POZVÁNKA. na konferenci. "Optika a jemná mechanika 2008"

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POZVÁNKA. na konferenci. "Optika a jemná mechanika 2008""

Transkript

1 years Lepší pohled na svìt POZVÁNKA na konferenci "Optika a jemná mechanika 2008" poøádanou u pøíležitosti 75. výroèí založení optického prùmyslu v Pøerovì pod záštitou majitele spoleènosti Meopta - optika, s.r.o. pana Paula Rausnitze, která se koná ve dnech v kongresovém sále hotelu Fit, Dvoøákova 21b v Pøerovì.

2 Cíl konference: informovat o øešených problémech oboru na jednotlivých pracovištích Èeské republiky, seznámit se s moderními trendy optické technologie a dát pøehled o možnostech výuky optiky na vysokých školách. Ve více jak 40 vystoupeních zazní informace, které umožní získat ucelený pohled o souèasném dìní v ohniscích optiky v naší zemi a umožní získat dobrý pøehled o moderních trendech oboru. Dalším cílem je vytvoøit pøátelskou neformální atmosféru k navázání nových kontaktù a také k získání dalších informací o èinnostech, které se do nabitého programu již nevešly. Èestné pøedsednictvo: Prof. Zdenìk Bouchal, DrSc. Prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc. Prof. Zdenìk Hradil, DrSc. Ing. Jiøí Kršek Prof.. RNDr. Miroslav Liška, DrSc. Prof. RNDr. Antonín Mikš, Csc. Doc. RNDr. Miroslav Miler, DrSc. Ing. Vítìzslav Mo ka Prof. RNDr. Jan Peøina, DrSc. Doc. RNDr. Zemánek, Ph.D. Doc. Ing. Josef Zicha, CSc. Programový výbor: RNDr. Vladimír Chlup RNDr. Zdenìk Loš ák RNDr. Miloslav Vychodil CSc.

3 Program konference Støeda dopoledne 8.00 hod hod. Registrace a posezení u kávy a èaje 9.00 hod. Slavnostní zahájení 9.10 hod hod. 75 let tradice pøerovské optiky a cesta do budoucnosti 9.45 hod hod. Výuková a výzkumná èinnost na katedøe optiky PøF UP Zdenek Hradil, Katedra optiky, Pøírodovìdecká fakulta, UP v Olomouci hod hod. Spoleèná laboratoø optiky UP a FZÚ AV ÈR; souèasnost a spolupráce se spoleèností Meopta optika s.r.o. v zrcadle historie i perspektiv moderní optiky Miroslav Hrabovský, Spoleèná laboratoø optiky UP a FzÚ AV ÈR, UP v Olomouci hod hod. Studium optických vlastností kondenzovaných látek na Pøírodovìdecké fakultì Masarykovy Univerzity Eduard Schmidt, Ústav fyziky pevných látek, Pøírodovìdecká fakulta, Masarykova univerzita hod hod. Fyzikální elektronika a nanotechnologie nový obor na VUT v Brnì Pavel Tománek, Ústav fyziky, Fakulta elektrotechniky a komunikaèních technologií, Vysoké uèení technické v Brnì hod hod. Systémy pro generaci nedifrakèních svazkù a pøenos mechanických úèinkù svìtla -výsledkyspolupráce tøí institucí projektu Tandem Zdenìk Loš ák, Zdenìk Bouchal, Pavel Zemánek, Meopta- optika, s.r.o., Katedra optiky UP Olomouc, ÚPT AV ÈR hod hod. Povídání s pøáteli u kávy a èaje hod hod. Vybrané smìry rozvoje aplikované optiky Antonín Mikš, Katedra fyziky, Fakulta stavební,èvut Praha hod hod. Obìd Støeda odpoledne hod hod. Advanced technologies in precision optics

