Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Pastýři pospíchali a nalezli Marii a Josefa a děťátko položené v j eslích. E vang elij ní Časopis př e r ov sk éh o děk an á t u B etlém ob sahu j e vš echno, co j e potřeb a, j e opravdový, prostě fu ng u j e. K dežto ten m ů j B etlém m i pů sob í potíže. A le nem ů žu přij ít na to, kde j e chy b a. U ž několik let se ho snažím zdokonalovat: na každé Vánoce něj aká novinka. K rom ě fig u rek j sou zde b etlém ské dom y, živé květiny, m ech, hory, světla, m rkaj ící hvězda. Mám doj em, že ty to vš echny doplň ky se rozrů staj í, ale děťátko se zm enš u j e. K de j e chy b a, j aká j e příč ina této poru chy. Po dů kladném pozorování j sem j i ob j evil b y l to b olestný ob j ev. T o neb y l vadný m ů j B etlém, chy b a b y la u vnitř. Přiš el ke m ně znám ý, který m ěl velký prob lém. R y chle j sem se ho zb avil hodil j sem m u několik zb ožných m y š lenek. Potřeb oval přítele a naš el poradce. Prostě j sem nem ěl č as. Prosinec 1999 Číslo 9 R oč n ík 5 Co to jsou Vánoce a proč stav í m e B etl é m y o tom na straně 2 a 3 V ú stavě j sem navš tívil b ab ič ku a přinesl j i něj aký dárek. A le kdy ž zač ala u ž po několikáté O k ol ed ách teoreti ck y i prak ti ck y str. 4 vy j m enovávat své nem oci a trápení, ry chle j sem se rozlou č il: B u ď te trpělivá, b u du na vás pam atovat. Vždy ť m ám spou stu práce. N echal j sem j i s tím dárkem a u tekl. Z dálky j sem u viděl sou seda, se kterým j sem se vč era pohádal. Přeš el j sem na dru hou N ě z d ě k. M í M d é 5 N 6 7 k l J i l S 8 m ( d ě co ji n, tentok rát ostel a sv ař ag al ny str. a stranách a pok račov ání cy u ub eum trany -9 ají opě t nejen) ti stranu u lice. B y l j sem svědkem velké nespravedlnosti. Měl b y ch prom lu vit něj ak reag ovat. A j á j sem m lč el. B ál j sem se, že m ě někdo nazve fanatikem. N echtěl j sem si nikoho znepřátelit, a tak j sem předstíral, že nic nevidím a nesly š ím. Na nádraží jsem uviděl Romku s dít ět em. V ob ou rukác h jsem držel sp oust u dárků a st ejně jsem neměl drob né. J enom h lavou mi p rolet ěla my š lenka: K dy koneč ně t it o lidé z ač nou p rac ovat jako já a jiní p oc t iví ob č ané. U ž vím, kde je c h y b a, p roč mů j B et lé m nef ung uje. zou falý kam arád, kterého j sem nepotěš il Č í sl a a f ak ta o R ad i u P rog l as str. 1 1 b ab ič ka, která č ekala, že j i daru j i svů j č as sou sed, kterého j sem nepozdravil S v. J an od K ř í ž e str. 1 3 haneb né m lč ení vů č i nespravedlnosti S tr. 1 4 K ř í ž ov k a R om ka, kterou j sem v m y š lenkách odsou dil Š el j sem svoj i cestou. N evš ím al si kam aráda, b ab ič ky, sou seda, R om ky. N eviděl j sem P oř ad v ánoční ch b oh osl už eb př erov sk é h o d ě k anátu str. 1 5 v nich D ítě. T eď, kdy j sem ob j evil chy b u, j e třeb a u dělat závěr předsevzetí. B ů h se chce se m nou setkat skrze ty to lidi. Jen tehdy, kdy ž s nim i ztratím svů j č as, b u du m ít j istotu, že stihnu své setkání s N ím. A le j estli nepoznám D ítě v pěti m iliardách lidí, m ů j B etlém zů stane pokažený prostě neb u de fu ng ovat. P. M a r i u s z R a d a c z y ń s k i Slovo pro každého Číslo 9, R o č n ík 5, P r o si n e c

2 Liturgický vikýř N e z á v a z n á p a m á t k a J a n a D a m a š s k é h o a s v a t é B a r b o r y D r u h á n e d ě l e a d v e n t n í P a m á t k a s v a t é h o M i k u l á š e S l a v n o s t P a n n y M a r i e p o č a t é b e z p o s k v r n y p r v o t n í h o h ř í c h u T ř e t í n e d ě l e a d v e n t n í P a m á t k a s v a t é L u c i e P a m á t k a s v a t é h o J a n a o d K ř í ž e Č t v r t á n e d ě l e a d v e n t n í Š t ě d r ý d e n, V i g i l i e S l a v n o s t i N a r o z e n í P á n ě S l a v n o s t N a r o z e n í P á n ě S v á t e k S v a t é r o d i n y S v á t e k s v a t é h o J a n a e v a n g e l i s t y S v á t e k s v a t ý c h M l á ď á t e k b e t l é m s k ý c h P a m á t k a s v a t é h o S i l v e s t r a P o r o č n í o s l a v ě v e l i k o n o č n í h o t a j e m s t v í n e m á c í r k e v n i c s t a r š í h o, n e ž u c t í v a t p a m á t k u n a r o z e n í P á n ě. Vá n o č n í s v á t k y t o h o t o r o k u b u d o u z v l á š ť v ý z n a m n é, n e b o ť 2 5. p r o s i n c e m z a č í n á v e l k á o s l a v a j u b i l e a n a r o z e n í J e ž í š e K r i s t a. P o Ve l i k o n o c í c h j s o u Vá n o c e n e j s t a r š í m k ř e s ť a n s k ý m s v á t k e m, j e h o z a v e d e n í s p a d á d o 4. s t o l.. P r v n í z m í n k u o s l a v e n í p a m á t k y n a r o z e n í P á n ě n a l é z á m e v k a l e n d á ř i r o k u V Ř í m ě s e s l a v i l o n a r o z e n í P á n ě u ž k o l e m r o k u V a n t i c k é m Ř í m ě b y l o z v y k e m s l a v i t n a r o z e n í v e l k ý c h m u ž ů. K d y ž s e n e z n a l o p ř e s n é d a t u m j e j i c h n a r o z e n í, s l a v i l s e j i n ý v ý z n a m n ý d e n j a k o s y m b o l i c k é n a r o z e n í. K ř e s ť a n é c h t ě l i u c t í t n a r o z e n i n y s v é h o P á n a a z v o l i l i s i 2 5. p r o s i n e c, d e n z i m n í h o s l u n o v r a t u. J a k o s l u n c e o d t o h o t o d n e n a b r a l o n o v o u s í l u, z n o v u z r o z e n é, n e p ř e m o ž e n é z i m o u, t a k t e n t o d e n s e h o d i l p r o o s l a v u n a r o z e n í K r i s t a, k t e r ý b y l P í s m e m o z n a č e n ý z a S l u n c e s p r a v e d l n o s t i (Mal 4, 2), z a S v ě t l o s v ě t a (J 8, 1 2). Vá n o č n í d o b a z a č í n á p r v n í m i n e š p o r a m i s l a v n o s t i N a r o z e n í P á n ě ( p o z á p a d u s l u n c e ) a k o n č í n e d ě l í p o z j e v e n í P á n ě ( ), s v á t k e m k ř t u P á n ě. S p a s i t e l s e z j e v u j e v š e m l i d e m a v o l á j e d o r o d i n y s v ý c h d ě t í, d o n í ž s e s t u p u j e z a š t í p e n í m d o K r i s t a. J e h o n a r o z e n í j e p r v n í k r o k k u s k u t e č n ě n í t o h o t o p l á n u B o ž í h o m i l o s r d e n s t v í. S l a v n o s t n a r o z e n í P á n ě m á v i g i l i i a o k t á v. Vá n o č n í v i g i l i e, m š e t z v. p ů l n o č n í, s e s l o u ž í v e č e r. P ů l n o č n í m š e s v a t á o s l a v u j e z r o z e n í J e ž í š e K r i s t a v b e t l é m s k é s t á j i : D n e s s e v á m n a r o d i l S p a s i t e l. P o c e l o u a d v e n t n í d o b u s e p ř i m š i s v a t é n e z p í v á G l o r i a, a l e p ř i v e č e r n í m š i s v a t é z a z n í v p l n é s í l e. K d y ž s e ř í k á, n e b o z p í v á v y z n á n í v í r y, t a k p ř i s l o v e c h : s k r z e D u c h a s v a t é h o s t a l s e č l o v ě k e m s e k l e č í. D r u h á m š e s v a t á z a s v í t á n í j i t ř n í, p ř i p o m í n á p r v n í h o l d, k t e r é h o s e K r i s t u d o s t a l o o d l i d í. K t o m u b y l i p o v o l á n i p a s t ý ř i, l i d é p o k o r n í, p r o s t í a c h u d í. Vs t u p n í m o d l i t b a z n í : D n e s z a z á ř í n a d n á m i s v ě t l o, p r o t o ž e s e n á m n a r o d i l P á n. N e j s l a v n ě j š í a n e j s t a r š í j e t ř e t í m š e s v a t á v e d n e, k t e r á s h r n u j e o b ě p ř e d c h á z e j í c í t é m a t a v e s l a v n o s t n í o z n á m e n í : S l o v o s e s t a l o č l o v ě k e m a p ř e b ý v á m e z i n á m i. V n e d ě l i p o n a r o z e n í P á n ě o s l a v u j e m e s v á t e k S v a t é r o d i n y ( z r ). L e t o s j e t o h n e d p o S l a v n o s t i n a r o z e n í P á n ě 2 6. p r o s i n c e. L i t u r g i e n á m u k a z u j e, k a m a ž j e s c h o p n a j í t l á s k a N e b e s k é h o O t c e. P o d o b n á l á s k a s e m á o d r á ž e t v k ř e s ť a n s k ý c h r o d i n á c h. V t o m t o v á n o č n í m o k t á v u s l a v í m e j e š t ě s v á t e k s v a t é h o Š t ě p á n a ( ), s v a t é h o J a n a a B e t l é m s k ý c h m l á ď á t e k. Strana 2 Slovo pro každého Č í s l o 9, R o č ní k 5, P ro s i ne c

