Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Pastýři pospíchali a nalezli Marii a Josefa a děťátko položené v j eslích. E vang elij ní Časopis př e r ov sk éh o děk an á t u B etlém ob sahu j e vš echno, co j e potřeb a, j e opravdový, prostě fu ng u j e. K dežto ten m ů j B etlém m i pů sob í potíže. A le nem ů žu přij ít na to, kde j e chy b a. U ž několik let se ho snažím zdokonalovat: na každé Vánoce něj aká novinka. K rom ě fig u rek j sou zde b etlém ské dom y, živé květiny, m ech, hory, světla, m rkaj ící hvězda. Mám doj em, že ty to vš echny doplň ky se rozrů staj í, ale děťátko se zm enš u j e. K de j e chy b a, j aká j e příč ina této poru chy. Po dů kladném pozorování j sem j i ob j evil b y l to b olestný ob j ev. T o neb y l vadný m ů j B etlém, chy b a b y la u vnitř. Přiš el ke m ně znám ý, který m ěl velký prob lém. R y chle j sem se ho zb avil hodil j sem m u několik zb ožných m y š lenek. Potřeb oval přítele a naš el poradce. Prostě j sem nem ěl č as. Prosinec 1999 Číslo 9 R oč n ík 5 Co to jsou Vánoce a proč stav í m e B etl é m y o tom na straně 2 a 3 V ú stavě j sem navš tívil b ab ič ku a přinesl j i něj aký dárek. A le kdy ž zač ala u ž po několikáté O k ol ed ách teoreti ck y i prak ti ck y str. 4 vy j m enovávat své nem oci a trápení, ry chle j sem se rozlou č il: B u ď te trpělivá, b u du na vás pam atovat. Vždy ť m ám spou stu práce. N echal j sem j i s tím dárkem a u tekl. Z dálky j sem u viděl sou seda, se kterým j sem se vč era pohádal. Přeš el j sem na dru hou N ě z d ě k. M í M d é 5 N 6 7 k l J i l S 8 m ( d ě co ji n, tentok rát ostel a sv ař ag al ny str. a stranách a pok račov ání cy u ub eum trany -9 ají opě t nejen) ti stranu u lice. B y l j sem svědkem velké nespravedlnosti. Měl b y ch prom lu vit něj ak reag ovat. A j á j sem m lč el. B ál j sem se, že m ě někdo nazve fanatikem. N echtěl j sem si nikoho znepřátelit, a tak j sem předstíral, že nic nevidím a nesly š ím. Na nádraží jsem uviděl Romku s dít ět em. V ob ou rukác h jsem držel sp oust u dárků a st ejně jsem neměl drob né. J enom h lavou mi p rolet ěla my š lenka: K dy koneč ně t it o lidé z ač nou p rac ovat jako já a jiní p oc t iví ob č ané. U ž vím, kde je c h y b a, p roč mů j B et lé m nef ung uje. zou falý kam arád, kterého j sem nepotěš il Č í sl a a f ak ta o R ad i u P rog l as str. 1 1 b ab ič ka, která č ekala, že j i daru j i svů j č as sou sed, kterého j sem nepozdravil S v. J an od K ř í ž e str. 1 3 haneb né m lč ení vů č i nespravedlnosti S tr. 1 4 K ř í ž ov k a R om ka, kterou j sem v m y š lenkách odsou dil Š el j sem svoj i cestou. N evš ím al si kam aráda, b ab ič ky, sou seda, R om ky. N eviděl j sem P oř ad v ánoční ch b oh osl už eb př erov sk é h o d ě k anátu str. 1 5 v nich D ítě. T eď, kdy j sem ob j evil chy b u, j e třeb a u dělat závěr předsevzetí. B ů h se chce se m nou setkat skrze ty to lidi. Jen tehdy, kdy ž s nim i ztratím svů j č as, b u du m ít j istotu, že stihnu své setkání s N ím. A le j estli nepoznám D ítě v pěti m iliardách lidí, m ů j B etlém zů stane pokažený prostě neb u de fu ng ovat. P. M a r i u s z R a d a c z y ń s k i Slovo pro každého Číslo 9, R o č n ík 5, P r o si n e c

2 Liturgický vikýř N e z á v a z n á p a m á t k a J a n a D a m a š s k é h o a s v a t é B a r b o r y D r u h á n e d ě l e a d v e n t n í P a m á t k a s v a t é h o M i k u l á š e S l a v n o s t P a n n y M a r i e p o č a t é b e z p o s k v r n y p r v o t n í h o h ř í c h u T ř e t í n e d ě l e a d v e n t n í P a m á t k a s v a t é L u c i e P a m á t k a s v a t é h o J a n a o d K ř í ž e Č t v r t á n e d ě l e a d v e n t n í Š t ě d r ý d e n, V i g i l i e S l a v n o s t i N a r o z e n í P á n ě S l a v n o s t N a r o z e n í P á n ě S v á t e k S v a t é r o d i n y S v á t e k s v a t é h o J a n a e v a n g e l i s t y S v á t e k s v a t ý c h M l á ď á t e k b e t l é m s k ý c h P a m á t k a s v a t é h o S i l v e s t r a P o r o č n í o s l a v ě v e l i k o n o č n í h o t a j e m s t v í n e m á c í r k e v n i c s t a r š í h o, n e ž u c t í v a t p a m á t k u n a r o z e n í P á n ě. Vá n o č n í s v á t k y t o h o t o r o k u b u d o u z v l á š ť v ý z n a m n é, n e b o ť 2 5. p r o s i n c e m z a č í n á v e l k á o s l a v a j u b i l e a n a r o z e n í J e ž í š e K r i s t a. P o Ve l i k o n o c í c h j s o u Vá n o c e n e j s t a r š í m k ř e s ť a n s k ý m s v á t k e m, j e h o z a v e d e n í s p a d á d o 4. s t o l.. P r v n í z m í n k u o s l a v e n í p a m á t k y n a r o z e n í P á n ě n a l é z á m e v k a l e n d á ř i r o k u V Ř í m ě s e s l a v i l o n a r o z e n í P á n ě u ž k o l e m r o k u V a n t i c k é m Ř í m ě b y l o z v y k e m s l a v i t n a r o z e n í v e l k ý c h m u ž ů. K d y ž s e n e z n a l o p ř e s n é d a t u m j e j i c h n a r o z e n í, s l a v i l s e j i n ý v ý z n a m n ý d e n j a k o s y m b o l i c k é n a r o z e n í. K ř e s ť a n é c h t ě l i u c t í t n a r o z e n i n y s v é h o P á n a a z v o l i l i s i 2 5. p r o s i n e c, d e n z i m n í h o s l u n o v r a t u. J a k o s l u n c e o d t o h o t o d n e n a b r a l o n o v o u s í l u, z n o v u z r o z e n é, n e p ř e m o ž e n é z i m o u, t a k t e n t o d e n s e h o d i l p r o o s l a v u n a r o z e n í K r i s t a, k t e r ý b y l P í s m e m o z n a č e n ý z a S l u n c e s p r a v e d l n o s t i (Mal 4, 2), z a S v ě t l o s v ě t a (J 8, 1 2). Vá n o č n í d o b a z a č í n á p r v n í m i n e š p o r a m i s l a v n o s t i N a r o z e n í P á n ě ( p o z á p a d u s l u n c e ) a k o n č í n e d ě l í p o z j e v e n í P á n ě ( ), s v á t k e m k ř t u P á n ě. S p a s i t e l s e z j e v u j e v š e m l i d e m a v o l á j e d o r o d i n y s v ý c h d ě t í, d o n í ž s e s t u p u j e z a š t í p e n í m d o K r i s t a. J e h o n a r o z e n í j e p r v n í k r o k k u s k u t e č n ě n í t o h o t o p l á n u B o ž í h o m i l o s r d e n s t v í. S l a v n o s t n a r o z e n í P á n ě m á v i g i l i i a o k t á v. Vá n o č n í v i g i l i e, m š e t z v. p ů l n o č n í, s e s l o u ž í v e č e r. P ů l n o č n í m š e s v a t á o s l a v u j e z r o z e n í J e ž í š e K r i s t a v b e t l é m s k é s t á j i : D n e s s e v á m n a r o d i l S p a s i t e l. P o c e l o u a d v e n t n í d o b u s e p ř i m š i s v a t é n e z p í v á G l o r i a, a l e p ř i v e č e r n í m š i s v a t é z a z n í v p l n é s í l e. K d y ž s e ř í k á, n e b o z p í v á v y z n á n í v í r y, t a k p ř i s l o v e c h : s k r z e D u c h a s v a t é h o s t a l s e č l o v ě k e m s e k l e č í. D r u h á m š e s v a t á z a s v í t á n í j i t ř n í, p ř i p o m í n á p r v n í h o l d, k t e r é h o s e K r i s t u d o s t a l o o d l i d í. K t o m u b y l i p o v o l á n i p a s t ý ř i, l i d é p o k o r n í, p r o s t í a c h u d í. Vs t u p n í m o d l i t b a z n í : D n e s z a z á ř í n a d n á m i s v ě t l o, p r o t o ž e s e n á m n a r o d i l P á n. N e j s l a v n ě j š í a n e j s t a r š í j e t ř e t í m š e s v a t á v e d n e, k t e r á s h r n u j e o b ě p ř e d c h á z e j í c í t é m a t a v e s l a v n o s t n í o z n á m e n í : S l o v o s e s t a l o č l o v ě k e m a p ř e b ý v á m e z i n á m i. V n e d ě l i p o n a r o z e n í P á n ě o s l a v u j e m e s v á t e k S v a t é r o d i n y ( z r ). L e t o s j e t o h n e d p o S l a v n o s t i n a r o z e n í P á n ě 2 6. p r o s i n c e. L i t u r g i e n á m u k a z u j e, k a m a ž j e s c h o p n a j í t l á s k a N e b e s k é h o O t c e. P o d o b n á l á s k a s e m á o d r á ž e t v k ř e s ť a n s k ý c h r o d i n á c h. V t o m t o v á n o č n í m o k t á v u s l a v í m e j e š t ě s v á t e k s v a t é h o Š t ě p á n a ( ), s v a t é h o J a n a a B e t l é m s k ý c h m l á ď á t e k. Strana 2 Slovo pro každého Č í s l o 9, R o č ní k 5, P ro s i ne c

3 V í r a n á s n u t í o z n a č i t V á n o c e j a k o s vá t k y r a d o s t i. V a d ve n t n í d o b ě s e m l u ví o p ř í c h o d e c h K r i s t a d o s o u č a s n é h o s vě t a. J e d e n z n i c h m ů ž e a m u s í m l u vi t o s vě d e c t ví n a š í r a d o s t i, a b y s vě t u vě ř i l v K r i s t a, o d e vz d a l s e j e h o l á s c e, m u s í vi d ě t, ž e p ř á t e l s t ví s K r i s t e m d á vá l i d e m š t ě s t í. M á p r á vo vi d ě t t o t o š t ě s t í v n á s. A p r á vě vá n o č n í t a j e m s t ví n á s z a va z u j e k t o m u t o s vě d e c t ví r a d o s t i. N á š ž i vo t m u s í d o k a z o va t, ž e J e ž í š j e S vě t l o s vě t a, k t e r é r o z p t y l u j e p r a m e n s t r a c h u t e m n o t y m y s l í a s r d c í, ž e d á vá r a d o s t n o u s vo b o d u z n i č e n í m o t r o c t ví h ř í c h u. N a š e p o k o j n á ž i vo t n í r a d o s t m u s í d o k a z o va t, ž e z r o z e n í B o ž í h o S y n a v b e t l é m s k é s t á j i, j e h o d o b r o vo l n é p ř i j e t í n a š í c h u d o b y, u b o h o s t i a k ř e h k o s t i, j e p r a m e n e m B o ž í h o ž i vo t a v n á s a z d r o j e m n o vé h o d r u h u m í r u m e s i á š s k é h o. (podle Nedělního a svátečního misálku) P o c e l o u vá n o č n í d o b u b u d o u l i t u r g i c k á r o u c h a b í l á ( n e b o z l a t á ). B í l á b a r va s e u ž í vá vž d y o s vá t c í c h P á n ě, p o k u d s e n e p ř i p o m í n á j e h o u t r p e n í. D á l e o s vá t c í c h P a n n y M a r i e a s va t ý c h, a l e n e u m u č e d n í k ů t o j e b a r va č e r ve n á. V d o b ě a d ve n t n í s e o b ě t n í s t ů l n e z d o b í k vě t i n a m i, p o u z e o s l a vn o s t i P a n n y M a r i e a n a t ř e t í n e d ě l i a d ve n t n í. V ý z d o b a k vě t i n a m i z a č í n á a ž o Š t ě d r é m d n u. Liba Betlémy Narození Páně je jedním z č as t ý c h mot i vů ve vý t varné m u mění, č erp ajíc ím z kř es ť ans t ví. T ent o námět s e ob jevu je ji ž na ob razec h v ř íms ký c h kat akomb ác h. V ř íms ké b azi l i c e Panny M ari e S něž né, zvané M ari a M ag g i ore, b y l o konc em 4. s t ol et í zb u dováno nap odob ení b et l é ms ké jes ky ně narození Páně. J ako rel i kvi e s e zde c h ová č ás t dř evěný c h jes l í, p oc h ázejíc íc h ú dajně z B et l é ma. K vět š ímu rozš íř ení ku l t u jes l i č ek b et l é mů - doš l o díky s v. F rant i š ku z A s s i s i, kt erý vž dy t ou ž i l p rož ít vánoč ní noc p ros t ě, jak ji p odl e jeh o p ř eds t av p rož íval i l i dé v B et l é mě. O Vánoc íc h roku s e rozh odl, ž e u káž e l i dem, v jak u b oh é m p ros t ř edí s e narodi l J ež íš Kri s t u s. V jes ky ni v h orác h u vs i G rec c i o nedal eko A s s i s i p os t avi l J es l i č ky, vy s t l al je s enem, p ř i vedl k ni m vol ka a os l a. D o jes l í p ol ož i l l ou t ku dít ět e. L i dem s e jeh o náp ad zal íb i l. O d t é dob y š íř i l i p ř edevš ím č l enové f rant i š káns ké h o ř ádu jes l e p o c el é E vrop ě. V kos t el ec h s e s t avěl y jes l e s e s oc h ami Panny M ari e a s v. J os ef a ze dř eva, neb o odl i t é z vos ku č i vy t es ány z kamene. O s t at ní u jes l í b y l i ž i ví l i dé, kt eř í p ř edváděl i s c é ny z narození Páně. O d p ol ovi ny 1 6. s t ol et í s e ke kos t el ním jes l ím p ř i s t avoval y f i g u rky v ž i vot ní vel i kos t i. První jes l e t oh ot o t y p u b y l y roku p os t aveny v Praze a roku v O l omou c i. D o l i dové h o p ros t ř edí u nás p roni kl o s t avění b et l é mů konc em 1 8. s t ol et í. J i ž v p rvníc h l i dový c h jes l i č kác h s e kromě t radi č níc h p os t av známý c h z B i b l e ob jevu jí venkované, ř emes l níc i, p as t ý ř i, p onoc ný. Kromě b et l é mů ze dř eva js ou známé b et l é my kerami c ké, z t ěs t a, vos kové, s ádrové, ru č ně mal ované na dř evě i na p ap íru. Kaž dý au t or, kt erý znázorň oval narození Páně, c h t ěl al eg ori emi a s y mb ol y vy jádř i t něc o ze S t aré h o i Nové h o zákona. Ježíšek leží v j es líc h z a b a len ý v p lé n ká c h : ( L k 2, ) T ot o vám b u de znamením: Nal eznet e děť át ko v p l é nkác h, p ol ož ené do jes l í. P a n n a M a r i a m á m o d r ý p lá šť. M odrá b arva je s y mb ol em neb e. Panna M ari a je Král ovna neb e. Č as t o drž ívá nádob ku na vonnou mas t, č ím s e naznač u je S p as i t el ů v p ů vod z p omazané h o rodu. (L k 1, ) V b líz ko s t i P a n n y M a r i e j s o u kvě t i n y : l i l i e naznač u je její nep os kvrněné p oč et í, kos at ec du h ové b arvy znač í ob novení s ml ou vy B oh a s l i dmi. Z elen é r o s t li n y p ř i p omínají, ž e z rodu D avi dova s e narodí S p as i t el. (I z 1 1, 1 ) S va t ý Jo s ef m ívá z elen ý p lá šť. Z el ená b arva s y mb ol i zu je znovu zrození a t edy nes mrt el nos t. J e b arvou D u c h a s vat é h o, kt erý s i s v. J os ef a vy vol i l. (M t 1, 2 0 ) R o z evř en ý p lá šť naznač u je adop c i J ež íš ka a s y mb ol i zu je s v. J os ef a jako oc h ránc e. (M t 2, 1 3 ) Vo lek a o s lík u jes l í s y mb ol i zu jí p roroc ký vý rok I zai áš e: Vů l zná s vé h o h os p odář e, os el jes l e s vé h o p ána, mne vš ak I zrael nezná, mů j l i d je nec h áp avý, (I z 1, 3 ) C h lé v naznač u je p ř edevš ím b ídu S vat é rodi ny, al e t aké s y mb ol i zu je p roroc t ví Á mos ovo, ž e B ů h s i ob noví s vou c írkev p o dnec h zkou š ek a p ř i vede do ni c h vy vol ené ze vš ec h národů. (A m 9, 1 1 ) K o s t el n eb o p a lá c v p ozadí s y mb ol i zu je novou c írkev. O kol ní kraji na p ř eds t avu je zp ravi dl a domov, neb o b y dl i š t ě u měl c e. V kaž dé m b et l é mu je mnoh o dal š íc h a dal š íc h s y mb ol ů, mož ná, ž e je i vy p oznát e, neb oť znát e dob ř e Pís mo s vat é. P o d l e K L p ř ip r av il a Liba Slovo pro každého Číslo 9, Ročník 5, Prosinec 1999 S t ra na 3

