VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Kristýna Cirkovská. Bakalářská práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Kristýna Cirkovská. Bakalářská práce"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Kristýna Cirkovská Analýza předpokladů rozvoje cestovního ruchu ve vybrané lokalitě Bakalářská práce 2015

2 Analýza předpokladů rozvoje cestovního ruchu ve vybrané lokalitě Bakalářská práce Kristýna Cirkovská Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. Katedra cestovního ruchu Studijní obor: Management destinace cestovního ruchu Vedoucí bakalářské práce: Ing. Pavel Attl,Ph.D Datum odevzdání bakalářské práce: Praha 2015

3 Analysis of the requirements for the development of tourism in a selected area Bachelor s dissertation Kristýna Cirkovská The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Travel and Tourism Studies Major: Destination Management in the Travel and Tourism Industry Thesis Advisor: Ing. Pavel Attle, Ph.D. Date of Submission: Date of Thesis Defense: Praha 2015

4 Abstrakt CIRKOVSKA, K.; Analýza předpokladů rozvoje cestovního ruchu ve vybrané lokalitě, Bakalářská práce, Vysoká škola Hotelová v Praze 8 spol. s r.o., Praha 2015, 64 stran. Bakalářská práce s tématem analýza předpokladů rozvoje cestovního ruchu ve městě Plzeň. V teoretické části jsou vymezeny lokalizační, realizační a selektivní předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu. V analytické části jsou analyzovány vybrané předpoklady, přičemž je pozornost věnována kulturně municipálním atraktivitám, kde se dále hodnotí návštěvnost turistických cílů a vývoj návštěvnosti v posledních pěti letech. Z realizačních předpokladů práce hodnotí návštěvnost ubytovacích zařízení také v posledních pěti letech. Cílem práce je zanalyzovat předpoklady cestovního ruchu v Plzni a navrhnout vhodný nástroj pro udržitelný rozvoj cestovního ruchu. Cíl byl naplněn navržením VIPilsen Card. Klíčová slova: Analýza, funkčně-chronologická metoda, kulturně-municipální předpoklady, turistická karta Abstract Bachelor thesis topic analysis prerequisites for the development of tourism in Pilsen. In the theoretical part are defined localization, implementation and selective conditions for tourism development. In the analytical part are analyzed selected conditions, while attention is paid to municipal cultural attractions, where it is further evaluated traffic tourist destinations and development of attendance in the last five years. The realization of assumptions thesis evaluates traffic accommodation facilities in the last five years. The aim is to analyze the assumptions of tourism in Pilsen and propose a suitable tool for sustainable tourism development. Objective was filled proposing VIPilsen Card. Keywords:Tourist card, Analysis, functionally-chronological method, municipal cultural assumptions, tourist card

5 Poděkování Tímto bych ráda poděkovala Ing. Pavlovi Attlovi, Ph.D za cenné rady, připomínky a odbornou pomoc i inspiraci při vedení mé bakalářské práce.

6 Seznam použitých zkratek TIC-Turistické informační centrum CR Cestovní ruch PMHD-Plzeňská městská hromadná doprava MMR Ministerstvo pro místní rozvoj EHMK Evropské hlavní město kultury NPÚ Národní památkový ústav CHKO Chráněná krajinná oblasti HUZ- Hromadná ubytovací zařízení KRCRVP-Koncepce rozvoje cestovního ruchu v Plzni CK-Cestovní kancelář

7 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma analýza předpokladů rozvoje cestovního ruchu zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s paragrafem 47b zákona č.111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8,spol.s r.o. V dne.. Jméno a příjmení autora

8 Obsah Obsah Teoretická část Cestovní ruch Vybrané formy cestovního ruchu Vybrané druhy cestovního ruchu Předpoklady rozvoje cestovního ruchu Lokalizační předpoklady Selektivní předpoklady Realizační předpoklady Destinace cestovního ruchu Město Plzeň Hlavní strategické cíle města Plzeň Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období Analytická část Lokalizační předpoklady pro rozvoj CR ve městě Plzeň Kulturně-municipální předpoklady Žebříček nejnavštěvovanějších turistických cílů dle počtu návštěvníků v letech Nejnavštěvovanější turistické cíle v grafech Centrální instituce města Plzně Systém řízení cestovního ruchu v Plzeňském kraji Vybrané přírodní předpoklady rozvoje cestovního ruchu v Plzni Selektivní předpoklady rozvoje cestovního ruchu v Plzni Personální předpoklady rozvoje cestovního ruchu Realizační předpoklady Ubytovací zařízení Návštěvnost ubytovacích zařízení Stravovací zařízení Volnočasové aktivity Dopravní Infrastruktura Vzdálenost města od zahraničních měst Návrhová část

9 3.1 Turistická karta, uživatel, provozovatel, výhody TK Subjekty zařazené do turistické karty Jádro produktu turistické karty Možné financování turistické karty Kalkulace ceny turistické karty Návrh designu Závěr

10 Úvod Téma této práce jsem si vybrala na základě udělení titulu Evropské hlavní město kultury městu Plzeň pro rok Dalším podnětem byl zvyšující se zájem o toto město i rozsáhlá marketingová kampaň na podporu cestovního ruchu v Plzni. Zajímalo mě především,estli město Plzeň má předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu. Cílem této práce je analyzovat vybrané předpoklady rozvoje cestovního ruchu ve městě Plzeň a na základě toho navrhnout vhodný nástroj pro udržení rozvoje cestovního ruchu v Plzni. Stanovená hypotéza pro tuto práci H1: V Plzni existuje kvalitní infrastruktura cestovního ruchu. H2:Cestovní ruch v Plzni má stoupající tendenci. Metodika: Primární a sekundární zdroje sběru dat a funkčně-chronologická metoda. Na potvrzení, či vyvrácení této hypotézy jsem si stanovila hlavní otázku a podotázky: Má Plzeň předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu? Které atraktivity jsou nejnavštěvovanější v posledních pěti letech? Jak se vyvíjí návštěvnost těchto atraktivit? V teoretické části práce nejdříve vymezíme pojmy jako cestovní ruch, jeho druhy a formy, definujeme Mariotovu funkčně chronologickou metodu analyzování předpokladů rozvoje cestovního ruchu, se kterou budeme pracovat v analytické části práce. Vymezíme zde realizační, lokalizační a selektivní předpoklady. Jedna kapitola teoretické části je věnována historii města Plzeň, která je důležitá pro pochopení významu některých kulturně historických atraktivit, které jsou dále zkoumány v analytické části. Následuje přehled vizí města Plzeň a strategické cíle města z koncepce rozvoje cestovního ruchu ve městě Plzeň pro rok Z důvodu rozsahu práce a stanoveného cíle práce nejsou v analytické části analyzovány všechny předpoklady cestovního ruchu, ale jen ty nejdůležitější pro naplnění cíle práce. Detailně analyzovány budou kulturně-municipální předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu v Plzni, materiálně-technická základna cestovního ruchu, personální předpoklady a systém řízení cestovního ruchu v Plzni. V kapitole kulturně municipálních předpokladů je hodnocena návštěvnost turistických cílů a vývoj návštěvnosti podobně jako u ubytovacích 10