3 V í r a n á s n u t í o z n a č i t V á n o c e j a k o s vá t k y r a d o s t i. V a d ve n t n í d o b ě s e m l u ví o p ř í c h o d e c h K r i s t a d o s o u č a s n é h o s vě t a. J e d e n z n i c h m ů ž e a m u s í m l u vi t o s vě d e c t ví n a š í r a d o s t i, a b y s vě t u vě ř i l v K r i s t a, o d e vz d a l s e j e h o l á s c e, m u s í vi d ě t, ž e p ř á t e l s t ví s K r i s t e m d á vá l i d e m š t ě s t í. M á p r á vo vi d ě t t o t o š t ě s t í v n á s. A p r á vě vá n o č n í t a j e m s t ví n á s z a va z u j e k t o m u t o s vě d e c t ví r a d o s t i. N á š ž i vo t m u s í d o k a z o va t, ž e J e ž í š j e S vě t l o s vě t a, k t e r é r o z p t y l u j e p r a m e n s t r a c h u t e m n o t y m y s l í a s r d c í, ž e d á vá r a d o s t n o u s vo b o d u z n i č e n í m o t r o c t ví h ř í c h u. N a š e p o k o j n á ž i vo t n í r a d o s t m u s í d o k a z o va t, ž e z r o z e n í B o ž í h o S y n a v b e t l é m s k é s t á j i, j e h o d o b r o vo l n é p ř i j e t í n a š í c h u d o b y, u b o h o s t i a k ř e h k o s t i, j e p r a m e n e m B o ž í h o ž i vo t a v n á s a z d r o j e m n o vé h o d r u h u m í r u m e s i á š s k é h o. (podle Nedělního a svátečního misálku) P o c e l o u vá n o č n í d o b u b u d o u l i t u r g i c k á r o u c h a b í l á ( n e b o z l a t á ). B í l á b a r va s e u ž í vá vž d y o s vá t c í c h P á n ě, p o k u d s e n e p ř i p o m í n á j e h o u t r p e n í. D á l e o s vá t c í c h P a n n y M a r i e a s va t ý c h, a l e n e u m u č e d n í k ů t o j e b a r va č e r ve n á. V d o b ě a d ve n t n í s e o b ě t n í s t ů l n e z d o b í k vě t i n a m i, p o u z e o s l a vn o s t i P a n n y M a r i e a n a t ř e t í n e d ě l i a d ve n t n í. V ý z d o b a k vě t i n a m i z a č í n á a ž o Š t ě d r é m d n u. Liba Betlémy Narození Páně je jedním z č as t ý c h mot i vů ve vý t varné m u mění, č erp ajíc ím z kř es ť ans t ví. T ent o námět s e ob jevu je ji ž na ob razec h v ř íms ký c h kat akomb ác h. V ř íms ké b azi l i c e Panny M ari e S něž né, zvané M ari a M ag g i ore, b y l o konc em 4. s t ol et í zb u dováno nap odob ení b et l é ms ké jes ky ně narození Páně. J ako rel i kvi e s e zde c h ová č ás t dř evěný c h jes l í, p oc h ázejíc íc h ú dajně z B et l é ma. K vět š ímu rozš íř ení ku l t u jes l i č ek b et l é mů - doš l o díky s v. F rant i š ku z A s s i s i, kt erý vž dy t ou ž i l p rož ít vánoč ní noc p ros t ě, jak ji p odl e jeh o p ř eds t av p rož íval i l i dé v B et l é mě. O Vánoc íc h roku s e rozh odl, ž e u káž e l i dem, v jak u b oh é m p ros t ř edí s e narodi l J ež íš Kri s t u s. V jes ky ni v h orác h u vs i G rec c i o nedal eko A s s i s i p os t avi l J es l i č ky, vy s t l al je s enem, p ř i vedl k ni m vol ka a os l a. D o jes l í p ol ož i l l ou t ku dít ět e. L i dem s e jeh o náp ad zal íb i l. O d t é dob y š íř i l i p ř edevš ím č l enové f rant i š káns ké h o ř ádu jes l e p o c el é E vrop ě. V kos t el ec h s e s t avěl y jes l e s e s oc h ami Panny M ari e a s v. J os ef a ze dř eva, neb o odl i t é z vos ku č i vy t es ány z kamene. O s t at ní u jes l í b y l i ž i ví l i dé, kt eř í p ř edváděl i s c é ny z narození Páně. O d p ol ovi ny 1 6. s t ol et í s e ke kos t el ním jes l ím p ř i s t avoval y f i g u rky v ž i vot ní vel i kos t i. První jes l e t oh ot o t y p u b y l y roku p os t aveny v Praze a roku v O l omou c i. D o l i dové h o p ros t ř edí u nás p roni kl o s t avění b et l é mů konc em 1 8. s t ol et í. J i ž v p rvníc h l i dový c h jes l i č kác h s e kromě t radi č níc h p os t av známý c h z B i b l e ob jevu jí venkované, ř emes l níc i, p as t ý ř i, p onoc ný. Kromě b et l é mů ze dř eva js ou známé b et l é my kerami c ké, z t ěs t a, vos kové, s ádrové, ru č ně mal ované na dř evě i na p ap íru. Kaž dý au t or, kt erý znázorň oval narození Páně, c h t ěl al eg ori emi a s y mb ol y vy jádř i t něc o ze S t aré h o i Nové h o zákona. Ježíšek leží v j es líc h z a b a len ý v p lé n ká c h : ( L k 2, ) T ot o vám b u de znamením: Nal eznet e děť át ko v p l é nkác h, p ol ož ené do jes l í. P a n n a M a r i a m á m o d r ý p lá šť. M odrá b arva je s y mb ol em neb e. Panna M ari a je Král ovna neb e. Č as t o drž ívá nádob ku na vonnou mas t, č ím s e naznač u je S p as i t el ů v p ů vod z p omazané h o rodu. (L k 1, ) V b líz ko s t i P a n n y M a r i e j s o u kvě t i n y : l i l i e naznač u je její nep os kvrněné p oč et í, kos at ec du h ové b arvy znač í ob novení s ml ou vy B oh a s l i dmi. Z elen é r o s t li n y p ř i p omínají, ž e z rodu D avi dova s e narodí S p as i t el. (I z 1 1, 1 ) S va t ý Jo s ef m ívá z elen ý p lá šť. Z el ená b arva s y mb ol i zu je znovu zrození a t edy nes mrt el nos t. J e b arvou D u c h a s vat é h o, kt erý s i s v. J os ef a vy vol i l. (M t 1, 2 0 ) R o z evř en ý p lá šť naznač u je adop c i J ež íš ka a s y mb ol i zu je s v. J os ef a jako oc h ránc e. (M t 2, 1 3 ) Vo lek a o s lík u jes l í s y mb ol i zu jí p roroc ký vý rok I zai áš e: Vů l zná s vé h o h os p odář e, os el jes l e s vé h o p ána, mne vš ak I zrael nezná, mů j l i d je nec h áp avý, (I z 1, 3 ) C h lé v naznač u je p ř edevš ím b ídu S vat é rodi ny, al e t aké s y mb ol i zu je p roroc t ví Á mos ovo, ž e B ů h s i ob noví s vou c írkev p o dnec h zkou š ek a p ř i vede do ni c h vy vol ené ze vš ec h národů. (A m 9, 1 1 ) K o s t el n eb o p a lá c v p ozadí s y mb ol i zu je novou c írkev. O kol ní kraji na p ř eds t avu je zp ravi dl a domov, neb o b y dl i š t ě u měl c e. V kaž dé m b et l é mu je mnoh o dal š íc h a dal š íc h s y mb ol ů, mož ná, ž e je i vy p oznát e, neb oť znát e dob ř e Pís mo s vat é. P o d l e K L p ř ip r av il a Liba Slovo pro každého Číslo 9, Ročník 5, Prosinec 1999 S t ra na 3

4 Koledy K ol ed y b y l y od n ejst ar š í c h d ob n eod m y sl i t el n ou sou č á st í svat ý c h n oc í. N á z ev k ol ed a se od voz u je od ř í m sk ý c h l ed n ový c h p ř á n í C al en d ae J an u ar i ae. J e t o t r ad i č n í ob ř ad ob c h ů z k ové h o c h ar ak t er u, jeh ož p ů vod n í m sm y sl em a p od st at ou b y l o p ř i n é st š t ě st í a b l ah o v h osp od á ř sk é m a r od i n n é m ž i vot ě. K ol ed ou se n az ý val y n ejen ob ř ad n í p oc h ů z k y, al e i d ar y, k t er é se p ř i n í n ad ě l oval y ; a t ak é p í sn ě, p op ě vk y a ř í k ad l a s n i m i sp ojen é. S t ař í Č ec h ové n az ý val i k ol ed ou ob c h ů z k u m al ý c h d ě t í i ž eb r avý c h ž á k ů, k n ě ž í, z von í k ů, k ost el n í c h z p ě vá k ů a t ak é š k ol n í c h of i c i á l ů. P ř i k ol ed á c h se z p í val y n ejen l i t u r g i c k é p í sn ě, al e i l i d ové. P o k ol ed ě se c h od i l o t é m ě ř c el ý r ok. Ve vá n oč n í m č ase t om u t ak b y l o o Š t ě d r é m d n u, ve svá t ek sv. Š t ě p á n a, n a N ový r ok a n a T ř i k r á l e. N ejd ů l ež i t ě jš í sl ož k ou ob ř ad u k ol ed ová n í jsou t ed y k ol ed y ob ř ad n í p í sn ě, p op ě vk y a ř í k ad l a. V ob sah u je z ak ó d ová n a c el á l i d ová p od st at a, sm y sl a vý z n am ob ř ad u. A t ak é jeji c h est et i c k á p ů sob i vost. V k ol ed á c h z ac h y t i l l i d b á sn i c k ou f or m ou n á l ad u z i m n í h o č asu, své st ar ost i a r ad ost i. Ve vá n oč n í c h k ol ed á c h se p r ojevu je v š i r ok é š k á l e vesel é l i d ové m u z i k an t st ví a ž i vot p ast ý ř ů n a sal aš i. Vl ast n í p od st at a vá n oč n í c h k ol ed sp oč í vá v p ř á n í z d ar u v h osp od á ř sk é m ž i vot ě. Vinšuju vám nový rok, a b y s t e d oč ka l i K ris t a P ána na p ř e s rok, a b y s t e mě l i p oh a nky p o h a mb a l ky, ž it a od šč it a d o šč it a a p še nic e od h ra nic e d o h ra nic e. K ol ik je s t v l e s e je d l ič e k, a b y s t e mě l i d o roka t e l ič e k. K ol ik v l e s e b uč ku, t ol ik v c h l é vě b ýč ků. K ol ed a ob sah u je p ř á n í vš eh o d ob r a: z d r aví, š t ě st í, p ož eh n á n í, ú r od u n a p ol i a h ojn ost d ob y t k a ve c h l é vě. V n á b ož en sk ý c h k ol ed á c h vy st u p u je B ů h, M at k a B ož í, J ež í š ek, an d ě l é a svat í. Vš i c h n i jed n ají jak o l i d é. D u c h ovn í svě t se n er oz l u č n ě sp l é t á se svě t em p oz em sk ý m. N á m ě t y n á b ož en sk ý c h k ol ed vy c h á z í z č á st í evan g el i a. K ol ed y op ě vu jí c est u d o B et l é m a, n oc ová n í ve c h l é vě, n ar oz en í J ež í š k a, an d ě l y z p í vají c í G l or i a, p ast ý ř e k l an ě jí c í se d í t k u. N ez ap om í n á an i n a p r on á sl ed ová n í H er od em a n a ú t ě k d o E g y p t a. N ejvl ast n ě jš í m m ot i vem vá n oč n í c h k ol ed je z r oz en í č l ově k a r ad ost a osl ava jeh o p ř í c h od u n a t en t o svě t. Dej Bůh štěstí tomu domu K ou z l o l i d ový c h k ol ed b y l o i n sp i r ac í i p r o h u d eb n í sk l ad at el e. C h ar ak t er i st i c k ý st y l m ají z vl á š t ě p ast or el y d r ob n é vá n oč n í jed n oh l asé i ví c eh l asé z p ě vy s d op r ovod em sm y č c ový c h i d ec h ový c h n á st r ojů - k om p on ovan é n a č esk é i l at i n sk é t ex t y. P ast or el y sk l á d al i h ojn ě č eš t í k an t oř i v 1 8. a 1 9. st ol et í. N ě k t er é p ast or el y, z ejm é n a Č esk á m š e vá n oč n í J an a J ak u b a R y b y H ej m i st ř e, p at ř i i d n es k st á l é m u r ep er t oá r u n aš i c h k ů r ů. Alena Strana 4 Slovo pro každ é h o Č í s l o 9, R o č ní k 5, P ro s i ne c