4 manufacturing - view to 2015 Rolf Rascher, Fachhochschule Deggendorf, Deggendorf, Nìmecko hod hod. Optické technologie v Meoptì - vèera, dnes a zítra Stanislav Michal, Meopta-optika, s.r.o hod hod. Metody Monte Carlo v praxi optického konstruktéra Meopty Vlastislav Svoboda, Meopta-optika, s.r.o hod hod. Povídání s pøáteli u kávy a èaje hod hod. Mikroskopové adaptéry pro optické chytání, mikrodisekci a excitaci v biologických experimentech Mojmír Šerý, Antonín Pochylý, Milan Kalman, Zdenìk Loš ák, Pavel Zemánek, Ústav pøístrojové techniky AV ÈR, Meopta-optika, s.r.o hod hod. Realizace dynamické laserové pinzety s využitím prostorového modulátoru svìtla Radek Èelechovský, Katedra optiky, Pøírodovìdecká fakulta, UP v Olomouci hod hod. Pokroèilé optické mikromanipulaèní techniky Pavel Zemánek, Ústav pøístrojové techniky AV hod hod. Holografické zobrazení v optické mikroskopii Radim Chmelík, Hana Janeèková, Ludìk Lovicar, Ústav fyzikálního inženýrství, Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brnì hod hod. Povídání s pøáteli u kávy a èaje hod hod. Syntetické optické difraktivní prvky Pavel Fiala, Marek Škereò, Milan Kvìtoò, David Najdek, Katedra fyzikální elektroniky, Fakulta jaderná a fyzikálnì inženýrská, ÈVUT Praha hod hod. Má záporný index lomu nìjaký význam pro praktickou optiku Miroslav Miler, Helena Hiklová, Ústav fotoniky a elektroniky AV, Spoleèná laboratoø optiky UP a FZÚ AV hod hod. Principy a perspektivy singulární optiky Zdenìk Bouchal, Katedra optiky, Pøírodovìdecká fakulta, UP v Olomouci hod hod. První výsledky projektu AUGER v èlánku pro èasopis SCIENCE Petr Schovánek, Spoleèná laboratoø optiky UP a FzÚ AV ÈR, UP v Olomouci

5 Støeda veèer hod hod. Veèeøe s pøípitkem hod. Optické úkazy na obloze Jiøí Bajer, Katedra optiky, Pøírodovìdecká fakulta, UP v Olomouci Duha, koróna, gloriola, haló, zelený záblesk a další optické úkazy na obloze, jejich vznik, vysvìtlení a krásné obrázky hod. Zrození dalekohledu Vladimír Chlup, Katedra optiky, Pøírodovìdecká fakulta, UP v Olomouci Co pøedcházelo 25. záøí roku 1608 a co následovalo krátce poté hod. Volná zábava a posílení spánkem Ètvrtek dopoledne 8.00 hod hod. Moderní optika v Olomouci Jan Peøina, Katedra optiky a Spoleèná laboratoø optiky, UP v Olomouci 8.45 hod hod. Optické kvantové zpracování informace Jaromír Fiurášek, Katedra optiky, Pøírodovìdecká fakulta, UP v Olomouci 9.00 hod hod. Experimentální zpracování kvantové informace pomocí optických hradel Antonín Èernoch, Jan Soubusta, Lucie Bartùšková, Jaromír Fiurášek, Miloslav Dušek Spoleèná laboratoø optiky UP a FZÚ AV Katedra optiky, Pøírodovìdecká fakulta, UP v Olomouci 9.15 hod hod. Metody sèítání fotonù Ondøej Haderka, Jan Peøina Jr., Martin Hamar, Václav Michálek Spoleèná laboratoø optiky UP a FzÚ AV ÈR, UP v Olomouci 9.30 hod hod. Povídání s pøáteli u kávy a èaje 9.45 hod hod. Užití metody korelace polí koherenèní zrnitosti pro mìøení v mechanice Petr Šmíd, Pavel Horváth, Miroslav Hrabovský, Ivana Vašková Spoleèná laboratoø optiky UP a FzÚ AV ÈR

6 10.00 hod hod Elipsometrie s totálním odrazem Jaromír Pištora, Jaroslav Vlèek, Michal Lesòák, Institut fyziky, Institut matematiky a deskriptivní geometrie, Vysoká škola báòská-technická univerzita Ostrava hod hod. Uhlovì závislá elipsometrie pro VUV spektrální obor Alexander Dejneka, Fyzikální ústav Akademie vìd Èeské republiky, AV ÈR hod hod. Rùst diamantových tenkých vrstev pro základní výzkum a prùmyslové aplikace Alexander Kromka, Jiøí Potmìšil, Milan Vanìèek Fyzikální ústav Akademie vìd Èeské republiky, AV ÈR hod hod. Povídání s pøáteli u kávy a èaje hod hod. Ultrarychlá laserová spektroskopie Petr Malý, Katedra chemické fyziky a optiky, Matematicko-fyzikální fakulta, UK Praha hod hod Optika na Fakultì jaderné a fyzikálnì inženýrské ÈVUT Pavel Fiala, Marek Škereò Katedra fyzikální elektroniky, Fakulta jaderná a fyzikálnì inženýrská, ÈVUT Praha hod hod. Solární fotovoltaický systém se zvýšenou úèinností Martin Libra, Katedra fyziky, Technická fakulta,èeská zemìdìlská univerzita v Praze hod hod. Evropská optická spoleènost (EOS) hybná síla optiky v Evropì Pavel Tománek, Ústav fyziky, Fakulta elektrotechniky a komunikaèních technologií Vysoké uèení technické v Brnì hod hod. Obìd Ètvrtek odpoledne hod hod. Optické vlastnosti rohovky lidského oka František Pluháèek, Katedra optiky, Pøírodovìdecká fakulta, UP v Olomouci hod hod. Aplikace optických topografických metod v medicínì Dušan Mandát, Miroslav Hrabovský, Tomáš Rossler, Michal Pochmon, J.Gallo, Vítìzslav Havránek, Spoleèná laboratoø optiky UP a FzÚ AV ÈR hod hod Optické vlastnosti tenkých vrstev prùhledných

