MSP v projektech mezinárodní výzkumné spolupráce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MSP v projektech mezinárodní výzkumné spolupráce"

Transkript

1 ODBORNÁ KNIHA 2012 MSP v projektech mezinárodní výzkumné spolupráce Kolektiv autorů

2 Název: MSP v projektech mezinárodní výzkumné spolupráce Analýza komunikačního procesu mezi příjemcem a poskytovatelem poradenských služeb financovaných v rámci programu EUPRO II na příkladu segmentu malých a středních firem Autor: kolektiv autorů Vydavatel: VÚTS, a.s., U Jezu 525/4, Liberec 1 Pořadí vydání: 1. vydání Rok vydání: 2012 Vazba: brožovaná Náklad: 300 ks Kontaktní osoba: Kateřina Vaškovská, tel.: ISBN:

3 Úvod Hlavním cílem činnosti kontaktních organizací financovaných z prostředků programu EUPRO a EUPRO II, jehož poskytovatelem je MŠMT, je podpora mezinárodní spolupráce v oblasti vědy a výzkumu. Podpora poskytovaná v rámci projektů kontaktních organizací (v případě této studie se jedná o projekty RKO Liberec ERA, RKO Jižní Čechy ERA a RKO Jižní Morava ERA) je určena všem subjektům v jejich regionech působnosti 1 ve dvou hlavních segmentech. První, početně nejvýznamnější segment, tvoří zástupci akademické a výzkumné sféry, druhý segment tvoří zástupci inovačních firem. S ohledem na odlišnou charakteristiku obou segmentů je nezbytné přizpůsobit poskytování konzultačních a poradenských služeb jejich specifickým potřebám. V souvislosti s efektivním šířením zajišťovaných konzultačních a poradenských služeb je proto nezbytné vytvořit pro oba segmenty relevantní komunikační strategii, která bude respektovat odlišné potřeby a prostředí, ve kterém se tito uživatelé výsledků činnosti projektů EUPRO pohybují. Předložená studie se zaměřuje na problematiku mezinárodní spolupráce ve vědě a výzkumu u segmentu malých a středních firem. Stěžejní část publikace se zaměřuje na analýzu komunikačního sdělení určeného tomuto segmentu uživatelů výsledků projektů EUPRO. V první části text analyzuje potenciální možnosti podpory mezinárodní VaV spolupráce určené pro tuto skupinu a identifikuje zásadní informace nezbytné pro rozhodovací procesy v rámci MSP 2. Ve druhé fázi se text zaměřuje na rozbor procesu podpory mezinárodní spolupráce z veřejných zdrojů a s ním spojenými riziky. Třetí část je orientována na identifikaci vhodné komunikační strategie pro tento segment v závislosti na obsahu komunikačního sdělení na příkladu MSP ze sektoru sklářského průmyslu. 1 Liberecký kraj pro RKO Liberec ERA, Jihomoravský kraj v případě RKO Jižní Morava ERA a Jihočeský kraj pro RKO Jižní Čechy. 2 Zkratka používaná pro termín "malý a střední podnik", stejný význam má zkratka SME vycházející z anglického termínu "small and medium enterprises". Definice pojmu 3

4 ODBORNÁ KAPITOLA 2012 Programy EU podporující MSP Jiří Šollar 4

5 PODPORA MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE VE VĚDĚ A VÝZKUMU Z VEŘEJNÝCH ZDROJŮ PŘÍLEŽITOSTI PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY Má vůbec smysl uvažovat v kontextu výzkumně-vývojových aktivit o malých a středních podnicích jako o potenciálním příjemci takové podpory? Odpověď zní jednoznačně ANO. Malé a střední podniky tvoří více než 90 % firem v EU a ve většině případů jsou to právě malé firmy, které jsou schopny rychle reagovat na potřeby trhu a vyvíjet pružně nové produkty nebo služby. Malý a střední podnik (dále používáme zkratku MSP) má výhodu pružného vnitřního prostředí na straně jedné, na straně druhé je však také náchylnější k negativním reakcím. NIC NENÍ ZADARMO Významným zdrojem veřejných financí, které můžeme získat na podporu mezinárodní vědeckovýzkumné spolupráce, jsou DAŇOVÉ PŘÍJMY 3. Logicky jsou tedy subjekty, které veřejné prostředky přerozdělují, odpovědné veřejnosti za jejich efektivní správu a využití. Při zájmu o získání podpory z veřejných zdrojů proto musíme počítat se skutečností, že proces získání i čerpání takovýchto prostředků bude kontrolován. Jakákoliv kontrola s sebou nese administrativu zjednodušeně řečeno, musíme být schopni doložit, na co a jak byly finanční prostředky využity. Na poskytovateli podpory je pak zhodnocení, zda byly prostředky využity v souladu s jím nastavenými pravidly. Pokud tedy firma není ochotna akceptovat administrativní požadavky poskytovatele podpory, musí si buď najmout (a tudíž i zaplatit) externí subjekt, který administrativní povinnosti zajistí, nebo by raději o příjmu finanční podpory z veřejných zdrojů neměla uvažovat vůbec. Zde je na místě jedna zásadní poznámka - jakýkoliv externí subjekt nebude schopen zpracovat kompletní administrativní agendu projektu financovaného z veřejných zdrojů bez informačních vstupů od řešitelského týmu, respektive managementu firmy (především v oblasti financí). Za každých okolností musí mít tedy příjemce takové podpory na paměti, že za poskytnutí podpory "platí" minimálně zvýšenou administrativní zátěží. ZISK A VEŘEJNÉ PROSTŘEDKY Základním pravidlem, na které narazí zájemce o poskytnutí finanční podpory téměř u každého poskytovatele finanční podpory, je fakt, že projekt financovaný z veřejných prostředků nesmí generovat zisk. Projekt může generovat příjmy, avšak ty musí být evidovány a musí sloužit k financování projektových aktivit. Pravidlo o zisku se týká i úroku, který může potenciálně přinést finanční záloha od poskytovatele podpory, kterou příjemce obdrží na předfinancování projektových aktivit. 3 Například prostředky, kterými disponovala Evropské Unie v roce 2011, tvořily z 11 % příjmy z DPH a ze 75 % příjmy placené členskými státy jako podíl z hrubého národního příjmu. 5

6 Finanční prostředky jsou nadále prostředky poskytovatele a tak veškerý kladný úrok, který tyto prostředky mohou generovat, je nezbytné započítat jako projektový příjem a případně o jeho výši snížit částku závěrečného vyúčtování. JAK USPĚT? Je nezbytné si uvědomit, že snaha o získání podpory z veřejných zdrojů je "běh na dlouhou trať". Od výběru vhodného zdroje financování, přes vytvoření projektového záměru, negociaci, realizaci až po ukončení projektu může uběhnout několik let. A v každé fázi realizace projektové idee se může firma dostat do problémů, které mohou ohrozit nejen projektový záměr, ale v určitých případech i firmu samotnou. Z tohoto důvodu byla vytvořena infrastruktura, která má zájemcům o získání finanční podpory v oblasti mezinárodní spolupráce pomoci jak při identifikaci vhodných podpůrných schémat, tak v průběhu celého procesu realizace projektu. Síť kontaktních organizací pro programy mezinárodní vědecko-výzkumné spolupráce financuje v ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy prostřednictvím programu mezinárodní spolupráce EUPRO a EUPRO II. Kontaktní organizace působí ve všech krajích ČR, včetně Prahy a kromě regionální působnosti se zaměřují také na specifická témata, jako je zdravotnictví, ICT a podobně. Tato centra poskytují bezplatné konzultační služby v oblasti mezinárodní vědecko-výzkumné spolupráce a jejich přehled je možné najít na stránkách OBRÁZEK 1 MAPA SÍTĚ KONTAKTNÍCH ORGANIZACÍ, ZDROJ: 6

