VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Kristýna Cirkovská. Bakalářská práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Kristýna Cirkovská. Bakalářská práce"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Kristýna Cirkovská Analýza předpokladů rozvoje cestovního ruchu ve vybrané lokalitě Bakalářská práce 2015

2 Analýza předpokladů rozvoje cestovního ruchu ve vybrané lokalitě Bakalářská práce Kristýna Cirkovská Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. Katedra cestovního ruchu Studijní obor: Management destinace cestovního ruchu Vedoucí bakalářské práce: Ing. Pavel Attl,Ph.D Datum odevzdání bakalářské práce: Praha 2015

3 Analysis of the requirements for the development of tourism in a selected area Bachelor s dissertation Kristýna Cirkovská The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Travel and Tourism Studies Major: Destination Management in the Travel and Tourism Industry Thesis Advisor: Ing. Pavel Attle, Ph.D. Date of Submission: Date of Thesis Defense: Praha 2015

4 Abstrakt CIRKOVSKA, K.; Analýza předpokladů rozvoje cestovního ruchu ve vybrané lokalitě, Bakalářská práce, Vysoká škola Hotelová v Praze 8 spol. s r.o., Praha 2015, 64 stran. Bakalářská práce s tématem analýza předpokladů rozvoje cestovního ruchu ve městě Plzeň. V teoretické části jsou vymezeny lokalizační, realizační a selektivní předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu. V analytické části jsou analyzovány vybrané předpoklady, přičemž je pozornost věnována kulturně municipálním atraktivitám, kde se dále hodnotí návštěvnost turistických cílů a vývoj návštěvnosti v posledních pěti letech. Z realizačních předpokladů práce hodnotí návštěvnost ubytovacích zařízení také v posledních pěti letech. Cílem práce je zanalyzovat předpoklady cestovního ruchu v Plzni a navrhnout vhodný nástroj pro udržitelný rozvoj cestovního ruchu. Cíl byl naplněn navržením VIPilsen Card. Klíčová slova: Analýza, funkčně-chronologická metoda, kulturně-municipální předpoklady, turistická karta Abstract Bachelor thesis topic analysis prerequisites for the development of tourism in Pilsen. In the theoretical part are defined localization, implementation and selective conditions for tourism development. In the analytical part are analyzed selected conditions, while attention is paid to municipal cultural attractions, where it is further evaluated traffic tourist destinations and development of attendance in the last five years. The realization of assumptions thesis evaluates traffic accommodation facilities in the last five years. The aim is to analyze the assumptions of tourism in Pilsen and propose a suitable tool for sustainable tourism development. Objective was filled proposing VIPilsen Card. Keywords:Tourist card, Analysis, functionally-chronological method, municipal cultural assumptions, tourist card

5 Poděkování Tímto bych ráda poděkovala Ing. Pavlovi Attlovi, Ph.D za cenné rady, připomínky a odbornou pomoc i inspiraci při vedení mé bakalářské práce.

6 Seznam použitých zkratek TIC-Turistické informační centrum CR Cestovní ruch PMHD-Plzeňská městská hromadná doprava MMR Ministerstvo pro místní rozvoj EHMK Evropské hlavní město kultury NPÚ Národní památkový ústav CHKO Chráněná krajinná oblasti HUZ- Hromadná ubytovací zařízení KRCRVP-Koncepce rozvoje cestovního ruchu v Plzni CK-Cestovní kancelář

7 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma analýza předpokladů rozvoje cestovního ruchu zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s paragrafem 47b zákona č.111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8,spol.s r.o. V dne.. Jméno a příjmení autora

8 Obsah Obsah Teoretická část Cestovní ruch Vybrané formy cestovního ruchu Vybrané druhy cestovního ruchu Předpoklady rozvoje cestovního ruchu Lokalizační předpoklady Selektivní předpoklady Realizační předpoklady Destinace cestovního ruchu Město Plzeň Hlavní strategické cíle města Plzeň Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období Analytická část Lokalizační předpoklady pro rozvoj CR ve městě Plzeň Kulturně-municipální předpoklady Žebříček nejnavštěvovanějších turistických cílů dle počtu návštěvníků v letech Nejnavštěvovanější turistické cíle v grafech Centrální instituce města Plzně Systém řízení cestovního ruchu v Plzeňském kraji Vybrané přírodní předpoklady rozvoje cestovního ruchu v Plzni Selektivní předpoklady rozvoje cestovního ruchu v Plzni Personální předpoklady rozvoje cestovního ruchu Realizační předpoklady Ubytovací zařízení Návštěvnost ubytovacích zařízení Stravovací zařízení Volnočasové aktivity Dopravní Infrastruktura Vzdálenost města od zahraničních měst Návrhová část

9 3.1 Turistická karta, uživatel, provozovatel, výhody TK Subjekty zařazené do turistické karty Jádro produktu turistické karty Možné financování turistické karty Kalkulace ceny turistické karty Návrh designu Závěr

10 Úvod Téma této práce jsem si vybrala na základě udělení titulu Evropské hlavní město kultury městu Plzeň pro rok Dalším podnětem byl zvyšující se zájem o toto město i rozsáhlá marketingová kampaň na podporu cestovního ruchu v Plzni. Zajímalo mě především,estli město Plzeň má předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu. Cílem této práce je analyzovat vybrané předpoklady rozvoje cestovního ruchu ve městě Plzeň a na základě toho navrhnout vhodný nástroj pro udržení rozvoje cestovního ruchu v Plzni. Stanovená hypotéza pro tuto práci H1: V Plzni existuje kvalitní infrastruktura cestovního ruchu. H2:Cestovní ruch v Plzni má stoupající tendenci. Metodika: Primární a sekundární zdroje sběru dat a funkčně-chronologická metoda. Na potvrzení, či vyvrácení této hypotézy jsem si stanovila hlavní otázku a podotázky: Má Plzeň předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu? Které atraktivity jsou nejnavštěvovanější v posledních pěti letech? Jak se vyvíjí návštěvnost těchto atraktivit? V teoretické části práce nejdříve vymezíme pojmy jako cestovní ruch, jeho druhy a formy, definujeme Mariotovu funkčně chronologickou metodu analyzování předpokladů rozvoje cestovního ruchu, se kterou budeme pracovat v analytické části práce. Vymezíme zde realizační, lokalizační a selektivní předpoklady. Jedna kapitola teoretické části je věnována historii města Plzeň, která je důležitá pro pochopení významu některých kulturně historických atraktivit, které jsou dále zkoumány v analytické části. Následuje přehled vizí města Plzeň a strategické cíle města z koncepce rozvoje cestovního ruchu ve městě Plzeň pro rok Z důvodu rozsahu práce a stanoveného cíle práce nejsou v analytické části analyzovány všechny předpoklady cestovního ruchu, ale jen ty nejdůležitější pro naplnění cíle práce. Detailně analyzovány budou kulturně-municipální předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu v Plzni, materiálně-technická základna cestovního ruchu, personální předpoklady a systém řízení cestovního ruchu v Plzni. V kapitole kulturně municipálních předpokladů je hodnocena návštěvnost turistických cílů a vývoj návštěvnosti podobně jako u ubytovacích 10