7 vodivých oxidù mìøené metodou PDS Zdenìk Remeš, Fyzikální ústav Akademie vìd Èeské republiky, Akademie vìd ÈR hod hod. Zkušenosti s moderním optickým monitoringem tenkých vrstev na aparaturách Syrus firmy Leybold Optics Jiøí Jankuj, Jaromír Bøezina, Tomáš Konkol Meopta-optika,s.r.o hod hod Antireflexní vrstvy pro barvodìlicí hranolové soustavy Pavel Obdržálek, Jiøí Zdráhal, Meopta - optika, s.r.o hod hod. Povídání s pøáteli u kávy a èaje hod hod. Živá optika - aplikace aktivní a adaptivní optiky v konstrukcích astronomických dalekohledù Josef Zicha, Katedra pøístrojové a øídící techniky, Fakulta strojní, ÈVUT v Praze hod hod. Interferometrické metody analýzy fáze vlnových polí v optice Jiøí Novák, Katedra fyziky, Fakulta stavební, Èeské vysoké uèení technické v Praze hod hod. Gradientní metody analýzy fáze vlnových polí v optice Pavel Novák, Katedra fyziky, Fakulta stavební, Èeské vysoké uèení technické v Praze hod hod. Využiti Shack Hartmannova senzoru pro mìøení optických soustav Milan Vraštil, Meopta - optika, s.r.o hod hod. Optické soustavy datových projektorù Mojmír Havlík, Josef Hnilo, Meopta-optika,s.r.o hod hod. Optické systémy na souèasném bojišti Vladimír Chlup, Pramacom-HT, spol. s r.o. Pátek dopoledne 9.00 hod hod. Prohlídka vývojových, technologických a výrobních pracoviš spoleènosti Meopta - optika, s.r.o. 6ylaby pøíspìvkù obdrží úèastníci konference pøi registraci v den zahájení konference. Pøípadné další informace budou zveøejnìny na www. meopta.com.

8 Organizaèní pokyny Organizaèní výbor: Hana Filipová Zuzana Veselá Mgr. Michaela Dlouhá Pøihlášky je možno zaslat: a) internetem prostrednictvim v sekci Novinky na Home page b) mailem na adresu c) písemnì na adresu Meopta - optika, s.r.o. Oddìlení služeb a péèe o zamìstnance Kabelíkova Pøerov Poslední den pøihlášení je 8. záøí Úèastnický poplatek vèetnì dvou obìdù a jedné veèeøe je 500,- Kè. Pøihlášení jsou povinni zaslat úèastnický poplatek na úèet Meopty - optiky, s.r.o. vedený u ÈSOB v Pøerovì na úèet /0300, var. symbol , do Do poznámky prosím uveïte "Konference optika + své pøíjmení". Pro zájemce rezervujeme nocleh v hotelu Fit, kde se bude konference konat. Ubytování si hradí každý úèastník konference sám. Tìšíme se na Vaši úèast Ing. Vítìzslav Mo ka jednatel spoleènosti Meopta - optika, s.r.o.