5 Cíírrkevníí památtky Přřerrova Cíírrkevníí K o s t e l s v. M a památtky r i e M a g d a l e n y Přřerrova v P ř e d m o s t í Cíírrkevníí památtky Přřerrova K o s t e l v P ř e d m o s t í e x i s t o va l u r č i t ě j i ž ve 1 3. s t o l e t í, kd y m ě l i s vo b o d n é d vo r y b i s ku p š t í m a n o vé a ze m ě p a n s ký p u r kr a b í h r a d u P ř e r o v. P í s e m n é zm í n ky o n ě m j s o u n e p ř í m é. V kn i h á c h p ů h o n n ý c h a Ze m s ký c h d e s ká c h o l o m o u c ký c h s e u vá d í : k r o ku , ž e b y l p ř e d m o s t s ký m f a r á ř e m o t e c M a c ů r e k; r p r o d e j d vo r a s p o l i za ko s t e l e m ; r s e zd e j š í f a r á ř j m e n o va l L i c e k. Zp u s t o š e n í P ř e r o va h u s i t y v l e t e c h j i s t ě P ř e d m o s t í n e m i n u l o a zd e j š í ko s t e l s e d o s t a l d o r u ko u u t r a kvi s t ů, s t e j n ě j a ko ko s t e l p ř e r o vs ký. P r e s b y t á ř d n e š n í s t a vb y s t o j í n a zá kl a d e c h t o h o t o ko s t e l í ka, j e h o ž vě ž s t á va l a a s i v m í s t ě p ř e d s í n ě zd e j š í s a kr i s t i e. V ř í j n u vy p á l i l o u h e r s ké vo j s ko p ř e d m ě s t í P ř e r o va. H r a d u n e d o b y l o, a l e zc e l a zn i č i l o o ko l n í vs i. P o o b n o ve n í ka t o l i c ké s p r á vy r b y l a p ř e d m o s t s ká f a r n o s t s p r a vo vá n a z P ř e r o va a ž d o r , kd y b y l o p ě t u s t a ve n f a r á ř a p o s t a ve n a n o vá f a r a v P ř e d m o s t í. F a r á ř J a n A l o i s C o r n e l i u s s p r a vo va l s o u č a s n ě D l u h o n i c e, L ý s ky, P o p o vi c e, Vi n a r y, P r o s e n i c e a B u k. K d y a j a k b y l ko s t e l o b n o ve n, n e n í p ř e s n ě zn á m o. R o ku s e f a r n í o b e c r o zh o d l a ko s t e l zvě t š i t d o j e h o d n e š n í c h r o zm ě r ů. P r o t á h l i l o ď, c e l ý ko s t e l za kl e n u l i a p ř e m í s t i l i vě ž, kt e r á d o s t a l a b a r o kn í c i b u l o vi t o u s t ř e c h u. D n e š n í p o d o b a ko s t e l a, ze j m é n a vě ž e, j e d ů ka ze m d a l š í c h p ř e s t a ve b v m i n u l é m i v t o m t o s t o l e t í. P o s l e d n í ve l ké ú p r a vy s ko n č i l y p ř e d n ě ko l i ka l e t y za f a r á ř e P. J i ř í h o N o r b e r t a Vi a č ky. T e n t a ké n o vě u s p o ř á d a l vn i t ř e k ko s t e l a, o p a t ř i l n o vý o b ě t n í s t ů l a m o d e r n í r e l i é f K ř í ž o vé c e s t y. Z p ů vo d n í h o za ř í ze n í ko s t e l a z r zů s t a l a ka za t e l n a a kř t i t e l n i c e. A u t o r e m j e j i c h s o c h a ř s ké vý zd o b y j e H e r m a n n F a e d e r l e, kr o m ě ř í ž s ký s o c h a ř a d á l e zd o b i č J a n K o u d e l a. D n e š n í p o l y c h r o m i e a zl a c e n í o d p o ví d á o p r a vě p ř e r o vs ké h o ř e zb á ř e A d o l f a S ká c e l a ze za č á t ku 2 0. s t o l e t í. H l a vn í o l t á ř j e d í l e m A n t o n í n a Č u b y, s t o l a ř e a ř e zb á ř e v P ř e r o vě. V o zd o b n ý c h n i ká c h p o j e h o b o c í c h s t o j í s o c h y s v. P e t r a a P a vl a, j e j i c h ž a u t o r n e n í zn á m. O l t á ř b y l p o s t a ve n r o ku , kd y n a d n í m b y l o p r o r a ž e n o o kn o, o p a t ř e n é K l i e m o vo u s kl o m a l b o u s v. M a r i e M a g d a l e n y p o d kř í ž e m, n a h r a zu j í c í o b r a z, kt e r ý zd e b y l u m í s t ě n d ř í ve. B o č n í o l t á ř e b y l y p o s t a ve n y r O l t á ř n í o b r a zy s v. A n t o n í n a P a d u á n s ké h o a s v. R o d i n y, j i m ž b y l y o l t á ř e za s vě c e n y, n a m a l o va l J o s e f K o r o m p a ř. S t o l a ř s ko u p r á c i p r o ve d l p ř e r o vs ký m ě š ť a n K a r e l K a f ka, p o l y c h r o m i i a zl a c e n í p a k F r a n t i š e k K o u d e l ka z K o j e t í n a. R o ku b y l y p r o s t ř e d n i c t ví m K ř e s ť a n s ké a ka d e m i e v P r a ze zí s ká n y s o c h y, kt e r é b o č n í o l t á ř e d o p l n i l y : s o c h y s v. K a r l a B o r o m e j s ké h o, s v. A l o i s e k o l t á ř i s v. A n t o n í n a, s v. J a n a N e p o m u c ké h o a s v. J a n a S a r ka n d r a k o l t á ř i s v. R o d i n y. T e h d y b y l t a ké r o zš í ř e n ků r a p o s t a ve n n a ž e l e zn o u ko n s t r u kc i. R o ku b y l ko s t e l vy m a l o vá n G u s t a ve m P ř e č ke m z O l o m o u c e. V kl e n b ě p r e s b y t á ř e b y l a zo b r a ze n a č t y ř i t a j e m s t ví r a d o s t n é h o r ů ž e n c e, v l o d i K r i s t u s a M a r i e M a g d a l é n a n a h o s t i n ě v d o m ě Š i m o n o vě, p o s l e d n í ve č e ř e P á n ě a u ků r u s v. C e c i l i e, p a t r o n ka h u d e b n í ků. Va r h a n y n a ků r u a m o d e r n í o kn a j s o u z r O s t a t n í s o c h y a o b r a zy v ko s t e l e j s o u ve s m ě s d a r y m í s t n í c h d o b r o d i n c ů a p o c h á ze j í z m n i c h o vs ký c h n e b o g r ö d e n s ký c h d í l e n ( s o c h a s v. J o s e f a P ě s t o u n a, B o ž s ké h o S r d c e P á n ě, n e p o s kvr n ě n é h o S r d c e P a n n y M a r i e, s v. J u d y T a d e á š e i ve l ký kr u c i f i x v p ř e d s í n i ko s t e l a ). P ř i o s l a vá c h c y r i l o m e t o d ě j s ké ko m i l é n i a r b y l y p o s t r a n á c h h l a vn í h o vc h o d u d o ko s t e l a p o s t a ve n y s o c h y s v. C y r i l a a M e t o d ě j e. K ř í ž p ř e d ko s t e l e m s t o j í n a h r a n i c i d n e s j i ž n e e x i s t u j í c í h o p ů vo d n í h o h ř b i t o va. Z d e ň k a M o l l i n o v á Slovo pro každého Číslo 9, Ročník 5, Prosinec 1999 S t ra na 5