11 zařízení a to za období pěti let. Tato část práce je doplněna grafy a analyzuje vybrané předpoklady rozvoje cestovního ruchu v Plzni na základě získaných statistických dat. V předposlední části práci jsme dospěli k výsledku, že Plzeň má předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu ale neexistuje žádná komplexní produktová nabídka a proto jsme v návrhové části jako distribuční nástroj, který podpoří udržitelnost rozvoje cestovního ruchu v Plzni navrhly turistickou kartu, stručně ji charakterizovali, zmínili výhody turistické karty pro všechny jí využívající, tedy nabízející i poptávající subjekty a navrhli, jak by Plzeňská karta mohla vypadat, kdo by jí financoval a kdo provozoval, za kolik by se dala vytvořit a za kolik koupit. 11

12 1 Teoretická část 1.1 Cestovní ruch Cestovní ruch je socioekonomický jev, který má v dnešním světě stále větší význam. Obecně se podílí na tvorbě HDP, zaměstnanosti atd. Oficiální definici tohoto sociálně ekonomického jevu zavedla Světová organizace cestovního ruchu UNWTO, která definovala cestovní ruch jako,,činnost osoby cestující na přechodnou dobu do místa mimo její obvyklé prostředí a to na dobu kratší, než je stanovena, přičemž hlavní účel její cesty je jiný než vykonávání výdělečné činnosti v navštíveném místě. Přechodná doba pobytu v mezinárodním CR je stanovena na jeden rok, v domácím CR je tato přechodná doba pobytu stanovena na 6 měsíců. Místo mimo obvyklé prostředí mimo trvalé bydliště a také mimo místo trvalého bydliště, kde se však osoba zdržuje pravidelně to je například místo trvalého pracovního poměru. Je důležité si uvědomit, že výše uvedená definice nevyčleňuje z CR služební, obchodní a podobné cesty s pracovní motivací, které mají zdroj úhrady v pracovním poměru u zaměstnavatele v místě firmy či bydliště. Tímto je do definice zahrnut i obchodní a kongresový CR a další cesty s pracovní motivací.(nejdl, 2012 str. 15) Charakteristickými rysy cestovního ruchu jsou: změna místa pobytu, dočasný pobyt v místě, které není místem běžného životního prostředí účastníka, hlavní účel není výdělečná činnost v navštívené zemi, realizuje se ve volném čase účastníka Systém cestovního ruchu se skládá ze dvou subsystémů: Subjekt-účastník cestovního ruchu Objekt-vše co se může stát cílem, i důvodem změny místa pobytu a vše co umožňuje pobývat v místě přechodného pobytu Cestovní ruch se v literatuře rozděluje podle druhů a forem. Formy se klasifikují dle motivů k účasti na cestovním ruchu. Formou cestovního ruchu je rekreační cestovní ruch, kulturně poznávací cestovní ruch, zdravotně, dobrodružně, sportovně, lovecky a specificky orientovaný cestovní ruch aj. Pod každou formou cestovního ruchu si lze představit celý výčet konkrétních forem cestovního ruchu, které se neustále vytvářejí. 12

13 1.1.1 Vybrané formy cestovního ruchu Rekreační cestovní ruch Z pohledu vývoje cestovního ruchu se jedná o nejstarší a nejvíce rozšířenou formu cestovního ruchu. Fyzická a psychická regenerace je hlavním rysem této formy cestovního ruchu. V této formě jsou zahrnuty pobyty u moře, lázeňské pobyty a příměstské rekreace. Zde bych specifikovala příměstskou rekreaci jako formu cestovního ruchu, která probíhá v zázemí měst (rekreační zařízení, vodní parky, lesy, příměstské parky), které jsou využívány především pro svou dobrou dostupnost území městskou hromadnou dopravou, nebo jsou velmi dobře přístupné na kole či pěšky.(indrová,2009,s.18) Kulturní cestovní ruch Charakteristickým pro kulturní cestovní ruch je poznávání jiných kultur, jiných způsobů života, odlišností zvyků, tradic, náboženství atd. Formami kulturního cestovního ruchu jsou vzdělávací, náboženský a alternativní cestovní ruch (např. ekoagroturistika, agroturistika) Společensky orientovaný cestovní ruch V těchto formách cestovního ruchu jsou účastníci motivováni společenskými setkáními. Nerozšířenější formou je návštěva příbuzných a známých, při které se účastníci zajdou podívat např. na kulturní památku či výstavu atd. Sportovní cestovní ruch Dělí se na formy cestovního ruchu s aktivní účastí na sportovní činnosti a na pasivní účast na sportu. Aktivně orientovaný sportovní cestovní ruch je zaměřen na rekreace se sportovní náplní, které udržují a posilují zdraví. Jedná se o cykloturistiku, vysokohorskou turistiku, vodní turistiku, pěší turistiku atd. Pasivně orientovaný sportovní cestovní ruch je pasivní účast na sportovních akcích, které se konají mimo bydliště účastníka. Příkladem jsou cesty na olympijské hry, mistrovství světa atd. Ekonomicky orientovaný cestovní ruch V této kategorii jsou klíčové profesní aspekty motivace účastníka. Probíhá převážně v pracovním čase, přesto v sobě obsahuje i prvky cestovního ruchu realizovaného ve 13

