÍK A/ Výroční zpráva obsahuje: ----------------------------------- 1. Charakteristika školy str. 2 2. Přehled oborů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2011 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2011 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62 za školní rok 2011 2012 Pedagogická rada schválila dne 4. 9. 2012 Školská rada schválila dne 24. 10. 2012 Obsah 1. Úvodní slovo... 1 2. Základní údaje o škole...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 zpracováno v souladu s 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy I. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040 za školní rok 2013/2014 V Šenově 30. září 2014 Mgr. Naděžda Pavlisková ředitelka ZŠ 1 Osnova 1 Charakteristika školy... 4 1.1

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Základní škola Proseč, okres Chrudim 1. Základní údaje o škole Zřizovatel : Město Proseč, 539 44 Proseč Ředitelka : Mgr. Jarmila

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

za školní rok 2005-2006

za školní rok 2005-2006 Základní škola Rosice, okres Brno-venkov Pod Zahrádkami 120, 665 01 Rosice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005-2006 Ředitel školy: RNDr. Petr Lukáš -2- Část I. Základní údaje o škole a)

Více

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY. za školní rok 2013/2014

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY. za školní rok 2013/2014 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY za školní rok 2013/2014 Zpráva obsahuje část: Základní škola V Praze dne 17. 9. 2014

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011 Základní škola Blansko, Erbenova 13 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 V Blansku dne 5.10.2011 Č.j. ERB/448/11 A.12./A 10 Mgr. Věra Gottwaldová ředitelka školy 1 Obsah : I. Základní údaje

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1 Základní škola Proseč, okres Chrudim 1. Základní údaje o škole Zřizovatel : Město Proseč, 539 44 Proseč Ředitelka : Mgr. Jarmila

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Kontešinec VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1. Identifikační údaje školy 4 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 5 3.

Více

2012-2013. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2012-2013. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2012-2013 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2013

Více

Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora. školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora. školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora školní rok 2013/2014 OBSAH 1. Základní údaje o škole. 2 2. Charakteristika školy. 3 3. Škola a školská zařízení členění 5 4. Obor vzdělávání a údaje

Více

Výroční zpráva Základní škola, Chrast, okres Chrudim 2012/2013 č.j.

Výroční zpráva Základní škola, Chrast, okres Chrudim 2012/2013 č.j. Výroční zpráva Základní škola, Chrast, okres Chrudim 2012/2013 č.j. (Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním vzdělávání, 10, odst. 3 a Vyhláška č. 15 z 2005, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok 2013-2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 V Kadani 29. 8. 2014 Mgr. Zdeněk Hosman ředitel školy Projednáno v pedagogické radě dne:

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

Výroční zpráva. o činnosti ZŠ Liptál

Výroční zpráva. o činnosti ZŠ Liptál Výroční zpráva o činnosti ZŠ Liptál ve školním roce 2009-2010 foto: Dny vietnamské kultury Obsah 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy 1.4 Základní údaje o součástech školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA OBDOBÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA OBDOBÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014 Základní škola Louny Školní 2426, 440 01 Louny, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA OBDOBÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014 předkládá Mgr. Věra Benešová ředitelka základní školy čj. 299/2014/ŘŠ

Více

OBSAH. II. Přehled oborů vzdělávání 10

OBSAH. II. Přehled oborů vzdělávání 10 OBSAH I. Úvod 1. Údaje o předkladateli Výroční zprávy za školní rok 2010/2011 3 2. Název a adresa zřizovatele školy 3 3. Organizační struktura školy 4 4. Charakteristika školy 5 4.1. Vybavení školy 5 4.2.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597, 182 00 Praha 82 Kobylisy Předkládá: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. ředitelka školy Praha,

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 1 Základní škola Proseč, okres Chrudim 1. Základní údaje o škole Zřizovatel : Město Proseč, 539 44 Proseč Ředitelka : Mgr. Jarmila

Více