ŽIVOT NA VENKOVĚ aneb MAJÁLES 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŽIVOT NA VENKOVĚ aneb MAJÁLES 2008"

Transkript

1 LL 10 / 2008 STRANA 1 10 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník VIII. 16. května 2008 Cena 12 Kč Budeme žít ve stínu větrných elektráren? II Str. 8 9 ŽIVOT NA VENKOVĚ aneb MAJÁLES 2008 Čtěte na straně 12. Slavnostní koncert na stradivárky mezi varhanami Str. 13 Lanškroun historický soutěž studentů SŠ počtvrté str. 15 Aktuality z Lanškrounska: lanskroun.cz/ Archiv starších výtisků LL: lanskroun.cz/ a Foto: Jiřina Straková

2 STRANA 2 RADNICE SDĚLUJE LL 10 / 2008 Rada města jednala dne Gurman: RM projednala stav pohledávek vů či společnosti Gurman La, s.r.o., a roz hodla dopisem opětovně vyzvat tuto společnost k uhrazení pohledávek nejpozději do , a pokud ne bude celá dlužná částka do výše uve deného termínu uhrazena, podat u pří slušného soudu žalobu o zaplacení dlužného nájemného za Společenský dům, za restauraci Koupaliště, za re stauraci Pod Radnicí a dlužných záloh na kupní cenu nemovitostí (dle smlou vy o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne ). Z: JUDr. Hana Vágnerová, ved. OPPSMM RM projednala návrh podnájemní smlouvy předložený společností Gur man La, s.r.o., ohledně podnájmu ne bytových prostor nacházejících se v I. NP v objektu čp. 335 Společenský dům (sál, přísálí, restaurace, bar, ka várna) a rozhodla nájemci, tj. společ nosti Gurman La, s.r.o., souhlas s pře necháním výše uvedených nebytových prostor do podnájmu třetí osobě ne udělit. Z: JUDr. Hana Vágnerová, ved. OPPSMM Pronájmy: RM projednala podnět OPPSMM ke zvýšení nájemného společnosti TS za pronájem budov a pozemků tvoří cích areál společnosti na ulici Nádraž ní a dále za pronájem sběrných dvorů (pozemků) a v k.ú. DT a rozhodla to to nájemné zvýšit dle důvodové zprá vy. T: ; Z: JUDr. Hana Vág nerová, ved. OPPSMM RM projednala žádost Volejbalové ho oddílu TJ La o prodloužení doby nájmu nemovitostí tvořících stávající areál volejbalových kurtů čp. 1023, ŽP, rozhodla žádosti vyhovět a pro dloužit pronájem uvedených nemovi tostí do za roční úhradu 100, Kč. RM ukládá OPPSMM se psat se žádající společností dodatek č. 2 k nájemní smlouvě. T: ; Z: JUDr. H. Vágnerová, ved. OPPSMM RM se seznámila s obsahem proto kolu o průběhu losování o uzavření práva uzavřít smlouvu o nájmu bytu ze dne dle Pravidel a roz hodla pronajmout byt č. 24 v domě čp. 160, OP, Pivovarské náměstí, La na dobu určitou 2 roky. Změny smluv: RM projednala podstatné náležitosti smlouvy o dílo týkající se výstavby technické infrastruktury v lokalitě La DELEGACE Z LANŠKROUNA NAVŠTÍVILA PARTNERSKÉ MĚSTO SEROCK Ve dnech 1. až 4. května se účastnila tříčlenná delegace z našeho města oslav svátku sv. Vojtěcha v partnerském polském městě Serock. Svatý Vojtěch je nejen patronem Serocku, ale i celého Polska. Na tyto oslavy jsou zváni zástupci partnerských měst každoročně, letos byl program o to slavnostnější, že hostitelé uzavřeli před desíti lety partnerskou smlouvu s litevským městem Podměstí (Rezidence Marci), kterou realizuje zhotovitel obchodní společ nost EUBE, a.s., a schvaluje rozsah předmětu díla dle přílohy č. 1 ke smlou vě o dílo (vymezení objektů, grafická a textová část) a smluvní cenu díla dle přílohy č. 2 ke smlouvě o dílo (kal kulace ceny díla). T: ; Z: JUDr. Hana Vágnerová, ved. OPPSMM RM projednala žádost společnosti EUBE, a.s., o uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne (dále jen BKS ) Smlouvy o převodu práv a povinností k BKS týkající se převodu práv a povinností z BKS ze společnosti EUBE, a.s., na společnost Rezidence Marci, s.r.o., a doporu čuje ZM La s předmětným převodem práv a povinností udělit souhlas a schvá lit Dodatek č. 4 k BKS. T: nejbližší zasedání ZM (předložení k projedná ní); Z: JUDr. Hana Vágnerová, ved. OPPSMM RM projednala podnět OPPSMM k uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě mandátní ze dne uzavře né mezi městem La jako mandantem a MBP jako mandatářem a souhlasí s doplněním čl. II. odst. 4 smlouvy mandátní a s uzavřením předmětného dodatku. T: ; Z: JUDr. Hana Vágnerová, ved. OPPSMM RM v souladu s ustanovením článku III. Smlouvy o nájmu části poz. ppč. 243/1 v k.ú. DT uzavřené dne mezi městem La a Jindřichem Burešem, DT rozhodla od zmíněné smlouvy okamžitě odstoupit a uklá dá OPPSMM neprodleně učinit v té to věci příslušné úkony. T: ; Z: Jiří Švarc, ref. OPPSMM RM projednala žádost Beach Klub Tajm La o povolení přenechat před mět nájmu, který tvoří areál tábořiště Knoflík, do podnájmu Stanislavě Zachařové, Rudoltice, rozhodla žá dosti vyhovět a souhlasí s přenechá ním předmětu nájmu do podnájmu pod nájemci St. Zachařové, Rudoltice. Bezúplatné nabytí pozemků: RM projednala dopis Krajského úřadu Pardubického kraje s návrhem majetkového vypořádání pozemků po dokončení a zaměření stavby komu nikace II/311 (Králická ul.) a dopo ručuje ZM bezúplatné převést z ma jetku města do vlastnictví Pardubic kého kraje poz.: ppč. 3875/54 o výmě ře 19 m 2, ppč. 3875/55 o výměře 22 m 2 ; bezúplatně nabýt z majetku Par dubického kraje do vlastnictví města poz.: ppč o výměře 54 m 2, ppč o výměře 15 m 2, ppč o vý měře 4 m 2, ppč o výměře 152 m 2,ppč o výměře 38 m 2, ppč o výměře 210 m 2, ppč o výměře 37 m 2. T: ; Z: Jiří Švarc, ref. OPPSMM Prodeje pozemků: RM projednala žádost Jindřicha Ky silky, La o koupi poz. ppč. 3313/32 a doporučuje ZM předmětný poz. žadateli prodat za jednotkovou cenu 300, Kč/m 2 s připočtením nákladů města spojených s prodejem. T: ; Z: Jiří Švarc, ref. OPPSMM (rozšíření areálu v majetku žadatele) RM projednala žádost manželů Ale ny a Ing. Antonína Němcových, La o koupi poz. ppč. 3669/141 o výměře 6m 2, který vznikl geometrickým plá nem č /08 pro zaměření stavby provozovny žadatelů a dopo ručuje ZM předmětný poz. žada telům prodat za jednotkovou cenu 600, Kč/m 2 s připočtením nákladů města spojených s prodejem. T: ; Z: Jiří Švarc, ref. OPPSMM (u kruhového objezdu) RM projednala žádost o koupi části poz. ppč. 3669/3 s výměrou cca 6m 2 a doporučuje ZM předmětnou část uvedeného poz. žadateli prodat za jednotkovou cenu 900, Kč/m 2 s při počtením nákladů města spojených s prodejem. T: ; Z:Jiří Švarc, ref. OPPSMM (ul. Hradební) RM projednala opětovnou žádost o koupi části poz. ppč. 968/1 a do poručuje ZM předmětný poz. do vy řešení nového územního plánu nepro dávat. T: ; Z: Radovana Mi nářová, ref. OPPSMM (u rybníka) Ignalina. Snímek je ze společné schůze polských a litevských radních, na které byl schválen nový text partnerské smlouvy. Na fotografii zprava: Sylwester Sokolnicky, starosta Serocku; Artur Borkowski, předseda městské rady v Serocku; Bronis Ropé, starosta Ig naliny; překladatelka; Martin Košťál, starosta Lanš krouna. Foto: O. Strnad Užívání majetku města: RM projednala žádost o položení zatravňovacích dlaždic na části poz. ppč. 3119/1 za účelem zřízení parko vacího stání, souhlasí se zadlážděním poz. a s jeho bezplatným užíváním, po kud žadatel práce provede na vlastní náklady a nadále se bude o poz. řádně starat. Tento souhlas nenahrazuje sta novisko orgánů státní správy. T: ; Z: Bc. Kateřina Gregorová, ref. OPPSMM (ul. Dobrovského křížení s ul. Českých bratří) RM projednala žádost o koupi poz. ppč. 3659/1 a doporučuje ZM uve dený poz. žadatelům neprodávat. T: ; Z: Jiří Švarc, ref. OPPS MM (pole mezi ul. Králickou a DT) Školní jídelna Madoret: RM projednala předložené varianty budoucího fungování školní jídelny Madoret jako jediného subjektu a do poručuje ZM schválit záměr sloučit stávající obchodní společnost Školní jídelna MADORET, s.r.o., do pří spěvkové organizace Školní jídelna MADORET formou prodeje podni ku. T: ; Z: Jitka Krejčová, ved. OŠK a JUDr. Hana Vágnerová, ved. OPPSMM Veřejná podpora: RM dle Pravidel rozhodla o poskyt nutí veřejné podpory v částkách do Kč , na provozování aktivit v oblasti výchovy, vzdělávání a kul tury dle přílohy. T: ; Z: Jitka Krejčová, ved. OŠK RM projednala žádost Občanského sdružení kynologická organizace La KJ o finanční příspěvek na pořádání krajské výstavy psů a rozhodla po skytnout veřejnou podporu dle Pra videl ve výši Kč 5.000,.T: ; Z: Ing. Lenka Mačátová, ref. KSaT Použité zkratky: TS společnost Technické služby La, s.r.o.;mbp Městský bytový podnik Lanškoun, s.r.o.; OPPSMM odbor právní, přestupků a sprá vy majetku města, KSaT kancelář starosty a tajemníka, La Lanškroun, RM Rada města, ZM Zastupitelstvo města, pozemek poz, ref. referent, ved. vedoucí, Z zodpovídá, T termín realizace usnesení, OP Ostrovské Předměstí, DT Dolní Třešňovec. Všechny uvedené pozemky se, pokud není uvedeno jinak, nacházejí v katastrálním území La Výtah z usnesení zpracovala Petra Brejšová, kancelář starosty a tajemníka ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL V LANŠKROUNĚ A DOLNÍM TŘEŠŇOVCI proběhne 21. a od 7.00 do hod. v budovách jednotlivých mateřských škol: na ulici Žižkova 365 (včetně logopedické třídy), na ulici Na Výsluní 312, na ulici Wolkerova 85, na ulici Vančurova 87, v DolnímTřešňovci 24 Jitka Krejčová, odbor školství a kultury

3 LL 10 / 2008 NEJEN Z RADNICE STRANA 3 Z kalendáře starosty 14. dubna Jednání s. p. Karlem Peškou, vedoucím odboru školství KrÚPk, ohledně projektu Středisko názorné výuky Lanškroun v Pardubicích; jednání s p. Jiřím Kovářem, zástupcem společnosti TechnoPark Pardubice, ohledně možné spolupráce při realizaci projektu Středisko názorné výuky Lanškroun v Pardubicích 15. dubna Pracovní schůzka ohledně náprav nedostatků ve fungování společností Městský bytový podnik Lanškroun, s.r.o., Technické služby Lanškroun, s.r.o. a v jejich vztahu s městem Lanškroun; pracovní schůzka k projednání návrhu nových skautských kluboven 16. dubna Jednání s p. Davidem Knápkem, ředitelem Kulturního centra Lanš kroun, o stavu příprav kulturních akcí ve městě; jednání zastupitelstva města 17. dubna Celostátní konference Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů (SVOL) v Pelhřimově; výroční členská schůze Volejbalového oddílu TJ Lanškroun 18. dubna Slavností otevření druhé etapy projektu Aktivní turistika na Or licko Třebovsku, cyklostezky Ústí nad Orlicí Česká Třebová; Ruský večer na zámku v Lanškrouně 21. dubna Jednání rady města; jednání hodnotící komise ve veřejné zakázce Komplexní pozemková úprava v k.ú. Lanškroun na Pozemkovém úřadě Ústí nad Orlicí; slavnostní zahájení Dnů Slovenské kultury v Moravské Třebové 22. dubna Jednání se zástupci hokejového oddílu Lanškroun a Technickými službami Lanškroun, s.r.o.; pracovní schůzka s p. Svatoplukem Pospíšilem, zástupcem firmy AGT Austria; projednání závěrečné zprávy České školní inspekce o prošetření stížnosti 23. dubna Pracovní schůzka s p. Janem Janečkem, místostarostou města Litomyšl, o projektu protierozních a protipovodňových opatřeních; pracovní schůzka o zapojení výborů zastupitelstva města do veřejnosprávních kontrol 24. dubna Účast na Kongresu starostů a primátorů v Brně 25. dubna Jednání s p. Jaroslavem Karlíkem, ředitelem školní jídelny Mado ret, o variantách dalšího fungování školní jídelny; slavnostní otevření Herny chovy vily v Ústí nad Orlicí 28. dubna Jednání s p. Františkem Krčilem, ředitelem České spořitelny v Pardubicích 29. dubna Účast na semináři Financování památek v Rychnově nad Kněžnou; otevření stále expozice věnované Oskaru Schindlerovi v Městském muzeu a galerii ve Svitavách 30. dubna Konference Lanškroun historický IV. na zámku v Lanškrouně Návštěva partnerského města Serock v Polsku u příležitosti oslav sv. Vojtěcha a desetileté spolupráce Serock (PL) Ignalina (LTU) 5. května Jednání rady města 7. května Charitativní akce Když děti pomáhají dětem na zámku v Lan škrouně; slavnostní akt a položení věnců k pomníku obětem válek a holocaustu u příležitosti Dne vítězství; slavnostní koncert u příležitosti státního svátku v kostele sv. Anny v Lanškrouně 9. května Pracovní schůzka s p. Jiřím Čepelkou (ODS), poslancem PSP ČR 10. května Den zemědělské školy v D. Třešňovci 12. května Jednání zastupitelstva města Poplatky za komunální odpad a ze psů začne správce poplatku na dlužnících vymáhat Správcem obou poplatků je finanční odbor Městského úřadu Lanškroun, výše roční sazby pro rok 2008 činí u odpadu stejně jako v roce , Kč. Sazba poplatku ze psů se pohybuje podle polohy domu ve městě a podle to ho, zda je majitelem psa uživatel důchodu, v rozmezí od 150, do 1200, Kč. POZOR: Poplatková povinnost u poplatku ze psů vzniká po dovršení stáří 3 měsíců a v případě jakékoliv změny (odstěhování, úmrtí psa) je nutné tuto změnu nahlásit finančnímu odboru!!! Povinnost uhradit poplatek vyplývá z obecně závazných vyhlášek města Lanškroun č. 12/2003, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění pozdějších vyhlášek a č. 7/2003, o místním poplatku ze psů, ve znění pozdějších vyhlášek. Termín splatnosti byl Obě vyhlášky najdete v elektronické podobě na adrese originály vyhlášek jsou založeny a připraveny pro zájemce k nahlédnutí v kan celáři starosty a tajemníka (radnice, 1. patro). Pokud jste dosud poplatek neuhradili, učiňte tak neprodleně. V případě ne uhrazení dlužné částky bude v souladu se zákonem poplatek navýšen o 50% a na dlužnících vymáhán. Finanční odbor Městského úřadu Lanškroun Rozpis služeb stomatologie (SO, NE, svátek 8 11 hod.) pro oblast Letohrad, Žamberk, Králíky, Lanškroun, Jablonné n/o MUDr. Jaslovská M., Žamberk, nám. G. Knopa 837, MUDr. Jedličková Zuzana, Bystřec 182, tel.: MUDr. Ježáková Daniela Letohrad, U Dvora 815, Shromáždění ke Dni vítězství Ve středu 7. května se konalo slavnostní shromáždění u pomníku obětí válek a holocaustu. Promluvili na něm jednatel ZO ČSBS dr. Jaroslav Kovařík a starosta města Ing. Martin Košťál. Doktor Kovařík řekl: Vážení občané, bratři a sestry, každým rokem při oslavě vítězství a skončení 2. světové války se setkáváme na tomto místě. Přicházíme uctít památku našich mrtvých občanů, kteří před více než 60 lety hájili život a svobodu našeho národa. Obětovali své životy v nerovném boji s krutou nacistickou přesilou, se šílenou, zločinnou touhou ovládnout a podro bit si naše národy. Zbývá dnes pouhá hrstka pamětníků a účastníků tohoto historického boje, těm není třeba připomínat význam dnešního výročí. Škoda jen, že většina naší současné generace, i naše mládež jeví tak malý zájem o minulost, nepřemýšlí o našich dějinách, nečerpá poučení z historie. Během uplynulých 60 let se svět nesmírně změnil. Technický rozvoj elektro niky, způsob výroby, doprava, vše je nové. Nabízí se však jedna naléhavá, ale dů ležitá otázka. Lidstvo po stránce mravní jen málo se změnilo, nevyužívá své vzdělání a schopnosti k všeobecnému zušlechtění vzájemných vztahů. Mnohdy lehkomyslně utápí své schopnosti a talent v nicotných sporech, v činnostech zce la neproduktivních. Naše politická reprezentace by měla zodpovědněji plnit svěřené úkoly, stejně tak i pracovníci pověření výchovou. Důležité je i udržování paměti národa, neutěšená je mnohdy péče o památky válečných událostí. Napří klad památník obětem války na Lázku by jistě zasluhoval více zájmu i péče. Využijme proto našeho setkání k tomu, abychom se zamyslili nad danými otázkami, věnovali vzpomínku padlým a uctili jejich nesmrtelnou památku. Poté se slova ujal starosta: V těchto dnech si na mnoha místech naší re publiky, ale i Evropy a světa, připomeneme ukončení nejstrašnější války v dě jinách lidstva. Dnes už hovoří o tomto největším válečném konfliktu převážně historie a čísla statistik. Víme, že druhá světová válka trvala dlouhých 6 let, do svého víru strhla 61 států, což tehdy představovalo 80% obyvatel naší planety. Jednoznačné jsou i příčiny vzniku 2. světové války. Jejími strůjci se staly vládnoucí kruhy nacistického Německa, fašistické Itálie a militaristického Japonska. Tito agresoři usilovali všemi prostředky o světovládu, o roli pánů světa s novým pořádkem, a to i za cenu vyhlazení celých národů. Pro úplnost je třeba uvést, že vedle toho existovaly i politické a územní zájmy převážně vlád těchto států na pozadí snah o revizi výsledků první světové války. Další statistické údaje, které jsou často zveřejňovány, hovoří o přímých obětech války. Druhá světová válka si vyžádala více jak 50 miliónů mrtvých, z toho nejvíce v tehdejším Sovětském vazu, Německu, Polsku, Číně a Jugoslávii. Údaje o československých válečných obětech nebyly dodneška seriózně historicky zpracovány. Uvádí se odhad 360 tisíc osob, z toho je většina oběťmi rasové perzekuce, a to z řad židovského obyvatelstva z území tehdejšího Českoslo venska. Dějiny 2. světové války však nehovoří jen o obětech, ale i o hrdinství tisíců známých i neznámých lidí, kteří se rozhodli proti zlu bojovat. Proto by oslavy Dne vítězství měly být především poděkováním těm, kteří byli stateční a zapojili se jak do přímých bojů, tak do odbojové činnosti proti nacistickým okupantům. To byli skuteční bojovníci a vpravdě hrdinové na rozdíl od dneš ních mediálně vyrobených superstars a jiných hvězd kteří se z lásky a úcty ke své vlasti rozhodli riskovat své životy v boji za osvobození Československa. Ma lá část těchto hrdinů, která pamatuje stíny hákových křížů, rachot tanků, hř mění děl a výbuchy bomb, ještě žije mezi námi. Naslouchejme jim, neboť ve svě tě stále existují válečné konflikty a boje, hrozby násilí a terorismu. Z jejich vyprávění a svědectví pochopíme, že i v letošním roce, v roce 63. výročí skonče ní druhé světové války, je boj proti násilí, proti válkám, proti terorismu a nej různějším formám diktatury neustále aktuální. I z těchto důvodů si myslím, že je nutno každoročně připomínat události 2. světové války a slavit osvobození od fašismu. Předávejme odkaz boje proti zlu dalším generacím, které nejstrašněj ší válku v dějinách nezažily. Je to nejen projev naší úcty k lidem, kteří bojovali a často též položili své životy za naši svobodu, ale i naše povinnost vůči budoucnosti. Představitelé města, ČSBS a ČSSD poté položili k pomníku věnce. Na zá věr zazněla státní hymna. Foto: LS