11 zařízení a to za období pěti let. Tato část práce je doplněna grafy a analyzuje vybrané předpoklady rozvoje cestovního ruchu v Plzni na základě získaných statistických dat. V předposlední části práci jsme dospěli k výsledku, že Plzeň má předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu ale neexistuje žádná komplexní produktová nabídka a proto jsme v návrhové části jako distribuční nástroj, který podpoří udržitelnost rozvoje cestovního ruchu v Plzni navrhly turistickou kartu, stručně ji charakterizovali, zmínili výhody turistické karty pro všechny jí využívající, tedy nabízející i poptávající subjekty a navrhli, jak by Plzeňská karta mohla vypadat, kdo by jí financoval a kdo provozoval, za kolik by se dala vytvořit a za kolik koupit. 11

12 1 Teoretická část 1.1 Cestovní ruch Cestovní ruch je socioekonomický jev, který má v dnešním světě stále větší význam. Obecně se podílí na tvorbě HDP, zaměstnanosti atd. Oficiální definici tohoto sociálně ekonomického jevu zavedla Světová organizace cestovního ruchu UNWTO, která definovala cestovní ruch jako,,činnost osoby cestující na přechodnou dobu do místa mimo její obvyklé prostředí a to na dobu kratší, než je stanovena, přičemž hlavní účel její cesty je jiný než vykonávání výdělečné činnosti v navštíveném místě. Přechodná doba pobytu v mezinárodním CR je stanovena na jeden rok, v domácím CR je tato přechodná doba pobytu stanovena na 6 měsíců. Místo mimo obvyklé prostředí mimo trvalé bydliště a také mimo místo trvalého bydliště, kde se však osoba zdržuje pravidelně to je například místo trvalého pracovního poměru. Je důležité si uvědomit, že výše uvedená definice nevyčleňuje z CR služební, obchodní a podobné cesty s pracovní motivací, které mají zdroj úhrady v pracovním poměru u zaměstnavatele v místě firmy či bydliště. Tímto je do definice zahrnut i obchodní a kongresový CR a další cesty s pracovní motivací.(nejdl, 2012 str. 15) Charakteristickými rysy cestovního ruchu jsou: změna místa pobytu, dočasný pobyt v místě, které není místem běžného životního prostředí účastníka, hlavní účel není výdělečná činnost v navštívené zemi, realizuje se ve volném čase účastníka Systém cestovního ruchu se skládá ze dvou subsystémů: Subjekt-účastník cestovního ruchu Objekt-vše co se může stát cílem, i důvodem změny místa pobytu a vše co umožňuje pobývat v místě přechodného pobytu Cestovní ruch se v literatuře rozděluje podle druhů a forem. Formy se klasifikují dle motivů k účasti na cestovním ruchu. Formou cestovního ruchu je rekreační cestovní ruch, kulturně poznávací cestovní ruch, zdravotně, dobrodružně, sportovně, lovecky a specificky orientovaný cestovní ruch aj. Pod každou formou cestovního ruchu si lze představit celý výčet konkrétních forem cestovního ruchu, které se neustále vytvářejí. 12

13 1.1.1 Vybrané formy cestovního ruchu Rekreační cestovní ruch Z pohledu vývoje cestovního ruchu se jedná o nejstarší a nejvíce rozšířenou formu cestovního ruchu. Fyzická a psychická regenerace je hlavním rysem této formy cestovního ruchu. V této formě jsou zahrnuty pobyty u moře, lázeňské pobyty a příměstské rekreace. Zde bych specifikovala příměstskou rekreaci jako formu cestovního ruchu, která probíhá v zázemí měst (rekreační zařízení, vodní parky, lesy, příměstské parky), které jsou využívány především pro svou dobrou dostupnost území městskou hromadnou dopravou, nebo jsou velmi dobře přístupné na kole či pěšky.(indrová,2009,s.18) Kulturní cestovní ruch Charakteristickým pro kulturní cestovní ruch je poznávání jiných kultur, jiných způsobů života, odlišností zvyků, tradic, náboženství atd. Formami kulturního cestovního ruchu jsou vzdělávací, náboženský a alternativní cestovní ruch (např. ekoagroturistika, agroturistika) Společensky orientovaný cestovní ruch V těchto formách cestovního ruchu jsou účastníci motivováni společenskými setkáními. Nerozšířenější formou je návštěva příbuzných a známých, při které se účastníci zajdou podívat např. na kulturní památku či výstavu atd. Sportovní cestovní ruch Dělí se na formy cestovního ruchu s aktivní účastí na sportovní činnosti a na pasivní účast na sportu. Aktivně orientovaný sportovní cestovní ruch je zaměřen na rekreace se sportovní náplní, které udržují a posilují zdraví. Jedná se o cykloturistiku, vysokohorskou turistiku, vodní turistiku, pěší turistiku atd. Pasivně orientovaný sportovní cestovní ruch je pasivní účast na sportovních akcích, které se konají mimo bydliště účastníka. Příkladem jsou cesty na olympijské hry, mistrovství světa atd. Ekonomicky orientovaný cestovní ruch V této kategorii jsou klíčové profesní aspekty motivace účastníka. Probíhá převážně v pracovním čase, přesto v sobě obsahuje i prvky cestovního ruchu realizovaného ve 13