4 Koledy K ol ed y b y l y od n ejst ar š í c h d ob n eod m y sl i t el n ou sou č á st í svat ý c h n oc í. N á z ev k ol ed a se od voz u je od ř í m sk ý c h l ed n ový c h p ř á n í C al en d ae J an u ar i ae. J e t o t r ad i č n í ob ř ad ob c h ů z k ové h o c h ar ak t er u, jeh ož p ů vod n í m sm y sl em a p od st at ou b y l o p ř i n é st š t ě st í a b l ah o v h osp od á ř sk é m a r od i n n é m ž i vot ě. K ol ed ou se n az ý val y n ejen ob ř ad n í p oc h ů z k y, al e i d ar y, k t er é se p ř i n í n ad ě l oval y ; a t ak é p í sn ě, p op ě vk y a ř í k ad l a s n i m i sp ojen é. S t ař í Č ec h ové n az ý val i k ol ed ou ob c h ů z k u m al ý c h d ě t í i ž eb r avý c h ž á k ů, k n ě ž í, z von í k ů, k ost el n í c h z p ě vá k ů a t ak é š k ol n í c h of i c i á l ů. P ř i k ol ed á c h se z p í val y n ejen l i t u r g i c k é p í sn ě, al e i l i d ové. P o k ol ed ě se c h od i l o t é m ě ř c el ý r ok. Ve vá n oč n í m č ase t om u t ak b y l o o Š t ě d r é m d n u, ve svá t ek sv. Š t ě p á n a, n a N ový r ok a n a T ř i k r á l e. N ejd ů l ež i t ě jš í sl ož k ou ob ř ad u k ol ed ová n í jsou t ed y k ol ed y ob ř ad n í p í sn ě, p op ě vk y a ř í k ad l a. V ob sah u je z ak ó d ová n a c el á l i d ová p od st at a, sm y sl a vý z n am ob ř ad u. A t ak é jeji c h est et i c k á p ů sob i vost. V k ol ed á c h z ac h y t i l l i d b á sn i c k ou f or m ou n á l ad u z i m n í h o č asu, své st ar ost i a r ad ost i. Ve vá n oč n í c h k ol ed á c h se p r ojevu je v š i r ok é š k á l e vesel é l i d ové m u z i k an t st ví a ž i vot p ast ý ř ů n a sal aš i. Vl ast n í p od st at a vá n oč n í c h k ol ed sp oč í vá v p ř á n í z d ar u v h osp od á ř sk é m ž i vot ě. Vinšuju vám nový rok, a b y s t e d oč ka l i K ris t a P ána na p ř e s rok, a b y s t e mě l i p oh a nky p o h a mb a l ky, ž it a od šč it a d o šč it a a p še nic e od h ra nic e d o h ra nic e. K ol ik je s t v l e s e je d l ič e k, a b y s t e mě l i d o roka t e l ič e k. K ol ik v l e s e b uč ku, t ol ik v c h l é vě b ýč ků. K ol ed a ob sah u je p ř á n í vš eh o d ob r a: z d r aví, š t ě st í, p ož eh n á n í, ú r od u n a p ol i a h ojn ost d ob y t k a ve c h l é vě. V n á b ož en sk ý c h k ol ed á c h vy st u p u je B ů h, M at k a B ož í, J ež í š ek, an d ě l é a svat í. Vš i c h n i jed n ají jak o l i d é. D u c h ovn í svě t se n er oz l u č n ě sp l é t á se svě t em p oz em sk ý m. N á m ě t y n á b ož en sk ý c h k ol ed vy c h á z í z č á st í evan g el i a. K ol ed y op ě vu jí c est u d o B et l é m a, n oc ová n í ve c h l é vě, n ar oz en í J ež í š k a, an d ě l y z p í vají c í G l or i a, p ast ý ř e k l an ě jí c í se d í t k u. N ez ap om í n á an i n a p r on á sl ed ová n í H er od em a n a ú t ě k d o E g y p t a. N ejvl ast n ě jš í m m ot i vem vá n oč n í c h k ol ed je z r oz en í č l ově k a r ad ost a osl ava jeh o p ř í c h od u n a t en t o svě t. Dej Bůh štěstí tomu domu K ou z l o l i d ový c h k ol ed b y l o i n sp i r ac í i p r o h u d eb n í sk l ad at el e. C h ar ak t er i st i c k ý st y l m ají z vl á š t ě p ast or el y d r ob n é vá n oč n í jed n oh l asé i ví c eh l asé z p ě vy s d op r ovod em sm y č c ový c h i d ec h ový c h n á st r ojů - k om p on ovan é n a č esk é i l at i n sk é t ex t y. P ast or el y sk l á d al i h ojn ě č eš t í k an t oř i v 1 8. a 1 9. st ol et í. N ě k t er é p ast or el y, z ejm é n a Č esk á m š e vá n oč n í J an a J ak u b a R y b y H ej m i st ř e, p at ř i i d n es k st á l é m u r ep er t oá r u n aš i c h k ů r ů. Alena Strana 4 Slovo pro každ é h o Č í s l o 9, R o č ní k 5, P ro s i ne c

5 Cíírrkevníí památtky Přřerrova Cíírrkevníí K o s t e l s v. M a památtky r i e M a g d a l e n y Přřerrova v P ř e d m o s t í Cíírrkevníí památtky Přřerrova K o s t e l v P ř e d m o s t í e x i s t o va l u r č i t ě j i ž ve 1 3. s t o l e t í, kd y m ě l i s vo b o d n é d vo r y b i s ku p š t í m a n o vé a ze m ě p a n s ký p u r kr a b í h r a d u P ř e r o v. P í s e m n é zm í n ky o n ě m j s o u n e p ř í m é. V kn i h á c h p ů h o n n ý c h a Ze m s ký c h d e s ká c h o l o m o u c ký c h s e u vá d í : k r o ku , ž e b y l p ř e d m o s t s ký m f a r á ř e m o t e c M a c ů r e k; r p r o d e j d vo r a s p o l i za ko s t e l e m ; r s e zd e j š í f a r á ř j m e n o va l L i c e k. Zp u s t o š e n í P ř e r o va h u s i t y v l e t e c h j i s t ě P ř e d m o s t í n e m i n u l o a zd e j š í ko s t e l s e d o s t a l d o r u ko u u t r a kvi s t ů, s t e j n ě j a ko ko s t e l p ř e r o vs ký. P r e s b y t á ř d n e š n í s t a vb y s t o j í n a zá kl a d e c h t o h o t o ko s t e l í ka, j e h o ž vě ž s t á va l a a s i v m í s t ě p ř e d s í n ě zd e j š í s a kr i s t i e. V ř í j n u vy p á l i l o u h e r s ké vo j s ko p ř e d m ě s t í P ř e r o va. H r a d u n e d o b y l o, a l e zc e l a zn i č i l o o ko l n í vs i. P o o b n o ve n í ka t o l i c ké s p r á vy r b y l a p ř e d m o s t s ká f a r n o s t s p r a vo vá n a z P ř e r o va a ž d o r , kd y b y l o p ě t u s t a ve n f a r á ř a p o s t a ve n a n o vá f a r a v P ř e d m o s t í. F a r á ř J a n A l o i s C o r n e l i u s s p r a vo va l s o u č a s n ě D l u h o n i c e, L ý s ky, P o p o vi c e, Vi n a r y, P r o s e n i c e a B u k. K d y a j a k b y l ko s t e l o b n o ve n, n e n í p ř e s n ě zn á m o. R o ku s e f a r n í o b e c r o zh o d l a ko s t e l zvě t š i t d o j e h o d n e š n í c h r o zm ě r ů. P r o t á h l i l o ď, c e l ý ko s t e l za kl e n u l i a p ř e m í s t i l i vě ž, kt e r á d o s t a l a b a r o kn í c i b u l o vi t o u s t ř e c h u. D n e š n í p o d o b a ko s t e l a, ze j m é n a vě ž e, j e d ů ka ze m d a l š í c h p ř e s t a ve b v m i n u l é m i v t o m t o s t o l e t í. P o s l e d n í ve l ké ú p r a vy s ko n č i l y p ř e d n ě ko l i ka l e t y za f a r á ř e P. J i ř í h o N o r b e r t a Vi a č ky. T e n t a ké n o vě u s p o ř á d a l vn i t ř e k ko s t e l a, o p a t ř i l n o vý o b ě t n í s t ů l a m o d e r n í r e l i é f K ř í ž o vé c e s t y. Z p ů vo d n í h o za ř í ze n í ko s t e l a z r zů s t a l a ka za t e l n a a kř t i t e l n i c e. A u t o r e m j e j i c h s o c h a ř s ké vý zd o b y j e H e r m a n n F a e d e r l e, kr o m ě ř í ž s ký s o c h a ř a d á l e zd o b i č J a n K o u d e l a. D n e š n í p o l y c h r o m i e a zl a c e n í o d p o ví d á o p r a vě p ř e r o vs ké h o ř e zb á ř e A d o l f a S ká c e l a ze za č á t ku 2 0. s t o l e t í. H l a vn í o l t á ř j e d í l e m A n t o n í n a Č u b y, s t o l a ř e a ř e zb á ř e v P ř e r o vě. V o zd o b n ý c h n i ká c h p o j e h o b o c í c h s t o j í s o c h y s v. P e t r a a P a vl a, j e j i c h ž a u t o r n e n í zn á m. O l t á ř b y l p o s t a ve n r o ku , kd y n a d n í m b y l o p r o r a ž e n o o kn o, o p a t ř e n é K l i e m o vo u s kl o m a l b o u s v. M a r i e M a g d a l e n y p o d kř í ž e m, n a h r a zu j í c í o b r a z, kt e r ý zd e b y l u m í s t ě n d ř í ve. B o č n í o l t á ř e b y l y p o s t a ve n y r O l t á ř n í o b r a zy s v. A n t o n í n a P a d u á n s ké h o a s v. R o d i n y, j i m ž b y l y o l t á ř e za s vě c e n y, n a m a l o va l J o s e f K o r o m p a ř. S t o l a ř s ko u p r á c i p r o ve d l p ř e r o vs ký m ě š ť a n K a r e l K a f ka, p o l y c h r o m i i a zl a c e n í p a k F r a n t i š e k K o u d e l ka z K o j e t í n a. R o ku b y l y p r o s t ř e d n i c t ví m K ř e s ť a n s ké a ka d e m i e v P r a ze zí s ká n y s o c h y, kt e r é b o č n í o l t á ř e d o p l n i l y : s o c h y s v. K a r l a B o r o m e j s ké h o, s v. A l o i s e k o l t á ř i s v. A n t o n í n a, s v. J a n a N e p o m u c ké h o a s v. J a n a S a r ka n d r a k o l t á ř i s v. R o d i n y. T e h d y b y l t a ké r o zš í ř e n ků r a p o s t a ve n n a ž e l e zn o u ko n s t r u kc i. R o ku b y l ko s t e l vy m a l o vá n G u s t a ve m P ř e č ke m z O l o m o u c e. V kl e n b ě p r e s b y t á ř e b y l a zo b r a ze n a č t y ř i t a j e m s t ví r a d o s t n é h o r ů ž e n c e, v l o d i K r i s t u s a M a r i e M a g d a l é n a n a h o s t i n ě v d o m ě Š i m o n o vě, p o s l e d n í ve č e ř e P á n ě a u ků r u s v. C e c i l i e, p a t r o n ka h u d e b n í ků. Va r h a n y n a ků r u a m o d e r n í o kn a j s o u z r O s t a t n í s o c h y a o b r a zy v ko s t e l e j s o u ve s m ě s d a r y m í s t n í c h d o b r o d i n c ů a p o c h á ze j í z m n i c h o vs ký c h n e b o g r ö d e n s ký c h d í l e n ( s o c h a s v. J o s e f a P ě s t o u n a, B o ž s ké h o S r d c e P á n ě, n e p o s kvr n ě n é h o S r d c e P a n n y M a r i e, s v. J u d y T a d e á š e i ve l ký kr u c i f i x v p ř e d s í n i ko s t e l a ). P ř i o s l a vá c h c y r i l o m e t o d ě j s ké ko m i l é n i a r b y l y p o s t r a n á c h h l a vn í h o vc h o d u d o ko s t e l a p o s t a ve n y s o c h y s v. C y r i l a a M e t o d ě j e. K ř í ž p ř e d ko s t e l e m s t o j í n a h r a n i c i d n e s j i ž n e e x i s t u j í c í h o p ů vo d n í h o h ř b i t o va. Z d e ň k a M o l l i n o v á Slovo pro každého Číslo 9, Ročník 5, Prosinec 1999 S t ra na 5