4 STRANA 4 NEJEN Z MĚSTA LL 10 / 2008 Připravuje se úprava přechodů pro chodce Na webu města Lanškrouna proběhla v rubrice Doprava ve městě diskuse o přechodech pro chodce a jejich rekonstrukci. K uvedené problematice uvedu několik aktuálních informací: Asi se shodneme, že nejhorší situace je na přechodech umístěných na sil nici I/43. Dopravní komise vybrala k rekonstrukci 4 přechody (u ZŠ Dob rovského, u Krčmy, u KING KONZUMU, u křižovatky s Lidickou ul.). K to mu přidalo Ředitelství silnic a dálnic, správa Pardubice (ŘSD) ještě přemístění přechodu pod autobusovým nádražím o cca 50 m směrem k mostu vč. doplnění osvětlení a ochranného ostrůvku. Této úpravě nyní předchází oprava asfaltového krytu Nádražní ulice v úseku od železničního přejezdu k mostu u kruhového objezdu (vyfrézování stávající a položení nové vrstvy). K projednání úprav přechodů je nutno zpracovat projektovou dokumentaci (PD). Dne 6. května proběhlo jednání s projektantem o způsobu rekonstrukce jednotlivých přechodů a byly dohodnuty následující úpravy: U přechodu vedle křižovatky s ul. Lidickou bude ve všech jízdních pruzích před přechodem doplněn speciální nátěr, který výrazně zkrátí brzdnou dráhu. U přechodu ve dle křižovatky s ul. S. Čecha (u KING KONZUMU) bude doplněno osvětlení přechodu, svislé dopravní značení a stavební úprava vyústění ul. S. Čecha (rozšíření chodníku). Realizace těchto úprav proto bude vázat na rekonstrukci této ulice. V případě přechodu nad Krčmou by mělo dojít ke stavebním ú pravám vozovky a vzniku ochranného ostrůvku, samozřejmě společně s no vým osvětlením přechodu a nátěrem ke zkrácení brzdné dráhy ze směru od stanice Rychlé zdravotnické pomoci. Zda takto navržená úprava bude technicky možná (šířkové uspořádání, zkrácení odbočovacího pruhu), určí projektant až na základě zpracování výkresové dokumentace. Posledním projednávaným místem byl přechod u ZŠ na ul. Dobrovského, kde je navrženo zúžení vozovky v místě přechodu (rozšířením chodníku), osvětlení, nátěr ke zkrácení brzdné dráhy v jízdním pruhu směrem do města a blikající terče, které mají upozornit na přechod (jsou instalovány např. v České Třebové). Tyto úpravy budou též vázat na změnu v dopravním značení řešícím autobusové zastávky U Milána a parkování na Dobrovského ulici. Problematikou se bude zabývat dopravní komise rady města. Po zpracování PD bude známa i výše nákladů a bude se jednat s ŘSD o po dílech. Město má na tyto rekonstrukce v letošním rozpočtu částku 450 tis. Kč, která však pravděpodobně nebude stačit. Budeme tedy dojednávat spolufi nancování z dalších zdrojů, případně jednat o rozložení úprav i na příští rok. Ing. Jan Šebrle, místostarosta Oprava povrchu Nádražní ulice začala 12. května. Foto: LS Ze zpravodajství Policie ČR v sedm hodin ráno vyjížděli policisté na vloupání do tržnice v Lanš krouně. Zloděj tam sebral ovoce a zeleninu, naskládal je do igelitových sáčků, kte ré zhruba o kilometr dál vyhodil. Zelenina s ovocem putovaly zpět k majiteli byla nahlášena krádež metrů měděného elektrického vodiče. Neznámý pachatel je odcizil ze sedmimetrových sloupů elektrického vedení v Cotkytli. Způsobil tak škodu za téměř 25 tisíc korun kolem 5.15 hodin došlo na silnici II. třídy číslo 315 mezi obcemi Lanš kroun a Skuhrov k dopravní nehodě mezi osobním automobilem značky Opel Zafira a stromem. 52letý řidič zafiry při předjíždění neznámého vozidla najel na krajnici. Následně dostal s opelem smyk, ve kterém vyjel vpravo mimo ko munikaci. Zde levým zadním bokem narazil do listnatého stromu. Po příjezdu hlídky Policie České republiky se řidič podrobil dechové zkoušce. Její výsledek byl negativní. Škoda na vozidle byla odhadnuta ve výši 120 tisíc korun. V Horních Heřmanicích sebral v noci z pondělí 28. na úterý 29. dubna ne známý poberta autobaterii, která slouží k ovládání semaforu na opravě mostu. Ke stejné krádeži došlo na této stavbě již minulý týden. Po pachateli krádeže policisté pátrají. Dne bylo oznámeno, že došlo k narušení občanského soužití mezi ozna movatelkou a nájemnicí bytu v domě na náměstí J. M. Marků. Poškozená uvedla, že z důvodu nadávek a vyhrožování musela na nájemnici již v mi nulosti přivolat strážníky Městské policie Lanškroun. Případ bude předán k projednání na právní a přestupkové oddělení MÚ v Lanškrouně. Dne bylo oznámeno, že došlo ke krádeži vloupáním do chaty na Zá meckém vrchu v katastru obce Rudoltice. Pachatel po vypáčení dveří z chaty odcizil sekeru v hodnotě 600, Kč. Případ je šetřen jako trestný čin krádeže. Dne v dopoledních hodinách bylo oznámeno odcizení m mě děných elektrických vodičů v obci Horní Heřmanice v části zvané Záhora, kdy je neznámý pachatel odcizil ze sedmimetrových sloupů elektrického ve dení. Způsobil tak škodu za téměř , Kč. Dne v odpoledních hodinách odcizil neznámý poberta od restaurace Krčma v Lanškrouně pánské trekingové jízní kolo uzamčené lankovým zám kem, na kterém byly umístěny cyklistické batohy s doklady a osobními věc mi. Tímto jednáním způsobil škodu ve výši , Kč. Dne ve večerních hodinách rozbil neznámý pachatel kamenem okno u rodinného domu v Rudolticích. Způsobil tak škodu ve výši 300, Kč. Informace k letošnímu jubilejnímu ročníku Kopy Jubilejní 40. ročník Lanškrounské kopy a Městské slavnosti se uskuteční ve dnech září Pořadatelé slibují bohatý program po oba dny. V pátek dopoledne bude možné shlédnout přehlídku základních škol z Lanškrouna a okolí. Odpoledne bude probíhat prezence účastníků dálko vého pochodu a také koncert rockových skupin Jaksi Taksi, Bůhví, Petr Bende V sobotu 13. září je na programu vystoupení dechového orchestru Lanš kroun, následovat bude slavnostní start pochodu a představení mažoretek. Součástí odpoledního kulturního programu bude vystoupení mužského pě veckého sboru Mužáci z Pohořelic, skupiny Poutníci, nebudou také chybět Václav Neckář, Monkey Business a po ohňostroji Aneta Langerová. Městské slavnosti bude doprovázet tradiční lanškrounský jarmark na Pivo varském náměstí, ukázka skautingu na nám. A. Jiráska, Výtvarnále v ZŠ A. Jiráska, na zámku bude probíhat výstava květin a ovoce a v muzeu výstavy 40 let turistického pochodu Lanškrounská kopa a Obce Lanškrounska na sta rých pohlednicích ze sbírky Karla Uhlíře. Ve Společenském domě se uskuteční diskotéka Sdělování dojmů. Lenka Mačátová, kanc. starosty a tajemníka Dne ve večeních hodinách bylo oznámeno poškození skleněné výplně u zastávky ČD v obci Krasíkov, kdy nezjištěný pachatel rozbil skleněnou vý plň o rozměrech 270 x 119 cm. V minulých dnech ztratil u supermarketu v Lanškrouně muž peněženku. Neznámý nálezce ji ale majiteli nevrátil. Nejenom že z ní vybral tři tisíce, ale použil i platební kartu, kterou uvnitř portmonky nalezl. Muži tak ztenčil účet o deset tisíc. Peněženku potom hodil do poštovní schránky. V případě dopadení hrozí výběrci obvinění z trestného činu neoprávněné držení platební karty. V pátek bylo oznámeno poškození elektrického ohradníku v obci Os trov. K této schválnosti nedošlo poprvé a policie věc šetří jako přestupek. V noci z pátku 9. na sobotu 10. května odcizil v Lanškrouně neznámý pa chatel vozidlo Škoda 120 oranžové barvy. Policisté po voze za osm tisíc ko run vyhlásili celostátní pátrání. V sobotu hodinu po půlnoci kontrolovali v Rudolticích policisté 20le tého řidiče fiatu. Zjistili ale, že mladému muži Okresní soud v Ústí n/o vyslo vil až do roku 2009 zákaz řízení motorových vozidel. Proto mu policisté ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání trestných činů maření výkonu úředního rozhodnutí a jízdy bez řidičáku. V sobotu o půl druhé ráno došlo v Lanškrouně k omezení osobní svo body sedmatřicetileté ženy, kterou chytl neznámý muž a snažil se jí líbat. Díky procházející kolemjdoucí pachatel svého jednání zanechal a utekl. Žádáme především ženy, aby dbaly zvýšené opatrnosti, zejména pak v nočních hodi nách. Jakoukoliv informaci k tomuto případu sdělte na Policii ČR v Lanškrou ně. Za každou pomoc předem děkujeme. Kriminalisté se zabývají případem pokusu znásilnění, které v pondělí navečer přišla oznámit 18letá slečna. V sobotu dvě hodiny po půlnoci přepadl dívku v Lanškrouně pravděpodobně cizí státní příslušník. Doběhl ji u staveniště bytových domů, kde ji začal obtěžovat, osahávat a nakonec ji povalil na zem. Dívce, která se bránila, se naštěstí podařilo utéci. V případě dopadení hrozí pachateli za trestný čin znásilnění ve stadiu pokusu až osmileté vězení. V sobotu v Rudolticích sebral zloděj ze zaparkované škodovky ces tovní tašku s oblečením, klíči, mobilním telefonem a peněženkou, ve které byly doklady a 800 korun. V pondělí před polednem policisté přijali oznámení vloupání do skla du místní firmy v Lanškrouně. Uvnitř se ztratily barevné kovy, nýty a další věci, vše za téměř 270 tisíc korun. Případem se policisté nadále zabývají.

5 LL 10 / 2008 NEJEN Z MĚSTA STRANA 5 Kontejnery na tříděný odpad na svém novém stanovišti v zadní části parkoviště u Penna marketu. Foto: LS Z webu Policie ČR: Nalezli jste předmět připomínající munici nebo výbušninu? Pozor! Policisté na Lanškrounsku několikrát do roka také řeší případy týkající se náhodných nálezů podezřelých předmětů, staré munice nebo výbušnin. Lidé při neopatrné manipulaci s výbušninami mohou utrpět smrtelná nebo těžká zranění s trvalými následky. Proto je na místě dodržovat následující doporučení: Při nálezu výbušnin, zbraní nebo střeliva zásadně nepodnikejte žádné kroky k jejich likvidaci a s těmito věcmi nijak nemanipulujte. Nepodceňujte ani staré a značně zkorodované výbušniny, střelivo nebo zbraně. Korozí může dojít k narušení systému pojistek a k výbuchu potom stačí v extrémním případě i nepatrný otřes způsobený dotykem lidské ruky. Prostor nálezu je třeba ihned uzavřít před vstupem nepovolaných osob, zejména dětí. Ihned je nutno vyrozumět Policii ČR, nejlépe prostřednictvím tísňové linky 158. O hrozbě tohoto nebezpečí nezapomeňte přiměřenou formou informovat také svoje děti! Nálezy munice a dalšího podezřelého materiálu jsou nejčastější na jaře a na podzim. Pyrotechnici ke každému nálezu přistupují tak, jako by šlo o nebez pečný nález, a musí zachovávat veškerá pravidla bezpečnosti, aby nedošlo k explozi. Do chvíle, než na místo dorazí policie, mělo by být zajištěno a o značeno tak, aby byl znemožněn přístup dalším osobám. V případech, kdy jde o nálezy na polích a v lokalitách, kde nehrozí nebezpečí osobám ani po škození majetku, mohou být takové předměty likvidovány přímo zde. Ve vět šině případů však policisté přepravují nebezpečný nález k odborné likvidaci na určené místo. Npor. Bc. Stanislav Musil (www.policie.cr/lanskroun) Výjezdy hasičů za březen a duben V březnu se vyjíždělo na dvacet tři případů. Nejvíce výjezdů bylo na od stranění následků po řádění vichřice, a to třináct. Poté shodně po třech byly zásahy u dopravních nehod a otevírání uzavřených prostor, dva výjezdy byly na planý poplach a po jednom na po žár a spadlý strom. Více než polovina výjezdů za měsíc březen se odehrála v prvních dvou dnech měsíce, kdy se i přes naši oblast pře hnala vichřice Emma. V těchto dnech kromě nás vyjížděli odstraňovat vznik lé škody i dobrovolní hasiči v širokém okolí. Jednalo se hlavně o spadlé stro my, kdy nejhorší situace byla na ko munikaci mezi Strážnou Tatenicí, zde byla silnice uzavřená a celkem pět jednotek po oba dny odstraňovalo spad lé stromy. Kromě stromů se vyjíždělo i na přetrhané dráty elektrického vedení a urvané oplechování střech. Po městě se do odstraňování škod zapojily i Tech nické služby Lanškroun, pokrývač ské firmy a řada obyvatel. Všem těm to patří za odvedenou práci veliký dík. Na dopravní nehodu osobního auta jsme vyjížděli do Dolní Čermné, u stře tu dvou osobních aut, který si vyžádal zranění pěti osob, jsme asistovali v Damníkově a poslední byla nehoda též osobního auta v Rudolticích. Otevírání bytů bylo také ve zname ní záchrany. V prvním případě, který se udál v Lanškrouně, šlo o ženu v bez vědomí, kterou jsme poté pomohli naložit do sanity. I v druhém případě v Horní Čermné jsme pomohli se sne sením pacientky. Třetí případ byl též v Lanškrouně, zde jsme zraněné oso bě poskytli předlékařskou pomoc. Oba plané výjezdy byly po Lanš krouně, prvním byl hořící odpadkový koš na náměstí J.M.Marků, který byl ještě před naším příjezdem uhašen, a druhým bylo neohlášené pálení kles tí na zahradě rodinného domku poblíž požární stanice. Požár staršího rodinného domku jsme likvidovali v obci Strážná, kde s námi zasahovaly dobrovolné jed notky ze Strážné, Cotkytle, Lanškrou na, Žichlínku a Tatenice. Požár vznikl od vadného komínu a zničil celou stře chu, událo se to tři dny po kalamitě, kterou způsobila vichřice Emma. Technické služby informují Svoz komunálního odpadu: Technické služby nasadily na svoz odpadových nádob ve městě nové svozové vozidlo Mercedes Benz s nástavbou Faun. Stroj nahradil starou liazku z roku Nové vozidlo sváží všechny běžně používané popelové nádoby a kontejnery. Je možno tedy přistavovat ke svozu prakticky celý sortiment odpadových nádob, který lze zakoupit. Majitele odpadových nádob jiného provedení než kulaté víko upozorňujeme, že svoz se vrací do starého systému, tj svoz v daný den dle plošné příslušnosti místa přistavování ve městě. Již nepřistavovat v pátek, jak bylo dočasné řešení. Až do odvolání platí harmonogram svozu ve městě, který delší dobu pro vozujeme. Pokud provedeme změnu, bude na základě zkušeností s nasazením nového vozidla a byla by patrně od začátku příštího roku. Kontejnery na separovaný sběr jsou zpět u Penny marketu: Kontejnery na separovaný sběr druhotných surovin papíru, skla a plastů byly na požadavek vlastníka pozemku parkoviště u supermarketu PENNY odvezeny. Byly přemístěny na nejbližší vhodné místo k tržnici. Bohužel nekázeň prodejců zeleniny z tržnice nás donutila je odstranit. Obrátili jsme se opět na vedení obou supermarketů PENNY a LIDL. Řešení jsme našli společně s vedoucím supermarketu Penny, kterému bych tímto chtěl poděkovat. Kontejnery jsou zase na parkovišti PENNY, tentokráte v zadní části parkoviště u zábradlí pří nájezdu pro zásobování. Naší povinnosti je každodenní kontrola, zda neznečisťují okolí. Žádáme Vás proto, abyste nám nepřidělávali práci tím, že odkládáte odpady mimo kontejnery. Josef Mareš TS Lanškroun, s.r.o. Návrhy na ocenění Pamětní medailí města Lanškrouna mohou podávat všichni občané Lanškrouna Od roku 2000 v Lanškrouně pravidelně uděluje rada města u příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu Pamětní medaili. Medaile, na základě Směrnice pro zřízení a udělování Pamětní medaile města Lanškrouna, kterou schválila rada města svým usnesením č. 223/2000, přísluší zejména těm občanům města, kteří se zasloužili o rozvoj a rozkvět města, a těm, kteří významným způsobem přispěli k proslavení města Lanškrouna jak v České republice, tak v zahraničí. Od roku 2000 medaili obdrželo 59 osob, mezi které patří představitelé partnerských měst, představitelé sportov ního, kulturního a společenského života ve městě, bývalí starostové města, jednatelé významných lanškrounských firem a další. 28. října 2008 budou slavnostní medaile udíleny opět. Vyzýváme tímto ob čany města, aby se i oni zamysleli nad tím, kdo další si je zaslouží. Své ná vrhy s krátkým odůvodněním mohou posílat do na adresu Městský úřad Lanškroun, kancelář starosty a tajemníka, nám. J. M. Marků 12, Lanškroun nebo na Seznam oceně ných v období od roku 2000 do roku 2007 je k dispozici v kanceláři informací městského úřadu. Petra Brejšová, kancelář starosty a tajemníka Posledním výjezdem bylo odstra nění spadlého stromu přes cestu u Ol šového rybníka. V dubnu bylo 12 výjezdů. Na požáry se vyjíždělo čtyřikrát, na dopravní ne hody třikrát, na otevírání uzavřených prostor dvakrát a po jednom výjezdu bylo na únik nebezpečných chemických látek, sundání oběšené osoby a planý poplach. U požárů jsme zasahovali v Lanš krouně, kde na ul. Olbrachtově hořelo osobní auto Š 120, v Tatenici na skládce odpadů, zde s námi likvido vali požár i místní hasiči, dále se hasil kontejner s odpadem v Anenské Stu dánce a opět osobní auto, tentokrát Š 105 v Lukové. U dopravních nehod jsme asisto vali dvakrát na katastru obce Rudol tice, v obou případech šlo o střet dvou osobních vozidel. První případ s ú častí polských státních příslušníků si vyžádal tři lehká zranění, v druhém případě se kolize obešla bez zranění. Na poslední nehodu osobního auta se vyjíždělo do Tatenice, i zde se to obešlo bez zraněných. Technickou pomoc spojenou s otevíráním uzav řených prostor jsme poskytovali v Lu kové a v Rudolticích, jednalo se o otev ření vstupních dveří do rodinného dom ku a v druhém případě do bytu. Naším mediálně známým zásahem byl únik čpavku na jatkách v Lanš krouně. Kromě nás zde zasahovali ha siči z centrální stanice v Ústí nad Or licí a hasiči ČD z České Třebové. Při technické závadě na čerpadle došlo k úniku chladiva čpavku. Hasiči zde zasahovali v dýchací technice a ochran ných oblecích, místo zásahu bylo u zavřeno, prostor skrápěn vodní mlhou a unikající čpavek jímán do nádoby. Vodu, která byla použita na skrápění, bylo nutno před odtokem do kana lizace ještě neutralizovat, zachycený čpavek byl na závěr zlikvidován v míst ní čističce odpadních vod. Za dva dny po této události jsme vyjížděli do mra zíren, zde ale únik čpavku nebyl po tvrzen, proto byl výjezd překvalifi kován na planý poplach. Posledním našim výjezdem bylo sundáni neznámé oběšené osoby ze stromu v Oboře za rybníkem. Velitel požární stanice npor. Bc. Jiří Katzer