14 volném čase. Jedná se o obchodní cestovní ruch, cestovní ruch veletrhů a výstav, kongresový cestovní ruch a v neposlední řadě incentivní cestovní ruch. Specificky orientovaný cestoví ruch Tato kategorie je vymezena na základě specifických motivů účastníka na cestovním ruchu. Formy se neustále rozšiřují, protože přibývá nových motivů k účasti na cestovního ruchu. Může se jednat o jakýkoliv specifický motiv např. touha po nákupech v určité zemi a nákupní cestovní ruch, nebo vojenský cestovní ruch atd. (Vystoupil,2006,s.23) Industriální cestovní ruch Novodobým fenoménem cestovního ruchu je industriální cestovní ruch. Jedná se o populární formu CR, jejímž jádrem jsou návštěvy průmyslových objektů, továrních hal, pivovarů atd. Tyto cíle nemusí být vždy historického charakteru, může se jednat i o moderní průmysl, tedy objekty, které jsou stále v provozu. Při této formě CR jsou využívány nejen historické dědictví, ale v souvislosti s novými trendy se stávají stále atraktivnější prohlídky fungujících továren, průmyslových závodů apod. tzv. Campany Visits. Většina společností si uvědomuje, jaký přínos pro image značky může být skutečnost, že se stanou součástí cestovního ruchu. Odvětví této industriální turistiky lze rozdělit na:,,heritage - Dědictví jako je například Pivovarské muzeum v Plzni,,Company Visits -současná výrobní sféra jako je například Bohemia Sekt Vybrané druhy cestovního ruchu Cestovní ruch dle původu účastníků Domácí cestovní ruch je definován jako pobyty a cestování občanů mimo místo jejich trvalého pobytu za účelem využití volného času, realizace obchodu nebo profesních povinností, nebo jiným účelem trvající maximálně jeden rok a realizovaném kompletně ve vlastním státě. Zahraniční cestovní ruch je charakteristický překročením státních hranic. Z pohledu státu se jedná o souhrn příjezdového a výjezdového cestovního ruchu. Příjezdový cestovní ruch je cestovní ruch do dané země, realizovaný obyvateli jiné země. Výjezdový cestovní ruch je 14

15 cestovní ruch obyvatel dané země cestujících do jiných zemí. Zde také musí platit doba kratší než jeden rok. Cestovní ruch dle počtu účastníků Dle počtu účastníků se dělí cestovní ruch na tři skupiny a to na individuální, kolektivní a masový cestovní ruch. Individuální cestovní ruch představuje cestování jednotlivců, malých skupin nebo rodin, kteří cestují samostatně. Nejedná se o organizované skupiny. Typické je chataření a chalupaření v objektech individuální rekreace. Kolektivní cestovní ruch je cestování a pobyt většího kolektivu, který je organizován. Masový cestovní ruch je opakem individuálního cestovního ruchu. Je typický masovou účastí účastníků cestovního ruchu. V tomto měřítku můžeme sledovat i negativní dopady na cílové prostředí masového cestovního ruchu. (Indrová,2004 s.22) Cestovní ruch dle věku účastníků Na základě věku účastníků se hovořilo o rozdělení na mládežnický a seniorský cestovní ruch. Toto dělení vzhledem k aktuální účasti na cestovním ruchu není rozhodující a vymezují se zde mnohem přesnější segmentace trhu účastníků. Cestovní ruch dle délky trvání Na základě délky pobytu účastníků dělíme na krátkodobý a dlouhodobý cestovní ruch. Délka trvání se určuje počtem přenocování v jednom místě a to konkrétně do 4 přenocování se jedná o krátkodobý cestovní ruch. Z čehož vyplývá, že do krátkodobého cestovního ruchu lze začlenit výletní cestovní ruch, víkendový cestovní ruch, tranzitní atd. Do dlouhodobého cestovního ruchu spadá lázeňský cestovní ruch a dovolené s více než 4 přenocováními.(vystoupil,2006 str.23) Cestovní ruch dle místa pobytu Protože každé středisko (destinace) cestovního ruchu se vyznačuje jiným zaměřením a nabízí jiný sortiment služeb, dělí se cestovní ruch dle místa pobytu na městský, venkovský a jiné. Zde si vymezíme pojem městský cestovní ruch. Městský cestovní ruch je jedním z nejrozšířenějších druhů cestovního ruchu. Hlavním motivem tohoto druhu cestovního ruchu je návštěva měst a jejich atraktivit. K tomuto motivu patří i využívání služeb v daném městě, které v některých případech mohou 15

16 samozřejmě tvořit i onen motiv k účasti. Má většinou krátkodobý charakter. Je koncentrován okolo známých památek, kterými je i motivován. Cestovní ruch dle způsobu ubytování Na základě výběru ubytovacích zařízení můžeme rozdělit na hotelový cestovní ruch a parahotelový cestovní ruch. Hotelový cestovní ruch je druhem cestovního ruchu kdy jsou účastníci ubytováni v hromadných ubytovacích zařízeních typu hotel (poskytuje ubytovací, stravovací a další služby a dle velikosti, kvality, rozsahu služeb a vybavenosti pokojů je klasifikován do pěti tříd hvězdiček).parahotelový cestovní ruch je například ubytování v kempu, chatce, apartmánu atd. Cestovní ruch dle způsobu organizace Organizovaný cestovní ruch je druhem cestovního ruchu, který pro účastníky zajišťuje cestovní kancelář či jiný podnikatelský subjekt. Neorganizovaný cestovní ruch je druhem cestovního ruchu, při kterém si účastník cestovního ruchu zajišťuje veškeré služby sám. 1.2 Předpoklady rozvoje cestovního ruchu Cestovní ruch,,základním předpokladem rozvoje cestovního ruchu je svoboda člověka cestovat. K dalším předpokladům patří volný čas a dostatek volných finančních prostředků (Jakubíková 2009, s 16) Mimo obecné předpoklady cestovního ruchu známe i specifické předpoklady cestovního ruchu, kterým se dále budeme věnovat. Definice předpokladů CR dle slovníku cestovního ruchu se jedná o,, Souhrn přírodních a antropogenních aspektů včetně jejich mnohoúrovňových vazeb, které vytvářejí předpoklady pro realizaci cestovního ruchu (Zelenka,2012, s 454) Mariotova funkčně chronologická metoda klasifikuje předpoklady cestovního ruchu na lokalizační, selektivní a realizační. Každý z těchto 3 základních skupin předpokladů rozvoje cestovního ruchu má jinou orientaci vazeb na své okolí, jiné prostorové umístění a jinou 16