14 volném čase. Jedná se o obchodní cestovní ruch, cestovní ruch veletrhů a výstav, kongresový cestovní ruch a v neposlední řadě incentivní cestovní ruch. Specificky orientovaný cestoví ruch Tato kategorie je vymezena na základě specifických motivů účastníka na cestovním ruchu. Formy se neustále rozšiřují, protože přibývá nových motivů k účasti na cestovního ruchu. Může se jednat o jakýkoliv specifický motiv např. touha po nákupech v určité zemi a nákupní cestovní ruch, nebo vojenský cestovní ruch atd. (Vystoupil,2006,s.23) Industriální cestovní ruch Novodobým fenoménem cestovního ruchu je industriální cestovní ruch. Jedná se o populární formu CR, jejímž jádrem jsou návštěvy průmyslových objektů, továrních hal, pivovarů atd. Tyto cíle nemusí být vždy historického charakteru, může se jednat i o moderní průmysl, tedy objekty, které jsou stále v provozu. Při této formě CR jsou využívány nejen historické dědictví, ale v souvislosti s novými trendy se stávají stále atraktivnější prohlídky fungujících továren, průmyslových závodů apod. tzv. Campany Visits. Většina společností si uvědomuje, jaký přínos pro image značky může být skutečnost, že se stanou součástí cestovního ruchu. Odvětví této industriální turistiky lze rozdělit na:,,heritage - Dědictví jako je například Pivovarské muzeum v Plzni,,Company Visits -současná výrobní sféra jako je například Bohemia Sekt Vybrané druhy cestovního ruchu Cestovní ruch dle původu účastníků Domácí cestovní ruch je definován jako pobyty a cestování občanů mimo místo jejich trvalého pobytu za účelem využití volného času, realizace obchodu nebo profesních povinností, nebo jiným účelem trvající maximálně jeden rok a realizovaném kompletně ve vlastním státě. Zahraniční cestovní ruch je charakteristický překročením státních hranic. Z pohledu státu se jedná o souhrn příjezdového a výjezdového cestovního ruchu. Příjezdový cestovní ruch je cestovní ruch do dané země, realizovaný obyvateli jiné země. Výjezdový cestovní ruch je 14

15 cestovní ruch obyvatel dané země cestujících do jiných zemí. Zde také musí platit doba kratší než jeden rok. Cestovní ruch dle počtu účastníků Dle počtu účastníků se dělí cestovní ruch na tři skupiny a to na individuální, kolektivní a masový cestovní ruch. Individuální cestovní ruch představuje cestování jednotlivců, malých skupin nebo rodin, kteří cestují samostatně. Nejedná se o organizované skupiny. Typické je chataření a chalupaření v objektech individuální rekreace. Kolektivní cestovní ruch je cestování a pobyt většího kolektivu, který je organizován. Masový cestovní ruch je opakem individuálního cestovního ruchu. Je typický masovou účastí účastníků cestovního ruchu. V tomto měřítku můžeme sledovat i negativní dopady na cílové prostředí masového cestovního ruchu. (Indrová,2004 s.22) Cestovní ruch dle věku účastníků Na základě věku účastníků se hovořilo o rozdělení na mládežnický a seniorský cestovní ruch. Toto dělení vzhledem k aktuální účasti na cestovním ruchu není rozhodující a vymezují se zde mnohem přesnější segmentace trhu účastníků. Cestovní ruch dle délky trvání Na základě délky pobytu účastníků dělíme na krátkodobý a dlouhodobý cestovní ruch. Délka trvání se určuje počtem přenocování v jednom místě a to konkrétně do 4 přenocování se jedná o krátkodobý cestovní ruch. Z čehož vyplývá, že do krátkodobého cestovního ruchu lze začlenit výletní cestovní ruch, víkendový cestovní ruch, tranzitní atd. Do dlouhodobého cestovního ruchu spadá lázeňský cestovní ruch a dovolené s více než 4 přenocováními.(vystoupil,2006 str.23) Cestovní ruch dle místa pobytu Protože každé středisko (destinace) cestovního ruchu se vyznačuje jiným zaměřením a nabízí jiný sortiment služeb, dělí se cestovní ruch dle místa pobytu na městský, venkovský a jiné. Zde si vymezíme pojem městský cestovní ruch. Městský cestovní ruch je jedním z nejrozšířenějších druhů cestovního ruchu. Hlavním motivem tohoto druhu cestovního ruchu je návštěva měst a jejich atraktivit. K tomuto motivu patří i využívání služeb v daném městě, které v některých případech mohou 15

16 samozřejmě tvořit i onen motiv k účasti. Má většinou krátkodobý charakter. Je koncentrován okolo známých památek, kterými je i motivován. Cestovní ruch dle způsobu ubytování Na základě výběru ubytovacích zařízení můžeme rozdělit na hotelový cestovní ruch a parahotelový cestovní ruch. Hotelový cestovní ruch je druhem cestovního ruchu kdy jsou účastníci ubytováni v hromadných ubytovacích zařízeních typu hotel (poskytuje ubytovací, stravovací a další služby a dle velikosti, kvality, rozsahu služeb a vybavenosti pokojů je klasifikován do pěti tříd hvězdiček).parahotelový cestovní ruch je například ubytování v kempu, chatce, apartmánu atd. Cestovní ruch dle způsobu organizace Organizovaný cestovní ruch je druhem cestovního ruchu, který pro účastníky zajišťuje cestovní kancelář či jiný podnikatelský subjekt. Neorganizovaný cestovní ruch je druhem cestovního ruchu, při kterém si účastník cestovního ruchu zajišťuje veškeré služby sám. 1.2 Předpoklady rozvoje cestovního ruchu Cestovní ruch,,základním předpokladem rozvoje cestovního ruchu je svoboda člověka cestovat. K dalším předpokladům patří volný čas a dostatek volných finančních prostředků (Jakubíková 2009, s 16) Mimo obecné předpoklady cestovního ruchu známe i specifické předpoklady cestovního ruchu, kterým se dále budeme věnovat. Definice předpokladů CR dle slovníku cestovního ruchu se jedná o,, Souhrn přírodních a antropogenních aspektů včetně jejich mnohoúrovňových vazeb, které vytvářejí předpoklady pro realizaci cestovního ruchu (Zelenka,2012, s 454) Mariotova funkčně chronologická metoda klasifikuje předpoklady cestovního ruchu na lokalizační, selektivní a realizační. Každý z těchto 3 základních skupin předpokladů rozvoje cestovního ruchu má jinou orientaci vazeb na své okolí, jiné prostorové umístění a jinou 16