6 c P Okénko poezie Na adventní dobu dvě básničky, které jsou osobní radou z kuš enéh o kněz e. U rčené z vl áš tě p ro ty, který m není l eh ko K dyž m l uvíš N ep l a č v d op i s u nep i š že t ě os u d k op l očkej není na z emi s i t u a c e b ez vý c h od i s k a B ů h k d yž d veř e z a vír á ot evír á ok no od d ec h ni s i p od ívej s e p a d a j í z ob l a k ů ma l á vel k á neš t ě s t í p ot ř eb ná k e š t ě s t í a od ob yč ej ný c h vě c í na u č s e k l i d u a z a p omeň že j s i k d yž ml u víš že mi l u j eš P. Jan Twardowski K d s l s p k a t h s j č a s d p r i j t ř a s t p r p ř t a t t t c p l t r s s t P j i h b a i u p r t ř i k a a i p ř i š h l i s p ě c h a j l k a u ř p ř s t p h yž e mod íš mu íš oč vš ec no má vů vi í or oc e eb ál e os íc es oč ek áva o o nes ně né ep ve e ává án ví ž vš ec no os ed noc m mr venc íl or vě í ás vě í át el ví oc op í nemod l i s e p ok u d č ek a t neu míš P. Jan Twardowski J u b il eu m Něco z d ěj i n j u b i l e í V tom to a v p ř íš tím čísl e p ř edstavujem e stručný h istoric ký p ř eh l ed osl av jubil ejníc h l et. K éž to bude p ro nás vš ec h ny p om oc í, abyc h om si l ép e uvědom il i, ž e p rož ívání jubil ejníc h l et m á h l uboké koř eny v tradic i írkve. Z a p r vní j u b i l ej ní r ok p o- va žu j eme os l a vy, k t er é z moc i b u l y Antiq u a r u m h a b e t oh l ás i l p a p ež B oni f ác V I I. r ok u O s l a vy ot ř ás l y c el ý m k a t ol i c - k ý m s vě t em. D o Ř íma p ř i c es t o- va l y d a vy p ou t ník ů. S va t ý A n- t onín P er oz z i p íš e o t ř i s t a t i s íc íc h. V š ec h no v nej vě t š ím p oř ád k u a náb ožens k é a t mos f é ř e. O t omt o j u b i l eu p íš e d ok onc e D a nt e A l i g h i er i ve s vé B ož - ské kom edii. P íš e, že Ř í m a né k v ůl i v e l k é tl a č e nic i na š l i z p ůs o b, a b y p ř e s M o s t l id é p r o c h áz e l i, ta k, ž e z j e d né s tr a ny v š ic h ni m a j í p ř e d s e b o u z ám e k a j d o u s m ě r e m k s v a té m u P e tr o v i a z d r u h é h o b ř e h u k r áč e j í s m ě r e m k h o ř e. Máme z d e p r vní p ř ík l a d j ed nos mě r né h o p r ovoz u. A nd ě l s k ý mos t b yl j ed i - ný m mos t em p ř es T i b er u k b a z i l i c e s v. P et r a, p r ot o z ů s t a l r oz d ě l ený na p ů l, a b y s e p ou t níc i moh l i s t ř íd a t b ez p ř ek ážek. J e t o ma l á z a j íma vos t. D a nt e vš a k p íš e j eš t ě j ed nu, mnoh em d ů l eži t ě j š í vě c. P t á s e C a s el y, p r oč p ř i š el d o oč i s t c e t ep r ve mnoh o mě s íc ů p o s mr t i. A t en mu vys vě t l i l, že d ř íve h o a n- d ě l, s t r ážc e p ř ec h od u p ř es T i b er, nec h t ě l p u s t i t. A vš a k od t ř i mě s íc ů a nd ě l b er e d o s vé l od i vš ec h ny, k t eř í p o t om t ou ží. A p r ávě o t ř i mě s íc e d ř ív, o V ánoc íc h , z a č a l j u b i l ej ní r ok a d u š e z emř el ý c h mě l y ú č a s t v od p u s t c íc h. S vě d č í t o o t om, že j i ž t eh d y b yl c h áp án S va t ý r ok j a k o č a s s míř ení s B oh em a od p u š t ě ní h ř íc h ů. B yl a t o u r č i t ě vel k á u d ál os t a vel k é d íl o p a p eže B oni f ác e V I I. O k a mži k oh l áš ení t oh o r ok u p ř ed s t a vi l G i ot t o na moh u t né f r es c e v b a z i l i c e s v. J a na v L a t er ánu. O s l a vy v r oc e neb yl y vel k é a na víc b ez ú č a s t i s va t é h o ot c e. T en mě l s vé s íd l o v A vi g nonu. A vš a k j e t o d ů l eži t é d a t u m, neb oť od t oh ot o r ok u j u b i l eu m mě l o b ý t na p r os b u ř íms k é h o l i d u oh l áš ené k a žd ý c h p a d es át l et. Mez i z námý mi p ou t ník y b yl F r a nc es c o P et r a r c a. J u b i l eu m r ok u b yl o oh l áš eno j i ž d es et l et p ř ed em na r ok p a p ežem U r b a nem V I. T en s e vš a k t ě c h t o d nů ned oži l, p r ot o os l a vy ved l j eh o nás t u p c e B oni f ác I X. H i s t or i c i p op i s u j í mnoh á p r oc es í b íl ý c h k a j íc ník ů, k t eř í s e b i č ova l i t a k p ř eh na ně, že t o od s ou d i l d ok onc e s ám p a p ež. Strana 6 Slovo pro každého Č í s l o 9, R o č ní k 5, P ro s i ne c

7 S J ubil eum r ok u byl o sl aveno papež em M ik ul áš em V, k t er ý jak o pr vní přik ázal r azit m ed ail i na pam át k u t é t o ud ál ost i. N a aver su č t em e: N IC H O - L A U S P P Q U IN T U S A N N O J U B IL A R I. H ist or ic i zd ů r azň u- jí, ž e v Ř ím ě byl o m noh o pout - ník ů z c el é h o svět a a ž e vš ic h ni zpíval i ve svý c h r od ný c h jazyc íc h i přest o, ž e l it ur g ie byl a l at insk á. Z vl áš ť sl avnost ním ok am ž ik em t oh ot o jubil ea byl o svat ořeč ení sv. B er nar d a ze ieny. Z a jubil eum r ok u vd ěč ím e P avl ovi II., k t er ý již 1 9. d ubna oh l ásil, ž e osl a- vy se bud ou of ic iál ně nazý vat R ok em svat ý m a bud ou se opak ovat k až d ý c h 2 5 l et, t ak, aby k až d é pok ol ení m ěl o m ož - nost využ ít d obr od iní jubil ea. A vš ak r ok u papež zem řel a osl avy zah ájil jeh o nást upc e S ix st us IV. T en jak o pr vní připr avoval m ěst o Ř ím na příval pout ník ů. O bnovil m noh o bazil ik a st aveb, post avil S ix t insk ou k apl i a nový m ost a t ak é sl avnou nem oc nic i S vat é h o D uc h a. J ubil eum r ok u sl avil III., k t er ý je vš ak nem oh l sl avit, neboť zem řel v l ist opad u O sl avy připad l y J ul iovi III. V nové bul e z 8. ú nor a pot vr d il vš ec h na pr ivil eg ia d aná svý m před c h ů d c em a navíc oh l ásil, ž e bez povinnost i návš t ěvy věč né - h o m ěst a je m oh ou získ at nám ořníc i bojujíc í s pir át y na S t řed ozem ním m oři a vš ic h ni k at ol ič t í vojác i. O sl av se zú č ast nil vel k ý svat ý t é t o d oby Ig nác z L oyol y. N a Š t ěd r ý d en r ok u ot evřel svat ou br ánu papež Ř eh oř X III. O sl avy byl y vel k é, st ejně t ak poč et pout ník ů. V yznač oval y se d ok onal ou or g anizac í. P apež vyd al d ek r et, ve k t er é m zak ázal zved at c eny v h ot el íc h a ubyt ovnác h. P r o obsl uh u pout ník ů vznik l o něk ol ik k at ol ic k ý c h sd r už ení. N ejznám ějš ím byl o A r c ibr at r st vo N ejsvět ějš í T r ojic e od pout ník ů, jeh ož zak l ad at el em byl sv. F il ip N er i. J en v r oc e obsl ouž il o t isíc pout ník ů a v r oc e d vak r át t ol ik. O sl av se zú č ast nil t ak é jiný znám ý svat ý : bisk up M il ána K ar el B or om ejsk ý. J ubil eum v r oc e oh l ásil K l em ent V III. O sl avy přived l y d o Ř ím a t ři m il ió ny pout ník ů. Z a jubil eum r ok u vd ěč ím e U r banovi V III. V t om t o r oc e vš ak byl o k vů l i oh r ož ení nak až l ivou c h or obou zak ázáno put ovat d o bazil ik y sv. P avl a za h r ad bam i, k t er á se nac h ází na bah nit é m t er é nu. D ů l ež it ou novink ou byl o přiznání od pust k ů t ak é č l enů m k l auzur níc h řád ů, nem oc ný m, vězň ů m a vš em, k t eří nem oh l i c est ovat d o Ř ím a. P apež m noh ok r át zd ů r azň oval, ž e od pust k y jsou spojené s upřím ný m obr ác ením se a ne vnějš í pr ax í. Z ajím a- vost í je t ak é t o, ž e na c el ý r ok byl zaved en zák az noš ení zbr aní v c el é m m ěst ě. Ř ím ve S vat é m r oc e m ěl bý t m ěst em pok oje. J ubil eum oh l ásil papež Innoc enc III. v bul e Indictio universa - l is, k t er á zač ínal a sl avnost ní vý zvou: A udite h a ec om nes C h risti sa nq uine redem p ti; Intra te ex ul ta ntib us a nim is P orta s eius. D o Ř ím a přic est oval o víc e než t isíc pout ník ů. připr a v il P. S l a w o m ir S u l o w s k i (Pokračování příště) papež A l ex and er V I. Z ah ájil osl avy ot evřením svat ý c h br an ve vš ec h papež sk ý c h bazil i- k ác h. D osud t ak ová br ána byl a jenom na L at er ánu. S l avný m pout ník em v t om t o r oc e byl M ik ul áš K oper ník. R ok nebyl příznivý pr o osl avy, neboť t o byl a d oba r ef or m ac e. V It ál ii navíc panoval a epid em ie. D ů l ež it é je, ž e papež, s oh l ed em na pož ad avk y r ef or m ac e, zr uš il povinnost příspěvk ů na bazil ik u sv. P et r a a m noh ok r át zd ů r azň oval, ž e jubil eum je d uc h ovním d obr od i- ním pr o věříc í. J ubil eum v r oc e byl o oh l áš eno papež em P avl em Slovo pro každého Číslo 9, Ročník 5, Prosinec 1999 S t ra na 7

8 Po rušné ulici kráčí duchovní hledě kamsi nahoru. Dětský kr a so h l e d Právě se chy st á vst oup it na voz ovku, kdy ž ho z ast aví p olicist a: Otče, když se nebudete dívat tam, kam jdete, p ů jdete tam, kam se dívá te! Útržek humoru: Biblický kvíz Milí chlapci a děvčata! Z a c h v í l i z a z v o n í v á n o č n í z v o n e k a o z n á m í, ž e j e t u Š t ě d r ý d e n. J i s t ě s e v š i c h n i t ě š í t e, a l e m y j s m e s i p r o v á s p ř i c h y s t a l y n ě k o l i k o t á z e k, a b y v á m V á n o c e b y l y j e š t ě b l i ž š í. A 1 ) K a m p o l o ž i l a P a n n a M a r i a n a r o z e n é h o J e ž íš e? a ) d o k o l é b k y b ) d o k o š ík u c ) d o j e s l í B 1 ) B o ž í h o d s l a v ím e? a ) 2 5. p r o s i n c e b ) 9 m ě s íc ů p o p r v n ím j a r n ím ú p l ň k u c ) v n e d ě l i p o 4. n e d ě l i a d v e n t n í 2 ) K d o s e j a k o p r v n í p ř i š e l n a J e ž íš e p o d ív a t? a ) p a s t ý ř i b ) m u d r c i c ) l i d é z B e t l é m a 2 ) K t e r ý s t a r o z á k o n n í p r o r o k m á n e j v íc e p ř e d p o v ě d í o M e s i á š i? a ) A m o s b ) I z a i á š c ) J o n á š 3 ) Č ím b y l s v. J o s e f? a ) z e d n ík e m b ) t e s a ř e m c ) k n ě z e m 3 ) J a k s e j m e n u j e z e m ě, k d e l e ž í B e t l é m? a ) J u d s k o b ) S a m a ř s k o c ) G a l i l e a V le dn o vé m čís le čas o pis u n aj de te o z n á m e n í, j ak é j e vy ho dn o ce n í n aš í s o u těž e. Radostné vá noč ní svá tk y p ř e j í I va a L i b a Modlitba jednoho bývalého žáka 5. třídy náboženství: P a n e B o ž e, d ě k u j i T i z a b r o u č k y a v l e s í c h s i m o h o u z a vč e l i č k y, i k d y ž n á s n ě k d y d ě t i z k l a c k ů s t a vě t p í c h n o u. B e z n i c h b y b y l d o m e č k y. A a b y b y l o č a j n e d o b r ý, n e b y l b y s l a d k ý. ví c vě ř í c í c h l i d í. P a n e J e ž í š i, d ě k u j i T i z a D ě k u j i T i z a vz d u c h, l e s y, k d e b y d l í z ví ř á t k a. k t e r ý n á m d á va j í l e s y. P a n e J e ž í š i, p r o s í m T ě, A t y l e s y j s i, B o ž e, a b y s e l e s y n e k á c e l y, vy n a l e z l T y. D ě k u j i T i p r o t o ž e b y n e m o h l a z ví ř á t k a z a c e l o u p ř í r o d u i z a k d e b y d l e t. A ž e vš e c h n o, c o j s i s t vo ř i l. A m e n Strana 8 Slovo pro každého Č í s l o 9, R o č ní k 5, P ro s i ne c