17 funkci. Lokalizační, selektivní a realizační předpoklady rozvoje cestovního ruchu se podle Mariota dále rozdělují na: Lokalizační předpoklady Přírodní např. povrch, podnebí, krajina, přírodní atraktivity, vodstvo, fauna, flora, klima, osamělé skalní útvary, pohoří i roviny, národní parky, přírodní památky, sopky, erozní solitéry, vodní toky, jezera, vodopády, moře, oceány, řeky atd. Zelenka ve výkladovém slovníku cestovního ruchu definuje přírodní předpoklady cestovního ruchu jako :,,Krajinu s jejím reliéfem, přírodními zdroji, přírodními útvary a vodstvem.mariot v geografii cestovného ruchu uvádí detailní postup pro hodnocení potenciálu přírodních předpokladů cestovního ruchu. Například se zabývá rozlohou zelených ploch, počtem slunečných dní v roce, průměrnou teplotou, možnostmi využití přírodních atraktivit v závislosti na jednotlivých zmíněných faktorech, výskyt zvířat, rostlin atd. Při vytváření funkčně chronologické metody použil skutečně soubor všeho vyskytujícího se v destinaci a na základě detailně propracovaných kritérií a pečlivě promyšlené bodové škály hodnocení jednotlivých předpokladů vytvořil způsob hodnocení potenciálu cestovního ruchu v destinaci. Kulturně-municipální (antropogenní) atraktivity vytvořené činností člověka související s historickým vývojem území. Tyto mohou být vytvořeny organizovanou, nebo neorganizovanou činností lidí zaměřenou na motivaci poptávky v cestovním ruchu, také atraktivity související a s běžnými činnostmi rezidentů, které plní, nebo v minulosti plnily různé funkce pro místní obyvatele. Také kulturní dědictví:,,stavby a skupiny staveb všeobecné hodnoty z historického, estetického, etnologického a antropologického pohledu (Zelenka, 2012, s 293)Jsou to např. architektonické památky, muzea, městské památkové rezervace, architektury, artefakty, stálé akce jako jarmarky, poutě, karnevaly, zámky, hrady zříceniny, galerie, archeologické oblasti, technické památky, lidová architektura, významné parky - struktura státních, regionálních a místních společností, systém řízení cestovního ruchu v kraji či městě Selektivní předpoklady Politické- předpokládaná vnitropolitická stabilita, politicky stabilní země je taková země kde není riziko vypuknutí války v době pobytu, země kde jsou otevřené státní hranice pro 17

18 cestu zpět, bezpečnostní situace a výskyt demonstrací, revolucí a dalších převratům, války, terorismus, rasismus, únosy a jiné Demografické-Věková struktura obyvatelstva, průměrný věk obyvatel destinace, hustota zalidnění, počet obyvatel, etnická struktura, dělení podle pohlaví a věku Personální Odborná kvalifikace vedení a zaměstnanců subjektů cestovního ruchu, profesionalita ve službách managementu, řízenost subjektů v destinaci, Tourism learning area a jiné Administrativní Vízová politika, vízové styky a vstupní i výstupní poodmínky, schengenský prostor, clo, vymezená území pro možnost pohybu Ekologické - situace životního prostředí, vývoj životního prostředí, příčiny situace životního prostředí, dlouhodobá situace a očekávaný vývoj Socio-ekonomické- např. vzdělanost, sociální příslušnost, průměrný příjem na člena rodiny, počet a struktura členů domácností, ekonomické aktivity, počet dopravních prostředků, počet objektů individuální rekreace a obecná mentalita, vzdělání, náboženství Urbanizační rozloha, hustota a velikost sídel, fond bytové výstavby, zástavba sídel, zhodnocení destinace na základě údajů o koncentraci rodinných domů, panelových domů a jiných staveb na kilometru čtverečním Realizační předpoklady Komunikační sítˇ dostupnost-možnost poskytovat určitou službu nebo možnost využít službu- dopravní dostupnost v kombinaci s časovou dostupností v otevírací době. Dále např. hustota a kvalita dopravní sítě, dostupná a bezpečná doprava, pravidelné lety, integrovaná městská doprava, mezinárodní železniční tratě, vodní cesty, cyklistické stezky Materiálně technické- Vybavenost území souhrnem hmotných prostředků sloužícím k realizaci účasti na cestovním ruchu a k vytváření a vykonávání služeb cestovního ruchu pro účastníky cestovního ruchu např. směnárny, letiště, letištní terminály, terminály, nádraží, dopravní cesty a infrastruktura, stravovací, ubytovací, kulturní, sportovní a další zařízení, jako nemocnice atd. A také všechna zařízení, která uspokojují potřeby a přání 18

19 účastníků cestovního ruchu. Kvalita infrastruktury cestovního ruchu má zásadní vliv na prožitek účastníka, který je sice primárně motivován atraktivitami cestovního ruchu, ale po dobu svého pobytu potřebuje čerpat služby provázané s kultivovaným pobytem v okolí těchto atraktivit (Zelenka s. 477) 1.3 Destinace cestovního ruchu V literatuře existuje mnoho definic destinace, lze ji definovat mnoha způsoby. Obecně známá a často používaná definice od Thomase Biegra:,,Destinace je geografický prostor, který si konkrétní návštěvník vybírá jako cíl své cesty. Obsahuje pro pobyt všechna nezbytná zařízení pro bydlení, stravování, zábavu a další aktivity. Tím se stává jednotkou soutěže v příjezdovém cestovním ruchu, která musí být řízena jako strategická obchodní jednotka Pro návštěvníka může být destinací hotelový resort, určité místo, město, země, region anebo světadíl. Zdrojová země a její vzdálenost určuje velikost rozlohy destinace, do které osoba cestuje. Destinace je vždy místo s výskytem určitých atraktivit, ohraničené přírodními tedy geologickými nebo politickými hranicemi. Může být rovněž chápána jako přirozený celek s unikátními vlastnostmi, kterými se odlišuje od jiných destinací.(nejdl,2011 str.48) D.Buhalis charakterizuje destinaci v jeho teorii,,šest a Attractions (atraktivity) primární nabídka destinace Amenties(vybavenost) infrastruktura cestovního ruchu Available packals (dostupné balíčky) existence produktových balíčků Accessibility (dostupnost) všeobecná infrastruktura Ancillary services(doplňkové služby)služby, které vyžívají místní obyvatelé.jedná se o zdravotnická zařízení, poštovní služby atd. Activities(aktivity)všechny možné aktivity 19