7 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA Vyhledávání vhodných příležitostí pro konkrétní organizace/jedince v oblasti mezinárodní podpory vědecko-výzkumné spoluráce je pouze část agendy, kterou by se kontaktní organizace měly zabývat. Její větší část tvoří podpůrné aktivity zaměřené na eliminaci neplánovaných negativních dopadů, které s sebou může zapojení do programů financovaných z veřejných zdrojů přinášet. Je proto nezbytné, aby poskytovatelé takto specializovaných konzultačních služeb byli dobře obeznámeni s obsahem sdělení v obou tématech své činnosti jak v oblastech příležitostí, tak v oblasti potenciálních hrozeb. Z tohoto důvodu se předložená studiev první části zabývá analýzou obsahu komunikačního sdělení konzultačních a poradenských služeb z pohledu příležitosí a hrozeb spojených s možností získání přímé finanční podpory z veřejných zdrojů. Cílem této části studie je identifikovat rozsah komunikačního sdělení, které mají zajišťovat řešitelé projektů kontaktních organizací. Návazně byl proveden výzkum, kterým měla být ověřena komunikační strategie, která by zajistila efektivní distribuci komunikačního sdělení (jehož obsah je popsán v kapitolách 1 a 2) směrem k příjemci z cílového segmentu malých a středních firem. Průběh dotazníkového šetření a jeho výsledky jsou shrnuty v poslední kapitole studie. Část druhá má za cíl analyzovat rizika, k jejichž eliminaci může přispět kvalifikované poradenství poskytované kotaktními místy. 7

8 PROGRAMY MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE VYUŽITELNÉ MSP Kapitola Programy mezinárodní spolupráce využitelné pro MSP přináší základní přehled o dotačních titulech v této oblasti a základních parametrech, které by měly poskytnout informace o vhodnosti příslušného dotačního titulu pro konkrétní subjekt (v první fázi interakce mezi poskytovatelem konzultační podpory a jejím příjemcem) - tj. identifikovat potenciální příležitosti získání podpory pro aktivity mezinárodní spolupráce. CO JE MALÝ A STŘEDNÍ PODNIK? Podle [1 ] je malý a střední podnik definován prostřednictvím: počtu zaměstnanců, ročního obratu, bilanční sumy roční rozvahy. Kritérium počet zaměstnanců je kritérium nezbytné - tzn., pokud podnik překročí maximální počet zaměstnanců 250 osob, již NEMŮŽE být zařazen do kategorie malý a střední podnik. Zbývající kritéria je nezbytné splnit alespoň v jednom z indikátorů (pokud firma jeden indikátor překročí a druhý splňuje, je stále považována za MSP). Skutečnost, že firma splňuje definici malého a středního podniku, je být v oblasti finanční podpory z veřejných zdrojů klíčová - může pozitivně ovlivnit přidělenou míru finanční podpory nebo výběr dotačního titulu. Obecně lze konstatovat, že firmy splňující definici MSP mají v některých typech programů šanci získat vyšší míru podpory než firmy velké. 8

9 Evropská Unie poskytuje podporu malým a středním podnikům, které působí především na území členských a kandidátských států. Nabízená podpora existuje ve formě grantů, půjček a, ve vybraných případech, v podobě garancí. Evropská podpora je MSP k dispozici buď přímo na úrovni EU, nebo, v případě strukturálních fondů, prostřednictvím národních zprostředkovatelů, kteří jsou pověřeni řízením těchto finančních prostředků. MSP mohou také profitovat z řady nefinančních podpůrných nástrojů nabízených v podobě specifických služeb financovaných z prostředků EU. Schémata určená na podporu MSP na úrovni EU mohou být rozdělena do následujících čtyř kategorií: 1. Finanční příležitosti dostupné přímo MSP Tento druh financování je obvykle tematicky zaměřen (např. na oblast životního prostředí, výzkum, vzdělávání, inovace) a je implementován různými odděleními Evropské Komise. MSP mohou žádat o finanční podporu přímo, v rámci jednotlivých programů, obvykle za předpokladu splnění podmínky předložení udržitelného mezinárodního projektu s evropskou přidanou hodnotou. Evropská podpora spočívá ve spolufinancování projektu, jehož náklady jsou v průměru hrazeny cca z 50 % z unijních prostředků. Detailní přehled jednotlivých projektů je uveden dále v textu. 2. Strukturální fondy Evropské regionální rozvojové fondy jsou, prostřednictvím různých tematických programů a komunitních iniciativ implementovaných v regionech, hlavním zdrojem financování rozvoje MSP. 3. Specifické finanční nástroje Většina těchto nástrojů je MSP dostupná nepřímo, za využití národních finančních prostředníků. Tyto finanční nástroje jsou řízeny prostřednictvím Evropského Investičního Fondu. 4. Další typy podpory Tyto formy podpory spočívají v nefinančních formách podpory rozvoje MSP, především v oblasti mezinárodní spolupráce. Tematické zaměření poskytované podpory Podpora malých a středních firem je buď cíleně zaměřena na rozvoj tohoto typu podniků, v oblastech vývoje a inovací, kde mají MSP významný potenciál pro posílení ekonomického růstu EU (například Competition and Innovation Programme nebo vybraná schémata určená pro MSP v Rámcovém programu pro výzkum a technologický vývoj). Dále mohou firmy také získat podporu v rámci programů zaměřených na rozvoj strukturálně postižených regionů, nebo může MSP získat podporu v rámci většiny tematicky zaměřených programů. Přehled oblastí, v rámci kterých mohou MSP získat finanční podporu pro své činnosti, je uveden v následujícím schématu, které vychází z údajů prezentovaných na oficiálních stránkách EU (http://ec.europa.eu/contracts_grants/grants_cs.htm). 9

10 PŘEHLED PODPOROVANÝCH TEMATICKÝCH OBLASTÍ V EU Výzkum Informační společnost Audiovizuální média Konkurenceschopnost Malé a střední firmy Oblast klimatu Podnikání a průmysl Vnitřní trh Volný pohyb zboží Boj proti podvodům Daně a cla Finanční služby Hospodářská soutěž Hospodářství Věda a technologie Podnik Hospodářství, finance a daně Audiovizuální média Kultura Mládež Sport Tlumočení Vzdělávání a odborná příprava Evropský sociální fond a podpora méně rozvinutých regionů Sociální věci a rovné příležitosti Zaměstnanost Energie Inteligentní energie - Europa Oblast klimatu Transevropské sítě Kultura, vzdělávání a mládež Zaměstnanost a sociální práva Energetika a přírodní zdroje Námořní politika Spotřebitelé Udržitelný rozvoj Zdraví Životní prostředí Životní prostředí, ochrana spotřebitelů Humanitární pomoc Mezinárodní politiky Rozšíření Rozvoj spolupráce Společná zahraniční a bezpečnostní politika Zahraniční obchod Vnější vztahy a zahraniční věci Bezpečnost a základní práva Boj proti podvodům Imigrace Občanství Spravedlnost Spravedlnost, vnitřní věci a práva občanů Fond pro regionální rozvoj Pomoc při katastrofách Regionální politika Akvakultura Dobré životní podmínky zvířat Rozvoj venkova Společná zemědělská politika Zdraví rostlin Doprava Přesunutí nákladu ze silnic Průmysl cestovního ruchu Transevropské sítě Regiony a místní rozvoj Zemědělství, rybolov a potraviny Doprava a cestování u takto označených oblastí je šance na získání finanční podpory pro české MSP výrazně vyšší (s ohledem na větší objem i typ podporovaných aktivit v dané oblasti) V ostatních tematických skupinách (označených šedou barvou) mají MSP také šanci získat určitou formu podpory, ale jedná se o menší skupinu potenciálních příjemců (např. MSP se mohou podílet na zpracování analýz a studií zadávaných Evropskou komisí v příslušných tématech nebo mohou navrhovat projekty podporující plnění evropských politik atp.). Tento text se zabývá především finanční podporou mezinárodní spolupráce ve vědě, výzkumu a inovacích (tedy především tématy, která jsou v schématu tematické podpory označena zelenou barvou). 10

