zlatá medaile Technické univerzity v Liberci prof. Oldřich Jirsák

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zlatá medaile Technické univerzity v Liberci prof. Oldřich Jirsák"

Transkript

1 zlatá medaile Technické univerzity v Liberci prof. Oldřich Jirsák čtvrtek 9. září 2010 divadlo F.X.Šaldy v Liberci

2 zlatá medaile Technické univerzity v Liberci prof. Oldřich Jirsák čtvrtek 9. září 2010 divadlo F.X.Šaldy v Liberci

3

4 Životopisná data Oldřich Jirsák se narodil v Hradci Králové Dosažené vzdělání a tituly Přírodovědecká fakulta University Palackého v Olomouci (chemie a matematika) 1975 RNDr., fyzikální chemie, Univerzita P. J. Šafárika, Košice 1980 CSc., makromolekulární chemie, Ústav polymérov Slovenskej akademie vied, Bratislava Zaměstnání Odborný asistent na katedře organické chemie přírodovědecké fakulty University Palackého v Olomouci Samostatný výzkumný pracovník, Chemlon n.p., Humenné Vědecký pracovník na katedře netkaných textilií Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci Docent na katedře netkaných textilií Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci Vedoucí katedry netkaných textilií Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci Profesor na katedře netkaných textilií Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci Prorektor pro zahraniční vztahy, vědu a výzkum Technické univerzity v Liberci Ocenění 2004 Osobnost Libereckého kraje v oboru věda 2005 Osobnost Libereckého kraje 2006 Bronzová medaile rektora Technické univerzity v Liberci 2006 Česká hlava v kategorii inovace 2008 Medaile Za zásluhy udělená prezidentem České republiky

5 Laudatio Oldřich Jirsák pracuje po celý svůj profesní život ve výzkumu v oblastech syntetických vláken, netkaných textilií a v poslední době nanovláken. V současné době působí na Fakultě textilní Technické univerzity v Liberci. K jeho nejvýznamnějším dílům patří vývoj nového typu objemné netkané textilie a strojního zařízení k její výrobě, které bylo instalováno v mnoha zemích. V posledních letech se svým kolektivem vyvinul zařízení pro kontinuální průmyslovou výrobu nanovláken známé pod názvem Nanospider. Na základě toho byla v Liberci postavena továrna na výrobu těchto zařízení a Česká republika je doposud jediným státem nabízejícím stroje pro průmyslovou výrobu nanovláken. Polymerní nanovlákna představují zcela nový fenomén v oboru materiálového inženýrství. První zmínky o nich se v odborné literatuře několikrát objevily v posledních letech 20. století. Nanovlákna se připravují v laboratořích v nepatrných množstvích postupem elektrostatického zvlákňování, případně jinými postupy. I malá množství umožňují vědcům výzkum různých vlastností nanovlákenných útvarů. Výsledky výzkumu ukazují na zvláštní vlastnosti této formy hmoty, spojené zejména s extrémně malými rozměry a velkým měrným povrchem. Tyto materiály dávají tušit jejich výhodné použití v mnoha oborech materiálového inženýrství, zdravotnictví, chemii, ochraně životního prostředí a dalších oblastech. Výsledky své vědecké a výzkumné práce publikoval profesor Jirsák ve více než stovce odborných publikací ve vědeckých časopisech a na odborných konferencích. Vytvořil 45 vynálezů chráněných patenty, z velké části mezinárodními. Vydal jednu knihu o netkaných textiliích, která vyšla v USA. Za dobu svého pedagogického působení vychoval několik desítek odborníků působících dnes na významných pozicích v průmyslu. Práce profesora Jirsáka byla oceněna několika vyznamenáními Libereckého kraje (2004, 2005), Technické univerzity v Liberci (2006), titulem Česká hlava (2006) a medailí Za zásluhy udělenou prezidentem ČR (2008). V současné době se profesor Jirsák s kolektivem katedry netkaných textilií Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci, s diplomanty a doktorandy věnuje intenzivně vývoji škály specifických výrobků na bázi nanovláken pro zdravotnictví, filtraci, automobilový průmysl, sanační technologie a další průmslové obory.