20 Atraktivita cestovního ruchu je zajímavá součást přírody a přírodní podmínky (krajinná scenérie, klima, moře, jeskyně, vodopády, gejzíry)sportovní, kulturní nebo společenský objekt, kulturní, společenská nebo jiná událost, přitahující účastníky cestovního ruchu. Lze je dělit na přírodní a kulturní atraktivity (často vytvářejí celek kulturní krajiny, nebo technické atraktivity) na hmotné (přírodní úkazy, historické objekty) a nehmotné (genius loci, společenské události, životní styl, lidové tance)na atraktivity mezinárodního, národního a místního významu.(zelenka str. 48) 1.4 Město Plzeň Město Plzeň má velmi dlouhou a obsahově bohatou historii, která velmi zajímavá pro návštěvníky a proto jí bude věnována jedna podkapitola. Český král Václav II. založil toto město na soutoku řek Úhlavy, Mže, Radbuzy a Úslavy v roce V té době byla velmi významná obchodní stezka spojující Prahu, Řezno a Norimberk a proto v tomto místě vyrostla Plzeň. Důležitost Plzně v té době dokazuje to, že Plzeň na základě práva Norimberského využívala Práva Starého města Pražského. V roce 1320 označil Jan Lucemburský město jako nezcizitelné město. V druhé polovině 14. století se Plzeň stává velmi dobře chráněnou i zásobovanou pro případ války. Vzniká obrana města a to zděné opevnění rozšířené o další obranné prvky a opevněné předbrání spolu s vodním příkopem. Počátkem 15. století byla v Plzni výrazně zastoupena nadnárodní skupina Němců a Židů. V průběhu husitských válek byla čtyřikrát dobývána husity a to i Janem Žižkou z Trocnova. Plzeň se vždy hrdě ubránila a ani jednomu z útoků nepodlehla. Dalším významným rokem, byl rok 1498, kdy byla v Plzni vytištěna Kronika Trojánka(2) Kronika Trojanská je první vytištěná česká kniha v první a jediné české tiskárně té doby, která sídlila v domě na rohu dnešní Bezručovy a Smetanovy ulice v Plzni. V té době bylo majetkem města 18 rybníků, což znamenalo vznik plzeňského rybníkářství. V roce 1600 přesídlil Rudolf II. svůj dvůr z Prahy do Plzně a tak se Plzeň stala hlavním královským městem. V císařském domě, tedy, v domě kde císař žil se dnes nachází turistické informační 20

21 centrum. V roce 1618 na počátku třicetileté války během stavovského povstání byla Plzeň dobyta stavovským vojskem. Vojsko vedl generál hrabě Arnošt z Mansfeldu. Vojáci se ve městě zdrželi dva až tři roky, čímž Mensfeld zabránil plenění města, ale absolutně finančně i hospodářsky vyčerpal město. Aktivně nechával modernizovat hradby města včetně strategických plánů výstavby podzemí atd., aby ubránil město před těmi, kteří ho chtěli dobýt zpět. Obecně Arnošt z Mensfeldu a jeho opravy města jsou vděčným a často publikovaným tématem v odborné literatuře. Další historicky zajímavý rok 1683 založení císařskokrálovského pěšího pluku číslo 35, známým názvem Leopolda I. jako pětatřicátníci. Známé a historicky významné osoby té doby, které navštívili Plzeň, jsou Albrecht z Valdštejna a o sto let později Alexandr Vasiljevič Surunov. V Plzni byl také v roce 1695 popraven Jan Sladký Kozina, a to za vedení chodské rebelie. Albrecht z Valdštejna těsně před svou smrtí během třicetileté války cestoval do Chebu a přenocoval v Scriboniovském domě. Alexandr Vasiljevic Suvorov proslulý ruský generál se v Plzni zdržel při návratu z tažení proti Napoleonovi. Tím se dostáváme do nové doby, nové Éry města Plzně kdy hradby ustupují a intenzivně sílí obrozenecké vlivy, v jejichž důsledku bylo založení prvního kamenného divadla a jeho pojmenování po Josefu Kajetánu Tylovi konkrétně v roce Už od samého počátku města byl kompletní rozvoj města pozitivně ovlivněn jeho geografickou polohou mezi zemskými hranicemi a Prahou a proto byl i ekonomický rozvoj velmi rychlý. Dlouhou dobu patřila Plzeň k nejvýznamnějším a nejbohatším městům království.(2) V roce 1860 byla vybudována železniční trať Praha- Plzeň, která později vedla do Domažlic a Norimberku. Na přelomu 18. a 19. století můžeme sledovat výrazný rozvoj průmyslu. Klíčová byla keramická výroba a koželužství, populární Měšťanský pivovar, potravinářská výroba. Dále se rozvíjel strojírenský průmysl např. Plzeňské Škodové závody. Velký rozvoj papírenského, chemického, železářského, hutního i spotřebního průmyslu. V době protektorátu vyráběly v Plzeňské Škodovce zbraně pro Německou armádu, a proto se se tento tovární komplex stal cílem strategického bombardování Spojenecké armády celkem dvanáctkrát a nenávratně bylo zničeno mnoho kulturního dědictví v tomto městě. V noci , kdy už bylo o vítězství války rozhodnut, byla Plzeň rozbombardovaná nejhůře. Následky tohoto posledního bombardování pro místní obyvatele a pro město byly ze všech nejničivější. Zároveň to bylo paradoxem, protože Plzeň byla osvobozena Američany stejně jako celé Západní Čechy a 21