6 c P Okénko poezie Na adventní dobu dvě básničky, které jsou osobní radou z kuš enéh o kněz e. U rčené z vl áš tě p ro ty, který m není l eh ko K dyž m l uvíš N ep l a č v d op i s u nep i š že t ě os u d k op l očkej není na z emi s i t u a c e b ez vý c h od i s k a B ů h k d yž d veř e z a vír á ot evír á ok no od d ec h ni s i p od ívej s e p a d a j í z ob l a k ů ma l á vel k á neš t ě s t í p ot ř eb ná k e š t ě s t í a od ob yč ej ný c h vě c í na u č s e k l i d u a z a p omeň že j s i k d yž ml u víš že mi l u j eš P. Jan Twardowski K d s l s p k a t h s j č a s d p r i j t ř a s t p r p ř t a t t t c p l t r s s t P j i h b a i u p r t ř i k a a i p ř i š h l i s p ě c h a j l k a u ř p ř s t p h yž e mod íš mu íš oč vš ec no má vů vi í or oc e eb ál e os íc es oč ek áva o o nes ně né ep ve e ává án ví ž vš ec no os ed noc m mr venc íl or vě í ás vě í át el ví oc op í nemod l i s e p ok u d č ek a t neu míš P. Jan Twardowski J u b il eu m Něco z d ěj i n j u b i l e í V tom to a v p ř íš tím čísl e p ř edstavujem e stručný h istoric ký p ř eh l ed osl av jubil ejníc h l et. K éž to bude p ro nás vš ec h ny p om oc í, abyc h om si l ép e uvědom il i, ž e p rož ívání jubil ejníc h l et m á h l uboké koř eny v tradic i írkve. Z a p r vní j u b i l ej ní r ok p o- va žu j eme os l a vy, k t er é z moc i b u l y Antiq u a r u m h a b e t oh l ás i l p a p ež B oni f ác V I I. r ok u O s l a vy ot ř ás l y c el ý m k a t ol i c - k ý m s vě t em. D o Ř íma p ř i c es t o- va l y d a vy p ou t ník ů. S va t ý A n- t onín P er oz z i p íš e o t ř i s t a t i s íc íc h. V š ec h no v nej vě t š ím p oř ád k u a náb ožens k é a t mos f é ř e. O t omt o j u b i l eu p íš e d ok onc e D a nt e A l i g h i er i ve s vé B ož - ské kom edii. P íš e, že Ř í m a né k v ůl i v e l k é tl a č e nic i na š l i z p ůs o b, a b y p ř e s M o s t l id é p r o c h áz e l i, ta k, ž e z j e d né s tr a ny v š ic h ni m a j í p ř e d s e b o u z ám e k a j d o u s m ě r e m k s v a té m u P e tr o v i a z d r u h é h o b ř e h u k r áč e j í s m ě r e m k h o ř e. Máme z d e p r vní p ř ík l a d j ed nos mě r né h o p r ovoz u. A nd ě l s k ý mos t b yl j ed i - ný m mos t em p ř es T i b er u k b a z i l i c e s v. P et r a, p r ot o z ů s t a l r oz d ě l ený na p ů l, a b y s e p ou t níc i moh l i s t ř íd a t b ez p ř ek ážek. J e t o ma l á z a j íma vos t. D a nt e vš a k p íš e j eš t ě j ed nu, mnoh em d ů l eži t ě j š í vě c. P t á s e C a s el y, p r oč p ř i š el d o oč i s t c e t ep r ve mnoh o mě s íc ů p o s mr t i. A t en mu vys vě t l i l, že d ř íve h o a n- d ě l, s t r ážc e p ř ec h od u p ř es T i b er, nec h t ě l p u s t i t. A vš a k od t ř i mě s íc ů a nd ě l b er e d o s vé l od i vš ec h ny, k t eř í p o t om t ou ží. A p r ávě o t ř i mě s íc e d ř ív, o V ánoc íc h , z a č a l j u b i l ej ní r ok a d u š e z emř el ý c h mě l y ú č a s t v od p u s t c íc h. S vě d č í t o o t om, že j i ž t eh d y b yl c h áp án S va t ý r ok j a k o č a s s míř ení s B oh em a od p u š t ě ní h ř íc h ů. B yl a t o u r č i t ě vel k á u d ál os t a vel k é d íl o p a p eže B oni f ác e V I I. O k a mži k oh l áš ení t oh o r ok u p ř ed s t a vi l G i ot t o na moh u t né f r es c e v b a z i l i c e s v. J a na v L a t er ánu. O s l a vy v r oc e neb yl y vel k é a na víc b ez ú č a s t i s va t é h o ot c e. T en mě l s vé s íd l o v A vi g nonu. A vš a k j e t o d ů l eži t é d a t u m, neb oť od t oh ot o r ok u j u b i l eu m mě l o b ý t na p r os b u ř íms k é h o l i d u oh l áš ené k a žd ý c h p a d es át l et. Mez i z námý mi p ou t ník y b yl F r a nc es c o P et r a r c a. J u b i l eu m r ok u b yl o oh l áš eno j i ž d es et l et p ř ed em na r ok p a p ežem U r b a nem V I. T en s e vš a k t ě c h t o d nů ned oži l, p r ot o os l a vy ved l j eh o nás t u p c e B oni f ác I X. H i s t or i c i p op i s u j í mnoh á p r oc es í b íl ý c h k a j íc ník ů, k t eř í s e b i č ova l i t a k p ř eh na ně, že t o od s ou d i l d ok onc e s ám p a p ež. Strana 6 Slovo pro každého Č í s l o 9, R o č ní k 5, P ro s i ne c

7 S J ubil eum r ok u byl o sl aveno papež em M ik ul áš em V, k t er ý jak o pr vní přik ázal r azit m ed ail i na pam át k u t é t o ud ál ost i. N a aver su č t em e: N IC H O - L A U S P P Q U IN T U S A N N O J U B IL A R I. H ist or ic i zd ů r azň u- jí, ž e v Ř ím ě byl o m noh o pout - ník ů z c el é h o svět a a ž e vš ic h ni zpíval i ve svý c h r od ný c h jazyc íc h i přest o, ž e l it ur g ie byl a l at insk á. Z vl áš ť sl avnost ním ok am ž ik em t oh ot o jubil ea byl o svat ořeč ení sv. B er nar d a ze ieny. Z a jubil eum r ok u vd ěč ím e P avl ovi II., k t er ý již 1 9. d ubna oh l ásil, ž e osl a- vy se bud ou of ic iál ně nazý vat R ok em svat ý m a bud ou se opak ovat k až d ý c h 2 5 l et, t ak, aby k až d é pok ol ení m ěl o m ož - nost využ ít d obr od iní jubil ea. A vš ak r ok u papež zem řel a osl avy zah ájil jeh o nást upc e S ix st us IV. T en jak o pr vní připr avoval m ěst o Ř ím na příval pout ník ů. O bnovil m noh o bazil ik a st aveb, post avil S ix t insk ou k apl i a nový m ost a t ak é sl avnou nem oc nic i S vat é h o D uc h a. J ubil eum r ok u sl avil III., k t er ý je vš ak nem oh l sl avit, neboť zem řel v l ist opad u O sl avy připad l y J ul iovi III. V nové bul e z 8. ú nor a pot vr d il vš ec h na pr ivil eg ia d aná svý m před c h ů d c em a navíc oh l ásil, ž e bez povinnost i návš t ěvy věč né - h o m ěst a je m oh ou získ at nám ořníc i bojujíc í s pir át y na S t řed ozem ním m oři a vš ic h ni k at ol ič t í vojác i. O sl av se zú č ast nil vel k ý svat ý t é t o d oby Ig nác z L oyol y. N a Š t ěd r ý d en r ok u ot evřel svat ou br ánu papež Ř eh oř X III. O sl avy byl y vel k é, st ejně t ak poč et pout ník ů. V yznač oval y se d ok onal ou or g anizac í. P apež vyd al d ek r et, ve k t er é m zak ázal zved at c eny v h ot el íc h a ubyt ovnác h. P r o obsl uh u pout ník ů vznik l o něk ol ik k at ol ic k ý c h sd r už ení. N ejznám ějš ím byl o A r c ibr at r st vo N ejsvět ějš í T r ojic e od pout ník ů, jeh ož zak l ad at el em byl sv. F il ip N er i. J en v r oc e obsl ouž il o t isíc pout ník ů a v r oc e d vak r át t ol ik. O sl av se zú č ast nil t ak é jiný znám ý svat ý : bisk up M il ána K ar el B or om ejsk ý. J ubil eum v r oc e oh l ásil K l em ent V III. O sl avy přived l y d o Ř ím a t ři m il ió ny pout ník ů. Z a jubil eum r ok u vd ěč ím e U r banovi V III. V t om t o r oc e vš ak byl o k vů l i oh r ož ení nak až l ivou c h or obou zak ázáno put ovat d o bazil ik y sv. P avl a za h r ad bam i, k t er á se nac h ází na bah nit é m t er é nu. D ů l ež it ou novink ou byl o přiznání od pust k ů t ak é č l enů m k l auzur níc h řád ů, nem oc ný m, vězň ů m a vš em, k t eří nem oh l i c est ovat d o Ř ím a. P apež m noh ok r át zd ů r azň oval, ž e od pust k y jsou spojené s upřím ný m obr ác ením se a ne vnějš í pr ax í. Z ajím a- vost í je t ak é t o, ž e na c el ý r ok byl zaved en zák az noš ení zbr aní v c el é m m ěst ě. Ř ím ve S vat é m r oc e m ěl bý t m ěst em pok oje. J ubil eum oh l ásil papež Innoc enc III. v bul e Indictio universa - l is, k t er á zač ínal a sl avnost ní vý zvou: A udite h a ec om nes C h risti sa nq uine redem p ti; Intra te ex ul ta ntib us a nim is P orta s eius. D o Ř ím a přic est oval o víc e než t isíc pout ník ů. připr a v il P. S l a w o m ir S u l o w s k i (Pokračování příště) papež A l ex and er V I. Z ah ájil osl avy ot evřením svat ý c h br an ve vš ec h papež sk ý c h bazil i- k ác h. D osud t ak ová br ána byl a jenom na L at er ánu. S l avný m pout ník em v t om t o r oc e byl M ik ul áš K oper ník. R ok nebyl příznivý pr o osl avy, neboť t o byl a d oba r ef or m ac e. V It ál ii navíc panoval a epid em ie. D ů l ež it é je, ž e papež, s oh l ed em na pož ad avk y r ef or m ac e, zr uš il povinnost příspěvk ů na bazil ik u sv. P et r a a m noh ok r át zd ů r azň oval, ž e jubil eum je d uc h ovním d obr od i- ním pr o věříc í. J ubil eum v r oc e byl o oh l áš eno papež em P avl em Slovo pro každého Číslo 9, Ročník 5, Prosinec 1999 S t ra na 7

8 Po rušné ulici kráčí duchovní hledě kamsi nahoru. Dětský kr a so h l e d Právě se chy st á vst oup it na voz ovku, kdy ž ho z ast aví p olicist a: Otče, když se nebudete dívat tam, kam jdete, p ů jdete tam, kam se dívá te! Útržek humoru: Biblický kvíz Milí chlapci a děvčata! Z a c h v í l i z a z v o n í v á n o č n í z v o n e k a o z n á m í, ž e j e t u Š t ě d r ý d e n. J i s t ě s e v š i c h n i t ě š í t e, a l e m y j s m e s i p r o v á s p ř i c h y s t a l y n ě k o l i k o t á z e k, a b y v á m V á n o c e b y l y j e š t ě b l i ž š í. A 1 ) K a m p o l o ž i l a P a n n a M a r i a n a r o z e n é h o J e ž íš e? a ) d o k o l é b k y b ) d o k o š ík u c ) d o j e s l í B 1 ) B o ž í h o d s l a v ím e? a ) 2 5. p r o s i n c e b ) 9 m ě s íc ů p o p r v n ím j a r n ím ú p l ň k u c ) v n e d ě l i p o 4. n e d ě l i a d v e n t n í 2 ) K d o s e j a k o p r v n í p ř i š e l n a J e ž íš e p o d ív a t? a ) p a s t ý ř i b ) m u d r c i c ) l i d é z B e t l é m a 2 ) K t e r ý s t a r o z á k o n n í p r o r o k m á n e j v íc e p ř e d p o v ě d í o M e s i á š i? a ) A m o s b ) I z a i á š c ) J o n á š 3 ) Č ím b y l s v. J o s e f? a ) z e d n ík e m b ) t e s a ř e m c ) k n ě z e m 3 ) J a k s e j m e n u j e z e m ě, k d e l e ž í B e t l é m? a ) J u d s k o b ) S a m a ř s k o c ) G a l i l e a V le dn o vé m čís le čas o pis u n aj de te o z n á m e n í, j ak é j e vy ho dn o ce n í n aš í s o u těž e. Radostné vá noč ní svá tk y p ř e j í I va a L i b a Modlitba jednoho bývalého žáka 5. třídy náboženství: P a n e B o ž e, d ě k u j i T i z a b r o u č k y a v l e s í c h s i m o h o u z a vč e l i č k y, i k d y ž n á s n ě k d y d ě t i z k l a c k ů s t a vě t p í c h n o u. B e z n i c h b y b y l d o m e č k y. A a b y b y l o č a j n e d o b r ý, n e b y l b y s l a d k ý. ví c vě ř í c í c h l i d í. P a n e J e ž í š i, d ě k u j i T i z a D ě k u j i T i z a vz d u c h, l e s y, k d e b y d l í z ví ř á t k a. k t e r ý n á m d á va j í l e s y. P a n e J e ž í š i, p r o s í m T ě, A t y l e s y j s i, B o ž e, a b y s e l e s y n e k á c e l y, vy n a l e z l T y. D ě k u j i T i p r o t o ž e b y n e m o h l a z ví ř á t k a z a c e l o u p ř í r o d u i z a k d e b y d l e t. A ž e vš e c h n o, c o j s i s t vo ř i l. A m e n Strana 8 Slovo pro každého Č í s l o 9, R o č ní k 5, P ro s i ne c

9 Pohádka Tlapky kocoura Fila V e st a r é c h a l o u p c e u p r o st ř e d l e sa b y d l e l a b a b i č ka. N a p r á z d n i n y k n í p ř i j í ž d ě l a j e j í v n o u č á t ka K á j a a T e r e z ka. J e j i c h n e j o b l í b e n ě j š í h r a č ko u b y l m a l ý z r z a v ý ko c o u r F i l, kt e r ý se j e d n o h o d n e k b a b i č c e z a t o u l a l a o n a si h o u ž n e c h a l a. O b ě d ě t i si s n í m d o v e d l y h r á t c e l é h o d i n y. K o c o u r ská ka l p o kl u b í č ku v l n y, h o n i l se z a p a p í r e m n a p r o v á z ku a p o t o m, c o se v e l m i u n a v i l, sc h o u l i l se T e r e z c e n a kl í n a u sn u l. D ě t i si o ko c o u r o v i v y p r á v ě l y s b a b i č ko u. T e r e z ka v z p o m í n a l a n a t o, j a k F i l v y ska ko v a l d o v ý š ky a p a k z l e h ka d o sko č i l n a sv é j e m n é p a c i č ky, a n a t o, j a k j í u sn u l n a kl í n ě. K á j a a l e t v r d i l, ž e F i l n e m á kr á sn ě m ě kké t l a p ky. M á j e p l n é o st r ý c h d r á p ů, kt e r ý m i h o p o d r á p a l n a r u c e. D ě t i se z a č a l y p ř í t o t o, kd o m á p r a v d u a j a ké j so u v l a st n ě t l a p ky ko c o u r a F i l a. J e n b a b i č ka se u sm í v a l a a d ě t e m v y sv ě t l i l a, ž e v š e c h n y ko č ky, i F i l, m a j í sv é t l a p ky m ě kké a sa m e t o v é a j e n n ě kd y, kd y ž t o p o t ř e b u j í, v y t á h n o u z e sv ý c h h e b ký c h p a c i č e k o st r é d r á p ky. O d t é d o b y se d ě t i n e h á d a l y ; p r o č t a ké, v ž d y ť m ě l y p r a v d u o b ě. I l i d é m a j í o b č a s sv é r u c e h e b ké a j e m n é j a ko o t e v ř e n o u t e p l o u d l a ň a n ě kd y j e m a j í t v r d é a st u d e n é j a ko z a ť a t o u p ě st. J a k v i d í V a š e r u c e l i d é, z á l e ž í j e n n a V á s z d a j e m á t e t v r d é, a ž l i d e m u b l í ž í, n e b o z d a j so u p ř í v ě t i v é j a ko d l a ň, kt e r á p o h l a d í, kt e r á p o d á n ě c o d o b r é h o r u ka, j e ž p o m ů ž e, kd y ž b u d e t ř e b a. O b č a s p r o t o n e n í n a š ko d u z e p t a t se sa m a se b e, j a ké j so u m é r u c e? Monika Vláčilová Ježíšovo přání Na obrázku je co objevovat! A l e p ozor n e vš ech n o, co je zd e n am al ován o, n ajd eš ve ván oč n í m evan g el i u. V ezm i s i n a p om oc P í s m o s vaté a p ozorn ě s i p ř eč ti ú ry vek L k 2, P od trh n i s l ova n a obrázku, která s e v ú ry vku s kuteč n ě vy s ky tují ( je jich 11). S eř aď je p od l e abeced y. S l abi ky, které js ou za n i m i v závorce, p ak p ř ep i š d o rám eč ků tajen ky. Z ji s tí š, co s i p ř eje k V án oců m ( a n ejen k n i m ) J ež í š. T ajen ka: Slovo pro každého Číslo 9, Ročník 5, Prosinec 1999 S t ra na 9