17 funkci. Lokalizační, selektivní a realizační předpoklady rozvoje cestovního ruchu se podle Mariota dále rozdělují na: Lokalizační předpoklady Přírodní např. povrch, podnebí, krajina, přírodní atraktivity, vodstvo, fauna, flora, klima, osamělé skalní útvary, pohoří i roviny, národní parky, přírodní památky, sopky, erozní solitéry, vodní toky, jezera, vodopády, moře, oceány, řeky atd. Zelenka ve výkladovém slovníku cestovního ruchu definuje přírodní předpoklady cestovního ruchu jako :,,Krajinu s jejím reliéfem, přírodními zdroji, přírodními útvary a vodstvem.mariot v geografii cestovného ruchu uvádí detailní postup pro hodnocení potenciálu přírodních předpokladů cestovního ruchu. Například se zabývá rozlohou zelených ploch, počtem slunečných dní v roce, průměrnou teplotou, možnostmi využití přírodních atraktivit v závislosti na jednotlivých zmíněných faktorech, výskyt zvířat, rostlin atd. Při vytváření funkčně chronologické metody použil skutečně soubor všeho vyskytujícího se v destinaci a na základě detailně propracovaných kritérií a pečlivě promyšlené bodové škály hodnocení jednotlivých předpokladů vytvořil způsob hodnocení potenciálu cestovního ruchu v destinaci. Kulturně-municipální (antropogenní) atraktivity vytvořené činností člověka související s historickým vývojem území. Tyto mohou být vytvořeny organizovanou, nebo neorganizovanou činností lidí zaměřenou na motivaci poptávky v cestovním ruchu, také atraktivity související a s běžnými činnostmi rezidentů, které plní, nebo v minulosti plnily různé funkce pro místní obyvatele. Také kulturní dědictví:,,stavby a skupiny staveb všeobecné hodnoty z historického, estetického, etnologického a antropologického pohledu (Zelenka, 2012, s 293)Jsou to např. architektonické památky, muzea, městské památkové rezervace, architektury, artefakty, stálé akce jako jarmarky, poutě, karnevaly, zámky, hrady zříceniny, galerie, archeologické oblasti, technické památky, lidová architektura, významné parky - struktura státních, regionálních a místních společností, systém řízení cestovního ruchu v kraji či městě Selektivní předpoklady Politické- předpokládaná vnitropolitická stabilita, politicky stabilní země je taková země kde není riziko vypuknutí války v době pobytu, země kde jsou otevřené státní hranice pro 17

18 cestu zpět, bezpečnostní situace a výskyt demonstrací, revolucí a dalších převratům, války, terorismus, rasismus, únosy a jiné Demografické-Věková struktura obyvatelstva, průměrný věk obyvatel destinace, hustota zalidnění, počet obyvatel, etnická struktura, dělení podle pohlaví a věku Personální Odborná kvalifikace vedení a zaměstnanců subjektů cestovního ruchu, profesionalita ve službách managementu, řízenost subjektů v destinaci, Tourism learning area a jiné Administrativní Vízová politika, vízové styky a vstupní i výstupní poodmínky, schengenský prostor, clo, vymezená území pro možnost pohybu Ekologické - situace životního prostředí, vývoj životního prostředí, příčiny situace životního prostředí, dlouhodobá situace a očekávaný vývoj Socio-ekonomické- např. vzdělanost, sociální příslušnost, průměrný příjem na člena rodiny, počet a struktura členů domácností, ekonomické aktivity, počet dopravních prostředků, počet objektů individuální rekreace a obecná mentalita, vzdělání, náboženství Urbanizační rozloha, hustota a velikost sídel, fond bytové výstavby, zástavba sídel, zhodnocení destinace na základě údajů o koncentraci rodinných domů, panelových domů a jiných staveb na kilometru čtverečním Realizační předpoklady Komunikační sítˇ dostupnost-možnost poskytovat určitou službu nebo možnost využít službu- dopravní dostupnost v kombinaci s časovou dostupností v otevírací době. Dále např. hustota a kvalita dopravní sítě, dostupná a bezpečná doprava, pravidelné lety, integrovaná městská doprava, mezinárodní železniční tratě, vodní cesty, cyklistické stezky Materiálně technické- Vybavenost území souhrnem hmotných prostředků sloužícím k realizaci účasti na cestovním ruchu a k vytváření a vykonávání služeb cestovního ruchu pro účastníky cestovního ruchu např. směnárny, letiště, letištní terminály, terminály, nádraží, dopravní cesty a infrastruktura, stravovací, ubytovací, kulturní, sportovní a další zařízení, jako nemocnice atd. A také všechna zařízení, která uspokojují potřeby a přání 18

19 účastníků cestovního ruchu. Kvalita infrastruktury cestovního ruchu má zásadní vliv na prožitek účastníka, který je sice primárně motivován atraktivitami cestovního ruchu, ale po dobu svého pobytu potřebuje čerpat služby provázané s kultivovaným pobytem v okolí těchto atraktivit (Zelenka s. 477) 1.3 Destinace cestovního ruchu V literatuře existuje mnoho definic destinace, lze ji definovat mnoha způsoby. Obecně známá a často používaná definice od Thomase Biegra:,,Destinace je geografický prostor, který si konkrétní návštěvník vybírá jako cíl své cesty. Obsahuje pro pobyt všechna nezbytná zařízení pro bydlení, stravování, zábavu a další aktivity. Tím se stává jednotkou soutěže v příjezdovém cestovním ruchu, která musí být řízena jako strategická obchodní jednotka Pro návštěvníka může být destinací hotelový resort, určité místo, město, země, region anebo světadíl. Zdrojová země a její vzdálenost určuje velikost rozlohy destinace, do které osoba cestuje. Destinace je vždy místo s výskytem určitých atraktivit, ohraničené přírodními tedy geologickými nebo politickými hranicemi. Může být rovněž chápána jako přirozený celek s unikátními vlastnostmi, kterými se odlišuje od jiných destinací.(nejdl,2011 str.48) D.Buhalis charakterizuje destinaci v jeho teorii,,šest a Attractions (atraktivity) primární nabídka destinace Amenties(vybavenost) infrastruktura cestovního ruchu Available packals (dostupné balíčky) existence produktových balíčků Accessibility (dostupnost) všeobecná infrastruktura Ancillary services(doplňkové služby)služby, které vyžívají místní obyvatelé.jedná se o zdravotnická zařízení, poštovní služby atd. Activities(aktivity)všechny možné aktivity 19