22 také ničivě rozbombardována Američany. V roce 1953 se konalo plzeňské povstání jako protest a nesouhlas s měnovou reformou. Po 12 letech od skončení války se začaly stavět masivní sídlištní výstavby Doubravka, Slovany, Bory a Vinice.(3) Jako zbytek České Republiky se i západočeská metropole po roce 1989 začala vyvíjet ve velmi zajímavou cílovou destinaci cestovního ruchu. Pivovarnictví v Plzni se stává klíčovým produktem cestovního ruchu města Plzeň a má pozitivní vliv na vznik a vývoj všech vedlejších produktů cestovního ruchu v Plzni. Atraktivnost historických monumentů provázaná řadou kulturních akcí a mimořádným programem se stávají bezesporu pozitivním přínosem pro návštěvníky i domácí publikum Hlavní strategické cíle města Plzeň Dle koncepce rozvoje cestovního ruchu ve městě Plzeň jsou hlavní strategické cíle tyto: Zajištění funkčního řízení cestovního ruchu, které bude založeno na systematické spolupráci subjektů cestovního ruchu spolu s koordinací a marketingem aktivit cestovního ruchu Posílení marketingu destinace a nabídky produktů a služeb cestovního ruchu, což bude mít pozitivní dopad na zvýšení celkové návštěvnosti, posílení image města jakožto turistické destinace, potlačení vlivu sezónnosti a zvýšení průměrného počtu přenocování. Vize rozvoje cestovního ruchu v Plzni V koncepci rozvoje cestovního ruchu ve městě Plzeň jsou definovány tyto: Plzeň je v období moderní turistickou destinací městského typu: S rozvinutou infrastrukturou podporující klíčová marketingová témata: Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 a pivovarnictví S efektivní a jasnou strukturou řízení cestovního ruchu a systematickou a všestranně výhodnou funkční spoluprací všech subjektů a integrací aktivit v cestovním ruchu S pestrou a dynamicky se vyvíjející nabídkou akcí a produktů cestovního ruchu využívající moderní a osvědčené marketingové nástroje 22

Návštěvnické trasy Plzeňského Prazdroje Významné destinace cestovního ruchu v ČR

Návštěvnické trasy Plzeňského Prazdroje Významné destinace cestovního ruchu v ČR Návštěvnické trasy Plzeňského Prazdroje Významné destinace cestovního ruchu v ČR 15. 3. 2011 Hlásíme rekordní návštěvnost za rok 2010! V roce 2010 překročila poprvé návštěvnost všech turistických destinací

Více

OTEVŘETE SI PLZEŇ NABÍDKA PRO PARTNERY V CESTOVNÍM RUCHU 2016/2017

OTEVŘETE SI PLZEŇ NABÍDKA PRO PARTNERY V CESTOVNÍM RUCHU 2016/2017 OTEVŘETE SI PLZEŇ NABÍDKA PRO PARTNERY V CESTOVNÍM RUCHU 2016/2017 PRESTIŽNÍ PRŮVODCE LONELY PLANET ŘADÍ PLZEŇ MEZI TOP 10 EVROPSKÝCH DESTINACÍ PRO ROK 2014 Zuzana Koubíková, ředitelka organizace Plzeň

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2013

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2013 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2013 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 38101 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny Jan Vaic, člen komise Komise CR v Lounech Poradní orgán Rady Města Loun 6 členů, odborníků se zkušenostmi

Více

Marketing atraktivit Marketing dlouhodobě udržitelného rozvoje Marketing ubytovacích služeb. Marketing cestovních kanceláří

Marketing atraktivit Marketing dlouhodobě udržitelného rozvoje Marketing ubytovacích služeb. Marketing cestovních kanceláří Marketing atraktivit Vybrané aplikace marketingu cestovního ruchu: Marketing atraktivit Marketing destinací Marketing dlouhodobě udržitelného rozvoje Marketing ubytovacích služeb Marketing lodní a letecká

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Prezentace pro OKD a.s.

Prezentace pro OKD a.s. HORNICKÝ LANDEK Prezentace pro OKD a.s. OBSAH PREZENTACE 1. VÝCHODISKA 2. KONTEXT PROJEKTU 3. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 4. ÚSKALÍ A RIZIKA 5. PŘÍLEŽITOSTI 1 VÝCHODISKA I. Analýza současného stavu + KLADY Unikátnost

Více

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Základní informace o projektu Víte, že......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tělesa na Zemi?...vltavíny znali a používali lidé již v době kamenné?...vltavíny přiletěly

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

EXPOZICE GENERÁL LAUDON PREZENTACE PROJEKTU

EXPOZICE GENERÁL LAUDON PREZENTACE PROJEKTU EXPOZICE GENERÁL LAUDON PREZENTACE PROJEKTU ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE PROJEKTU Nevyužívané, nerekonstruované 3.NP v objektu na Masarykově nám. 45 v Novém Jičíně Riziko částečně chátrající kulturní památky na

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 381 01 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

Využívání jihočeských. rybníků k rekreačním. účelům. Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová. Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s.

Využívání jihočeských. rybníků k rekreačním. účelům. Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová. Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s. Využívání jihočeských rybníků k rekreačním účelům Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová Katedra regionálního managementu Ekonomická fakulta, JCU Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 8. 1. 2013

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 8. 1. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_16 Název materiálu: CESTOVNÍ RUCH Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace charakterizuje žákům podstatu a členění cestovního ruchu

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

TR Plzeňsko a Český les

TR Plzeňsko a Český les TR Plzeňsko a Český les Iveta Hennetmairová Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Iveta Hennetmairová, DiS. Dostupné

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

Magni Cesty s příběhem

Magni Cesty s příběhem Cesty s příběhem Magni Cesty s příběhem ROZVOJ POZNÁVACÍHO A KULTURNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU MĚST A REGIONŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ TURISTY HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Marek Toušek

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

Národní konference Venkov - Hospoda. 16.10.2014 Pavel Moulis

Národní konference Venkov - Hospoda. 16.10.2014 Pavel Moulis Národní konference Venkov - Hospoda 16.10.2014 Pavel Moulis HOSPODA - z historie Hospoda = pán domu Venkovské hospody neboli šenky jsou známy už z dob ranného středověku S rozvojem obchodu zájezdní hostince

Více

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Odbor cestovního ruchu bude v následujícím programovacím období realizovat v rámci IOP projekty zaměřené na kvalitu služeb v cestovním

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná byl schválen 22. 1. 2008 a aktualizován v roce 2011 zastupitelstvem v počtu

Více

www.praguecityline.cz Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Plzeň město piva

www.praguecityline.cz Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Plzeň město piva Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Plzeň město piva Tato trasa je publikována jako součást série bezbariérových tras Českou republikou, které jsou vhodné pro bezbariérové cestování Všechny publikované

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

cestujeme na vlastní pěst

cestujeme na vlastní pěst PLZEŇSKO na vlastní pěst turistický průvodce Jozef Petro cestujeme na vlastní pěst www.petro.cz Obsah Místo úvodu 2 Plzeň 3 VŠUDE DOBŘE, NA CESTÁCH NEJLÉPE www.petro.cz Místo úvodu Internet: www.turisturaj.cz

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice. Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o.