11 PŘEHLED VHODNÝCH DOTAČNÍCH TITULŮ PRO MSP COMPETITION AND INNOVATION PROGRAMME (CIP) (používá se také český překlad Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace) Trvání programu: Celkový rozpočet programu: milionů EUR Management programu: DG Enterprise and Industry, operační řízení programu má na starosti Výkonná agentura pro konkurenceschopnost a inovace 4 (Executive Agency for Competitiveness & Innovation (EACI)) Webové stránky programu: ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU Jedná se o specifický program zaměřený na posílení konkurenceschopnosti evropských podniků (především malých a středních). Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace zahrnuje tři operační podprogramy: The Entrepreneurship and Innovation Programme (EIP) The Information Communication Technologies Policy Support Programme (ICT-PSP) The Intelligent Energy Europe Programme (IEE) Competition and Innovation Programme Každý z uvedených tří podprogramů má specifické cíle a obsahuje specifické nástroje podpory, které mohou malé a střední podniky využít (viz dále zpracovaný přehled). S ohledem na skutečnost, že se jedná o velmi komplexní program, je obtížné se v jeho struktuře jednoduše zorientovat. Čtenáři textu by orientaci mělo usnadnit barevné označení jednotlivých podprogramů od červené (v případě struktury podprogramu The Enterpreneurship and Innovation Programme) až po barvu fialovou (program The Intelligent energy Europe, kterým popis možností podpory MSP v rámci programu CIP zakončíme). 4 Kromě tohoto programu spravuje agentura také další programy a iniciativy Evropské komise: např. program Intelligent Energy - Europe. 11

12 1. PROGRAM PRO PODNIKÁNÍ A INOVACE (ENTERPRENEURSHIP AND INNOVATION PROGRAMME EIP) podporuje usnadnění přístupu k finančním prostředkům začínajícím a rozvíjejícím se malým a středním podnikům, vytváří vhodné prostředí pro navazování přeshraniční spolupráce MSP, podporuje všechny formy inovací v podnikání a kulturu inovačního prostředí. Stanovených cílů dosahuje prostřednictvím podpory v následujících oblastech: Zlepšení přístupu k finančním zdrojům; Podpora inovací; Podpora ECO-inovací; Zajištění podnikatelských a inovačních služeb; Podpora podnikavosti. The Entrepreneurship and Innovation Programme (EIP) Podpora v uvedených pěti oblastech je zajištěna prostřednictvím následujících pěti nástrojů: Finanční nástroje CIP mají za cíl usnadnění přístupu malých a středních firem k financím. Implementace těchto finančních nástrojů probíhá prostřednictvím Evropského investičního fondu (European Investment Fund). Finanční nástroje byly vytvořeny tak, aby pokrývaly jednotlivé fáze vývoje malých a středních firem. Finanční nástroje CIP jsou rozděleny do dvou skupin: Equity financing: The high growth and innovative SME (GIF) jedná se o nástroj, kterým Evropská komise usnadňuje inovativním malým a středním firmám přístup k rizikovému kapitálu. Jak vše funguje? Náklady na zajištění rizikového kapitálu jsou obvykle vysoké. Jejich částečným financováním tak Evropský investiční fond tento kapitál zpřístupňuje širší skupině zájemců z řad inovačních firem. O tuto podporu není možné žádat jako SME u Evropského investičního fondu. Příjemcem takové podpory je banka, která ji prostřednictvím svých bankovních produktů dále zprostředkovává cílové skupině, tedy malým a středním firmám. V ČR zajišťuje implementaci tohoto nástroje jediná banka - GE Money Bank Guarantees: The SME guarantee facility (SMEG) Nástroj poskytuje bankovní garanc, jejichž cílem je motivovat banky k tomu, aby byly ochotny poskytnout různé druhy financování malým a středním firmám včetně mikropůjček nebo překlenovacích úvěrů. Smyslem těchto finančních nástrojů je redukovat riziko, které banka nese při poskytnutí úvěru malé a střední firmě. Za toto riziko by, v případě, že by banka nevyužívala tuto podporu, platil buď přímo klient formou určitých poplatků za poskytnutí úvěrů, nebo by způsobilo, že tyto úvěrové produkty banky nenabízejí vůbec. Stejně jako v předchozím případě je v době přípravy této studie jediným zprostředkovatelem podpory v ČR GE Money prostřednictvím svých úvěrových produktů. 12

13 Přístup k finančním nástrojům CIP v ČR Jak již bylo uvedeno, ke konci roku 2012 je jediným subjektem, který v ČR zprostředkovává přístup k finančním nástrojům CIP, GE Money. GE money nabízí s podporou finančních nástrojů CIP tyto úvěrové produkty: Úvěrový příslib; Úvěr na předfinancování dotace; Úvěr na spolufinancování podnikatelského záměru; Zvýhodněná bankovní záruka; EU Investice - Investiční úvěr se zárukou Evropského Investičního Fondu Díky podpoře Evropského investičního fondu nabízí banka úvěr od ,- Kč do ,- Kč se sníženým požadavkem na jištění úvěru se splatností až 10 let. Finance z úvěru je možné využít na výstavbu, rekonstrukci, nákup nemovitosti nebo pořízení technologie či zařízení. Více informací o produktu je na stránkách GE Money Bank Ve všech případech se jedná o služby spojené s úvěrem. Tato podpora tedy umožňuje získat finanční prostředky (ÚVĚR), které je nezbytné splatit. Banka neposkytuje nevratnou dotaci. Podpora inovací prostřednictvím financování podnikatelských služeb (síť Enterprise Europe Network) cílem tohoto podprogramu bylo vytvořit celoevropskou síť komplexních integrovaných služeb pro podporu rozvoje inovačního potenciálu a konkurenceschopnosti především malých a středních podniků. Síť byla vytvořena v roce 2008 a o finanční podporu se mohla ucházet konsorcia organizací nabízejících specializované konzultační a poradenské služby. Příjemcem této podpory jsou z větší části organizace, které tvořily síť EURO INFO center (EIC) a organizace, které zajišťovaly služby inovačních center (Innovation Relay Center - IRC), která od roku 1987 financovala Evropská komise prostřednictvím Rámcového programu pro výzkum, vývoj a inovace. Finanční podpora těchto aktivit ze strany Evropské komise činí 60 % uznatelných nákladů. V současné době je síť stabilizovaná a nejsou otevřeny výzvy k předložení projektových návrhů na další konzultační centra. Konzultační síť v současné podobě bude existovat minimálně do roku Návazně lze předpokládat otevření nové výzvy, kde by, případně, mohli uspět zájemci s novými projekty (v konkurenci se zavedenými a dobře fungujícími stávajícími centry bude však obtížné konkurovat zavedeným projektům). 13

14 Síť standardně NEDISPONUJE žádnými finančními prostředky určenými k přímé finanční podpoře MSP. Finanční podpora poskytnutá v rámci programu je využita na zajištění bezplatných konzultačních služeb pro MSP Přístup k podpoře v ČR Poskytovatelem služeb sítě Enterprise Europe Network v České republice je jedenáctičlenné konsorcium vedené Technologickým centrem AV ČR. Konzultační síť zajišťuje komplexní poradenství týkající se podnikání v Evropské unii - od obchodních aspektů až po inovační a výzkumné aktivity. Služby sítě jsou poskytovány bezplatně. Česká síť Enterprise Europe Network je, kromě 60 % finanční podpory získané v rámci programu CIP, podporována také Ministerstvem průmyslu a obchodu, které zajišťuje dofinancování zbývajících 40 % nákladů. Více informací o síti lze nalézt na stránkách portal.enterprise-europenetwork.ec.europa.eu nebo OBRÁZEK 2 WEBOVÉ STRÁNKY ČESKÉ SÍTĚ ENTERPRISE EUROPE NETWORK, ZDROJ: WWW. ENTERPRISE-EUROPE-NETWORK.CZ Podpora pro zlepšení inovační politiky Tato část programu se zaměřuje na podporu mezinárodní výměny zkušeností v oblasti podpory inovací. Evropská komise prostřednictvím tohoto nástroje financuje realizaci analýz zabývajících se problematikou inovací a jejich podpory 14