6 STRANA 6 Z KRAJE I Z REGIONU LL 10 / 2008 Online rozhovory s představiteli kraje Prostřednictvím webových stránek kraje je možné v daných termínech pokládat otázky členům Rady Pardubického kraje. V nej bližší době je plánován na středu 21. května od 10 do 11 hod. online rozhovor s náměstkem hejtmana pro zdravotnictví Josefem Janečkem a na pátek 30. května od 12 do 13 hod. s hejtmanem Ivo Tomanem. Již proběhlé rozhovory jsou archivovány na odkaz Online rozhovory. Kateřina Nohavová, tisk. mluvčí Pardubického kraje Z 70. jednání Rady Pardubického kraje Záležitosti ve zdravotnictví: Nemocnice následné péče v Moravské Třebové bude mít nový ultrazvuk. Pořízení vyšetřovacího přístroje si vyžádá cca 1,6 mil. Kč. Moravskotřebovská nemocnice má nefunkční a zastaralý ultrazvuk, jehož oprava je nerentabilní. Proto vyhlásila výběrové řízení na nového dodavatele. Vzhledem k tomu, že na nákup nejsou dostatečné finanční zdroje, bude nový přístroj nemocnice hradit formou leasingu, řekl náměstek hejtmana pro zdravotnictví Josef Janeček. Nový přístroj, tentokrát magnetickou rezonanci, chtějí také v Orlickoústecké nemocnici, a.s. Ta má záměr zakoupit tento přístroj, který je prozatím jen v pardubické nemocnici, aby zajistila péči i pro východní část kraje. Všeobecná zdravotní pojišťovna si před svým souhlasem vyžádala stanovisko Rady Par dubického kraje. Domníváme se, že je z mnoha důvodů účelné magnetickou rezonanci v Orlickoústecké nemocnici, a.s., mít. Nemocnice má dostatek erudovaných odborníků, má neurologické oddělení, vyváží tím péči mezi západem a východem kraje a zkrátí dlouhou čekací dobu na vyšetření, která je v současné době 1 2 měsíce, uvedl Janeček. Záležitosti v oblasti školství: Rada Pk vyhověla Základní umělecké škole v Lanškrouně a schválila zápis dalšího místa vyučování do rejstříku škol a škol ských zařízené. Škola totiž chce vyhovět žádostem rodičů především malých dětí dojíždějících za výukou a chce otevřít další výukové místo v Dolní Čerm né, vysvětlila náměstkyně hejtmana pro školství Marie Málková. KÚ Pk S ženami o ženách v politice i v médiích Postavení žen v politice stále není stejné jako postavení mužů. Přestože si velká část veřejnosti přeje větší zastoupení žen ve volených orgánech, je poli tika stále doménou mužů. O problémech žen političek, o jejich vnímání a zobra zování v médiích bude diskusní pořad pro veřejnost, který pořádá Fórum 50% v hotelu Euro v Pardubicích ve středu 21. května od 16 hod. Jak vypadá zastoupení žen na všech úrovních české politiky, jakým překáž kám čelí a jaké jsou možnosti jejich aktivní podpory?jaké je zastoupení žen v krajských orgánech a v komunálních zastupitelstvech a jaké jsou jejich vy hlídky v podzimních senátních a krajských volbách? Jak jsou ženy prezen továny v médiích, je rozdíl v zobrazování žen a mužů? Na tyto i další otázky budou odpovídat Kateřina Jonášová, novinářka a od bornice na gender v médiích, členky Fóra 50% a členka Rady Pardubického kraje Mgr. Bc. Jana Smetanová, která má v Pardubickém kraji na starosti ta ké rovné příležitosti. Vstup na akci je zdarma. Kateřina Nohavová, Pk Bambiriáda 2008 v Chrudimi již posedmé Z pověření České rady dětí a mládeže pořádá Občanské sdružení Altus se svými partnery i v roce 2008 největší přehlídku aktivit pro děti a mládež v Pardu bickém kraji s názvem Bambiriáda. Letošní, již sedmý ročník proběhne ve čtvrtek 22. a v pátek 23. května v Chrudimi v Parku na Střelnici. Záštitu nad letošním ročníkem převzali Marie Málková, náměstek hejtmana, Miloslav Macela, radní Pardubického kraje, a Roman Málek, místostarosta města Chrudim. Bambiriáda je prezentací činností občanských sdružení dětí a mládeže, sdružení pro děti a mládež a středisek volného času (DDM). Akce má velmi vysokou úroveň, o čemž svědčí bezmála devítitisícová návštěvnost spokojených návštěvníků v loňském roce. Pro návštěvníky budou připraveny například lanové prolézačky, opičí dráha, projížďka na lodích, jízda na koních, výstava kronik, deskové hry, výstava keramik a jiných ručních prací. Bambiriádu bu de zpestřovat bohatý pódiový program, který bude trvat více než 16 hodin. Na pódiu budou k vidění ukázky břišních tanců, stepu, dětského aerobiku, lidové tance, folková hudba, krátká divadelní představení a malování na pódiu. A aby bylo trochu veselo, v pátek 23. května zazpívá Jaroslav Uhlíř. Bližší informace na ÚZSVM pokračuje v likvidaci padělků ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Ústí nad Orlicí (Územní pracoviště Hradec Králové), zlikvidoval další movitý majetek, který ÚZSVM připadl na základě trestních příkazů a usnesení okresních soudů bývalého Východo českého kraje. Mimo obvyklý sortiment, jako jsou padělky značkových oděvů a obuvi, byly tentokrát znehodnoceny také pašované nekolkované cigarety, jejichž tržní cena by přesáhla 250 tisíc korun. Padělky, které nelze využít se souhlasem vlastníka ochranné značky k huma nitárním účelům, jsou znehodnoceny rozdrcením a následně využity jako přísada do paliva při výrobě cementu. Mgr. Jana Lysá Přečetli jsme: Agrochem ukončil výrobu bionafty loni Produkcí biopaliv se v regionu zabývá několik firem. Bioplynovou stanici provozuje například letohradská firma Bocus. Využívá se zde kejda. Druhá největší bioplynová stanice v republice vznikla nedávno ve Vysokém Mýtě a nyní je ve zkušebním provozu. Vedle těchto plynných biopaliv vyráběla firma Agrochem, a.s., Lanškroun kapalné biopalivo směsnou motorovou naftu pod vlastní obchodní značkou A MIX. Její výroba však loni skončila. Firma byla přitom do oleoprogramu, tedy systému výroby biopaliv, zapojena už od roku Princip výroby bionafty uvedl Oldřich Vinduška: Řepku jsme vykupovali od zemědělců z re gionu, sušili, skladovali a poté lisovali. Lisováním získaný olej je následně filtrován a řepkové expelery se následně používají do výroby krmných směsí. Následovala chemická výroba, při níž vznikal metylester řepkového oleje, který se dále čistil. Naše firma jako jediná v republice využívá jako poslední technologický krok molekulovou destilaci metylesterů. Pro metylestery mastných kyselin platí mezinárodní norma, kterou náš destilovaný produkt splňoval a v některých kvalitativních parametrech ji i značně předčil. Jak dále uvedl, produkt mohl být spalován v roce 2007 jako čisté palivo, jež je v zahraničí známo pod názvem bio diesel, nebo použit na výrobu směsné motorové nafty. V Čechách se prodávala pod názvem bionafta. Aby splňovala normu, muselo v ní být minimálně 31 % me tylesteru. Její kvalita byla vyšší, proto jsme zavedli vlastní obchodní značku, uvedl Vinduška. Zavedením spotřební daně, změnou DPH a zrušením dotací se stala výroba směsné motorové nafty neekonomickou. V současné době se metyl ester dodává na celoplošné přimíchávání. Spotřeba při výrobě je ale tak malá, že jej stačí produkovat jeden výrobce v ČR. Nepřímo komentoval také současnou diskuzi o biopalivech a jejich vlivu na celosvětové zvyšování cen potravin, když uvedl, že ačkoli se dříve vyrábělo daleko větší množství metylesteru než nyní, ceny nerostly. Firma Agrochem například v roce 2005 vyrobila 3300 tun metylesteru, ale loni už jen 180 t. Bio nafta a bioetanol začínají nahrazovat klasické pohonné hmoty. Snižují totiž emise až o 40 procent. Jsou ale dražší a náročnější na výrobu a zároveň zabí rají půdu. Kritici se shodují, že právě biopaliva mohou za nedávné výrazné zdra žování potravin. Proč? Zvětšuje se podíl sklizených plodin určených pro vý robu biopaliv (řepka olejka, kukuřice, cukrová třtina a další). Poptávka po biopalivech sice souvisí s růstem cen potravin, ale není toho bezprostřední příčinou. V druhé polovině minulého roku byl zaznamenán růst cen ještě před zahájením povinného přimíchávání biopaliv do fosilních po honných hmot. V Česku ani v unii nejsou biopaliva vyráběna na úkor potravin, brání je mluvčí ministerstva zemědělství Petr Vorlíček. Hnutí Duha biopaliva v zásadě podporuje, zároveň ale prosazuje, aby vláda větší pozornost než bionaftě věnovala plodinám pro použití při výrobě elektřiny a tepla mají totiž lepší energetický výnos. Lepší výsledky než motorová biopaliva mají energetické plodiny pro elektrárny a teplárny, proto se vláda musí soustředit na ně, říká Vojtěch Kotecký z Duhy. (Orlický deník, , kráceno) Přečetli jsme: Číňané postaví továrnu na kola Stavbu nového závodu na výrobu jízdních kol s roční kapacitou až 100 tisíc bicyklů plánuje letos v Lanškrouně zahájit společnost Citic Marmes Bicycle CZ, kterou loni založila pražská firma Marmes CZ a čínská společnost CITIC Tianjin. Kola budou určena pro tuzemský i evropský trh. Projekt nové továrny byl dokončen v září 2007 a bude zahájen v polovině roku Roční výroba v roce 2010 bude zhruba sto tisíc jízdních kol, uvedl generální ředitel společnosti Citic Marmes Bicycle CZ Sanair Guo. Firma nyní v Česku využívá provizorní výrobní halu. Do tří let hodlá vybudovat prodejní síť po celé ČR a plánuje expanzi i do evropských zemí. Podle zástupce ředitele Úřadu práce v Ústí n/o Bohumila Mlčáka by měl být závod v Lanškrouně rozšířením stávající výroby součástek na jízdní kola, kterou vlastní bývalý cyklis tický závodník Ivo Danačík. Bude to přerod této původní firmy, uvedl Mlčák. Danačík řekl, že firma se bude zvětšovat postupně. Nyní pracuje v naší firmě patnáct dělníků. V první fázi po otevření nové fabriky by jich mělo být šedesát. Zatímco letos vyrobíme zhruba deset tisíc kol a další rok třicet tisíc kol, v dalších letech předpokládáme výrobu asi sto tisíc kol pro Evropu, uvedl Ivo Danačík z lanškrounské firmy Citic Marmes Bicykle CZ. Společnost se chce zaměřit na kola střední třídy do deseti tisíc korun. Hlavně budeme vyrábět trekingová kola, potom horská kola a budeme se specializovat také na silniční kola od levných za deset tisíc korun po kola za padesát tisíc stavěná zákazníkům na míru. Lanškrounská firma Citic Marmes, ve které má kromě čínského podnikatele Sü Süe čchüna jednapadesátiprocentní podíl státní čínský podnik Citic Tianjin, vznikla loni na podzim. Pro společnost Citic Tianjin, která patří do čínské fi nanční skupiny Citic Group, je montáž jízdních kol v zemi výhodná. Čínské bi cykly jsou totiž při dovozu do EU zatíženy vysokým antidumpingovým clem. Kvůli vysokým clům před časem například moravský výrobce jízdních kol 4E ver zahájil spolupráci s čínsko tchajwanskou firmou Dahon. Předloni pro ni firma 4Ever smontovala asi 15 tisíc jízdních kol určených pro evropský trh. Danačík si spolupráci s Číňany pochvaluje. Spolupracuje se nám velice dobře, protože máme záruku ve velkém státním podniku. Díky tomu není problém týkající se financí. I když všechno déle trvá, protože si všechno musí nechat schvalovat přes ministerstvo průmyslu, uvedl Danačík. (MFD Pard. kraj, )

7 LL 10 / 2008 REGION STRANA 7 Pálení Čarodějnic v Sázavě 2008 Dne Co psát? Už se toho moc nového vymyslet nedá. Prostě jen funguje to, co má fungovat. Takže jen stručně: DOBRÁ ZÁBAVA srandamač chlapů v nočních košilích a žen v montérkách. PLÁPOLAJÍCÍ OHEŇ čarodějnická hranice s čarodějnicí navrch. VÝTEČNÉ JÍDLO a spousta žaludků natěšených na makrely, kuřata, pečené sele, krkovici, klobásy... a něco na zapití. PŘÍJEMNÁ HUDBA a tanec samozřejmě také. Nakonec přiletěla i čarodějnice. Snad na závěr jen tolik, že účast byla mohutná a místní pálení čarodějnic už dalece přesáhlo region Sázavy. Tak snad si nakonec všichni přišli na své a ba vili se dobře. A příště přijďte zas (pokud se Vám u nás líbilo) budeme kácet (naši jedinečnou superkřivou) MÁJKU. EM Co nového v Mladějově Také letos bude mladějovská úzkokolejka vozit turisty. Pan Miloš Kopřiva sdělil redakci LL: Díky firmám Biomac a Unex z Uničova jsme opravili parní lokomotivu, která byla v lednu poškozena stále ještě neznámým pachatelem, a v pátek jsme pozdě odpoledne měli první zkušební jízdu. V sobotu jsme již svezli prvních letošních 230 návštěvníků,kteří již vyzkoušeli i nově postavenou budovu čekárny. Návštěva policie v Žichlínku Jedno dubnové páteční dopoledne proběhlo v ZŠ Žichlínek ve znamení do pravní bezpečnosti. Nejprve děti zhlédly videofilm s danou tematikou. Naučily se, jak se má správně chovat chodec v silničním provozu, jak a kde přecházet a na co dát největší pozor. Poté již nastal čas pro tolik očekávanou návštěvu policie. Společně jsme si povídali o správném vybavení kola, dopravních značkách a o dodržování dopravních předpisů. Starší děti zkoušely vyřešit i některé dopravní situace. Na závěr nám paní policistky prozradily a ukázaly něco ze své praxe. Děti mohly vidět služební zbraň, zajištění a prohledání podezřelé osoby, vyzkoušely si pouta, obušek, neprůstřelnou vestu, některé byly dokonce podrobeny dechové zkoušce na alkohol. Touto cestou bychom policii rádi poděkovali. Věříme, že naše akce byla pro děti a jejich bezpečí přínosná. Nejen jim, ale i všem ostatním přejeme ŠŤASTNOU CESTU. ZŠ a MŠ Žichlínek ZŠ a MŠ Damníkov srdečně zve na ŠKOLNÍ AKADEMII Koná se 29. května od 8.15 a hod. v kulturním domě v Damníkově Vstupné: dopoledne dospělí 20 Kč, děti zdarma, odpoledne jednotně 30 Kč Těšíme se na vás! TJ Sokol a Kynologický klub Luková Vás zvou v sobotu na turistický pochod LUKOVSKÝ MANDEL Pěší trasy 10 a 15 km jsou turisticky značeny, cyklotrasy 20,30 a 40 km vedou převážně po komunikacích Pro orientaci ti poslouží mapa Svitavsko Startovné na všechny trasy je 10, Kč pro děti do 15 let a 20, Kč pro dospělé V cíli je připraveno občerstvení a různé hry pro děti Prezence a start od klubovny kynologického klubu od 8 hodin průběžně Sponzoři: Asanace, spol.s.r.o, Keramika Čada, Lukovská hospoda, Obec Luková, Stavebniny Slupka, s.r.o., Vondra a Vondra, s.r.o. Exministr Martínek opět na Lanškrounsku Poslanec parlamentu a exministr pro místní rozvoj Mgr. Radko Martínek navštívil po čase opět náš region. V pondělí dorazil do obce Rudoltice, kde se uskutečnila beseda. Poslanec přijel v dopro vodu předsedy svazku ob cí Lanškrounsko, starosty obce Výprachtice JUDr. Miroslava Stejskala, a svého asistenta JUDr. Mar tina Netolického. Setkání proběhlo v příjemném pro středí přísálí kulturního domu. Tématem byla pro blematika ekonomiky, majetku v souvislosti s projektem sídliště na Zámečku. A bylo o čem hovořit. Rozvoj této části obce patří mezi vděčná témata. Bohužel se setkání nezúčastnil starosta obce Rudoltice RNDr. Oldřich Ko lomý. To mrzelo zejména poslance Martínka. K Rudolticím jej váže nejen přátelství se současným starostou. Za doby svého ministrování si lokalitu Zámečku velmi oblíbil a projekt podpořil. I nadále sleduje postup výstavby. Na závěr besedy přislíbil, že se zase do Rudoltic vrátí. Text a foto: JS

