Provozní řád pevnostních chodeb Hlavní pevnosti Terezín

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Provozní řád pevnostních chodeb Hlavní pevnosti Terezín"

Transkript

1 Provozní řád pevnostních chodeb Hlavní pevnosti Terezín I. Účel 1) Účelem tohoto Provozního řádu podzemních chodeb Hlavní pevnosti Terezín (dále jen provozní řád ) je stanovit základní pravidla pro provoz a užívání pevnostních chodeb Hlavní pevnosti Terezín tak, aby byla zajištěna bezpečnost provozu. 2) Tento provozní řád je závazný pro všechny osoby, které vstupují do pevnostních chodeb Hlavní pevnosti Terezín. II. Základní údaje 1) Pevnostní chodby Hlavní pevnosti Terezín (dále jen pevnostní chodby ) jsou součástí opevnění Města Terezína. 2) Pevnostní chodby se nacházejí v opevnění Hlavní pevnosti Terezín na pozemcích, parcela č. 520/1, 535, 536, 537, 538, 552/1, 553/2 a 665/1, katastrální území Terezín, LV 1, Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice ve vlastnictví Města Terezína, na pozemku, parcela č. 549/1, katastrální území Terezín, LV 247, Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice ve vlastnictví Ústeckého kraje a na pozemku, parcela č. 668, katastrální území Terezín, LV 6, Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice ve vlastnictví České republiky. 3) Pevnostní chodby, na jejichž provoz a užívání se vztahuje tento provozní řád, jsou zakresleny v plánu, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto provozního řádu. 4) Vlastníkem pevnostních chodeb je Město Terezín, IČ: , sídlem Náměstí ČSA 179, Terezín, PSČ (dále jen vlastník ). Pro účely tohoto provozního řádu se vlastníkem rozumí také zaměstnanci vlastníka vlastníkem pověření k plnění úkolů podle tohoto provozního řádu a další zmocněnci vlastníka vlastníkem pověření k plnění úkolů podle tohoto provozního řádu. 5) Provozovatelem pevnostních chodeb je subjekt, který je na základě rozhodnutí vlastníka oprávněn pevnostní chodby provozovat, tzn. užívat v souladu s tímto provozním řádem za účelem zajištění prohlídek pevnostních chodeb veřejností (dále jen provozovatel ). Pro účely tohoto provozního řádu se provozovatelem rozumí také zaměstnanci provozovatele provozovatelem pověření k plnění úkolů podle tohoto provozního řádu a další zmocněnci provozovatele provozovatelem pověření k plnění úkolů podle tohoto provozního řádu. 6) Nebude-li vlastníkem pevnostních chodeb stanoveno jinak, je provozovatelem Klub Vojenské Historie - Pevnost Terezín, IČ: , sídlem Komenského 154, Terezín, PSČ

2 7) Nehodou je jakýkoli stav, při kterém došlo k ohrožení nebo poškození zdraví přítomných osob, ohrožení nebo poškození pevnostních chodeb a dalšího majetku, zejména se jedná o škodu na zdraví včetně úmrtí, škodu na majetku, požár, výbuch, závaly, průvaly vod, únik a průsak nebezpečných látek atd. III. Prohlídky pro veřejnost 1) Pevnostní chodby jsou přístupné veřejnosti po zaplacení vstupného, v otvírací době za přítomnosti provozovatele v rámci prohlídek pro veřejnost. 2) Prohlídky pro veřejnost jsou konané v rámci prohlídkové trasy nacházející se mezi shromaždišti č. XXXII a XXXIII. Náplní této prohlídky je popis podzemního systému chodeb Hlavní pevnosti Terezín. 3) Frekvence prohlídek stanovuje provozovatel, při maximálním počtu 25 návštěvníků ve skupině. Pokud by vstupem další skupiny byl překročen povolený počet osob, nesmí být další skupina vpuštěna a musí počkat před vchodem. 4) Vstupné a otvírací dobu pevnostních chodeb stanovuje vlastník. 5) Vlastník si vyhrazuje právo provést změny prohlídkové trasy nebo jejich rozšíření. IV. Vstup do pevnostních chodeb 1) Ke vstupu do pevnostních chodeb je oprávněn: a) vlastník; b) provozovatel za účelem plnění svých úkolů podle tohoto provozního řádu; c) veřejnost v rámci prohlídek pro veřejnost za přítomnosti a doprovodu provozovatele. 2) Výjimky z okruhu osob oprávněných ke vstupu do pevnostních chodeb stanoví svým rozhodnutím vlastník. V. Provozovatel 1) Provozovatel odpovídá za řádný provoz pevnostních chodeb, zejména je povinen: a) udržovat pevnostní chodby v řádném stavu, zejména je povinen zajistit jejich řádný bezpečný a provozuschopný stav, tzn. jejich plnou schůdnost, průchodnost, odvětrání a další činnosti tak, aby nedošlo k nehodě; b) vypracovat a dát ke schválení vlastníkovi plán zdolávání nehod; c) při zjištění nehody odvolat všechny osoby z pevnostních chodeb; d) vést aktuální plán pevnostních chodeb a tento bezodkladně v případě nehody předložit vlastníkovi a orgánům integrovaného záchranného systému;