15 na úrovni EU, členských států a jednotlivých regionů, dále jsou financovány služby IPR Helpdesk 5, iniciativa PRO INNO Europe a partnerská platforma Europe INNOVA. CIP ECO-inovace Hlavním cílem iniciativy je podpoření tržního uplatnění výsledků výzkumu a vývoje takových produktů a služeb, které se nejen zaměřují na ochranu životního prostředí, ale zároveň jsou také schopny přispět k ekonomickému růstu EU. Trvání iniciativy: Management programu: Evropská komise, operační řízení programu - Výkonná agentura pro konkurenceschopnost a inovace 6 Webové stránky programu: (Executive Agency for Competitiveness & Innovation (EACI)) ec.europa.eu/environment/eco-innovation OBRÁZEK 3 WEBOVÉ STRÁNKY PROGRAMU ECO-INNOVATION, ZDROJ: EC.EUROPA.EU/ENVIRONMENT/ECO-INNOVATION 5 IPR Helpdesk je služba přístupná z portálu jejímž cílem je poskytovat informační služby a konzultace z oblasti ochrany práv k duševnímu vlastnictví. Pro zástupce MSP je poskytován speciální informační servis zaměřený na potřeby malých a středních firem - IPR SME Corner. 6 Kromě tohoto programu spravuje agentura také další programy a iniciativy Evropské komise: program Intelligent Energy Europe. 15

16 Technické parametry programu související s možností získání finanční podpory: Výzvy k předkládání projektů 1x ročně, poslední výzva byla uzavřena v září 2012, předpokládaný termín další výzvy zatím nebyl vyhlášen, maximálně 50% míra finanční podpory celkového rozpočtu projektu, projekty může předložit JEDEN nebo více subjektů (pouze právnických osob). Nezbytnou podmínkou pro možnost získání podpory v rámci programu je propojení inovativnosti a ekologického dopadu inovace (tzv. eco-inovace 7 ) - mělo by se jednat o první aplikace nových produktů na trh. U projektů předložených v rámci iniciativy ECO-inovace jsou hodnoceny tři aspekty: přínos pro životní prostředí, ekonomické dopady a příspěvek projektů k rozvoji inovací. Podporované oblasti: recyklace materiálů a recyklační procesy, dlouhodobě udržitelné produkty ve stavebnictví, potraviny a nápoje, efektivní vodní management, zelené podnikání ČR v programu Ke konci roku 2012 zaznamenala ČR účast v 7 projektech financovaných v rámci iniciativy ECO-innovation. Jedná se o firmy: Asekol, s. r. o., která se zúčastnila projektů Full Traceability of the management of WEEE (WEEE TRACE) a Glass Plus - Glass Plus Project - Sustainable Ceramic Tiles From Cathode Ray Tube (Glass Plus), PragoBoard, s. r. o., která se zapojila do dvou projektů - Maskless Electrochemical Surface Modification Process (MESMOPROC) a Sustainable Ultrasonically Enhanced Chemical Processes (SUSONENCE), Regutec, s. r. o. byla partnerem projektu Post-Used Shoes Recovery In Footwear Industry And Other Applications (NATURALISTA), STU-K, a. s. v projektu Reducing the Environmental Impact of Concrete by Knowledge-based Design and Utilisation of Industrial Waste Materials (ECOCRETE), ASIO, spol. s r. o. se zapojila do projektu Cost-effective and sustainable industrial wastewater purification system with ozone oxidation and flotation technique (APPLYADOXPOL) Doplňkové aktivity V rámci této skupiny jsou financovány analytické činnosti, komunikační aktivity (např. konference) zaměřené na vybrané průmyslové sektory, MSP nebo inovační politiku. 7 Podle definice uvedené v Rozhodnutí o Competitiveness and Innovation Framework Programme je ECO-INOVACE definována jako jakákoliv forma inovace produktu nebo služby zaměřená na zásadní a prokazatelný pokrok směrem k trvale udržitelnému rozvoji prostřednictvím omezení negativních dopadů na životní prostředí nebo docílením efektivnějšího a zodpovědného využívání přírodních zdrojů. 16

17 2. PROGRAM NA PODPORU POLITIKY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ (THE INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGIES (ICT) POLICY SUPPORT PROGRAMME ICT-PSP) program je zaměřen na vytvoření jednotného evropského informačního prostoru a vnitřního trhu informačních produktů a služeb, podporu inovací prostřednictvím rozšiřování a investování do ICT občany, vládou, podnikatelskou sférou (především malými a středními podniky), vytvoření otevřené informační společnosti s vyšší účinností a efektivními službami v oblasti veřejného zájmu a zvyšování kvality života. Trvání programu: Celkový rozpočet programu: 730 milionů EUR Management programu: DG Connect (Directorate General for Communications Networks, Content and Technology) a Media service Evropské Komise Webové stránky programu: nebo The Information Communication Technologies Policy Support Programme (ICT-PSP) OBRÁZEK 4 WEBOVÉ STRÁNKY PROGRAMU ICT POLICY SUPPORT, ZDROJ: 17

18 Technické parametry programu související s možností získání finanční podpory: Výzvy k předkládání projektů 1x ročně, 7. výzva k předkládání projektů bude uzavřena v květnu 2013, účastnit se mohou všechny typy organizací, včetně MSP. Podporované oblasti: využití ICT v oblasti zdraví, stárnutí populace a inkluze znevýhodněných osob, digitální knihovny, ICT pro zlepšení veřejných služeb, ICT pro energetickou efektivitu a mobilitu, vícejazyčné weby a rozvoj internet ČR v programu Ke konci roku 2012 byl počet projektů financovaných z programu ICT-PSP, kterých se účastnily subjekty z ČT, 5 z celkového počtu 347 projektů. Jednalo se o iniciativy následujících firem: Projekty Safer Internet CZ SIC: Safer Internet Cz a SAFER INTERNET CZ AN-HL-HELP: Saferinternet.cz, které předložilo konsorcium firem CZI s.r.o., Sdružení Linka bezpečí a Národní centrum bezpečnějšího internetu, (http://ec.europa.eu/information_society/apps/projects/factsheet/index.c fm?project_ref=sip-2008-cnh m?project_ref=si-2009-sic ) Projekt Plan4all: European Network of Best Practices for Interoperability of Spatial Planning Information koordinovala Západočeská univerzita v Plzni, součástí 24 členného konsorcia byly další 3 české organizace: Statutání město Olomouc, HELP SERVICE REMOTE SENSING spol. s.r.o. a HELP FOREST, s.r.o. (http://ec.europa.eu/information_society/apps/projects/factsheet/index.c fm?project_ref=ecp-2008-geo ) Projekt ENRICH: European Networking Resources and Information concerning Cultural Heritage koordinovala Národní knihovna České republiky a na jeho realizaci se podílely další 2 české organizace: Cross Czech, a.s. a AIP Beroun, s.r.o. (http://ec.europa.eu/information_society/apps/projects/factsheet/index.c fm?project_ref=ecp-2006-dili ) Projekt CZESICON: Safer Internet Plus Internet Helpline CZ českého konsorcia firem CZI s.r.o., SOFTWARE602, a.s., Sdružení Linka bezpečí, Nadace Naše dítě. (http://ec.europa.eu/information_society/apps/projects/factsheet/index.c fm?project_ref=sip-2005-anh ) 18

19 3. INTELLIGENT ENERGY FOR EUROPE podpůrný program určený pro podporu aktivit v oblasti energetické efektivity a obnovitelných energetických zdrojů. Jeho cílem je přispět k naplnění evropských politik v oblasti energetické efektivity a obnovitelných zdrojů energie v kontextu cílů evropské strategie Byl založen již v roce Trvání programu: Celkový rozpočet programu: 730 milionů EUR Intelligent Energy for Europe Management programu: pro Evropskou komisi celkový management programu zajišťuje EACI (Evropská agentura pro konkurenceschopnost a inovace) Webové stránky programu: OBRÁZEK 5 WEBOVÉ STRÁNKY PROGRAMU INTELLIGENT ENERGY EUROPE, ZDROJ: 8 Evropská strategie 2020 si klade za cíl redukovat emise skleníkových plynů o 20 %, o 20 % zlepšit energetickou efektivitu a docílit podílu 20 % obnovitelných zdrojů na celkové energetické spotřebě. 19