6 S potěšením sděluji, že Vědecká rada Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci navrhla u příležitosti 50. výročí založení fakulty textilní rektorovi Technické univerzity v Liberci prof. Dr. Ing. Zdeňku Kůsovi udělit prof. RNDr. Oldřichu Jirsákovi, CSc. zlatou medaili Technické univerzity v Liberci jako mimořádné ocenění jeho zásluh o rozvoj univerzity, vědy a výzkumu po roce prof. RNDr. Aleš Linka, CSc. děkan FT TUL

7 Proslov Oldřicha Jirsáka Všeobecně je uznáváno, že věda a výzkum přinášejí dobro těm, kteří se jim profesně věnují i společnosti, ve které jsou uskutečňovány. Vědcům a výzkumníkům dávají kvalitní náplň života tím, že jejich myšlení odvádějí od základních lidských starostí, jimž se mnozí ostatní věnují až příliš a trápí, do povznášejících sfér intelektuálních zápasů. Společnosti pak věda a výzkum kromě duševního zušlechtění přinášejí i zvyšování materiálního blahobytu. Výsledky na poli vědy a výzkumu jsou pro jednotlivé státy bezpochyby důležitější než jiné druhy materiálního bohatství jako jsou například zásoby surovin. Proto se vlády států snaží vytvořit podmínky pro co nejvyšší efektivitu těchto činností. Je dosti obtížné nalézt všechny důvody vedoucí k dosti slabé efektivitě řízení a stimulace výzkumu v Evropské unii. Tento systém byl vytvořen s ideou odstranit zaostávání Evropy za Spojenými státy ohledně množství a kvality vědeckých výsledků. Systém se vyznačuje rozdělováním prostředků na výzkumné projekty založeném na náročné soutěži a také administrativně složitým vedením získaných projektů. Hodnocení věcných výsledků dosažených řešením projektů je naopak slabé. Celý systém je velmi drahý díky armádám úředníků na straně poskytovatelů peněz i na straně řešitelů a spotřebovává tak značnou část prostředků, které by mohly být použity na samotnou vědeckou práci. Vědci věnují velkou část své pracovní kapacity na získávání a vedení projektů, zatímco věcné výsledky se po nich nevyžadují. Výše uvedená idea vedoucí k vytvoření evropského výzkumného prostoru zjevně nebyla naplněna. Chcete-li si zajistit celkem přijatelné mzdové prostředky, zajímejte se o projekty EU. Je-li vaším záměrem vytvořit nové poznatky a vynálezy, raději se jich vyvarujte. Sám si neumím představit, že by mé vynálezy mohly vzniknout v rámci projektů EU. Řešil jsem kdysi malý projekt hrazený federální vládou USA. Přestože jsme dosáhli dobrých výsledků, naši američtí partneři trpěli stále obavami, že našich výstupů je málo a příště že žádný grant nedostanou. Pracovali jsme pak ve dne v noci. To není v Evropě obvyklé. Podle mého názoru by bylo lepší přidělovat prostředky na výzkum podle již dosažených výsledků namísto podle mnohdy básnických výtvorů v grantových žádostech. Začínající vědci by však museli začínat svoji kariéru v kolektivech vedených staršími a zkušenějšími kolegy.