3 e) opatřit pevnostní chodby nezbytnými bezpečnostními piktogramy pro veřejnost; f) zabezpečit pevnostní chodby proti neoprávněnému vstupu osob, zabezpečení proti vstupu nepovolaných osob nesmí znemožnit odchod osob z podzemí při nehodě; g) zabezpečit zakrytí, ohrazení nebo jiné zabezpečení všech otvorů, prohlubní, propadlin nebo jiných míst, kde hrozí pád osob; h) zajistit, aby se v pevnostních chodbách nepohybovala veřejnost bez jeho přítomnosti; i) seznámit každého, tzn. včetně svých zaměstnanců nebo osob pro něj vykonávajících činnosti podle tohoto provozního řádu mimo pracovní poměr, před vstupem do pevnostních chodeb s tímto provozním řádem a zajistit jeho dodržování osobami nacházejícími se v pevnostních chodbách; j) proškolit své zaměstnance nebo osoby pro něj vykonávající činnost podle tohoto provozního řádu mimo pracovní poměr o bezpečnosti práce, o bezpečnosti pohybu v pevnostních chodbách, o postupu při zdolávání nehod a poskytnutí první lékařské pomoci; k) organizuje a provádí prohlídky pro veřejnost; l) provádět prohlídku bezpečného stavu pevnostních chodeb denně před zahájením provozu prohlídek pro veřejnost a denně po ukončení provozu prohlídek, kdy zejména kontroluje stav pláště pevnostních chodeb a přístupových cest, schůdnost a průchodnost cest, větrání a složení ovzduší (kontrola smysly) a průval vody, při prohlídce po ukončení provozu kontroluje, zda všechny osoby opustily pevnostní chodby; osoba provádějící prohlídku po ukončení provozu zamyká vstup do pevnostních chodeb; m) provádět prohlídku bezpečného stavu pevnostních chodeb nad rámec písm. l) alespoň jednou za tři měsíce; n) vést provozní deník v písemné podobě, ve kterém bude pravidelně zaznamenávat výsledky prohlídek podle písm. l) a m), zjištěný stav pevnostních chodeb, provedené opravy nebo úpravy, počet osob účastnících se jednotlivých prohlídek pro veřejnost, nehody a další skutečnosti vztahující se k provozu pevnostních chodeb; o) provozní deník předložit vlastníkovi do tří dnů ode dne výzvy vlastníka; p) bezodkladně informovat vlastníka o hrozícím nebezpečí v pevnostních chodbách a o nehodách; q) zahájit neprodleně pátrání po pohřešované osobě; r) zajistit, aby kromě osobního svítidla měly osoby provozovatele při sobě také plně funkční elektrická svítidla; s) zřídit službu nepřetržitého dosahového dispečera pro případ vzniku nehody, který bude k dispozici vlastníkovi a orgánům integrovaného záchranného systému pro případ nehod. 2) Provozovatel je povinen určit osobu vedoucího provozu pevnostních chodeb a tuto nahlásit vlastníkovi před první prohlídkou pro veřejnost. Provozovatel je povinen hlásit vlastníkovi každou změnu v osobě vedoucího provozu. Vedoucí provozu pevnostních chodeb odpovídá za řádné plnění povinností provozovatelem podle provozního řádu. 3) Pro každý jednotlivý den provozu bude určen dispečer provozu, jako osoba odpovídající za konkrétní denní provoz. Dispečer provozu: a) řídí provoz pevnostních chodeb a činnost jednotlivých osob provozovatele; b) koordinuje prohlídky pro veřejnost; c) eviduje osoby, které vstupují do pevnostních chodeb a skutečnost, že osoby tyto pevnostní chodby opustily;