20 Technické parametry programu související s možností získání finanční podpory: Výzvy k předkládání projektů 1x ročně, až 75% míra finanční podpory celkového rozpočtu projektu, minimálně za účasti 3 nezávislých organizací ze 3 různých států 9. Základní popis programu a jeho tematické zaměření: Program poskytuje finanční podporu lokálním, regionálním a národním iniciativám ve 4 hlavních oblastech: 1. Energetická efektivita a racionální využití energie (podprogram SAVE) příklady podporovaných aktivit: poskytování vzdělání v oblasti stavebních technologií umožňujících energetické úspory, zvyšování energetické efektivity venkovního osvětlení a transfer takových znalostí v rámci EU. 2. Nové a obnovitelné zdroje energie (ALTENER) příklady podporovaných aktivit: překonávání netechnologických bariér při urychlení vstupu větrné energie na evropský energetický trh, vývoj vzdělávacích produktů pro specialisty na instalaci malých systémů pro získávání energie z obnovitelných zdrojů. 3. Energetika v dopravě (STEER) příklady podporovaných aktivit: propagace cyklistiky pro každého jako běžného způsobu denní dopravy, podpora energetické efektivity v městské logistice. 4. Integrované iniciativy jedná se o specifické podpůrné aktivity z různých ekonomických oblastí souvisejících s energetickou efektivitou, novými a obnovitelnými zdroji a energetickou efektivitou v dopravě. Patří sem také projekty zaměřené na vzdělávání dětí a spotřebitelů. 9 Kompletní přehled států, ze kterých mohou být účastníci projektu, je uveden například v dokumentu Call for Proposals, kde jsou specifikovány všechny požadavky, které musí zájemce o získání podpory z tohoto programu splňovat (tedy včetně státu, ve kterém je společnost zřízena a kde působí). V případě tohoto programu se jedná o členské státy EU, Norsko, Island, Lichtenštejnsko, Chorvatsko, původní Jugoslávská republika a Makedonie. Na obrázku 1 v části Obrazové přílohy, se můžeme podívat, jak rychle získat potřebné informace pro rozhodnutí o tom, jestli je pro naši firmu program vhodný z pohledu lokalizace naší firmy. 20

21 Příklady podporovaných aktivit: monitorování praktického uplatňování politik v oblasti energetické efektivity napříč různými sektory, zvyšování úrovně povědomí v oblasti obnovitelných energetických zdrojů, racionální využití energie a projekty na podporu mobility v rámci vzdělávacích projektů ČR v programu Subjekty z České republiky se (do konce roku 2012) zapojily do 128 projektů financovaných z tohoto programu. Například projektu Advanced Measures for Companies to Increase Public Transport Use of their Employees (BENEFIT) se zúčastnila brněnská dopravní společnost KORDIS JMK, spol. s r. o., v projektu BIOGASHEAT byla zapojena obecně prospěšná společnost SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o. p. s., firma Ecodot, s. r. o. se podílela na řešení projektu Energetický audit v malých a středních firmách (ERASME). Informace o všech 128 projektech, ve kterých byly zapojeny organizace z České republiky, lze nalézt na stránkách Zde stačí vybrat stát nebo téma, které nás zajímá a dozvíme se bližší praktické informace o tematickém zaměření projektů řešených v rámci programu Intelligent Energy Europe. OBRÁZEK 6 DATABÁZE PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH V RÁMCI PROGRAMU ICT POLICY SUPPORT PROGRAMME, ZDROJ: PROJECTS.EU/IEE/PAGE/PAGE.JSP 21

22 PROGRAM LIFE + Klíčová slova: životní prostředí, ekologie, příroda, biodiversita LIFE + je hlavním nástrojem pro implementaci evropské politiky životního prostředí. Specifickým cílem programu je přispívat k rozvoji inovativních, integrovaných technik a metod vedoucích k naplnění uvedené politiky EU. Projekty mohou být v rámci programu předkládány všemi typy právních subjektů ze členských zemí EU, účast malých a středních podniků je jednou z priorit. Projekty jsou předkládány jedním řešitelem, spolupráce s dalšími subjekty v rámci projektu je také možná. Trvání programu: Celkový rozpočet programu: miliard EUR Management programu: DG Environment Webové stránky programu: Technické parametry programu související s možností získání finanční podpory: Výzvy k předkládání projektů 1x ročně (výzva na rok 2013 bude vyhlášena v únoru), max. 50% míra finanční podpory celkového rozpočtu projektu (maximální míra spolufinancování až do výše 75 % je pouze u návrhů zaměřených na prioritní stanoviště/druhy uvedené ve směrnici o ptácích a ve směrnici o stanovištích), účastnit se mohou všechny typy organizací registrovaných v EU, projekt může být předložen pouze jednou organizací. Základní popis programu a jeho tematické zaměření: Program je rozdělen do 3 hlavních tematických priorit - LIFE+ příroda a biodiversita, LIFE+ environmentální politika a vládnutí a LIFE+ Informace a komunikace. ČR v programu Subjekty z České republiky se ke konci roku 2012 podílely na koordinaci 9 projektů předložených k financování v programu LIFE+. Převažujícími žadateli byly veřejné instituce, jeden z projektů koordinovala firma AGC Flat Glass Czech a. s. Jednalo se o projekt HOxyGas - HOxyGas - Validation of an innovative automotive glass process: hot oxygen combustion and hot natural gas, jehož cílembylo vyvinout technologii výroby plochého skla, která by snížila dopady na životní prostředí (oproti současnému stavu). 22

23 PROGRAM MARCO POLO ( ) Klíčová slova: doprava, dopravní systémy, logistika Trvání programu: , Výzva k předkládání projektů v roce 2013 bude otevřena na přelomu března a dubna 2013 Celkový rozpočet programu: 450 milionů EUR Management programu: DG pro mobilitu a dopravu 10, operační řízení programu má na starosti Výkonná agentura pro konkurenceschopnost a inovace 11 (Executive Agency for Competitiveness & Innovation (EACI)) Webové stránky programu: ec.europa.eu/transport/marcopolo Technické parametry programu související s možností získání finanční podpory: Výzvy k předkládání projektů 1x ročně, maximálně 35% míra finanční podpory celkového rozpočtu projektu, v případě vzdělávacích produktů může míra spolufinancování projektu ze strany Evropské komise dosáhnout až 50 %, pro různé oblasti programu mohou existovat povinnosti minimálního zapojení počtu účastníků z různých států nebo pokrytí určitého konkrétního počtu států, speciální podmínkou tohoto programu je v jeho vybraných částech také objem přepraveného zboží. Základní popis programu a jeho tematické zaměření: program má za cíl realizaci opatření napomáhajících implementaci Evropské dopravní politiky. Konkrétně se jedná o omezení přetížení evropské silniční sítě, negativních vlivů nákladní dopravy na životní prostředí a posílení modality evropského dopravního systému tak, aby byl v rámci Evropy vytvořen efektivní a udržitelný dopravní systém. V rámci programu jsou podporovány aktivity z oblasti nákladní dopravy, logistiky a souvisejících odvětví, které umožní přesunout dopravu nákladů ze silniční sítě směrem k ekologičtějším způsobům přepravy náklady (železnice, vodní doprava a podobně). Podporované oblasti: 1. Přesun dopravy ze silnic na železnici a vodní dopravní system; 2. Podpůrná opatření na rozvoj jiné než silniční dopravy v rámci EU (tzv. katalyzační činnosti); 3. Námořní dálnice mezi hlavními přístavy; 4. Snižování dopravních potřeb - "nejčistší způsob dopravy je takový, který vůbec neproběhne" - podle hlavního motta této oblasti činností je jejím 10 více informací o činnosti generálního ředitelství lze nalézt na stránkách ec.europa.eu/transport. 11 Kromě tohoto programu spravuje agentura také další programy a iniciativy Evropské komise: program Intelligent Energy Europe. 23

24 úkolem redukovat zbytečné cesty (například prázdných kamionů) a zlepšení logistiky dodávek zboží; 5. Společné vzdělávací činnosti. ČR v programu Například ve výzvě z roku 2011 uspěla česká firma Bohemiakombi spol. s r. o., která byla úspěšná dokonce ve 2 projektech z celkem 18 financovaných projektů, v roce 2010 to byla firma CRAFT FOODS CR s. r. o. zapojená do projektu LCC, nizozemská firma Ewals Cargo Care BV získala v rámci svého projektu C-Trail finanční podporu ve výši na novou kombinovanou dopravní službu mezi německým Neuss a českým Mělníkem, v roce 2009 uspěla firma Van Huët Teplice s.r.o. s rámci projektu Double Loading Network s příspěvkem EU ve výši Celkově lze konstatovat, že ročně je financováno v rámci projektu cca 30 projektů. České organizace byly dosud zapojeny především v projektech, které byly předloženy nadnárodními společnosti a které optimalizovaly jejich společné aktivity v oblasti přepravy zboží. 24