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice. Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o. Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o. Kde se krize objevila? vznik krize v USA 1. zmínka o krizi: Alan Greenspan (bývalý předseda Fedu) duben 2008

Více

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ MEMORANDUM Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj Management Contract Smlouva o řízení Česká republika Zpracoval Labartt Hospitality s.r.o. (Pouze pro určené

Více

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Vážení žadatelé, v oblasti cestovního ruchu, nastává jedinečná možnost, jak zrealizovat vaše vize na území Středočeského kraje. Dotace z EU Vám usnadní start

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

KRKONOŠE. Projekt všestranného rozvoje regionu

KRKONOŠE. Projekt všestranného rozvoje regionu KRKONOŠE 2020 Karkonosze Projekt všestranného rozvoje regionu Krkonoše včera a dnes Krkonoše jsou nejznámějším českým pohořím. Díky atraktivní přírodě a dobrým klimatickým podmínkám lákají dlouhodobě tisíce

Více

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism A. Vzhledem zejména k zhodnocení a porovnání připravovaných výstupů projektu NCR a projektu MAGNI, konkrétním

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Technika poskytování služeb cestovního ruchu Téma Ročník

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

KARLOVARSKÁ ASOCIACE KONGRESOVÉ TURISTIKY

KARLOVARSKÁ ASOCIACE KONGRESOVÉ TURISTIKY KARLOVARSKÁ ASOCIACE KONGRESOVÉ TURISTIKY Andrea Pfeffer-Ferklová GM GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary,a.s. Předsedkyně správní rady karlovarské KAKT DŮVODY VZNIKU Karlovy Vary jako známá a v poslední době

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Strategický plán města Olomouce. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán města Olomouce. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán města Olomouce Strategický plán města Olomouce byl schválen v prosinci 2007 zastupitelstvem města o počtu 45 členů, z toho bylo 10 žen tj. 22%. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického

Více

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu Kap 10-2003.qxd 10.1.2003 14:53 Page 213 213 Cestování součást moderního životního stylu Cestovní ruch se ve druhé polovině dvacátého století prosadil jako nejvýraznější společenský, kulturní i ekonomický

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Region soudržnosti NUTS II Střední Morava. Model IPRM a IPRÚ

Region soudržnosti NUTS II Střední Morava. Model IPRM a IPRÚ Region soudržnosti NUTS II Střední Morava Model IPRM a IPRÚ IPRM-integrovaný plán rozvoje města Východiska na úrovni EU a ČR - Legislativa pro období 2007-2013 důraz na integrovaný přístup a tlak velkých

Více

PŘESTAVBOVÁ A DOSTAVBOVÁ ÚZEMÍ VE MĚSTĚ

PŘESTAVBOVÁ A DOSTAVBOVÁ ÚZEMÍ VE MĚSTĚ PŘESTAVBOVÁ A DOSTAVBOVÁ ÚZEMÍ VE MĚ FINPEX PLZEŇ 12. 13. 10. 2010 1 USPOŘÁDÁNÍ MĚSTA NEÚMĚRNÝ ROZVOJ NA ZELENÉ LOUCE STAGNACE ROZVOJE VYVÁŽENÝ HARMONICKÝ ROZVOJ 2 CHARAKTER ZÁSTAVBY PROLUKY DOPLNĚNÍ ULIČNÍ

Více

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Statutární město Hradec Králové 10/2013-12/2014 Kralovehradecký kraj Společnost BAK stavební společnost, a.s. jako vedoucí sdružení se společností RenoArt s.r.o.

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Nová Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2014 2020 a návrhy aktuálních legislativních změn podporujících CR

Nová Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2014 2020 a návrhy aktuálních legislativních změn podporujících CR Nová Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2014 2020 a návrhy aktuálních legislativních změn podporujících CR II. Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech

Více

Cestovní ruch pro všechny, priorita EU. Ing. Zdenka Petrů, Katedra cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny, priorita EU. Ing. Zdenka Petrů, Katedra cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny, priorita EU Ing. Zdenka Petrů, Katedra cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny v materiálech EU Segmenty cestovního ruchu pro všechny Formy podpory rozvoje cestovního

Více

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších PRAHA Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších organizací a firem. Sídlí zde prezident republiky, vláda,

Více

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum Investiční Memorandum HOTEL ZÁMEK Vysoký Újezd 362/2 - Staré Město, 110 00 Praha 1 tel: +420 257 328 281 e-mail: info@svoboda-williams.com www.svoboda-williams.com Obsah Údaje o projektu 1 Investiční příležitost

Více

Statistika návštěvnosti za rok 2010 Ubytování roku 2010 nárůstu lůžkové kapacity 4 568 lůžek počet přenocování v roce 2010 vzrostl

Statistika návštěvnosti za rok 2010 Ubytování roku 2010 nárůstu lůžkové kapacity 4 568 lůžek počet přenocování v roce 2010 vzrostl Statistika návštěvnosti za rok 2010 Destinační management sleduje statistické ukazatele návštěvnosti již od roku 1994. Jedná se především o data týkající se počtu přenocování turistů, obsazenosti parkovišť,

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 Květen 2011 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Klášterec nad Ohří Kadaň

Klášterec nad Ohří Kadaň Klášterec nad Ohří Kadaň Úvodem Města Klášterec nad Ohří a Kadaň připravují pro návštěvníky regionu návštěvnickou kartu. Karta umožní volný vstup do řady turisticky atraktivních zařízení a poskytne slevy

Více

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Konference CESTOVNÍM RUCHEM K POZNÁVÁNÍ A PROSPERITĚ Valašské Meziříčí 24. 2. 2011 Centrála cestovního ruchu Východní

Více

INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU

INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU Příjmy z cestovního ruchu jsou vždy významnou složkou ekonomického fungování regionů, a proto se investice do cestovního ruchu (CR) vyplatí nejen krajům, ale i podnikatelským

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

CESKLAPES GEOTURISMUS. Průvodce geoturismu Práce geoprůvodce Geopark Železné hory. RNDr.Daniel Smutek. únor 2014

CESKLAPES GEOTURISMUS. Průvodce geoturismu Práce geoprůvodce Geopark Železné hory. RNDr.Daniel Smutek. únor 2014 CESKLAPES GEOTURISMUS Průvodce geoturismu Práce geoprůvodce Geopark Železné hory RNDr.Daniel Smutek únor 2014 GEOTURISMUS, GEOPARK obecné pojmy geoturismus a geopark nové výdobytky hospodářského odvětví

Více

Organizace a marketing turismu

Organizace a marketing turismu Organizace a marketing turismu září 2011 Ing. Šárka Tittelbachová Czech It -Institute for Stategic Studyies on Tourism, o.p.s. tittelbachova@czechit.cz Základní vymezení - pojmy Základní pojmy pro statistické

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY 2015 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova

Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova Konference Dopad finanční krize na rozvoj v ČR 4.prosince 2013 Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova Obsah 1. Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 2. Opatření III.1.3

Více

Trendy na straně domácí a zahraniční klientely. Ing. Rostislav Vondruška ČCCR - CzechTourism Hospitality & Tourism Summit Praha, 12.4.