4 d) vede denní evidenci v provozním deníku; e) má klíče od pevnostních chodeb; f) vede evidenci osobních svítidel a odpovídá za jejich plnou funkčnost. Dispečer provozu je oprávněn zastavit provoz a uzavřít pevnostní chodby v případě nehody. Nebude-li určen dispečer provozu, má se za to, že tímto dispečerem provozu je vedoucí provozu pevnostních chodeb. 4) Osoby, které budou provozovatelem užity jako průvodci při prohlídkách pro veřejnost a osoby, které budou jménem provozovatele vstupovat do pevnostních chodeb, musí být starší 18ti let, plně způsobilé k právním úkonům a zdravé. Osoby uvedené v předchozí větě musí být seznámeny s pevnostními chodbami, jejich vlastnostmi, jejich aktuálním plánem a musí být plně schopny se v pevnostních chodbách orientovat. Jednotlivé osoby jsou povinny podrobit se zkoušce, zda nejsou pod vlivem alkoholu, omamných nebo psychotropních látek. Osobám pod vlivem alkoholu, omamných nebo psychotropních látek nebude umožněn vstup do pevnostních chodeb. 5) Provozovatel vstupuje do pevnostních chodeb na své vlastní nebezpečí. VI. Veřejnost 1) Veřejnost je oprávněna se v pevnostních chodbách pohybovat pouze v rámci prohlídek pro veřejnost za doprovodu provozovatele. 2) Veřejnost vstupuje do pevnostních chodeb na vlastní odpovědnost. Osoby mladší 18ti let a osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům jsou oprávněny vstupovat do pevnostních chodeb jen za přítomnosti osob starších 18ti let a plně způsobilých k právním úkonům, které za tyto osoby přebírají veškerou odpovědnost. 3) Do pevnostních chodeb je zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu, omamných nebo psychotropních látek. 4) Veřejnost je při vstupu do pevnostních chodeb a při pobytu v pevnostních chodbách povinna zejména: a) řídit se tímto provozním řádem a pokyny provozovatele; b) před vstupem do pevnostních chodeb se prokázat provozovateli platnou vstupenkou; c) neodchylovat se od provozovatelem stanovené trasy prohlídky a neopouštět skupinu, se kterou se prohlídky pro veřejnou účastní; d) mít odpovídající obuv pro pohyb v nerovném terénu; e) nekonzumovat alkoholické nápoje a nevnášet alkohol do pevnostních chodeb; f) neužívat omamné nebo psychotropní látky a tyto látky nevnášet do pevnostních chodeb; g) nekouřit a nemanipulovat s ohněm; h) nevnášet žádné výbušné nebo jiné nebezpečné látky a zbraně; i) nejíst a nepít; j) nevnášet nebo nevodit do pevnostních chodeb žádná zvířata;