10 Místo televize M ís t o t e l e v i z e s i m ů ž e t e j e dn oh o z i m n íh o v e č e r a s e dn ou t k ol e m s t ol u s p ol u s e s v ý m i dě t m i ( n e b o dě t i s e s v ý m i r odi č i ) a u dě l a t s i p ě k n ý p s y - c h ol og i c k ý t e s t ík N á s l e du j íc í ob r á z e k p ř e k r e s l e t e n a p a p ír ( n e j l é p e A 4 ) t ol i k r á t, k ol i k v á s b u de t e s t dě l a t. D á l u ž j e t o j e dn odu - c h é. Dokreslete v j ed n otli vý c h kolon ká c h sy m b oly p od le své f a n ta z i e. P r os t ě, c o v á s n a p a dn e. ob r á z e k m ů ž e b ý t i a b s t r a k t n í, l é p e v š a k k on k r é t n í. O k é n k o č. 7 s i n e c h t e n a k on e c a n a - m a l u j t e t a m, c o v á s v t u c h v íl i n a - p a dn e. Z a č n ě t e k r e s l i t v š i c h n i s ou č a s n ě a h l a v n ě od s e b e n e op i s u j t e! N e z á l e ž í n a r y c h l os t i, a n i n a p r e c i z n os t i. K a ž dý a ť m a l u j e j a k u m í a j a k c h c e. S l ož i t ě, č i j e dn odu š e t o j e j e dn o. A ž b u dou v š i c h n i h ot ov i, p odív e j t e s e n a v ý s l e de k. N a j de t e h o p od n a š í k ř íž ov k ou (na straně 14). M ě l b y v y p ov ída t n ě c o o os ob n os t i k a ž dé h o j e dn ot l i v - c e. Řeknu vám, že jsme se doma pěkně nasmáli. Téměř 100% obrázky vypovídaly o našich povahách a taky zaváněly tajemstvím budoucnosti. V šichni, co jsme uměli držet tužku v ruce, jsme se spolu hezky pobavili a to bylo to hlavní. V ždyť těchhle chvilek je tak málo. Tak přeji pěkný vydařený več er. Milena V hodi n ě n á b ožen st ví j sm e prob í rali D esat ero a k t om u t o n ej vě t š í př i ká z á n í : M i lu j H ospodi n a B oha svého celý m svý m srdcem, celou svou du š í a celou svou m y slí a b li žn í ho svého j ako sá m seb e. R oz dali j sm e si ob rá z ky s př í b ě hy z e Slova ž i vot a n a t ot o t ém a. O n dř ej K u č a př i n esl st ej n ě krá sn ý př í b ě h, j ako m ě ly dě t i n apsá n y ve Slově ži vot a a t ady j e: Když jsem šel jednou parkem, viděl jsem kluka, který seděl n a lavič c e a b reč el. Z ep tal jsem se: P ro č p láč eš? A o n mi ř ekl, ž e vš ic h n i mu ř í kají, ž e p rý je ješ tě malý. A já mu o dp o věděl: A le ty p ř ec e n ejsi malý. J á ví m, o dp o věděl mi. T ak si z to h o n ic n edělej, o dp o věděl jsem mu. V š ak já si z to h o n ic n edělám, ř ekl mi. A ví š c o? N e. P ů jdeme si sp o lu h rát. T ak jsme si sp o lu h ráli n a h o ň ku. K dy ž b y lo š est h o din, ř ekl mi, ž e musí jí t do mů. V š ak já taky. R o zlo uč ili jsme se. K dy ž jsem p ř iš el do mů, vš e jsem vy p rávěl ro dič ů m. Věrný přítel je pevná ochrana, kdo ho našel, nalezl poklad. Sírachovec, Starý zákon Č as to s e u kazu je, ž e m alí přátelé js ou vlas tně velcí. E zop P řátels tví vzni ká m ezi s tejným i li dm i, neb o je s tejným i dělá. A ri s totel es Strana 10 Slovo pro každého Č í s l o 9, R o č ní k 5, P ro s i ne c

11 Radio Proglas v č í sle c h a f ak t e c h V m i n u l é m č í s l e j s m e Vá m s l í b i l i, ž e v á m p ř e d s t a v í m e R a d i o P r o g l a s v č í s l e c h a f a k t e c h. 1. R a d i o P r o g l a s v z n i k l o z h r u b a v r o c e J e d n a m i n u t a v y s í l á n í s t o j í p ř i b l i ž n ě 2 8, -K č. T o j e v č e t n ě m z d y z a m ě s t n a n c ů, e l e k t ř i n y p r o s t u d i o, v y s í l a c í c h p r á v, e l e k t ř i n y a p r o n á j m u v y s í l a č ů a s a t e l i t u, n o s i č ů z v u k u a p o d. 3. F i n a n č n í n á r o č n o s t r o č n í h o v y s í l á n í j e a s i m i l i ó n ů k o r u n. J e n p r o p ř e d s t a v u : V r á d i u j e a s i 3 0 m i k r o f o n ů, k t e r é s t o j í o d d o , -K č (nejde o p ř ek l ep ). 4. I k d y ž s e t o z d á n e u v ě ř i t e l n é, a l e z a k a ž d i č k o u p í s n i č k u, k t e r o u v R a d i u P r o g l a s u s l y š í t e, s e p l a t í p o p l a t e k o r g a n i z a c i s v a z u a u t o r ů ( O S A ). J e j a s n é, ž e z a z a h r a n i č n í s k l a d b y j e p o p l a t e k d a l e k o v y š š í, n e ž z a č e s k o u p r o d u k c i (a l e nep l a t í t o s a m oz ř ejm ě v ž dy ). 5. R a d i o P r o g l a s p o s í l á s v ý m p ř á t e l ů m k l u b u b u l l e t i n e k k a ž d é 4 m ě s í c e. 6. P o s l e c h o v o s t R a d i a P r o g l a s j e a s i a ž l i d í. 7. P o k r y t í p o p u l a c e v Č R j e a s i 5 0 %. P ř i v e n k o v n í a n t é n ě s e z e s i l o v a č e m a ž 7 5 %. 8. Vs t u p n í m k a p i t á l e m R a d i a P r o g l a s b y l o 2, 8 m i l. K č a t o m u s e l o s t a č i t n a n á k u p v e š k e r é a u d i o - v y s í l a c í t e c h n i k y. 9. D a r y o d p ř i b l i ž n ě 1 2 t i s í c č l e n ů a m i m o ř á d n ý c h d á r c ů č i n i l y v r o c e m i l.k č. 1 0.V P ř e r o v ě s e r á d i o d á n a l a d i t n a K a b e l o v é t e l e v i z i P ř e r o v n a f r e k v e n c i 1 0 6, 1 M H z. 1 1.A d r e s a o l o m o u c k é h o s t u d i a R a d i m -P r o g l a s j e : N á m ě s t í R e p u b l i k y 3, O l o m o u c, f a x / ( a ne Ž er ot í nov o ná m ě s t í, ja k je c h y b ně u v edeno). Zpracoval Pe a Vymazal Dramatický kro u ž e k v á s s r d e č n ě z v e n a t y t o a k c e : Dne B enef i č ní k o nc er t, p o ř á d a n ý o b l a s t n í C h a r i t o u, z a h a j u j e m e s c é n k o u z e ž i v o t a s v a t é h o M i k u l á š e O k o u z e l n é m k o b e r c i, k t e r o u m o h o u d ě t i s h l é d n o u t i v n e d ě l i n a m i k u l á š s k é b e s í d c e 1 5 : 3 0 h o d i n n a c e n t r u S o n u s. D á l e p r o v á s p ř i p r a v u j e m e V á no č ní b es í d k u d n e k d e v y s t o u p í m e s p o l e č n ě s m a l o u s c h o l o u v p r o g r a m u p l n é m p í s n i č e k, b á s n i č e k a s v á n o č n í s c é n k o u. Přesnější informace vám včas oznámíme na plakátech. C h t ě l i b y c h o m v á m s v ý m v y s t o u p e n í m z p ř í j e m n i t s v á t e k s v. M i k u l á š e a s v á t e č n í a t m o s f é r u k o u z e l n ý c h v á n o c. M o c s e n a v á s t ě š í d ě t i z DK a malé scholy. Slovo pro každého Číslo 9, Ročník 5, Prosinec 1999 S t ra na 11

12 Ohlédnutí za 2 8. ř íj ne m Letos jsme slavili náš největší státní svátek, 8 1. vý r oč í vznik u samostatné h o státu, u ž p o d esáté od listop ad ové r evolu c e J ed ním Charitní šatník Najdete v P ř edm o s tí vedl e k o s tel a ve f ar n í g ar á ž i. Příjem šats tv a v Po h o d. V ý d ej šats tv a v Č t h o d. P ř i jí m á m e p o u z e vě c i č i s té a n ep o š k o z en é! Z a š aty s e b u de vy b í r at s y m b o l i c k ý p o p l atek, k ter ý b u de s l o u ž i t k p o k r y tí n á k l adů s p o jen ý c h s p r o vo z em š atn í k u. z ú sp ěc h ů minu lé h o r ež imu b ylo a je d op osu d, ž e se mu p od ař ilo zneh od notit vý znam toh oto d ne. I letos jsme b yli, alesp oň v našem městě, toh o svěd k y. K d yž zvítězili naši h ok ejisté v N ag anu, vyr ojila se sp ou sta p r ap or ů a vlajek ř íjna b yly tímto symb olem ozd ob eny sotva veř ejné b u d ovy. N aši k r ásnou státní h ymnu u ž sk or o neslyšíme, snad jen ve vý jimeč ný c h p ř íp ad ec h ve sd ělovac íc h p r ostř ed c íc h. U míme ji vů b ec? P olitování h od ni b yli mlad í na V ác lavsk é m náměstí p o h ok ejové m vítězství, k d yž se p ok ou šeli ji zazp ívat, ale neú sp ěšně. N ení snad na světě nár od, k ter ý b y tak p oh r d al svý mi státními symb oly, vyjad ř oval se neu c tivě o h lavě státu ap od., jak o my, Č eši. A lesp oň my, k ř esť ané, b yc h om měli c ítit to, p r o c o naši p ř ed k ové nasazovali své ž ivoty. P án J ež íš miloval svou vlast a p lak al Pobočka Unie křes anských p ed ag og ů Č R vznikla v P ř er o vě v r o ce S naž í m e s e s t u dent ů m i veř ejno s t i p ř eds t avo vat o s o b no s t i z ř ad kř es ans ky s m ý š lejí cí ch vě dců, p ř eds t avit elů cí r kve aj. V e s p o lu p r á ci s G y m ná ziem J. Š ko dy js m e již u s ku t eč nili p ř edná š ky p r o f. T. H alí ka, D r. J. G r y g ar a, p r o f. J. K r em p as ké h o z B r at is lavy a dalš í ch. Č leno vé U nie s e m o h o u p r o s t ř ednict ví m s vé o r g anizace p o dí let na ř eš ení p r o b lé m ů ve š ko ls t ví, kt er é b y jako jedno t livci nem o h li o vlivnit. K až do r o č ně je m o ž né s e zú č as t nit let ní h o s em iná ř e p r o u č it ele s b o h at o u du ch o vní i ku lt u r ní ná p lní. V p r o si n c i se v H r a d c i K r á l o v é u sk u t e č n í a d v e n t n í se m i n á ř s m e z i n á r o d n í ú č a st í p ř e d st a v i t e l ů v ě d y i c í r k v e. N a m eziná r o dní ch let ní ch s em iná ř í ch s ang lič t ino u a ně m č ino u jako jednací m jazy kem s e s et ká vají u č it elé z celé E vr o p y, p r o t o ž e U nie kř es ans ký ch p edag o g ů je č lenem evr o p s ké o r g anizace nad J er u zalé mem. I my b yc h om nad lec č ím moh li d nes p lak at, ale to neznamená svou vlast nemilovat. M ísto u stavič né h o k r itizování víc e se za svou vlast mod lit. N ezap omínáme na to? kat o lický ch u č it elů. E va B ař inko vá, Z Š P ř edm o s t í Dr. Božena Macků Koncert duchovní hudby BENEFIČNÍ KONCERT P RO CH A RITU v p odá ní P ř erovs k é ho k ů rové ho s boru a orches tru s e us k uteč ní dne v h o d. v k os tel e s v. V a vř i nce. Z a z ní M i s s a i n E s a utora S i m ona S echtera. Jste srdečně zváni Rozjíždí se spolčo p ro hol k y a k l uk y od tř ídy. S etk á vá m e s e k a ž dý ch 1 4 dnů v s obotu ve 1 4, 3 0 hodi n na p a s tora č ním centru S onus. C hcem e vytvoř i t s p ol eč ens tví, k de s e vš i chni budem e cíti t dobř e, s p ol eč ens tví, ve k teré m p rá vě T y nem ů ž eš chybě t. V á noč ní s etk á ní s e us k uteč ní Na všechny se těší Věrka, Katka, Iva Strana 12 Slovo pro každého Č í s l o 9, R o č ní k 5, P ro s i ne c