9 Pohádka Tlapky kocoura Fila V e st a r é c h a l o u p c e u p r o st ř e d l e sa b y d l e l a b a b i č ka. N a p r á z d n i n y k n í p ř i j í ž d ě l a j e j í v n o u č á t ka K á j a a T e r e z ka. J e j i c h n e j o b l í b e n ě j š í h r a č ko u b y l m a l ý z r z a v ý ko c o u r F i l, kt e r ý se j e d n o h o d n e k b a b i č c e z a t o u l a l a o n a si h o u ž n e c h a l a. O b ě d ě t i si s n í m d o v e d l y h r á t c e l é h o d i n y. K o c o u r ská ka l p o kl u b í č ku v l n y, h o n i l se z a p a p í r e m n a p r o v á z ku a p o t o m, c o se v e l m i u n a v i l, sc h o u l i l se T e r e z c e n a kl í n a u sn u l. D ě t i si o ko c o u r o v i v y p r á v ě l y s b a b i č ko u. T e r e z ka v z p o m í n a l a n a t o, j a k F i l v y ska ko v a l d o v ý š ky a p a k z l e h ka d o sko č i l n a sv é j e m n é p a c i č ky, a n a t o, j a k j í u sn u l n a kl í n ě. K á j a a l e t v r d i l, ž e F i l n e m á kr á sn ě m ě kké t l a p ky. M á j e p l n é o st r ý c h d r á p ů, kt e r ý m i h o p o d r á p a l n a r u c e. D ě t i se z a č a l y p ř í t o t o, kd o m á p r a v d u a j a ké j so u v l a st n ě t l a p ky ko c o u r a F i l a. J e n b a b i č ka se u sm í v a l a a d ě t e m v y sv ě t l i l a, ž e v š e c h n y ko č ky, i F i l, m a j í sv é t l a p ky m ě kké a sa m e t o v é a j e n n ě kd y, kd y ž t o p o t ř e b u j í, v y t á h n o u z e sv ý c h h e b ký c h p a c i č e k o st r é d r á p ky. O d t é d o b y se d ě t i n e h á d a l y ; p r o č t a ké, v ž d y ť m ě l y p r a v d u o b ě. I l i d é m a j í o b č a s sv é r u c e h e b ké a j e m n é j a ko o t e v ř e n o u t e p l o u d l a ň a n ě kd y j e m a j í t v r d é a st u d e n é j a ko z a ť a t o u p ě st. J a k v i d í V a š e r u c e l i d é, z á l e ž í j e n n a V á s z d a j e m á t e t v r d é, a ž l i d e m u b l í ž í, n e b o z d a j so u p ř í v ě t i v é j a ko d l a ň, kt e r á p o h l a d í, kt e r á p o d á n ě c o d o b r é h o r u ka, j e ž p o m ů ž e, kd y ž b u d e t ř e b a. O b č a s p r o t o n e n í n a š ko d u z e p t a t se sa m a se b e, j a ké j so u m é r u c e? Monika Vláčilová Ježíšovo přání Na obrázku je co objevovat! A l e p ozor n e vš ech n o, co je zd e n am al ován o, n ajd eš ve ván oč n í m evan g el i u. V ezm i s i n a p om oc P í s m o s vaté a p ozorn ě s i p ř eč ti ú ry vek L k 2, P od trh n i s l ova n a obrázku, která s e v ú ry vku s kuteč n ě vy s ky tují ( je jich 11). S eř aď je p od l e abeced y. S l abi ky, které js ou za n i m i v závorce, p ak p ř ep i š d o rám eč ků tajen ky. Z ji s tí š, co s i p ř eje k V án oců m ( a n ejen k n i m ) J ež í š. T ajen ka: Slovo pro každého Číslo 9, Ročník 5, Prosinec 1999 S t ra na 9

10 Místo televize M ís t o t e l e v i z e s i m ů ž e t e j e dn oh o z i m n íh o v e č e r a s e dn ou t k ol e m s t ol u s p ol u s e s v ý m i dě t m i ( n e b o dě t i s e s v ý m i r odi č i ) a u dě l a t s i p ě k n ý p s y - c h ol og i c k ý t e s t ík N á s l e du j íc í ob r á z e k p ř e k r e s l e t e n a p a p ír ( n e j l é p e A 4 ) t ol i k r á t, k ol i k v á s b u de t e s t dě l a t. D á l u ž j e t o j e dn odu - c h é. Dokreslete v j ed n otli vý c h kolon ká c h sy m b oly p od le své f a n ta z i e. P r os t ě, c o v á s n a p a dn e. ob r á z e k m ů ž e b ý t i a b s t r a k t n í, l é p e v š a k k on k r é t n í. O k é n k o č. 7 s i n e c h t e n a k on e c a n a - m a l u j t e t a m, c o v á s v t u c h v íl i n a - p a dn e. Z a č n ě t e k r e s l i t v š i c h n i s ou č a s n ě a h l a v n ě od s e b e n e op i s u j t e! N e z á l e ž í n a r y c h l os t i, a n i n a p r e c i z n os t i. K a ž dý a ť m a l u j e j a k u m í a j a k c h c e. S l ož i t ě, č i j e dn odu š e t o j e j e dn o. A ž b u dou v š i c h n i h ot ov i, p odív e j t e s e n a v ý s l e de k. N a j de t e h o p od n a š í k ř íž ov k ou (na straně 14). M ě l b y v y p ov ída t n ě c o o os ob n os t i k a ž dé h o j e dn ot l i v - c e. Řeknu vám, že jsme se doma pěkně nasmáli. Téměř 100% obrázky vypovídaly o našich povahách a taky zaváněly tajemstvím budoucnosti. V šichni, co jsme uměli držet tužku v ruce, jsme se spolu hezky pobavili a to bylo to hlavní. V ždyť těchhle chvilek je tak málo. Tak přeji pěkný vydařený več er. Milena V hodi n ě n á b ožen st ví j sm e prob í rali D esat ero a k t om u t o n ej vě t š í př i ká z á n í : M i lu j H ospodi n a B oha svého celý m svý m srdcem, celou svou du š í a celou svou m y slí a b li žn í ho svého j ako sá m seb e. R oz dali j sm e si ob rá z ky s př í b ě hy z e Slova ž i vot a n a t ot o t ém a. O n dř ej K u č a př i n esl st ej n ě krá sn ý př í b ě h, j ako m ě ly dě t i n apsá n y ve Slově ži vot a a t ady j e: Když jsem šel jednou parkem, viděl jsem kluka, který seděl n a lavič c e a b reč el. Z ep tal jsem se: P ro č p láč eš? A o n mi ř ekl, ž e vš ic h n i mu ř í kají, ž e p rý je ješ tě malý. A já mu o dp o věděl: A le ty p ř ec e n ejsi malý. J á ví m, o dp o věděl mi. T ak si z to h o n ic n edělej, o dp o věděl jsem mu. V š ak já si z to h o n ic n edělám, ř ekl mi. A ví š c o? N e. P ů jdeme si sp o lu h rát. T ak jsme si sp o lu h ráli n a h o ň ku. K dy ž b y lo š est h o din, ř ekl mi, ž e musí jí t do mů. V š ak já taky. R o zlo uč ili jsme se. K dy ž jsem p ř iš el do mů, vš e jsem vy p rávěl ro dič ů m. Věrný přítel je pevná ochrana, kdo ho našel, nalezl poklad. Sírachovec, Starý zákon Č as to s e u kazu je, ž e m alí přátelé js ou vlas tně velcí. E zop P řátels tví vzni ká m ezi s tejným i li dm i, neb o je s tejným i dělá. A ri s totel es Strana 10 Slovo pro každého Č í s l o 9, R o č ní k 5, P ro s i ne c

11 Radio Proglas v č í sle c h a f ak t e c h V m i n u l é m č í s l e j s m e Vá m s l í b i l i, ž e v á m p ř e d s t a v í m e R a d i o P r o g l a s v č í s l e c h a f a k t e c h. 1. R a d i o P r o g l a s v z n i k l o z h r u b a v r o c e J e d n a m i n u t a v y s í l á n í s t o j í p ř i b l i ž n ě 2 8, -K č. T o j e v č e t n ě m z d y z a m ě s t n a n c ů, e l e k t ř i n y p r o s t u d i o, v y s í l a c í c h p r á v, e l e k t ř i n y a p r o n á j m u v y s í l a č ů a s a t e l i t u, n o s i č ů z v u k u a p o d. 3. F i n a n č n í n á r o č n o s t r o č n í h o v y s í l á n í j e a s i m i l i ó n ů k o r u n. J e n p r o p ř e d s t a v u : V r á d i u j e a s i 3 0 m i k r o f o n ů, k t e r é s t o j í o d d o , -K č (nejde o p ř ek l ep ). 4. I k d y ž s e t o z d á n e u v ě ř i t e l n é, a l e z a k a ž d i č k o u p í s n i č k u, k t e r o u v R a d i u P r o g l a s u s l y š í t e, s e p l a t í p o p l a t e k o r g a n i z a c i s v a z u a u t o r ů ( O S A ). J e j a s n é, ž e z a z a h r a n i č n í s k l a d b y j e p o p l a t e k d a l e k o v y š š í, n e ž z a č e s k o u p r o d u k c i (a l e nep l a t í t o s a m oz ř ejm ě v ž dy ). 5. R a d i o P r o g l a s p o s í l á s v ý m p ř á t e l ů m k l u b u b u l l e t i n e k k a ž d é 4 m ě s í c e. 6. P o s l e c h o v o s t R a d i a P r o g l a s j e a s i a ž l i d í. 7. P o k r y t í p o p u l a c e v Č R j e a s i 5 0 %. P ř i v e n k o v n í a n t é n ě s e z e s i l o v a č e m a ž 7 5 %. 8. Vs t u p n í m k a p i t á l e m R a d i a P r o g l a s b y l o 2, 8 m i l. K č a t o m u s e l o s t a č i t n a n á k u p v e š k e r é a u d i o - v y s í l a c í t e c h n i k y. 9. D a r y o d p ř i b l i ž n ě 1 2 t i s í c č l e n ů a m i m o ř á d n ý c h d á r c ů č i n i l y v r o c e m i l.k č. 1 0.V P ř e r o v ě s e r á d i o d á n a l a d i t n a K a b e l o v é t e l e v i z i P ř e r o v n a f r e k v e n c i 1 0 6, 1 M H z. 1 1.A d r e s a o l o m o u c k é h o s t u d i a R a d i m -P r o g l a s j e : N á m ě s t í R e p u b l i k y 3, O l o m o u c, f a x / ( a ne Ž er ot í nov o ná m ě s t í, ja k je c h y b ně u v edeno). Zpracoval Pe a Vymazal Dramatický kro u ž e k v á s s r d e č n ě z v e n a t y t o a k c e : Dne B enef i č ní k o nc er t, p o ř á d a n ý o b l a s t n í C h a r i t o u, z a h a j u j e m e s c é n k o u z e ž i v o t a s v a t é h o M i k u l á š e O k o u z e l n é m k o b e r c i, k t e r o u m o h o u d ě t i s h l é d n o u t i v n e d ě l i n a m i k u l á š s k é b e s í d c e 1 5 : 3 0 h o d i n n a c e n t r u S o n u s. D á l e p r o v á s p ř i p r a v u j e m e V á no č ní b es í d k u d n e k d e v y s t o u p í m e s p o l e č n ě s m a l o u s c h o l o u v p r o g r a m u p l n é m p í s n i č e k, b á s n i č e k a s v á n o č n í s c é n k o u. Přesnější informace vám včas oznámíme na plakátech. C h t ě l i b y c h o m v á m s v ý m v y s t o u p e n í m z p ř í j e m n i t s v á t e k s v. M i k u l á š e a s v á t e č n í a t m o s f é r u k o u z e l n ý c h v á n o c. M o c s e n a v á s t ě š í d ě t i z DK a malé scholy. Slovo pro každého Číslo 9, Ročník 5, Prosinec 1999 S t ra na 11