Trendy na straně domácí a zahraniční klientely. Ing. Rostislav Vondruška ČCCR - CzechTourism Hospitality & Tourism Summit Praha, 12.4. Trendy na straně domácí a zahraniční klientely Ing. Rostislav Vondruška ČCCR - CzechTourism Hospitality & Tourism Summit Praha, 2.4.202 Světové trendy v cestovním ruchu 2 Trendy ve spotřebním chování /2

Více

Zeměpis PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY

Zeměpis PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY Zeměpis ročník TÉMA G5 Úvod do geografie Země jako vesmírné těleso Znázornění Země na mapách vymezí objekt studia geografie; rozdělí geografii jako vědu; zhodnotí význam geografie pro společnost; geografie

Více

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_126 Datum: 28.2.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_126 Datum: 28.2. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Ministerstvo pro místnm. programu rozvoje lidských zdrojů v cestovním m ruchu

Ministerstvo pro místnm. programu rozvoje lidských zdrojů v cestovním m ruchu m Seznámen mení s projekty Operačního programu rozvoje lidských zdrojů v cestovním m ruchu Konference Hospitality & Tourism Summit 29. 10. 2007-30. 10.2007 Evropský sociáln lní fond součást finančních

Více

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB BYLO ZALOŽENO ZA ÚČELEM ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ZNOVUOŽIVENÍ ÚZEMÍ NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY A EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB BYLO ZALOŽENO ZA ÚČELEM ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ZNOVUOŽIVENÍ ÚZEMÍ NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY A EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB BYLO ZALOŽENO ZA ÚČELEM ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ZNOVUOŽIVENÍ ÚZEMÍ NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY A EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EDUKATIVNÍ OSVĚTA, EXPOZICE PRŮMYSLU, PRŮMYSLOVÝCH

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

Kampaň na podporu českých hor. 3. 11. 2015 Ing. Markéta Vogelová _. v rámci projektu Česko naše destinace

Kampaň na podporu českých hor. 3. 11. 2015 Ing. Markéta Vogelová _. v rámci projektu Česko naše destinace Kampaň na podporu českých hor 3. 11. 2015 Ing. Markéta Vogelová _ v rámci projektu Česko naše destinace Projekt Česko naše destinace Cíle Marketingový: netradiční inspirace na expedici do destinací ČR

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ 1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ Splnění zvolených globálních a specifických cílů je podmíněno realizací řady aktivit. Jejich návrh je zpracován v následující kapitole, a to na 3 úrovních dle míry abstrakce/konkrétnosti:

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast rtd PS3: Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního průmyslu Ing. David Koppitz Zásadní problémy

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková Marketing venkovského cestovního ruchu Eva Šimková Obsah přednášky 1. Specifika šetrné turistiky 2. Současné trendy a vliv na marketing VCR 3. Marketing a marketingový mix VCR 4. Balíčkování služeb VCR

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI MARKETINGOVÝ PLÁN NA LÉTA 2011-1014 Počet stran: 14 1 OBSAH 1 PLÁN ČINNOSTI PRO CÍLOVÉ TRHY A DLE JEDNOTLIVÝCH SPEC. CÍLŮ... 3 2 HODNOCENÍ A MĚŘENÍ ÚSPĚŠNOSTI MARKETINGOVÉHO

Více

Zpráva o návštěvnosti radniční věže, procházkových okruhů a expozice Čarodějnické procesy v roce 2010

Zpráva o návštěvnosti radniční věže, procházkových okruhů a expozice Čarodějnické procesy v roce 2010 Zpráva o návštěvnosti radniční věže, procházkových okruhů a expozice Čarodějnické procesy v roce 2010 Obsah: 1. Zpráva o návštěvnosti radniční věže, procházkových okruhů a expozice Čarodějnické procesy

Více

Geoturismus jako forma rozvoje venkovských oblastí

Geoturismus jako forma rozvoje venkovských oblastí Geoturismus jako forma rozvoje venkovských oblastí Případová studie Chotěbořsko Mgr. Iveta Čtveráková iveta.ctverakova@natur.cuni.cz Seminář Venkov 2015 5. 2. 2015 Téma geoturismu v kontextu aktuálních

Více

Integrovaný plán rozvoje území

Integrovaný plán rozvoje území Integrovaný plán rozvoje území regionu soudržnosti Jihozápad SEMINÁŘ PRO ŽADATELE Plzeň a České Budějovice Základní informace o dokumentu Název: Integrovaný plán rozvoje území NUTS II Jihozápad (IPRÚ)

Více

YOUR INCOMING TOUR OPERATOR. True experts for the Pilsen region. nabídka programů a zážitků 2016-2017. pilsenjoy s.r.o.

YOUR INCOMING TOUR OPERATOR. True experts for the Pilsen region. nabídka programů a zážitků 2016-2017. pilsenjoy s.r.o. YOUR INCOMING TOUR OPERATOR True experts for the Pilsen region nabídka programů a zážitků 2016-2017 pilsenjoy s.r.o. Poznejte to nejlepší z Plzně během zážitkové prohlídky centra města. Projdete s námi

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí Tabulkové vyhodnocení vlivů opatření prioritních os 1, 2 a 3 na životní prostředí Tabulka se vztahuje ke kapitole 7.3. textu vyhodnocení, v němž jsou také podrobně popsány metody hodnocení. V rámci legendy

Více

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Setkání pracovníků CR, Dolní Kounice 29.-30. 10. 2009 Realizované projekty v rámci ROP NUTS II Jihovýchod (2007-2013) Kongresová, veletržní

Více