20 Atraktivita cestovního ruchu je zajímavá součást přírody a přírodní podmínky (krajinná scenérie, klima, moře, jeskyně, vodopády, gejzíry)sportovní, kulturní nebo společenský objekt, kulturní, společenská nebo jiná událost, přitahující účastníky cestovního ruchu. Lze je dělit na přírodní a kulturní atraktivity (často vytvářejí celek kulturní krajiny, nebo technické atraktivity) na hmotné (přírodní úkazy, historické objekty) a nehmotné (genius loci, společenské události, životní styl, lidové tance)na atraktivity mezinárodního, národního a místního významu.(zelenka str. 48) 1.4 Město Plzeň Město Plzeň má velmi dlouhou a obsahově bohatou historii, která velmi zajímavá pro návštěvníky a proto jí bude věnována jedna podkapitola. Český král Václav II. založil toto město na soutoku řek Úhlavy, Mže, Radbuzy a Úslavy v roce V té době byla velmi významná obchodní stezka spojující Prahu, Řezno a Norimberk a proto v tomto místě vyrostla Plzeň. Důležitost Plzně v té době dokazuje to, že Plzeň na základě práva Norimberského využívala Práva Starého města Pražského. V roce 1320 označil Jan Lucemburský město jako nezcizitelné město. V druhé polovině 14. století se Plzeň stává velmi dobře chráněnou i zásobovanou pro případ války. Vzniká obrana města a to zděné opevnění rozšířené o další obranné prvky a opevněné předbrání spolu s vodním příkopem. Počátkem 15. století byla v Plzni výrazně zastoupena nadnárodní skupina Němců a Židů. V průběhu husitských válek byla čtyřikrát dobývána husity a to i Janem Žižkou z Trocnova. Plzeň se vždy hrdě ubránila a ani jednomu z útoků nepodlehla. Dalším významným rokem, byl rok 1498, kdy byla v Plzni vytištěna Kronika Trojánka(2) Kronika Trojanská je první vytištěná česká kniha v první a jediné české tiskárně té doby, která sídlila v domě na rohu dnešní Bezručovy a Smetanovy ulice v Plzni. V té době bylo majetkem města 18 rybníků, což znamenalo vznik plzeňského rybníkářství. V roce 1600 přesídlil Rudolf II. svůj dvůr z Prahy do Plzně a tak se Plzeň stala hlavním královským městem. V císařském domě, tedy, v domě kde císař žil se dnes nachází turistické informační 20

21 centrum. V roce 1618 na počátku třicetileté války během stavovského povstání byla Plzeň dobyta stavovským vojskem. Vojsko vedl generál hrabě Arnošt z Mansfeldu. Vojáci se ve městě zdrželi dva až tři roky, čímž Mensfeld zabránil plenění města, ale absolutně finančně i hospodářsky vyčerpal město. Aktivně nechával modernizovat hradby města včetně strategických plánů výstavby podzemí atd., aby ubránil město před těmi, kteří ho chtěli dobýt zpět. Obecně Arnošt z Mensfeldu a jeho opravy města jsou vděčným a často publikovaným tématem v odborné literatuře. Další historicky zajímavý rok 1683 založení císařskokrálovského pěšího pluku číslo 35, známým názvem Leopolda I. jako pětatřicátníci. Známé a historicky významné osoby té doby, které navštívili Plzeň, jsou Albrecht z Valdštejna a o sto let později Alexandr Vasiljevič Surunov. V Plzni byl také v roce 1695 popraven Jan Sladký Kozina, a to za vedení chodské rebelie. Albrecht z Valdštejna těsně před svou smrtí během třicetileté války cestoval do Chebu a přenocoval v Scriboniovském domě. Alexandr Vasiljevic Suvorov proslulý ruský generál se v Plzni zdržel při návratu z tažení proti Napoleonovi. Tím se dostáváme do nové doby, nové Éry města Plzně kdy hradby ustupují a intenzivně sílí obrozenecké vlivy, v jejichž důsledku bylo založení prvního kamenného divadla a jeho pojmenování po Josefu Kajetánu Tylovi konkrétně v roce Už od samého počátku města byl kompletní rozvoj města pozitivně ovlivněn jeho geografickou polohou mezi zemskými hranicemi a Prahou a proto byl i ekonomický rozvoj velmi rychlý. Dlouhou dobu patřila Plzeň k nejvýznamnějším a nejbohatším městům království.(2) V roce 1860 byla vybudována železniční trať Praha- Plzeň, která později vedla do Domažlic a Norimberku. Na přelomu 18. a 19. století můžeme sledovat výrazný rozvoj průmyslu. Klíčová byla keramická výroba a koželužství, populární Měšťanský pivovar, potravinářská výroba. Dále se rozvíjel strojírenský průmysl např. Plzeňské Škodové závody. Velký rozvoj papírenského, chemického, železářského, hutního i spotřebního průmyslu. V době protektorátu vyráběly v Plzeňské Škodovce zbraně pro Německou armádu, a proto se se tento tovární komplex stal cílem strategického bombardování Spojenecké armády celkem dvanáctkrát a nenávratně bylo zničeno mnoho kulturního dědictví v tomto městě. V noci , kdy už bylo o vítězství války rozhodnut, byla Plzeň rozbombardovaná nejhůře. Následky tohoto posledního bombardování pro místní obyvatele a pro město byly ze všech nejničivější. Zároveň to bylo paradoxem, protože Plzeň byla osvobozena Američany stejně jako celé Západní Čechy a 21