8 V naší zemi nyní probíhá lítý boj o tvář vědecké a výzkumné sféry. Někteří ho nazývají soupeřením mezi akademiky a manažery výzkumu. Akademici požadují nezávislost vědy, zhruba pod heslem: Dejte nám peníze, více peněz, a my jsme ti, kteří sami nejlépe vědí, jak s nimi naložit. Manažerský přístup žádá výzkumné projekty s předem definovanými výstupy, přičemž podceňuje základní výzkum. Takto definovné dilema je směšné a snaha o jeho vyřešení ve prospěch jedné či druhé skupiny může přinést leda pouliční demonstrace namísto vědecké práce. Jak by asi na takto postavenou otázku reagoval pan Baťa, v jehož výzkumném ústavu, řešícím primárně problémy výroby bot a činění kůží, vyrostli mnozí vynikající vědci celosvětového významu typu Oty Wichterleho? Vědci, kteří byli po válce schopni vybudovat českou anorganickou, organickou a makromolekulární chemii, nové průmyslové obory jako netkané textilie nebo výrobu syntetických vláken na vlastních technologiích. Baťa asi věděl, že aplikovanému výzkumu bez základního brzy dojde inspirace a zcela nezacílený základní výzkum může vést k mnoha potencionálně nevyužitelným výsledkům. Dalším problémem současných vědců a výzkumníků je jejich mnohdy prvoplánové zaměření na peníze pro výzkum i jejich mzdy. Většina významných vynálezů nepotřebovala ke svému vzniku téměř žádné peníze, ale dobré prostředí, inspiraci a osobní námahu a kolektiv vzájemně si důvěřujících kolegů. Značné finanční prostředky jsou obvykle potřebné až pro rozpracování a další vývoj předmětu vynálezu a ty si dostatečně kvalitní výsledky následně snadno získají. Proto se, mladí vědci a výzkumníci, chcete-li dosáhnout dobrých výsledků ve své práci, a možná později i bohatství, nezabývejte příliš intenzivně věcí peněz, jinak bude vaše mysl zatemněna a nebude jí dovolen přístup do vyšších sfér tvoření. A vy, vedoucí výzkumných týmů, nemarněte svůj život získáváním prostředků a lidí pro nadkritický rozměr vaší vědecké činnosti. Většina nových věcí se rodí v hlavách jednotlivců nebo v diskusích malého týmu. Baťovští osvícení despotové formulovali tezi, že objem výsledků výzkumného týmu je přímo úměrný logaritmu počtu členů týmu. Přeji vám všem, milí kolegové, šťastný život v úchvatných výšinách vědy a výzkumu.

9 Biographical data Oldřich Jirsák was born July 22, 1947 in Hradec Kralove, Czech Republic Education and Degrees Faculty of Natural Science, University of Palacky, Olomouc, Czechoslovakia (Chemistry and Mathematics) 1975 Dr. Rer. Nat. in physical chemistry, University of P. J. Safarik, Kosice, Czechoslovakia 1980 Sc. (Ph.D.) in macromolecular chemistry, Polymer Institute, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Czechoslovakia Employment Assistant Professor, Department of Organic Chemistry, University of Palacky, Olomouc Assistant Professor, Department of Organic, University of Palacky, Olomouc Senior scientific officer, Department of Nonwovens, Technical University of Liberec Associated Professor, Department of Nonwovens, Technical University of Liberec Head, Department of Nonwovens, Technical University of Liberec Professor, Department of Nonwovens, Technical University of Liberec Vice-Rector for International Relations, Research and Development, Technical University of Liberec Awards 2004 Personage of North Bohemia district, in science 2005 Personage of North Bohemia district, general 2006 Bronze medal awarded by the rector of Technical University of Liberec 2006 Czech Head in innovation 2008 Medal of Merit awarded by the President of the Czech Republic

10 Laudatio Oldřich Jirsák has spent all his professional life working in the research on synthetic fibers, non-woven textiles, and, most recently, nano-fibers. Currently, he is working at the Technical University of Liberec. His most important achievements include the development of a new type of bulky non-woven textile as well as the mechanical unit to produce it, which has been installed in many countries. In the recent years, he and his team developed technology for continuous production of nano-fibers known as Nanospider. Using the know-how, a new factory has been built in Liberec producing such machinery. The Czech Republic is still the only country offering machinery for mass-production of nano-fibers. Polymeric nano-fibers constitute a completely new phenomenon in material engineering. The first remarks of them appeared in technical periodicals towards the end of the 20 th century. Nano-fibers are made in laboratories in fractional amounts through electrostatic spinning or other processes. Even these slight samples enable scientists to test the various properties of nano-fiber formations. Research results indicate very interesting facts about this special form of matter which are primarily connected with the extremely small size and big specific surface. These materials have vast potential of use in many areas of material engineering, medicine, chemical industry, environmental protection, and other fields. Professor Jirsák has published the results of his research in more than one hundred papers published in scientific journals and conferences. He has patents for 45 of his inventions, most of them international. He has co-written a book about non-woven textiles which was published in the USA. As a pedagogue, he has fostered up several dozens of specialists who are now working in influential positions in industry. The work of professor Jirsák has been appreciated through several prizes. He has been awarded the annual prize of the Liberec region (2004 and 2005), the prize of the Technical University of Liberec (2006), the prestigious prize Česká hlava (The Czech Head, 2006), and the Medal of Merit from the hands of the president of the Czech Republic (2008). Professor Jirsák and his colleagues at the Department of Nonwovens, Faculty of Textile Engineering of the Technical University of Liberec, with the help of undergraduate and postgraduate students, are currently engaged in the development