5 k) chovat se ohleduplně k dalším návštěvníkům, neodhazovat odpadky nebo jiné předměty, neznečišťovat pevnostní chodby a dbát na udržení čistoty a řádného stavu pevnostních prostor; l) nerušit průběh prohlídky pro veřejnost hlasitým hovorem nebo jiným rušivým jednáním. 5) Veřejnost bere na vědomí, že v pevnostních chodbách je tma nebo snížená viditelnost. Do pevnostních chodeb může veřejnost vstoupit jen s osobním svítidlem, které jí bude přiděleno provozovatelem. Veřejnost bere na vědomí, že osobní svítidlo je tvořeno otevřeným ohněm v kahanu. Z tohoto důvodu je každý povinen zachovat osobní svítidlo v bezpečné vzdálenosti od jakýchkoli hořlavých předmětů a od částí lidského těla tak, aby nemohlo dojít ke spálení nebo popálení. Dále je třeba zachovávat dostatečné rozestupy mezi osobami tak, aby nedošlo k ohrožení osob otevřeným ohněm. 6) Veřejnost je povinna dbát zvýšené opatrnosti při pohybu v pevnostních chodbách, zejména z důvodu: a) snížených podhledů můžou hrozit úrazy, zejména hlavy; b) nerovnosti cest můžou hrozit úrazy díky upadnutí nebo vyvrknutí nohy; c) charakteru materiálu pevnostních chodeb, stáří a přírodním vlivům může dojít k poškození oděvu jeho znečištěním při oděru o plášť pevnostních chodeb nebo jiným kontaktem s chodbou. Z těchto důvodů je veřejnost zejména povinna dbát na opatrnou chůzi, neběhat a dodržovat dostatečné rozstupy. 7) Osobě, která porušila své povinnosti podle tohoto provozního řádu, nebude umožněn vstup do pevnostních chodeb nebo bude z pevnostních chodeb vyvedena, to vše bez nároku na vrácení vstupného. 8) V případě nehody je provozovatel oprávněn prohlídku pro veřejnost přerušit nebo ukončit. Veřejnosti nevzniká nárok na vrácení vstupného. 9) Zakoupením vstupenky prohlašují účastníci prohlídky pro veřejnost, že se seznámili s provozním řádem a jsou jím plně vázáni. VII. Řešení mimořádných událostí 1) Každou nehodu je provozovatel povinen bezodkladně oznámit vlastníkovi. 2) Řešení mimořádných událostí se řídí plánem zdolávání nehod. VIII. Osvětlení 1) Osvětlení v pevnostních chodbách je provedeno osobními svítidly.

6 2) Osobní svítidlo tvoří kahan s otevřeným ohněm. 3) Každá osoba vstupující do pevnostních chodeb musí být vybavena osobním svítidlem. V případě veřejnosti tato osobní svítidla přiděluje provozovatel. Provozovatel zajistí, aby měl k dispozici náhradní osobní svítidla pro případ jejich poruchy. IX. Ovzduší 1) Provozovatel zajišťuje nezávadnost ovzduší v pevnostních chodbách přirozeným větráním. X. Doložka Tento provozní řád byl schválen Radou města Terezína, dne , pod č.j. RM 21/10-6.2/2009 XI. Závěrečná ustanovení Platné znění provozního řádu je přístupné u pokladny před vstupem do pevnostních chodeb. V Terezíně, dne Město Terezín Růžena Čechová starostka

Smluvní podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí na staveništi z 5.

Smluvní podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí na staveništi z 5. Smluvní podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí na staveništi z 5. září 2014 I. Předmět úpravy 1. Odkazem na tyto podmínky se určuje část obsahu smlouvy

Více

budova Náměstí č. 3 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Ing. Anna Ležáková DATUM 23.9.2009 PODPIS

budova Náměstí č. 3 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Ing. Anna Ležáková DATUM 23.9.2009 PODPIS PROVOZNÍ ŘÁD budova Náměstí č. 3 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí ZPRACOVAL SCHVÁLIL ÚTVAR KS FUNKCE Tajemnice JMÉNO Ing. Anna Ležáková DATUM 23.9.2009 PODPIS Provozní řád Městský úřad Frýdlant nad

Více

PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla )

PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla ) PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Účel Pravidel Účelem Pravidel je přispět k zajištění maximální bezpečnosti

Více

Základní podmínky činnosti dodavatelů prací a služeb v areálu TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s., Závod VZ Sochorová válcovna, Kladno