22 také ničivě rozbombardována Američany. V roce 1953 se konalo plzeňské povstání jako protest a nesouhlas s měnovou reformou. Po 12 letech od skončení války se začaly stavět masivní sídlištní výstavby Doubravka, Slovany, Bory a Vinice.(3) Jako zbytek České Republiky se i západočeská metropole po roce 1989 začala vyvíjet ve velmi zajímavou cílovou destinaci cestovního ruchu. Pivovarnictví v Plzni se stává klíčovým produktem cestovního ruchu města Plzeň a má pozitivní vliv na vznik a vývoj všech vedlejších produktů cestovního ruchu v Plzni. Atraktivnost historických monumentů provázaná řadou kulturních akcí a mimořádným programem se stávají bezesporu pozitivním přínosem pro návštěvníky i domácí publikum Hlavní strategické cíle města Plzeň Dle koncepce rozvoje cestovního ruchu ve městě Plzeň jsou hlavní strategické cíle tyto: Zajištění funkčního řízení cestovního ruchu, které bude založeno na systematické spolupráci subjektů cestovního ruchu spolu s koordinací a marketingem aktivit cestovního ruchu Posílení marketingu destinace a nabídky produktů a služeb cestovního ruchu, což bude mít pozitivní dopad na zvýšení celkové návštěvnosti, posílení image města jakožto turistické destinace, potlačení vlivu sezónnosti a zvýšení průměrného počtu přenocování. Vize rozvoje cestovního ruchu v Plzni V koncepci rozvoje cestovního ruchu ve městě Plzeň jsou definovány tyto: Plzeň je v období moderní turistickou destinací městského typu: S rozvinutou infrastrukturou podporující klíčová marketingová témata: Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 a pivovarnictví S efektivní a jasnou strukturou řízení cestovního ruchu a systematickou a všestranně výhodnou funkční spoluprací všech subjektů a integrací aktivit v cestovním ruchu S pestrou a dynamicky se vyvíjející nabídkou akcí a produktů cestovního ruchu využívající moderní a osvědčené marketingové nástroje 22

Návštěvnické trasy Plzeňského Prazdroje Významné destinace cestovního ruchu v ČR

Návštěvnické trasy Plzeňského Prazdroje Významné destinace cestovního ruchu v ČR Návštěvnické trasy Plzeňského Prazdroje Významné destinace cestovního ruchu v ČR 15. 3. 2011 Hlásíme rekordní návštěvnost za rok 2010! V roce 2010 překročila poprvé návštěvnost všech turistických destinací

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ MEMORANDUM Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj Management Contract Smlouva o řízení Česká republika Zpracoval Labartt Hospitality s.r.o. (Pouze pro určené

Více

cestujeme na vlastní pěst

cestujeme na vlastní pěst PLZEŇSKO na vlastní pěst turistický průvodce Jozef Petro cestujeme na vlastní pěst www.petro.cz Obsah Místo úvodu 2 Plzeň 3 VŠUDE DOBŘE, NA CESTÁCH NEJLÉPE www.petro.cz Místo úvodu Internet: www.turisturaj.cz

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu Kap 10-2003.qxd 10.1.2003 14:53 Page 213 213 Cestování součást moderního životního stylu Cestovní ruch se ve druhé polovině dvacátého století prosadil jako nejvýraznější společenský, kulturní i ekonomický

Více

Integrovaný plán rozvoje území

Integrovaný plán rozvoje území Integrovaný plán rozvoje území regionu soudržnosti Jihozápad SEMINÁŘ PRO ŽADATELE Plzeň a České Budějovice Základní informace o dokumentu Název: Integrovaný plán rozvoje území NUTS II Jihozápad (IPRÚ)

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI MARKETINGOVÝ PLÁN NA LÉTA 2011-1014 Počet stran: 14 1 OBSAH 1 PLÁN ČINNOSTI PRO CÍLOVÉ TRHY A DLE JEDNOTLIVÝCH SPEC. CÍLŮ... 3 2 HODNOCENÍ A MĚŘENÍ ÚSPĚŠNOSTI MARKETINGOVÉHO

Více

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny Jan Vaic, člen komise Komise CR v Lounech Poradní orgán Rady Města Loun 6 členů, odborníků se zkušenostmi

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Odbor cestovního ruchu bude v následujícím programovacím období realizovat v rámci IOP projekty zaměřené na kvalitu služeb v cestovním

Více

POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU

POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU (STATISTIKY A TRENDY V INDUSTRIÁLNÍ TURISTICE) 1 TECHNICKÁ PAMÁTKA JE.. Stavba, technické zařízení nebo technické řešení jedinečné nebo zajímavé

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

SSOŠ Prima s.r.o. Zeměpis cestovního ruchu pro 1. ročník 2. tématický celek: Všeobecné základy zeměpisu cestovního ruchu

SSOŠ Prima s.r.o. Zeměpis cestovního ruchu pro 1. ročník 2. tématický celek: Všeobecné základy zeměpisu cestovního ruchu 2. tématický celek: Všeobecné základy zeměpisu cestovního ruchu Kapitola 5 Geografie zeměpis Jeden z nejstarších vědních oborů v historii lidstva, který studuje současně jevy a procesy fyzickogeografické

Více

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Konference CESTOVNÍM RUCHEM K POZNÁVÁNÍ A PROSPERITĚ Valašské Meziříčí 24. 2. 2011 Centrála cestovního ruchu Východní

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Strategický plán města Olomouce. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán města Olomouce. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán města Olomouce Strategický plán města Olomouce byl schválen v prosinci 2007 zastupitelstvem města o počtu 45 členů, z toho bylo 10 žen tj. 22%. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického

Více

Analýza přínosů cestovního ruchu a strategie rozvoje cestovního ruchu v Českém Krumlově