11 of a range of specific nano-fiber-based products for medicine, filtration, automotive industry, decontamination technologies and other purposes. It is my greatest pleasure to announce that Scientific Council of Faculty of Textile Engineering of the Technical University of Liberec on the occasion of 50 th anniversary of Faculty of Textile Engineering foundation agreed to recommend rector of the Technical University of Liberec, prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs, to award prof. RNDr. Oldřich Jirsák, CSc. the golden medal of the Technical University of Liberec for extraordinary scienetific and research achievements and Technical University of Liberec developement after the year prof. RNDr. Aleš Linka, CSc. dean of FT TUL

12 Speech of Oldřich Jirsák It is generally acknowledged that science and research bring good to those who pursue them as well as to the society in which science can thrive. Scientists and researchers find in their work intellectual challenge which is immeasurably more rewarding than the everyday struggle in which many others are fully immersed. The society benefits from science in many ways. Its intellectual community is cultivated and it gains material profit from applied science. In the eyes of many countries, the results in science and research are more important than other forms of material wealth such as natural resources. Therefore, governments endeavour to create conditions in which these activities can be effectively exercised. It is very difficult to identify all the causes of the rather poor administration and stimulation of research in the European Union. This system has been created with the intention to catch up with the United States as to the extent and quality of scientific performance. This system is characterized by distribution of funds to research projects based on tough competition and by complicated administration once the project has acquired subvention. The evaluation of the pragmatic results, on the other hand, is impotent. The whole system is very expensive thanks to crowds of administration workers on the side of the grantor as well as of the applicant. These consume a significant portion of the finances which could be expended on actual scientific work. The scientists devote a great part of their working capacity to acquiring and managing the project while factual results are not demanded. The goal of the newly formed European research framework mentioned above evidently hasn t been met. If you seek satisfactory wages, then attempt a European grant. But if your object is to acquire new knowledge and invent, then avoid EU commissions. Personally, I cannot envision any of my inventions be born of a European project. Once I worked on a project funded by the federal government of the USA. Although we had good results, our American partners still worried that there was too little output and that they would be denied another grant. So we had to work nights and days to deserve the money. That is not usual in Europe. In my opinion, it would be much more effective to allocate the financial support on the achievement basis instead of comparing the poetry of the grant applications. Beginning scientists, though, would have to start their careers in teams led by more experienced colleagues.

13 We are now witnessing a fierce battle of the new constitution of the Czech science and research. Some see it as a conflict between academics and research managers. Academics claim that science must be independent. Their motto would be something like: Give us money, more money; we know best how to use it. The manager approach, on the other hand, demands projects with specified outputs while it underestimates basic research. Such quarrels are ridiculous and trying to give any one of these contradictory approaches advantage over the other one can only bring about violent riots, not scientific work. I wonder how Mr. Bata would react to this dilemma. It was in his research institute, dealing primarily with the problems of shoe-making and leather tanning, where many excellent scientists of global importance, such as Oto Wichterle, grew up. And it was them who built up the Czech inorganic, organic, and macro-molecular chemistry after World War II. It was them who founded new industrial fields like non-woven textiles or synthetic fibers using the technologies which they had developed. Bata must have known that applied research without the basic one will soon run out of inspiration and that aimless basic research may lead to potentially useless results. Another problem connected with today s scientists and researchers is their primary focus on money - money for both the project and for their salaries. Most of the significant inventions haven t needed a lot of money but inspiring environment, great personal effort, and a team of people who can trust each other. Substantial money is usually only needed for further development of the product. Promising inventions should not have troubles finding a sponsor. Therefore, I appeal to you, young scientists and researchers: if you aspire to make big inventions and maybe earn big wealth in the future, don t occupy your mind with financial matters when you work, or it won t be able to ascend to higher levels of creativity. And you, research-team leaders: do not waste your time seeking and creating the above critical mass teams and projects. Most original ideas are born in the heads of individuals or in debates within a small group. The liberal despots of Bata kind have formulated a precept according to which the output of a research team is in due proportion to the logarithm of the number of the team members. Dear colleagues, I wish you a happy life in the fascinating highness of science and research