13 Sv. Jan od Kříže S vě t e c, j e h o ž p a m á t k u s l a ví m e 1 4. p r o s i n c e, s e n á m p o n ě k u d z t r á c í v p ř e d vá n o č n í m s h o n u a p ř e s t o i o n n á m m á c o ř í c i. N ě k d y j e t ř e b a s n é s t i n e p o c h o p e n í a o d p o r i o d n a š i c h b l í z k ý c h, p ř á t e l a b r a t ř í v K r i s t u. I n e p ř í j e m n é s i t u a c e j e m o ž n é vy u ž í t k d o b r é m u. J e j i c h t e h d y u vo l n ě n ě j š í ř e h o l n í ž i vo t h o z k l a m a l, a p r o t o u va ž o va l o p ř e s t u p u k p ř í s n ě j š í m k a r t u z i á n ů m. N ě k d o b y s e n a p ř í k l a d s p o k o j i l s t í m, ž e j e ř e h o l n í k e m a o ví c s e n e s t a r a l, p ř í p a d n ě b y k r i t i z o va l p o m ě r y a z n e c h u c e n ě o d e š e l. N e t a k s v. J a n o d K ř í ž e. S n a ž í s e n a j í t t o n e j l e p š í. N a r o d i l s e r ve m ě s t ě F r o n t i ve r o s ve Š p a n ě l s k u. Ve s vý c h 2 1 l e t e c h vs t o u p i l d o ř á d u k a r m e l i t á n ů. V r o c e s e s e t k a l s e s v. T e r e z i í o d J e ž í š e a t a v n ě m vz b u d i l a z á j e m o r e f o r m u k a r m e l i t s k é h o ř á d u. S p o l u b r a t ř i s e t o m u p o s t a vi l i n a o d p o r, a d o k o n c e h o n a t ř i m ě s í c e z a vř e l i d o vě z e n í. T a m n a p s a l s vé n e j k r á s n ě j š í m y s t i c k é b á s n ě. J e h o n e j z n á m ě j š í s p i s y ( Výstup na horu Karmel, T emná noc, D uc hov ní pí seň a P lamen lá sk y ž hav ý) j s o u k o m e n t á ř e k t ě m t o b á s n í m. P ř í k o ř í, k t e r é m u s e l s n á š e t, m u p o m o h l o k h l u b o k é m u s p o j e n í s B o h e m a p ř i ve d l o h o n a vr c h o l m y s t i c k é h o ž i vo t a. Z e m ř e l 1 4. p r o s i n c e v k l á š t e ř e v U b e d ě. V r o c e b y l p r o h l á š e n z a s va t é h o a v r o c e z a u č i t e l e C í r k ve. J K ř í k ř i K r i h n z c p ř i k T ě h n á n í h n p í n.. M z y. J í ž Bože, tys dal svatému an u od že velk ou lá sk u uk žovan ému stu a sc op ost ela ln out ob, dej ať o v tom sleduj eme a sp olu s m dosá eme atř en a tvou slá vu. od li tb a pamá tk sv ana od Kř e Jarda Branžovský Maruščina k uc h y ň k a P o s t u p p r á c e : Vez me se 1 2 mě sí c ů, poř á d ně se oč i stí od v š eho š k arohlí d stv í, strac hu a c hamti v osti i punti č k á ř stv í. Kaž d ý mě sí c se roz k rá j í na d í lů, tak ž e z á sob a v y d rž í na c elý rok. P ak se k až d ý d en uprav í tak, ž e se v ez me: 1 d í l prá c e 2 d í ly d ob ré ná lad y a humoru a př i d aj í se: 1 porc e d ů v ě ry v B oha 1 č aj ov á lž í c e sná š enli v osti, ně c o trpě li v osti se š petk ou tak tu. C elé se b ohatě z ali j e lá sk ou. T ak to př i prav ené se to oz d ob í k y ti č k ou lask av osti a serv í ruj e se s mi lým ú smě v em a v oní c í m př á telsk ým slov em. D o b r o u c h u ť! Slovo pro k a ž d é h o Číslo 9, Ročník 5, Prosinec 1999 S t ra na 13

14 křížovka Na dobrý úmysl A B C D E F G H I J K L M N O VODOROVNĚ: A. v á p e nc o v á j e s k y ně ; k r y t m o t o r u ; o p e v ně ný h r a d ; B. p l o c h a m 2 ; u t nu s r p e m ; v ý r o b k y ně m á s l a ( k r á t c e ) ; U ni v e r s i t a K a r l o v a ; C. o p a k l í c e ; T AJENK A -I. č á s t ; ř í m. j e d na ; M P Z N ě m e c k a ; S P Z B r u nt á l u ; D. p l á n v h r u b ý c h r y s e c h ; c h e m. zn. s í r y ; za s t é ná ní ; j m é no d c e r y M. G á nd í h o ; E. ná r o d o zp y t e c ; T AJENK A -II. č á s t ; k l a d ný p ó l ; F. o s. zá j m e no ; p ě s t i t e l s t r o m ů ; p o l o m ě r ; d o m. E l i š k a ; ně k d. s t ř í b r ná m i nc e ; G. E g y p t. b ů h s l u nc e ; T AJENK A -III. č á s t ; v č e l í o b y d l í ; M P Z Š v ý c a r s k a ; H. c h e m. zn. k y s l í k u ; k o l e j. d o p r. p r o s t ř e d e k ; h y d r o x y l. s k u p i na ; no t a ; s o u zv u k ; l a t i n. m o j e ; I. h o r s k á j e ze r a ; T AJENK A -IV. č á s t ; o p a k b l í zk o ; J. M P Z R a k o u s k a ; m ě s t o v M a ď a r s k u na D u na j i ( č e s k y ), b y l t a m k o r u no v á n k r á l s v. Š t ě p á n; ne p ř í t e l l i d s k é h o p o k o l e ní ; o zn. D o m i ni k á ns k é h o ř á d u ; K m e t r ů ; l a t i n. t e b e ; T AJENK A -V. č á s t ; č l e n i nd i á n. k m e ne ; L. ne j v ě t š í ř e k a v P o l s k u ; h o u s l o v á s t r u na ; o t á zk a na m í s t o ; s t a r o v ě k á ze m ě u e g y p t. m o ř e ; a ng l. p ř e d l o ž k a d o ; M. M P Z I t á l i e ; T AJENK A -VI. č á s t ; ne o b d ě l a ný o k r a j p o l e ; N. d r u h á č á s t B i b l e ( zk r a t k a ) ; d o m. M i r o s l a v ; y p s i l o n ( d l o u ze ) ; ne j d e l š í ř e k a s v ě t a ; A b r a h á m o v a ž e na ; O. s t a r á v á h o v á j e d no t k a ; p ř í s l u š ní k a s i j s k é h o s t á t u ; l a h o d ný ná p o j ; s t r o m z č e l e d i b ř í zo v i t ý c h. S VIS LE: 1. l a t i n. u m ě ní ; ná š k o nt i ne nt ; e s p e r a nt e m 5 ; 2. k ů r y v k o s t e l e ( za s t a r a l e ) ; s p o j k a ; v l á m á ní ; ř í m s k á č í s l i c e ; ně m e c. p ř e d l. k 3. v l á m s k ý b a r o k. m a l í ř ; ú s k o k ; t á b o r ni c k á p o t ř e b a ; 4. p ř í s l o v c e m í r y ; i t a l s k y m o j e ; m a l í ř s k á t e c h ni k a ; ř í m. č ; c h e m. zn. u h l í k u ; 5. S l o v. ná r o d ní p o v s t á ní ; s l o v e ns k y j e s t l i ž e ; d ě l ní k p ř í s t a v. za ř í ze ní ; j e d e n z k o nt i ne nt ů ; 6. p r o d e j ní c e na a k c i í ; za č á t e k a k o ne c a b e c e d y ; p ř e d l o ž k a s 6. p á d e m ; ne j v y š š í h o r a na K r é t ě ; s l o v e ns k y I r o v é ; 7. m u ž. j m é no ; o k r a j ř e k y ; m í r a k y s e l o s t i ; č i nno s t ; c h e m. zn. d u s í k u ; 8. e v a ng e l i c k ý d u c h o v ní ; s t ř e d o v ě k ý d v o r s k ý ú ř e d ní k ; s p o j k a ; S P Z K l a d na ; 9. č í s l i c e ; p ř e d l o ž k a ; m a nž e l k a ; p o k r y t ý m e c h e m ; 1 0. p r á c h ni v ě ní ; ná l e v ( o k u r k o v ý ) ; d e s i nf i k o v á no s í r o u ; 1 1. zk r. a d a k t a ; s p o j k a ; e l e k t r o d a ; m r a v o u k ; 1 2. č í s l o v k a ; p o k r ý v a t š t ě t c e m ; h l á s k a ; m e t a ; c i t o s l. zv o l á ní ; 1 3. zk r. v k l a d ní k ní ž k a ; s p o d e k ná d o b y ; ř í m. č ; p o p ě v e k ; zk r. Z á v o d. k l u b u ; zk r. s l e č na ; 1 4. p ř i j í m a č v y s í l á ní ; s l o v e ns k ý k ř e s ť a n. v y s í l a č ; j e d e n z a p o š t o l ů ; 1 5. b i zo n; v zd á l e ně ; v e s m í r ný p r o s t o r ( b á s n. ) ; M P Z Š p a ně l s k a ; 1 6. l e d o v e c ; N o e m o v o p l a v i d l o ; zk r. O d ě v ní p r ů m y s l ; m l s né zv í ř e. Přejeme příjemné chvíle při luštění Test l eg en d a : Význam jednotlivých obrázků, které js te nakres lili js ou : 1-ty, 2 -o sta tn í, 3 -B ů h, 4 -sm r t, 5 -d á r ek p r o teb e, 6 -l á sk a, 7 -ta j em stv í, 8-ty a tv é o k o l í, 9 -tv é o k o l í, 10 -b u d o u c n o st, 11-b a l a n c o v á n í, 12 -obraz tvé duše Strana 14 Slovo pro každého Č í s l o 9, R o č ní k 5, P ro s i ne c

15 Pořad Vánočních Bohoslužeb Půlnoční Slavnost Svá te k Svaté sv. Si lve str a N ový R ok 2. ne d ě le p o 24. prosince 1999 P á t ek N ar oz e ní P á ně 25. prosince 1999 r od i ny 26. prosince 1999 N ed ě l e 3 1. prosince 1999 P á t ek M atk y B ož í P anny M ar i e 1. l ed na N ar oz e ní P á ně 2. l ed na S ob ot a S ob ot a Přerov s v. V a v ř i n e c 1 5 : 0 0, 2 4 : 0 0 ( od 23 : 0 0 v á noč ní 9 : 0 0, 1 0 : 3 0, 1 8 : : 0 0, 1 0 : 3 0, 1 8 : : 0 0 * 9 : 0 0, 1 0 : 3 0, 1 8 : : 0 0, 1 0 : 3 0, 1 8 : 3 0 z a m y š l ení ) P ř e dm o s t í 2 2 : : : : 0 0 * 8 : : 4 5 Š í ř a v a 7: 3 0 7: 3 0 7: 3 0 7: 3 0 F a rn os t i d ě k a n á t u B e ň o v - 9 : : : : 1 5 B r o de k u P ř e r o v a 2 4 : 0 0 7: 3 0 7: 3 0-7: 3 0 7: 3 0 C i t o v : : : : 4 5 D o m a ž e l i c e 2 1 : 0 0 8, 1 0 : 1 5 8, 1 0 : 1 5 8, 1 0 : 1 5 8, 1 0 : 1 5 D ř e v o h o s t i c e 1 9 : 0 0 7: 3 0 7: 3 0 H o r n í M o š t ě n i c e 2 2 : 0 0 7: 4 5 7: : 0 0 7: 4 5 7: 4 5 L á z n í k y : L o b o di c e 2 0 : : : : : 3 0 P a v l o v i c e 2 2 : : : 5 0 P e n č i c e - 1 7: : R a ds l a v i c e 2 3 : : 0 0 R o k y t n i c e 2 2 : : : : : : 0 0 Ř í k o v i c e - 9 : : : : : 3 0 S t a r á V e s 2 2 : : : : : : 4 5 S u c h o n i c e : : 0 0 T o v a č o v 2 4 : : : : : : 0 0 T r o u b k y 2 2 : 0 0 7: 3 0 7: : 3 0 ( 2 2 : 3 0 a do r a c e ) 7: 3 0 7: 3 0 V l k o š 1 8 : 0 0, 2 3 : : : : 0 0 ( 2 2 : : : 0 0 a do r a c e ) * m š e s v a t é s dě k o v n o u p o b o ž n o s t í n a k o n c i r o k u dě k o v n á p o b o ž n o s t s e s v á t o s t n ý m p o ž e h n á n í m Kristus v č e r a d n e s n a v ě k y 2000 Slovo pro každého Číslo 9, Ročník 5, Prosinec 1999 S t ra na 15

16 K Z děkanátníího diiáře s o b o ta 9 : 0 0 F a r n í k o s t e l s v. V a v ř i n c e Mše svatá pro nemocné s u d ě l o v á n í m sv á t o st i n e m o c n ý c h : 3 0 oncert s o b o ta F a r n í k o s t e l Účinkuje: P ř e r o v sk ý k ů r o v ý sb o r a o r c h e st r s v. V a v ř i n c e P r o g r a m : S i m o n S e c h t e r M i ssa i n E s P o ř a d a t el : O b l a st n í C h a r i t a P ř e r o v ne d ě l e 14 : 3 0 N á m ě s t í T G M Ž i vý B etl ém n a n á m ě st í T G M v P ř e r o v ě ne d ě l e s o b o t a 0 0 F a r n í k o s t e l s v. V a v ř i n c e 0 0. V ř i 16: 15: Farní kostel sv av nc e Ekumenická bohoslužba slov a k z a h á j e n í J u b i l e a S e t k á n í d ě t í u J ES L I Č EK : 0 0 K oncer t n e d ě l e Účinkují: S P S V o k á l, S P S C a n t u s, P ř e r o v s k ý k o m o r n í o r c h e s t r Farní kostel sv. V av ř i nc e P r o g r a m : J a k u b J a n R y b a - Č e s k á m š e v á n o č n í P o ř a d a t e l : N a d a č n í f o n d B e d ř i c h a K o z á n k a Máte už vánoční d ár ek p r o l etoš ní r ok? Benefiční CD Velké jubileum roku Výtěžek z p r o d ej e j e věn o vá n n a g en er á l n í r eko n s tr u kc i ka ted r á l y s va té h o Vá c l a va v O l o m o u c i Tento nosič obsahuje: D aniel H ů l k a (Biblické písně Antonína Dvořáka), Bára Basiková (S alve R e g ina, M ar ia P ia), M art a K u b iš ová (K r áli m ilost d e j, T obě P atří ch vála), J iř í P avl ic a a H rad iš ť an (V inš u j e m V ám š těstí, z d r aví) a S p irit u ál kvin t e t Jako speciální bonus obsahuje chorál Svatý Václave, který nazpíval M ons. Jan G raubner a D aniel H ů lka Toto album můžete obj ed n at u k n ě ží v e s v ý c h f ar n os tec h C D 2 6 5, - a M C 1 4 9, - V y d á v á Ř í m s k o k a t o l i c k ý d ě k a n s k ý ú ř a d v P ř e r o v ě p o d z á š t i t o u O t c e J o s e f a L a m b o r a. P o d n ě t y, p ř í s p ě v k y a i n f o r m a c e k o t i š t ě n í l z e o d e v z d a t n a f a ř e. Uzávěrka pro únorové číslo je 18. ledna A d r e s a : D ě k a n s k ý ú ř a d P ř e r o v K r a t o c h v í l o v a P ř e r o v 1 N á k l a d y n a 1 k s v ý t i s k u : 7, - K č N e p r o d e j n á t i s k o v i n a. Strana 16 Slovo pro každého Č í s l o 9, R o č ní k 5, P ro s i ne c

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240)

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240) 0 Jroslv Vrchcký I. (sbor tcet) Con moto tt.ii. dgo 0 VĚČNÉ EVNGELIUM (Legend 0) JOCHIM Kdo v dí n dě l, jk tí mrč Leoš Jnáček ny? Půl hvě zd m je skryt host nd o blč ný. Moderto Zs n děl nd be ze tí str