8 STRANA 8 O ČEM SE MLUVÍ LL 10 / 2008 BUDEME ŽÍT VE STÍNU VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN? II Něco málo o historii VE nejen v Čechách První etapa rozvoje navazovala na intenzivní až masivní rozvoj tohoto odvětví v západní Evropě, ve které bylo průkopníkem Dánsko. Výhodné podmínky způsobily, že už na konci roku 1991 tam bylo v provozu přes 3000 větrných elektráren. Štafetu ve výstavbě VE však záhy převzalo Německo. U nás se jich v letech postavilo prvních 24. Rozvoj v následujících šesti letech se však oproti jiným zemím dostal do záporných čísel. Na vině bylo podle RNDr. Josefa Štekla z ústavu fyziky atmosféry AV ČR několik faktorů: Výkupní cena elektřiny z VE se pohybovala až do roku 2001 v roz mezí 0,9 1,13 Kč/kWh, což neumožňovalo rentabilní provoz. Nedostatečně odzkoušené levnější elektrárny od domácích výrobců vykazovaly poměrně vysokou poruchovost. Řada elektráren se díky omezenému teoretickému i legislativnímu zázemí postavila ve větrně nevhodných podmínkách, což snižovalo produktivitu. Výsledkem byl podle RNDr. Štekla dlouhodobý a totální propad renomé nově se rozvíjejícího energetického odvětví. Je území ČR vhodné pro stavbu větrných elektráren? Podmínkou dobré rentability je, aby v ose turbíny bylo dosaženo prům. roční rychlosti větru alespoň 6m/s. Podle matematických výpočtů RNDr. Štekla se vzhledem k charakteru našeho území a platným legisla tivním podmínkám pro výstavbu VE odhaduje, že na našem území může být postaveno cca 1200 VE s očekávanou roční výrobou 6 TWh. Mohou stát větrné elektrárny kdekoliv? Podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody, se VE nesmí sta vět na území národních parků, CHKO a národních přírodních rezervací. V jiných chráněných oblastech (NATURA 2000) se výstavba nevy lučuje, ale podléhá přísnému hodnocení orgánů ochrany přírody. Z výstavby jsou vyloučené i vojenské prostory. Negativní vlivy větrných elektráren Normy, kterými se zainteresované orgány řídí při schvalování vý stavby VE, sledují několik vlivů, u kterých se o negativním působení na okolí ví nebo se předpokládá. VE nesmí z důvodů nepříznivých vlivů hluku a vibrací stát blíže než 500m od obytného stavení. Při ko laudaci nesmí hlučnost VE v nočních hodinách přesáhnout intenzitu 40 db. Nepříznivý vliv může mít také tzv. stroboskopický efekt, který je způsoben periodickým zastiňováním slunečního kotouče otáčející se vrtulí. Všichni jsme se s tímto jevem setkali ve vlaku, když blízké stromy při jízdě způsobují problikávání slunce. Tento jev se hodnotí vždy individuálně v závislosti na zamýšlené poloze VE. Také působení na živé organismy se zkoumá ještě před výstavbou. Zvažují se vlivy na rostliny i živočichy kácení lesa, hnízdiště ptáků, koridory tahu ptáků, dopad na výskyt chráněných druhů apod. VE se nesmí stavět např. v místech periodické ptačí migrace. Jak vidí větrné elektrárny jejich provozovatel? Společnost S&Mcz, s.r.o., vznikla v březnu roku 2003 za účelem výstavby a provozu obnovitelných zdrojů energie. Do současné doby vystavěla jedenáct větrných elektráren o celkovém výkonu 7650 kw. V Anenské Studánce uvedla v roce 2006 do provozu dvě větrné elektrárny po 250 kw. V současné době zde dostavuje další čtyři elektrárny po 1250 kw. O rozhovor jsem požádal jednatele a generálního ředitele Ing. Martina Hofmana. V jakých cenách se dnes zřízení větrné elektrárny zhruba pohybuje? Jedná se o to, jaký typ VE máte na mysli, např. v Anenské Studánce jsou po slední vystavěné VE výkonově 1250 kw, avšak v současné době se nejvíce staví VE o výkonu 2 MW. Větrné elektrárny o výkonu 2 MW se pohybují včetně veš kerých nákladů cca mil. bez DPH. Samozřejmě velký význam v ceně má složitost lokality, tedy možnost připojení do elektrické sítě, náročnost terénu při výstavbě atd. Na kolik konkrétně přišla jedna nová VE v Anenské Studánce? Výstavba jedné VE o výkonu 1250 kw zde přišla na cca 52 mil.kč. S jakými ekonomickými výsledky provozujete větrné elektrárny v Anenské Studánce? Dosáhli jste oproti předpokladům lepších, nebo horších výsledků? Nově vystavěné VE nelze zatím posuzovat, výsledky lze posoudit až po ročním provozu VE. Avšak vezmeme li výsledky ze dvou již vystavěných elektráren nižšího výkonu, tedy 250 kw, lze z toho usoudit, že výsledek je oproti před pokladům lepší. Jedná se o skutečnost, že předpoklad vychází z průměrné rychlosti větru spočítané odbornou studií a následně na základě této studie vypracovaným energetickým auditem. Samozřejmě v obou studiích se tyto předpoklady z důvodu opatrnosti raději trochu snižují. Pan starosta Paar mě upozornil na potíže, které obec má teď momentálně s výstavbou elektráren. Zatím prý nedorazily dvě vrtule, obec je kvůli tomu rozkopaná. Co způsobilo tyto komplikace? Větrný park v Anenské Studánce ve srovnání s parkem v rakouské obci Schrick kousek od Vídně. Rakousko i díky VE pokrývá většinu své spotřeby právě zelenou energií. Je pravda, že na stavbě došlo k časovému posunu při dodání listů na dvě větrné elektrárny. Tyto komplikace způsobila situace na trhu, kdy výrobci nestíhají z dů vodů vysoké celosvětové poptávky dodávat. Velmi nás mrzí, že jsou s tím spojené i potíže v obci, kdy z důvodu dopravy nadměrného nákladu jeden list měří 40 metrů jsme museli částečně rozšířit komunikaci v obci, což samozřejmě okamžitě po dostavbě větrných elektráren uvede naše společnost do pořádku. Jsme opravdu velmi hrdí na to, že máme s obcí Anenská Studánka velmi nadstandardní vztahy a že nás obec Anenská Studánka tolik podporuje a tolik nám pomáhá při výstavbě větrných elektráren. Samozřejmě na každé stavbě může dojít k časovým posunům, kdy hlavně v tomto případě se jedná o poměrně složitou stavbu a složité kom ponenty. Jak velký vliv má rychlost větru na okamžitý výkon elektrárny? Samozřejmě velký. Nižší rychlost větru = nižší produkce, vyšší rychlost větru = vyšší produkce. Např. u VE o výkonu 2 MW dochází k maximální produkci, tedy výrobě 2000 kw, při rychlosti 12 m/s a VE začíná dodávat proud při rych losti 3 m/s. Větrným elektrárnám se v Čechách vytýkají nejvíce tři věci, pojďme se jimi jednotlivě zabývat: Nízká efektivita koeficient využitelnosti se podle publikovaných informací občanského sdružení Zelená louka u nás pohybuje v rozmezí 4 až 14 %. V odborných textech se uvádí, že cena jedné kwh je stále zhruba trojnásobná oproti konvenční výrobě a bez státní podpory by nebyla zelená energie kon kurenceschopná. Má vlastně v Čechách smysl stavět VE vzhledem k výše uvedeným informacím? Co se týče nízké efektivity, nerozumím a nechápu, z čeho občanské sdružení Zelená louka čerpá tyto informace. Dle mých výrobních zkušeností dosahuje VE za předpokladu, že nemá žádné technické odstávky, 16 24% technické účinnosti. Může se samozřejmě stát, že VE dosahuje účinnosti nižší, což je zapříčiněno technickými odstávkami, ke kterým dochází hlavně v prvním roce či roce a půl po výstavbě VE, kdy tato VE musí být řádně technicky sladěna. Mám li se vyjádřit,

9 LL 10 / 2008 O ČEM SE MLUVÍ STRANA 9 zdali má smysl stavět v Čechách VE, tak můj názor je, že má. Samozřejmě je třeba vhodně vytipovat lokalitu, ale dle zkušeností a odborných posudků má ČR místa, která jsou pro výstavbu VE vysoce efektivní. Máme li se pozastavit u ceny jedné vyrobené kwh, která, jak uvádíte, je zhruba trojnásobná oproti konvenční výrobě, rád bych podotkl, že každá mince má dvě strany, a nahlížíme li na výkupní cenu kwh, měli bychom přihlédnout k jed notlivým nákladům vyrobené kwh a dopadům na životní prostředí. Navíc výhodu státní podpory lze při dnešních běžných cenách pro konečného zákazníka najít pouze v délce garantovaného výkupu a jeho minimální výši, která je 2,46 Kč. Poškození krajiny větrné elektrárny se u nás prý často staví v těch nej zachovalejších a krajinářsky nejhodnotnějších oblastech hor a podhůří, čímž se oblast devastuje. Významná část lidí považuje VE za monstrum, kte ré hyzdí krajinu. Asi se ve své práci s tímto poměrně silným a legitimním názorem často setkáte. Z mého pohledu nelze v žádném případě říci, že výstavba VE umístěné na jakékoliv lokalitě danou oblast devastuje. Existuje několik názorů na otázku, zdali výstavba VE naruší či nenaruší krajinný ráz. Naše společnost se tímto tématem intenzivně zaobírá a snaží se každou VE umístit co nejcitlivěji. Je naprosto zřej mé, že každá stavba svým způsobem zasáhne do krajinného rázu, některá více, některá méně. Výhodou výstavby VE je, že se jedná skutečně o výrobu ekologicky čisté elektrické energie, a jakmile VE doslouží, tak ji lze jednoduchým způsobem odstranit a krajinu uvést do původního stavu bez jakýchkoli následků. Setkáváme se s různými názory, narušením krajinného rázu počínaje přes po škození lidského zdraví apod. K tomuto podotýkám, že je mnoho vyspělých států, které výstavbu VE velmi podporují, a není mi znám případ, kdy by bylo z důvodu výstavby VE poškozeno lidské zdraví v okolí žijících občanů. Dále bych chtěl podotknout, že jsem hluboce přesvědčen, že máme li tu možnost využít dar přírody, v tomto případě vítr, považoval bych já osobně nevyužití to hoto daru za opovrhování. Můj osobní názor je, že přílišný odpor vůči VE nespo čívá v tak často uváděném narušení krajinného rázu nebo v jiných leckdy nesmysl ných argumentech, vždyť rozhlédneme li se po krajině, uvidíme často takové prv ky, které jsou skutečně velmi rušivé. Jelikož se o nich ale nehovoří jako o vý dělečných jako v případě VE nevzniká proti těmto stavbám takový odpor. Pokles cen nemovitostí nemovitosti v blízkosti větrných elektráren podle některých názorů ztrácí svou původní cenu.co na tento argument říkáte jako ředitel firmy, která se výstavbou a provozem VE zabývá? Ano, s tímto názorem jsme se také setkali, ale není pravdivý. Je mnoho lidí, kteří VE fandí, a je mnoho lidí, kteří VE nefandí. Jedná se o to, že pro ty, co VE nefandí, může nemovitost postavená v blízkosti VE ztrácet svou původní hodnotu, avšak pro ty, co VE fandí, tuto původní hodnotu zvyšuje. Jak je zajištěno, aby likvidace již vysloužilých VE nezůstala na bedrech majitelů pozemků? Smluvně. Naše společnost garantuje a smluvně zaručuje likvidaci vysloužilých VE včetně likvidace základů. V Heřmanicích se o výstavbě VE jedná Starosta obce Ing. Pavel Maňka objasňuje, v jaké fázi je v současné době pro ces zkoumání možnosti výstavby VE a proč se místní vyslovili pro možnost vý stavby VE. Byla potencionální výstavba VE v Heřmanicích nějak iniciována obcí? Jednoznačně to byla iniciativa investorů, kteří postupně oslovovali obec. K dnešnímu dni obdržele obec celkem čtyři nabídky na spolupráci. Lišily se od sebe nějak výrazně jednotlivé nabídky? Liší se podle možnosti spolupráce a podle podmínek, které investoři nabízejí obci. U firmy, se kterou jsme navázali spolupráci, je předběžně dojednáno, že platby nebudou pouze za to, že tu VE stojí, ale také budeme mít podíl na zisku. Výsledkem pro obec by v případě realizace výstavby VE měl být slušný paušál cca čtvrt milionu Kč z jedné věže za rok a participace na tom, kolik větrník vy točí peněz. Jakým způsobem se k výstavbě postavili místní občané? Ve chvíli, kdy nás oslovila první firma s konkrétní nabídkou, jsme využili i její iniciativu, že zde uspořádají veřejnou přednášku o svém investičním záměru. Předpokládali jsme, že se zde občané budou moci zeptat na věci, které je budou zajímat. Sezení se setkalo s poměrně slušnou účastí cca 60 lidí. Aby se celá věc pohnula kupředu a nebyla postavená pouze na rozhodnutí zastupitelů, rozhodli jsme se na zastupitelstvu připravit veřejný průzkum formou anketního listu, který každá domácnost dostala domů. V anketě se měli občané vyjádřit, zda souhlasí či nesouhlasí s výstavbou VE na katastru obce. V anketě nebylo blíže specifikováno ani místo, ani počet VE, protože se jednalo o fázi přípravy, kdy nebylo možné zodpovědně předložit žádné konkrétní návrhy. To znamená přesně určit počet větrníků a jejich umístění na konkrétních parcelách. Ankety se zúčastnila těsná nadpoloviční většina občanů. Ten poměr pro a proti byl zhruba 4: lidí bylo pro a 92 proti. Byl tenhle výsledek překvapující? Ne, nebyl. Myslím si, že většina lidí s tím souhlasí, protože si uvědomuje, jaký to může mít přínos pro rozvoj obce. Co vlastně obec schválila? Zastupitelstvo vydalo souhlas s tím, že za určitých podmínek povolíme výstavbu VE. Zatím však nemáme podepsanou konkrétní smlouvu o spolupráci. Dosud se stále bavíme o těchto podmínkách. V současné době investor zpracovává studii připojitelnosti, což znamená, že se zjišťuje jestli je možné elektrárny napojit na stávající rozvod elektrické sítě. V případě, že tomu tak nebude cely projekt skončí. Stejně tak se může ukázat, že i při posuzování vlivu na životní prostředí (EIA) se narazí na problém, který realizaci projektu zastaví. Celý proces schvalování je zdlouhavý a dá se předpokládat, že výsledek bude k dispozici za cca dva roky. My v současné době čekáme na informace, jestli je výstavba větrníků v katastru obce vůbec možná. To musí posoudit orgány k tomu kompetentní. O to méně chápu, proč nás někteří odpůrci napadají za to, že jsme my jako zastupitelstvo rozhodli o výstavbě. Zastupitelstvo svým rozhodnutím dalo investorovi na vědomí, že pokud budou splněny všechny nutné náležitosti vyplývající z legislativy a pod mínky nabízené obci budou výhodné, obec nebude výstavbě větrníků bránit. Bez tohoto souhlasu by investor pravděpodobně nezahájil jakékoliv přípravné práce. Předpokládám, že úřady, které budou výstavbu schvalovat, nemohou schválit něco, co by bylo v rozporu s legislativou, která je zde v ČR stejně přísná jako je tomu v sousedních evropských zemích. Odpůrci VE tvrdí, že peníze na rozvoj obce se dají sehnat i jinde a peníze z VE vnímají jako pohodlnost starostů. Samozřejmě, že peníze se dají sehnat i jinde a různými způsoby. Samozřejmě jsou různé granty. Vždy je to ale založené na tom, že obec se na projektu finančně spolupodílí a ne všechny náklady jsou tzv. uznatelné. Malé obce o obyvatelích disponují tak malými prostředky, že i ta spoluúčast je v mnoha pří padech nemyslitelná. Když pokryjeme povinné výdaje školu, školku, provoz kulturního domu, obce, opravy na majetku atd., zbývá na nějaké investice jen velmi málo prostředků. My dnes realizujeme rekonstrukci budovy ve středu obce formou úvěru, protože na tento typ investice žádné dotace nedostaneme. To nás z hlediska dalších projektů omezuje na delší dobu. Do více projektů se prostě nemůžeme pouštět, protože v případě schválení neumíme zajistit spolufinancování. Pustili jsme se ještě do projektu rekonstrukce kurtů v částce 2 mil. Kč. Můžeme získat až 80% z dotace. I při té ideální variantě však musíme doplatit 400 tis. Kč, což jsou pro obec téměř veškeré volné finance na celý kalendářní rok. Můžeme tedy připravit 1 2 pro jekty ročně, ale jen za omezené peníze a s nejistým výsledkem. Nikdo dnes neví, jestli vůbec a kolik peněz nakonec dostaneme. Vzhledem k množství podmínek, které je třeba splnit pro dosažení na evropské peníze, není zanedbatelná ani cena projektu. Jaký má smysl připravovat projekty za desítky tisíc korun, když třeba skončí v šuplíku? Myslíte si, že za vlastní peníze je obec schopná stavět efektivněji, než je tomu v případě evropských peněz, na něž se vždy vážou složité procesní a byrokratické podmínky? Jsem přesvědčen o tom, že projekty financované z jakýchkoliv grantů v sobě nesou náklady, kterým by se obce v případě, že by s penězi disponovaly přímo, uměly vyhnout. V jakých lokalitách se dnes výstavba VE zvažuje? Ta oblast je dnes víceméně jasná. Uvažuje se o J V při hranici s katastrem obce Cotkytle. V jiné části obce je výstavba limitovaná omezením, které vyplývá z toho, že oblast spadá do ochranné zóny NATURA. Tam není sice výstavba vysloveně vyloučená, ale proces schvalování je daleko komplikovanější a časově zdlouhavější. Celá řada lidí se proti výstavbě elektráren staví. I tady v Heřmanicích exis tuje početná skupina těch, co jsou proti. Jak je tato skupina početná a za kolik občanů Horních Heřmanic tato skupina mluví, to do dnešního dne nevím. Já se na to dívám asi z tohoto pohledu. Všichni chceme jezdit po dobrých silnicích a dálnicích, chceme, aby obchvaty vyřešily po tíže s dopravou v mnohých městech, chceme, aby vše bylo dobře dostupné. Chceme žít v bohaté zemi, kde je dostatek energie i paliv. Chceme mít dostatek vody a v ob chodech spoustu zboží. Nikdo ale nechce přijmout, že by nějaká komunikace vedla u jeho bydliště, nikdo si nepřeje, aby v jeho blízkosti byla vybudována jakákoliv elektrárna, nikdo nechce, aby v jeho okolí stála spalovna odpadů či vodní nádrž. Myslím si, že to je alibistický postoj, kdy se lidé staví k řešení problémů zády. Vždy se najde někdo, kdo nebude souhlasit, vždy někoho omezíme v jeho dosavadním způsobu života. Někde jinde, ať se to postaví, ale tady ne! Bohužel diskuse s odpůrci větrných elektráren je velmi problematická. Ne souhlas s výstavbou VE probíhá formou otevřených dopisů obecnímu zastu pitelstvu, článků v místním listu Heřmánek, vyvěšováním různých plakátů apod. Osobně jsem nabízel schůzku zastupitelů a představitelů občanského sdružení Zelená louka, avšak bez odezvy. Otevřeně a opakovaně říkám, že vést diskusi jen na stránkách tisku odmítám. Mám z takto vedené diskuse dojem, že cílem není v dané záležitosti najít společné řešení, ale jen a jen případnou výstavbu VE znemožnit. Závěrem A jak že to vlastně vidí ti, kterým se větné elektrárny nelíbí? O tom zase příště. František Teichmann Zdroje dat: čas. Energie21, 1/2008,