14

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development

Více

Jsme živá univerzita. Česká zemědělská univerzita V PRAZE. University Full of Life

Jsme živá univerzita. Česká zemědělská univerzita V PRAZE. University Full of Life Jsme živá univerzita Česká zemědělská univerzita V PRAZE University Full of Life Czech University of Life Sciences PRAGUE www.czu.cz www.culs-prague.eu Plán areálu Campus map Fakulta agrobiologie, potravinových

Více

Newsletter. Vědci z projektu ELI podali již tři patentové přihlášky. květen 2014

Newsletter. Vědci z projektu ELI podali již tři patentové přihlášky. květen 2014 Newsletter květen 2014 Vědci z projektu ELI podali již tři patentové přihlášky Významné návštěvy na ELI a HiLASE L3 - A next-generation ultra-high power laser system 10 Kapitoly z dějin laseru 6: Historie

Více

č.9 Newsletter Návštěva evropské komisařky Máire Geoghegan-Quinn ELI Prospective Users Workshop 2013 Archeologové: Největší objev za poslední dva roky

č.9 Newsletter Návštěva evropské komisařky Máire Geoghegan-Quinn ELI Prospective Users Workshop 2013 Archeologové: Největší objev za poslední dva roky Newsletter prosinec 2013 Návštěva evropské komisařky Máire Geoghegan-Quinn, ELI Prospective Users Workshop 2013 Archeologové: Největší objev za poslední dva roky č.9 Kapitoly z dějin laseru 5: Zpět domů,

Více

DALTON INTERNATIONAL. www.daltoninternational.org

DALTON INTERNATIONAL. www.daltoninternational.org 2004 DALTON INTERNATIONAL www.daltoninternational.org CONTENTS / OBSAH 3/ Miloš Šifalda Jana Šancová 4/ Dalibor Lasovský 5/ Ellen C. Stein 7/ Matthew Fleischer 8/ Karel Rýdl 10/ Benjamin Taaffe 12/ Jane

Více

Výroční zpráva. Annual report

Výroční zpráva. Annual report Výroční zpráva Annual report 2013 14 2013 14 The JIC s projects meet the selected aims of the Regional Innovation Strategy for South Moravia (RIS), which are to support innovation in business. The RIS

Více

AKADEMIE STING, o. p. s., soukromá vysoká škola v Brně Stromovka 1, 637 00 Brno IČ: 26 23 96 04. Bc. Michal Kuneš

AKADEMIE STING, o. p. s., soukromá vysoká škola v Brně Stromovka 1, 637 00 Brno IČ: 26 23 96 04. Bc. Michal Kuneš ISSN 1805-6873 ISSN 1805-6873 VYDAVATEL: AKADEMIE STING, o. p. s., soukromá vysoká škola v Brně Stromovka 1, 637 00 Brno IČ: 26 23 96 04 REDAKČNÍ RADA Šéfredaktor: Výkonný editor: Editor: Ing. David Král,

Více

NODIG. Zpravodaj české společnosti pro bezvýkopové technologie magazine of czech society for trenchless technology

NODIG. Zpravodaj české společnosti pro bezvýkopové technologie magazine of czech society for trenchless technology NODIG í k1 1 rr oo čč nn ík 77 23 // 22 00 11 11 Zpravodaj české společnosti pro bezvýkopové technologie magazine of czech society for trenchless technology Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 3. ročník