Více

- 2 -

- 2 - VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V B R NĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽ E NÝ RSTV Í Ú STAV STROJÍRE NSKÉ TE C HNOLOG IE M M A FA CULTY OF ECHA NICA L ENGINEERING INSTITUTE OF NUFA CTURING TECHNOLOGY

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

é á í ů ů ů ů ž š áž š í ě ě ěž Ž ěž é ě č ě Ří í ří ý á ď ě Í Ý ó í řá á í é í é é ň č č á ň í é ý á ř ě č á ě š ř á é ďá ř ř á ý š á í ý ří ý Ž ď ř ě ý ů ží ě ú ě ú ů ř í Íá í í ú é í š ř ě ř ě á ř úř

Více

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1 0. j. : N F A 0 0 2 9 7 / 2 0 1 5 N F A V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v é h o a r c h i v u z a r o k 2 0 1 4 N F A 2 0 1 5 V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v

Více

íž í ě é á ří ž í é á í í éž š ě ž ě ú í í íší ří í á ý ě áší ě í ě čá í ě š é é í áš í á č é čá ří ď ďí ř á š ř á ř ě ě ž ý ě íší ě ě žáďá ž á í ž ě

íž í ě é á ří ž í é á í í éž š ě ž ě ú í í íší ří í á ý ě áší ě í ě čá í ě š é é í áš í á č é čá ří ď ďí ř á š ř á ř ě ě ž ý ě íší ě ě žáďá ž á í ž ě š áš ř é ř ě ý ě ě é ý ářů š í ů ý Ú á á ří č á í ě á ě ř ě í ř ý ě í žá á é ř ří á ěř í žá č š ě é ě ě ř ář é á Šú é č á ý í ž ř ě ý ě ší á ý í ží á ě ý ě í ď íč é ě ř á í ě á í ě ří č ý é ý é ě é í á

Více

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA DĚJIN UMĚNÍ OBOR: DĚJINY VÝTVARNÝCH UMĚNÍ Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Veronika Bártová

Více

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o o b d o b í : X e r v e n e c s r p e n z á í 2 0 1 1 U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 3 0. 6. 2 0 1 1 p r o s t e

Více

SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO

SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO W W W. I V E C O. C O M SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO www.facebook.com/iveco www.youtube.com/iveco www.twitter.com/iveco www.flickr.com/photos/ Nen í po chyb o to m, že tyto n ové ba lí čky EL E

Více

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ]

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ] M O R A V S K Á N Á R O D N Í O B E C o b ƒ a n s k é s d r u ž e n í z a l o ž e n o r o k u 1 9 8 5 J e t e l o v á 4 9 8 / 1 3, 6 4 4 0 0 B-S r no ob ' š i c e in f o @ z a m o r a v u. e u w w w. z

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

ř í ú í ě ě é á í č ěž š ě ř á í ě ú í ž ř í ž č ě č ú í č ě č ě í č č á í í ří í á í ě á é é ě í á í á č é í ě á č ě éř š í ě é á í ě ř ů ů é žň í á

ř í ú í ě ě é á í č ěž š ě ř á í ě ú í ž ř í ž č ě č ú í č ě č ě í č č á í í ří í á í ě á é é ě í á í á č é í ě á č ě éř š í ě é á í ě ř ů ů é žň í á Ó ě é ě ý á íč á í ě é á í ř ě é ó ž é é á č é ó ě ší íř ář ší í é á é ě ř á č ý ý é á ř ě ř á í í á ě í á í ě š í ř ů ř š ě č í Ž č á ě í á á í ý ý á ý á ý Ž é ší é é ó í í ý ě á í č í ě š é š é é č ě

Více

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace T r o u b a C S M 6 9 3 0 0 G P r o s í m, 2 t U t e n e j p r v e t e n t o n á v o d C h e r c l i e n t, D U k u j e m e z a v ý b U r p r o d u k t u B e k o D o u f á m e, ž e s t í m t o p r o d

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

í ň š ř ú í í ář á í ář ě ě í é é ě é í í ě ě é á é ř í á í ášé ů ž é á á í ě í á ě á ž ě ř é á ý ž í čá á ý í á í é é á ý ě č č ý á á í áš ě é é ě á

í ň š ř ú í í ář á í ář ě ě í é é ě é í í ě ě é á é ř í á í ášé ů ž é á á í ě í á ě á ž ě ř é á ý ž í čá á ý í á í é é á ý ě č č ý á á í áš ě é é ě á ÚČ É ŘÍ Ě Č Í Č Í Í čá í ř á ý í í á ě ě š é á í á ž é é ě í ří ě ě á í č ž é í á ř íč ů ě á í ě ě ší ý č í í ý í ů í á ý ý í č í ů čá í á ý í í ě í í í ě ř č í ř í á í é ě ě ě ěž ř í š ě á ě í í é ář

Více

úč í ář é í áí č ě ě á é č á ě í ů ň é é í áž á á ž í š ě ů ší ý á á Í á š ř í ě ě ěží ě ě í ý ů ě í á ž ý é ě ží ů á é é ř é Č á í á í í é ů ě ý ý é

úč í ář é í áí č ě ě á é č á ě í ů ň é é í áž á á ž í š ě ů ší ý á á Í á š ř í ě ě ěží ě ě í ý ů ě í á ž ý é ě ží ů á é é ř é Č á í á í í é ů ě ý ý é í ý č é í á í ř ší ý á ě á ě á í í á í á í ě ý ř š í íž ě á á í ě í í š ý ý é Í ý ý č é á í í í š ě ě í ý ě ý ů ž ů ří ě íš á ý ž á í ěšéá ý á é č ě č ž ý ů í á í é ě á ý é š ě í é ř ř ě í á í ř á č é

Více

í š ž í í í š č ě é áž ž ě ě ý š ý á ž ž í í á á ů ě ě Š á á č á áž é á č á á č á í ř ý é é š ě š ě á á á ó é ě í ě í ž č ž čí í í á í ř č ý ý á í č é

í š ž í í í š č ě é áž ž ě ě ý š ý á ž ž í í á á ů ě ě Š á á č á áž é á č á á č á í ř ý é é š ě š ě á á á ó é ě í ě í ž č ž čí í í á í ř č ý ý á í č é ÁŇ Š Á ů čí á Š á á ě ů ž í č é á í čá í í í é í ě í é í á í ž ě ě ř ě č é á í ý ř áš í á í é ě ší ý ř Š á ě ě é é ší č í ří Ž Ž é ř á í ý ý á í ě ř ě č í Š á úč č í í é č í á Š á í í á í í é ě é ř é é

Více

é ď ě č á říš ýž í ě š ří á ě á í š í é é ě ě Í ě č á ž Ř ř ěž í ý ř ďů ň č ý íč ý Žíš ý áž ž é é Í áž á ů Žíš ÍČ ĚŘÍŽ ý á ý á č é é í úř Í ář é Ž é š í í ř ě ž ř á í ě í ů ž á í ě ň ů ě ý á á ř í ř ž

Více

18-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56 a více neuvedl/a

18-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56 a více neuvedl/a " P o d p o r a z a m ě s t n a n o s t i n a v e n k o v ě p r o s t ř e d n i c t v í m p o s k y t o v á n í m i k r o p ů j č e k a v z d ě l á v á n í v e n k o v s k é h o o b y v a t e l s t v a.

Více

í í ž á ů č ř í Íý ú ě é íč ě áčě ěř Í á ě čč áď ě á ý ý ěš é ú ě í é š ě í ž ří ě é šá ě ý á ě á é á ě é č Í í ě á ě ě é š Í á á Í Í ž á í á š š řě ě ř á Ž ě Í í í čí š á š ě ý ží č á ě í í š ě í ý á

Více

á ř ě í ěž é ší á áš ě ů ů ř í ě á č é íčíž í á á ů č ý č š š ář ž é č é áš ě í ě é á ě ý éříš á čá í š í ž é é á é é ž š ě á ě ší ž ř š ě á ř áší č é

á ř ě í ěž é ší á áš ě ů ů ř í ě á č é íčíž í á á ů č ý č š š ář ž é č é áš ě í ě é á ě ý éříš á čá í š í ž é é á é é ž š ě á ě ší ž ř š ě á ř áší č é Ó Á Á ó í ě í á é é á ží á é á í í ř á á á č š á á á í č í í ň í ř ší á á í ří á í é á á ě á á á ř ě á í š ě ý í á ří é š ýš ý á é ý ě é ř éž ž ě í í í š ž íš í ř ě ě á í í ž á úč č ě ý á ó ěř ě ů č ů

Více

á é ě ý ý ů čí é ř č é íš á á ř í í ý á í í íž í é á ú ř í í ů čí ě í á ží í č ý í á š ě íč í č í č á é á ě í é á í ý é í ů š č é é á é žá ěř í Ó É Č

á é ě ý ý ů čí é ř č é íš á á ř í í ý á í í íž í é á ú ř í í ů čí ě í á ží í č ý í á š ě íč í č í č á é á ě í é á í ý é í ů š č é é á é žá ěř í Ó É Č Ó ř á ý á č á ó ý é ě ší á č é ř ě č é š ě á ý ů ěž á ž é č é á á ě ě ý í á á č é é ů čí á řá ň á í ě ů á í í č á ř í žá á á á á á í ý ý ů ú ý ě ý í í ž íš ý ří ú í é ř í ý ň é š í ř í ě í í ě é ý ě í

Více

Ž č éří š é š ří í č ó Ž ří š é š ó Ě Ě É Ě Ě ě š čů čů ó ý ů í č ó š ý ó ě ó í Ž ě ó í ř čí Ú á č é ó č éš é č ě ž ó í íš ó ó ý ó ý č ó ě Ť ý ě íř í ě č č ó ý é ů ó é ó á í ě Ť ó ó í ě ý ý ó í íč ó ó

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 I. A C O K D Y B Y C IIO M M Í S T O O L Á S C E M L U V IL I O P Ř Á T E L S T V Í?... 16 R ozdíl m ezi láskou a přátelstvím... 18 C hvála p řátelství při b u d o v án

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

č íč ý š íč š í é ř í ě ř é ě í č š í ž í č ě á ří ž é ě é á ě é í č é š ř í é í ě í ý á í ů á í ž ř š ž é ř é ě í á í ý š íč é á í ě ě í ž čá ý é žá

č íč ý š íč š í é ř í ě ř é ě í č š í ž í č ě á ří ž é ě é á ě é í č é š ř í é í ě í ý á í ů á í ž ř š ž é ř é ě í á í ý š íč é á í ě ě í ž čá ý é žá ÍČ Ý č ář ý ý č ě í á í ž č ř á ý ří á č é ž í é í š í š ší ý á í ý ý č ě ř č á é ří íč č é é ář í á í ů ší é é í š ý č ě á í ý ů ří ů í ě á č ř á í á í á í á č é ě í íč č á ž ě č é č ě ě č í á í č ě š

Více

období: duben květen - červen

období: duben květen - červen období: duben květen - červen U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 2 8. 4. 2 0 1 1 Z O s c h v á l i l o z á v ^ r e X

Více

ó ó é ý í ří é í ď é ž é é š í š á ý í á ě íš á á é á í é á Ž ě é í é í í č í í á č é á ý č ž í ň í ě í á č ý ě č í í á ý íž ýš é š ě Ž í í ý ý í ů é ě ě íš ř í ě é ý ý ý ů é á í ý ž á í é ř í í ě č ě

Více

Ť Ú Ž Ý Ý ě ě ě ý ů ě ů ů ě ů ů ř č ě č ď č ň ý š ě ž ř ě ý ě š ř š ž ý ý š š ý ě Ú ř ž ď ě ř ž ý ř š ý ČČ Č č ý ČČ Č Č Č Č ý Č Č Č Č Č Č Č ý č Ř š ř č ě ě Á ž Ž ě ě ě Šý ě ž ř ě ů č ž ě š š ý č ý ČČ

Více

Ž Ě Á ě á é ř ž ě ě é í é ý é č é á í ž á í í ě é ě í ář í á í č ý ř á í ž á ž í ě é í é ě í ř š í í ě é ě í č é í ů ž ý č ř í é ý ě á ž č é ó ě ú ň í í č é á í í ž ř ě é í ů í áž á í ž ě é á ř ě é ý ň

Více

I/3 Benešov - Bystřice

I/3 Benešov - Bystřice oprava mostu ev. č. 3-01 1 Detail 1 Detail 2 Detail Detail 10 Detail 9 Detail 8 Detail 3 Detail 4 Detail Legenda: uzavřený úsek ojízdná trasa (směr Táor Detail 6 ojízdná trasa (směr Praha jednosměrný úsek

Více

O B Z V L Á Š T N Í C I N a l o ň s k é m M a z i k o n g r e s u v y s t o u p i l p r o f e s o r D u c h s k r á t k o u p ř e d n á š k o u M-a z i K a d d a, k t e r o u n á s u p o z o r ň o v a

Více

ří úč é í ť ší á é í í š ě ž ířů ě ý ě ří á ě ř á ý ý ě í ě ří á í á í á ř Ž ň í á í ří š á Ž ř Ž ý ý á ů é á ě í ě é í ť á č ě ží ř í í í ž í é ě ý š

ří úč é í ť ší á é í í š ě ž ířů ě ý ě ří á ě ř á ý ý ě í ě ří á í á í á ř Ž ň í á í ří š á Ž ř Ž ý ý á ů é á ě í ě é í ť á č ě ží ř í í í ž í é ě ý š Ý Ž Ý Ř Č Á Ý Ě Í ů ší ří ý ž ý úč ě š ý á ů č ý ý á á ž é ž é á é é ě á í ů ý á í ý ě í říž í ě ý ě á í ě í á á í ů í á ď í í ř ě ší á ů ý ý á ů ý ě úč ě ř á í é ý á ů ý ů í í č ž á Č á Ť ž ý ě č ě í

Více

á í ě í ž ě á ě č á é č á ů í ě á š ří í á š ě š ží č í í ý ě ě ý í é ý ě ý ířů ž í ží š í í ř é íž ě é ž ř š é ž í ě á í č ý ří ů Ž í á ě é í é ž á áč á č ý áš ě ší é Ž á ě ě ů á íž é ž í ě á ý á š ě

Více

ý é ě é é ž í ř ř í Ž á ř í ž í á ů íč é á ř á í é á ů á Í ří č ýý ř ů ů é ří í ťř č č í á í á ří š í í ř í í é í á í ř ší ý ý ě í ůč ě Í í ě á á š ří

ý é ě é é ž í ř ř í Ž á ř í ž í á ů íč é á ř á í é á ů á Í ří č ýý ř ů ů é ří í ťř č č í á í á ří š í í ř í í é í á í ř ší ý ý ě í ůč ě Í í ě á á š ří ďí í ž Íá ý é ří ýč í é í ě í č ý í ý á í ý ř ý á í Ž ž é á é ř ě ě íč ář š č é ý á é í ř ř Í ď ý í ří é š ú í ř é ů čí ů í í č é ěší á ží ý á í é Č é ý é Č á á áč ář á í ž ý č ý í í á á ží á é ří ž š

Více

ý á ř é é č ř á ě Č é á ž é é čě á í é čě říš ý á é á á číš ě ú ú á á ý ýš í Ž čě é č é á í áš ýš ý ř ř á ě ě é ž í á š ě č ž é ú š ě úž é í ě á á ý ó í ýš ďé ěě řá říš ý á ó š žá š ý ř ú ř ú á š í ě ď