12 Ohlédnutí za 2 8. ř íj ne m Letos jsme slavili náš největší státní svátek, 8 1. vý r oč í vznik u samostatné h o státu, u ž p o d esáté od listop ad ové r evolu c e J ed ním Charitní šatník Najdete v P ř edm o s tí vedl e k o s tel a ve f ar n í g ar á ž i. Příjem šats tv a v Po h o d. V ý d ej šats tv a v Č t h o d. P ř i jí m á m e p o u z e vě c i č i s té a n ep o š k o z en é! Z a š aty s e b u de vy b í r at s y m b o l i c k ý p o p l atek, k ter ý b u de s l o u ž i t k p o k r y tí n á k l adů s p o jen ý c h s p r o vo z em š atn í k u. z ú sp ěc h ů minu lé h o r ež imu b ylo a je d op osu d, ž e se mu p od ař ilo zneh od notit vý znam toh oto d ne. I letos jsme b yli, alesp oň v našem městě, toh o svěd k y. K d yž zvítězili naši h ok ejisté v N ag anu, vyr ojila se sp ou sta p r ap or ů a vlajek ř íjna b yly tímto symb olem ozd ob eny sotva veř ejné b u d ovy. N aši k r ásnou státní h ymnu u ž sk or o neslyšíme, snad jen ve vý jimeč ný c h p ř íp ad ec h ve sd ělovac íc h p r ostř ed c íc h. U míme ji vů b ec? P olitování h od ni b yli mlad í na V ác lavsk é m náměstí p o h ok ejové m vítězství, k d yž se p ok ou šeli ji zazp ívat, ale neú sp ěšně. N ení snad na světě nár od, k ter ý b y tak p oh r d al svý mi státními symb oly, vyjad ř oval se neu c tivě o h lavě státu ap od., jak o my, Č eši. A lesp oň my, k ř esť ané, b yc h om měli c ítit to, p r o c o naši p ř ed k ové nasazovali své ž ivoty. P án J ež íš miloval svou vlast a p lak al Pobočka Unie křes anských p ed ag og ů Č R vznikla v P ř er o vě v r o ce S naž í m e s e s t u dent ů m i veř ejno s t i p ř eds t avo vat o s o b no s t i z ř ad kř es ans ky s m ý š lejí cí ch vě dců, p ř eds t avit elů cí r kve aj. V e s p o lu p r á ci s G y m ná ziem J. Š ko dy js m e již u s ku t eč nili p ř edná š ky p r o f. T. H alí ka, D r. J. G r y g ar a, p r o f. J. K r em p as ké h o z B r at is lavy a dalš í ch. Č leno vé U nie s e m o h o u p r o s t ř ednict ví m s vé o r g anizace p o dí let na ř eš ení p r o b lé m ů ve š ko ls t ví, kt er é b y jako jedno t livci nem o h li o vlivnit. K až do r o č ně je m o ž né s e zú č as t nit let ní h o s em iná ř e p r o u č it ele s b o h at o u du ch o vní i ku lt u r ní ná p lní. V p r o si n c i se v H r a d c i K r á l o v é u sk u t e č n í a d v e n t n í se m i n á ř s m e z i n á r o d n í ú č a st í p ř e d st a v i t e l ů v ě d y i c í r k v e. N a m eziná r o dní ch let ní ch s em iná ř í ch s ang lič t ino u a ně m č ino u jako jednací m jazy kem s e s et ká vají u č it elé z celé E vr o p y, p r o t o ž e U nie kř es ans ký ch p edag o g ů je č lenem evr o p s ké o r g anizace nad J er u zalé mem. I my b yc h om nad lec č ím moh li d nes p lak at, ale to neznamená svou vlast nemilovat. M ísto u stavič né h o k r itizování víc e se za svou vlast mod lit. N ezap omínáme na to? kat o lický ch u č it elů. E va B ař inko vá, Z Š P ř edm o s t í Dr. Božena Macků Koncert duchovní hudby BENEFIČNÍ KONCERT P RO CH A RITU v p odá ní P ř erovs k é ho k ů rové ho s boru a orches tru s e us k uteč ní dne v h o d. v k os tel e s v. V a vř i nce. Z a z ní M i s s a i n E s a utora S i m ona S echtera. Jste srdečně zváni Rozjíždí se spolčo p ro hol k y a k l uk y od tř ídy. S etk á vá m e s e k a ž dý ch 1 4 dnů v s obotu ve 1 4, 3 0 hodi n na p a s tora č ním centru S onus. C hcem e vytvoř i t s p ol eč ens tví, k de s e vš i chni budem e cíti t dobř e, s p ol eč ens tví, ve k teré m p rá vě T y nem ů ž eš chybě t. V á noč ní s etk á ní s e us k uteč ní Na všechny se těší Věrka, Katka, Iva Strana 12 Slovo pro každého Č í s l o 9, R o č ní k 5, P ro s i ne c

13 Sv. Jan od Kříže S vě t e c, j e h o ž p a m á t k u s l a ví m e 1 4. p r o s i n c e, s e n á m p o n ě k u d z t r á c í v p ř e d vá n o č n í m s h o n u a p ř e s t o i o n n á m m á c o ř í c i. N ě k d y j e t ř e b a s n é s t i n e p o c h o p e n í a o d p o r i o d n a š i c h b l í z k ý c h, p ř á t e l a b r a t ř í v K r i s t u. I n e p ř í j e m n é s i t u a c e j e m o ž n é vy u ž í t k d o b r é m u. J e j i c h t e h d y u vo l n ě n ě j š í ř e h o l n í ž i vo t h o z k l a m a l, a p r o t o u va ž o va l o p ř e s t u p u k p ř í s n ě j š í m k a r t u z i á n ů m. N ě k d o b y s e n a p ř í k l a d s p o k o j i l s t í m, ž e j e ř e h o l n í k e m a o ví c s e n e s t a r a l, p ř í p a d n ě b y k r i t i z o va l p o m ě r y a z n e c h u c e n ě o d e š e l. N e t a k s v. J a n o d K ř í ž e. S n a ž í s e n a j í t t o n e j l e p š í. N a r o d i l s e r ve m ě s t ě F r o n t i ve r o s ve Š p a n ě l s k u. Ve s vý c h 2 1 l e t e c h vs t o u p i l d o ř á d u k a r m e l i t á n ů. V r o c e s e s e t k a l s e s v. T e r e z i í o d J e ž í š e a t a v n ě m vz b u d i l a z á j e m o r e f o r m u k a r m e l i t s k é h o ř á d u. S p o l u b r a t ř i s e t o m u p o s t a vi l i n a o d p o r, a d o k o n c e h o n a t ř i m ě s í c e z a vř e l i d o vě z e n í. T a m n a p s a l s vé n e j k r á s n ě j š í m y s t i c k é b á s n ě. J e h o n e j z n á m ě j š í s p i s y ( Výstup na horu Karmel, T emná noc, D uc hov ní pí seň a P lamen lá sk y ž hav ý) j s o u k o m e n t á ř e k t ě m t o b á s n í m. P ř í k o ř í, k t e r é m u s e l s n á š e t, m u p o m o h l o k h l u b o k é m u s p o j e n í s B o h e m a p ř i ve d l o h o n a vr c h o l m y s t i c k é h o ž i vo t a. Z e m ř e l 1 4. p r o s i n c e v k l á š t e ř e v U b e d ě. V r o c e b y l p r o h l á š e n z a s va t é h o a v r o c e z a u č i t e l e C í r k ve. J K ř í k ř i K r i h n z c p ř i k T ě h n á n í h n p í n.. M z y. J í ž Bože, tys dal svatému an u od že velk ou lá sk u uk žovan ému stu a sc op ost ela ln out ob, dej ať o v tom sleduj eme a sp olu s m dosá eme atř en a tvou slá vu. od li tb a pamá tk sv ana od Kř e Jarda Branžovský Maruščina k uc h y ň k a P o s t u p p r á c e : Vez me se 1 2 mě sí c ů, poř á d ně se oč i stí od v š eho š k arohlí d stv í, strac hu a c hamti v osti i punti č k á ř stv í. Kaž d ý mě sí c se roz k rá j í na d í lů, tak ž e z á sob a v y d rž í na c elý rok. P ak se k až d ý d en uprav í tak, ž e se v ez me: 1 d í l prá c e 2 d í ly d ob ré ná lad y a humoru a př i d aj í se: 1 porc e d ů v ě ry v B oha 1 č aj ov á lž í c e sná š enli v osti, ně c o trpě li v osti se š petk ou tak tu. C elé se b ohatě z ali j e lá sk ou. T ak to př i prav ené se to oz d ob í k y ti č k ou lask av osti a serv í ruj e se s mi lým ú smě v em a v oní c í m př á telsk ým slov em. D o b r o u c h u ť! Slovo pro k a ž d é h o Číslo 9, Ročník 5, Prosinec 1999 S t ra na 13