9 Jméno a pøíjmení vèetnì titulu: Pøihláška na konferenci Optika a jemná mechanika Adresa vysílající organizace: Žádám o zajištìní noclehu a objednávám ubytování pro a) jednu osobu v jednolùžkovém pokoji: ano - ne b) dvì osoby ve dvoulùžkovém pokoji: ano - ne ze dne na ze dne na ze dne na ano - ne ano - ne ano - ne Cena pro jednu osobu v jednolùžkovém pokoji je 679,-Kè /noc vèetnì snídanì. Cena pro dvì osoby ve dvoulùžkovém pokoji je 1088,-Kè/noc vèetnì snídanì. Zúèastním se exkurze ve výrobních provozech Meopty dne dle programu: ano - ne Pøípadné další sdìlení a požadavky organizátorùm: Datum... podpis...

2. mezinárodní konference

2. mezinárodní konference 2. mezinárodní konference PROMÌNY EVROPY 2008 www.neweurope.cz 17. - 18. dubna 2008 Zasedací síò Nové radnice Mariánské námìstí Praha 1 - Staré Mìsto DTO CZ, s.r.o. ve spolupráci s VŠE Praha poøádá mezinárodní

Více

ZDARMA. Sponzorem čísla je společnost. Na univerzitu. hosté str. 5. VŠB-TUO presidentu Schusterovi str. 6 8. Fakulta strojní se představuje str.

ZDARMA. Sponzorem čísla je společnost. Na univerzitu. hosté str. 5. VŠB-TUO presidentu Schusterovi str. 6 8. Fakulta strojní se představuje str. Sponzorem čísla je společnost ROČNÍK VIII ČÍSLO 1/2004 ZDARMA Na univerzitu přijeli významní hosté str. 5 Čestný doktorát VŠB-TUO presidentu Schusterovi str. 6 8 Fakulta strojní se představuje str. 11

Více

JEMNÁ MECHANIKA A OPTIKA

JEMNÁ MECHANIKA A OPTIKA 5 2009 JEMNÁ MECHANIKA A OPTIKA FINE MECHANICS AND OPTICS 19. VEDOUCÍ SVĚTOVÝ VELETRH PRO KOMPONENTY, SYSTÉMY A NASAZENÍ OPTICKÝCH TECHNOLOGIÍ LIGHT AT WORK Využijte již nyní výhody online registrace zlevněných

Více

KRYSTALOGRAFICKÁ SPOLEÈNOST

KRYSTALOGRAFICKÁ SPOLEÈNOST Ma te ri als Struc ture, vol. 21, no. 2 (2014) 17 KRYSTALOGRAFICKÁ SPOLEÈNOST Jindøich Hašek 1, Radomír Kužel 2 1 Ústav makromolekulární chemie AV ÈR, Heyrovského nám. 2, 162 00 Praha 6 2 Univerzita Karlova

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK DOMOV MLÁDE E

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK DOMOV MLÁDE E VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK Gen. Krátkého 1, 787 01 Šumperk Tel.: 583 326 111, fax: 583 213 265, http://www.vsps-su.cz Øeditel školy: Ing. Petr Vepøek Pracovník pro informace:

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2007/2008 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2007/2008 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK ZPRÁVA VÝROÈNÍ 2007/2008 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK Gen. Krátkého 1, 787 01 Šumperk Tel.: 583 326 111, fax: 583 213 265,

Více

Rozsah studia: 2 semestry, 8 modulù po 2,5 dnech. Cíl studia: komerèní úspìch! TERMÍNY STUDIJNÍCH MODULÙ. VŠB-TU Ostrava

Rozsah studia: 2 semestry, 8 modulù po 2,5 dnech. Cíl studia: komerèní úspìch! TERMÍNY STUDIJNÍCH MODULÙ. VŠB-TU Ostrava Rozsah studia: 2 semestry, 8 modulù po 2,5 dnech VŠB-TU Ostrava mediální partner 10. - 12. øíjna 2008 TERMÍNY STUDIJNÍCH MODULÙ 14. - 16. listopadu 2008 POPRVÉ V ÈESKÉ REPUBLICE 12. - 14. prosince 2008

Více

7-8 2009 JEMNÁ MECHANIKA A OPTIKA FINE MECHANICS AND OPTICS. Ústav fyzikálního inženýrství Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně

7-8 2009 JEMNÁ MECHANIKA A OPTIKA FINE MECHANICS AND OPTICS. Ústav fyzikálního inženýrství Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně 7-8 2009 JEMNÁ MECHANIKA A OPTIKA FINE MECHANICS AND OPTICS Ústav fyzikálního inženýrství Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně ISSN 0447-6441 Index 46 723 Optická mikroskopie v blízkém