25 PROGRAM EUREKA (European Network for Market-oriented, Industrial R&D) Trvání programu: od roku 1985 Celkový rozpočet programu: prostředky přidělovány POUZE na národní úrovni (ze státního rozpočtu ČR) Management programu: EUREKA, MŠMT Webové stránky programu: Technické parametry programu související s možností získání finanční podpory: nezbytná spolupráce minimálně 2 nezávislých partnerů ze 2 různých členských států programu EUREKA, projekty mohou být téměř ze všech civilních technologických oborů, program neomezuje témata - cílem je podporovat jakékoliv dobré myšlenky - výstupem projektů musí být nové špičkové výrobky, technologie nebo služby, schopné komerčního využití (IPR zůstává kompletně pouze mezi účastníky projektu), projekty jsou v rámci programu schvalovány 4x ročně, značku programu EUREKA získávají úspěšné projekty obvykle 1x ročně v průběhu června, finanční podporu je možné získat POUZE z prostředků programu EUREKA, který administruje MŠMT, maximální výše finanční podpory je 25 %, nebo 50 % (podle typu aktivity). Základní popis programu a jeho tematické zaměření: Program EUREKA je samostatným celoevropským programem (iniciativou) na podporu aplikovaného a průmyslového výzkumu a vývoje fungující v rámci 40 států (41. členem je Evropská unie). Program prostřednictvím mezinárodní R&D spolupráce podporuje konkurenceschopnost evropských firem. Program Eureka nevytváří společný fond na podporu řešení projektů, ve většině členských států programu EUREKA existují národní, účelové fondy vytvářené z veřejných prostředků, které podporují účast organizací při řešení projektů. Hlavní tematické oblasti [2]: 1. Elektronika a informační technologie; 2. Průmyslově vyráběné materiály a doprava; 3. Ostatní průmyslové technologie; 4. Chemie, fyzikální a exaktní vědy; 5. Biologické vědy; 6. Zemědělství a mořské zdroje; 7. Energetika; 8. Zemědělství a potravinářské technologie; 9. Měření a normy; 10. Ostatní průmyslové technologie; 11. Technologie pro ochranu lidstva a životní prostředí. 25

26 ČR V PROGRAMU Jak již bylo uvedeno, finanční prostředky na podporu realizace projektů, kterým byla udělena certifikace programu EUREKA, lze získat pro české organizace pouze z prostředků MŠMT (program EUREKA). Podmínkou přidělení národní dotace je schválení projektu komisí Eureka. K získání statutu EUREKA a pro jeho schválení musí návrh projektu splňovat 5 základních kritérií (min. počet účastníků, inovační zaměření, komerční využitelnost výsledků, dostatečné inovační kapacity řešitelského kolektivu, civilní aplikace). Výzvy k předkládání projektů jsou vyhlašovány 1x ročně, zpravidla v průběhu září a kompletní zadávací dokumentace je k dispozici na stránkách MŠMT, sekce mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji (http://www.msmt.cz/mezinarodnivztahy/vyzkum-a-vyvoj-1). Více informací k programu je uvedeno v kapitole Programy mezinárodní spolupráce MŠMT na straně 39. Podpora účasti v programu EUREKA Při zájmu o získání podpory z programu EUREKA je nezbytné kontaktovat národního programového koordinátora (MŠMT Ing. Josef Martinec, kontaktní údaje jsou uvedeny na stránkách programu), zároveň lze také využít konzultací k programu v Asociaci inovačního podnikání. Kromě informací o programu a jeho procedurách poskytují webové stránky Asociace inovačního podnikání ČR detailní přehled o procedurách programu i českých účastech v programu EUREKA (http://www.aipcr.cz/eureka.asp#3). Jak je vidět z přehledu financovaných projektů, jejich tematické zaměření je široké a vychází z konkrétních potřeb firem - což je oproti jiným programům výhoda. Příjemci podpory z programu EUREKA byly v posledních letech například firmy TERMIZO a. s. Liberec, RCD s. r. o. Dobřichovice, JERID spol. s r. o. Olomouc, GEOTEST a. s., Brno, Ústav fyziky plazmatu AV ČR, Praha, BIC s. r. o., Ostrava, Vodní zdroje a. s. Praha, AVION, s. r. o., Židlochovice, LEVEL s. r. o., Náchod, IVV Engineering s. r. o. Ostrava, UPMAN s. r. o. Zlín, GiTy a. s. Brno, TESLA a. s. Blatná, OLTIS Group a. s., Olomouc, ŠKODA Výzkum s. r. o., Plzeň., INT s. r. o., Brno a BaM Inter Nets s. r. o., Brno. 26

27 PROGRAM EUROSTARS je společnou iniciativou členských zemí programu EUREKA, která nabízí podporu malým a středním podnikům, které kromě své podnikatelské činnosti provádějí také výzkum a vývoj 12. Cílem programu je urychlení komercializace výsledků výzkumu a vývoje. Program je spolufinancován 33 členskými státy EUREKA. Trvání programu: od roku 2006 Výzvy programu: jsou otevřeny zpravidla 2x ročně, příští výzva bude uzavřena 4. dubna 2013 Celkový rozpočet programu: cca 50 mil. EUR ročně (ČR se zavázala k příspěvku cca 1 mil ) Management programu: EUREKA Secretariat (na mezinárodní úrovni), na národní úrovni MŠMT Webové stránky programu: Technické parametry programu související s možností získání finanční podpory: projekty jsou založené na mezinárodní spolupráci, podmínkou je účast minimálně dvou partnerských organizací ze dvou různých států, které program spolufinancují, projekty musí splňovat kritéria programu EUREKA, hlavní řešitel projektu musí být MSP vykonávající výzkum a vývoj, musí být lokalizován v některém ze států, které program spolufinancují, žádný z partnerů projektu nesmí realizovat aktivity za více než 75 % celkových projektových výdajů, maximální délka trvání projektu je 3 roky, uplatnění produktu na trhu musí následovat maximálně 2 roky po ukončení projektu, návrhy projektů je nutné podávat přímo do sekretariátu EUREKA, projekty jsou hodnoceny dvoukolově pouze na mezinárodní úrovni. [7] 12 Aby podniky mohly žádat o podporu, musí vkládat do výzkumu alespoň 10% ročního obratu nebo nejméně 10 % zaměstnanců se zabývá výzkumně-vývojovými činnostmi [7]. 27

28 ČR V PROGRAMU Na úrovni ČR zajišťuje financování programu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Výzvy k předkládání projektů jsou otevřeny 2x ročně. Na národní úrovni již nejsou projekty hodnoceny, financovány jsou projekty, které byly vybrány v rámci mezinárodního dvou kolového hodnocení. Podporu zájemcům o účast poskytuje opět národní programový koordinátor MŠMT Ing. Josef Martinec nebo zájemci mohou využít poradenství Asiciace inovačního podnikání. Z České republiky se projektů financovaných v rámci program EUROSTARS zúčastnily od roku 2008 následující firmy [7]: RNDr. V. Komárek, s.r.o., BaM InterNets spol. s r.o., SYMBIO - m, s.r.o., Vladimír Červenka - Consulting, I. M. A. s.r.o., Praha, J-VTS, s.r.o. Brno, Pilsen Tools s.r.o., Plzeň, G IMPULS, s.r.o Jeneč, BBT - material, processing, s.r.o. Praha, OCHI Inženýring s.r.o. Ostrava, AGRITEC s.r.o., Šumperk, CAR TRIM k. s. Kraslice, CATCHEM s.r.o. Praha, RADANAL s.r.o. Pardubice, DELONG Instruments a.s. Brno, SYMBIO-m s.r.o., Lanškroun, Evolving Systém Consulting s.r.o., Praha, COMPUREG s.r.o. Plzeň, SYMBIO - m, s.r.o. Lanškroun, DEKONTA a.s. Dřetovice, HONEYWELL s.r.o. Praha, DELONG INSTRUMENTS, a.s. Brno, SYMBIOM s.r.o. Lanškroun, Clean-air, s.r.o. Jablonec n/n. Témata řešených projektů jsou opět navrhována jejich předkladateli, měla by však být v soualdu s tematickými oblastmi programu EUREKA, včetně pravidla o civilním výzkumu. Přehled řešených témat konsorcii, jejichž členem byly české organizace, lze nalézt na webových stránkách Asociace inovačního podnikání nebo na stránkách Eurostars OBRÁZEK 7 DATABÁZE PROJEKTŮ EUROSTARS, ZDROJ: EUREKA.EU/SEARCH.DO 28