14 křížovka Na dobrý úmysl A B C D E F G H I J K L M N O VODOROVNĚ: A. v á p e nc o v á j e s k y ně ; k r y t m o t o r u ; o p e v ně ný h r a d ; B. p l o c h a m 2 ; u t nu s r p e m ; v ý r o b k y ně m á s l a ( k r á t c e ) ; U ni v e r s i t a K a r l o v a ; C. o p a k l í c e ; T AJENK A -I. č á s t ; ř í m. j e d na ; M P Z N ě m e c k a ; S P Z B r u nt á l u ; D. p l á n v h r u b ý c h r y s e c h ; c h e m. zn. s í r y ; za s t é ná ní ; j m é no d c e r y M. G á nd í h o ; E. ná r o d o zp y t e c ; T AJENK A -II. č á s t ; k l a d ný p ó l ; F. o s. zá j m e no ; p ě s t i t e l s t r o m ů ; p o l o m ě r ; d o m. E l i š k a ; ně k d. s t ř í b r ná m i nc e ; G. E g y p t. b ů h s l u nc e ; T AJENK A -III. č á s t ; v č e l í o b y d l í ; M P Z Š v ý c a r s k a ; H. c h e m. zn. k y s l í k u ; k o l e j. d o p r. p r o s t ř e d e k ; h y d r o x y l. s k u p i na ; no t a ; s o u zv u k ; l a t i n. m o j e ; I. h o r s k á j e ze r a ; T AJENK A -IV. č á s t ; o p a k b l í zk o ; J. M P Z R a k o u s k a ; m ě s t o v M a ď a r s k u na D u na j i ( č e s k y ), b y l t a m k o r u no v á n k r á l s v. Š t ě p á n; ne p ř í t e l l i d s k é h o p o k o l e ní ; o zn. D o m i ni k á ns k é h o ř á d u ; K m e t r ů ; l a t i n. t e b e ; T AJENK A -V. č á s t ; č l e n i nd i á n. k m e ne ; L. ne j v ě t š í ř e k a v P o l s k u ; h o u s l o v á s t r u na ; o t á zk a na m í s t o ; s t a r o v ě k á ze m ě u e g y p t. m o ř e ; a ng l. p ř e d l o ž k a d o ; M. M P Z I t á l i e ; T AJENK A -VI. č á s t ; ne o b d ě l a ný o k r a j p o l e ; N. d r u h á č á s t B i b l e ( zk r a t k a ) ; d o m. M i r o s l a v ; y p s i l o n ( d l o u ze ) ; ne j d e l š í ř e k a s v ě t a ; A b r a h á m o v a ž e na ; O. s t a r á v á h o v á j e d no t k a ; p ř í s l u š ní k a s i j s k é h o s t á t u ; l a h o d ný ná p o j ; s t r o m z č e l e d i b ř í zo v i t ý c h. S VIS LE: 1. l a t i n. u m ě ní ; ná š k o nt i ne nt ; e s p e r a nt e m 5 ; 2. k ů r y v k o s t e l e ( za s t a r a l e ) ; s p o j k a ; v l á m á ní ; ř í m s k á č í s l i c e ; ně m e c. p ř e d l. k 3. v l á m s k ý b a r o k. m a l í ř ; ú s k o k ; t á b o r ni c k á p o t ř e b a ; 4. p ř í s l o v c e m í r y ; i t a l s k y m o j e ; m a l í ř s k á t e c h ni k a ; ř í m. č ; c h e m. zn. u h l í k u ; 5. S l o v. ná r o d ní p o v s t á ní ; s l o v e ns k y j e s t l i ž e ; d ě l ní k p ř í s t a v. za ř í ze ní ; j e d e n z k o nt i ne nt ů ; 6. p r o d e j ní c e na a k c i í ; za č á t e k a k o ne c a b e c e d y ; p ř e d l o ž k a s 6. p á d e m ; ne j v y š š í h o r a na K r é t ě ; s l o v e ns k y I r o v é ; 7. m u ž. j m é no ; o k r a j ř e k y ; m í r a k y s e l o s t i ; č i nno s t ; c h e m. zn. d u s í k u ; 8. e v a ng e l i c k ý d u c h o v ní ; s t ř e d o v ě k ý d v o r s k ý ú ř e d ní k ; s p o j k a ; S P Z K l a d na ; 9. č í s l i c e ; p ř e d l o ž k a ; m a nž e l k a ; p o k r y t ý m e c h e m ; 1 0. p r á c h ni v ě ní ; ná l e v ( o k u r k o v ý ) ; d e s i nf i k o v á no s í r o u ; 1 1. zk r. a d a k t a ; s p o j k a ; e l e k t r o d a ; m r a v o u k ; 1 2. č í s l o v k a ; p o k r ý v a t š t ě t c e m ; h l á s k a ; m e t a ; c i t o s l. zv o l á ní ; 1 3. zk r. v k l a d ní k ní ž k a ; s p o d e k ná d o b y ; ř í m. č ; p o p ě v e k ; zk r. Z á v o d. k l u b u ; zk r. s l e č na ; 1 4. p ř i j í m a č v y s í l á ní ; s l o v e ns k ý k ř e s ť a n. v y s í l a č ; j e d e n z a p o š t o l ů ; 1 5. b i zo n; v zd á l e ně ; v e s m í r ný p r o s t o r ( b á s n. ) ; M P Z Š p a ně l s k a ; 1 6. l e d o v e c ; N o e m o v o p l a v i d l o ; zk r. O d ě v ní p r ů m y s l ; m l s né zv í ř e. Přejeme příjemné chvíle při luštění Test l eg en d a : Význam jednotlivých obrázků, které js te nakres lili js ou : 1-ty, 2 -o sta tn í, 3 -B ů h, 4 -sm r t, 5 -d á r ek p r o teb e, 6 -l á sk a, 7 -ta j em stv í, 8-ty a tv é o k o l í, 9 -tv é o k o l í, 10 -b u d o u c n o st, 11-b a l a n c o v á n í, 12 -obraz tvé duše Strana 14 Slovo pro každého Č í s l o 9, R o č ní k 5, P ro s i ne c

15 Pořad Vánočních Bohoslužeb Půlnoční Slavnost Svá te k Svaté sv. Si lve str a N ový R ok 2. ne d ě le p o 24. prosince 1999 P á t ek N ar oz e ní P á ně 25. prosince 1999 r od i ny 26. prosince 1999 N ed ě l e 3 1. prosince 1999 P á t ek M atk y B ož í P anny M ar i e 1. l ed na N ar oz e ní P á ně 2. l ed na S ob ot a S ob ot a Přerov s v. V a v ř i n e c 1 5 : 0 0, 2 4 : 0 0 ( od 23 : 0 0 v á noč ní 9 : 0 0, 1 0 : 3 0, 1 8 : : 0 0, 1 0 : 3 0, 1 8 : : 0 0 * 9 : 0 0, 1 0 : 3 0, 1 8 : : 0 0, 1 0 : 3 0, 1 8 : 3 0 z a m y š l ení ) P ř e dm o s t í 2 2 : : : : 0 0 * 8 : : 4 5 Š í ř a v a 7: 3 0 7: 3 0 7: 3 0 7: 3 0 F a rn os t i d ě k a n á t u B e ň o v - 9 : : : : 1 5 B r o de k u P ř e r o v a 2 4 : 0 0 7: 3 0 7: 3 0-7: 3 0 7: 3 0 C i t o v : : : : 4 5 D o m a ž e l i c e 2 1 : 0 0 8, 1 0 : 1 5 8, 1 0 : 1 5 8, 1 0 : 1 5 8, 1 0 : 1 5 D ř e v o h o s t i c e 1 9 : 0 0 7: 3 0 7: 3 0 H o r n í M o š t ě n i c e 2 2 : 0 0 7: 4 5 7: : 0 0 7: 4 5 7: 4 5 L á z n í k y : L o b o di c e 2 0 : : : : : 3 0 P a v l o v i c e 2 2 : : : 5 0 P e n č i c e - 1 7: : R a ds l a v i c e 2 3 : : 0 0 R o k y t n i c e 2 2 : : : : : : 0 0 Ř í k o v i c e - 9 : : : : : 3 0 S t a r á V e s 2 2 : : : : : : 4 5 S u c h o n i c e : : 0 0 T o v a č o v 2 4 : : : : : : 0 0 T r o u b k y 2 2 : 0 0 7: 3 0 7: : 3 0 ( 2 2 : 3 0 a do r a c e ) 7: 3 0 7: 3 0 V l k o š 1 8 : 0 0, 2 3 : : : : 0 0 ( 2 2 : : : 0 0 a do r a c e ) * m š e s v a t é s dě k o v n o u p o b o ž n o s t í n a k o n c i r o k u dě k o v n á p o b o ž n o s t s e s v á t o s t n ý m p o ž e h n á n í m Kristus v č e r a d n e s n a v ě k y 2000 Slovo pro každého Číslo 9, Ročník 5, Prosinec 1999 S t ra na 15

16 K Z děkanátníího diiáře s o b o ta 9 : 0 0 F a r n í k o s t e l s v. V a v ř i n c e Mše svatá pro nemocné s u d ě l o v á n í m sv á t o st i n e m o c n ý c h : 3 0 oncert s o b o ta F a r n í k o s t e l Účinkuje: P ř e r o v sk ý k ů r o v ý sb o r a o r c h e st r s v. V a v ř i n c e P r o g r a m : S i m o n S e c h t e r M i ssa i n E s P o ř a d a t el : O b l a st n í C h a r i t a P ř e r o v ne d ě l e 14 : 3 0 N á m ě s t í T G M Ž i vý B etl ém n a n á m ě st í T G M v P ř e r o v ě ne d ě l e s o b o t a 0 0 F a r n í k o s t e l s v. V a v ř i n c e 0 0. V ř i 16: 15: Farní kostel sv av nc e Ekumenická bohoslužba slov a k z a h á j e n í J u b i l e a S e t k á n í d ě t í u J ES L I Č EK : 0 0 K oncer t n e d ě l e Účinkují: S P S V o k á l, S P S C a n t u s, P ř e r o v s k ý k o m o r n í o r c h e s t r Farní kostel sv. V av ř i nc e P r o g r a m : J a k u b J a n R y b a - Č e s k á m š e v á n o č n í P o ř a d a t e l : N a d a č n í f o n d B e d ř i c h a K o z á n k a Máte už vánoční d ár ek p r o l etoš ní r ok? Benefiční CD Velké jubileum roku Výtěžek z p r o d ej e j e věn o vá n n a g en er á l n í r eko n s tr u kc i ka ted r á l y s va té h o Vá c l a va v O l o m o u c i Tento nosič obsahuje: D aniel H ů l k a (Biblické písně Antonína Dvořáka), Bára Basiková (S alve R e g ina, M ar ia P ia), M art a K u b iš ová (K r áli m ilost d e j, T obě P atří ch vála), J iř í P avl ic a a H rad iš ť an (V inš u j e m V ám š těstí, z d r aví) a S p irit u ál kvin t e t Jako speciální bonus obsahuje chorál Svatý Václave, který nazpíval M ons. Jan G raubner a D aniel H ů lka Toto album můžete obj ed n at u k n ě ží v e s v ý c h f ar n os tec h C D 2 6 5, - a M C 1 4 9, - V y d á v á Ř í m s k o k a t o l i c k ý d ě k a n s k ý ú ř a d v P ř e r o v ě p o d z á š t i t o u O t c e J o s e f a L a m b o r a. P o d n ě t y, p ř í s p ě v k y a i n f o r m a c e k o t i š t ě n í l z e o d e v z d a t n a f a ř e. Uzávěrka pro únorové číslo je 18. ledna A d r e s a : D ě k a n s k ý ú ř a d P ř e r o v K r a t o c h v í l o v a P ř e r o v 1 N á k l a d y n a 1 k s v ý t i s k u : 7, - K č N e p r o d e j n á t i s k o v i n a. Strana 16 Slovo pro každého Č í s l o 9, R o č ní k 5, P ro s i ne c