Analýza přínosů cestovního ruchu a strategie rozvoje cestovního ruchu v Českém Krumlově Analýza přínosů cestovního ruchu a strategie rozvoje cestovního ruchu v Českém Krumlově Závěry k 1. etapě projektu analytická část (údaje platné k 30. červnu 2015) Zadavatelé: Zpracovatel: Řešitelský tým:

Více

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková Marketing venkovského cestovního ruchu Eva Šimková Obsah přednášky 1. Specifika šetrné turistiky 2. Současné trendy a vliv na marketing VCR 3. Marketing a marketingový mix VCR 4. Balíčkování služeb VCR

Více

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 8. 1. 2013

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 8. 1. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_16 Název materiálu: CESTOVNÍ RUCH Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace charakterizuje žákům podstatu a členění cestovního ruchu

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism A. Vzhledem zejména k zhodnocení a porovnání připravovaných výstupů projektu NCR a projektu MAGNI, konkrétním

Více

Geoturismus jako forma rozvoje venkovských oblastí

Geoturismus jako forma rozvoje venkovských oblastí Geoturismus jako forma rozvoje venkovských oblastí Případová studie Chotěbořsko Mgr. Iveta Čtveráková iveta.ctverakova@natur.cuni.cz Seminář Venkov 2015 5. 2. 2015 Téma geoturismu v kontextu aktuálních

Více

Statistika návštěvnosti za rok 2010 Ubytování roku 2010 nárůstu lůžkové kapacity 4 568 lůžek počet přenocování v roce 2010 vzrostl

Statistika návštěvnosti za rok 2010 Ubytování roku 2010 nárůstu lůžkové kapacity 4 568 lůžek počet přenocování v roce 2010 vzrostl Statistika návštěvnosti za rok 2010 Destinační management sleduje statistické ukazatele návštěvnosti již od roku 1994. Jedná se především o data týkající se počtu přenocování turistů, obsazenosti parkovišť,

Více

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ CESTOVNÍ RUCH A AGROTURISTIKA

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ CESTOVNÍ RUCH A AGROTURISTIKA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ Typy, definice, základní pojmy CESTOVNÍ RUCH A AGROTURISTIKA /typy, definice, základní pojmy/ CESTOVNÍ RUCH Cestovní ruch: definice Typy, Cestovní definice, ruch:

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 TRAVEL, LEISURE AND TOURISM Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 červen 2010 prezentace 12.7.2010 ADVISORY Cíle

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

Poptávka a mezinárodní cestovní ruch. Blok č. 2

Poptávka a mezinárodní cestovní ruch. Blok č. 2 Poptávka a mezinárodní cestovní ruch Blok č. 2 Prostorový model (Mariot) Lokalizační a selektivní předpoklady tvoří v prostoru 2 póly rozdílného (protikladného) charakteru L S Realizační faktory umožňují

Více

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o. Kde se krize objevila? vznik krize v USA 1. zmínka o krizi: Alan Greenspan (bývalý předseda Fedu) duben 2008

Více

Magni Cesty s příběhem

Magni Cesty s příběhem Cesty s příběhem Magni Cesty s příběhem ROZVOJ POZNÁVACÍHO A KULTURNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU MĚST A REGIONŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ TURISTY HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Marek Toušek

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko NÁVRHOVÁ ČÁST Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email: anna.bartosova@cpkp.cz

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

KARLOVARSKÁ ASOCIACE KONGRESOVÉ TURISTIKY

KARLOVARSKÁ ASOCIACE KONGRESOVÉ TURISTIKY KARLOVARSKÁ ASOCIACE KONGRESOVÉ TURISTIKY Andrea Pfeffer-Ferklová GM GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary,a.s. Předsedkyně správní rady karlovarské KAKT DŮVODY VZNIKU Karlovy Vary jako známá a v poslední době

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Setkání pracovníků CR, Dolní Kounice 29.-30. 10. 2009 Realizované projekty v rámci ROP NUTS II Jihovýchod (2007-2013) Kongresová, veletržní

Více

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Západní Čechy Učební pomůcky:

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Západní Čechy Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_31 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Projekt. Svatostánek českého vinařství. cestovní ruch v Litoměřicích a na Litoměřicku

Projekt. Svatostánek českého vinařství. cestovní ruch v Litoměřicích a na Litoměřicku Projekt Svatostánek českého vinařství a cestovní ruch v Litoměřicích a na Litoměřicku Svatostánek českého vinařství Číslo operačního programu: CZ.1.09 Název operačního programu: ROP NUTS II Severozápad

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

ANALYTICKÁ ČÁST. SWOT analýza Integrované strategie rozvoje regionu Zábřežsko

ANALYTICKÁ ČÁST. SWOT analýza Integrované strategie rozvoje regionu Zábřežsko ANALYTICKÁ ČÁST SWOT analýza Integrované strategie rozvoje Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email:

Více

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě ukazatel není veřejný vodovod i v části obce veřejná kanalizace i v části obce ČOV i pro část obce veřejná kanalizace dešťová i v části obce plynovod

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_132 Datum: 2.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_132 Datum: 2.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí Tabulkové vyhodnocení vlivů opatření prioritních os 1, 2 a 3 na životní prostředí Tabulka se vztahuje ke kapitole 7.3. textu vyhodnocení, v němž jsou také podrobně popsány metody hodnocení. V rámci legendy

Více

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Datum: březen 2013 Číslo projektu:

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

SLUŽBY PRO ÚČASTNÍKY VENKOVSKÉHO CESTOVNÍHO RUCHU. Mgr. Królová Klára

SLUŽBY PRO ÚČASTNÍKY VENKOVSKÉHO CESTOVNÍHO RUCHU. Mgr. Królová Klára SLUŽBY PRO ÚČASTNÍKY VENKOVSKÉHO CESTOVNÍHO RUCHU Mgr. Królová Klára Definice základních pojmů Služba je jakákoliv činnost nebo výhoda, kterou jedna strana může nabídnout druhé straně, je v zásadě nehmotná

Více

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE STAVBA ROKU 2011 Královéhradeckého kraje STAVBA ROKU 2011 Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov Autor architektonického

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Ministerstvo pro místnm. programu rozvoje lidských zdrojů v cestovním m ruchu