Více

Rozhovory, konference

Rozhovory, konference Materials Structure, vol. 18, number 2 (2011) 143 KRYSTALOGRAFICKÁ SPOLEÈNOST Struèný pøehled èinnosti v období 2008-2010 V letech 2008-2010 byla Krystalografická spoleènost poøadatelem èi spolupoøadatelem

Více

FAKULTA JADERNÁ A FYZIKÁLNĚ INŽENÝRSKÁ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE

FAKULTA JADERNÁ A FYZIKÁLNĚ INŽENÝRSKÁ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE FAKULTA JADERNÁ A FYZIKÁLNĚ INŽENÝRSKÁ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská (FJFI) byla založena v roce 1955 s původním názvem Fakulta technické a jaderné fysiky

Více

FAKULTA JADERNÁ A FYZIKÁLNĚ INŽENÝRSKÁ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE

FAKULTA JADERNÁ A FYZIKÁLNĚ INŽENÝRSKÁ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE FAKULTA JADERNÁ A FYZIKÁLNĚ INŽENÝRSKÁ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská (FJFI) byla založena v roce 1955 s původním názvem Fakulta technické a jaderné fysiky

Více

České vysoké učení technické v Praze

České vysoké učení technické v Praze České vysoké učení technické v Praze Studijní programy 2013-2014 Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská FAKULTA JADERNÁ A FYZIKÁLNĚ INŽENÝRSKÁ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE Fakulta jaderná

Více

Volání dálek... XIII. Technologický inkubátor zahajuje. Návštìva rektora z Malty na VUT v Brnì. Uložení ostatkù Raduita de Souches

Volání dálek... XIII. Technologický inkubátor zahajuje. Návštìva rektora z Malty na VUT v Brnì. Uložení ostatkù Raduita de Souches 2003 8 Volání dálek... XIII Technologický inkubátor zahajuje Návštìva rektora z Malty na VUT v Brnì Uložení ostatkù Raduita de Souches Obsah 3... JE TO TAK DOBØE? 4... PRVNÍ INKUBÁTOR VYSOKÉ ŠKOLY V ÈR

Více

Nadace Academia Medica Pragensis Øehoøova 992/10 130 00 Praha 3 www. medical-academy.cz telefon: +420 776 350 000 mail: cla@medical-academy.

Nadace Academia Medica Pragensis Øehoøova 992/10 130 00 Praha 3 www. medical-academy.cz telefon: +420 776 350 000 mail: cla@medical-academy. Nadace Academia Medica Pragensis Øehoøova 992/10 130 00 Praha 3 www. medical-academy.cz telefon: +420 776 350 000 mail: cla@medical-academy.cz bankovní spojení: 55225522/0300 Pøedseda správní rady: prof.

Více

Výroèní zpráva 2007 LOM PRAHA s.p. OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE PODNIKU 3 2. ZPRÁVA PØEDSEDY DOZORÈÍ RADY 4 3. PROFIL PODNIKU 5 4. LIDÉ V ÈELE PODNIKU 7 5. ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ÈINNOSTI A STAVU MAJETKU

Více

O DOBRÉ JMÉNO NEMOCNICE S L O V A ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ

O DOBRÉ JMÉNO NEMOCNICE S L O V A ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 1 2003 S L O V A K ZAMYŠLENÍ Primátor Ing. Oldøich Vlasák pøedal prof. Jaroslavu Procházkovi jmenovací listinu èestného obèanství mìsta

Více

Ostravská univerzita již po jedenácté pomyslnì otevírá své. o externí, zejména zahranièní evaluaci. Pohled zvenèí by byl

Ostravská univerzita již po jedenácté pomyslnì otevírá své. o externí, zejména zahranièní evaluaci. Pohled zvenèí by byl Vážení pøátelé, milí studenti! Ostravská univerzita již po jedenácté pomyslnì otevírá své brány, aby zahájila nový akademický rok. U této pøíležitosti moji pøedchùdci informovali akademickou obec o splnìní

Více

Rozhovory, konference

Rozhovory, konference 92 Materials Structure, vol. 7, number 2 (2000) STRUKTURA PYROLYZNÍHO UHLÍKU VE SLÉVÁRENSKÝCH FORMÁCH J. Fiala 1, J. Buchtele 2, P. Jelínek 3, S. Nìmeèek 1 1 Nové technologie-výzkumné centrum v západoèeském