Časopis přerovského děkanátu B ened i kt X V I. si p o vz or u svý c h p ř ed c h ů d c ů nec h á vá v p a p ež ské m er b u své b i sku p ské m otto: C oop er a tor es V er i ta ti s. K 2 0 0 5 R n 1

Více

Časopis přerovského děkanátu Červenec a S rpen 2 0 0 5 Číslo 7 R oč n ík 1 1 R ok v P ř e r ově o hlé dnu t í s P. A nt o ní ne m Pe chale m a P. J ane m F r ant o u Č í s ó h ode? N a š e h ode! R oz

Více

Časopis přerovského děkanátu Červenec a S rp en 2 0 0 3 Číslo 7 R oč n ík 9 Úvodník P. Pavel Hofírek L i t u r g i c ký ka l e ndá ř n a p rá z d n i n ové m ě síc e R oz h ovor s j á h n em O n d ř ej

Více

Časopis přerovského děkanátu Červen 2003 Číslo 6 R oč n ík 9 Úvodník P. Milan Mičo L i t u r g i c ký ka l e ndá ř na m ě sí c če r v e n R os t e m e ve víř e K r á t c e o od p u š t ě ní C ír ke vní

Více

Časopis přerovského děkanátu Březen 2000 Číslo 3 R oč n ík 6 k a m p n a š e č t e n á ř e D ě t t ě ž, p d k a, p n í a l n k a M b c t j e?! p č n í R h P. Jan Twardowski rozhovor s od ze ro ské oké

Více

Časopis přerovského děkanátu Říjen 2003 Číslo 9 R oč n ík 9 Úvodník P. Ryszard L i t u r g i c ký ka l e ndá ř n a ř í j e n C h a r i t a K ř e s a ns ká a ka de m i e C ír ke vní p a m á t ky k o st

Více

kvízy Š K O L N Í vánoční literatura LUPENY Vá noc e v c izině tip y n a d á r k y an k e ty št ě dr ove če r ní ve če ř e n a š i m a z l í č c i vý l e t d o A n g l i e r e c e p t y H y b á s n i čk

Více

Velikonoce jsou první svátky jara. Vydává Obecní úřad Pasohlávky ročník XVI číslo 4 duben 2007

Velikonoce jsou první svátky jara. Vydává Obecní úřad Pasohlávky ročník XVI číslo 4 duben 2007 Vydává Obecní úřad Pasohlávky ročník XVI číslo 4 duben 2007 Vážení občané, skon či la letoš ní mír ná zima a mi - nul už také měsíc bře zen. Na stu pu jí cí du ben nám postupn ě před sta ví svých tři cet

Více

Do Městské knihovny v Berouně se také ještě nějaký čas můžete jít podívat a hlavně si přečíst něco o Karlu Čapkovi, kterého známe například z knih

Do Městské knihovny v Berouně se také ještě nějaký čas můžete jít podívat a hlavně si přečíst něco o Karlu Čapkovi, kterého známe například z knih H Protože Velikonoce jsou už za dveřmi, připravili jsme si pro vás pár velikonoč ní ch koled, se který mi si jistě vy koledujete ně jaké to vají č ko. Hody, hody doprovody H ody, h ody, doprovody, dejte

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 R O SA centrum pro týran é a osamělé ženy Výroční zpráva za rok 212 www.rosa-os.cz, www.stopnasili.cz info@rosa-os.cz tel.: 241432466 Vážení přá telé, Dovolte mi pod ěkova t Vám vš em, kte ří js te nás

Více

CAU SE RIE VZPOMÍNKY CAUSERIE JA RO SLAV RY ŠA VÝ

CAU SE RIE VZPOMÍNKY CAUSERIE JA RO SLAV RY ŠA VÝ VZPOMÍNKY CAUSERIE JAROSLAV RYŠAVÝ Tato knížečka vznikla z článků, které vycházely v Jihočeských listech. Datum u jednotlivého článku značí, v který den byl zveřejněn. Slo vo úvo dem Rád listuji v albech

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Zápis z 12. j ednáni Rady Ústavu ze dne 24. 9. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-1 3/201 4 ústav pro studium totalitních režimů Praha, 24. z á ř í 20 14 P o č e t li s t ů: 13 Zápis Z 12. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

, s.r.o. D r. M. H o rá k o v é 5 5 9, 4 6 0 0 6 L ib e re c 7 te l. 0 4 8 / 5 1 3 0 3 1 4, fa x 0 4 8 / 5 1 3 0 1 1 2 e m a il : k m b @ k m b.c z, in te rn e t : w w w.k m b.c z Regulátory jalového výkonu

Více

Eva Hanáková, šéfredaktorka týdeníku Ekonom

Eva Hanáková, šéfredaktorka týdeníku Ekonom Final Report Srovnávací výzkum Město pro byznys pomáhá jednotlivým radnicím identifikovat slabiny, inspirovat se kroky svých kolegů a v neposlední řadě i naslouchat názorům podnikatelů, kteří v dané obci

Více

4/2014 říjen - prosinec Vydává Úřad městyse v Olbramovicích

4/2014 říjen - prosinec Vydává Úřad městyse v Olbramovicích 4/2014 říjen - posinec Vydává Úřad městyse v Olbamovicích Z OB SAHU In fo ma ce staosty Vá no ce - svátky klidu a míu Zpá vy z fanosti Z čin nos ti školy Spo le čen ská konika, pohyb obyvatel a statistika

Více

Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu

Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu Vážení a milí přátelé, v zá ř í 2011 bylá záhá jená soute z přo de ti á mláde lidi Př evezme te teřezínskou s táfetu. V řá mci te to soute

Více

WANTED again. Kdo na tom maka. hledame redaktory do tymu Early Bapha popis: schopny, samostatny, perspektivni ODMENA: 80 000$ -crage. -LuKe.

WANTED again. Kdo na tom maka. hledame redaktory do tymu Early Bapha popis: schopny, samostatny, perspektivni ODMENA: 80 000$ -crage. -LuKe. MMORPG NOVÉ POJETÍÍ HER NEBO DROGA? HEADGEARS KAMIIÓN NOVÝCH MÓDNÍÍCH DOPLŇKŮ PRÁVĚ DORAZIIL DO MIIDGARDU 2 ND SUMMER FEST REKAPIITULACE ZLOMENÁ PODKOVA ÚVOD KOMIIKSOVÉHO PŘÍÍBĚHU MEMENTO OF SUMMER VÝBĚR

Více

. P. S., O ĚŤ M PA Á IV Ž AV 2011 K ZPRÁ O NÍ R Č A O Z VÝR

. P. S., O ĚŤ M PA Á IV Ž AV 2011 K ZPRÁ O NÍ R Č A O Z VÝR VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ŽIVÁ PAMĚŤ, O. P. S. Živá paměť, o. p. s. Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH Úvodní slovo 4 Základní informace o společnosti 6 Sociální činnost 8 Informační a vzdělávací činnost

Více

Krizová intervence. Daniela Vodáčková a kol.

Krizová intervence. Daniela Vodáčková a kol. Krizová intervence Daniela Vodáčková a kol. KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Vodáčková, Daniela Krizová intervence / Daniela Vodáčková a kol. 3. vyd. Praha : Portál, 2012. 544 s. ISBN 978-80-262-0212-7

Více

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

str. 2 str. 5 str. 10

str. 2 str. 5 str. 10 MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 11, listopad 2013, ročník XXII., ZDARMA UNIBRICK BĚH NEPOMUKEM Změna Živnostenského zákona Program MC Beruška Nepomuk str. 2 str.

Více

Management v tanečním umění

Management v tanečním umění JANÁČKOVA A KADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ H u d e b n í f a k u l t a K a t e d r a h u d e b n í h o m a n a ž e r s t v í H u d e b n í m a n a ž e r s t v í Management v tanečním umění Diplomová práce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 MALÁ LIŠKA KLUB PŘÁTEL PŘÍRODY Z OLOMOUCE. Lidé pro přírodu příroda pro lidi

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 MALÁ LIŠKA KLUB PŘÁTEL PŘÍRODY Z OLOMOUCE. Lidé pro přírodu příroda pro lidi VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 MALÁ LIŠKA KLUB PŘÁTEL PŘÍRODY Z OLOMOUCE Lidé pro přírodu příroda pro lidi www.malaliska.cz Obsah Kdo jsme, co bychom ra di a co de la me 3 Ten de la to a ta zas tohle 5 Co jsme v

Více

STANDARDY PRO )ÁKLADNÍ V)DĚLÁVÁNÍ. Český jaz k a literatura

STANDARDY PRO )ÁKLADNÍ V)DĚLÁVÁNÍ. Český jaz k a literatura STANDARDY PRO )ÁKLADNÍ V)DĚLÁVÁNÍ Český jaz k a literatura )pra ová o dle uprave ého RVP )V úči ého od 1. 9. 2013. Červe ě jsou v z ače očekáva é výstup RVP )V, u i hž l dopl ě Sta dard (ČJL-9-1-02, ČJL-9-1-06,

Více

SETKA NI PARTNERSKY CH ME ST u příležitosti 620. výročí umučení Sv. Jana Nepomuckého

SETKA NI PARTNERSKY CH ME ST u příležitosti 620. výročí umučení Sv. Jana Nepomuckého MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 4, duben 2013, ročník XXII., ZDARMA Stavební akce v roce 2013 KTV Nepomuk dokončila digitalizaci přehled programů Ukliďme svět! str.

Více

LÚCKÝ ZPRAVODAJ. číslo 2 ročník 2015

LÚCKÝ ZPRAVODAJ. číslo 2 ročník 2015 LÚCKÝ ZPRAVODAJ číslo 2 ročník 2015 Slovo starostky Informace z jednání rady Dění v obci a okolí Činnost našich organizací Dění v naší farnosti ZŠ a MŠ Louka DŖležitá oznámení PŎipravujeme Fotografie z

Více

str. 5 str. 9 str. 23

str. 5 str. 9 str. 23 MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 3, březen 2013, ročník XXII., ZDARMA Nařízení obce Setkání partnerských Rozvojový plán 1/2013 měst 2014-2020 str. 5 str. 9 str. 23

Více

Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika

Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika Absolventi, kter i po skonc eni studia nezac nou pracovat, nebo se zaregistruji na u r adu pra ce, nemaji povinnost platit

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Z ápis z II. jednaní Rady Ústavu ze dne 26. 8. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-12/2014 ústav pro studium totalitních režimů Praha. 26. srpna 20 14 Po č et li st ů : 6 Zápis Z 11. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO. Vánoční turnaj přípravek str. 5 str. 19 str. 23

MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO. Vánoční turnaj přípravek str. 5 str. 19 str. 23 MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 02, únor 2015, ročník XXIV., ZDARMA Zateplení Základní školy Návrat duše Zelené Hory Vánoční turnaj přípravek str. 5 str. 19 str.

Více