29 7. RÁMCOVÝ PROGRAM ES PRO VÝZKUM, TECHNOLOGICKÝ ROZVOJ A DEMONSTRACE Rámcové programy (v současné době probíhá program 7. a probíhají práce na otevření navazujícího programu - 8. Rámcový program s názvem Horizon 2020 s dobou trvání ). Program je zaměřen na posílení konkurenceschopnosti Evropy prostřednictvím podpory výzkumu, vývoje, inovací, mobility výzkumníků a specifických typů projektů podporujících spolupráci firem. Trvání programu: Celkový rozpočet: Management programu: 50,5 miliard (z toho připadá 32,4 mld Eur na program Spolupráce, 7,5 mld Eur na program Myšlenky, 4,8 mld na program Lidé, 4 mld na program Kapacity, 2,8 mld na program Euratom a 1,8 mld na podporu aktivit Společného výzkumného centra EK (JRC Joint Research Centre). DG Research Webové stránky programu: Technické parametry programu související s možností získání finanční podpory: Základní podmínkou účasti v 7. RP je vedle aktivního zapojení do VaV právní subjektivita v členském státě EU, asociované či třetí zemi. Řešitelské týmy musí být až na výjimky multipartnerské a mezinárodní (alespoň 3 různé týmy ze 3 různých členských či asociovaných zemí). V rámci každé výzvy pro podávání návrhů projektů jsou dále specifikovány tzv. minimální podmínky účasti, Výše finanční podpory se řídí TYPEM projektu, ROLÍ organizace v projektu a TYPEM organizace, která žádá o podporu - podpora pro MSP se zpravidla pohybuje v rozmezí 50 % % v závislosti na uvedných kritériích. Specifika programu ve vazbě na MSP Pro zástupce MSP se Rámcové programy mohou jevit jako velice komplikované - s ohledem na množství témat nebo typů projektů, do kterých se mohou zapojit. Je proto důležité identifikovat skutečnou motivaci MSP, PROČ chce získat podporu v projektu financovaného z toho typu programu (v případě, že je tento typ programu doporučen jako vhodný k financování pro konkrétní MSP, je důležité, aby zástupci MSP včas získali co nejvíce informací týkající se administrativních procedur, finančních pravidel a pravidel souvisejících s řízením práv k výsledkům společného výzkumu realizovaného v rámci projektů 13 ). Rámcové programy mají za cíl financovat ŠPIČKOVÝ výzkum a hlavní role MSP v tomto programu je při uplatňování tohoto výzkumu na trhu tak, aby byl podpořen ekonomický růst EU. Cílem programu 13 Nedostatečná informovanost vede velice často k nesplnění cílů, které zástupci MSP od získání finannční podpory z prostředků tohoto programu očekávali. 29

30 tedy NENÍ primárně podpora MSP 14, ale program využívá role MSP ve společné ekonomice a prostřednictvím poskytování finanční podpory v programu se snaží o financování takových aktivit, které zvýší konkurenceschopnost EU v globálním měřítku. Tuto skutečnost musí zájemci z řad MSP o podporu z tohoto programu respektovat. Navazující 8. Rámcový program (Horizon 2020) má za cíl výrazně zjednodušit jak administrativu, tak celkovou strukturu programu, aby byl tento nástroj podpory výzkumu, vývoje a inovací "uživatelsky" přístupnější. Než se zaměříme na typy projektů, které lze v rámci programu financovat, je důležité seznámit se s tématy, na jejichž řešení je program zaměřen [3]. První velkou skupinou aktivit jsou projekty založené na spolupráci (specifický podprogram COOPERATION - Collaborative research). Detailní přehled témat, v rámci kterých "lze" spolupracovat, je uveden v následujícím schématu. S ohledem na skutečnost, že hlavní ideou této části programu je SPOLUPRÁCE, musí MSP očekávat, že většina předložených projektů bude mít jako nezbytný předpoklad PARTNERSTVÍ více subjektů. Bez ohledu na kvalitu nápadu lze očekávat, že pokud předložený projekt nesplní podmínku počtu účastníků v projektu, nemá šanci získat finanční podporu (jakkoliv přelomový by byl jeho záměr 15 ). Dalším tématem, které souvisí právě s unikátností myšlenky, je téma MYŠLENKY (v angličtině IDEAS). V tomto podprogramu jsou financovány projekty na základě VĚDECKÉ EXCELENCE. Nejdůležitější je právě tento aspekt projektu, proto zde neexistuje povinnost přeshraniční spolupráce. Podporována je práce individuálních týmů podílejících se na řešení konkrétního výzkumného úkolu, který splňuje požadavky na jeho unikátní charakter "na hraně aktuální úrovně vědeckého poznání. Pro MSP lze očekávat využitelnost tohoto podprogramu v omezené míře 16. Dalším podprogramem 7. Rámcového programu je program s názvem LIDÉ (PEOPLE). Jeho prioritnou je rozvoj lidských zdrojů ve vědě, výzkumu a inovacích, ovšem opět v rámci evropské dimenze. I u tohoto programu je proto důležité počítat s fenoménem přeshraniční spolupráce a mobility. Program poskytuje nejrůznější druhy stipendií, ať už konkrétním osobám, či organizacím a jejich sítím s cílem zvýšit kvalitu jejich odborné práce (na všech úrovních vědecko-výzkumné kariéry). Výhodou programu jsou jeho relativně jednoduchá finanční pravidla, která se vztahují zpravidla k činnosti konkrétního pracovníka (tj. mzda, náklady na pobyt, materiál potřebný k výzkumu atd.) a zaměření na velké množství životních situací, ve kterých se pracovník s potřebou vzdělávání může nacházet (včetně např. financování návratu kvalitního pracovníka z dlouhodbé stáže v zahraničí na původní pracoviště). Čtvrtý podprogram s názvem KAPACITY má za cíl podporovat rozvoj evropských výzkumných kapacit, které jsou schopny přispět k ekonomickému rozvoji EU založenému na nových znalostech. 14 Problematiku potenciálních hrozeb účasti v mezinárodních projektech podrobně analyzuje druhá část studie. 15 V takovém případě je důležité "poohlédnout" se po jiné části programu. 16 MSP se většinou nezabývají tématy hraničního výzkumu, převažuje výzkum aplikovaný. 30

31 Posledním podprogramem je EUROATOM, který je zaměřen na výzkum a školení v oblasti jaderného výzkumu. S ohledem na využitelnost programu EUROATOM pouze pro minoritní část českých MSP se dále zaměříme na rozbor prvních čtyř programů a možností, které nabízejí MSP. Následující schéma uvádí základní přehled tematického zaměření uvnitř jednotlivých podprogramů 7. Rámcového programu s předpokládanou širší využitelností pro MSP. PODPOROVANÉ OBLASTI: zdraví; potraviny, zemědělství a rybaření, biotechnologie; informační a komunikační technologie; nanovědy, nanotechnologie, materiály a nové výrobní technologie; energetika; životní prostředí (včetně změny podnebí); doprava (včetně letectví); sociálně-ekonomické a humanitní vědy; vesmír; bezpečnost. SPOLUPRÁCE není dána struktura předpokládaných témat; tematická iniciativa je směřována na vědecké týmy; projekty jsou vybírány dle unikátnosti témat a kvality předloženého návrhu řešení výzkumu. Ideas HRANIČNÍ VÝZKUM Initial training (vzdělávání v zahajovací fázi kariéry); Life-long training (celožitovostní vzdělávání VaV pracovníků); Industry academia (Spolupráce v oblasti rozvoje lidských zdrojů VaV mezi akademickým sektorem a průmyslem); mezinárodní rozměr: výměnná stipendia, mezinárodní programy spolupráce, reintegrační granty; Noc vědců. People Marie Curie Actions výzkumné infrastruktury; výzkum ve prospěch malých a středních podniků (MSP); téma znalostních regionů; výzkumný potenciál; věda ve společnosti; mezinárodní spolupráce. Capacities Research Capacity OBRÁZEK 8 TEMATICKÉ OBLASTI VYBRANÝCH PODPROGRAMŮ 7. RÁMCOVÉHO PROGRAMU, ZDROJ: VLASTNÍ ZPRACOVÁNÍ + [3] 31