Více

ČÍSLO 3 2000 ROČNÍK X. na VUT v Brně

ČÍSLO 3 2000 ROČNÍK X. na VUT v Brně ČÍSLO 3 2000 ROČNÍK X na VUT v Brně Medaile MŠMT TÝDEN GLOBÁLNÍ VĚDY A TECHNOLOGIE, 2000 K debatám o informaèním svìtì a globalizaci a narùstajícímu podílu vìdy a technologií pro øešení problému spojených

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1999 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE PRAHA 2000

STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1999 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE PRAHA 2000 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1999 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE PRAHA 2000 OBSAH 1 Úvod... 5 2 Organizace a øízení Státního ústavu památkové péèe... 13 3 Souhrn hlavních èinností... 23 4 Rozbor

Více

Více správných informací - vìtší šance na trhu práce navíc podtrhuje nutnost dalšího vzdìlávání i ve vztahu k pracovní kariéøe. S tím je i spojeno

Více správných informací - vìtší šance na trhu práce navíc podtrhuje nutnost dalšího vzdìlávání i ve vztahu k pracovní kariéøe. S tím je i spojeno Vážení pøátelé, již po druhé jsme pro Vás pøipravili aktivity v rámci Týdnù vzdìlávání dospìlých v kém kraji. Posláním Týdnù vzdìlávání dospìlých je inspirovat každého z nás k aktivní úèasti na vzdìlání.

Více

OBSAH DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, EXKURZE, PŘEDNÁŠKY, VÝSTAVY, FILMY

OBSAH DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, EXKURZE, PŘEDNÁŠKY, VÝSTAVY, FILMY OBSAH DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, EXKURZE, PŘEDNÁŠKY, VÝSTAVY, FILMY Praha dny otevřených dveří Praha přednášky Praha výstavy Praha filmy Program generálního partnera festivalu ČEZ, a. s. Středočeský kraj Jihočeský

Více

LISTOPAD 2000. na VUT v Brně

LISTOPAD 2000. na VUT v Brně LISTOPAD 2000 na VUT v Brně Na pùdì ÈTP pøivítal následníka britského trùnu, prince Charlese (uprostøed) také rektor Vysokého uèení technického Jan Vrbka (vlevo). Princ Charles v Českém technologickém

Více

1 DÌTSKÉ DIVADLO, DRAMATICKÁ VÝCHOVA DÌTSKÁ SCÉNA 2007 Celostátní pøehlídka dìtského divadla Celostátní pøehlídka a dílna dìtských recitátorù 36. roèník 15. - 21. èervna 2007, Trutnov Z povìøení a za finanèního

Více

Technický kurz 2008. Mimic our nature. - biomaterials design -

Technický kurz 2008. Mimic our nature. - biomaterials design - Technický kurz 2008 Mimic our nature - biomaterials design - 22.6. - 5. 7. 2008 Obsah Obsah 2 Úvod 3 Studentská organizace BEST 4 Technický kurz 2008 - Mimic our nature 5 Vyjádření podpory vedení FCH 7

Více

(pokraèovíní z titulní strany) Význam pražského veletrhu však není jen propagaèní, ale vystavovatelé zde mají možnost navazovat nové obchodní kontakty a srovnávat svojí nabídku s konkurencí právì v hlavním

Více

S L O V A ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ. Etika neuèí pøímo, co se za daného

S L O V A ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ. Etika neuèí pøímo, co se za daného ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 6 2002 Pohled z Králického Snìžníku do údolí øeky Moravy. Foto Ing. Petr Kokeš DO NOVÉHO ROKU 2003 Jaký bude rok 2003? Co nám pøinese a

Více

1 CENTRUM DÌTSKÝCH AKTIVIT NIPOS-ARTAMA Blanická 4, P.O.BOX 12, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 900, fax: 221 507 955 e-mail: artama.dc@nipos-mk.cz, www.nipos-mk.cz/artama Tajemník Centra dìtských aktivit:

Více

PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ. Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila firma Eli Lilly ÈR, spol. s r. o.

PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ. Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila firma Eli Lilly ÈR, spol. s r. o. PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila firma Eli Lilly ÈR, spol. s r. o. 1 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA PSYCHIATRICKÉ KLINIKY V HRADCI KRÁLOVÉ ZA ROK 2002 UNIVERZITA KARLOVA

Více

1 DÌTSKÉ DIVADLO A DRAMATIKA TVORBA - TVOØIVOST - HRA 12. celostátní dílna komplexní estetické výchovy 13. - 16. øíjna 2005, Jevišovice Poøadatel: NIPOS-ARTAMA, spolupoøadatel: Sdružení pro tvoøivou dramatiku

Více