Ministerstvo pro místnm. programu rozvoje lidských zdrojů v cestovním m ruchu m Seznámen mení s projekty Operačního programu rozvoje lidských zdrojů v cestovním m ruchu Konference Hospitality & Tourism Summit 29. 10. 2007-30. 10.2007 Evropský sociáln lní fond součást finančních

Více

Úloha města Brna v rozvoji regionu

Úloha města Brna v rozvoji regionu Úloha města Brna v rozvoji regionu Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně 1. 11. 2010 Marie ZEZŮLKOVÁ Kancelář strategie města VÝHODY MĚSTA BRNA Univerzitní a veletržní město Příznivá

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 6. 4. 2014 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: III/2 - Inovace

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Geografie cestovního ruchu

Geografie cestovního ruchu Geografie cestovního ruchu Teoretická východiska čas: 9-10 Zahraniční návštěvníci v době krize čas: 9-10 Případová studie ze zahraničí bavorský lázeňský trojúhelník - čas: 10-11 Lázeňský cestovní ruch

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1) Úvod do oblasti dotací 2) Programy na podporu rozvoje cestovního ruchu I. Regionální operační program NUTS II SV

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová

LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová Lokalizační faktory rozhodují o konkrétní lokalizaci, o funkčním vyuţití konkrétní oblasti cestovním ruchem z hlediska přírodních moţností nebo z

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-205 Srpen 204 / Jan Tuček / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. pololetí 204 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků a jejich

Více

Základní teoretická východiska

Základní teoretická východiska Rozvoj venkova Základní teoretická východiska Roztříštěná politika vůči rozvoji venkova (oddělení zemědělské a regionální politiky) Dříve základna pro zemědělský sektor Dříve vysoká zaměstnanost v zemědělství

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I. CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Nové Město nad Metují I. KONTAKT Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz VIZE Chci žít v místě, kde

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

Výzkum mezi návštěvníky města Plzně

Výzkum mezi návštěvníky města Plzně Výzkum mezi návštěvníky města Plzně Závěrečná zpráva Září 0 Obsah 6 Pozadí a cíle výzkumu, Metodologie Hlavní zjištění z výzkumu 6 Detailní výsledky Struktura návštěvníků 8 Vnímání města Plzně 7 Důvody

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/10 SWOT ANALÝZA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/10 SWOT ANALÝZA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/10 Obsah 1 ÚVOD...3 2 PRIORITNÍCH OBLASTÍ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ... 4 2.1 Infrastruktura, životní prostředí a bezpečnost obyvatel... 4 2.1.1 Silné stránky...4 2.1.2

Více

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO SWOT ANALÝZA Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby základní občanská vybavenost města Uničova na dobré úrovni (obec s rozšířenou působností, obchody,

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Pohlednicový pohled na město Český Krumlov. 2 HISTORIE MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV Jméno města Krumlov je odvozováno z německého výrazu "Krumme Aue", který je překládán

Více

Hostětín. Udržitelný rozvoj v cestovním ruchu. ZO ČSOP Veronica Brno, Hostětín. Zelená inspirace z Bílých Karpat

Hostětín. Udržitelný rozvoj v cestovním ruchu. ZO ČSOP Veronica Brno, Hostětín. Zelená inspirace z Bílých Karpat Hostětín Zelená inspirace z Bílých Karpat Udržitelný rozvoj v cestovním ruchu ZO ČSOP Veronica Brno, Hostětín Udržitelný rozvoj cestovního ruchu Ekonomické přínosy Udržitelnost Ekologické přínosy Sociální

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ 1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ Splnění zvolených globálních a specifických cílů je podmíněno realizací řady aktivit. Jejich návrh je zpracován v následující kapitole, a to na 3 úrovních dle míry abstrakce/konkrétnosti:

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Zeměpis PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY

Zeměpis PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY Zeměpis ročník TÉMA G5 Úvod do geografie Země jako vesmírné těleso Znázornění Země na mapách vymezí objekt studia geografie; rozdělí geografii jako vědu; zhodnotí význam geografie pro společnost; geografie

Více

Staráme se o investice a finance těch nejúspěšnějších a nejnáročnějších, máme individuální a komfortní přístup ke klientům

Staráme se o investice a finance těch nejúspěšnějších a nejnáročnějších, máme individuální a komfortní přístup ke klientům Kdo jsme Lloyds Carl Capital Co. Ltd. je investiční a developerská společnost. Zaměřujeme se na kompletní proces výstavby, akvizici pozemku, vyřízení povolení, zajištění financování, řízení projektu, až

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2008 1. ZOO Praha 1,3 milionu (2.) 2. Pražský hrad 1,21milionu (1.) 3. Aquapalace Praha 760 tisíc

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012 Tabulky: Tabulka 1: Vysočina - ubytovací kapacity... 3 Tabulka 2: Hromadná ubytovací zařízení - Kraje 212... 4 Tabulka 3: Počet hostů - Vysočina... 4 Tabulka 4: Počet hostů - Kraje... 6 Tabulka 5: Hosté

Více

Rekreační možnosti a zatížení CHKO Pálava. Křtiny, 5. - 6. 5. 2010

Rekreační možnosti a zatížení CHKO Pálava. Křtiny, 5. - 6. 5. 2010 Křtiny, 5. - 6. 5. 2010 P - rozloha 83,3 km 2 - vyhlášena 19. 3. 1976 - na území CHKO je 10 obcí - zasahuje na 11 katastrálních území - sídlem Správy je Mikulov na Moravě - posláním je ochrana přírody

Více

Statistické šetření organizátorů KIT akcí segmentu cestovního ruchu a poskytovatelů prostor pro KIT akce segmentu cestovního ruchu

Statistické šetření organizátorů KIT akcí segmentu cestovního ruchu a poskytovatelů prostor pro KIT akce segmentu cestovního ruchu Statistické šetření organizátorů KIT akcí segmentu cestovního ruchu a poskytovatelů prostor pro KIT akce segmentu cestovního ruchu Závěrečná prezentace 17. 3. 2015 ppm factum research Program - struktura

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Zpráva o činnosti Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Informace o provozu: v roce 2014 Středisko ekologické výchovy Český ráj zahájilo provoz informačního střediska (dále jen IS) ke dni 1. 8.

Více