10 STRANA 10 DĚTI LL 10 / 2008 Tajemná noc aneb Harry Potter nám nedá spát 25. dubna se v Základní škole a mateřské škole v Damníkově uskutečnila Tajemná noc, při které žáci od 1. do 7. třídy přespávali v prostorách školy. Všemu předcházela tajemná pozvánka, kterou žáci obdrželi. Všichni jsme se sešli v u školy s potřebnými věcmi a hrnuli se dovnitř. Schodiště na první stupeň, kde se celá akce odehrávala, bylo zakryté a na vstupu byl nápis: Škola v Damníkovicích. Shromáždili jsem se před třídou, která měla na dveřích namalovaný tajuplný hrad, a vstoupili jsme dovnitř. Tady už na nás čekali čarodějky a čaroděj, přestrojené paní učitelky. Třída byla také změněná k nepoznání. Všude létali duchové, lezli pavouci, ze stropu viseli netopýři, na stole stály zkumavky se všemožnými lektvary, nechyběl ani kostlivec. Nejvíce všechny ale zaujal obrov ský klobouk, který jsme si postupně museli dát na hlavu, a ten nás rozdělil do pěti různých kolejí. Byl to Zlobivír, Staršimor, Snažispár, Protivkul a Skan dálzel. V těchto pěti kolejích jsme za žili nejedno dobrodružství. Nejprve nás čekala hodina přeměňování, kdy se z celého družstva muselo stát jedno obrovské zvíře, které vydávalo nejrůz nější zvuky. Následoval famfrpál, kte rý se pro nepřízeň počasí sehrál ve stís něných prostorách malé tělocvičny, ale i tak se všichni pořádně vyřádili. Hned po famfrpálu na nás čekalo další pře kvapení v podobě slavnostní hostiny. Na stolech byly dobroty, na které si jen vzpomenete: bonbony nejrůznějších barev a chutí, žvýkačky, čokolády, lízátka, sušenky, brambůrky, křupky atd. Také jsme si připili dětským šampaňským. Po tak vydatné večeři nás čekaly další úkoly. Rozplétaní očarovaných ru kou a malování hipergláfů, obrovských příšer, které měly přiletět, jenže je nikdo nikdy ještě neviděl a my jsme jim měli dát podobu. Nejúspěšnější kolej pak mohla první vyrazit na stezku odvahy za pokladem do tajné komnaty. Tam nám paní ředitelka rozdala diplomy, které nás pasovaly do stavu čarodějů a čarodějnic I. stupně. Pro ty z nás, kteří ještě nebyli unaveni, se nakonec u skutečnila malá čarodějná diskotéka. Zážitků z jedné noci bylo opravdu mnoho a ještě dlouho na ni budeme vzpomínat a těšit se, kdy už paní učitelky připraví další Tajemnou noc. Žáci 6. třídy Pozvánka Lidé mají své hvězdy, ale ty nejsou stejné. Těm, kteří cestují, jsou hvězdy průvodci, pro ty druhé nejsou ničím, jen malými světýlky. Antoine de Saint Exupery Srdečně vás zveme na prohlídku školy a nové učebny snoezelnu. Otevřené dveře budeme mít v pátek 16. května 2008 od hodin do hodin a v sobotu od 9.00 do hodin. Na setkání se těší žáci a učitelé ZŠ speciální Lanškroun Vzácná návštěva ve škole v Damníkově Naše škola již 17 let spolupracuje s Hnutím na vlastních nohou, jehož zakladatelkou je paní Běla Gran Jen sen. Hnutí Na vlastních nohou je u znáváno jako zcela dobrovolná hu manitární a mírová organizace, v níž děti pomáhají jiným dětem. Naše škola se vždy aktivně podílela na jedno tlivých akcích. Žáci se také zapojili do tvorby stonožkových knih, které hnutí reprezentují v celém světě, a pra videlně jsou zváni na vánoční koncert v pražské Lucerně, kde se mohou set kat nejen s kamarády z celé republiky, ale i s patrony hnutí. Na podzim loňského roku jsme se zapojili do projektu, jehož patronkou je právě paní Běla a ministryně obrany Vlasta Parkanová. Úkolem starších žáků bylo pomocí informací získa ných z různých zdrojů napsat životo pis člověka, o kterém víme pouze jmé no, datum narození a jeho slogan Vál ka ovlivňuje mou práci. Všichni jsme se pustili do horečného zjišťování in formací o období, ve kterém náš ne známý žil. Postupně vznikaly jeho ži votopisy. Jednou se z něj stal lékař, v druhém případě voják, ve třetím cestovatel atp. Vybrané životopisy jsme zaslali paní Běle a ta pro naše žáky zajistila besedu s našim nezná mým. Minulý týden se konečně ozval, že se do naší školy přijede podívat. Na přípravu bylo pouze pár dní. Přesto jsme za pomocí všech zvládli na besedu pozvat starosty okolních obcí, připravit krátký kulturní program a v neposled ní řadě připravit občerstvení i květi novou výzdobu. Po slavnostním přivítání našich hos tů jsme si se zájmem vyslechli příběhy a zážitky z práce v Hnutí na vlastních nohou, paní Běly i pana Procházky, o němž jsem se konečně dozvěděli pravdu. Jeho povolání je totiž vojen ský fotograf a reportér. Paní Běla nás pochválila za vynika jící práci pro hnutí, poděkování patřilo i našim učitelům, bez jejichž vedení bychom takových činů nikdy nedo sáhli, ale i rodičům, kteří nás v naší zá služné práci, kdy nemyslíme jen na sebe, podporují. Celá beseda byla zakončena neče kanou událostí, když naše paní ředitelka dostala za svou práci pro Hnutí na vlastních nohou ocenění řetízek ve tvaru zlaté stonožky, kterou získávají, jak říká paní Běla, opravdové klenoty mezi učiteli. ZŠ a MŠ Damníkov

11 LL 10 / 2008 DĚTI STRANA 11 DEN ZEMĚ Den Země, který připadá na 22. dubna, slavili žáci lanškrounských škol díky rozmarnému počasí o týden později. Dům dětí a mládeže pro ně při pravil již tradiční ekostezku, která je druhou částí ekologického projektu KREVETA. Akce se usku tečnila v areálu chaty Lesanka MS Obora Lanškroun. Na 8 stanovištích se účastníci seznámili se zá kladními ekologickými pojmy, se zdravou výživou, připomněli si základní ekologické návyky (separace odpadů), zopakovali si názvy některých živočichů a rostlin, objevovali umění skryté v přírodě Land art, a to vše v přírodním prostředí lesa. Na konci stezky obdržel každý účastník antistresový míček v podobě zeměkoule a další ekologické materiály. Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kte ří se na akci Den Země podíleli členům MS Obora Lanškroun a dalším dobrovolníkům, dále Městu Lanškroun za finanční podporu. DDM Střediskové kolo Závodu světlušek a vlčat V sobotu 19. dubna uspořádalo skautské středis ko Zubr a Dikobraz Lanškroun na sjezdovce a v je jím okolí v lanškrounské Oboře tradiční skautské závody, které v sudém roce nesou označení Závody vlčat a světlušek nebo také Závod o totem náčelníka a vlajku náčelní. Jak napovídá název, závody byly tento rok připraveny ppro naše nejmladší členy ve věku I. stupně ZŠ. Nejšikovnější hlídky pak jely reprezentovat středisko na okresní kolo do Letohradu. Závod byl letos nově připraven; nesl název Kří žem krážem a probíhal jako pomyslná cesta kolem světa. Družinky si na začátku doma v České re publice vyplnily skupinový cestovní doklad (prů vodku) a přitom mohly ukázat, jestli poznají českou vlajku a znak. Na trase pak na ně čekalo například vyhledávání informací v zemi vyspělých infor mačních technologií USA, zkouška kuchařských dovedností ve vlasti gurmánů Francii, první pomoc ve Švýcarsku nebo prověření fyzické zdatnosti v Rusku. V Německu pak musely přesvědčit, že znají základní dopravní značky a předpisy, v Ja ponsku, že umí logicky myslet, v Norsku se testo valy znalosti přírody a ekologie, v Číně manuální zručnost. Dohromady procestovaly závodní hlídky 10 zemí Evropy, Asie a Severní Ameriky, aby se znovu vrátily do vlasti (cíl), kde byly nejprve přiví tány chlebem se solí, a pak již na cestovatele čekal tradiční buřtguláš i sladká odměna, případně nějaká praktická věc na družinové schůzky. A přestože se jednalo převážně o hru a zábavu, byl to přece jen závod, jak již bylo v úvodu nazna čeno, a ten měl i své vítěze. Staly se jimi šestky Sněženek (Štěpánka Smoláková, Tereza Daníč ková, Marie Poláková, Natálie Budinová a Marie Pavlasová) a Orlíků (Karel Chládek, Roman Musil, Zbyšek Černohous, Petr Pešek a Jan Dostál). Avšak ani ti, kteří skončili na druhých místech, nemuseli být zklamáni, protože i oni se mohli zúčastnit základního (okresního) kola v Letohradě. Akci podpořilo, podobně jako v předchozích letech, Město Lanškroun, za což mu patří náš dík. Během závodu nás také navštívili vedoucí ze skautské organizace v polském Dzierzoniowě (Hu fiec Ziemi Dzierzoniowskiej), abychom probrali možnosti budoucí spolupráce. První příležitostí k setkání našich skautů a skautek s polskými bude národní skautské jamboree KLÍČ u Plzně na za čátku května. Akéla, Šroubek zubr.com Základní okresní kolo Závodu světlušek a vlčat v Letohradě V sobotu 3. května uspořádalo skautské stře disko Bratra Robina Letohrad základní okresní kolo Závodu vlčat a světlušek. Z našeho střediska se přihlásily 2 hlídky světlušek a 2 hlídky vlčat. U klubovny Urbanka panoval čilý ruch. Sjelo a se šlo se sem celkem 22 hlídek ze 7 měst a obcí okresu. Závod byl situován převážně v lokalitě Jablon ský les, kde bylo připraveno celkem 10 stanovišť s disciplínami obdobnými jako v našem místním kole. Výjimkou bylo řešení krizové situace. Mohl to být pro děti trochu šok, když při přecházení sil nice objevily v příkopě raněnou cyklistku se zabod nutým kůlem v těle. Přesto se většina z nich s touto mo delovou situací vyrovnala způsobem, který sice nebyl 100%, ale i tak by jí zachránil život. Později startu jící hlídky měly svůj závod zkomplikován deštěm, který některé úseky proměnil v klouzačku a znepříjem nil plnění úkolů. Žádná hlídka však závod nevzdala. V cíli pak byl připraven velmi dobrý guláš a vy topená klubovna. Vyhlašování výsledků při závě rečném nástupu začalo kategorií světlušek. Vítězem se stala šestka Sněženek 37. dívčího oddílu našeho střediska (Štěpánka Smoláková, Marie Poláková, Tereza Daníčková, Natálka Budinová a Marie Pav lasová) a postoupila do krajského kola. Na druhém postupovém místě skončily světlušky z České Tře bové. V kategorii vlčat nejvyššího počtu bodů do sáhla a tedy zvítězila šestka Rysčat 33. smečky vl čat z našeho střediska (Honza Černohous, Štěpán Kolomý, Jakub Gregora, Daniel Kuťák a Matěj Doleček), druhá skončila vlčata z Letohradu a třetí z České Třebové. Ani další hlídky našeho střediska nezůstaly nijak pozadu. Beruškám z 1.oddílu na 6. místě chyběl k možnému postupu pouhý bod a Or líkům z 1. smečky na 4. místě 4 body. Obě naše hlíd ky, Sněženky a Rysčata, pojedou 7. června do Kos telce u Heřmanova Městce, kde bude krajské kolo Závodu vlčat a světlušek a půjde v něm o postup do kola celostátního. Akéla Mše svatá ke cti svatého Jiří V neděli proběhla v římskokatolickém kos tele svatého Václava poněkud netradiční bohosluž ba. Svého patrona sem přišlo uctít několik desítek skautů ze střediska Zubr a Dikobraz Lanškroun. Skautské kroje a čestná stráž s vlajkami během mše svaté dokreslovaly sváteční atmosféru pro skauty tak výjimečného dne. V promluvě se P. Zbigniew Czen dlik zmínil o životě svatého Jiří, Tomáš Skalický objasnil, že pro skauty je svatý Jiří vzorem přede vším kvůli své statečnosti, rytířství, smyslu pro čest a povinnost, a Jiří Novák Akéla se zmínil o průbě hu nedávného spojení obou skautských středisek (Zubr a Dikobraz) v Lanškrouně. Na závěr mše sva té, při které proběhl také křest Tobiáše Reslera, jsme zazpívali hymnu střediska Zubr a Dikobraz Lanškroun za kytarového doprovodu Jana Skalic kého Antilopy, skauti a skautky ovšem se zdviže nými pravicemi a skautským pozdravem. Jsme rádi, že i tímto způsobem můžeme reprezentovat skautské hnutí a děkujeme všem, kteří nás jakýmkoli způso bem podporovali a podporují. Lída Poláková Lipo

12 STRANA 12 V LANŠKROUNĚ TO ŽIJE LL 10 / 2008 MAJÁLES 2008 Lanškrounské náměstí J.M. Marků patří prvního května odpoledne už tradičně studentům a jejich ma jálesu. I letos jim počasí přálo a po dopoledním deš ti se umoudřilo. A tak si bohatý program opět užily stovky diváků všeho věku. Pro letošní majáles zvolili pořádající studenti předposledních ročníků gymnázia téma Život na venkově. V tomto duchu vyrazili do tradičního ú vodního průvodu i připravili svá vystoupení. Venkovský ráz dodala programu i dvě vystoupe ní folklórního souboru Jitřenka z Dolní Čermné a ukázky starých řemesel (paličkování, řezbářství). Také módní přehlídka se vrátila do minulosti, i když ne té idylické folkórní. Modely sháněli stu denti po skříních svých babiček a do kroku na mo lu jim zněly budovatelské písně Venkov, i když ne ten náš, připomnělo i vy stoupení bojového umění spojeného s tancem capoeira. Program doplnili i studenti dalších škol, ZŠ Sme tanova a ZUŠ. Děti si užily pouťové atrakce i soutěže pořádané studenty. Kdy jindy si třeba mohou zarybařit v místní kašně? Foto: L. Sitová, J. Straková a S. Stupenová Maximální fotografie na Zámečku Sklepení jako výstavní síň? Ne moc ideální je tam tma a vlhko. Jenže sklepy rudoltického Zá mečku kulturu přitahují. Už loni krátce po otevření hostily velmi úspěšný koncert a na letošní letní sezónu se sem rozhodl lanškrounský Vladimír Skalický instalovat výstavu fotografií. Oslovil své kolegy a kamarády z celé republiky a jejich foto grafie (celkem 32) pro předvedení v nezvyklém prostředí nechal upravit na netradiční velký formát (to aby byly i při horším osvětlení lépe viditelné) a na podklad, který je určen pro venkovní reklamní poutače (to aby ve vlhku vydržely celou plánovanou letní sezónu). V pátek 2. května odpoledne se sjeli autoři i mno zí zájemci na vernisáž. Venku krásně jarně svítilo sluníčko, ve sklepení ale bylo stálých cca 5 stupňů, což nepříjemně zaskočilo pozvané muzikanty. Na jejich výkonu, stejně jako na tanečním vystoupení lanškrounské Karolíny Hejlové, to ale znát nebylo. Až do zahájení letního provozu, které se plánuje na , bude Zámeček (a tedy i výstava) přístupný obvykle za pěkného počasí odpoledne. Pokud zatelefonujete na č , paní kastelánka časy upřesní, popř. se bude snažit podle svých možností vstříc i jiným termínům. Pro návštěvníky má připraveny dokonce pohled nice s fotografiemi sklepení a probíhající výstavy. Text a foto: Lada Sitová Majáles v rytmu rocku a SKA Organizace letošního majáles se ujalo lanš krounské gymnázium, které překvapilo bohatým programem. Kromě soutěží a představení zde hrála velkou roli hudba. Před druhou hodinou se stala otvírákem hudební scény naše lanškrounská rocková kapela Bulldock, která při této příležitosti premiérově představila novou píseň Do pekel. Odpoledne plné soutěží, tomboly a her zpříjem nila skupina Greedy Invalid. V podvečer zazněly elektrické kytary kapely Imodium, která návštěvníky majálesu připravovala na hlavní hosty kapelu UDG. O tom, že na údégéčka naladila IMO trojka dobře, svědčil počet poskakujících, po gujících a zpívajících nadšenců. Nás nadšence zklidnil až lampiónový průvod a následné vystoupení naší ZUŠ. Rockové melodie večer vystřídal styl SKA. A prá vě v tónech tohoto stylu majáles ukončila kapela Ska N Daal. Simona Stupenová (Novinářský klub)

13 LL 10 / 2008 V LANŠKROUNĚ TO ŽIJE STRANA 13 Kousek Indie v Lanškrouně Ve středu 7. května se po celý den mohli návštěvníci lanškrounského zámku přenést do Indie. Dopoledne zde ve dvou programech pro školy zazněly zejména indické písně bhadžany v podání čtvrťáků ze ZŠ Dobrovského, Komo/k/ráku ze ZUŠ a hlavně skupiny Jugala. V pořadu se představily i děti ze ZŠ speciální. Večerní program byl navíc rozšířen o indický tanec kathak v podání Ivany a Anežky Hessových. Celý den připravila paní Marcela Cacková a nazvala jej Když děti pomáhají dětem. Proč? Protože vý těžek akce podpoří projekty ADCH Praha v Indii v rámci Adopce na dálku. Nejde jen o vstupné, ale i o vý těžek prodeje výrobků místních dětí. Foto: LS Z Lukové na kole za indickou hudbou Byl krásný jarní den. Všichni přišli do školy bez aktovky nebo batohu. Zato měli na hlavách přilby a vedli jízdní kolo. Vyrazili jsme. Kam? Na letošní první cyklistický výlet z Lukové do Lanškrouna. Těšili jsme se na cestu, na program, na to, že darujeme dárky na potřebnou věc Děti dětem. Že i my při spějeme penízky a dárkem pro děti v Indii, aby i ony mohly chodit do školy. Nám to připadá někdy otravné a nechce se nám vstávat. Ale kdybychom chodit nemohli, nenaučili bychom se číst, psát ani počítat, neužili si spoustu legrace a kamarádství. Cesta na kole byla dobrá. Prvňáci jeli vzadu v pomalejší skupině. Zato čtvrťáci to hnali kupředu, ale na ty pomalejší vždycky někde počkali. Když jsme dorazili na Jiráskovo náměstí před zámek, zaparkovali jsme kola a spěchali nahoru do sálu. Tam jsme odevzdali svoje dárky malované kameny a maličké figurky z pěnové hmoty. Program začal. Poslouchali jsme úplně neznámé indické písně, dozvěděli jsme se něco o adopci na dálku i ji ných akcích, které dětem v chudých oblastech světa moc pomohou. Bylo to velmi zajímavé povídání a hudba se nám také moc líbila. Zajímavé byly i hu dební nástroje, na které se zpěváci sami doprovázeli. Po skončení programu jsme si v přísálí prohlédli výstavku fotografií z Indie a koupili drobné dárky z dílen lanškrounských kamarádů. Dalším příjemným zážitkem byla naše sólo projížďka na koni. Na náměstí u fontány byly dvě studentky ze SZeŠ v Třešňovci a nechaly kolemjdoucí děti svézt na koníčkách. Někteří z nás už na koni seděli. Vloni na škole v přírodě v Potštejně. Pak nás už čekal jen návrat do Lukové. Ale ještě jsme se zastavili na porci zmrzliny. A takto posilněni jsme v pohodě dojeli na oběd do školy. První cyklovýlet se nám vydařil a už se těšíme na výlety další. Tím nebude jízda na kole, ale jízda autobusem. Za 14 dní se chystáme opět na týdenní po byt ve škole v přírodě, tentokrát máme namířeno do adršpašských skal. Však vám o nich také příště něco napíšeme. Žáci ze ZŠ v Lukové Varhany zazněly poprvé po rekonstrukci Ve středu 7. května se konal v Lanškrouně slavnostní koncert na oslavu Dne vítězství, a to netradičně v kostele sv. Anny. Zazněly na něm, pro veřej nost poprvé, rekonstruované varhany. Na programu byly skladby pro nezvykle laděný nástroj z konce 17. století. Vznikaly v rozmezí přibližně 250 let ( stol.) a provedla je varhanice Lucie Žáková spolu s hráčkou na zobcovou flétnu Julií Branou. Mezi hosty koncertu byla i restaurátorka varhanní stříně paní Hana Vítová (vpravo vpředu). Foto: Lada Sitová Římskokatolická farnost Lanškroun děkuje: Ministerstvu kultury České republiky, Pardubickému kraji, Městu Lanškroun, Mgr. Rudolfu Valentovi, restaurátorovi nástroje, akademické malířce Haně Vítové, restaurátorce varhanní skříně, pracovníkům Národního památkového ústavu: PhDr. Petru Koukalovi, PhD. a PhDr. Zdeňce Paukrtové, diecéznímu organologovi prof. Václavu Uhlířovi, pracovnici odboru památkové péče v Lanškrouně paní Blance Hajzlerové, Listům Lanškrounska, všem, kteří se na restaurování nástroje podíleli, dobrovolníkům, kteří pomáhají při péči o celý kostel, hudebníkům, kteří na nástroj budou hrát. Jménem farnosti Dr. Zbigniew J. Czendlik, děkan