Více

ůž Ý í ů é í á í ě ý ř ó í Ó ř ě č ů ž ž é ří é í á á áž ě í á ý ě š ž ů ěř ž ě á í ž á á ý á č ý á ý ý ě á ě š í ý á řá á č í á í ů í á š ý á ž á í á é Č ě ý á á í čí ě ší ž á í é í é é é íž é ě č í ý

Více

š ř ý é č ú ý ř Ó ó ř í ř ě Ž á Í á ší á é ý ě á ň ě ý í ř ě á á í ŘÍ Í Á Ž É Ř É ŘÍŠ ěž á á ě ě ů š ž á í ž ž ě ř č é á ě í ř ž ý í ášé ú ý íž š é í š á ů é é ř é ří ř ž ý á ž ý á é í ý ě á é ž é éž ě

Více

ý ě ší ě ší é ří é í ř í á í í ů í ý é é ž ář áš í á í í í ě ř í é í ě úč č ř ž ý ů ý á é é é í ří č á č í ě í č í á š ý ý Ťí ž ů ů ř á ě č í í ž čá á

ý ě ší ě ší é ří é í ř í á í í ů í ý é é ž ář áš í á í í í ě ř í é í ě úč č ř ž ý ů ý á é é é í ří č á č í ě í č í á š ý ý Ťí ž ů ů ř á ě č í í ž čá á š ý č á í á í é é á á í í š í ě í ž š ě č é ščí ž ž ě í č č Ž ý í ř ě ů ží ří í é ě š é ě á š š á é š í š é á í é é ě é ýš ý ů ý ě ý č ú á Ž á í é š ě ů é á í ř é ž ě ě ř í á á é á ě í íř é ý ě ří á ž

Více

š ě ú ě Á ŘÁ č

š ě ú ě Á ŘÁ č š ě ú ě Á ŘÁ č ť ě ě Á Á š ř š ý ú ýě ř Ť ř ě ů ě ýč ě ý ž ú ů ě ě ú ů ž č ť ž ť ř ě ě ě ě ž č ž š š ě ů ř č š ě ž š ů ě ů ú š č č ů ěť ý š ě č š ě ý ú ů ř š ý ř ž ž ěř š ě ů ý ň ý ě ěř č ě ý ř č č ě ě

Více

Á Č ří ří ý ě ě í ář í í ž í í čí í í é é ě ě š ě š ý č ář ý á ř ě Č ě ě ě č ář á á ý ě č í ě č á ž ř á í ě é á ě ž ř á ý ú č ý š Č í čá é é á é é é í ž í í á á á š í í ž č é č ě é é í ě é ě í ě ě ó š

Více

čí ř ý č ř ě č ů ý ý ů Ž Í íř é Ž ý ř Ž ž é ě ů ý č Ž Ž Š ě č Ž č ý ěď Ž ž ě ť Í ř ů ř Ť ří ž ř ř š č ř í í ň í Č ě é ř š í ů é í Ž ů í ů č š ř í ě é í í é ž é ě í í ě ž ů í č é ří ž ý é č í ží ž í é ž

Více

íž áží ě í á Ř á á Ž č é é ě í š ě čí á řá í ý ý řá í ě í ř ě č ž á í Ž í ě é ř á ě š í é ě Žá í š ě í č ě ř ů í Ž ý í ů ř á á ý ý á í ý á í ř í ě í é

íž áží ě í á Ř á á Ž č é é ě í š ě čí á řá í ý ý řá í ě í ř ě č ž á í Ž í ě é ř á ě š í é ě Žá í š ě í č ě ř ů í Ž ý í ů ř á á ý ý á í ý á í ř í ě í é á ř í ě ž Í ú Íýář č ř ů ě ší ž í á é á ž ž á ú ůž č ú č š ě ě ž á ř í š ě í ž ř č ú í í ú ě č ú š ž č ž ř ě ží ž é š í á Č ý á í ří á ý é í ě é á ě é é á í é ý č é é ó ý ř ř ů é éě í ý í ří é é é í ů

Více

Ý é ř á ě á č é í ř ě ší í é í í ó ř á í ý č é á í č í ř ě í ů í í ě í á š áží í ň í í á ý ž ě ší á é á č é ěšéá é č á ě ú í ř é č ý ň ě é ý ž é í í í á é á é í é ž ě í ř á í č é ý é í á á ý ó í á é íř

Více

Žť í Ž é Ě ý ň é Ť í

Žť í Ž é Ě ý ň é Ť í á á á ě ě ý ů ě ě Žť í Ž é Ě ý ň é Ť í Á Ž ř Í ě í ě í ě ď š ě í í í í š ť ž áů ě á í í ě í ý ž ě ě š š ě á á í ž ú ší ůí á áť é í é č ří ě ž ě ě č í íž ší ě á á Í ř Í ě ř č ě á š Íá Í á ú Í š á ř é í

Více

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 11 OBSAH Ú vod... I 7 In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 T h a n a to p s y c h o lo g ie...20 T hanatosociologie... 22

Více

ř Ž Ú Ě Ú ž ě ě Ž ě ě ě é ý é é é ě š ě ě ž ě ě ě ě ď é í í š ý á ů ů í ě í á í á íč ě í á Ž ř Ž ě Ž ě ě ž ý é á í úř ž ý ý á š ř á í í ží Ž í í ž ší ý íš č ž ů ě í ě ě í č ží ří í á é ř é ří č é ž íč

Více

ší č í á í ě ř ě ě š Í á í á ě š á á ř č é é ě é é é íí í ě í ý í áž í ž Í ť ě ý ě ě á í ý ů í ří éň ří é á Ó ž é í ž é ůž ý ě é é Ž é ř č ú ů ě ě š áš í í ř í ří í ó ý ý ů ý ů í č í Í ý í ý ý ů í á é

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Ú č ší ž čá ů í í č í á á ší á š í ž š ž žá éž é á š ý ší ř ě čá š í ě í í á í š šíč á ř í é ý ž í í í á ž ří ě ž ýč ýč ě á ě ý á í íš ž ř í á ší á í ě é ů ě í ší é í í š šíí ě é ž Š í ý č ý ý ě é ří š

Více

ě á ž š ž ž š úž úž ě ě Ž ř ř á á ž é ž ř á ě ž č Ž í íš ú š í ěř ě ě š á ž ť á ě ě ž č í íš Ž č Ž é éž č Ž č ž ř ú ě š ř Ž í é ě úž í ž á á ě ž Ž ň ó Í č á ř á š á ž ř š Ž ř š á í ďá ř í Ó š ě č Ž ě í

Více

DIO etapa 1.1P+L (Přehledná situace)

DIO etapa 1.1P+L (Přehledná situace) DIO etapa 1.1P+L řehledná situace 1 Detail 4 Detail 3 Detail Detail Detail 10 Detail 9 Detail 8 Detail 1 Detail 6 Detail Detail 5 DIO etapa 1.1P (Detail 1 cca 1600 m PRH IS RH MIMO VOZIDEL STVBY E13 (MIMO

Více

é ř é í á é ří ý ý č ý ž ě ě ř ě Ž á í š é ří éú ěž ší ě š í é ě é ě ú ří ě ř á íř áž ě č ý ř ý č ý ů ř á ý í ý ž é é á á í Ží é ří é Ž é ý á á á á ž Ž ý í ť éč í Í é č í č ý í í í í ť í ý ý ě š ž ě ě

Více

Ý Á Ř é á ší ě ý ů á é ří á í á í í ěří ř á á í á ř č áš ý ý é á í Š ší é ů ř č ý ří Ž ě ý í á ý ó é č ý ý ó ý á í š čá í á Ž é á í Ž á í Í š ě ší ě ž í ě ě ě éř é žř č ó žč ě ěř ž á í ě é óž ý é ř í é

Více

Ř í č ň é á Í ů é ž é ú ý ř čá í ý í é ý ů í í ů á é č ý ý š ý ý ř í é ž š ý ý ž ý ý ů ý á Ž č š č ý č ř é ž é ší ý ý ř ý ý é ř é ř Ž í ě š ě í á í Ž ý č á ů ř ý š ý á é ý í ř ů ří é á á ů á ů á ů á ý

Více

ř ě š ý č ů č č ý č ý š č ý ý ž é ž ě š č ř ý ž ž č ě é ý ž ě š ř ů č ř ř ž ř č ř č ě č ě ě ř ž ž ó ň ý é ě ý č š ř ě šš č ř ý úř é č č ř ýš č ř č ě č

ř ě š ý č ů č č ý č ý š č ý ý ž é ž ě š č ř ý ž ž č ě é ý ž ě š ř ů č ř ř ž ř č ř č ě č ě ě ř ž ž ó ň ý é ě ý č š ř ě šš č ř ý úř é č č ř ýš č ř č ě č š č š ž ř Č ě ý ě ř ě é úč č é ú ý ě ý ů ů č š ř ů Č ě ě š č š ě č ý ě š ž č ř č é ř ě é ě úč ě ý ě č é é č ž ž ě š ě ž ý ě ř ě é ů ž ě š ř š ě š ř ě ě č é č ž ř š ě ý č ú ú ě š ž ý ř š ý ř ČČ Č ý č ý

Více

ý á ó íž á ýř č Č á ě č ř ú é ě é é ó ý ž ý ďúč ý á ě ý ž í ó ě ě š á áš í ý í ř á é á š á ó ě čí č ě á í ž á á Ž š á ě ž ř á č é š ě é ě ř ř š ší É š ěž ý ří ý ř š ý š ý ěý š ý ý ý ž č ř č ó ř ě í ř í

Více

Obsah Úvo dem 1 Tech nic ká pří pra va sé rio vé a ku so vé vý ro by 2 Tech no lo gie vý ro by zá klad ních sku pin ná byt ku

Obsah Úvo dem 1 Tech nic ká pří pra va sé rio vé a ku so vé vý ro by 2 Tech no lo gie vý ro by zá klad ních sku pin ná byt ku Obsah Úvodem... 9 1 Tech nic ká pří pra va sé rio vé a ku so vé vý ro by... 11 1.1 Obsah a úko ly tech nic ké pří pra vy vý ro by... 11 1.1.1 Kon strukč ní pří pra va vý ro by... 11 1.1.2 Te chno lo gic

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

Í é čá í á ř í á ó ř é ď ň í á é č é ř á í á á á í í á á á á ď á é č á ó ů č á í ů č é é í Í é ů é ř í í ů í ď é ř é é í é í é é é á č é á á á é í ů í é á é Á Í Š Í É é á é í íčí ů Í ů é á á í ř é á é

Více

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

č é č ř č

č é č ř č Á č ř č Á Á Ň Á č é č ř č Á Ů Ě Í Ý Ř Í Ě É Á Č Ň Í Í Š Á Í Á Ů Ž ČÁ Č ÉÚ Á Í Á Ů É Á Í Ž É Ř ý š ž ř é š ř é ř č é ř é Č é ě ý é ý ú ě š é ý ř é Á ý č ů ú č ř ě ó Á ú č ě ě ů ý ú ů š č é Á ř č ě ř ý č

Více

Á Š ř á ář Á É Í á š Ř ÁŘ á é ř č á ž é ř š ů ř á é ě š ď ř š šč Č á ě ý č ář é ď ý ý ř ě č ě ý Č Á Ě Ý Č ř ě ý č á š ž áš ě ž š ž č ě é č ě č éř ř š ý š ž á é áš č á ů á š š ř éž ř ý č á á ě ř á á ý ř

Více

č ě á é č č é á ě ň ř ě á í ž í čá é á é ř á ů á í é č é á ě ů ý í á á ě ří ř á í é ž ý ř ě ý ů č ý ě é á Ž í č é é ěž čí ě é ý ě í é ř á ý ř ě ů ě š

č ě á é č č é á ě ň ř ě á í ž í čá é á é ř á ů á í é č é á ě ů ý í á á ě ří ř á í é ž ý ř ě ý ů č ý ě é á Ž í č é é ěž čí ě é ý ě í é ř á ý ř ě ů ě š Č Á ÍÝ É č é í í ř á ý š ý í ř á í í ě ší é ú č á ě ý ů á í ů čí í ř č ž í í ř ů ě é ě éú í ě č ě ě í í í í ý ý ří č ý čá á ý ář á á é ú ůž é č ě ří ž í ří á í á á é á á ý ě ů á í á č č ě Ž ú á ú ří š

Více

ý ř š ý ů áž ý ú ě í áš ě ř ě é ň í í á í ř é í á ě č ý ů é ě é ě á č ůž ž ě á ú í í é ý é č ý ů ř ř í ř é í š ě ší á í ůý í íž ě čí í ý ý é é á ž é é

ý ř š ý ů áž ý ú ě í áš ě ř ě é ň í í á í ř é í á ě č ý ů é ě é ě á č ůž ž ě á ú í í é ý é č ý ů ř ř í ř é í š ě ší á í ůý í íž ě čí í ý ý é é á ž é é Ě Á Í É á í í ší í ý á ř ý í ř š ř ů í ř ť í éí ž á í á í ů ř é í ř í é á ř ší úč ž é ě é í í ů í ž ří ý ě í í í í á ž á ř á í ří á ů í í é ě í í á í ř é í ě ž á é č é řá čá é á í ůž čá š á ý í á č á ří

Více

Á Á Ř Á Í í ě í í í é í ý é ř í é ž í ž ě í é ř č é ť í í ý ý č é é é ě é í ě ů í ý č íč Ř č í í í é ť Ž ý í í ů íž ě í ř ší ž í ů ř ě ý í ý ž ě ý ů ú ů ř í í čí í ř í ší č é ř ě í í ý ý ť é ý ú é éř íž

Více

č Á š ý íš í ý ý č í ě ů í ů í ž Č í á ž ý č í ý í í á Čí í ů á ť í íží ž č ří ú ě í á á í č ší í ě ž č í áš ý á ř ů í ěž ů ž ě ž ě ý č ů š ý ůž í ž í í ý č ř ší ý á ž ž ě č í í ý č ů žžó ší í í ó á á

Více

ř é í ý á ď ň é č ů í ě ž ž é ď í č á á š žíš ů ž á ž č ň ý ž š ž ž ší í í ě š í á š í ří é ž é říč č é é ě ř á ů ě ž ří á ž é é í í ří č ž é ě á é ř

ř é í ý á ď ň é č ů í ě ž ž é ď í č á á š žíš ů ž á ž č ň ý ž š ž ž ší í í ě š í á š í ří é ž é říč č é é ě ř á ů ě ž ří á ž é é í í ří č ž é ě á é ř Á Ž Č Í Á Á á é Ž í á í í é á č ř ě á ž ě ž ří ý ě ý ý ď áří ř í ž é ž čá í í ž á íč á é í íš ž í ší é ě í á ž á í í Ž í ý ž á ě ší á ý í ý í ž á í á é í á ěž é á á čá č é á čá ř é í šíř í á í ů ý ý ý

Více

Bilance aktiv a kapitálu podniku

Bilance aktiv a kapitálu podniku KAPITOLA 5 Bilance aktiv a kapitálu podniku Bi lanč ní prin cip, jak jsme již na zna či li v mi nu lé ka pi to le, umož ňu je za chy tit ma je tek (ak ti va) pod ni ku a sou čas ně i zdroj (ka pi tál),

Více

š í ó š í í í í é ěř í ý č é í é čí ř é ř á á í ů š á ý č á í ě ý ý ř ž ě š é ž á ý š š š á á š ý í ž á é ř ů á ž é áď ž ž ř ý í Š ý ý ý š ý ř ř ý ý ý