Více

Výroční zpráva '13. Annual Report CENTROPOL ENERGY

Výroční zpráva '13. Annual Report CENTROPOL ENERGY Annual Report Výroční zpráva CENTROPOL ENERGY '13 '13 Výroční zpráva Annual Report CENTROPOL ENERGY > Obsah > Table of Contents Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Chief Executive Officer's introduction

Více

ÚVODNÍ SLOVO/EDITORIAL ZÁŠTITA/AUSPICES ŘEKLI O NÁS/TOLD ABOUT US NAVIGACE/NAVIGATION SEZNAM HOSTŮ/GUESTLIST KOMUNIKACE/COMMUNICATION

ÚVODNÍ SLOVO/EDITORIAL ZÁŠTITA/AUSPICES ŘEKLI O NÁS/TOLD ABOUT US NAVIGACE/NAVIGATION SEZNAM HOSTŮ/GUESTLIST KOMUNIKACE/COMMUNICATION OBSAH CONTENT summit 02 03 04 06 08 10 12 14 15 16 19 21 22 24 26 28 29 34 36 38 40 ÚVODNÍ SLOVO/EDITORIAL ZÁŠTITA/AUSPICES ŘEKLI O NÁS/TOLD ABOUT US O PROJEKTU/ABOUT THE PROJECT BÝVALÍ ÚČASTNÍCI/FORMER

Více

LIDSKÝ KAPITÁL A INVESTICE DO VZDĚLÁNÍ HUMAN CAPITAL AND INVESTMENT IN EDUCATION

LIDSKÝ KAPITÁL A INVESTICE DO VZDĚLÁNÍ HUMAN CAPITAL AND INVESTMENT IN EDUCATION LIDSKÝ KAPITÁL A INVESTICE DO VZDĚLÁNÍ HUMAN CAPITAL AND INVESTMENT IN EDUCATION Praha, 10. října 2013 / Prague, October 10 th, 2013 Vysoká škola finanční a správní University of Finance and Administration

Více

15 milníků v historii sdružení CESNET. 15 Milestones in the CESNET Association History

15 milníků v historii sdružení CESNET. 15 Milestones in the CESNET Association History 15 milníků v historii sdružení CESNET 15 Milestones in the CESNET Association History 15 milníků v historii sdružení CESNET 15 Milestones in the CESNET Association History U příležitosti 15. výročí svého

Více

Zpráva o činnosti. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka. T. G. Masaryk Water Research Institute. veřejná výzkumná instituce

Zpráva o činnosti. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka. T. G. Masaryk Water Research Institute. veřejná výzkumná instituce Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce T. G. Masaryk Water Research Institute public research institution 2009 Zpráva o činnosti Annual Report Obsah Preface Úvodní slovo

Více

KOMENTÁŘ/COMMENT. Extract. Výtah z textu

KOMENTÁŘ/COMMENT. Extract. Výtah z textu KOMENTÁŘ/COMMENT Vážení čtenáři Dear Readers Vážení čtenáři, toto číslo obsahuje rozsáhlou anketu provedenou mezi osobnostmi členy Fóra pro vysokorychlostní internet. Výsledkem činnosti zmíněného fóra

Více

20 let obalového designu Twenty Years of Package design. Mladý obal 2015 Young Package 2015

20 let obalového designu Twenty Years of Package design. Mladý obal 2015 Young Package 2015 20 let obalového designu Twenty Years of Package design Mladý obal 2015 Young Package 2015 úvodník editorial Když jsme ve společnosti Model Obaly před dvaceti lety zakládali soutěž Mladý obal, ani se nám

Více

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy Akademie věd ČR hledá mladé vědce Open Science Conference Science education & Science communication Mezinárodní konference Vzdělávání a popularizace vědy 27. 28. 02. 2014 Národní technická knihovna, Praha

Více

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the

Více

Významné firmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region

Významné firmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region 2014 Významné firmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region Olomoucký kraj Olomouc region Bílá Voda Záb eh Brodek u Konice Protivanov Hanušovice ŠUMPERK Mohelnice Loštice Konice Javorník