14 STRANA 14 REGION LL 10 / 2008 ZMĚNY NA ZÁMEČKU Od doby, kdy jsem psala o dění na Zámečku naposledy, se ve věži i okolí dost změnilo. Potom co byly ve sklepení vybudovány nádrže na vodu, se v týdnu před zahájením výstavy velkoplošných fotografií ve sklepení pořádně uklidilo, tak aby se tam návštěvníci mohli všude pohybovat a vystavené obrázky si prohlédnout. Zároveň se po delší době začalo zase pracovat, teď se před budovou čistí a připravuje místo pro budoucí posezení na terase s občerstvením. Byly při tom odkryty pod povrchem dosud dlouhá léta schované velké kamenné bloky bývalé střední části budovy, která byla po roce 1756 stržena, a zůstaly po ní jen tyto spodní pískovcové bloky nad sklepními průduchy. Zahájení letního provozu se blíží, všichni doufáme, že se vedle věže stihne dodělat venkovní terasa, do které budou tyto bloky začleněny a kde si letos návštěvníci už budou moci posedět s pivkem a dát si i něco dobrého na zub. Na občerstvení pro děti by také mělo být pamatováno. To bude proti loňskému roku veliký pokrok a změna k lepšímu. Také v budově je uděláno hodně prá ce, i když jí ještě pořád víc zbývá, věž i okolí se pomalu mění v pěkné výletní místo s možností občerstvení a krásnou vyhlídkou. Kupodivu se zlepšením vyhlídky z horních oken pomohla vichřice Ema, která poškodila strom před věží, který byl poražen a přestal bránit ve výhledu na Lanškroun. Alespoň ně co po ní zbylo dobrého, kromě shozených střešních tašek a otevřeného okna, které je v místě, kde k němu ještě není přístup, a zatím nejde zavřít. Velikou radost nám také udělalo, že ve čtvrtém ročníku soutěže Lanškroun historický se s prací o historii, současnosti i budoucnosti Zámečku a okolí na jednom ze dvou 1. míst umístila studentka Klára Zatloukalová. Dala si se zí skáváním potřebných údajů velikou práci a věnovala tomu hodně času. Těší nás, že i mladou generaci zajímá, co s touto památkou s pohnutým osudem bude dál. Moc gratulujeme. Je pěkné a máme z toho radost, že se na Zámeček a dění kolem chodí podívat návštěvníci i v době, kdy ještě provoz nezačal, i za horšího počasí si k věži našlo cestu v letošním roce počítáno do i se zahájením výstavy už přes 700 místních i návštěvníků ze vzdálenějších krajů. Přišlo se podívat i několik německých turistů, také návštěvníkům ze Slovenska se zámecká věž líbila.také si prohlédl sklepení s fotografiemi první vozíčkář, předseda místního svazu zdravotně postižených p. Svetlík, po schodech dokázal sejít sám a vozíček mu dolů snesla manželka, aby si mohl změny ve sklepení, kde byl naposledy před 10 lety, pořádně prohlédnout. Nejvíce návštěvníci chválí a oceňují úmysl věž zachránit a po opravě z ní udělat fungující rozhlednu i nápady, jak po vysušení využít ta rozsáhlá sklepe ní, upravit celé okolí a odhalit základy a půdorys celé stavby. Drží palce, aby se to vše povedlo a podařilo se na to také sehnat odpovídající finanční prostředky. To nás všechny samozřejmě těší a snažíme se, aby si návštěvníci měli co prohlížet i v místnostech budovy. Kromě zatím neomítnutých zdí a zajímavých stavebních prvků si budou moci prohlížet stále se zvětšující výstavku fotografií zámecké věže a okolí před rekonstrukcí, v době, kdy byla schovaná v lešení, a postup dalších úprav budovy i obrázky z okolní přírody v různých ročních dobách. Také budou postupně vystavovány některé zajímavé části archivních materiálů, které jsou právě překládány, a některé plány celé budovy z doby její výstavby. I v době těchto příprav je samozřejmě možné si Zámeček přijít prohlédnout, nejlepší je domluvit si návštěvu telefonicky na č , o svátcích a ví kendech odpoledne, pokud moc neprší, v budově bývám a ráda každého pro vedu, a co je nového, ukáži. Těším se na všechny, kteří se přijdou na Zámeček, postupně se měnící z ruiny v pěknou památku, podívat. Je možnost si koupit pohled nebo turistickou známku, k výstavě velkoplošných fotografií byly zvlášť vydány pohlednice ze sklepení. Zdraví a na výlet pěkné počasí přeje Odkryté pískovcové bloky na místě budoucí terasy. kastelánka Krasava Šerkopová Foto: LS Práce Kláry Zatloukalové z kvinty gymnázia vznikala pro soutěž Lanš kroun historický letos na jaře. Pro čtenáře LL z ní část vybíráme. NOVÝ ZÁMEK U LANŠKROUNA Myslím, že každý člověk by měl mít pozitivní vztah k zemi, k městu i k o kolí, ve kterém žije. Někdy je to obtížné, ale přesto máme v sobě něco zako řeněné. Něco, co nám dává hrdost, něco, co nás potěší na duši, a něco, co nám přinese optimismus do dalších životních cest, když je třeba zachráněna his torická památka, zvláště pak nám nějakým způsobem blízká. Zámeček právě takovouto památkou je, a snad i proto k němu mají lidé z Lanškrouna a okolí velice blízký vztah. Pokládají ho za nedílnou součást historie, možná i svých životů. Právem si tak Zámeček vydobyl pozici vyhledá vaného místa nejen nedělních procházek všech věkových skupin. Lidé se k němu rádi vracejí, přitahuje je jeho historie, tajemnost. Nyní je navíc čas jeho úplné přeměny z trosky, která by se do několika let zřítila, v krásnou věž, tyčící se nad Lanškrounem a Rudolticemi. Snad i tato fakta mi dala impuls psát o kdysi krásném zámku, nyní o krásné věži s pohnutou historií... Současným majitelem Nového zámku je pan MgA. Přemysl Kokeš. Jeho vlastníkem se stal v roce Do roka musel zahájit stavební činnost, do dvou let opravit střechu a zajistit stabilitu objektu, do tří let potom opravit fa sádu a osadit okna. V roce 2005 bylo vydáno sdělení k ohlášení stavebních úprav a probíhalo jednání s orgány státní správy. V roce 2006 byla zajištěna statika a objekt byl nově zastřešen. O rok později už byla hotová i nová fasáda a okna a v magický den a hodinu byl Zámeček v 7:07 slavnostně zpřístupněn veřejnosti. Rozhovor s panem Kokešem: Je jaro 2008 co nabídne návštěvníkům toto místo, pokud se rozhodnou vydat na procházku právě sem, na co se dají momentálně nalákat? Právě probíhá stavba, takže momentálně by viděli pouze cihly, míchačku a ostatní stavební materiál. Otevřít věž bychom ale chtěli opět v květnu. V jaké fázi opravy by měl být Zámeček koncem března? Co by mělo být hotovo a na čem se bude pokračovat v dalších měsících? Na konci března by měla být hotová přístavba kuchyně v hrubé stavbě. Vše plánujeme tak, aby se do začátku turistické sezony, tedy do konce června, povedlo vybudovat zahrádku a občerstvení. Na jakou skupinu turistů byste se chtěli zaměřit? To vše záleží na tom, jak se stanoví ceny, navrhne interiér a podobně, takže Zámeček bude mít dvojí tvář. První bude, že turisté, kteří se zastaví v létě na kole, by měli mít možnost sednout si do přístřešku venku, kde si budou moci koupit levné pivo, nealko, grilované maso a podobně. Druhá tvář bude in teriérová restaurace, kterou si už představuji kvalitnější, zaměřenou především na italskou a toskánskou kuchyni, což tedy neznamená nutně jen pizzu a těs toviny. Také se zaměříme na čerstvé produkty zeleninu, ryby, možná i těst oviny, ale to až v průběhu příštího roku. Máte v plánu vybudování nové přístupové cesty k objektu nebo alespoň úpravu té dosavadní? Pěšky, jak se tam podle průzkumu lidé dopravují nejčastěji, se dá při pěkném počasí pohodlně dojít krásnou alejí, ale co na kole (druhý nejčastější způsob) nebo autem je stávající cesta dostačující? Není dostačující a my bychom ji rádi opravili na vlastní náklady. Budeme o tom tedy jednat s obcí Rudoltice, která je jejím vlastníkem. Problém je v tom, že lidé, kteří zde staví kolonii nových rodinných domů, se domáhají toho, aby se tou alejí nejezdilo. To je pro mě nesmyslné nepochopení histo rických vazeb v krajině, cest s alejemi a toho, k čemu odjakživa sloužily. Myslím si, že pokud by se cesta měla zrušit, byla by to pro krajinu naopak ztráta. Chtěl bych tedy, aby se opravila, aby se upravil i přístup pro pěší hlavně to prudké stoupání na konci, a také aby na Zámeček vedly ještě další dvě cesty od rybníků a od Rudoltic. To vše ale závisí na jednáních s majiteli a s orgány státní správy, resp. životního prostředí. Lidé by měli pochopit, že cesta zde byla dříve než alej a rušit cestu proto, že tam jsou stromy, je protiklad. Překvapilo Vás během rekonstrukce něco příjemně, nepříjemně? Objevilo se něco, s čím jste na začátku nepočítal? Nepříjemně mě překvapilo to, že existuje hodně lidí, kteří jsou nepřejícní a také zloději. Ztratilo se neuvěřitelné množství materiálu. Lidé kradli, co se dalo, a stavbu ničili i v průběhu rekonstrukce. To beru jako určitou daň za od lehlost objektu. Příjemně mě potom překvapily reakce většiny návštěvníků. Říkají třeba, že jsou rádi, že se to opravilo, že ten vklad hodnotí nikoli jako investiční počin, protože to žádný investiční počin není, ale jako jakousi pionýrskou snahu nebo určitý druh bláznovství. Když jsem v roce 2001 přišel do Lanškrouna, překvapilo mě, že je tu tako vý objekt ve stavu, v jakém byl. Říkal jsem si, že by se tady měl najít někdo, kdo ho opraví. Jenže k tomu žádný impuls odnikud nebyl, a tak jsem si řekl, protože se vždy řídím heslem, že člověk musí dělat to, co může, že se do toho pustím. Nemůžu říkat všem okolo: udělejte to, změňte společnost. Pokud ten přístup nezměním já, těžko se to změní samo. Takže když se nenajde nikdo jiný, musí to člověk udělat sám. Pokusil jsem se tedy a mám štěstí, že se to za tím daří. Těžko by se mi vše takto povedlo, kdybych nenašel spoluinvestora, pana Jiřího Vávru. Je ochoten dát peníze do takového bláznivého podniku, do kterého by nikdo jiný peníze nedal. (Děkujeme autorce za poskytnutí práce. Další část otiskneme příště.)

15 LL 10 / 2008 KULTURA STRANA 15 Lanškroun historický počtvrté Velice si vážíme toho, že se podařilo uskutečnit za účasti mnoha hostů již čtvrtý ročník soutěže Lanškroun historický. Studenti lanškrounských středních škol nás opět nezklamali, byli za své hodnotné práce oceněni (viz výsledková listina) a skvěle je prezentovali před svými spolužáky na konferenci v zámeckém sále dne 30. dubna Oživením v zámeckém sále se bezesporu stal slet čarodějnic, které přiletěly podpořit studentku Kateřinu Křístkovou. Jednotlivé práce doplnili svými vystoupeními také Bořivoj Bartoníček, za Okresní svaz bojovníků za svobodu, a Ing. Richard M. Sicha, ředitel Muzea čs. opevnění z let z Králík. Velice milý byl pro nás pozdrav prostřednictvím mobilního telefonu od desetibojaře Romana Šebrle. Tento projekt, trva jící od září minulého roku, by se nemohl u skutečnit bez podpo ry ředitelů lanškroun ských středních škol, učitelů, odborníků a pamětníků. Děkujeme za pod poru starostovi města, Ing. Martinu Košťálo vi, radě a zastupitel stvu města, vedoucí od boru školství a kultu ry Jitce Krejčové. Hlavně pak dlouholetým porotcům Doc. Ing. Ladislavu Maixnerovi, CSc. a Doc. PhDr. Marii Mackové, Ph.D., dále pak Mgr. Ivaně Eliášové za opětné moderování, Mgr. Emilu Foglovi za přípravu obrazové prezentace, Jiřině Strakové za fotozáznam a pracovníkům kulturního centra. Občerstvení spon zorovaly tyto firmy: Alema, s.r.o. Lanškroun, Pekařství Sázava, s.r.o., Jatka, s.r.o., Lanškroun, kterým také velmi děkujeme. Ke konferenci byl včas a precizně vytištěn sborník lanškrounskou tiskárnou TG TISK s.r.o. Za hlavní organizátory, městské muzeum, Marie Borkovcová a kolegové Seznam oceněných prací: 1. místo Lucie Moravcová (gymnázium 4. r.): Život na Lanškrounsku očima pamětníků 1. místo Klára Zatloukalová (GY kvinta): Nový zámek u Lanškrouna 2. místo Zdeněk Motl (SZeŠ 2. r.): Poutní místa v okolí Lanškrouna 3. místo Kateřina Květenská (GY septima): Moderní architektura v Lanškrouně 3. místo Ondřej Novotný (SOŠ a SOU 2. r.): Velká voda na Lanškrounsku 4. místo Miloš Ouřecký (SZeŠ 2. ročník): Pomníky obětem druhé světové války Čestné uznání starosty města Lanškrouna Monika Hýblová, Michaela Lepková (gymnázium kvinta): Desetibojař Roman Šebrle Další soutěžící práce: Monika Tomanová (GY kvinta): Život na Lanškrounsku ve výpovědích pamětníků Jiří Janků, Filip Švestka, Tomáš Matějka, Martin Jedlinský (SOŠ a SOU 2. ročník): Významní sportovci města Lanškrouna Dana Jandová, Ondřej Šťastný (SOŠ a SOU 2. ročník): Československé pohraniční opevnění z let a jejich současné využití Kateřina Křístková (GY septima): Léčitelé, kartáři a věštci na Lanškrounsku v současnosti Foto: L. Sitová a J. Straková PODĚKOVÁNÍ Lanškrounský malíř Karel Komínek obohatil sbírky městského muzea o kolekci obrazů s tematikou města Lanškrouna a okolních obcí, za což mu velmi děkujeme. M. Borkovcová Jak se Komokrák do světa dostal Všechno to začalo již v prosinci loňského roku. Na adventním koncertě v Lu kové, kde vystupoval Komokrák a naši flétnisté, se objevil mezi posluchači i pan Krzystof Poloňski z Dobrowy Tarnowske od Krakowa. Po koncertě nešetřil chválou a projevil přání uskutečnit koncert Komokráku v jeho městě, kde je velikým podporovatelem kultury. Pozvání na sebe nenechalo dlouho čekat. Příprav a organizace zájezdu se velice ochotně ujala maminka zpěvačky Aničky Botové, která mluví plyně polsky, a tak nám byla velkou oporou při komunikaci s polským partnerem. Paní Věra Botová patří mezi příznivce naší školy, a aby se mohla celá akce uskutečnit, rozhodla se tento zájezd podpořit i finančně. Byl stanoven dubnový termín a domluveny dva koncerty. První koncert se konal v rámci mše v krásném místním kostele a druhý koncert v kulturním do mě. Na večerním koncertu se sešli čelní představitelé města v čele se starostou města panem Stanislawem Poczatkem a s ředitelem kulturního domu panem Pavlem Chojnowskim. Po koncertě jsme byli pozváni na malé setkání s or ganizátory této akce.velký podíl na organizaci pobytu měl duchovní, pan Jó zef Poręba, kněz a prelát parafii (farního úřadu), v zajištění ubytování a stra vování celé naší výpravy. Všichni byli nadšení výkony našich zpěváků a flétnistů a projevili zájem o spolupráci. Město má již zkušenosti se svými partnery z Francie a Litvy. Odjížděli jsme plni dojmů a zážitků, absolvovali jsme prohlídky města Krakova a Dabrowy Tarnowské, skanzen v Zálipí, ale také jedinečné muzeum achátů, jehož majitelem je pan Po loňski. Mimo koncerty si zpěváci mo hli zazpívat v prostorách Wawelu v Krakově, ale také 300 metrů pod zemí v solném dole v Bochni. Bě hem cesty jsme měli hodně příleži tostí poznávat zajímavosti z historie i současnosti našich polských sou sedů. Za to, že se mohl tento koncertní zájezd uskutečnit, patří poděkování všem výše jmenovaným, ale také Městu Lanškroun, které přispělo na dopravu, a Sdružení rodičů při ZUŠ. V neposlední řadě chci poděkovat všem zpěvákům z Komokráku, flétnistkám tria Amabile, ale také svým kolegyním Vladimíře Jetmarové a Marcele Markové za vzornou reprezentaci školy i města. Marta Obrová, ředitelka ZUŠ J. Pravečka Fotografie z akce Obce spisovatelů (čtení epigramů a aforismů) na praž ském veletrhu Svět knihy 2008 v Literární kavárně Průmyslového paláce 25. dubna. Zleva Jan Vodňanský, Ivan Fontana, Miroslav Huptych, Mar cella Marboe (akci moderovala), Zdeněk Janík, Jiří Faltus a za Jiřího Žáčka, který byl indisponován, četl Milan Hrabal. Foto: Václav Smejkal