š í ó š í í í í é ěř í ý č é í é čí ř é ř á á í ů š á ý č á í ě ý ý ř ž ě š é ž á ý š š š á á š ý í ž á é ř ů á ž é áď ž ž ř ý í Š ý ý ý š ý ř ř ý ý ý Š š í ř é á ý ž í š í í ú ř í ý č ý é ů é á á čí á š í é á ý á č ě ě ý é ž é š ů é á ý š ó š í á é í ý š ý á í íž ž í á ý á á á á í á í á í á ě é č áž é á é ý ž í ě é ý ř ž é ú ž é á í ž ž í é ž ě ý ý

Více

PROFIL MĚSTA MLAD Á B OLE SLAV Z P R A C O V A T E L : M ag i st r á t m ě st a M lad á B o le slav, K o m e n sk é h o n á m. 6 1, 2 93 0 1 M lad á B o le slav t e l.: 3 2 6 7 1 5 1 1 1, e -m ai l: e

Více

š ř Č šť ň ř ž Č Č ř ž š š ď Č Č ť ř ř ž ř ř ž š ř ř ř ř š ř ď š ř š ř ž š š ř š š š š š ď š ď š š ř š ř Ž Á š ř ž ř ů š ř ů ř Ú ř Ú ů ů ň ř ů š ř š Ú ř š ď š š š š ůž ř ň ř ň š š š Č Ú š ž ř ž ř ř š š

Více

š í í š ó ý ř Č é ó ěí í č é Č ý í áš ěě ý ý ú í ý ů ý ý ě á ý ď í ž ž á č í á ž ř é í í í ě í í ý á í ý ě á é ř š á ý š í é ů č ú ě ý í ř í í ř í Í ž

š í í š ó ý ř Č é ó ěí í č é Č ý í áš ěě ý ý ú í ý ů ý ý ě á ý ď í ž ž á č í á ž ř é í í í ě í í ý á í ý ě á é ř š á ý š í é ů č ú ě ý í ř í í ř í Í ž ě áňí š í í š ó ý ř Č é ó ěí í č é Č ý í áš ěě ý ý ú í ý ů ý ý ě á ý ď í ž ž á č í á ž ř é í í í ě í í ý á í ý ě á é ř š á ý š í é ů č ú ě ý í ř í í ř í Í ž ý ý ý ě ší í í ý ě í ěč ý ů ží í í ří í ů ř

Více

ý ů ř š é í ř ň é ř ý ť Í á í ý ý š Í í č ýč ý Í ďí á ý í ý ý é í á ř í č č ýž Ř ŠŤ é í íří ě é é ř é é ří čá é í ř šť ž é í é ří ě ů čí ů í é ří ž ř šé í ř á é é é ř ží ř šť í é š ě á í ě ší ý ří č é

Více

Č Á ý á é í í é ú á ě ž é ř á Ž ě é ř š é ž ý ří ý ž ě ň ě í ř ř í ž ý á ů á é í é í ů ě ě í ž é ů í ěž éú í ú ě ž ů á ě Ž řú ň ň áž ž ě é ě ř éů é í í ž ů ř í í é é í ř é í í í ů í í ř í ž á é Ž Ť é ú

Více

Č á í č ř é ř í ý č č á Ž ž á í í č Č á ý ř ž ř á Ž á í í čá ý ř č ý ú ý í á č á é ý í á í čí Č é á ý ř ů ň á í č á ň č í čí í á ů é Č č é í č íůč á ě í í í íž ě é ý í á í č ě é é é í á í ů ř č ý ý č é

Více

Ý é š á ě í í čá í ří í á ň ě ě á ř ář í ý ý á ů Č ě ý í šíč é ů é é á í ě ý í ě é ý ě é áž ý řá í č ě é ř á š ří é š í í ě é ě ž ý ří ě ůž á ř ž č íší í á í ř š é í ž á ý é í á š ě ž í č é á í í í áš

Více

Á Ž í é á ž é ří íší ě é ý á ě ý ž ů ý íší ě é ř ě ší ší ří ě ší é ě é ý ž á í ří ň ó ň ě ž ě ý á á ž á á é čá í í í í ší í čí íý é ř í á ř ž ž č ě ě ů é í í í á ě á é í é é ř á ý á í ý ů í ý í ů á é é

Více

í á í íž ěř á í ů é ř é á á ů čí ř é ář í ě á é č é ě ší ý č é á ý ě ší š í ý ř í á ě í í í čá é ě í ř é Č Č š é č ě č á é ý á ý í ř í ší ý ášť ř é ě

í á í íž ěř á í ů é ř é á á ů čí ř é ář í ě á é č é ě ší ý č é á ý ě ší š í ý ř í á ě í í í čá é ě í ř é Č Č š é č ě č á é ý á ý í ř í ší ý ášť ř é ě ř á á í é ý ý é ž í ý ů čí í é čá ář í í ý ě ě č ě č č á á ý á š ý ý ý í ř ť é ř á í í é é á ě í á ý ý ý á í č ř í ý é é á í č á á ě é ě ř ý ř áš é é ě á í í ě á é á í čí á ý é í é ě ý é ěň á č é í ář

Více

Č Á č ý š í ž ě í í é ě ý ší ž ó á ó ó ý á řó í ě ý š ú ž áž ď é é ě áš ě ěž á í ě ž š ú ó ě ě Ž šší á Ž ž ý ě č ě ř áž č ú ě ř á č á ú á ž é č ě ě ě

Č Á č ý š í ž ě í í é ě ý ší ž ó á ó ó ý á řó í ě ý š ú ž áž ď é é ě áš ě ěž á í ě ž š ú ó ě ě Ž šší á Ž ž ý ě č ě ř áž č ú ě ř á č á ú á ž é č ě ě ě čí ě á ě í ů á á ž ě á ší ří á á ů č í ď š ý ů ě ý ě č ží é á í Č é ář ě ý ě á á č í é č í ž é ř č é í ž šší á šší é é é ě ž š í ž š ě ž š Ž ž á ě á č ší á žíš ž é é č á íž á úč ý č ž č á ů Š á é č é á

Více

í í Á Á í ž Í í ě ě ý ý č ů ří ě é áž Ť é í í í í š čí á ž š ž í ř ž ě Í í Í š ý ů á í í ú é ě š é ě ýž ěč í ž ě á ř ř ý ě é á š ší ří ě ý Í ž í č Č í í ř ě í é í úť Í é ří ě ě š é ě ě é é ž í ří ě á í

Více

Í Ě č á Íů ě é í í ú é í á í í ě ď Š Ž ří ď í ž ě ý ů á ý á Ž é á é í ď č á é í á ěť á á č á í í í á í č ě á ů é ň í ý ů číý č č ě í č í í á č é řá ý á í ý ý á á í ý á ý ě čá é í ě ř á č ě ě é č é é á

Více

ž íč é á í Ž ř š á í é ů é í ř á á é ý á í ř ě š í ř ř ě á Ří ř í ř Š č í íč íš Ž éř á á é ě á ž í ď á á í í Ť ř é ý š íáš ě ě ů á ý ý í ě ý é č ť ý íč ř á ý ší ů ž é í ě ě íč íž á Íš ž í ýš í é é é ří

Více

ó ÝšÉč ó Áč š ó š č ň ž š ó ř č č ř č š č ř č ř ř Ť ó š Ž Ú č č š ž ř ó ř ž Ž Ó žň Ť Ž č č Ý š ž ž ř č š š Ž ř Ž Ú ú ž ř ž č ž č š ř ž ú ó ř š ů ž č ó ú ž ž Á ň š ř ů ú Ž č ř ů Ž č ž ř ů ó Ú É ž š č ř

Více

é é Ž í á í ů ěž ší á ě ý ý ů ý š é é á ě á é á é á ě ó á Žá é é í é á ý é í á í ě í ů š ř ší ý čá č í š í š ž í á í á ř í š ě í ž ř é ří á í á í č ý

é é Ž í á í ů ěž ší á ě ý ý ů ý š é é á ě á é á é á ě ó á Žá é é í é á ý é í á í ě í ů š ř ší ý čá č í š í š ž í á í á ř í š ě í ž ř é ří á í á í č ý ří ý ě ší ř é ěř á íč é í ě é á ří š í ě í á ň í š čá á ý ě ý ří íč é ě í é í ř ší í í ť ž í í č é í č í ěř í ž í í ý ě í ý á í ž ů é í í š é ří ří á ě í ř áž ě š é ří č é č í á é á ží ř ř ě é í í ý ř

Více

É á á í á čá č í í ú ř í é ř á é á ž Íů ř é ý š á é č ě Ž é č ý á ý é čí á á ě ý ří á ý ý ě ů á í ě í í é á á ě í ě í é č á í č í é ú á é ý ř í í č é í ě š é Ž í ů čí š í ř ě é í é í á é á í ž í é č ě

Více

ď ň Á Ř Č É ř ě ř Ú Č č ě Ž ě ř ě ň ň ř ů ň Ž ě ň š Ň ě ř ř ř č Ž Ž č ř ř ň Ž ň ň ž Í ě š ř ř Č ř š Í ř Ž ó ř ě ů ž ň ř Č ě ř ř Í č ň ů č ř Í ů ů ě ň ů ů ě ň Á Á ů ů ě ň č Ž č ň ů č Ž ň ú Ž ň Ň ň Ž č š

Více

ě ú Ě Ý Ú ž é ž ž ě č ě č á š ž é á ř ž čá ý á š á é ž é ř ž ě ú ě ů ů ž á ý ý ť ř ě é ý č ž ý Ý Č ž é ř é ř ž á ý ý čá ů š ů ž é áš ě á ž ěš á š ř ů ř ž ř ž á čá ě ý á ž ý ř č ž š á é ý ě á á š é á ě

Více

ľ í ář ý á ý ď ř í í á ář í í ář á ář í Ú í á ľ Ží Č í ě é í í á Š š í á í ář í í í ě é ľ é í ž ě ľ Č žá í í ľ Č íí Č Ż é í ľ ří é ě ý í ž éž í í ě í ář é řá ě í ž ý á í á í á ů ě í ľ í řá é é ľ í í ľ

Více

ž ř ž ě ěá é é á ě ě ú Í ř Ť á é á ě ž š ž ě č ě ř é ý ě ř á ž ď á é á ě ě ř á á ýě ý ří ě š é ě Í ěá ť ž ř šř Á ý ř ú ý é ě ě č é ě ř á ú á á ť Í á ě

ž ř ž ě ěá é é á ě ě ú Í ř Ť á é á ě ž š ž ě č ě ř é ý ě ř á ž ď á é á ě ě ř á á ýě ý ří ě š é ě Í ěá ť ž ř šř Á ý ř ú ý é ě ě č é ě ř á ú á á ť Í á ě ú á áč ří ěř á é ý Í ř á ž é ž é á ž ň ěá ť á é á é ě ř Í ě é á ý ý ý ř ě é ř é ř ě á Í ž ě é č é é ý š ř ú Í á é ě ě ý ů ř á č á ž á č ěá č é č á ž ř ž ě ěá é é á ě ě ú Í ř Ť á é á ě ž š ž ě č ě ř é ý

Více

stupnice, akordy... 7 sluchová cviçení... 11 rozklady... 12 frázování... 25 vzory (licks, patterns)... 28 vlastní tvorba... 44

stupnice, akordy... 7 sluchová cviçení... 11 rozklady... 12 frázování... 25 vzory (licks, patterns)... 28 vlastní tvorba... 44 stupnice, akordy.................................................. 7 sluchová cviçení................................................. 11 rozklady.......................................................

Více

Á Í Á Ž Í Á Í ě š á í ů ř ě ě á á á é ě ě é ří éříš é ž á í é í Ž í í á ě íř žíš ě ž é á Ž í á ž ý Ž ů ú í á í ř ť š í ář á ě ě á í š ý ř í é ří á é á é í é á ří é é áš ě ě ší í í č í ř á í é ř ř á í í

Více

č á ž á ž ý ý Ú ď ě é ř ářž ž ý ř ůž ř š á ů ž é á é ř ť á ě á ž É ř á é ř ť éž ě é é ě ů ě č é ě á é éř ý ě ě š ý š ř é ě š š á ě šá á é á ň é á ž á

č á ž á ž ý ý Ú ď ě é ř ářž ž ý ř ůž ř š á ů ž é á é ř ť á ě á ž É ř á é ř ť éž ě é é ě ů ě č é ě á é éř ý ě ě š ý š ř é ě š š á ě šá á é á ň é á ž á ďť č á ž á ž ý ý Ú ď ě é ř ářž ž ý ř ůž ř š á ů ž é á é ř ť á ě á ž É ř á é ř ť éž ě é é ě ů ě č é ě á é éř ý ě ě š ý š ř é ě š š á ě šá á é á ň é á ž á é ž š ý ř ášý ě ý ů é é á é ěž ř ý á š ů ž ě š š

Více

í ě ž č é čí ý ř ý ě ě í ý ů ř ě í ý ž ě Í é ě ří é ě ý ů ě ě ž ě ý ú é é č Í í í ě é ů ě ý ří ž ý ě ý ě ř ě é ž ž í ž č ě í ž ř č ž ž í ž ě ý ý ě ě ě

í ě ž č é čí ý ř ý ě ě í ý ů ř ě í ý ž ě Í é ě ří é ě ý ů ě ě ž ě ý ú é é č Í í í ě é ů ě ý ří ž ý ě ý ě ř ě é ž ž í ž č ě í ž ř č ž ž í ž ě ý ý ě ě ě í ž ěď ž čč ě ž é č ě ř ě ý ž č Í ž ě ě é ž ž ě ě ý č ž č ý ď č íč ř í ž ý ť ě é é ň é í ě ě ží ě ý é ď ď ě é ě ř ž ý ží é ří ž ě ě ý ý ď í ě ě říž í ě ž é é ě é é ě č ř ý ě ě ý č í ě ř č ě é í í ž ě ý

Více

ľ č á á í š í ář ář á ľ Ć ľ ář é ľ Ć č á ě á í ĺ ář á č ě ľ ě ľá í ř ů ź ż ý ź đě šížá ě č á á ě ě á ý ľ ľ ý í ář é Č ĺ č ě á í ář á Š š í á Š á í ľ é Š ú í ě á í ľ ář á č ě ľ ě ľ í ř ů ě ľ í ľ ř é í ľ

Více

ž ě é ú ž é ů á ž ú á š ú Í Ť č é ž ě š ý ěž é řá é é Í č é ž ý Í ě ť ě ě ž é úř ž ř ú ý ř žá ý ý ř ú ý ý ůž ý ř á ě á á ř ě é á á ě ř á ř á é á á é ž

ž ě é ú ž é ů á ž ú á š ú Í Ť č é ž ě š ý ěž é řá é é Í č é ž ý Í ě ť ě ě ž é úř ž ř ú ý ř žá ý ý ř ú ý ý ůž ý ř á ě á á ř ě é á á ě ř á ř á é á á é ž ň č ý ě ř š ž ř ř é ý á ř é š ě á ú č č ý ě ž é ř á ů á á á ť é ěř ů ť Ť ž č Í úž Ě ě š á é á ě á ř é ř ě ě ž áč ž ě ůž á ž ů á ů é á á á ř é š ě á ž ě š á š é ř áč ý ř ž é ř á ý é ě ž ž ý á ý ů ěř ť ě

Více

Matika I. 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice!

Matika I. 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice! Matika I ja Když za čí ko ná hra ní, ma ti ka, to ne ní žád hle na ná še pa ni ka, po čí tá vy pa dá ní. to 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice!.

Více