Více

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the

Více

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014 Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR inovace 2014 21. mezinárodní sympozium s výstavou 2. 5. 12. 2014 21 st International Symposium and Exhibition December 2 5,

Více

PROJECT-BASED EDUCATION IN CHEMISTRY AND RELATED FIELDS

PROJECT-BASED EDUCATION IN CHEMISTRY AND RELATED FIELDS Univerzita Karlova Pedagogická fakulta Katedra chemie a didaktiky chemie Charles University Faculty of Education Department of Chemistry and Chemistry Education 10. Mezinárodní studentská konference /

Více

Nadace rozvoje občanské společnosti. Civil Society Development Foundation. Annual Report. výroční zpráva. nadace rozvoje občanské společnosti

Nadace rozvoje občanské společnosti. Civil Society Development Foundation. Annual Report. výroční zpráva. nadace rozvoje občanské společnosti Nadace rozvoje občanské společnosti Civil Society Development Foundation Annual Report výroční zpráva nadace rozvoje občanské společnosti 09 05 06 08 09 10 13 14 16 18 26 28 36 40 42 43 obsah / contents

Více

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic Česká republika / Czech Republic The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development Fund. 2 3 Úvod Introduction Tento vznikl za přispění

Více

výroční zpráva annual report

výroční zpráva annual report výroční zpráva annual report úvodní slovo foreword FOREWORD South Moravia has supported innovation and innovative business for 10 years Jihomoravský kraj již deset let podporuje inovace a inovativní podnikání

Více

Newsletter. Nejvýkonnější laserový systém pro ELI Beamlines. březen 2015. Slavnostní otevření centra HiLASE

Newsletter. Nejvýkonnější laserový systém pro ELI Beamlines. březen 2015. Slavnostní otevření centra HiLASE Newsletter březen 2015 Nejvýkonnější laserový systém pro ELI Beamlines Slavnostní otevření centra HiLASE 11 Kapitoly z dějin laseru 7: Moravský Edison Erich Roučka Ženy v ELI Beamlines: Lucia Koubíková

Více

HMMC News. Nové vozy Hyundai i30 vyjíždí z Nošovic New Hyundai i30 Cars Leaving Nošovice. 12 / 2008 číslo 10 // issue 10

HMMC News. Nové vozy Hyundai i30 vyjíždí z Nošovic New Hyundai i30 Cars Leaving Nošovice. 12 / 2008 číslo 10 // issue 10 12 / 2008 číslo 10 // issue 10 HMMC News MAGAZÍN SPOLEČNOSTI HMMC // HMMC INTERNAL NEWSLETTER Nové vozy Hyundai i30 vyjíždí z Nošovic New Hyundai i30 Cars Leaving Nošovice Lékařské centrum v HMMC Medical

Více

The Transition of of Physically Handicapped Graduates to the Labour Market

The Transition of of Physically Handicapped Graduates to the Labour Market The Transition of of Physically Handicapped Graduates to the Labour Market MEZINÁRODNÍ KONFERENCE 12. června 2015 Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Sborník z konference, 12. června 2015, Metropolitní

Více

Strategické průmyslové zóny v České republice Strategic Industrial Zones in the Czech Republic

Strategické průmyslové zóny v České republice Strategic Industrial Zones in the Czech Republic Strategické průmyslové zóny v České republice / Strategic Industrial Zones in the Czech Republic Strategické průmyslové zóny v České republice Strategic Industrial Zones in the Czech Republic Investujte

Více

Individualita. Kvalita kvalitní výuka, profesionalita pedagogů QUALITY HIGH-QUALITY TEACHING, PROFESSIONAL TEACHERS. Příprava na život.

Individualita. Kvalita kvalitní výuka, profesionalita pedagogů QUALITY HIGH-QUALITY TEACHING, PROFESSIONAL TEACHERS. Příprava na život. Výroční zpráva 2006 Annual Report 2006 Individualita přístup ke každému studentovi jako ke konkrétní osobnosti s konkrétním nadáním a specifickými potřebami INDIVIDUALITY TREAT EACH STUDENT AS AN INDIVIDUAL

Více