16 STRANA 16 LL 10 / 2008 PŘEČTĚTE SI Studenti čtou a píší noviny III. Hrdinové, nebo vrazi? Byli bratři Mašínové odbojovou skupinou kluků, kteří si potřebovali něco dokázat, a proto loupili, ničili majetek a vraždili? Byly všechny tyto akce opravdu nutné? Zoufalá doba si žádá zoufalých činů. Bohužel to byla válka. Válka mezi několika mladými muži a komunistickým režimem. Ten zabil spoustu nevinných lidí, kteří mnohdy chtěli jenom mluvit. Je možné, že Mašínové a spol. mohli být oběťmi. Vždyť jejich mladistvé ideály a vlastenectví, ke kterým byli vycho váni svým otcem, měly ztroskotat a měly být nahrazeny poslušností k jedné straně. Nastala potřeba boje za záchranu vlastní svobody. Bohužel nejsem přesvědčená, že to nešlo udě lat i jinými prostředky. Ale jak jsem podotkla, byla to válka a ve válce umí rají nevinní; mezi ně se dají započítat i oběti Mašínovic skupiny. Třeba účetní z Kovolisu Rošický. Lidé, kteří ho znali, o něm mluví jako o svědomitém, mírně zakřiknutém puntičkáři. Milan Paumer v televizi tvrdil, že zabili milicionáře. Myslím, že by si pan Paumer měl o člověku, kterého neznal do té doby, než ho zastřelil, něco zjistit. Je možné, že byla spletena jména. V milicích sloužil totiž Rosický. Ale to neomlouvá, přestože od této akce uplynulo už hodně let. Příležitostí k uznání chyby a omluvě bylo spousta. Srovnejme, kolik obětí zabil tota litní režim a kolik odboj. Je to smutná bilance. Pro žáka dějepisu pouhá čísla. Představme si však za každým jed noho člověka a jeho příbuzné. Ti jsou naštvaní a vidí spravedlnost, zcela přirozeně, na své straně. Čím tedy Mašínovci byli? Hrdi nové, nebo vrazi? Nechci to rozsoudit. Jednoznačný verdikt snad ani ne existuje. Řekla bych, že ke každému mají trochu blízko. Určitě se svým, u některých neoblíbeným a odsuzo vaným, kovbojským způsobem za sloužili o věci, které nám dnes přijdou zcela přirozené. Třeba o svobodu slova. Té může využít každý občan České republiky. Tohoto práva teď využívám a jsem ráda, že můžu vyslovit svůj názor bez trestně a svobodně. Mašínům a jim podobným patří dík. Klára Macounová, SZeŠ Lanškroun Otištěno v MFD Pard. kraj pod názvem Mašínům patří dík. Přes Himaláje v teniskách by se asi nevydal nikdo z nás. Přípravě na přechod přes hory bychom vě novali vekou pozornost a připravili si nejlepší možné vybavení. Ale děti z Ti betu si vezmou tašku s trochou jídla na cestu a vydávají se s průvodci na třítý denní cestu přes Himaláje do Indie, kde mají naději na lepší život. Rodiče posílají na tyto výpravy děti už od 5ti let a doufají, že v klášterech na indické straně získají děti vzdělání a šanci na lepší živost. Cesta přes hory je nesmírně náročná a děti jdou jenom v běžném oblečení a skutečně i v plátě ných teniskách. Výprava se musí skrývat před čínskými pohraničníky, a tak často putují jen v noci a hledají přístřeší a stravu u dobrých lidí po cestě. Mnoho z těchto dětí se už domů nikdy nevrátí a zůstanou v Indii, protože život v Tibetu je pro ně velice těžký. Video natočené z této cesty jsem několik dní odkládala, než jsem našla odvahu se na ně podívat. A znovu jsem se přesvědčila, že jakákoliv podpora Tibetu má smysl. Třeba už proto, aby pětileté děti nemusely odcházet navždycky od maminky a aby mohly vyrůstat a žít ve své zemi. Pokud i vy chcete pomoci, podívejte se třeba na Jana Smetanová, Pardubický kraj Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s Městem Lanškroun a Farním sborem ČCE vyhlašuje HUMANITÁRNÍ SBÍRKU letního a zimního oblečení, lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek, domácích potřeb nádobí bílé i černé (vše jen funkční), peří, péřových přikrývek a polštářů, dek, hraček a školních potřeb, novin, časopisů a knih, nepoškozené obuvi, kabelek, tašek, batohů a peněženek. VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: lyžařské boty; oděvy z umělých vláken (silon, nylon, dederon); ledničky, televize a počítače (nebezpečný odpad); nábytek, jízdní kola, lyže a dětské kočárky (transportem se znehodnotí). Sbírka se uskuteční: v pátek hod. a v sobotu hod. na evangelické faře, ul. Českých bratří 654 Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se transportem nepoškodily. Děkujeme za Vaši pomoc. Bližší informace na tel , Přečetli jsme: Muž, který ozdobil Lanškroun Člověk se při procházce Lanškrounem setkává s jeho dílem takřka na kaž dém kroku, ať už při pohledu na různé pamětní nebo informativní desky, plas tiky a sochy. Jejich autorem je uznávaný akademický sochař a medailér Zdeněk Kolářský, který městu věnoval obsáhlý soubor svých prací. Jejich originály a v malém množství i reprodukce mohou obdivovat také návštěvníci Městského muzea Lanškroun v unikátním Kabinetu mincí, medailí a sochařských prací. Tato expozice byla otevřena před deseti lety, tehdy byla ale mnohem menší než nyní, postupem času jsme ji museli zvětšit a vzhledem k neutuchající činorodosti medailéra je téměř jisté, že to nebylo rozšíření poslední. Rozsáhlá tvorba Zdeňka Kolářského v sobě zahrnuje nejrůznější témata a formy. Najde me v ní vydané oběžné a pamětní mince, medaile, plakety, pamětní desky, plastiky, městské a univerzitní insignie, plastiky a náhrobky pro různé instituce i jednotlivce. Je i výborným grafikem a designérem, kromě celé řady osobností z oblasti vědy a kultury ztvárnil i veduty měst, řekla Marie Borkovcová, ředitelka muzea. Zdeněk Kolářský pochází z Kostelce nad Orlicí, výtvarný ta lent zdědil po svém pradědečkovi z matčiny strany lidovém řezbáři a zručnost po otci, který se věnoval rodinné tradici provaznickému řemeslu. Nejprve studoval na střední průmyslové škole sklářské a potom na Vysoké škole umě leckoprůmyslové v Praze v ateliéru Karla Štipla, kde po absolutoriu získané vzdělání rozšiřoval studiem malby, grafiky a tavení skla ve formách. A proč svá díla daroval právě Lanškrounu? Sochař sám s oblibou vzpo mínal, že jako skaut zde pomáhal při žních v blízkém Lubníku. Později se zde ocitl v devadesátých letech dvacátého století. Podnětem k jeho výtvarné činnosti spojené s Lanškrounskem byly oslavy 400. výročí narození Jana Marka Marci, když měl vzniknout pomník věnovaný této nevšední osobnosti. Jeho pamětní desky zdobí nově vybudovanou sportovní halu pojmenovanou podle legen dárního hokejového brankáře Bohumila Modrého, na místě bývalé lékárny připomíná lékárníka a textilního podnikatele Christiana Polykarpa Erxlebena a deska v kostele sv. Václava je věnována páteru Josefu Kacálkovi. U příleži tosti stého výročí vzniku muzea a desátých narozenin Lanškrounského smíše ného sboru vytvořil umělec plakety. Na objednávku také vytvořil starostenský řetěz se štítky jednotlivých majitelů panství. Pro Lanškrounsko zhotovil sochař přes dvě stě prací, vypočítává Borkovcová. Kromě známých osobností vytvořil i mnoho podobizen svých přátel a své ro diny. Tváře syna, dcery i předčasně zemřelé ženy mnohokrát propůjčil alego rickým postavám nebo imaginárním portrétům. Dlouhá léta spolupracoval s kovolitcem Karlem Mrázem a jeho synem Petrem. Nápadité, jednoduché, ale výstižné, na první pohled snadno zapamatovatelné logo tři navzájem svázané lipové lístky to je dílo, které Kolářského zřejmě proslavilo nejvíc. Motiv lipových listů obtočených ve spirále trikolórou poprvé použil v roce Tehdy totiž Státní banka československá vypsala soutěž na lícovou a rubovou stranu chystané tříkorunové mince. Zdeněk Kolářský tuto soutěž sice vyhrál, ale mince daná do oběhu v listopadu 1965 byla o sedm let později stažena a na hrazena dvoukorunou. Na jednom z mých návrhů této mince, který se nakonec nerealizoval, byl na rubové straně motiv tří lipových lístků jako stromu. A právě ty jsem s určitými úpravami později použil znovu při vytváření loga České státní pojišťovny. Chtěl jsem, aby logo pojišťovny svojí vizuální podobou sdě lovalo její poslání a hodnoty. A tak jsem do něj obrazně i ve skutečnosti vryl záruku, jistotu i životní zabezpečení člověka, což symbolizuje právě provázanost zmíněných tří listů, vzpomínal později sám Kolářský. Zdeněk Kolářský oslavil v těchto dnech sedmdesáté sedmé narozeniny, stále pracuje ve svém ateliéru v Kostelci nad Orlicí a také píše povídky o vzniku svých děl. V prosinci mu vyjde kniha. Její obsah neprozradím, snad zmíním jen to, že se bude zabývat jeho volnou sochařskou tvorbou, dodala Borkov cová. (Mladá fronta DNES Pardubický kraj, ) JUBILANT MILAN DUŠEK Prvního května se dožil 70 let prozaik Milan Dušek. Narodil se v roce 1938 v Rosicích nad Labem, mládí ( ) prožil v Lanškrouně. Od roku 1976 bydlí v Žamberku. Jeho velkým literárním vzorem se stal lanškrounský spisovatel (bydlící tehdy přes ulici) Jaroslav Hubálek, kterému Dušek složil svůj hold životopisnou knihou S puškou a perem, vydanou v roce 2006 Městským muzeem v Lan škrouně. Počáteční hojná Duškova časopi secká publikační činnost byla po kniž ním debutu ve sborníku Začátek v na kladatelství Kruh v Hradci Králové v roce 1973 postupně nahrazena roz sáhlou knižní produkcí, čítající dnes na 30 svazků novel, povídkových sou borů a románů. Milan Dušek patří ke kmenovým autorům vydavatelství OFTIS v Ústí nad Orlicí, pro které re cenzuje vydávané tituly a posuzuje pro zaické rukopisy. V poslední době v Of tisu vydal např. román Dočasně slepá spravedlnost (2006), povídky Stopy na druhou stranu (2006) a Piruety na tenkém ledě (2007) a dvě letošní knihy román Mraky nad Zelenou Hůrkou a soubor novel Drsné hry. Milan Dušek je členem ústřední Obce spisovatelů, Unie spisovatelů, Vý chodočeského střediska OS (kde je vedoucím oblasti Orlicko a redaktorem bulletinu Kruh) a AIEP české sekce světové asociace autorů detektivní a do brodružné literatury. V únoru letošního roku byl jedním z hostů besedy při lanškrounské vernisáži obrazů malíře Václava Smejkala a v měsíci říjnu se v rámci Východočeského literárního a výtvarného maratónu zúčastní akce pořádané zdejší knihovnou. Autorovi přejeme do dalších let pevné zdraví a hodně dalších knížek. (jif)

17 LL 10 / 2008 KULTURA, INZERCE STRANA 17 Pojďme si povídat o jednom smíšeném pěveckém sboru. Když se řekne lidem pěvecký sbor, většinou si, zvláště starší lidé, představí tradiční pěvecký sbor, mající svým způsobem zpěvu a repertoárem kořeny kdesi v minulém století, nebo dokonce v době obrození. Opravdu takové pěvecké sbory ještě jsou. Tradiční sbory bývají ve starých městech, jako je například Vysoké Mýto. Lanškroun je také historické město, mající původ v dávné době. A přece je zde smíšený sbor, kde spolu zpívají nejméně tři generace. Srdcem a myšlením je však mladý. Určitě je to i mladou, umělecky zdatnou temperamentní dirigentkou a možná i tím, že se zrodil potřebou zazpívat moderní mešní hudbu. (Musíme také po pravdě říci, že základem a sloupy sboru jsou pedagogové ze ZUŠ a jiných škol.) V současné době je Lanškrounský smíšený sbor schopen zazpívat jakýkoli kvalitní repertoár. A také ho s úspěchem zpívá. Od historické hudby až po gosply, písně z Afriky a vlastně z celého světa. Někdy až profesionální výkon, někdy trochu méně. Však se také potýká se všemi problémy amatérských souborů. Všichni mají své povolání, studium, děti, domácnost atd. Ne všichni mohou být na všech zkouškách, aby se dobře sezpívali, ne všichni mohou zpí vat na důležitém koncertě, ne všichni mohou jezdit na náročné zájezdy po světě. Málo obvyklé je, aby si sbory jako tento platily samy provoz. Mívají dobré sponzory. Města se snaží pomoci, ale financí je málo. Přes všechny problémy Lanškrounský smíšený sbor získal mezi pěveckými sbory nemalé renomé. Bylo to vidět a hlavně slyšet i na Festivalu amatérských pěveckých sborů ve Svitavách ( ). Určitě se mezi nimi neztratil, ba naopak. Jeho zpívání temperamentní černošské hudby uchvátilo všechny posluchače. Jistě je to také tím, že ze všech tváří sboru vyzařuje radost a po těšení ze zpěvu, kdy mohou alespoň na čas zapomenout na všechny starosti a problémy. Musím říci, že jejich zpívání uchvátilo i pěvce jiných sborů, což je velice výrazný úspěch. Škoda, že se na takových festivalech nedaří získávat víc běžných posluchačů. Možná, že by se radost ze zpívání s hlubokým zážitkem přenesla i do jejich života. Společné zpívání nebo i poslouchání společného zpěvu je cosi těžko popsatelného. Snad každý z nás prožil něco podobného. Při poslechu sborů z Nabuka, Rusalky, Jakobína, Prodané nevěsty, z Polské krve nebo když mů žeme společně zpívat krásné písně, jde někdy z citového vjemu až mráz po zádech a máme slzy v očích. Příjemný pocit v nás pak ještě dlouho přetrvává. Těžko je docenit všechno pěkné, co nám pěvecké sbory daly a stále svým zpěvem dávají. Važme si jich. B. Janecký ZA OPEROU DO SVITAV V sobotu 26.dubna se Lanškrounský smíšený sbor zúčastnil již 8. ročníku Festivalu amatérských pěveckých sborů ve Svitavách. Na této nesoutěžní, přesto však velmi prestižní přehlídce vystoupilo 8 dětských a 14 dospělých sborů, a to nejen českých a slovenských, ale i z Francie, Itálie a Lotyšska. Každý sbor měl možnost se představit na svém odpoledním koncertě. Ještě předtím však, během dopoledne, probíhala práce v ateliérech. Tedy sladění spolupracujících sborů na společný večerní koncert pod taktovkou profesionálních sbormistrů. V našem ateliéru to byl učitel pražské konzervatoře Mgr. Marek Valášek, Ph.D., za klavírního doprovodu Adolfa Melichara, ko repetitora Státní opery Praha. Pod jejich vedením jsme se prošli světem opery a slavných árií. Nakrátko jsme se proměnili ve sbor Židů z Verdiho Nabucca, o citli jsme se na svatbě z Wagnerova Lohengrina, spolu s vodníkem si zazpívali o ubohé bledé Rusalce Antonína Dvořáka, ale i o ohnivé Bizetově Carmen. A na závěr jsme spolu s Bedřichem Smetanou konstatovali: Proč bychom se netěšili Spolupráce s profesionálními dirigenty je pro nás amatéry vždy velkou a cen nou zkušeností. A snad je tomu i naopak a nutnost přivřít oko nad nedokona lostmi našich nepěstěných hlasů snad něčím obohatí i zkušené dirigenty. Ne boť radost ze společného zpívání může přinést i ne zcela bezchybný výsledek. Důležitý je totiž ten pocit sounáležitosti a snaha vydat ze sebe to nejlepší. Vždyť krása nespočívá v dokonalosti, ale v nepopsatelné radosti prožitku. JM

18 STRANA 18 POZVÁNKY, INZERCE LL 10 / 2008 TROPIC CENTRUM přijme SERVÍRKU Bližší informace na tel.: Festival JAM ROCK ÓČKO se blíží! To nejlepší z českých kapel, obří pódium a laserová show Čtyřicet nejlepších kapel zahraje na prestižním festivalu TV Óčko ve dnech června v krásném podhorském městečku Žamberk nad letištěm. Kapely Chinaski, Kryštof, Eastpark, Divokej Bill, Support Lesbiens, Wohnout, Vy psaná Fixa ale i skáčkoví Melmac Space Orchestra, The Chancers, Švihadlo nebo místní pohodovka Gauri Shankar a dalších třicet uměleckých seskupení vystoupí na dvou pódiích. Hlavní obří stage bude vyhrazená již zavedeným hvězdám hudebního nebe, na druhé se pak prostřídají kapely a zpěváci jak známí, tak i méně známí, ale přesto kvalitní. Výhodou dramaturgie JAM ROCKu je řazení všech kapel tak, aby se nepřekrývaly. Tedy v době, kdy bu de hrát jedno pódium, na druhém bude klid. Diváci si tak mohou, pokud se jim bude chtít, opravdu vyslechnout všech více než čtyřicet kapel! Hlavní pódium bude patřit mezi největší v ČR a čím vynikne celý festival z již zavedených zvyklostí, je efektní laserová show! Trojrozměrně doplní obří světelný park. To celé bude natáčet TV Óčko pro svůj pořad a jeho reprí zu. Zároveň se bude celé dění přenášet na dosud největší LED obrazovku, která kdy byla u nás na koncertu použita 12m dlouhou! Obří je i výkon hu dební aparatury, který dosáhne hodnoty W. Vzniklé rezervy výkonu pak zaručují nebývale čistý zvuk a příjemný poslech. Coca Cola Stage je název druhého podia, které je tvořeno známým kamionem Coca Coly, ale je zvětšeno speciálními nástavbami na podstatně větší rozměr. V pátek zde bude většina kapel SKA, které vystřídají některé rockové, a v hlav ním čase vystoupí Michal Hrůza. Nápojový gigant navíc přiveze svůj zbrusu nový adrenalinový park, který je tvořen z množství nafukovadel pro dospělé a kde si budete moci zpestřit čas relaxu. Nad letištěm v Žamberku vznikne opravdové městečko. Bude tvořeno krom pódií i množstvím stanů, ve kterých se bude čepovat pivo Gambrinus, různými nápojovými bary, z nichž některé nabídnou speciální míchané nápoje Coca Cola Bar, stánky s jídlem, které budou v jednotném stylu a s důrazem na čis totu nabídnou kromě grilovaných masitých pochoutek i východní kuchyni doplněnou ještě o alternativní jídla. Nezapomnělo se ani na cukrovinky, zmrz linu a další pochoutky, které zpříjemní celý pobyt. V areálu se bude prodávat také množství suvenýrů, triček atd Celý festival stojí v předprodeji jen 250Kč a prvních 6000 předplatitelů dostane navíc festivalový balíček. Část výnosu bude předána Ústavu pro po stižené civilizačními chorobami. Radka Skalová PODĚKOVÁNÍ Děkujeme firmám DRUP a MAN za rychlou opravu načich budov po vichřici Emma. Sklenářství Chládek Kapela EASTPARK