REGIONY A 7. RP (PODPORA VÝZKUMU A VÝVOJE V REGIONECH ZE 7. RP)

REGIONY A 7. RP (PODPORA VÝZKUMU A VÝVOJE V REGIONECH ZE 7. RP) REGIONY A 7. RP (PODPORA VÝZKUMU A VÝVOJE V REGIONECH ZE 7. RP) Vademecum 7. RP EU INFORMAČNÍ ZDROJE Informace o 7. RP (v ČJ) http://www.fp7.cz http://www.ninet.cz http://www.czelo.cz Informace o 7. RP

Více

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ V OBLASTI ENERGETIKY PŘEHLED PRO OBDOBÍ 2011-2013

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ V OBLASTI ENERGETIKY PŘEHLED PRO OBDOBÍ 2011-2013 MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ V OBLASTI ENERGETIKY PŘEHLED PRO OBDOBÍ 2011-2013 Brožuru vydává Technologické centrum AV ČR. Vznikla s podporou projektů Národní informační centrum pro evropský výzkum III

Více

KOORDINACE VÝZKUMNÝCH AKTIVIT V 7. RP SOUVISEJÍCÍ PROGRAMY A INICIATIVY (ERA-NET, iniciativy dle čl. 185 a 187, společné programování aj.

KOORDINACE VÝZKUMNÝCH AKTIVIT V 7. RP SOUVISEJÍCÍ PROGRAMY A INICIATIVY (ERA-NET, iniciativy dle čl. 185 a 187, společné programování aj. KOORDINACE VÝZKUMNÝCH AKTIVIT V 7. RP SOUVISEJÍCÍ PROGRAMY A INICIATIVY (ERA-NET, iniciativy dle čl. 185 a 187, společné programování aj.) Vademecum 7. RP EU INFORMAČNÍ ZDROJE IInformace o 7. RP (v ČJ)

Více

VADEMECUM H2020. Stručně o programu

VADEMECUM H2020. Stručně o programu VADEMECUM H2020 Stručně o programu Národní kontaktní pracovníci pro program Horizont 2020 NCP Národní koordinátor Šíření excelence a podpora účasti Věda se společností a pro společnost Finanční aspekty

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Ústí nad Labem 2014 & b a c EU? b a c EU? A B C A B C? EU? EU? b a c A B C A B C A B b a c A B A B C OBSAH Veletrh komunitárních programů

Více

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

Analýza možností využití finančních nástrojů v podpoře vědy, výzkumu a inovací

Analýza možností využití finančních nástrojů v podpoře vědy, výzkumu a inovací Analýza možností využití finančních nástrojů v podpoře vědy, výzkumu a inovací Tato analýza vznikla v Technologické agentuře ČR jako podkladový materiál pracovní skupiny Nové finanční nástroje v letech

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

Regionální inovační strategie hlavního města Prahy

Regionální inovační strategie hlavního města Prahy Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Regionální inovační strategie hlavního města Prahy (PRAŽSKÁ ris3) [ září 2014 ] 1 Regionální inovační strategii hlavního města Prahy schválilo Zastupitelstvo

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 duben 2015 OBSAH ODDÍL 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

ISBN 978-80-214-4829-2

ISBN 978-80-214-4829-2 Ing. Radka Pittnerová, Mgr. Hana Šprtová, Ing. Jitka Vepřková, Jana Kopecká, Doc. Ing. Petra Rydvalová, Ph.D., 2013 Obálka, typografie a sazba Jan Janák, 2013 ISBN 978-80-214-4829-2 Kolektiv autorů Ing.

Více

Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací

Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací PETR MORA Vysoká škola managementu v Trenčíne, Bratislava, Slovakia Abstrakt Sektor malého a

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Předběžný návrh Praha 20. březen 2013 OPPIK_verze_0-2_Platforma 2_03-2013.docx Poznámky

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITITKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

PRŮVODCE PODNIKATELE OPERAČNÍM PROGRAMEM PODNIKÁNÍ A INOVACE

PRŮVODCE PODNIKATELE OPERAČNÍM PROGRAMEM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRŮVODCE PODNIKATELE OPERAČNÍM PROGRAMEM PODNIKÁNÍ A INOVACE Investice do vaší budoucnosti 2 Obsah ÚVODNÍ SLOVO 4 KAPITOLA 1 STRUKTURÁLNÍ FONDY EU VE VZTAHU K ČR 5 1.1 Regionální politika a strukturální

Více

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI ČR

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI ČR AKČNÍ PLÁN NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI ČR Úřad vlády České republiky Obsah Obsah... 2 Seznam použitých zkratek... 3 Předmluva... 5 Úvod: Kontext vývoje českého hospodářství... 6 Implementace

Více

INVESTICE DO VÝZKUMU: AKČNÍ PLÁN PRO EVROPU

INVESTICE DO VÝZKUMU: AKČNÍ PLÁN PRO EVROPU Oborová kontaktní organizace pro průmyslový výzkum a vývoj Svaz průmyslu a dopravy České republiky Oborová kontaktní organizace pro výzkum materiálů a technologií Česká společnost pro nové materiály a

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomických věd

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomických věd Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomických věd Analýza vlivu vybraného prvku podnikatelské infrastruktury na region Petr Čírtek Diplomová práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem

Více

PODPORA VYTVÁŘENÍ STRATEGIÍ ZAMĚŘENÝCH NA REALIZACI VÝSLEDKŮ VAV V PRAXI A OCHRANU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A MOTIVACE SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍM SEKTOREM

PODPORA VYTVÁŘENÍ STRATEGIÍ ZAMĚŘENÝCH NA REALIZACI VÝSLEDKŮ VAV V PRAXI A OCHRANU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A MOTIVACE SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍM SEKTOREM A 4-1 / A 4-2 PODPORA VYTVÁŘENÍ STRATEGIÍ ZAMĚŘENÝCH NA REALIZACI VÝSLEDKŮ VAV V PRAXI A OCHRANU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A MOTIVACE SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍM SEKTOREM Závěrečná zpráva 30. června 2011 Tato

Více

Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014. Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat

Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014. Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014 Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat Vážení čtenáři, evropské programy na podporu mezinárodní spolupráce poskytují těm, kteří je využívají,

Více

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 III.1 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 1 Obsah: I. Východiska NP VaVaI... 3 I.1. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR... 3 I.2. Novela zákona č. 130/2002

Více

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer Dobrá praxe ve VTP příručka zpracovaná v rámci projektu SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol, č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový

Více

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Část 1: Návrh konceptu Inovačního centra ÚK Říjen 2013 Název projektu: Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí č.100085648

Více

ÚČAST PRAŽSKÝCH SUBJEKTŮ V KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMECH EU

ÚČAST PRAŽSKÝCH SUBJEKTŮ V KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMECH EU ÚČAST PRAŽSKÝCH SUBJEKTŮ V KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMECH EU Sedmý rámcový program pro výzkum a vývoj Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace Ing. Jakub Pechlát prosinec 2011 Účast praţských subjektů

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 10 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 1. 1. 2014 DATUM ÚČINNOSTI: 10. 1. 2014 2 OBSAH ÚVOD

Více

7. rámcový program výzkumu a vývoje: výzvy pro ČR

7. rámcový program výzkumu a vývoje: výzvy pro ČR 7. rámcový program výzkumu a vývoje: výzvy pro ČR při zohlednění Národní politiky pro výzkum a vývoj a Národní inovační politiky Úvod Po dlouhodobém podceňování významu výzkumu, vývoje a inovací (dále

Více