Základní podmínky činnosti dodavatelů prací a služeb v areálu TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s., Závod VZ Sochorová válcovna, Kladno Stránka 1 z 8 Základní podmínky činnosti dodavatelů prací a služeb v areálu TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s., Závod VZ Sochorová válcovna, Kladno I. Základní ustanovení 1. Předmětem a účelem těchto Základních

Více

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 ČÁST PRVNÍ PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 ČÁST PRVNÍ PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ 59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

1. Účel a platnost. Směrnice BOZP pro stavby. Obsah: 1. Účel a platnost...1. 2. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců

1. Účel a platnost. Směrnice BOZP pro stavby. Obsah: 1. Účel a platnost...1. 2. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců Obsah: 1. Účel a platnost...1 2. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců...1 3. Školení...2 4. Osobní ochranné pracovní prostředky...3 5. Chronologický postup při zajišťování bezpečnosti stavebních

Více

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Příloha č. 8 PRACOVNÍ ŘÁD 1. Vnitřní směrnice č. 8 Odborného učiliště, Křenovice 8. Pracovní řád

Příloha č. 8 PRACOVNÍ ŘÁD 1. Vnitřní směrnice č. 8 Odborného učiliště, Křenovice 8. Pracovní řád Příloha č. 8 PRACOVNÍ ŘÁD 1 Vnitřní směrnice č. 8 Odborného učiliště, Křenovice 8 Pracovní řád Č.j.: OUKR/1090/2014 Spis. sk.: 1.4. A10 V Křenovicích dne 26. srpna 2014 Působnost Všichni zaměstnanci školy

Více

SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO

SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO 1 Obsah název kapitola Obsah 1 Účel 2 Rozsah působnosti 3 Pojmy, definice, zkratky 4 Zabezpečení BOZP a PO 5 Právní předpisy k zajištění BOZP a PO 5.1 Inspekce práce kontrolní

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Areálu Zátiší. Preambule

DOMOVNÍ ŘÁD. Areálu Zátiší. Preambule DOMOVNÍ ŘÁD Areálu Zátiší Preambule Tento domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů, nebytových prostor a společných částí domu, zahrádek a areálového parku. Tento domovní řád vychází ze stanov

Více

SOUBOR OTÁZEK K PÍSEMNÉ ČÁSTI ZKOUŠKY

SOUBOR OTÁZEK K PÍSEMNÉ ČÁSTI ZKOUŠKY SOUBOR OTÁZEK K PÍSEMNÉ ČÁSTI ZKOUŠKY z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti EURO CERT CZ, a.s. Jakékoliv šíření lze provádět jen

Více

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI BOZP V POTRAVINÁŘSKÉM PROVOZE

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI BOZP V POTRAVINÁŘSKÉM PROVOZE ZÁKLADNÍ POVINNOSTI BOZP V POTRAVINÁŘSKÉM PROVOZE POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE Odpovědnost za oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) ve firmě mají všichni vedoucí zaměstnanci na všech stupních

Více

PRACOVNÍ ŘÁD. Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

PRACOVNÍ ŘÁD. Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň PRACOVNÍ ŘÁD vydání č. 4 (poslední přijaté změny v textu jsou vyznačeny

Více

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í společnosti MERO ČR, a. s. se sídlem v Kralupech nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01 IČ: 60193468, DIČ: CZ60193468 zapsané

Více

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 Interní předpis č. 2013-001 ÚTIA AV ČR, v.v.i., účinný od 1.listopadu 2013 Tento interní předpis v plném rozsahu

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla na základě zákona

Více

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 00272591. Pracovní řád číslo 12/2007

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 00272591. Pracovní řád číslo 12/2007 Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 00272591 Pracovní řád číslo 12/2007 Předkladatel (gestor) : Jaroslav Hitschfel, tajemník MěÚ v České Skalici Tajemník Městského

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2013. Místní provozní bezpečnostní předpis pro provozování dopravy osobními vozidly

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2013. Místní provozní bezpečnostní předpis pro provozování dopravy osobními vozidly Městský úřad Frýdlant n. Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2013 Místní provozní bezpečnostní předpis pro provozování dopravy osobními vozidly pro zajištění bezpečnosti