19 LL 10 / 2008 SENIOŘI, SPORT STRANA 19 ČARODĚJNICKÝ REJ V DOMOVĚ PRO SENIORY Ani v Domově jsme nezapomněli na to, že po slední den v dubnu se slaví Filipojakubská noc, a proto jsme celý duben vyhlásili měsícem čarodějnic. Ve výtvarné dílně jsme vyráběli malé čarodějničky na výzdobu, v aktivitě zvané Vařeníčko, pečeníč ko jsme dělali čarodějnické bramboráčky, do křes la pro hosta v naší Kavárničce, která se konala dokonce dvakrát, jsme pozvali pana Bc. Jiřího Kat zera velitele požární stanice Lanškroun, a tiskovou mluvčí okresního ředitelství policie ČR paní Evu Sichrovou. A na závěr celého čarodějnického měsíce jsme pořádali Čarodějnický rej, kde hrála k tanci i posle chu živá hudba, byla vyhlášena soutěž o nejorigi nálnější masku a také se losovala tombola. Přestože ještě nebylo to správné počasí na venkovní opékání párků, jsme o ně nepřišli naši kuchaři si pro klien ty připravili k večeři grilované klobásky, jejichž vů ně se linula po celém Domově. Lenka Řehořová Počítačový klub pro seniory při Domově pro seniory, Janáčkova 1003 v Lanškrouně, vás srdečně zve na PROHLÍDKU NAŠEHO KLUBU U PŘÍLEŽITOSTI 3. VÝROČÍ ČINNOSTI v pátek od hodin v prostorách klubovnyumístěné v přízemí objektu. Přijďte se podívat a vyzkoušet si práci s výpočetní technikou. K dispozici vám bude zkušený rádce. Jaroslav Skalický, Jana Vokálová a Pavel Kosina Lanškrounští cyklisté v barvách CK Příbram Junioři Tomáš Danačík s Filipem Švestkou se úspěšně prosazují i v barvách nového oddílu CK Windoor s Příbram, pod vedením Františka Trkala, kam přestoupili na začátku letošního roku. Oba zá vodníci prokázali o prvním květnovém víkendu, že mají před začátkem Závodu míru juniorů v Tere zíně výbornou formu. Na závodě Českého poháru v Benešově nad Ploučnicí skončil Danačík na skvě lém druhém místě a Švestka obsadil šesté místo. Tomáš si medailovou pozici vybojoval odvážným únikem. V předposledním okruhu zaútočil a pouze tři jezdci se na něho dokázali dotáhnout. Spurt do cíle Tomáš korunoval stříbrnou pozicí. Oba se v průběžném pořadí Českého poháru po hybují v popředí, což dokládá, že mají v CK Win door s dobře rozjetou sezónu. Seriál závodů je však teprve na začátku a o konečných výsledcích rozhodnou až příští měsíce. Na to, jak je s novými posilami spo kojen, jsem se zeptal jejich trenéra Františka Trkala: Předpokládám, že jste měl oba závodníky po cyklistické stránce přečtené. Plní vaše očekávání? Řekl bych, že ano. Měl jsem je možnost sledovat již v loňské sezoně. Oba v sobě mají určitý poten ciál. Už během zimní přípravy jsem jim vytýkal řa du věcí. Snažím se jim vysvětlit, jak reagovat v ur čitých situacích. Po taktické stránce měli a mají ob rovské rezervy. Upozorňoval jsem je třeba na to, že je důležité jezdit v popředí balíku, protože cyk listika se odzadu vyhrávat nedá! Zdá se mi, že se to oba snaží pochopit. Tomáš se jeví jako zkušenější a Filip se rychle učí. Cyklistika není jen o výkon nosti, ale mnohé rozhoduje taktika. Je vidět, že sys tematická práce a mé časté upozorňování na chyby, přinášejí své ovoce. Filip i Tomáš se dostali do re prezentačního družstva na Závod míru juniorů, slo ženého ze šesti nejlepších českých závodníků. Vě řím, že mě svými výkony příjemně překvapí. Jak zapadli do nového kolektivu juniorů v Pří brami? Přechod z lanškrounského týmu do Příbrami zvlád li oba velmi dobře. Povahově jsou to fajn kluci a ne RYBÁŘSKÉ ZÁVODY Závody dospělých Za ne zcela ideálního počasí se u Krátkého rybníku sešlo 101 závodníků z celé ČR. Tři závodníci přijeli také z polského Dzierdzoniówa. Podle pravidel směl každý lovec chytat na jeden prut a jako rybolovné techniky byly akceptované: položená, plavaná a fee der. O výsledku rozhodoval součet bodů, 1cm = 1bod, bílá ryba (cejn, plotice, perlín) se neměřila, za tyto ryby byl pouze 1 bod. Kromě tradičně nejpočetnějších úlovků kapra, cejna a plotice se v podběráku sem tam objevil i amur, lín, tloušť, úhoř a štika. Zajímavou motivací pro závodníky byly tradičně hodnotné ceny. Za nejvíce bodů v lovu bílé ryby zí skal J. Čermák z Přelouče horské kolo, za největší rybu (kapr 65 cm) si odvezl Milan Novák velkého pečeného kapra. Mezi cenami figurovala také barev ná televize, digitální fotoaparát nebo mobilní telefon. K dobré atmosféře dne jistě přispěla po skončení závodů živá kapela a bohaté občerstvení. K mání byla rybí polévka, guláš, dršťková polévka, krkovi ce z grilu, karbanátky, horácké klobásy, tradičně vyni kající uzený kapr a tolstolobik, pečená nutrie i makrely. Ceny na závěr předával krajský radní Petr Šilar. V silné konkurenci závodníků se do první desítky probojovali dva lanškrounští závodníci. Nejlepší Josef Vostřez neměl v Lanškrouně konkurenci a za slouženě si odvezl cenu do Opočna, druhý Milan Novák z Pardubic jen o chlup (22 bodů) předstihl domácího Karla Mandause. Výsledková listina dospělí: 1. Vostřez Josef Opočno Novák Milan Pardubice Mandaus Karel Lanškroun Kuběnka Miloš Lanškroun 318 jsou s nimi žádné problémy. Myslím si, že se v sou časné době podařilo vybudovat v Příbrami špičko vý juniorský tým, možná nejlepší v republice. Čím se od sebe cyklisticky oba závodníci od lišují? Tomáš je všestranný cyklista vynikající vrchař, slušný spurter, ale slabší časovkář. Filip má možná lepší časovku, ale je horší spurtér. Tomáš během zá vodu disponuje mnohem větším přehledem, Filip zatím sbírá zkušenosti. Protože do vydání LL už byly výsledky mezi národního pětietapového Závodu míru v Terezíně známé, měl jsem možnost zeptat se dodatečně Františka Trkala také na účast Tomáše s Filipem na tomto mítinku: Tomáš byl celkově třetí v soutěži vrchařů a ve sprinterské soutěži obsadil páté místo. V celkovém umístění se neprosadili, i když se oba podíleli na dobrém umístění stájového kolegy Jakuba No váka CK Windoor s Příbram, který obsadil celkově osmé místo. FT Závody dětí do 15 ti let Krásné bezoblačné nedělní počasí připravilo sedm desáti dětským závodníkům příjemné překvapení. Bohužel na ryby to mělo zcela opačný účinek a lépe začaly brát až v druhém poločase. Mezi závodníky od jinud dominovala spřátelená skupina mladých rybářů z Vranovic od Pálavy. Jejich vedoucí zajišťu je dětem z lanškrounského kroužku p. Šembery a Jaro še zázemí během letních rybářských táborů na Moravě. Pravidla zůstávají pro mladé rybáře stej ná, jen se ryby nerozli šují podle druhů a za každý cm úlovku se po čítal 1 bod. Nejvíce se lovil cejn a cejnek a nej úspěšnější technikou byl lov na plavanou, neboť prvních 6 závod níků lovilo právě tímto způsobem. Mládežnické katego rii neohroženě kralova la slečna Ester Glocarová, což může být pro poměrů neznalého pozorovatele hotová senzace. Kdo však ví, jak se věci mají, pamatuje si z předešlých roční ků, že Esterka je už ostřílená a zkušená závodnice, která si nejezdí do Lanškrouna pro cenu útěchy. FT, foto: R.Vetchý Výsledková listina děti do 15 ti let: 1. Glocarová Ester Zábřeh na Mor Dušek Jiří Vysoké Mýto Vávra Dominik Lanškroun Vávrová Sára Lanškroun Černohous Matyáš Lanškroun 319

20 STRANA 20 INZERCE, OZNÁMENÍ LL 10 / 2008 druhá největší pojišťovna na českém pojistném trhu hledá nebytové prostory pro otevření nového obchodního místa v Lanškrouně Požadujeme: * Sháním chalupu se zahrádkou na důchod v Lanškrouně a okolí. Tel.: celková plocha do 100 m 2, v přízemí min. 50 m výlohy vchod do prostor přímo z chodníku k dispozici alespoň 2 parkovací místa Nabídky zasílejte obratem na adresu: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Ing. Jana Nováková, tř. Míru 94, Pardubice Bližší informace na tel.: Bc. Zuzana Brandejsová * Mladá rodinka koupí menší domek v blízkosti centra Lanškrouna. Tel.: DRAŽBA NEMOVITOSTI V DOLNÍ ČERMNÉ Dražba objektu k podnikání, a to bývalé sýrárny, sestávající z admini strativní části, vlastní sýrárny a skladiště spolu se souvisejícími pozemky. Předmět dražby: budova č.p. 34, část obce Dolní Čermná, na stavební parcele č. 437, pozemek stavební parcela č. 437 o výměře 1435 m 2, pozemek pozemková parcela č o výměře 1439 m 2, vše zapsáno na listu vlast nictví č. 37 pro obec a katastrální území Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí. Navrhovatel: Mgr. Aleš Velc, správce konkursní podstaty ELTES CZ, s.r.o., Jablonné nad Orlicí Dražebník: První ústecká dražební, s.r.o., B. Němcové 74, Ústí nad Orlicí Nejnižší podání: ,00 Kč Dražební jistota: , Kč Termín dražby: v hodin Místo konání dražby: v salonku Penzionu Hůrka na adrese Libchavy č.p. 259, PSČ: , okres Ústí nad Orlicí Termín prohlídek předmětu dražby: 1. termín dne od hod. do hod., 2. termín dne od hod. do hod. Kontakt na dražebníka je tel. č.: , Dražební vyhláška je k dispozici v písemné či elektronické podobě na vyžádání u dražebníka. Dražebník na vyžádání poskytne zájemcům veškeré dostupné údaje. Inzerce v LISTECH LANŠKROUNSKA Podmínky pro zájemce o podnikatelskou inzerci: cena za 1 cm 2 12 Kč. Strana Cena při opakované inzerci Uvedené ceny A4 1x 2x a více celoročně jsou bez DPH, za publikaci 1/ inzerce v jednom 1/ čísle LL. Představujeme vám: 3500 Kč / strana. Řádková inzerce soukromá pod značkou a podnikatelská: 40 Kč/řádek + DPH. Soukromá řádková inzerce do tří řádků zdarma, plošná (foto aj.): 6 Kč/1 cm 2. Práce z domova. Připojení k internetu podmínkou! tel !!! PŘIJĎTE MEZI NÁS!!! Vážení rodiče a sportovní přátelé, hokejový klub TJ Lanškroun zve do týmu přípravky chlapce ve věku od 4 do 10 let. Hokejový nábor pro bíhá v měsících září březen na ledě, květen červen v tělocvičně a na hřišti. V letním období na vás čeká spousta dovednostních a míčových her, různé soutěže a běhy. Na podzim zahajujeme kurz bruslení pod vedením kvalifikovaných trenérů. Ti, co neumí bruslit, se nemusí bát, vše se na místě naučí. Je i mož nost zapůjčení hokejové výstroje, takže stačí už jen přijít! Těšíme se na vás! Tréninky přípravky v měsíci KVĚTEN ČERVEN 2008: LETNÍ PŘÍPRAVA ZAČALA V ÚTERÝ ÚTERÝ: hodin (Hala B. Modrého plocha, hřiště) ČTVRTEK: hod. (tělocvična Dělnický dům na ul. Dobrovského) Informace: VICENEC Miroslav, tel.: LÁRY FÁRY DO POHÁDKY aneb Dětský den na Skalním hradu 17. a hod. účinkují: kejklíři Komedianti na káře; skupina gotického historického šermu Tartas; divadelní společnost Kašpárkův svět; skupina scénického šermu Valmont; divadelní soubor Magnetík a babka Čarodějka. e mail:

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015 451/2015 Rada města Lanškroun projednala žádost společnosti Farma Jirásek s. r. o., Horní Třešňovec 66, Lanškroun, IČO: 27461645 (čj. MULA

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 248/2013 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města vyslovit souhlas se záměrem uzavřít smlouvu o vzájemné spolupráci s městem

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 Zápis z jednání Rady svazku obcí Lanškrounsko Místo jednání : Tatenice Datum jednání : 19.5.2010

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244 Zápis z jednání Rady svazku obcí Lanškrounsko Místo jednání : Horní Heřmanice Datum jednání

Více

VÝTAH Z USNESENÍ. Rady města Lanškroun ze dne 02.02.2015

VÝTAH Z USNESENÍ. Rady města Lanškroun ze dne 02.02.2015 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun ze dne 02.02.2015 30/2015 Rada města Lanškroun projednala žádost Spolku Lungta, Dlouhá 2, Praha 1, IČO: 67775845 (čj. MULA 2791/2015 ze dne 26.01.2015) o připojení

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Lesy ve vlastnictví obce o Dohoda o ukončení činnosti Zdeňka Papíka LESPAP Práce v lese o Dohoda

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 10.08.2015

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 10.08.2015 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.08.2015 434/2015 Rada města Lanškroun schválila: a) výzvu k podání nabídky - zadávací dokumentaci čj. MULA 25867/2015 a seznam obeslaných uchazečů

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 1393/2014 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 17. ledna 2014 Zápis

Více

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 22.12.2014 705/2014 Rada města Lanškroun opravila usnesení č. 552/2014 ze dne 20.10.2014 tak, že nahrazuje text nájemní smlouvu na dobu určitou dva roky

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

VÝTAH Z USNESENÍ. Rady města Lanškroun ze dne 13.07.2015

VÝTAH Z USNESENÍ. Rady města Lanškroun ze dne 13.07.2015 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun ze dne 13.07.2015 377/2015Rada města Lanškroun se seznámila se stavem kotelny v Kině Lanškroun, T. G. Masaryka 3, Lanškroun, IČO: 00854140, a uložila odboru investic

Více

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis:

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Odbor investic a majetku Čj.: MULA 13584/2014 Spisový znak: 56.4 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 31 V Lanškrouně dne 23.04.2014 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 07.05.2014

Více

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Přítomni: 8 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 Zápis z jednání Shromáždění starostů obcí Lanškrounsko Místo jednání : zasedací místnost města

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 38 rady města konané 25.09.2013

Město Králíky Zápis z jednání č. 38 rady města konané 25.09.2013 Město Králíky Zápis z jednání č. 38 rady města konané 25.09.2013 Přítomni členové rady města: Omluveni: Za městský úřad: Jana Ponocná, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Vlastimil Kubíček Antonín Vyšohlíd, Mgr.

Více

27. VÝPIS Z USNESENÍ

27. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.09.2007 798/2007 27. RM V doporuč uje ZM přijmout toto usnesení: ZM neschvaluje návrh na pořízení

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny.

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny. Usnesení z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Nabídka úrazového pojištění starosta 2. Nabídka úrazového pojištění

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Rozpočtové opatření č. 14/2005 rozpočtu města takto:

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Rozpočtové opatření č. 14/2005 rozpočtu města takto: Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.12.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 08.06.2015

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 08.06.2015 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 08.06.2015 278/2015 Rada města Lanškroun schválila návrh Smlouvy (čj. MULA 18581/2015) se společností Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí,

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 27.04.2015

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 27.04.2015 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 27.04.2015 203/2015 Rada města Lanškroun souhlasila s převodem členských práv a povinností k družstevní bytové jednotce byt č. 15 v bytovém domě

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11.

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11. 1 U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 10. prosince 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) ZŠ a MŠ Rudoltice o Vyplacení částky 5 000 Kč o Žádost o povolení výjimky počtu dětí ve třídě MŠ

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 29.09.2014

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 29.09.2014 VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 29.09.2014 508/2014 Rada města Lanškroun projednala žádost spolku Dlouhá cesta, Jungmannova 1013, Čelákovice, IČO: 26986183 (čj. MULA 32016/2014 ze dne

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 03.03.2010

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 03.03.2010 Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 1 Čj.: MULA 6821/2010 V Lanškrouně 22.02.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 03.03.2010 Předkladatel:

Více

Usn.č. 11/02. Usn.č. 11/03. Usn.č. 11/04. schvaluje jednací řád v předloženém znění, jednací řád nabývá účinnosti okamžikem schválení. Usn.č.

Usn.č. 11/02. Usn.č. 11/03. Usn.č. 11/04. schvaluje jednací řád v předloženém znění, jednací řád nabývá účinnosti okamžikem schválení. Usn.č. USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 11. zasedání konaného dne 25. 3. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli *********************************************************************************************

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č.

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. 579/21 1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 579/21, v bytovém domě

Více

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 O veřejném pořádku, ve znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2009, účinné od 1. ledna 2014 Zastupitelstvo

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014.

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014. KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Územní odbor Mělník Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014 Počet listů: 5 Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Zastupitelstvo obce Olbramice se usneslo dne 20. 12. 2001 vydat podle 10 písm. b) a 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více

ze dne 13. 2. 2007 č. 3/07

ze dne 13. 2. 2007 č. 3/07 Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace zřizované krajem Vysočina ze

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 4. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice Program odboru správy majetku: 1. Prodej pozemku p.č. 1660/14 a 1660/17 v k.ú. Turnov

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

Pravidla pronájmu nebytových prostor SD

Pravidla pronájmu nebytových prostor SD Pravidla pronájmu nebytových prostor SD Zasedací sály v 1. patře Sankturinovského domu Obsah Článek 1 Článek 2 Článek 3 Článek 4 Článek 5 Článek 6 Úvodní ustanovení Vymezení pojmů Nájem zasedací místnosti

Více

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS z 09. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 19. 9. 2012 od 18.00 hod v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 Zápis z jednání Rady svazku obcí Lanškrounsko Místo jednání : Lanškroun Datum jednání : 3.12.2012

Více

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 41. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 30.01.2012 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné. ZÁPIS č.312014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 13.5 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní kg. Soňa Štossová, Ph.D., Silvie

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213)

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) USNESENÍ č. 196/16-13 R I. u k l á d á vedoucí odboru VaSV zveřejnit záměr pronájmu bytu č. 13 v domě čp. 637 v Bechyni

Více

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Ve Starých Křečanech, dne 30. ledna 2015 U S N E S E N Í ------------------------- z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Křečany konaného

Více

Z Á P I S z 28. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 25. 08. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu

Z Á P I S z 28. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 25. 08. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Z Á P I S z 28. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 25. 08. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Začátek jednání: 18 : 00 hodin Přítomni zastupitelé: 8 Omluveni zastupitelé:

Více

Usnesení z jednání Rady městyse Častolovice 16.4.2012. čj.: 9/12 dne 16. dubna 2012

Usnesení z jednání Rady městyse Častolovice 16.4.2012. čj.: 9/12 dne 16. dubna 2012 Usnesení z jednání Rady městyse Častolovice 16.4.2012 čj.: 9/12 dne 16. dubna 2012 Účast: pí Mgr. J. Novohradská, pí Z.Čestická, p. A. Podzimek, p. J. Václavík, p. F. Kunčar Hosté: p.xxx zástupce pořadatele

Více

Město Moravská Třebová. Usnesení

Město Moravská Třebová. Usnesení Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.03.2015 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů zastupitelstva města.

Více

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2001 kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E Zastupitelstvo obce Žihobce se podle 10 písm. a) a

Více

Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth

Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluveni: Zápis z jednání č. 02 rady města konané 16.01.2013 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Bc. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth Město Králíky

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Usnesení č. 1 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.12.2008 Usnesení č. 2 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o podmínkách poskytnutí

Více

Město Lanškroun Rozpočet 2002 schválený 26.2.2002

Město Lanškroun Rozpočet 2002 schválený 26.2.2002 Město Lanškroun Rozpočet 2002 schválený 26.2.2002 kap. Název Příjmy Výdaje 09 lesní hospodářství - lesní hospodářství 1 000,00 600,00 - biocentrum Žichlínek 60,00 celkem za kap. 09 1 000,00 660,00 10 doprava

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Jana Ponocná,, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran, Ing. Ladislav Tóth Ing. Martin Košťál

Více

Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015

Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015 Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Petra Dokládalová, Ing. Jiřina Frýbová,

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013 kancelář starosty 1. (10) Umístění čerpací stanice společnosti COOP v Červeném Kostelci Jiří Prouza 2. (11) Oprava

Více

Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004

Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004 Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 22. prosince 2004 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, Ing. Pavel Bartoníček, p. Karel

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Schváleno RM dne 19.03.2014 usnesením č. 70/1416/2014 Nabývá účinnosti dne 01.04.2014 Zásady pronajímání

Více

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání:

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Dodatek č.2 ke smlouvě o poskytnutí úvěru 2. Vyrozumění ve věci

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Dne 16.8.2004 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 20806/2015 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 22. června 2015 Zápis

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více