Více

Směrnice ke stanovení organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Směrnice ke stanovení organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 1 Úvodní ustanovení Ředitel Českého vysokého učení technického v Praze, Masarykova ústavu vyšších studií (dále jen MÚVS ) vydává k zajištění péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci na základě platné

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Litvínov-Hamr Mládežnická 220, okres Most ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 02. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: S/ 430 /2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 3. 9. 2012 Školská rada projednala

Více

Základní umělecká škola Praha 6, Nad Alejí 28 www.zuspetriny.cz, mail. zuspetriny@volny.cz

Základní umělecká škola Praha 6, Nad Alejí 28 www.zuspetriny.cz, mail. zuspetriny@volny.cz Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28 162 00 Praha 6, tel. 220 610 640, Fax. 235 365 398, IČO 68407289, zřizovatel: Hl. m. Praha www.zuspetriny.cz, mail. zuspetriny@volny.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Školní

Více

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV Ř Á D

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV Ř Á D MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU Ř Á D TAJEMNÍKA MĚSTSKÉHO ÚŘADU č. R 01/2012 PRACOVNÍ ŘÁD Zpracovatel: Mgr. Martin Stark Rozsah působnosti: zaměstnanci města zařazení do městského úřadu Nabývá

Více

239/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

239/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 186/2006 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Změna: 151/2010 Sb.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek- Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD

Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek- Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek- Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Tento školní řád je vnitřní normou školy a po schválení školskou radou působící při této škole se stává

Více

Článek I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Příloha č. 1 Ke Smlouvě o nájmu dopravního prostředku č. [ ] ze dne [ ] VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU účinné ode dne 1.2.2014 Tyto Všeobecné obchodní podmínky nájmu dopravního

Více

Vnitřní pracovní řád. Střední škola stavební Třebíč. Kubišova 1214/9

Vnitřní pracovní řád. Střední škola stavební Třebíč. Kubišova 1214/9 Vnitřní pracovní řád Střední školy stavební Třebíč Kubišova 1214/9 Střední škola stavební Třebíč Kubišova 1214/9 (dále jen škola nebo školy ) podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění

Více

ČÁST PRVNÍ JEDNOTKY POŽÁRNÍ OCHRANY

ČÁST PRVNÍ JEDNOTKY POŽÁRNÍ OCHRANY 247/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 22. června 2001 o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany Změna: 226/2005 Sb. Ministerstvo vnitra podle 101 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární

Více

Pracovní řád A-12-001 A-08-018. Markéta Main, Head of Human Resources. Jarmila Brčáková, Legal Senior Alexander Nagy, Head of Compliance and Security

Pracovní řád A-12-001 A-08-018. Markéta Main, Head of Human Resources. Jarmila Brčáková, Legal Senior Alexander Nagy, Head of Compliance and Security Raiffeisenbank a. s. Jen pro vnitřní potřebu Pracovní řád Ev.číslo normy: A-12-001 Datum účinnosti: 13.2.2012 Datum platnosti: 13.2.2012 Nahrazuje: A-08-018 Určeno pro: All Bank Zpracovatel: Součinnost:

Více

METODICKÁ POMŮCKA PRO STAROSTY OBCÍ K PROBLEMATICE ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY

METODICKÁ POMŮCKA PRO STAROSTY OBCÍ K PROBLEMATICE ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY METODICKÁ POMŮCKA PRO STAROSTY OBCÍ K PROBLEMATICE ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje odbor IZS Brno 2004 ZŘÍZENÍ A VEDENÍ JEDNOTKY SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ DOPORUČENÝ

Více

STANOVY. Společenství MORAVA, společenství vlastníků Dolní 8 24, Prostějov ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. I Úvodní ustanovení

STANOVY. Společenství MORAVA, společenství vlastníků Dolní 8 24, Prostějov ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. I Úvodní ustanovení STANOVY Společenství MORAVA, společenství vlastníků Dolní 8 24, Prostějov ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. I Úvodní ustanovení 1. Společenství vlastníků (dále jen společenství") je korporací, právnickou

Více